नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक

घोराही, दाङ, Nepal

https://www.nayayougbodh.com

फोन नं. ०८२-५६००८४, ५६१३०३

फ्याक्सः ०८२-५६०९४८

E-mail: yougbodh@gmail.com

Publications