Fiskerbladet 6-7 2020

Page 10

AF JENS NØRGAARD

HÅNDTERINGSVANVID AF NATURENS RESSOURCER

Medens verdensmarkedet ”skriger” efter proteiner, så må danske fiskere erkende at dette års tobisfiskeri synger på sidste vers. Om fire uger til Skt. Hans er sæsonen der begyndte den 1. april slut. Til den tid vil en stor del af den olieholdige fiskeart dø og gå til bunds i Nordsøen. Det sker på trods af advarsler fra fiskerne, der ønsker kvoterne sat op fra de nuværende 215.000 tons til minimum 400.000 tons. Norge har netop sat kvoten op fra 70,000 til 250.000 tons grundet de store mængder tobis. Allerede efter sidste års skrabetogt i december kunne biologerne bekræfte fiskernes oplysninger om at mængderne af tobis i Nordsøen, nu overstiger alt andet hvad man hidtil gennem årene har kunnet se. Det er lige før vi kan gå ovenpå de store stimer hen over Nordsøen eller til Doggerbanke i syd, som i mange år var danske fiskeres forrådskammer hvad tobis angår. Det er ICES Det Internationale Havundersøgelsesråd med base i København, der rådgiver i forhold til kvotefastsættelserne. I år har ICES ”skudt” forbi til stor skade for fiskerne og samfundet. Det skyldes rådets ekstraordinære forsigtighedsprincip. Havde de fulgt deres oprindelige beregningsgrundlag, så var kvoten fra start over 400.000 tons. Med egne øjne kunne fiskerne se at tobis mængderne i havet var enorme. De store fireårige fisk i dette års kvoter vil være døde næste år, når en ny tobis sæson står for døren. Det er det rene vanvid fastslår en af de forargede fiskere samtidig med, at vi har et verdensmarked der skriger efter proteiner. Det danske Miljøministerium følger ICES beslutning til punkt og prikke uden at stille spørgsmålstegn, siger Henrik Christensen. SØREN GADE I SPIL I Norge er biologerne ude med fiskerne på havet for at sikre, at der ikke sker overfiskeri. Fiskeskip-

10

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 2 0

per Henrik Christensen, Agger, HM 424 Westbank, er blandt bannerførerne herhjemme for hastebehandling af kvotestørrelsen på tobis. Når Norge kan, så må vi også kunne! Skipperen efterlyser i øvrigt en mere ensartet politik på fiskeriområdet i EU. Han har i den forbindelse rettet henvendelse til næstformand i EUs Fiskeriudvalg, Søren Gade, (V). I problematikken bakkes Henrik Christensen op af alle industrifiskere samt fiskemel- og oliefabrikkerne. Det gælder også nybegynderen, fiskeskipper Henrik Bloch, Hanstholm, HM 281 Mercy. Den 1. januar overtog han sit skib, der var rigget til hummerfiskeri i

Skagerrak. Det måtte man opgive grundet de voldsomme prisfald som skyldtes importstop til de italienske forbrugere og restauranter som følge af Corona udbredelsen. Bedre blev det ikke da Danmark blev ramt af den internationale pandemi Covid 19. FISKERNE BLØDER Tobis fiskeriet skulle så have været Mercy-folkenes redning. Som nyetableret i dansk fiskeri har vi svært ved at få fat i kvoter. De er for dyre. I tobis-fiskeriet kom vi godt fra start. Det lovede godt men fik en hurtig ende som følge af mangel på kvote. Får vi den forhøjet som i Norge, så vil det være en god sæson. FF Skagen og 999 Trible

Nine holder øje med fiskernes øjeblikkelige overlevelseskamp. CEO i FF Skagen, Johannes Palsson, savner perspektiv i debatten. Sammenstemmende siger de to fiskeskippere Henrik Christensen og Henrik Bloch: -Corona-debat eller ej – de danske fiskere ”bløder”. Valget må være en Corona-pakke eller politisk opbakning til at klare os selv. Lad tobis være en af vore hjælpepakker! Dansk fiskeri skal ikke være en politisk kampplads. Flere end 40 fiskeskibe med over 150 beskæftigede ombord er påvirket og ramt af mangel på politisk fornuft.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.