Activiteitenverslag 2019

Page 1

2019 uitgelicht

Activiteitenverslag

Bijna energieneutraal kantoorgebouw als voorbeeld voor de regio Interview: De kracht achter omgevingshandhaving

7

Welke school wint de ultieme energy challenge?

14

Wijk-werken in cijfers Thema

4 23


VOORWOORD Jaarlijks presenteert IGEMO haar activiteitenverslag

beleidsgroepen en staten-regionaal is baanbrekend

aan de algemene vergadering. Een moment om

en trendsettend in Vlaanderen. Bovenal hebben het

terug te blikken op de voornaamste realisaties van

succes en de mérites van zowel de bestuurlijke als

het voorbije jaar.

de inhoudelijke, operationele samenwerking in het

IGEMO profileert en manifesteert zich verder als een vereniging met twee hoedanigheden of rollen. Enerzijds bouwt IGEMO haar diensterlening aan haar vennoten verder uit met nieuwe initiatieven, projecten en diensten.

We anticiperen op de

evoluerende noden en behoeften van de lokale besturen en de vele nieuwe beleidsontwikkelingen en

arrondissement Mechelen, de Vlaamse regering geïnspireerd om in haar regeerakkoord scherpe en heldere ambities te formuleren over ‘regiovorming’. Het is onmiskenbaar de bedoeling om ook in de rest van Vlaanderen regionale samenwerking tussen bestuurskrachtige lokale besturen op de kaart te zetten.

–uitdagingen waarmee gemeenten geconfronteerd

2019 was voor IGEMO ook een heugelijk jaar. We

worden. IGEMO is nu actief op het vlak van milieu,

verwelkomden de gemeenten Heist-op-den-Berg en

klimaat,

duurzame

Nijlen als nieuwe vennoten, specifiek voor het luik

ontwikkeling, ruimtelijke ordening, stedenbouw,

‘regionale samenwerking’. IGEMO is nu effectief

mobiliteit,

de intergemeentelijke vereniging voor het gehele

energie,

renovatie,

erfgoed,

wonen,

omgevingshandhaving,

projectontwikkeling, project- en procesmanagement, preventie en bescherming op het werk, wijk-werken,

arrondissement Mechelen.

duaal leren, zorg en welzijn.

IGEMO bruist! Gedreven door een groot geloof in

Anderzijds investeert IGEMO fors in haar rol als

zetten de bestuurders en medewerkers van IGEMO

regionaal samenwerkingsverband. De voorbije jaren

zich elke dag in om met zin voor innovatie en

heeft dit al geleid tot mooie regionale projecten op

creativiteit een kwaliteitsvolle en professionele

het vlak van mobiliteit, sociaal-economisch beleid,

dienstverlening te realiseren. Dit activiteitenverslag

arbeidsmarktbeleid (wijk-werken), enzovoort. In

is geen naslagwerk waarin alle diensten, projecten

2019 hebben we ook de regionale welzijnskoepel

en initiatieven omstandig worden omschreven. We

Rivierenland aan dit regionaal firmament kunnen

bieden je bij wijze van proevertje een beperkte

toevoegen. De 12 gemeenten van het arrondissement

selectie aan van projecten die toonaangevend

Mechelen hebben zich verenigd om de lokale en

zijn voor de dienstverlening die IGEMO wil en kan

regionale uitdagingen op het vlak van welzijn, zorg,

bieden aan haar gemeentelijke vennoten. Ik wens

arbeidsmarktbeleid, flankerend onderwijsbeleid (o.a.

jullie veel leesplezier!

Duaal Leren)… samen aan te pakken. Het regionaal bestuurlijk model met regionale mandaatgroep, 2

lokale besturen en met een hart voor samenwerking

Peter De Bruyne, algemeen directeur


Inhoudstabel voorwoord

2

mobiliteit

16

wonen & energie

3

welzijn

20

omgeving

7

werken & leren

22

erfgoed

11

klimaat

14

projectontwikkeling & infrastructuur

24

europa voor de regio

28

Het Energiehuis verbreedt haar taakstelling Al sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen

· Particulieren begeleiden en ondersteunen bij

IGEMO en het Fonds ter Reductie van de Globale

het aanvragen van

premies en leningen, het

Energiekost (FRGE) is IGEMO erkend als energiehuis

uitvoeren van de leveranciersvergelijking en/

om particulieren een energielening aan te bieden.

of -wijziging, het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken. Daarbij hoort ook begeleiding bij uitvoering van energiebesparende investeringen indien deze voortvloeien uit uitgevoerde energiescans. · Daarnaast kan de particulier bij het energiehuis ook terecht voor de interpretatie van thermografische informatie, het consulteren van de zonnekaart, de bespreking van de resultaten na een energiescan en uitleg bij een energieprestatiecertificaat. 2019 staat dan ook in het teken van de uitrol van deze nieuwe taakstelling.

In 2019 wijzigt de Vlaamse overheid de taakstelling van het energiehuis. Meer bepaald komen daar heel wat taken bij:

diensten in het werkgebied rond energie. laagdrempelig

uitgebouwd woonloket. In september 2019 komt daar het energieloket bij, waar in het najaar 367 energiegerelateerde adviezen zijn geformuleerd.

· Het coördineren van alle uitvoerende lokale

· Een

Heel wat gemeenten rekenen al jaren op een sterk

energieloket

aanbieden

waar inwoners terecht kunnen met al hun energievragen. · Basisinformatie aanbieden over gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen, over energiepremies en energieleningen en over energetisch renovatie.

Om dit succes door te trekken, worden in 2019 de nodige stappen gezet om het energie- en woonloket te bundelen. De ambitie voor 2020 gaat verder. Het volledige aanbod rond wonen, energie en renoveren in onze regio wordt gebundeld in één sterk merk: Stekr. Stekr wordt het aanspreekpunt voor burgers waar ze terecht kunnen voor gratis advies op maat van hun woning. Het wordt een uniek loket in Vlaanderen dat het aanbod rond wonen en energie bundelt. Wonen & Energie

3


Een bijna energieneutraal kantoorgebouw als voorbeeld voor de regio Wie het kantoorgebouw van IGEMO binnenwandelt, ziet het meteen. Dit gebouw is grondig gerenoveerd. Het bijna energieneutraal kantoor is een demonstratiegebouw binnen het Europees project See2Do!. Dat project spoorde drie jaar lang duizenden burgers aan om energetisch te renoveren. Binnen See2Do! worden in heel Europa demonstratiegebouwen gerealiseerd. Het kantoorgebouw van IGEMO is er daar één van. De bedoeling is dat burgers, bedrijven en gemeentebesturen hier inspiratie opdoen voor hun eigen duurzame renovatie. In 2019 zijn de renovatiewerken afgerond en verhuist

schrijnwerk. Ook de raam- en deurprofielen zijn

het IGEMO-team opnieuw naar de Schoutetstraat.

goed geïsoleerd.

Daar hoort uiteraard een feestelijke opening bij. De gebouwschil isoleren: een hele uitdaging

Innovatieve technieken Na de isolatie is er goed nagedacht over nieuwe

Vijftig procent van de warmte in een woning ontsnapt

verwarmingstechnieken.

via het dak. Het dak goed isoleren geldt bijgevolg

IGEMO de deur gewezen. Het gebouw wordt

als eerste prioriteit. De voor- en zijgevels zijn

verwarmd via een warmtepomp type lucht-water

beschermde Mechelse stadsgezichten en vormen

koeling. Dit is gekoppeld aan vloerverwarming met

een uitdaging. Uiteindelijk wordt er gekozen voor

ventilo-convectoren. De warmtepomp functioneert

zowel binnen- als buitenmuurisolatie, met respect

in de zomer als koeling.

voor de erfgoedwaarde. Koudebruggen krijgen de nodige aandacht. Zo loopt de binnenmuurisolatie

Aardgasketels

zijn

bij

De ventilatie van het gebouw is aan dit systeem

tot 60 centimeter door op het plafond en de vloer.

gekoppeld.

De

gemonitord.

Overbodig

Ook ramen en deuren zijn een grote oorzaak

gebannen via intelligente LED-verlichting met

van energieverlies. Nieuw schrijnwerk en hoog

daglichtregeling en bewegingssensoren.

rendementsbeglazing 4

Wonen & Energie

vervangen

het

oude

luchtkwaliteit

wordt

energieverbruik

continu wordt


Sensibiliseren van inwoners Onder het motto ‘je moet het zien om te doen’ boekte See2Do! heel wat succes in onze regio. Het demonstratiegebouw, de thermografische scans aan huis en de online renovatietool ‘Mijn Warm Huis’ bieden inwoners een 360°-service voor hun duurzame renovatieplannen. Het succes van See2Do! dooft niet uit. Dankzij heel wat andere Vlaamse en Europese projecten, wordt de dienstverlening naar inwoners alleen maar uitgebreid. Via het vertrouwd loket van hun gemeente – en uiteraard online – kunnen burgers vanaf 2020 terecht bij Stekr. Stekr wordt hét aanspreekpunt voor inwoners voor gratis advies op maat van hun woning, zowel rond wonen, energie als renovatie.

Wonen & Energie

5


Wonen: 2019 in cijfers Varia

Leegstand

1% 8,

Huren

4,7% %

3,1

Woningkwaliteit

Renoveren 35%

15,5%

33,6%

rw

Energie

d t

E

l te es en aa g 1415 vragen nh ke et w elo oon- en energi

erd

d an st

d

Le

an

eg

st

In functie van

570 panden

1. Conformiteitsattesten

op leegstandsregister*

2. Hercontrole

259 aktes

3. Nieuwe inhuurname SVK (en hercontrole)

verstuurd

4. Vooronderzoeken

*excl. Bornem

Inventaris VIVOO

= Vlaamse Inventaris Van Ongeschikte en Onbewoonbare woningen

Schrappingen

,9% 34

Opnames 65,1%

WONINGKWALITEIT AANPAKKEN BLIJFT BROODNODIG 6

Wonen & Energie

eg

naar woonkwaliteit

Le

132 onderzoeken


De kracht achter omgevingshandhaving De intergemeentelijke omgevingshandhavingscel (IGOHC) pakt samen met vijf gemeenten misdrijven inzake milieu en ruimtelijke ordening aan. Achter deze cel zitten twee aangestelde handhavers. De dames die orde op zaken houden zijn Els Pissierssens en Sara De Roeck.

“Je merkt dat meegaan naar de zitting voor de Procureur des Konings en de Voorzitter toch een verschil maakt.” Wat betekent het om aangestelde handhaver te

coördineer ik de werking met de gemeenten en sta

zijn voor onze gemeenten?

in voor het opvolgen van de beleidsplannen, het

Els: Sara en ik voeren taken inzake handhaving milieu

en

ruimtelijke

ordening

uit

voor

de

gemeente. Hiervoor legden we zelfs onze eed af als intergemeentelijke lokale toezichthouder milieu bij

handhavingstraject en de prioriteitenkaders. Hoeveel controles voer jij uit, Sara? Sara: In 2019 heb ik 97 controles uitgevoerd. Dit

de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.

wil zeggen dat de gemeenten mij in totaal 97 keer

Sara: En we dragen nog meer officiële titels. Els

controles kunnen natuurlijk wel in eenzelfde dossier

en ik zijn intergemeentelijk stedenbouwkundige

zijn.

gevraagd hebben om ter plaatse te gaan. Meerdere

inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening.

Els: 74 dossiers waren actief in december 2019,

Hoe pakken jullie misdrijven precies aan?

waarvan 41 nieuwe dossiers en 33 lopende dossiers.

Sara: Als de gemeente dit vraagt, ga ik ter plaatse

Geraken er misdrijven opgelost?

en als er sprake is van een misdrijf, maak ik een proces-verbaal op of leg ik werken stil. Ik ben de handhaver op het terrein, maar maak zelf ook mijn processen-verbaal,

bestuurlijke

maatregelen

en

herstelvorderingen. Els: Ik maak herstelvorderingen en lees bestuurlijke maatregelen en herstelvorderingen juridisch na voor ze het verder handhavingstraject afleggen. Verder

Sara: Het jaar voordien hadden we 69 actieve dossiers. Dat wil zeggen dat we op een jaar tijd ook 36 dossiers konden afsluiten. Waarom duurt het zo lang om een dossier te kunnen afsluiten? Els: Bij een aanmaning of een bestuurlijke maatregel

Omgeving

7


krijgt een overtreder een termijn waarbinnen hij zich in regel moet stellen. Deze termijn kan drie maanden zijn, maar ook zes maanden, afhankelijk van het

Vragen de gemeenten deze begeleiding? Sara: Vorig jaar gingen we in drie correctionele

misdrijf.

procedures mee naar de zitting. Je merkt dat dit voor

Moet jij veel processen-verbaal opstellen, Sara?

verschil maakt. De procureur voelt zich gesteund in

de Procureur des Konings en de Voorzitter toch een

Sara: De gemeenten schakelen mij pas in als ze zeker zijn dat de overtreding niet door de beugel

haar vordering en de Voorzitter beseft hierdoor dat de gemeente de overtreding ernstig neemt.

kan, dus in 2019 heb ik bijvoorbeeld 27 processen-

Els, jij buigt je ook over de prioriteitenkaders van

verbaal moeten opstellen.

de cel. Wat houdt dat precies in?

Els: Wij trachten wel eerst te handhaven met de

Els: Op dit vlak is IGEMO pionier in Vlaanderen! Al

“zachte” hand. Voor Sara een proces-verbaal

sinds 2016 brengen wij samen met de gemeenten de

opmaakt, zal ze meestal eerst een schriftelijke

misdrijven die prioritair moeten worden aangepakt

aanmaning sturen. In 2019 zijn er zo’n 51

in kaart. Elk jaar volgt een actieplan waarbij deze

aanmaningen verstuurd.

prioriteiten worden geëvalueerd, herbekeken en

Wat kunnen jullie naast processen-verbaal en stilleggingen nog doen?

maatregelen

stuur ik dan door naar de Procureur des Konings en het departement Omgeving, omdat dit een

Sara: Door onze bevoegdheden kunnen wij ook bestuurlijke

eventueel aangepast. Dit goedgekeurd actieplan

nemen.

Dat

is

een

schriftelijke beslissing waarbij wordt bevolen om bijvoorbeeld afval of een onvergunde constructie te verwijderen. Dit kan zelfs onder verbeurte van een dwangsom die dan kan worden geïnd in het voordeel van de gemeente. Ik heb in 2019 twee bestuurlijke maatregelen moeten nemen. Els: In 2019 moesten wij ook een veiligheidsmaatregel opleggen omdat er door een waterverontreiniging sprake was van een aanzienlijk risico op schade aan mens en milieu. Daarnaast maken wij ook herstelvorderingen op die wij versturen naar de

impact kan hebben op het verder vervolg van het handhavingstraject. Sara: Omdat wij dit goed opvolgen, heeft de VHRM of de Vlaamse Hoge Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu ons zelfs gevraagd te spreken op hun congres. Door het succes hiervan, mochten wij eveneens gaan spreken op het handhavingsoverleg van de Provincie Limburg en heeft het Departement Omgeving gevraagd of wij willen deelnemen aan een werkgroep om de lokale handhaving in Vlaanderen beter in kaart te brengen. Jullie zijn dus goed bezig?

Procureur des Konings. Die kan overgaan tot

Sara: Zowel Els als ik zijn in de zomer van 2017

vervolging voor de correctionele rechtbank. In 2019

gestart. Ik denk dat wij mogen zeggen dat wij op 2,5

hebben Sara en ik vier herstelvorderingen opgesteld.

jaar tijd heel wat kennis hebben opgebouwd.

Stopt dan het handhavingstraject?

Els: Wat wij vandaag de dag weten en kunnen, kan

Els: Nee, aangezien ik zeven jaar advocaat ben geweest, begeleid ik de gemeenten mee in de correctionele procedure indien zij dit vragen. Ik maak dan bijvoorbeeld de nota burgerlijke partijstelling op of ga mee naar de zitting. 8

Omgeving

je al niet meer vergelijken met 2,5 jaar geleden. Ik denk door onze goede samenwerking, zowel tussen mezelf en Sara, als met de gemeenten, zal onze kennis en kunde alleen nog maar groeien, daar ben ik van overtuigd!


RUP’s voor de twee laatste grote stadsontwikkelingsprojecten in Mechelen Sinds 2013 maakt IGEMO ruimtelijke uitvoeringsplannen in opdracht van de stad Mechelen. Dit is vastgelegd in een raamcontract, dat aan IGEMO exclusiviteit verleent om RUP’s voor de stad te maken. In 2019 gaat de aandacht naar RUP Spreeuwenhoek en RUP Ragheno, waarmee de stad vernieuwing voor haar inwoners wil bewerkstelligen. Spreeuwenhoek: een groene en leefbare omgeving Het

RUP

Spreeuwenhoek

omvat

het

gebied

tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael. De stad wenst dit gebied voornamelijk een groene, openbare invulling te geven met voldoende wandel- en fietspaden, dicht bij het station en de stadskern. Daarnaast kan op sommige plaatsen ruimte voorzien worden voor compacte

stadscentrum van Mechelen. De vernieuwing van het station betekent een belangrijke katalysator voor de verduurzaming en verbetering van de stationsbuurt en Ragheno. Het projectgebied betreft een van de grootste projecten binnen Mechelen. Met een oppervlakte van 65ha biedt het project mogelijkheden voor wonen, werk en recreëren nabij het stadscentrum. De stad Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst.

bebouwing. Er zal ook ruimte zijn voor recreatieve activiteiten. In 2012 werd voor dit gebied al een RUP opgemaakt, maar in 2017 vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Na een intens traject met de bewonersbegeleidingsgroep wordt er een fundering opgezet voor de opmaak van een nieuw RUP. Ragheno: wonen, werken en ontspannen in het groen De site van het RUP Ragheno ligt vlak achter het station en heeft een directe toegang tot het Omgeving

9


De kwaliteitskamer van ad hoK: advies op maat De

kwaliteitskamer

van

het

Huis

voor

Vooral de inpasbaarheid van het project in diens

Omgevingskwaliteit – kortweg ad hoK – zit in

omgeving en schaal zijn het voorwerp van de

2019 niet stil. De kamer brengt voor maar liefst 30

opdracht. Berlaar krijgt advies bij de invulling van

dossiers een advies uit. Dit gebeurt in 13 gemeenten

verschillende binnengebieden. Draagkracht van de

in het werkingsgebied van IGEMO, Haviland en

site, het verbinden/verknopen van de site met haar

Interleuven.

omgeving en het creëren van een maatschappelijke

Rond de tafel zitten topexperts inzake stedenbouw, architectuur, mobiliteit, erfgoed, projectontwikkeling, … Zowel adviezen op macro schaal (hoe past de site binnen een wijk of de gemeente?) als op microniveau (hoe zorgt het juist positioneren van voordeuren en ramen mee voor een levend publiek domein en de

meerwaarde vormen de belangrijkste aspecten. Meerwaarde van de kwaliteitskamer De reacties vanuit zowel de lokale besturen als de aanvragers en architecten zijn meestal positief. De lokale besturen volgen altijd het onderbouwde

nodige sociale dynamiek?) worden geformuleerd.

advies van de kwaliteitskamer en zien de kwaliteit in

In onze regio doen gemeente Putte en Berlaar in 2019

ervaring op met complexere ruimtelijke uitdagingen

beroep op de kwaliteitskamer. In Putte adviseert de

en ondervinden hoe ze een visie op een projectsite

kwaliteitskamer een kernverdichtingsproject.

kunnen ontwikkelen.

hun projecten stelselmatig stijgen. De besturen doen

“Het werken met de kwaliteitskamer was een positieve ervaring voor de gemeente dat geresulteerd heeft in een degelijk en kwalitatief advies”. - Peter De Vooght, schepen stedenbouw en ruimtelijke ordening, gemeente Putte Architecten

en

private

ontwikkelaars

voelen

daarenboven dat de experten rekening houden met hun (vaak financiële) randvoorwaarden, en dat daar ook iets tegenover moet staan (zonder winstmaximalisatie). De aanvragers vinden in de experten ook een neutrale gesprekpartner met veel ervaring. De kamer helpt op constructieve wijze een vaak lastig en complex dossier vooruit. Gesprekken en vergunningstrajecten kunnen dankzij dit traject vlotter verlopen.

10

Omgeving


Inwoners bepalen mee welke tradities en verhalen erfgoed zijn De gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Duffel willen de culturele erfgoedcel ‘Rivier&Land’ oprichten. Vandaag tellen Vlaanderen en Brussel 22 culturele erfgoedcellen. Als kunststad beschikt Mechelen over zo’n erfgoedcel, maar voorts is er in onze regio een blinde vlek.

In opdracht van de gemeenten start IGEMO in 2019

oprichting van een culturele erfgoedcel. IGEMO rolt

met de voorbereiding om een culturele erfgoedcel

bijgevolg een grootschalig participatietraject uit om

op te richten. Deze zal aansluiten bij de reeds

erfgoedverenigingen, musea en de brede bevolking

bestaande ondersteuning die de IOED (kort voor

aan boord te hijsen.

Intergemeentelijke

Onroerende

Erfgoeddienst)

biedt. Waar de IOED zich richt op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen en archeologie) focust de culturele erfgoedcel zich op roerend en immaterieel

Participeren op café De beste ideeën ontstaan op café. Verschillende

erfgoed.

erfgoedcafés zien in 2019 dan ook het levenslicht.

Tradities en verhalen als hoeksteen van de

en pint. De aanwezigen benadrukken hun noden,

samenleving Naast roerend erfgoed, denk aan museumstukken en standbeelden, maken ook verhalen en tradities deel uit van cultureel erfgoed. Een jaarlijkse stoet of eeuwenoude legende zijn vormen van erfgoed die

Het concept? Brainstormen over erfgoed tussen pot wensen, visies en ambities over cultureel erfgoed in hun gemeente. Zo staat bijvoorbeeld het groentenmuseum ’T GROM voor een uitdagende periode. Het museum wil de komende zes jaar een regionale erkenning

bewaard moeten blijven voor de toekomst.

krijgen als museum. Een toekomstige erfgoedcel

Die tradities en verhalen leven sterk onder de

uitwerken van een collectiebeleid, mee nadenken

bevolking. Het is voor Vlaanderen dan ook

over tentoonstellingen of het uitwerken van een

belangrijk dat de bevolking nauw betrokken is bij de

vrijwilligersbeleid.

kan in dit traject ondersteuning bieden in o.a. het

Erfgoed

11


Sprekend erfgoed: zeg het met een oude postkaart

Kleine regio met grote verhalen

In het najaar stoten inwoners bij verschillende

Of de aanvraag en het participatietraject voor

handelaars op een postbus met oude postkaarten.

een

De postkaarten stellen enkele vragen. Welke

door Vlaanderen, weten we medio 2020. Het

tradities,

jouw

participatietraject op zich is al vooruitstrevend, de

gemeente? Welk stukje verleden moet er bewaard

ambitie van de culturele erfgoedcel reikt nog verder.

worden voor de toekomst? Het ingevulde kaartje

Onze geografisch kleine regio heeft immers heel

wordt gedeponeerd in de postbus.

wat geschiedenis te bewaren. Indien onze aanvraag

verhalen

en

erfgoed

typeren

culturele

erfgoedcel

goedgekeurd

wordt

aanvaard wordt, zullen we een van de kleinste erfgoedcellen van Vlaanderen zijn. Die schaal is een voordeel om op de behoeften van onze gemeenten in te spelen. We dromen dan ook over een hecht erfgoedveld, waar inspraak en samenwerking hand in hand gaan met innovatie.

12

Erfgoed


De toekomst van onze kerken De conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ (2011) formuleert concrete beleidsadviezen en -opties voor het beheer en (re)valorisatie van de parochiekerk. Uit dit initiatief ontstond het Projectbureau Herbestemming Kerken, waarin IGEMO structureel en financieel partner is. Het projectbureau is ook in onze regio actief. De Sint-Amanduskerk te Willebroek, de OLV Sint-Leodegariuskerk in Bornem en de Heilige Familiekerk in Lier onderzoeken hun toekomstmogelijkheden via het projectbureau. Een team van experten gaat aan de slag om zowel architecturale als technische mogelijkheden te analyseren en een financiële analyse op te maken. In het traject worden, naast de gemeente en de kerkfabriek, ook de parochiale werking en het bisdom betrokken. Het eindrapport van het traject is het startpunt om de kerk een nieuwe of herbestemming te geven. Kerkenplan Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauratie van de kerk, moet het kerken

gemeentebestuur

een

kerkenbeleidsplan

voorleggen. Dit geldt zowel voor beschermde als niet-beschermde kerken. Het kerkenbeleidsplan

De Sint-Leodegariuskerk in Bornem-Centrum krijgt naast de liturgie ook een nevenbestemming i.f.v. een museum, medegebruik door de school en een pastoraal secretariaat. De pastorij wordt herbestemd in functie van de school. De volgende stap is

omvat minstens:

een haalbaarheidsstudie door het Projectbureau

· Langetermijnvisie voor het gebouw van de

Bernardus blijft een centrale rol opnemen in de

eredienst

liturgie, gelinkt aan de abdij.

· Onderbouwde visie over het toekomstig gebruik en functie van de betrokken gebouwen

De

OLV-ten-Hemelopgenomen

in

Mariekerke

krijgt een nevenbestemming als opnamestudio. In

· Plan van aanpak over hoe de toekomstige invulling (met nevenfuncties of herbestemming) wordt onderzocht

Hingene wordt op het participatiemoment in de Sint-Stefanuskerk voorgesteld om de oude kerk te behouden voor liturgie. De nieuwe kerk wordt herbestemd als polyvalente ruimte/feestzaal.

In opdracht van de gemeente Bornem maakt IGEMO het kerkenbeleidsplan op voor de parochiekerken van Branst, Mariekerke, Weert, Wintam, Hingene, Eikevliet en de twee kerken van Bornem.

Herbestemming Kerken. Ook de Abdijkerk Sint-

Als

procesbegeleider organiseert IGEMO werk- en stuurgroepen en faciliteren we participatiemomenten met de lokale bevolking. Her- of nevenbestemming Anno 2019 lopen Vlaamse parochiekerken meer en meer leeg. De vraag naar een nieuwe invulling dringt zich op. De Bornemse kerken doorlopen één voor

De Sint-Vincentius a Paolo kerk te Branst en de Sint-Margareta kerk te Wintam worden volledig herbestemd en bijgevolg ontwijd. In Branst wordt een functie als gemeenschapshuis of erfgoeddepot naar voren geschoven. In Wintam krijgt de kerk een museale en gemeenschapsfunctie. Ook de Sint-Anna kerk in Weert en de SintLambertuskerk in Eikevliet zullen op lange termijn herbestemd worden, maar krijgen op korte termijn een nevenbestemming. De mogelijkheden voor nieuwe functies worden nog onderzocht.

één een begeleidingstraject op maat. Erfgoed

13


Welke school wint de ultieme Energy Challenge?

14

Het Molentje in Lier

De basisschool in Duffel

De gemeentelijke basisschool in Berlaar

Het Sancta Maria instituut in Willebroek

Het Sint Ursula Instituut in Sint-Katelijne-Waver

SJABI in Puurs-Sint-Amands

Klimaat


Op klimaatvlak staat in 2019 de jeugd aan het roer. Heel wat scholen in onze regio doen mee met de ultieme Energy Challenge. Dit is een Europese wedstrijd die scholen energie laat besparen. In de race tegen de gas- en elektriciteitsmeter zijn de leerlingen zelf koploper. Via campagnes, acties en sensibilisering op school zetten ze medestudenten aan om energie te besparen.

Het Molentje (Lier) legt de focus op verplaatsingen.

SJABI in Puurs-Sint-Amands heeft een eigen

Ze moedigen medestudenten aan om met de fiets

milieuraad: De Amigo’s. Ze creëren een mascotte,

te komen.

de ijsbeer, om medestudenten te sensibiliseren. Hun

De gemeentelijke basisschool (Berlaar) werkt druk aan de opvoering van een toneelstuk, met energiebesparing als hoofdrol. Het Sint Ursula Instituut in Sint-Katelijne-Waver gooit het over de digitale boeg. Via een filmpje spoort het vierde jaar wetenschappen hun vrienden aan om te verluchten, de chauffage lager te zetten en geen lichten te laten branden. Meten is weten! De basisschool in Duffel wordt van top tot teen onderzocht door de leerlingen. Met verschillende meters brengen ze de CO2, temperatuur en verlichtingssterkte in kaart. In het Sancta Maria instituut in Willebroek eindigden de leerlingen hun Energy Challenge op het eindfeest in Antwerpen. Samen met andere scholen uit de provincie Antwerpen, mogen ze daar vol trots hun resultaten voorstellen.

nieuwsgierigheid beperkt zich niet tot de school. Ook op het gemeentehuis zijn ze te gast om de burgemeester en schepen hun acties te tonen. In september 2019 gaan nieuwe scholen aan de slag met de Energy Challenge. Basisschool De Linde en OLVP in Bornem en College Hagelstein in SintKatelijne-Waver starten vol enthousiasme met hun campagnes. Het ultieme doel blijft om 30% energie te besparen op school. Of dat doel slaagt, komen we te weten in 2020, wanneer het Europese project afloopt. De Energy Challenge is onderdeel van het Europese 2IMPREZS-project.

IGEMO

coördineert

de

verschillende campagnes in de deelnemende scholen en past ze in het leerplan. De scholen in onze regio nemen het op tegen scholen in de Vlaamse Kempen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland.

Klimaat

15


Duurzame mobiliteit in regio Rivierenland Leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder druk in onze regio. Meer investeringen in het autonetwerk zijn echter niet de oplossing. Het openbaar vervoer, fietsen en wandelen is nodig om onze regio gezond, leefbaar en bereikbaar te houden. Ook in 2019 zet IGEMO hier voluit op in, meer bepaald via het Europees project MOVE.

Mobility Opportunities Valuable to Everybody MOVE staat voor Mobility Opportunities Valuable to Everybody. Het is een duurzaam mobiliteitsproject binnen het Europees North Sea Region programma. Als Belgische ‘pilot’ leidt IGEMO het project in onze regio gedurende vier jaar (2018-2021). Door middel van co-creatie ontwikkelt MOVE duurzame

mobiliteitsinitiatieven.

kennisinstellingen,

lokale

Gemeenten,

economische

spelers,

mobiliteitsaanbieders en de lokale bevolking worden samen rond de tafel gebracht. Het uiteindelijke doel is om de bereikbaarheid te verhogen, kosten te verlagen en het privégebruik van de wagen verminderen. Regionaal fietsdelen Regionaal fietsdelen is een essentiële schakel in de duurzame mobiliteitstransitie. Fietsen is flexibel, goedkoop, gunstig voor het milieu en bovendien

kijken naar onze noorderburen, kan dat percentage sterk naar omhoog want de fiets en het openbaar vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het openbaar vervoer

zorgt

voor

snelle

en

hoogwaardige

verbindingen terwijl de fiets flexibiliteit biedt voor individueel vervoer. Vooral de beschikbaarheid van deelfietsen om die laatste kilometers af te leggen van een eindhalte tot een eindbestemming, maakt de combinatie aantrekkelijk. In 2019 wordt hard gewerkt aan een plan van aanpak, dat in 2020 uitgerold wordt. Plan van aanpak Gebruikers moeten in staat zijn hun deelfiets op te halen en achter te laten in een regionaal netwerk van hubs. Prioritair willen we grote knooppunten van het openbaar vervoer bedienen in de regio,

gezond. Ook de ruimtelijke impact is beperkt.

daarna

Het fietsbezit in Vlaanderen is hoog, maar slechts

gebruikspatronen. Binnen hetzelfde netwerk, willen

één derde van de Vlamingen heeft al eens de fiets 16

gecombineerd met het openbaar vervoer. Als we

Mobiliteit

steeds

fijnmaziger

hubs

opzetten

in

samenspraak met lokale besturen en op basis van we ook werken aan maatwerkoplossingen voor


bedrijven en bedrijventerreinen, die dan deelfietsen aanbieden aan pendelende werknemers. Ook voor evenementen zien we interessante toepassingen van een regionaal fietsdeelsysteem, waar we flexibel kunnen inspelen op piekmomenten. Veilige fietsroutes en kwaliteitsvolle stallingen zijn het

De Flexbus Binnen het MOVE-project boekt de Flexbus grote successen in 2019. De Flexbus is een flexibele belbus die alle (deel)gemeenten van Klein-Brabant bedient. Bovendien is de Flexbus een uniek testproject in

sluitstuk van het plan.

Vlaanderen.

Regionaal samenwerken leidt tot schaalvoordelen.

De vlotte samenwerking tussen gemeenten Bornem

We willen die taak bij maatwerkbedrijven in de regio leggen. Op die manier worden de assemblage, het onderhoud en de herstellingen aan fietsen gegroepeerd in een beperkt aantal ateliers. Bij

en Puurs-Sint-Amands, De Lijn en IGEMO werpt vruchten af. Dankzij het massaal stijgende gebruik zal de Flexbus, ook na haar proeftijd, blijven rijden tot december 2021.

aankopen van goederen en diensten kunnen betere prijzen bedongen worden. Communicatieinspanningen kosten niet veel meer wanneer de reikwijdte groter is. Het opstellen van een bestek voor leveranciers hoeft niet per gemeente herhaald te worden en zo kan er ook veel tijd gewonnen worden. Het aanbieden van ĂŠĂŠn systeem dat over de gemeentegrenzen heen werkt, schept bovendien duidelijkheid en eenvoud voor de gebruikers.

Mobiliteit

17


ANPR-project zet eerste stappen naar Smart Mobility In 2019 ronden IGEMO en enkele gemeenten het project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’ af. Het City of Things-project van Vlaio onderzoekt hoe ANPR-gegevens toegepast kunnen worden voor gemeentelijke mobiliteitsnoden. ANPR-gegevens zijn goud waard

Projectaanpak

ANPR-gegevens zijn afkomstig uit camera’s met

In een eerste fase wordt een breed gamma aan

nummerplaatherkennig. Heel wat gemeenten in onze

toepassingsmogelijkheden onderzocht. Dit gebeurt

regio investeerden fors in deze camera’s, vooral voor

onder begeleiding van expertisecentrum IMEC.

politiedoeleinden. Trajectcontroles, inhaalverboden,

Vervolgens wordt er samen met de gemeente

autoluwe zones… worden allemaal gemonitord via

gekeken naar de meest dringende noden. De

ANPR-camera’s.

deelnemende gemeenten (Duffel, Heist-op-den-

Uit onderzoek blijkt dat ook op andere vlakken ANPR-gegevens goud waard zijn. Denk maar aan het meten van verkeersintensiteit, verblijfstijden of trajecten. De camera’s kunnen ook op een

Berg, Lier, Puurs-Sint-Amands en Sint-KatelijneWaver) kiezen uiteindelijk voor de ontwikkeling van een dashboard, waarin ANPR-gegevens samen met andere verkeersdata worden verwerkt.

signalisatie

Het voordeel van zo’n dashboard is dat het

kunnen aansturen, automatisch verkeersinformatie

beschikbare data samen voegt op een efficiënte

genereren of parkeerbegeleiding faciliteren.

manier.

slimme

manier

verkeerslichten

en

data

Een

over

overzicht

verkeersstromen,

verkeersdeelnemers opgemaakt.

18

Mobiliteit

met

wordt

alle

mogelijke

infrastructuur

binnen

het

en

project


Smart Region Het ANPR-project is één van de eerste stappen in de evolutie naar een Smart Region. In een slimme regio worden data en digitale toepassingen optimaal ingezet

voor

lokale

en

regionale

behoeften.

De mogelijkheden van ANPR-data voor slimme mobiliteit zijn talrijk en kunnen in de toekomst ingezet worden:

· Verblijfstijden van bezoekers registreren. · Verkeerslichten automatisch aansturen in functie van de verkeersdrukte. · Parkeergeleiding faciliteren bij evenementen. · …

· In kaart brengen van de oorsprong en bestemming van sluipverkeer. · Dynamisch oplossen van onaangepaste routes via terugkoppeling met verkeerslichten. · Ongewenst

vrachtwagenparkeren

tegengaan

met een “white list”. · Leveringen

optimaliseren

door

trajecten

van (vracht)wagens aan te sturen in functie van

verkeersdrukte,

bijvoorbeeld

ook

voor

pakjesdiensten. Werken & Leren

19


Welzijnskoepel Rivierenland ziet het levenslicht! De regionale mandaatgroep besluit in 2018 om een regionale welzijnskoepel op te richten. Het idee ontstaat tijdens het afbakeningsproces van de eerstelijnszorgzones. De (toen nog 13) burgemeesters van het arrondissement Mechelen zijn geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen (Welzijnszorg Kempen, W13, …) en geven IGEMO de opdracht het initiatief te nemen. · Het maximaal uitbouwen van de lokale kennis en

Oprichtingsdossier In eerste instantie wordt een werkgroep opgestart met

betrokkenen

en

experten

van

diverse

gemeenten. Deze werkgroep laat zich inspireren door stichtende voorbeelden elders in Vlaanderen en inventariseert de uitdagingen en opportuniteiten voor regionale samenwerking op het vlak van welzijn. Ook de missie, objectieven en ambities van een welzijnskoepel worden scherp gesteld in een uitgewerkt oprichtingsdossier. Op 14 juni 2019 keurt de regionale mandaatgroep het oprichtingsdossier principieel goed. In het najaar keuren de bevoegde organen van de 12 gemeenten de oprichting en toetreding tot de regionale welzijnskoepel Rivierenland goed. Elke gemeente stelt zijn vertegenwoordigers (2) en plaatsvervangers aan. De initiële werkgroep ontpopt zich zo tot de ‘beleidsgroep welzijn’, met vertegenwoordiging van alle gemeenten. Versterken van lokaal welzijnsbeleid De welzijnskoepel Rivierenland heeft als missie ‘het versterken van het lokaal welzijnsbeleid’. Dit wordt geconcretiseerd in drie objectieven: · Het behartigen van de belangen van de lokale besturen 20

Welzijn

expertise, zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven · Het maximaliseren van externe financiering De meeste welzijnskoepels in Vlaanderen zijn OCMW-verenigingen. In onze regio opteren we voor het inbedden van de welzijnskoepel in de reeds

bestaande

IGEMO.

In

haar

dienstverlenende hoedanigheid

als

vereniging, regionaal

samenwerkingsverband neemt IGEMO dan ook de rol op van coördinator en organisator van de welzijnskoepel Rivierenland. De werking wordt gefinancierd door een jaarlijkse ledenbijdrage van 0,42 euro per inwoner. Aan de slag Een aantal urgente, bovenlokale uitdagingen worden meteen aangepakt: de samenwerking met CAW in functie van acute noodopvang, intra-familiaal geweld, voedseldistributieketens naar kwetsbare doelgroepen, transitietraject eerstelijnszorgzones, vrijwillige terugkeer, samenwerking met centra voor leerlingenbegeleiding, programmatie en financiering duaal leren, … Deze en vele andere thematieken staven de noodzaak tot veelvuldig overleg en de meerwaarde van regionale samenwerking.


Preventiedienst garandeert welzijn op het werk De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) behartigt het welzijn van duizenden werknemers in onze regio. Het vierkoppig team van preventieadviseurs zet zich elke dag in voor welzijn en veiligheid op het werk. Opleiding voor contactpersonen

Divers takenpakket

Elk bestuur is verplicht om een contactpersoon aan

De GIDPBW heeft een erg divers takenpakket.

te stellen. Deze persoon heeft een basiskennis inzake

Risicoanalyse,

het welzijn van medewerkers bij uitvoering van hun

adviezen

werk. In 2019 organiseert de GIDPBW een bijscholing

evacuatieoefeningen organiseren en begeleiden,

voor deze contactpersonen, in samenwerking met

toestellen

het Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpen.

organiseren, verslagen opmaken, ‌

De opkomst is groot en wordt positief onthaald door

arbeidsongevallen

formuleren, controleren,

gebouwen opleiding

onderzoeken, controleren, en

vorming

de deelnemers.

De preventiedienst kan 2019 afsluiten met een

Globaal Preventieplan (GPP)

geniet van een welverdiend pensioen, terwijl twee

In 2019 wordt volop ingezet op het nieuwe Globaal Preventieplan. In alle besturen worden de werkpunten

vernieuwing van het team. Preventieadviseur Jean nieuwe preventieadviseurs aan de slag gaan om het team aan te vullen.

aan de hand van een checklist blootgelegd. Werkpunten worden op hun beurt vertaald naar actiepunten in een nieuw globaal preventieplan 2020-2025. Dit vormt het meerjarenplan op het vlak van welzijn en preventie.

Welzijn

21


Werken en leren in een topregio Er beweegt wat op de onderwijsmarkt in onze regio. Heel wat initiatieven zien in 2019 het levenslicht. Zo is IGEMO voorzitter van het vernieuwde Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren en zet ze mee haar schouders onder het Centraal Meldpunt. Onder het motto ‘werken en leren in een topregio’, willen deze regionale initiatieven jongeren ondersteunen en begeleiden op het juiste moment in hun schoolcarrière. Provinciaal Overlegforum Duaal Leren Duaal Leren biedt jongeren het beste van beide

in de regio te verminderen. Het CMP fungeert

werelden: werken en leren. Het decreet betreffende

als

duaal leren (van 30 maart 2018) voorziet in de

expertisecentrum voor alle CLB’s van de regio.

oprichting van een overlegforum. In de provincie Antwerpen

zijn

waaronder

er

het

drie

erkende

overlegforum

overlegfora, Rivierenland

aanspreekpunt

IGEMO, stad Mechelen, het vrij CLB Het Kompas Mechelen en CLB GO! Mechelen.

Het overlegforum is samengesteld uit aanbieders

Kansen benutten door regionale aanpak

sociale

partners,

het

RTC,

OCMW’s,

VDAB,

Syntra en Departement Onderwijs & Vorming en de organisatoren. In haar hoedanigheid van het regionaal samenwerkingsverband, wordt het

en

In de opstartfase wordt het project gefinancierd door

(arrondissement Mechelen).

van duaal leren, afgevaardigden van het CLB,

Deze regionale onderwijsinitiatieven willen jongeren begeleiden op maat en op het juiste moment in hun schoolcarrière. Zo willen we op regionale schaal vroegtijdige schooluitval verminderen en duaal leren

voorzitterschap waargenomen door IGEMO.

toegankelijk maken.

Centraal Meldpunt

Dankzij de regionale aanpak van het CMP slippen

Het Centraal Meldpunt is ambitieus project tegen

niet door de mazen van het net. Het POF Duaal Leren

jongeren, die binnen de regio van school wisselen,

vroegtijdige

schooluitval

voor

scholen

de

Doelstelling

meldpunt 22

gemeenschappelijk

in is

om

Werken & Leren

regio.

alle

ongekwalificeerde

secundaire van

het

uitstroom

zorgt dan weer voor een evenwichtig, regionaal aanbod van trajecten.


Via wijk-werken kunnen werkzoekenden gedurende een jaar werken aan hun vaardigheden. Zo stromen ze door naar een job die bij hen past, onder begeleiding van VDAB.

Wijk-werken: 2019 in cijfers

436 actieve wijk-werkers

maken IGEMO de grootste organisator wijk-werken in Vlaanderen

123.460

GEPRESTEERDE UREN

879

ACTIEVE GEBRUIKERS

DE MEESTE GEBRUIKERS ZIJN NATUURLIJKE PERSONEN

1.612 opdrachten uitgevoerd

11 GEMEENTEN INVESTEERDEN IN OPLEIDING & VEILIGHEIDSKLEDIJ VOOR WIJK-WERKERS IN TUINONDERHOUD

TUINONDERHOUD MEEST GEVRAAGDE OPDRACHT

MEEST GEPRESTEERDE UREN BIJ BEGELEIDING & ONDERSTEUNING VAN PERSONEN Werken & Leren

23


Patrimoniumplan Blaasveld: nieuwe toekomst voor erfgoedwaarden In het centrum van Blaasveld (Willebroek) staat de oude Sint-Amanduskerk, een bijhorende pastorij, het voormalig gemeentehuis van Blaasveld, het prachtige kasteel Belair en de orangerie. De Kerkfabriek en gemeente Willebroek willen deze gebouwen een nieuwe, duurzame toekomst geven. Daarom start IGEMO met de opmaak van een zogenaamd patrimoniumplan. Het patrimoniumplan ontwikkelt een heldere visie voor de toekomst, met respect voor de erfgoeden maatschappelijke waarde van de panden. De visie moet financieel haalbaar zijn om draagvlak en

Voor de kerk wordt een apart traject gevolgd met het oog op een her- of nevenbestemming. Participatie en

effectieve realiseerbaarheid te garanderen.

betrokkenheid van inwoners krijgen hier bijzondere

Grondige analyse

kerk vraagt immers de nodige tijd en ruimte om tot

Het patrimoniumplan start met een grondige analyse van de onroerende goederen. Gebruik, kosten, structurele mogelijkheden en een financiële waardering worden onderzocht. Ook de ruimtelijke context en de noden en behoeften van de gemeenschap worden in kaart gebracht. Op basis van de analyse start de zoektocht naar mogelijke partners die in aanmerking komen voor de invulling,

aandacht. Het neven- of herbestemmen van een een gedragen eindresultaat te komen. Mix van expertises Dit project brengt de verschillende expertisedomeinen van IGEMO samen: projectmanagement en -ontwikkeling, duurzaamheid, vastgoed, ruimtelijke planning, architectuur, participatie en erfgoed. Door deze samenwerking kunnen we op een efficiënte

herbestemming en/of verwerving.

manier een sterk en onderbouwd eindresultaat

Vanuit enkele highlevel toekomstscenario’s worden

gemeente, de kerkfabriek én de gemeenschap.

de analyses omgevormd tot een concreet project. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan inspraak of participatie om tot een gedragen project te komen. 24

Apart traject voor de kerk

Projectontwikkeling & Infrastructuur

realiseren dat een duurzame meerwaarde is voor de


Nieuwe gymhal Duffel: onderzoek & ontwikkeling In 2020 gaat de bouw van een nieuwe gymhal in Duffel van start, die turnen op het hoogste niveau mogelijk maakt. Het gemeentebestuur vroeg IGEMO om de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van het project op zich te nemen. Jasmine Cryns en Goedele Adams, projectontwikkelaars bij IGEMO, staan in voor het procesmanagement van de gymhal. Ontzorgen van gemeenten “Een project zoals de gymhal, vraagt heel wat tijd en expertise.”, aldus Jasmine. “IGEMO heeft heel wat kennis inzake overheidsopdrachten, wat een lokaal bestuur ontzorgt. Daarnaast moeten de verschillende partijen, in dit geval de turnkring van Duffel en de gemeente, op één lijn zitten. IGEMO is dan ook een ideale, neutrale coördinator die alle belangen op elkaar afstemt.”.

“Bij IGEMO pakken we infrastructuuropdrachten aan in team. Elke projectontwikkelaar heeft een ander expertisedomein. De kracht

van al onze in-house kennis maakt dat we gemeentebesturen kunnen helpen op maat” Bij het onderzoeksproces komt heel wat kijken: een locatie-onderzoek, stuurgroepvergaderingen, een overheidsopdracht uitschrijven en opvolgen, … “Bij IGEMO pakken we infrastructuuropdrachten aan in team. Elke projectontwikkelaar heeft een ander expertisedomein. De kracht van al onze in-house kennis maakt dat we gemeentebesturen kunnen helpen op maat”, zegt Goedele.

Projectontwikkeling & Infrastructuur

25


Voorbereidende onderzoeken

Proces- en projectmanagement

Ook de (verplichte) voorbereidende onderzoeken

Als leidend ambtenaar is Goedele het aanspreekpunt

worden door IGEMO gecoördineerd. “Bij het locatie-

voor de bouw van de gymhal. “In weze betekent

onderzoek vertrekken we vanuit de doelstellingen van

dit dat ik praktisch alles in goede banen leidt.

het lokaal bestuur en de turnkring. In samenspraak

Facturaties,

wordt de locatie bepaald. Sportsite Rooienberg in

tussen de verschillende partijen, juridisch advies

Duffel – die in de toekomst vernieuwd wordt – blijkt

coördineren, wegomleggingen organiseren waar

in dit geval de beste locatie.”

nodig … noem maar op! Waar nodig, koppel ik terug

Eens de locatie bepaald wordt, gaat IGEMO

het

contact

naar het gemeentebestuur en de turnkring.”

over tot de nodige vooronderzoeken: water-

Het uiteindelijke resultaat is een hedendaagse

en

gymhal die turnen op het hoogste niveau mogelijk

bodemonderzoek

en

een

archeologisch

vooronderzoek. Bij de budgetbepaling bewijst IGEMO haar kracht als neutrale partner. De eisen van de turnkring en het budget en duurzaamheidseisen van de gemeente

maakt. Het ontwerp heeft een mooie, sobere stijl en pint de beeldkwaliteit voor de gehele sportsite vast. In 2019 wordt de opdracht gegund aan een ervaren bouwteam: aannemer Dhulst’ NV.

worden op één lijn gebracht. “Alle doelstellingen

IGEMO slaagt erin om een project op maat uit

worden in een overheidsopdracht gegoten om

te werken. Dit dankzij jarenlange expertise in

het perfecte bouwteam te selecteren. Mijn collega

projectontwikkeling en een brede kennis van onze

Goedele is als leidend ambtenaar aangesteld om de

gemeenten.

werf op te volgen.”, eindigt Jasmine. 26

werfvergaderingen,

Projectontwikkeling & Infrastructuur


Ondernemen in de regio: KMOzones uitverkocht De groeiende economie van de laatste jaren laat zich merkbaar voelen. De vraag naar ruimte om te ondernemen stijgt elk jaar. In 2019 zijn de bestaande KMO-zones van IGEMO bijgevolg in mum van tijd uitverkocht. Duurzaam en groen karakter De

KMO-zones

van

IGEMO

hanteren

een

doordacht en duurzaam bouwplan. De nodige aandacht

voor

architecturale

kwaliteit

en

geĂŻntegreerde groenaanleg, maken dat elke KMOzone een mooie uitstraling krijgt. Dankzij het bedrijvenparkmanagement wordt het duurzaam en

De snelle economische groei noopt veel bedrijven aan om een eigen, modern en duurzaam gebouw te realiseren. Er is daarbij vooral vraag naar kleinere percelen van 1000 m². IGEMO denkt mee na en ontwikkelt bedrijventerreinen voor de toekomst.

groen karakter van elke KMO-zone gewaarborgd.

Heeft jouw gemeente nood aan ruimte om te

Nood aan ruimte om te ondernemen

Onze

In 2020 start de verkoop van twee nieuwe KMO-

kennisniveau van het lokaal bestuur.

zones in Berlaar en Puurs-Sint-Amands. De interesse

ondernemen? Neemt contact op met IGEMO. expertise

in

ruimtelijke

planning

en

projectontwikkeling sluit perfect aan bij het

is enorm. We verwachten dat ook deze KMO-zones snel uitverkocht worden.

Projectontwikkeling & Infrastructuur

27


Europa voor de regio Sinds vijf jaar zet IGEMO voluit in op Europese projecten. Anno 2019 is er al heel wat Europees subsidiegeld naar onze regio gevloeid, vertaald in ambitieuze projecten. De samenwerking met Europese partners zorgt voor een breder theoretisch blikveld. De lokale uitvoering van projecten versterkt onze regio. In heel wat thema’s zorgen Europese middelen er mee voor dat kleinere gemeenten een pak verder kunnen springen.

– Intelligent Energy Europe

See2Do! - Interreg VlaanderenNederland

Zee

Mijn bedrijf jouw thuis – PDPO

SLIC – Interreg

01/09/2018

– Interreg Noord-

01/01/2018

– Dear

01/09/2017

power to Change

Start 2IMPREZS

2-zeeën

Versterkt Streekbeleid Rivierenland – ESF –Vlaanderen

01/03/2018

(twinning partner)

power - (em)

01/01/2018

Mayors in action

Change the

01/09/2017

– PDPO

01/07/2017

Burende Boeren

01/05/2016

01/02/2014

01/07/2015

In 2019 werd hard gewerkt aan twee (ondertussen goedgekeurde) Europese projecten: Stronghouse en Ensure. Move – Interreg Noord-Zee

Pentahelix – Horizon2020

2019 Stronghouse: energetische renovatie stimuleren

Ensure: kwetsbare doelgroepen empoweren

Na heel wat succesvolle energieprojecten, zoals

Wijk-werkers werken gedurende een jaar aan hun

See2Do!, wil Stronghouse energetische renovatie

vaardigheden, voor ze opnieuw aan de slag gaan

blijven stimuleren. Welke drempels ervaren burgers

op de arbeidsmarkt. In dit traject leren ze vooral

om energetisch te renoveren? En nog belangrijker:

praktisch inzetbare vaardigheden. Met ENSURE

hoe kunnen we deze drempels wegnemen?

empoweren we wijk-werkers door aan hun generieke competenties of ‘soft skills’ te werken. We zetten ze

Looptijd: januari 2020 – januari 2022

aan het roer van hun eigen welzijnstraject, waardoor

Subsidieprogramma: Interreg Noord-Zee

ze meer diepgaand worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Looptijd: februari 2020 – september 2022 Subsidieprogramma: Interreg 2 Zeeën

28

Europa voor de regio

Schoutetstraat 2

www.igemo.be

2800 Mechelen

info@igemo.be

+32 15 28 50 50