Vardaglig svenska 2 : Fraser och uttryck

Page 1

Ylva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA  2   Fraser och uttryckYlva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA  2   Fraser och uttryck


Folkuniversitetets förlag Skomakaregatan 8 223 50 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@ folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-avtalet, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Första upplagan 2021, första tryckningen © 2021 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag Redaktör: Henrik Killander Grafisk form: Dan Abelin Sättning: Birgitta Melén Omslagsfoto: Luza Studios/iStock.com Tryck: KOPA, Litauen 2021 ISBN 978-91-7434-777-7


VARDAGLIG SVENSKA 2


INNEHÅLL Introduktion FRASER OCH UTTRYCK 1–50 Fraser och uttryck 1–10   Träna på fraser och uttryck 1–10 Fraser och uttryck 11–20   Träna på fraser och uttryck 11–20 Fraser och uttryck 21–30   Träna på fraser och uttryck 21–30 Fraser och uttryck 31–40   Träna på fraser och uttryck 31–40 Fraser och uttryck 41–50    Träna på fraser och uttryck 41–50 Träna på fraser och uttryck 1–50

6

14 15 21 22 29 30 40 41 49 50 63

FRASER OCH UTTRYCK 51–100 Fraser och uttryck 51–60   Träna på fraser och uttryck 51–60 Fraser och uttryck 61–70   Träna på fraser och uttryck 61–70 Fraser och uttryck 71–80   Träna på fraser och uttryck 71–80 Fraser och uttryck 81–90   Träna på fraser och uttryck 81–90 Fraser och uttryck 91–100   Träna på fraser och uttryck 91–100 Träna på fraser och uttryck 51–100

70 71 82 83 90 91 100 101 110 111 118

FRASER OCH UTTRYCK 101–150 Fraser och uttryck 101–110   Träna på fraser och uttryck 101–110 Fraser och uttryck 111–120   Träna på fraser och uttryck 111–120  Fraser och uttryck 121–130   Träna på fraser och uttryck 121–130 Fraser och uttryck 131–140   Träna på fraser och uttryck 131–140 Fraser och uttryck 141–150   Träna på fraser och uttryck 141–150 Träna på fraser och uttryck 101–150

124 125 130 131 138 139 144 145 154 155 162

·4·


FRASER OCH UTTRYCK 151–200 Fraser och uttryck 151–160   Träna på fraser och uttryck 151–160 Fraser och uttryck 161–170   Träna på fraser och uttryck 161–170 Fraser och uttryck 171–180   Träna på fraser och uttryck 171–180 Fraser och uttryck 181–190   Träna på fraser och uttryck 181–190 Fraser och uttryck 191–200   Träna på fraser och uttryck 191–200 Träna på fraser och uttryck 151–200

168 169 182 183 195 196 203 204 212 213 219

AVSLUTNING Kollokationer Uttryck med kroppsdelar Liknelser Ordpar Ordspråk Partikelverb Repetitionstest Alla uttryck i boken i bokstavsordning

226 229 235 238 240 244 252 256

Referenser

275

Bilder

276

·5·


INTRODUKTION Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck är ett läromedel för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska fraser och uttryck. Den kan också användas som en uppslagsbok. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i läromedlet Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer.   Den språkliga nivån i Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck motsvarar B-nivå enligt GERS, så boken passar till exempel: • senare delen av sfi D • sva grund • nyanlända i svenska skolan • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska • svenskstudenter utomlands • och alla andra som behöver träna på vanliga svenska fraser och uttryck.  Med fraser menas i det här sammanhanget vanliga tvåordskombinationer (kollokationer) med ett substantiv som huvudord till exempel ”äter middag”, men också till exempel partikelverb.  Begreppet uttryck används i den här boken som ett samlingsnamn för olika typer av frekventa flerordskombinationer, exempelvis ”för en gångs skull”. Till uttrycken räknas också liknelser som ”går som katten kring het gröt” och ordspråk som ”gammal kärlek rostar aldrig”.   Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck innehåller 20 kapitel som vart och ett inleds med tio frekventa ord vilka sedan ingår i de fraser och uttryck som presenteras i kapitlet. Ett uttryck kan återkomma flera gånger om det innehåller flera av de 200 frekventa orden. Ett exempel är uttrycket ”visar sig från sin bästa sida” som återkommer i tre olika kapitel eftersom ”visar”, ”bra” och ”sida” finns med bland de 200 frekventa orden.   Förutom presentationer av fraser och uttryck med förklaringar innehåller boken en mängd övningar och ett repetitionstest. De lite längre lucktexterna, där man tränar fraser och uttryck i ett sammanhang, kan man lyssna på från läromedlets webbplats vardagligsvenska.se. På webbplatsen finns också facit till bokens övningar och ett diagnostiskt test.

·6·


I stort sett alla de 200 frekventa innehållsorden som utgör utgångspunkt för bokens fraser och uttryck ingår i A1-delen (GERS) i den frekvensbaserade Kelly-listan som är det senaste större svenska projektet där man tagit fram en frekvensordlista: https://spraakbanken.gu.se/projekt/kelly. Att listan är frekvens­ baserad betyder att den är skapad utifrån en stor textkorpus, i det här fallet 25 miljoner svenska ord. På engelska har det sedan 1970-talet funnits ordövningar som är kopplade till olika frekvensordlistor. På svenska finns ännu så länge ytterst lite.   Ambitionen har inte varit att presentera alla tänkbara fraser och uttryck som finns med koppling till respektive ord, för då kommer man ibland för långt ifrån den vardagliga svenskan. För att vaska fram den här bokens vanliga fraser och uttryck har Språkbankens korpussamlingar varit till stor hjälp, men också en rad ordböcker, se källförteckningen på sidan 275.   Forskning visar att ordinlärning blir mer effektiv om man vid träning av ett nytt ord samtidigt lär sig fraser och uttryck där ordet ingår. Förhoppningsvis kan övningarna i den här boken inspirera eleverna till att fortsätta träna på fraser och uttryck på mer avancerade språkliga nivåer.

·7·


Olika aspekter av lexikonkunskap (efter Paul Nations Learning Vocabulary in Another Language 2013 s. 49) Form

tal

R

Hur låter ordet?

P

Hur uttalas ordet?

R

Hur ser ordet ut?

P

Hur skrivs och stavas ordet?

R

Vilka delar av ordet kan urskiljas?

P

Vilka delar behövs för att uttrycka den avsedda betydelsen?

R

Vilken betydelse förmedlar formen ifråga?

P

Vilken form kan användas för att förmedla den avsedda betydelsen?

R

Vad ingår i begreppet?

P

Vad kan begreppet referera till?

R

Vilka andra ord får detta ord oss att tänka på?

P

Vilka andra ord kan vi använda i stället för det här?

R

I vilka konstruktioner och mönster förekommer ordet?

P

I vilka konstruktioner används ordet?

R

Vilka ord/typer av ord finns i kombination med det aktuella ordet?

P

Vilka ord/typer av ord används i kombination med det aktuella ordet?

begränsningar, användning R (register, frekvens …)

Var, när och hur ofta kan vi förvänta oss att möta ordet?

P

Var, när och hur ofta kan vi använda ordet?

skrift morfologi

Betydelse

form och betydelse

begrepp och referenter

associationer

Språkanvändning

grammatisk funktion

kollokationer

R = receptiv (”passiv”) kunskap P = produktiv (”aktiv”) kunskap ·8·


I Nations tabell delas lexikonkunskap upp i tre delar: form, betydelse och användning. För att förstå ett uttryck som exempelvis får betalt för gammal ost räcker det inte med att kunna de enskilda orden i uttrycket. Man behöver dessutom behärska form (får/fick/har fått betalt …), betydelse (= någon hämnas …) och användning (= vardaglig svenska). Tabellen är alltså lika aktuell för fraser och uttryck som för enskilda ord.

Hur lär du dig nya ord? Det finns olika strategier för att lära sig nya ord. Här presen­ teras några av dem1.Vilka använder du? A. Välj vad som stämmer bäst på dig när du studerar svenska. Skalan är från 1 till 5. 1 = stämmer inte alls 2 = stämmer inte 3 = neutral 4 = stämmer 5 = stämmer mycket bra

1  1 Jag skriver svenska ord många gånger för att minnas dem.  2 Då och då repeterar jag ord som jag har lärt mig.  3 Jag skriver ordlistor för att minnas orden.  4 Jag förhör mig själv på ord tills jag kan dem.  5 Jag läser ord högt eller tyst gång på gång för att minnas dem.  6 Jag skriver ord på en sida av ett kort och betydelsen på den andra sidan som en hjälp när jag repeterar.  7 Jag lyssnar på ljudinspelningar gång på gång för att lättare minnas hur orden låter.  8 Jag sätter post it-lappar på saker (möbler, köksredskap o.s.v.) för att lättare minnas vad de heter på svenska.  9 Jag minns ord genom att associera dem med en situation eller med en plats där jag lärde mig dem. 10 Jag använder nyckelord (kopplar ett ord till ett annat ord) för att minnas. 1  Strategierna är något reviderade och i svensk översättning i ett urval från Richard LaBontees doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2019.

·9·

2

3

4

5


1 11 Jag kopplar mentala bilder till ord för att lättare minnas. 12 Jag kopplar andra nära relaterade svenska ord till det ord som jag lär mig (t.ex. hör och lyssnar). 13 Jag associerar ord till meningen, stycket eller texten där jag möter dem. 14 Jag kopplar nya ord till synonymer eller motsatser för att lättare minnas dem. 15 Jag försöker relatera svenska ord till ord i mitt modersmål och andra språk som jag kan, för att lättare komma ihåg dem. 16 Jag delar in ord i olika kategorier (t.ex. djur, yrken) när jag studerar. 17 Jag analyserar ordens delar, prefix, rot och suffix som en hjälp att lära mig dem. 18 Jag använder speciella minnestekniker för att minnas svenska ord. 19 Jag studerar ord tillsammans med bilder som illustrerar betydelserna. 20 Jag ordnar orden i ordklasser (substantiv, adjektiv, verb etc.) när jag studerar. 21 Jag hittar på egna meningar som en hjälp att minnas ord. 22 Jag säger och skriver svenska ord så ofta jag kan. 23 Jag använder appar och andra resurser online för att träna svenska. 24 Jag tränar ord tillsammans med kurskamrater/kompisar. 25 Jag tittar på svensk tv/film/internet för att lära mig nya ord.

· 10 ·

2

3

4

5


Vanliga kombinationer av ord – kollokationer Vart och ett av kapitlen i boken inleds med exempel på kom­ binationer av två ord, substantivfraser och verbfraser. Det finns många ord som trivs ihop och som vi därför ofta använder till­ sammans som exempelvis fast jobb och åker bil. Den här typen av kombinationer av två ord är vanliga i tal och skrift. De kallas kollokationer och finns i alla språk. Det är vanligt att man inte kan översätta kollokationerna ord för ord från ett språk till ett annat. Ofta måste de översättas i sin helhet. svenska engelska spanska social kompetens social skills habilidades sociales äter middag have (eat) dinner cenar När man lär sig kollokationer, tvåordskombinationer, förstår man mer när man läser och man läser också mycket snabbare. mycket vanliga kollokationer

exempel

adjektiv + substantiv

dålig idé, social kompetens

verb + substantiv

håller plats, ger en present

andra viktiga kollokationer

exempel

substantiv + verb

biljetten gäller, hjärtat slår

verb + adverb

hör dåligt, läser högt

adverb + adjektiv

allvarligt sjuk, fantastiskt rolig

Adjektiv + substantiv

En mycket vanlig typ av kollokation är adjektiv + substantiv som dålig idé och social kompetens. Ett vanligt adjektiv som dålig kan man kombinera med många olika substantiv. dålig

exempel

+ bil

Vi har en dålig bil.

+ chef

Hon har en dålig chef.

+ dag

Han har en dålig dag.

+ ekonomi

Vi har dålig ekonomi.

+ humör

Jag är på dåligt humör.

+ samvete

Han har dåligt samvete.

+ väder

I dag är det dåligt väder.

· 11 ·


Ett mer ovanligt adjektiv som social har inte lika många olika kombinationsmöjligheter. social

exempel

+ kompetens

Om du ska jobba i en reception behöver du social kompetens.

+ rättvisa

Den tjugonde februari är en internationell dag för social rättvisa.

Verb + substantiv

En annan vanlig typ av kollokation är verb + substantiv, till exempel ger en present och håller plats. De är ofta lätta att förstå, men man behöver lära in dem som helheter för att verbet ska bli rätt när man talar och skriver.Våra vanligaste svenska verb kan man kombinera med många olika substantiv: ger

exempel

+ ett löfte

Han gav mig ett löfte.

+ en chock

Nyheten gav henne en chock.

+ en present

Ska du ge en present till mamma?

+ resultat

Mycket träning ger resultat.

håller

exempel

+ plats

Vill du att jag ska hålla en plats åt dig?

+ hus

Var har du hållit hus hela dagen?

+ ordning

Det är svårt att hålla ordning på alla papper.

+ kontakt

Hon håller kontakt med alla sina kusiner.

· 12 ·


FRASER OCH UTTRYCK 1–50


FRASER OCH UTTRYCK – 1–10 adress använder barn berättar betalar artikel arbetar behöver beslut betyder

Substantivfraser fast adress

en intressant artikel

fast arbete

fel adress

en vetenskaplig artikel

hårt arbete

hemlig adress

bestämd artikel

ideellt arbete

ett litet barn

ett dåligt beslut

liten/stor betydelse

enda barnet

ett politiskt beslut

praktisk betydelse

hemmavarande barn

ett svårt beslut

utan betydelse

läser en artikel

använder lexikon

får arbete

publicerar en artikel

använder pengarna till

söker arbete

skriver en artikel

använder sin fantasi

utför arbete

arbetar heltid

föder barn

behöver hjälp

arbetar hemma

passar barn

behöver stöd

arbetar politiskt

skaffar barn

behöver tips

berättar en historia

fattar beslut

betalar hyra

berättar en nyhet

tar beslut

betalar en räkning

berättar sanningen

överklagar ett beslut

betalar skatt

betyder ingenting

har betydelse

betyder mycket

får betydelse

betyder slutet

saknar betydelse

Verbfraser

· 14 ·


TRÄNA PÅ FRASER OCH UTTRYCK – 1–10 Fraser A. Välj det alternativ som passar bäst. 1. Elektrikern har ........... ett fantastiskt arbete i vår nya villa. a. utfört b. betytt c. sökt 2. För de som bor på landet har bilen ofta stor ........... betydelse i vardagslivet. a. mycket b. saknade c. praktisk 3. Han har mycket erfarenhet av ........... arbete, till exempel på Röda Korset. a. hård b. ideellt c. fast 4. Det var ett ........... beslut, men nu har de bestämt sig för skilsmässa. a. klokt b. fattade c. svårt 5. Du riskerar att stå utan bostad om du inte betalar ........... i tid. a. hyran b. skatt c. grannarna 6. I leken ........... barnen sin fantasi. a. använder b. betyder c. väntar

· 15 ·


B. Fyll i ett lämpligt adjektiv, substantiv eller verb i rätt form. Gå tillbaka till substantiv- och verbfraserna på sidan 14 när du behöver. 1. Eftersom min faster hade skrivit fel ................................ på paketet kom det aldrig fram. 2. Alkohol kan vi inte köpa i mataffären i Sverige. Det är ett politiskt ................................ som togs 1955.

3. När min sambo fattade ................................ att börja gå på gym blev jag glad. Han behöver träna. 4. I går läste jag en vetenskaplig ................................ som handlade om arkeologi i Egypten. 5. Din ålder saknar ................................, men det är viktigt att du är motiverad när du ska lära dig ett nytt språk. 6. Min son är intresserad av socialt ................................, så han ska utbilda sig till socionom. 7. Vad skulle du ................................ pengarna till om du hade en hög lön? 8. Vi har ett hemmavarande ................................ och två som har flyttat hemifrån. C. Skriv minst fem olika egna exempelmeningar. Välj bland verbfraserna och substantivfraserna på sidan 14. Exempel: Jag har aldrig skrivit en artikel i en tidning. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

· 16 ·


Uttryck med barn D. Vilket ord saknas? Välj mellan bara, barn, början, huset, med, leka, namn, nytt, sätter och tid. Skriv det som passar bäst i luckan. 1. är ................................ barn

= är gravid

2. är barn av sin ................................ = en person som är typisk för den tid som hen lever i 3. är ett stort ................................

= är vuxen och barnslig

4. blir som barn på ................................

= känner sig ung igen

5. är som barn i ................................ = när man ofta är hemma hos en familj som inte är ens egen 6. lika barn ................................ bäst = det är lättast att vara tillsammans med människor som tycker och tänker på samma sätt som man själv 7. alla är barn i ................................ = man kanske inte lyckas direkt när man försöker göra något nytt 8. klockan är ................................barnet

= klockan är inte mycket

9. ................................ barn till världen

= föder barn

0. kärt barn har många ................................ = den/det som är omtyckt får 1 många namn

· 17 ·


E. Komplettera texten med de ord i uttrycken på föregående sida som passar bäst. Tänk på att skriva det i rätt form.

u

1

Från: marialarsson@mejl.com Till: anita.lind@yaho.se Ämne: en glad överraskning Hej mamma! Jag har en glad nyhet: Jag är (a) ................................................................! Ahmed och jag är så lyckliga. Vi har redan börjat prata om vad barnet ska heta. Om det blir en flicka har jag de här förslagen: Anna, Fatima, Hulda, Rania eller Vilma. Ahmed har många andra förslag. Vi har många förslag på pojknamn också, så vårt barn får nog många namn. Det är bra, för (b) ................................................................................. namn. Vi har börjat läsa böcker om hur man blir en bra förälder. I början ­kommer vi nog att göra många misstag. Du vet att man brukar säga ”alla (c) ................................................................”. Men vi är lugna och glada och vi är säkra på att allt kommer gå bra. Jag hoppas att du är glad över att du blir mormor snart. Kanske ­kommer du att känna dig mycket yngre, ja du kanske blir (d) ................................................................. Graviditeten går bra, men jag mår illa nästan hela tiden. Och jag är ofta trött. Nu är klockan inte mycket, den är faktiskt (e) ................................................................. Men jag ska gå och lägga mig, för jag är så sömnig. Om du vill kan du ringa mig i morgon så kan vi prata om det här. Jag behöver säkert goda råd från dig. Kram Skicka

Maria

· 18 ·


Övriga uttryck och fraser Uttryck/fras

Förklaring

har användning för

behöver

kommer till användning

är bra att ha och behövs

arbetar in

arbetar extra så att man kan vara ledig senare

arbetar om

ändrar

arbetar sig upp/arbetar upp sig

gör karriär

arbetar över

arbetar längre än den normala arbetstiden

olycksfall i arbetet

skador man får på arbetet, något blir fel

sätter någon i arbete

gör så att någon börjar arbeta

efter behov

så mycket som behövs

har behov av, är i behov av

behöver

uträttar sina behov

kissar och/eller bajsar

vid behov

när det behövs

betalar av på något

betalar lite i taget på en skuld, amorterar

betalar under bordet

betalar svarta pengar

det ska du få betala för; får betalt för gammal ost

hämnd, du får ett straff för något som du har gjort

har ingen betydelse

är inte viktig

F. Välj bland uttrycken ovan och skriv egna exempel med dem i din skrivbok. G. Välj rätt alternativ. 1. Han har varit på samma arbetsplats i 35 år. Men han har långsamt ............ Nu är han chef. a. arbetat sig upp b. haft ett olycksfall i arbetet c. satt många i arbete

· 19 ·


2. Jag måste gå ut med hunden. Den behöver ............ Jag är snart tillbaka. a. använda sin fantasi b. få betalt för gammal ost c. uträtta sina behov 3. Min dotter är alltid hemma hos sin kompis. De behandlar henne som ........... där. a. saknar betydelse b. barn i huset c. alla barn i början 4. Chefen ........... redan den första dagen på praktikplatsen. a. satte henne i arbete b. är i behov av c. fick historisk betydelse 5. Jag glömmer aldrig att du sårade mig. En dag ska du ............ a. vid behov b. få betalt för gammal ost c. komma till användning 6. Det ........... om du är rik. Det viktiga är att du älskar mig. a. saknar betydelse b. är ett stort antal c. är i behov av 7. Han är lärare och han umgås bara med andra lärare på fritiden. ........... a. Han är som barn på nytt. b. Det ska han få betala för. c. Lika barn leka bäst. 8. När jag kom till lekparken med mitt lilla barnbarn ............ a. blev jag som barn i huset b. blev jag som barn på nytt c. blev jag som alla barn i början 9. Första gången du provar att åka skidor kommer du att ramla. Det är normalt. ........... a. Alla är vi barn i början. b. Alla är vi barn av vår tid. c. Alla barn leker bäst. 10. I Europa finns det många städer av ............ a. ett stort antal b. historisk betydelse c. klokt beslut

· 20 ·


UTTRYCK, LIKNELSER M.M.


KOLLOKATIONER Adjektiv + substantiv A. Välj rätt adjektiv. 1. Jag tror att min mamma tog ett ........... beslut när hon bestämde sig för att gå i pension. a. klokt b. rikt c. gemensamt 2. Jag och min sambo har ........... ekonomi, och vi bråkar aldrig om pengar. a. intressant b. gemensam c. vetenskaplig 3. Jag känner mig i ........... form. Det kanske blir bättre om jag börjar träna på gym. a. obestämd b. dålig c. konstig 4. Min kompis berättade en ........... historia om när hon gick vilse i London. a. klar b. rik c. sann 5. Jag brukar ha ........... blodtryck. Min läkare säger att det är bra. a. lågt b. långt c. kort 6. Grönsaker och frukt är ........... mat. a. nyttig b. animalisk c. självständig 7. Kan du ge mig ett ........... råd? Jag vet inte vilken tröja jag ska välja. a. dåligt b. roligt c. gott

· 226 ·


8. I natt har min sömn varit ............ Jag har vaknat minst en gång i timmen. a. rolig b. orolig c. god 9. Jag lärde mig läsa och skriva vid ........... ålder. a. tidig b. omöjlig c. stor 10. Han äter ett ........... ägg till frukost sju dagar i veckan. a. ungt b. högt c. kokt

Verb + substantiv B. Välj rätt verb. 1. Brukar du ........... lexikon när du inte förstår ett ord i en text? a. använda b. skriva c. följa 2. Precis när vi skulle gå ut ........... det spöregna. a. borde b. bar c. började 3. Vår dotter fyller 29 år i morgon. Hon har börjat tänka på att ........... familj. a. ge b. visa c. bilda 4. Vi vet ingenting om vad som ........... i framtiden. a. berättar b. händer c. anmäler 5. Han ........... glädje varje gång han tänker på sin nya flickvän. a. lever b. kommer c. känner

· 227 ·


6. Jag har en tid hos tandläkaren i morgon, men jag måste ........... återbud, för jag är förkyld. a. komma b. lämna c. känna 7. Jag ........... allvar när jag säger att jag vill säga upp mig från jobbet. a. tänker b. menar c. känner 8. Han ........... förståelse från sin chef när han sa att han behövde en veckas semester. a. mötte b. menade c. satte 9. När du har ........... dina problem vill jag gärna träffa dig och göra något roligt. a. mött b. löst c. satt 10. I dag är jag på dåligt humör, men jag kan inte ........... fingret på vad problemet är. a. lägga b. ställa c. sätta

· 228 ·


UTTRYCK MED KROPPSDELAR Namn på kroppsdelar (delar av kroppen, kroppens delar) är ett semantiskt fält som finns i alla språk. Kroppen är en central del i våra liv, och vi har alltid behövt ord för att kunna tala om kroppen.   I det svenska språket finns också namn på kroppsdelar i många sammansatta ord, till exempel huvud i huvudstad och huvudsak och hand i handbagage och handduk.   Namn på kroppsdelar finns också i många idiomatiska uttryck både på svenska och i alla andra språk. Men uttrycken går sällan att översätta ord för ord. Det illustrerar jag här med ett par exempel från engelska och spanska. Om du kan ett annat språk så behöver du hitta din egen översättning. svenska engelska spanska Hon la benen på ryggen. She took to her heels. Salió por piernas. hålla tummarna keep one’s fingers crossed desear buena suerte en tinning

ett öga

en kind en mun

en hals

ett öra

en skuldra

en axel

en näsa en käke

en nacke en armhåla

ett bröst

en rygg

en arm en armbåge

en buk en navel en höft

ett finger

en stjärt en hand

en ljumske

ett lår ett knäveck

ett knä

en vad

en vrist en fot

en tå

en häl

· 229 ·


BILDER Amirul/StockUnlimited.com: s. 80, s. 84, s. 90, s. 174, s. 202, s. 211 Akang Kamezvara/StockUnlimited.com: s. 129 Alfian Candra Ayswantana/StockUnlimited.com: s. 145 Dell/StockUnlimited.com: s. 207 Dita Angelia/StockUnlimited.com: s. 158, s. 206 FAYE/StockUnlimited.com: s. 59 ferdemon/StockUnlimited.com: s. 23, s. 57, s. 81, s. 178, s. 250 (boxare) Harry/StockUnlimited.com: s. 42 Ian/StockUnlimited.com: s. 32, s. 54, s. 149, s. 159, s. 244 (flicka) Inmagine/StockUnlimited.com: s. 15 (elektriker), s. 20 (hund), s. 39, s. 93, s. 102, s. 104, s. 110, s. 111, s. 128, s. 136, s. 164, s. 165, s. 169, s. 172, s. 191, s. 193, s. 194, s. 196, s. 204, s. 243 inmagineIMac/StockUnlimited.com: s. 19, s. 71, s. 105, s. 162, s. 171, s. 179, s. 200, s. 212, s. 217, s. 220 (flicka), s. 232 INMAGINE-PC/StockUnlimited.com: s. 223 inmajin/StockUnlimited.com: s. 31, s. 36, s. 40, s. 44, s. 46, s. 64, s. 103, s. 117, s. 119 (tröja), s. 122, s. 124, s. 133, s. 148, s. 155, s. 156, s. 201, s. 208, s. 215, s. 236, s. 253 Ivan/StockUnlimited.com: s. 17 s. 24, s. 30, s. 33, s. 50 (hjärna), s. 62, s. 67, s. 83, s. 91, s. 97, s. 100, s. 139, s. 163, s. 170, s. 181, s. 182, s. 205, s. 213, s. 218, s. 222 (väg), s. 239, s. 248 (hund) Kwan/StockUnlimited.com: s. 114 Mai/StockUnlimited.com: s. 21 (slöja), s. 115, s. 154, s. 160, s. 186, s. 193, s. 214, s. 227, s. 240 Makmun Arif Ayib/StockUnlimited.com: s. 147 Mary/StockUnlimited.com: s. 49, s. 55, s. 82, s. 85, s. 86, s. 96, s. 127, s. 157, s. 187, s. 189, s. 203, s. 220 (prispall), s. 226, s. 230 (fötter), s. 246 (bar), s. 248 (säkerhetsnålar) Mika/StockUnlimited.com: s. 134, s. 151, s. 209, s. 234 Mike/StockUnlimited.com: s. 22, s. 27, s. 43 (kikare), s. 52, s. 53, s. 75, s. 130, s. 152, s. 185, s. 216 msi/StockUnlimited.com: s. 176 NDOZONVECTOR/StockUnlimited.com: s. 141 Olga Batalova/depositphotos.com: s. 229 Reza/StockUnlimited.com: s. 14, s. 121, s. 233, s. 245 (springer) Shawn/StockUnlimited.com: s. 106, s. 140, s. 177 Steven/StockUnlimited.com: s. 74, s. 92, s. 98, s. 161, s. 195, s. 228, s. 255 Turangga Sukandar Putra/StockUnlimited.com: s. 87

· 276 ·


vera rosdiana/StockUnlimited.com: s. 66 Vis/StockUnlimited.com: s. 15 (barn), s. 21 (bygger), s. 43 (tårta), s. 48, s. 50 (lek), s. 61, s. 63, s. 72, s. 119 (högtalare), s. 142, s. 153, s. 175, s. 198, s. 231 (mun), s. 241, s. 242, s. 246 (mikrofon), s. 252 Waiyee/StockUnlimited.com: s. 20 (hus), s. 73 (blöja), s. 76, s. 125, s. 131, s. 146, s. 173, s. 219, s. 231 (handslag), s. 245 (sol), s. 247 YeeHow/StockUnlimited.com: s. 28, s. 34, s. 38, s. 41, s. 51, s. 58, s. 65, s. 70, s. 88, s. 89, s. 109, s. 112, s. 118, s. 120, s. 137, s. 143, s. 150, s. 183, s. 190, s. 192, s. 222 (baby), s. 244 (tåg), s. 250 (tejp) yogi yogitrisna/StockUnlimited.com: s. 230 Omslagsfoto: Luza Studios/iStock.com. Övriga bilder är hämtade från StockUnlimited.com men tydligt namn/alias på upphovsmannen saknas.

· 277 ·


Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck är en bok för alla som behöver systematisk träning av svenska fraser och uttryck. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i boken Vardaglig svenska 1. Den språkliga nivån motsvarar B-nivån enligt GERS. Boken är avsedd för: • nyanlända i svenska skolan • senare delen av sfi D • sva grund • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska • studenter i svenska utomlands • alla som behöver träna på grunderna i svenska. Vardaglig svenska 2 innehåller 20 kapitel som vart och ett inleds med tio frekventa ord, vilka sedan ingår i de fraser och uttryck som presenteras i kapitlet. Forskning visar att ordinlärning blir mer effektiv om man vid träning av ett nytt ord samtidigt lär sig fraser och uttryck där ordet ingår. Denna bok erbjuder en ­genom­tänkt, strukturerad ord- och frasträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. På läromedlets webbplats – www.vardagligsvenska.se – finns • facit till bokens övningar • ljud till några av bokens längre textavsnitt. Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i s­ venska som andra­språk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon ­tidigare gett ut Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer, Formell svenska – frekventa ord, novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.