Page 28

Nordiskt nätverk – Röst, retorik och relationer, RRR Det nyetablerade nordiska nätverket Röst, retorik och relationer har som mål att utveckla och dela kunskap om professionell muntlighet som ett eget ämnesövergripande kunskapsfält omfattande röst och röstvård, retorik och förmedling, samt verbal och nonverbal kommunikation. Nätverket koordineras från Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Nätverket är initierat av Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio (Åbo Akademi) och Kristin Solli Schøien (Universitetet i Sørøst-Norge). Nätverket har 20 deltagare från Finland, Norge, Sverige och Island. Alla deltagare har expertis inom något delområde av RRR, och alla är professionsutövare och/eller forskare knutna till lärarutbildning. Nätverket RRR är inspirerat av performativ forskning, med utgångspunkt i praktik och med bruk av konstnärliga metoder/estetiska ingångar till lärande. Retorikens metaspråk ger begrepp att använda för att tala om, dryfta och beskriva det muntliga uttrycket. Praktiknära forskning och medforskning är karakteristiska drag i nätverkets verksamhet. Nätverket är tvärvetenskapligt med ett huvudfokus på lärarutbildning och lärare i förhål-

lande till professionell utveckling och handledning. Arbetsgruppen RRR har erhållit finansiering från Svenska kulturfonden för att bygga upp nätverket. En ansökan om Nordplus i högre utbildning för intensivkurser i Röst, retorik och relationer administreras från Universitetet i Sørøst-Norge (Kristin Solli Schøien). Nätverket RRR anordnar regelbundna virtuella seminarier. År 2020 har fem sådana webinarier anordnats. - Vi är i gång med att utveckla vår webbplats. Avsikten är att alla intresserade skall nås av aktuell kunskap om röst, retorik och relationer och om nätverkets aktiviteter via webben, säger nätverkskoordinatorerna AnnaLena Østern, Kristin Solli Schøien och Ria Heilä-Ylikallio.

Nätverkets webbplats hittas här: https://www.abo.fi/projekt/nordiskt-natverk-rost-retorik-och-relationer-rrr/

Arbetsgruppen RRR består av: Anna-Lena Østern, professor in arts education emerita knuten til Åbo Akademi, NTNU och USN. Lärarutbildare, forskare specialiserad på performativa och narrativa ansat-

I samband med en kurs i ämnesdidaktisk teori och praktik vid Åbo Akademi skriver vi tre ämneslärarstuderande i svenska och litteratur, Johanna Lundström, Evelina Lindell och Frida Håkans, en populärvetenskaplig artikel som publiceras i ett kommande nummer av Arena (eller på webben). Vi är intresserade av den kommunikativa delen i GLP19 med fokus på bl.a. definition, bedömning samt genomförande. I artikeln har representanter från NCU, UBS och lärarkollegiet intervjuats. Vi ställer frågor som “Vad är kommunikation och hur kan kommunikation tolkas?” samt “Hur bedömer man en studerandes kommunikativa färdigheter och inte personlighet?”.

ser. Konstnärlig verksamhet som uppläsare, regissör och dramaturg. Facklitterär författare inom tal- och uttryckspedagogik. Kristin Solli Schøien, førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på veiledning, Universitetet i SørøstNorge. Leder for forskningsprosjektet Professional orality. Komponist, sanger og forfatter. Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet . Ämneslärare i svenska. Disputerade 1999 på avhandlingen ”Att övertyga mellan raderna. En retorisk studie av underförståddheter i samtida politisk diskurs”. Sedan 2008 professor i retorik vid Lunds universitet. Har skrivit bl.a. ”Retorik för lärare – konsten att välja språk konstruktivt” (2015). Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi. Verksam inom lärarutbildningarna. Särskilt intresserad av skrivpedagogik och estetiska lärprocesser. Engagerad i flera olika forskningsoch utvecklingsprojekt bl.a. DivEd, Skrivstöttning, Case BSS, Gränsland Light. Ingår i den nordiska styrgruppen för NNMF.

“Hur bedömer man en studerandes kommunikativa färdigheter och inte personlighet?”– ämneslärarstuderande vid ÅA