नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक

नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक

घोराही, दाङ । , Nepal

फोन नं. ०८२-५६००८४, ५६१३०३

फ्याक्सः ०८२-५६०९४८

E-mail: yougbodh@gmail.com, info@nayayougbodh.com

www.nayayougbodh.com