Vardaglig svenska 1 : Frekventa ord med familjer

Page 1

Ylva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA  1   Frekventa ord med familjerYlva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA  1   Frekventa ord med familjer


Folkuniversitetets förlag Skomakaregatan 8 223 50 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@ folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-avtalet, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Första upplagan 2020, första tryckningen © 2020 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag Redaktör: Henrik Killander Grafisk form: Dan Abelin Sättning: Birgitta Melén Omslagsfoto: Luza Studios/iStock.com Tryck: KOPA, Litauen 2020 ISBN 978-91-7434-776-0


VARDAGLIG SVENSKA 1


INNEHÅLL Introduktion

6

ORD 1–50 Ordfamilj 1–10   Träna på ordfamiljer – ord 1–10 Ordfamilj 11–20   Träna på ordfamiljer – ord 11–20 Ordfamilj 21–30   Träna på ordfamiljer – ord 21–30 Ordfamilj 31–40   Träna på ordfamiljer – ord 31–40 Ordfamilj 41–50   Träna på ordfamiljer – ord 41–50 Test på ord 1–50

12 15 20 22 26 28 33 35 39 42 47

ORD 51–100 Ordfamilj 51–60   Träna på ordfamiljer – ord 51–60 Ordfamilj 61–70   Träna på ordfamiljer – ord 61–70 Ordfamilj 71–80   Träna på ordfamiljer – ord 71–80 Ordfamilj 81–90   Träna på ordfamiljer – ord 81–90 Ordfamilj 91–100   Träna på ordfamiljer – ord 91–100 Test på ord 51–100

54 57 63 65 70 73 78 81 86 88 93

ORD 101–150 Ordfamilj 101–110   Träna på ordfamiljer – ord 101–110 Ordfamilj 111–120   Träna på ordfamiljer – ord 111–120 Ordfamilj 121–130   Träna på ordfamiljer – ord 121–130 Ordfamilj 131–140   Träna på ordfamiljer – ord 131–140 Ordfamilj 141–150   Träna på ordfamiljer – ord 141–150 Test på ord 101–150

100 102 106 108 112 115 120 122 126 128 133

·4·


ORD 151–200 Ordfamilj 151–160   Träna på ordfamiljer – ord 151–160 Ordfamilj 161–170   Träna på ordfamiljer – ord 161–170 Ordfamilj 171–180   Träna på ordfamiljer – ord 171–180 Ordfamilj 181–190   Träna på ordfamiljer – ord 181–190 Ordfamilj 191–200   Träna på ordfamiljer – ord 191–200 Test på ord 151–200

140 143 147 150 155 157 162 164 169 171 175

ORDBILDNING M.M. Sammanfattande övningar Ordbildning: Sammansättningar Ordbildning: Prefix Ordbildning: Suffix Test på ordbildning Test på ord 1–200

182 187 192 195 200 202

MINIGRAMMATIK Ordföljd Substantiv Verb Adjektiv Substantiv + adjektiv Pronomen

210 214 216 219 223 225

Referenser

226

Bilder

227

·5·


INTRODUKTION Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer är tänkt för alla som behöver systematisk träning av de vanligaste svenska orden. I boken är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1 enligt GERS1, så boken passar: • nyanlända i svenska skolan • studievana elever på sfi C, och de flesta på sfi D • delkurs 1 på sva grund • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska • svenskstudenter utomlands • och alla som behöver repetera grunderna i svenska.   I stort sett alla de 200 frekventa ord som är utgångspunkten för bokens ordfamiljer ingår i A1-delen (GERS) i den frekvensbaserade Kelly-listan, som är det senaste större svenska projekt där man tagit fram en frekvensordlista: https://spraakbanken.gu.se/projekt/kelly.   Att listan är frekvensbaserad betyder att den är skapad utifrån en stor textkorpus, i det här fallet 25 miljoner svenska ord.   Bokens utgångspunkt är innehållsord eftersom de är mindre frekventa än formord (konjunktioner, prepositioner m.fl.) och därmed behöver tränas mer med syftet att de ska automatiseras. Grammatikövningarna och kapitlet om ordbildning utgår ifrån de 200 ordfamiljerna.   I slutet av boken finns en minigrammatik som är tänkt som en uppslagsdel. Facit till bokens övningar finns på webbplatsen vardagligsvenska.se.   Forskning visar att ordinlärning blir mer effektiv om man vid träning av ett nytt ord samtidigt lär sig de besläktade orden i samma familj, samt böjningsformer, synonymer, motsatser med mera.   Förhoppningsvis kan övningarna i den här boken inspirera inlärarna till att träna på liknande sätt när de stöter på nya ord under framtida svenskstudier på mer avancerade nivåer. För de här 200 ordfamiljerna är bara en början. Studier visar att från nybörjarnivån tar det 5–10 år att nå den språkliga nivå som krävs för att klara gymnasiestudier. 1 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/ stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers

·6·


Innehållsorden presenteras i alfabetisk ordning i 20 olika avsnitt som vart och ett inleds med tio frekventa ord. Dessa återkommer sedan i blått i ordfamiljerna.Vidare finns exempelmeningar i varje avsnitt som man kan lyssna på från bokens webbplats vardagligsvenska.se.   Ambitionen har inte varit att presentera helt kompletta ordfamiljer, för då kommer man ibland för långt ifrån den vardagliga svenskan, de vanligaste orden. Av utrymmesskäl har det dessutom varit nödvändigt att välja bort flera sammansättningar och partikelverb.   Olika strategier för ordinlärning kompletterar varandra. Vi är många som menar att man helst utvecklar ordförrådet i ett sammanhang. Mängdlyssning och -läsning är nödvändigt, men det finns en hel del forskning som visar att koncentrerad träning på ord utan ett textsammanhang i listor, med ordkort, i ordfamiljer och liknande är ett nödvändigt och effektivt komplement.   Det är viktigt med variation i lärandet när slutmålet är att behärska flera tiotusentals ordfamiljer i det nya språket.   På engelska har det sedan 1970-talet funnits ordövningar och ordkunskapstest som är kopplade till olika frekvensordlistor såväl online som i bokform. På svenska finns ännu så länge ytterst lite. Den här boken är tänkt som ett bidrag till dem som vill och behöver arbeta systematiskt med att utveckla det vardagliga ordförrådet.   Vad innebär det då att kunna ett ord? Ett sätt att beskriva vad man behöver, förutom en översättning i ett lexikon, illustreras i tabellen på nästa sida:

·7·


Olika aspekter av lexikonkunskap (efter Paul Nations Learning Vocabulary in Another Language 2013 s. 49) Form

tal

R

Hur låter ordet?

P

Hur uttalas ordet?

R

Hur ser ordet ut?

P

Hur skrivs och stavas ordet?

R

Vilka delar av ordet kan urskiljas?

P

Vilka delar behövs för att uttrycka den avsedda betydelsen?

R

Vilken betydelse förmedlar formen ifråga?

P

Vilken form kan användas för att förmedla den avsedda betydelsen?

R

Vad ingår i begreppet?

P

Vad kan begreppet referera till?

R

Vilka andra ord får detta ord oss att tänka på?

P

Vilka andra ord kan vi använda i stället för det här?

R

I vilka konstruktioner och mönster förekommer ordet?

P

I vilka konstruktioner används ordet?

R

Vilka ord/typer av ord finns i kombination med det aktuella ordet?

P

Vilka ord/typer av ord används i kombination med det aktuella ordet?

begränsningar, användning R (register, frekvens …)

Var, när och hur ofta kan vi förvänta oss att möta ordet?

P

Var, när och hur ofta kan vi använda ordet?

skrift morfologi

Betydelse

form och betydelse

begrepp och referenter

associationer

Språkanvändning

grammatisk funktion

kollokationer

R = receptiv (”passiv”) kunskap P = produktiv (”aktiv”) kunskap ·8·


Hur lär du dig nya ord? Det finns olika strategier för att lära sig nya ord. Här presen­ teras några av dem2.Vilka använder du? A. Välj vad som stämmer bäst på dig när du studerar svenska. Skalan är från 1 till 5. 1 = stämmer inte alls 2 = stämmer inte 3 = neutral 4 = stämmer 5 = stämmer mycket bra

1  1 Jag skriver svenska ord många gånger för att minnas dem.  2 Då och då repeterar jag ord som jag har lärt mig.  3 Jag skriver ordlistor för att minnas orden.  4 Jag förhör mig själv på ord tills jag kan dem.  5 Jag läser ord högt eller tyst gång på gång för att minnas dem.  6 Jag skriver ord på en sida av ett kort och betydelsen på den andra sidan som en hjälp när jag repeterar.  7 Jag lyssnar på ljudinspelningar gång på gång för att lättare minnas hur orden låter.  8 Jag sätter post it-lappar på saker (möbler, köksredskap o.s.v.) för att lättare minnas vad de heter på svenska.  9 Jag minns ord genom att associera dem med en situation eller med en plats där jag lärde mig dem. 10 Jag använder nyckelord (kopplar ett ord till ett annat ord) för att minnas. 11 Jag kopplar mentala bilder till ord för att minnas lättare. 12 Jag kopplar andra nära relaterade svenska ord till det ord som jag lär mig. (t.ex. hör och lyssnar) 13 Jag associerar ord till meningen, stycket eller texten där jag möter dem. 14 Jag kopplar nya ord till synonymer eller motsatser för att lättare minnas dem. 2  Strategierna är något reviderade och i svensk översättning i ett urval från Richard LaBontees doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2019. ·9·

2

3

4

5


15 Jag försöker relatera svenska ord till ord i mitt modersmål och andra språk som jag kan för att lättare komma ihåg dem. 16 Jag delar in ord i olika kategorier (t.ex. djur, yrken) när jag studerar. 17 Jag analyserar ordens delar, prefix, rot och suffix som en hjälp att lära mig dem. 18 Jag använder speciella minnestekniker för att minnas svenska ord. 19 Jag studerar ord tillsammans med bilder som illustrerar betydelserna. 20 Jag ordnar orden i ordklasser (substantiv, adjektiv, verb etc.) när jag studerar. 21 Jag hittar på egna meningar som en hjälp att minnas ord. 22 Jag säger och skriver svenska ord så ofta jag kan. 23 Jag använder appar och andra resurser online för att träna svenska. 24 Jag tränar ord tillsammans med kurskamrater/kompisar. 25 Jag tittar på svensk tv/film/internet för att lära mig nya ord.

· 10 ·


ORD 1–50


ORDFAMILJ – 1–10 adress arbetar barn berättar betalar använder artikel behöver beslut betyder Substantiv

Verb

Adjektiv3

adress adressen, adresser, adresserna

adresserar adresserade, adresserat

adresserad adresserat, adresserade

användning användningen, användningar, användningarna

använder använde, använt

(o)använd använt, använda

arbete arbetet, arbeten, arbetena

arbetar arbetade, arbetat

användbar användbart, användbara

arbetare arbetaren, arbetare, arbetarna

arbetslös arbetslöst, arbetslösa arbetsam arbetsamt, arbetsamma

arbetslöshet arbetslösheten artikel artikeln, artiklar, artiklarna barn barnet, barn, barnen

barnslig barnsligt, barnsliga

barnlöshet barnlösheten

barnlös barnlöst, barnlösa

barndom barndomen, barndomar, barndomarna behov behovet, behov, behoven

behöver behövde, behövt

behövd behövt, behövda

3  I den här boken räknar vi prefekt particip till adjektiven, se s. 219–221 i minigrammatiken.

· 12 ·


berättelse berättelsen, berättelser, berättelserna

berättar berättade, berättat

beslut beslutet, beslut, besluten

beslutar beslutade, beslutat

beslutad beslutat, beslutade

beslutsamhet beslutsamheten

beslutsam beslutsamt, beslutsamma

betalning betalningen, betalningar, betalningarna

betalar betalade, betalat

(o)betald betalt, betalda

betydelse betydelsen, betydelser, betydelserna

betyder betydde, betytt

betydelsefull betydelsefullt, betydelsefulla betydelselös betydelselöst, betydelselösa

Exempelmeningar – ordfamilj 1–10

u

1

• Skriv din adress här och glöm inte postnumret! • Artikeln handlar om en ny bok. • I engelska är obestämd artikel a eller an och på svenska en eller ett. • Jag bor i centrum, så jag har inte användning för någon bil. • Jag använder alla mina pengar till mat. • Kalsongerna är använda. Du måste tvätta dem! • Den här appen är mycket användbar när du vill lära dig nya ord. • Hon brukar gå till arbetet klockan sex. • De behöver många arbetare på byggföretaget. • Arbetslösheten minskar i Finland. • Hon arbetar på Ikea. • Han har varit arbetslös i ett år. • Vi har haft en arbetsam dag.

· 13 ·


• Hur gamla är dina barn? • Barnlöshet är ett problem för många gifta par. • Skriv en text och berätta om din barndom! • Jag tycker att han är barnslig när han inte kan sluta spela dataspel. • Det finns gifta par som väljer att vara barnlösa. • Hon är i behov av en läkare. • Hon behöver en läkare. • En sfi-lärare känner sig alltid behövd. • Berättelsen handlar om två systrar. • Hon ville inte berätta om sin barndom. • I dag tar regeringen beslut om nya lagar. • Rektorn har beslutat att alla elever får gratis kaffe. • Den nya lagen är beslutad av regeringen. • Hon säger att hennes chef är en effektiv och beslutsam person. • Har betalningen kommit in på ditt bankkonto? • Man måste betala för parkeringsplatsen. • I Sverige har många fem veckors betald semester. • Synonymer är olika ord med nästan samma betydelse. • AB betyder aktiebolag. • Kan du säga namnet på en person som är betydelsefull för dig? • Livet är aldrig betydelselöst.

· 14 ·


TRÄNA PÅ ORDFAMILJER – ORD 1–10 Använd alltid lexikon, minigrammatiken (s. 210–225) och en grammatik­bok när du behöver.

Substantiv – ord 1–10 A. Fyll i de former som saknas.

Obestämd form singular

Bestämd form singular

Obestämd form plural

Bestämd form plural

adress

...................................

adresser

adresserna

artikel

...................................

...................................

artiklarna

...................................

användningen

...................................

användningarna

arbete

...................................

arbeten

...................................

barn

...................................

barn

...................................

...................................

behovet

...................................

behoven

berättelse

...................................

...................................

berättelserna

...................................

beslutet

beslut

...................................

betalning

...................................

betalningar

...................................

...................................

betydelsen

betydelser

...................................

B. Välj rätt form av substantivet till vänster och skriv det i luckan. 1. (adress) Vad har du för ................................? 2. (artikel) I går läste jag flera ................................ om arbetslösheten i norra Sverige. 3. (användning) Vi har inte ................................ för varma kläder i vårt hemland. 4. (arbete) Han har ett ................................ som han älskar. 5. (barn) Deras barn är två, tre, och fem år. ................................ är i förskolan nu. 6. (behov) Har du ................................ av en barnvagn? Mina barn är stora nu, så jag behöver inte den här. · 15 ·


7. (berättelse) Har du hört ................................ om när kungen träffade drottningen? 8. (beslut) Nu har regeringen tagit flera ................................ om framtidens pensioner. 9. (betalning) Kontant ................................ betyder att man betalar med sedlar och mynt. 10. (betydelse) Ordet ”artikel” har olika ................................. Det kan vara en text i en tidning, men det kan också vara grammatik. En och ett är obestämda artiklar.

Verb – ord 1–10 C. Fyll i de former som saknas.

Infinitiv

Presens

Preteritum

Supinum

...................................

adresserar

...................................

adresserat

använda

...................................

använde

...................................

...................................

arbetar

...................................

arbetat

behöva

...................................

behövde

...................................

...................................

berättar

berättade

...................................

besluta

...................................

...................................

beslutat

...................................

...................................

betalade

betalat

betyda

betyder

...................................

...................................

D. Välj rätt form av verbet till vänster och skriv det i luckan. 1. (använder) Brukar du ................................ din tandborste varje dag? 2. (arbetar) Har du ................................ på sjukhus någon gång? 3. (behöver) ................................ du duscha varje dag? 4. (berättar) I går ................................ hon för mig att hon inte mår bra. 5. (beslutar) Vi har ................................ oss för att stanna i Sverige på semestern. 6. (betalar) Vem ................................ på restaurangen i går? 7. (betyder) Mina barn ................................ allt för mig.

· 16 ·


Adjektiv – ord 1–10 E. Fyll i de former som saknas.

Grundform

t-form

Plural och bestämd form

................................................

adresserat

adresserade

använd

använt

använda

användbar

................................................

användbara

................................................

arbetslöst

arbetslösa

arbetsam

................................................

arbetsamma

barnslig

................................................

................................................

................................................

barnlöst

................................................

................................................

................................................

behövda

beslutad

................................................

................................................

beslutsam

................................................

beslutsamma

................................................

betalt

................................................

................................................

................................................

betydelsefulla

................................................

betydelselöst

................................................

F. Välj rätt form av adjektivet till vänster och skriv det i luckan. 1. (använd) Jag vill inte ha en tandborste som är ................................ av någon annan. 2. (arbetslös) Hur länge har de varit ................................? 3. (barnslig) Är det ................................ att titta på barnprogram när man är vuxen? 4. (barnlös) Känner du någon som vill vara ................................? 5. (behövd) En lärare är alltid ................................ av eleverna. 6. (beslutad) Nu är det ................................ att affären ska stänga.

· 17 ·


7. (betald) Är bilen ................................ kontant eller lånade du pengar för att köpa den? 8. (betydelsefull) Finns det några ................................ personer i ditt liv? 9. (betydelselös) Jag har en fin familj och ett fast jobb. Allt annat är .................................

Synonymer och definitioner – ord 1–10 G. Skriv bokstäverna i parentesen i rätt ordning. 1. (breeta)

ett .............................. = ett jobb

2. (brreeta)

.................................... = jobbar

3. (ssreda)

.................................... = till exempel en gata, postnummer + stad

4. (ösbreslta) .................................... = en person som inte har ett arbete 5. (ösarbnl)

.................................... = en person som inte har barn

6. (liektar)

en .............................. = en lång text i tidningen

7. (bassulmet) .................................... = en person som är bestämd H. Välj rätt ord och skriv det i luckan. använder/användning 1. Jag ................................ många olika appar i min telefon. 2. Vill du ha min jacka? Jag har inte ................................ för den. betyder/betydelsen 3. Kan du berätta om ................................ av ditt namn? 4. Vad ................................ ditt namn? betalar/betald 5. Vi har fem veckors ................................ semester. 6. Jag ................................ hyran varje månad. behöver/behov 7. Jag bor i centrum, så jag har inte ................................ av en bil. 8. På söndagarna ................................ jag inte arbeta.

· 18 ·


beslutar/beslut 9. I morgon ................................ regeringen om en ny lag. 10. I morgon tar regeringen ................................ om en ny lag. I. Vilken preposition passar? Välj mellan av, för, om eller på. 1. Vi har ingen användning ................................ den här cykeln. Vill du köpa den? 2. Han läser en berättelse ................................ en man som möter kärleken. 3. Det har ingen betydelse ................................ mig om vi äter lunch klockan tolv eller klockan ett. 4. Vi måste ta ett beslut ................................ vart vi ska åka på semester. J. Välj det ord som passar bäst och skriv det i luckan. Välj mellan arbetade, barn, barndom, berätta och betala. Du ska inte ändra formen. I min ................................ bodde min familj på landet i en liten by. Där fanns inga ................................ i min ålder. Min mamma och pappa ................................ som

­bönder. Det var ett hårt liv. Ibland kunde vi inte ................................ för maten i affären. På kvällarna tittade vi på teve. Pappa brukade ................................ sagor också.

· 19 ·


REFERENSER Litteratur Enström, Ingegerd (2016), Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Hallgren & Fallgren. Köhler, Per Olof & Messelius, Ulla (2006), Natur och Kulturs stora svenska ordbok. Natur & Kultur. LaBontee, Richard (2019), Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context. Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. Nation, Paul (2013), Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press. Thorell, Olof (1984), Att bilda ord. Skriptor. Webb, Stuart & Nation, Paul (2017), How Vocabulary is Learned, Oxford University Press. Volodina, E. & Johansson Kokkinakis, S. (2012), ”Introducing Swedish Kellylist, a new lexical e-resource for Swedish.” I Proceedings of LREC 2012. LREC Conferences.

Nätresurser Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) – https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/ gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers Kelly-listan – https://spraakbanken.gu.se/projekt/kelly Lexin – https://lexin.nada.kth.se/lexin/ Svenska Akademiens ordböcker – https://svenska.se/

· 226 ·


BILDER aes/StockUnlimited.com: s. 101 Amirul/StockUnlimited.com: s. 29, s. 46, s. 91, s. 104, s. 117 ferdemon/StockUnlimited.com: s. 116, s. 165, s. 215 Harry/StockUnlimited.com: s. 114, s. 163 ian/StockUnlimited.com: s. 190, s. 201 (bloggare) inmagine/StockUnlimited.com: s. 14, s. 19, s. 105, s. 110, s. 134, s. 135, s. 138, s. 161, s. 178, s. 199 inmajin/StockUnlimited.com: s. 13, s. 31, s. 64, s. 67, s. 111, s. 127, s. 170, s. 207 (ringer), s. 219, s. 223 Ivan/StockUnlimited.com: s. 18 (arbetar), s. 23, s. 38, s. 76, s. 80, s. 125, s. 137, s. 144, s. 197, s. 202, s. 206 (skylt) lim/StockUnlimited.com: s. 142 Mai/StockUnlimited.com: s. 27, s. 95, s. 158, s. 173 Makmun Arif Ayib/StockUnlimited.com: s. 32 Mary/StockUnlimited.com: s. 21, s. 55, s. 92, s. 121, s. 154, s. 156, s. 174, s. 211, s. 224 Mike/StockUnlimited.com: s. 36, s. 168, s. 200, s. 206 (familj) Reza/StockUnlimited.com: s. 34, s. 97 (spelar), s. 183, s. 189, s. 220 Shawn/StockUnlimited.com: s. 97 (köp) Sita/StockUnlimited.com: s. 221 Steven/StockUnlimited.com: s. 179 Vis/StockUnlimited.com: s. 40 (gåva), s. 44, s. 51, s. 56, s. 58, s. 118, s. 160, s. 188 Waiyee/StockUnlimited.com: s. 84, s. 207 (mellanmål), s. 214 YeeHow/StockUnlimited.com: s. 18 (semester), s. 40 (grupp), s. 60, s. 62, s. 87, s. 129, s. 131, s. 132, s. 176, s. 180, s. 193, s. 204, s. 213 yogi yogitrisna/StockUnlimited.com: s. 69, s. 77 Omslagsfoto: Luza Studios/iStock.com. Övriga bilder är hämtade från StockUnlimited.com men tydligt namn/alias på upphovsmannen saknas.

· 227 ·


Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer är en bok för alla som behöver systematisk träning av de vanligaste svenska orden. I boken är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1 enligt GERS. Boken är avsedd för: • nyanlända i svenska skolan • studievana elever på sfi C och de flesta på sfi D • delkurs 1 på sva grund • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska • studenter i svenska utomlands • alla som behöver repetera grunderna i svenska. Insikten om ord­förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­marknaden har ökat på senare tid. Denna bok erbjuder en ­genom­tänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. De ord man tränar i Vardaglig svenska 1 ingår i den frekvens­ baserade Kelly-listan. Att den är f­ rekvensbaserad innebär att den är skapad utifrån en stor textkorpus, 25 miljoner svenska ord. På läromedlets webbplats – www.vardagligsvenska.se – finns • facit till bokens övningar • ljud till några av bokens textavsnitt. Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i s­ venska som andra­språk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon ­tidigare gett ut Formell svenska – frekventa ord, novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.