Malta Missjunarja Dicembru 2022

Page 1

VO/1178 Jien. Int. Aħna. Flimkien. #ilmissioint għal donazzjoni www.missio.org.mt | 2123 6962 | 7 Triq il‑Merkanti, Valletta | 7 Triq l‑Imgħallem, Ir‑Rabat Għawdex 1932 2022 MALTAMISSJUNARJA TAʼSERVIZZ GĦALL-MISSJON I SENA  02 Ġie F’Daru U Niesu Ma Laqgħuhx  12 Arise And Shine  32 Dehriet Tal‑Madonna  37 Deżerta Tal‑Kafè Fit‑Tazza NEWSPAPER POST Diċembru 2022 SENA 91

Jien. Int. Aħna. Flimkien.

VO/1178

Missio ‑ [Uffiċċju Missjunarju], 7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171. Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑ Ġimgħa: 9.00am ‑ 1.00pm

Donazzjonijiet jistgħu jitħallew fil‑ħanut Faith Hope & Charity mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 1.00pm ‑ 7.00pm / Is‑Sibt: 9.00am ‑ 1.00pm

Missio: Nru. 150, Triq Lorenzo Gafà , il‑Mosta MST 4128. Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 8.00am ‑ 4.00pm

Tel: 2123 6962 • Fax: 21231272

Imejl: info@missio.org.mt • Websajt: www.missio.org.mt

Uffiċċju Missjunarju, 7, Triq l‑Imgħallem, ir‑Rabat, Għawdex VCT 9066.

Tel: 2155 0267 • Imejl: gozo@missio.org.mt

Ħinijiet: mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa: 8.30am ‑ 12.00pm

BORD EDITORJALI

Editur: Claudia Cini (claudia@missio.org.mt)

Membri:Mons. Valent Borg

Dun Victor Agius, Mario Scicluna, Dun Karm Portelli, Kav. Emmanuel Cutajar KCHS, Robert Farrugia

Websajt u Facebook: missiomalta

Qari tal‑Provi: John Caruana

Grafika: James Trapani (gakbu@gakbu.com)

Malta Missjunarja hija Rivista Missjunarja ta’ kull xahar. L‑ewwel ħarġa: Settembru 1932 bl‑isem ta’ Malta Missjunarja. Jannar 1978: bidla fl‑isem għal Knisja Missjunarja. Frar 2003: mill‑ġdid Malta Missjunarja.

Abbonament għal sena €10.00

Ġie f’Daru u Niesu Ma Laqgħuhx

Żgur li ġieli kellek l‑okkażjoni li tersaq lejn xi akkwarju bil‑ħut ġo fih, forsi biex titfgħalhom l‑ikel, u nnutajt li l‑ħut, kif lemħuk marru jistaħbew wara xi blata jew xi pjanta li kien hemm fl‑akkwarju. Dan għaliex, għalihom, aħna nidhru kbar wisq u allura jibżgħu minna. Kieku ta’ min jispjegalhom li inti tridilhom il‑ġid u kulma se tagħmel hu li titmagħhom. Imma dan ma tistax tagħmlu, għax il‑ħut mhux se jifhmek!

Kif naqraw fil‑Bibbja, Alla l‑Imbierek, il‑ħallieq tas‑sema u l‑art, ried jagħmel xi ħaġa li tidher tant kbira u impossibbli: dik li jibgħat lil ibnu, il‑Kelma t’Alla, fid‑dinja biex jifdi lill‑bniedem. Għall‑bniedem din kienet ħaġa li tidher impossibbli, allura Alla l‑Imbierek, fl‑għerf Tiegħu, iddeċieda li jibgħat lil Ibnu taħt forma ta’ bniedem bħalna biex aħna aktar inkunu lesti li naċċettawh u nemmnu li Alla ried isalvana. Iżda ‘niesu ma laqgħuhx’! (Ġw. 1:11) Il‑misteru tal‑Inkarnazzjoni huwa misteru ta’ fidi, bħal kull misteru ieħor. Imma dan il‑misteru huwa l‑aktar misteru li jikkonċerna lilna l‑bnedmin, għax minnu tiddependi s‑salvazzjoni tagħna. Ġesù

EDITORJAL – CLAUDIA CINI
Kristu F’din il‑ħarġa: 2 Editorjal 4 Messaġġ Mid‑Direttur 6 Intenzjoni Missjunarja 8 Katekeżi 12 Congress Of Young Consecrated Life 16 Joan’s Crafts For Charity 22 Il‑Qaddisa Tax‑Xahar 24 90 Sena Ta’ Storja 28 Poeżija 32 Dehriet Tal‑Madonna 36 Riċetta Tradizzjonali 38 Kompetizzjoni U Ċajt 39 Nitolbu Għall‑Mejtin Tagħna
Ritratt tal‑faċċata: Pondicherry, Indja ‑ Ġugarelli u pasturi tal‑Milied jinbiegħu f’suq ta’ triq.
2 Diċembru 2022

ġie fid‑dinja biex isalvana u jagħtina mill‑ġdid id‑dinjità ta’ wlied Alla biex iħallas għalina quddiem il‑Missier Alla għall‑offiża li għamlu l‑ewwel ġenituri tagħna, Adam u Eva.

Kemm għandna għax nirringrazzjaw lil Alla tal‑Ħniena kbira Tiegħu li għoġbu jibgħat lil Ibnu stess biex ipatti lill‑Ġustizzja Divina għad‑dnubiet, mhux biss li għamlu l‑ewlenin ġenituri tagħna, imma wkoll għad‑dnubiet tal‑bnedmin tad‑dinja kollha f’kull żmien passat, preżent u futur. Din hija l‑festa tal‑Milied li aħna, diżgrazzjatament, qegħdin indawruha f’festa kummerċjali u profana. Ma nħallux min inessina s‑sinifikat tal‑festa tal‑Milied billi jagħtiha ismijiet oħra jew inessina li Kristu huwa

ċ‑ċentru u r‑raġuni għaliex niċċelebraw din il‑festa. Illum hawn it‑tendenza li flok ‘Christmas’ ngħidu ‘Xmas’ u flok ‘Happy Christmas’ qed jgħidu ‘Happy Holidays’ biex

ineħħu l‑idea ta’ Kristu fil‑festa tal‑Milied. Dan m’għandux ikun jgħodd għalina li aħna Nsara u nistqarru t‑twemmin Nisrani.

Silta meħuda mill‑fuljett Mater Dei. 

F’isem id‑Direttur, il‑bord editorjali tar‑rivista Malta Missjunarja, l‑istaff u l‑voluntiera ta’ Missio Malta, nawgura lil kulħadd Milied hieni u sabiħ. Jalla l‑preżenza ta’ Ġesù f’qalbna tibqa’ vera u l‑barkiet Tiegħu jkunu dejjem hemm biex iġibu ferħ u ċelebrazzjoni f’ħajjitna.

3 Diċembru 2022
il‑Milied, ejjew nirringrazzjaw lill‑Mulej tal‑barkiet kollha li ġejna mbierka bihom u noffru t‑talb tagħna għal jiem aħjar.
F’dan

Taf G ħaliex Ingħatajt

Ismek?

Sa ftit taż‑żmien ilu, il‑ġenituri kienu jħobbu jsemmu lil uliedhom għan‑nanniet, zijiet jew qraba oħra. Kienu jħobbu wkoll isemmu għall‑qaddis jew patrun tar‑raħal jew qaddisin oħra. Din id‑drawwa kważi spiċċat għal kollox. Illum, quddiem nett issib ismijiet għall‑kantanti, plejers, postijiet u fjuri. Hawn min ifittex ismijiet tassew strambi biex ikunu uniċi. Dan qiegħed jiġri għaliex m’għadniex nagħtu

importanza lill‑isem. Ma tagħmilx differenza jekk it‑tifel ikunx jismu Ċikku, Pawlu jew Toni. Imma fl‑antik ma kienx hekk.

Fil‑Kotba Mqaddsa nsibu li l‑ismijiet tal‑persuni, tal‑oġġetti u tal‑postijiet kienu juru mhux biss l‑identità tagħhom, iżda fuq kollox il‑missjoni li kellhom iwettqu jew l‑iskop tal‑eżistenza tagħhom. Eva (Hawa) issejħet hekk għaliex hija ‘omm il‑ħajjin kollha’ (Ġn. 3:20), Abraham

ifisser ‘missier ta’ ħafna ġnus’ (Ġn. 17:5) u Ġwanni (Johanan) ifisser ‘Jaħweħ ħanin’. L‑istess isem Ġesù (Jexu’a) ifisser ‘Jaħweħ isalva’: “għax hu jsalva l‑poplu tiegħu minn dnubiethom.” (Mt. 1:21) Skont din il‑mentalità, min jagħti l‑isem ikun ifisser li hu s‑sid, li jista’ jeżerċita s‑setgħa tiegħu fuq dik il‑persuna. Hekk, Alla

MESSAĠĠ MID‑DIRETTUR – MONS. VALENT BORG
4 Diċembru 2022

l‑ismijiet lill‑ħlejjaq li għamel, (Ġn. 1:3‑10) jew isejħilhom b’isimhom. (Is. 40:26) Il‑Lhud kellhom ukoll id‑drawwa li flok il‑kunjom kienu jġibu ma’ isimhom, isem il‑missier; Ġesù bin Ġużeppi jew Xmun bin Ġona. Alla wera ismu, Jaħweħ, lil Mose, (Eż. 3:13‑16) li jfisser ‘Jien li jien’ jew ‘Jiena Hu’. Alla għamel dan mhux għaliex kellu bżonn jagħmel hekk. Huwa waħdu l‑Ħaj u li jagħti l‑Ħajja. Imma l‑Lhud kienu jqisu lil xi ħadd bla isem daqslikieku ma jeżistix. L‑isem t’Alla ‘Jaħweħ’ hu sinonimu għal Alla nnifsu, għalhekk, it‑tieni kmandament ‘La ssemmix l‑isem tal‑Mulej Alla tiegħek fix‑xejn’. (Eż 20:7) Il‑Lhud tant kellhom qima u rispett lejn dan l‑isem li kienu jsejħu lil Alla b’isem ieħor bħal ‘Adonaj’ (Sidi). Ġesù żamm ma’ din it‑tradizzjoni biss żied magħha t‑titlu ta’ Missier li tiegħu hu nnifsu hu l‑Iben. (Mt. 11:25)

Ġesù stqarr li hu għarraf ismu lill‑bnedmin, jiġifieri għarrafhom min hu tassew Alla. (Ġw. 17:6) L‑ewwel Insara wrew rispett u qima lejn l‑isem ta’ Ġesù bħalma għamlu l‑Lhud lejn l‑isem qaddis t’Alla. Hekk li meta dawn kienu jitolbu lill‑Missier, kienu jagħmlu dan f’isem Ibnu, jiġifieri f’għaqda miegħu. (Ġw. 14:13‑6) Kif kull bniedem hu għajjur għal ismu, hekk ukoll Alla hu għajjur għall‑isem qaddis tiegħu. Alla waħdu hu l‑Qaddis, (Apok. 6:10), iżda jrid li aħna lkoll inkunu qaddisin bħalu biex ismu jkun magħruf u gglorifikat minn kulħadd.

Kemm hija drawwa sabiħa li ngħidu ta’ spiss matul il‑jum: ‘Glorja lill‑Missier u lill‑Iben u lill‑Ispirtu s‑Santu’, għax Alla jistħoqqlu dejjem u kullimkien it‑tifħir tagħna. It‑tifħir ta’ ismu jġib barka fuqna, fuq pajjiżna u fuq id‑dinja kollha. 

B’SMS ta’ €6.99 tkun qed tixtri l‑kotba għal tifel jew tifla għal sena skolastika. B’SMS ta’ €2.33 tkun qed titma’ 7 t’itfal għal ġurnata. DONAZZJONIJIET B’RIS Q IL‑MISSJONI sms fuq 50617374 – 2.33 | sms fuq 50618820 – 6.99 B’SMS ta’  6.99 tkun qed tixtri l‑kotba għal tifel jew tifla għal sena skolastika. B’SMS ta’  2.33 tkun qed titma’ 7t itfal għal ġurnata. Int tista’ tagħti daqqa t’id. Missio għandu bżonn il‑voluntiera. Jekk int interessat, ċempel 21236962 Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)
jagħti
5 Diċembru 2022

Għall‑Organizzazzjonijiet tal‑Volontarjat Nitolbu sabiex l‑organizzazzjonijiet ta’ volontarjat u tal‑promozzjoni umana jsibu persuni mħeġġa sabiex jimpenjaw rwieħhom għall‑ġid komuni u li jfittxu dejjem toroq ġodda ta’ kollaborazzjoni fuq livell internazzjonali.

2022

Il‑valur tal‑volontarjat huwa kbir wisq. F’dan ix‑xahar, li fih niċċelebraw il‑Festa tal‑Milied, tal‑Kelma t’Alla li saret bniedem bħalna f’kollox minbarra d‑dnub, naraw fuq kollox lil Ġesù Bambin li libes in‑natura tagħna l‑bnedmin u li ġie fid‑dinja mhux biex ikun moqdi bħallikieku xi Re maestuż fuq tron, imma ġie fid‑dinja biex jaqdina u jsalvana. U għalhekk, meta nħarsu lejn Kristu bħala Qaddej, għandu wkoll jispirana sabiex inkunu qaddejja ta’ xulxin.

B’xorti tajba, f’pajjiżna għandna ħafna volontarjat, u dan jidher ukoll fil‑parroċċi tagħna u f’ħafna organizzazzjonijiet tal‑volontarjat li jgħinu fil‑pastorali u fl‑attivitajiet soċjali, kulturali u sportivi. Sfortunatament iżda dan il‑volontarjat jista’ jkun qed jonqos f’pajjiżna u għalhekk irridu nkomplu naħdmu, mill‑kbar saż‑żgħar, sabiex ngħinu u nrawmu kultura ta’ volontarjat u l‑organizzazzjonijiet volontarji li jagħmlu tant ġid fis‑soċjetà u fil‑komunità

Diċembru
INTENZJONI MISSJUNARJA ‑ DUN CHARLES BUTTIGIEG
6 Diċembru 2022

parrokkjali jkunu dejjem apprezzati u megħjuna.

Papa Franġisku wera wkoll dan il‑ħsieb fl‑enċiklika tiegħu ‘Fratelli Tutti’: “Il‑vera karità mħaddma kif jixraq għandha ħila tintegra dan kollu (privatezza, legalità, livell minimu ta’ għajxien, kummerċ, ġustizzja soċjali, ċittadinanza politika) u għandha tkun tidher biċ‑ċar fil‑laqgħa inter‑personali;  għandha ħila wkoll tilħaq lill‑aħwa mbiegħda jew injorati wkoll, permezz ta’ riżorsi

varji li l‑istituzzjonijiet ta’ soċjetà organizzata, ħielsa u kreattiva għandhom ħila joħolqu”. (‘Fratelli Tutti’ Nru.165)

Ejjew nitolbu ħalli aħna lkoll nkunu lesti sabiex ngħinu lil xulxin, u dan ukoll fuq l‑eżempju tal‑Madonna li qamet u marret iżżur lill‑qariba tagħha Santa Eliżabetta meta twieled Ġwanni l‑Battista, il‑Prekursur tal‑Messija. 

Qegħdin niġbru ‘soft toys’ f’kundizzjoni tajba. Jekk tista’ tgħin, jekk jogħġbok ċemplilna fuq 21236962 u staqsi għas‑Sa Nancy Camilleri. Grazzi.

92, TRIQ ĦAL QORMI, ĦAMRUN Ikun miftuħ mit‑Tnejn sas‑Sibt mid‑9am sas‑1pm
BA Ż AR
7 Diċembru 2022

Noħolqu Netwerk ta’ Paċi fid‑ Dinja Kollha

Fl‑ewwel kuntatti li kelli mat‑tfal Palestinjani, waqt ir‑rivoluzzjoni msejħa ‘Intifada’, wieħed minnhom staqsieni: “Tista tgħidilna x’inhi l‑paċi?” u kompla jgħidli: “X’nistgħu nagħmlu kieku jkollna ġurnata waħda biss mingħajr bombardamenti?” Dak il‑ħin indunajt li quddiemi

kelli ġenerazzjoni sħiħa ta’ tfal li kibru bla ma qatt kellhom esperjenza ta’ almenu jum wieħed biss ta’ paċi! Għadda xi żmien u waqt li kont miexi f’żona tal‑Lhud f’Ġerusalemm, splodiet bomba ftit passi biss bogħod minni. Meta rġajt ftaħt għajnejja sibt ruħi b’wiċċi kollu demm, madwari nies mejta u feruti jgħajtu u jitolbu l‑għajnuna. F’sekonda rrealizzajt li dak kollu li kont ilni nara fuq it‑televiżjoni u naqra fil‑ġurnali, issa sar parti minn ħajti u bdejt nifhem xi tfisser tgħix f’pajjiż li hu fi gwerra. Jien u ħiereġ mill‑isptar ħassejt din id‑domanda tidwi f’qalbi: “Jiena, Carlos,

x’nista’ nagħmel biex nibdel din il‑kultura ta’ gwerra u odju, f’kultura ta’ paċi? Kif nista’ nagħti l‑kontribut tiegħi għall‑paċi?” Kienu mistoqsijiet bla ebda risposta. Wara ftit ta’ żmien ġratli xi ħaġa sempliċi, imma importanti.

It‑twelid ta’ proġett Bħas‑soltu, kont miexi lejn is‑Sacro Sepolcro biex nisma’ l‑quddies meta f’daqqa waħda nsib ruħi mdawwar minn grupp ta’ żgħażagħ Palestinjani li, għax ħasbu li

KATEKEŻI – DUN VICTOR AGIUS
8 Diċembru 2022

kont Lhudi, bdew iwaddbuli l‑ġebel. Hekk kif is‑suldati Iżraeljani ġrew lejja biex jgħinuni, biex nevita li dawk iż‑żgħażagħ jispiċċaw il‑ħabs, tlabthom jaħarbu qabel ma jinqabdu. Fl‑għaġla wieħed minnhom waqa’ u ġarrab xi feriti. Spontanjament, ġieni li nagħtih maktur biex iwaqqaf id‑demm u għentu jaħrab. Xi ġranet wara jħabbat il‑bieb tad‑dar fejn kont noqgħod u b’sorpriża kbira nara lil dak iż‑żagħżugħ; ġabli lura l‑maktur maħsul li kont tajtu flimkien ma’ ħobża li ommu kienet ħmiet għalija. F’dak il‑mument fhimt, b’mod profond, dak li kont diġà naf teoretikament, li jekk ridt nikkontribwixxi biex tinħoloq kultura ta’ paċi, kien hemm bżonn nibda mill‑kultura tal‑imħabba. Imħabba li mhix filantropiżmu u lanqas romantiċiżmu, imma li tagħti ħajtek. Minn dak il‑mument din il‑konvinzjoni baqgħet kontinwament ġo fija sakemm bqajt Ġerusalemm, u wara meta kont il‑Libanu, it‑Turkija u l‑Iraq, fejn kelli nħabbat wiċċi ma’ sfidi dolorużi qabel ma ħlist mill‑gwerra.

Ix‑Xintilla

Fil‑Kajr, fejn għext għal dawn l‑aħħar ħdax‑il sena, kont ngħallem l‑Ingliż fi skola Amerikana. Hemm

ukoll bdiet ir‑Rivoluzzjoni tar‑Rebbieħa Għarab b’ħafna vittmi, fil‑maġġoranza tagħhom żgħażagħ, li xi wħud kienu mill‑iskola fejn kont ngħallem! Biex ngħin lill‑istudenti tiegħi jkollhom ambjent ta’ paċi, almenu waqt il‑ħin li kienu miegħi fil‑klassi, issuġġerejtilhom li nibdew il‑ġurnata bil‑kubu tal‑imħabba. Fuq is‑sitt faċċati tal‑kubu hemm stampa u frażi ta’ kif tista’ tgħix l‑imħabba lejn il‑proxxmu u kif tista’ tibni relazzjonijiet ta’ paċi: 1. tħobb dejjem, 2. tkun int l‑ewwel li tibda tħobb, 3. tħobb lil kulħadd, 4. titgħallem tisma’ sewwa lill‑ieħor, 5. naħfru lil xulxin, 6. inħobbu lil xulxin.

Il‑frażi tal‑ġurnata magħżula kienet issir ir‑regola ta’ dik il‑ġurnata biex jgħixuha kemm l‑għalliema kif ukoll l‑istudenti. Għaxar minuti qabel ma tispiċċa l‑lezzjoni konna ngħidu l‑esperjenzi ta’ kif għexnieha. Kont issuġġerejtilhom ukoll li kuljum f’nofsinhar, nagħmlu waqfa qasira; mument ta’ skiet jew talba, għall‑paċi. Fi ftit żmien l‑atmosfera ta’ dik il‑klassi nbidlet; it‑tfal

bdew jgħinu lil xulxin u bdew jgħinu lil min kien l‑aktar batut. Min‑naħa tal‑għalliema, bdew jagħmlu inqas preferenzi bejn l‑istudenti u jitolbu skuża meta jagħmlu xi żball. Hekk bdejna ngħixu aktar bi spirtu qawwi ta’ mħabba u paċi. Effett ta’ dan indunajna li l‑istudenti saru kapaċi jifhmu aħjar dak li ngħallmuhom. Dan ġibed l‑attenzjoni tal‑għalliema l‑oħra u tad‑direttur, u kollha bdew jużaw il‑kubu tal‑imħabba. B’60 kubu u xewqa kbira li jinbidel il‑mod tat‑tagħlim, li niddjalogaw aktar u li nirrelataw aktar ma’ xulxin, litteralment saret bidla kbira fl‑iskola. B’hekk poġġejna l‑bażi għall‑proġett imsejjaħ ‘Living Peace’, li aktar tard ġie addottat f’għoxrin skola oħra fil‑Kajr, f’assoċjazzjonijiet li jaħdmu ma’ tfal b’diżabilità jew bi problemi ta’ integrazzjoni

9 Diċembru 2022

soċjali, f’parroċċi, fondazzjonijiet, ħabsijiet u djar tal‑anzjani.

Id‑diffużjoni F’2013, ġejt mistieden nippreżenta l‑‘Living Peace’ f’kungress internazzjonali fuq l‑edukazzjoni, u hekk il‑proġett beda jsir parti mit‑tagħlim f’diversi skejjel Ewropej. Fl‑2014, ġie ppreżentat fil‑Parlament Ewropew waqt il‑Forum Dinji tal‑Paċi u rċieva il‑Premju ‘Luxembourg for Peace’, l‑ewwel fost ħafna oħrajn mogħtija fil‑ħames kontinenti. Minn dak il‑mument, ħafna skejjel oħra addottaw il‑proġett ‘Living Peace’ u ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali oħra riedu jikkollaboraw għad‑diffużjoni tiegħu. F’Awwissu 2015, il‑‘Goi Peace Foundation’, fil‑Ġappun, stednuna nippreżentaw il‑proġett f’Ħiroxima, fis‑60 anniversarju tal‑bomba atomika, quddiem madwar għaxart elef persuna, u n‑Nazzjonijiet Uniti ssuġġerewlna nippreżentawh waqt il‑Ġurnata Dinjija għall‑Paċi li kienet fil‑21 ta’ Settembru 2015. Fl‑2016, ‘Living Peace’ ġie ppreżentat fis‑sede tal‑Unesco, kif ukoll lit‑80 elf parteċipant għall‑‘Global Summit of Unity’ fi New York.

Illum, dan il‑proġett, li twieled mill‑kubu tal‑imħabba bis‑sitt regoli tiegħu ta’ ħajja, huwa preżenti f’aktar minn 1,300 skola, universitajiet, ħabsijiet, knejjes, parroċċi, ċentri ta’ edukazzjoni artistika (kant, żfin, teatru), assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet f’135 pajjiż, b’aktar minn miljun tifel u tifla involuti fihom. 82 organizzazzjoni internazzjonali jagħmlu użu minnu. Huwa netwerk ta’ paċi li jilħaq lid‑dinja kollha.

‘kubu assioloġiku’ u ‘kubu etiku għall‑paċi’ f’ċentri għal studenti u persuni b’funzjonalità ridotta bħala ‘kubu għall‑paċi u għall‑inklużjoni’. Ma jonqsux ukoll il‑‘kubu inter‑reliġjuż għall‑paċi’ u dak għall‑‘psikoloġija’ fi Spanja, fejn dan l‑aħħar twieled ukoll il‑‘kubu kateketiku għall‑paċi’. Il‑waqfa li semmejna ssir f’netwerk enormi internazzjonali, b’modi diversi, skont il‑kultura u r‑reliġjon. Ukoll, madwar 60 ‘kubi għall‑paċi’ ta’ daqs kbir, tpoġġew ġo pjazez, ġonna pubbliċi u toroq f’ħafna bliet fid‑dinja, biex iħajru lil dak li jkun isir protagonista għall‑paċi u jgħix il‑valuri li jissimbolizzaw. Teżisti wkoll l‑app għall‑mowbajls u kompjuters b’ħafna lingwi u veżjonijiet.

Kubu għall‑kulturi kollha Il‑kubu tal‑paċi nxtered f’kuntesti l‑aktar varjati u b’ħafna verżjonijiet differenti, bi frażijiet meħuda mill‑Koran, minn Talmud u mill‑Vanġeli, jew b’valuri universali addattati għall‑kulturi kollha u għal kull faxxa ta’ età. Illum jinstab fi 30 lingwa u saħansitra bil‑Braille għal dawk għomja. Daħal fi kliniċi psikjatriċi bħala ‘kubu terapewtiku’ għall‑paċi, f’xi fakultajiet bħala

Għaxar snin mit‑twelid tiegħu, dan il‑proġett ikompli jkun tassew ‘vulkan attiv’ li, b’fantasija mhix tas‑soltu, jiftaħ toroq ġodda mhux biss fil‑kamp tal‑edukazzjoni, imma wkoll f’oqsma oħra ta’ tagħrif u azzjoni, biex joħloq netwerk enormi ta’ relazzjonijiet fuq livell dinji, bejn persuni impenjati għall‑paċi, familji u żgħażagħ.

Carlos Palma – Urugwaj.

KATEKEŻI – DUN VICTOR AGIUS
10 Diċembru 2022

Adopt

a Grandparent Combat Loneliness MALTA POWERED

www.adoptgrandparent.org BY

POWERED BY

Jien Int Aħna Flimkien

RIEDA LI TAGĦTI

Wirt dejjiemi li jibdel il‑ħajjiet

Billi tiftakar f'Missio Malta fil‑wirt tiegħek, inti tista' tagħmel differenza għal dejjem fid‑dinja li l‑ġenerazzjoni li jmiss qed tikber fiha. Rigal mingħandek jista', ħafna snin oħra, jidher fit‑tbissim tat‑tfal f'pajjiżi tat‑Tielet Dinja li ser jibbenefikaw mill‑ħniena u l‑kompassjoni tiegħek.

Il‑legati tiegħek li tħalli warajk dejjem ser iħallu tbissima ħajja fil‑qlub ta' nies oħra.

AGĦMEL IT‑TMIEM TAL‑FAQAR PARTI MILL‑ISTORJA TAʼ ĦAJTEK.

VO/1178

Nru. 7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171. Tel: (+356) 2123 6962 | E‑Mail: info@missio.org.mt www.missio.org.mt

11 Diċembru 2022

Jien. Int. Aħna. Flimkien.
Tweġġa’ meta tħossok waħdek... iżda Missio, flimkien ma’ Newsbook.com.mt ħarġu b’inizjattiva li tagħtik il‑possibilità li ssib qalb ta’ ħbiberija permezz tal‑proġett Adopt a Grandparent. Jekk inti interessat tipparteċipa, ċempel fuq 2122 2001.
Dan il‑proġett huwa ffinanzjat mill‑Malta Social Impact Awards.

Arise And Shine

“ARISE AND SHINE”

(Is. 60:1a), is the theme of the Fourth Congress of Young Consecrated Life (2022). The congress took place between the 22nd and the 25th September 2022 at the Shrine of Our Lady of Lichen Sorrowful Queen of Polish in Poland. More than 600 participants registered throughout the day in the pilgrims’ homes of Ark

and Bethlehem in Lichen, who from all over Poland came with great joy to the Fourth Congress of Young Consecrated Persons from 84 different congregations and 14 associations/ institutes.

The Congress of Young Consecrated Persons is a fantastic event that brings together hundreds

of people from many different religious orders, congregations and secular institutes in one place. These are the days when one can experience and know the diversity of charisms and spiritualities present in the Church. It is a time that allows us to rekindle the gifts of the Holy Spirit in ourselves and deepen the choice of our vocation. The purpose of the meeting is to get to know each other, deepen the gift of vocation, exchange experiences and praise God for the gift of consecrated life.

Father Dariusz Bartocha SDB said, in his homily: “Today, in a special way, God marks his presence in us and also through us in a world that did not like us very much.”

After the Holy Mass, during the conference, participants of the congress listened to the message of Brother Raniero Cantalamessa: “When, today I see young people taking up religious life and I talk to some of them, I see how their vocation is revealed. I will admit to you that then my first reaction was to congratulate Jesus. And I say to Him: Jesus, congratulations, because you

CONGRESS OF YOUNG CONSECRATED LIFE
12 Diċembru 2022

Kif int tista’ tgħin lis‑seminaristi fl‑Asja, fl‑Afrika jew fl‑Indja: Diċembru 2022

are as strong today as when you walked by the Sea of Tiberias, you called someone, and that person left everything and followed you. Because especially today, the religious vocation is a miracle of grace.”

A young religious said: “I am glad that I could be here, experience the strength, power and joy of consecrated young people and the richness of various charisms; certainly this event and those smiling faces full of brilliance, will remain in my memory forever.”

All the young religious spent the first part of the evening in the chapel to adore Jesus in the Blessed Sacrament and praise Him by singing during the meditations of the Gospel led by Father Marek Chmielniak. The second part was more entertaining; the volunteers had the opportunity to play board games or dance together, although some preferred to just talk over tea.

Ftakar fihom fit‑talb tiegħek, għaliex huma jiftakru fina fit‑talb tagħhom.

Intenzjoni għal Quddiesa ‑ €5

Tkabbir ta’ fażola ħadra, spinaċi, indivja u ħaxix ieħor ‑ €24

Ħlas għal stipendju ta’ ġimgħa għal qassis fil‑missjoni ‑ €35

Kotba għal semester lil seminarista f’seminarju f’Myanmar ‑ €43

Viżta ta’ tabib f’seminarju għal xahar sħiħ biex jipprovdi għajnuna ta’ saħħa ‑ €143

Eluf ta’ żgħażagħ qed jiġu msejħa biex jaqdu lil Alla bħala qassisin, imma ħafna minnhom jiġu minn familji u parroċċi li huma fqar wisq biex iħallsulhom is‑snin twal ta’ formazzjoni u ordinazzjoni. Inti tista’ tgħinhom jilħqu komunitajiet li għadhom ma jafux b’Ġesù billi tħallas borża ta’ studju jew parti minnha. L‑għajnuna tiegħek, flimkien ma’ dik ta’ ħafna persuni ġenerużi bħalek tagħmel differenza kbira. • Borża ta’ Studju għall‑edukazzjoni ta’ seminarista fl‑aħħar 4 snin: €480 (parti mill‑ispejjeż) ‑ €600 (kwart tal‑ispejjeż) €2400 (l‑ispejjeż kollha)

Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil Missio: Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq: www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju. GRAZZI MILL‑ QALB 13

'Dinja Mutur' huwa proġett eċċitanti li Missio beda fuqu b'kollaborazzjoni ma' Stephen Formosa, li ser ikun qed isuq il‑mutur tiegħu madwar l‑Afrika, l‑Asja u l‑Amerika t'Isfel f'avventura ta' vjaġġ waħdu. Matul il‑vjaġġ, Stephen ser ikun qed jgħaddi minn irħula bi proġetti appoġġati u ffinanzjati minn Missio sabiex jiddokumenta l‑esperjenza tiegħu. Minn għajnejn Stephen, wieħed ser ikun jista’ jara stampa ċara u reali ta’ kif Missio jgħin komunitajiet li jgħixu f’irħula remoti u kif Missio jinvesti fit‑tul fl‑edukazzjoni ta’ dawn l‑individwi. Il‑kontribuzzjoni ġeneruża tiegħek tgħinna nsostnu lil Stephen matul il‑vjaġġ tiegħu waħdu madwar il‑kontinenti u jgħin lil Missio jittrasmetti l‑esperjenza tiegħu sabiex inkunu nistgħu ngħixu dan il‑vjaġġ eċċitanti u l‑proġetti li jibdlu l‑ħajja, imwettqa grazzi għall‑ġenerożità ta’ ħafna. Nirringrazzjawk tal‑appoġġ tiegħek. https://missio.org.mt/donate/projects/education‑training/dinja‑mutur/

KALENDARJU 2023 Jinsab għall‑bejgħ mill‑ħanut Faith, Hope & Charity tal‑Belt Valletta għall‑prezz ta’ €2. KALENDARJU 2023 NEWSPAPER POST Jien Int Aħna Flimkien VO/1178 FA I EPOHHT RAHC& I TY TFIG POHS Nru.7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta Tel: 21234328 Il‑ħanut qed ikun miftuħ mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa bejn id‑9:00am u s‑6:00pm. Is‑Sibt bejn id‑9:00am u s‑1:00pm. Tista’ wkoll tixtri onlajn mill‑ħanut Faith Hope & Charity billi żżur https://zaype.com/FHCshop Sibna wkoll fuq Facebook: Faith Hope & Charity Qed nagħmlu ‘Home Deliveries’
tmexxu l‑kelma. Ordnijiet ta’ 20 kopja jew aktar
14 Diċembru 2022
Inħeġġukom
jitwasslu b’xejn.
Mit‑3 ta’ Jannar, 2023 fuq ONE TV. Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178) POWERED BY www.missio.org.mt Jien Int Aħna Flimkien VO/1178 missiomalta follow us €7 - Tiġieġa tista' toffri lil familja fil bżonn sors ta' dħul. Rigali b’differenza IL-ĦADD IT-TNEJN IT-TLIETA L-ERBGĦA IL-ĦAMIS IL-ĠIMGĦA IS-SIBT Nitolbu għall‑edukaturi sabiex ikunu xhieda kredibbli, li jgħallmu l‑fraternità u mhux il‑kompetizzjoni, u li jgħinu fuq kollox liż‑żgħar u lil dawk l‑iktar Jixraq mhux biss li tissejjaħ Nisrani, imma li tkun ukoll Nisrani tassew. San Injazju t’Antjokja Jannar 2023 OmmAlla(Jumil‑Paċi) Basiljul‑Kbir S.GirgorNazjanzenu L‑isemqaddista’Ġesù S.Anġelata’Foligno ĠwannNeumann Andrè Bessitte S.Raymond Penjafort L‑Epifanijatal‑Mulej Il‑Magħmudija tal‑Mulej Il‑mewt tal‑Beata Pauline M. Jaricot Fundatriċi tal‑Opri Missjunarji Pontifiċji Girgorta’Nyssa S.IġinoPapa S. Anton Maria Feliċ Nola It‑tieni ta’ is‑sena Il‑MartriFranġiskanital‑Marokk S. Anton Abbati għall‑GħaqdaBiduta’Ġimgħata’Talbtal‑KnejjesInsara S.MarjuuSħabu Sebastjan It‑tielet Ħadd matul is‑sena Idelfonsu ta’ Toledo S.FranġiskdeSales Il‑Konverżjonita’MissiernaS.Pawl S.Timotju S.TituIsqfijiet Ħadd matul Martina ĠwannBosco Jum is‑Santa Infanzja f’Malta u Għawdex S.Ilarjuta’PoitersIsqof fuq ONE TV Jibda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 29 30 31 www.missio.org.mt Jien Int Aħna Flimkien missiomalta follow us €140 - Siġġu tar roti jtejjeb il-mobbiltà ta' tifel jew tifla b’diżabilità. Rigali b’differenza IL-ĦADD IT-TNEJN IT-TLIETA L-ERBGĦA IL-ĦAMIS IL-ĠIMGĦA IS-SIBT Nitolbu sabiex l‑komunità internazzjonali tikkommetti ruħha b’mod konkret sabiex tassigura l‑abolizzjoni tat‑tortura u tiggarantixxi sapport lill‑vittmi u lill‑familji tagħhom. Jiena hu l‑ħobż tal‑ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il‑ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil‑għatx. Ġwanni 6:35 Ġunju 2023 Ġustinu Martri S.Marċellinu Pietru S.Karlu Lwanga sħabu It‑Trinità Qaddisa Bonifazju Norbertu Antnin Marija Gianelli (Sette Giugno) S.Guglielmu ta’York S.Efrem Djaknu B.Manwel Ruiz sħabu Il‑Ġisem d‑Demm ta’ Kristu S.Pankrazju S.Antnin ta’ Padova Eliżew S.Ġermana Cousin Solennità tal‑Qalb Imqaddsata’Ġesù Solennità tal‑Qalb BlaTebgħa ta’ Marija Il‑ħdax‑il ta’ is‑sena (Jum il‑Missier) Romwaldu S.Vinċenz Kaun S.Alwiġi Gonzaga Pawlinu ta’ S.ĠużeppCafassoSaċerdot It‑Twelid ta’ S.Ġwanni l‑Battista It‑tnax‑il ta’ matul is‑sena S. Maria Escrivà S.Ċirillu ta’ Lixandra S. Il‑Martirju S.Pietru S.Pawl (L‑Imnarja) L‑Ewwel Martri tal‑Knisja ta’ Ruma Tlugħta'tal-Lotterija Missio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Il‑Milied

huwa żmien mill‑isbaħ biex niltaqgħu flimkien mal‑familja u l‑ħbieb tagħna, u nirriflettu dwar għaliex aħna niċċelebraw din l‑okkażjoni tant speċjali. Hija tifkira tal‑grazzja t’Alla li permezz tat‑twelid ta’ Ġesù, ingħatajna d‑don tas‑salvazzjoni.

Dan il‑Milied, int mistieden biex taqsam il‑messaġġ ta’ fidi, tama u mħabba billi

tagħti rigal tassew importanti lill‑maħbubin tiegħek ‑ rigal li jippermettilek ukoll li tilħaq u tgħin komunitajiet fil‑bżonn madwar id‑dinja. Agħtina l‑appoġġ tieghek billi tixtri ‘Life Giving Gift’ illum ! Għandna għażla meraviljuża ta’ rigali u ma’ kull rigal tirċievi kartolina li turi ritratt tar‑rigal li għażilt sabiex tikteb messaġġ personali qabel tintbagħat lil min tkun xtrajt ir‑rigal.

Meta tixtri rigali bħal dawn isserraħ moħħok li jintgħoġbu żgur!

• Ċemplilna fuq 21236962 jew 21550267 (Għawdex) biex tixtri rigal mil‑lista u niġu bil‑kartolina aħna u niġbru d‑donazzjoni dak il‑ħin stess.

• Onlajn fuq: https://missio.org.mt/life‑giving‑gifts/

• Għal donazzjoni ta’ aktar minn €21 ibgħat ċekk indirizzat lil Missio flimkien mal‑għażla tiegħek, ismek, in‑numru tat‑telefown u l‑indirizz, u tirċievi l‑kartolina bil‑posta.

• Ejja sal‑ħanut tagħna ‘Faith, Hope & Charity’ fi Triq il‑Merkanti, il‑Belt.

Missio ‑ (Uffiċċju Missjunarju), Nru. 7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171. Tel: 2123 6962

• Imejl: info@missio.org.mt

Uffiċċju Missjunarju, Nru. 7, Triq l‑Imgħallem, ir‑Rabat, Għawdex VCT 9066. Tel: 2155 0267 • Imejl: gozo@missio.org.mt

€7 – Tiġieġa għal familja fil‑Perù

€10 – Pjanċa tal‑metall, parti minn saqaf ta’ kappella

€17 – Qażquż lil familja kbira fil‑bżonn

€55 – Mogħża tal‑ħalib għal familja żvantaġġata

€125 – Magna tal‑ħjata u banketta lil nisa u tfajliet minn ambjenti ta’ faqar

€140 – Siġġu tar‑roti għal tifel jew tifla b’diżabilità

€150 – Rota lil tifel jew tifla biex imorru l‑iskola

€150 – Edukazzjoni għal sena lil tifel jew tifla fil‑bżonn

€500 – Tħaffir ta’ bir għal ilma nadif

#SKJETTI info@missio.org.mt gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt and heart-warmingtouch.makea andlastingthousandsoflives be projects. Life-GivingGiftshas family women communities, #SKJETTI by: Malta worldwide network Pontifical Mission 7, Street, Valletta, 1171, Malta (+356) E-Mail: info@missio.org.mt 7, Foreman Street, Victoria, VCT 9066, (+356) 2155 E-Mail: gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt We hope that enjoy your Live-Giving Gift. Rest assured your gift making all the difference for communities, and the children your gift will be given #SKJETTI Merchants Street, Valletta, VLT 1171, Malta Tel: (+356) 2123 6962 E-Mail: info@missio.org.mt Foreman Street, Victoria, Gozo, VCT 9066, Malta Tel: (+356) 2155 0267 E-Mail: gozo@missio.org.mt Rest assured that your gift is making all the difference for communities, #SKJETTI the worldwide Mission Societies Merchants Street, Malta Tel: E-Mail: info@missio.org.mt Foreman Street, 9066, Malta Tel: 0267 E-Mail: gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Gifts are presents truly innovative and heart-warming touch. All projects supported by you purchased make and lasting difference individuals, families communities and thousands lives will be positively affected these projects. looking for an unusual idea then Life-Giving has a range of gifts choose from. One laying hen for a pig for family living poverty for the livehood disadvantaged family A machine to train disadvantaged young women A bicycle child to go to school Wheelchair person with disability One year sponsorship for Borehole for water for school or We hope enjoy your Live-Giving Rest assured that is making all the for communities, families and children your gift will to. Photography: #SKJETTI Malta is part of Pontifical Mission Valletta, VLT Tel: (+356) 2123 info@missio.org.mt Victoria, Gozo, VCT (+356) 2155 gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Life-Giving Gifts presents with a truly innovative and heart-warming All the projects supported by these gifts you purchased make a real and difference to families and communities and thousands positively affected these projects. you looking for an unusual then Life-Giving Gifts range of choose from. layin hen for a family pig for family living poverty One goat for the livehood disadvantaged family sewing machine disadvantaged young women A bicycle for go to school Wheelchair person with disability One year education sponsorship for Borehole clean water for a school community We you enjoy your Live-Giving Gift. Rest assured that your making all the difference communities, families children your gift given to. Bindu BLackBookPhoto #SKJETTI by: MissioMalta the network Pontifical Societies Merchants Street, Valletta, VLT Malta (+356) 6962 info@missio.org.mt 7, Street, Victoria, Gozo, 9066, Malta (+356) 0267 E-Mail: gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Life-Giving are presents with truly innovative and heart-warming touch. the projects supported by these gifts you purchased make real and lasting difference to individuals, families and communities and thousands of lives will be positively affected through these projects. If you looking for an unusual gift idea Life-Giving Gifts has range of 8 gifts to choose from. One laying for a family pig for family living in poverty goat for livehood disadvantaged family A sewing machine to train disadvantaged young women A bicycle for child to go school Wheelchair for person with disability One year education sponsorship for a child Borehole for clean water for school or community We hope that you enjoy your Live-Giving Gift. assured that your is making the difference for communities, families and the children your gift will given to. #SKJETTI Malta theworldwidenetwork PontificalMissionSocieties 7, Merchants Street, Valletta, VLT Malta (+356) 2123 6962 E-Mail: info@missio.org.mt 7, Foreman Street, Gozo, 9066, Malta (+356) 0267 gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Life-Giving Gifts are presents with truly innovative and heart-warming touch. All the projects supported these gifts you purchased make real and lasting difference to individuals, families and communities thousands of lives be positively affected through these projects. If you are looking for unusual idea then Life-Giving Gifts has a range of gifts choose from. laying hen for family One pig for a family living poverty One goat for the livehood disadvantaged family A sewing machine to train disadvantaged young women bicycle for a child to go to school Wheelchair for person with disability One year education sponsorship for child Borehole for clean water for a school or community We hope that enjoy your Live-Giving Gift. Rest assured your gift making the difference for communities, families and the children your gift will be given to. #SKJETTI by: MissioMaltais theworldwidenetwork PontificalMissionSocieties Merchants Street, Valletta, VLT 1171, Malta Tel: (+356) 2123 6962 E-Mail: info@missio.org.mt Foreman Street, Victoria, Gozo, 9066, Tel: (+356) 2155 0267 E-Mail: gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Life-GivingGiftsarepresentswith trulyinnovativeand heart-warmingtouch. Alltheprojectssupported thesegiftsyoupurchasedmake realandlasting difference individuals,familiesandcommunitiesandthousands lives be positivelyaffectedthroughtheseprojects. Ifyouarelookingfor unusualgiftideathenLife-GivingGiftshasrangeof8giftstochoosefrom. Onelayinghenforafamily Onepigfor familylivinginpoverty Onegoatfor livehoodofadisadvantagedfamily Asewingmachinetotraindisadvantagedyoungwomen bicycleforachildtogotoschool Wheelchairfor personwithdisability
child Boreholeforcleanwater schoolorcommunity WehopethatyouenjoyyourLive-GivingGift.
families
Us Together MissioMalta ofthe network Pontifical Societies Merchants Valletta, 1171, Malta Tel: (+356) 2123 6962 E-Mail: info@missio.org.mt 7, Foreman Street, Victoria, Gozo, 9066, Tel: (+356) 2155 0267 E-Mail: gozo@missio.org.mt www.missio.org.mt Life-Giving Gifts are presents with truly innovative and heart-warming touch. All the projects supported by these gifts you purchased make real and lasting difference to individuals, families and communities and thousands lives will positively affected through these projects. you are looking for an unusual gift idea then Life-Giving Gifts has range 9 gifts choose from. One laying hen for family One sheet of metal roofing One for family living in poverty One goat for the livehood of disadvantaged family A sewing machine train disadvantaged young women A wheelchair person with disability bicycle a child go to school One year education sponsorship for a child borehole clean water for school or community We hope you enjoy your Live-Giving Gift. Rest assured that your gift is making the difference for communities, and children your gift will be given 15 Diċembru 2022
Oneyeareducationsponsorshipfor
Restassuredthatyourgiftismakingallthedifferenceforcommunities,
andthechildrenyourgiftwillbegivento.

In Aid of Missio Malta

Although Covid 19 was and still is amongst us, this year, thank God, was different, regarding orders and purchases. While school invitations are still on the shelf, teachers and LSEs were allowed to put up charts and use resources

in their classes. Obviously, this was a bonus regarding support in my Mission Projects. Here we are all helping each other. It’s like a continuous circle:

I prepare the work, while teachers, LSEs and parents purchase the resources and workbooks. This helps

their students or their own children in their revision. Then, I use the profit to sponsor projects assigned to me by Missio Malta.

I sincerely appreciate every purchase that is made. I also offer personalised service for resources, charts and workbooks. So, with God’s continuous help and all of you, I managed to sponsor the following projects.

1. 160 uniforms and school supplies in Malawi.

2. Shoes and sunblock for Albino kids in Tanzania.

3. A mother and her 3 kids had eye surgery in India.

4. Beds for a boarding home in India, for promising teenagers seeking Religious Vocation.

Please keep ordering and purchasing to help out towards similar great projects, yet to come!

I would like to thank Missio Malta for providing the projects and for their continuous help and support!

JOAN’S CRAFTS FOR CHARITY – JOAN LIBRERI
Shoes and sunblock for Albino kids in Tanzania. Mother and her 3 kids undergo eye operations in India.
16 Diċembru 2022
9
 17 Diċembru 2022
year old eye operation. 14 benches in Ethiopia. 160 uniforms and school supplies in Malawi. Visit my Facebook Page: JOAN’S CRAFTS FOR CHARITY and feel free to ask for any information you need. Thank you all very much!
JOAN’S CRAFTS FOR CHARITY – JOAN LIBRERI
CRAFTS FOR CHARITY 18 Diċembru 2022
Kif tista’ tgħin lit‑tfal fil‑missjoni: € 180 Saqqijiet għal tfal torox u muti f’orfanatrofju f’pajjiż Afrikan € 300 Ħlas ta’ sena skola sekondarja lil bniet foqra fil‑periklu li jingħataw għal żwieġ imġiegħel jew bħala prostituti € 8,000 Bini ta’ kappella f’ismek jew f’isem xi ħadd għażiż għalik € 50 Ikla sħuna għal 30 anzjan/a li ta’ kuljum iħabbtu d‑djar tas‑sorijiet għall‑ikel € 120 Xiri ta’ kotba, inkluż materjal reliġjuż, lil tfal tal‑iskola Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil ‘Missio’ Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 jew 20330015 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju. GRAZZI! JOAN’S
 Ċekk indirizzat lil Missio Malta (7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta VLT 1171.) Infakkrukom li ma jistgħux jintbagħtu ċekkijiet t’inqas minn €21.  Bank Transfer www.missio.org.mt  Donazzjoni b’SMS • 50617374 ‑ €2.33 • 50618820 ‑ €6.99 (Numri miftuħin is‑sena kollha.)  Donazzjoni bit‑telefon tad‑dar • 51602062 ‑ €10 • 51702063 ‑ €15 • 51802064 ‑ €25 (Numri miftuħin is‑sena kollha.) Modi kif tista’ tgħin  Iżżur il‑websajt u kklikkja fil‑parti Donations.  Jew għal donazzjonijiet ‘direct debit’ ċempel: 2123 6962  Donazzjoni bil‑BOV Mobile 77236962 Account holder name: Missio Malta Bank’s name: Bank of Valletta Account No: 50011468005 IBAN: MT31VALL22013000000050011468005 Swift Code: VALLMTMT Account holder name: Missio Malta Bank’s name: APS BANK Account No: 41474120039 IBAN: MT94APSB77013000000041474120039 Swift Code: APSBMTMT Klijenti ta’ banek oħra jistgħu jagħmlu ‘Bank Transfer’ għal dawn il‑kontijiet bankarji. Min jagħmel donazzjoni f’dan il‑kont jibgħatilna nota dwar l‑ammont u meta sar id‑depożitu sabiex tintbagħat irċevuta. €150 – edukazzjoni għal sena sħiħa lil tifel jew tifla fil‑bżonn. Bis‑saħħa tal‑programm ‘Missio Child Sponsorship’, int tkun raġġ ta’ dawl fil‑ħajja ta’ dawn it‑tfal foqra. Kull min jisponsorja tifel jew tifla jingħata ritratt u tagħrif dwarhom. Ibgħat id‑donazzjoni tiegħek lil Missio Nru. 7, Triq il‑Merkanti, Valletta VLT 1171 Jew fuq www.missio.org.mt Għal aktar dettalji ċemplu fuq 21236962 fil‑ħinijiet tal‑uffiċċju. Me. You. Us. Together. CHILD SPONSORSHIP GRAZZI MILL‑QALB 19 Diċembru 2022
VO/1178 Jien. Int. Aħna. Flimkien. “Alla qatt ma jagħti lil xi ħadd rigal li ma jkunx kapaċi jirċevih. Jekk jagħtina r‑rigal tal‑Milied, huwa għaliex ilkoll għandna l‑ħila nifhmuh u nirċevuh.” Papa Franġisku (1936 ‑ ) 20 Diċembru 2022

“Aħna nqisu l‑Milied bħala laqgħa, laqgħa kbira, laqgħa storika, laqgħa deċiżiva, bejn Alla u l‑bnedmin. Min għandu l‑fidi jaf dan tassew; ħallih jifraħ.”

Papa Pawlu VI (1897 – 1978)

21 Diċembru 2022
Ritratti ta’ Fra John Cassar, Kapuċċin, li għamel madwar 25 sena f’ħidma missjunarja fid‑Djoċesi ta’ Garissa l‑Kenja.

Santa Franċeska Xavier Cabrini

Franċeska Cabrini twieldet fil‑15 ta’ Lulju 1850 f’Sant’Anġelo Lodigano, f’Lodi, l‑Italja. Kienet l‑iżgħar minn tlettax‑il aħwa. Matul it‑tfulija tagħha kienet iżżur lil zijuha Dun Lwiġi, li kien joqgħod ħdejn xmara u kienet tħobb tagħmel dgħajjes żgħar tal‑karti, timliehom bil‑fjuri li kienet issejħilhom ‘missjunarji’ u tħallihom imorru mal‑kurrent. Fl‑età ta’ tlettax‑il sena, Franċeska bdiet tmur l‑iskola ta’ Ulied il‑Qalb ta’ Ġesù. Ħames snin wara ggradwat u saret għalliema. Fl‑1870, il‑ġenituri tagħha mietu u wriet ix‑xewqa li tidħol mas‑Sorijiet ta’ Ulied il‑Qalb ta’ Ġesù li kienu l‑għalliema tagħha, imma ma kinux ċerti minħabba li kienet timrad ħafna. Sadanittant kienet kap tal‑iskola f’orfanatrofju f’Codogno, fejn kienet tgħallem komunità ta’ nisa kif jgħixu ħajja reliġjuża. Cabrini daħlet soru fl‑1877 u żiedet l‑isem ta’ Xavier ma’ isimha għall‑qaddis Ġiżwita San Franġisku Saverju, patrun tal‑missjoni. Xtaqet li bħalu tibda missjoni fiċ‑Ċina. F’Novembru tal‑1880, Cabrini u seba’

sorijiet oħra waqqfu s‑Sorijiet Missjunarji tal‑Qalb ta’ Ġesù li tagħhom baqgħet Madre Ġenerali sakemm mietet. Is‑sorijiet fetħu skola għat‑tfal orfni u biex ikollhom ftit tal‑flus, kienu jgħallmu r‑rakkmu u x‑xogħlijiet ibigħuhom biex ikopru l‑ispejjeż tal‑iskola. Fi ħdan din l‑istituzzjoni nfetħu sebat idjar u żewġ skejjel b’xejn fl‑ewwel ħames snin. Dan ġibed l‑attenzjoni tal‑Isqof Scalabrini ta’ Piacenza u ta’ Papa Ljun XIII. F’Settembru tal‑1887, Cabrini marret għall‑approvazzjoni tal‑Papa biex twaqqaf missjoni fiċ‑Ċina, imma l‑Papa ħeġġiġha tmur l‑Amerika biex tgħin lill‑immigranti Taljani li kienu ħafna f’dak il‑pajjiż b’faqar kbir. “Mhux fil‑Lvant, imma fil‑Punent,” kien il‑parir tal‑Papa. Cabrini u sitt sorijiet oħra marru New York u bl‑għajnuna tal‑Isqof Corrigan sabu post fil‑Kunvent tas‑Sorijiet tal‑Karità. Minn hemm waqqfu l‑Isptar tal‑Qalb ta’ Ġesù għat‑tfal orfni.

Swor Franċeska bdiet tagħti l‑lezzjonijiet tal‑katekiżmu lill‑immigranti Taljani minkejja ħafna diffikultajiet, imma b’ħafna talb sabet ħafna għajnuna min‑nies li offrew kemm donazzjonijiet, ħin, xogħol u sapport, tant li fetħet l‑Isptar Colombus b’kollaborazzjoni ma’ sptar Taljan li baqa’ miftuħ sal‑2008. Waqqfet ukoll 67 istituzzjoni missjunarja li jservu lill‑morda u lill‑fqar, ħafna qabel ma kien hemm xi għajnuna mill‑awtoritajiet ta’ dawk iż‑żminijiet. Dawn kienu fil‑bliet ta’ Chicago, Denver, Illinois, Seattle, New Orleans u oħrajn, madwar saħansitra l‑Amerika Latina u l‑Ewropa. Wara mewtha,

22 Diċembru 2022 IL‑QADDISA TAX‑XAHAR – NANCY CAMILLERI

is‑sorijiet missjunarji qatgħulha xewqitha billi waqqfu missjoni fiċ‑Ċina wkoll.

Swor Franċeska mietet fl‑età ta’ 67 sena fl‑Isptar Colombus, f’Chicago, Illinios, fit‑22 ta’ Diċembru 1917, kawża tal‑malarja.

Cabrini ġiet ibbeatifikata fit‑13 ta’ Novembru 1938 minn Papa Piju XI u ikkannonizzata fis‑7 ta’ Lulju 1946 minn Papa Piju XII. Bl‑interċessjoni tagħha kien seħħ miraklu fuq tarbija ta’ ġurnata li għamiet b’injezzjoni qawwija bi żball u ġiet tara. It‑tarbija,

Peter Smith (1921‑2002) sar qassis u kien preżenti għall‑beatifikazzjoni tagħha. It‑tieni miraklu kien il‑fejqan ta’ membru fil‑kongregazzjoni tagħha, li kienet marida b’marda terminali. Il‑festa ta’ Swor Franċeska tiġi ċċelebrata fit‑22 ta’ Diċembru. 

Qiegħed nibgħat il‑ħlas ta’ € permezz ta’ ċekk pagabbli lil Missio Malta biex isiru Quddies fil‑missjoni għar‑ruħ/għall‑erwieħ ta’:

Isem u kunjom:

Indirizz: Belt/ Raħal: Kodiċi Postali: Tel:

N.B. Napprezzaw il‑kontribuzzjoni ta’ mill‑inqas €5 għal kull quddiesa. Il‑quddies kollu jitqaddes fil‑pajjiżi tal‑missjoni.

23 Diċembru 2022

MALTA MISSJUNARJA – IL‑21 PARTI

Inkomplu naqraw mill‑imgħoddi

Fit‑tieni parti tar‑rokna letterarja, L‑Għana tal‑Ġnus, li kienet tidher kull xahar fil‑Paġna Għat‑Tfal mill‑Missjunarju x‑Xiħ bejn Jannar 1965 u Diċembru 1967, se nkomplu b’aktar għanjiet, bl‑ewwel waħda ġġib l‑isem ta’ Seħer : Imqajjem min‑ngħas qalb is‑siġar; / niftaħ għajnejja tqal u nilmaħ / il‑gawwi bajdani jittajjar fil‑port / f’inżul ix‑xemx. / (It‑tieni strofa)

Forsi jien waħdi li l‑ġmiel / qiegħed nara ta’ din id‑dehra! [COREA] (Sena XXXIII, April 1965, nru.4, p.79). Din l‑għanja bl‑istess isem nerġgħu niltaqgħu magħha f’ħarġa oħra: Imqajjem min‑ngħas qalb is‑siġar tal‑pini, / niftaħ għajnejja tqal u nilmaħ / il‑gawwi bojod li jtiru fil‑port / ma’ nżul ix‑xemx. / X’aktarx li jiena waħdi / nifhem il‑ġmiel ta’ din id‑dehra! [Kim Samh Yong (1675‑1721) – poeta Korean] (Sena XXXIV, Ġunju 1966, nru.6, p.143).

Wiċċ ħelu u innoċenti ta' tfajjel Eskimiż.

Niġu issa għal żewġ għanjiet Eskimiżi; waħda t’omm biex tħannen lit‑tarbija tagħha ħa torqdilha u l‑oħra ta’ wieħed li fiha jsellem bil‑ferħ lix‑xemx u lis‑sema kaħlani: (1) “Kemm huwa mqareb ibni! / Xi ġmiel ta’ wiċċ sabiħ! / Donnu biċċa silġ żgħira fl‑ilma / jaqbeż / jitbandal / jilgħab / Bħal biċċa silġ żgħira fl‑ilma. / Aya aya jek! / Erfa’ għajnejk / u ħares lejja / Biċċa silġ żgħira fl‑ilma.” [Omm Eskimiża tħannen lit‑tarbija biex torqod] (Sena XXXIII, Marzu 1965, nru.3, p.59); (2) Is‑Sajf: O sħana

tas‑sajf illi timla / lil dan il‑pajjiż! / Lanqas żiffa ta’ riħ ma qed tonfoħ / u la sħaba ma tidher. / U qalb l‑iġbla qed tirgħa l‑għażżiela1 / taħt sema kaħlani. / Minsub mal‑art nitniehed: / O x’telfa ta’ hena! (Sena XXXIII, Ġunju 1965, nru.6, p.119).

Insibu wkoll tliet poeżiji Sudaniżi: (1) Il‑Margerita2: Darba kien hemm fjura ċkejkena / li kien jisimha ‘margerita’. / L‑għasafar żgħar qalulha: / “Margerita, agħtina ġmielek / biex ngħannu fuq is‑siġar!” [Poeta

1 Annimal ftit iżgħar minn ċerva b’għonq xi ftit twil, u b’par qrun dritti, magħruf għall‑eleganza u għall‑ħeffa tiegħu.

2 Xitla b’weraq tawwali tagħmel fjur b’petali bojod b’dabra safra fin‑nofs, tikber l‑aktar fil‑ħarifa u fix‑xitwa, imsejħa wkoll settembrina.

90 SENA TA’ STORJA MRO MANOEL PIROTTA
24 Diċembru 2022

3

Afrikan] (Sena XXXIV, Novembru 1966, nru.11, p.263); (2) Il‑Margherita: “Jien nibqa’ fil‑ħaxix / u ġmieli ma nagħtix.” / Allura l‑għasafar żgħar / qalu lil ommhom: / “Aħna nieklu l‑Margherita / li ma tridx

tagħtina ġmielha.” / Omm dawk iż‑żgħar qaltilhom: / “M’għandkomx tieklu dak il‑fjur / għax huwa sbejjaħ ħafna / u l‑ġmiel m’għandux jinqered.” / U l‑fjura tinsab hienja / għax ma kiluhiex l‑għasafar. [Ndaya3, Sudan]

(Sena XXXV, Settembru 1967, nru.9, p.214); (3) Tħannina4: ’Il bogħod tinsab il‑jena5, / u kalm huwa l‑ispirtu; / orqod, ibni, orqod / u strieħ fis‑sliema! / L‑iljunfant huwa marbut, / Għalhekk orqod bis‑sliema! [Mis‑Sudan] (Sena XXXV, Awwissu 1967, nru.8, p.190).

Din it‑taħnina tfakkarna f’oħra Maltija, ‘Orqod ibni, orqod’, li dari kienet titgħanna mill‑ommijiet biex iħannu lit‑trabi tagħhom waqt li jbennuhom fin‑nieqa jew fuq dirgħajhom.

Hemm imbagħad għanjiet oħrajn li fihom jissemma xi pajjiż jew ieħor: Poeżija tal‑Piramidi, bi tliet terzini novenarji: (1) Illum

4 Tqanqil ta’ ngħas b’għana ħafif.

5 Bhima feroċi

Nyala hija l‑kapitali tal‑istat ta’ Darfur t’Isfel, fil‑Lbiċ tas‑Sudan. u karnivoru jiekol l‑aktar il‑mejtin. Jgħix fl‑Afrika u fl‑Asja.
25 Diċembru 2022
Piramidi assoċjati mal‑Eġittu tal‑qedem. Il‑margerita, magħrufa wkoll bħala s‑settembrina.

għandi lill‑mewt quddiemi / bħas‑saħħa li jsib il‑marid, / bħal min, wara li jimrad, joħroġ. / (2) Illum għandi lill‑mewt quddiemi / bħall‑mirra li tfuħ, / bħal min jistrieħ taħt tinda f’jum ta’ riħ. / (3) Illum għandi lill‑mewt quddiemi / bħal min jixtieq li jara lil daru wara snin twal ta’ ħabs. [Manuskritt misjub f’qabar qadim fl‑Eġittu] (Sena XXXIV, Ottubru 1966, nru.10, p.239); Hawn Hija Raroia: Imsieħba mill‑gawwi bajdani / għaddejja l‑kenura / mill‑bieb tal‑qawsalla / lejn l‑art. / Raroia misjuba, / hawn hija Raroia, /

il‑gżira ta’ żiffiet ħelwa. / Il‑għana ta’ ferħ jitħallat / mal‑ħoss tal‑imqadef. / Hawn hija l‑art tagħna6 . (Sena XXXV, Mejju 1967, nru.5, p.118); Il‑Muntanja Fuji7: Il‑ġebel Fuji hu hekk għoli u nobbli, / li saħansitra wkoll is‑sħab, / imxennqa li jitilgħu lejn is‑sema, / jieqfu mbeżżgħa mal‑quċċata tiegħu. (Poeta Ġappuniż) (Sena XXXV, Ġunju 1967, nru.6, p.142). Ma’ dawn inżidu tnejn oħrajn mill‑pinna ta’ Mario Riccò [jew Ricci] (1927‑2004): Milied fl‑Alaska: Għaddejja fuq is‑silġ / is‑slitti bojod. / Jidhru beżżiegħa / donnhom

għajjiena. / Sinjur Ġesù, / ressaq is‑slitti / maġenb is‑sħana / tan‑nieqa Tiegħek. (Sena XXXIII, Diċembru 1965, nru.12, p.251); Ġo qalbi l‑presepju / Fih biss lil Ġesù; / Madwaru wċuħ imxennqa / Ċiniżi u Indjani, / Tal‑Ġappun u Afrikani. / U Ġesù Tarbija / Mhux qed jibki iżjed. (Sena XXXV, Diċembru 1967, nru.12, p.286). M’għandniex xi ngħidu li din l‑għanja natalizja hija marbuta max‑xahar ta’ Diċembru. Għanjiet oħrajn nistgħu niġbruhom kif ġej għall‑mod kif inhu mibni

6 Raroia jew Polinesja, hija forsi l‑għanja li l‑antenati għannew, ħafna sekli ilu, meta emigraw u rawha l‑ewwel darba, tielgħa mill‑baħar.

7 Il‑muntanja Fuji, l‑ogħla waħda fil‑Ġappun, hija simbolu ta’ dan il‑pajjiż.

90 SENA TA’ STORJA MRO MANOEL PIROTTA
'It‑Triq tal‑Buddha', poeta anonimu.
26 Diċembru 2022

isimhom: (1) L‑Għasfur fil‑Gaġġa: Għala tinsab hekk imgezzez / għasfur ċkejken? / Deffist munqarek żgħir safrani fix‑xibka... / Xi ħsibt li se ssib? / X’ħasra / il‑bluha ta’ għasfur maqbud fix‑xbiek! [I Chien Ion (1288‑1367) – poeta Korean] (Sena XXXIV, Marzu 1966, nru.3, p.71); (2) It‑Triq ta’ Buddha: Hemm it‑triq tal‑mewt u tal‑ħajja / li f’din id‑dinja tbeżżagħna... / Għandi jien ngħaddi minnha / bla ma nkun naf fejn jien sejjer? (It‑tieni strofa) Bħal weraq

imxerrda, min‑naħa, minn oħra, / mar‑riħ tal‑ewwel ħarifa, / tqaċċatna mill‑istess fergħa. / Jien ma nafx fejn qatt mort inti. (It‑tielet strofa) Imma jien, li narak ġewwa l‑Ġenna, / nistenna l‑waqt billi nimxi fit‑triq ta’ Buddha. [Poeta ma nafux ismu] (Sena XXXIV, Awwissu 1966, nru.8, p.191); (3) Talba ta’ Xwejjaħ: Ir‑riħ, meta nħall is‑silġ mill‑iġbla / fir‑rebbiegħa, / f’daqqa waħda ma jafx fejn jonfoħ iżjed. / Ja riħ ir‑rebbiegħa, / li nieħdok għal ftit taż‑żmien

8 Frak li jinqala’ minn mal‑qorriegħa jeħel max‑xagħar sakemm jitfarfar.

/ jiena nixtieqek / sabiex tonfoħ fuq rasi: / biex hekk int tista’ tħoll il‑brija8 / minn ġewwa xagħri. [U Tak9 (1262‑1342) – poeta Korean] (Sena XXXIV, April 1966, nru.4, p.95); (4) Dawl ta’ Qamar: Arah, ħabib! / Dan il‑baħar hekk ħiemed! / Arah, ħija, / Maħbub ħija, / Dan id‑dawl hekk ħelu, / Dan id‑dawl ta’ qamar! / Jekk jiena nibki, / Nibki għalik! [Għanja ta’ tifel bogħod minn daru. Papua, New Guinea10] (Sena XXXV, Ottubru 1967, nru.10, p.238). 

9 Magħruf ukoll bħala Woo Tak. Kien skular u filosfu Korean Neo‑Konfuċjan matul id‑dinastija Goryeo tal‑Korea. Bħala ismijiet tal‑pinna kien juża Baekun u Danam, Cheonjang u Takbo bħala dawk ta’ korteżija, filwaqt li dak postumu kien Moonhee. U Tak, li kien dixxiplu tal‑iskular Neo‑Konfuċjan, An Hyang, għen biex din il‑filosofija Ċiniża, li kienet ġejja mid‑dinastija Yuan, tinxtered fil‑Korea.

10 Dan il‑pajjiż jikkomprendi nofs il‑Lvant ta’ Guinea Ġdida u l‑gżejjer li hemm qribha. Bħala pajjiż multi‑kulturali u ta’ diversità bijoloġika, huwa magħruf l‑aktar għax‑xtajtiet tiegħu u s‑sikek tal‑qroll. Fil‑qalba tal‑pajjiż insibu l‑vulkani, il‑granit tal‑muntanja Wilhelm, il‑foresti tropikali densi u r‑rotot għall‑ħajk, fosthom il‑mogħdija Kokoda.

TFAL MISSJUNARJI Programm għat‑tfal bi produzzjoni ta’ MissioTfal u preżentazzjoni ta’ Claudia Cini bl‑għajnuna ta’ Nancy Camilleri. Kull nhar ta’ Tnejn u kull nhar ta’ Ġimgħa fit‑3:30pm fuq Radju Marija 102.3FM (Malta) / 107.8FM (Għawdex). 27 Diċembru 2022

Milied Hieni

Kont qed nara x’inhu jiġri, Rajt tliet slaten għaddejjin, Kellhom deheb, inċens u mirra, Dehru t‑tlieta mistagħġbin!

Bdew resqin, rekbin fuq ġemel, U resqin maġenb il għar, U raw kewkba b’ħafna raġġi, Fl għar kien hemm baqra u ħmar.

Ġewwa l għar raw lil Ġużeppi, Maġenbu kien hemm Marija, Fuq ftit tiben ġo maxtura, Raw jibki ’l Ġesù tarbija.

Kant tal‑anġli beda jinstema’, Maġenb l‑għar rajthom ferħana, Resqu r‑rgħajja bin‑nagħaġ tagħhom, U dehru tassew ferħana.

Rajt is slaten jagħtuh xi ħaġa, Jien ma kelli xejn x’nagħtih, Tajtu qalbi, ġismi u ruħi, Ridt li mħabbti b’dan nurih!

Għedt li kieku l bnedmim kollha, Jersqu lejn Ġesù Bambin, X’paċi kbira jħossu f’qalbhom, Żgur ngħixu aktar henjin!

POEŻIJA
Inti Qarrej/ja tal‑Provi jew Għalliem/a tal‑Malti? Tixtieq tagħti ftit ħin minn tiegħek u b’mod volontarju tgħin fl‑iċċekjar tal‑lingwa Maltija ta’ din ir‑rivista? Jekk iva, ikkuntatja lil Claudia Cini fuq: claudia@missio.org.mt Grazzi mill‑qalb. 28 Diċembru 2022
Paul Caruana
Theuma House, 302, St. Paul Street, Valletta VLT 1213 Tel: 21234075 / 21236605 Fax: 21244201 Email: info@etheuma.com www.etheuma.com Watch & Clock Repairs www.sdemanuele.com S.DEMANUELE Est. 1898 3, St. John Street, Valletta 21 220 650 / 79 790 650 Shop Hours: Monday to Friday 09.00 ‑ 13.00 29 Diċembru 2022

Tel: (+356) 27495752 Fax: (+356) 27495752 Mob: (+356) 99495752 Email: dmdautoparts@onvol.net Website: www.dmdautoparts.com

Factory/Shop: Tal‑Balal Road, San Ġwann SGN07 ‑ Malta Tel: (00356) 2137 1626 E‑mail: gb864@go.net.mt Web: www.kafeborg.com facebook: Kafe Borg

Stardust Stationery Greeting Cards Haberdashery Toys & Gifts Cross Street, Mellieħa Tel: 21571692 Mob: 99223908 Email:starduststationary@gmail.com DMD Auto Parts IMPORTERS AND DISTRIBUTORS OF ORIGINAL MECHANICAL AND BODY PARTS FOR KIA ‑ HYUNDAI ‑ CHEVROLET MODELS
MARIANNA STATIONERY 147, Triq il‑ParroĊĊa, Mellieħa ‑ MLĦ1060 Tel: 2152 2267  Email:mariannastationery@gmail.com PRINTING  BINDING  LAMINATION  TOYS  HABERDASHERY  HOUSEHOLD GOODS Opening Hours: Monday ‑ Saturday: 6.00am to 12.30pm ‑ 4.00pm to 7.30pm Sundays and Public Holidays: 6.00am to 12.30pm A.N.G. BORG LTD. COFFEE DEALERS
Opening Hours: Mon to Fri ‑ 8.30am to 4pm Sat ‑ 9am to 1pm
30 Diċembru 2022
St. Mary’s Bakery ...freshly baked daily 72, Sacred Heart Street, B’Kara Mob 9947 5459/ 7723 7702 ARTHUR THE GILDER Gilder, 70 Doni Street, Rabat ‑ Malta Tel: 00356 9982 1006 Email: arthurthegilder@gmail.com Gilder Arthur Vassallo  PLUMBERS, ELECTRICAL GOODS DEALERS  SPECIAL DISCOUNTS ON WATER HEATERS (GEYSERS) PAVIA Hardware Stores COSPICUA Dealers in CLARKE and SEDEF Power Tools Tel: 2182 1174 ‑ Mob: 7782 1174 E‑mail: adrianpavia@onvol.net 4, BLK 12, TRIQ IR‑REGATTA, BORMLA Beauty ‑ Nails ‑ Tanning John F.Marks Street, SAN GWANN t‑27014144 m‑79319129/ 79293183 31 Diċembru 2022

Il‑Ħidma Evanġelika ta’ Marija Santissima B ħala Missjunarja

Id‑Dsatax‑il Parti

Id‑Dehra tal‑Madonna ta’ Ocotlan f’Tlaxcala, il‑Messiku

Fis‑sena 1541 kien hemm epidemija tal‑ġidri fir‑raħal ta’ Xiloxostia, f’Ocotlan, fir‑reġjun ta’ Tlaxcala. Disgħa minn kull għaxra tan‑Nahuati Indiġeni bdew imutu biha. Fis‑27 ta’ Frar 1541, Juan Diego Bernardino, żagħżugħ Indiġenu ta’ Tlaxcala, kien fi triqtu biex iġib l‑ilma mix‑Xmara Zahupan, li dak ż‑żmien l‑Indiġeni kienu jaħsbu li l‑ilma kellu kwalitajiet mediċinali, fis‑sens li jfejjaq il‑mard. Juan Diego kkonverta għall‑Kattoliċiżmu, u kien magħruf għat‑tjubija tiegħu u kien ukoll jgħin fuq l‑artal fil‑kunvent tal‑Patrijiet Franġiskani tal‑post. Wara li mela l‑barmil bl‑ilma tax‑xmara, beda triqtu lura lejn ir‑raħal. Hekk kif kien għaddej f’masġar mimli siġar tal‑arżnu, ra mara sabiħa wieqfa quddiemu li staqsietu: “Jalla Alla jbierkek, ibni, fejn sejjer?”

Juan Diego qalilha li kien mar iġib l‑ilma mix‑xmara

għall‑familja tiegħu li kienu morda bil‑ġidri, u kien sejjer lura biex jagħti dak l‑ilma lil familtu biex ifiqu. Imbagħad dik is‑Sinjura qaltlu: “Ejja miegħi. Jiena nagħtik ilma ieħor li jfejjaq mhux biss lill‑familja tiegħek, imma lil dawk kollha li jixorbu minnu, għax qalbi

dejjem lesta biex tgħin lil dawk kollha li qed ibatu, u ma tiflaħx tara tant uġigħ u diqa fost in‑nies mingħajr ma tfejjaqhom.” Ħerqan li jieħu minn dak l‑ilma li qaltlu bih, huwa segwa lis‑Sinjura li wasslitu ‘l isfel mill‑għoljiet. Hemmhekk kien hemm xi siġar tal‑arżnu b’nixxiegħa

DEHRIET TAL‑MADONNA EMMANUEL CUTAJAR
32 Diċembru 2022

tal‑ilma li għadha teżisti sal‑lum. Juan Diego stagħġeb meta ra dik in‑nixxiegħa, għax għalkemm kien għadda minn dik il‑mogħdija diversi drabi, qatt ma kien raha. Is‑Sinjura qaltlu: “Ħu kemm trid minn dan l‑ilma u kun af li dawk kollha li jixorbuh, anki l‑iżgħar

qatra minnu, mhux biss ifiqu mill‑marda tagħhom, imma jirċievu saħħa perfetta.” Imbagħad Juan Diego rema l‑ilma li kellu fil‑barmil u mlieh bl‑ilma tan‑nixxiegħa. Wara, huwa dar lejn lil dik is‑Sinjura biex jirringrazzjaha. Dak il‑ħin is‑Sinjura kompliet tgħidlu:

“F’ismi, għid lill‑Patrijiet Franġiskani li f’dan il‑post għandhom isibu x‑xbieha tiegħi, li turi l‑perfezzjonijiet tiegħi. Permezz tagħha, jiena nqassam b’mod l‑aktar ġeneruż il‑ħniena u l‑grazzji tiegħi. Meta jsibu din ix‑xbieha, il‑patrijiet għandhom ipoġġuha fil‑Kappella ta’ San Lorenzo.” Malli dik is‑Sinjura għebet qalb is‑siġar, Juan Diego għaġġel bl‑ilma prezzjuż lura għand familtu u qalilhom x’kien ġara. Meta l‑familja xorbu minn dak l‑ilma, fiequ. L‑għada Juan mar għand il‑Patrijiet Franġiskani biex jirrakkontalhom l‑esperjenza li kellu. Il‑patrijiet osservaw l‑espressjoni fuq wiċċ Juan Diego u emmnuh.

Il‑Franġiskani ddeċidew li jakkumpanjaw lil Juan lejn il‑masġar tal‑arżnu biex isibu n‑nixxiegħa u l‑istatwa li kien qalilhom biha. Fid‑dawl ta’ nżul ix‑xemx, is‑siġar kienu donnhom qed jinħarqu mingħajr ma jkunu kkunsmati. Siġra waħda kienet partikolarment eħxen mill‑oħrajn kollha, u għalhekk fetħuha bis‑saħħa ta’ mannara. B’għaġeb kbir ta’ kulħadd u b’mod mirakoluż sabu l‑istatwa tal‑Immakulata Kunċizzjoni, twila ħames piedi, kif kienet qalet dik is‑Sinjura, u li allura ma

Il‑kappella tal‑bir (fejn tinsab il‑funtana oriġinali, li għadha tintuża sal‑lum).
33 Diċembru 2022
L‑istatwa tal‑Madonna ta ’ Ocotlan.

Il‑Bażilika tal‑Madonna ta’ Ocotlan.

kienet ħadd ħlief il‑Verġni Marija. Huma ħejjew mifrex mill‑friegħi ta’ dik is‑siġra stess u fjuri, u għollew l‑istatwa fuq spallejhom biex jeħduha fil‑Knisja ta’ San Lorenzo, kif talbithom u xtaqet il‑Madonna. Minn dakinhar dik l‑Istatwa kienet is‑sors ta’ ħafna mirakli, grazzji u fejqan mhux biss għan‑nies ta’ Ocotlan, imma għan‑nies minn ħafna postijiet oħra, kemm fil‑Messiku kif ukoll minn pajjiżi oħra.

Approvazzjoni tal‑Knisja Kattolika

Sitt Papiet taw l‑approvazzjoni għal din id‑Dehra tal‑Madonna u taw indulġenzi lil kull min imur iqim din l‑istatwa mirakoluża: Klement XII fl‑1735, Benedittu XIV fl‑1746, Piju VI fl‑1799, Papa Piju X, li kien ħareġ digriet ta’ Inkurunazzjoni Kanonika fit‑18 ta’ Jannar 1909, u ġiet inkurunata mill‑Arċisqof Eulogio Gillow y Zavalza fil‑31 ta’ Lulju 1909, u

Papa Piju XII fl‑1941. In‑nixxiegħa mirakoluża, fil‑Kappella tal‑Bir għadha tfejjaq lin‑nies sal‑ġurnata tal‑lum. Il‑Bażilika hija meqjusa bħala waħda mill‑isbaħ knejjes fil‑Messiku u lejha jsiru ħafna pellegrinaġġi. Fis‑Sena 1755, il‑Verġni Marija ta’ Ocotlan ġiet iddikjarata l‑Qaddisa Patruna ta’ Tlaxcala u tal‑Istat ġar ta’ Puebla. Fis‑Sena 1746, is‑Santwarju tal‑Madonna ta’ Ocotlan ittella’ għal dak tal‑Bażilika Liberjana ta’ Santa Marija Maggiore, l‑ewwel Knisja ta’ Ommna Marija f’Ruma u waħda mill‑Bażiliċi li għandha Bieb Imqaddes li l‑Papa jiftaħ kull 25 sena. F’dak iż‑żmien, Papa Benedittu XIV ta indulġenzi u indulti Appostoliċi lill‑fidili li jqimu x‑xbieha tal‑Madonna ta’ Ocotlan. Id‑devozzjoni lejn il‑Verġni ta’ Ocotlan hija kkonċentrata madwar id‑diversi purċissjonijiet li jsiru matul is‑sena. L‑istatwa tinħareġ min‑niċċa tagħha fi tliet dati fissi: L‑Ewwel tas‑Sena, u l‑ewwel u t‑tielet Tnejn ta’ Mejju. Il‑purċissjonijiet tat‑Tnejn jissejħu ‘bajada’ (inżul) u ‘subida’ (telgħa), rispettivament.

Il‑Miraklu ta’ Ocotlan

Ta’ min jgħid ukoll li proprju f’Ocotlan seħħ il‑magħruf

DEHRIET TAL‑MADONNA EMMANUEL CUTAJAR
34 Diċembru 2022

‘Miraklu ta’ Ocotlan’. Dan il‑miraklu seħħ fit‑3 ta’ Ottubru 1847, meta dehret fis‑sħab ix‑xbieha fiżika perfetta ta’ Ġesù Kristu Msallab li damet tidher aktar minn 30 minuta. Dan il‑miraklu seħħ ftit qabel il‑bidu tal‑quddiesa tal‑Ħadd li kienet saret fil‑Kappella tal‑Immakulata Kunċizzjoni ppreseduta mill‑Vigarju Parrokkjali, Patri Julian

Navarro, meta żewġ sħabiet ingħaqdu flimkien fis‑sema fil‑majjistral, fejn dehret din ix‑xbieha ta’ Kristu Msallab. Aktar minn 2,000 ruħ preżenti għal din il‑quddiesa u n‑nies li kienu jgħixu fl‑ibliet tal‑qrib, inħakmu minn biża’ qawwi u stagħġib, hekk kif huma wkoll raw din id‑dehra. Din id‑dehra ta’ Kristu kienet tissejjaħ ukoll ‘Il‑Mulej tal‑Ħniena’,

u f’ġieħu, f’Settembru 1875, ġiet imbierka u kkonsagrata Knisja Parrokkjali ġdida. Il‑Kardinal Jose de Jesus Ortizy Rodriguez, l‑Arċisqof ta’ Guadalajara, fid‑29 ta’ Settembru 1911, wara stħarriġ intens u stqarrijiet, ta xhieda dwar din id‑dehra ta’ Kristu Msallab u ffirma dokument li jivvalida din id‑dehra. “Irridu nirrikonoxxu bħala fatt storiku, ippruvat perfettament, id‑dehra tax‑xbieha Mbierka ta’ Ġesù Kristu Msallab, u li ma setgħetx tkun ħidma ta’ alluċinazzjoni jew frodi, peress li seħħet fid‑dawl tax‑xemx, fil‑preżenza ta’ aktar minn elfejn ruħ,” stqarr il‑Kardinal. Aktar tard, fis‑Sena 1997, Papa Ġwanni Pawlu II bagħat il‑Barka Appostolika tiegħu lill‑poplu ta’ Ocotlan fl‑okkażjoni tal‑150 Anniversarju ta’ dan il‑miraklu. 

Rivista missjunarja b’40 paġna, kollha bil‑kulur, maħruġa minn Missio (Uffiċċju Missjunarju) għal aktar minn 80 sena

Aġġorna ruħek fuq id‑Dinja Missjunarja. Abbona fir‑Rivista Malta Missjunarja fejn issib: Aħbarijiet mid‑dinja missjunarja | Intenzjoni tax‑xahar Esperjenzi missjunarji Maltin u Għawdxin | Ċajt u kompetizzjonijiet

Dan kollu għall‑prezz ta’ €21 għal abbonament ta’ sentejn li jinkludi wkoll Kalendarju MIssjunarju b‘xejn.

Tista’ tabbona online fuq: www.missio.org.mt

35 Diċembru 2022

DEŻERTA TAL‑KAFÈ FIT‑TAZZA

Mill‑Italja ta’ Fuq

X’għandek bżonn għal żewġ persuni:

• 80 gramma kafè solubbli

• 200 gramma zokkor

• 250 millilitru ilma kiesaħ

• Gallettini plejn togħma ta’ ċikkulata

• Ftit trab tal‑kokkotina mgħarbul

• Ftit buttuni taċ‑ċikkulata kannella

Metodu:

• Ġo skutella mdaqqsa poġġi l‑kafè, iz‑zokkor u l‑ilma, u bi blender ħawwad sew sa ma tifforma fi krema.

• F’żewġ tazzi, farrak il‑gallettini sakemm jinkesa l‑qiegħ.

• B’wara ta’ mgħarfa ċċattja l‑krema u ferrex ftit trab tal‑kokkotina.

• Żid fil‑wiċċ ftit buttuni taċ‑ċikkulata.

Buon Appetito

(L‑ikla t‑tajba) Jiena:

RIĊETTA TRADIZZJONALI
Indirizz: Kodiċi
E‑mail: Nixtieq: Inġedded l‑abbonament tiegħi Nibda nirċievi r‑rivista d‑dar bil‑posta Nagħti abbonament rigal lil:
36 Diċembru 2022
Postali: Tel/Mob:
Isem: Indirizz: Kodiċi Postali: Tel/Mob: E‑mail: Imla l‑formola u ibgħatha flimkien ma’ ċekk pagabbli lil Missio fuq: Abbonament Malta Missjunarja Missio, 7, Triq il‑Merkanti, Valletta, VLT 1171 Jien. Int. Aħna. Flimkien. (VO/1178)
7, Triq il‑Merkanti, il‑Belt Valletta Tel: 21234328 Il‑ħanut qed ikun miftuħ mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa bejn id‑9:00am u s‑6:00pm. Is‑Sibt bejn id‑9:00am u s‑1:00pm. Tista’ wkoll tixtri onlajn mill‑ħanut Faith Hope & Charity billi żżur https://zaype.com/FHCshop Sibna wkoll fuq Facebook: Faith Hope & Charity Qed nagħmlu ‘Home Deliveries’ AF I THHOPE &CHAR I YT GIFT SHOP 37 Diċembru 2022

FITTEX IL‑KLIEM: Waslet ix‑Xitwa

F’din it‑tabella hawn moħbija 23 kelma relatata max‑xitwa. Fittex fi 8 direzzjonijiet. Ibgħat il‑kaxxa kompluta sa mhux aktar tard mill‑15 tax‑xahar flimkien ma’ ismek, kunjomok u l‑indirizz hekk: Malta Missjunarja – Kompetizzjonijiet, Nru.150, Missio, Triq Lorenzo Gafà, il‑Mosta MST 4128. L‑ewwel tweġiba tajba li tittella’ bil‑polza tirbaħ kupun ta’ €15 li jissarraf mill‑ħanut ta’ Missio, ‘Faith, Hope & Charity’ fil‑Belt Valletta.

● ALJOTTA ● BALBULJATA ● BARD ● BERAQ ● BRODU

● FLOKK ● GVERTA ● IMBULJUTA

KALZETTI ● KAWLATA

KOKOTINA

KOSKSU

KOWT ● KUTRA ● MALTEMP

Isem u Kunjom: ________________________________ Indirizz:______________________________________ Kodiċi Postali: _________________________________

MINESTRA

PEDUNI ● SAJJETTI ● SKUFJA ● STUFFAT

Soluzzjoni tal‑Kompetizzjoni ta’ Ottubru 2022:

Ir‑rebbieħa tal‑kompetizzjoni hija Josephine Saliba miż‑Żurrieq. Grazzi lil kull min bagħtilna t‑tweġibiet. Prosit lir‑rebbieħa. Hija tirċievi ittra bil‑posta mingħandna biex tkun tista’ ssarraf il‑kupun.

Nitbissmu ftit:

Mona: X’int imdejjaq dalgħodu, xi ġralek, Nen?

Nenu: U ... għax ħadd ma jimpurtah minni!

Mona: Hekk taħseb, Nen? Ipprova tħallasx il‑kontijiet, ħa tara kemm ikun hemm min hu interressat fik!

Bert: Emma, illejla se naraw film għandi, tiġi? Se nkunu 17 oħra. Emma: Niġi, iva, imma l‑għala stedint daqshekk nies?

Bert: Għax il‑film jgħid 18+!

● TORTA ● XALLA ● XITA

M K S T U F F A T J X U F D A J I O I A S N T F F Q L O T T B O X S R G K T B O O C A Q D R L A F K U A O H K N J J M O O K L T T S A J K G L B A R D D O L R U T U L B U I Z M D W U W A B A J R A B C W Q P A F
KOMPETIZZJONI ‑ DIĊEMBRU 2022 ‑ MAĦSUBA MINN TANJA CILIA
I T U L E X L L A T R E V G I E U W B I R A U P V O E Q P T F A F T R B A A B E J R O L T K L A E G J T O J M D Q T Q E P M E T L A M B P F I U N A Z M I N E S T R A U T U U N Z L I T T E J J A S V O E K G I A K O K O T I N A B S G J S I K
J C Z X E X Z S N N O P T R N T I T F A L E S K R L L S M C A N H T U F F J S O E P U K V N D T N E J N I N T S N B N P F I B B T J U K T Z Z S U B E S R S A J V R A E E Z J K M L B E E A Q X X R L V L O Z M U D S A T A X B L D I V B G E F X M I N T A M D B M A Z Z K T A I T O T X G I U Q V J D M L T L K A X W E H J M A W N M E N J X S I T T I N A T G W E T I U N I N E M T O S T U D K I M N J A E P M H T C I W I A N T I Q U L G C X M P S O Q N R 38 Diċembru 2022
www.missio.org.mt Jien. Int. Aħna. Flimkien (VO/1178) Nota: Missio jixtieq javża li ma jaċċettax kartolini użati la tal‑Milied u lanqas tal‑‘Birthdays’. Grazzi. Missio Malta • Missio Tfal Eżempji sbieħ • Knisja Parrokkjali Santa Katerina, iż‑Żurrieq • Mary Camilleri miż‑Żebbiegħ, l‑Imġarr • Raymond Falzon mill Gudja Taw bolol użati li jinbiegħu lill‑kollezzjonisti, kif ukoll irċevuti fiskali u muniti antiki. • Grazzi wkoll lil Emanuel Zammit minn Ta’ Barbetta Bakery li ta donazzjoni ta’ €1,000. Nota mill‑Bord Editorjali: Inħeġġu lill‑qarrejja ta' Malta Missjunarja sabiex jagħmlu użu mis‑servizzi u/jew jixtru mingħand dawk il‑ħwienet li jirreklamaw fuq ir‑rivista. Grazzi. Mulej ilqa’ f’Saltnatek lill‑benefatturi tagħna, familjari u ħbieb. Agħtihom O Mulej il‑mistrieħ ta’ dejjem. Websajt Missio • 04 ta’ Settembru 2022 Katie Schembri minn Ħaż‑Żabbar • Maria Calleja minn Ħaż‑Żabbar • Grace Cucciardi minn Ħaż‑Żabbar 39 Diċembru 2022 • Informazzjoni dwar il‑missjoni u l‑missjunarji • Proġetti li twettqu u qed jitwettqu • Animazzjoni missjunarja • Attivitajiet • Rivisti tal‑passat • MissioTfal ‑ stejjer, attivitajiet, kompetizzjonijiet, rivisti tal‑passat Nota: It‑tfal kollha huma mħeġġa jidħlu fil‑paġna ta' Facebook Missio Malta Events Page/ Tfal Missjunarji fejn jistgħu jsibu diversi logħbiet u attivitajiet ta' interess.
Lorem Elementary Science Fair 185, Annibale Preca Street, Lija. Telephone: 21442530 Mobile: 99424098 / 99884049 Website: www.percius.com Email: info@percius.com Services provided: Chauffeur-drive service Car rental Leasing Wedding service Executive VIP service All cars are fully air-conditioned and with uniformed drivers. 40 Diċembru 2022
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.