Börja med Strindberg

Page 1

Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk textEva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text


Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Tel. 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lära­res rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyrights avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanord­narens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Första upplagan, första tryckningen © 2019 Eva Thors Rudvall och Folkuniversitetets förlag Illustrationer: Marie Söderman Övriga bilder: se bildlista s. 48 Redaktör: Henrik Killander/Camilla Adolfsson Omslag och grafisk form: Camilla Adolfsson Omslagsbild: Ida Falander 1882 (xylografi) / Wikimedia Commons [Public domain] Tryckt hos Print Best OÜ, Estland 2019

ISBN 978-91-7434-733-3


Innehåll

Förord: Ett läromedel för alfabetisering och latinisering......................... 4 Förslag till arbetsgång ..................................................................................... 5 Bildalfabet ............................................................................................................ 6 Novellen ”Ett halvt ark papper” som läs- och skrivövning.................... 11 Novellen ”Ett halvt ark papper” sammanfattad .....................................32 Alfabetiseringsövningar..................................................................................34 Strindbergs originaltext ”Ett halvt ark papper”........................................45


Ett läromedel för alfabetisering och latinisering Tillsammans! Vi gör det tillsammans! Detta måste vara ledstjärnan inom alfabetisering och latinisering. För hur lär man sig att läsa och skriva? Jo, det gör man tillsammans med någon som redan kan. Att som vuxenstuderande få möta texter som har ett vuxet innehåll måste också vara en självklarhet. Då kan det som erbjuds upplevas som angeläget och användbart. Lika viktigt är det att involvera känslor, för att på så sätt fånga och vidmakthålla de studerandes intresse. Strindbergs korta novell Ett halvt ark papper rymmer både kärlek, död, sorg och försoning, teman som hos de flesta genererar igenkänning och ett behov av att sätta ord på egna erfarenheter. Att utifrån sina egna förutsättningar få vara med i en klassrumsgemenskap – och dessutom smaka på en litterär tungviktares produktion – främjar nyfikenhet och läslust, i synnerhet om man i diskussioner får koppla textens innehåll till egna erfarenheter. Redan här är halva slaget vunnet; att först tala om det hela underlättar läsningen. Det finns en slogan om att allt börjar med en lärare. Detta läromedel börjar med att läraren/språkstödjaren introducerar ett bildalfabet. Glosorna återfinns antingen i texten eller i de tillhörande illustrationerna. Målet är att den studerande ska lyckas ta sig igenom den förenklade Strindbergstexten och verkligen förstå den. Tidsåtgången för detta är förstås högst individuell. Texterna på vänstersidorna är tänkta att högläsas – av en ­lärare, språkstödjare eller av en klasskamrat som har hunnit längre i sin egen läsinlärning. Mycket alfabetiseringsundervisning sker ju i ­blandade klasser där elever på kurs A och kurs B interagerar med varandra. Den förenklade versionen av Ett halvt ark papper finns här dels uppdelad i korta, illustrerade avsnitt, dels som en sammanhängande text. Detta ger dem som redan har knäckt läskoden och fått igång ett läsflyt möjlighet att ytterligare förkovra sig, medan de som är i behov av bokstavsinlärning, och att fylla i färdigtryckta skuggtexter, får möjlighet att göra det. Börja med Strindberg är en bok att återvända till: en introduktion både till ett unikt författarskap och till det Sverige som var och är. Avslutningsvis finns novellen i sin kompletta originalversion samt en liten faktaruta. Originaltexten och faktarutan är främst tänkta som ett stöd till läraren/språkstödjaren.

Eva Thors Rudvall, sfi-lärare och författare

4


Förslag till arbetsgång Prata om vad bilderna i bildalfabetet föreställer Välj ut och jobba med några bilder, eller alla, beroende på de studerandes förkunskaper. Vad heter före­målen på svenska och vad heter de på andra språk? Ljuda bokstäverna – många gånger! Säg andra ord som börjar på samma bokstav. Resonera kring skillnaden mellan stor och liten bokstav.

Introducera en av illustrationerna Vad finns på bilden? Vad händer på den? Samla på substantiv, verb, adjektiv och prepositioner. Läraren högläser texten. De studerande körläser texten – många gånger! En klasskamrat som redan kan läsa högläser för den som ännu inte kan.

Prata om hur arbetsuppgiften på högersidan ska lösas De som finner uppgifterna för enkla kan i stället ägna sig åt vänstersidan. L ­ äraren/språkstödjaren ger dem som behöver ytterligare hjälp med att ­kryssa och fylla i skuggtext och räkna vokaler. Alla kan vara med och berätta vad de ser på bilden. Observera att skuggtexterna ibland avviker något från bildtexterna, detta för att få en bra mix av ord i övningsuppgifterna.

Repetera! Repetition och variation är all inlärnings moder. Repetera den markerade vokalen. Finns det någon i klassen vars namn innehåller den bokstaven? Hur skriver man den? Forma den på tavlan. Prata om var någonstans på linjen olika bokstäver hamnar. När ska det vara stor bokstav? När sätter vi punkt? Hur många ord innehåller ­skuggtexten? Be någon att skriva skuggmeningen på tavlan, så kan de som är nya i klassen se hur skriften växer fram. I övningen på sidan 34 och ­framåt kan de öva praktiskt på hur bokstäverna formas.

5


BildALFABET

6

A a

Alice

B b

barn

C c

citron

D d

dรถrr

E e

elektriker


Läs- och skrivÜvning

Ett halvt ark papper

11


En ung man går genom sin tomma lägenhet. Han håller på att flytta och vill kontrollera att han inte har glömt kvar något. Det har han inte. Alla möbler och saker är borta.

12


X

£

Sätt kryss!

£ £

man

går

£ £ lägenhet möbler

Skriv!

En ung man går genom sin tomma lägenhet.

Prata! Finns det något a i den meningen? Prata om bilden!

13


Skriv!

A AAA 1

2

3

a aaa 1

2

2

B BBB

1

b bbb

1

2

1

C CCC c ccc 1

34


Originaltext

Ett halvt ark papper av August Strindberg Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. – Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast b ­ esluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen satt ett halvt ark papper fastnubbat, och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia, som avspelats på den korta tiden av två år; allt han ville glömma stod där; ett stycke mänskoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket; det var sådant där sol-gult konceptpapper, som det lyser av. Han lade det på salskakelugnens kappa, och lutad över detsamma läste han. Först stod hennes namn: Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmös. Och numret – 151,1. Det såg ut som ett psalmnummer i k ­ yrkan. Därpå stod: ­Banken. Det var hans arbete, det heliga arbetet som gav ­brödet, h ­ emmet och makan; grunden till existensen. Men det var överstruket! Ty banken hade störtat, men han hade r­ äddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av mycken oro. Så kom det: Blomsterhandeln och Hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan full av pengar. Därpå: Möbelhandlarn, Tapetserarn. Han sätter bo. Express­ byrån: de flytta in.

45


Bildlista Teckningar (utom anatomiskt hjärta sid 29): Marie Söderman Övriga bilder: Depositphoto: sid 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 29 Ida Falander 1882 / Wikimedia Commons [Public domain]: xylografi sid 44 TT Bildbyrå: Strindberg snöyra sid 47

48Börja med Strindberg är en bok för alfabetisering och latinisering. Själva kärnan är en förenklad v­ ersion av ­novellen ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och ­övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt. Men Börja med Strindberg fungerar också som introduktion till en klassisk ­berättelse av en stor svensk författare. Att som vuxenstuderande få möta texter med vuxet innehåll stimulerar både nyfikenhet och lust att lära. Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor från bokens text och ­illustrationer. För dem som behöver bokstavsinlärning finns övningar med ­för­tryckta skuggtexter och repetition av varje bokstav i alfabetet. Novellen ­presenteras sedan som en sammanhängande text, för dem som redan har knäckt läskoden. Texten återfinns slutligen i sin kompletta ­originalversion, så som den ­ursprung­ligen skrevs av August Strindberg.

Eva Thors Rudvall är författare och lärare. Hon

har tre decenniers erfarenhet av sfi-undervisning, mesta­ dels på studieväg 1, och har skrivit flera böcker inom genren ”lättläst”. På Folkuniversitets förlag har hon tidigare gett ut den pedagogiska dag­boken/loggboken Tro, hopp och sfi.