नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक

घोराही, दाङ, NP

फोन नं. ०८२-५६००८४, ५६१३०३ फ्याक्सः ०८२-५६०९४८ E-mail: yougbodh@gmail.com

https://www.nayayougbodh.com