Malta Missjunarja Jannar 2022

Page 1

MISSJUNA TA

A RJ

MA L

NEWSPAPER POST Jannar 2022 SENA 90

2022

Jien. Int. Aħna. Flimkien.

SEN A

MI

SS

TAʼ SE

JO N

I

1932 R V IZ Z G Ħ A L L-

(VO/1178)

 02 Iż‑Żewġ Listi  04 Sena Ġdida – Bidu Ġdid  08 Insa U Aħfer  16 Ir‑Razzett Fil‑Belt Tas‑Subien għal donazzjoni www.missio.org.mt

|

2123 6962

|

7 Triq il‑Merkanti, Valletta

|

7 Triq l‑Imgħallem, Ir‑Rabat Għawdex


EDITORJAL – CLAUDIA CINI

Jannar 2022

Iż‑Żewġ Listi Jien. Int. Aħna. Flimkien.

Riżoluzzjoni għall‑Ewwel tas‑Sena

VO/1178

Missio ‑ [Uffiċċju Missjunarju], 7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171. Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 9.00am ‑ 1.00pm Donazzjonijiet jistgħu jitħallew fil‑ħanut Faith Hope & Charity mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 1.00pm ‑ 7.00pm / Is‑Sibt: 9.00am ‑ 1.00pm Missio: Nru. 150, Triq Lorenzo Gafà, il‑Mosta MST 4128. Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 8.00am ‑ 4.00pm Tel: 2123 6962 • Fax: 21231272 Imejl: info@missio.org.mt • Websajt: www.missio.org.mt Uffiċċju Missjunarju, 7, Triq l‑Imgħallem, ir‑Rabat, Għawdex VCT 9066. Tel: 2155 0267 • Imejl: gozo@missio.org.mt Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 8.30am ‑ 12.00pm BORD EDITORJALI Editur: Claudia Cini (claudia@missio.org.mt) Membri:Mons. Valent Borg Dun Victor Agius, Mario Scicluna, Dun Karm Portelli, Kav. Emmanuel Cutajar KCHS, Robert Farrugia Websajt u Facebook:

missiomalta

Qari tal‑Provi: John Caruana Grafika: James Trapani (gakbu@gakbu.com) Malta Missjunarja hija Rivista Missjunarja ta’ kull xahar. L‑ewwel ħarġa: Settembru 1932 bl‑isem ta’ Malta Missjunarja. Jannar 1978: bidla fl‑isem għal Knisja Missjunarja. Frar 2003: mill‑ġdid Malta Missjunarja. Abbonament għal sena €10.00

F’din il‑ħarġa: 2 Editorjal 4 Messaġġ mid‑Direttur 6 Intenzjoni Missjunarja 8 Esperjenzi Reali 12 Missjunarji Ta’ Żminijietna 16 It‑Tfal Fil‑Missjoni 22 Il‑Qaddis tax‑Xahar 24 90 Sena ta’ Storja 32 Dehriet tal‑Madonna 36 Riċetta Tradizzjonali 38 Kompetizzjoni u Ċajt 39 Nitolbu għall‑Mejtin Tagħna Ritratt tal‑faċċata: Omm u ż‑żewġ uliedha qed jilagħbu b’gidi f ’raħal fil‑Provinċja ta’ Chaco fit‑Tramuntana tal‑Arġentina. 2

I

nħossni xxurtjata li kelli ċ‑ċans ngħaddi l‑ħin ma’ raġel misterjuż matul perijodu speċjali f ’ħajti. Sandro għallimni ħafna affarijiet matul iż‑żmien li qattajna flimkien. Dan iż‑żmien tas‑sena jfakkarni fi ġrajja partikolari li qsamna flimkien. “Jeħtieġlek tibda taħseb fl‑ambizzjonijiet għalik innifsek,” kien qalli darba, “biex ma titlifx il‑pedamenti li bnejt.” “Bħar‑riżoluzzjonijiet tal‑Ewwel tas‑Sena?” niftakar li staqsejtu. “Mmm, idea interessanti,” qalli bid‑daħka, “iva hekk nagħmlu.” Sandro kompla jfissirli li dik il‑lejla kelli nagħmel żewġ listi. L‑ewwel lista kellha tkun b’dawk ir‑riżoluzzjonijiet kollha li xtaqt inżomm, filwaqt li t‑tieni lista kellha tkun b’dawk ir‑riżoluzzjonijiet kollha li ser inżomm. Sandro talabni nibda billi nikteb l‑ewwel il‑lista ta’ dak li xtaqt u meta ninxef mill‑ideat nikteb it‑tieni lista fuq karta


Jannar 2022

# separata. Lura d‑dar, niftakar li qattajt diversi sigħat nikteb iż‑żewġ listi. Il‑lista ta’ dak kollu li xtaqt kienet eċċitanti għall‑bidu, iżda wara ftit spiċċajt nikteb dak kollu li dejjem xtaqt nagħmel li kieku ma nqalgħux ċerti sitwazzjonijiet f ’ħajti. Wara kważi siegħa, irnexxieli nimla’ paġna sħiħa bl‑ideat li kelli għal ħajja ideali. It‑tieni lista kienet aktar faċli, u fi ftit minuti irnexxieli nikteb għaxar riżoluzzjonijiet li ħassejt li kienu kemm realistiċi kif ukoll ta’ għajnuna. L‑għada ltqajt ma’ Sandro f ’ħanut lokali tal‑ikel, fejn konna regolarment nagħmlu d‑diskussjonijiet tagħna. “Għidli dwar iż‑żewġ listi,” qalli Sandro bi tbissima fuq fommu. “L‑ewwel lista tikkonsisti f ’dawk l‑affarijiet kollha li nixtieq nagħmel jekk ninbidel kompletament f ’dik il‑persuna li dejjem xtaqt li nkun”, għedtlu, “filwaqt li t‑tieni lista fiha dak kollu li nista’ nagħmel biex naċċetta l‑ħajja li qed ngħix bħalissa u

biex nieħu passi realistiċi lejn il‑ħajja li rrid ngħix.” Sandro talabni biex jara l‑ewwel it‑tieni lista. Jiena newwilthielu u bla ma ħares lejha qattagħha f ’mitt biċċa u rmieha f ’landa taż‑żibel fil‑viċin. Iddispjaċieni li ġie jaqa’ u jqum mill‑isforzi li għamilt biex ktibt dik il‑lista, iżda xħin ikkalmajt u bdejt naħseb fuq l‑ewwel lista, irrealizzajt li fil‑fond ta’ qalbi, kienet l‑ewwel lista li l‑aktar li kelli nagħti każ, filwaqt li t‑tieni waħda kienet falliment. Sandro talabni ngħaddilu l‑ewwel lista, filwaqt li ħareġ idejh it‑tnejn biex jirċeviha. Jiena għaddejthielu u stennejtu jibda jaqraha, iżda wara ħin twil ta’ silenzju, Sandro

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

għaffeġ il‑karta f ’ballun bla ma qraha u rmieha wkoll fil‑landa taż‑żibel. “Għalfejn għamilt hekk?” staqsejtu rrabjata. Ma stajtx naħbi r‑rabja li nġemgħet ġewwa fija dak il‑ħin. B’ton baxx, imma sigur Sandro qalli: “Dak li tixtieq u dak li trid tagħmel b’ħajtek m’għandux aktar jimpurtak. L‑unika ħaġa li għandu jimpurtak mil‑lum ’il quddiem hija x’jeħtieġ li tagħmel!” Wara Sandro ħareġ karta mitwija mill‑but tal‑ġakketta u tahieli. Jien ftaħtha bil‑galbu, u sibt kelma waħda biss eżatt f ’nofs il‑karta bajda: IMĦABBA 

Awguri Minn Qalbna Ghal Sena Gdida Mimlija Risq, Paci u Sahha. 3


Jannar 2022

MESSAĠĠ MID‑DIRETTUR – MONS. VALENT BORG

Sena Ġdida – Bidu Ġdid biss ’il quddiem, imma wkoll lura, basta ma neħlux hemm. Il‑passat huwa dak li jagħtina l‑identità. Bniedem bla passat jitlef dak li hu llum. Ħadd minna ma jista’ qatt jiċħad il‑passat tiegħu u għalhekk hu kollu għalxejn li noqogħdu nibku l‑iżbalji li stajna għamilna. Importanti li nagħrfu fejn żbaljana biex x‑xahar ta’ Jannar, l‑ewwel ma nerġgħux, imma fl‑istess wieħed fost ix‑xhur waqt jeħtieġ li nqumu u tas‑sena, huwa msemmi nħarsu dejjem ’il quddiem. għal wieħed mill‑allat li kien meqjum mir‑Rumani: Janus. Kull bidu hu sabiħ għaliex Dan kien raffigurat b’żewgt inissel tama ġdida li nistgħu uċuħ, wiċċ minnhom nirnexxu fejn fallejna iħares lura u l‑ieħor iħares ’l fl‑imgħoddi. Jeħtieġ li quddiem. Qegħdin fil‑bidu nżommu ħajja din il‑fjamma ta’ sena ġdida u għalhekk fina għaliex minna importanti li nħarsu mhux rridu nieħdu l‑enerġija

I

4

biex inkomplu bil‑mixja tagħna fost ħafna tfixkil u tiġrib. Fil‑bidu ta’ kull sena, hawn min jagħmel ħafna proponimenti li jaf li ser jiksirhom. Jiena nissuġġerixxi li aħjar flok nagħmlu lista ta’ proponimenti, nagħmlu wieħed jew tnejn li nippruvaw akkost ta’ kollox u b’sagrifiċċju nżommuhom. Iż‑żmien huwa wisq


Jannar 2022

B’SMS B’SMS ta’ €2.33 qed titma’ ta’ tkun 2.33 tkun qed 7 t’itfal7t għal ġurnata. titma’ itfal għal ġurnata.

Nawgura s‑sena t‑tajba b’kull barka mis‑sema lilkom u lill‑għeżież kollha tagħkom. 

B’SMS ta’ €6.99 tkuntkun qed qed B’SMS ta’ 6.99 tixtri tixtri l‑kotba għal tifel jewtifel tifla jew l‑kotba għal għal tiflasena għalskolastika. sena skolastika.

Għandna kemm għandna intenzjonijiet tajbin, waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn. Alla sar bniedem biex ikun hu t‑triq li twassalna għand il‑Missier, il‑veru għan li għalih qegħdin hawn fuq wiċċ din l‑art. Alla jrid jimxi magħna u jgħinna. Jistenna biss li aħna mqar inbexxqu ftit il‑bieb ta’ qalbna għalih.

sms fuq 50617374 – 2.33 | sms fuq 50618820 – 6.99

prezzjuż u qasir fl‑istess waqt. Wieħed mis‑salmi jgħidilna: “Żmien ħajjitna hu b’ kollox sebgħin sena; l‑iżjed tmenin, jekk inkunu f ’saħħitna.” (90:10) Sena tgħaddi bħall‑jum tal‑bieraħ jew bħal sahra ta’ lejl u qatt ma jerġa’ lura. Huwa importanti li nirriflettu fuq dak kollu li nagħmlu biex qatt ma jiddispjaċina minnu u fl‑istess waqt nfittxu biss li nagħmlu l‑ġid ma’ kulħadd. Il‑ħajja hija sabiħa jekk nagħrfu ngħixuha tajjeb. Jalla nħalluha ftit aħjar milli sibnieha aħna.

DONAZZJONIJIET B’RISQ IL‑MISSJONI

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)

Int tista’ tagħti daqqa t’id. Missio għandu bżonn il‑voluntiera. Jekk int interessat, ċempel

21236962 5


Jannar 2022

INTENZJONI MISSJUNARJA ‑ DUN CHARLES BUTTIGIEG

Jannar 2021 Sabiex nedukaw għall‑fratellanza

“Nitolbu biex dawk kollha li jsofru diskriminazzjoni u persekuzzjoni reliġjuża jsibu fis‑soċjetà li fiha jgħixu, l‑għarfien tad‑drittijiet proprji tagħhom u tad‑dinjità li titnissel meta nkunu lkoll aħwa.”

D

awn it‑talbiet ta’ Papa Franġisku għas‑sena 2022,

6

diġà ppromulgati mid‑9 ta’ Jannar 2021, huma fuq kollox eku tal‑enċiklika tiegħu ‘Fratelli Tutti’ u tal‑pandemija COVID‑19 li ħakmet id‑dinja kollha. Għal darba oħra huma talbiet li ħerġin minn qalb Papa Franġisku li jixtieq ikun qrib kulħadd, speċjalment it‑tfal batuti, il‑morda, iż‑żgħażagħ, il‑familji, il‑ħaddiema f ’diffikultà u l‑anzjani. Kien proprju fit‑3 t’Ottubru tal‑2020, meta Papa Franġisku żar il‑belt t’Assisi u fuq il‑qabar ta’ San Franġisk t’Assisi iffirma l‑enċiklika fuq il‑fratellanza umana; fuq il‑fatt li aħna lkoll aħwa tal‑istess missier. Id‑dokument jibda b’żewġ kelmiet bit‑Taljan ‘fratelli

tutti’, li huma l‑ewwel żewġ kelmiet minn ittra li San Franġisk t’Assisi kiteb lill‑aħwa tiegħu rġiel u nisa. Proprju f ’dan l‑ewwel xahar tas‑sena, fejn il‑Papa jixtieq li kulħadd ikollu protezzjoni mill‑vajrus tal‑pandemija, jisħaq ħafna fuq dak li huwa jgħallem permezz ta’ ‘Fratelli Tutti’: “Hemm ukoll aspett ta’ ftuħ universali ta’ mħabba li mhux ġeografiku, imma eżistenzjali. Hija l‑ħila li għandi li kuljum inwessa’ ċ‑ċirku tiegħi biex nilħaq lil dawk li spontanjament ma nqishomx sehem mill‑interessi tiegħi, minkejja li jistgħu jkunu qrib tiegħi. Fuq kollox, kull oħti jew ħija li qed ibatu, abbandunati jew injorati mis‑soċjetà li ngħix fiha,


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

huma stranġieri eżistenzjali, anki jekk ma jkunux twieldu f ’pajjiżi.” (‘Fratelli Tutti’ nru. 97) Il‑Papa fuq kollox hawnhekk għandu dejjem f’moħħu dawk il‑popli kollha, dawk li m’għandhomx vuċi u qegħdin isofru inġustizzja u persekuzzjonijiet kbar u reliġjużi minkejja li ninsabu fis‑sena 2022. Dan fuq kollox għandu jkun l‑impenn mhux biss tal‑Knisja u tar‑reliġjonijiet fid‑dinja, imma fuq kollox l‑interess uniku tal‑mexxejja kollha tal‑pajjiżi fid‑dinja biex jitneħħew kull inġustizzja u persekuzzjoni. Din hija fuq kollox is‑sejħa tagħna Nisranija sabiex ngħallmu u nrawmu kultura u mentalità ta’ solidarjetà, fratellanza u

mħabba vera. Ejjew inkunu aħna li nagħmlu mis‑soċjetà tagħna, waħda iktar ġusta u li tirrispetta d‑dinjità ta’ kull bniedem. “Għax aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh, ma’ dawk li huma msejħin skont il‑providenza tiegħu, f ’ kollox jaħdem id f ’ id għall‑ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarafhom

mill‑bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu s‑sura fuq ix‑xbieha t’ ibnu, ħalli dan ikun il‑kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, sejħilhom ukoll; lil dawk li sejħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, igglorifikahom ukoll.” (Rumani 8:28‑30) 

BAŻAR

92, TRIQ ĦAL QORMI, ĦAMRUN Ikun miftuħ mit‑Tnejn sas‑Sibt mid‑9am sas‑1pm 7


ESPERJENZI REALI – DUN VICTOR AGIUS

Jannar 2022

Insa u Aħfer

U

liedi, tifel ta’ seba’ snin u tifla ta’ ħames snin, kienu qed jilagħbu barra mingħajr l‑ebda ħsieb ta’ periklu. Ma rnexxilix nilħaqhom qabel ma splodiet ‘hand grenade’ u sibthom miksijin demm. Ġrejna bihom lejn l‑isptar. Ħassejtni mħawda ħafna; mistagħġba, imbeżżgħa, u mweġġgħa, imma kien hemm bżonn nieħu ħsieb uliedi u ngħinhom isibu mill‑ġdid il‑paċi f ’qalbhom. It‑tifel kellu l‑isplinters f ’rasu u kellu bżonn immedjatament li jiġi operat, filwaqt li binti ma kinitx tant gravi. Bil‑lejl bqajt maġenbhom; minn mument għal ieħor kienu jqumu jhewdnu: “Għaliex għamlulna hekk?” Ippruvajt insib il‑kliem biex infissrilhom li dik il‑persuna li tefgħet il‑‘grenade’ kienet persuna li żgur kienet għaddejja minn tbatija kbira; forsi kienet tilfet il‑ġenituri tagħha u wisq probabbli riedet teqred l‑armi tan‑nies 8

tagħna. Meta mbagħad it‑tfal reġgħu raqdu, jiena qgħadt nitlob. Afdajthom f ’idejn il‑Bambin biex jikbru meħlusin minn kull mibegħda f ’qalbhom. Għaddew is‑snin minn dakinhar u llum ibni jħares lejn dak li ġara bħala inċentiv biex jikkontribwixxi għall‑paċi fid‑dinja. (R.S. – Libanu)

J

iena u marti konna sirna qisna kelb u qattus; jew naħtfu lil xulxin jew naqgħu fi skiet ta’ qabar li ma jispiċċa qatt. Konna qed infarrku kemm lilna nfusna u kemm lil uliedna. Ħbieb tagħna ppruvaw jgħinuna, imma t‑tnejn li aħna webbisna rasna. Iż‑żwieġ tagħna kien riesaq lejn diżastru totali u kemm‑il


Jannar 2022

# imma fil‑fatt hekk kien. Għamilt il‑kuraġġ u mort naraha. Kienet sorpriża tant kbira li ġiet fuqi u għanqitni. Tlabna skuża lil xulxin u ddeċidejna li npoġġu flimkien il‑ġojjelli li ħallitilna ommna u nagħtuhom karità. Kif għamilna hekk, ħassejna bħallikieku neħħejna piż tqil minn fuqna. Il‑ġenerożità tagħna lejn l‑oħrajn ġabitna aktar qrib ta’ xulxin u ħassejna li sirna eqreb lejn il‑ġenituri tagħna fis‑sema.

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

(F. ‑ Franza)

darba ġieni l‑ħsieb li nitlaq darba għal dejjem. Waqt li kont għaddej minn dak l‑infern, f ’mument ftakart f ’xi kliem li darba kien laqatni u li kien ħalla effett tajjeb fuqi. Kienu kliem ta’ maħfra u mħabba. Indunajt kemm bħala Nisrani, ħajti kienet ‘off track’! U ftit wara, f ’nofs ta’ lejl, ma stajtx norqod bir‑rabja għax ma ridtx nitlef il‑kburija tiegħi; qajjimt lill‑mara u b’umiltà kbira tlabtha tfakkarni fil‑mumenti sbieħ li fl‑imgħoddi konna għexna flimkien. Għannaqna ’l xulxin u tlabna wkoll maħfra lil xulxin. (Afrikan)

W

ara li l‑ġenituri tagħna mietu, jien u oħti ma bqajniex inkellmu lil xulxin minħabba l‑wirt, li ħassejna ma kienx maqsum kif kellu jkun. Wasalna biex litteralment sirna għedewwa ta’ xulxin. Deherli li kienet ħaġa stramba u ridikola,

M

a setax ikollna tfal u minħabba f’hekk it‑tnejn li aħna ffukajna aktar fuq il‑karrieri tagħna b’konsegwenza li wara 24 sena żwieġ dħalna fi kriżi. Qisu hu żelaq minn idi. Meta fhimt li għaddejna minn imħabba żagħżugħa 9


ESPERJENZI REALI – DUN VICTOR AGIUS

Jannar 2022

L għal waħda adulta, iddeċidejt li kelli nagħmel l‑ewwel pass u nitlob lil żewġi jiġi miegħi għand ‘counselor’. Meta ġejna lura d‑dar deher inkwetat ħafna u stqarr li qatt ma basar li kont batejt daqshekk u skuża ruħu. Ħfirna lil xulxin. Tlabt u staqsejt lil Alla jgħinni. Ħassejt li kien tajjeb li nitlaq mix‑xogħol li fih kont għamilt karriera tajba ħafna, biex inkun nista’ nkun aktar preżenti d‑dar, u nagħtih aktar affezzjoni u nifhmu aħjar. 10

Dan kien jitlob minna ħafna ħniena u paċenzja, imma issa r‑relazzjoni ta’ bejnietna mmaturat aktar u ma baqgħetx aktar marbuta m’espressjonijiet li kienu jidhru tant importanti meta konna għadna żgħar. Illum ngħidlu kliem li sa ftit snin ilu qatt ma ħsibt li kont se ngħid, bħal: “M’ iniex kapaċi ngħix mingħajrek”. Sirna bħal żewġ imsieħba fuq vjaġġ fejn kull wieħed jistinka biex jirrealizza l‑pjan t’Alla fuqna t‑tnejn magħqudin flimkien. (S.T. – Italja)

i nkunu ħaġa waħda mal‑oħrajn mhix ħaġa faċli. Neħtieġu nkunu kompletament vojta minna nfusna, minn kull idea ta’ moħħna, mis‑sentimenti ta’ qalbna, minn dak kollu li rridu u saħansitra mill‑ispirazzjonijiet tagħna, u npoġġu fil‑ġenb ’l Alla fina għal Alla fl‑oħrajn biex inkunu nistgħu nidentifikaw irwieħna magħhom. Li nsiru ħaġa waħda tfisser inħossuna kif l‑oħrajn iħossuhom, daqslikieku aħna stess qed inħossuna hekk. Insiru l‑ieħor. Dan nagħmluh għall‑imħabba lejn Ġesù f ’ħutna. (Chiara Lubich)


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Talba: Missier, hawn jien fis‑skiet ta’ kamarti. Fil‑preżenza tiegħek ma nħossx li għandi bżonn nispjega b’ħafna kliem jew li noqgħod nanalizza tant lili nnifsi biex nippreżenta ruħi quddiemek. Inħoss biss il‑bżonn li nagħti ruħi kollni kemm jien lilek hekk kif jien, bi dnubieti kollha, bit‑tajjeb kollu li hemm fija, jekk hemm! Nitolbok u ngħidlek dak kollu li Ġesù kieku floki kien jista’ jgħidlek, dak kollu li Marija kieku kienet tgħidlek. U int fis‑skiet tisma’, tifhem u tilqagħni żgurament bħala ibnek/bintek. Ammen. 

AGĦMEL IT‑TMIEM TAL‑FAQAR PARTI MILL‑ISTORJA TAʼ ĦAJTEK.

RIEDA LI TAGĦTI Wirt dejjiemi li jibdel il‑ħajjiet

Billi tiftakar f'Missio Malta fil‑wirt tiegħek, inti tista' tagħmel differenza għal dejjem fid‑dinja li l‑ġenerazzjoni li jmiss qed tikber fiha. Rigal mingħandek jista', ħafna snin oħra, jidher fit‑tbissim tat‑tfal f'pajjiżi tat‑Tielet Dinja li ser jibbenefikaw mill‑ħniena u l‑kompassjoni tiegħek. Il‑legati tiegħek li tħalli warajk dejjem ser iħallu tbissima ħajja fil‑qlub ta' nies oħra.

Jien. Int. Aħna. Flimkien. VO/1178

Nru. 7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171. Tel: (+356) 2123 6962 | E‑Mail: info@missio.org.mt www.missio.org.mt 11


MISSJUNARJI TA’ ŻMINIJIETNA

Jannar 2022

Is‑Sorijiet Missjunarji Qaddejja tal‑Fqar fil‑Peru

H

ekk kif bdiet il‑kwarantina minħabba l‑pandemija tal‑COVID‑19, is‑Sorijiet Missjunarji Qaddejja tal‑Fqar fil‑Peru waqqfu l‑ħidma pastorali tagħhom fl‑irħula, fl‑iskejjel u fl‑oratorju, imma l‑ħidma tagħhom f ’Dar Santa Tereża ta’ Ġesù f ’Punacancha kompliet u għadha għaddejja. Huma jieħdu ħsieb ommijiet immigranti mill‑Venezwela li jmorru jittallbu għall‑ikel biex jitimgħu lill‑familji tagħhom. Dawn huma nies foqra li għandhom biss xogħol temporanju li ma jirrendix biżżejjed flus sabiex jitimgħu lill‑familji tagħhom. Fosthom issib ukoll ommijiet ta’ tfal 12

morda li m’għandhomx flus biżżejjed biex jeħduhom l‑isptar u ommijiet li qed jistennew biex iwelldu, li la għandhom ħwejjeġ għalihom u wisq anqas għat‑trabi tagħhom. Barra minn hekk huma ħafna n‑nies li jċemplulhom sabiex jitolbuhom jiftakru fihom fit‑talb tagħhom, nies li jinħtieġu l‑appoġġ ta’ dawn is‑sorijiet, u nies mbeżżgħin, anzjużi u li għaddejjin minn tbatija kbira għax huma jew qrabathom huma morda bil‑koronavajrus.

Is‑sorijiet jagħmlu minn kollox sabiex jippruvaw jappoġġjaw lil dawk fil‑bżonn filwaqt li jikkonslawhom u jħeġġuhom ikollhom fiduċja f ’Alla waqt dawn iż‑żminijiet ta’ prova. Imma dan ix‑xogħol ma jkunx possibbli mingħajr l‑għajnuna ta’ diversi persuni, inklużi dawk mill‑pajjiż li jġibulhom l‑ikel, ħaxix u ħtiġijiet oħra, u mingħajr l‑għajnuna tal‑benefatturi li afdaw id‑donazzjonijiet tagħhom għall‑benefiċċju ta’ nies li verament għandhom


Jannar 2022

# bżonnhom. Is‑sorijiet ma jieqfu qatt jirringrazzjaw b’qalbhom kollha lil dawk kollha li jkomplu jgħinuhom minkejja li għandhom il‑baġit tagħhom issikkat ukoll u lil dawk li aċċertawhom it‑talb tagħhom. Is‑sorijiet jisħqu li Alla jippremja l‑ġenerożità u l‑appoġġ ta’ kulħadd fi żmien daqshekk diffiċli għal tant familji foqra. Matul din il‑pandemija, biex ma jkomplix jinxtered il‑vajrus, iċ‑ċelebrazzjoni tal‑quddiesa, l‑Adorazzjoni Ewkaristika u l‑attivitajiet ta’ evanġelizzazzjoni ġew sospiżi. Madankollu, il‑missjoni ta’ dawn is‑sorijiet tkompli għalkemm f ’forma differenti. Il‑mod kif komplew il‑missjoni tagħhom kien li ċemplu lin‑nies mill‑mowbajls tagħhom għal fuq linja fissa, għax ħafna huma n‑nies li għandhom għall‑inqas dan is‑servizz bażiku. B’dan il‑mod appoġġjaw familji f ’diversi missjonijiet, stednuhom jattendu l‑quddiesa virtwali u ħeġġewhom biex jirċievu lil Kristu spiritwalment u jitolbu r‑rużarju mal‑familja. Ir‑Rużarju Mqaddes jixxandar fuq l‑ispeakers biex kulħadd ikun magħqud fit‑talb u jpoġġu lilhom infushom taħt il‑protezzjoni

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Kif int tista’ tgħin lis‑seminaristi fl‑Asja, fl‑Afrika jew fl‑Indja:

Ftakar fihom fit‑talb tiegħek, għaliex huma jiftakru fina fit‑talb tagħhom. Intenzjoni għal Quddiesa ‑ €5 Ikla nutrittiva lil seminarista għal ġimgħa ‑ €36 Paga ta’ għalliem fis‑Seminarju għall‑formazzjoni tas‑seminaristi ‑ €48 Għotja ta’ rota lil katekist biex imur jgħallem ‑ €60 Ħlas għal trasport biex seminaristi jagħmlu xogħol pastorali f’postijiet imbiegħda ‑ €115 Eluf ta’ żgħażagħ qed jiġu msejħa biex jaqdu lil Alla bħala qassisin, imma ħafna minnhom jiġu minn familji u parroċċi li huma fqar wisq biex iħallsulhom is‑snin twal ta’ formazzjoni u ordinazzjoni. Inti tista’ tgħinhom jilħqu komunitajiet li għadhom ma jafux b’Ġesù billi tħallas borża ta’ studju jew parti minnha. L‑għajnuna tiegħek, flimkien ma’ dik ta’ ħafna persuni ġenerużi bħalek tagħmel differenza kbira. • Borża ta’ Studju għall‑edukazzjoni ta’ seminarista fl‑aħħar 4 snin: €480 (parti mill‑ispejjeż) ‑ €600 (kwart tal‑ispejjeż) €2400 (l‑ispejjeż kollha) Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil Missio: Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq: www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju.

GRAZZI MILL‑QALB 13


MISSJUNARJI TA’ ŻMINIJIETNA

Jannar 2022

ta’ Marija Mqaddsa u fl‑istess ħin jitolbuha tinterċedi għall‑umanità kollha. Sabiex it‑tfal setgħu jkomplu bit‑tagħlim tal‑katekeżi fid‑djar tagħhom bl‑għajnuna tal‑ġenituri, is‑sorijiet qassmu pakketti ta’ attivitajiet kateketiċi u Bibbja, ‘workbooks’ kif ukoll vidjows dwar il‑ħajja tal‑qaddisin u innijiet Kattoliċi. Is‑sorijiet ukoll ma naqsux li jkomplu jgħinu lill‑anzjani billi jqassmulhom l‑ikel. Is‑sorijiet li qed jaqdu l‑missjoni fid‑distrett ta’ Ilo, issospendew il‑ħidma tagħhom fl‑iskola taż‑żgħar San Martin de Porres, iżda qed jappoġġjaw lill‑familji tat‑tfal b’mod differenti billi

14

l‑aktar fil‑bżonn. Is‑sorijiet ħadu l‑opportunità sabiex irrenovaw l‑iskola sew minn ġewwa kif ukoll minn barra, fost dawn żebgħa tal‑ħitan, bibien, siġġijiet u bankijiet. Dan sabiex ikunu aktar sbieħ, ħalli meta t‑tfal jiġu lura jkunu kuntenti u jkunu jafu kemm huma importanti għal Alla u għas‑sorijiet.

jipprovdulhom boroż bi prodotti tal‑ikel ipprovduti minn diversi benefatturi. Huma qed iqassmu wkoll ikel lill‑anzjani fi djarhom. Dan kollu grazzi għall‑providenza ta’ min ma jinsa qatt lil dawk

“It‑tħabbira tas‑Saltna t’Alla ma waqfitx minħabba l‑pandemija. Huwa Alla nnifsu li jġib modi ġodda ta’ kif jestendi s‑saltna tiegħu u jinkludi lil kull min jisma’ minnu u huwa miftuħ għall‑imħabba tiegħu. Kemm nixtiequ li l‑umanità kollha taċċetta s‑saltna tiegħu li għaliha kulħadd huwa msejjaħ!” Madre Superjura. 


POWERED BY

www.adoptgrandparent.org

Jannar 2022

Tweġġa’ meta tħossok waħdek... iżda Missio, flimkien ma’ Newsbook.com.mt ħarġu b’inizjattiva li tagħtik il‑possibilità li ssib qalb ta’ ħbiberija permezz tal‑proġett Adopt a Grandparent. Jekk inti interessat tipparteċipa, ċempel fuq 2122 2001.

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Jannar 2022

MALTA

KALENDARJU POWERED BY

Combat Loneliness

2022

alb ħafna t‑t Neħtieġu ħalli dak li isin, tal‑qadd niksbu bil‑ħila ux ma nistgħ atalna bit‑talb għ tagħna, jin om. San Bernard. tagħh

Grandparent Adopt a

NEWSPAPER POST

ifferenza

Rigali b’d

ri a tista' toff s €7 - Tiġieġ sor fil-bżonn lil familja ta' dħul.

t sio.org.m www.mis IT-TNEJN

IL-ĦADD

2022

Omm Alla

S. Ġwann

matul is‑sena

Bosco

Jum is‑Santa lta Infanzja f’Ma x u Għawde L-Epifanija

S. Ġwann L‑isem qaddis

tal-Mulej

S. Anġela

ta’ Ġesù

10

9

ta’ Foligno

Jien. Int. Aħna. Flimkien.

Il‑Magħmudij

(VO/1178)

S. Girgor

a tal‑Mulej

It‑tieni Ħadd

Jinsab għall‑bejgħ mill‑ħanut Faith, Hope & Charity tal‑Belt Valletta għall‑prezz ta’ €2.

ta’ matul

is‑sena

S. Anton Abbati

S. Franġis

is‑sena

k de Sales

a ta’ Talb Bidu ta’ Ġimgħ jjes Insara tal‑Kne għall‑G ħaqda

25 ta’ Il‑Konverżjoni

Nola

u S. Titu Isqfijie

Rigali b’d

ifferenza

10

17

24

11

€55 - Mo għża tiġġ enera dħul kon tinwu lillfamilja.

29

28

L-ERBGĦA

IL-ĦAMIS

S. Sulpizju

o Tumas t’Aquin

ta’ Bourge

1

s

iu riminazzjon jsofru disk li fiha jgħixu, kollha li tà, iex dawk fis‑soċje dinjità li Nitolbu sab ni reliġjuża jsibu tagħhom u tad‑ rji a. persekuzzjo drittijiet prop nu lkoll aħw n tad‑ l‑għarfie titnissel meta nku S. Anġela

t

4

IL-ĠIMGĦA

2

Meriċi

5

S. Isidor ta’

Padre Pio.

S. Publiju

6

S. Nikola ta’

7

a

omalt missi Il‑ħame s Ħadd tar‑Ran dan

(VO/1178

Ordnijiet ta’ 20 kopja jew aktar jitwasslu b’xejn.

S. Timotju

S. Pawl Missierna

a

22

IT-TLIETA

27

26

follow us

. Flimkien. Jien. Int. Aħna )

Inħeġġukom tmexxu l‑kelma.

15

21

S.

ta’ matul

April 2022

Ġesù jik fid‑dwejj konfortak aq tiegħek . Aktar ma t‑tba tija tkun aktar kb ira tkun l‑imkbira, ħabba t’Alla lej k.

S. Luċjan

rt

S. Anjeże

IT-TNEJS.NSebastjan

sħabu S. Marju u

3

It‑tielet Ħadd

S. Feliċ ta’

Poiters Isqof

S. Ilarju ta’

Pucci

IL-ĦADD

24

23

ta’ Penjafo Raymond

14

20 ww 19w.missio. org.mt

18

17

16

S.

e

13

)

S. Pawl Eremit

S. Anton Maria

S. Iġino Papa ta’ Nyssa

S.Andrè Bessitt

Neumann

12

11

(Jum il‑Paċi

8

7

6

5

4

3

2

KALENDARJU

1

31

30 ta’ Ir‑raba’ Ħadd

IS-SIBT

IL-ĠIMGĦA

IL-ĦAMIS

L-ERBGĦA

IT-TLIETA

Noto S. Franġis

k ta’ Paola

8

9

Seville

12

S. Vinċenz

IS-SIBT

Ferreri S. Pjerina

13

Morosani

S. Ġwann

14

Battista de

la Salle

S. Dijonisju

15

Ħadd il‑Palm

ta’ Lixandr

a

S. Casilda

16

S. Pawl tal‑Afri

ta’ Toledo

ka

18

19

S. Ġulju I Papa S. Martinu

20

I Papa

21

Ħamis ix‑Xirka Il‑Ġimgħa

22

L‑Għid il‑Kbir S. Savina

25

l‑Kbira Vġili Solenn

S. Iljun IX

26

Papa S. Aniċetu

27

s Papa S. Ġwann

28

It‑tieni Ħadd (Jum il‑Ħnien tal‑Għid a Divina)

Saziari S. Agapitu

29

s I Papa S. Adelbert

30

S. Mark Evanġe

lista

Jien. Int. Aħna . Flimkien. (VO/11

Il‑Madonna

i tal‑Għid

23

Petrilli

tal‑Bon Kunsill

follow us

78)

Il‑Madonna

ta’ Praga

ta’ Montse

rrat

S. Ġanna Beretta

Molla

S. Katerina

ta’ Siena

Nitolbu sab iex l‑impen fl‑assiste nza n tal‑ħadd iem fil‑pajjiżi tal‑persuni morda l‑iktar foqr u tal‑anzja a sanitarji a, ikun ni, speċjalm mill‑kom u megħjuna mill‑ ent unitajiet mexxejja lokali. u S. Piju V Papa

missiomalt

a

Adopt a

Grandparent

Combat Loneliness POWERED BY

MALTA

Tweġġa’ meta tħossok waħdek... iżda Missio, flimkien ma’ Newsbook.com.mt ħarġu b’inizjattiva li tagħtik il‑possibilità li ssib qalb ta’ ħbiberija permezz tal‑proġett Adopt a Grandparent. Jekk inti interessat tipparteċipa, ċempel fuq 2122 2001.

www.adoptgrandparent.org POWERED BY

Jien. Int. Aħna. Flimkien.

Dan il‑proġett huwa ffinanzjat mill‑Malta Social Impact Awards.

15


Jannar 2022

IT‑TFAL FIL‑MISSJONI

Ir‑Razzett fil‑Belt tas‑Subien f’Andahuaylillas, il‑Peru ħafna huwa li jservi sabiex iżommu lis‑subien attivi. Il‑Belt tas‑Subien tkopri aktar minn 222 tomna art b’150 oħra f ’uċuħ ta’ raba’ mħawla. Sa mill‑2007, meta l‑Belt tas‑Subien twaqqfet, żdiedu progressivament attivitajiet agrikoli u issa jinkludu wkoll it‑trobbija tal‑baqar, nagħaġ u ħnieżer r‑razzett fil‑Belt tas‑Subien il‑persuni jammontaw għal sabiex isiru awtosuffiċjenti (City of Boys) jeżisti madwar 180 ruħ. Il‑membri fil‑produzzjoni tal‑ikel, biex jipprovdi ikel kemm kkonsagrati tal‑moviment li partikolarment ħalib u għas‑subien stess kif ukoll jaħdmu u jgħixu fir‑razzett u laħam. It‑tmigħ ta’ aktar għall‑patrijiet missjunarji fiċ‑ċentri jlaħħqu madwar 80 minn elf ruħ ta’ kuljum li jmexxuh. Ta’ kuljum persuna oħra. jeħtieġ produzzjoni, il‑patrijiet jitimgħu aktar provvista effettiva, minn elf tifel u tifla. Dawn Ir‑razzett immexxi minn ħażna u loġistika it‑tfal jingħataw ukoll kura u dawn il‑patrijiet huwa tad‑distribuzzjoni. Il‑livell għajnuna. Dawn jikkonsistu mudell ta’ agrikoltura attwali ta’ produzzjoni huwa f ’600 tifel u tifla tal‑iskola, intraprenditorja u li minnu konsiderevoli u huwa frott 50 tfal morda u b’diżabilità li jibbenefikaw ukoll l‑irħula ta’ ħidma ta’ awtonomija u ma jistgħux jattendu l‑iskola, ta’ madwar il‑Belt tas‑Subien. raġonevoli li tevita l‑qbiż u madwar 350 tifel u tifla Aspett ieħor importanti fl‑ispejjeż ta’ tħaddim u oħra li jgħixu fil‑muntanji ta’ madwar Cuzco li jmorru u jiġu skont ix‑xewqa tagħhom. Il‑patrijiet jipprovdu wkoll ikla waħda b’xejn kuljum lil dawk il‑persuni li jirċievu salarju u li jkunu qed jaħdmu fuq proġetti differenti mwettqa għall‑benefiċċju tat‑tfal. Fosthom fl‑iskejjel, fiċ‑ċentri, fir‑razzett u fl‑orfanatrofju. B’kollox dawn

I

16


Jannar 2022

#

Kif tista’ tgħin lit‑tfal fil‑missjoni:

€ 100 10 pjanċi tal‑metall biex isir saqaf ta’ kappella f’żona rurali.

€ 17 2 porzjonijiet ross għal

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

€ 50 Operazzjoni lil tifel jew

130 tifel u tifla fit‑Tajlandja.

tifla f’riskju li jitilfu d‑dawl t’għajnejhom għal għomorhom.

€ 138 Konsenja ilma tal‑fliexken għal 15‑il tifel u tifla.

€ 2,000 Tħaffir u bini ta’

spiera għal ilma nadif biex jibbenefikaw komunitajiet sħaħ.

Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil ‘Missio’ Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 jew 20330015 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju.

GRAZZI!

CHILD SPONSORSHIP €150 – edukazzjoni għal sena sħiħa lil tifel jew tifla fil‑bżonn. Bis‑saħħa tal‑programm ‘Missio Child Sponsorship’, int tkun raġġ ta’ dawl fil‑ħajja ta’ dawn it‑tfal foqra. Kull min jisponsorja tifel jew tifla jingħata ritratt u tagħrif dwarhom. Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil Missio Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju.

GRAZZI MILL‑QALB 17


IT‑TFAL FIL‑MISSJONI

Jannar 2022

manutenzjoni. It‑trobbija tal‑baqar tippermetti li jkopru l‑ħtiġijiet li ġejjin: awtosuffiċjenza kompleta fil‑produzzjoni tal‑ħalib (madwar 350 litru kuljum) u t‑trasformazzjoni tiegħu f ’ħalib, jogurt u ġobon għall‑konsum tal‑iskejjel, taċ‑ċentri u tal‑orfanatrofju. 50% tal‑laħam huma meħtieġa biex jitimgħu lit‑tfal kollha li jirċievu mill‑inqas ftit laħam kuljum u ħut kull nhar ta’ Ġimgħa. L‑operat jinvolvi l‑aktar xogħol manwali u mhux mekkanizzat; fosthom ħsad tal‑patata u tal‑qamħirrun,

tħawwil tal‑ħaxix, il‑ħsad tal‑għalf tal‑annimali, l‑għalf tal‑annimali u t‑tindif tal‑istalel. Dan jippermetti li jimpjegaw nies foqra li jgħixu qrib ir‑razzett. Is‑sitwazzjoni attwali tat‑trobbija tal‑baqar tinkludi stalel għall‑baqar

(b’sezzjonijiet għat‑twelid, għaż‑żgħar li għadhom kif twieldu, u għoġġiela), stalel għall‑ħnieżer, stalel għan‑nagħaġ, kamra għall‑ħlib u kamra fejn il‑ħalib li jipproduċu jsir jogurt u ġobon. Din tal‑aħħar hija mgħammra

Modi kif tista’ tgħin  Ċekk indirizzat lil Missio Malta (7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171.) Infakkrukom li ma jistgħux jintbagħtu ċekkijiet t’inqas minn €21.  Bank Transfer

Klijenti ta’ banek oħra jistgħu jagħmlu ‘Bank Transfer’ għal dawn il‑kontijiet bankarji. Min jagħmel donazzjoni f’dan il‑kont jibgħatilna nota dwar l‑ammont u meta sar id‑depożitu sabiex tintbagħat irċevuta.

Account holder name: Missio Malta

Account holder name: Missio Malta

Bank’s name: APS BANK

Bank’s name: Bank of Valletta

Account No: 41474120039

Account No: 50011468005

IBAN: MT94APSB77013000000041474120039

IBAN: MT31VALL22013000000050011468005

Swift Code: APSBMTMT

Swift Code: VALLMTMT

 Donazzjoni b’SMS • 50617374 ‑ €2.33 • 50618820 ‑ €6.99 (Numri miftuħin is‑sena kollha.)  Donazzjoni bit‑telefon tad‑dar • 51602062 ‑ €10 • 51702063 ‑ €15 • 51802064 ‑ €25 (Numri miftuħin is‑sena kollha.) 18

 Iżżur il‑websajt www.missio.org.mt kklikkja fil‑parti Donations.  Jew għal donazzjonijiet ‘direct debit’ ċempel: 2123 6962.

 Donazzjoni bil‑BOV Mobile 77236962

u


Jannar 2022

# jagħti frott abbundanti lill‑foqra tal‑Peru.

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

bil‑friġis. Miri futuri għar‑razzett jinkludu ż‑żamma tal‑livell attwali ta’ operazzjoni u produzzjoni filwaqt li fl‑istess ħin jagħmlu investimenti żgħar biex jinkiseb ‘output’ aħjar tal‑faċilitajiet il‑ġodda, sabiex ikunu jistgħu jużaw il‑mekkaniżmu aħjar fir‑razzett ħalli jiżdied il‑kost‑effettiv tiegħu. B’kost‑effettiv ma nifhmux li għandhom il‑ħsieb li jagħmlu profitt għaliex il‑patrijiet ma jbigħu ebda prodott mir‑razzett. Dan kollu huwa ddestinat għall‑foqra li jieħdu ħsieb. Jekk il‑produzzjoni taqbeż il‑bżonnijiet tagħhom, il‑patrijiet jagħtu ż‑żejjed lill‑organizzazzjonijiet tal‑karità oħra f ’Cuzco. Huwa għalhekk li dejjem għandhom bżonn l‑għajnuna fir‑razzett tagħhom. L‑ispejjeż operattivi kollha huma assigurati, grazzi għall‑ġenerożità tal‑benefatturi. Madankollu,

mhuwiex proġett li jiddependi milli jkun profitabbli. Il‑profitabbiltà tagħhom hija l‑abbiltà li jsostnu numru kbir ta’ tfal foqra permezz ta’ nutrizzjoni tajba, fejn livell għoli ta’ anemija u malnutrizzjoni huwa misjub fl‑Andes li għandha konsegwenzi diżastruża fit‑tfal, tagħti impjiegi lill‑familji li jgħixu fil‑qrib, toffri eżempju tajjeb ta’ kif titmexxa operazzjoni agrikola u, fuq kollox, tappoġġja l‑edukazzjoni tat‑tfal li Alla afdalhom. Ir‑razzett ta’ dawn il‑patrijiet jikkostitwixxi investiment reali fil‑futur li jista’ biss

Huwa għalhekk li jridu jkunu kapaċi joqogħdu fuq id‑donazzjonijiet sena wara sena biex jipperpetwaw dan il‑proġett. Il‑finanzjament tas‑salarji tal‑impjegati huwa l‑aktar impriża diffiċli. Il‑kontribuzzjonijiet u l‑fedeltà tad‑donaturi li jgħinu kontinwament huma deċiżivi u milqugħa bil‑qalb! Fost dawn hemm il‑Fondazzjoni Santa Devota ta’ Monaco li ilha tgħin lil dan ir‑razzaett għal diversi snin f’dan il‑proġett. Matul dawn l‑aħħar snin, l‑għajnuna tagħhom ippermettiet li jtejbu xi faċilitajiet fuq ir‑razzett, partikolarment l‑istalla tan‑nagħaġ fis‑sena 2018, u wkoll biex akkwistaw tagħmir, fosthom ġeneratur, flimkien ma’ għajnuna ta’ riżorsi umani meħtieġa għal dan il‑proġett, u l‑ispiża tal‑għalf għat‑trobbija tal‑baqar. 

Biex infiq għandi bżonn id‑demm.

Int tista’ tgħinni? Grazzi mill‑qalb! 19


Jannar 2022

10 REGOLI MILL‑ĦAWAJ • Qatt tiġġudika ġurnata mit‑temp biss. • L‑aħjar oggetti fil‑ħajja mhumiex oġġetti. • Għid il‑verità – hemm anqas x’tiftakar. • Tkellem b’ton baxx u ilbes ħwejjeġ b’kuluri jgħajtu. • L‑għanijiet huma qarrieqa – vleġġa mhix immirata, qatt ma tmur żmerċ. • Dak li jmut bl‑aktar oġġetti materjali – xorta huwa mejjet. • L‑età hija relattiva – meta titla’ sa fuq ta’ għolja tikseb il‑veloċità. • Hemm żewġ modi kif tkun sinjur – jew tagħmel aktar flus jew tixtieq anqas. • Is‑sbuħija hija interna – l‑apparenza ma tiswa xejn. • Jekk ma jkunx hemm xita, il‑qawsalla ma tfiġġx.

20


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Jien. Int. Aħna. Flimkien. VO/1178

21


Jannar 2022

IL‑QADDIS TAX‑XAHAR – NANCY CAMILLERI

Beatu Rutilio Grande SJ

Fl

20 ta’ Frar 2020, Papa Franġisku bbeatifika lill‑qassis Ġiżwita Rutilio Grande SJ. Minħabba l‑pandemija ser jiġi kkanonizzat fit‑22 ta’ Jannar 2022. Huwa twieled fil‑5 ta’ Lulju 1928. Kien l‑iżgħar fost sitt aħwa f ’familja fqira minn El Paisnal, f ’El Salvador. Il‑ġenituri tiegħu ddivorzjaw meta kien żgħir ħafna, u trabba minn ħuh il‑kbir u nanntu, li kienet devota kbira. Fit‑tfulija tiegħu, Rutilio sofra l‑ġuħ u l‑faqar li affettwawlu saħħtu għall‑kumplament ta’ ħajtu. Meta kellu 12‑il sena ġie mistieden jattendi l‑iskola sekondarja tas‑seminarju ta’ El Salvador mill‑arċisqof innifsu.

waħdek f ’komunità, imma dejjem trid tfittex il‑partiċipazzjoni ta’ kulħadd u tisma’ lil kulħadd. Dan l‑impenn immarka lill‑Patri Grande bħala l‑qassis li ‘jisma’. Dan ‘is‑smigħ’ u din l‑inklussività qarrbitu lejn oħrajn b’umiltà u servizz. Meta kien imur f ’xi raħal, kien isellem lil kulħadd. Kien jara li joħroġ it‑tajjeb

Rutilio ħalla raħal twelidu biex jibda jistudja għall‑qassis mal‑ġiżwiti. Fl‑aħħar tal‑formazzjoni tiegħu, spiċċa kors ta’ studju fuq il‑Vatikan II u direzzjonijiet ġodda għall‑ministeru pastorali, fi Brussel, il‑Belġju. Kien jinsisti fuq liturġija inklussiva, u fuq partiċipazzjoni kemm jista’ jkun sħiħa u wiesgħa tal‑lajċi. Kien jemmen li qatt m’għandek timxi

ta’ kulħadd fil‑komunità u jakkumpanjahom u jħeġġiġhom isibu huma s‑soluzzjonijiet għall‑faqar tagħhom biex jaħdmu flimkien għall‑ġid komuni. Kien jamministra s‑sagramenti b’mod li jenfasizza l‑aspetti importanti tal‑ħajja u jgħinhom jirrispondu għall‑isfidi li kulħadd kien għaddej minnhom. B’dan il‑mod il‑Knisja kienet tkun

22

infurmata dwar il‑ħajja ta’ kuljum tal‑membri tagħha. Kien jagħmel dan anki bħala pajjiż, meta l‑vjolenza kienet dejjem tiżdied. Huwa kien jimxi mal‑poplu, mhux quddiemhom imma ħdejhom biex jakkumpanjahom. Kien iġib il‑valuri tal‑Vanġelu u t‑tagħlim tal‑Knisja fil‑ġlidiet tan‑nies. Mhux b’mod dittatorjali, imma billi jisma’, jagħti setgħa u jinkorpora l‑valuri tal‑Vanġelu. B’dan il‑mod kien jitgħallem hu u jikber flimkien mal‑komunità. L‑għarfien għall‑bidla beda jiżdied, imma beda jiżdied ukoll il‑periklu, fosthom theddid min‑ naħa ta’ sidien l‑artijiet li ħassew ix‑xogħol tal‑qassis ta’ theddida billi kien qed jinkoraġġixxi lin‑nies jorganizzaw rwieħhom għal ħajja aħjar. Fit‑12 ta’ Marzu 1977, Rutilio Grande SJ u żewġ parruċċani oħra nqatlu minn skwadri tal‑gvern fuq ordni tas‑sidien tal‑artijiet. Papa Franġisku poġġa lil Patri Rutilio Grande SJ bħala eżempju ta’ mexxej qaddej li jħeġġeġ lill‑komunitajiet biex jużaw it‑talenti tagħhom u jkollhom identità. 


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Qiegħed nibgħat il‑ħlas ta’ € .................................. permezz ta’ ċekk pagabbli lil Missio Malta biex isiru Quddies fil‑missjoni għar‑ruħ/għall‑erwieħ ta’:

Isem u kunjom: Indirizz:

Belt/ Raħal:

Kodiċi Postali:

Tel: N.B. Napprezzaw il‑kontribuzzjoni ta’ mill‑inqas €5 għal kull quddiesa. Il‑quddies kollu jitqaddes fil‑pajjiżi tal‑missjoni.

Kull nhar ta’ Sibt fit‑3 ta’ waranofsinhar fuq Net TV. Waqt intervista individwali ta' 50 minuta, 'Ara Min Mar!' jintroduċi lit‑telespettaturi ma' persuni li għamlu esperjenza fil‑missjoni. L‑għan tal‑programm huwa li juri u jispjega l‑esperjenza missjunarja kollha; mill‑bidu nett tal‑preparazzjoni għall‑vjaġġ sal‑esperjenza attwali f'pajjiż tal‑missjoni sal‑effett ta' wara l‑esperjenza ladarba l‑individwu jkun lura d‑dar. L‑intervista, li turi l‑effett li tħalla fil‑persuna minn din l‑esperjenza, tgħin lil dak li jkun jirrealizza li kulħadd jista’ jesperjenza l‑missjoni, irrilevanti l‑età, il‑professjoni u l‑isfond tal‑ħajja li ġej minnha. Turi wkoll li persuna tista’ tagħmel esperjenza missjunarja sew għal żmien qasir kif ukoll għal perijodu itwal ta' żmien. Produzzjoni Missio Malta. 23


Jannar 2022

90 SENA TA’ STORJA – MRO MANOEL PIROTTA

MALTA MISSJUNARJA – L‑10 PARTI fil‑qasam ta’ Kristu, ġabar l‑istudenti tas‑Seminarju u ħeġġiġhom biex jiffurmaw soċjetà Missjunarja. Ġie ffurmat kumitat, bis‑seminarista Anton Cilia bħala president u semmewha Crociata Missionaria San Paolo. Dis‑soċjetà, imwaqqfa fit‑18 ta’ Novembru Mons. Ġużeppi Darmanin ‑ waqqaf tal‑Crociata Missionaria San Paolo. 1928, ħabirket biex jinfetaħ Inkomplu naqraw l‑Uffiċċju Missjunarju mill‑imgħoddi tal‑Belt, minn fejn Mons. 1 ‑Kruċjata Zammit beda jsemmi Missjunarja l‑Opra tal‑Kleru Indiġenu San Pawl: Kien ma’ Malta kollha. Kienet hi ir‑Rettur il‑Mons. Ġużeppi wkoll li waqqfet il‑perjodiku Darmanin2 (1880‑1942), li Malta Missjunarja. L‑iskop fuq il‑kliem ta’ Ġesù “Morru ewlieni tas‑soċjetà kien li għallmu ’l‑ġnus kollha”, ddarri s‑seminaristi jkollhom imqanqal minn spirtu tassew spirtu missjunarju u li tgħin missjunarju li jrid il‑ġid il‑Missjonijiet b’kull mod

Il

possibbli. Il‑Kruċjata kellha sehem kbir fit‑tixrid taż‑żelu missjunarju f ’Malta: waqqfet ix‑Xirka Maltija Missjunarja Studenti (1931) – għaqda ta’ studenti, bniet u subien, tal‑klassijiet għolja tal‑Iskejjel Sekondarji u tal‑Università, biex tistudja l‑problemi soċjali, reliġjużi u kattoliċi li jolqtu l‑iżjed il‑missjonijiet u tipprova tagħti soluzzjoni għalihom, ir‑rivista Malta Missjunarja (1932), u daħħlet f ’Malta l‑Unjoni Missjunarja tal‑Kleru bil‑permess tal‑Isqof (1933) (Sena XXII, Jannar 1954, nru 1, pp. 1‑2). Bil‑ħsieb li dejjem tikber il‑ħidma tax‑Xirka Maltija Missjunarja Studenti tas‑Seminarju (X.M.M.S.) u li jinxtered l‑interess u l‑istudju Missjunarju (Sena XV, Diċembru 1947, nru 12, p. 220), fl‑1947 is‑St. Paul’s Missionary

Storikament, din kienet spedizzjoni ta’ ġellieda nsara li riedu mill‑ġdid il‑qabar ta’ Kristu taħt idejhom. Iżda fil‑kuntest tagħna din tfisser biss kampanja għar‑rebħa ta’ xi ideal, kontra l‑ħażen eċċ., jew sempliċiment azzjoni pubblika għall‑kisba ta’ xi drittijiet jew ġid komuni. 2 Twieled l‑Isla minn Salvu u Marija Glavino. Ordna saċerdot fl‑1906. Waqqaf dar tad‑duttrina għaż‑żgħażagħ (1909) u l‑fergħa tal‑A.K. li fiha, ta’ kull sena, kienu jittellgħu drammi twal tal‑Passjoni mill‑pinna tiegħu. Ifforma parti mill‑kumitat inkarigat mill‑inkurunazzjoni tal‑istatwa ta’ Marija Bambina (1921). Għalliem f ’diversi suġġetti fl‑Istitut ta’ San Pawl u fl‑Istitut Tekniku ‘Vincenzo Bugeja’. Matul l‑Ewwel Gwerra Dinjija serva bħala kappillan militari tal‑King’s Own Malta Regiment. Kien Viċi‑ (1922‑23) u mbagħad Rettur (1925‑31) fis‑Seminarju tal‑Imdina, fejn kien jgħallem ukoll it‑Teoloġija Morali. Kien hawn fejn waqqaf is‑Saint Paul’s Missonary Crusade. Kien ukoll inkarigat mill‑ispezzjonar tat‑tagħlim reliġjuż fl‑iskejjel elementari governattivi. Bħala kappillan tal‑ħabs, kien waqqaf ukoll librerija għat‑tagħlim tal‑priġunieri. Kittieb t’artikli varji. Fi żmien it‑Tieni Gwerra Dinjija kien refuġjat, flimkien ma’ familtu, Għawdex, fejn miet u ndifen fil‑knisja ta’ Sta Barbara, taħt il‑Katidral. Fl‑1946, fdalijietu nġarru għaċ‑ċimiterju tal‑Addolorata. 1

24


Jannar 2022

# Mar. 1948, nru 3, p. 37) u rebaħ il‑Complete Works ta’ Shakespeare. It‑Tluq ta’ Missjunarju (Sena XVI, Apr. 1948, nru 4, p. 54) ta’ Pawlu Aquilina ġiet fir‑raba’ post. L‑ewwel tliet rebbieħa kienu lkoll mil‑Liċeo, kważi tal‑istess età u mir‑raba’ klassi.

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

is‑segretarju tal‑Kruċjata Missjunarja San Pawl sa nofs Diċembru. Ir‑riżultati u l‑premjijiet ngħataw fil‑Kungress tax‑X.M.M.S. li kien sar fil‑Kulleġġ ta’ S. Lwiġi, B’Kara ftit wara l‑Milied, bil‑komponimenti ppremjati jidhru fil‑MM. L‑eżaminaturi kienu Mons. Anton Cilia, direttur Djoċesan tal‑Opri Pontifiċji, u l‑Kumitat tas‑St. Dun Anton Xiberras liebes is‑suttana u Paul’s Missionary fuqha, il‑filjurun, bis‑salib fi ħżiemu, lest Crusade. Carmelo għall‑kruċjata missjunarja. Mallia mis‑Seminarju Crusade tas‑Seminarju, ta’ Malta ġie l‑ewwel għal tliet snin konsekuttivi, bin‑novella Mill‑Ħolm nediet Kompetizzjoni ta’ għall‑Ħajja (Sena XVI, Komponimenti Missjunarji Frar 1948, nru 2, pp. 19‑20) għall‑istudenti (subien) u rebaħ Qalb ta’ Ġesù tal‑iskejjel Sekondarji. artistiku. Fit‑tieni post ġie Fil‑konkors tal‑‘47 ngħataw Paul Mallia (1923‑2005) tliet komponimenti mil‑Liċeo, Class V E minn fejn wieħed seta’ bin‑novella Taħt Sema Safi, jagħżel: (1) L‑Istudent u f’Lejl il‑Milied (Sena XVI, l‑Missjonijiet; (2) Il‑Milied Frar 1948, nru 2, pp. 27‑8) fil‑Missjonijiet; (3) It‑Tluq u rebaħ kartiera sabiħa ta’ Missjunarju, jonkella tal‑ġilda. It‑tielet premju mar jikteb novella missjunarja. għand Carmelo Scicluna Il‑komponimnet/novella, mil‑Liċeo t’Għawdex, Klassi mhux itwal minn 600 IV, bin‑novella Tluq ta’ kelma riedu jaslu għand Missjunarju (Sena XVI, 3

L‑avviż għat‑tieni kompetizzjoni ta’ komponimenti organizzat mill‑Kruċjata Missjunarja S. Pawl deher f ’paġna 182 (Sena XVI, Diċ. 1948, nru 12). In‑novella missjunarja ma kellhiex tkun itwal minn 800 kelma, bil‑kompetizzjoni tagħlaq fil‑15 ta’ Diċembru. Ir‑riżultati u l‑premjijiet ingħataw fil‑Kungress tax‑X.M.M.S. li sar fil‑Kulleġġ ta’ S. Lwiġi, B’Kara fit‑30 ta’ Diċembru. Bħas‑soltu, il‑bord tal‑eżaminaturi kien magħmul mid‑Direttur Djoċesan tal‑Opri Pontifiċji u l‑Kumitat tas‑St. Paul’s Missionary Crusade. Kif kien wiegħed l‑editur, l‑aħjar komponimenti li nkitbu dehru fil‑perjodiku fl‑ewwel xhur tal‑1949. In‑novella Tlieta Kienu Mn’Alla (Sena XVII, Frar 1949, nru 2, pp. 19‑21) ta’ Carmelo

Poeta u prożatur imwieled Ħal Qormi. Studja fis‑Seminarju, il‑Filosofija fi Franza, kiseb Dottorat fil‑Letteratura f ’Sussex, fin‑Naturopatija [mediċina alternattiva] fl‑Anglo‑American Institute of Drugless Therapy, l‑Iskozja; promotur tal‑lingwa Esperantista f ’Malta. 25


Jannar 2022

90 SENA TA’ STORJA – MRO MANOEL PIROTTA

Meditations for Lay Folk. L‑avviż għat‑tielet Kompetizzjoni ta’ Komponimenti Missjunarji organizzat mill‑Kruċjata Missjunarja San Pawl deher f ’paġna 184 (Sena XVII, Diċembru 1949, nru 12). Bħas‑snin ta’ qabel il‑konkors kien miftuħ għall‑istudenti subien tal‑iskejjel tas‑Sekondarja. Parti mill‑avviż tat‑tieni gara mnedija mix‑X.M.M.S li deher Dawk il‑klassijiet f’MM ta’ Diċembru 1948. tas‑VI u l‑V sena [Sezzjoni A] setgħu Galea S. minn Klassi IV E jagħżlu wieħed minn tliet ġiet fl‑ewwel post u biha komponimenti ta’ mhux rebaħ il‑Complete Works aktar minn 600 kelma: ta’ Shakespeare. Fit‑tieni (1) Il‑Missjunarju jiċħad post ġiet in‑novella Tfixkil l‑imħabba biex isir iħobb; u Rebħ (Sena XVII, Marzu (2) How can we students 1949, nru 3, pp. 55‑6), help the Missions?; (3) Il kitba ta’ Gius Abela (17‑il vostro missionario ideale. sena), Liċeo (Malta) u biha Il‑klassijiet tar‑IV u t‑III rebaħ il‑Concise Oxford sena [Sezzjoni B] ukoll Dictionary. It‑tielet premju kellhom għażla ta’ tliet ma nafux għand min mar, komponimenti minn fejn jekk dejjem ingħata, peress li setgħu jagħżlu li jiktbu ta’ n‑novella tiegħu ma dehritx mhux aktar minn 400 kelma: u li setgħet rebbħitu l‑ktieb (1) Id‑diffikultajiet li jiltaqa’

magħhom il‑Missjunarju; (2) A day in a Mission Station; (3) Do you think that the missions are of great importance for the spreading of Christ’s Kingdom? Why? Sezzjoni Ċ kienet tinkludi l‑klassijiet tat‑II u l‑ewwel sena, kif ukoll tal‑Preparatorja fejn setgħu jagħżlu wieħed minn erba’ komponimenti ta’ mhux aktar minn 200 kelma: (1) Ittra ta’ tifel lil Missjunarju; (2) Kieku kont tifel Ċiniż u tiltaqa’ għall‑ewwel darba ma’ Missjunarju xi ħsebijiet jgħaddu minn moħħok?: (3) Christmas day among a group of Indian Catholics; (4) Write a short story about an African boy who was converted by a missionary. Il‑kompetizzjoni għalqet fil‑15 ta’ Diċembru. Għal xi raġuni ma kienu tħabbru l‑ebda riżultati u ma dehru l‑ebda komponimenti fir‑rivista ħlief għal Imħabba Miċħuda b’Imħabba (Sena XVIII, Marzu 1950. Nru 3, pp. 41‑2) ta’ Ġużi Abela ta’ Klassi V. Dan il‑komponiment kien inqara fil‑Konkors tax‑Xirka Maltija Missjunarja Studenti. 

Imwieled Ħaż‑Żabbar, Abela emigra l‑Awstralja fl‑1952 wara li ħadem ta’ skrivan fit‑Tarzna. Ordna qassis [Dun Ġużepp] (1960) iżda ħalla s‑saċerdozju biex iżżewweġ lil Carol Parkes (1969). Beda jxandar fuq ir‑radju (1975) u waqqaf il‑Malta Literature Group (1979). Irnexxielu jdaħħal it‑tagħlim tal‑lingwa Maltija fl‑Awstralja fil‑livelli kollha minn dak primarju sa dak terzjarju. Bħala kittieb ta’ poeżiji, novelli u komponimenti ġie ppremjat diversi drabi għall‑kitbiet letterarji f ’antoloġiji u f ’diversi rivisti.

4

26


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

POWERED BY

Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)

'Dinja Mutur' huwa proġett eċċitanti li Missio beda fuqu b'kollaborazzjoni ma' Stephen Formosa, li ser ikun qed isuq il‑mutur tiegħu madwar l‑Afrika, l‑Asja u l‑Amerika t'Isfel f'avventura ta' vjaġġ waħdu. Matul il‑vjaġġ, Stephen ser ikun qed jgħaddi minn irħula bi proġetti appoġġati u ffinanzjati minn Missio sabiex jiddokumenta l‑esperjenza tiegħu. Minn għajnejn Stephen, wieħed ser ikun jista’ jara stampa ċara u reali ta’ kif Missio jgħin komunitajiet li jgħixu f’irħula remoti u kif Missio jinvesti fit‑tul fl‑edukazzjoni ta’ dawn l‑individwi. Il‑kontribuzzjoni ġeneruża tiegħek tgħinna nsostnu lil Stephen matul il‑vjaġġ tiegħu waħdu madwar il‑kontinenti u jgħin lil Missio jittrasmetti l‑esperjenza tiegħu sabiex inkunu nistgħu ngħixu dan il‑vjaġġ eċċitanti u l‑proġetti li jibdlu l‑ħajja, imwettqa grazzi għall‑ġenerożità ta’ ħafna.

Nirringrazzjawk tal‑appoġġ tiegħek. https://missio.org.mt/donate/projects/education‑training/ dinja‑mutur/ 27


Jannar 2022

384, Żabbar Road, Il‑Fgura, Malta. Tel: 2180 2130 Open: 9:00am ‑ 12:30pm, 4:00pm ‑ 7:00pm

www.raysjewellerymalta.com

Nick’s Agricultural Supplies All you need for agriculture

Jonathan Callus tel: 21465869 mob: 79296399 Mons Mikiel Azzopardi Str., Siġġiewi www.nickagriculture.com nickagriculture@hotmail.com

28


Jannar 2022

#

Debbie’s Baby Centre

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

DITTA DARMANIN

Gilders and Restorers since 1949

Your one stop shop!

Sole agents of

Our Lady of Sorrows Street, Zejtun Telephone: 27694815 or 27803270 Mobile: 99809825 E‑mail: dbc@onvol.net Website: www.debbiesbabycentre.net 22, St. Christopher Street, Valletta 215, St Paul Street, Valletta E: dittadarmanin@gmail.com W: dittadarmanin.weebly.com T: 99822281, M: 99590764

29


Jannar 2022

Tel: 21‑496894.

DMD Auto Parts JOSEPH LEWIS JEWELLER Wednesday afternoon closed

Misraħ il‑Kebbies, ST. VENERA.

30

IMPORTERS AND DISTRIBUTORS OF ORIGINAL MECHANICAL AND BODY PARTS FOR KIA ‑ HYUNDAI ‑ CHEVROLET MODELS Tel: (+356) 27495752 Fax: (+356) 27495752 Mob: (+356) 99495752 Email: dmdautoparts@onvol.net Website: www.dmdautoparts.com


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

“If you want peace, you don’t talk to your friends. You talk to your enemies.” Archbishop Desmond Tutu 1931-2021

31


Jannar 2022

DEHRIET TAL‑MADONNA – EMMANUEL CUTAJAR

Il‑Ħidma Evanġelika ta’ Marija Santissima Bħala Missjunarja It‑Tmien Parti

Il‑Madonna ta’ Filippsdorf, Għajnuna tal‑Insara, fir‑Repubblika Ċeka Magdalena Kade twieldet fis‑sena 1835. Ta’ 31 sena bdiet tbati minn mard serju. Peress li kienet orfni, kienet tgħix ma’ ħuha Joseph ta’ 34 sena u ma’ martu Cecilia u l‑ħames uliedhom. Minħabba dan il‑mard, Magdalena ma kenitx tiflaħ tqum mis‑sodda u ħafna ħin matul il‑jum kienet tgħaddih fis‑sodda. Minbarra ħuha u martu, Magdalena kellha wkoll ħabiba li kienet tieħu ħsiebha, tgħinha fil‑ħtiġijiet tagħha u fl‑istess ħin iżżommilha kumpanija għal ħafna ħin mill‑ġurnata, saħansitra ġieli anki matul il‑lejl. Fit‑13 ta’ Jannar 1866, għall‑ħabta tal‑erbgħa ta’ filgħodu, Magdalena, waqt li kienet fis‑sodda muġugħa, tant li ma setgħetx titkellem, kienet qiegħda tħares u titlob quddiem l‑inkwatru tal‑Madonna tad‑Duluri li kien mal‑ħajt faċċata tas‑sodda. Dak il‑ħin, il‑ħabiba tagħha 32

kienet ukoll ħdejha. Ħin bla waqt Magdalena, eċċitata, għajtet bil‑ferħ: “Ħares, ara dik id‑dija! Ħares lejn dik is‑sbuħija.” Il‑ħabiba minnufih ħarset lejn fejn urietha Magdalena, iżda ma rat xejn. Magdalena kienet l‑unika waħda privileġġata li setgħet tara dik id‑dehra ta’ sbuħija ta’ mara liebsa l‑abjad u b’kuruna tad‑deheb f’xagħarha qrib is‑sodda tagħha. Magdalena, għall‑bidu beżgħet, imma wara għarfet li kienet irċeviet żjara mingħand il‑Verġni Marija. Il‑Madonna ħarset lejn Magdalena b’ħarsa ta’ imħabba, ċaqilqet xofftejha bil‑mod u qalet lil Magdalena: “Binti, issa inti mfejqa.” Ftit

wara, il‑Madonna għebet. Magdalena minn dak il‑ħin stess setgħet tqum minn fuq is‑sodda u ħassitha li kienet tabilħaqq imfejqa għalkollox. L‑aħbar ta’ din id‑dehra xterdet mar‑raħal kollu, u t‑talb u d‑devozzjoni lejn il‑Madonna beda dejjem jiżdied. Fil‑fatt kienu bdew jiġu rrappurtati każijiet ta’ xi fejqan ieħor mirakuluż. Hekk pereżempju, fit‑13 ta’ Settembru 1866, f’Kathenhof, omm imnikkta geżwret sieq binha, li kienet ser tiġi amputata, fid‑drapp tal‑għażel li kien imqiegħed f’riġlejn ix‑xbieha tal‑Madonna f’Filippsdorf. Dak il‑ħin it‑tifel ħass sensazzjoni qawwija ta’ sħana u wara


Jannar 2022

# mill‑Prussja rebħu Franza. Ħafna minn Franza kienet taħt okkupazzjoni Prussjana u l‑għadu kien wasal sa Laval, li jinsab fiż‑żona tan‑Normandija fi Franza. Kien imiss il‑ksib tar‑raħal żgħir Franċiż ta’ Pontmain, madwar tletin mil ’il bogħod. Minbarra l‑gwerra, din iż‑żona kollha nħakmet minn epidemija tat‑tifojde u l‑marda tal‑ġidri kienet qed tinfirex sew hemmhekk. Deher li kien l‑agħar żmien għal dawk li kienu jgħixu hemm. Fil‑11 ta’ Jannar 1871 waqt il‑battalja ta’ Le Mans, dehret l‑Aurora Borealis (dawl polari) fis‑sema li ħalliet lil kulħadd mistagħġeb u ħosbien. Xi nies bdew ibassru li xi ħaġa tal‑għaġeb kienet ser tiġri. Kulħadd kien imbeżża’! Barra minn hekk, fis‑17 ta’ Jannar seħħ terremot. In‑nies kienu bdew jitilfu kull tama u bdew iħossu li t‑talb tagħhom lil Alla ma kienx qiegħed jinstema’. Iżda ftit kienu jafu li d‑dinja tagħhom dakinhar stess kienet ser tinbidel!

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

tlett ijiem fieq għalkollox. Eventwalment, dan it‑tifel wara sar saċerdot missjunarju fil‑Kongregazzjoni tal‑Kelma Divina fl‑Olanda. Aktar tard maż‑żmien, il‑kappillan tal‑post, Dun Francis Storch, stqarr li kien irreġistra ħdax‑il fejqan mirakuluż ieħor u grazzji maqlugħa bl‑interċessjoni tal‑Verġni Marija meqjuma f’Filippsdorf. Ftit żmien wara, Mons. Augustin Pavel Wahala, l‑Isqof ta’ Litomene, waqqaf Kummissjoni Djoċesana biex tistudja u teżamina sew dan il‑fejqan kollu mirakuluż. Wara stħarriġ intensiv huwa għaraf il‑fejqan u l‑karattru sopranaturali tiegħu. Fiż‑żmien bejn l‑1870 u l‑1885 inbniet knisja f’ġieħ il‑Madonna ta’ Filippsdorf. Inbena wkoll kunvent tal‑patrijiet Redentoristi biex jieħu ħsieb il‑kustodja tal‑knisja, u l‑ħtigijiet spiritwali u materjali tal‑pellegrini li dejjem kienu qegħdin jiżdiedu hemmhekk. Fis‑sena 1885 din il‑knisja ġiet elevata għal Bażilka Minuri mill‑Papa Ljun XIII, li uffiċjalment ikkonsagraha u ddedikaha lil Marija Santissima Għajnuna tal‑Insara. Dan is‑Santwarju għadu sal‑ġurnata tal‑lum post meqjum u mfittex ħafna ta’ pellegrinaġġ.

Magdalena Kade mietet fl‑10 ta’ Diċembru 1905 f’Gerorgswalde u ngħatat funeral solenni. Matul ħajjitha hija kienet biegħet kollox biex tgħin fl‑ispejjeż tal‑bini tas‑Santwarju. Il‑festa tal‑Madonna ta’ Filippsdorf, Għajnuna tal‑Insara, tiġi ċċelebrata kull sena fit‑13 ta’ Jannar mill‑isqfijiet, kleru u nsara tar‑Repubblika Ċeka u l‑Ġermanja.

Id‑Dehra tal‑Madonna tat‑Tama, f’Pontmain, fi Franza Is‑snin 1870‑1871: Żmien il‑Gwerra Franko‑Prussjana li matulha koalizzjoni ta’ stati Ġermaniżi mmexxija

Fis‑17 ta’ Jannar 1871, hekk kif beda jidlam, il‑Verġni Marija dehret lil erbat itfal fuq matmura tal‑qamħ fir‑razzett tal‑familja Barbadette, f’Pontmain. Ewġen Barbedette ta’ 12‑il sena u ħuh Joseph ta’ 10 33


Jannar 2022

DEHRIET TAL‑MADONNA – EMMANUEL CUTAJAR

snin kienu l‑ewwel li rawha fis‑sema. Huma ddeskrivewha bħala mara sabiħa b’libsa blu skur miksija bil‑kwiekeb. Kienet liebsa velu iswed b’kuruna tad‑deheb fuq rasha. Wara rawha wkoll iż‑żewġt ibniet Francoise Richter ta’ 11‑il sena u Jeanne‑Marie Lebosse ta’ 9 snin (ritratt). Il‑Madonna ma lissnet l‑ebda kelma lit‑tfal, imma messaġġ bil‑miktub deher fuq bandalora kbira bajda li nfetħet taħt saqajn

il‑Madonna. Il‑messaġġ kien jgħid hekk: “Itolbu uliedi, Alla jismagħkom fi żmien qasir. Ibni jħalli lilu nnifsu jitqanqal bil‑mogħdrija.” Din id‑dehra ta’ darba damet madwar tliet sigħat. Fil‑fatt, f ’dak l‑istess jum, jingħad li l‑Prussjani waqqfu l‑avvanz militari tagħhom fi Franza meta l‑Kmandant Prussjan 34

stqarr li b’mod misterjuż il‑Madonna inviżibbli mbarrat it‑triq tagħhom. Fi żmien ħdax‑il jum il‑Prussja kienet irtirat it‑truppi tagħha minn Franza. Ġie ffirmat armistizju u l‑gwerra ntemmet. Pontmain u Franza kollha ġew meħlusa, u ġie ffirmat trattat ta’ paċi bejn Franza u Prussja. Fit‑2 ta’ Frar 1872, l‑Isqof Casimir Wicart tad‑djoċesi ta’ Laval, awtorizza d‑devozzjoni lejn id‑dehra tal‑Madonna f’dak ir‑raħal.

Fid‑29 ta’ Mejju 1872 huwa kkummissjona wkoll lill‑missjunarji tal‑Oblati ta’ Marija Immakulata biex jibnu santwarju ddedikat lill‑Madonna tat‑Tama. Fil‑21 ta’ Frar 1905, Papa Piju X għolla l‑istatus ta’ dan is‑santwarju għal bażilika li llum tilqa’ madwar 200,000 pellegrin fis‑sena li jmorru hemm biex jitolbu l‑interċessjoni ta’ Marija Santissima. Il‑Festa tal‑Madonna tat‑Tama, f’Pontmain hija ċċelebrata kull sena fis‑17 ta’ Jannar. 


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

AVVIŻ IMPORTANTI Il‑Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ id‑Direttiva Nru 19 u fost l‑oħrajn avża li, mill‑1 ta' Jannar 2022, il‑banek lokali kollha mhux ser isarrfu aktar ċekkijiet li jammontaw għal €20 jew anqas. Għalhekk niġbdulkom l‑attenzjoni u nitolbukom sabiex l‑abbonament tar‑rivista Malta Missjunarja, isir billi tagħżel waħda minn dawn l‑għażliet: 1. 'Cash' ‑ billi tmur personalment f'wieħed mill‑uffiċini tagħna fil‑Belt jew il‑Mosta, 2. Permezz ta' 'bank transfer' (ara dettalji f'paġna 18), 3. Tabbona għal sentejn b’ċekk ta’ €21 pagabbli lil Missio Malta (ara dettalji hawn taħt u formola fil‑paġna ta' wara). Missio jirriserva d‑dritt li, f'ċirkostanzi li m'għandux kontroll fuqhom, jieħu deċiżjonijiet għall‑benefiċċju tal‑qarrejja u tal‑missjonijiet li nsostnu. Għall‑aktar tagħrif ikkuntatjana fuq 2123 6962.

Grazzi mill‑qalb ‑ Missio Malta

Rivista missjunarja b’40 paġna, kollha bil‑kulur, maħruġa minn Missio (Uffiċċju Missjunarju) għal aktar minn 80 sena Aġġorna ruħek fuq id‑Dinja Missjunarja. Abbona fir‑Rivista Malta Missjunarja fejn issib:

Aħbarijiet mid‑dinja missjunarja | Intenzjoni tax‑xahar Esperjenzi missjunarji Maltin u Għawdxin | Ċajt u kompetizzjonijiet Dan kollu għall‑prezz ta’ €21 għal abbonament ta’ sentejn li jinkludi ukoll Kalendarju MIssjunarju b‘xejn.

Tista’ tabbona online fuq: www.missio.org.mt 35


RIĊETTA TRADIZZJONALI

Jannar 2022

KEJK TAL‑LARINĠ MILL‑MAROKK

Metodu: • Aqsam il‑larinġiet fi tmien biċċiet kull waħda u itħanhom sew fi blender bil‑qoxra b’kollox. • Żid il‑ħalib u z‑zokkor, u ħawwad sew flimkien.

X’għandek bżonn: • 2 larinġiet • 120 millilitru ħalib • 200 gramma zokkor • 3 bajdiet • 300 gramma dqiq • 16‑il gramma ‘baking powder’

• Żid il‑bajd, id‑dqiq u l‑‘baking powder’, u erġa’ ħawwad. • Itrasferixxi t‑taħlita ġo landa tal‑kejkijiet miksija bil‑karti strazzi. • Aħmi f ’forn bi sħana moderata għal madwar 40 minuta. • Xħin jibred, neħħi mil‑landa u ferrex ftit ‘icing sugar fil‑wiċċ. • Żejjen il‑wiċċ tal‑kejk bil‑flieli tal‑larinġa,

• ‘Icing sugar’ • Flieli rqaq ta’ larinġa

‫ةيفاعلاب‬ (L‑ikla t‑tajba)

Jiena: ______________________________________________________________________________________________ Indirizz: __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Kodiċi Postali: _________________________________

Tel/Mob: ___________________________________ E‑mail: __________________________________________ Nixtieq: Inġedded l‑abbonament tiegħi Nibda nirċievi r‑rivista d‑dar bil‑posta Nagħti abbonament rigal lil:

Imla l‑formola u ibgħatha flimkien ma’ ċekk pagabbli lil Missio fuq: Abbonament Malta Missjunarja Missio, 7, Triq il‑Merkanti, Valletta, VLT 1171

Isem: _________________________________________________________________________________________________________ Indirizz: _____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Kodiċi Postali: _________________________________

Tel/Mob: ___________________________________ E‑mail: __________________________________________ 36

Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)


E &C P O

#

ARITY H

FAITH H

Jannar 2022 MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

G IF

T SHOP

Il‑ħanut qed ikun miftuħ mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa bejn id‑9:00am u l‑5:00pm. Is‑Sibt bejn id‑9:00am u s‑1:00pm. Tista’ wkoll tixtri onlajn mill‑ħanut Faith Hope & Charity billi żżur https://zaype.com/FHCshop

Sibna wkoll fuq Facebook: Faith Hope & Charity Qed nagħmlu ‘Home Deliveries’

7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta Tel: 21234328 37


KOMPETIZZJONI ‑ JANNAR 2022

Jannar 2022

SUDOKU

Imla l‑vojt kollu b’mod li l‑kolonni, il‑linji u kull kaxxa ta’ disgħa jimtlew bin‑numri 1 sa 9. Ibgħat il‑kaxxa kompluta sa mhux aktar tard mill‑15 tax‑xahar flimkien ma’ ismek, kunjomok u l‑indirizz hekk: Malta Missjunarja – Kompetizzjonijiet, Nru.150, Missio, Triq Lorenzo Gafà, il‑Mosta MST 4128. L‑ewwel tweġiba tajba li tittella’ bil‑polza tirbaħ kupun ta’ €15 li jissarraf mill‑ħanut ta’ Missio, ‘Faith, Hope & Charity’ fil‑Belt Valletta.

1

3 2

4

2 5

7

4

1

8

6 7

8

2

1

5

9

3

7

9

3 4 5

3

Isem u Kunjom: ____________________________________

5

__________________________________________________ Indirizz:___________________________________________

5 6

8

1

4

__________________________________________________

9

__________________________________________________ __________________________________________________

6 Soluzzjoni tal‑Kompetizzjoni ta’ Novembru 2021: Ir‑rebbieħa tal‑kompetizzjoni hija Miriam Said mill‑Mosta. Grazzi lil kull min bagħtilna t‑tweġibiet. Prosit lir‑rebbieħa. Hija tirċievi ittra bil‑posta mingħandna biex tkun tista’ ssarraf il‑kupun.

Kodiċi Postali: ____________________________________ DJAMANT ROSA JAN SARA TARA VIKTOR

✖ ✖ ✖ ✔ ✖

DEHEB

✖ ✔ ✖ ✖ ✖

FIDDA

✖ ✖ ✔ ✖ ✖

RUBINI

✔ ✖ ✖ ✖ ✖

BRONŻ

✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Nitbissmu ftit: Aron: Kont taf li missieri jqaxxar il‑leħja aktar minn ħamsin darba kuljum? Donna: U mur ’il hemm! Kif jista’ jkun?! Aron: Dażgur li jista’ jkun! Missieri barbier! 38

Mamà: Bernard, kelli żewġ pakketti ħelu fuq il‑mejda, taf fejnhom? Bernard: Iva, ma, ħadthom jien u tajthom lil wieħed tifel li kien mejjet bil‑ġuħ. Mamà: Tassew? Sewwa għamilt ibni. Allura dan it‑tifel min kien? Nafu jien? Bernard: Ħeqq ... jien ma!


Jannar 2022

#

MISSIO FEST Is‑Sibt 12 ta’ Marzu, 2022

Eżempji sbieħ • Knisja Parrokkjali Santa Katerina, iż-Żurrieq

Mulej ilqa’ f’Saltnatek lill‑benefatturi tagħna, familjari u ħbieb. • 16 ta’ Ottubru, 2021 Mary Rose Brincat Agħtihom O Mulej il‑mistrieħ ta’ dejjem.

• John Farrugia u Catherine Grech miż-Żurrieq • Parroċċa Stella Maris Tas-Sliema Taw bolol użati li jinbiegħu lill‑kollezzjonisti, kif ukoll irċevuti fiskali u muniti antiki. Grazzi mill‑qalb tal‑kontribut tagħkom lejn il‑missjoni. Il‑qligħ imur għall‑proġetti b’risq il‑missjoni.

Nota mill‑Bord Editorjali: Inħeġġu lill‑qarrejja ta' Malta Missjunarja sabiex jagħmlu użu mis‑servizzi u/jew jixtru mingħand dawk il‑ħwienet li jirreklamaw fuq ir‑rivista. Grazzi. Nota: It‑tfal kollha huma mħeġġa jidħlu fil‑paġna ta' Facebook Missio Malta Events Page/ Tfal Missjunarji fejn jistgħu jsibu diversi logħbiet u attivitajiet ta' interess. Missio Malta • Missio Tfal

Websajt Missio • Informazzjoni dwar il‑missjoni u l‑missjunarji • Proġetti li twettqu u qed jitwettqu • Animazzjoni missjunarja • Attivitajiet • Rivisti tal‑passat • MissioTfal ‑ stejjer, attivitajiet, kompetizzjonijiet, rivisti tal‑passat

Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)

www.missio.org.mt 39


Jannar 2022

Nagħmlu xogħol ta' tindif ta' monumenti u lapidi, u memorji f'kull ċimiterju f'Malta u Għawdex. Nagħmlu ritratti u memorji ġodda. Nagħtu stima ta' kull biċċa xogħol.

Joseph Mary Mangion Tel. 2143 0185 • Mob. 9946 9467 40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.