Folkuniversitetets förlag

Lund, SE

Teaching material in Swedish as a second language has long been the foremost concentration at Folkuniversitetets förlag. Further development has resulted in the inclusion of other modern languages and the publishing house now offers a wide variety of teaching materials for different languages, levels and forms of study. / Svenska för invandrare och svenska som andraspråk har alltsedan starten varit kärnan i förlagets utgivning av läromedel. Efterhand har utgivningen breddats till att omfatta även andra moderna språk. Särskilt i italienska språket erbjuds läromedel för olika nivåer och studieformer.

https://www.folkuniversitetet.se/laromedel-bocker-skrifter/folkuniversitetets-forlag/

Publications