High Life NL 11-05

Page 1

#05-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowersTerugkijken In dit nummer kijken we terug op 20 jaar Highlife. Een uniek jubileum. Want Highlife berichtte in die 20 jaar niet alleen over de cannabiswereld, maar speelde ook zelf een actieve rol in het ontstaan en de ontwikkeling van de cannabisbranche. Vooral door over nieuwe ontwikkelingen te schrijven, maar ook door het ontplooien van eigen initiatieven, zoals de Highlife Cup en in het verleden de Highlife Beurs. We blikken in verschillende artikelen terug op die

er van 1991 tot 1996 voor dat Highlife een ge-

20 jaar. Allereerst door in een kort overzicht de

respecteerde naam werd. Na een conÀict vertrok

verschillende jaargangen nog eens door te nemen.

Mestrom, maar de cannabisbranche maakte kort-

We laten onze huisadvocaat André Beckers aan het

geleden opnieuw kennis met hem, want in 2010

woord, die vertelt over pogingen van Justitie om

werd hij hoofdredacteur van Essensie.

een eind aan Highlife te maken. Ook onze columniste Nicole Maalsté en onze België correspondent

Joop Mestrom werd opgevolgd door Cliff Cremer,

Karel Michiels nemen 20 jaar Highlife onder de loep.

die met een nieuwe redactie

voor een verdere

professionalisering zorgde. In 1999 besloot Cliff Maar de kern van onze terugblik bestaat uit vijf

afscheid te nemen. Hij wilde tijd om boeken te

interviews, die allemaal door Jan Sennema zijn

schrijven (korte tijd later verschenen Bomber-

gemaakt. Immers, wie kunnen beter over de ge-

jack en Zwart Ivoor) en stortte zich verder op

schiedenis van Highlife vertellen dan de mensen die

de porno-industrie. Maar ook Cliff Cremer kon de

daar de laatste 20 jaar zoveel bij betrokken zijn ge-

cannabiswereld niet de¿nitief achter zich laten,

weest. Om te beginnen laten we de twee uitgevers

want als snel keerde hij terug als hoofdredacteur

aan het woord, die verantwoordelijk zijn geweest

van verschillende Soft Secrets edities.

voor de verschijning van dit blad. We openen met mr. Highlife himself, Boy Ramsahai. Hij zorgde er

In 1999 werd Cliff voor korte tijd opgevolgd door

voor dat Highlife in 1991 het licht zag. Onder zijn

Bernt Gundersen, die na één jaar alweer door on-

leiding kwam het blad tot volle bloei en groei, om in

dergetekende, Rob Tuinstra, werd vervangen. Ja-

ons eigen jargon te blijven.

wel, de tijd vliegt, ik ben dus alweer ruim elf jaar hoofdredacteur van dit blad. Het eerste nummer

In 2009 zocht hij nieuwe uitdagingen, Jeroen Bots

dat ik maakte ging deels over het EK Voetbal 2000,

nam het stokje over. We maken kennis met de man

dat in Nederland werd gehouden. Ik herinner me

die de moeilijke taak op zich nam om Boy Ramsa-

dat verschillende politici er toen voor pleitten om

hai op te volgen. Maar al meteen ontplooide Bots

coffeeshops tijdens dat EK te sluiten. Want buiten-

de nodige initiatieven. Zo werd Highlife voortaan

landse hooligans die gingen blowen, die zouden al-

gratis verspreid, en voor het eerst in 20 jaar ging

leen maar voor nog meer gevaar zorgen. De cof-

dit blad over tot een maandelijkse verschijning. Lef

feeshops bleven open, rellen bleven uiteraard uit.

kan Jeroen Bots dus niet ontzegd worden.

Maar goed, ook ik werd dus door Jan Sennema geinterviewd, en dat gesprek is meteen het laatste

Naast gesprekken met deze twee eigenaren/uit-

artikel dat we aan 20 jaar roemruchte geschiedenis

gevers laten we drie hoofdredacteuren aan het

van Highlife besteden.

woord. Zij zijn immers vooral verantwoordelijk voor de inhoud van dit blad. De eerste hoofd-

Want het ‘gewone’ nieuws gaat ook door. Zo ver-

redacteur bijt de spits af. Joop Mestrom zorgde

telt kweekmedewerker Piet Groen over een wel heel bijzonder experiment, namelijk het kweken van wietplanten in een computerkast! Ja, je leest het goed. Hoe dat er uitziet? Bekijk het vanaf pagina 42. Verder speciale aandacht voor het prachtige werk van SjocoSjon, de muziek van Wildeman en EinsteinBarbie, (stoner) ¿lms, boeken en life style, en nog veel meer, in dit speciale jubileumnummer 20 jaar Highlife. Op naar de volgende 20 jaar! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

305 11

23

26

31

In dit nummer kijken we terug op 20 jaar

In 1991 rolde het eerste nummer van Highlife

André Beckers is al sinds het eerste num-

Highlife. Highlife berichtte in die 20 jaar niet

van de drukpersen. Boy Ramsahai, toen 24

mer de huisavocaat van Highlife. En het blad

alleen over de cannabiswereld, maar speelde

jaar, besloot de gok te wagen en zette alles op

heeft hem regelmatig nodig gehad. Voor dit

ook zelf een actieve rol in het ontstaan en de

alles om van Highlife een succes te maken. En

jubileumnummer blikt Beckers terug naar

ontwikkeling van de cannabisbranche. Niet

dat is hem gelukt, want Highlife groeide uit tot

eind jaren negentig, toen Justitie trachtte

alleen door over nieuwe ontwikkelingen te

een fenomeen. Twee jaar geleden besloot hij

om het verschijnen van Highlife onmogelijk

schrijven, maar ook door het ontplooien van

afscheid van zijn geesteskind te nemen. In dit

te maken. Highlife moest samen met Bec-

eigen initiatieven.

nummer blikt Mr. Highlife terug.

kers tot aan het Gerechtshof vechten om het

Rijk en roemrucht verleden

Boy Ramsahai: Mr Highlife

Justitie wilde Highlife aanpakken

voorbestaan van het blad veilig te stellen.

34

42

Jeroen Bots, nieuwe eigenaar

52

Microkweken in een computerkast

De wereld van SjocoSjon SjocoSjon is gra¿sch ontwerper, tekenaar,

Toen Highlife eigenaar Boy Ramsahai in 2009

Wiet kweken in een computerkast doet den-

schilder, maar ook ¿lmpjesmaker en vj … ei-

besloot dat het na negentien jaar mooi was

ken aan volslagen idiote recordpogingen als

genlijk een manusje-van-alles. Na jarenlang

geweest, leek het een onmogelijke opgave ie-

het persen van zoveel mogelijk mensen in

op muren en doeken stripachtige ¿guren te

mand te vinden die de gezichtsbepalende Boy

een telefooncel. Toch is er ook een andere

hebben geschilderd, tekent hij tegenwoordig

kon en wilde vervangen. Al is hij in veel op-

insteek te bedenken voor zo’n project: een

in uiteenlopende stijlen. ‘Ik probeer het voor

zichten het tegendeel van zijn illustere voor-

makkelijk te camouÀeren microsysteem voor

mezelf spannend te houden.’

ganger, in Jeroen Bots lijkt de ideale opvolger

kleinbehuisden met een beperkt budget en

te zijn gevonden. Een kennismakend gesprek

matige rookgewoontes.

met de nieuwe uitgever van Highlife.

Features:

Terugblik op 20 jaar Highlife

23

Boy Ramsahai: Mr. Highlife

26

Huisadvocaat André Beckers

31

Nieuwe eigenaar: Jeroen Bots

34

Joop Mestrom: hardcore met een hart 38 Cliff Cremer: luid en helder

46

Microkweken in een computer

42

België

80

Jorge Cervantes

57

De eerste keer

95

Film: Grabbelton

96

Ask Ed

73

Review

88

Wietposter

92

Rubrieken:

21 29

Inhoudsopgave

5

Hall of Fame: Evert de Verdamper

37

Nicole Maalsté

6

Tanja Henn: blacklight kunst

81

7

Cult¿lmhelden: Gary Oldman

83

Concerten in de bios

90

60

Krakzinnige mix van Wildeman

64

Eredivisie Stoner Cinema

67

Flash

Rennen tot je er bij neervalt

70

C-Man

16

Peter de Zwaan en zijn thrillers

76

High Weirdness

17

Tourette, meer dan schelden…

84

Suicide girls

40

High Gadgets

48

Muziek terwijl u blowt

50

Film: Smokescreen

62

11

20

De Stelling: Drugshonden Portret van een blower

52

Rob Tuinstra: come back kid

Product Flash

EinsteinBarbie

3

De wereld van SjocoSjon

Kweek:

En verder:

Voorwoord

En nog veel meer...

5


Koeienpoep en rotte vis Door: Nicole Maalsté

Toen de hoofdredacteur mij vroeg om in deze column in te gaan op twintig jaar Highlife, toog ik meteen naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar hebben ze namelijk alle Highlife-nummers in het archief. Op de cover van het eerste nummer prijkt een ietwat schriele plant. Waarschijnlijk een buitenplant. Aan binnenteelt deden ze toen nog nauwelijks. De highlights in het eerste nummer zijn onder andere de hardrockband Metallica, een hasj-smokkelaar die LQ GH 6SDDQVH EDN EHODQGGH pQ ± RQJHORRÀLMN PDDU ZDDU ± problemen met drugstoeristen.

bruikt hij koeienpoep voor buiten, en volgens hem groeien ze ook goed op rotte vis of gewoon op compost. Voor het drogen zijn er twee manieren. Eén: je hangt de plant op. Twee: je legt hem op een oude krant. Lekker simpel toch!

Aandacht en liefde

In het blad gaat het vrijwel uitsluitend

nepplantjes stonden vrolijk door elkaar,

Zo is het dus allemaal begonnen. Het

over hasj. Hasjies. Er staat een Hitlijst in

omdat alleen de kenners de vrouwtjes

kweken gebeurde met veel aandacht en

van de soorten hasjies die op dat moment

van de mannetjes wisten te onderschei-

liefde. Als je dit leest, dan komt er toch

in trek zijn, met de prijzen die je ervoor

den. Met kloontjes werken deden ze niet

geen moment bij je op dat het hier over

betaalt in de coffeeshops. ‘Kof¿eshops’

of nauwelijks. Internet was er niet en je

criminaliteit gaat. Laat staan over geor-

schrijven ze dan trouwens nog. Er zijn wel

had in het zuiden van ons land nog geen

ganiseerde misdaad. Twintig jaar later

tien soorten hasj te krijgen, waarvan de

growshops waar iemand je kon uitleg-

moeten we echter helaas constateren

duurste zo’n 12,50 gulden per gram kost.

gen hoe het zat. In Amsterdam waren ze

dat er ergens in dit verhaal iets gruwelijk

Verder hebben ze nog één of twee soor-

al iets verder. Wernard Bruining opende

mis is gegaan. Zonder melancholisch te

Zo is het dus allemaal begonnen. Het kweken gebeurde met veel aandacht en liefde.

willen zijn, lijkt het me geen slecht idee om weer eens stil te staan bij dat begin. Daar ligt de oplossing voor de problemen waar we nu mee zitten. Zo simpel als het

ten buitenlandse wiet. Helemaal onder-

daar in 1985 de eerste growshop Posi-

hier staat, kan het namelijk gewoon zijn.

aan staat nederwiet. Dat kost ongeveer 5

tronics. In zijn ‘showgrow’ stonden ver-

En als je daar de kennis van nu bij optelt,

gulden per gram. Ook is er de ‘Joint van

schillende soorten hennepplanten. Daar

dan kan er eerlijke, prachtige wiet wor-

het Kwartaal’. De redactie van het (toen

deden ze toen niet moeilijk over. In die

den verbouwd, zonder toevoeging van

nog) kwartaalblad test dan gezamenlijk

tijd moest je dus in de hoofdstad zijn als

chemicaliën of smaakmakers.

een jointje. In het eerste nummer wordt

je iets over kweken wilde weten.

een Pollum uit De Toermalijn getest. Dat is een coffeeshop in Tilburg, die nu nog steeds bekend staat om zijn goeie hasj.

Lekker simpel toch! Klaas legt uit dat je beter speciale hen-

Wiet uit vogelzaad

nepzaden kunt kopen. De prijs varieert van een ‘knaak’ ( 1 euro) tot een ‘joet’

Een van de artikelen gaat over zelf kwe-

( 4,5 euro) per stuk. Hij laat de zaadjes

ken. Een redacteur schrijft hoe hij met

ontkiemen in een natte handdoek totdat

de trein van Maastricht naar Amsterdam

ze ongeveer 2 cm zijn. Vervolgens plant

rijdt, waar ene Klaas Dillinger hem gaat

hij ze in een pot. Hoe groter de pot, hoe

uitleggen hoe je wiet moet kweken. De

groter de plant wordt. Verder weet de

redacteur had zelf al een poging gedaan

Amsterdamse kenner te vertellen dat de

met planten op zijn balkon die hij uit vo-

plant niet te veel zonlicht per dag moet

gelzaad had opgekweekt, maar daar ble-

krijgen. Om een overdosis te voorkomen,

ken uiteindelijk te veel zaadjes in te zit-

heeft hij een tunneltje gemaakt van zwart

ten. Daardoor kreeg hij Àinke koppijn van

landbouwplastic, dat hij iedere dag na 12

zijn wiet. In deze tijd kun je je dat bijna

uur licht over zijn plant heen zet. Als voe-

niet meer voorstellen, maar toen was de

dingsstof gebruiken mensen volgens hem

sinsemilla-techniek nog niet bij iedereen

zeewierkalk, duivenpoep, vleermuizen-,

bekend. Mannelijke en vrouwelijks hen-

pelikanen- of pelsdierenmest. Zelf ge-

6


Urk blijft blowen Een gemeente kan drank en softdrugs niet op haar hele grondgebied verbieden, verklaarde VVD-minister Opstelten onlangs in de Tweede Kamer. Het Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) had vragen gesteld naar aanleiding van plannen van de gemeente 8rk, om het gebruik van soft drugs in de gehele gemeente te verbieden. ³Voor bepaalde plekken, straten of wijken kan het wel´, zegt Opstelten. ‘’Maar een gebruiksverbod kan niet het hele grondgebied van een gemeente omvatten.’’ Een dergelijk ruime invul-

Wally de Waakigator

ling van het gebruiksverbod zal voor de bestuursrechter niet standhouden, verwacht hij.

De combinatie drugs en dieren is altijd goed voor een stukje emotie waar de media wel raad mee weten. Nauwelijks hebben we de door beren bewaakte Canadese wietkwekerij verwerkt, of we worden alweer opgeschrikt door een volgend geval van cannabisgerelateerd dierenmisbruik. In een illegale mediwietwinkel annex kwekerij in het Californische Riverside werd in maart een jonge alligator genaamd Wally samen met zijn baasje tussen de planten weggeplukt. De vertederde pers betitelde het beestje al snel als de watchgator, oftewel waakigator. Van dierenmishande-

Space cake met gevolgen Het

ling was geen sprake. Integendeel, volgens het asiel waar Wally liefdevol werd opgevangen was het dier ‘uitstekend verzorgd ± misschien zelfs iets tq goed’. eten

van

space

cake heeft nogal wat gevolgen voor Smith, de hoofdpersoon in de ¿lm Kaboom van regisseur Greg Araki. Deze student leidt namelijk

Surinaamse politie pakt jami

een rustig leven op een

De Surinaamse narcoticabrigade heeft dit jaar al een paar

Amerikaanse

campus,

mooie klappers gemaakt. En dat werd tijd ook, want in 2010

maar nadat hij op een

had Suriname er Àink van langs gekregen van het Internatio-

feestje space cake eet,

nal Narcotic Control Board, omdat op de wereldmarkt steeds

is Smith ervan over-

vaker via Suriname verscheepte coke verschijnt. In februari

tuigd dat hij deelgeno-

rolden de Surinaamse agenten al een internationale smokkel-

men heeft aan de gru-

bende op. Medio maart scoorde de politie met de vangst van

welijke moord op een

54 kilo jami, Sranang voor geperste marihuana. Enkele dagen

geheimzinnige

later volgde de inbeslagname van 112 kilo coke. Beide partijen

rood-

harige meisje uit zijn dromen. Als hij de waarheid

waren vanuit Guyana het

probeert te achterhalen ontdekt hij een geheim dat

land binnengebracht en

niet alleen zijn le-

voor de export bestemd.

ven zal verande-

Politiewoordvoerder John

ren, maar ook de

Jones

toekomst van de

het succes te danken was

hele wereld. De

aan de nauwe samenwer-

¿lm draait inmid-

king met het buurland qn

dels in de Neder-

‘op aangeven van bur-

landse bioscopen.

gers’. Hebben ze in Suri-

suggereerde

dat

name nu ook een kliklijn?

7


Marihuanaring voor jetset Roberto Coin is de Jan de Bouvrie van de internationale sierradenwereld. Vanaf de

jaren

negentig

pronkt

de internationale jetset met designs van de Italiaanse juwelenontwerper. laatste Zwitserse

Op

Baselworld,

de een

miljonairsbeurs,

presenteerde Coin een van

Ongemotiveerde penis

zijn nieuwste creaties: de marihuanaring. Bij de presentatie verklaarde de ontwerper

In medische kringen wordt al langer beweerd dat can-

dat hij helaas nog nooit had durven blowen. Met de creatie

nabis een negatieve invloed heeft op de motivatie en het

van de wietring had hij zijn heimelijke verlangen naar een

concentratievermogen. Nu waarschuwen urologen van de

‘gevaarlijk leven’ eindelijk kunnen uitleven, aldus waaghals

4ueens University in Kingston (VS) blowende mannen dat

Coin. Voor ruim 13.000 euro kan ook jij je lef tonen.

Willie Nelson bestraft met liedje

ze ook nog eens hun penis in gevaar brengen. Volgens

Toen Willie Nelson (77) afgelopen november voor de zoveelste

op jeugdige leeftijd begonnen chronische rokers zouden

keer met een goed gevulde buidel marihuana tegen de lamp

risico lopen. “Tieners hebben nu misschien nog nergens

was gelopen, werd gevreesd dat de bejaarde zanger langdurig

last van, maar de langetermijn effecten kunnen zijn sex-

in het cachot terecht zou komen. Op 28 maart verscheen Nel-

leven later fataal worden”, luidt de onheilspellende bood-

son voor de rechter om zich te verantwoorden voor de ruim

schap van hoofduroloog Rany Shamloul. Waar hij precies

150 gram wiet die in de toerbus van zijn band was aangetrof-

op doelt wordt niet duidelijk. Een ongemotiveerde penis

fen. Tijdens de rechtszaak bleek het gewicht van de zak wiet

met concentratiestroornissen?

hun onderzoek zitten in het mannelijk lid namelijk dezelfde cannabinoïde-receptoren als in de hersens. Vooral

aanzienlijk te zijn geslonken, waarvoor de vrouwelijke rechter een ondeugende verklaring gaf. “De sherrif en ik hebben er net zoveel van opgerookt tot het gewicht minder dan 85 gram was, waardoor het maar een overtreding is.” Uiteindelijk viel de straf dus mee: een kleine boete en het zingen van Blue Eyes Crying in the Rain. Live in de rechtszaal.

Ndrangheta tuiniert in Australië De Australische politie is er van overtuigd dat de lokale afdeling van de Ndrangheta (de Napolitaanse maf¿a) zich in het Riverina District met de grootschalige teelt van cannabis bezighoudt. Je zou kunnen spreken van een commerciële variant op het guerillakweken, al is de maïs hier vervangen door druivenstruiken en sinaasappelbomen. Na een vijfdaagse operatie werden eind maart in het gebied meer dan 10.000 topkwaliteit wietplanten gerooid en verbrand, waarmee ruim 15 miljoen euro in rook opging.

8Lick me…

NEW & IMPROVED WWW.SMOKINGPAPER.COM


Bloombastic Bloombastic is een hoogwaardige cocktail van bio-mineralen en bio-stimulatoren die geschikt is voor de laatste bloeifase en afrijpfase (4 tot 6 weken). Bloombastic verhoogt het suikergehalte van uw gewas en daarmee het gewicht en de geur. Door een explosie aan suiker- en bloemproductie zorgt Bloombastic voor dikke, compacte, zoetgeurende bloemen. In vergelijking met andere vloeibare bloeiproducten bevat Bloombastic ruim 50% meer Bio-mineralen (Fosfor en Kalium) waarbij absoluut geen ballaststoffen zijn gebruikt (Natrium en Chloor). Tevens heeft Bloombastic een enzymmatige werking op verscheidene fronten en werkt daarom stressvoorkomend en herstellend voor de plant. Verkrijgbaar in 100 ml, 250 ml, 325 ml, 1,25 L en 5,5 L. www.atami.com

Nog meer Jackass… In het vorige nummer lazen jullie over Jackass 3D. Maar de mannen waren nog lang niet klaar met hun foute grappen en grollen, idiote stunts en linke acties. Daarom komt op 22 MXQL GH RQJHFHQVXUHHUGH ¿OP -DFNDVV 7KH 8QUDWHG 0RYLH direct op DVD uit. voor op lachwekkende, pijnlijke en maffe stunts, zoals de zeer persoonlijke ontmoeting van Steve-O met een bijtgrage schildpad, ‘de wood pecker’ van Chris Pontius en de ‘stun gun’ limbo door het hele team. Met de achter-de-schermen beelden krijg je een beeld van het leven op de set, de verzameling ideeën waarbij het mis is gegaan en de geweldige streek die ze met Johnny Knoxville hebben uitgehaald. De inmiddels legendarische crew, bestaande uit Johnny Knoxville, Bam Mar-

De DVD bevat meer dan een half uur aan

gera, Steve-O, Chris Pontius, Ryan Dunn,

exclusieve, nog niet eerder vertoonde

Jason ‘Wee Man’ Acuna, Ehren McGhehey,

beelden. Het bonusmateriaal bevat hilari-

Dave England en Preston Lacy zijn alle-

sche outtakes en deleted scènes, alsmede

maal terug en halen als vanouds de meest

een kijkje naar het ontstaan van de Jac-

waanzinnige stunts, schandalige streken

kass franchise en beelden van de Europe-

en idiote capriolen uit. De creativiteit van

se Jackass tour, waar de mannen voor de

de heren kent geen grenzen, dus bereid je

nodige opschudding zorgden.

11


Flamez

Verantwoorde vloei voor lage prijzen De wereld is in beweging. Letterlijk in beweging in Oost$]Ls HQ JHOXNNLJ ZDW ¿JXXUOLMNHU LQ DQGHUH GHOHQ YDQ GH ZHUHOG 'H RQWZLNNHOLQJHQ VWXZHQ GH SULM]HQ YDQ ROLH papier en andere producten omhoog. En dat zou zo maar HHQV HHQ VWHYLJH LQYORHG NXQQHQ JDDQ NULMJHQ RS GH KRRJWH YDQ GH SULMV GLH YRRU YORHL ]DO PRHWHQ ZRUGHQ EHWDDOG waarschijnlijk zeer binnenkort al.

feeshoplogo op het pakje te laten drukken. Onder andere De Vliegende Hollander (Groningen), Het Binnenhof (Zwolle), De

Hofnar

(Leeuwarden),

The

Grass

Company (Tilburg en Den Bosch), Birdy (Haarlem), De Rokerij (Amsterdam), Oui-

Gelukkig zag een bedrijf als TGC Trading dit

termerk nóg transparanter is geworden.

am (Eygelshoven) en Coffeeshop Man-

onheil aankomen. Deze organisatie kocht

De combinatie van hennep en hout zorgt

hattan (Waalwijk) hebben al customized

voor het uitbreken van alle troebelen groot

bovendien ook nog eens voor een prettige

Flamez vloei. Customizing is al mogelijk

in, waardoor er nu ruime voorraden Flamez

smaak. Verder zitten er geen bleekmid-

bij relatief kleine oplages (220 doosjes).

vloei in de magazijnen liggen. De prijzen

delen in Flamez vloei en is de plakrand

voor Flame King Size Regular of Flame King

van natuurlijke gom, waardoor de roker

Maar enkele shops gaan nog verder. Zo

Size Slim zijn nu daarom historisch laag,

minder ongewenste stoffen inhaleert. Het

hebben de Mississippi uit Maastricht en De

waardoor groot inslaan loont.

design van Flamez is strak en fris. Aan de

Kronkel en Dreadlock Jetset uit Nijmegen al

verpakking van de vloei is veel zorg be-

een geheel eigen lijn laten ontwerpen, met

Flamez is een jong en dynamisch merk dat

steed. Door de buitenkant van de pakjes

een eigen doos en eigen pakjes. Binnen-

sinds 2005 producten ontwikkelt die de

te coaten met een laagje siliconen is de

kort zal Royal Queen Seeds ook met een

roker echt nodig heeft. Flamez steekt zijn

afwerking buitengewoon verantwoord en

eigen lijn Flamez vloei voor de dag komen.

voelsprieten voortdurend uit in de markt

is de verpakking bovendien ook nog eens

Om de vloeitjes mooi te presenteren, zijn

en peilt continu de behoeften van de con-

licht waterafstotend. Een zeer scherpe

er Flamez dispensers verkrijgbaar. Die zijn

sumenten. Hierdoor is Flamez in staat om

prijs completeert dit perfecte vloeiplaatje

erg handig voor op de bar. Er is plaats voor

behoeftegericht te produceren.

voor de consument. Flamez King Size is

drie pakjes vloei en bovenop de dispenser

te verkrijgen in de twee bekende maten,

is plaats voor losse tips in een bakje.

Vlammende voordelen Voor rokers heeft

Flamez King Size een

Slim (smal) en Regular (breed).

Ongebleekte vloei

aantal vlammende voordelen. Zo heeft de

Customized of eigen lijn

vloei een optimale brandsnelheid, omdat

In meer dan 150 coffeeshops wordt

king met Greengo een ongebleekte vloei

het papier een samenstelling heeft van

Flamez vloei verkocht en gebruikt. Veel

op de markt. Het papier dat voor deze

50% hout en 50% hennep, en de vloei

shops kiezen er voor om hun Flamez vloei

vloei gebruikt wordt heeft zelfs het FSC-

door gebruikmaking van het Flamez wa-

te ‘customizen’. Het is mogelijk een cof-

keurmerk. Dat betekent dat er alleen

Binnenkort brengt Flamez in samenwer-

hout van bomen wordt gebruikt uit verantwoord beheerde bossen. Hierin loopt Flamez samen met enkele andere merken voorop in de vloeiwereld. Flamez is een maatschappij- en milieubewust merk. Naast de productie van ongebleekte vloei en het gebruik van verantwoorde grondstoffen, steunt het bedrijf ook het Platform Cannabisondernemingen Nederland. Het PCN heeft als doel om de cannabisbranche te verenigen en om een constructieve bijdrage te leveren aan de realiteit van het drugsbeleid.

ZZZ ÀDPH] HX www.tgctrading.com

12
shopreview

Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Wantrouwen of waanzin? In kringen van cannabisactivisten wordt steevast geringschattend gereageerd op berichten over het verband tussen cannabisgebruik en psychische problemen. Men verwijst dan naar statistieken die niemand ooit gezien heeft, maar die zouden bewijzen dat er voor en na het inburgeren van cannabis als genotmiddel vrijwel hetzelfde percentage mensen het slachtoffer werd van psychoses en dergelijke ziektebeelden. Anders gezegd: of er nou geblowd wordt of niet, er zijn altijd evenveel psychoten.

ziekte komt kijken verdubbelt het aantal. Jellinek, wordt wakker! Als een psychiater weer eens een hele krantenpagina lang mag uitweiden over een gloednieuwe ‘blowpoli’ voor cannabisslachtoffertjes, is de reactie van de cannabisactivist voorspelbaar: ja, maar hij was toch al latent psychotisch;

Tsa, het zou kunnen. Als iemand die cijfers

makkelijk tot volwaardige ziektes worden

als hij niet geblowd had was-ie het wel van

eens wil aanbieden bij de hoofdredacteur

opgeblazen. Aan de integriteit van mijn huis-

een glas melk geworden. Tsja, zou kunnen.

van dit blad, lijkt me dat een goede zaak.

arts twijfel ik niet, maar hogerop in de medi-

Maar overtuigen doet het mij niet.

Toch blijf ik wantrouwend zolang ik die cij-

sche keten geldt heel simpel: ziekte = geld.

fers niet gezien heb, en een heel geduldige

Een mooi voorbeeld is ADHD, dat pas sinds

deskundige mij die cijfers heeft uitgelegd

de jaren negentig in zwang is. Waarom werd

Etalagepop met sterallures

– cijfers liegen tenslotte niet,

ADHD pas toen een hit? Dat kwam omdat er

Het verband tussen cannabisgebruik en psy-

steeds meer PET-scanners aan ziekenhuizen

chische problemen heb ik persoonlijk altijd

werden verkocht. Dat was een geschenk uit

heel aannemelijk gevonden. Ik weet zeker

de hemel, want waar doktoren al sinds de ja-

dat menig blower zichzelf ooit wel eens hart-

ren zeventig probeerden ADHD als probleem

grondig vervloekt heeft omdat hij die laatste

Een reden voor mijn wantrouwen is dat de

op de medische kaart te zetten, lukte dat pas

hijs zo nodig zo allejezusdiep naar binnen

geestelijke

pakweg

echt met de PET-scan. Wie wilde er nou geen

moest zuigen. Eerst is alles nog gezellig en

1955 onvergelijkbaar is met die van 2011,

PET-scan? Betekent die late erkenning dat

giechel je je een ongeluk, het volgende mo-

al was het maar omdat tegenwoordig zoveel

niemand er voor die tijd last van had?

ment word je vacuüm getrokken, opgesloten

leugenaars

daarentegen cijferen des te vaker.

Onvergelijkbaar gezondheidszorg

van

in een absurd universum waar niets meer

meer wordt geregistreerd dan vroeger. Waar heb je anders computers voor? Je laat het

klopt. De tijd klotst met de stroperigheid

wel uit je hoofd alles te registreren als je dat

Irritant, maar onschuldig?

met kroontjespennen en henneppapier moet

Het enige wat vast staat, is dat er in de

net nog lichaam noemde, omgevingsgelui-

doen. Natuurlijk is ook de kennis over gees-

jaren vijftig geen enkele moeder op rare

den smelten samen tot een angstaanjagend

tesziekten tussen 1955 en 2011 aanzienlijk

ideeën kwam door die onheilspellende vier-

vormeloos wezen dat miljarden kilometers

toegenomen. Of ben ik nu te optimistisch?

letterige afkorting van een Engelse groep

door een tuinslang heeft afgelegd om via

Moderne zielenknijpers lachen zich vast dood

woorden, die als je ze uitspreekt klinken

je oren al je moleculen tot een lillend plasje

om de diagnoses die in de jaren vijftig werden

als de naam van een langeafstandsvernie-

oersoep te reduceren. Je stem klinkt als het

gesteld. Ook zijn er anno 2011 ongetwijfeld

tigingswapen. Was het moderne ADHD in

perkamenten gekerm van een etalagepop

ziektebeelden die vijftig jaar geleden anders

1955 weliswaar irritant, maar in wezen on-

met sterallures. Mensen zijn angstaanja-

werden genoemd, of niet eens bekend waren.

schuldig gedrag? Eén ding is zeker: zodra

gende wezens die alles weten wat jou net is

een hoopje symptomen bij elkaar wordt

ontglipt, en zich handenwrijvend voorberei-

geveegd en tot ziekte gebombardeerd,

den daar op gruwelijke wijze misbruik van

melden zich plots hordes patiënten aan de

te maken. Het gevaar loert overal voor het

Dan is er nog de relatie tussen ¿nanciën en

ziekenhuispoorten die aan die ziekte lijden.

sappige pas geboren ding dat jij bent, ja jij

gezondheidszorg. In onze tijd krijg je vaak

Kijk naar de toename van het aantal can-

daar aan die navelstreng! God, wat heb ik

de indruk dat halve probleempjes wel heel

nabisverslaafden. Als er een scanner bij die

opeens zin in een dikke jonko.

ADHD

16

van stollend kaarsvet rond het ding dat je


Electro fossiel Het Steampunk subcultuurtje is een ratjetoe van Gothic, Cyberpunk en science ¿ction j la Jules Verne. Het fenomeen levert vele creatieve hoogstandjes op, waaronder dit vehikel, dat de maker, kunstsmid Oilpunk (http://oilpunk.com), de

Vliegtijd Je moet er maar op komen: energie opwekken uit vliegen. Toch is het idee zo gek nog niet; vliegen zijn er genoeg, terwijl de aaibaarheidsfactor van de ziekteverspreiders ver beneden nul ligt. Met de vliegenklok van de Engelse ontwerper James Auger is de eerste stap gezet. Zijn ontwerp is een mix van low en high

Electrobite doopte. Kenners van fossielen herkennen in de gestroomlijnde carrosserie een trilobiet, de prehistorische voorloper van de hedendaagse insecten. Onder het handgesmede ijzeren schild schuilt het aandrijfmechanisme van een oude elektrische rolstoel, dat door de berijder vanuit een lederen zadel met een joystick kan worden bestuurd. ‘s Nachts zorgt blauwe ledverlichting voor een spookachtige uitstraling. Weer een gemiste kans voor Philips.

tech: een lopende band van kleefstrip lijmt de irritante insecten. Aan het eind van de band wacht de spartelende vlieg een schraper, die het beestje in een ‘bacteriële brandstofcel’ veegt. Daar peuzelen bacteriën het nog levende insect op. Dankzij een door Bristol Robotics ontwikkelde technologie wordt de door de bacteriën opgewekte energie omgezet in electriciteit. Acht vliegen zijn goed voor twaalf dagen klokkijken. Zo vliegt de tijd pas echt.

IJskoud de chillste Machete mafkees Sinds de ¿lm Machete vooral dankzij de weergaloze Danny Trejo instant cultstatus verwierf, zijn de machetes niet meer aan te slepen. Als de ¿lm ons één ding leerde, is het dat je zoveel meer kan doen met een machete dan suikerriet oogsten. De Duitse catapultfanaat J|rg Sprave werd door de ¿lm geïnspireerd tot het fabriceren van deze vuige hybride van de twee primitieve wapens, die we voor het gemak maar catachete noe-

De Oostenrijkse Weissensee, bekend van alternatieve elfstedentochten, is een populaire stek voor de misschien wel chillste aller sporten. Terwijl schaatsers hun baantjes trekken over de ijsvloer, wordt even verderop onder hetzelfde ijs een onderwaterijshockeywedstrijd uitgevochten. De onderkant van het ijs is het hockeyveld, zodat de spelers op de kop moeten spelen. Elk team bestaat uit twee spelers die om de 30 seconden lucht moeten happen omdat de sport zonder perslucht wordt beoefend. De sport is daardoor zo uitputtend dat een match in drie maal tien minuten moet zijn beslist.

men. Veel verder dan een meter of twee vuurt de bovenmaatse catapult de machete nog niet af, maar als de kinderziektes zijn eenmaal overwonnen zal de catachete als volwaardig wapen de harten van de liefhebbers gaan veroveren.

17


Hempfest is geen festival Van 19 tot en met 21 augustus is de stad Seattle voor de twintigste maal het decor voor het Seattle Hempfest, met gemiddeld 250.000 bezoekers het grootste cannabisevenement ter wereld. Noem het alleen geen festival, want de organisatie benadrukt dat het Hempfest toch echt een protestival is. Op meerdere podia in drie stadsparken zullen tientallen sprekers en artiesten van zich laten horen, er is een dancestage en een uitgebreide markt met cannabisgerelateerde producten. Hempfest draait volledig op sponsors en vrijwilligers. Het is

Mediwiet haalt Viagra in

een uitgelezen kans voor bedrijven om zich op de Amerikaan-

In een onderzoek van het Amerikaanse marketingbureau

se groeimarkt eens goed in the picture te zetten. Informatie

Sea Change Strategy wordt de omzet van medische

over het huren van een stand, sponsoring en vrijwilligerswerk

marihuana voor 2011 op ruim 1,2 miljard euro geschat.

is te vinden op www.hempfest.org.

Daarmee is het groene alternatief in de VS hard bezig de blauwe succespil Viagra in te halen; de erectiepil brengt in Amerika jaarlijks zo’n 1,3 miljard dollar in het laatje. Inclusief zwarte markt is de cannabisindustrie zelfs goed voor 13 tot 25 miljard euro per jaar. Het rapport voorspelt dat het aantal staten waar medische marihuana mag worden verkocht de komende vijf jaar zal verdubbelen. Nu kunnen al 24,8 miljoen Amerikanen aanspraak maken op een doktersrecept voor medische marihuana, maar slechts 730.000 mensen maken daar gebruik van, waarvan 92% inwoners van Californië en Colorado zijn.

Blowverbod voor Iers parlementslid Met zijn tovenaarssik en openlijke cannabisgebruik is de onafhankelijke Ierse politicus Luke ‘Ming’ Flanagan (39) een frisse verschijning tussen de politieke grijze duiven. Via het burgemeesterschap van County Roscommon schopte hij het tot parlementslid, en dat is goed nieuws voor voorstan-

18

Relaxing Whoopi

ders van legalisering van cannabis.

Toegegeven, het is oud nieuws,

Al in 2001 baarde Flanagan opzien

maar dat maakt voor de sensa-

door joints naar parlementsleden te

tiepers niet uit als het gaat om

versturen, en niet veel later liet hij

de combinatie van sterren en

weten cannabis voor eigen gebruik

drugs. De celebrity website TMZ

te kweken. Die tijden lijken voorbij

liet onlangs een videoband uit

nu hij als parlementariër is beëdigd.

1992 zien waarop actrice Whoopi

“Of ik blijf blowen en riskeer een

Goldberg vertelde dat ze knet-

gevangenisstraf plus het verlies van

terstoned op het podium stond

mijn parlementszetel, of ik stop”, ver-

toen ze in 1991 een Oscar ontving voor haar rol

klaarde Flanagan. “Ik wil niet dat mijn

in Ghost. “Ik dacht, ik moet relaxen, dus ik rookte

kinderen zien hoe hun vader door de

een joint van mijn zelf gekweekte wiet”, aldus de ac-

politie van huis wordt gehaald.” Wel

trice. Het was niet de eerste keer dat Goldberg zich

beloofde hij te blijven strijden voor

openbaar uitsprak over marihuana. In 2009 nam ze

de legalisering van cannabis. En wat

het op voor de Olympische zwemkampioen Michael

hij buiten Ierland rookt, daar heeft

Phelps, toen deze zwaar onder vuur lag vanwege een

niemand wat mee te maken.

foto waarop hij zich tegoed deed aan een bong.EinsteinBarbie

Vrijheid en blijheid met swing Tekst: Arjan van Sorge

Het Amsterdamse zeskoppige gezelschap dat EinsteinBarbie vormt, combineert swing en jazz met invloeden uit hiphop en funk, al ligt dat er niet al te dik bovenop.

weken mee bezig ben. Ondersteboven aan het plafond hangen overigens ook, maar dat doe ik alleen als ik geblowd heb...” Zelfs voor de muzikanten van EinsteinBarbie zelf is het moeilijk om hun muziek te omschrijven. “Dat is marketingtechnisch heel slecht, dat weet ik, maar schijt daaraan. We maken precies dat wat we mooi vinden en dat kan per week aan verandering onderhevig zijn. Ik denk dat het een mix is van alles wat we ooit mooi hebben gevonden toen we klein waren. En de invloeden worden alsmaar breder, want de rest van de band krijgt een steeds groter aandeel in het maken van de muziek. Stella heeft jazz met de paplepel ingegoten gekregen, ik luisterde als kind veel naar de Beatles en Jimi Hendrix, Michelle en Ivo zijn muzikale alleseters, Jasper speelde in snoeiharde grindcore-bands en Aljo zorgt weer voor veel funk en rock.”

Eerder deze maand stond de band op

ziek van EinsteinBarbie. “Ik denk niet dat

Cannabis Bevrijdingsdag, als een ietwat

onze muziek per se beter wordt als je er

vreemde eend in de bijt. Hoe komen ze

stoned naar luistert, maar misschien word

daar zo terecht, is de vraag aan pianist

je ontvankelijker voor details. Datzelfde ni-

Één akkoord

Steven de Munnik. “Het leek ons een heel

veau van aandacht kun je overigens ook

Niet iedereen van de band is trouwens ge-

bijzondere ervaring om voor een stoned

bereiken als je nuchter bent en er de tijd

boren en getogen in Amsterdam. “Stella,

publiek te spelen. Daarnaast vinden we het

voor neemt... Ik lag als kind altijd urenlang

Aljo en ik komen oorspronkelijk uit het

altijd ¿jn om op te treden en zeker op een

met mijn koptelefoon op bed naar platen

Gooi, waar zeker een blowcultuur bestond.

festival in een park in de lente. Bovendien

te luisteren en geen detail ontging me. Bo-

Maar m’n eerste jointje rookte ik in Natio-

treedt Def P op, een jeugdheld van zange-

vendien kun je van muziek ook behoorlijk

naal Park De Biesbosch, waar we aan het

res Stella. En het is voor een goed doel:

high worden.”

kamperen waren met een vriendenclubje.

vrijheid, blijheid voor alles en iedereen.”

Blowen

We hadden gitaren bij ons en hebben de

Ondersteboven Inspiratie haalt de band uit verschillende

hele nacht één akkoord zitten spelen. Emineur, als ik het me goed herinner - dat was mooi!”

“We hebben bij ons in de band allemaal wel

dingen. “Stella's teksten komen gewoon

eens een joint gerookt. Ik vind het op z'n

haar bek uitrollen als ze haar mond open-

EinsteinBarbie is nu druk bezig met de pre-

tijd nog steeds wel lekker, drummer Jasper

doet. Stella houdt wel van een lekker glas

productie van het debuutalbum, en er ko-

is tegenwoordig geheelonthouder, celliste

wijn. Van alcohol wordt ze wat vergevings-

men veel optredens aan. Stella heeft net

Michelle blowde toen ze last had van haar

gezinder voor zichzelf en dat helpt bij het

een track met saxofonist Benjamin Herman

rug, bassist Ivo maak je eerder blij met

schrijven. Als ik muziek maak, dan laat ik

opgenomen.

een lekkere whisky, en gitarist Aljo is te la-

voor een deel mijn handen hun gang gaan

biel om te blowen. Stella gaat er teveel van

op de piano, tot ik iets speel dat ik mooi

praten, en dat is voor niemand leuk.”

vind, en dat werk ik dan verder uit. Ik word voornamelijk geïnspireerd door het toeval.

Volgens Steven verschilt het per persoon

Blowen kan me soms helpen om net even

hoe goed blowen samengaat met de mu-

een andere kijk te krijgen op iets waar ik al

20

www.einsteinbarbie.com Speel je ook in een band/act en wordt er geblowd? Stuur dan even een mailtje naar redactie@highlife.nl.


Drugshonden in de kroeg In Enkhuizen staan de drugshonden voor de ingang van de kroeg. In Medemblik staan de honden zelfs in de kroeg. Wanneer zij softdrugs vinden worden deze in beslag genomen. Ontdekken de speurneuzen harddrugs dan wordt de bezitter drie tot zes maanden uit de kroeg geweerd. De kroegen kunnen voorlopig zelf uitmaken of ze wel of niet meedoen aan dit experiment. In hoeverre deelname ook echt vrijwillig is,

stelling af. Maar: is er eigenlijk wel een

staat nog te bezien. Het gerucht doet de

pilot? De politiek kondigt vaker onder-

ronde, dat wanneer de kroegeigenaren niet

zoeken aan. Echter: uitslagen verdwij-

vrijwillig meewerken, zij vaker het doelwit

nen onder in de la als ze - politiek gezien

zullen zijn van onaangekondigde controles.

- ongunstig zijn. Vervolgens hoor je er nooit meer wat over, terwijl de ingezette

Het centrum van Enkhuizen is in het geluk-

Geen drugshonden in het uitgaansleven. Wernard Bruining, coffeeshoppionier: Ik vind dat helemaal geweldig, honden inzetten tegen de eigen bevolking! Zo toont de Staat haar ware repressieve gezicht en wordt de burger misschien duidelijk hoezeer hij zich door de politiek heeft laten uitspelen tegen landgenoten. Want daar draait het natuurlijk om. We krijgen in NL steeds meer een eigen vorm van apartheid, waarbij moslims en zij die bewustzijn verruimende drugs gebruiken gediscrimineerd worden en behandeld worden als minderwaardig mensen. Het zal mij benieuwen hoelang het nog duurt voor de Nederlandse brave burger hiertegen in verzet komt. Want wie zich als een schaap gedraagt kan er op rekenen geslacht te worden.

maak meer kapot dan je lief is? Die boodschap hebben die honden duidelijk niet meegekregen. Het is zo ver: we mogen alleen nog maar drinken…

Hans de Rouw, expeditiemedewerker: De coffeeshop van Enkhuizen zit ook in het uitgaansgebied. Dus als je daar de legale portie ophaalt, en het café bezoekt, dan kun je dus voor drie maanden uit het uitgaansgebied verwijderd worden? Belachelijk!

maatregelen gewoon blijven bestaan.

kige bezit van een coffeeshop. Tijd voor de stelling:

De overheidsboodschap was toch, drank

Andrea, communicatieadviseur: Dat interesseert toch geen hond? Tien Königs, advertentieverkoopster: Ik denk nog vaak terug aan mijn jeugd, de jaren zeventig. Drugs en alcohol waren zaken waarover je werd voorgelicht, daar werd over gepraat op school en thuis. En er werd mee geëxperimenteerd, dat ze-

Derrick Bergman, Vereniging voor 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG (www.voc-nederland.nl): Bij festivals is de inzet van drugshonden helaas al jaren schering en inslag. Het past allemaal in de zero tolerance trend, die ons land steeds onleefbaarder maakt, burgers tegen elkaar opzet en zorgt voor een berg 'plankzaken' bij justitie en politie. Het gezag is zo druk met drugs, dat er

Geen drugshonden in het uitgaansleven ker! Cynisch dat nu juist in de horeca zo

voor akke¿etjes als verkrachting, geweld

zichtbaar voorbij wordt gegaan aan de al-

en overvallen nauwelijks tijd over blijft.

coholproblematiek. Ik was zo’n ouder die

Ondertussen blijft de echte boosdoener in

altijd tegen mijn kinderen zei dat drinken

het uitgaansleven, Koning Alcohol, onbe-

minstens net zo risicovol is als drugs.

dreigd op zijn troon zitten.

Mira de Vries, activiste: Opmerkelijk dat iemand gecontroleerd wordt op wat hij op zak heeft. Het zou voor mij een reden zijn om weg te blijven bij het café, ook al heb ik geen drugs op zak. Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Ik denk niet dat de overlast door deze maatregel minder wordt en wacht daarom de uitslag van de pilot met belang-

21


22


20 jaar Highlife

Een rijk en roemrucht verleden In dit nummer kijken we terug op 20 jaar Highlife. Highlife berichtte in die 20 jaar niet alleen over de cannabiswereld, maar speelde ook zelf een actieve rol in het ontstaan en de ontwikkeling van de cannabisbranche. Niet alleen door over nieuwe ontwikkelingen te schrijven, maar ook door het ontplooien van eigen initiatieven.

1992 Het eerste nummer verschijnt. Het is een kwartaalblad, 76 pagina’s dik, waarvan nog een groot deel zwartwit. Wie nu die eerste

Highlife organiseerde al vroeg in de jaren negentig de eerste Highlife Nederwiet Festivals, waar de Highlife Cup werd uitgereikt aan de beste wiet van Nederland. Van groot belang voor de groei en bloei van de Nederlandse cannabisbeweging zijn verder de legendarische edities van de Highlife Beurs geweest. Want het was op die evenementen waar de Nederlandse cannabisfamilie elkaar ontmoette en nieuwe plannen werden gesmeed die er uiteindelijk mede toe leidden dat de Nederlandse cannabisindustrie zo’n grote internationale rol zou kunnen spelen.

nummers nog eens doorneemt verbaast zich over de openheid waarmee toen geschreven kon worden. Een vaste rubriek als Highlife’s Hash Hitlijst, waarin de bestverkopende hasj- en wietsoorten stonden vermeld, inclusief prijs, zou nu niet meer mogelijk zijn. Maar in 1992 hadden ze nog nooit gehoord van een af¿cheringsverbod, dus lees je dat Rode Libanon bij de coffeeshop tussen de zeven en twaalf gulden kost. Afhgaanse hasj: tussen de acht en

De redactie van Highlife sloeg, net als uitgever Discover Publisher BV, steeds meer haar vleugels uit. Het blad werd in de loop der jaren dikker en dikker, en verschijnt tegenwoordig zelfs maandelijks. En ook nog eens gratis. De uitgever van Highlife trok de grenzen over en verspreidt het zusterblad Soft Secrets inmiddels niet alleen over een groot deel van Europa, maar laat het blad nu ook in de Verenigde Staten verschijnen. En plannen voor andere continenten zijn in de maak!

vijftien gulden. Wiet is er nog nauwelijks. Nederwiet is slechts 3,50 tot zeven gulden, skunk kost tussen de vijf en vijftien gulden. En niet onbelangrijk, in die tijd kon je gewoon met 30 gram op zak de coffeeshop uitlopen, want dat mocht toen nog. Dat waren nog eens tijden! Toch… sommig nieuws is van alle tijden. Zo schrijft de eerste hoofdredacteur Joop

De roemruchte geschiedenis van jullie eigen Highlife komt in een aantal artikelen voorbij. Allereerst vinden jullie op de volgende pagina’s een korte terugblik op de verschillende jaargangen van dit blad. Natuurlijk, we zouden een boek kunnen schrijven over die 20 jaar, en misschien doen we dat ook nog wel eens, maar nu houden we het kort.

Mestrom in het laatste nummer van 1992 een stevig voorwoord: ‘Onrust in wietland! Door het voorstel van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) om de hennepteelt strenger aan te pakken, schoten veel telers wakker. Mag er straks geen enkel wietplantje meer groeien zonder toestem-

Verder vertelt onze huisadvocaat André Beckers over de pogingen van justitie om in de jaren negentig van de vorige eeuw de publicatie van Highlife onmogelijk te maken. En redacteur Jan Sennema portretteert een vijftal personen die nauw betrokken zijn geweest bij 20 jaar Highlife. Uiteraard opent Highlife-oprichter Boy Ramsahai de rij, waarna zijn opvolger Jeroen Bots aan bod komt. Tot slot komen drie hoofdredacteuren (Joop Mestrom, Cliff Cremer en Rob Tuinstra) aan het woord. Want zij hebben immers voor een groot deel de inhoud van jullie eigen magazine voor growers en blowers bepaald. We wensen jullie veel leesplezier. Op naar de volgende 20 jaar!

ming van de staat?’

1993 In 1993 valt een interview op met een (heel jonge) Nicole Maalsté. Aanleiding is het verschijnen van haar eerste boek over cannabis in Nederland. ‘Het Kruid, de Krant en de Kroongetuigen’. Een andere vermaarde cannabis-onderzoeker, de econoom Adriaan Jansen, komen we ook al tegen in deze jaargang. Opvallend is de serie van Armand, die over de geschiedenis van cannabis in Nederland schrijft. Maar dan wel als ervaringsdeskundige op zijn eigen

23


1997

1998

1999

2000

2001

2003

2006

2009

Het CDA verhevigt de strijd tegen canna-

Highlife publiceert een exclusief interview

De vormgeving van Highlife krijgt een

bis. De partij wil het aantal coffeeshops

met de kwekers van legale mediwiet. De

nieuw, eigentijds jasje. Er heerst optimisme

halveren. In 2003 zijn er nog zo’n 800 cof-

Highlife Hennepbeurs trekt 15.000 bezoe-

in de internationale cannabiswereld, omdat

feeshops, het CDA vindt 400 genoeg, maar

kers in de RAI in Amsterdam. Maar organi-

na de verkiezing van president Obama in

zou het liefst alle coffeeshops sluiten. Ter

sator Ramsahai meldt dan al: “De vele con-

de Verenigde Staten steeds meer mogelijk

vergelijking; in 1998 waren er nog 1500

troles van de overheid vond ik overdreven.”

lijkt. Mediwiet wordt langzamerhand een

coffeeshops. Highlife schrijft: gedogen is uit, repressie is in.

cannabisindustrie in de VS. In Oost-Europa krijgen blowers steeds meer vrijheid. De

2007

hetze tegen cannabis in Nederland neemt

De tiende editie van de Highlife Hennepbeurs

2004

echter steeds grotere vormen aan.

wordt spectaculair gevierd. De tweede ver-

De politiek heeft cannabis de oorlog ver-

kiezing van Miss Highlife is een daverend

klaard, de samenleving denkt er anders over.

succes. Verschillende reggae- en hiphop-

2010

De cannabisbranche groeit en bloeit. Highlife

bands treden op, waaronder Lange Frans

Boy Ramsahai, de man die aan de wieg

maakt de dikste nummers ooit, met 164 pa-

& Baas B, Raymzter en Typhoon. Strenge

van Highlife stond, is opgevolgd door

gina’s. De Highlife Hennepbeurs wordt gro-

controles op de beurs maken duidelijk dat

Jeroen Bots. Die weet van aanpakken.

ter en succesvoller. Ruim 13.000 mensen

de overheid steeds harder optreedt tegen de

De oplage wordt vergroot, de distribu-

bezoeken het evenement in de Jaarbeurs

cannabisbranche. De Rotterdamse VVD-bur-

tie wordt aangepakt, en Highlife is vanaf

in Utrecht. Voor de eerste keer verschijnt in

gemeester Optstelten maakt bekend 27 cof-

het vierde nummer van dit jaar gratis.

december een Highlife Jaarspecial.

feeshops in zijn gemeente te willen sluiten.

De oorlogsverklaringen uit Den Haag gaan onverminderd door. Toch staat de cannabiswereld niet stil. Veel bedrijven

2005

2008

De overheid zoekt en vindt in het toege-

Historici zullen later ongetwijfeld schrijven

nieuwe kweektechnieken (zoals autoflo-

nomen THC-gehalte een nieuwe drogreden

dat het doorgedramde rookverbod in de

wering) worden ingevoerd.

om de cannabisbranche verder te crimi-

horeca een voorbeeld is van slecht bestuur,

naliseren. Pleidooien om eindelijk eens de

maar het heeft wel tot gevolg dat niet al-

achterdeur van de coffeeshop te regelen

len vele kroegen, maar ook coffeeshops

2011

vinden geen gehoor, ondanks oproepen

verbouwd moeten worden. Buitenlandse

Highlife viert het 20-jarig jubileum. Voor

daartoe van verschillende burgemeesters.

media begrijpen er niet veel van. In coffee-

het eerst verschijnt het blad maandelijks.

In de jaarspecial wordt Henk de Vries van

shops mag wiet verkocht worden, maar er

Na reportages over Spaanse Cannabis So-

The Buldog uitgebreid geportretteerd. Der-

mag weer niet geblowd worden. Maar soms

cial Clubs in Highlife komt de gemeente

tig jaar eerder opende hij zijn eerste cof-

ook weer wel. Rare jongens, die Nederlan-

Utrecht met een soortgelijk plan, aange-

feeshop. Mede dankzij Henk de Vries be-

ders. Er is geen Highlife Beurs. Teveel te-

past aan de Nederlandse situatie.

staat in Nederland een gedoogbeleid.

genwerking, teveel politiek gedoe.

2007

24

2008

zijn internationaal gaan opereren, en

2009

2010

2011


1992

1993

1994

1995

1996

wijze! Onder de columnisten vinden we

af voor deze misdaadverslaggever. Niet al-

de slogan Opinie en lifestyle magazine voor

verder Simon Vinkenoog en Ed Rosenthal.

leen omdat hij erg standvastig is met be-

Growers en Blowers op de cover. Een op-

Het blad telt inmiddels al 116 pagina’s.

trekking tot zijn ideeën over drugs, maar

merkelijk nieuwsverhaal uit het eerste num-

ook dat hij al zo vroeg inzag dat legalise-

mer: Vrouwelijk zaad zou wel eens voor een

ring de enige oplossing is.

revolutie in de growwereld kunnen zorgen.

uitreiking van de eerste Highlife Nederwiet

1996

2000

Cup, die plaatsvond op 3 december 1993,

Het blad wordt gerestyled na de komst van

Het EK 2000 wordt in Nederland georga-

staat uitgebreid in het eerste nummer

hoofdredacteur Cliff Cremer. Highlife telt

niseerd. Ambtenaren menen dat in de vier

van 1994. Er zijn drie categorieën: bin-

inmiddels 148 pagina’s.

steden waar het voetbalfeest wordt gehou-

1994 Highlife verschijnt nu zes keer per jaar. De

nenteelt hydro, binnenteelt bio en buiten. Grote winnaar wordt coffeeshop Catweazle

den, misschien alle coffeeshops tijdelijk maar dicht moeten. Dit ‘om zo volstrekt

uit Doetinchem, die zowel de eerste prijs

1997

buitenwiet als binnenteelt bio wint. De

In de serie Underworld spreekt Special re-

komen. De coffeeshops blijven open, en rel-

eerste prijs binnenteelt hydro gaat naar

porter Charlie Stone met kopstukken uit de

len van blowende fans zijn er natuurlijk ook

coffeeshop Dutch Flowers uit Amsterdam.

‘georganiseerde’ misdaad in Nederland, die

niet. Rob Tuinstra wordt hoofdredacteur.

Hiermee is een traditie geboren, want in

zich bezighouden met de handel in canna-

december 1994 vindt de tweede verkiezing

bis: ‘Doel is om een reëel beeld te schetsen

van de beste wiet van Nederland plaats in

van de mensen in het illegale circuit, die er

2001

Amsterdam. Tijdens dit tweede Highlife

voor zorgen dat er volop hasj en wiet op de

Darter Co Stompé laat zien hoe je moet

Nederwiet Festival treedt onder andere

markt is. Van de grote jongens tot aan de

darten op de Highlife Hennepbeurs. Co was

Golden Earring op.

kleine thuisteler: Charlie Stone probeert alle

vlak daarvoor wegens het gebruik van can-

facetten van de underworld te belichten.’

nabis twee maanden door de Wereld Darts

onbeheersbare gewelddadigheden’ te voor-

Federatie geschorst. Co: “Twee haaltjes, dat

1995

was alles. OngelooÀijk toch!” Darts is hot. In

In het eerste nummer meteen een uitge-

1998

breid interview met (toen al) ‘Nederlands

Het zijn gouden jaren voor stripliefhebbers

Bekendste Misdaadverslaggever’ Peter R.

in Highlife. Niemand minder dan Peter Pon-

de Vries. We citeren: “De politie loopt ach-

tiac tekent voor Highlife over onder andere

2002

ter drugsdealers aan te rennen en komt

Coffeeshop-City. Het blad groeit en bloeit.

Highlife bericht over een experiment,

vele coffeeshops hangen dartsborden.

niet kijken als bij jou of mij thuis wordt ingebroken omdat daar geen tijd meer

waarbij Nederland, België en Frankrijk extra grenscontroles invoeren. Met name

voor is. We zijn nu zoveel geld kwijt aan

1999

de opsporing van drugs, berechting en het

Na de komst van hoofdredacteur Bernt Gun-

lemaal zat. Highlife-medewerker Jos Nijs-

hele gevangeniswezen, dat het zinniger is

dersen wordt het uiterlijk van Highlife op-

ten uit België loopt tegen de lamp. Hij

om die handel gewoon vrij te geven.” Petje

nieuw aangepast. Voor het eerst verschijnt

heeft 15 gram wiet op zak.

2002

2003

Frankrijk is de narcostaat Nederland he-

2004

2005

2006

25


Boy Ramsahai: eigenaar Discover Publisher 1991- 2009

Mr. Highlife Tekst: Jan Sennema

Toen in 2009 bekend werd dat Boy Ramsahai afscheid had genomen van uitgeverij Discover, sloeg dat nieuws in als een bom. Discover zonder Boy, dat was net zo ondenkbaar als Rolls zonder Royce. Na negentien jaar strijd, keihard werken en talloze hoogtepunten was het voor de Schijndelse boy wonder tijd om nieuwe wegen in te slaan. “Eigenlijk zijn alle dromen uitgekomen die ik had toen ik met Highlife begon”, zegt hij er zelf over. “De tijd was gewoon rijp voor nieuwe uitdagingen.” Een terugblik op een bewogen leven als uitgever met de enige echte Mr. Highlife.

niks van, tot iemand me vertelde dat het door mijn kleding kwam. Als vertegenwoordiger droeg ik altijd een net pak met stropdas, maar in het wereldje dachten ze dan automatisch dat je van de belasting was. Gelukkig zijn er ook heel mooie spijkerbroeken.” Op hun beurt staken de coffeeshopmensen ook het nodige op van

Boy weet het nog precies. Het begon al-

verkoper was, maar kwam er snel achter

Boy. “Ik moest ze wel een beetje opvoe-

lemaal op het tankstation waar hij als

dat ik er helemaal niets van kon.”

den. Een advertentie in Highlife was ook toen al prijzig, en coffeeshopeigenaars

schooljongen een vakantiebaantje had. “Ik was diep onder de indruk van al die verte-

snapten dat vaak niet. Dan legde ik uit

genwoordigers die ik daar zag. Fantastisch

Opvoeden

vond ik dat, al die goed geklede mannen

Bij coffeeshops die Boy wel eens be-

taald, dat we mensen in dienst hadden

met hun mooie auto’s. Ik wist gelijk: dat

zocht om advertenties in VVV Magazine

voor de administratie en de redactie, en

wil ik later ook!”

te verkopen, werd hij op een lumineus

dat een drukker ook niet voor niets werkt.

idee gebracht. “Eigenaren van coffee-

Dan begon het meestal wel te dagen.”

Boek van de Maand

dat er kantoorruimte moest worden be-

shops vroegen me waarom ik niet een coffeeshopblad begon. Er bestond voor

Toen Boy na zijn dienstplicht de kazerne-

die branche helemaal niets, terwijl er vol-

Bakfiets

deur achter zich dichttrok stond de Ne-

gens hen wel grote behoefte aan was.”

De eerste drie jaar zorgde Boy in zijn

derlandse economie er bepaald niet Ào-

Nadat hij zich ervan verzekerd had dat

eentje voor de advertentiewerving, en

rissant voor. Boy was dan ook allang blij

zo’n blad volkomen legaal was, stond

nam hij zelfs regelmatig een stukje dis-

“Er werden kamervragen over Highlife gesteld, en ik moest regelmatig voor de rechtbank verschijnen.”

tributie voor zijn rekening. Dat liep niet altijd zoals hij zich het leven als ondernemer had voorgesteld; zo werd Boy in die tijd in Amsterdam wel eens puffend op een bak¿ets gesignaleerd, als hij hoogst-

toen hij als verkoper werd aangenomen

niets de grote sprong voorwaarts in de

persoonlijk de Highlife aan het bezorgen

bij de ECI boekenclub. Het bedrijf zette

weg. Met niet veel meer dan een grootse

was. Het was ploeteren, ook al door de

huis-aan-huis verkopers in om het Boek

visie en wat vage toezeggingen van cof-

vele onvoorziene uitgaven. “Er was vrij-

van de Maand in de Nederlandse huis-

feeshophouders gaf de 24-jarige Boy van

wel meteen tegenwerking vanuit de poli-

kamers bekend te maken. Boy ontdekte

de ene op de andere dag zijn baan op.

tiek. In die tijd zette Frankrijk Nederland

met hoeveel gemak hij mensen – vaak

Via een advertentie in de Telegraaf werd

onder druk om ons cannabisbeleid. Vooral

verveelde huisvrouwen – kon overhalen

in Joop Mestrom een formidabele eerste

toen we begonnen met beurzen liep het

lid te worden van de boekenclub. Al snel

hoofdredacteur voor Highlife gevonden.

hoog op. Er werden kamervragen over

had hij als rayonmanager de leiding over

“Joop kreeg carte blanche om het blad te

Highlife gesteld, en ik moest regelmatig

25 man, maar daarmee was ook de grens

maken en heeft Highlife die eerste jaren

voor de rechtbank verschijnen. Ik had

van zijn groeimogelijkheden bij de boe-

groot gemaakt. Heel spijtig dat het tus-

toen het geluk advocaat André Beckers

kenclub in zicht. Toen ECI’s goudhaantje

sen ons spaak liep, maar toen de redactie

te ontmoeten, die sindsdien op juridisch

bij de Purmerendse uitgeverij Publipress

zich ging opstellen als eigenaar van het

gebied mijn steun en toeverlaat is.”

zijn droombaan als vertegenwoordiger

blad, konden we niet meer samen verder.” Zonder Beckers’ uitgekookte pleidooien

kon krijgen, aarzelde Boy dan ook geen moment, ook al moest hij elke morgen

Nu kwam Boy vrijwel dagelijks bij coffee-

zou Highlife al begin jaren negentig te-

om zes uur van huis. Na zijn triomfen bij

shops over de vloer. Het was wederzijds

gen een verschijningsverbod zijn opge-

ECI bulkte hij van het zelfvertrouwen. Hij

wennen. “De eerste paar keer dat ik in

lopen. Als juridisch adviseur en veelgele-

zou ze bij Publipress wel eens een poepie

coffeeshops kwam kreeg ik steeds te ho-

zen columnist is Beckers tot op heden bij

laten ruiken. “Ik dacht dat ik een super-

ren dat de baas er niet was. Ik snapte er

Discover betrokken.

26


een bittere nasmaak achter. “Het was de

open gingen voor nieuwe zakelijke initiatie-

allermooiste beurs die er ooit is geweest,

ven. Maar ik ben vooral trots op alle infor-

Het commerciële elan waarmee Highlife

dat is nooit meer geëvenaard, ook in het

matie die we in Europa hebben verspreid,

aan de weg timmerde bleef niet onopge-

buitenland niet. Maar toen al dacht ik: dit

en de rol die we hebben gespeeld bij het

merkt. In een bedrijfstak die voordien al-

is de allerlaatste keer. Ik was echt ziek

op de politieke kaart zetten van cannabis.”

leen terecht kon bij het advertentiekrantje

van alle tegenwerking van de politie en

ViaVia, werd Highlife het vehikel waarmee

politiek die we toen kregen.”

Stekken

de professionalisering razendsnel accele-

‘Van alles naar niks’

reerde. Steeds meer bedrijven wilden in

Het ventje dat op het tankstation bewonde-

Het is dan ook wrang dat het buitenland

het blad adverteren. Er werd, zeker naar

rend opkeek naar goed geklede vertegen-

langzamerhand ontwaakt uit z’n winter-

hedendaagse begrippen, ongehoord groot-

woordigers in mooie auto’s, was zijn voor-

slaap, terwijl Nederland de klok twintig

schalig geadverteerd. “De Homegrowshop

beelden inmiddels royaal voorbijgestreefd.

jaar dreigt terug te draaien; ‘van alles naar niks’, zoals Boy twintig jaar vechten tegen

“De Highlife Beurs in 2007 in de RAI was de allermooiste beurs die er ooit is geweest, dat is nooit meer geëvenaard, ook in het buitenland niet.”

de bierkaai kernachtig samenvat. Zijn vertrek bij Discover betekent overigens niet dat hij verloren gaat voor de cannabisbranche; als eigenaar van Europa’s snelst groeiende zadenbedrijf Royal Queen Seeds zal hij deel blijven uitmaken van de internati-

uit Rotterdam stond in die tijd bijvoorbeeld

Wie weet is Boy nu zelf een inspiratiebron

onale cannabisfamilie. De grote vraag is of

in één uitgave met vier, vijf pagina’s adver-

voor een nieuwe generatie jochies, zeker is

Boy Ramsahai het kunstje zoals hij dat met

tenties. Wij vonden dat toen heel normaal,

dat hij voor velen meer is dan alleen een

Discover leverde nog een keer gaat Àikken.

maar pas als het minder wordt besef je dat

succesvol ondernemer. “Ik stond er van

Wie hem een beetje kent, weet het ant-

het dat eigenlijk absoluut niet was.”

te kijken hoeveel mensen er respect voor

woord op die vraag al. Wedden dat ook Ro-

hadden dat ik als eerste mijn nek heb uit-

yal Queen Seeds over een paar jaar wereld-

gestoken, waardoor in heel Europa deuren

wijd een van de absolute marktleiders is?

Wie nu een Highlife uit midden jaren negentig doorbladert, zal zijn ogen nauwelijks geloven: pagina na pagina vol met advertenties voor stekken. In 1994 verschenen een Duitse en een half Engelse half Nederlandse Highlife. Het internationale avontuur zou een keiharde reality check worden. “We maakten de inschattingsfout de Nederlandse Highlife integraal in het Duits te vertalen. We wisten toen nog niet dat je om in andere landen te slagen een lokale redactie moet hebben. Achteraf denk je altijd: logisch dat het niet werkte. Maar op het moment zelf ben je gewend dat alles wat je aanraakt in goud verandert. Dan hou je er geen rekening mee dat iets ook kan mislukken.”

Respect Een beslissende stap was de aankoop van de titel Soft Secrets, waarmee Boy zijn eigen concurrent werd. “Pas later werd duidelijk wat een goeie zet dat was geweest, want dankzij Soft Secrets kon Discover uitgroeien tot internationaal marktleider.” Daarmee werd het leergeld voor de eerdere uitglijder met rente terugbetaald. Na een bescheiden start was de Highlife Beurs in 2007 uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement van internationale allure. Wat niemand toen nog wist, was dat die beurs in het prestigieuze RAIcomplex de allerlaatste zou zijn. Vooral aan deze editie denkt Boy met veel voldoening terug, al liet juist deze beurs ook

27Portret van een blower

“Plannen voor een mooie toekomst” Door: Michiel Panhuysen

In coffeeshop de Dizzy Duck in Den Haag spreek ik met Ferry, 44 jaar. Ik herken Ferry in de net verbouwde shop en vraag hem waarom hij zijn elektrische rolstoelwagentje buiten heeft geparkeerd. Door de verbouwing heeft de Dizzy nu een rokers en een afhaalgedeelte. “Ik kom met mijn karretje niet meer door de deur tussen het afhaal en het rokersdeel”, legt Ferry uit. “Het past net niet. Maar ik klaag niet hoor. Ik vind het erg prettig dat wij rokers nu binnen zitten en dat we geen last meer hebben van het in en uitlopen van de afhalers. Het is de laatste tijd een stuk drukker geworden, en dat begon je wel te merken.”

tictacje, maar dat is meer snoepen natuurlijk. Verder eet ik dingen als Turkse pizza’s of een Broodje döner.“ Een triest verhaal, maar er klinkt gelukkig hoop. Vandaag kreeg Ferry te horen dat hij van het UWV naar de Filippijnen mag verhuizen. Daar woont de familie van zijn vorig jaar overleden vriendin. “Ik kan nu plannen gaan maken voor een mooie

Ferry blowt al 31 jaar. “Ik begon toen ik 13

gespeeld. Omdat mijn ene arm ook niet

toekomst. Als ik op de Filippijnen woon

jaar was. Ik kan me er niet zo heel veel van

meer goed werkt was ik echter zeer be-

kan ik veel meer doen met mijn uitkering

herinneren, mijn geheugen is niet zo best.

nadeeld. Ik moest met één arm mijn stoel

dan nu. Ook is het weer er een stuk aan-

Ik weet alleen nog dat ik er in het begin

voortbewegen en mijn stick vasthouden.

genamer dan in Nederland. Als ik daar

altijd waanzinnige lachkicks van kreeg.”

Dat ging niet echt goed. De verande-

eenmaal woon wil ik in arme dorpen de

ring van je leven is abrupt en totaal na

mensen helpen om aan bouwmateriaal te

Ferry vertelt me waarom hij in de rolstoel

zo’n heftig ongeluk. Je verliest vrienden,

komen waarmee ze zelf schone drinkwa-

terecht is gekomen. “Op 14 oktober 1989

hoewel ik moet toegeven dat ik ook mijn

tersystemen kunnen aanleggen. Daarmee

kreeg ik een auto-ongeluk in Duitsland. In

echte vrienden heb leren kennen. Je hele

kan ik me zeer nuttig maken, denk ik.

een bocht verloor ik de macht over het

leven gaat op de schop.”

Hier in Nederland zit ik maar te blowen…”

stuur en daardoor kwam ik met mijn auto bijna haaks op de verkeerde weghelft uit.

In de wiet vindt Ferry

Een tegenligger raakte me vol aan de zij-

vrede. “Ik rook iedere

kant, aan de bestuurderskant. Het inzit-

dag

tende deel van mijn auto werd hierdoor

Niet om de fysieke pijn

gehalveerd. Ik belandde in het ziekenhuis

te onderdrukken, want

en lag drie weken in coma. Ik lag behoor-

die voel ik niet. Het is

lijk in puin. Mijn rug en bekken waren ge-

meer om de geestelijke

broken. Ze hebben me tijdens een lang

pijn te handelen. Het

verblijf in het ziekenhuis zo goed het kon

is erg zwaar om in één

weer opgekalefaterd. Ik kon niet meer

klap je carrière en een

praten. Beetje bij beetje is mijn spraak

groot deel van je leven

weer tot een aanvaardbaar communicatie

te verliezen. Alles is in-

niveau gebracht. Ook heb ik mijn armen

eens naar de klote, en in

weer leren bewegen, hoewel één arm nog

de wiet vind ik troost.”

anderhalve

gram.

steeds niet veel kan. Mijn benen kan ik redelijk bewegen, maar echt lopen zit er

“Ik leef een beetje van

niet in. Vandaar mijn karretje.”

dag tot dag. Een groot deel van de dag zit ik

Tot het ongeluk was Ferry een offset druk-

in de Dizzy, dat is mijn

ker met een goede baan. Ook was hij een

huiskamer

fanatiek en begaafd rolhockeyspeler, hij

Hier vindt een belang-

speelde zelfs in het Nederlands team op

rijk deel van mijn soci-

het EK. “Na het ongeluk was niets meer

ale leven plaats. Eten

hetzelfde als ervoor. Ik kon natuurlijk niet

doe ik nauwelijks. Ik

meer werken en kwam in de WAO terecht.

heb geen honger. Ik eet

Ook sporten was geen optie meer, hoe-

wel een boterham met

wel ik nog twee keer rolstoelhockey heb

pindakaas ofzo, of een

eigenlijk.

29André Beckers, huisadvocaat:

Justitie wilde Highlife de nek omdraaien Wat zeg je? Highlife bestaat al 20 jaar? Is het alweer zo lang geleden? Goh, ik herinner me nog goed dat het strafproces tegen Highlife een van de strafzaken was waarin ik als beginnende advocaat optrad. Wat, wist je niet dat justitie ooit heeft geprobeerd het tijdschrift Highlife de nek om te draaien? Nou, dan zal ik je dat nu maar eens goed gaan uitleggen.

Geen protestbrochure op krantenpapier, maar een glossy magazine dat er gelikt uitzag en dat boordevol stond met advertenties van coffeeshops en growshops. In

Laat ik bij het begin beginnen. Ik ont-

op coffeeshops en growshops. Van het een

Highlife verschenen artikelen waarin de

moette Boy als eigenaar van Highlife in

kwam het ander en binnen een mum van

lezer werd geïnformeerd over het coffee-

1991 toen hij in een coffeeshop in Heerlen

tijd werd ik de vaste adviseur van Highlife,

shopbeleid en het beleid ten aanzien van

een advertentie probeerde te verkopen.

columnist en later ook de advocaat. Bij het

de teelt van nederwiet. Ook verschenen

Als Boy dat deed, was het niet de vraag

schrijven deze column kom ik tot de ont-

artikelen over hun ervaringen met politie,

of hem dat lukte, maar hoe groot de ver-

dekking dat ik er inmiddels zelf dus ook al

justitie en de (landelijke) politiek. Highlife

kochte advertentie zou worden. Ik heb me

twintig jaren op heb zitten. De tijd vliegt!

werd op deze manier een spreekbuis voor de cannabisbranche. Als je op de hoogte

kostelijk geamuseerd toen ik hem in actie zag. Wij kwamen met elkaar in gesprek en al gauw verkocht hij ook aan mij een (hele

Landelijke bekendheid

kleine!) advertentie in Highlife. Ik was na-

Highlife timmerde goed aan de weg en

melijk net van start gegaan met een juri-

kreeg al snel landelijke bekendheid als

disch adviesbureau dat zich volledig richtte

het blad gericht op de cannabisbranche.

wilde blijven van lezenswaardige nieuwtjes in de cannabisbranche kocht je een Highlife. Het blad werd populair.

Kamervragen in 1996 Ook de landelijke politiek toonde interesse. In mei 1996 stelde Van de Camp (CDA) als lid van de Tweede Kamer vragen over het adverteren van coffeeshops in het blad Highlife. De Minister van Justitie beloofde in antwoord op deze vragen de kwestie op gemeentelijk niveau aan de orde te zullen laten stellen in het driehoeksoverleg tussen politie, justitie en gemeente. De Minister maakte daarbij ook duidelijk dat ‘zolang niet blijkt dat Highlife actief wordt verspreid buiten de kring van cannabisgebruikers niet tegen het blad zal worden opgetreden’. Hiermee werd tot uitdrukking gebracht dat Highlife niet via het reguliere tijdschriftenkanaal aan de man mocht worden gebracht. Voor Highlife was dat een doorn in het oog, vooral nu er interesse bestond om het blad te verkopen via winkels en kiosken. Waarom zouden volwassenen en kinderen in vrijwel iedere boekenwinkel in aanraking mogen komen met pornogra¿sche literatuur en niet met een onschuldig blad als Highlife? De knuppel werd in het hoenderhok gegooid en Highlife kwam via de reguliere tijdschrif-

31


delijk voor de inhoud van hun advertenties. Hij verklaarde ook dat de adverteerders van Highlife altijd werd verzocht niet te adverteren met joints, wietbladeren of iets dat verwijst naar hasj of wiet. De politie noteerde uit zijn mond de volgende woorden: “Ik zou het zeer op prijs stellen als naar aanleiding van dit onderzoek van justitie bekend wordt wat nu wel en niet mag met het blad Highlife”. Het strafrechtelijke onderzoek tegen Highlife haalde de media. Dat had tot gevolg dat direct een einde kwam aan de verspreiding van het blad via de reguliere tijdschriftenhandel. Hieruit blijkt maar weer eens dat je in ons systeem slechts in theorie voor onschuldig wordt gehouden, totdat het tegendeel wettig en overtuigend ten overstaan van een onafhankelijke strafrechter is bewezen.

tenhandel in de kiosk terecht. Om te voorkomen dat een achteloze lezer ongewild in

Verhoor van de uitgever

aanraking zou komen met informatie waar

Het duurde niet lang of de uitgever van

Sfeer was allesbehalve ontspannen

hij verre van zou willen blijven, werd op de

Highlife werd door de politie opgeroepen

In juni 1998 werd ik in Maastricht als advo-

cover van Highlife in woord en afbeelding

voor verhoor. Onderzoek in opdracht van

caat beëdigd. Een jaar later stond ik de ei-

volstrekt duidelijk gemaakt dat je als lezer

justitie had uitgewezen dat hij zich vermoe-

genaar van Highlife bij in zijn strafzaak bij

een blad in handen nam dat gericht was

delijk schuldig had gemaakt aan overtre-

de meervoudige kamer van de rechtbank

op de cannabisbranche.

ding van de Opiumwet door in Highlife ad-

te Den Bosch. Door opzettelijk Highlife uit

vertenties van coffeeshops te plaatsen. In

te geven en te distribueren, terwijl daarin

zijn politieverhoor van 2 april 1998 zette de

de advertenties waren opgenomen van een

eigenaar van Highlife uiteen dat hij met zijn

aantal bij naam en vestigingsplaats aange-

Ik schreef voor Highlife een brief aan het

werknemers coffeeshophouders en growsh-

duide coffeeshops, zou hij het maken van

College van procureurs-generaal waarin

ophouders actief benaderde voor het plaat-

reclame voor drugs hebben bevorderd. De

ik om informatie verzocht. In antwoord op

sen van advertenties. De adverteerders

sfeer in de zittingzaal was alles behalve

deze brief zette het college uiteen dat uit

waren volgens hem echter zelf verantwoor-

ontspannen. Ik kan me de woorden van de

Overtreding van de Opiumwet

de wetsgeschiedenis van artikel 3b van de Opiumwet blijkt dat de wetgever het gevaar voor misbruik van de in de Opiumwet verboden middelen wilde beperken en het om die reden wenselijk heeft geacht ‘ook de aanprijzing van die middelen onder de werkingssfeer van de wet te brengen, met inbegrip van elke openbaarmaking welke erop is gericht dan wel tot gevolg kan hebben dat een verboden verdovend middel wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt anders dan voor medische of wetenschappelijke doeleinden...’. Het College van procureurs-generaal maakte duidelijk dat Highlife afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het desbetreffende geval zou kunnen worden vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet door in het blad advertenties te plaatsen ‘welke er kennelijk op zijn gericht de verkoop van drugs te bevorderen’. Het College wees in diezelfde brief ook op de wettelijke drukpersvrijheid waardoor de drukker en de uitgever worden gevrijwaard van strafvervolging van misdrijven door middel van de drukpers gepleegd.

32


voorzitter nog goed herinneren. “Mijnheer Beckers, de rechtbank is gebleken dat u columnist bent in het blad Highlife. U gebruikt Highlife als een soort spreekbuis, terwijl het blad zich heel speci¿ek richt op de cannabisbranche”.

Onschuldig Toen ik antwoordde dat ik niet de enige was die het blad gebruikte om een bepaalde doelgroep te bereiken, en daarbij als voorbeeld wees op een interview in Highlife van de toenmalige Zwolse Hoofdof¿cier van Justitie mr. J. Hulsenbek, werd de sfeer grimmiger. Ik bepleitte vol overtuiging de niet ontvankelijkheid van André Beckers

justitie. In mijn ogen stond de drukpersvrijheid vervolging in de weg en moest de Of¿cier van Justitie het recht worden

Gouden Gids

Het Hof oordeelde ten aanzien van de niet

ontzegd om de eigenaar van Highlife voor

In februari van het jaar 2000 was het zo-

ontvankelijkheid dat door de eigenaar van

de strafrechter te dagen. Ook bepleitte ik

ver. De meervoudige strafkamer van het

Highlife voldaan was aan alle voorwaarden

dat de advertenties die waren geplaatst

Gerechtshof te Den Bosch behandelde het

zoals bedoeld in artikel 53 van het Wetboek

uiterst onschuldig waren en niet konden

door de eigenaar van Highlife ingestelde

van Strafrecht. Ik citeer het Hof: ‘Dit arti-

worden aangemerkt als het aanprijzen van

hoger beroep. De drie raadsheren van het

kel beoogt bij misdrijven door de drukpers

drugs. De Of¿cier van Justitie verdedigde

Hof straalden onafhankelijkheid uit. Uit

gepleegd de uitgever, indien aan de in ge-

een ander standpunt en eiste betaling van

helemaal niets viel tijdens de behandeling

melde bepaling genoemde voorwaarden is

Het strafrechtelijke onderzoek tegen Highlife haalde de media. Dat had tot gevolg dat direct een einde kwam aan de verspreiding van het blad via de reguliere tijdschriftenhandel.

voldaan, te vrijwaren tegen een strafrechtelijke vervolging wegens deelnemingshandelingen aan het drukpersmisdrijf, mits hij deze handelingen slechts als uitgever heeft verricht. De omstandigheid dat verdachte de betreffende advertenties actief heeft geworven, doet aan dit oordeel niet

een geldboete van toen nog tienduizend

van de strafzaak af te lezen hoe zij over

af, nu deze activiteit heden ten dage moet

ouderwetse guldens, waarvan vijfduizend

deze zaak dachten. Wel zag ik verbazing

worden aangemerkt als behorende tot de

gulden voorwaardelijk met een proeftijd

op de gezichten toen ik de Gouden Gids

gebruikelijke

van twee jaren. De rechtbank wees veer-

uit Amsterdam aan de raadsheren en de

uitgever’. Het Gerechtshof verklaarde het

tien dagen later vonnis. Al mijn verweren

procureur-generaal van het Hof overhan-

Openbaar Ministerie om deze reden niet

werden door de rechtbank naar de prul-

digde en met hen de advertenties van vele

ontvankelijk in de vervolging.

lenbak verwezen. De rechtbank zag in de

Amsterdamse coffeeshops doorbladerde.

ernst van het feit zelfs aanleiding een ho-

Daar stonden advertenties tussen die qua

gere straf op te leggen dan door de Of¿cier

inhoud veel minder onschuldig waren dan

Normaal verschijnsel

van Justitie was geëist. De eigenaar van

de advertenties in Highlife.

Highlife werd sindsdien met rust gelaten.

Highlife werd veroordeeld tot betaling van een geldboete van tienduizend gulden.

werkzaamheden

van

een

Met regelmaat zie je in artikelen van juris-

Opdracht van Justitie

ten, criminologen en sociologen verwijzingen naar publicaties in Highlife. Er zijn zelfs

Ik wees er op dat destijds iedereen jaar-

ambtenaren van politie, justitie, gemeente

lijks ongevraagd een dergelijke gids op zijn

en belastingdienst die het blad gebruiken

Het hele proces tegen Highlife was in mijn

deurmat aantrof, terwijl Highlife toch echt

om bij te blijven. Hoe hard politie en jus-

ogen te gek voor woorden. Op 16 maart

moest worden gekocht. En zo’n aankoop

titie ook optreden tegen cannabis, het zal

1999 wees Minister Borst-Eilers van Volks-

van een tijdschrift verricht je alleen als je

nooit lukken cannabis uit te bannen. Het

gezondheid er in de Tweede Kamer nog

van de inhoud daarvan op de hoogte wilt

gebruik ervan is daarvoor te veel ingebur-

op dat destijds jaarlijks ongeveer 30.000

geraken. Waarom waren de ogen dan alleen

gerd. Highlife is in de loop van de jaren hèt

mensen stierven aan de gevolgen van ro-

gericht op Highlife? De procureur-generaal

blad geworden voor mensen die cannabis-

ken en ongeveer 700 mensen aan de ge-

zette uiteen dat het strafrechtelijk optre-

gebruik terecht als een normaal verschijn-

volgen van alcoholmisbruik. En wat zei de

den tegen Highlife voortvloeide uit een op-

sel zien. En dat is een hele grote groep. Op

minister over cannabis? “De statistieken

dracht van de Minister van Justitie. Hij eiste

naar de volgende 20 jaar!

hebben nog nimmer een cannabisdode op-

in hoger beroep bevestiging van het vonnis

geleverd.” Waar maakten we ons dan nog

van de rechtbank en ik bepleitte opnieuw

druk over? Met veel vertrouwen gingen we

de niet ontvankelijkheid van justitie. Het

het ingestelde hoger beroep tegemoet.

Gerechtshof wees op 3 maart 2000 arrest.

Te gek voor woorden

Mr drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

33


Jeroen Bots: eigenaar Discover Publisher sinds 2009

Geen commercie tot elke prijs Tekst: Jan Sennema

Toen Discover eigenaar Boy Ramsahai in 2009 besloot dat het na negentien jaar mooi was geweest, leek het een onmogelijke opgave iemand te vinden die de gezichtsbepalende Boy kon en wilde vervangen. Al is hij in veel opzichten het tegendeel van zijn illustere voorganger, in Jeroen Bots lijkt de ideale opvolger te zijn gevonden. Op het moment dat Jeroen besloot met Highlife in zee te gaan, genoot hij al zeven jaar met volle teugen van een welverdiend vervroegd pensioen. Dat zijn energie en zakelijk inzicht niet voor uitgeverij Discover verloren zijn gegaan mag een klein wonder heten.

tie, deed vrijwilligerswerk, ¿etste twee keer in de week met een ploegje wielrenners, wandelde met de hond en zorgde voor mijn kinderen. Man, ik verveelde me geen moment. Toen iemand me vroeg of het wat voor mij was om Highlife over te nemen, was mijn eerste reactie dat ik daar echt niet meer aan begon. Met die stress had ik het wel gehad. Maar ja, diezelfde avond

Jeroens werkzame leven begon toen hij

1984 overnam. In 2002 kwam de omme-

liep ik met de hond te wandelen en begon

na zijn opleiding werd aangenomen bij

keer. “Ik was al dertig jaar dag en nacht

het toch in mijn hoofd te malen. Laat ik

een Bredase drukkerij. Al had de al jong

bezig met die twee drukkerijen. Toen ik

eens praten met Boy, dacht ik, een gesprek

getrouwde Bots de zekerheid van een

vijftig werd besloot ik ze van de hand te

kost niks. Na dat ene gesprek volgden er

vaste baan hard nodig, werken voor een

doen. Ik had genoeg van alle verantwoor-

meer, en zo’n zeven maanden later is de

baas was toch niet echt zijn ding. Al snel

delijkheid en stress en wilde van het leven

handtekening gezet.”

besloot hij voor zichzelf te beginnen met

gaan genieten.”

een zeefdrukkerij. Dat deed hij er gewoon in de avonduren bij, als de dagtaak bij

Verveling kan niet de reden zijn geweest

Cannakalender

de drukkerij er op zat. In 1979 vond hij

dat Jeroen na zeven jaar freewheelen toch

Al op jeugdige leeftijd leerde Bots de

een nieuwe baan als bedrijfsleider bij een

weer koos voor het avontuur dat onderne-

cannabiswereld van nabij kennen. “Eind

drukkerij van Wolters-Kluwer, die hij in

men heet. “Ik speelde tafeltenniscompeti-

jaren zestig, ik zal een jaar of 17 zijn geweest, was ik een soort hippie. Als het mooi weer was en ik had geen zin om naar school te gaan, dan glipte ik er tussenuit om naar Amsterdam te liften. Lekker rondhangen op de Dam of in het Vondelpark. Na een paar dagen werd ik dan weer

teruggehaald

door

familieleden.

Toen heb ik wel geblowd, maar rond mijn 21ste ben ik ermee gestopt. Later heb ik eigenlijk nooit meer de behoefte gehad er weer aan te beginnen.” Pas eind jaren negentig ging cannabis weer een rol in zijn leven spelen, al was het nu zakelijk en niet als consument. Het begon toen dochter Daisy hem in 1997 om hulp vroeg bij het opzetten van een eigen bedrijf, een uitgeverij. Na een moeizame start, waarin met weinig succes drie verjaardagskalenders werden geproduceerd, keerde het tij toen ze een fotograaf tegen het lijf liepen die voorstelde een kalender te maken met erotische foto’s in combinatie met cannabis. “We besloten met die jongen in zee te gaan, en die kalender werd wel een groot succes. We verkochten ze vooral aan bedrijven, waaronder

34


Positive Publishers heeft inmiddels een tiental titels uitgebracht, waarvan de meeste in zes talen.

Blast, brutaaltje onder de cannabisbladen

Canna, het bedrijf waar zoals velen wel

tenland goed lopen. Inmiddels heeft de

weten mijn zoon Jeroen werkt. Net als

uitgeverij een tiental titels uitgebracht,

Idealen en commercie

veel andere bedrijven gaf Canna de ka-

waarvan de meeste in zes talen.

Al vorig jaar besloot Jeroen om High-

lender als relatiegeschenk aan klanten. Maar die hadden er dan vaak net daar-

life beter bereikbaar te maken door het blad eens per maand te laten uitkomen,

voor al een gekregen van iemand anders.

Strategie

Daarom stelde mijn zoon voor de kalen-

Toen Jeroen Bots naar Highlife kwam

uitgeverij niet uitsluitend van de Neder-

der exclusief voor Canna te gaan maken.

stond de cannabisbranche al Àink onder

landse markt afhankelijk, en heeft ze met

Ik heb dat drie jaar gedaan, maar mijn

politieke druk. En toen was het nieuwe

de buitenlandse edities van Soft Secrets

zoon en zijn compagnon zijn verschrik-

kabinet nog niet eens tot stand gekomen.

sterke troeven in handen. Sinds dit jaar

kelijke perfectionisten. Dan was dít niet

Geen ideaal moment om het roer over te

is daar nog een Amerikaanse editie van

goed, dan moest die foto weer net iets

nemen. “Vlak voor ik dit voorjaar naar de

Soft Secrets bijgekomen.

anders... Op een gegeven moment had ik

Spannabis beurs vertrok werd pas bekend

er zoveel werk aan dat het de moeite niet

wat het nieuwe kabinet van plan is met

Al heeft Jeroen geen plannen om ingrij-

meer loonde, dus toen zijn ze hem in ei-

cannabis. Al op het vliegveld sprak ik ver-

pend aan de succesformule van de bla-

gen beheer gaan uitgeven.”

schillende ondernemers die het behoor-

den te sleutelen, op het commerciële

lijk somber inzagen. Na de beurs bleef ik

vlak zijn er wel degelijk enkele bakens

me afvragen hoe we als branche met die

verzet. “Natuurlijk ben ik niet meer de

dreiging moeten omgaan. Al kan een blad

idealist van vroeger, maar ik blijf wèl ie-

Behalve met de Cannakalender bestorm-

vanwege de vrijheid van meningsuiting

mand van de hippiegeneratie. Volgens

de de familie-uitgeverij de markt ook met

niet worden verboden, voor advertenties

mij had de branche veel minder proble-

de Blast, het brutaaltje onder de can-

is dat misschien een ander verhaal. Ik

men gehad als die zich wat meer in die

nabisbladen. “Het was de bedoeling om

denk dat het belangrijk is om als bran-

geest had ontwikkeld. Misschien is er ook

Highlife van de markt te drukken, maar

che een strategie te bedenken waarmee

wel een beetje misbruik gemaakt van het

daar zijn we helaas niet in geslaagd, ha-

we met die dreiging kunnen omgaan. En

gedoogbeleid, en is de commercie te ver

Blast

en het gratis te maken. Gelukkig is de

doorgeslagen. Iets van dat activisme en

“Natuurlijk ben ik niet meer de idealist van vroeger, maar ik blijf wèl iemand van de hippiegeneratie.”

idealisme zou ik in de branche wel graag terugzien, in plaats van

commercie tot

elke prijs. Een voorbeeld: kort nadat ik bij Highlife was begonnen ontdekte ik dat

haha!”, schatert Jeroen. Dochterlief hield

al zal er niet voor iedereen een kant en

er in de bladen advertenties voor produc-

zich vooral bezig met de advertentiever-

klare oplossing zijn, ik hoop wel dat men-

ten stonden die te maken hebben met

koop, en dat deed ze, met een beetje

sen gaan nadenken hoe ze met hun be-

harddrugs. Of¿cieel zijn het voedings-

hulp van haar charmante verschijning,

drijf ook in de toekomst kunnen blijven

supplementen, maar het was voor ieder-

geweldig. Hoewel Blast op een volle

ondernemen.”

een duidelijk dat het om versnijdingsmiddelen voor harddrugs ging. Ik vind

markt opereerde, ging het steeds beter. Tot Daisy na twee jaar alle belangstelling

Los van de politiek is de branche in zake-

dat een blad over softdrugs niet puur uit

voor het project verloor toen het moe-

lijk opzicht natuurlijk ook sterk veranderd

commerciële overwegingen advertenties

derschap andere instincten in haar wak-

sinds Highlife in 1991 begon. “De eerste

moet accepteren die met harddrugs te

ker maakte. Er werden nieuwe verkopers

jaren speelde de factor prestige bij adver-

maken hebben. Natuurlijk kost je dat als

aangetrokken, maar tegen Daisy’s char-

teerders sterker mee dan nu, dan telde

uitgever geld, maar ik kan gewoon niet

mes bleek niemand opgewassen. Na twee

je pas mee als je advertentie in het blad

achter zulke dingen staan, tenslotte heb

jaar moest de stekker eruit. Ondertussen

stond. Nu is alles veel zakelijker en willen

ik zelf kinderen en kleinkinderen. Ook

was Positive Publishers ook kweekboe-

adverteerders in de eerste plaats dat een

speelt mee dat je in dit politieke klimaat

ken gaan uitgeven, die vooral in het bui-

advertentie rendement oplevert.”

niet voorzichtig genoeg kunt zijn.”

35Evert de Verdamper Door: Wernard Bruining

Bijna iedereen in de Nederlandse cannabiswereld kent Evert de Verdamper. Evert (1955) rookte toen hij zestien jaar was voor de eerste keer wiet en hasj, In die tijd was dat vooral Rode Libanon. Na een opleiding HBO chemie ging Evert werken bij een energiebedrijf, waar hij nog veel over informatica leerde. Daarna evolueerde hij tot Evert de Verdamper.

Daarom ben ik eigenlijk ook gaan vechten voor cannabis, want ik vond en vind dat een groot onrecht.”

Al tijdens zijn werk verscheen Evert voor

klopte, want op mijn werk keken ze er

Eagle Bill

de eerste keer op televisie. Dat was in

maar vreemd van op. Ik vertelde op tv

Ruim vijftien jaar geleden ontmoette hij

een programma dat Werken met Wiet

dat als ik thuis kwam na mijn werk, ik

Eagle Bill. Evert vertelt: “Ik kwam een ar-

heette. Evert: “Ik zei toen al dat geen

aan de verdamper ging. Kijk, als je zuipt

tikel over Eagle Bill tegen en maakte een

normaal weldenkend mens aan dit pro-

is dat niet zo erg, maar als je soft drugs

afspraak met hem. Zo is het gaan rollen.

gramma mee zou willen werken. Dat

gebruikt heb je een probleem in dit land.

Hij kwam met die verfstripper en zo. Ik maakte daarna een pijpje dat ik Bilevert noemde, van Bill en Evert. Dat was zo’n beetje de eerste pijp. Daar heb ik Bill en mezelf er eentje van gegeven. Een week later kwam ik met een eerste instelbare verfstripper aan, dat was wel grappig en zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ik ben toen nog met Bill naar het allereerste Highlife Festival geweest, volgens mij was dat in Rotterdam.”

Heel, heel lekker “We wilden mensen leren om op een gezonde manier high te worden. Ik ging ook samen met Eagle Bill naar bijvoorbeeld de Piramide in Bussum. Daarna kreeg ik allemaal mediwietpatiënten op me af. Die gingen vaak naar het ziekenhuis en wilden in de auto ook wat verdampen, dus toen heb ik dat verwarmingselement gemaakt dat op 12 volt werkt, zodat je het gewoon in de sigarettenaansteker op je dashboard kunt doen, zo is dat allemaal gekomen! Het is gewoon héél, héél lekker.”

Eerste trekje Inmiddels is Evert met zijn verdampers een graag geziene gast op alle hennepbeurzen in heel Europa. Sterker nog, hij heeft altijd het meest populaire stalletje waar hordes mensen voor staan! Er staan vijf verdampers op een rij, het publiek gooit er zijn eigen wiet in en deelt die met de andere bezoekers. Evert neemt altijd zelf het eerste trekje, want die is het lekkerst.

37


Joop Mestrom: hoofdredacteur 1991 – 1996

Hardcore met een hart Tekst: Jan Sennema

Toen Boy Ramsahai en Joop Mestrom elkaar eind 1991 voor het eerst ontmoetten leek dat een klassieke match made in heaven. Beide Brabanders waren op dat moment nog geen 26, beiden barstten van de ambitie, en het mooiste was dat de een precies de kwaliteiten had die de ander zocht. Mestrom kwam vers van de Tilburgse School voor Journalistiek, en dat zijn kansen op werk vrijwel nihil waren had de school er goed ingehamerd. Het maakte zijn motivatie alleen maar intenser: Mestrom stond op scherp. Hij woonde boven dezelfde Tilburgse coffeeshop waar hij ook part-time werkte.

bis was nog ongeschonden, en in die sfeer van algehele opwinding werd Nederland midden jaren negentig het land van de onbegrensde cannabismogelijkheden. Ook Mestrom bewaart goede herinneringen aan die jaren. “In die tijd kon je alles wat je nodig had om te kweken letterlijk van A tot Z in een growshop krijgen. Ik

Boy was al even gretig en stond te trappe-

die tijd de voornaamste adverteerders, en

kweekte toen zelf nog en vond het fantas-

len om de wereld te veroveren; zijn bijna

het was boven een coffeeshop dat de eerste

tisch als ik op mijn ¿ets door de stad reed

bovennatuurlijke gaven als verkoper waren

Highlife in dikke wolken cannabisrook moet

met al m’n kweekspulletjes in een doos

hun garantie voor succes. Mestrom luis-

zijn verwekt. Het blad stond met het eerste

onder de snelbinders.”

terde naar snoeiharde metal, Boy hoorde

nummer gelijk als een huis, een hele pres-

liever het geronk van supersnelle bolides.

tatie voor een hoofdredacteur zonder enige

Het waren gouden jaren, ook voor High-

Voor een fanatiek blower was Mestrom op-

ervaring. De verschijning van de eerste Ne-

life. Alles mocht, alles kon. De jongens

merkelijk gedisciplineerd, een zeldzame

derlandse cannabisglossy leek illustratief

realiseerden dingen waarover ze een jaar

maar ideale combinatie voor een hoofdre-

voor de cannabusiness in het algemeen,

eerder niet eens hadden durven dromen.

dacteur van een cannabisblad. Boy vond

waar steeds meer hobbyprojecten trans-

Binnen een jaar werd het eerste Highlife

blowers eigenlijk maar mafkezen, toch ge-

formeerden in serieuze bedrijven. Mes-

Festival georganiseerd, dat uiteindelijk

noot hij er intens van met ze te hangen.

trom heeft ook om een andere reden goede

zou evolueren tot de Highlife Beurzen.

Achttien jaar na die eerste ontmoeting wandelt Highlife down memory lane met Highlifes eerste hoofdredacteur.

Retecommercieel De Scholen voor Journalistiek van de jaren

“De angst die nu al heerst onder cannabis ondernemers is precies wat de overheid wil, maar als we geen tegengeluid laten horen worden we gedecimeerd.”

tachtig en negentig zouden tegenwoordig ongetwijfeld ‘linkse bolwerken’ worden

herinneringen aan dat eerste nummer. “Ik

Absoluut hoogtepunt is voor Mestrom de

genoemd. Mestroms sociale bevlogenheid

vind het nog steeds helemaal te gek dat

editie van 1995. “Dat was op 5 novem-

was ook voor zijn opleiding ongetwijfeld

ik al voor de aller-, allereerste Highlife een

ber, in een uitverkocht Ahoy met 12.500

al aanwezig, maar met de linkse afkeer

groot interview met Metallica had. Net voor

betalende bezoekers. We hadden fantas-

van commercie had hij helemaal niets.

ze doorbraken en de allergrootste rockband

tische bands, Cypress Hill, Osdorp Posse

Nog steeds niet trouwens. “Ik ben rete-

van de afgelopen twintig jaar werden.”

en Herman Brood, notabene op Broods

commercieel omdat ik heel goed snap dat

verjaardag. Henk Westbroek deed de pre-

hoe groter het commerciële succes is, hoe

sentatie. Wat ik van tevoren niet wist was

Onbegrensde cannabismogelijkheden

dat Henk en de Osdorp Posse een enorme

hoe groter de mogelijkheden.” Wat dat betreft had hij aan Boy een goeie.

Al was de professionalisering op gang ge-

tegelijk ook heel komisch.”

Terwijl de commerciële boy wonder stad en

komen, midden jaren negentig stond het

land afreisde om adverteerders met zijn zil-

cannabiswereldje nog met één been in z’n

Tijdens hetzelfde festival liet Mestrom de

veren tong te beheksen, zocht Mestrom zijn

idealistische hippieverleden. Sinsemilla-

artiesten in Highlife huisstijl kennismaken

redactie bij elkaar: een veelbelovende mix

kweken was pas enkele jaren gemeen-

met de Hollandse gastvrijheid. “Vlak voor

van voormalige schoolgenoten, Bekende

goed, en het leek of niemand door had

het optreden van Cypress Hill kwam ik met

Blowende Nederlanders en grote namen

welk potentieel er in het nieuwe kweek-

een enorme zak met de allerbeste wiet van

uit de kweekwereld. Coffeeshops waren in

concept schuilging. Het imago van canna-

de Highlife Cup hun kleedkamer binnen. De

dikker het blad is dat ik kan maken, en

38

beef hadden omdat de Posse nooit op de radio werd gedraaid, maar die clash was


jongens rookten in mum van tijd alles sa-

we het ook met pakjes vloei gedaan, maar

life werd voor de media een aanspreekpunt

men met hun posse op, puur hè. Die gas-

de voorgedraaide joint die we daarna wil-

dat de anonieme massa blowers vertegen-

ten kunnen ècht blowen! Ik zat ‘m enorm

den ging dan weer net te ver.”

woordigde. En dat aanspreekpunt had de stem van Joop Mestrom, die in Ria Bremers

te knijpen dat de band door mijn schuld zo fucked up was dat het optreden volkomen

Ook met de wietcup werden de grenzen

televisieshow aan bezorgde huisvrouwen

de mist in zou gaan. Maar ongelooÀijk ge-

verkend, waarbij de posterijen zelfs als

uitlegde dat hasj niet gekweekt wordt en

noeg speelden ze supergoed!”

drugskoeriers werden ingeschakeld. “Het

dat het injecteren van wiet uiterst zelden

had iets volslagen krankzinnigs als de

voorkomt. Eigenlijk niet eens als persvoor-

postbode voor de deur stond met een gro-

lichter van Highlife, maar eerder als een

te doos die heel erg niet naar wiet stonk.

soort onbezoldigd ambassadeur van alle

Boy had een ¿jne neus voor moderne mar-

Wat je wel rook was de anijs die Boy er op

cannabisvrienden. “Ik kon – en kan – me

keting en was bovendien niet bang aange-

kantoor rijkelijk overheen had gesproeid.

vreselijk opwinden over de leugens, de

legd. Waarom zou de Viva wel een doosje

Je moest dan als jurylid binnen vijf we-

stupiditeit en de hypocrisie van tegenstan-

make-up met het blad mogen meegeven,

ken 110 samples roken. Ondertussen ging

ders. Maar ik erger me even hard aan de

en Highlife geen zakje met tien wietzaden

het werk gewoon door, dus ik was vanaf

lamlendigheid van blowers en de cannabis-

van de ¿rma Roots uit Rotterdam? Met de

negen uur ‘s morgens tot ‘s avonds laat

branche. De angst die nu al heerst onder

zaadstunt zocht Highlife bewust de grens

apestoned, want ik wilde voor de eerlijk-

cannabisondernemers is precies wat de

op en schreef daarmee media-geschiede-

heid wel alles twee keer roken. ”

overheid wil, maar als we geen tegenge-

Wietzaden

luid laten horen worden we gedecimeerd.

nis. De vrolijke huisvlijt waarmee de actie werd voorbereid is een mooie illustratie

Het restantje wordt het afvoerputje inge-

van de teamspirit die Highlife in die tijd

Ambassadeur

vleugels gaf. “We hebben een heel week-

Door alle ophef die Highlife met z’n brutale

mij speelt ook mee dat veel mensen in de

end op het kantoor in Schijndel die zakjes

acties ontketende, groeide het blad uit tot

cannabisbranche diep in hun hart eigenlijk

met echt henneptouw aan de covers van

een tastbare vertegenwoordiger van een

helemaal geen legalisering willen. Die zijn

de Highlife zitten knopen. Later hebben

tot dan toe schimmig subcultuurtje. High-

dik tevreden met de winstmarges en het

schoven, en dan is het afgelopen. Volgens

zwarte deel en vinden de status quo allang best. Maar zelfs díé is nu in gevaar. We zouden eens als experiment

alle coffee-

shops en growshops moeten dichtgooien, en blowen voor iedereen verbieden. Moet je kijken wat een teringzooi het wordt met harddrugs en nog veel meer criminaliteit. Ik vrees dat je dan pas een krachtig tegengeluid gaat horen.”

Cirkel is rond In 1996 escaleerde een conÀict met Boy zodanig dat Mestrom op staande voet werd ontslagen. Naar Mestroms eigen zeggen omdat hij, notabene de enige met een contract, het voor zijn freelancers had opgenomen. Een triest, zo niet beschamend einde voor een samenwerking die met zoveel schwung en creatief vuurwerk geschiedenis had geschreven. Veertien jaar later zegt Mestrom er de man niet naar te zijn om in wrok om te kijken; het leven heeft hem allang weer nieuwe uitdagingen gebracht. Op z’n minst opmerkelijk dat juist als het meest rechtse kabinet ooit dertig jaar gedoogbeleid in één klap van tafel wil vegen, Mestrom de cirkel rond maakt door terug te keren naar zijn roots. “Heel bizar dat ik als eerste hoofdredacteur van Highlife nu hetzelfde werk bij Essensie doe. Toen ik dit jaar de High Times Cannabis Cup bezocht, had ik het gevoel alsof ik helemaal niet was weggeweest. Sommige mensen hadden volgens mij zelfs helemaal niet door dat ik veertien jaar was weggeweest!”

39


-H]DEHO 40Microkweken met een paar plantjes

Bonsai’s in een PC Door: Piet Groen

Wiet kweken in een computerkast doet denken aan volslagen idiote recordpogingen als het persen van zoveel mogelijk mensen in een telefooncel. Toch is er ook een andere insteek WH EHGHQNHQ YRRU ]R¶Q SURMHFW HHQ PDNNHOLMN WH FDPRXÀHUHQ microsysteem voor kleinbehuisden met een beperkt budget en een matige rookgewoontes. Al levert zo’n PG (Personal Grow) maar 25 gram op, dan heb je toch al gauw aardig wat bespaard. De investeringen zijn er dan meteen al uit, want zelfs met de duurste verlichting is het lastig meer dan 75 euro uit te geven. Een decoupeerzaag en een boormachine zijn onontbeerlijk, net als vingervaardigheid en veel geduld. Het gepiel op de vierkante centimeter kan verrassend zenuwslopend zijn!

te stropen naar een maximaal 5 cm bredere kast is me teveel moeite. Dan maar groeien met de riemen die ik heb.

Voorbereiding De vorige eigenaar had gelukkig de meeste 'ingewanden' al verwijderd. Toch moest er nog enig werk worden verzet om meer ruimte te scheppen. De lades voor de drives zaten er nog in, net

Een standaard bureau PC is eigenlijk te

10 euro een oude Big Tower op de kop.

als de power supply. In eerste instan-

klein om tot plantenverblijf te verbou-

Met z'n 60 x 45 x 22 cm bleek de To-

tie leek het handig die te laten zitten,

wen. Een Big Tower is een betere optie.

wer kleiner dan hij eruit zag. Vooral de 22

maar bij nader inzien was het ding toch

Hoe groter hoe beter. Serverkasten zijn

cm breedte lijkt wel krap voor het groen

wel groot, reden genoeg om die ook weg

de grootste, maar ook duurder, en vallen

dat hierin zijn levensdagen gaat slijten.

te halen. Daarmee zijn ook de drie nog

eigenlijk in een andere categorie – veel

Aan de andere kant: veel breder worden

aanwezige ventilators onbruikbaar, want

te makkelijk! Via Marktplaats tikte ik voor

Big Towers niet, en om stad en land af

die draaien op 12V. Het aan/uit lampje

Voor- en achterzijde van de PG. De Àoppy- en cddrive bestaan slechts uit frontjes.

42

Het ophangsysteem voor de lamp: een stuk draadeind zit met vleugelmoeren en ringen klemvast in een al aanwezige gleuf. De ketting hangt met een s-haakje aan het draadeind. De lamp wordt eveneens met een s-haakje aan de ketting gehangen.


for hennepzalf, die ervoor zorgt dat de pijn snel wegtrekt en ik zonder zwachtels verder kan. Voor het afsluiten van de nu vrijwel helemaal open achterkant dient een plaatje zwart plexiglas, met schroefjes vastgezet in het frame.

Flexibele verlichting Handig, internet! Na enkele muisklikken op de website van een internetgrowshop arriveert twee dagen later de geselecteerde TNeon 2 x 36 W armatuur, met 2 bloeilampen en 1 groeilamp. Deze armatuur werkt ook met maar één buis, wat niet vanzelfsprekend is bij dit soort systemen. Handig als tijdens de eerste weken één groeilamp genoeg is, of als twee lampen teveel hitte produceren. De als kit geleverde Tneon is zelfs door klunzen als ik binnen 2 minuten in elkaar te zetten. Slim dat er behalve de stekkeraansluiting voor de eigen stroomvoorziening ook een is ingebouwd om de armatuur naar een tweede TNeon door te lussen. Door de zijkanten van de reflectorkap naar binnen te buigen en aan de smalle kant een dun stripje af te zagen past de lichtbak nét in de kast – achteraf blijkt dat de buis net zo lang is als de kap, dus daar schoot ik niets mee op.

Sunondeju! In een elektronicawinkel kocht ik voor een tientje een Sunon SF23092A 220V ventilator van 8 x 8 cm. Het ding past niet op de schroefgaten van de oude ventilator, maar met het boren van vier nieuwe schroefgaten is ook dat snel geregeld. Wel hangt de afzuiger nu buiten in plaats van binnen de kast. Het is natuurlijk wel handig om te weten hoeveel lucht zo'n Sunon verplaatst. Bij computerventilators wordt de luchtverplaatsing in CFM opgegeven, wat staat voor Cubic Feet per Minute, oftewel Kubieke Voet per Minuut. Even het typenummer googlen, en daar zijn de gegevens: een CFM van 29/36. Dankzij inProefdraaien met licht aan. Natuurlijk laten de luchtinlaten ook licht door. Als de PC op een riskante plek staat kunnen de gleuven natuurlijk met een inwendig susboxje lichtdicht worden gemaakt. Voor dit experiment is dat niet nodig.

ternet is ook het omrekenen van kubieke voet naar kubieke meter een eitje. 1 kubieke voet = 0,028 m3. Bij de laag-

krijgt evenmin voeding, al is daar met

Tussen het frame en het gewelfde plastic

ste draaisnelheid van CFM 29 wordt dat:

een batterij en een ledje misschien een

front zit bijna vijf centimeter loze ruimte.

29 x 0,028 m3 = 0,812 m3 per minuut. Bij

mouw aan te passen.

Met de decoupeerzaag verwijder ik zoveel

de hoogste draaisnelheid van CFM 36: 36

mogelijk van het nutteloze plaatwerk. Zo

x 0,028 m3 = 1,008 m3 per minuut. Per

De lades voor de drives zitten vast met

past de armatuur nét, zonder dat de buis

uur komt dat neer op resp. 60 (minuten) x

klinknageltjes, die met een metaalboor

de overkant van de kast raakt. Na een

0,812 m3 = 48,72 m3 en 60 x 1,008 m3 =

makkelijk zijn uit te boren, waarna de

uurtje ploeteren en vloeken zitten mijn

60,48 m3 per uur.

overbodige delen eruit kunnen zonder de

handen vol met gemene sneetjes van de

stevigheid van het frame aan te tasten.

vlijmscherpe metaalrandjes. Thank god

De kast heeft een volume van ongeveer

43


54 liter, oftewel 0,054 m3. Op volle toeren verplaatst de Sunon de lucht in de kast 1120 maal (60,48 : 0,54) per uur, in de laagste stand 902 maal. Sunondeju! Dat is in verhouding meer dan in menig kingsize kweekhok. Een actieve luchttoevoer leek dan ook overdreven. Geur komt pas later aan de orde, dus het knutselen van een koolstoffilter wordt voorlopig uitgesteld.

Spiegelfolie Volgens een test door diverse deskundigen zijn spiegelfolie en spiegelplaten de best reÀecterende materialen. Bij een speciaalzaak

in

kunstbenodigdheden

werd zowel zelfklevende spiegelfolie als spiegelplaat verkocht. Omdat de rol folie bijna op was, nam ik van beide een stuk. Na het vastplakken van het spiegelmateriaal en het witsausen van de lastige hoekjes breekt een spannend moment aan. Alle elektra is eigenlijk op de gok gekozen. Het is dus maar de vraag of het klimaat in de gesloten kast leefbaar blijft als de lampen en de afzuiger aanstaan. Na een paar uur draaien met beide lampen aan ligt de temperatuur 15 cm onder de buizen rond 24°C, bij 6-8 cm op ruim 26°C. Perfect dus. Op naar de volgende fase: de pot of potten. Twee 20 x 20 x 23 cm (6,5 liter) potten passen perfect in de kast, al is er wat ruimteverlies door de tapse vorm. Drie 1 – Ingang voor de stroomvoorziening van de lamp, voorzien van rubber ringetje als trekontlasting. 2 – Deze handige thermometer kan zowel de buiten- als binnentemperatuur meten. De binnenmeter zit aan een (verstelbaar) draad die via het achterpaneel (bij 3) naar binnen loopt. Zo is de temperatuur vlakbij de planten ook met gesloten kast te meten.

potten van 15 x 15 x 20 cm (4,5 liter) passen na wat aandrukken echter ook. De beslissing wordt nog even uitgesteld, omdat de plantjes zo lang mogelijk in de kiempotjes blijven. Iets wat eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren is het schatten van de hoogte die overblijft voor de plantjes. Bij een pot van 20 cm hoog blijft er 25 cm over voor de plant, waarbij 5 cm afstand tot de buizen is gerekend. Dat wordt vreselijk krap. Door de potten iets in te korten en een scrog-net te gebruiken zal het toch

1- Floppy en cd drive, maar niet heus 2 – Spiegelplaat/folie 3 – Witte acrylverf 4 – Opening afzuiger

44


moeten lukken. Verdomme, anderen hebben het toch ook geÀikt?

Zaaigoed Een kennis gaf me wat Blueberry autoÀoweringzaden, helaas geen feminised. De voorgeweekte zaden worden in Root Riot stekblokjes gezaaid. Die gaan op hun beurt in een potje van 9 x 9 x 9,5 cm, gevuld met 50/50 (op pH 6 afgezuurde) Seramis kleikorrels/BioBizz All Mix. Seramis, niet te verwarren met de veel grotere hydrokorrels, zorgt voor een luchtige bodem, is goed vochtvasthoudend en herbruikbaar. Na drie dagen verschijnen de eerste kiempjes en verhuizen de plantjes naar hun woontoren. Van de zes zaden komen er vijf uit. Voor het eerste stadium is één 36 watt buis met groeilicht meer dan genoeg. Omdat het frame niet helemaal recht was uitgezaagd, kan de armatuur niet in de laagste stand worden gezet. Met wat piepschuim komen de potjes toch op de juiste hoogte. Bij ca. 6 cm afstand tussen plant en buis hoeft de (op een dimmer aangesloten) ventilator niet eens voluit te draaien om de temperatuur op planthoogte netjes rond 25°C te houden. Met het licht zo dicht mogelijk boven de plantjes blijft het strekken daarmee hopelijk tot een minimum beperkt. Over het aantal lichturen zit ik te dubben. 18 uur licht in de groei zit er zo ingebakken dat de timer voor er over is nagedacht al op 18 uur staat. Niet dat het uitmaakt voor

Twee potten van19 x 19 x 23 cm passen perfect. Op de bodem een stuk plastic folie om lekwater op te vangen. ReÀecterend materiaal zit alleen maar waar het zinvol is: 30 cm van de bodem en 10 cm van de bovenkant. De beschermende folie zit hier nog op de spiegelfolie.

een autoÀower, die wordt tenslotte niet door lichturen getriggerd. Nee, de vraag is of gelijk met 12 uur beginnen kleinere plantjes zou opleveren. De spanning stijgt. Na acht dagen zijn twee van de vijf zaailingen duidelijk groter dan de andere. Deze haantjes de voorste zullen zoals gewoonlijk inderdaad wel weer haantjes blijken te zijn. Het wachten is op de beslissende voorbloei. En op de hopelijk topzware dwergen die ik in een van de volgende nummers kan laten zien!

Acht dagen oud: de onbetwiste koplopers van het vijf plantjes sterke peletonnetje bewonderen zichzelf in het PC spiegelpaleis.

45


Cliff Cremer: hoofdredacteur 1996 – 1999

Luid en helder Tekst: Jan Sennema

Naar verluidt heeft Cliff Cremer zich ooit aangemeld voor de School voor Journalistiek, maar anders dan zijn voorganger en opvolger werd hij uitgeloot. Misschien is dat maar beter ook, want natuurtalent Cliff zou zich op een linksige journalistenopleiding zonder twijfel dood hebben geërgerd. Hij trad in 1996 bij Highlife aan toen het blad door muiterij stuurloos was. Op calamiteiten voorbereid door een abrupt afgebroken carrière als marinier, leek hij de ideale man om orde op zaken te stellen. Cliff stelde niet teleur en wist de operatie in recordtijd te klaren, slechts gewapend met 799 sollicitatiebrieven en een scherpe neus voor de spannende schaduwkanten van de samenleving. In no time stond Highlife weer op de rails. Harder, faster en meaner dan ooit.

niet.” Maar soms kon zelfs Cremer er niet omheen politiek getinte stukken te plaatsen die hij verafschuwde. Zo’n uitzondering was de bijdrage van Koos Zwart, de zoon van voormalig minister Vorrink, een van de architecten van het gedoogbeleid. Zwart werd door cannabisminnend Nederland als een godfather vereerd, en de medewerking van de breedsprakige coffeeshopadviseur zou het blad prestige geven. Cliff was er niet van onder de indruk. “Die man schreef zo warrig en langdradig en saai en oerver-

Zijn credentials – legerverleden, beroem-

even schrikken voor de man die zich bij

velend, dat ik het eigenlijk niet wilde plaat-

de ‘vader’, journalist bij respectabele bla-

voorkeur luid en helder uitdrukt. Het kostte

sen. Alleen met het redigeren van zo’n stuk

den als Panorama en HP/De Tijd – moeten

de grootste moeite iets samenhangends te

was ik al drie dagen bezig. Maar helaas, het

indruk hebben gemaakt op Highlife eige-

destilleren uit de wazige levende legende,

moest erin van Boy. ”

naar Boy, die feilloos de juiste man uit de

die ‘natuurlijk knetterstoned was’.

honderden sollicitatiebrieven trok. “Drie

Sinds zijn eerste cannabisartikel heeft In-

dagen na het sollicitatiegesprek kreeg ik

gemars creatie een speciale betekenis ge-

Humor

van Boy te horen dat ik de job had. Met

kregen voor de ex-hoofdredacteur. “White

Een nieuw element was humor, die juist

een enorme map sollicitatiebrieven en de

Widow loopt als een rode draad door mijn

in een subcultuur waar de lachkick was

opdracht om in tien dagen een blad te ma-

carrière. Alleen al de naam is briljant, je

uitgevonden niet mocht ontbreken. “Can-

ken kwam ik weer naar buiten. Ik had nog

hoort hem één keer en vergeet het vervol-

nabisbladen hebben de neiging te doen

nooit een blad gemaakt en wist nauwelijks

gens nooit meer. Ook daardoor is het een

alsof cannabis een zaak van leven en

iets van cannabis.” Maar weinig kernle-

soort legende geworden, maar veel men-

dood is”, vindt Cliff. Met strips en een ru-

den van het redactionele team, waaron-

sen weten alleen niet dat het helemaal

briek vol absurde fake-nieuwtjes van me-

“Ik heb altijd geprobeerd politiek gelul zoveel mogelijk op de achtergrond te houden.”

dialegende Peter Muller kreeg de lach een vaste plek in Highlife. Mullers humor viel niet bij iedereen even goed; het stormpje van protest dat opstak toen Muller Hitler en zijn minnares Eva Braun in zijn

der de latere hoofdredacteur Rob Tuin-

geen makkelijke plant is om te kweken.

rubriek opvoerde, maakte een voortijdig

stra, hadden veel binding met cannabis.

Voor mij is White Widow misschien wel de

eind aan diens bijdrage.

Dat is volgens Cliff ook nergens voor no-

belangrijkste soort van de Grote Drie van

dig. “Je hoeft niet te kweken of te blowen

de afgelopen vijftien jaar. Pas nu, veertien

om hoofdredacteur van Highlife te zijn.

jaar later, is hij eindelijk op z’n retour.”

Een hoofdredacteur moet journalist zijn, punctueel kunnen werken en de markt

Tieten Gesputterd werd er ook toen Cliff vrouwelijk naakt in Highlife introduceerde. Lezers

een beetje aanvoelen. En natuurlijk goeie

Eigentijdser

mensen hebben die voor je schrijven.”

Hoewel de variatiemogelijkheden met een

of desnoods moeder naakt te fotograferen

vakblad als Highlife beperkt zijn, wist Cre-

tegen een achtergrond van wietplanten,

mer er toch een nieuwe draai aan te ge-

in ruil voor een zakje cannabiszaden. On-

ven. Eigentijdser, harder en spannender. In

danks enig tegenstribbelen van vermoe-

Voor alle zekerheid was Cliff toch maar

die formule pasten bloedserieuze artikelen

delijk linkse elementen was de rubriek

even bij een ‘vet blowende’ buurman langs

over politiek minder.

een instant succes. “In Soft Secrets zijn

White Widow

werden opgeroepen hun vriendin, vrouw

de tietenfoto’s al jaren de meest populaire

geweest om te informeren hoe dat nou zat met dat plantje. Ondanks zijn gebrek aan

“Ik heb altijd geprobeerd politiek gelul zo-

rubriek, maar ik ben er in Highlife al mee

vakkennis nam hij voor het eerste nummer

veel mogelijk op de achtergrond te hou-

begonnen. In het begin was er wel kritiek

zelf een interview voor zijn rekening met

den. Met op een miskend toontje over po-

omdat lezers daar niet van zouden houden.

Ingemar, de schepper van de White Widow.

litiek neuzelen kan je elke week wel een

Maar ik dacht: hoezo, houden kwekers niet

De confrontatie met de doelgroep was wel

blad vullen, maar echt interessant is dat

van tieten? Toen die linkse labbekakker Rob

46


Tuinstra hoofdredacteur van Highlife werd

echte passie wilde het niet worden. “Als ex-

heeft hij er snel een eind aan gemaakt.”

periment heb ik ooit een iGrowbox uitgepro-

Nog meer tieten

beerd, en jarenlang had ik elke zomer braaf

In de tussentijd werden de banden met

Met zijn eigen Underworld serie zorgde de

plantjes op mijn balkon. De laatste keer met

Discover niet verbroken. Als Boy’s per-

journalist die hoofdredacteur werd hoogst-

een van die autoÀoweringsoorten die nu zo’n

soonlijk adviseur droeg Cremer in 2000

persoonlijk voor een van de grote klassie-

hype zijn. Het was gelijk de laatste keer. Bi-

zijn vroegere medewerker Rob Tuinstra

kers uit het bestaan van Highlife. De lekker

zar snel zijn ze wel, maar het resultaat was

voor als opvolger van Bernt Gunderssen,

lange, rauwe en onopgesmukte interviews

supermager, een heel matig rokertje met

de tussenpaus die slechts 1 jaar hoofd-

met echte criminelen voegden duidelijk

vooral veel Àuff – ik heb ze zonder drogen

redacteur was. “De reden is simpel: Rob

een nieuwe dimensie toe aan het blad, en

gelijk in de vuilnisbak geÀikkerd.”

was de enige die altijd de deadline haalde en zijn materiaal redelijk netjes inlever-

dat werd door veel lezers gewaardeerd. “Ik denk erover om weer Underworld verhalen

de.” Later zou Cliff van de Engelse Soft

voor Highlife te gaan maken. Al zeg ik het

Porno

zelf, het waren verreweg de interessantste

Na vier jaar Highlife wilde Cliff meer tijd

maken – met meer tieten dan ooit voor

artikelen die er in stonden. Die spanning

besteden aan een andere ‘stiefmoederlijk

mogelijk

mis ik nu een beetje in Highlife. Het is wel

bedeelde’ bedrijfstak, waarin hij overigens

uitdagingen gaat Cremer nog steeds niet

erg veel muziek en lifestyle geworden.”

al voor en tijdens zijn periode als hoofd-

uit de weg: tegenwoordig is dat de ver-

redacteur actief was: de pornoindustrie.

antwoordelijkheid voor zes (inter)natio-

Nog steeds exploiteert hij als webmaster

nale Soft Secrets edities.

Connaisseur

Secrets Discovers best draaiende uitgave was

gehouden.

Onmogelijke

verschillende pornosites. De branche kent

Gaandeweg ontstond bij de hoofdredacteur

volgens hem

‘hetzelfde underground-

De grote vraag die rest is of we de schrij-

meer af¿niteit met cannabis. Als jurylid van

sfeertje’ dat hem zo aanspreekt in het

ver Cliff Cremer ooit nog gaan terugzien.

menig Highlife Cup ontwikkelde Cremer zich

cannabismilieu, al waren de verdiensten

“Dat wordt me al tien jaar gevraagd. En

tot een connaisseur met een voorkeur voor

er beduidend beter. Door het zelfgekozen

het antwoord is ja. Het gaat alleen geen

ver¿jnde hazesoorten, waardoor de overige

ontslag in 1999 kwam er eindelijk ook tijd

avonturenboek meer worden.” Of we mo-

samples hem nauwelijks nog boeiden. “Als

voor het schrijven van boeken, waarvan

gen weten wat voor soort boek dan wel?

je eenmaal de smaak voor haze hebt ont-

er kort na elkaar onder grote mediabe-

Cremer doet er het zwijgen toe. Eén ding

wikkeld ga je niet meer terug naar goed-

langstelling twee uitkwamen: Bomberjack

wil hij na enig aandringen nog wel kwijt:

kope soortjes”, verklaart Cliff zijn enige eli-

en Zwart Ivoor. Alle machismo ten spijt

het zal geen verslag worden van zijn we-

taire ondeugd. Ook de edele kunst van het

werden beide titels opmerkelijk vaak juist

derwaardigheden in de pornowereld. We

kweken werd enige tijd beoefend, maar een

door vrouwelijke lezers gewaardeerd.

gokken op een familiekroniek.

Cliff Cremer, naast die andere levende legende, Ed Rosenthal.

47


STEREO COUTURE Voor het Parrot Zikmu Speakersysteem

schie-

ten woorden tekort. Het ontwerp van de Franse designgoeroe

Philippe

Starck is tijdloos, minimalistisch en spectaculair tegelijk. Muziek beluisteren wordt zo mede door het

prachtige

uiterlijk

een ervaring voor meerdere zintuigen tegelijk.

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

Laat je echter niet alleen verbazen door het subtiele lijnenspel van deze luidspreker-kunstwerken. De klanken zijn, waar je je als luisteraar ook bevindt, werkelijk overweldigend; bijna

STRAF GLIMMEND BAKKIE

pure stereo couture. Plaats beide speakers vrij in de ruimte, laat je iPod of iPhone in het dock bovenop het systeem glijden (of stream

Geen coffeeshop kan zonder een betrouwbare kof-

je favoriete muziek via een Bluetooth- of wi¿-beschikkend appa-

¿ezetter. Zoals de Speedster, die oogt als een brute

raat naar de speakers). Neem de afstandbediening ter hand, zak

espressomachine voor echte mannen. Hij glimt en

relaxed onderuit en

blinkt dan ook als de spoiler van een Opel Speedster

laat de 75 centime-

sportauto. Dat kan bijna geen toeval zijn. De man ach-

ter hoge zuilen met

ter dit apparaat is kof¿egek Kees van der Westen van

100 Watt je trom-

Espressionistic Works uit Waalre, die onlangs met deze

melvliezen

strelen.

buitenaards mooie espresso en cappuccino machine op

Muziek van je laptop

de proppen kwam. Zijn topmodel heet overigens Mi-

of telefoon klonk nog

rage. En kan meer bakkies tegelijk aan. Prijs: € 6.250.

nooit zo sprankelend! Dit exclusieve stukje techniek diverse

wordt

www.keesvanderwesten.com

in

spetterende

kleuren geleverd in een Philippe Starck designkoffer. tale

To-

prijskaartje:

€ 1.200.

www.parrot.com/zikmu

VINYL NAAR MP3 PLATENSPELER Van ION komt binnenkort de Quickplay Flash uit. Een apparaat dat eruit ziet als een koffergrammofoon, maar die je oude platencollectie in een handomdraai omzet naar de digitale wereld. Met de Quickplay Àash gaat dat wel heel eenvoudig en plezierig: via WAV-bestanden die naar een USB-stick of computer gaan, in combinatie met EZ Converter software. Laat je LP of single draaien (op 33 1/3, 45 of 78 toeren) en druk op record. In de tussentijd kun jij genieten van al die oude klassiekers die tot stof lagen te vergaan. De platenspeler heeft stereo RCA uitgangen, een goede hoofdtelefoon uitgang en 2 jaar garantie. De prijs is nog niet bekend. Binnenkort te koop via onder meer:

www.bax-shop.nl

48


DUUR DUITS TRIO De TRIO Classico pronkt op de high end luister-menukaart van het Duitse Avantgarde Acoustic. En geldt als een van de allerlekkerste speakertorens in luidsprekerland. Neem alleen al

het

futuristische

design;

werkelijk om je vingers bij af te likken. Het natuurgetrouwe, 600 Watt geluid komt uit de triootjes links en rechts van de zes

opgestapelde

Basshorns

in het midden (90 kilo, ruim 2 meter hoog). Deze hoorn drivers (met low-mid, mid en tweeter) moeten ons, volgende de geruchten, letterlijk van de bank afblazen. Die Duitsers toch! Maar let op: die kekke toeters en imposante Basshorn-bellen vragen wel om een behoorlijk grote luisterruimte thuis. Verkrijgbaar in elf zalige kleuren. Van oranje tot zwart. De prijs is eveneens avant-gardistisch: € 102.000.

www.avantgarde-acoustic.de

CYBER SPIEGEL

OPLAADMAT AT

Vroeger had alleen sneeuwwitje een spiegel die haar in-

Het Duracell konijn strikes

formatie gaf. Anno 2011 hebben wij de Cybertecture Mir-

again: alle adaptors en

ror. Een interactieve spiegel van 80 centimeter lang en 50

opladers van mobiele te-

centimeter breed (5 centimeter dik) die je gedurende de

lefoons en mp3-spelers

dag helpt herinneren aan belangrijke afspraken, de weers-

kunnen hierbij in de

verwachting, de stand van je dieet of dat het tijd is om te

prullenbak! Met deze

gaan sporten. De spiegel is dus eigenlijk een doorzichtige

draadloze

computer. Deze biedt je via een draadloze afstandsbediening

van Duracell kun je

MyGrid

toegang tot bijvoorbeeld je agenda, het nieuws, het weer, so-

al je gadgets voort-

cial media, televisie, internet en tal van andere diensten.

aan draadloos op-

De spiegel beschikt over 10 Watt stereo speakers, Wi¿, is

laden. Heel simpel:

waterdicht en beslaat niet. De informatie die je op de spiegel

breng een meege-

toont kan ook draadloos worden aangepast via je PC. Dit

leverd

maakt het invoeren van informatie nog makkelijker. Deze

of oplaadclip op je toestel aan, leg

hightech gadget hangt voor € 5.500 ook bij jou te blinken

hem op de MyGrid en het opladen start. Voorbij is het

aan de wand. Hij wenst je voor die prijs ook goedemorgen.

geklooi met snoeren en opladers. Eindelijk! Hij werkt

oplaadhoesje

voor Blackberry en iPhone. En alle andere apparaten

www.cybertecturemirror.com

die je via micro- of mini-USB poort kan opladen. Nu nog zo’n mat voor het opladen van mensen. En we zijn volmaakt gelukkig! Prijs: € 79.

www.gadgetzone.nl

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

BAHAMA SOUL CLUB

Bossa Nova Just Smells Funky Remixed (Buyu Records)

COLIN BENDERS / ERIC VLOEIMANS Kytecrash (Kytopia)

Een compilatie Àats je zo in elkaar, een

Colin ‘Kyteman’ Benders was met zijn

paar tracks, leuk artwork en gaan! Hoeft

hiphoporkest een van de spraakma-

niet natuurlijk, en het gebeurt gelukkig

kendste Nederlandse acts van de afgelopen jaren. Zijn hip-

ook niet altijd, maar toch zeker vaker dan eens. Bij Bahama

hop gemengd met jazz viel bij meer mensen in goede aarde

Soul Club is zoiets zeer zeker niet het geval! Op dit album

dan je zou verwachten. Samen met zijn oude trompetleraar

staat de Braziliaanse, jazzy bossanova centraal, maar dan zo

Eric Vloeimans, diens band Gatecrash en wat mensen uit

bewerkt door diverse producers dat het rechtstreeks de mo-

Colin’s Kytopiastudio is er nu een veelzijdig en spannend

derne dansvloeren opkan. De featurings van vocalisten als

album gemaakt, waarbij de tracks steeds in een keer zijn

John Turrell en (vooral) Pat Appleton bovenop de sensuele

opgenomen. De voorbereiding was verder minimaal, wat het

beats, sprankelende blazers en scheurende toetsen verhogen

avontuur alleen maar groter maakt. De funky jazz gaat dan

de feestvreugde nog eens extra.

ook alle kanten op, van stuiterend dansbaar, knalhard ruig tot freaky experimenteel.

CAYETANO Back Home

MONTREAL ON FIRE Anima Mundi (Muzikom)

(Klikrecords)

De muzikanten van Montreal On Fire Goh, modern geluid uit Griekenland – je

komen vanuit de punk/hardcore scène,

hoort het nog steeds zelden. De traditi-

maar zijn gaandeweg de kant van melancholieke shoegaze

onele muziek die ervandaan komt is meestal van hoog niveau,

popliedjes opgegaan. En zelfs dat schoenstaren is ietwat in

maar hippe fratsen uit het Mediterrane land zijn nog immer op de

het slop geraakt, en heeft plaatsgemaakt voor een meer ruim-

vingers van een hand te tellen. Giorgos ‘Cayetano’ Bratanis is een

telijke en vrolijke benadering. Zweverige, over elkaar heen

multi-instrumentalist en programmeur die met veelkoppige band

buitelende gitaarpartijen kortom, met nog steeds een wat zor-

een heerlijk laid-back soort jazzy dancepop maakt, met invloeden

gelijke ondertoon, maar al behoorlijk losgezongen van het al-

uit reggae, dub, ambient en drum ‘n bass. Zelfs subtiel werk van

ledaagse bestaan. De band uit de op een na grootste stad van

een heuse scratcher ontbreekt niet in het rijkgeschakeerde ge-

Canada – Montreal jawel – wentelt zich behaaglijk in een frisse

luidenpalet. De grondtoon is uiterst vriendelijk, en meestal over-

bak galm, zingt mooi meerstemmig en reikt verlangend naar

heerst een dromerige, in oosterse schoonheid gedrenkte sfeer.

de sterren – en daarachter.

SOOM T & DISRUPT Ode To A Carrot

CHEF’SPECIAL

(Jahtari)

One For The Mrs. (Kaiser Records)

Zelden kom je een album tegen waar Noem Haarlem en vette beats in een zin

wiet zo centraal staat. En dat ook nog

en hiphopfunkband Gotcha komt al snel

eens mogelijk gemaakt door de Scottish Arts Council... De

om de hoek kijken. Maar nu is er dan

Indiaas/Schotse MC Soom T werkte eerder al samen met o.a.

Chef’Special, dat ook een combinatie maakt met funk, hiphop

The Orb en Asian Dub Foundation, en heeft zich nu met de

en pop. De liedjes zijn alleen nog pakkender, de refreintjes leu-

Duitse producer Disrupt op digital laptop reggae gestort. Op

ker en de invloeden veelkleuriger dan bij de (trouwens weer

vette, gestripte dubstepgrooves afgewisseld met hoekige reg-

actieve) stadgenoten. Je hoort aan een hoop nummers dat de

gae-riddems vliegen haar in ganja gedrenkte woordstromen

bandleden van Chef’Special ook met akoestisch optredens over-

voorbij. Met onuitputtelijk enthousiasme worden alle aspec-

al en nergens gespeeld hebben. Evengoed staat er een geoliede

ten van cannabis behandeld, met encyclopedische kennis alle

muziekmachine klaar, die met gemak een zaal plat speelt. Altijd

ins en outs ervan uit de doeken gedaan. Puik plaatje!

is de insteek uiterst relaxed, zelfs als er Àink geknald wordt.

5052


SjocoSjon

Kalasjnikovs en whiskyflessen Tekst: Peter van Sparrentak // Portretfoto: Anne-Fleur Eiff

6MRFR6MRQ LV JUD¿VFK RQWZHUSHU WHNHQDDU VFKLOGHU PDDU RRN ¿OPSMHVPDNHU HQ YM « HLJHQOLMN HHQ PDQXVMH YDQ DOOHV 1D MDUHQODQJ RS PXUHQ HQ GRHNHQ VWULSDFKWLJH ¿JXUHQ WH KHEEHQ JHVFKLOGHUG WHNHQW KLM WHJHQZRRUGLJ LQ XLWHHQORSHQGH VWLMOHQ µ,N SUREHHU KHW YRRU PH]HOI VSDQQHQG WH KRXGHQ ¶

(wheelies) uithalen met hun scooters. Hij combineerde dit met een held uit het verleden van de stad Utrecht: St. Willibrord, en noemde het St. Wheelybrord.

Van jongs af aan was hij al vrij goed in te-

Ik ben toen bezig geweest met: hoe kun je

kenen. Uiteindelijk heeft hij de Gerrit Riet-

nou op een beeldende wijze iets of iemand

veld kunstacademie in Amsterdam afge-

verheerlijken, zeg maar glorieus afbeel-

Jerry Springer

maakt. “Ik had zeg maar een tekenhandje.

den. Ik zag bepaalde elementen terugko-

Sommige elementen, zoals doodshoof-

Op de academie werd veel geouwehoerd.

men in religieuze uitingen, propaganda,

den en machinegeweren, in het bijzonder

Daar werd ik een beetje moe van. Ik wilde

tatoeages. Je ziet het ook vaak bij nationa-

de kalasjnikov, komen regelmatig in zijn

vooral dingen doen. Tekenen of schilderen

lisme of chauvinistische beelduitingen. Ik

werk terug. Voor een expositie in Keulen

leek wel haast een vloek. Servetjes ophan-

heb een serie schilderijen gemaakt, waarin

schilderde hij een vleesmassa verstren-

gen aan de muur en dan een lulverhaal op-

ik met een knipoog Amsterdam verheer-

geld met een kalasjnikov. “Ik heb me

hangen. Maar natuurlijk zaten er ook echt

lijk, onder de noemer The Mokum Suicide

daarbij laten inspireren door een oud

goede kunstenaars bij.”

Squad. Geschilderd in de kleuren rood en

gabbernummer: ‘Flesh is the fever (of

zwart van het stadswapen.” Na een expo-

force)’ van The Horrorist, dat ik fascine-

Daarna is hij voor reclamebureaus gaan

sitie werd hij gevraagd door het Centraal

rend vond. Het is een duister nummer

werken. “Vier jaar terug heb ik voor mezelf

Museum in Utrecht voor een soortge-

over een duister toekomstbeeld.”

gezegd; ik ga vooral kunstenaar zijn. Ik doe

lijke schildering, maar dan voor de stad

hiernaast nog wel zakelijke vormgeving,

Utrecht. Zo maakte hij in het museum een

Maar evengoed bevat zijn werk een Àinke

maar wil vooral zoveel mogelijk doeken en

grote muurschildering over Marokkaan-

portie rebelse humor. Vorig jaar organi-

tekeningen maken. Als SjocoSjon doe ik

se jongeren in de binnenstad, die stunts

seerde hij, samen met andere kunstenaars,

ook commerciële opdrachten, maar dat zijn tekeningen. Een illustratie voor MTV of live een schildering maken op een feest voor een Russisch sigarettenmerk.” Hij is net terug van Snowfest, een evenement met NK Snowboard en Free Ski in Zwitserland, waar hij live geschilderd heeft.

Snotty Nutters Een paar jaar liet hij op buiten- en binnenmuren zijn eigen strip¿guur achter: een mannetje met een lange tong en een hele grote neus met veel snotbubbels erin. Het mannetje had eigenlijk geen naam, al heeft hij de poppetjes wel eens Snotty Nutters genoemd. Een ¿guur die hij in vele settings liet opduiken. Als kettingroker, dronken kerstman of als woeste chauffeur. Het mannetje duikt in veelvoud op als militair in de Irak, in zijn schilderijenserie The Holy Wars. “Op een gegeven moment dachten mensen dat ik alleen maar dat mannetje kon tekenen. Ik kon er ook niet zoveel meer mee.

53


een groepsexpositie genaamd The Great Jerry Springer Rodeo. Op deze expo werd de sensatiefreakshow van Jerry Springer op de hak genomen, compleet met ruimtes voor stoelengooien en paintballschieten. SjocoSjon: “Springer was de koning van schaamteloze, populaire televisie. Een show waarin mensen elkaar te lijf gingen. En dat werd dan schijnheilig verpakt, door een overdenking aan het einde van elke uitzending. Maar ook het showelement vond ik interessant. De mensen kwamen er ook voor hun eigen ‘fame’.”

Animatie Louis van Gaal Zelf maakte hij een aantal komische animatie¿lmpjes op het actuele nieuws. Zoals een ¿lmpje over voetbaltrainer Louis van Gaal, dat op YouTube al meer dan honderdduizend hits op de teller heeft. Het zijn knip-en-plak-¿lmpjes, waarin hij stukjes beeld gebruikt van ¿lms, waarmee hij als kind in de jaren tachtig opgroeide, zoals RoboCop en The Terminator. Ook maakte hij, samen met zijn vriend Leip Duke, een aantal commercials voor een budgetbiermerk, waarin halfdronken alcoholisten op straat het bier aanprijzen. De inspiratie om te schilderen haalt hij overal vandaan. “Ik verzamel eigenlijk allerlei beelden die ik interessant vind. Dat kunnen sigarendozen zijn, tatoeages of etiketten van whiskyÀessen. Ik drink namelijk zelf graag whisky. Maar inspiratie haal ik ook op straat, bijvoorbeeld van een oud uithangbord van een drogisterij. Toen ik een jaar of twaalf was, vond ik Iron Maiden, Slayer en Metallica cool. Niet zozeer vanwege hun muziek, maar vooral om hun platenhoezen en logo’s.”

Rio de Janeiro Dit voorjaar had hij een expositie in Rio de Janeiro, waarin hij weer een heel andere tekenstijl liet zien. “Vorig jaar was ik er al op vakantie geweest. En nu kwam ik er weer terug voor die expositie. Ik wou heel graag een ode brengen aan de stad, die tussen de zee, de bergen en de jungle ligt. Een supermooie stad met een rijke historie. Ik heb de schilderijen vernoemd naar verschillende wijken in de stad.” Hij gebruikte hiervoor een andere techniek. De tekeningen, op A4-formaat, maakte hij met potlood. Hij kleurde ze daarna met de computer in. In Rio heeft hij veel op straat geschilderd. “Dat kan daar onder ideale omstandig-

54


heden. Overdag, min of meer legaal in de zon. Met aardige voorbijgangers, die waardering hebben voor kunst op straat.” Hij heeft wel iets gemerkt van het geweld in de favela’s, de immense krottenwijken van de Braziliaanse miljoenenstad. “De eerste keer toen ik Rio bezocht, was ik in een wijk en als ik dan de straat uitliep, kwam je in een favela. En ik heb wel eens gezien dat daar een inval van de politie was. Dat is heftig: met machinegeweren, schieten en helikopters.” En, nog op het strand van Copacabana geweest? “Ja, maar dat is compleet vergane glorie. Je kunt er leuk uitgaan, maar er zijn ook hoeren, dieven, overvallers. Het strand in Rio is zeker aan te raden, maar daarvoor kun je beter naar Ipanema gaan.”

www.sjocosjon.com

55Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Prébloei en fluorlicht

vormen zich doorgaans vlak nadat de prébloem zichtbaar is geworden. Wacht tot de stampers zich inderdaad hebben gevormd

Wij kweken enkele planten op en vinden het moeilijk om prébloei

voordat je vaststelt of de plant mannelijk of vrouwelijk is. Het

vast te stellen. Heb jij enkele tips waar we op moeten letten? En

prébloei-stadium duurt een of twee weken. Als de prébloemen als

is het ook mogelijk om planten met hoge opbrengst onder Àuor-

vrouw zijn te onderscheiden, kunnen de planten in bloei gaan door

lampen op te kweken?

toepassing van een 12/12 dag – nacht ritme.

Angel Wacht altijd met het induceren van bloei tot de prébloei zichtZeker weten! Mannelijke en vrouwelijke prébloei zijn de eerste

baar is. Bloei forceren met 12 uren ononderboken duister en

signalen van de sexe van de plant. Planten zijn mannelijk of vrou-

12 uren licht, voordat de prébloei zich heeft ontwikkeld, stresst

welijk. Incidenteel zie je een interseksueel exemplaar (hermafro-

de plant. Deze stress hindert de groei en mogelijk worden je

diet), dat bloemen van beide geslachten draagt, vooral in een laat

planten dan hermafrodiet. Bloei forceren voor de prébloei zal

stadium, maar dat zie je niet in het prébloei-stadium. De prébloe-

de bloei evenmin versnellen. De bloei zal op hetzelfde moment

men groeien in de holtes van de takken, vlak onder de bladvorming en verschijnen ongeveer in de vierde week van de groene fase, als de plant zo’n zes tot acht weken oud is. Dit is het beginpunt van seksuele volwassenheid, het eerste teken dat de plant zich prepareert op de bloei, het volgende levensstadium. Je kunt de prébloei met het blote oog waarnemen, maar met een vergrootglas van 10 -30 x gaat het makkelijker. De sexe van de plant is na acht weken nauwkeurig te determineren. Zo kun je de sexe onderscheiden voordat de bloei begint. Planten die opgekweekt zijn uit zaad onder een 18/6 dag – nacht fotoperiode zullen over het algemeen prébloei laten zien voor de planten overgaan op een 24/0 dag – nacht foto periode. Prébloemen zijn niet afhankelijk van de uren licht/donker waaraan de plant wordt blootgesteld. Op het moment dat de prébloei te onderscheiden is als mannelijk of vrouwelijk, kunnen de planten tot bloei geforceerd worden door middel van een 12/12 dag – nacht fotoperiode. Mannelijke prébloemen hebben zaadzakjes die als kleine balletjes in de oksel hangen. Elk pollenzakje bevat genoeg pollen om alle vrouwtjes in een gemiddelde kwekerij te bevruchten. Verwijder en vernietig de mannelijke planten die uit zaad groeien, zodra je hebt kunnen vaststellen dat het om mannelijke prébloemen gaat. Het verwijderen van de mannelijke planten zorgt ervoor dat je naar alle waarschijnlijkheid een volledige oogst van vrouwelijke sinsemilla mag verwachten. Vrouwelijke prébloemen lijken op reguliere vrouwelijke bloemen; de meesten hebben enkele witte harige stampers. Stampers

Deze Bubblegum top is bijna oogstklaar. Let op de veranderde kleur van het blad, door de grote hoeveelheid voeding, die het gewicht en grootte van de top ten goede komt.

57


OLFKW QRJ JHHQ SRQG DDQ PDUJLQDOH ZLHW RSOHYHUGH -RXZ SUREOHHP NOLQNW RQJHYHHU KHW]HOIGH $OV MH QLHW LQ VWDDW EHQW RP ]DGHQ YLD KHW LQWHUQHW WH EHVWHOOHQ RI YLD HHQ DGYHUWHQWLH XLW HHQ WLMGVFKULIW JD GDQ GRRU PHW KHW YHU]DPHOHQ YDQ JRHGH LQKHHPVH WRSSHQ WRW MH ]DGHQ YLQGW 'H]H ]DGHQ ]XOOHQ RQJHWZLMIHOG EHWHU ]LMQ GDQ GH WURSLVFKH ZDDURYHU MH QX EHVFKLNW -H NXQW RRN YLD YULHQGHQ ZDW NORQHQ SUREHUHQ WH ULWVHOHQ +HW JDDW WH YHU RP LQ GLW NRUWH EHVWHN DOOHV RYHU NORQHQ WH YHUNODUHQ 5DDGSOHHJ GDDUYRRU PLMQ ZHEVLWH GDDU YLQG MH HHQ DUWLNHO LQ KHW (QJHOV RYHU NORQHQ +LHU LV GH OLQN KWWS ZZZ PDULMXDQDJURZLQJ FRP GKWPOBDUWLFOHVBHQ SKS

Hete en droge ruimte Ik kweek negen prachtige babies op. Ze zijn nu ongeveer twee weken oud. Ik weet niet zeker of ik ze goed behandel. Ik probeer het zo goedkoop en simpel mogelijk te houden. Ik heb een raam met twee ventilatoren. Een voor binnenkomende en een voor uitgaande lucht (ongeveer 30 cm boven de planten). De kast is 1 x 0.45 meter. Mijn grootste plant is 18 cm. De temperatuur in de kast is 30 graden C. en de vochtigheidsgraad 26 %. Ik heb een Planten van een kloon in een groeimedium is makkelijk, zolang je de fragiele wortelhaartjes niet beschadigt.

65 watt Wal-Mart kweek lamp op 10 cm boven de planten hangen. Kweek ik volgens de regels? Cosmo ,Q MH NDVW PRHW GH WHPSHUDWXXU QDDU EHQHGHQ HQ GH YRFKWLJKHLGVgraad omhoog. Planten in het groene stadium groeien het best bij

aanvangen als wanneer je had gewacht tot het voorbloei-stadi-

HHQ YRFKWLJKHLGVJUDDG YDQ :DQQHHU SODQWHQ RSJURHLHQ

um zichtbaar zou zijn geweest.

ELM HHQ ODJH JUDDG YDQ GDQ VSHQGHHUW KHW EODG YHHO HQHUJLH DDQ KHW YHUGDPSHQ YDQ ZDWHU ]ZHWHQ RP GH LQWHUQH FKHPLVFKH

*HEUXLN ÀXRU 7 RI ZDWW &RPSDFW )OXRU OLFKW &)/ RQGHU

KXLVKRXGLQJ RS SHLO WH KRXGHQ .RSSHO ODJH YRFKWLJKHLG DDQ KRJH

PHHU WHJHQ HHQ UHGHOLMNH SULMV YHUNULMJEDDU ELM +RPH 'HSRW 9RRU

WHPSHUDWXUHQ HQ GH VLWXDWLH YHUHUJHUW -H SODQWHQ EHVWHGHQ WH YHHO

KHW EHVWH UHVXOWDDW KRXG MH GH ODPSHQ GLFKW RS GH WRS YDQ GH

HQHUJLH DDQ GH LQWHUQH KXLVKRXGLQJ HQ GH SODQW EHVFKLNW RYHU WH

SODQWHQ QDPHOLMN RQJHYHHU FP +HW JHEUXLN YDQ 7 HQ &)/

weinig energie om cellen aan te maken.

OLFKW UHVXOWHHUW QLHW LQ VXSHU GLFKWH WRSSHQ RI MH ]RX HU KHHO YHHO moeten gebruiken.

-H PRHW GH YRFKWLJKHLG YHUKRJHQ HQ GH WHPSHUDWXXU YHUODJHQ 'H EHVWH PDQLHU RP GDW WH EHUHLNHQ LV WH ]RUJHQ YRRU HHQ EHWHUH

Deze herfst geen toppen

YHQWLODWLH ]RGDW GH WHPSHUDWXXU RS ]R¶Q JUDGHQ NRPW =HW YHUYROJHQV HHQ SDQ RI HPPHU ZDWHU LQ GH NDVW ]RGDW KHW ZDWHU YHUGDPSW ZDDUGRRU GH YRFKWLJKHLG WRHQHHPW -H NXQW RRN HHQ QDWWH

Vorig jaar probeerde ik voor het eerst marihuana te kweken. Ik

KDQGGRHN YRRU GH YHQWLODWRU KDQJHQ ZDDUYDQ MH KHW XLWHLQGH LQ

begon binnen en toen ze groot genoeg waren, zette ik de plan-

KHW ZDWHU KDQJW ]RGDW GH KDQGGRHN FRQWLQXH ZDWHU RSQHHPW 'H

ten buiten. Ik had vijf planten die mooi groot opgroeiden, ze

YHQWLODWRU ]DO GH YHUGDPSLQJ DDQMDJHQ ZDDUGRRU GH YRFKWLJKHLGV-

werden ongeveer 1.5 meter hoog, maar tegen het eind van de

graad toeneemt.

zomer werd alles van beneden af geel, dus heb ik ze uit de grond getrokken, zodat er geen toppen zijn geproduceerd. Ik begon in

-H ZDWW ODPS LV JRHG YRRU FP LQ KHW YLHUNDQW +RXG

april en haalde ze in oktober uit de grond. Wat deed ik verkeerd

KHW OLFKW FP ERYHQ GH SODQWHQ $OV HU HHQ RI PHHU SODQWHQ

en waarom werden er geen toppen aangemaakt? Ik ga het alsnog

JURWHU JURHLHQ GDQ GH UHVW EXLJ ]H GDQ ]RGDW PHHU OLFKW DOOH

proberen, kun jij me zeggen hoe ik planten moet klonen?

SODQWHQ EHUHLNW

Dubs +HW OLMNW RS VOHFKWH JHQHQ ± VOHFKW ]DDG =DDGMHV XLW HHQ ]DNMH

Roze stampers

ZLHW YLVVHQ ZHUNW VRPV PDDU QLHW DOWLMG =HNHU QLHW ZDQQHHU KHW ]DDG DINRPVWLJ LV XLW HHQ WURSLVFK RI VXE WURSLVFK NOLPDDW

Ik ben een fanatieke fan van je, maar waarschijnlijk heb je daar

Je kunt het best de wiet die je hebt uitgegraven weggooien en

heel veel van. Ik lees en herlees al je stukken in Soft Secrets

]DDG RI NORQHQ YDQ JRHGH JHQHWLVFKH KHUNRPVW DDQVFKDIIHQ ,N

en vind ze allemaal geweldig. Je helpt veel beginners en profs

KHULQQHU PH GDW LN MDDU JHOHGHQ HHQ JURWH NZHNHULM ]DJ PHW

met je adviezen.

HQNHOH JLJDQWLVFKH SODQWHQ YDQ UXLP WZHH PHWHU KRRJ =H NZDPHQ XLW ]DNMHV &ROXPELDDQVH ZLHW PHW ]DDGMHV =H ZDUHQ JURRW

Een vriend van mij heeft een BC Blue Buddha moeder die uit zaad

PDDU DOOHV ZDW HU RYHU JH]HJG NDQ ZRUGHQ LV GDW ZDWW DDQ

is opgekweekt. De moeder en al haar nazaten hebben roze stam-

58


pers in de bloemen. De stampers zijn roze vanaf het begin en ze veranderen niet. Ik geloof dat ik hierover ooit eerder iets heb gelezen, maar ik weet niet meer wat. Als je tijd hebt: graag de mening van een expert. Een fan 5R]H LV HHQ NOHXU GLH YURXZHQ ]R PRRL ÀDWWHHUW 'H VWDPSHUV ]LMQ UR]H YDQZHJH GH JHQHWLVFKH FRGH GLH LV LQJHSUHQW LQ KHW ]DDG $OV GH VRRUW VWDELHO LV ZDW ZDDUVFKLMQOLMN QLHW ]R LV ]XOOHQ DOOH QDNRPHOLQJHQ HU KHW]HOIGH XLW]LHQ

Licht en voeding Ik wil je om te beginnen graag bedankten! Wat ik wil weten is of een HPS lamp ook werkt in de groene fase. Ik heb twee vrouwen die er prima uitzien en die ik uit wil laten groeien, maar ik denk dat 4 lampen van 75 watt niet voldoende licht leveren. Waar koop ik de goede voeding en wat is goede voeding? Jason -H YUROLMNH GDPHV ]XOOHQ KXQ FKDUPH VQHO YHUOLH]HQ ZDQQHHU ]H RQYROGRHQGH OLFKW NULMJHQ PDDU KHW OLMNW PH GDW ZDWW +36 YROGRHQGH OLFKW OHYHUW RP GLFKWH WRSSHQ WH YRUPHQ ELQQHQ HHQ UHGHOLMNH WHUPLMQ 6ZLWFK QDDU HHQ EORHLIRUPXOH PHW PLQGHU QLWURJHHQ HQ KRJHUH QLYHDXV NDOLXP HQ IRVIRU DOV MH RYHUVFKDNHOW QDDU HHQ OLFKW GRQNHU F\FOXV RP EORHL WH IRUFHUHQ (U ]LMQ QRJDO Zorg voor droogrekken voor je de oogst binnen haalt. Behandel de toppen met liefde en zorg dat de harslaag intact blijft.

ZDW IRUPXOHV ZDDU MH XLW NXQW NLH]HQ ,N VWHO YRRU GDW MH QDDU GH GLFKWVWELM]LMQGH K\GURSRQLF ZLQNHO JDDW ]H YHUWHOW PHW ZHON ZDWHU MH ZLOW ZHUNHQ RI QRJ EHWHU QHHP ZDW ZDWHU PHH RP HHQ DQDO\VH WH ODWHQ PDNHQ YDQ GH S+ ZDDUGH HQ KHW (& JHKDOWH SSP YDQ GH RSJHORVWH ]RXWHQ =LM ]XOOHQ KHW EHVWH DGYLHV YRRU KHW ORFDOH ZDWHU NXQQHQ JHYHQ $OV MH QLHW LQ GH EXXUW YDQ ]R¶Q ZLQNHO ZRRQW NLMN GDQ HHQV RS KHW LQWHUQHW

Genoeg CFL licht? Ik probeer wat nieuws met de binnenkweek. Ik heb vier 55 watt CFL lampen (geen buizen) die elk 3200 lumen produceren. De kweekruimte is ongeveer 3 vierkante meter. Ik ben opgezadeld met een paar Sensi Star klonen, heb al wortelmedia en kloonoplossing. Hoeveel volwassen planten kan ik in mijn kwekerij laten groeien? Chris $OV MH NZHNHULM [ PHWHU LV GDQ NXQ MH GDDU PDNNHOLMN WRW SODQWHQ LQ NZLMW $OV GH SODQWHQ YHHO OLFKW NULMJHQ JURHLHQ ]H VWHUN HQ OHYHUHQ ]H HHQ KRJH RSEUHQJVW HUYDQ XLWJDDQG GDW DDQ DOOH EHKRHIWHQ ZRUGW YROGDDQ 0DDU GH YLHU ZDWW ODPSHQ &)/ ZDWW WRWDDO SURGXFHUHQ GH PLQLPXP KRHYHHOKHLG OLFKW YRRU MRXZ NZHNHULM +HW GXXUW ODQJHU HHU GH SODQWHQ YROZDVVHQ ]LMQ HQ GH WRSSHQ ]XOOHQ PLQGHU GLFKW ZRUGHQ $OV MH JHQRHJ JHOG KHEW GRH HU GDQ WZHH ZDWW &)/¶V ELM JHGXUHQGH GH EORHL 'H WRSSHQ ]XOOHQ GDQ DDQ YROXPH ZLQQHQ ,N EHYHHO LQ KHW DOJHPHHQ HHQ ZDWW ODPS DDQ RP YLHUNDQWH PHWHU WH Hash plant van Sensi Seeds is een betrouwbare vroeg bloeiende variant.

YHUOLFKWHQ =HOIV PHW ]HV PDDO ZDWW &)/ KHE MH GDQ PDDU GH KHOIW YDQ GH DDQEHYROHQ KRHYHHOKHLG OLFKW

59


Rob Tuinstra: hoofdredacteur vanaf 2000…

Come back kid is rots in de branding Tekst: Jan Sennema

Net als de eerste hoofdredacteur van Highlife is ook Rob Tuinstra een product van de School voor Journalistiek, al stond die van hem in Utrecht. Na zijn studie werkte hij een paar jaar voor onder andere Nieuwe Revu, totdat hij de wijde wereld in trok. Want reizen, niets was mooier dan dat. In thuisbasis Amsterdam belandde hij in de jaren tachtig in de kraakbeweging, waar hij zich onderscheidde als een begenadigd toppensneller van de spinaziewiet die krakers toen op hun daken kweekten.

Bernt niets van zich horen, dus ik ging er van uit dat ik er weer uit lag. Geen probleem. Ik dacht gewoon, ik ga lekker weg en dan meld ik me wel weer. Ik maakte toen een lange reis door het zuiden van de Verenigde Staten. Van Los Angeles reisde ik via Las Vegas, Dallas en El Paso naar New Orleans, waar ik bijna een maand ben gebleven. Ik had

Hij schreef jarenlang voor krakersbladen en

toen overigens alweer mijn ex was, kreeg

van tevoren contacten gelegd met mensen

had allerlei baantjes, zoals nachtreceptionist

ik de mogelijkheid om de metalband Se-

die daar in de cannabiswereld actief waren,

en ¿etskoerier. Toch begon op een gegeven

pultura te interviewen. Vooruit dan maar,

zoals bijvoorbeeld een advocaat. Die heb ik

moment zijn journalistieke bloed weer te

reageerde Cliff. Daarmee was ik weer in ge-

toen geïnterviewd. Het artikel dat ik daar-

kriebelen. “Ik was net begonnen als ¿ets-

nade aangenomen. Vanaf dat moment ben

over schreef betekende mijn tweede terug-

koerier toen ik reageerde op een advertentie

ik als journalist voor Highlife blijven schrij-

keer bij Highlife. Toen werd ik dus weer een

van Highlife, waarin nieuwe medewerkers

ven. Dat wil zeggen, tot het aantreden van

volwaardig redacteur van Highlife, alleen nu

werden gezocht. Joop Mestrom, de eerste

Cliff zijn opvolger. Ik schreef voornamelijk

onder Bernt in plaats van onder Cliff. Wel

“De cannabisbranche zal creatief moeten reageren op al die vervelende plannen uit Den Haag.”

was het een volslagen verrassing toen uitgever Boy Ramsahai mij begin 2000 belde met de vraag of ik hoofdredacteur van Highlife wilde worden. Ik voelde me enorm vereerd dat Cliff mij had voorgedragen.”

hoofdredacteur, was net ontslagen en de

over de actualiteit en maakte reisreportages

hele redactie was uit solidariteit opgestapt.

over de cannabissituatie in andere landen.

Zijn opvolger Cliff Cremer vroeg me een ar-

Film en muziek heb ik altijd gevolgd. Maar

tikel te schrijven, en zo ben ik er ingerold.”

eigenlijk kan ik over elk onderwerp wel een

Geen vergaderingen

artikel maken. Ik heb een brede interesse.”

Een van zijn eerste beslissingen als hoofdre-

Vanaf 1996 maakt Rob dus al deel uit van de Highlife redactie. Het was het begin

dacteur was het afschaffen van redactievergaderingen. “Cliff huurde elke twee maan-

van een lange vruchtbare samenwerking,

Vertrek en comeback

met als bekroning zijn benoeming tot

Begin 1999 stelde Cliff zijn positie als hoofd-

waar alle medewerkers met voorstellen voor

hoofdredacteur, de functie die Rob van

redacteur ter beschikking. “Cliff stopte om-

artikelen kwamen, die vervolgens werden

2000 tot op heden vervult. En daarmee

dat hij een boek wilde schrijven, en ook

besproken, waarna Cliff besliste. Dat duurde

is hij niet alleen de langst zittende hoofd-

had hij z’n handen vol aan zijn werk in de

naar mijn smaak allemaal veel te lang, en

redacteur, maar ook de rode draad die

pornobranche... In zijn laatste hoofdredac-

bovendien had ik sowieso al een hekel aan

vanaf 1996 door Highlife loopt.

tioneel schreef hij dat hij zich op een ander

vergaderingen. Zonder redactievergaderin-

stiefkindje van de Nederlandse samenleving

gen werkte het ook prima, vooral door de

ging werpen: de porno-industrie.” Cliff werd

komst van e-mail en internet.”

Avonturen

den een ruimte aan de Singel in Amsterdam,

opgevolgd door Bernt Gundersen. Die was

Maar die rode draad werd af en toe wel

rond die tijd net vertrokken als hoofdredac-

Buitenstaanders denken vaak dat je een

doorgeknipt. Want al na zijn eerste arti-

teur bij Essensie. Aangezien hij ‘transfervrij’

hardcore blower moet zijn om bij een canna-

kel werd hij meteen de laan uitgestuurd.

was, maar vooral ook vanwege zijn vele

bisblad te werken. Maar doorlopend stoned

Hoofdredacteur Cliff vond zijn tekst onvol-

contacten in de cannabiseconomie, werd

de verantwoordelijkheden van een hoofdre-

doende. Dat was even slikken. Pas veel later

Gundersen de opvolger van Cliff.

dacteur dragen, dat is niet makkelijk. Ook Rob gebruikt cannabis liever ter inspiratie

hoorde Rob van degene die zijn tekst had moeten corrigeren dat er uiteindelijk vrijwel

Voor Rob leek de komst van de nieuwe man

dan als brandstof. “Ik ben een recreatieve

niets aan het artikel was veranderd. Maar

opnieuw het einde van zijn loopbaan bij

blower. Als ik werk dan blow ik niet. Maar als

Tuinstra gaf niet zomaar op, al snel deed

Highlife in te luiden. “Cliff had alle gegevens

ik vrij ben; lekker. In het kraakpand waar ik

zich een kans voor om het onrecht recht

van zijn medewerkers aan Bernt meegege-

woonde kweekten we al wiet, al is dat mis-

te zetten. “Via mijn Braziliaanse vrouw, die

ven, maar om de een of andere reden liet

schien niet het goede woord voor de spina-

60


zie die dat in de jaren tachtig opleverde. Eén

milla tot de vergaande professionalisering

tot een grote bedreiging van de Neder-

lange spriet met wat zijtakjes, veel meer

van de branche, van nabij kunnen volgen.

landse samenleving uitgeroepen. Waanzin

stelde het nog niet voor toen. In september

De verharding, de veranderende opvattin-

natuurlijk. Ze creëren hun eigen monster.

zat je dan een week lang samen wiet te knip-

gen, de mooie initiatieven die opbloeiden

Er staat wetgeving aan te komen, die

pen. De cannabisbranche stond toen nog in

en weer vergingen. “Vooral het wegvallen

growshops wil verbieden en de cannabis-

de kinderschoenen. Pas begin jaren negentig

van de Highlife Hennepbeurs vind ik een

teelt wil uitroeien. Toch geloof ik niet dat

begon het wat professioneler te worden.”

groot gemis. Als je kan spreken van een

deze hardliners daarin zullen slagen. Can-

cannabisfamilie, dan was de beurs dé plek

nabis is niet meer weg te denken uit de

waar alle familieleden elkaar eens per

samenleving. Mensen blijven blowen. En

jaar weer zagen. Uiteindelijk denk ik dat

terecht. Want laten we wel wezen, alco-

In zijn tijd voor Nieuwe Revu had Rob begin

de beurs een beetje aan zijn eigen succes

hol maakt meer kapot dan cannabis. Maar

jaren tachtig al eens een rondje gemaakt

ten onder gegaan. Op een gegeven mo-

daar hoor je de beleidsmakers dan even

langs de godfathers van de Nederlandse

ment kwam er steeds meer politie contro-

niet over. Dan loopt zo’n Balkenende in

wietwereld. Hij schreef onder andere over

leren en er mocht ook steeds minder. Bij

een T-shirtje met de tekst Fuck drugs, met

Kees Hoekert, de nederwietpionier en provo

de eerste beurzen zag je knipkeizer Napo-

een blikje Heineken in zijn hand. Tenen-

van het eerste uur. “En samen met Revu-fo-

leon met echte wiettoppen zijn knipma-

krommend. Toch zal de cannabiswereld

tograaf Johan Elings kwam ik bij Herbert Cu-

chientjes demonstreren. Later werd dat

rekening moeten houden met de onzalige

riël, de regisseur van de Herman Brood ¿lm

een tak, en daarna moest hij zich maar

ideeën van politici, zij bepalen immers hoe

Cha Cha. Achter zijn huis in Friesland had hij

met een andere plant behelpen. De vrij-

het in Nederland geregeld wordt. De can-

een groot veld met wietplanten, die toen net

heid werd steeds verder afgeknepen en

nabisbranche zal creatief moeten reage-

door de politie waren gerooid. Elings, die la-

daarmee de sfeer. Het is natuurlijk schrij-

ren op al die vervelende plannen uit Den

ter ook nog voor Highlife en Soft Secrets zou

nend dat die beurzen nu wel in andere

Haag. Maar ik heb er vertrouwen in dat we

gaan schrijven, had toen al veel contacten in

landen kunnen worden georganiseerd.”

daartoe ook in staat zijn. We doen immers

Godfathers van de Nederwiet

al twintig jaar niks anders. Wel blijft het

de cannabiswereld. We kwamen via hem ook bij later beroemd geworden wiettuinen, zo-

jammer dat politici vaak van die wereld-

als die van Robin aan de Amstelveenseweg

Nieuwe kansen

in Amsterdam. Daar heeft Wernard Bruining

Onder het huidige rechtse kabinet wordt

ze in een soort parallelle wereld leven. Ze

onlangs nog een artikel over geschreven.”

de cannabiswereld steeds harder aange-

bedenken daar in hun Haagse kaasstolp

pakt. Toch is Rob niet al te pessimistisch

allerlei regeltjes, die de echte wereld to-

over de toekomst. “De komende jaren

taal niet vooruit helpen. Politici hebben te

zullen beslissend worden. Het VVD-duo

weinig vertrouwen in de samenleving. De

Rob heeft de ontwikkeling van de canna-

Opstelten en Teeven heeft de cannabis-

angst regeert; men verbiedt alleen maar.

biscultuur, van de ‘ontdekking’ van sinse-

plant met steun van het CDA en de PVV

Maar constant alles verbieden werkt niet.”

Groot gemis

vreemde ideeën hebben. Soms denk ik dat

61


Swiebertje met een jachtgeweer Door: Richard Tuinstra

Het is meer dan 40 jaar geleden dat Paul Verhoeven en Rutger +DXHU YRRU KHW HHUVW VXFFHV KDGGHQ 'H HHUVWH DÀHYHULQJ van de legendarische serie Floris kwam in hetzelfde jaar op de buis als de beelden van de maanlanding. Na het succes van Turks Fruit en Soldaat van Oranje stond de deur naar het buitenland wagenwijd open. Het was voor beiden het begin van een imposante loopbaan in Hollywood.

Hobo with a Shotgun Regisseur: Jason Eisener Met: Rutger Hauer en Brian Downey 19 mei in de Nederlandse bioscopen

Daar werkte het duo nog samen aan Flesh

hoofdrol in de lange versie van de ¿lm. Het

and Blood, maar vanaf dat moment scheid-

klikte tussen het tweetal en het bescheiden

vervolgens 50 dollar bij elkaar te bede-

den de wegen zich. Rutger Hauer werd we-

project kon gerealiseerd worden. Het resul-

len, om daarmee een grasmaaier te kopen

reldberoemd met zijn rol als de replicant

taat is een onverbloemde liefdeverklaring

waarmee hij zijn eigen geld kan verdienen.

Roy Batty in de klassieker Blade Runner.

aan de exploitatie¿lms van de jaren tach-

Maar op een avond ziet hij hoe Ivan en Slick

Met zijn fameuze, door Hauer geïmprovi-

tig, toen ¿lmstudio's als Troma low-budget

de prostituee Abby willen vermoorden. De

seerde sterfscène, bereikte hij de ultieme

¿lms als The Toxic Avenger en Surf Nazis

Hobo grijpt in, maar hij wordt verraden door

cultstatus In de VS kunnen veel mensen

Must Die produceerden. Films die alleen op

de politie en vervolgens gemarteld door de

nog moeiteloos zijn hele monoloog uit die

videocassettes met morsige hoesjes te ver-

twee broers. Met zijn bij elkaar gespaarde

sterfscène uit het hoofd reciteren.

krijgen waren in een duistere hoek bij de

50 dollar koopt hij dan een jachtgeweer.

lokale buurtvideotheek.

Hij gaat in het duister op pad en neemt het

Neptrailer

recht in eigen handen

Hauer is altijd blijven acteren, hoewel de

Bloederige hommage

Hobo with a Shotgun is ondertussen te zien

rollen langzamerhand wel wat minder wer-

De ¿lm is verder een bloederige hommage

geweest op het 27ste Amsterdam Fantas-

den. Maar een nieuwe generatie ¿lmregis-

aan het westerngenre. Een naamloze zwer-

tic Film Festival, waar Rutger Hauer een

seurs is ondertussen opgegroeid met grote

ver (Hobo) komt met de trein aan in een

welverdiende prijs voor zijn hele oeuvre in

bewondering voor hem. Eén van hen was

vervallen stadje met de ironische naam

ontvangst mocht nemen. Hauer blijft on-

Jason Eisener. Hij won de hoofdprijs met

Hope City. De stad wordt getiranniseerd

verminderd acteren. Na zijn hoofdrol in De

zijn neptrailer voor Hobo with a Shotgun,

door de gewelddadige Drake (Brian Dow-

Heineken Ontvoering speelt hij ook in de

in een door Robert Rodriguez (Machete en

ney) en zijn sadistische zonen Ivan en Slick.

nieuwe Dracula-¿lm van horrorspecialist

El Mariachi) georganiseerde wedstrijd. Rut-

Als de Hobo aankomt is hij getuige van een

Dario Argento. Dat wordt ook de eerste

ger Hauer stond bovenaan het lijstje van

lugubere executie, waarbij de inwoners ho-

keer dat de gegroefde kop van Hauer in 3D

acteurs die Eisener op het oog had voor de

peloos staan toe te kijken. De Hobo probeert

te bewonderen zal zijn.

62


www.cellmax.nl/

SHOP X WEB D CELLMIAN NEDERLAN UNIEK

See you on

www.cellmax.nl

GROWING BETTER EVERY DAY


Sjamanen in kantoortuin Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Janneke van Leeuwen, Birgit Pedersen

Project Wildeman is een krankzinnige mix van kantoorklerken, een sjamanistisch ritueel, Afrikaanse percussie, overstuurde gitaar, klank en tekst. De Lullo’s on acid, bureau-bokito’s – als je dit hebt meegemaakt is een ambtenaar nooit meer hetzelfde.

maakt, of hoe je er theater bij integreert. Voor mij is het één ding, het is raar dat het zo gescheiden wordt.”

manier om poëzie van het papier af te trekken, en juist aan de slag te gaan met mu-

Van een band is Project Wildeman gelei-

zikale aspecten zoals de klank en het ritme

delijk aan meer een performanceact ge-

van taal. Robin: “Ik hoor poëzie altijd in

worden. Bij een voorstelling komt van alles

mijn hoofd, ik sla heel vaak de stap van op

voorbij volgens Robin: “Van modern klas-

papier schrijven over. Ik hoor het in ritmes

siek tot Afrikaanse percussie, van sjama-

en klanken; daar waar mensen liedjes ho-

nistische rituelen tot hiphop.” Milan: “De

ren hoor ik gedichten.”

muziek is echt van nu, we grijpen niet terug naar eerdere tradities in geluidsmixage.”

Maarten: “We verleggen de grenzen tus-

Robin: “Onze nummers zijn altijd tegen-

sen taal, muziek en lichaamstaal.” Robin:

strijdig, tussen de wildeman en de stad,

“Vaak hoor je een achtergrondmuziek bij

tussen metaalgeluiden en pure stemmen,

de tekst, dat heb ik iets te vaak meege-

kreten. Het begint met een soort kantoor-

Project Wildeman bestaat sinds 2008. De

maakt. Je hebt bands als De Kift die the-

klerken achter bureaus, en veel later komt

in Amsterdam woonachtige Sven Hamer-

atrale elementen integreren, of mensen

dan de verwildering, en blijken die bureaus

pagt, Robin Block, Maarten Vinkenoog en

als Spinvis die bezig zijn om te knippen in

een soort apenrotsen te zijn waar verwil-

Milan Mes spelen in bands als Benelux,

muziek en taal – het is meer ons ding om

derde mannen op rondspringen.”

Supercity, Lee Mason, hebben studies als

een ritueel te maken van de taal. Ritme,

politicologie, geluidstechniek en antropolo-

klank, betekenis en beweging moeten één

gie achter de rug, maar zetten de komende

taal worden. We zijn begonnen als poëzie-

Corporate hiphop

tijd de schouders onder Project Wildeman.

muziekband, en daar is de lichaamstaal

Met hun corporate hiphop kwamen ze ook

De combinatie van poëzie, muziek, theater

langzaam bijgekomen. Alles bij elkaar, die

terecht op plekken als het Ministerie van

en lichaamstaal voert/voerde ze naar fes-

ene taal, die bestookt al je zintuigen, be-

Verkeer en Waterstaat, om acht uur ’s och-

tivals als Mysteryland, Motel Mozaique en

halve rationeel. Het is een taal die je om

tends, met discussie na aÀoop. En geloof

Over ‘t IJ, maar ook naar het Ministerie van

de oren slaat, in de onderbuik raakt, in je

maar dat de ambtenaren de spiegel die ze

Verkeer en Waterstaat en een symposium

gezicht loopt te zweten. Dat is ook hoe we

voorgehouden kregen zagen – al is tot op

voor ex-pats. Het kan alle kanten op en

live werken, het is heel fysiek.”

dit moment niets bekend van een pennen-

daar houden de vier begin-30-ers wel van.

Ritmes en klanken

likker die pas na maanden in verwilderde

Apenrotsen

staat werd teruggevonden... Ook werd er een keer opgetreden voor ex-pats, waar-

“De taal die we maken is een fysieke er-

van zeker 80 procent van de bezoekers En-

Binnenkort komt hun tweede album uit,

varing. Het is vaag om in woorden uit te

gelstalig was. Maarten: “Maar publiek dat

met als titel De Streep. Daarop staan ne-

drukken, maar als je het ziet begrijp je

geen Nederlands verstaat vindt het vaak

gentien nummers, die in twee dagen in de

het. Het stoelt feitelijk op rituelen, het

toch geweldig! Engels is nooit een optie ge-

eigen oefenruimte werden opgenomen.

is een oerding. Het gesproken woord af-

weest, we zijn blij dat we de grenzen van

Niets was gepland, maar het liep gewoon

komstig van een bard, een verteller, een

de Nederlandse taal kunnen oprekken en

lekker, en ook al zijn de composities altijd

griot - het is logisch dat het op die manier

verkennen. Maar in de toekomst willen we

ingekaderd, er was ruimte voor improvi-

wordt gebracht. Hier is het een minder

zeker een gokje wagen in een andere taal.”

satie. Sven: “Het verhaal is duidelijk en

gangbare wijze. Ik geef workshops op

daarbinnen kunnen we de vrijheid nemen.”

scholen en probeer leerlingen uit te leg-

Milan: “Het Nederlands heeft heel harde

Project Wildeman is ooit begonnen als een

gen hoe je van muziek en poëzie één taal

klanken, dat kan heel percussief overko-

64


men. De g, de r: dat zijn net slagen op een

menten, maar op muziekfestivals menen

rookte ik voornamelijk nederwiet, maar als

trommel.” Sven: “We noemen het zelf vo-

ze juist eerder met een theateract met

ik dat nu doe dan kan ik niet meer commu-

cale percussie, dan zijn we aan het ping-

muzikale elementen van doen te hebben.

niceren met de jongens. En ik blow nooit

pongen met woorden en/of lettergrepen.

Robin: “In het begin was het voor publiek

voor het optreden, bijna nooit, en sowieso

Het wordt dan een drumband van klank

heel lastig om ons te plaatsen, maar nu

niet tijdens repetities, no way. Maar daar-

en woorden.” Maarten: “Ik ben geschoold

gaan mensen die extra waarde juist waar-

na, als beloning... Voor inspiratie is het ook

in Braziliaanse en West-Afrikaanse percus-

deren. Het begint nu voor ons te werken,

geweldig, ik kan lekker trommelen als ik

sie, en als antropoloog heb ik onderzoek

waar het in het begin heel lastig was om

stoned ben.”

gedaan in die landen naar dans, ritmes, re-

een plek te vinden om te spelen.” Sven:

ligie en rituelen. Wildeman is het perfecte

“We zijn geen acteurs of mimespelers,

Milan: “Ik ben begonnen met veel wiet ro-

vervolg van wat ik tot nu toe heb gedaan;

maar tijdens het Over Het IJ festival heb-

ken, maar dat vond ik te sterk, dus het

het rituele karakter van een performance

ben we met regisseur Boukje Schweigman

werd hasj, en dat ben ik steeds minder

heeft me altijd al geboeid en daar heb ik

gewerkt die ons leerde om te staan, en te

gaan doen. Dat heeft niet echt een reden.

nu vier metgezellen in. Ik was verrast dat

kijken zonder muziek te maken of teksten

Af en toe vind ik het nog steeds heel lek-

de Nederlandse taal en de djembé zo mooi

uit te spreken. Er gewoon te zijn, in de

ker, als het maar niet te sterk is, daar kan

samensmelten. Die trommels zijn gemaakt

ruimte.” Robin: “Ze heeft de bewegingen

ik niet zo goed tegen. Daar val ik per di-

voor bij de menselijke stem, en dan blijkt

die we instinctief al maakten uitvergroot

rect van in slaap. Knock-out. Maar als het

het stijve Hollandse harkentaaltje zich daar

en versterkt. We hebben afzonderlijk een

licht is, voel ik me wel prettig.” Maarten:

ook goed voor te lenen!” Milan: “En opeens

heel andere motoriek en manier van con-

“Milan en ik spelen samen in de psyche-

gaat het swingen!”

tact maken met het publiek. Het komt

delische band Supercity, een jointje leent

uit onszelf en voelt dus niet als acteren.”

zich beter voor die band dan voor deze

Sven: “Toen we dat konden werd onze taal

formatie. Project Wildeman vergt een an-

pas volledig, sinds vorige zomer.”

der concentratieniveau, dat kun je niet

Met één stem spreken

stoned doen. Er zitten veel nuances in; bij

Robin: “Elk van ons afzonderlijk heeft een partij die uit klanken bestaat, en als die

Supercity is het gewoon Àowen, dan kun

vier partijen samenvallen dan wordt het

Sjekkie-plus

pas een zin. Partijen los van elkaar klinken

Als we over blowen beginnen te praten

jibberisch. Het vereist veel training om rit-

kijkt iedereen gelijk naar Milan, die daarop

misch qua timing en klank met één stem te

vertelt dat hij wel heeft geblowd, maar nu

Sven: “Vroeger vond ik het stoer, een

spreken, en om het zo te krijgen dat je het

wat minder. Maarten: “Ja, ik rook ook een

beetje stout zijn, maar ik rook een keer

ook als één zin hoort. We spelen met ka-

stuk minder dan vroeger, maar toch zeker

per jaar als het me aangeboden wordt. Bij

kofonie en betekenis, dat een zin in en uit

nog wel dagelijks een klein sjekkie-plus.”

mij blijft het altijd lang hangen, ik herinner

elkaar valt. Op een gegeven moment wordt

Sven: “Ha, de Vinkenoogspriet, een spriet-

me dat ik aan mijn onderzoeksverslag aan

het één zin, en dan beginnen twee mensen

je op een paaltje.” Maarten: “Daar kan ik

het schrijven was en maar niets op papier

weer met een ander deel, het begin van de

nog steeds van genieten ja. Zwarte hasj is

kreeg. Oh ja, ik heb gisteren geblowd! Toen

volgende zin.”

mijn favoriet. Afghaan, of uit de Himalaya:

ben ik maar naar tennis gaan kijken, en dat

als het maar plakkerig en zwart is. Geen

ging heel goed!”

Theaterpubliek denkt vaak dat Project

keiharde nederwiet meer.” Milan: “Die ne-

Wildeman een band is met theatrale ele-

derwiet is zo krachtig.” Maarten: “Vroeger

je heel goed inspiratie putten uit geestverruimende middelen.”

www.projectwildeman.nl

65


DE ORIGINELE LED KWEEKLAMP

Hoge opbrengst met een extreem laag stroomverbruik De originele gepatendeerde en Europees geregistreerde LFG Spectrabox is verkrijgbaar bij: CULEMBORG: SUZ - TRADING | LEEUWARDEN: DE LED KWEEKLAMP SPECIALIST | SCHIEDAM: COCO SYSTEMEN | BREDA: GROW SUPPLIES | AMSTERDAM: BASIC PRO | AMSTERDAM: GROW GROW INTERNATIONAL | TILBURG: EL-AMIGO

www.lfgspectrabox.com


Stoner Cinema

Harold & Kumar go to White Castle Door: Job Joris Arnold

Blijkens de hoge notering (tiende plaats) in Highlife’s Blow Film Top 100, beleven de lezers van dit blad veel plezier aan de absurdistische avonturen van het melige duo Harold & Kumar. Niet helemaal onterecht, want wie op zoek is naar de betere diarree- en tietengrappen is bij deze ‘2 very stoned losers’ aan het goede adres. Sperma in je frietsaus, hahaha. Over smaak valt niet te twisten (je hebt

Na het zien van een televisiereclame voor

het of je hebt het niet), maar van humor

fastfood-keten White Castle, moet en zal

is de lach een zeer betrouwbare graad-

de honger gestild worden met de vierkante

meter. En gelachen hebben we, bij het

hamburgers waar die ¿rma groot mee ge-

bekijken van deze kolderieke nonsens.

worden is (zie kader).

Ook voor onverwachte, onlogische plot-

Harold & Kumar go to White Castle + absurdistische, knap getimede humor + chemie tussen hoofdrolspelers John Cho (Harold) en Kal Penn (Kumar) + de onbetaalbare scene waarin Kumar fantaseert over een romance met een enorme zak wiet, die hij zijn jawoord geeft, waarna het huwelijk eindigt in een sleur (compleet met ruzie over slappe koffie, bitch!)

wendingen kun je bij het duo terecht.

Helaas blijkt de dichtstbijzijnde vestiging

Harold en Kumar redden zich uit elke ne-

opgedoekt te zijn, en zo begint een ver-

telige situatie. Soms om nog dieper in de

beten speurtocht naar het volgende ¿liaal.

shit te belanden, maar uiteindelijk trek-

Het begin van een reeks onwaarschijnlijke

ken ze telkens aan het langste eind.

ontmoetingen en gebeurtenissen. Ik noem

diep de helden zich ook in de nesten

de dollemansrit op de rug van een jachtlui-

werken, er altijd wel een duveltje uit

paard, de geïmproviseerde ontsnapping uit

een doosje springt om hun lot ten goede

de politiecel met diefstal van een kilo wiet

te keren. En hoewel spanning bepaald

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen

onder de neus van de toekijkende agenten,

niet het belangrijkste ingrediënt van de

deze avonturenkomedie beter links laten

en de geslaagde spoedoperatie van een

Harold & Kumar-serie is (in november

liggen. Zoals de titel (vrij vertaald: Harold

man die op de eerste hulp wordt binnen

van dit jaar verschijnt het derde deel; A

en Kumar gaan naar de Febo) al doet ver-

gebracht met drie kogelwonden, die de he-

Very Harold & Kumar Christmas), zit je

moeden is dat bij deze ¿lm aan de Àinter-

ren tussendoor nog even redden.

als kijker toch te hopen dat alles goed

Vreetkick

- houterig acteerwerk - goedkope special effects - geen verhaal

komt. Gewoon omdat het twee uiterst

dunne kant. Twee vrienden, Harold Lee and Kumar Patel, roken op vrijdagavond wiet

Het is net als een tekenfilm. Je kijkt in

sympathieke, alledaagse jongens zijn.

en krijgen de munchies, een vreetkick.

de geruststellende wetenschap dat hoe

Die graag een blowtje roken.

67


Neil Patrick Harris

doorsnee. De een draagt een pak en een das en werkt op een groot bankkantoor,

Een speciale vermelding is nodig voor de bijrol van voormalig kindster Neil Patrick Harris. Hij is wereldberoemd in Amerika als de ultrabrave Doogie Howser in de gelijknamige televisieserie. Hij speelt zichzelf, maar dan terwijl hij letterlijk en figuurlijk de weg kwijt is.

de ander is een keurige medisch student. Kortom, de vleesgeworden normalisering van cannabisgebruik.

Antiracistische boodschap

Waarom hij al trippend ergens in de rimboe langs de weg staat wordt, zoals wel meer in het verhaal, niet uitgelegd, maar Harold en Kumar geven hem een lift. Volgens de titelrol speelt hij trouwen Neil Patrick Harris en niet ‘himself’, zodat je niet denkt dat hij in het dagelijks leven ook een trippende verdwaalde stoner is ofzo. Als dank voor de lift steelt Neil Patrick de auto van Harold en Kumar, wanneer ze bij een tankstation de weg vragen. Aan het eind van de film zal hij het ongemak (“Sorry, ik liep te trippen gisteravond…”) compenseren door de rekening te betalen bij White Castle, en Harold 200 dollar te geven voor het gebruik van de achterbank, oftewel het verwijderen van de achtergelaten zaadvlekken. In de sequel van White Castle; Harold & Kumar, Escape from Guantamo Bay keert Harris weer terug. Ook in Guantanamo Bay is Harris trippend en hulpbehoevend.

Dat wordt tijd ook trouwens. In de Verenigde Staten heb je als kleurling een veel grotere kans om voor drugsbezit opgepakt te worden dan een blanke, die vervolgens ook minder vaak schuldig bevonden wordt en veroordeeld. Bovendien krijgen kleurlingen veel zwaardere straffen. De ¿lm stipt deze problematiek aan wanneer Harold midden in de nacht wordt opgepakt wegens oversteken door rood licht, en in de cel belandt bij een neger. Die is door de politie in elkaar geslagen en gearresteerd omdat hij zwart is: een kleurling heeft in de naburige

Geen hersenloze stonerkomedie

stad een winkel beroofd. In hetzelfde poliren. Elke pretentie is van regisseur Danny

tiebureau wordt op dat moment de blanke

(Dude, Where’s My Car?) sowieso teveel ge-

wietdealer van de prestigieuze Princeton

vraagd. Maar in de categorie vermakelijke

University door zijn moeder opgehaald. Hij

De innemende hoofdrolspelers, hun kame-

onzin scoort White Castle heel behoorlijk.

komt weg met een waarschuwing en inbe-

raadschap en onderlinge chemie, vormen de

Het is verstand op nul en lachen maar.

slagname van zijn kilo wiet.

je de van oorsprong Koreaanse John Cho

Toch is dit geen hersenloze stonerkomedie

Het klinkt veel zwaarder dan het in de ¿lm

(Harold) zijn soms houterige spel vergeeft,

zonder enige inhoud. Qua boodschap is er

al grappend gebracht wordt, maar het ver-

een gebrek waar wel meer acteurs in de ¿lm

best iets te halen. In weerwil van de aan-

klaart wel waarom Harold & Kumar go to

mee kampen, en je schouders ophaalt bij de

beveling ‘2 very stoned losers’ op de cover

White Castle destijds verbazingwekkend

goedkope special effects. Het totale budget

van de dvd, zijn Harold en Kumar niet de

enthousiast ontvangen is door de altijd

van deze ¿lm bedroeg 9 miljoen dollar, geen

stereotype

hippie-pippie-prutser-klungels

politiek correcte recensenten in de Ver-

vetpot in de Amerikaanse ¿lmindustrie. En

waar dit soort ¿lms doorgaans mee bevolkt

enigde Staten. Die zijn nou eenmaal dol op

deze ¿lm als absolute stoner cinema top-

is. Het zijn twee frisse jongens, tikkeltje

de antiracistische boodschap. Never mind

per te kwali¿ceren zou het genre degrade-

nerdy en misschien wel iets braver nog dan

dat vrouwen en hamburgers in de ¿lm over

centrale kracht van de ¿lm. Het maakt dat

68


een kam worden geschoren en beiden hun bestaansrecht uitsluitend lijken te ontlenen aan het bevredigen van de vleselijke lusten, racistisch zijn we tenminste niet. Zelfs het gebruik van de naam White Castle zou symbolisch zijn geweest voor de zoektocht van twee niet-blanken naar het beloofde land, blank Amerika. Maar Harold & Kumar zouden Harold & Kumar niet zijn als ze de draak niet zouden steken met de moraal van hun eigen verhaal.

Amerikaanse Droom Aan het eind van de ¿lm staat het tweetal, opgejaagd door de politie, aan de rand van een afgrond. In de diepte ligt White Castle.

Hamburgers van White Castle Het White Castle uit de titel verwijst naar een Amerikaanse fastfoodketen, die bekend staat om de kleine, vierkante hamburgers die er geserveerd worden. Kal Penn, die in de film Kumar speelt, eet ze trouwens niet echt op; hij is vegetariër. Ook het herkenbare uiterlijk van de ‘hamburger joints’; steevast witte, kasteelvormige bouwseltjes, draagt bij aan de roem van het merk. White Castle werd opgericht in 1921 door Walter A. Anderson en Edgar Waldo “Billy” Ingram, in een tijd waarin men neerkeek op gehakt, dit vanwege de rijkdom aan bacteriën van het vlees. Anderson en Ingram veranderden dat imago met hypercleane interieurs en door de keuken in het zicht van de klant te plaatsen. Anderson ontwikkelde als eerste het hamburgerbroodje, White Castle groeide uit tot de eerste fastfoodketen ter wereld. Als dank voor de gratis reclame die de film het concern gaf, besloot White Castle een verzameling Harold & Kumar-bekers uit te brengen. Uniek, want het was voor het eerst dat een R-rated (pas op, drugs!) komedie op fast food verpakking mocht adverteren. De weigering van de familie Ingram om franchise toe te staan of vreemd vermogen toe te laten heeft ervoor gezorgd dat de keten relatief klein is gebleven ten opzichte van concurrenten. White Castle heeft in de Verenigde Staten ongeveer 420 (!) vestigingen, McDonalds een slordige 13.000. Tot zover dit lesje Amerikaanse cultuurgeschiedenis.

Kumar wil een duosprong wagen met een deltavlieger, maar Harold weigert zijn leven te riskeren voor een hamburger. Luister naar Kumar die Harold uitlegt dat hij de ¿lm niet goed begrepen heeft: “Dacht je dat dit alleen om hamburgers gaat? Dit gaat om héél wat meer. Onze ouders kwamen naar dit land om armoede en honger te ontvluchten. Honger, Harold. Ze hadden enorme honger. Ze wilden in een land van gelijken wonen. Een land vol hamburgertenten. En niet van één type hamburger, ok? Honderden soorten, van verschillende grootte, met verschillende sauzen en verschillende garnituren. Dat land was Amerika. Amerika, Harold! Wij kunnen bereiken waar onze ouders naar streefden. Dit gaat over de zoektocht naar geluk. Deze nacht gaat over de Amerikaanse Droom!”

69


pen

The Barkley: 160 km hardlo

Ieder jaar rond 1 april wordt de Barkley gelopen, in het Frozen Head National Park in Tennessee, VS. Deze hardloopwedstrijd over 100 mijl (160 km) is volgens velen de heftigste ultramarathon ter wereld. Niet vanwege de afstand, want er zijn veel langere ultra’s. Het probleem bij de Barkley is meer het aantal hoogtemeters (meer dan 16.000 m) dat de lopers overbruggen, en het feit dat een groot deel van het parcours dwars door het struikgewas en rivieren loopt. En de race kent hier en daar wat bizarre gebruiken…

Door: Michiel Panhuijsen

beetje te dik, maar echt heel erg dik. XXXXL, zeg maar. Ze schommelen van hun auto op de parkeerplek het WafÀe House binnen en hijsen zich op een barkruk. Binnen worden enorme ontbijten verzwolgen. Mijn brein probeert alles met volle teugen te registreren en draait op hoge toeren. Ik duizel van wat ik zie: hashbrowns (gebakken aardappelschilfers met ei samengevouwen in een

Rare jongens, die Amerikanen. Ik land

NET ALS IN DE FILM…

op de donderdagavond voor de start op

De ochtend erop ga ik op zoek naar

con, worsten, steaks, bordgrote wafels

zaterdag in de VS, in Knoxville, huur

een plek om te ontbijten. Ze doen niet

en grote-teen-dikke pancakes. Naast

een auto en rijd naar een motel. Tot zo-

aan voetgangers in de VS. Omdat ie-

me zit een moddervet schepsel van drie

ver weinig bijzonders. Mijn motel is zo’n

dereen zich per auto verplaatst, zijn

turven hoog, een jaar of twaalf oud. Ze

typisch Amerikaans verhaal, bekend uit

voetpaden overbodig. Als verdwaalde

werkt het hele programma naar binnen.

de slechtere B-¿lms. Ik ga voor het sla-

Europeaan loop ik met gevaar voor ei-

Ik bestel naast mijn slappe kof¿e een

pen nog even op zoek naar een biertje

gen leven naar een ‘WafÀe House’, een

wafel en krijg die met moeite naar bin-

en kom uit bij een benzinepomp, waar

beetje klunend over parkeerplaatsen en

nen. Ik ben niet zo’n ontbijter…

ook snacks en bier worden verkocht. De

bloemenperkjes. Het is allemaal net als

kassajongen vraagt me om mijn ID bij

in de ¿lm. Grote auto’s, veel uithang-

Laat ik vooral ook iets positiefs over de

het afrekenen. Alcohol en tabak gebrui-

borden van Amerikaanse ketens (Mac,

Amerikanen vermelden. Ze zijn even

ken in Tennessee wordt een beetje ge-

Wendy’s, KFC, Starbucks), waanzinnige

aardig en enthousiast als dat ze om-

zien als cannabisgebruik in Nederland:

oversized trucks. De mensen die ik zie

vangrijk zijn, in ieder geval hier in het

Het mag wel, maar…

zijn vrijwel allemaal megavet. Niet een

zuiden van de VS. ‘Are you from Eu-

soort pannenkoek), spiegeleieren, ba-

rope, wow!’ Het Engels in Tennessee is even wennen, maar na een paar uur klinkt het zangerige Amerikaans van de ‘Southern States’ me aangenaam in de oren. Na het ontbijt is het de hoogste tijd om naar het Frozen Head Park te rijden en onderweg nog wat boodschapjes te doen voor een verblijf van een dag of drie in mijn tentje in het park.

GRUWELIJK ZWAAR Ik arriveer in de namiddag in het kampement, waar de 35 deelnemende lopers en hun aanhang zich verzamelen nabij de yellow gate, het vertrek en aankomstpunt van de race. Ik schud wat handen van mensen met wie ik vooraf via de e-mail contact had gelegd, het is alsof ik oude vrienden weerzie. Nabij de yellow gate branden twee kampvuren waarop Laz, de racedirector, de traditionele kippenpoten aan het gril-

70


Meth lab ret van Laz, het of¿ciële startsignaal. Van gezondheidsidealen moet de Barkley niets hebben! Om iets over één uur ‘s nachts steekt Laz de vlam in zijn rokertje, en weg zijn de lopers, voor hun eerste ronde, de nacht in. Dan begint het wachten op de lopers die zich na de eerste ronde weer melden. Na 9 uur en 14 minuten zit die ronde er voor de snelsten op. Hun gezichten en benen zijn getekend door vermoeidheid, bramenstriemen, vuil en gedroogd zweet. Het is de lopers aan te zien dat ze alles hebben gegeven. Na een korte stop, nieuwe sokken, kof¿e en een boterham gaan ze weer op pad.

Waar een racedirector van een normale 100 mijlsrace er alles aan zal doen om lopers in de watten te leggen, de finishtijd zo laag mogelijk te houden en het aantal finishers zo hoog mogelijk, doet Laz alles anders. Hij past de race zo aan dat het extreem moeilijk is om meerdere rondes te voltooien. Ook goochelt hij met de starttijd, zoals de extra vroege editie van 2011, waardoor de lopers hun eerste uren in het donker hun pad moesten zien te vinden. Laz heeft zo zijn eigen humor. Dat is ook terug te zien in de omschrijving van het parcours waar bepaalde plekken hun eigen Barkley naam dragen: Zip Line, Big Hell, Rat Jaw, Testicle Spectacle, Meth Lab, Raw Dog Falls, Leonard’s Buttslide en Bad Thing zijn enkele benamingen van plekken ‘Out There’, zoals het parcours met ontzag wordt aangeduid.

Water en eten voor onderweg nemen ze zelf mee. Tijdens het lopen is er geen len is. De Barkley ontleent zijn naam

verzorging, op twee plekken na, waar ze

aan boer Barkley, die ieder jaar een mud

hun drinkwater kunnen aanvullen.

diepgevroren kippenpoten schenkt aan

Na de eerste ronde is het veld Àink

de race, bedoeld om te grillen. Over de

uitgedund en slechts negen man vol-

kwaliteit van het braadsel lopen de me-

brengen drie rondes binnen 40 uur.

ningen sterk uiteen, maar een Barkley

Daarmee worden ze als ¿nishers van

zonder kip is ondenkbaar!

de Funrun (60 mijl, ruim 100 km) onthaald. Voor alle DNF’ers (Did Not

De race ontstond in 1986 en bestaat

Finish) speelt de zoon van Laz een

sinds begin jaren negentig uit vijf ron-

dodenmars op zijn bugel, een kleine

des door het park, van ongeveer 20 mijl

trompet. Het klinkt macaber.

(35 km) elk. Dit is de of¿ciële afstand. De werkelijke afstand ligt waarschijnlijk iets hoger, maar niemand vindt het

BOSBRAND

boeiend om het eens precies na te me-

Slechts twee lopers zijn op tijd bin-

ten. Dat hoort ook niet bij de spirit van

nen (drie rondes onder de 36 uur) om

de Barkley. De eerste twee rondes wor-

te mogen starten aan de vierde ronde.

den rechtsom gelopen, de twee volgen-

Beiden gaan eerst een half uurtje sla-

de linksom, en in de laatste ronde mag

pen voordat ze zich opnieuw het woud in

de eerste vertrekker van die ronde zelf

wagen. Carl Laniak haakt in ronde vier

zijn richting kiezen. De race loopt voor

halverwege af. Bij hem klinkt de do-

een groot deel door het struikgewas en

denmars wel erg dramatisch, mijn strot

door bramenvelden, en er is geen weg-

knijpt samen als ik de bugel hoor.

Boeken

Om te controleren of lopers wel de uithoeken van het parcours hebben gelopen, liggen er tien boeken in een plastic verpakt op verschillende plekken op het parcours. Een loper krijgt per ronde een nieuw rugnummer en moet de pagina’s die overeenkomen met dat nummer uit de boeken scheuren en meenemen naar de yellow gate. Zonder de tien pagina’s uit het boek te kunnen tonen, wordt een loper gediskwalificeerd.

Brett Maune schrijft geschiedenis als hij

markering. Lopers oriënteren zich met

maandagochtend als tiende ¿nisher ooit

kaart, kompas en een getypte uitleg van

de eindstreep van de Barkley 100 haalt,

de racedirecteur. Vooral de steile stuk-

in 56 uur. Barkley heeft dit jaar weer

ken bergop en -af zonder pad, de bra-

een ¿nisher en dat lukt niet ieder jaar.

men en de verdwaalpartijen onderweg

En dat was nog bijna misgelopen ook,

maken de wedstrijd gruwelijk zwaar.

toen de parkrangers Brett na de vierde ronde wilden tegenhouden, omdat er een bosbrand was uitgebroken op een

AANSTEKEN SIGARET IS STARTSEIN

deel van het parcours. Maar gelukkig kon de race met een kleine verlegging van het parcours worden gered.

De start is een uur na het toeteren op een grote schelp. Normaal gebeurt dat

Ik ben nooit bij een asfaltmarathon ge-

ergens rond ontbijttijd, maar deze keer

weest. Veel respect voor mensen die

klinkt al net na middernacht de schel-

binnen vier uur, drie uur of zelfs nog

pentoeter. Snel drinken lopers een bak

sneller zo’n 42 km lopen. Maar die 56

kof¿e, worden laatste racevoorberei-

uur van Brett zijn toch van een heel an-

dingen getroffen en begeeft iedereen

dere orde. Ik denk dat de beelden van

zich naar de yellow gate. Daar is het

zijn ¿nish me voor eeuwig op het net-

wachten op het opsteken van de siga-

vlies blijven gegrift.

71


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEMS OUTDOORS heat that may need to light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located on different there is a summer levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the plant to the buds so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunnySweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

HOE LANG LATEN BLOEIEN?

Fase 2 Rijpheid valt ongeveeer een week na Fase 1. Ook dat is het wachten waard. De wiet is nu op zijn smakelijkst, de geurmo-

Ik heb via postorder wat zaden van verschillende zaadveredelaars

leculen ruiken nu op hun allersterkst, en het allerbelangrijkste:

gekocht. Al met al heb ik 12 goed uitziende vrouwtjes, ook heb ik

de potentie zit op z’n piek. Je kunt de verschillen zien wanneer je

wat pollen bewaard van een ongelooÀijk snelle en vitale mannetjes-

door de loep kijkt. Bij een paar klieren zie je dat de heldere kleur

plant. Volgens de artikelen op internet en de advertenties moeten

verandert in amber of wittig. Dit is het. Beter wordt het niet.

alle soorten in zeven tot acht weken klaar zijn. De planten staan in bloei en zien er geweldig uit, maar ze lijken totaal niet op de toppen

Hoewel het nu 25-30 dagen later is dan de datum waarop je oor-

die je in de bladen ziet. De haartjes zijn nog steeds vlezig en wit, de

spronkelijk de plant had willen oogsten, zijn de toppen zwaarder

zaaddozen slap. En het ergste is nog dat de klieren niet naar buiten

en potenter en hebben ze hun volledige potentie bereikt.

komen. Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik weelderige toppen krijgen? Felix

BROSSE BLADEREN Als je goed kijkt naar de toppen die in de meeste Amsterdamse coffeeshops worden verkocht, zul je zien dat ze werden geoogst

Onze tuin zit in het bloeistadium. Plotseling worden alle grote bla-

voordat ze volledig rijp waren. Ze zaten ongeveer in hetzelfde sta-

deren bros, maar ze blijven wel groen. Ze hebben ongeveer drie

dium als de toppen in jouw tuin. Na het oogsten worden de klier-

weken gebloeid. Wat is er aan de hand? De bloemen groeien nog

haren rood zodat het er oppervlakkig gezien lijkt alsof ze rijp zijn.

steeds, maar de bladeren zien eruit of ze verbranden, maar ze worden niet bruin.

Er is niets mis met de toppen in je tuin. Het probleem zit ‘m in de

Medische Patiënt

beschrijving van de rijpingsperiode in de catalogi. De bloeitijden die worden opgegeven kloppen niet voor echt rijpe toppen. Ze bedoelen

De handbladeren drogen op omdat je overbemest, terwijl de con-

de vroegste datum waarop kwekers ze kunnen gaan verkopen.

centratie voedinsgstoffen in het medium zo hoog is dat het water uit de plant trekt.

In de meeste gevallen moeten kwekers een week of drie langer wachten om een echt rijpe en smaakvolle top van Fase 1 Rijpheid

Stop met bemesten. Als het gaat, spoel de potten dan door om zo-

te krijgen: de haren (stigma’s) zijn droog, de zaaddoos (ovarium)

veel mogelijk van het overschot aan voedingsstoffen te verwijderen.

achter de klierharen is opgezwollen tot een pseudo-zaaddoos – die geen zaad bevat – en de trichomen (de klieren die de canQDELQRwGHQ HQ ÀDYRQRwGHQ EHYDWWHQ SXLOHQ XLW YDQ GH KDUV (ONH

HANDBLADEREN PLUKKEN

klier draagt een bolle kroon die bestaat uit een strak gespannen membraan dat als een te hard opgeblazen ballon is gevuld met de

Moeten de handvormige bladeren worden geplukt tijdens het

kostbare olie. Als je naar de klieren kijkt door een vergrootglas, of

bloeistadium zodat het licht beter kan doordringen tot de lagere

beter nog, een 6x of 8x vergrotende fotografenloep, kun je ze zien

delen of brengen deze bladeren energie naar de bloem?

glinsteren in het licht.

Rainy Ranger

De drie weken extra zijn het wachten om verschillende redenen

Toppen groeien en rijpen af wanneer ze aan helder licht worden

waard. Ten eerste groeien de toppen tijdens deze periode gewoon

blootgesteld. Toppen die in de schaduw zitten blijven klein. Om

door en worden ze zwaarder, ten tweede gaan de klieren gewoon

die reden loont het om grote bladeren te verwijderen die het licht

door met opzwellen en de membranen met verder rekken om alle

tegenhouden. Bladeren die niet in de weg zitten voorzien de plant

extra cannabinoïden te kunnen bevatten.

van suikers en helpen zo de groei.

73


Zonlicht binnen brengen is een goed idee. Zoals je zegt bespaar je er elektriciteit mee en elimineer je de hitte die door elektrische lampen wordt veroorzaakt. Het installeren van optische vezelkabel is alleen een erg kostbare manier om het te doen. Er bestaan commercieel verkrijgbare lichttunnels die worden gebruikt om zonlicht van het dak naar een lager gelegen verdieping te brengen. Deze bestaan uit een collector op het dak en sterk gepolijste buizen die het licht naar radiatoren brengen waar het verspreid wordt. Commercieel verkrijgbare kits voor woningen hebben buizen van 60 cm diameter. De collectoren van alle moDe top was gedroogd voordat de foto werd genomen. Als gevolg zijn de haartjes en gedroogd en van kleur veranderd. Op het eerste gezicht zien de toppen er rijp uit.

dellen die ik gezien heb kunnen worden verbeterd om meer licht van een groter gebied te verzamelen, waardoor de helderheid of intensiteit kan worden vergroot.

Los van het bovenste bladerdak, dat bestaat uit grotere top-

De makkelijkste en goedkoopste manier om zonlicht binnenshuis

pen die in direct contact staan met de lichtbron, ontwikkelen

te gebruiken is door het in een ruimte te gebruiken die zich direct

planten vaak een secundaire bladlaag die bestaat uit kleinere

onder het dak bevindt. Dakramen en zonnecollectoren kunnen dan

toppen die niet veel gegroeid zijn en onrijp zijn gebleven. Als

gebruikt worden om het licht naar de planten te leiden.

de bovenste toppen die het licht tegenhouden eenmaal zijn verwijderd, heeft deze laag kans zich te ontwikkelen. Wanneer je

Hoewel ik het nog niet als kant-en-klaar product heb gezien, zou

de bloeiperiode met 10 tot 15 dagen verlengt zullen deze top-

een goed ontworpen dakraam of zonnebuis de zon moeten kunnen

pen nog een korte groeispurt krijgen en dan afrijpen in kleine

volgen, zodat het in staat is het licht te vangen terwijl de hoek van

maar stevige en smakelijke topjes.

het zonlicht dagelijks en per seizoen verandert. De hoeveelheid licht die door een dakraam of zonnebuizen zal komen hangt af van vele factoren, waaronder weersomstandigheden, hoeveelheid

STRATEGIE OM BINNEN DE GRENZEN TE BLIJVEN

bewolking en de breedtegraad van je lokatie. Zelfs op de helderste dagen zullen hoge breedtegraden niet de lichtintensiteit ontvan-

Ik ben een medische gebruiker uit Hawaii en ik mag zeven planten

gen die lage breedtegraden wel ontvangen.

kweken. Het is duidelijk dat dit aantal de hoeveelheid oogsten die ik per jaar kan krijgen beperkt. Ik dacht, wat als ik een plant als

Gebruik om binnenshuis te kweken zonder elektrische verlichting

moeder houd en takken daarvan, die behoorlijk groot kunnen wor-

met alleen buizen of zonnecollectoren, een buis van 0,6 meter

den, laat wortelen, zodat zodra de zes rijpe planten zijn geoogst,

diameter per plant en plaats die direct boven de pot zodat het licht

de nieuwe gewortelde takken, die behoorlijk groot zijn geworden

zich niet verspreidt. In zuidelijke gebieden waar het licht het hele

van de moederplant kunnen worden gescheiden en in potten gezet

jaar door intens is, kunnen de buizen gebruikt worden om planten

voor de volgende oogst.

het hele jaar door te bloeien zolang de planten maar een ononder-

Roger

broken donkere periode van 12 uur per dag ontvangen.

Dat is een uitstekend idee. In plaats van stekken te nemen, kun je

In het noorden kunnen planten in maart worden gestart en in bloei

marcotteren (een vermeerderingstechniek waarbij takken aan een

worden gezet tussen juni en eind augustus. De toppen zullen zo’n

levende plant bewortelen, JS) om nieuwe planten te bewortelen. Als

acht weken na het beginnen van de bloeitijd klaar zijn. Als de

je deze methode gebruikt zullen er wortels aan de takken groeien

toppen eind juli tot bloeien worden geforceerd en eind augustus

terwijl die nog aan de plant vastzitten. Bij het tellen van het aantal

worden geoogst, kan er een tweede oogst worden aangeplant. De

planten worden wortelende takken als een deel van de moederplant

planten zullen gedurende een korte periode vegetatief groeien en

gezien. Ze zijn echter wel tegelijkertijd nieuwe vegetatie en wortels

dan beginnen met bloeien.

aan het vormen waarmee ze zich prepareren voor het volgende stadium in hun ontwikkeling, tot grote vegetatieve planten uitgroeien.

Zonnedaken of zonnebuizen kunnen ook worden gebruikt om het

Ze zullen groter zijn dan normaal als de afrijpende planten worden

licht van HPS lampen aan te vullen. Het extra licht zal zorgen voor

geoogst. Snij de bewortelde takken dan van de moederplant, zet ze

snellere groei en grotere toppen.

in een pot en gebruik ze voor de volgende kweekronde.

UV SCHILD DE ZON BINNEN BRENGEN Ik kweek één enkele plant in een kast en gebruik een 175 Watt Is het mogelijk om optische vezelkabel te gebruiken om zonlicht

halide lamp. De lamp zelf heeft een glazen huls waarop staat UV

binnen te brengen? Ik denk erover een bundel optische vezelka-

schild. Ik heb gelezen dat hoe meer UV straling een plant krijgt

bel met een diameter van van 30,5 cm aan een lens te koppelen

hoe meer THC hij produceert. Moet ik de huls van de lamp verwij-

die zo gevormd is dat die het zonlicht opvangt. Het zou een coole

deren? Moet ik een sterilisatielamp gebruiken?

manier zijn om een tuin te belichten. De investeringskosten zijn

Mike M.

mogelijk hoog, maar het zou je stroomgebruik minimaliseren en weinig hitte verooorzaken.

Nee. De lamp geeft UV-A en UV-B licht, die de potentie van de top

Johnny B. Goode

verhogen, maar ook UV-C licht, dat fataal is voor levende wezens.

74


Knoei niet met de lamp. Als je de hoeveelheid UV licht voor je

hoeven bekommeren om het welzijn van zijn pot-genoten. Door per

planten wilt verhogen, gebruik dan bruinings tl-lampen of tl buizen

pot één plant te houden houd je ook het totale aantal planten lager,

die zijn ontwikkeld voor het houden van reptielen. Bruiningslam-

wat gunstig is in het onverhoopte geval dat aantallen planten opeens

pen geven royale hoeveelheden UV-B licht af, wat het bruinen

van vitaal belang worden. Die enkele plant in de pot zal bijna net

stimuleert, en reptielenlampen geven een verhoogde hoeveelheid

zoveel opleveren als drie planten, maar slechts tellen als een plant.

UV-B licht om reptielen gezond te houden. Sterilisatielampen moeten niet worden gebruikt om tuinen te be-

BINNEN KWEKEN IN DE WOESTIJN

lichten omdat ze grote hoeveelheden van het antibacteriële – maar ook kankerverwekkende en op andere manieren voor mensen ge-

Ik ben een medische gebruiker en woon met twee andere pa-

YDDUOLMNH 89 & OLFKW XLWVWUDOHQ 2P KHW 89 & OLFKW XLW WH ¿OWHUHQ HQ

tiënten samen. We zijn van plan een kleine kweekruimte in een

het UV-B en UV-A licht door te laten, zou de lamp moeten worden

schuurtje op te zetten. De bedoeling is om klonen te kopen bij

omwikkeld met een vel cellulose acetaat, dat wordt gebruikt om

het distributiepunt voor medische marihuana en die dan op te

URO¿OPV WH EHVFKHUPHQ

kweken. We wonen in de woestijn. Overdag kan het heel heet worden, ze-

KWEKEN IN EMMERS

ker in de zomer, maar het is het hele jaar door zonnig. ’s Nachts daalt de temperatuur met 40 graden of meer.

Ik kweek buiten en zet per 19 liter emmer drie klonen. Is dit een fatsoenlijke kweektechniek? Concurreren de planten met elkaar

Hoe moeten we de planten kweken? Hoeveel licht hebben we no-

om wortelruimte en voedingsstoffen?

dig? Wat doen we aan de hitte?

Hatless Matt

Three Men in a Tub

De groei van de plant wordt belemmerd door de concurrentie om

Is het mogelijk het ondoorzichtige dak van het schuurtje te ver-

wortelruimte, voedingsstoffen en luchtruimte. Aan de andere kant

wijderen en te vervangen door transparant golfplastic? De reden

wordt de ruimte goed benut omdat de planten die beter opvullen.

waarom ik dat vraag is dat je in een gebied woont waar het vrijwel

Het zorgt ook voor enige zekerheid; als een van de planten het

het hele jaar door zonnig is. Met een lichtdoorlatend dak zouden

slecht zou doen, zullen de anderen de ruimte opvullen en er voor

de planten het zonlicht kunnen gebruiken in plaats van kunstlicht.

zorgen dat je toch een oogst hebt. Je techniek is succesvol en dus

In de winter zou je dan aanvullend licht kunnen gebruiken en als

is het een goede techniek.

de planten ‘s zomers in bloei staan zouden ze een deel van de dag moeten worden beschut tegen de zon, maar de energiekosten

Sommige kwekers kweken verschillende soorten die op verschil-

zouden minimaal zijn.

lende tijdstippen rijp worden in dezelfde pot. Die pot wordt zodanig verplaatst dat de afrijpende plant het meeste zonlicht ontvangt.

Als je geen natuurlijk licht kunt gebruiken moet je HPS lampen gebruiken. Als ik het goed begrijp zijn in jullie county 6 planten per

Vervang de potten van 19 liter door potten van 38 of zelfs 75 liter

patiënt toegestaan, maar geldt er geen limiet aan de grootte van

om de opbrengst zonder veel moeite te verhogen. Wanneer de

de plant, zodat elke plant onder een 1000 Watt lamp zou kunnen

wortels meer ruimte hebben, zal het bladerdek groter worden en

komen te staan. Als de planten starten kunnen ze een lamp delen.

zal ook de grootte van individuele toppen toenemen.

Als ze ouder worden kunnen ze elk hun eigen lamp krijgen en dan tot bloeien worden gedwongen door ze elke dag ononderbroken

Hoewel jouw techniek goed werkt, kweek ik planten liever in hun

duisternis te geven. Tegen het eind van de bloei kunnen ze naar

eigen pot. Zo kan ik de individuele planten verplaatsen zonder me te

de afbloeikamer woren gebracht, waar ze kunnen worden belicht met extra heldere lampen en verlichting om de UV op te krikken. ,Q SODDWV YDQ GH KLWWH RYHUGDJ WH EHVWULMGHQ NXQ MH EHWHU SUR¿WHUHQ YDQ GH NRHOH QDFKWOXFKW *HEUXLN JH¿OWHUGH NRHOH QDFKWOXFKW RP de lampen en de kweekruimte koel te houden. Door de hitte die de lampen opwekken uit de kamer te houden, voorkom je problePHQ 'DQ NXQ MH GH UXLPWH YHQWLOHUHQ PHW JH¿OWHUGH QDFKWOXFKW Stof, sporen en ongedierte dat met de luchtstroom meelift blijft buiten, terwijl de kamer baadt in droge, koele woestijnlucht. Omdat je grote planten gaat kweken die behoorlijk wat tijd hebben gebruikt om een infrastructuur van wortels, stengels en taken te ontwikkelen, is het zonde om ze al na een keer gebruik weg te doen. Deze planten kunnen worden geregenereerd en hergebruikt. Eerst worden ze terug in het vegetatieve stadium gedwongen om nieuw blad en toppen te vormen. Ze hebben de neiging op dat mo-

In deze legale tuin stonden maar 7 planten. Elke plant werd verlicht door zijn eigen 1000 Watt lamp. Deze planten werden voor de bloei enkele maanden lang gesnoeid om zich Àink te kunnen uitspreiden.

ment veel kleine takken te groeien, dus die moeten worden teruggesnoeid tot de hoofdtakken. Nadat ze vegetatief volledig tot ontwikkeling zijn gekomen kunnen ze weer in bloei worden gezet. Deze techniek bespaart de helft of meer van de vegetatieve groeitijd.

75


Peter de Zwaan

“Doorsnee is niet interessant” Door: Feije Wieringa

Hoeveel boeken hij inmiddels op zijn naam heeft staan, weet hij niet. “Maar inclusief mijn kinderboeken moeten het er tientallen zijn.” Maar ondanks zijn hoge productie is de Nederlandse schrijver Peter de Zwaan nooit echt een grote publiekslieveling geweest. “Ik ben schrijver, geen entertainer. Je zult me nooit zien in een tv-spelletje. Bovendien denk ik dat ik geen boek extra verkoop als mijn kop op de buis verschijnt. Mijn boeken verkopen zichzelf. Ik trek weliswaar minder lezers dan schrijvers die regelmatig in de boekentoptien te vinden zijn, maar daar staat tegenover GDW LN GRRU OLHIKHEEHUV HQ ¿MQSURHYHUV ZpO ZRUGW JHOH]HQ ´

“Ik ben schrijver genoeg om dat te waarderen en ik heb er beslist geen behoefte aan om gehyped te worden. Gelukkig leent mijn werk zich daar ook niet voor. Je kunt me het best omschrijven als een vakman die altijd van de pen heeft geleefd. Gelukkig is die pen prima. Verder heb ik twee linkerhanden. Ik ben onhandig, ik kan nog geen spijker in de muur slaan, maar sinds ik heb leren schrijven ben ik daar alleen maar beter in geworden. En op je vraag wat ik als mijn beste boek beschouw, zeg ik: het laatste. Dat zeg ik altijd op die vraag. Ik ben niet iemand die veel achterom kijkt.” We zitten in een kroeg in de buurt van het station van Enschede, een station dat volgens de Zwaan moeiteloos tot één van de grootste architectonische miskleunen in de hele wereld kan worden gerekend. In de kroeg wordt tijdens ons gesprek een klassiek pianorecital gegeven en dat komt de verstaanbaarheid niet ten goede, maar het bier smaakt er goed en met aantekeningen kan ik ook wel uit de voeten. De Zwaan: “In mijn tijd bij de krant kon ik een interview noteren op de helft van een A-viertje, dat ging altijd goed. Een kwestie van geheugen.”

Om maar met de deur in huis te vallen: je nieuwe boek moet ik nog lezen, mag ik daarom opmerken dat ik Een keel van glas (een autobioJUD¿VFKH URPDQ RYHU HHQ PDQ PHW keelkanker, F.W.) een van je meest geslaagde boeken vind? Dat mag je best opmerken. Het is natuurlijk wel een van mijn meest persoonlijke boeken. Het is minder ¿ctie en minder thriller dan veel andere boeken. In feite is dat boek een bewerking van mijn dagboeknotities die ik maakte toen ik in het ziekenhuis voor keelkanker werd behandeld. Ook toen ging het schrijven eigenlijk gewoon door. ,N ODV GDW 3DXO 9HUKRHYHQ HU HHQ ¿OP van wilde maken. Dat verbaasde me. Niks ten nadele van Verhoeven, maar

76


LQ PLMQ RJHQ JDDW KHW RP HHQ ¿OPHU GLH JURWHVN HQ VSHFWDFXODLU XLWSDNW 7HUZLMO GDW ERHN HHQ LQWLHP GUDPD LV Dat realiseer ik me ook. Misschien heeft hij dat zelf inmiddels ook gedaan, want die ¿lm is er dus niet gekomen. Tussen idee en ¿lm sneuvelt er wel eens wat. En dan druk ik me eufemistisch uit.

3ORW RI VWLMO" Je kent mijn werk, dus je zou het antwoord moeten weten. Laat ik het zo zeggen: als je me een boek geeft met een virtuoze plot, maar met een bos hout geschreven, en een boek met inventief gecomponeerde zinnen, dan kies ik voor dat laatste.

teisterd door heimwee naar zijn geliefde Enschede. Je zou het niet voor mogelijk houden als je naar deze vreselijke locatie kijkt, maar het kan. En die heimwee werd hem fataal. Om voeling met het thuisfront te behouden, belde de boef elke zondag met iemand in Enschede. Dat liep

'H YXXUZHUNUDPS YDQ +DUPHQ 6DOLJHU"

7HOHXUJHVWHOG" Nee. Boeken zijn voor mij belangrijker dan films en ik schrijf nooit een boek met in mijn achterhoofd het idee dat ik een verkapt filmscript zit te maken. Bovendien wordt er tegenwoordig al een filmoptie geclaimd als je een kookboek in elkaar hebt geflanst. Aan de andere kant kan een verfilming natuurlijk ook wel eens wat toevoegen aan je werk. Maar ik ben er om gelezen te worden en niet om gezien te worden. Ik schrijf eigenlijk om

het tegen. De arme rijke man werd ge-

uiteindelijk in de gaten.

Dat is mijn laatste boek, en naar mijn maatstaven dus mijn beste boek. Ik heb een prachtige opening bedacht: De dag dat S.E. Fireworks ontplofte was de gelukkigste dag in het leven van Harmen Saliger.

(HQ W\SLVFK VWDDOWMH YDQ GH ]ZDUWH KXPRU YDQ 'H =ZDDQ" Tsja. Die ramp was natuurlijk een drama, maar ik ben geen faction schrijver en ik maak ook geen true crime. Op de dag van de ramp, die ik overigens niet

“Het boek is gebaseerd op de vuurwerkramp, en dan vooral op het feit dat enkele vermisten niet zijn teruggevonden dan wel geïdentificeerd.” het schrijven. Schrijven is niet moeilijk,

van dichtbij meemaakte, wist ik al dat er

maar om een boek te schrijven waarvan

een verhaal in zat. Het is geen boek over

mensen denken, zoiets heb ik nog niet

de toedracht van de ramp, want daar is

eerder gelezen, dat is andere koek. Ik

inmiddels zoveel over geschreven dat

probeer dus op een geheel eigen wijze

ik daar niets meer aan toe kan voegen.

te schrijven en denk daarbij niet aan het

Het is een boek over de nasleep van de

grote publiek, maar wel aan mensen die

ramp. Over de mogelijkheden die ont-

van lezen houden. En ik wil mezelf ook

staan wanneer de zaken uit de hand lo-

graag verrassen.

pen. Ik vind het trouwens nog steeds gek

:DW ZLOGH GLH PDQ GDQ ZHWHQ" Wat ik je nu vertel is helemaal waar, er is geen woord aan verzonnen. Hij kon niet leven zonder te weten hoe FC Twente z’n laatste wedstrijd had gespeeld. Soms ligt de humor zomaar voor het oprapen. Deze samenloop van omstandigheden vormt de basis van De vuurwerkramp van Harmen Saliger. Verder is alles ¿ctie. De enige ¿guren in het boek die echt zijn, zijn burgemeester Mans en een paar wethouders, maar die spelen een marginale rol. :DDU JDDW MH YROJHQGH ERHN RYHU" Geen idee. Ik ga nu eerst een cruise maken naar Dubai. Dat deel van de wereld moet een mens ook eens bekijken. Normaliter ga ik elk jaar naar Amerika, maar nu wilde ik het anders doen. Maar omdat ik elke dag schrijf, ook tijdens vakanties, komt er in het verre oosten vast wel een idee boven drijven.

dat midden in een woonwijk zoiets kon

(HQ YDQ MH KRRIG¿JXUHQ LV 0HHNV (HQ VFKLPPLJH $PHULNDDQ PHW HHQ GXLVWHU YHUOHGHQ HQ HHQ GXLVWHUH WRHNRPVW GLH YRRUWGXUHQG RS GH UDQG YDQ ZHW HQ PDDWVFKDSSLM EDODQFHHUW (HQ DOWHU HJR" Alter ego? Nou, ik leid zelf een meer ordentelijk leven dan Meeks en een strafblad is mij vreemd. Meeks is een bedenksel van me, een man met wie ik veel kanten op kan, zonder dat het ongeloofwaardig wordt. ,N KHE KHW LGHH GDW 0HHNV RS ]¶Q ]DFKWVW JH]HJG HHQ PHUNZDDUGLJ W\SH LV Natuurlijk is Meeks een merkwaardig type. Ik schrijf nooit over doorsnee mensen. Doorsnee mensen zijn niet interessant. Vind jij huis-, tuin- en keukentypes interessant? Om die reden vinden veel mensen mij een soort misantroop. Maar het is nou eenmaal niet anders, de doorsnee is hoogst oninteressant.

gebeuren. Maar wist je dat bijna niemand wist dat dat bedrijf bestond? En er was al helemaal niemand die zich ervan bewust was hoe explosief dat geheel was. Nou ja, bijna niemand.

.XQ MH LHWV PHHU ]HJJHQ RYHU GDW ERHN ]RQGHU GH SORW WH YHUUDGHQ"´ Het boek is gebaseerd op de ramp, en dan vooral op het feit dat enkele vermisten niet zijn teruggevonden dan wel geïdenti¿ceerd. In Enschede gaat het gerucht dat een mijnheer die enkele ondernemers voor een fors bedrag had opgelicht, van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om zich dood te laten verklaren. Hij zou nu ergens in een ver en warm land de bloemetjes buiten zetten. Er circuleren meer van die verhalen. Sommige lijken aannemelijk. Daar komt nog een verhaal bij; we hadden hier een stadgenoot die de zaak beduvelde en met zijn buit mooi weer speelde op de Antillen. Het leek een luizenleven, maar toch viel

77


%PFUJODIFN

"NTUFSEBN 4PFTU

%FO )BBH

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO


"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

9 A <dkZgi ;a^cX`higVVi ('( &%,)87 6bhiZgYVb

;jc`n Bjc`Zn BVgc^mhigVVi ((( &%&+ I8 6bhiZgYVb

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb

%FO )BBH

4PFTU

%PFUJODIFN

9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\

@d[[^Zh_de =VXVh @dc^c\^ccZaVVc '* (,+' 96 HdZhi

9^VbdcY 9g# =jWZg CddYihigVVi &+ ,%%& 9L 9dZi^cX]Zb

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO

JehiV^gh 7ZZ`higVVi &' +-&& 9K 6gc]Zb

=Va^XVgcVh =ZchZc^jhhigVVi ), *-%& 6L KZcgVn

8ajW -G^_`hlZ\ Oj^Y -'V +&+& 7E <ZaZZc


Stem van de redelijkheid Door: Karel Michiels

Highlife is in de 20 jaar van haar bestaan geen bekende naam geworden in België. Ooit lag het blad hier en daar nog gewoon in de krantenwinkels, maar door een klacht van het Vlaams Blok (nu Belang) kwam daar begin jaren ’00 abrupt een einde aan. Jammer, want als ik mijn eigen stukken teruglees, kan ik alleen maar vaststellen dat de stem van de redelijkheid (laat staan van de voorstanders van cannabisgebruik) in de Vlaamse media zelden of nooit gehoord wordt.

heen konden wij in de openbaarheid, in een doordeweekse kroeg, zomaar blowen. Het was alsof wij nu pas de door de Nederlanders zo gesmaakte vrijheidblijheid ontdekten. (April 1995) Het blijft tobben in België. Johan Vande-

Vlaams: het is een woord dat ik twintig

wetgeving al op de onderhandelingstafel

lanotte, minister van Binnenlandse Zaken,

jaar geleden zelf amper gebruikte, maar

heeft gegooid. Daar ligt al genoeg rom-

kondigde na zijn openlijke bekentenis vorig

de omstandigheden dwingen mij ertoe.

mel op waar Vlamingen, Walen en Brus-

jaar (‘Ik heb ooit geblowd, zag iedereen

Het Vlaams Belang (vroeger Blok, tot de

selaars het niet over eens raken. Maar

rond mij overstappen op hard drugs en ben

partij veroordeeld werd wegens racisme

wat als Vlaanderen straks echt onafhan-

er wijselijk mee gestopt’) een versoepeling

– in ons land verander je dan gewoon

kelijk zou worden, en de N-VA dan per

aan van de strafwetgeving. ‘Het is onno-

van naam) heeft de geesten een kwart

de¿nitie het land zou leiden? Ik denk niet

dig dat individuele gebruikers gerechtelijk

eeuw lang vervuild met misplaatst nati-

dat we dan nog lang ongestoord zullen

vervolgd worden. Sindsdien zijn er toch

onalisme en fervente vreemdelingenhaat.

kunnen blowen. Een boek als Het grote

alweer tientallen mensen opgepakt en ver-

Mensen die zich in al hun rijkdom en

weedgenietboek (2003) zou ik allicht niet

oordeeld. (April 1996)

welvaart nooit hadden afgevraagd of ze

meer kunnen schrijven, toch niet zonder

nu Belg dan wel Vlaming waren, voelen

tegenwerking en boycots, zoals de High-

Mijn krantenboer verkoopt sinds kort king

zich nu geroepen om hun Vlaamsgezind-

life destijds geboycot werd op vraag van

size vloeitjes, wat wij gemeenzaam lange

heid openlijk te belijden. Dat kan nu zelfs

het Vlaams Blok.

blaadjes noemen. Van Rizla natuurlijk, het Antwerpse bedrijf dat als geen ander de

in de schoot van een partij die door de rest van het politieke veld nièt buitenspel

blowersmarkt gepenetreerd heeft. Eerst

wordt gezet, de Nieuw-Vlaamse Alliantie

Dankbaar

van Bart De Wever, bij de laatste ver-

Ik ben Highlife dus heel dankbaar dat ik

tjes aanvankelijk nog verkocht werden

kiezingen goed voor een derde van alle

gedurende al die jaren toch een ander,

onder de toonbank maar later in al hun

Vlaamse stemmen.

progressief geluid heb kunnen laten horen

glorie, mooi geëxposeerd in alle maten en

over de leefwereld van de Belgische blo-

kleuren, uitbundig geadverteerd op deu-

wer. Ik vraag me wel eens af wat er zou

ren, ruiten en voetmatten. (Juni 1998)

Achterhaalde waarden

kwamen de nachtwinkels, waar de vloei-

gebeurd zijn als ik dezelfde columns had re-

geschreven voor een grote Vlaamse krant.

Het was geen slecht jaar voor de Vlaamse

Àex uit zich ook in de houding tegenover

Ik zou daar allicht nooit dezelfde vrijheid

blower, maar we blijven nog altijd crimi-

drugs. Ook op dat vlak heeft het Vlaams

hebben gekregen en de reacties zouden

nelen, outcasts, experimenteerders, rare

Blok de weg gebaand voor een terugkeer

veel heftiger geweest zijn, zeker in het

vogels, bietekwieten. ‘Het’ zal wel een

van achterhaalde waarden. Met misprij-

internettijdperk. In dat opzicht was het

voorbijgaande fase zijn, iets wat hoort bij

zen kijken de nieuwe Vlamingen neer op

misschien wel een voordeel dat de Highlife

‘de jeugd’. Blij dat ik nooit volwassen ben

het progressieve paarsgroene beleid van

niet zomaar overal verkrijgbaar was. Maar

geworden. Maar toch ook een beetje triest

1999-2007. Het was in die periode dat het

wel leuk om terug te lezen natuurlijk, die

omdat ik soms nog behandeld wordt als

gebruik en bezit van kleine hoeveelheden

stukken uit het verleden. Ik neem je graag

een kind. (Januari 1999)

soft drugs de ‘laagste prioriteit’ kregen

even mee back to the nineties.

Die

conservatieve

nationalistische

in het politiebeleid, een maatregel die de blowers in dank aanvaardden en die er

Eind januari vond in een Antwerps café

onmiskenbaar voor gezorgd heeft dat het

de oprichtingsvergadering van de BCCB

gebruik nu algemeen verspreid en aan-

plaats, de Belgische Cannabisconsumen-

vaard is. Toch bij de progressieve helft

tenbond. Het was een druk bijgewoon-

van de bevolking, want de andere helft

de vergadering waar na enig aarzelen

blijft zich roeren als een duivel in een

toch de eerste joints werden gerold. Dat

wijwatervat. Niet dat de N-VA de drug-

klinkt gewoner dan het is: nooit voor-

80


Tanja Henn

Psychedelische blacklight Door: Arjan van Sorge

Tanja Henn maakt schilderijen, collages, blacklightwerk en foto’s met veel kleuren, een psychedelische inslag en aandacht voor detail. Tussen 1982 tot 1993 maakte Tanja (1963) vooral fotocollages. In die tijd woonde ze nog in Duitsland, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. “Toen al was ik erg bezig met surrealisme en kleur.”

niet. Ook heeft de zoek naar geestverruiming alleen maar zin als je niet verslaafd raakt. Ik ben heel blij met de kennis over en ervaring van het blowen, maar als psychonaut kan je niet in een en de-

gereageerd

werd.

zelfde baan blijven rondhangen.”

Dat leidde tot grote schilderijen en doe-

“Ik heb nog steeds het Psychedelische

ken, en installaties

Museum in mijn hoofd, waar een brug

en projecties geïn-

geslagen wordt tussen de geestverrui-

spireerd

mu-

mende middelen in verschillenden cultu-

ziek, de mensen die

ren en de videogames (3D) van vandaag,

ik tegen kwam en

en het nut daarvan voor het dagelijkse

verschillende

cultu-

leven. Het heeft allemaal de zoektocht

ren. Kunst is toch

naar een andere realiteit als uitgangs-

een spiegel voor het

punt. Virtuele realiteit speelt zich voor

‘ik en de wereld’, met

je ogen op de computer af, geestver-

alle ¿jne draden die

ruiming in jezelf. Deze twee te verbin-

het ‘ik met de we-

den lijkt mij een leuk project, dat echt

reld’ verbinden.”

bij Amsterdam past. Je hoeft niet meer

door

Carlos Castaneda te lezen om te kunnen Ze vervolgt: “Door het gebruik van Àu-

“Met blowen begon ik als puber. Ik hield

vliegen! Of aan het gevoel van Alles-Is-

orescerende kleuren worden de lagen

altijd het meeste van hasj, dat toen nog

Een kan met de juiste software nog meer

die onder de realiteit verborgen blijven

streng verboden was in Duitsland. De

waarde en breedte toegevoegd worden.

voor mij later een symbool, wat alleen

meeste hasj kwam uit Turkije. ‘Grow your

De globale geestverruiming is op de weg

met blacklight zichtbaar gemaakt kan

own’ was voor mij een nieuwe term, iets

naar een kosmische!”

worden. Onder daglicht – realiteit - zie

wat je confronteerde met de hele plant

je een heel ander beeld als onder black-

en niet alleen met de essentie die eruit

light, waar de reÀecterende kleuren de

gehaald wordt. Werken en blowen kan ik

www.lightaffectableart.com

illusie geven van binnenuit op te lichten. In al mijn werk speelt kleur de grootste rol; het is een transporteur van gevoel, direct naar de hersens. Bij mijn kunst gaat het niet om denken maar om voelen, opgezogen worden door het schilderij. Vanaf 2000 ben ik daarnaast gaan fotograferen, maar ook nieuwe media zoals ¿lmpjes maken, animaties en webdesign trekken mijn aandacht.” “Toen ik in 1989 naar Amsterdam kwam was ik sterk onder de indruk van de vrijheid, de tolerantie en de betekenis van de kunst voor het gewone leven. Mijn blacklightkunst begon 1992, een wilde periode waar ik op zoek naar mijzelf en de grens tussen het ik en de wereld was. Ik liet mijn visuele kracht dansen en keek hoe er op

81Angstaanjagend goed Door: Rob Tuinstra

De Britse acteur Gary Oldman (1958) heeft door de jaren heen al heel wat opzienbarende rollen gespeeld. Hoewel hij na een toneelopleiding kortstondig bij een theatergezelschap DFWLHI ZDV PDDNWH KLM DO RS MDULJH OHHIWLMG ]LMQ ¿OPGHEXXW LQ GH YULM RQEHNHQGH ¿OP 5HPHPEUDQFH 7ZHH MDDU ODWHU EUDN hij door met een hoofdrol in Sid & Nancy.

bijna iedereen zal deze ¿lm inmiddels wel gezien hebben, en het met me eens zijn dat bad guys zelden beter zijn gespeeld als door Oldman in deze ¿lm. De scènes op het toilet van het politiebureau, waar

Zijn vertolking van de punkrocker Sid

een van de hoogtepunten van de jaren

de Brit snuivend tekeer gaat, behoren tot

Vicous van de Sex Pistols werd vooral door

negentig, die nog steeds regelmatig op

de hoogtepunten uit de cinema van de

critici goed ontvangen. Echte punks vonden

de tv te bewonderen is. Nog zo’n klas-

jaren negentig. Dit is acteren op hoog ni-

het allemaal niet zo geloofwaardig, maar

sieker is The Fifth Element, een science

veau. Natalie Portman, die de rol van de

die waren sowieso al niet zo snel tevreden.

fiction spektakel uit 1997 van de Frans-

12-jarige Mathilda indertijd speelde, zou

Oldman maalde er niet om en legde de fun-

man Luc Besson, waarin Oldman samen

later zeggen: “Ik hoefde niet te acteren

damenten voor een mooie ¿lmcarrière.

met Bruce Willis de voornaamste rollen

dat ik bang was van hem. Ik was namelijk echt bang van hem.’

Blockbusters De laatste jaren zien we Oldman vooral terug in blockbusters als Harry Potter en Batman. Zelf zegt hij over zijn carrière: “Ik denk niet dat Hollywood precies weet wat ze met me aan moeten. Mijn naam staat niet echt hoog op de lijst als ze een romantische comedy gaan maken.” Over zijn alcoholverslaving was hij ook helder: “Er is een tijd geweest dat ik twee flessen wodka kon drinken en daarna nog steeds met mensen kon praten. Maar gelukkig ben ik een loner, dus deed ik mijn drinken vooral thuis.”

Dracula

speelde. Maar, eerlijk is eerlijk, de film

De komende tijd zullen we Oldman we-

waarin we hem helemaal zien excelleren

derom in nieuwe Potters en Batmans zien.

Na een aantal redelijk succesvolle Britse

is de eveneens Franse productie Léon

Weinig verrassend. Het heilige vuur lijkt er

producties kon hij in het begin van de ja-

van de al eerder genoemde Franse re-

wat uit te zijn. Misschien dat de ¿lm Guns,

ren negentig aan de slag in Hollywood. In

gisseur Luc Besson.

Girls and Gambling daarin verandering gaat brengen. Daarin speelt Gary niemand

JFK, een ¿lm van de recalcitrante regisseur Oliver Stone over de moordaanslag op de

minder dan…Elvis!

Amerikaanse president John F. Kennedy,

Léon

was de sardonische Oldman natuurlijk de

In Léon is Gary Oldman op de top van zijn

perfecte acteur om de moordenaar Lee

kunnen. Hij speelt de rol van NYPD de-

Harvey Oswald te spelen. Een jaar later, in

tective Norman Stans¿eld. Die blijkt niet

1992, speelde hij de hoofdrol in een op-

alleen totaal corrupt, maar ook

zienbarende Dracula-¿lm van regisseur

gewelddadig te zijn. Nadat hij de familie

1 Léon

Francis Ford Coppola.

van het 12-jarige meisje Mathilda per-

2 True Romance

soonlijk uitmoordt, wil dit meisje wraak

3 The Fifth Element

Het waren zijn topjaren. Elke film waar-

nemen. Niet te doen natuurlijk, maar wel

in Gary Oldman toen speelde was goed.

als je de hulp krijgt van een huurmoorde-

4 The Dark Knight

In 1993 zien we Gary in True Romance,

naar genaamd Léon (Jean Reno). En¿n,

uiterst

Gary Oldman Film Top 5

5 JFK

83


Mr. Tourette en ik

Triest, maar ook hilarisch Door: Marian Henderson

Pelle Sandstrak, een Noor uit een klein vissersdorpje, schreef een meeslepend boek over zijn ziekte: Gilles de la Tourette. Het boek heet: Mr Tourette en ik. Het duurde lang voordat die diagnose werd gesteld en hij uiteindelijk behandeld werd. Voordat het zover kwam maakte hij veel trieste, maar ook hilarische situaties mee. Voorafgaand aan de boekbespreking eerst iets over de ziekte zelf, want Gilles de la Tourette worden zelden gezien en begrepen.

of zinnen moet herhalen, telspelletjes doet of dwanggedachten heeft, die tot bizarre rituelen of obsessies lijden. Dwang en drang vormen vaak een belangijk onderdeel van de ziekte. Is dit allemaal al vervelend genoeg? Je zou denken van wel, maar helaas zie je Tourette vaak in

Dwang

combinatie met andere aandoeningen, zo-

Het belangrijkste symptoom is wel dat

als ADHD, autisme, depressies en angsten.

met woorden als fuck, shit en klootzak,

de touretter lijdt aan verschillende soor-

In hoeverre die extra aandoeningen los van

zonder dat deze persoonlijk bedoeld zijn.

ten tics. Voor de diagnose is het nodig

de ziekte staan, of daar simpelweg deel

Toch is maar een tiende van de lijders

dat iemand regelmatig twee motorische

van uitmaken is niet helemaal duidelijk.

Bij Gilles de la Tourette denk je al gauw aan onverwacht gevloek of het strooien

aan dit syndroom behept met deze vloekvariant. De ziekte werd in 1885 beschreven door de neuroloog en psycholoog Gilles de la Tourette en vervolgens naar hem vernoemd. In Nederland zouden zo'n 1 op de 500 tot 2000 mensen aan

Bij Gilles de la Tourette denk je al gauw aan onverwacht gevloek of het strooien met woorden als fuck, shit en klootzak.

de ziekte lijden. Een knap ruime marge,

tics heeft, en vaak ook nog een vocale

maar de diagnose wordt dan ook in veel

tic. De tics hoeven niet gelijktijdig voor

gevallen niet gesteld, omdat de ziekte in

te komen en kunnen na verloop van tijd

Het spreekt voor zich dat mensen met

een milde vorm niet wordt herkend en

ook worden verruild voor nieuwe. De tics

deze kwaal (hij komt het vaakst voor bij

ook geen behandeling vereist.

moeten langer dan een jaar optreden,

mannen) behoorlijk geïnvalideerd kunnen

al kunnen er ook ticvrije pe-

raken. Anderen zien hen al gauw als een

riodes voorkomen van enkele

vreemde vogel. Ze worden gepest door

maanden. Vaak begint het al

andere kinderen of door hun collega's. Ze

in de vroege jeugd en wordt

hebben leerproblemen, omdat ze moeite

het erger in de pubertijd. Ge-

hebben om zich op hun schoolwerk te con-

luksvogels zien de aandoe-

centreren. Ze kunnen op latere leeftijd door

ning na hun 21ste verdwijnen.

belemmerende rituelen hun werk niet doen.

Sommigen hebben er echter

Ze worden uitgelachen en in hun zenuwen

een leven lang last van. Mo-

daarover nemen de symptomen juist toe.

torische tics zijn bijvoorbeeld

Daarom hebben ze vaak moeite met het

het veelvuldig knipperen met

leggen van contacten, ook met het ande-

de ogen, het ophalen van de

re geslacht. Soms lukt het wel om de tics

schouders,

van

een tijdje te onderdrukken, wanneer men

grimassen, maar soms kun-

in gezelschap is, maar daarna komen ze er

nen ze ook uitmonden in een

juist in verhevigde mate uit. Het is energie

soort bizar ballet. Onder vo-

die naar buiten moet. Als de stress oploopt,

cale tics wordt het maken

verergeren de symptomen. Wanneer ie-

van geluiden verstaan, zoals

mand geconcentreerd bezig is met iets wat

het schrapen van de keel,

hij leuk vindt, wordt het juist minder. Ook

kuchen, het uitspreken van

tijdens seks en slapen zijn de tics afwezig.

het

maken

Vreemde vogel

woorden of zinnetjes, grommen of snuiven. Dan kunnen

84

er ook nog gedachtentics op-

Bizarre humor

treden, zodat iemand steeds

Heb je er nog iets aan? Mensen met Gil-

in zichzelf bepaalde woorden

les de la Tourette beschikken vaak wel over


een goed improvisatievermogen, ze zijn

van voorjaarsvliegen. ‘Nu

creatief en inventief, alert en spontaan, en-

moet die kloothommelte-

thousiast en geestig. Ze beschikken vaak

ringvoorjaarsvlieg

over een bizar gevoel voor humor. Wanneer

zijn. Misschien zit hij in

ze gewoon mogen zijn wie ze zijn, blijkt dat

duizend stukjes, in dui-

achter die verzameling tics en rituelen ge-

zend

woon een aardig mens schuil gaat. Op in-

op mijn rug. Misschien

ternet zag ik een ¿lm van een jongen van

worden

twaalf, die prima kon uitleggen wat er met

deeltjes in mijn rug gezo-

hem aan de hand was. Hij had dat ook in

gen, vergiftigen ze mijn

de klas gedaan en hij had begrip en sym-

lijf, en ik zal doodgaan,

pathie ontvangen. Zo werd hij volledig ge-

en ik zal op mijn rug in

accepteerd met zijn aandoening.

een

dood

vliegenlijkdeeltjes de

kist

vliegenlijk-

belanden,

geeuwende

en

begrafenis-

Hoe kom je eraan? Gilles de la Tourette

gasten zullen Àauwvallen

is een neuropsychiatrische aandoening.

als ze zien dat mijn ogen

Het is aangeboren. De ziekte heeft te ma-

lijken op die van een

ken met een verstoorde prikkeloverdracht

bromvlieg,

in de hersenen. Er is een Àinke erfelijke

hommelteringbromvlieg.’

een

kloot-

component, zodat sommige families van de tics aan elkaar hangen.

Sandstrak wil walvisjager worden en hij is gek op

Medische cannabis

ijshockey. Hij wil scholing om zijn doel te be-

Wat doe je eraan? Sommige neuroleptica

reiken, maar steeds va-

helpen een beetje, maar lang niet bij

ker verliest hij zijn focus.

iedereen. Bovendien hebben dergelijke

‘Maar ik ben kansloos als

medicijnen nare bijwerkingen. Het is dus

ik de herrie in het lokaal

lang niet altijd een oplossing. Vaak wordt

wil wegdenken. Die slaat

Tourette bestreden met gedragstherapie.

mijn

Het ticgedrag wordt omgebogen en afge-

out, en ik verlaat de klas

leerd. Soms wordt er medische cannabis

klappend, zingend of Àuitend. Een paar

kent daar dingen in. Hij sleept zijn zoon

voorgeschreven. In ernstige gevallen is

kinderen lachen niet-begrijpend, de an-

mee naar de volgende dokter. Die zegt:

een operatie mogelijk. Ook wordt er ge-

deren kauwen verder tot ze klaar zijn.’

“Tourette hebben we hier niet” en diag-

bruik gemaakt van electromagnetische

De bank in de kamer van de rector voelt

nosticeert een persoonlijkheidsstoornis.

prikkeling van bepaalde hersengebieden.

heerlijk aan. Daarom is het helemaal geen

De wetenschap heeft dus wel wat pijlen

straf om de klas te worden uitgestuurd.

op zijn boog om het leven voor touret-

Vaak voelt hij een schok in zijn buik, die

Dwanggedrag

ters te verbeteren.

gevolgd wordt door een geluid, waarover

In de zomer van 1984 vertrekt hij naar

hij geen controle lijkt te hebben. Het is

Oslo voor zijn eerste baantje. Er zullen

begrijpelijk dat hij met zijn rituelen en

er nog veel volgen, omdat hij vanwege

soms wonderlijke gedragingen een lastig

zijn rituelen en opmerkelijke gedragin-

en vreemd ventje wordt gevonden.

gen nergens lang wordt getolereerd.

Walvisjager Sandstrak heeft als kind vreemde ang-

gedachten

knock-

Het dwanggedrag wordt erger en erger.

sten, die uitmonden in vreemde rituelen. Als er een vliegtuig overkomt, vreest hij

Het beheerst zijn hele leven. Om over

dat zijn hersens uit zijn hoofd springen

Snel en humoristisch

en het vliegtuig raken, met een bloed-

Sandstrak beschrijft zijn ervaringen snel

hij tig rituelen uitvoeren, en die ritue-

bad als gevolg. Dit kan hij afwenden door

en humoristisch, zonder zelfmedelijden.

len moeten vervolgens worden herhaald

zijn schoenen uit te trekken, waarbij de

‘Als ik nou maar kon leren om verdom-

en herhaald. Het lukt hem niet meer om

schoenpunt de cockpit is, de schoen zelf

me te zeggen in plaats van salamivis-

te douchen, want de benodigde hande-

de cabine en de veters de vleugels zijn.

puddingpiemelreet zouden ze me waar-

lingen kosten uren. Hij begint er steeds

Hij moet dan tussen de schoenen in gaan

schijnlijk alleen maar grof in de mond

meer als een zwerver uit te zien en voor-

staan, zijn armen strekken en omhoog

vinden, niet pervers.’ Er begint een

al te ruiken. Hij slaapt in een auto. Uit-

Tijdens seks en slapen zijn de tics afwezig.

een drempel te kunnen stappen, moet

eindelijk is zijn leven een aaneenschakeling van rituelen geworden, een angstige hel, waarin hij telkens mislukt. Totdat hij

kijken tot het vliegtuig verdwijnt. Na een

rondgang

therapeuten.

eindelijk hulp krijgt van artsen die zijn

paar maanden kent hij alle vliegbewegin-

Die leveren dan bemoedigende uitspra-

Gilles de la Tourette onderkennen. Dan

gen boven zijn dorp uit het hoofd. Wie

ken of pilletjes uit de natuur. De con-

krijgt hij gedragstherapie. Hier start zijn

hem bezig ziet wordt afgewimpeld met

tacten worden geestig beschreven, maar

bewonderenswaardige strijd voor een

een grapje. Er komen dingen bij, zoals

ze leiden tot niets. Zijn vader leest een

‘'normaal’' bestaan. Het begin van een

zijn gedachten over de verschrikkingen

artikel over Gilles de la Tourette en her-

happy end. Een aanrader!

langs

diverse

85


&

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb &Z eg^_h CZYZg]Vh_ HjeZg @g^hiVa (Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

&

EVgVY^hZ HZZYh lll#eVgVY^hZ"hZZYh#Xdb &Z eg^_h =nYgd HZch^ HiVg

cV

Vc

Ed

L>CC66G =><=A>;: 8JE '%&%

aa^

id g 8d

be

HZ

gV Y

)

g^dj

^hZ HZZ

h HZZ

Yh

X`

[[

9j

8d

ZZ

h]d

e 9^oo

n

*

9

Z

BdaZchigVVi '( )'%& 8K <dg^cX]Zb &Z eg^_h =VoZ =nYgd 6bcZh^V

EV

+

B:I 6BC:H>6

* BZ\Vh]de 9Z kgda^_`Z <VeZg

(

D XZV c

n

'

h

C^ZjlZ =ZgZc\gVX]i '* &%&& GA 6bhiZgYVb 'Z eg^_h CZYZg]Vh_ A6 8dc[^YZci^Va

(

Kg

Zg

' Edaa^cVidg 8dbeVcn

d a ^ _ `Z < V

e

Y


)

HZg^djh HZZYh lll#hZg^djhhZZYh#Xdb 'Z eg^_h 7j^iZc 7^YYn :Vgan

+

8d[[ZZh]de 9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\ &Z eg^_h 7^d L]^iZ L^Ydl m 7jWWaZ\jb 'Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

Gd

nV

Yh

,

a Fj

ZZc H

ZZ

,

GdnVa FjZZc HZZYh lll#gdnVafjZZchZZYh#Xdb &Z eg^_h =VoZ 7^d H]^c^c\ H^akZg =VoZ

-

@dhWdg @aZ^cZ <gVX]i ( +'&& 86 BVVhig^X]i (Z eg^_h =VoZ =nYgd 6#B#<# -

@d h W d g

#/&&%%3(/0

'2/73(/0 '2//4(!.$%,

:!$%.


Zie het licht met Dutch Green Growlights Door: Jan Sennema

Nog maar enkele jaren geleden was het ondenkbaar om planten te kweken met LED-verlichting. De eerste LEDkweeklampen werden met krankzinnige claims gelanceerd. Een bekend voorbeeld is de 90 watt ufolamp, die een 600 watt HPS zou vervangen. Het kleurenspectrum van deze kweeklampen bestond uit maar twee kleuren: rood voor de bloei en blauw voor de groei. Al groeide het gewas er wel onder, het bloeiresultaat was bedroevend. Dutch Green Growlights vond dat het beter kon, en bewees met de LFG Spectrabox al in 2008 zijn gelijk.

Green Growlights worden geproduceerd, steekt de hele Spectra Unit serie met kop en schouders uit boven alle andere LEDkweeklampen op de markt. Met Spectra Units zijn zelfs aanzienlijke hogere gramper-watt opbrengsten mogelijk dan met traditionele HPS kweeklampen, hetgeen onderbouwd wordt door vele growreports.

In de eerste generatie LFG Spectraboxen

als eerste de toekomstbelofte van LED-

Maar er zijn nog meer voordelen, zoals de

waren acht kleuren LEDs verwerkt. De

verlichting heeft weten waar te maken.

grotere (brand)veiligheid, de levensduur van 50.000 uur, geringe warmteontwikke-

resultaten die met deze kweeklampen werden behaald overtroffen alle verwach-

ling, energiebesparing, etc.

tingen. Aanvankelijk werden de Spectra-

LED Spectra Unit

boxen exclusief gedistribueerd door een

Onder de merknaam LED Spectra Unit

regionaal bedrijf, maar in 2009 werd deze

werden in 2009 drie nieuwe series gelan-

LFG Spectrabox Professional

samenwerking beëindigd, en ging Dutch

ceerd: de LED Spectra Unit Classic (11

Vanaf 2010 werden de 3 watt bloeibooster-

Green Growlights via geselecteerde ver-

kleuren), de LED Spectra Unit Special

LEDs ook in de nieuwe generatie LFG Spec-

kooppunten zelf de distributie regelen. De

(16 kleuren), en als vlaggenschip de LED

trabox gebruikt, die voortaan LFG Spec-

koerswijziging markeerde het begin van

Spectra Unit Power die met 16 kleuren en

trabox Professional werd genoemd. De 7

een stormachtige (inter)nationale groei,

1200 watt vermogen zelfs de meest ambi-

modellen uit deze serie zijn alle voorzien

waarna het bedrijf zich in 2010 vestigde in

tieuze kweker tevreden stelt. In alle Spec-

van schakelaars om afzonderlijk de groei-,

het futuristische Crystalic gebouw aan de

tra Units zijn de nieuwe 3 watt bloeiboos-

bloei- en bloeibooster-LEDs in te schake-

rand van Leeuwarden. Een toepasselijke

ter-LEDs toegepast. Dankzij de 16 kleuren

len. Daarmee zijn het de ideale lampen

vestigingsplaats voor de LED-pionier die

LEDs, waarvan enkele exclusief voor Dutch

voor beginnende kwekers, die tegen een aantrekkelijke prijs ervaring met LED-verlichting kunnen opdoen. Alle Dutch Green Growlights lampen zijn Europees geregistreerd als volwaardige kweeklampen, de garantie dat je met het originele product te maken hebt en niet met onveilige namaak. Binnenkort komt Dutch Green Growlights alweer met een revolutionair nieuw product, een zeer compacte LED-unit met een hoog wattage, die speciaal werd ontwikkeld voor extra hoge opbrengsten bij microgrow-projecten. Info algemeen:

www.dutchgreengrowlights.eu Info LFG Spectrabox: www.lfgspectrabox.com Info LED Spectra Unit: www.ledspectraunit.com

88


Growers Planet

Toekomstbestendig en vernieuwend Het Rotterdamse Growers Planet is bepaald geen nieuwkomer. Alweer zo’n tien jaar draait de speciaalzaak aan de Goudse Rijweg mee, en overleefde zelfs het bewind van burgemeester Ivo de Verschrikkelijke. Toch was de schwung er een beetje uit de laatste jaren. Hoewel de vorige eigenaar een prettige klantenkring had opgebouwd, kwam die steeds vaker voor een gesloten deur. Sinds Alex begin dit jaar het roer overnam is Growers Planet weer volop terug. En hoe!

Growers Planet Goudse Rijweg 36 3061 DE Rotterdam (Kralingen) Tel. 010-2124451 Open Ma t/m vrij Zaterdag

10.00 – 17.00 uur 10.00 – 16.00 uur

Growers Planet zou wel eens hèt prototype

kwaliteiten van de steigerhout-stylist. Het

kunnen zijn van de growsh... pardon, bin-

rommelhok van voorheen is nu een sfeervol

nentuinbouw specialist van de toekomst: een

verlichte trendy winkelruimte, die ook nog

kelingen die de binnentuinder echt vooruit

bedrijf met een verzorgde, professionele uit-

eens buitengewoon praktisch is ingericht;

helpen. De eigenaar gaat daarbij niet af op

straling, vooral gericht op kleinschalige hob-

door slim gebruik te maken van de smalle

de verkooppraatjes van de producent, maar

byïsten, èn discreet. Vanaf de straat gezien

hoge ruimte kan de zaak letterlijk tot aan

laat nieuwe producten uitgebreid testen

misschien zelfs iets tè discreet; als de tom-

de nok gevuld worden. Zeldzaam voor een

voor hij er groen licht aan geeft. Een mooi

tom duidelijk aangeeft dat je toch echt aan

speciaalzaak vrijwel middenin de stad is de

voorbeeld vindt Alex de digitale 150 watt

het juiste adres bent, word je makkelijk op

mogelijkheid om achter de winkel discreet

verlichtingssets van Minimax. Vier van deze

het verkeerde been gezet door het ontbre-

te laden of lossen. Ook met de bereikbaar-

sets geven ruim 50% meer licht dan één

ken van de bedrijfsnaam. Op de lichtbak bo-

heid van Growers Planet zit het wel snor,

600 watter. Daarmee schiet de opbrengst

ven de pui is wel Garden & Woods Lifestyle te

of je nou van binnen of van buiten de stad

omhoog, terwijl het stroomgebruik daalt

lezen. Daarmee is niets teveel gezegd, want

komt. Terwijl de zaak krap twee kilometer

en de veiligheid toeneemt. De hogere aan-

behalve voor binnentuinbouw specialiteiten

van Rotterdam CS ligt, sta je vanaf de A20/

schafprijs is er dan al snel weer uit.

kun je hier ook terecht voor tuin- en park

E25 in een minuut of vier voor de deur.

onderhoud, luchtbehandeling en op maat gemaakte constructies van steigerhout. Heel

Sympathieke initiatieven

wat grote opdrachtgevers hebben al een be-

Toegevoegde waarde

roep gedaan op Alex’ vakmanschap.

Growers Planet pro¿leert zich anno 2011 als

wend assortiment is maar één kant van de

een vooruitstrevend bedrijf met als insteek

medaille. Of je ergens graag terugkomt

niet zozeer het inrichten van grootschalige

wordt vooral bepaald door de man achter

nieuwe projecten, maar vooral het verbete-

de balie. In de persoon van Alex beschikt

Het is nauwelijks te geloven dat de ruimte er

ren van bestaande. Het uitgekiende assorti-

Growers Planet over een even energieke

amper vijf maanden geleden uitzag als een

ment is daarvoor op maat gesneden, met de

als deskundige captain, eentje die door zijn

soort garage, compleet met half ontman-

nadruk op bewezen kwaliteit en veiligheid.

professionele achtergrond verder kijkt dan

telde motoren. De opzienbarende trans-

Tegelijk onderscheidt Growers Planet zich

de gemiddelde groeispecialist. Daarnaast

formatie is een mooi visitekaartje voor de

door een ¿jne neus voor nieuwe ontwik-

verrast Growers Planet met sympathieke

Steigerhout-stylist

Een mooie zaak en een compleet, vernieu-

initiatieven, die niet bedoeld zijn om klanten geld uit de zak te kloppen, maar ze echt wat te leren. Zo is op zaterdagen de grote man achter een bekende voedingslijn in de zaak om vragen te beantwoorden en professioneel advies te geven. Ook is Growers Planet samen met een specialist bezig een speci¿eke voeding te ontwikkelen voor de in Rotterdam populaire Amnesia haze. Niet voor niets zijn er zoveel van de afgehaakte oude klanten alweer teruggekeerd op het vertrouwde nest. Growers Planet nieuwe stijl is een echte ontdekking die een verkenningsmissie meer dan waard is.

89


Bioscoop wordt evenementenzaal Door: Peter van Sparrentak

In de bioscoop een sportwedstrijd of popconcert meebeleven? Een paar jaar geleden was dit nog een exclusieve ervaring. Maar nu worden live uitzendingen een vast onderdeel van de bioscoopagenda. In Nederland en ook in België.

Hieronder vallen concerten, theater en opera. Het eerste muziekevenement (in 2007) was de opname van David Gilmour

Onlangs maakte de Belgische bioscoopke-

gedigitaliseerd. Voor de uitzending van

in the Royal Albert Hall in Londen van het

ten Kinepolis een aantal nieuwe live eve-

live evenementen heeft elke bioscoop

jaar daarvoor. De vertoning werd aange-

nementen bekend. Een concertopname

een hoogwaardige satellietontvanger. Ki-

vuld met een live interview en minioptre-

van The Prodigy op het Warrior’s Dance

nepolis heeft elf megabioscopen in Bel-

den vanuit de studio. Datzelfde jaar werd

Festival. Een show van de Foo Fighters in

gië. Hieronder valt ook het Antwerpse

voor het eerst een popconcert echt live

Los Angeles. Of een live vertoning van het

mega¿lmcomplex

veel

vertoond, van de popgroep Take That in de

afscheidsconcert van Faithless. Basket-

Nederlandse bezoekers trekt. Behalve

O2 in Londen. “Het is begonnen met enkele

balliefhebbers konden de NBA play offs zo

muziek en sport zitten ook opera, ballet

concerten,” vertelt woordvoerder Darren

goed als live en in 3D bekijken. Kinepolis

en theater in het pakket. Zoals de succes-

Staines van Pathé. “Maar sinds vorig jaar

somde op Studio Brussel een aantal voor-

volle live opera, in samenwerking met het

is er sprake van een regelmatige stroom

delen op van een (semi)live concert. Als

London National Theatre en het Bolshoi

van live vertoningen.” In 2010 waren live

bezoeker heb je meer comfort, je kunt al-

Theater in Moskou. Omdat de ontwikke-

concerten te zien van The Big Four (Metal-

les uitstekend zien en de geluidskwaliteit

ling nog vrij nieuw is, zijn deze evene-

lica, Slayer, Megadeth, Anthrax) en André

is altijd goed. Elementen waar het in de

menten slechts kort van tevoren bekend.

Rieu. Ook wedstrijden van het WK Voet-

concertzaal of het stadion wel eens aan

Vertoningen vinden soms in één of enkele

bal 2010 waren in Pathé te zien. Tevens

ontbreekt. En, afhankelijk van je woon-

¿lialen plaats. Vorig jaar had Kinepolis in

worden vaker concertopnamen vertoond,

plaats kun je de vertoning dichtbij in de

België de primeur, met het vertonen van

sommige exclusief, andere ter promotie

buurt meemaken, in een van de bioscoop-

acht live wedstrijden van het WK Voetbal

van een live-dvd. Zo waren vorig jaar in

¿lialen. Het persbericht hierover ronkte

in 3D. In november vorig jaar was in de

de bioscoop concertregistraties te zien van

als volgt: ‘Muziek- en sportfans hoeven

Brusselse Kinepolis de klassieker tussen

Iron Maiden (de documentaire Flight 666),

niet langer uren te rijden, eindeloos aan

Barcelona en Real Madrid live te bekijken.

Green Day (de MTV-opnamen 21st Century

te schuiven en nekpijn te krijgen om van

Om hierbij bezoekers in de sfeer te bren-

Breakdown) en Bon Jovi.

veel te ver een glimp op te vangen van

gen, werden de entrees en de zalen gede-

hun favoriete artiesten of sporters’.

coreerd in de stijl van een sportstadion.

Satellietontvanger

Metallica

De nieuwe mogelijkheden komen door de

Pathé, één van de grotere Nederlandse

van tevoren bekend gemaakt. Voor cultu-

digitalisering van de bioscopen. De zalen

bioscoopketens, meldt eveneens een dui-

rele voorstellingen staan de komende tijd

waren vorig jaar al voor het grootste deel

delijke toename van de live evenementen.

al wel enkele vertoningen gepland, zoals

Metropolis,

dat

4D: bewegende stoelen Er staan nog geen nieuwe live concerten op de planning. Deze worden altijd kort

theatervoorstellingen, waarvoor Pathé samenwerkt met het National Theatre in Londen. Overigens hebben andere bioscopen, zoals JT Bioscopen, ook live vertoningen op het programma staan. De JT-bioscopen introduceren bovendien een andere noviteit in enkele ¿lialen: bewegende stoelen, ook wel 4D genoemd. De zogenaamde D-Box stoelen kunnen aan alle kanten kantelen, en reageren op beeld en geluid. Een beetje de pretparkervaring dus.

www.kinepolis.com www.pathe.nl www.jt.nl

90


eed st s n f i nceo l l e c t i o

$% "%334% ''%.%4)##! )33 ''%3%,,%#4%%2$ '%&%-).)3%%2$$ % 2%'5,)%2% !55 4// ",, / %)%.. $ % :: !$$ %.. )) .

66 %22 0!! + +).. ' $% -%%34 0/4%% .44 % +2!! #(44 )'% 3// /244 %. (( %""%. 7)* ).. (%4 !33 3/22 4)-%% . 4

7)* :/%+%. 7%$%26%2+/0%23 %. '2//4(!.$%,!2%. 6//2 /.:% 7%2%,$"%2/%-$% :!$%. (/'% 7).3400%22#%..4!''% 66//2 !!,,,% ''2/7 %. (%%!$$3(//03 ''%'!22!.$%%%2$ .EEM M CONTACCT OP VIIA TEL M METT ,UC OFF 0ATRICK OFF GAA NAARR ON NZEE W WHOOLEESA ALE PAGINAA VOOR EEEN N LOG GINCOD DE OM M D DIREECTT GEMAKKELIJK EN SNE EL TE K KUN NNEEN BEESTEELLEEN

777 0!2!$)3% 3%%$3 #/-

aars zaadveredel

si nd s 1 9 9 4

!UTOMARIA )) !UTOFLOWERING

!CID

$UTCH $RAGON -AGIC "UD

/PIUM

3POETNIK

$ELAHAZE

)CE #REAM

.EBULA

"ELLADONNA

7APPA

3ENSI 3TAR

,UCID "OLT

0ANDORA

*ACKY 7HITE

6ERTIGO

!TOMICAL (AZE 3WEET 0URPLE !LLKUSH

!UTOMARIA ))

7HITE "ERRY

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $ 4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /

Top of the world binnentuintechniek

Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -


Black Jack Auto

Foto: Sweet Seeds 92


A&T Trading: specialisten in binnenklimaat Kennis, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel van A&T Trading in Ravenstein. Het inmiddels zes jaar oude bedrijf geniet hierdoor een grote klantenkring, want de partners Adje en Toine weten waarover ze het hebben. Door hun revolutionaire technieken voor klimaatbeheersing met hun koelbatterijen trokken ze de aandacht van veel kwekers. Maar naast hun koelbatterijen zijn ze ook met andere ‘luchtige’ zaken bezig. Zo ontwikkelde het bedrijf ook nog een

200) staan twee 600 watt lampen met

prachtige luchtverdeelslang, die zwenk-

diepstralers. Toch komt de temperatuur

ventilatoren overbodig maakt. Deze ver-

dankzij de koelbatterij niet boven de in-

deelslang kan voor elke ruimte geschikt

gestelde 28 graden Celcius.

A&T Trading ’t Kolkske 43 5371 MX Ravenstein Tel: 0486-416696 Fax: 0486-415635 www.attrading.nl info@attrading.nl

batterij, die is aangesloten op een bron buiten het pand. De controller regelt een

gemaakt worden, dus tel uit je winst. Maar hier willen we het hebben over de

Hoe gaat dat in zijn werk; de warme lucht

magnetische klep. Als de temperatuur te

koelbatterijen van deze groothandel in

wordt door een ¿lter afgezogen door een

hoog wordt gaat de klep open en wordt

agrotechnechnische producten voor de

betrekkelijk kleine fan (een Ruck RVK

door de pomp (met hydrofoor) automa-

binnentuinbouw.

125A). Na de ventilator is een kanaal-

tisch koel bronwater door de koelbatterij

verwarmer geplaatst. Die warmt de lucht

gepompt. Hierdoor wordt de lucht afge-

op mocht het met de lichten uit te koel

koeld. De controller regelt verder niet

worden in de kast. Daarna zit de koel-

alleen de koelbatterij, maar ook de ver-

Temperatuurproblemen? Iedere kweker weet dat het binnenkli-

warming en het licht. Zo heb je een alles-

maat eigenlijk zijn of haar grootste uitda-

in-een-oplossing, want een fancontroller

ging is. Het beheersbaar houden van de

heb je nu niet meer nodig.

temperatuur is van groot belang. Daarom zijn de koelbatterijen van A&T Trading

CO2

ook ontworpen. Je kunt een koelbatterij vergelijken met de radiator van een

Voor de luchtverversing zit een klein

auto. Bij een auto wordt de radiator ge-

buisje gekoppeld aan de afvoer, waar-

bruikt om warme vloeistof te koelen. Bij

door een klein beetje lucht ontsnapt door

een koelbatterij leid je koud water door

de overdruk van het afzuigsysteem. Via

de radiator en koel je de warme lucht.

een passieve inlaat aan de onderkant

Zo kun je met een kleine watergekoelde

van de kast wordt verse lucht naar bin-

koelbatterij de temperatuur van je lucht

nen gezogen. Dit is ruim voldoende voor

met meer dan 12 graden terugbrengen.

het op peil houden van de CO2 in de kast.

Ook kun je hierdoor met een kleine ver-

Eventueel kun je zelfs in een volledig ge-

versing je lucht opnieuw gebruiken.

sloten systeem werken als je een kleine CO2 generator hebt. Bijkomend voordeel is dan nog dat je de CO2 niet meer je

Demonstratiekast

kweekruimte uitzuigt, maar hergebruikt door circulatie.

Bij A&T Trading kunnen belangstellenden een demonstratiekast (zie foto) bekijken waarbij een proefopstelling is gemaakt. Natuurlijk wordt door Ad en Toine op heldere wijze uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat. In de normaliter afgesloten kast (120 x 80 x

Mocht je meer willen weten over de vele Boven de kast van links naar rechts: de afvoer, een koelbatterij (125 mm) met de controller (voor de kanaalverwarmer, waterklep en het licht), de kanaalverwarmer, een circulatieventilator en 2 x 600 watt magnetische VSA.

mogelijkheden van dit systeem, aarzel dan niet om bij A & T Trading langs te gaan. Ook op de website www.attrading.nl vind je veel informatie.

93


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Vriend Door: Diede Dracht

Frank Alberti is 20 jaar en studeert Sound & Vision in Utrecht. Hij wil later documentaires gaan maken die aansluiten bij zijn brede en maatschappelijk georiënteerde interesses. Hij houdt zich in zijn vrije tijd veel bezig met reizen, mensenrechten, ¿ORVR¿H DQGHUH FXOWXUHQ HQ MRXUQDOLVWLHN )UDQN EORZW QX DO een aantal jaar met enige regelmaat.

wordt op een gegeven moment vrij innig en dat leverde wel wat vreemde beelden op, om het zo maar te zeggen! Uiteindelijk komt Barth erachter dat Vriend ei-

De eerste keer dat ik blowde is nu onge-

Toen het stonede gevoel wat was afge-

genlijk helemaal niet zo’n goede vriend

veer vijf jaar geleden, ik was toen vijf-

nomen ben ik richting huis gegaan met

is, omdat hij zijn emoties niet laat zien

tien. Ik zat op voetbal en ik keek heel erg

Barth, één van mijn beste vrienden. Op

en nooit wat terug zegt. Uiteraard eindigt

op tegen twee oudere jongens uit mijn

straat vonden we een weggegooide tele-

deze ¿lm met een gesloopte televisie.

team. Iedereen wist dat zij na de voetbal-

visie. Het was een klein en oud ding, maar

training vaak in een dug-out gingen zitten

wij zagen er wel wat in. Ik had toen altijd

Er heeft tussen deze eerste en de tweede

blowen. In die tijd rookte ik nog niet echt.

al een videocamera bij me en we besloten

keer blowen geen lange tijd gezeten. Ik

Ik vond het niet lekker en ik snapte heel

een ¿lm te maken. We doopten de televi-

vond het een heerlijk gevoel. Voor mijn

eerlijk gezegd niet hóe je moest roken. Ik

sie tot ‘Vriend’ en hij en Barth zouden heel

ouders hoefde ik gelukkig niks te verber-

kreeg het wel in m’n mond, maar verder

wat gaan beleven.

gen en zij hadden liever dat ik thuis blowde dan dat ik ergens op een straathoek

dan dat ging het niet. We hebben ontzettend veel lol gehad.

stond of in een coffeeshop bleef hangen.

We maakten ¿lmbeelden van Vriend die

Dus iedere woensdag was het bij ons thuis

voor de voordeur van Barth staat en zo-

‘Alberti-avond’. Meestal zaten we boven

genaamd aanbelt, je ziet ze samen op de

met een stel vrienden muziek te maken,

bank televisie kijken, Barth die met Vriend

te gamen of Àauwe ¿lms te kijken. Blowen

in zijn handen allemaal dansjes doet en

doe ik nog steeds, maar niet meer zoveel

als Vriend jarig is wordt ie helemaal vol-

als toen. Maar mijn eerste ‘lenteblowtje’

gehangen met slingers. De vriendschap

in het park heb ik al gerookt.

Die bewuste eerste keer ben ik hen ’s avonds na een voetbaltraining op gaan zoeken. Ze zaten inderdaad in de dugout en ik ben bij ze gaan zitten. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was ‘passten’ ze de joint aan mij door. De eerste paar hijsen gingen verre van soepel. Maar ik had goed gekeken hoe zij het deden en kwam er uiteindelijk achter dat ik de rook nog moest inhaleren. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik die avond tot diepe, ¿loso¿sche inzichten ben gekomen of waanzinnige oneliners heb geproduceerd. Ik heb vooral heel erg gelachen en veel onzin uitgekraamd. We hebben nog een tijdje gevoetbald en in het begin voelde dat heel vrij en zweverig. Ik weet nog dat ik er even van overtuigd was dat de zwaartekracht niet meer op mij van toepassing was. Maar we bleven blowen en ik ging me steeds zwaarder voelen, tot op het punt dat ik alleen nog maar wilde zitten.

95


Door: Rob Tuinstra

L’immortel

Little Fockers

Regisseur: Richard Berry Met: Jean Reno, Marina Fois, Kad Merad

Regisseur: Paul Weitz Met: Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson

Jean Reno (Leon) speelt de

Meet the Parents (2000) le-

gangster

die

verde door het prima samen-

een leven in de misdaad de rug

spel tussen Ben Stiller en Ro-

wil toekeren en van zijn oude

bert De Niro, als respectievelijk

dag wil genieten. Maar dat

de

gaat natuurlijk niet zomaar,

en ziekenhuisbroeder Gaylord

Charly

Mattei,

toekomstige

schoonzoon

getuige een aanslag op zijn le-

Focker en ex-CIA-agent Jack

ven. Wonderwel overleeft Matei de kogelregen, en dan weet

Byrnes, hilarische taferelen op. Want zou het Focker (what’s in

een geoefende filmkijker natuurlijk wel hoe laat het is; het is

a name?) lukken om in de ‘Circle of Trust’ van Byrnes komen?

tijd voor wraak! Echt origineel is deze Frans film niet, maar

Het succes leverde in 2004 Meet the Fockers op, waarin Dustin

dat maakt niet uit, want vermakelijk is het allemaal wel. Reno

Hoffman en Barbra Streisand werden geïntroduceerd als de ou-

acteert als altijd overtuigend, net als de rest van de cast, en

ders van Gaylord, die zich inmiddels Greg noemde. Dat vervolg

de actiescènes zien er perfect uit. De laatste jaren bewijst de

was al minder grappig, maar nog steeds goed te pruimen. He-

Franse filmindustrie dat ze prima in staat is om mooie gang-

laas is Little Fockers, waarin Greg en zijn vrouw Pam een twee-

ster- en actiefilms te maken, en L’immortel is hier weer een

ling hebben, weer wat minder. Ja, er zitten een paar aardige

goed voorbeeld van.

grappen in, maar zelfs Owen Wilson kan niet verhinderen dat dit derde deel verreweg het minste is.

Fair Game

Cell 211

Regisseur: Doug Liman Met: Naomi Watts, Sean Penn

Regisseur: Daniel Monzón Met: Luis Tosar, Alberto Amman

Naomie Watts is een gedreven

Een dag voordat hij aan zijn

CIA-agente, die haar werk ui-

nieuwe

terst serieus neemt. Ze is ge-

nisbewaarder

trouwd

Juan

met

ex-ambassadeur

werk

(Alberto

als

gevange-

begint

neemt

Amman)

al-

Sean Penn, het gezin heeft

vast een kijkje op zijn nieuwe

twee kinderen. Haar huwelijk

werkplek. Dat had hij beter

en het gezinsleven lopen door

niet kunnen doen, want op

haar loopbaan bij de CIA wel eens haarscheurtjes op, maar dat

dat moment breekt onder leiding van de geharde crimineel

is niets vergeleken bij de storm die ontstaat wanneer een be-

Maladara (Luis Tossar) een opstand uit. Zal Juan weten te

slissing van haar na politiek gekonkel in Washington ter discus-

overleven? Cell 211 won vorig jaar zowat elke filmprijs die

sie wordt gesteld. Het draait allemaal om de vraag of Saddam

in Spanje bestaat. Terecht, want ook binnen het genre van

Hoessein nu wel of niet de beschikking had over massavernie-

de gevangenisfilm is Cell 211 een topper. Regisseur Monzón

tigingswapens. Watts en Penn zijn prima op dreef in deze po-

weet de spanning goed vast te houden, en vooral Luis Tosar

litieke thriller, die meeslepend ver¿lmd is. Kortom, deze kun

is angstaanjagend goed op dreef als de leider van de op-

je gerust eens bekijken als je zin hebt in een goede maar ook

standelingen. Zoals dat gaat bij goede Europese films heeft

onderhoudende ¿lm.

Hollywood al een remake aangekondigd.

96


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen
Articles inside

Film: Grabbelton

3min
pages 96-99

De eerste keer

2min
page 95

Wietposter

2min
pages 92-94

Concerten in de bios

3min
pages 90-91

Tourette, meer dan schelden

7min
pages 84-87

Review

5min
pages 88-89

Cult lmhelden: Gary Oldman

2min
page 83

Tanja Henn: blacklight kunst

2min
pages 81-82

België

3min
page 80

Peter de Zwaan en zijn thrillers

6min
pages 76-79

Ask Ed

12min
pages 73-75

Eredivisie Stoner Cinema

7min
pages 67-69

Rob Tuinstra: come back kid

7min
pages 60-61

Jorge Cervantes

5min
pages 57-59

De wereld van SjocoSjon

5min
pages 52-56

Cliff Cremer: luid en helder

6min
pages 46-47

Krakzinnige mix van Wildeman

7min
pages 64-66

High Gadgets

3min
pages 48-49

Film: Smokescreen

2min
pages 62-63

Boy Ramsahai: Mr. Highlife

7min
pages 26-28

Microkweken in een computer

8min
pages 42-45

Joop Mestrom: hardcore met een hart

7min
pages 38-39

Hall of Fame: Evert de Verdamper

2min
page 37

Nieuwe eigenaar: Jeroen Bots

8min
pages 34-36

Huisadvocaat André Beckers

9min
pages 31-33

Portret van een blower

3min
pages 29-30

Terugblik op 20 jaar Highlife

8min
pages 23-25

C-Man

3min
page 16

Flash

4min
pages 7-10

Product Flash

7min
pages 11-15

De Stelling: Drugshonden

2min
pages 21-22

Voorwoord

4min
pages 3-4

Nicole Maalsté

3min
page 6

EinsteinBarbie

3min
page 20

High Weirdness

4min
pages 17-19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.