Svenska Frimurare Orden

SE

Svenska Frimurare Orden är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former. Svenska Frimurare Orden har ca 14.500 medlemmar i Sverige och Finland. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron. Svenska Frimurare Orden är, liksom varje lands frimurarorganisation, en självständig nationell organisation. Genom att varje land själv svarar för sin egen organisation kan det förekomma relativt stora olikheter mellan olika länders organisationer.

https://www.frimurarorden.se

Publications