Maritime Danmark 5 2020

Page 1

DANMARK NR. 5

Maj 2020 22. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

DKK 49,50

CORONAKRISEN

HAVNEBLADET

THYBORØN HAVN

Brug for langsigtet plan

Højt aktivitetsniveau i havnene

Stigende offshore aktivitet


MARITIME DANMARK 5-2020

TOPHISTORIE

HavneBladet

9

MIDLERTIDIGT VANSKELIGT 2019 AFLØST AF GOD AKTIVITET Trods udfordringerne i forbindelse med Covid-19 er året startet med pæne godsmængder og rigtig højt aktivitetsniveau i både Rødbyhavn Trafikhavn og Nakskov Havn.

10

DLG SILO NEDBRUDT EFTER LANG OG TRO TJENESTE En af Nakskovs karakteristiske bygninger på havnen er nu fjernet. Det markerer afslutningen på en lang historie og nye muligheder for Nakskov.

4

CORONAKRISEN KRÆVER EN LANGSIGTET PLAN

11

Den maritime industri har brug for hjælp til at komme i omdrejninger igen, når coronakrisen engang er overstået. Derfor har Danske Maritime udarbejdet et notat, som peger på en række kort- og langsigtede initiativer, der kan hjælpe med til at bringe den danske maritime industri tilbage på sporet.

7

6

SCANDLINES HYBRIDFÆRGE KLAR TIL FREMTIDEN Hybridfærgen M/F Deutschland, der sejler på ruten Rødby-Puttgarden, har været på værft og fået nye avancerede thrustere. Sammen med et nyt styresystem fra Kongsberg Maritime og helt ny bundmaling, har skibet nu et betydeligt mindre klimaaftryk.

SPÆNDENDE NY JOBMULIGHED FOR NAVIGATØRER Danmark og Tyskland er gået sammen om at etablere et nyt VTS-center, Femern Bælt Vessel Traffic Service, som skal sikre sejladssikkerheden under etableringen af den faste forbindelse mellem de to lande i Femern Bælt. Søværnet søger 28 skibsførere, der skal være med til at bygge arbejdspladsen op fra bunden.

MODERNE OG FUNKTIONELT HAVNEKONTOR Et stort skridt fremad for erhvervshavnene - at få medarbejdere og ledelse i Nakskov samlet under ét tag.

12

NY SYDHAVNSKAJ Arbejdet med etablering af ny kaj ved indsejlingen til havnen er langt fremme.

13

UDVIKLING FØLGER LANGSIGTET MASTERPLAN Endnu en brik skal sikre fortsat erhvervsudvikling af Nakskov Havn.

14

RØDBYHAVN TRAFIKHAVNS ISPS-FACILITET ER BLEVET MODERNISERET Da den nye omfartsvej blev etableret måtte den el-betjente port til Østkajen udskiftes med en længere.

15

TRANSPORTVEJ TIL UDSKIBNING FORBEDRES Store emner stiller store krav. Vejnettet, der forbinder områder på Nakskov Havn, får derfor en lille, men væsentlig, opgradering.


8

MARINEHJEMMEVÆRNET FÅR ROS FOR BESKYTTELSE Marinehjemmeværnsfartøjet Apollo var 29. – 30. marts indsat i en force protection-opgave, som gik ud på at beskytte en sikkerhedszone rundt om det franske hangarskib, Charles de Gaulle, og dets følgeskibe i Task Force 473, da de lå til anker ved Frederikshavn for at modtage forsyninger.

20

CTV´ER OMBYGGES PÅ STRIBE I THYBORØN Offshore Windservice A/S har valgt Thyborøn til ombygningen af deres 5 ældste Fob Swath CTV´er (crew transfer vessels) Fob Swath 2, 3, 4 ,5 og 7, og arbejdet er allerede rigtig godt i gang.

18

HAVNEFACILITETER DER KALDER PÅ OFFSHORE

22

Stigende aktivitet i Nordsøen ud for Midtog Vestjylland betyder i øjeblikket stigende offshore aktivitet på Thyborøn Havn. Der sejler ofte offshorefartøjer i havn og antallet er støt stigende.

KOLOFON MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

STIGENDE INTERESSE FOR THYBORØN HAVN TIL UD- OG INDSKIBNING AF GODS Der er i øjeblikket en stigende interesse for at sejle gods ind til og ud fra Danmark Vestfra, for kortere fragtruter og undgåelsen af et trafikeret vejnet i Østdanmark. I Thyborøn opleves der i disse år en stigning i variationen af de bulkgodstyper, der kommer ind og ud over havnen.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg

DANMARK 22. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 5

Maj 2020

DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Brogade 25A 5900 Rudkøbing Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

CORONAKRISEN

HAVNEBLADET

THYBORØN HAVN

Brug for langsigtet plan

Højt aktivitetsniveau i havnene

Stigende offshore aktivitet

Næste udgave: 12. juni 2020


AF MARTIN UHLENFELDT

CORONAKRISEN KRÆVER EN LANGSIGTET PLAN

Den maritime industri har brug for hjælp til at komme i omdrejninger igen, når coronakrisen engang er overstået. Derfor har Danske Maritime udarbejdet et notat, som peger på en række kort- og langsigtede initiativer, der kan hjælpe med til at bringe den danske maritime industri tilbage på sporet.

D

en maritime industri kan ikke blot kan ’lukke ned’ for efterfølgende at kickstarte, når markedet vender tilbage. Erfaringerne fra tidligere tiders værftslukninger har tydeligt vist, at lukkede værfter ikke genåbner. Derfor har Danske Maritime udarbejdet et notat, som brancheorganisationen har sendt til til alle relevante politikere. Notatet gennemgår de handlinger der er nødvendige, for at branchen kan klare sig igennem krisen - både på kort og på lang sigt. ”Vi har fået positive tilbagemeldinger flere steder fra - at det er noget, de vil tage med ind til forhandlingsbordet. Nu må vi så se, hvad

/ SIDE 4

der kommer ud af det”, siger Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime. INITIATIVER PÅ LÆNGERE SIGT Magasinet Maritime Danmark har læst notatet, og fokuserer i denne artikel på de mere langsigtede behov, da de kortsigtede behov kan være imødekommet af politiske initiativer inden dette magasin udkommer. Notatet fra Danske Maritime tager afsæt i, at det er nødvendigt at styrke de danske virksomheders rammebetingelser, så deres globale tilstedeværelse og aktivitet ikke svækkes - både nu og efter krisen.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

DE KOMMENDE 12 MÅNEDER • Fremryk arbejder på offentligt ejede skibe Medregner man statens skibe, herunder krigsskibe, hjemmeværnsfartøjer, lodsbåde og miljøskibe, råder de danske offentlige myndigheder over mere end 150 fartøjer. For nogle af de skibe vil det være muligt at fremrykke service, reparationer eller miljøforbedrende tiltag, og disse opgaver vil have stor betydning for den maritime industri. •K ombiner statens byggerier med forskning, udvikling og innovation Den danske stat bør gentænke sin udbudspolitik, så den – i stedet for at fokusere for ensidigt på pris - bliver mere holistisk funderet med hensyntagen til, hvordan offentlige udbud kan gavne


det danske samfund. Udbud med fokus på kvalitet, innovationsgrad og skabelse af læringsmiljøer for vores uddannelsesinstitutioner vil styrke såvel vores virksomheder som uddannelsen af unge; noget der ikke på samme måde er muligt, hvis prisen alene er det vigtigste parameter. • E t udviklings- og demonstrationsprogram til maritime innovative løsninger Det anbefales, at der etableres en særskilt pulje, som kan yde tilskud til maritime demonstrationsprojekter og implementering af innovative løsninger i forbindelse med bygning af nye skibe og opgradering af eksisterende skibe. EFTER CORONAKRISEN • Eksportfinansiering på linje med verden omkring os Danmark bør derfor etablere en konkurrencedygtig eksportfinansieringsordning i overensstemmelse med den internationale OECD-aftale ’Arrangement on Officially Supported Export Credits’, som fastsætter retningslinjer for eksportfinansiering af skibe. Aftalen er internationalt anerkendt som værende en ikkestatsstøtteordning. •G lobal tilstedeværelse koster Der bør indføres tiltag for at sikre konkurrenceudsatte maritime virksomheders fortsatte eksportevne og innovationskraft. Det kan være i form af særlige skattelettelser i forbindelse med de meget høje omkost-

ninger, som virksomhederne har, når de sender folk ud i verden; dette ville lette eksportvirksomhedernes omkostningsbyrde og styrke deres globale konkurrenceevne. SKAL GENOPDYRKE MARKEDET ”Når coronakrisen er overstået, så skal vores medlemmer i princippet ud og genopdyrke markedet. Selvfølgelig har de nogle kunder, men man skal alligevel have fat på dem igen, på en helt anden måde. Der er forskel på at sidde og skype, og så tale direkte med kunderne, når man skal sælge store dyre ting”, siger Jenny N. Braat. ”Men vi er nødt til at have en konkurrencedygtig finansieringspakke med. Det er ikke nok med garantiordninger - vi har brug for nogle finansieringsordninger, så vi har hele pakkeløsningen. Og gerne med mulighed for at kunne sende folk ud i verden og tage viden med hjem”. Vil man opleve en mere protektionistisk verden efter coronaen? ”Ja, det tror jeg. Allerede før coronakrisen var der en klar tendens til, at landene var begyndt at tænke mere på sig selv. Jeg tror vi skal være forsigtige med at tro, at når coronakrisen er overstået, så vender vi tilbage til der, hvor vi slap”, siger Jenny N. Braat. Er du optimist eller pessimist? ”Jeg er altid optimist på min industris vegne, for jeg ved hvor gode produkter vi har”.

ZEPPELIN DANMARK A/S DIN NYE CAT FORHANDLER

Zeppelin har overtaget Caterpillar forhandlingen fra Pon i Danmark, Grønland og Sverige. Du kan læse mere herom på www.zeppelin-cat.dk.

Zeppelin Danmark A/S | www.zeppelin-cat.dk | +45 70 25 22 11

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 5 /


AF CHARLOTTE KIHRI

SCANDLINES HYBRIDFÆRGE KLAR TIL FREMTIDEN

Hybridfærgen M/F Deutschland, der sejler på ruten Rødby-Puttgarden, har været på værft og fået nye avancerede thrustere. Sammen med et nyt styresystem fra Kongsberg Maritime og helt ny bundmaling, har skibet nu et betydeligt mindre klimaaftryk.

S

kibets propeller består af fire thrustere, to i forenden og to i agterenden, der hver kan rotere 360 grader (Azimuth). Hver thruster vejer cirka 25 tons og har en diameter på 3,2 m. Enheden kan dreje om sin lodrette akse og derved virke som ror. På de hidtidige (push-)thrustere sad propellerdrevet bagest, så vandet først skulle forbi thrusteren, inden det nåede til selve propellerdrevet. På de ny hightech (pull-)thrustere sidder propellen forrest, hvilket giver et mere homogent flow gennem vandet.

/ SIDE 6

MINDRE VANDMODSTAND OG MINDRE STØJ Samtidig med montering af nye thrustere, blev skrogfaconen omkring hver thruster ændret en smule, for at optimere vandtilstrømningen til propellerdrevet. Derved forventes det at CO2udledningen kan reduceres med yderligere 10-15 procent. Samtidig reduceres undervandsstøj og vibrationer betydeligt. Undervandsstøj er et område, miljøorganisationer har stigende fokus på, da en række havdyr påvirkes negativt af den undervandsstøj, skibsfarten genererer. På Rødby-Puttgarden ruten er det særligt de mange marsvin, der bliver påvirket.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NY BUNDMALING SPARER ENERGI Under værftsopholdet fik skibsbunden en ny, algeafvisende silikonemaling, der i forhold til konventionelle bundmalingstyper sparer energi. Den gamle bundmaling skulle fuldstændig fjernes, før den nye type kunne påføres. Da silikonemalingen er temperaturfølsom når den påføres, blev hele skibets bund først dækket af et telt, der kunne opvarmes. Under værftsopholdet blev der også udført reparationer på en række ældre rørledninger, på visirerne og lavet malerarbejder i passagerområderne.


ADVERTORIAL AF MARTIN UHLENFELDT

SPÆNDENDE NY JOBMULIGHED FOR NAVIGATØRER

Danmark og Tyskland er gået sammen om at etablere et nyt VTS-center, Femern Bælt Vessel Traffic Service, som skal sikre sejladssikkerheden under etableringen af den faste forbindelse mellem de to lande i Femern Bælt. Søværnet søger 28 skibsførere, der skal være med til at bygge arbejdspladsen op fra bunden.

”Det vi søger er personer som har drive og lyst til at være med til at skabe en ny arbejdsplads”, siger Aksel Lyngbo Møller, chef for VTS Femern Bælt. ”Vi skal jo starte det her helt fra bunden, og skabe en kultur der gør, at det bliver en god arbejdsplads”, siger Aksel Lyngbo Møller. Jobbet indeholder to hovedopgaver: At overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS området fra et VTS-center i Travemünde. Derudover skal man fungere som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, som sejler ud fra Rødby. Her skal man bistå VTS-centret med at opretholde en sikker afvikling af skibstrafikken i området, og den primære opgave for afviserfartøjerne bliver at få skabt kontakt til de eventuelle skibe, som VTS-centret ikke kan etablere radiokontakt med.

”Det er ikke en forudsætning at man har en masse erfaring som navigatør i handelsflåden, men det er selvfølgelig heller ikke en ulempe. Vi sørger for at der sker en grundig optræning inden man går igang”. Ud over de to hovedopgaver er der mulighed for at arbejde specialiseret med andre tværgående opgaver. Det kan eksempelvis være træning af nye medarbejdere, vagtplanlægning, operative procedurer eller anden relevant sagsbehandling og mødeaktivitet. Vagtplanen består overvejende af sammenhængende 12-timers vagter og rådighedsvagter, hvilket indebærer at der er længerevarende friperioder. ”Vi kan ikke konkurrere med lønniveauet ude på de store verdenshave, men hvis man gerne vil have et job med attraktive arbejdsvilkår tættere

på hjemmet, så er vi bestemt en mulighed”, slår Aksel Lyngbo Møller fast. Fra tysk side ansættes der et tilsvarende antal navigatører, som vil have faste vagter i VTScentret eller på afviserfartøjerne. Arbejdssproget er engelsk. Ansættelsen ophører når anlægsarbejdet af Femern forbindelsen er færdiggjort. Den samlede periode for ansættelsen forventes at vare 6 år. ”Man lærer mange ting man kan tage med sig videre i karrieren, f.eks. at bevare overblikket og prioritere opgaverne i en skarp situation”, siger Aksel Lyngbo Møller. Du kan læse meget mere om jobbet på: karriere. forsvaret.dk/job/femern

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


AF CHARLOTTE KIHRI

MARINEHJEMMEVÆRNET FÅR ROS FOR BESKYTTELSE

Marinehjemmeværnsfartøjet Apollo var 29. – 30. marts indsat i en force protection-opgave, som gik ud på at beskytte en sikkerhedszone rundt om det franske hangarskib, Charles de Gaulle, og dets følgeskibe i Task Force 473, da de lå til anker ved Frederikshavn for at modtage forsyninger.

D

ankerliggerne”, siger Søren Kjellberg, fartøjsfører om bord på Apollo.

ning gå i land godt brugte. Og deres indsats er blevet værdsat.

”Det var naturligt at søge hjælp hos Marinehjemmeværnet til denne opgave, hvor særligt besætningen på Apollo med deres lokalkendskab til skibstrafikken og farvandets beskaffenhed var en vigtig faktor i den taktiske planlægning af opgaveløsningen”, siger kaptajnløjtnant Daniel Lindeblad, Taktisk officer overflade, Niels Juel.

KYSTEN KLAR ”Vi sejlede nok 50 ture frem og tilbage langs kysten i de to dage, og de sejlende, vi kontaktede, var meget forstående. De respekterede det, og forstod det godt. Ja, lige udover en enkelt fisker, der var lidt utilfreds. Altså, han skulle fiske i det område i dag, og så måtte det hangarskib flytte sig,” fortæller Søren Kjellberg med et grin. Sikkerhedszonen på 2.000 yards til Charles de Gaulle og 1.000 yards til følgeskibene var blevet udlagt som en stor firkant på søkortet, og Apollo havde fået den vestlige kant ind mod land.

ROS FOR INDSATSEN ”Apollo løste denne opgave på fornem vis og udviste den høje grad af professionalisme, velvilje og stolthed, som kendetegner Marinehjemmeværnet. Niels Juel ser frem til mulige fremtidige opgaver med MHV 811 Apollo og resten af Marinehjemmeværnet”, siger Daniel Lindeblad med hilsen fra ledelsen om bord på Niels Juel.

Efter godt to døgn med ’kinesertørn’ (fire-timersvagter), en ret hård sø og corona-forholdsregler om bord, kunne den otte mand store besæt-

Planen var oprindeligt, at det store hangarskib skulle have anløbet Aarhus Havn, men det blev aflyst pga. COVID-19-situationen i Danmark.

e franske myndigheder havde anmodet om støtte til at varetage skibenes sikkerhed, og tre danske enheder: fregatten Niels Juel, patruljefartøjet Freja og marinehjemmeværnsfartøjet Apollo løste opgaven, med Niels Juel i spidsen.

FOTO: LARS HORN

Og det var en opgave, som passede fint til den lokale besætning fra Hjemmeværnsflotille 115 Vendsyssel. ”Vi havde fået tildelt et område at patruljere i. Det var vores opgave at kontakte de mindre fartøjer på vej ind i området for at varsko dem om, at de skulle holde afstand til

/ SIDE 8

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Task Force 473 består af Charles de Gaulle og en række fregatter (inklusive Niels Juel) og destroyere fra flere europæiske lande som eskorteenheder.


HavneBladet Erhvervshavnene Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn

Maj 2020

Midlertidigt vanskeligt 2019 afløst af god aktivitet Trods udfordringerne i forbindelse med Covid-19 er året startet med pæne godsmængder og rigtig højt aktivitetsniveau i både Rødbyhavn Trafikhavn og Nakskov Havn. Covid-19 er en global udfordring, som præger os alle i 2020. For vore havne har det været vigtigt fortsat at kunne fungere som et vigtigt stykke dansk infrastruktur. Den opgave har været godt hjulpet af en positiv og fleksibel indstilling fra vore medarbejdere og samarbejdspartnere. Dermed har vi heldigvis hidtil kunnet løse vore basisopgaver uden større vanskeligheder for vore kunder og virksomheder. Aktiviteten i Nakskov har faktisk været rekordstor i

starten af 2020. Samlede anløb på 187 t. bruttotons i første kvartal 2020, er ny rekord - 8,6 % over den hidtidige rekord fra første kvartal 2018. Samtidig er det lykkedes at holde fremdrift i de anlægsopgaver, som længe har været planlagt, og disse aktiviteter forløber heldigvis også rigtig godt. I 2019 har omsætningen været på 12,2 mio. kr., hvilket svarer til en tilbagegang på 13,2 %. Årsagen er primært mindre gods fra MHI Vestas, samt korn- og foderstoffirmaerne.

Vindsektoren er meget projektorienteret, og vi oplever et midlertidigt slip i udskibninger af det projektrettede gods. Produktionen og beskæftigelse fortsætter på højt niveau. Fremtidsudsigterne for vindindustrien tegner godt, og der forventes stor aktivitet i de kommende år. Høsten 2019 har været god, og også kornvirksomhederne ser positivt på fremtiden i Nakskov. De mange aktiviteter med korn, grus, skærver, skrot, roepiller, rammer

og vindmøllevinger, som afvikles på havnene, har alle deres egne udfordringer. Hver enkelt del er en lille brik i det samfund, som vi igen skal have normaliseret mest muligt. Vi vil gerne medvirke hertil, og vil ønske alle vore samarbejdspartnere ekstraordinær god vind med deres udfordringer i disse Covid-19 udfordrede måneder.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


HavneBladet

DLG silo nedbrudt efter lang og tro tjeneste En af Nakskovs karakteristiske bygninger på havnen er nu fjernet. Det markerer afslutningen på en lang historie og nye muligheder for Nakskov. Korn- og foderstoffer er en af de store aktiviteter i Nakskov Havn. DLG prioriterer Nakskov Havn som en af deres vigtige havne i det østlige Danmark, og DLG er, og vil også i fremtiden være en af vore allerstørste kunder. Udvikling kræver forandring, og det har nu fjernet en af de to markante DLG siloer. I vinteren 2019/2020 har DLG gennemført nedrivning af den gamle hvide silo og en lagerbygning beliggende på Sydkajen 5 og 5A på Nakskov Havn.

/ SIDE 10

Et anlæg som ikke længere er tidssvarende, og bygningen har derfor gennem en længere periode ikke været brugt. Det har derfor været et stort ønske for Nakskov Havn og Lolland Kommune at få ryddet arealet, så der kan skabes mulighed for nye aktiviteter. Vi er derfor rigtig glade for, at DLG nu har fundet de nødvendige midler til at fjerne bygningerne og reetablere området, som så er overtaget af Nakskov Havn.

Herefter er arealet solgt med henblik på ny anvendelse af det bynære areal. Vi ser frem til, at området udvikler sig i god harmoni med Nakskov by og virksomhederne på havnen. Siloanlægget har siden ca. 1919 været rammen om diverse aktiviteter med korn- og foderstof. Men der var også mange andre aktiviteter i området, som eksempelvis haller til eksport af kreaturer. Den høje hvide silo er opført i 1920, med en større ombygning i 1968,

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

mens pakhuset er opført i 1974. Efter nedrivning er pladsen blevet planeret, og området er afleveret med en særdeles god belægning af stabilgrus. Nedbrydning af siloen er sket i et godt samarbejde med DLG, nedbrydningsfirmaet P. Olesen, Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed og er gennemført til alles tilfredshed.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Moderne og funktionelt havnekontor Et stort skridt fremad for erhvervshavnene - at få medarbejdere og ledelse i Nakskov samlet under ét tag. Der har længe været et ønske om, at havnen kunne samle sig i nogle bedre beliggende og mere tidssvarende lokaler, efter de har haft den samme lokation i Havnegade mere end 100 år. Det har længe været et ønske at flytte fra det gamle havnekontor for at få en bedre strategisk placering tæt på vore kunder og med let adgang til alle de aktiviteter, der skal varetages på havnen. Dermed spares der tid og intern transport. Lolland Kommune købte i 2019 nogle havnenære industriarealer på Stensø,

umiddelbart syd for Nakskov Havn. Herunder også en bygning med kontor og lagerhaller af størrelse og placering, som var velegnet til ombygning til havneformål. Dermed var muligheden skabt for, at alle aktiviteter kunne samles, og vi mærker tydeligt de store fordele, som det giver i det daglige arbejde.

Bygningerne er nyindrettede, og byder på helt anderledes tidssvarende forhold. Alligevel var det med vemod, vi sagde farvel til de 100 år gamle flotte bygninger, som i alle årene har været rammen om Nakskov Havn. Samtidig glæder vi os over, at der venter de ærværdige gamle bygninger en spændende fremtid, som

et væsentlig led i projektet “Nakskov 2030”. Hvor Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møllerfonden tilsammen har afsat 150 mio. kr. til udvikling af Nakskov. Klart også et initiativ, som vil styrke hele Nakskov som en attraktiv by og dermed også erhvervsudviklingen omkring Nakskov Havn.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


HavneBladet

Ny Sydhavnskaj

Arbejdet med etablering af ny kaj ved indsejlingen til havnen er langt fremme. Efter at vi i 2017 ved renovering fik to helt nye kajer, kaj 4 og kaj 6, har der været pæn fremgang i havneaktiviteterne, og Lolland Kommune besluttede at bevilge penge til endnu en ny kaj for at sikre de helt rigtige forhold for Nakskov Havns kunder. Pladskrævende aktiviteter, ikke mindst med vindmøllevinger, har betydet, at

/ SIDE 12

der i perioder har været stort pres på faciliteterne. Vi ønsker naturligvis de bedst mulige forhold for alle kunder, og glæder os derfor over, at vi snart kan tilbyde yderligere kajer, samt særdeles brugbare kajnære arealer. Entreprenøren, der fik opgaven, er Aarsleff. De er ved at være gamle kendinge i Nakskov, idet det

også var dem, der var entreprenør på kajerne, kaj 4 og kaj 6. Arbejdet blev påbegyndt allerede i februar måned, og der har siden været travlt med etablering af byggeplads, klargøring af arealer og ramning af spuns. Projektet indebærer også en udvidelse af havnebassi-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

net. Her har Aarsleff benyttet sig af uddybningsfirmaet DBB Dredging fra Svendborg, som har fjernet havneslam og uddybet ved den nye kaj til 8,5 meter, som er den samme dybde, vi har i sejlrenden og ved de nyere kajer.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Udvikling følger langsigtet masterplan Endnu en brik skal sikre fortsat erhvervsudvikling af Nakskov Havn. I 2015 blev der udarbejdet en ny master- og strategiplan for Lolland Kommunes erhvervshavne. Allerede på det tidspunkt viste der sig et behov for at udvikle den sydlige side af havnen, da det er her, de store muligheder ligger for nuværende og kommende virksomheder, der vil benytte Nakskov Havn som base for deres udeller indskibning af gods.

2016 og realiserede drømmen om en regulær 350 meter lang dybvandskaj i Nakskov Havn. Kajen blev officielt indviet af havneudvalgsformand Jens Erik Kistrup den 5. december 2016 og er nu omdrejningspunkt for rigtig mange af Nakskov Havns forskelligartede aktiviteter. Af kajens samlede 350 meter er 100 meter udført som en decideret sværdgodskaj.

Masterplanens første store projekt blev gennemført i

Der har vist sig at være yderligere behov for en kaj

med brugbare bagarealer, hvorfor der nu etableres endnu en ny kaj lige ved indsejlingen til selve havnebassinet. Med en kajgade, der er 30 meter bred, 180 meter lang og 8,5 meter dyb ved kajen, vil den nye kaj passe særdeles godt til selv de største skibe, der kan anløbe Nakskov Havn. Som det blev gjort ved kaj 6, bliver de midterste 90 meter forstærket

til tunglastkaj. Kajen kan således klare en overfladebelastning på 20 ton pr. kvadratmeter, hvilket vil muliggøre fremtidig håndtering af sværdgods. Vi ser frem til, at vi i løbet af september kan tage kajen i brug, og samtidig ser vi frem til, at fleksibiliteten i tildeling af kajplads væsentlig vil blive forbedret.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


HavneBladet

Rødbyhavn Trafikhavns ISPSfacilitet er blevet moderniseret Da den nye omfartsvej blev etableret måtte den el-betjente port til Østkajen udskiftes med en længere. Havnen havde oprindeligt manuelt betjente hegn til afspærring af nordkajen. Det var derfor vigtigt, at man fik anløb til kajen anmeldt i god tid, så hegnene kunne hentes frem.

/ SIDE 14

Dette er nu blevet lettere, da den eksisterende elbetjente port på kaj 4 blev udskiftet med en større, og den gamle port herved kunne flyttes til kaj 5.

I vest-enden af kaj 5 er der nu etableret en manuel port, der kan aflåses. Havnen er i gang med at montere tilstødende hegn, så hele faciliteten helt kan undgå manuelle hegn. Her-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

ved kan faciliteten nu lukkes med kortere varsel.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Transportvej til udskibning forbedres

Store emner stiller store krav. Vejnettet, der forbinder områder på Nakskov Havn, får derfor en lille, men væsentlig, opgradering. På havnen i Nakskov er der renoveret kajer og arealer for at forbedre muligheder for industrien på havnen. En af opgaverne i denne forbindelse er, at vejene, der forbinder de forskellige kajer og arealer på havnen, også følger med. Derfor står vejen, der forbinder Vingevej, kaj 5 og kaj 6, over for en udvidelse, således at de mange brede transporter bedre kan flyttes rundt i området. Vejen, der udvides, går fra at være 6 meter

bred til at blive 11 meter. Nakskov Havn med NIMP har haft denne opgave i udbud, og ved licitationen blev det Troels Jørgensen A/S, der vandt opgaven. Opgaven består i at alt gammelt materiale graves op, og der bygges en ny vejkasse med kloakker, hvorefter det afsluttes med asfalt. Arbejdet er påbegyndt ret efter påske og forventes færdigt ved månedsskiftet april/maj.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk www.FiskerBladet.dk

731.000 327.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

21.000 daglige nyhedsbrevsmodtagere

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK WWW.FISKERBLADET.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020


smm-hamburg.com /trailer

the leading international maritime trade fair

driving the maritime transition 8 –11 sept 2020 hamburg

From advanced ship operation and fleet maintenance to meeting IMO regulations, technological change in the maritime industry impacts shipping companies everywhere. At SMM, you can meet the world’s leading suppliers for your business. Be there to discover solutions that make shipping greener, smarter and safer:

ket eTic o buy up t ave s e e d d m an r re o 25% vitation in ket

• 2,200+ exhibitors from the entire maritime value chain • 50,000 industry professionals from 120+ countries • Hall A5 dedicated exclusively to green propulsion • Special theme routes for visitors, e.g. Green Route • Top-notch conferences and first-class networking events

om/tic mburg.c a h m sm asy = e ket eTic ccess a

smm-hamburg.com/news

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair #SMMfair

facebook.com/SMMfair

youtube.com/SMMfair


Havnefaciliteter der kalder på offshore Stigende aktivitet i Nordsøen ud for Midt- og Vestjylland betyder i øjeblikket stigende offshore aktivitet på Thyborøn Havn. Der sejler ofte offshorefartøjer i havn og antallet er støt stigende. Med en beliggenhed på bare 19 sømil fra Danmarks største havvindmølleprojekt Thor, er Thyborøn Havn et både tidsbesparende og brændstoføkonomisk godt valg, når arbejdet på en kommende havvindmøllepark

skal udføres. Men tid og brændstoføkonomi er ikke alene afgørende for valg af basehavn. Høj driftsikkerhed, tilstrækkelig kajkapacitet og kompetent service fra lokale servicevirksomheder er mindst lige så vigtigt.

-Thyborøn Havn besejles i al slags vejr, med en unik østvendt indsejling lige ved den danske nordsøkyst. De sikre besejlingsforhold giver tryghed om et sikkert projekt flow, der kan være altafgørende for offshore-vindprojektet.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168 vestjyskbank.dk/thyborøn

THYBORONPORT.DK


Blue Water Shipping A/S på Thyborøn Havn Virksomheden Blue Water Shipping A/S gør sig i øjeblikket sine erfaringer med Thyborøn Havn og udtaler følgende herom: Gennem de sidste 6 måneders tid har vi i agency afdelingen haft stigende aktivitet i Thyborøn. Det er primært kunder, der arbejder med havbundsundersøgelser, vi pt assisterer i havnen, men vi håndterer også anløb med vindmølledele og andre godstyper i Thyborøn. Geografisk set ligger Thyborøn godt i forhold til de kommende vindmølleparker i Nordsøen, hvilket er medvirkende til den stigende aktivitet. Arbejdet på et offshore vindmølle site starter generelt flere år før, selve vindmøllerne installeres. Der foretages målinger på vind og strømforhold, og der foretages grundige undersøgelser af havbunden. Det er dette arbejde der pt er i gang, og giver god aktivitet i havnen. Blue Water Shipping A/S har haft nogle rigtig gode oplevelser på Thyborøn Havn gennem den seneste tid. Vi ser

-En omfattende kajkapacitet med god plads på baglandsarealer og tilstrækkelige vanddybder i havnebassiner, der ligger i læ, så fartøjer kan ligge roligt, mens de er i havn, det er alt sammen afgørende for både kaptajn og besætning.

og installation af havvindmølleparken, kan få det bedst mulige datagrundlag til at designe deres bud på havvindmølleprojektet ud fra. – Disse forundersøgelser er i høj grad blevet kørt fra Thyborøn Havn.

-Og endelig er en førsteklasses lokal service, med talrige kompetente virksomheder lige ved hånden, den bedste sikkerhed for at samtlige opgaver vil kunne løses, mens man ligger i havn.

Eksempler på fartøjer, der indtil videre har udført opgaverne: · Franklin, fra det danske rederi Northern Survey ApS · Deep Helder fra det hollandske rederi SeaMar Shipping B.V. · Stril Explorer fra det norske rederi Simon Møkster Shipping AS · Geo Ocean IV fra virksomheden GEOxyz

Det er sådanne rammer, offshore-vind branchen siden 2016 oplever på Thyborøn Havn, og det er årsagen til, at fartøjerne i stigende grad tiltrækkes af Thyborøn Havn, når der skal løses opgaver i Nordsøen ud for Midt- og Vestjylland. Havbundsundersøgelser til Thor I løbet af det seneste halve år er der blevet udført forberedende havbundsundersøgelser til placeringen af havvindmølleparken Thor. Talrige geofysiske undersøgelser på mellem 15 og 45 meters vanddybder og diverse kabelførings forundersøgelser er blevet udført, for at virksomheder, der vil byde ind på de kommende licitationer om henholdsvis havvindmølleleverance

THYBORONPORT.DK

Virksomheden MMT Sweden AB, som vandt licitationen om disse indledende havbundsundersøgelser til havvindmølleparken Thor af Energinet, hyrede de forskellige fartøjer ind til opgaven, og de har alle benyttet Thyborøn Havn som basehavn. Mobilisering på sværgodskajanlæg Thyborøn Havn indviede tilbage i 2016 et komplet anlæg med projektkajfacilieter i

også at flere og flere kunder vælger at anløbe Thyborøn i forbindelse med projektarbejde i Nordsøen, i tilfælde af vejrlig, eller hvis skibet afventer ordrer. Udover den geografiske placering i forhold til de kommende havvindmølleparker, ligger havnen også godt i forhold til den nord/sydgående trafik, hvilket sammen med den gode infrastruktur og de mange gode underleverandører gør Thyborøn særdeles attraktiv. Gennem vores landsdækkende agency og stevedore setup servicerer Blue Water Shipping A/S en lang række kunder i Thyborøn og andre havne på Vestkysten. Vi assisterer med generelle agency opgaver som koordinering af havneanløb, besætningsskifte og indkøb af diverse services og udstyr, men også stevedoreydelser. Søren Stougaard, Blue Water Shipping A/S

Sydhavnen bestående af et sværgodskajanlæg, med et udvidet sværgodsareal på 5.000 m2, der støder op til kajen og 150.000 m2 tilstødende baglandsareal til midlertidig oplagring af hovedkomponenter. Udover havvindmølleinstallation er der blevet kørt talrige mobiliseringsprojekter på arealet lige siden, og også Stril Explorer mobiliserede på dette anlæg før havbundsundersøgelserne til Thor. Øget kajkapacitet i 2019 På Thyborøn Havn er vi i dag glade for, at vi traf beslutningen om at øge havnens kajkapacitet yderligere i 2019 med den nyanlagte kaj ved navn Oliekaj. Det var en udvidelse af kajkapaciteten med 130 nye kajmeter, og de har været et godt aktiv at have klart, før havbundsundersøgelserne til havvindmølleprojektet Thor gik i gang. Den har givet besætningerne rigtigt gode arbejdsforhold, og så er det bare afgørende at have god plads til at støtte op om den stigende aktivitet på havnen i takt med den stigende aktivitet i Nordsøen. Thyborøn Havn tæller pt en kajkapacitet på i alt 5 800 løbende kajmeter.


CTV´er ombygges på stribe i Thyborøn Offshore Windservice A/S har valgt Thyborøn til ombygningen af deres 5 ældste Fob Swath CTV´er (crew transfer vessels) Fob Swath 2, 3, 4 ,5 og 7, og arbejdet er allerede rigtig godt i gang. Fob Swath 2 er helt færdig ombygget og idriftsat og Fob Swath 4 er ved at blive ombygget på beddingen på Thyborøn Havn netop nu. Der er tale om en gennemgribende renovering, som er planlagt til at tage 8 – 12 uger pr. fartøj. egne erfaringer med nyere teknologi indenfor fremdrift, havde Offshore Windservice A/S bestilt det nyeste fartøj Fob Swath 8 med en drivlinje af waterjets i stedet for det velkendte CPP-system. Det nyeste fartøj Fob Swath 8 havde siden idriftsættelsen i 2018 vist gode resultater både i form af øget komfort ved kraftigt reducerede vibrationer og øget sejlhastighed. Driften af Fob Swath 8 gjorde det klart, at der dels var store fordele ved den nye teknologi, og fartøjet viste sig også at være sikkert og stabilt i drift.

Den norskejede virksomhed Offshore Windservice A/S har med sin flåde af Fob Swath CTV´er skabt sig et solidt navn i offshore branchen bygget på tillid. Indtil videre tæller flåden 8 fartøjer, og fartøjskapaciteten er fuldt udnyttet. Der er endnu to nye søsterskibe i pipeline for udvidelsen af kapaciteten i de kommende år, og begge fartøjer er allerede nu lejet ud, når de står færdige og bliver sat i drift. Det går godt hos Offshore Windservice A/S. Hvad er årsagen til at Offshore Windservice A/S oplever en stigende efterspørgsel? Spørger man direktøren og kaptajnen Billy T. Kristensen, så siger han: ”Det er ganske enkelt fordi, det vi siger - det gør vi”. Der er ikke så meget slinger i valsen her. Kunderne får, hvad de bliver lovet. - At holde hvad man lover - det er præcis kernen i det DNA, der ligger dybt forankret i virksomhederne i Thyborøn. Måske er det årsagen til, at Offshore Windservice A/S har valgt netop at få fem Fob Swath fartøjer ombygget i Thyborøn. Og når man spørger Billy T. Kristensen, så svarer han, ”det valg bygger på relationer”.

THYBORONPORT.DK

Nu hvor det var tid til renovering af de ældste fartøjer, så var de gode erfaringer med Fob Swath 8 et solidt fundament til at træffe beslutningen om at udvide renoveringsplanen til en egentlig ombygningsplan, så også de ældste fartøjer fik fordelene fra det nye drivsystem. En vished om at få leveret et godt stykke arbejde i en høj kvalitet, og at få det, man bliver lovet - det bygger i høj grad på solide relationer og gode erfaringer med veludført arbejde. Det får man i Thyborøn. Renovering blev til ombygning De fem ældste Fob Swath fartøjer begyndte at trænge til renovering. Det barske miljø, som er kendetegnende ved maritimt arbejde, bliver endnu mere barskt, når der som med Fob Swath arbejdes på havvindmølleparker ved en signifikant bølgehøjde på op til 2 meter. Dertil kommer, at vibrationer generelt er hårde ved fartøjer og bevirker et øget behov for vedligeholdelse for at opretholde den driftssikkerhed, der er afgørende i offshore vind branchen. Begge dele slider ganske enkelt hårdt på fartøjerne. En reducering i vibrationer vil klart være en vigtig målsætning at gå efter for at afhjælpe det hårde slid på fartøjer og derved både forøge driftssikkerhed og reducere vedligeholdelsesomkostningerne markant. De første generationer af Fob Swath fartøjer var drevet af CPP skruer, Controllable pitch propellers, der forårsagede en del vibrationer under sejladsen. For at gøre sine

Imponerende fordele – fart, kontrol og forenkling · De syv år gamle Fob Swath fartøjer kunne før ombygningen sejle med en hastighed på op til 18 knob, hvilket ikke længere var helt hurtigt nok. Med ombygningen kommer de op på 24 knob, hvilket er en væsentlig hastighedsforbedring. Dertil skal tilføjes, at det nyeste Fob Swath 8 fartøj kan sejle med en tophastighed på helt op til 33 knob. · Besætningskomfort prioriteres højt hos Offshore Windservice A/S, det er ganske enkelt virksomhedens vision, og på dette område bliver der med ombygningen skabt store forandringer. Fartøjerne er efter ændringen fra CPP skruer til water jets blevet gjort vibrationsfrie. ”De sejler efter ombygningen så stille, at man nu sagtens kan sove godt ombord”, lyder det fra besætningen. · Med installationen af nyt Hamilton Jet styresystem forenkles styringen betydeligt, faktisk så meget, at fartøjet nu kan manøvreres alene med ét joystick. · Ombygningen betyder en halvering af udstyr for både enklere betjening og enklere


vedligehold. Alle thrusters er eksempelvis blevet fjernet. Offshore windservice A/S har derudover investeret i et DP-0 system, så fartøjet nu kan holdes helt stille med bare et enkelt tryk på én knap. Besætningskomfort der vil noget En så forenklet styring af fartøjet, der gør fartøjerne maksimalt betjeningsvenlige og den vibrationsfrie sejlads, der både reducerer slitagen på fartøjer og øger komforten ombord, gør en kæmpe forskel for besætningen. Besætningen er til rådighed 24/7 i de fire uger ad gangen, som de er på søen, det er afgørende, at det er behageligt at befinde sig ombord. Iderighed og solide løsninger kendetegner Thyborøn Det var en udfordring at tage Swath fartøjer op på beddingsanlæggets skinner med en grundkonstruktion som en katamarans. Det krævede iderighed og faglig ekspertise at finde en god og sikker løsning hertil uden risiko for de kostbare kulfiberfartøjer. Thyborøn Skibs og Motor A/S har derfor udviklet en specialdesignet vogn til opgaven, der som et sikkert fundament sørger for, at Fob Swath fartøjerne kan trækkes sikkert op på beddingsanlægget for ombygning. Thyborøn Skibs og Motor A/S står for installationen af den nye drivlinje på samtlige fartøjer og dermed den komplette installation af motor, gear, jet samt aksler mm. Kvaliteten

THYBORONPORT.DK

i det arbejde, som virksomheden leverer, er så høj, at den bliver påtalt af de øvrige leverandører til ombygningsprojektet. Specialister fra den New Zealandske virksomhed Hamilton Jet, der leverer den nye styring og fremdrift med waterjets, har aldrig i deres lange karriere set en så pæn installation af drivlinje før som på dette ombygningsprojekt. Talrige leverandører bakker op Ombygningen af fartøjerne sker i et kæmpe samarbejde, hvori talrige leverandører indgår. Offshore Windservice A/S har fået en specialdesignet offset gearbox fra Hundested Propeller A/S til ombygningen, og virksomheden Tuco Composite ApS står for kulfiber arbejdet, nyt skrog, m.m. Virksomheden Altisol Teknisk Isolering ApS leverer isoleringen og MCS alarmsystemet. Dancoat står for overfladebehandling og Thyborøn Skibselektro I/S leverer pumper og el-motorer til projektet.Thyborøn Bådebyggeri ApS har bygget en speciel indramning, der ses på billedet på agterenden af Fob Swath fartøjet på beddingen, for temperatursikring til kulfiberarbejdet. Vest-El står for el-installationen af det nye styringssystem, og Man i Flensborg leverer hovedmotorer til ombygningsprojektet. Det er en nøje gennemtænkt og velkoordineret ombygning, hvor alt går op i en højere enhed både øget besætningskomfort, driftssikkerhed, reducering af vedligeholdelsesomkostninger og hastighedsforøgelse.

Det giver god mening at indtænke alt, når fartøjet først skal på land, og det virker, når mange virksomheder står klar til at springe på opgaven, og er gode til at samarbejde, som det er kendetegnende for Thyborøn. Og med faciliteter i form af både et firespors beddingsanlæg og en flydedok med en kapacitet på op til 9000 T, er der gode og fleksible faciliteter til både ombygning, reparation og vedligeholdelse af fartøjer i alle størrelser her på den danske nordsøkyst i læ lige indenfor Limfjorden.


Stigende interesse for Thyborøn Havn til ud- og indskibning af gods Der er i øjeblikket en stigende interesse for at sejle gods ind til og ud fra Danmark Vestfra, for kortere fragtruter og undgåelsen af et trafikeret vejnet i Østdanmark. I Thyborøn opleves der i disse år en stigning i variationen af de bulkgodstyper, der kommer ind og ud over havnen. Det være sig diverse bulkgods i big bags og på paller, såvel som løst og flydende bulkgods. Thyborøn Havn har siden 1996 udviklet sig til at nærme sig de 10 største godshavne i Danmark og har de seneste fire år ligget stabilt med en godsmængde på omkring 1,5 million tons gods. Godsmængden har været stigende siden søral udvindingsvirksomhederne Kroghs A/S og Thyborøn Nordsøral flyttede ind på havnen i 1996. Begge virksomheder har i dag et specialdesignet logistisk setup på en kajnær lokation med stort baglandsareal til sortering af sand og grus. Fleksibiliteten på Thyborøn Havn støtter op om virksomhedernes aktivitet på bedste vis. Det er dette nære samarbejde med kunderne, for at bakke så godt som muligt op om deres behov og derved understøtte deres forretning, der gør Thyborøn Havn så spændende. Varierende bulkgodstyper Godstyperne på Thyborøn Havn stiger år for år i takt med, at de nye faciliteter i form af sværgodskajanlæg, udendørs oplagringsarealer og bulkhaller bliver mere og mere kendte i Danmark og rundt omkring Nordsøen. Meget gods fragtes til udlandet fra Thyborøn pga. havnens gode beliggenhed lige ved Nordsøen, og de sikre besejlingsforhold i al slags vejr. Produktionsvirksomhederne og landbrugsaktiviteten i baglandet nyder godt af Thyborøn Havns nære beliggenhed i forhold til Norge, Island, Grønland, Skotland, England, Holland, Belgien og Tyskland ad søvejen. På billedet er det eksempelvis mursten, som lastes.

THYBORONPORT.DK

Thyborøn Stevedore A/S håndterer gods Thyborøn Stevedore A/S har siden 2017 udviklet sin aktivitet år for år. Virksomheden driver bulkhaller på kajnære lokationer og har alt nødvendigt stevedoreudstyr. Fleksibiliteten er i top, og deres mandskab træder til med lynhurtig reaktionsevne 24/7 – 365 dage om året. Udover at have god lagerkapacitet i bulkhaller og et effektivt stevedore setup for godshåndtering på havnen, er virksomheden nu også i stand til at byde ind med et komplet logistisk setup, der inkluderer transport ad søvejen.Virksomhedens ejer har investeret i egen flåde af seks fleksible godsfartøjer, der kan laste fra 900 T til 2000 T, for således at kunne tilbyde komplette og iderige fragtløsninger til deres kunder. Thyborøn Stevedore A/S finder transportmæssige synergier mellem forskellige virksomheder i et stort puslespil af fragtruter, så fartøjerne sejler med fyldt last og returfragt. Hele fragt-flowet tilpasses bulkhal kapaciteten på havnen, og bulkhal kapaciteten på havnen udvides efter behov. Det er en kunst at finde disse synergier og positionere sig med fartøjer i en størrelse, der passer til nye spirende markedsbehov. Kunderne har med Thyborøn Stevedore A/S fået et godt alternativ til optimeret godshåndtering og fragt, og det bliver spændende at følge deres videre udvikling på Thyborøn Havn fremover.


TURBORENOVERING

Det er vores speciale!

Mere end 30 års erfaring og med markedets nyeste maskiner, tilbyder vi reparation samt salg af renoverede og fabriksnye turboer, direkte fra lager.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk

THYBORONPORT.DK


Karriereløft? Tag en diplomuddannelse i vedligehold med fleksibel undervisning.

EN DIPLOMUDDANNELSE giver dig viden og kvalifikationer, som kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje. Videncenter for Drift og vedligehold tilbyder et fleksibelt forløb, så du kan løfte dine kompetencer, også når du er på søen. EN TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE i vedligehold styrker dit lederskab og din helhedsforståelse i arbejdet med vedligehold, driftssikkerhed og optimering. Lær at organisere og lede vedligeholdelsesopgaver, implementere strategier og analysere forbedringsteknikker, og få værktøjer til at udvikle dit personlige lederskab.

Læs mere på www.fms.dk og kontakt os for information om fleksibel diplomuddannelse.

Find vejen frem VIA University College Købmagergade 86 . 7000 Fredericia . 7620 6546

Teknisk diplomuddannelse i vedligehold


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.