HighLife Magazine 0622

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 31 #6 December 2022 / Januari 2023

GRATIS

CANNABIS EN KLIMAAT

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022

PCN JUBILEUM SYMPOSIUM

C O F F E E S H O P M AG I C

OP ZOEK NAAR

D E N H A AG

CANNABIS IN QATAR

6

#Prikkelende klimaatdiscussie Het is zo misschien wel vloeken in de cannabiskerk. Terwijl tien bedrijven zich volop voorbereiden en investeren in grootschalige cannabisteelt in Nederland, om het wietexperiment te doen slagen dat een tussenstap zou moeten zijn naar volledige legalisering, zet het TNI (Transnational Institute) daar vraagtekens bij. Is al dat indoor telen in eigen land allemaal wel klimaatvriendelijk en kunnen we niet beter onze wiet en hasj uit landen halen waar ze het lekker outdoor laten groeien? Het is op zijn minst gezegd de start van een prikkelende klimaatdiscussie.

M

aar die discussie kunnen we

gek. Wel is er nu een groot obstakel door

prima voeren. Immers, de enorm

de Duitsers zelf gefabriceerd. Ze hebben

gestegen energieprijzen zijn niet

hun plannen naar de Europese Commissie

alleen voor consumenten (of thuiskwekers)

gestuurd ter advies. Volgens mij kunnen er nu

een enorme kostenpost. De kosten voor het

twee dingen gebeuren. Als de EC de plannen

klimaat tellen ook mee. De zon is gratis en al

goedkeurt, volgt eindelijk de langverwachte

die HPS- of LED-lampen niet. Nicole Maalsté

Europese groene wietrevolutie, want andere

sprak met Martin Jelsma van het TNI en schrijft

landen hebben dan geen angst meer. Keuren

er over.

ze het af, dan zitten we weer in limbo en blijft het gehannes maar duren.

Uitgebreid aandacht voor het uitmuntende symposium dat werd georganiseerd door het

Deze onderwerpen en nog veel meer in

PCN in het Evoluon in Eindhoven. Het zorgde

alweer het laatste nummer van 2022. We

voor spraakmakende artikelen in de landelijke

wensen alle lezers natuurlijk weer een fantas-

pers, maar evenzeer was het een uitstekend

tisch, gezond en groeizaam 2023 toe.

moment om met collega’s uit de branche te netwerken. Want er is veel aan de hand, zoals het wietexperiment, de voortdurende discussie over de schaarse vergunningen en nog veel meer. Je zou wensen dat een soortgelijke bijeenkomst elk jaar plaats zou moeten vinden. Gelukkig hebben we daarvoor ook de

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

HighLife Cup! Het zal zelfs de grootste voetbalhater niet zijn ontgaan dat er een WK Voetbal in Qatar plaatsvond. HighLife was begin oktober enige

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

dagen in de hoofdstad Doha (andere steden zijn er overigens amper) en ging uiteraard op zoek naar cannabis. Dat viel (zoals verwacht) niet mee. Verder aandacht voor de ontwikkelingen in Duitsland. Vriend en vijand was verrast toen de nieuwe regering legalisering van cannabis aankondigde. De discussie bij de oosterburen gaat nog steeds door en de ideeën die ze hebben zijn niet eens zo

HighLife 3


16

INHOUD

40 DECEMBER 2022 / JANUARI 2023

FEATURES 14

CANNABIS INDUSTRIE AWARDS

16

CANNABIS EN KLIMAAT

20

JUBILEUM SYMPOSIUM COFFEESHOPBOND PCN

26

’T EXPERIMENTJE

32

‘WE BEWANDELEN EEN HEEL SMAL PAD’

40

OP ZOEK NAAR CANNABIS IN QATAR

Bijna 1000 deelnemers brachten stem uit Is legale indoorteelt cannabis slecht voor het klimaat? ‘Wees trots op wat je doet en realiseer je hoe bijzonder dat is’ Waarom duurt het zo lang? Duitsland legt kernpunten legalisering cannabis voor aan Europese Commissie Wie is de mysterieuze en ‘vakkundige’ dealer 420JimmySmith?

4 HighLife


70

56 Vaste

GROENE ZAKEN 34

49 52 53

HOW DO THEY DO IT?

TV-zender Discovery+ op bezoek bij Bedrocan

RQS OPENT VESTIGING IN BANGKOK

Eerste Aziatische locatie van zadenbank

MIMOSA AUTO

Royal Queen Seeds

GORILLA SHERBET F1 FAST VERSION®

Sweet Seeds®

EN VERDER 25

28 70

WIN EEN GRATIS EXEMPLAAR!

Een kwart eeuw knokken voor de coffeeshop

WE ZIJN MET 1.1 MILJOEN BLOWERS

Trimbos publiceert jaarlijkse Nationale Drug Monitor

KUSH KWEEN HOLLIE COOK

‘Blowen is een positief deel van mijn leven’

RUBRIEKEN 3 6 7 12 13 38 44 48 54 62 68 80

VOORWOORD NICOLE MAALSTÉ FLASH ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS HIGH, HEMP & CURE PGMCG TOPPERS WIL & RUUD OOMEN BELGIË VOC LOGBOEK GAMES TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Valse verwachtingen De afgelopen weken bereikten mij verschillende alarmerende berichten. In landen en (Amerikaanse) staten waar cannabis legaal is, blijken cannabisaanbieders zonder vergunning nog steeds zeer actief en in sommige gevallen zelfs actiever dan ooit tevoren. Dit zou erop wijzen dat de legalisering van cannabis is mislukt. Voorstanders van legalisering beloofden immers dat clandestiene dealers als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, omdat het niet meer rendabel voor hen zou zijn om actief te zijn op de cannabismarkt. cannabisaanbieders. In die zin heeft Nederland een grote voorsprong op andere landen. Een groot deel van de consumenten is hier immers al gewend om gebruik te maken van het gereguleerde aanbod. Dat is best bijzonder. Niet voor niets wordt er bij de Duitse legaliseringsplannen gesproken over gespecialiseerde winkels. De behoefte aan speciaalzaken zet de jarenlange verguisde Nederlandse coffeeshop in een heel ander daglicht.

Lange adem Of het coffeeshops werkelijk lukt om ook tijdens het experiment hun klanten binnen boord te houden (en misschien zelfs ook consumenten naar binnen te trekken die nu nog

Het is belangrijk om volop gebruik te maken van de kennis en kunde van coffeeshops.

inkopen doen bij clandestiene aanbieders) moet de toekomst uitwijzen. De ervaringen in

Om te beginnen laat dit maar weer eens zien

manier waarop producten aan de man

andere landen leren dat het in ieder geval

dat de spelers op de cannabismarkt die

moeten worden gebracht. Strenge regels,

belangrijk is dat coffeeshops de ruimte

jarenlang in een grijs gebied hebben

weinig winkels, beperkte openingstijden,

krijgen om in te spelen op ontwikkelingen op

geopereerd, zich niet zomaar uit deze markt

maar ook gewoonten en wensen van

de cannabismarkt en wensen van consu-

laten verdrijven. Ze zijn flexibel en gewend

consumenten zijn niet goed in kaart

menten. En last but not least is het belangrijk

om zich aan veranderende omstandighe-

gebracht. Dat leidt ertoe dat het nog steeds

om een duidelijk verwachtingspatroon te

den aan te passen. Dat zagen we in Neder-

interessant is voor consumenten om

scheppen. Het wietexperiment zal in eerste

land bijvoorbeeld toen coffeeshops in

inkopen te doen bij ongereguleerde

instantie niet leiden tot een vermindering van

verband met Covid dreigden te sluiten.

cannabisaanbieders. Er is te weinig

het aantal niet-gereguleerde aanbieders. Dat

Ongereguleerde aanbieders begonnen

aandacht voor het terugdringen van

is ook niet het doel van het experiment. Het

meteen met het uitdelen van kaartjes met

ongereguleerde aanbieders. Wat betekent

doel is om te kijken of het mogelijk is om een

hun contactgegevens in de lange rijen die

dit voor het Nederlandse wietexperiment?

gesloten cannabisketen (van zaadje tot zakje)

voor de coffeeshops stonden. De overheid

Allereerst dient regulering van de cannabis-

te organiseren. Dat betekent overigens niet

begreep meteen dat dit een ongewenste

markt gepaard te gaan met een harde

dat het onmogelijk is om illegale aanbieders

situatie was en bestempelde coffeeshops

aanpak van het niet-gereguleerde markt-

uit te roeien. Het is echter een kwestie van

als essentiële winkels zodat zij tijdens de

deel. Ten tweede is het belangrijk om volop

lange adem. Je kunt een bestaande markt

lockdown alsnog open konden blijven.

gebruik te maken van de kennis en kunde

niet van vandaag op morgen veranderen.

van coffeeshops. Zij hebben zich gedurende

Consumenten moeten langzaam maar zeker

Grote voorsprong

de jaren een positie weten te verwerven in

worden verleid om gebruik te maken van het

Het laat ook zien dat landen die cannabis

de cannabismarkt die cruciaal is om

gereguleerde alternatief. Geen valse

legaliseren onvoldoende nadenken over de

tegenwicht te bieden aan ongereguleerde

verwachtingen wekken dus!

6 HighLife


lash TRIMBOS: THC IN NEDERWIET IS ‘SIGNIFICANT’ GESTEGEN Het Trimbos Instituut onderzoekt al 23 jaar lang de sterkte van cannabis die wordt verkocht in coffeeshops. In hun laatste THC-monitor (volledige titel: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops) melden ze dat ‘het gemiddelde THC-percentage in de populairste (dus meest verkochte) nederwiet dit jaar significant hoger was dan in de vorige meting: het steeg van 14,6 naar 17,2%.’ Nederhasj bevat gemiddeld 35,7% THC. Het THC-percentage voor geïmporteerde

KIJKEN! SOFT SECRETS PODCAST MET RAPPER KINGSIZE

hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. De gemiddelde prijs van

Met gepaste trots presenteren we onze nieuwe Soft Secrets Podcast

nederwiet, 62 monsters buitenlandse hasj, 4 monsters wiet van buiten-

die jullie op YouTube kunnen bekijken. En de eerste aflevering is

landse herkomst en 19 monsters hasj bereid uit nederwiet (nederhasj)

meteen een knaller, want onze eigen Bryan en Luca spraken een uur

aangekocht. Ook werden 49 wietmonsters aangekocht die door de

lang met niemand minder dan Kingsize over van alles en nog wat,

medewerkers van de coffeeshops werden aangemerkt als het “meest

maar vooral over cannabis natuurlijk. De rapper van het Wilde

sterk” én werden 6 wietsamples

Westen zat helemaal relaxed op zijn plek in de Haagse coffeeshop

aangeschaft die voornamelijk CBD

Dizzy Duck Downtown en we raden iedereen aan om te kijken.

zouden bevatten. De aankoop

Smoken met Elon Musk of Billy Eilish? Je hoort het als je op YouTube

geschiedde anoniem.’ Meer

even de zoektermen Soft Secrets en Kingsize plaatst. En vergeet niet

hierover elders in dit nummer. Het

je gratis te abonneren, want de boys hebben beloofd om elke

rapport is gratis te downloaden via

maand een spraakmakende nieuwe aflevering te maken. Kijken dus!

www.trimbos.nl.

nederwiet was €11,70 per gram, nederhasj kostte €12,53 per gram en importhasj kwam op €10,55. Hoe kwam het onderzoek tot stand? Trimbos: ‘Er zijn willekeurig 50 Nederlandse coffeeshops geselecteerd uit de meest recente lijst van gedoogde coffeeshops. Er werden 61 monsters

NIEUWE COFFEESHOP IN ZWIJNDRECHT IS EEN FEIT! Het heeft ruim twee jaar gekost en er waren de nodige obstakels, maar inmiddels heeft Zwijndrecht weer een coffeeshop. Edwin Bax, bestuurder van Stichting De Ambassade Zwijndrecht en eigenaar van de gelijknamige shop, kijkt met tevredenheid terug op de eerste zes maanden sinds de opening. Bax wil met de zogenoemde ‘cannabis social club’ een gezellige en veilige plek bieden voor verantwoord cannabisgebruik. Daarnaast wil hij een positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap en het maatschappelijk debat rond cannabis. Het eerste half jaar is veelbelovend. Veel klanten, recreatief en medicinaal, hebben de weg naar de shop met de mooie rokerslounge al weten te vinden. “Zwijndrecht heeft echt een toffe plek gekregen voor cannabisliefhebbers”, aldus een trotse Bax.

De Ambassade

www.ambassade-zwijndrecht.nl

HighLife 7


news UBER EATS EN LEAFLY GAAN SAMEN WIET BEZORGEN IN TORONTO Sinds kort kunnen inwoners van Toronto legale cannabis bestellen en thuisbezorgd krijgen dankzij een samenwerking tussen Uber Eats en Leafly. In overeenstemming met lokale Canadese wetgeving wordt de bestelling alleen geleverd door gecertificeerd personeel van de erkende cannabisverkoper. Volwassenen kunnen via de Uber Eats app bestellingen plaatsen bij lokale cannabiswinkels. Marissa en Dale Taylor van Hidden Leaf, een van de drie deelnemende retailers: ‘We zijn een klein bedrijf en deze samenwerking is een geweldige manier om ons bereik uit te breiden en ons bedrijf in de stad te laten groeien.’ Ze leggen uit hoe het werkt: ‘Ga naar de Uber Eats-app en selecteer de categorie Cannabis of zoek naar een van de erkende cannabiswinkels. Dan zie je een waarschuwing dat je meerderjarig moet zijn om de virtuele winkel te betreden. Hierna navigeer je door het menu van de retailer om een bestelling ​​ te plaatsen. Net als bij het bestellen van afhaalmaaltijden of andere items via Uber Eats, ontvang je een melding wanneer de erkende winkelier de bestelling accepteert en wat de geschatte bezorgtijd is. De bestelling wordt alleen geleverd door personeel van de erkende cannabisverkoper. Onafhankelijke bezorgers van derden bezorgen geen cannabis.’ Kunnen we dit niet heel snel eens een keertje in Nederland gaan regelen?

HOOGEVEEN KRIJGT EERSTE COFFEESHOP Inwoners van de provincie Drenthe zijn niet bepaald bedeeld met veel coffeeshops. Slechts in drie steden (Assen, Emmen en Meppel) kunnen blowers wiet in een coffeeshop kopen. Maar daar komt verandering in. De gemeente Hoogeveen (ruim 55.000 inwoners) krijgt een eerste coffeeshop binnen haar grenzen. ’High in Hoogeveen’, kopte RTV Drenthe gevat. Met de inspiratie zat het wel goed, want de omroep meldde: ‘Hoogeveners die graag een joint roken kunnen in de toekomst mogelijk legaal in de gemeente aan hun pretsigaret komen.’ Pretsigaret, die hadden we al een tijdje niet gehoord. Maar uitstekend nieuws natuurlijk. Verrassend genoeg was het juist de VVD die in de gemeenteraad met het voorstel kwam, 17 van de 29 raadsleden steunden de komst van een coffeeshop. Burgemeester Loohuis (PvdA) stemt in met het plan maar waarschuwt wel voor een ‘uitgebreide procedure’. De burgemeester: ‘Eerst moeten we met elkaar in gesprek en de plannen uitdenken.’ Het kan dus nog wel even duren, maar de vooruitzichten zijn goed.

8 HighLife

WIETDIEET VOOR SLIEDRECHTSE JONGEREN VOORBIJ Het wietdieet voor Sliedrechtse jongeren is voorbij. Jarenlang mochten jongvolwassenen van 18 tot 21 jaar in deze ZuidHollandse gemeente maar een heel karige 1 gram wiet bij de lokale coffeeshop halen. Deze nogal zeldzame maatregel was in 2017 ingevoerd om te voorkomen dat zij hun wiet aan jongeren doorverkochten. Een vreemde redenering natuurlijk. Alsof dit aan leeftijd gebonden zou zijn. Hoe dan ook, de gemeente is op de plannen teruggekomen want het werkte natuurlijk voor geen meter. Burgemeester Jan de vries (CDA) gaf zelfs toe dat het enkel averechts gewerkt had: ‘We zien eerder een toename dan een afname van het softdrugsgebruik… We weten allemaal dat er op verschillende plaatsen in Sliedrecht gehandeld wordt. Dealers raken hun voorraad hier blijkbaar goed kwijt, dus is er hier veel vraag.’ Vanaf 1 januari 2023 is de maatregel ingetrokken. De burgemeester gaf trouwens nog een compliment aan de lokale coffeeshop die zich ‘goed aan de regels hield’.


TREFPUNT.NL

CELEBRATING OUR 25th ANNIVERSARY IN 2022

WISHING ALL A VERY COOL CHRISTMAS AND A HEALTHY AND HAPPY NEW YEAR COFFEESHOP TREFPUNT PROUDLY SUPPORTS THE FOLLOWING ORGANISATIONS


lash CDA: FUCK DRUGS EN TERUG NAAR DE JAREN ‘50

‘ER KOMT EEN PLAN VAN AANPAK’

Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 bezocht toenmalig

‘Drugs vormen één van de

CDA-premier Jan Peter Balkenende de anti-drugs groep Moedige

grootste verdienmodellen

Moeders in Volendam. De leider van de grootste partij (41

binnen de georganiseerde

Kamerzetels) trok een T-shirt aan met de tekst Fuck Drugs, terwijl hij

criminaliteit in Nederland

een blikje bier in zijn handen had. Sindsdien is het bergafwaarts

en drugscriminaliteit heeft

gegaan. De partij halveerde bij die verkiezingen in 2010 en van de

grote ondermijnende

huidige 15 zetels waren er vijf voor ex-CDA’er Pieter Omtzigt.

effecten op onze maat-

Kortom, er is werk aan de winkel voor de Provinciale

schappij. Om deze

Statenverkiezingen op 15 maart 2023. In Groningen weten ze daar

criminaliteit en de ondermijnende gevolgen ervan tegen te gaan,

bij het CDA wel raad mee. Allereerst moeten alle coffeeshops uit

zet het kabinet onder meer in op het terugdringen van de vraag naar

de binnenstad verdwijnen, want cannabis is te zichtbaar nu en een

en het aanbod van drugs.’ Zo begint onze VVD-minister van Justitie

opstap naar andere drugs, aldus raadslid Etkin Armut. Er is meer;

en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegeriu (foto: Martijn Beekman) haar brief

bezoekers aan festivals moeten voortaan eerst langs een rij

op 21 oktober aan de Tweede Kamer met het welbekende anti-

drugshonden begeleid worden. Het lokale internetplatform

drugs riedeltje. Ze moest antwoord geven op diverse vragen. Twee

sikkom.nl maakt er korte metten mee, en we citeren hen hier graag

zaken pikken we eruit. De regering wil het drugstoerisme aanpak-

instemmend: ‘De ideeën van het CDA helpen Grunn echter niet

ken. Waarom? Never mind. Er worden gesprekken gevoerd en er

vooruit, maar

komt ‘een plan van aanpak’ in 2023. Verder wordt er al langere tijd

werpen Stad

onderzocht hoe men beter om kan gaan met de Wet Damocles.

terug naar de

Immers, mediwiet-patiënten en hun gezinnen worden door law &

jaren ’50 en

order burgemeesters (‘Sorry, het is de wet’) zonder pardon op straat

getuigen van

gezet als ze een plantje in huis hebben. De minister: ‘Het is erg

compleet

complex gebleken om tot een plan van aanpak te komen. Daarom is

losgeslagen

het WODC nu gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de

realiteitszin.’

mogelijkheden om de gevolgen van de Wet Damocles te kunnen monitoren. Op basis van de uitkomsten zal een plan van aanpak worden opgesteld. Ik streef ernaar dit plan van aanpak in het voorjaar van 2023 aan uw Kamer te sturen.’ Daaruit blijkt maar weer, dit is een kabinet dat van (plannen van) aanpakken weet!

ARNHEM: BLOWVERBOD ROND SCHOLEN In Arnhem moet een blowverbod rond scholen komen. Jongeren moeten in de buurt van hun school niet met wiet of hasj te maken krijgen, vindt raadslid Nathalie Nede van de ChristenUnie. Eerder dit jaar kwam er ‘een plan van aanpak’ vanuit de scholen, gesteund door politie en gemeente, om het drugsgebruik onder scholieren tegen te gaan. Een schooldirecteur meldde eerder dat soms wel 50 tot 60 procent van de scholieren blowde! Het blowverbod is een ‘signaal’ dat een joint roken ‘niet normaal’ is, aldus Nede. PvdA, D66 en CDA steunen het plan. Burgemeester Ahmed Marcouch waarschuwt dat er al een gebrek aan personeel bij de handhaving is, maar de voorstanders vinden dat geen probleem. ‘Misschien kunnen de handhavers op pauzetijden een extra rondje maken bij de scholen,’ aldus PvdA-gemeenteraadslid Marjan van Munster.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Galvaniweg 11 | 5482 TN Schijndel | redactie@highlife.nl

Cannabis achter het stuur

Jody of Jon Bernal? Ik lees altijd met veel genoegen de artikelen over nieuwe tv-series. Het is natuurlijk hit or miss, want smaken verschillen en dat is allemaal prima. De vergelijking die jullie in het vorige nummer maakten tussen We Own The Night en The Wire was ook zoiets. Je vergelijkt een goedwillende amateur met pure kunst. Niet erg, want The Wire is absolute top en daar kan bijna niks mee concurreren. Nou, heel misschien The Sopranos dan. Waar ik echter

Ik las met veel interesse jullie artikel in het vorige nummer

wel een lachkick van kreeg was de opmerking dat ene Jody Bernal

over cannabis achter het stuur. Jullie schreven dat uit

de hoofdrol in We Own The Night speelde. Dat moest natuurlijk Jon

nieuw onderzoek blijkt dat het gebruik van cannabis een

Bernthal zijn. Verder niets dan lof voor deze reeks over tv-series, want

stuk minder risicovol is dan veel tegenstanders beweren.

er zitten vaker wel dan niet leuke tips tussen.

Ad

Toch worden wij als cannabisconsumenten die een auto besturen nog steeds gediscrimineerd. Het wordt tijd dat

Daar zijn we inderdaad de mist in gegaan, haha. Maar gelukkig vind je

Louis

daar een eind aan komt.

de reeks wel leuk om te lezen. We kijken elke keer best veel series. Nu hebben we bijvoorbeeld net Shining Girls en Dahmer bekeken, beide zijn

In dit nummer aandacht hiervoor in het VOC Logboek op

we niet zo enthousiast over. Counterpart (uit 2019, met de onvolprezen J K

pag 62/63. Zij hebben een werkgroep die hier al langere

Simmons) doen we als tussendoortje. Deze keer in het magazine echter

tijd mee bezig is.

aandacht voor de prachtige SF-serie The Peripheral.

Hoge energie-kosten

Verhuizen naar Duitsland?

Gelukkig had ik dit jaar door de prachtige zomer een uitstekende

Verhuizen naar

opbrengst van mijn buitenplanten. Ik kom de winter wel door. Maar in

Duitsland? Het

eerdere jaren heb ik wel eens indoor bijgekweekt. Dat zou nu met de

wordt steeds

hoge energieprijzen wel een stuk kostbaarder worden. Gelukkig helpt

aantrekkelijker.

de regering de kleinschalige indoorkweker met hun prijsplafond, haha.

Boodschappen

Maar ik sla toch maar een jaartje over. Thijs

doen is een stuk goedkoper, net als

De hoge energieprijs is

restaurants of even

een fiks probleem. De

een kroeg bezoeken.

klimaatcrisis ook. Het

De taal? Met mijn

TNI heeft een rapport

steenkolen Duits red ik het wel. Mijn werk? Sinds corona werk ik toch

over de indoor teelt

al 90% van de tijd thuis, dat extra uurtje reizen twee keer per maand

van cannabis en de

neem ik op de koop toe. En, last nut not least hahaha, wat te denken

kosten voor het klimaat

van de Duitse plannen voor legale wiet. Straks is wiet nog eerder legaal

gemaakt. Uitgebreid

in Duitsland dan bij ons in Nederland. Wie houdt me tegen?

Erwin

aandacht hiervoor in dit nummer. .

De Duitse cannabisexpert Georg Wurth schat de kansen op legalisering in zijn land nu op 60% in, nu de regering heeft besloten om eerst advies aan de Europese Commissie te vragen. Meer hierover in dit nummer.

HighLife 11


Column André Beckers

Geeft het ING klantkenmerk coffeeshop aanleiding tot boze reacties? De ING bank heeft onlangs haar particuliere klanten, die als exploitant of gemachtigde betrokken zijn bij een coffeeshop, schriftelijk laten weten dat zij intern gebruik maakt van een klantkenmerk. De bank vertelt in haar brief dat bij het aanvragen van aanvullende diensten of producten een specifieke beoordeling zal plaatsvinden. Daardoor kunnen aanvraagprocedures langer duren. Is dit een goede reden om de ING bank voor de rechter te dagen? Handelt de bank hiermee onrechtmatig? Ik ben van mening van niet en leg uit waarom.

ING bank doet wat de

vragen van de bank

toezichthouder van

weet te beantwoor-

haar verlangt. Daar

den. Dankzij de

heeft de bank alle

inspanningen van

reden toe, want in

coffeeshopbonden

september 2018

en diverse exploitan-

moest zij 775 miljoen

ten van coffeeshops

euro boete betalen vanwege ernstige

transparant getoond. Degene die geen

lijken banken meer begrip te hebben

nalatigheden bij het voorkomen van

exploitant of gemachtigde van een coffee-

gekregen voor de bijzondere kenmerken van

witwassen. De bank werd onder andere

shop is kan de bank melden dat een verkeerd

de coffeeshopbranche. Relaties worden niet

verweten niet of onvolledig klantonderzoek te

klantkenmerk is toegekend. Degene aan wie

meer automatisch opgezegd vanwege

hebben verricht, waardoor klanten in

een correct “coffeeshop klantkenmerk” is

betrokkenheid bij een coffeeshop. Dat is in

verkeerde klantsegmenten waren ingedeeld.

toegekend moet zich realiseren dat de bank

mijn ogen winst. Als je de brief die ING heeft

Geldt dit dan ook voor particuliere klanten zul

financiële transacties monitort en vragen kan

gestuurd met mijn ogen leest dan zie je niets

je je misschien afvragen. Het antwoord is ja.

stellen als transacties afwijken van gebruike-

negatiefs, maar juist een erkenning. “Wij als

lijke patronen. Krijg je bijvoorbeeld normaliter

ING bank weten dat u als houder van een

480 miljoen euro boete

maandelijks € 5.000 salaris van de coffeeshop

particuliere betaalrekening bij onze bank een

De Nederlandsche Bank (DNB) eist van

op je particuliere bankrekening overgemaakt

belangrijke positie binnen een coffeeshop

Nederlandse banken dat zij ook al hun

en één keer een extra betaling van € 50.000,

vervult. Dat geeft ons geen reden om de

particuliere klanten doorlichten op mogelijke

dan zal de bank je vragen deze transactie te

relatie met u op te zeggen. Wel zullen wij meer

witwasrisico’s. In augustus 2019 kwam groot in

verklaren en te onderbouwen. Hetzelfde geldt

en daardoor langduriger onderzoek moeten

het nieuws dat ABN Amro een boete boven

voor cash transacties en buitenlandse

verrichten als u andere diensten of producten

het hoofd hing en dat deze bank álle 5 miljoen

overboekingen. Alle andere Nederlandse

bij ons wilt afnemen.” Wat is daar nu mis mee?

particuliere klanten moest doorlichten. Op 19

banken behoren precies hetzelfde te doen. In

Ik zie geen enkele aanleiding voor een boze

april 2021 publiceerde het Openbaar Ministerie

2021 hebben de vier grootste Nederlandse

reactie richting de ING.

dat ABN Amro 480 miljoen euro boete moest

banken 7.700 klanten de deur gewezen

betalen vanwege ernstige tekortkoming bij

vanwege te grote witwasrisico’s.

se banken zijn hiermee gewaarschuwd.

Erkenning Van belang is dat ING geen betaalrekeningen

Transparant

opzegt als je als exploitant of gemachtigde

ING bank heeft zich met de brief in mijn ogen

van een coffeeshop je transparant opstelt en

12 HighLife

André Beckers www.bseadvocaten.nl

het bestrijden van witwassen. Alle Nederland-


HIGH weirdness Geen files meer met de vliegende motor Moe van dat gezeik in de file? Dan hebben we hier de oplossing. De vliegende motorfiets Xturismo. Natuurlijk kun je op je zwaartekracht motorfiets ook aan die vervelende files ontsnappen, een beetje zigzaggen tussen dat vaststaande blik door. Maar de Xturismo is natuurlijk wel veel cooler. De Japanse Stars Wars fan Shuhei Komatsu is met zijn bedrijf Aerwins Technologies verantwoordelijk voor deze futuristische gadget. De hoverbike weegt 299 kilo en kan 40 minuten vliegen met een topsnelheid van 100 km per uur. Maar dat uur haal je dus niet, dus kijk even uit qua eindbestemming. Deze luchtfietserij kost je wel 778.000 euro! Niet getreurd, in 2025 komt er een kleinere versie voor 50.000 dollar. Check de website die opent met de ronkende woorden ‘Bringing Science Fiction to Reality/Life’: www.aerwins.us .

Je kunt meer met rijst dan alleen eten…

Japanse Guust Flater loopt binnen met niets doen

In 1993 bedachten de inwoners van Inakadate in Japan iets geniaals. De

Een van onze

lokale economie kon wel een oppepper gebruikten en dat is gelukt. Er

favoriete vintage

wordt hier al 2000 jaar rijst geteeld en ze gingen daarom iets speciaals

striphelden is

doen met hun rijstvelden. Die werden namelijk omgetoverd in

Guust Flater.

gigantische kunstwerken. Door verschillende soorten rijst te gebruiken

Dit karakter van

veranderden de ruim 1300 vrijwilligers de lokale rijstvelden in fantastische

de Belgische

creaties. Het werd een doorslaand succes. Inmiddels wordt het dorp elk

striptekenaar

jaar door honderdduizenden toeristen bezocht. Het succes maakt

André

jaloers. Op andere plakken in Japan zijn nu soortgelijke initiatieven

Franquin was al

gekomen, maar het origineel blijft altijd het mooist. De beste tijd om deze

wereldkampioen

spectaculaire rijstkunst te bezoeken is van juni tot oktober.

slacker voor deze term zelfs bestond. Nu is er een levende reïncarnatie van Guust in Japan opgedoken. Shoji Morimoto heeft namelijk een van de beste banen ter wereld bedacht. Hij is professioneel niets-doener. En daar krijgt hij nog goed voor betaald ook. Iemand uitzwaaien op een station wil hij voor 70 euro wel doen. Maar een koelkast verhuizen? Echt niet. De 38-jarige inwoner uit Tokyo heeft zichzelf inmiddels al 4000 keer verhuurd. Een van zijn klanten vroeg zelfs al 270 keer om zijn diensten. Waarom wordt hij ingehuurd? Zijn klanten zijn eenzaam of voelen zich ongemakkelijk om ergens solo naar toe te gaan. Net als Guust Flater was hij grappig genoeg eerder werkzaam bij een uitgeverij. Daar werd hij regelmatig uitgescholden omdat hij ‘niets deed’. Van dat bijzondere talent kan hij nu zijn familie onderhouden. Wij feliciteren Morimoto van harte met deze briljante vondst. Voelen jullie je al geïnspireerd?

HighLife 13


Terps Army coffeeshop van het jaar, Kees Schelfhout ondernemer van het jaar In november brachten bijna duizend mensen tijdens de Cannabis Industrie Awards 2022 hun stem uit. In één maand trok de verkiezing 947 deelnemers. In 2020 organiseerde webplatform Cannabisindustrie.nl een online verkiezing van de Ondernemer van het Jaar en de Coffeeshop van het jaar. Vorig jaar is het aantal categorieën uitgebreid naar negen. Met de Cannabis Industrie Awards wil de

winterde cannabis liefhebber die je nergens

Ook kan je hier de befaamde ‘Donuts’ vinden

organisatie Nederlandse bedrijven,

anders vindt in Nederland. Verder is hij een

die door Lorenzo zelf worden gerold.

ondernemers en producten op het gebied

bekroond hasjmaker, die voor het wietexperi-

van cannabis en hennep in het zonnetje

ment aan de slag gaat bij teler Aardachtig.

CBD product van het jaar 2022: Kumo CBD

Coffeeshop van het jaar 2022: Terps Army (Amsterdam)

Kumo CBD is een tabaksvervanger die

Leaf, Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) en Highlife magazine.

Terps Army zit nog maar sinds kort in

zonder tabak consumeren, maar voor wie

Amsterdam, maar is al op twee plekken te

puur roken nog een stapje te ver is. Kumo

vinden. Het verhaal van Terps Army begon

CBD is CBD wiet met een verwaarloosbaar

eigenlijk in Italië, maar ze kwamen pas echt

THC-gehalte en is geur en smaakloos, zodat

Ondernemer van het jaar 2022: Kees Schelfhout

op het toneel toen Lorenzo (het gezicht van

je (THC) wiet bijna net zo lekker smaakt als

Terps Army) en zijn zakenpartner een club

dat je het puur zou roken.

Met een vader als Karel Schelfhout (oprichter

met dezelfde naam opende in Barcelona.

van Super Sativa Seed Club en BioTabs), is het

Sinds 2020 is Terps Army ook in het centrum

geen verrassing dat ook zijn zoon Kees

van Amsterdam te vinden, waar vroeger El

Hennep product van het jaar 2022: Mascotte Organic Hemp

succesvol zou worden in de cannabisindustrie.

Guapo zat. Dit jaar is daar een tweede locatie

De vloei voor mensen die bewust in het

Aanvankelijk begonnen bij BioTabs, is hij nu

bij gekomen, waar vroeger coffeeshop Noon

leven staan en voor duurzaam gaan. Want

een duizendpoot die tegenwoordig ook zijn

zat. Sinds ze in Amsterdam zitten, hebben ze

het vloeipapier is gemaakt van 100%

eigen webshop ex-tractors.com heeft, waar hij

de cannabismarkt goed weten op te

organic hemp. De verpakking is vervaar-

allerlei producten verkoopt voor de doorge-

schudden met hun hoge kwaliteit producten.

digd van graspapier.

zetten. De Cannabis Industrie Awards 2022 zijn mede mogelijk gemaakt door Dutch

De winnaars:

14 HighLife

populair is bij liefhebbers die graag cannabis


Innovatie van het jaar 2022: Auto THC Victory (Dutch Passion)

biologische teler. Het belangrijkste doel is om de opname van voedingsstoffen te

De Groene Griffel 2022: Bart de Koning

De Auto THC-Victory zaden van Dutch

verbeteren en als bodemverbeteraar te

Al jaren geprezen door cannabis minnend

Passion zijn ‘s werelds eerste autoflowering

werken, maar het kan ook zeer effectief

Nederland, onder andere door wijlen Doede

THCV cannabiszaden. Je mag ongeveer

worden gebruikt voor het rooten van

de Jong die zijn naam bijna iedere stichting

6-8% THCV (tetrahydrocannabivarine) en

stekken, het ontkiemen van zaden en als

VOC vergadering liet vallen, heeft de vakjury

een vergelijkbare hoeveelheid THC in de

bladspray om de plantengroei te stimuleren.

unaniem voor Bart de Koning zijn bijdrage in

gedroogde toppen verwachten.

maartenonline.nl gekozen getiteld ‘Misdaad

Zadenbank van het jaar 2022: Karma Genetics

mythes: Is Nederland het rottende hart van

Rond 2008 begon Karma Genetics mee te

list helder en uitgebreid uit dat de War on

The High Cloud is een (content)platform

doen aan cannabis cups over heel de

Drugs maar op één manier is te winnen. En

voor en over de Nederlandse cannabisin-

wereld en won talloze prijzen. Tegenwoor-

dat is door legalisering en regulering.

dustrie. Uncle Kush geeft kijkers van de

dig winnen de genetica nog steeds

hoogwaardige video’s (en luisteraars van de

cannabis competities, alleen nu hoeft

Jurylid De Groene Griffel Rob Tuinstra: ‘Mijn

audio-podcast) een unieke kijk achter de

Karma zelf niet meer zelf mee te doen. Zijn

stem gaat uiteindelijk toch naar Bart de

‘achterdeur’; samen met vrienden, (on-)

genetica was en is bijvoorbeeld ook razend

Koning met zijn artikel over de mythe van

bekenden en ondernemers uit de branche.

populair bij deelnemers van de Home-

Nederland als misdaadland. Hij beschrijft

Daarnaast biedt de website TheHighCloud.

Grown Cup.

treffend waarom dat niet klopt en dat de

Startup van het jaar 2022: The High Cloud

eu ‘Uncle’s Advies’ over alle wiet-gerelateer-

Europa?’. Daarin legt de onderzoeksjourna-

zogenaamde ondermijning van de maatschappij door drugscriminaliteit in het niet

en strain reviews en zelfs de mogelijkheid

Campagne van het jaar 2022: Kumo Skate Video

om je eigen cannabis te laten testen!

Naast winnaar in de categorie CBD product

door de gehaaide advocaten en accountants

van het jaar, won Kumo met hun skate video

van de ‘respectabele’ Zuidaskantoren.’

de vragen. Maar ook uitgebreide product-

valt bij de miljarden die worden witgewassen

Kweekproduct van het jaar 2022: Green House Feeding BioEnhancer

ook de categorie Campagne van het jaar. Daarin volgen ze skateboarder Maikel

www.cannabisindustrieawards.nl

De BioEnhancer kan worden gebruikt als

Goedings op een uniek Kumo CBD skate-

info@cannabisindustrieawards.nl

multifunctioneel hulpmiddel voor elke

board door de straten van Amsterdam.

Instagram: @cannabisindustrieawards

Campagne van het Jaar 2022

De Groene Griffel 2022

HighLife 15


Door: Nicole Maalsté

16 HighLife


Legale wiet uit zonnige landen voor Noord-Europa?

Is grootschalige indoorteelt cannabis een bedreiging voor de klimaatdoelen? Vormt legalisering van cannabis een bedreiging voor het behalen van de klimaatdoelen? De (indoor)cannabisindustrie in Westerse landen verbruikt buitenproportioneel veel energie. Waarom importeren we geen legale wiet uit zonnige landen waar cannabis buiten kan worden geteeld? Bijkomend voordeel is dat kleine boeren uit die landen dan ook mee kunnen profiteren van de legalisering.

HighLife 17


Martin Jelsma en Sylvia Kay van het Transnational Institute (TNI)

De beleidsnotitie ‘Cannabis and Climate’ vraagt aandacht voor deze

schreven er een beleidsnotitie en een uitgebreid rapport over

kwestie. Medeauteur Kay (die zich bezighoudt met landbouw en

(‘Climate and Cannabis’). Namens Highlife nam ik contact met hen op.

milieuvraagstukken) was al langer bezig met een uitgebreid rapport

Jelsma zet zich al decennia in voor kleine boeren in arme landen zoals

‘Prohibited Plants - Environmental Justice in Drug Policy’ dat ook

Afghanistan, Colombia en Marokko die voor hun inkomsten afhanke-

onlangs is verschenen. Maar door de ontwikkelingen rondom de

lijk zijn van het verbouwen van cannabis, opiumpapaver of coca. De

legalisering van cannabis in Duitsland leek het haar en Jelsma van

opbrengsten worden verwerkt tot hasj, wiet, heroïne en cocaïne die in

belang om het thema cannabis eruit te lichten. In de notitie zijn de

Westerse landen voor veel geld worden verkocht. De boeren zelf zien

energiekosten van de indoorproductie van cannabis afgezet tegen de

daar maar een schijntje van terug, terwijl de risico’s die zij lopen enorm

outdoorproductie. Het levert opzienbarende cijfers op. (zie kader).

zijn. Er staan hoge straffen op de drugsteelt. Ook worden de oogsten van de boeren regelmatig vernietigd. Maar zij hebben weinig keus en

Geconstrueerde mythe

door de verplaatsing van de cannabisproductie naar indoorfacilitei-

Het idee dat de kwaliteit van cannabisproducten alleen kan worden

ten in Westerse landen vervallen de kleine boeren in armoede.

gegarandeerd als deze binnen wordt geteeld noemt Jelsma een geconstrueerde mythe. Lobbyisten in dienst van grote investerings-

Cannabis en klimaat

bedrijven hebben dit idee met succes bij politici en beleidsmakers

Naast het wegvallen van de inkomstenbron van arme boeren wijst TNI

naar voren gebracht. Zij stellen dat gestandaardiseerde klimaatbe-

nu op grote energiekosten die gepaard gaan met de indoorteelt in

heersing van belang is voor de bescherming van consumenten. Maar

Noord-Europa. Het is in deze tijden met torenhoge energieprijzen

dat is volgens Jelsma onzin. Hij wijst erop dat de productie van andere

gebruikelijk om je af te vragen wat de energiekosten zijn voor de

plantaardige producten zoals koffie, thee, tabak en zelfs de grond-

productie van een gewas en het is merkwaardig dat daar bij de

stoffen voor sommige medicijnen (bijvoorbeeld voor het maken van

ontwikkeling van de nog op te bouwen legale cannabisindustrie

opiaten) ook buiten plaatsvindt in landen met een geschikter klimaat,

nauwelijks aandacht voor is. Jelsma is zelf nauw betrokken bij de

de landen waar deze gewassen van oudsher groeien. Bij de teelt van

gesprekken die in Duitsland worden gevoerd over legalisering van

die producten worden ook internationale standaardrichtlijnen voor

cannabis, zowel bij openbare hoorzittingen als gesloten bijeenkom-

kwaliteitsgarantie gevolgd. Waarom zou dat bij cannabis niet kunnen?

sten. Het viel hem op dat er zeer veel aspecten onder de loep werden genomen (van de hoogte van het THC-gehalte tot het toestaan van

Kassenteelt, ledlampen en zonnepanelen

thuisteelt), maar dat er niet werd nagedacht over de ecologische

Het telen in kassen wordt in de beleidsnotitie genoemd als ‘second

voetafdruk van de (indoor)cannabisindustrie. Ook niet door ‘Die

best’ optie. Het is volgens Jelsma lastig op voorhand het energiever-

Grünen’, een politieke partij met een focus op klimaat en milieu.

bruik van een kas te berekenen. Dat hangt onder andere af van het

De teelt in kassen kost minder energie

18 HighLife


geconsumeerd is afkomstig van cannabisboeren uit Marokko en de meeste geïmporteerde wiet op de Duitse markt komt uit Albanië. Een handelsovereenkomst met die landen zou voor alle partijen voordelen opleveren. Zo zouden zij op een legale manier cannabis kunnen produceren en exporteren naar Duitsland.

Juridische uitweg Internationale handel zou volgens de ‘Kernpuntennota’ van de Duitse regering over de geplande legalisering niet zijn toegestaan volgens de internationale Drugsverdragen. Maar volgens diezelfde

Teelt onder LED lampen is zuiniger dan onder HPS lampen

verdragen is het ook niet toegestaan om cannabis in soort kas, of het een open of gesloten systeem is, of de kas bijver-

eigen land voor recreatief gebruik te produceren. ‘Kennelijk denken

warmd wordt en hoe en of er extra CO2 wordt ingepompt. Kassen

de overheidsfunctionarissen en hun adviseurs toch een uitweg

functioneren met het gebruik van licht van de zon voor de fotosyn-

gevonden te hebben om legale cannabisteelt in eigen land toe te

these van de plant. Dat is uit milieu-oogpunt beter dan een indoorfa-

staan. Dat betekent dat er ook een juridische uitweg moet zijn om

ciliteit, waarbij de zon geheel is vervangen door elektrische groeilam-

import van cannabis uit niet-Europese landen naar Duitsland toe te

pen. Maar het is nog steeds niet echt ideaal. Het gebruik van

staan’, redeneert Jelsma. Hij realiseert zich dat dit niet makkelijk is en

ledverlichting helpt natuurlijk, maar het blijft een grote energiepost.

dat er nog heel wat juridische hobbels genomen moeten worden.

Voor het gebruik van zonnepanelen heb je heel veel ruimte nodig. Hij

Dat komt ook omdat er pas een paar Europese landen stappen in de

rekent voor dat je twintig keer zoveel panelen nodig hebt als het dak

richting van legalisering maken. Toch meent hij dat er goede

van een indoorfaciliteit. De meeste telers hebben volgens Jelsma niet

argumenten zijn, zowel uit logistieke overwegingen, in het kader van

voldoende land of ruimte ter beschikking om met zelf groen

armoedebestrijding én vanwege het klimaat om serieus te gaan

geproduceerde elektriciteit te telen.

kijken naar import vanuit landen waar cannabis van oudsher illegaal wordt gekweekt.

Logistieke problemen Een andere reden om naar productie op zonnige locaties te kijken is

Het rapport ‘Climate and Cannabis’ kun je gratis downloaden op

dat het tot nu toe niet gelukt is om grote hoeveelheden cannabis in

www.tni.org

Duitsland te produceren. Het gebruik van de medicinale cannabis is vijf jaar geleden gelegaliseerd in Duitsland. Maar op dit moment wordt twee-derde van medicinale cannabisproducten die in Duitsland worden verkocht, geïmporteerd uit andere landen (Canada, Denemarken, Nederland, Portugal en Australië). Kennelijk is het niet eenvoudig om de benodigde hoeveelheid cannabis in Duitsland te telen. Bij medicinale wiet gaat het om 30 ton per jaar. Als cannabis voor recreatief gebruik ook legaal wordt dan is er naar schatting 400 ton per jaar nodig. Jelsma vraagt zich af hoe je die productiecapaciteit in twee jaar wilt opzetten.

Handelsovereenkomsten De beleidsnotitie van TNI werd goed opgepakt door de Duitse media met als uitkomst dat er mogelijk nog een speciale expertbijeenkomst wordt georganiseerd rondom dit thema. Het idee is dat daarbij ook juristen aanschuiven met kennis over Europese Wetgeving en Internationale Verdragen. Daarnaast worden regeringsfunctionarissen uit Jamaica, Marokko, Colombia en Albanië uitgenodigd. Het merendeel van de hasj die op dit moment in Duitsland wordt

Ecologische voetafdruk indoor cannabisteelt Het elektriciteitsverbruik van de lampen en andere systemen die nodig zijn om 1 kilo cannabis indoor te produceren is zo’n 5000 kWh. De ecologische voetafdruk voor de productie van 1 kilo cannabis varieert van 2300 tot 5200 kilo CO2; dat staat gelijk aan het verbranden van 900 tot 2000 liter benzine in een motor. Ter vergelijking: voor de productie van 1 kilo koffiebonen en 1 kilo cacaobonen is de ecologische voertafdruk respectievelijk 7 kilo en 20 kilo CO2. In Colorado is de koolstofuitstoot van de indoor cannabisindustrie inmiddels groter dan die van de kolenmijnenindustrie.

HighLife 19


Door: Rob Tuinstra

Blowverbod en misschien verbod verkoop cannabis op donderdag tot zondag na 16.00 uur

B & W Amsterdam heropent aanval op cannabisbranche

Nadat burgemeester Halsema de afgelopen tijd verschillende keren tevergeefs probeerde om buitenlanders de toegang tot coffeeshops te verbieden, opent B & W opnieuw de aanval. In delen van de stad wil men een blowverbod op straat en verder mag daar misschien van donderdag tot zondag geen cannabis worden verkocht na 16.00 uur. Wethouder Sofyan Mbarki kondigde 30

van de binnenstad waar nu al een alcohol-

oekaze uit de parallelle Stopera-wereld.

november een heel pakket maatregelen aan

verbod is. Buurtbewoners reageren

Alsof in 2035 cannabis al niet in grote delen

om de groei en de overlast van het toerisme

sceptisch. Er wordt nu al nauwelijks gehand-

van de wereld gelegaliseerd is! En dat

te beperken. Mbarki: ‘Het wereldwijde

haafd, dus dat schept weinig vertrouwen.

blowverbod? Eerst jaag je alle blowers de

toerisme groeit en volgens voorspellingen

Raadsleden vroegen in september aan

coffeeshop uit door de tabakswet. Het

gaat dat de komende jaren nog verder. Om

burgemeester Halsema al om een blowver-

merendeel van de cannabis consumenten

onze stad leefbaar te houden, heeft het

bod. Die antwoordde toen dat men daar

rookt nog steeds het liefst een tabaksjoint

college van B en W een visie op toerisme

geen ‘overspannen verwachtingen’ van

en dat mag niet meer in een coffeeshop. Dus

opgesteld. Daarnaast komt het college met

moest hebben. De gemeente gaat verder

roken ze deze nu noodgedwongen op

een pakket aan maatregelen. Vrijgezellen-

onderzoeken of een verbod op de verkoop

straat, waar straks een blowverbod moet

feesten en georganiseerde kroegentochten

van cannabis na 16.00 uur op bepaalde

gaan gelden. Het ene verbod leidt tot het

pakken we aan, we beperken het aantal

dagen bijdraagt aan de eigen visie ‘Bezoe-

volgende verbod. Bovendien zijn veel

riviercruises, er komt een blowverbod in

kerseconomie 2035’. Amsterdam wil jaarlijks

coffeeshops door gemeentelijk beleid

bepaalde delen van de binnenstad en we

10 tot 20 miljoen toeristische overnachtin-

gedwongen om afhaalshop te worden. De

vervroegen de sluitingstijden van horecaza-

gen. Dreigen het er meer te worden (in 2019

overheid heeft meer dan de helft van de

ken en raamprostitutie op de Wallen. En dat

stond de teller op 21 miljoen) dan moeten er

Amsterdamse coffeeshops gesloten,

is nog maar een greep uit het totale pakket.

maatregelen worden genomen om

waardoor de drukte bij de overgebleven

In december neemt de gemeenteraad een

toeristen te ontmoedigen naar Amsterdam

vestigingen alleen maar is toegenomen. Wat

besluit over de voorgestelde visie en het

te komen. Op korte termijn komt er zelfs een

een echte oplossing zou zijn: meer coffee-

maatregelenpakket.’

Stay Away campagne.

shops met rooklounges waar een ontheffing

Geen ‘overspannen verwachtingen’

Parallelle Stopera-wereld

allemaal niet. Want die toeristen blijven toch

Het blowverbod moet gaan gelden in delen

Dit is de zoveelste ambtelijke en politieke

wel komen.

van de tabakswet geldt. Zo moeilijk is het

20 HighLife


King Size Slim BESTSELLER

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

Your Most Natural Smokers Brand

Stichting De Ambassade Zwijndrecht is een echte cannabis social club. We hebben passie voor de producten die we verkopen én voor de mensen die ervan houden; recreatief of medicinaal.

www.ambassade-zwijndrecht.nl

ambassadezwijndrecht


Paul Depla en John Meijers

Jubileum symposium coffeeshopbond PCN

‘Wees trots op wat je doet en realiseer je hoe bijzonder dat is’ Hoe ziet de toekomst van de cannabisbranche eruit? Die vraag stond centraal op het jubileum symposium van coffeeshopbond PCN, op 4 november in het Evoluon in Eindhoven. Maar er kwam veel meer ter sprake op deze memorabele dag, waaronder lessen uit het buitenland, lof voor minister Kuipers en nieuws over de wietproef. Drie keer eerder organiseerde het Platform

‘De ondermijningsdoctrine’

die de boven-maatschappij ondermijnt. Dat

Cannabisondernemingen Nederland een

In het eerste debat benadrukte drugsexpert

besmet alle aspecten van het coffeeshop-

symposium: in 2001 in Aarle-Rixtel en in

August de Loor de schade van wat hij ‘de

beleid, tot het experiment aan toe.’ Joachim

2008 en 2009 in het Friese Oenkerk. Dit

ondermijningsdoctrine’ noemt. De Loor: ‘In

Helms van Greenhouse coffeeshops vertelde

vierde symposium, ter gelegenheid van het

2010, met het kabinet van VVD, CDA en

over het overleg op de Haagse ministeries

25-jarig bestaan, was het meest

gedoogpartner PVV, is het gedoogbeleid bij

over de wietproef. Dat bleek voor de

ambitieuze. Het evenement trok ruim 200

de vuilnisbak gezet. Daar kwam de

ambtenaren een hele stap. Helms: ‘Dat

bezoekers: coffeeshopeigenaren, maar ook

ondermijningsdoctrine voor in de plaats.

spraken ze ook uit: wij vinden dit best

wietproeftelers en andere groene

Inmiddels is dat neergedaald tot aan het

spannend, want jullie staan toch met één

ondernemers, activisten, wetenschappers

lokale niveau, de VNG, burgemeesters, boa’s,

been in de georganiseerde misdaad. Dan

en ambtenaren. Presentator en BNR-

banken. De coffeeshop wordt niet meer

moet je even slikken, maar besef je hoe het

boegbeeld Bas van Werven wist de vaart er

gezien als instrument voor het scheiden van

voor je gesprekspartner is.’ Net als August de

de hele dag in te houden. Van Werven is

de markten van soft- en harddrugs, die naast

Loor betreurt Helms dat veel coffeeshops de

opgeleid als jurist en bleek uitstekend op

de overheid de boel in goede banen

consumptieruimte opdoeken en afhaal-

de hoogte van het toch moeilijk te

probeert te leiden. De overheid ziet de

loketten worden: ‘Je ziet dat ook na corona.

doorgronden cannabis-beleid.

coffeeshop nu als ondermijnende branche,

Toen werd er veel afgehaald en ondernemers

22 HighLife


vonden dat ook wel prettig. Maar het is heel belangrijk dat coffeeshops open blijven met die sociale functie. Dat maakt de coffeeshop nog echt uniek in de wereld. Ook Duitsland kijkt daar goed naar. Dus we mogen ons zelf ook wel op de borst kloppen, vind ik.’

‘Coffeeshopmodel is het ideale model’ Die boodschap klonk ook bij de presentatie van het boek ‘Een kwart eeuw knokken voor de coffeeshop: geschiedenis van het PCN 1997-2022’, dat journalist en VOC-voorzitter Derrick Bergman in opdracht van het PCN schreef. Gevraagd naar zijn boodschap voor de vereniging zei Bergman: ‘Meer trots, zou ik willen zeggen. Wees trotser op wat je doet. En realiseer je hoe ontzettend bijzonder dat is.’ De sprekers in het internationale panel prezen de pioniersrol van de coffeeshops.

Paneldebat De toekomst van de cannabisbranche: hoe nu verder? Met Nicole Maalsté, Tim Vis, Sander Hewitt

Bob Hoban, een Amerikaanse jurist die in 35

Compassion Club. Dat ze die stap zette had

wietbedrijven. In het voorjaar werd haar hele

landen adviseerde over regulering, zei dat

veel te maken met het jaar dat ze in

team onverwacht ontslagen. Dit was haar

het coffeeshopmodel ‘waarschijnlijk nog

Amsterdam woonde en werkte bij

eerste publieke optreden sindsdien.

steeds het ideale model is voor de verkoop

Positronics, de legendarische growshop van

van wiet en de sociale component’. Hoban

Wernard Bruining. ‘Ik ben enorm veel dank

Overregulering

komt al sinds 1993 in Nederland en verbaast

verschuldigd aan Nederland, de

Black is trots op de legalisering in haar

zich over de kloof tussen de cannabiscultuur

coffeeshophouders en de pioniers van de

vaderland, maar heeft ook kritiek. Vooral op

en de mainstream cultuur: ‘We willen hier

vrijheid’, zei Black. ‘Ik woonde hier in 1995 en

de hoge drempels die er in het begin waren.

niet praten over ons cannabisgebruik.

Wernard nam me aan bij Positronics. Een jaar

Je moest zeer veel kapitaal hebben, de

Waarom? Waarom zou je dat niet

lang verkocht ik hasj en wiet, hing rond in die

achtergrondcontroles waren extreem streng,

veranderen en het normaliseren,

geweldige kantine, serveerde lunch en

net als de eisen aan je kweekfaciliteit.

accepteren en er trots op zijn? Want dat zien

ontmoette ongelooflijke leraren, op wiens

Inmiddels zijn er vergunningen voor ‘micro

we gebeuren in de rest van de wereld.’

schouders ik nu sta. Ik leerde hoe het voelde

producenten’, met een kweekoppervlak van

om vrij en open te zijn, geen schaamte of

maximaal 186 vierkante meter. Juist deze

Positronics

angst te hebben. Dat nam ik mee terug naar

kleintjes halen marktaandeel weg bij de grote

Een van de indrukwekkendste sprekers was

Canada toen ik de Compassion Club begon.’

jongens. De grootste cannabisbedrijven,

Hilary Black, die in 1997 de eerste medicinale

De afgelopen jaren werkte Black voor Canopy

waaronder Canopy, verliezen nog steeds

cannabiswinkel van Canada opende, de BC

Growth, een van ’s werelds grootste

honderden miljoenen per jaar, vertelde Black: ‘Hun kapitaal droogt op, nog maar heel weinig mensen investeren in de Canadese cannabismarkt. Dat komt omdat die overgereguleerd is en te zwaar belast wordt.’ Een voorbeeld van die overregulering is het verbod op reclame, die communicatie tussen bedrijven en consumenten vrijwel onmogelijk maakt. Black: ‘Ik denk dat je reclame en branding zo kunt reguleren dat het verantwoord gebeurt. Het is een van de belangrijkste dingen die we missen om een levendige en diverse markt te hebben: het communiceren van de persoonlijkheid van bedrijven. In plaats daarvan zien we nu een race naar hoge THC en lage prijzen.’ Georg Wurth, dé man van het Deutsche Hanfverband, praatte de zaal bij over de ontwikkelingen in Duitsland. De VNdrugsverdragen ziet hij niet als een groot

Het internationale panel: Bob Hogan, Hillary Black, Georg Wurz

probleem, het voorleggen van het

HighLife 23


meedoen als ze niet

idee: het is politiek corvee, niet politieke

teveel antecedenten

wenselijkheid. Met de huidige ministers heb

hebben - dat waar

ik het idee: het is echt politieke wenselijkheid

kunnen maken. Dat

om dit gerealiseerd te krijgen.’ Vollenberg

is de essentie van het

over Kuipers: ‘Hij luistert, hij is er, hij is

probleem. Er zit

betrokken en hij zoekt naar mogelijkheden.’

zoveel kramp op, dat iedereen het perfect

‘Routekaart naar regulering’

wil hebben.’ Hij gaf

In het slotdebat gaf advocaat Tim Vis een

een update over de

advies aan de branche. Die zou in overleg

telers: Fyta

met de constructieve gemeenten ‘een

produceert als enige

routekaart naar regulering’ moeten maken en

en één teler zit in een

die aanbieden bij het college van procureurs-

procedure over het

generaal, de top van het openbaar ministerie.

legaliseringsplan aan de Europese

weer intrekken van hun vergunning. Van de

Willem Vugs van coffeeshop Toermalijn in

Commissie kan dat wel worden, net als de

acht andere telers zeggen er zes dat ze klaar

Tilburg sprak zich uit tegen het idee van

stemming in de Bondsraad, het parlement

kunnen zijn in het vierde kwartaal van 2023.

Depla voor een experiment in het

van de deelstaten.

Twee hebben iets langer nodig, tot pakweg

experiment. Nicole Maalsté vindt dat de

eerste kwartaal 2024. Als de wietproef wiet te

houding van de ondernemers mee moet

‘Experiment in het experiment’

koop is, verwacht Vollenberg ‘een

gaan bewegen richting legalisering: ‘Je moet

De Volkskrant publiceerde op de dag van

aanzuigende werking’. ‘Een beter, schoner

transformeren tot een legale sector en je zo

het symposium een interview met de

product, wat meekan in de prijs, gaat gewoon

ook voelen. En dan dus ook je kansen pakken.

Bredase burgemeester Paul Depla. Daarin

meer klanten trekken. En er is niet zoiets als de

Dan durf je naar voren te lopen en te zeggen:

en bij het paneldebat over de wietproef

markt in Breda of de markt in Almere. Er is een

hier ben ik het niet mee eens.’

pleitte hij voor ‘een experiment in het

grote markt voor consumenten en die gaan

experiment’. Tilburg en Breda zouden naast

bewegen.’ Zowel Vollenberg als Depla prezen

De registraties van de vier paneldebatten

hun gewone assortiment nu alvast de

minister Kuipers. Depla: ‘Sinds Ernst Kuipers

en de andere programma-onderdelen zijn

cannabis van wietproefteler Fyta uit

minister van VWS is en VWS dit ook echt naar

terug te kijken op

Waalwijk moeten gaan verkopen. Fyta is de

zich toetrekt, gaan we echt stappen zetten. Ik

www.youtube.com/@pcn25.

enige van de tien aangewezen telers die al

had eerlijk gezegd bij het vorige kabinet het

kweekt. Het duurt allemaal veel te lang, vindt Depla: ‘We moeten echt stappen zetten, anders raken we het enthousiasme

August de Loor wint de Koos Zwart Award 2022

en het geloof in het experiment kwijt. Dan

Tijdens het symposium werd de Koos Zwart Award uitgereikt, de prijs die het PCN jaarlijks

worden we door Europa ingehaald en heeft

uitreikt aan een persoon of orga-

het experiment geen betekenis meer.

nisatie die zich uitzonderlijk voor

Sterker: dan kan het worden uitgelegd als

legalisering en normalisering van

vertragingstactiek van mensen die het

cannabis heeft ingezet. De winnaar

überhaupt niet willen.’ De burgemeester

van dit jaar is August de Loor. PCN

bood de landelijke politiek nog een optie

bestuurslid Ricardo Hewitt noemde

om te versnellen. ‘Laten we ook beseffen:

De Loor in zijn lofrede ‘een luis in de

het experiment gaat eigenlijk alleen maar

pels voor het gezag, maar ook voor

om te testen of de markt gereguleerde wiet

de cannabisondernemers’. Hewitt:

accepteert en of we in staat zijn om een

‘Hij kan ons er stevig van langs geven,

gereguleerde cannabisketen te realiseren.

maar zijn kritiek snijdt bijna altijd

Daar heb je misschien helemaal niet zoveel

hout. Tegelijk is hij een vurig

tijd voor nodig.’

verdediger van de coffeeshop, de café-slijterij voor cannabis in zijn

Gebrek aan vertrouwen bij overheid

woorden, het tweede uitgaanscircuit

Het probleem is volgens Bart Vollenberg een

van Nederland.’ De Loor was de

gebrek aan vertrouwen bij de overheid. Naast

eerste straathoekwerker van

coffeeshopondernemer is hij ook

Nederland, runde decennia lang het

wietproefteler, met Aardachtig. Vollenberg:

Adviesburo Drugs, was

‘We gaan alleen maar bewijzen dat de

medeoprichter van de BCD, het

bestaande markt een gesloten keten zou

Landelijk Overleg Coffeeshop-

kunnen zijn. Want dat vertrouwen is er niet.

bonden en het Cannabinoïden

We geloven eigenlijk niet dat de coffeeshops

Adviesbureau Nederland.

en bestaande telers -want die mogen

24 HighLife

August de Loor ontvangt de Koos Zwart Award


Door: Rob Tuinstra

Een kwart eeuw knokken voor de coffeeshop

Tijdens het grote PCN jubileum symposium in het Evoluon in Eindhoven werd het eerste exemplaar gepresenteerd van ‘Een kwart eeuw knokken voor de coffeeshop – Geschiedenis van het PCN 1997 -2022’, geschreven door Derrick Bergman. Bergman, voorzitter van het VOC en al sinds de

verzamelen van alle informatie de beschikking

beginjaren redacteur van HighLife, schreef het

over de uitgebreide archieven die het PCN in

Win een gratis exemplaar!

boek in opdracht van het PCN om het 25-jarig

bezit heeft. Bovendien kreeg hij een schat aan

Het PCN (Platform Cannabisondernemin-

jubileum extra luister bij te zetten. Er is in die 25

materiaal binnen toen August de Loor zijn

gen Nederland) stelde 4 gratis exemplaren

jaar natuurlijk ontzettend veel gebeurd, en

persoonlijke archief aan het PCN overdroeg. De

ter beschikking om door ons weg te geven.

Derrick Bergman was daar als cannabisjournalist

Loor volgt al vele decennia het Nederlandse

Wil jij kans maken op een exemplaar van dit

altijd getuige van. Ziet hij in die 25 jaar een

drugsbeleid op de voet en had veel extra

prachtige naslagwerk, stuur dan een mail

neergaand verhaal of zijn er toch lichtpunten,

informatie, waarover Bergman kon beschikken.

naar redactie@highlife.nl onder vermel-

vroeg presentator Bas van Werven hem bij de

Dit heeft tot een prachtig naslagwerk geleid,

ding van PCN jubileumboek, en vertel ons

presentatie van het prachtig vormgegeven

waarin tot in de puntjes uitgebreid wordt

waarom juist jij ‘Een kwart eeuw knokken

naslagwerk. Derrick Bergman: ‘Wat interessant is

beschreven hoe de Nederlandse overheid met

voor de coffeeshop’ zou moeten krijgen. De

is dat je ziet dat we in Nederland achteruit gaan

al haar onnavolgbare regeltjes de coffeeshop,

inzendtermijn is tot 1 februari 2023.

en in het buitenland gaat het vooruit. Dat is ook

toch een icoon van de Nederlandse geschiede-

Prijswinnaars krijgen hun exemplaar

iets wat mij als activist de motivatie geeft; we

nis, zo vaak dwars heeft gezeten en in het

opgestuurd. Over de uitslag wordt niet

hebben nog steeds gelijk. Het is echt heel dom

voorbestaan heeft bedreigd. Daarom is de titel

gecorrespondeerd.

om cannabis te verbieden. Hou de deur open

‘Een kwart eeuw knokken voor de coffeeshop’

van de coffeeshop, dat is het nummer één

niet alleen veelzeggend, maar geeft het ook aan

belang. Kijk, we zijn met minder coffeeshops dan

hoezeer de cannabisbranche anno 2022 nog

er eerder waren, maar de coffeeshop an sich

steeds hard voor haar bestaan moet vechten.

bestaat nog steeds. En ik kan wel zeggen, omdat ik er altijd zo dicht op heb gezeten, het kwartje

Geïnteresseerden kunnen dit prachtige

had ook de andere kant op kunnen rollen.’

naslagwerk voor 44 euro bestellen bij secretariaat@platformcannabis.nl

Schat aan materiaal Naast zijn eigen ervaring had hij bij het

Meer info: www.platformcannabis.nl

HighLife 25


e tj

C 't E

xp

p

eesho f f o

eri m en

Deel 11

Coffeeshop ‘t Experimentje WAAROM DUURT HET ZO LANG? Volgend jaar moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gaan. De redactie van HighLife volgt de ontwikkelingen rondom het experiment op de voet en doet hiervan verslag in de serie ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel. Onlangs berichtten verschillende media over

collega’s in Breda. De oogsten van Fyta wordt

Tilburgse collega’s zijn echter minder enthousi-

de vertraging van het wietexperiment. Ik

nu vernietigd. Zonde, stelt Depla.

ast. Een aantal van hen heeft op dit moment

kreeg er allerlei vragen over van klanten en

namelijk een zeer ruim assortiment hasj en

collega’s. Waarom duurt het zo lang? Wat is

‘Goed en zorgvuldig’

wietsoorten. Dat zijn coffeeshops voor échte

het probleem? Denk jij dat het wietexperi-

De woordvoerster van de Bredase coffeeshops

fijnproevers. Om onrust onder hun klanten te

ment nog doorgaat? De hoop neemt toe bij

laat desgevraagd weten dat deze shops het wel

voorkomen willen zij vanaf het begin de keuze

degenen die het wietexperiment van het

zien zitten om eerder te beginnen. Op zich is

hebben uit een zeer ruim legaal assortiment. Zij

begin af aan niet zagen zitten. Van uitstel

dat geen slecht idee. Fyta is namelijk goed voor

wachten daarom liever totdat meer legale

komt afstel, denken zij. Voorstanders worden

de helft van de voorraad van de coffeeshops in

telers er klaar voor zijn. Fyta zelf zou het liefst

er zenuwachtig van. De Bredase burgemees-

Breda en Tilburg. De rest van de wiet zouden ze

gisteren al begonnen zijn met leveren. Maar de

ter Depla die zich vanaf het prille begin achter

gewoon nog van de illegale markt betrekken.

andere telers zien dat niet zitten. Een van hen,

het wietexperiment heeft geschaard, deed

Dit betekent dat ze de legale producten naast

Bart Vollenberg van Aardachtig, legde op 5

een ultieme poging om het experiment uit

de huidige producten zouden kunnen

november in een uitzending van Een Vandaag

het slob te trekken. In de Volkskrant van 4

aanbieden. Mocht het niet lopen met die

uit: “Het moet wel goed en zorgvuldig

november pleit hij voor een ‘experiment

producten van Fyta, dan hebben ze hun oude

gebeuren, anders komt de veiligheid in het

binnen het experiment’. Hij wil een snellere

leveranciers niet allemaal vaarwel hoeven

geding. En je moet wel zorgen dat de consu-

start forceren door Fyta, de enige teler die

zeggen. Ook kan zo geoefend worden met het

ment het legale spul gaat kopen, anders gaan

klaar zou zijn om te telen, alvast wiet te laten

track and trace-systeem. Mocht daarmee iets

ze gewoon weer naar het oude circuit en dan

leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg.

fout gaan, dan heeft dat minder impact dan

zou het experiment kunnen mislukken.”

Volgens Depla kan Fyta op dit moment 17

wanneer alle 79 coffeeshops in tien experi-

Aardachtig heeft vertraging opgelopen omdat

soorten kweken die goedgekeurd zijn door

mentgemeenten daarvan afhankelijk zijn. De

ze nog steeds geen bankrekening hebben

26 HighLife


kunnen openen. Maar Vollenberg is er nog

gaat duren. In dat geval zal de volgende

een elfde gemeente mee moest doen. Dat

steeds van overtuigd dat het goed komt met

gegadigde op de wachtlijst een kans krijgen.

gebeurde zogenaamd om de grote-steden-

het wietexperiment.

Dat levert natuurlijk dan weer nieuwe

problematiek mee te nemen, zodat het

vertraging op, want zo’n partij moet nog

experiment representatiever zou zijn. Alsof

Uitgebreide screening

helemaal beginnen met allerlei procedures. Ik

deze problematiek in steden als Breda, Tilburg

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 juli

heb begrepen dat een delegatie van

en Nijmegen niet zou bestaan. Ook qua aantal

2022 schrijven de ministers van Justitie en

ambtenaren van de ministeries die betrokken

coffeeshops verschilt Utrecht niet van de

Volksgezondheid dat zij niet de indruk hebben

zijn bij het experiment nu bij alle telers die een

meeste steden die al meedoen. Niemand heeft

dat telers categorisch worden uitgesloten

vergunning hebben op bezoek gaat om vast

het er ook meer over. Achteraf gezien lijkt het

door banken. Drie telers is het immers wel

te stellen hoe ver zijn en waar het vastloopt.

meer een vertragingspoging te zijn geweest.

gelukt om een bankrekening krijgen. Daarmee

Naast het probleem om een bankrekening te

suggereren ze dat het niet kunnen openen van

openen schijnen sommige telers ook nog

Voor de buitenwacht lijkt het er zo steeds meer

een bankrekening aan de telers zelf ligt. De

problemen te hebben met vergunningen voor

op dat het experiment een langzame dood

betreffende telers menen echter dat de

de locatie. Voor de telers die indoor wilden

sterft. Maar ik zou daar nog geen geld op

overheid hier ook een rol in heeft. Banken zijn

kweken geldt daarbij dat ze opnieuw naar hun

durven inzetten. Het gaat misschien minder

bang dat ze vervolgd kunnen worden voor het

businessmodel moeten kijken nu de

snel dan verwacht, maar er worden nog steeds

meewerken aan witwaspraktijken. Zij stellen

energieprijzen tot ongekende hoogte stijgen.

kleine stapjes gezet. De ambtenaren van de

zich daarom zeer terughoudend op bij het

Best spannend dus voor de telers. Het zou

ministeries en een handjevol coffeeshopon-

openen van een bankrekening voor een legale

zomaar kunnen dat ze de vergunning weer

dernemers van de tien coffeeshopgemeen-

hennepkwekerij. De banken menen dat hun

kwijtraken door al die regelgeving.

ten vergaderen gewoon door over de verdere

informatiepositie te beperkt is. Vreemd hoor.

invulling van het experiment. Eigenlijk is het

Al die partijen zijn immers zeer uitgebreid

Gebrek aan draagvlak

trouwens heel vreemd dat er geen professio-

gescreend door de overheid voordat ze een

De gemeente Utrecht heeft inmiddels formeel

nele vertegenwoordiging van de hele sector

vergunning kregen. Maar dat blijkt dus

laten weten af te zien van deelname aan het

aan tafel zit. Vormen de ondernemers die nu

onvoldoende zekerheid te bieden voor de

wietexperiment. Een enorme opluchting voor

aan tafel zitten wel een goede afspiegeling

banken. Zij willen een garantie van de overheid

de Utrechtse collega’s, die zich met vereende

van de sector en wordt er niet veel te veel

dat ze niet vervolgd kunnen worden voor het

krachten hadden verzet tegen deelname aan

verantwoordelijkheid bij deze ondernemers

verlenen aan medewerking aan witwaspraktij-

het experiment. De gemeente liet weten af te

gelegd? Het gaat tenslotte over de toekomst

ken. In die brief aan de Tweede Kamer staat

haken vanwege het gebrek aan draagvlak

van alle coffeeshops in Nederland. Maar goed,

trouwens ook dat de ministers de vergunning

onder Utrechtse coffeeshopexploitanten. Het

we kunnen het alleen onszelf verwijten dat we

weer kunnen intrekken als het allemaal te lang

was ook wel een beetje vreemd dat er ineens

de boel een beetje op zijn beloop laten gaan.

Kan er met een ‘experiment binnen het experiment’ eerder begonnen worden?

HighLife 27


Door: Redactie HighLife

Speciale editie door corona-maatregelen

Trimbos: THC in nederwiet is ‘significant’ gestegen Het Trimbos Instituut onderzoekt al 23 jaar lang de sterkte van cannabis die wordt verkocht in coffeeshops. Dit doen ze in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor hun THC-monitor hebben ze in december 2021 en januari 2022 in 50 shops anoniem wiet en hasj gekocht.

In hun gratis te downloaden rapport wordt

significant van dat van de meest populaire

een stuk lager dan de mediane gehaltes van

specifiek melding gemaakt van de corona

nederwiet. Geïmporteerde wiet bevatte

een aantal jaar geleden. Deze kwamen niet

lockdowns die gedeeltelijk aanwezig waren

gemiddeld minder THC dan de andere

zelden boven de 7,5%. Deze veranderingen in

in deze periode: ‘Een toch wel speciale editie,

cannabisproducten (2,4%), hetgeen niet

het THC- en CBD-gehalte zouden verklaard

gezien de tijdens de monstername nog altijd

significant verschilt van de meting van vorig

kunnen worden door een verdere overstap

geldende coronamaatregelen, omdat de

jaar (4,0%). Het aantal coffeeshops dat

van traditionele methodes voor het maken

coffeeshops alleen afhaallocaties waren, kon

geïmporteerde wiet verkoopt is zeer beperkt.’

van hasj, naar methodes waarbij gebruik

minder lang met het personeel gepraat

wordt gemaakt van nederwietachtige

Nederhasj gemiddeld 35.7%, importhasj 26.8%

planten. De moderne (hoog THC, laag CBD)

Nederlandse coffeeshops geselecteerd uit de meest recente lijst van gedoogde

Het rapport vervolgt: ‘Nederlandse hasj

teerde hasjsoorten zijn niet langer op naam

coffeeshops. Er werden 61 monsters

bevatte gemiddeld 35,7% THC. Bij nederhasj

van elkaar te onderscheiden.’

nederwiet, 62 monsters buitenlandse hasj, 4

schommelt het gemiddelde THC-gehalte

monsters wiet van buitenlandse herkomst en

door de jaren tussen de circa 25 en 35%, een

Tot slot, de gemiddelde prijs van nederwiet

19 monsters hasj bereid uit nederwiet

flinke spreiding. Dit heeft waarschijnlijk te

was €11,70 per gram, nederhasj kostte

(nederhasj) aangekocht. Ook werden 49

maken met het beperkt aantal samples dat in

gemiddeld €12,53 per gram en importhasj

wietmonsters aangekocht die door de

het verleden in deze categorie kon worden

kwam op €10,55.

medewerkers van de coffeeshops werden

aangekocht. Het flink gestegen gemiddelde

aangemerkt als het “meest sterk” én werden

gehalte van dit jaar is ongetwijfeld een betere

Het rapport is gratis te downloaden via

6 wietsamples aangeschaft die voornamelijk

reflectie van de werkelijkheid, omdat ook een

www.trimbos.nl

CBD zouden bevatten. De aankoop ge-

groter aantal monsters is verzameld. Het

schiedde anoniem.’

THC-percentage voor geïmporteerde hasj

worden.’ Trimbos: ‘Er zijn willekeurig 50

was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. Dit

Nederwiet van 14.6% naar 17.2%

verschilt niet significant van de 24,3% die

‘Het gemiddelde THC-percentage in de

vorig jaar werd gemeten. In de afgelopen 10

populairste (dus meest verkochte) nederwiet

jaar is het THC-gehalte van geïmporteerde

was dit jaar significant hoger dan in de vorige

wiet geleidelijk gestegen van ca 15% naar ca

meting: het steeg van 14,6 naar 17,2%. Dit past

25%. Het gemiddelde THC-gehalte in

in de trend van de afgelopen 15 jaar waarin

geïmporteerde hasj was door de jaren heen

het THC-gehalte van de populairste

vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het

nederwiet schommelt tussen de circa 15 en

meest in het oog springend verschil in

18%. De gemiddelde THC-concentratie in

samenstelling tussen beide soorten is dat

wiet die werd aangekocht als het “meest

geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot

sterk” verschilde niet significant van die van

nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid

vorig jaar (17,0% in 2020/2021 versus 17,5% in

CBD bevat (mediaan 3,2% versus 0,0%).

2021/2022). Ook hier is al jaren een schomme-

Hoewel het mediane CBD-gehalte in

ling tussen de circa 15 en 18% waarneembaar.

geïmporteerde hasj het afgelopen jaar

Het gemiddelde THC-percentage in de als

significant is gestegen vergeleken met de

sterkst verkochte nederwiet verschilt niet

meting van vorig jaar (2,2%), is dit nog altijd

28 HighLife

en traditionele (hoog THC én CBD) geïmpor-


Door: Redactie HighLife

Trimbos publiceert jaarlijkse Nationale Drug Monitor

Er zijn 1.1 miljoen blowers in Nederland Het Trimbos-instituut heeft de jaarlijkse Nationale Drug Monitor gepubliceerd en dat betekent veel interessant cijfermateriaal. Wist je bijvoorbeeld dat er in Nederland 1.1 miljoen blowers zijn. Dat is best een omvangrijke groep, het gaat om zo’n acht procent van de bevolking.

De cijfers zijn verzameld tijdens de jaarlijkse

cannabisgebruikers. Evenals in andere

Gezondheidsenquête: een onderzoek dat

westerse landen is cannabis in Nederland de

cannabisgebruikers (20 dagen of meer

het CBS uitvoert in samenwerking met het

meest gebruikte illegale drug. Ongeveer

in de afgelopen maand) steeg tussen

RIVM en het Trimbos-instituut. Hierin wordt

een kwart (24,6%) van de bevolking van 18

2017 (1,0%) en 2018 (1,6%) en bleef

onder meer het gebruik van drugs onder

jaar en ouder had in 2021 ooit in het leven

sindsdien op hetzelfde niveau (1,7% in

volwassenen in Nederland in kaart

cannabis (hasj of wiet) gebruikt

2021). De stijging van het percentage

gebracht en al deze cijfers komen in de

• Het percentage (bijna) dagelijkse

(bijna) dagelijks gebruikers tussen 2017

Nationale Drug Monitor. We focussen

Trends

en 2018 betekent niet zozeer dat er in die

natuurlijk op cannabis: ‘In 2021 had 8,0% van

Vanaf 2015 zijn jaarlijks vergelijkbare gege-

periode meer volwassenen cannabis

de bevolking van 18 jaar en ouder in het

vens beschikbaar over het gebruik van

zijn gaan gebruiken, maar dat er binnen

afgelopen jaar cannabis gebruikt, dit komt

cannabis in de algemene bevolking van 18

de groep cannabisgebruikers een

neer op 1,1 miljoen volwassenen. Cannabis-

jaar en ouder. De Nationale Drug Monitor

toename was in het aandeel dat

gebruik komt vaker voor onder mannen,

benoemt een aantal trends:

frequent gebruikt.

18-19-jarigen en twintigers, hoog- en middelbaar opgeleiden en mensen met

• Het percentage volwassenen dat

een westerse of niet-westerse migratie-

ervaring heeft met cannabis is

Het volledige rapport kun je op de volgende

achtergrond. Het laatste-jaar-gebruik van

toegenomen van 22,9% in 2020 naar

cannabis in de algemene volwassen

24,6% in 2021, en is daarmee weer op

www.nationaledrugmonitor.nl

bevolking bleef in 2021 op hetzelfde niveau

hetzelfde niveau als in 2018 (23,7%).

www.trimbos.nl

websites bekijken en gratis downloaden:

als in 2020, wel is het gebruik tussen 2015 en 2021 toegenomen. Onder 25 tot 29 jarigen

• Het laatste-jaar-gebruik van cannabis

lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis in

(een indicator die een beter beeld geeft

2021 hoger dan in 2020. In de overige

van recente ontwikkelingen) bleef in

leeftijdsgroepen bleef het gebruik ten

2021 (8,0%) op hetzelfde niveau als in

opzichte van 2020 stabiel.’

2020 (7,8%). Tussen 2015 en 2021 steeg het laatste-jaar-gebruik van cannabis

‘Typische blowdag’

onder zowel mannen (van 9,3% naar

Bijna een kwart miljoen volwassenen

10,8%) als vrouwen (van 4,2% naar 5,2%).

gebruikt (bijna) dagelijks cannabis: ‘In 2021 gebruikte 1,7 procent van de volwassen

• Het laatste-maand-gebruik bleef in

Nederlanders (bijna) dagelijks cannabis. Dat

2021 (5,1%) op hetzelfde niveau als in

zijn 240 duizend volwassenen. Dit aantal

2020 (4,9%). Het laatste-maand-gebruik

bleef sinds 2019 op hetzelfde niveau, maar

steeg geleidelijk in de algemene

ligt wel hoger dan in de periode 2015-2017.

volwassen bevolking van 4,2% in 2015

(Bijna) dagelijks cannabisgebruikers roken

naar 5,1% in 2021. Deze stijging vond met

ook meer joints op een voor hen ‘typische

name plaats onder mannen. Onder

blowdag’. Ruim een op de drie (37,1 procent)

vrouwen bleef het laatste-maand-

rookte drie of meer joints per dag, vergele-

gebruik van cannabis tussen 2015 en

ken met 5,7 procent van de niet-dagelijkse

2021 op hetzelfde niveau.

Nationale Drug Monitor

Kerncijfers en ontwikkelingen 2021

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

Nu al 21 Amerikaanse staten waar je legaal kunt blowen

Maryland en Missouri legaliseren cannabis

Tijdens de Amerikaanse mid-term verkiezingen stond de legalisering van recreatieve cannabis in vijf verschillende staten op het programma. De resultaten waren verdeeld: Maryland en Missouri kozen voor legale wiet. De kiezers in Arkansas en Noord- en Zuid-Dakota stemden tegen. Maryland werd de 20ste staat in de VS waar

Mike Pence

Gemeenten in Texas decriminaliseren

inwoners nu legaal mogen blowen. Ieder-

In de drie overige staten bleef succes helaas

Recreatief blowen is voorlopig nog een flinke

een die ouder is dan 21 jaar mag 1.5 ounce

uit. In de zuidelijke, conservatieve staat

stap te ver voor de ultra-conservatieve staat

(42.5 gram) cannabis in bezit hebben en

Arkansas (waar medicinale cannabis legaal is

Texas, maar opvallend is dat steeds meer

volwassen mogen twee planten voor eigen

sinds 2016) bleek dat 56% tegen de legali-

gemeenten daar zelf cannabis decriminalise-

gebruik telen. Er was een ruime twee-derde

sering van het bezit van 28 gram (1 ounce)

ren. In Texas wordt het bezit van cannabis nog

meerderheid in Maryland: 65% steunde

cannabis had gestemd. Tegenstanders

steeds relatief zwaar bestraft. Ook worden nog

legale wiet, 35% was tegen.

hadden hier politieke kanonnen als oud vice-

veel mensen gearresteerd, vooral gekleurde

president Mike Pence ingeschakeld. Ook in

Amerikanen. Heb je hier tot 45 gram wiet op

Nipte nederlagen in Dakota’s

de beide Dakota’s, conservatieve Republi-

zak, dan krijg je een strafblad en maximaal 180

Missouri werd de 21ste staat waar recreatief

keinse staten, haalden de pro-legalisering

dagen cel. Eerder maakte het progressieve

gebruik van cannabis mogelijk is gemaakt.

voorstellen het niet. In North Dakota stemde

Austin, bekend van het meerdaagse muziek-

Mediwiet werd hier in 2018 gelegaliseerd.

een kleine meerderheid in 2018 tegen legaal

festival, hier al een eind aan. Nu hebben ook

Het spande er om of deze staat in het

blowen en dat deden ze nu opnieuw: 55%

de inwoners van Denton, Killeen, San Marcos,

midwesten ook recreatief blowen legaal

ziet liever geen legale cannabis in de staat.

Elgin en Harker hiertoe besloten. Verwacht

ging maken. Nadat de stemmen geteld te

Detail: in de gemeente waar Fargo onder valt

wordt dat volgend jaar meer plaatsen in Texas

hebben bleek er een kleine meerderheid

stemde wel een meerderheid voor legaal

dit voorbeeld zullen volgen.

voor: 53% ja, 47% nee. En er mag best veel.

blowen. Maar dat mocht niet baten. South

Jaloersmakend veel. Je mag in de toekomst

Dakota kende vergelijkbare cijfers: de te-

De groene golf is in de VS niet te stoppen.

tot 3 ounces (ruim 80 gram) cannabis in be-

genstanders wonnen nipt met 53%. Vreemd

Ohio zal volgend jaar stemmen over legalise-

zit hebben en je mag 6 volwassen planten

genoeg was er in 2020 al eens eerder over

ring. Volgens onderzoeken steunt een flinke

en 6 stekjes kweken. Oude overtredingen

gestemd en toen wonnen de voorstanders,

meerderheid een voorstel waarbij thuisteelt

voor cannabiswetten worden uit het strafre-

met 54% van de stemmen. Gouverneur Kristi

van 6 (per persoon) tot maximaal 12 planten

gister gehaald. Missouri is een Republikeinse

Noem weigerde de legalisering van recre-

(per huishouden) deel van uitmaakt! Suc-

staat, dus hieruit blijkt dat de legalisering

atieve cannabis toen echter uit te voeren.

cesvolle resultaten uit Arizona, waar legaal

van cannabis aan beide kanten van het poli-

Medicinale cannabis is legaal in North Dakota

blowen mogelijk is sinds vorig jaar, geven de

tieke spectrum in de VS gesteund wordt.

sinds 2016 en in South Dakota sinds 2020.

voorstanders ook een steun in de rug.

30 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Open 365 days from 10.00 till 22.00 hours

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Duitsland legt kernpunten legalisering voor aan Europese Commissie

‘We bewandelen een heel smal pad’

CBD en hennepproducten in een winkel in Heidelberg

De Duitse regering houdt vast aan haar voornemen om cannabis voor recreatief gebruik te legaliseren. De hoofdpunten van de legalisering zijn eind oktober bekend gemaakt en worden nu voorgelegd aan de Europese Commissie. En er zijn nog meer beren op de weg. ‘We bewandelen een heel smal pad.’ De regering van bondskanselier Olaf

Verkoop via Fachgeschäfte

en verkoop van stekken daarmee helemaal

Scholz wordt de Ampelkoalition ge-

Na een serie hoorzittingen met experts uit

legaal worden. Ook het bezit van moeder-

noemd, de verkeerslichtcoalitie. Rood

binnen- en buitenland afgelopen zomer,

planten valt, zo lang ze niet in bloei staan,

voor de socialistische SDP, geel voor de

lekte in oktober een kladversie uit van een

buiten het maximum. Andere hoofdpun-

liberale FDP en groen voor Bundnis 90/Die

document met de hoofdpunten voor de

ten: alle ‘recreatieve’ cannabis moet in

Grünen. In hun regeerakkoord, versche-

legaliseringswet. Op 26 oktober presen-

Duitsland worden geproduceerd. Import,

nen in december 2021, is de legalisering

teerde minister van volksgezondheid Karl

zoals gebruikelijk bij medicinale cannabis,

van cannabis een van de opmerkelijkste

Lauterbach het echte hoofdpunten docu-

is vooralsnog niet toegestaan. Aankoop en

plannen. Ook buiten Duitsland wordt met

ment. De THC-maximering op 15% die in de

bezit van “twintig tot dertig gram” wordt

grote interesse gekeken naar de uitvoe-

gelekte versie stond, is hieruit verdwenen.

legaal; in de gelekte versie stond maximaal

ring; legalisering in het grootste en rijkste

En elke volwassen Duitser mag straks drie

twintig gram. De verkoop zal plaatsvinden

land van Europa kan de gamechanger

vrouwelijke, bloeiende planten bezitten. Die

in speciaalzaken – Fachgeschäfte – en mo-

worden voor het hele continent.

formulering is heel belangrijk, omdat bezit

gelijk ook in apotheken. Reclame voor can-

32 HighLife


nabisproducten is niet toegestaan. Er komt

christendemocraten te vermijden.’ In vier

onderzoek naar de wenselijkheid van een

deelstaten zijn dit jaar verkiezingen gehou-

THC-maximering voor 18 tot 21-jarigen. En

den en in twee daarvan zijn de christende-

er komt een cannabisbelasting, gebaseerd

mocraten hun meerderheid verloren. Wurth:

op het THC-gehalte. De bedoeling is dat

‘We hebben dus vooruitgang geboekt, maar

de consumentenprijs voor legale cannabis

het is nog niet genoeg. We hebben nog

vergelijkbaar is met de prijs op de ongere-

één, grotere deelstaat nodig. Dat kan Hes-

guleerde markt.

sen worden, volgend jaar, in de herfst. Die verkiezing kan de oplossing worden voor

Europese route

het Bondsraad probleem.’ Ook in Beieren,

Let wel: dit is nog geen wetsvoorstel. Het

de conservatiefste deelstaat, zijn volgend

zogenaamde ‘Eckpunktepapier’ telt twaalf

jaar verkiezingen, maar niemand verwacht

pagina’s maar bevat slechts de hoofdpun-

dat de CDU/CSU daar hun meerderheid

ten die de regering in de wet wil verwerken.

kwijt zal raken. De Beierse volksgezond-

Eerst wordt het document voorgelegd

heidsminister is al in Brussel gaan lobbyen

aan de Europese Commissie. Kernvraag

om het Duitse legaliseringsplan af te wijzen,

is of de Commissie akkoord gaat met de

nog voordat de Europese Commissie het

Duitse interpretatie van de Europese weten regelgeving over cannabis. Die komt er kort gezegd op neer dat de doelen van die regelgeving, met name bescherming van de volksgezondheid en van jongeren en het tegengaan van criminaliteit, beter gediend zijn bij regulering van cannabis dan bij repressie en verbodsbeleid. De vraag is waarom de Duitse regering deze route kiest. Malta en Luxemburg hebben hun legaliseringsplan nooit voorgelegd aan de Europese Commissie. Georg Wurth, directeur van het Deutsche Hanfverband (DHV), de grootste organisatie voor legalisering van Europa, heeft wel een vermoeden. In aflevering 68 van de High Tea Potcast zegt Wurth: ‘Het is duidelijk dat er op het ministerie van Volksgezondheid ook nog mensen zijn uit de tijd van de christendemocraten, die geen legalisering willen en nog steeds op hoge posities zitten. Het is niet zo dat als er na de verkiezingen een andere minister komt, hij de hele staf verandert. Deze mensen gaan over de details, zij moeten de legalisering van de grond krijgen, maar sommigen van hen willen dat helemaal niet. Dit zou dus een stap kunnen zijn om gewoon te zeggen: laten we naar de EU gaan, laten we een nee krijgen en het dan vergeten.’

Lokale verkiezingen Bij de presentatie van het hoofdpunten document zei minister Lauterbach dat als er een nee komt uit Brussel, de regering ‘niet verder zal gaan op het platform dat we hier hebben’. Een vrij onduidelijke uitspraak. Georg Wurth: ‘Niemand weet wat dat betekent. Maar het klonk alsof ze niet verder werken aan het wetsontwerp zolang ze niet weten of het de goede kant opgaat in Brussel. Dat is een probleem, want een wetsvoorstel ma-

Georg Wurth ken kost tijd. Ze zouden door moeten gaan en verschillende benaderingen moeten uitwerken.’ Het oordeel van de Europese Commissie is dus een risico voor de legalisering, maar er is er nog een: de Bondsraad. In deze raad zijn de zestien deelstaatregeringen vertegenwoordigd. Niet alleen de Bondsdag, vergelijkbaar met onze Tweede Kamer, stemt over wetsvoorstellen, maar ook deze Bondsraad. En op dit moment heeft de christelijke CDU/CSU, felle tegenstanders van legalisering, een meerderheid in de Bondsraad. De lokale verkiezingen in de deelstaten, die op verschillende momenten worden gehouden, zijn dus van groot belang. ‘We hebben dit jaar meer aan de lokale verkiezingen gedaan dan ooit tevoren’, aldus Wurth. ‘We hebben zo’n veertigduizend euro besteed om cannabisconsumenten aan te sporen om te gaan stemmen en de

had ontvangen.

Geen gelopen race De planning van de Duitse regering was om in oktober het hoofdpuntenplan te presenteren en in december de eerste versie van het wetsvoorstel. Wurth heeft nooit geloofd dat dit haalbaar was: ‘En met deze hoofdpunten wordt het nog moeilijker, omdat zoveel details over hoe ze willen legaliseren ontbreken.’ Hij verwacht dat het wetsvoorstel in de zomer van 2023 naar de Bondsdag zal worden gestuurd. Daarna gaat het naar de Bondsraad, waar tegen die tijd hopelijk geen christelijke meerderheid meer is. Het is dus nog lang geen gelopen race. Wurth schat de kans dat de legalisering door zal gaan op zestig procent. ‘We bewandelen een heel smal pad. Maar als het lukt, dan zal het een grote wereldwijde impact hebben. Vooral in Europa, maar ook in Azië en in Afrika.’

Hoofdpunten van de legalisering in Duitsland - Cannabis en THC worden niet meer als verdovend middel geclassificeerd. - Productie en verkoop worden toegestaan binnen een door de overheid gecontroleerd vergunningensysteem. - Aankoop en bezit van maximaal 20-30 gram cannabis voor eigen recreatief gebruik in de private en openbare ruimte worden zonder straf toegestaan. - Thuisteelt wordt in beperkte mate toegestaan (drie vrouwelijke, bloeiende planten per volwassene). - Lopende onderzoeken en -strafzaken naar handelingen die door deze wetswijziging niet meer strafbaar zijn worden beëindigd. - De verkoop, met leeftijdscontrole, mag in speciaalzaken en apotheken plaatsvinden. - Reclame voor cannabisproducten is niet toegestaan. - Er worden eisen vastgesteld om de kwaliteit en zuiverheid van de cannabisproducten te garanderen. - Als minimumleeftijd voor de verkoop en aankoop wordt uitgegaan van het voltooide 18e levensjaar. - Er wordt een bijzondere verbruiksbelasting, een cannabisaccijns, ingevoerd. - De voorlichting- en preventieactiviteiten rond cannabis en de doelgroep specifieke advies- en behandelingsvoorzieningen worden uitgebreid. Bron: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/kontrollierte-abgabe-von-cannabis-eckpunktepapier-der-bundesregierung-liegt-vor.html

HighLife 33


Door: Rob Tuinstra

Discovery+ bezoek bij Bedrocan vergeet Do It Yourself kweek te noemen

Mediwiet: How Do They Do It? ‘Niet met illegaal afgetrapte stroom ergens op een achteraf terrein in Brabant. Nee, helemaal legaal en super High Tech.’ Zo wordt de Discovery + uitzending rond How Do They Do It? over mediwiet geïntroduceerd. Presentator Joep van Deudekom bezocht Bedrocan, het Nederlandse bedrijf met een vergunning om medicinale cannabis te produceren.

Begrijp me goed, alles wat hier gebeurt is legaal ‘Vroeger was de locatie strikt geheim, van

is deze How Do They Do It? uitzending in het

leiden door de kweekruimtes. Als de plantjes

pottenkijkers moesten ze niks hebben. Begrijp

kader van voorlichting over mediwiet ondanks

nog klein zijn, staan ze ‘gezellig’ bij elkaar. ‘Dat

me goed, alles wat hier gebeurt is legaal. Maar

de ronkende taal en enige overduidelijke

heeft alles te maken met wat wij noemen

het kan nog wel eens gevoelig liggen.’ Zo

missers toch de moeite waard om te bekijken.

microklimaat’, aldus Erkelens. Pas na een paar

wandelt Van Deudekom naar de vestiging in

Stel je voor dat niet jij maar je Tante Agaath de

weken krijgen ze meer ruimte, want ze moe-

Emmeloord. Hij noemt het een uniek bedrijf,

doelgroep is. Zij vindt net als onze minister-

ten dan wel kunnen groeien. De presentator

want: ‘Bedrocan is namelijk het enige bedrijf

president alle cannabis ‘gewoon troep’ en

vertelt dat de belangstelling voor medicinale

ter wereld dat gestandaardiseerde medici-

dat soort onwetendheid van een vooringe-

cannabis de laatste jaren enorm is toegeno-

nale cannabis kan leveren. Dat betekent dat

nomen tv-publiek kan met dit Discovery Plus

men. En: ‘Cannabis kan geen ziekte genezen

de cannabis van constante samenstelling en

programma prima te lijf gegaan worden. Want

maar wel onaangename symptomen zoals

kwaliteit is. Daarnaast is het product gegaran-

vergis je niet, er zijn nog heel veel mensen

met name pijn onder controle houden en

deerd vrij van zware metalen en pesticiden en

zoals deze Tante Agaath (en Mark Rutte).

onderdrukken. Hiervoor is wel nodig dat de

microbiologisch volledig zuiver. Wiet dus van de allerhoogste kwaliteit.’

Topgeheim

kwaliteit van de werkzame delen, THC en CBD, altijd exact hetzelfde zijn.’ Hmm, daar slaat de

Van Deudekom laat zich door ‘de vader

Tante Agaath

presentator de plank flink mis. Maar het past

van alle planten en bedenker van de zeer

natuurlijk in de bekende Bedrocan formule.

Het moge duidelijk zijn, hier is geen echt

geavanceerde kweektechniek die topgeheim

Erkelens legt dat nog eens uit bij het stekken-

kritische reporter aan het woord. Desondanks

is’ Tjalling Erkelens (CEO van Bedrocan) rond-

station: ‘Alle planten zijn eigenlijk hetzelfde.’

34 HighLife


Plantdiscipline In de volgende scène wordt een deur van een kweekruimte na acht weken geopend. De presentator: ‘Een belangrijk doel van de gestandaardiseerde cannabis is dat de patiënt kan vertrouwen op de juiste en steeds exact dezelfde dosering. En in tegenstelling tot de recreatieve gebruiker niet high wordt tijdens het gebruik. Dus in elke fase van het proces gaat het om controle, controle en nog eens controle. En die taak nemen ze hier heel serieus.’ De volgende stap in het proces; de planten worden getopt en gewogen. Van Deudekom: ‘Het resultaat van de plantdiscipline liegt er dan ook niet om. Want onze gekloonde groene vriendjes wegen allemaal 1150 gram en geen onsje meer. Het gaat hier niet om de maximale opbrengst maar om de kwalitatief meest hoogwaardige en steeds precies dezelfde opbrengst.’

Maar het kan nog wel eens gevoelig liggen of hij ‘toch een beetje voor God in het klein

inleven, dan kom je snel heel ver.’ Van Deu-

speelt’, omdat hij alles zo onder controle

dekom besluit: ‘Ja, ik denk dat God uiteinde-

‘Zwitserse precisie’

houdt: ‘Voelt dat ook zo?’ Erkelens: ‘Nee, ge-

lijk ook in de hemel zit met… Ja, jongens, het

Na het zeven dagen duren droogproces,

lukkig niet. Het is gewoon procesbeheersing

is gewoon een beetje procesbeheersing.’ Proeven we in die slotopmerking toch een beetje kritiek? Ik denk het wel. Hoe dan ook, al met al geeft de uitzending een fascinerende inkijk in de keuken van Bedrocan. How Do They Do It? legt in Jip en Janneke taal uit wat er precies bij komt kijken bij de teelt van de Bedrocan mediwiet. Dat er niets wordt gezegd over al die patiënten die meer baat hebben bij hun eigen thuiskweek blijft echter wrang. Misschien kan dat bij een volgende aflevering eens aan bod komen: Mediwiet: How Do They Do That? Do It Yourself!

Rond de 160 gram per plant

De uitzending is via op Discovery+ kijken. De uitzending staat ook op YouTube. Zoek naar: Bedrocan. How Do They Do It?

dat ‘met Zwitserse precisie wordt uitge-

zoals dat heet. Het enige wat je wel moet

voerd’, is het tijd ‘voor de laatste fase,

begrijpen, is hoe die plant redeneert. Hoe die

waarin het plantaardig materiaal wordt

plant denkt. En als je je daar een beetje kan

verwerkt tot wat wij noemen: cannabisflos.’ Bedrocan heeft zoals bekend verschillende variëteiten. De gedroogde toppen die in de uitzending worden getoond halen rond de 160 gram per plant. De hele batch is dan tussen de 90 en 100 kilo. Na het knippen en zeven wordt de medicinale cannabis uiteindelijk ‘in luchtdichte aluminiumzakken verpakt voor een maximale kwaliteit en versheid’, waarna het ‘groene goud’ uiteindelijk naar de patiënt gaat.

Procesbeheersing Van Deudekom vraagt aan het eind van de uitzending of Erkelens niet het gevoel heeft

Laatste maal zeven voor de cannabis gereed is voor de patiënt

HighLife 35


Door: Redactie HighLife

ort nieuws WIET BIJ DE BENZINEPOMP TE KOOP

KUN JE EEN BOETE KRIJGEN VOOR BLOWEN OP STRAAT?

Volgend jaar kun je in Florida bij de benzinepomp ook wiet

niet legaal.

Kun je een boete krijgen voor blowen op straat? Goede vraag. Het gebruik van cannabis wordt immers gedoogd in Nederland. Daar heb je het al, het wordt gedoogd, maar cannabis en blowen zijn dus

kopen. Circle-K, een wereldwijde keten, heeft een deal gesloten met Green Thumb Industries, een van de grootste

Sterker nog. Steeds meer gemeenten komen met een

Amerikaanse cannabisbedrijven.

blowverbod. De NOS onderzocht dat in juli 2019 en toen bleken al 218 van de 355 gemeenten in Nederland een blowverbod te

De samenwerking begint in 2023 jaar bij 10 van de 600 Circle K

hebben ingevoerd. Die verboden zijn opgenomen in de lokale

locaties. Het is een primeur, aangezien legale cannabis tot nu

APV, de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Raar toch, als je

toe alleen bij gecertificeerde dispensaries in de VS te koop is.

wiet wel gewoon bij een coffeeshop kunt kopen. En het gaat best

‘De overeenkomst zal het gebruik en de acceptatie van cannabis

om een flink deel van Nederland. Reken maar uit: 218 van de 355

verder normaliseren door het te integreren met reguliere

gemeenten. En dit is een getal van drie jaar geleden. Dus het zal

consumentenproducten’, aldus Ben Kovler van Green Thumb.

inmiddels nog wel erger zijn.

Rise Express

Boete: 95 euro

Volgens de overeenkomst zal Green Thumb ruimte huren op

Volgens hoogleraren Jon

Circle K-locaties. De Green Thumb verkooppunten worden RISE

Schilder en Jan Brouwer,

Express winkels genoemd en hebben een aparte ingang vanaf

experts op het gebied

het tankstation. Omdat Florida een van de staten is waar cannabis

van het Nederlandse

alleen voor medisch gebruik kan worden verkocht, zijn aankopen

drugsbeleid, overtreden de

beperkt tot inwoners die een medische cannabispas hebben. Dat

gemeenten zelfs eigenlijk

zijn nu ongeveer 700.000 mensen. Maar dit is natuurlijk een eerste

de wet. In Opiumwet is

stap, want ongetwijfeld zal de samenwerking bij succes worden

volgens hen met opzet het gebruik van drugs niet verboden.

uitgebreid. Green Thumb heeft daar al op gehint. Benzinestations

Jan Brouwer zei tegen de NOS: ‘Gemeenten doorkruisen met

lijken goed geschikt als verkooppunt voor cannabis, omdat ze al

een gebruiksverbod de landelijk geldende Opiumwet waarin

een plek zijn waar veel Amerikanen winkelen voor producten die

het gebruik van drugs heel bewust niet strafbaar is gesteld.’

aan een bepaalde leeftijdsgrens zijn gebonden, zoals tabak en

Jon Schilder: ‘De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te

alcohol. Sommige locaties hebben zich al enigszins aan cannabis

gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt nu door

gewaagd en verkopen CBD-producten.

gemeenten expliciet om zeep geholpen.’ Gelukkig doen de

In Canada wordt in de provincie Ontario bij sommige Circle

gemeenten vrij weinig aan handhaving. In 2018 werden vanwege

K pompen al legale cannabis verkocht. Daar is men een

drugsgebruik in de publieke ruimte in totaal 151 boetes verstuurd.

samenwerking aan gegaan met de Canadese wietproducent Fire

Daarvan waren er 91 voor cannabis en 60 voor harddrugs. Bijna

& Flower. Wanneer gaan we dit in Nederland doen? Kun je straks

de helft van alle boetes werd in Rotterdam opgelegd. De boete

langs de snelweg zeggen: ‘Mag ik pomp 4 even afrekenen. En een

voor het gebruik van cannabis op straat is 95 euro.

cappuccino en voor een tientje Silver Haze.’

En natuurlijk wordt je wiet in beslag genomen. De pakkans is wel uitermate klein. Zeker als je er van uit gaat dat er in Nederland 1.1 miljoen blowers zijn. Maar je zult maar net de pech hebben dat juist jij die Oom Agent tegenkomt die met zijn verkeerde been uit bed is gestapt.

36 HighLifeCBD-goeroe Martha Stewart verliest record aan 178 Hirokazu Tanaka’s

C

CBD-goeroe Martha Stewart is haar record kwijt. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid die inmiddels een uitgebreide CBD-lijn op de markt heeft, wist in 2005 tijdens een tv-show 164 naamgenoten in de studio te krijgen. Dat was goed voor een wereldrecord; niet eerder waren zoveel mensen met dezelfde voor- en achternaam bij elkaar. Maar na enige tevergeefse pogingen is het de Japanner Hirokazu Tanaka gelukt Stewart uit het Guinness Book of Records te stoten. Hij wist namelijk 178 Hirokazu Tanaka’s om zich heen te verzamelen. De Tanaka’s hadden al twee keer gefaald om de Martha Stewarts te verslaan, meest recentelijk in 2017 toen er slechts 87 kwamen opdagen. Maar ze gaven niet op. Het zou ons niet verbazen als Martha Stewart dit niet op zich laat zitten. Wordt vervolgd.

HIGH HEMP &

Waarom niemand dit eerder heeft bedacht is ons een raadsel, maar Rick Ross heeft ‘m binnen, Zijn cannabislijn heeft de iconische naam Hemp Hop gekregen. Damn, hadden wij die maar bedacht. En hij heeft nog meer ultieme slogans. Wat dacht je van: ‘Rick Ross wants you to smoke like a boss.’ Geniaal! Of William Leonard Roberts II aka Rick Ross dit allemaal zelf heeft bedacht? Geen idee, maar het klinkt geweldig. Maak je klaar voor Rozay, Cookies & Crème en Strawberry vloei hemp wraps en relax met zijn Premium Pre-Rolled Hemp CBD Smokeables. Ross gaat in op de Delta 8 hype in de VS die een mildere high zou veroorzaken dan Delta 9 THC. Ross: ‘This Hemp Hop right here, this is the combination of the game right here, something that is some of the finest, healthiest rollups.’

38 HighLife

‘Een kater van alcohol is saai, ga voor cannabis!’ Dat is de boodschap van Briana King uit East Los Angeles. Het multitalent (acteren, skaten, model, activist) promoot zonder problemen het THC (10mg) / CBD (20mg) drankje Green Monké. Deze high soda werd vorig jaar in Californië gelanceerd met een assortiment van met cannabis doordrenkte frisdranken met nostalgische fruitsmaken zoals

H

tropische citrus, sinaasappel-passievrucht en mango-guave, elk met een lage dosis 3 mg THC en 6 mg CBD. Nu wordt dit flink opgepept tot 10 mg THC en 20 mg CBD. Briana King; ‘Being hungover is boring, so cannabis helps me to relax without the

CURE Rick Ross scoort met Hemp Hop

Briana King: ‘Een kater van alcohol is saai, ga voor cannabis!’

need for alcohol. I fell in love with drinking cannabis when I tried Green Monké’s Tropical Citrus soda, so partnering with the brand on a new can design featuring Venice Beach Skatepark combines two of my favorite vibes for humans to enjoy throughout California.’ We hebben nu al dorst en zien het helemaal zitten om deze Green Monké op Venice Beach in LA achterover te klokken. En daarna natuurlijk even door naar een cannabis dispendary voor wat van die potente California Strains!

H


H

Sean Combs investeert 185 miljoen dollar in Amerikaanse cannabisbranche Sean Combs aka Puff Diddy voegt een nieuwe pijler toe aan zijn muziek-, mode-, media- en drankimperium. Hij neemt voor 185 miljoen dollar verschillende retail-, teelt- en productiefaciliteiten in de cannabisbranche in Illinois, New York en Massachusetts over. Het gaat om bedrijven die Cresco Labs en Columbia Care na hun fusie aan Combs afstoten. Zijn nieuwe onderneming zal een prominente aanwezigheid hebben in belangrijke wietmarkten als New York, Boston en Chicago. Sean ‘Diddy’ Combs: ‘Mijn missie is altijd geweest om kansen te creëren voor zwarte ondernemers in industrieën waar we traditioneel geen toegang hebben, en deze overname biedt de schaal en impact die nodig zijn om een m ​​ eer rechtvaardige toekomst in cannabis te creëren. Het bezitten van het hele proces, van teelt en productie tot marketing, detailhandel en groothandelsdistributie, is een historische overwinning.’

Travis Barker zorgt goed voor je huid

H

Travis Barker is de nieuwste beroemdheid die zich in de beauty-wereld waagt. De flink getatoeëerde Blink-182 muzikant onthulde recent dat hij zijn merk Barker Wellness uitbreidt met zijn eerste huidverzorgingscollectie. De skincare van Barker Wellness wordt gelanceerd met vijf producten doordrenkt met CBD: een 2-in-1 gezichtsreiniger en masker, een dagelijkse vocht-inbrengende crème, een oogserum, een gezichtsserum en een vernieuwende balsem. Alles is ‘volledig natuurlijk, veganistisch, geurvrij en niet-comedogeen.’ Daaraan kunnen we verder toevoegen, niet goedkoop, want het assortiment varieert in prijs van 85 tot 130 dollar. Of de producten extra heilzaam en verzorgend zijn voor getatoeëerde huid is niet bekend gemaakt. De drummer lanceerde eerder Barker Wellness met CBD-geïnfuseerde wellnessproducten voor mensen met een actieve levensstijl. Het merk biedt ingestibles zoals tincturen en biologische gummies, evenals een pijnstillende balsem.

Snoop Dogg promoot nu ook al onion rings

Wie had ooit gedacht dat Snoop Dogg een van ‘s werelds grootste lifestyle-influencers zou worden? In de loop der jaren heeft hij zijn naam aan ontelbare producten verbonden. De laatste in de rij: een nieuwe lijn cannabis snacks genaamd Snazzle O’s. TSUMoSnacks heeft Snoop Dogg ingeschakeld om hun twee nieuwe producten op de markt te zetten. Snazzle O’s zal debuteren in twee smaken, Onion en Spicy Onion. Elk zakje van deze ringvormige lekkernijen bevat 100 mg THC. ‘Er zijn heel veel van dit soort snacks, dus toen ik hiervan hoorde wilde ik er wel de Dogg-variant van maken. Je weet dat als ik ergens mijn naam op zet, het met de garantie komt van Snoop D-O-Double-G.’ Naast het cannabispartnerschap zal het TSUMo Snacks x Uncle Snoop team een l​​ imited edition merchandise-lijn bevatten, compleet met een trainingspak, gouden ketting, kniekousen en meer. Vooral die kniekousen, daar gaan wij weer voor!

H HighLife 39


Door: Rob Tuinstra

Op zoek naar cannabis in Doha

HET SPROOKJE VAN QATAR Door het organiseren van het WK Voetbal kreeg het Arabische land Qatar wat het wilde. Wereldwijde aandacht en veel mensen weten eindelijk Qatar op de kaart aan te wijzen. Maar niet alle aandacht is even positief, en terecht, want er is nogal wat aan te merken op de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in het land.

Doha at night

40 HighLife


HighLife 41


Onverwacht bracht ik begin oktober 4 dagen door in de hoofdstad Doha. Qatar Airways bood me (bijna) gratis overnachting aan in een vijf sterren hotel op mijn vlucht naar Singapore en Maleisië. Dat mijn gebruikelijke keuze KLM veel vluchten schrapte speelde ook mee in de beslissing.

Problemen na grinder in bagage Voor ik vertrok had ik al grappend tegen een vriend gezegd, ik laat mijn Amsterdam Cannabis T-shirt maar thuis. Want het trio landen Qatar, Singapore en Maleisië staat niet bekend om hun 420 gastvrijheid. Singapore en Maleisië kennen zelfs de doodstraf (die nog steeds uitgevoerd wordt) en ook in Qatar zijn de straffen niet mals. Toch lijkt het niet eens zo moeilijk om aan wiet of hasj te komen in de hoofdstad Doha. Op internet rouleren allerlei WhatsApp nummers en tips. ‘Het enige wat je hoeft te

Grow!

doen is ‘clarkdevlin84 in Qatar’ te googlen en dan kun je zeker scoren in Qatar,’ schrijft

zat. Hij mocht wel naar huis maar kwam in

reld oppoetsen. Alleen lukt dat niet echt. En

iemand op Reddit. De website weedhere

2020 op het Griekse eiland Corfu toch nog

dat terwijl ik op de imposante luchthaven

meldt zelfs dat als je betrapt wordt met tot

in de problemen omdat Qatar hem op de

van Doha begroet wordt met een groot

60 gram wiet er niet zo heel veel gebeurt:

lijst van meest gezochte personen van

welkomstbord met in kapitale letters

“Agenten zullen relaxed zijn want de

Interpol had gezet. Hij zat korte tijd vast in

GROW! Helaas bedoelen ze daarmee iets

meesten blowen zelf.” Hmm, zou dat echt zo

een Griekse cel en pas na twee maanden

met investeren en geld verdienen en zeker niet onze groene vriend vrolijk laten groeien en bloeien. Na een paar dagen in Doha doorgebracht te hebben kan ik je ook verzekeren dat er amper groen aan te treffen is. De verschillende grasmatten in de WK stadions (met airconditioning) zijn ongetwijfeld groen, maar daarbuiten is het toch vooral woestijnzand, beton en asfalt. En juweliers. Ik heb ze niet geteld, maar reken er op dat er meer juweliers in Doha zijn dan coffeeshops in Amsterdam. Doha wil qua toerisme graag de concurrentie aan gaan met Dubai. Nu ben ik daar toevallig ook geweest, 5 dagen een paar jaar geleden, en ik moet zeggen dat Doha die vergelijking glansrijk verliest. De hoofdstad van Qatar moet nog een flink aantal stappen maken voordat het echt gaat concurreren met Dubai. Buiten de traditionele souq en de vele luxueuze hotels en shopping malls is er weinig te beleven. Met

Souq in downtown Doha

een jeep door de woestijn crossen is misschien een keer leuk en de valkenjacht is interessant, maar Dubai is toch een stuk

zijn? De agenten die ik in Doha tegen kwam

besloot een lokale rechter niet aan het

verder en mondainer. Wat je wel in Qatar

zagen er niet zo heel relaxed uit eerlijk

uitleveringsverzoek van Qatar te voldoen.

kunt doen is prima eten. Voor een habbe-

gezegd. Een Schotse backpacker die in 2019

Dat klinkt allemaal een stuk minder relaxed.

krats schotelen ze je overheerlijke falafel en

vanuit Australië terugvloog, werd op het

humus voor, en op een pleintje in de souq

vliegveld van Doha zelfs korte tijd aange-

GROW!

kon ik kiezen uit een Georgisch, Syrisch en

houden omdat er een grinder in zijn bagage

Qatar wil echter graag het prestige in de we-

Azerbeidzjaans restaurant.

42 HighLife


420JimmySmith Bijna overal op de wereld waar ik kom word ik op een gegeven moment wel benaderd om wiet te kopen. Het zit vast in mijn looks, haha. In Doha niets van dat. Nergens een spoortje van cannabis. ’s Avonds in het halfdonker langs de corniche (duur woord voor zee-promenade) wandelend nergens een ‘hey mister, weed, hasjies?’. Langs de straten nergens graffiti van een wietblad. Nergens graffiti, punt uit. Toch zijn er mogelijkheden. Op Reddit circuleren meerdere verhalen, waarbij vooral de mysterieuze en ‘vakkundige’ dealer 420JimmieSmith opvalt. Als je die zou e-mailen zou er binnen 30 minuten al cannabis aan de deur bezorgd worden! Inclusief vloeitjes, als we deze Reddit-poster mogen geloven: ‘l was IRIE with 30 minutes!’ Er blijkt toch een adder onder het gras(s) te zitten. Met grote letters volgt een

Hypermoderne metro

waarschuwing. De lokale politie zou zelf het pseudoniem Jimmy Smith op platforms als

tig. Wel maakte ik snel even een hotmail-

Syriërs. Begin oktober werd er in de

Telegram gebruiken om argeloze toeristen

adres aan en mailde ik om info. Ik kreeg

moordende hitte (41’C) nog volop gebouwd

in de val te lokken. In 2019 begon de lokale

geen antwoord.

aan wegen en andere infrastructuur, en dat

politie actie te ondernemen tegen de

waren vooral Indiërs en Pakistani. Lokale

verkoop van allerlei soorten drugs via social

Moordende hitte

inwoners zag ik, net als een paar jaar eerder

media: 15 accounts en websites werden

Na vier dagen was mijn stop-over in Doha

in Dubai, slechts ’s avonds in restaurants

geblokt. In 2021 was dat getal al gegroeid

voorbij. Ik had geen enkele Qatari ontmoet.

zitten (en overdag in imposante SUV’s

naar 75. Een expat die dealde werd gearres-

In het vijf sterren hotel sprak ik met de pool

rondrijden), waar ze werden bediend door

teerd en tot 5 jaar cel en deportatie

boy vooral over voetbal en Erik ten Hag,

andere arbeidsimmigranten.

veroordeeld. Desondanks zijn er nog steeds

want deze Nigeriaan was een groot fan van

meldingen van bezoekers aan Qatar dat ze

Manchester United. De schoonmakers in

The United Ukrainian Ballet

‘eenvoudig de beste chronic kunnen

het hotel die me extra flesjes water gaven

Ik vond het niet erg om Doha na 4 dagen te

scoren’. Ik heb er nog steeds mijn twijfels

kwamen uit Sri Lanka en de medewerkers

verlaten. Via de hypermoderne metro was ik

over. Maar misschien ben ik te achterdoch-

van mijn favoriete falafeltentje waren

in no-time weer op het gigantische vliegveld. In het toestel naar Singapore zat ik vervolgens midden tussen een groep opvallend lenige reizigers die een Oost-Europese taal spraken. Af en toe zag ik een been een halve pirouette boven een stoelleuning voor me draaien. Het bleek te gaan om leden van The United Ukrainian Ballet die een paar maanden in Den Haag waren opgevangen. Ze reisden via Singapore door naar Australië voor optredens. Giselle, voor de balletkenners. Voor ik het wist vertelden ze me honderduit over hun bezoekjes aan coffeeshops zoals Cremers, Dizzy Duck en Greenhouse Secret Farmers. Terwijl we in de rij stonden voor de douane van Singapore! Deze onverwachte ontmoetingen zijn een van de redenen waarom ik zo van reizen houdt. Op een vlucht tussen Doha en Singapore een aantal Haagse coffeeshops bespreken met jonge Oekraïners die voor het oorlogsgeweld in hun land gevlucht zijn, het gebeurt je niet elke dag. In het eerste nummer

Het parlement van Qatar

van 2023 meer over Singapore en Maleisië.

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Bij een van onze leden in een buitenkas. Jamaican Pearl.

Een fijn weekend! Laat het zonnetje nog even schijnen.

44 HighLife

Bij een van onze leden onder HPS. Haze Queen.


Kan ik deze nog 14 dagen laten staan? Kan niet eerder oogsten. Oogsten, zien er super uit, kans op schimmel is groot door de vochtigheidsgraad.

Lemon Orange van Green House Seeds.

Colorful.

Kiekeboe.

HighLife 45


Door: Rob Tuinstra

Een laatste grote slag voordat cannabis legaal wordt Vince, een cannabisdealer die actief is op de zwarte markt, wil nog een laatste grote slag slaan voordat recreatieve cannabis in 2018 in Californië wordt gelegaliseerd. Uiteraard loopt dat niet zoals gepland. Aldus in het kort de film The Last Deal die vanaf 7 februari in de Amerikaanse bioscopen draait. Een Nederlandse release datum is nog niet bekend. Regisseur Jonathan Salemi meldt dat er op

een echte bioscoopfilm. Wanneer de politie

en vroeg wat zij later wilden worden, kwam

bijzonder locaties is gefilmd: ‘We hebben op

dan kwam, dan was het handig als je kon

een van hem met een tegenvraag. Wat wilde

60 verschillende locaties gefilmd, onder

laten zien dat je geen schade aan de

leraar Molinari zelf het liefste doen?

andere bij cannabisbedrijven en dan zowel

omgeving berokkende. En het helpt als je

Stuntman, was het antwoord. Dezelfde

indoor als outdoor. Ook koos ik ervoor om de

echt in gesprek gaat met hen.’ Dat de

leerling kwam een paar dagen later met een

hoofdrol aan een stuntman te geven, zodat

regisseur contacten had in de legale

brochure over een stuntschool in Seattle. En

de actie echt van het scherm afspat. Het

cannabisindustrie hielp bij het vinden van de

zo werd een filmcarrière geboren. Inmiddels wordt Molinari vaker gevraagd om te acteren dan om stunts te doen. Hij speelde mee in Tenet van Christopher Nolan en zal ook meedoen aan Nolan’s volgende film, Oppenheimer, de man die de atoombom mogelijk maakte. Over zijn eerste hoofdrol in

Regisseur Jonathan Salemi filmt op een cannabisfarm doel was om een authentieke wereld te

indoor en outdoor cannabisvelden. Tot slot

creëren, zodat je het gevoel hebt dat je echt

meldt hij dat er voornamelijk gefilmd werd

in deze industrie zit. Het is een mix tussen de

tijdens de coronapandemie: ‘Er was bijna

cannabisindustrie van Californië en de

geen verkeer op de snelwegen van Los

donkere, door misdaad geteisterde

Angeles. Iedereen weet hoe ongebruikelijk

uithoeken van het centrum van Los Angeles.’

dat is, maar het hielp bij het filmen van straatscenes en om snel op locaties te

‘Guerilla Fimmaking’

komen en weer te verdwijnen. Verder waren

Omdat er bijna geen budget was, zag Salemi

er toen weinig filmprojecten, dus ik kon me

The Last Deal vertelt hij: ‘Ik ben Salemi onwijs

zich genoodzaakt om aan guerilla filmma-

talentvolle medewerkers veroorloven die ik

dankbaar dat hij het met mij aandurfde. Dat

king te doen. ‘Het is in potentie een van de

normaal gesproken niet zou kunnen

was toch een risico. Mensen hebben wel

grootste guerilla films van de laatste 20 jaar.

betalen.’

eerder tegen mij gezegd, waarom ga je niet

Guerilla fimmaking houdt in dat je filmt

acteren. Dan zei ik altijd, dat is wel het laatste

zonder dat er eerst een vergunning wordt

Stuntman

wat ik zou willen doen. Want ik heb gezien

gevraagd. Je moet snel werken en er weer

De hoofdrol wordt gespeeld door Anthony

dat een acteur helemaal geen privacy meer

vandoor gaan voor de politie moeilijk gaat

Molinari, een stuntman die al 20 jaar actief is

heeft. Maar toen realiseerde ik me dat stunts

doen. Salemi: ‘De politie kwam regelmatig

in Hollywood. Nu heeft hij dus zijn eerste

niet zo geweldig voor mijn lichaam zijn,

langs. We filmden soms maar drie uur op een

hoofdrol te pakken. Molinari was nadat hij

zeker niet als je wat ouder wordt. Dus heb ik

locatie, maximaal zes uur. Dat is vrij kort voor

afstudeerde leraar en nadat hij zijn leerling-

toch maar wat lessen genomen.’

46 HighLife


Door: Redactie HighLife

Door: Redactie HighLife

Tilburg gaat door met uniek beleid thuiskweek mediwiet Geweldig nieuws uit Tilburg. Burgemeester Theo Weterings heeft gemeld dat mediwietpatiënten in zijn gemeente vijf planten mogen blijven kweken. Hij zet daarmee het beleid voor van zijn voorganger Peter Nordanus, die dat in 2016 met stichting PGMCG (Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers) had opgezet.

Kun je allergisch zijn voor cannabis? Kun je allergisch zijn voor cannabis? Kort en krachtig; ja, dat kan. Het komt niet veel voor, maar het kan zeker gebeuren. De symptomen van een wietallergie lopen heel erg uiteen. Dat gaat van jeukende of tranende ogen tot een loopneus. Keelpijn of zelfs ademhalingsmoeilijkheden of maagkrampen worden ook genoemd. Kortom, dit is geen pretje en je moet het echt wel serieus nemen.

Het zag er eerder dit jaar minder goed uit. Weterings had een brief aan PGMCG gestuurd waarin hij stelde dat er geen afspraken meer nodig waren, omdat er toch al ‘handhavingspraktijk nul’ was in de gemeente. Marian en Serge van PGMCH waren woedend. En terecht. Hoezo handhavingspraktijk nul? In augustus 2020 was de politie immers nog met veel vertoon van macht bij hun binnengevallen en werd Serge gearresteerd. Dat wekt natuurlijk weinig vertrouwen. Er was dus logischerwijze de nodige wrevel ontstaan, er werden vragen in de gemeenteraad gesteld en op 10 november zou er dan eindelijk duidelijkheid komen. Helaas ging dat door tijdgebrek niet door dus moesten Marian en Serge nog even in spanning afwachten.

Brief van burgemeester Op 21 november kwam Theo Weterings dan eindelijk met goed nieuws. De

Dat sommige mensen een allergische reactie op cannabis kunnen

afspraken uit 2016 blijven geldig. Iedere inwoner van de gemeente Tilburg

hebben is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Bijna iedereen kent wel iemand

die medicinale cannabis kweekt kan bij de gemeente een brief van de

die ergens allergisch voor is. Dat kan vervelende en soms verstrekkende

burgemeester halen, waarin staat dat je het recht hebt om vijf planten per

gevolgen hebben.

patiënt te kweken. Er is een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is.Als er onverhoopt politie thuis bij je aanbelt, dan kunnen ze dit nummer

Sativa vs Indica

bellen. Dan volgt geen inbeslagname van je planten. En als je, zoals Marian

Terug naar wietallergie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die

en Serge, met twee patiënten in een huis woont, dan kun je tien planten

al gevoelig zijn voor andere allergieën, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt,

kweken. Opvallend is dat Weterings geen rol meer ziet voor stichting

eerder last hebben van een reactie na het gebruiken van cannabis. Ook

PGMCG. Weterings: ‘Ik stel vast dat donateur zijn van die stichting niet per se

zouden sativa-soorten meer irritatie opwekken dan indica-soorten. En

nodig is om te kunnen voorzien in de zekerheid die de medicinale

een THC-potente soort kan ook eerder een gevolg hebben. Dan is er

wietgebruikers nodig hebben. Dan is de weg die ik voorsta éénduidiger en

verder nog de mogelijkheid dat je lichaam een reactie afgeeft omdat er

voor iedereen makkelijker te bereiken.’ Dat is niet netjes natuurlijk, want

schimmels in het spel zijn. Schimmels kunnen optreden wanneer de

stichting PGMCG is

wiettoppen niet goed gecured zijn of wanneer de toppen in een

er juist verant-

ongeschikte ruimte zijn bewaard.

woordelijk voor dat

Mocht je een van bovenstaande klachten hebben nadat je in aanraking

er zo’n beleid in

bent gekomen met cannabis, dan kun je er met je huisarts over praten.

Tilburg is ontstaan.

Deze zou een huidtest of een bloedtest kunnen voorstellen. Met de

PGMCG: ‘Als wij er

resultaten kan heel goed bekeken worden of je wel of niet allergisch bent

niet waren

voor cannabis. En wat te doen als dit wel het geval is? Je kunt ervoor

geweest was er

kiezen om bepaalde geneesmiddelen te overwegen. Antihistamine

ook geen debat

wordt door mensen tegen hooikoorts gebruikt en zou ook tegen

geweest en waren

wietallergie goede resultaten hebben. En een verstopte neus kun je

de patiënten aan

verhelpen met een neusspray, mits je deze niet te lang gebruikt. In het

de goden

ergste geval, als deze middelen niet helpen, zul je toch afscheid van

overgeleverd’.

cannabis moeten nemen. Dat hoeft niet voor altijd te zijn, want soms gaan allergieën ook gewoon over.

HighLife 47


Column Wil Oomen

Schaarse vergunning, nieuw beleid en een nieuwe gedoogverklaring Gemeenten passen bij tijd en wijle de schaarse vergunningen problematiek toe n.a.v. de Europese Richtlijn en de Dienstenwet waarin staat vermeld dat deze niet meer voor onbeperkte tijd verstrekt mag worden en na een bepaalde tijd moet worden opengesteld voor iedereen.

Dat betekent dat gedoogverkla-

Laat u niet adviseren door de

ringen niet meer verlengd

gemeente ook al doet zij alsof

worden, maar dat conform deze

zij uw belangen begrijpen en

genoemde wetgeving en het

beschermen. Dat doen ze vaak

daaraan gekoppelde coffee-

namelijk niet. Dat hoeft ook

shopbeleid van de gemeente

niet, maar laat u niet misleiden

een nieuwe gedoogverklaring

door zo’n houding van een

wordt afgegeven met een

bestuursorgaan.

einddatum zonder de mogelijkheid om deze te verlengen.

Mijn advies

Buiten het westen van het land

Ga bij elke nieuwe vergunning of

wordt dit bij diverse gemeenten

gedoogverklaring goed na of er

ingevoerd (in mindere mate in

niets is gewijzigd dat in uw

het westen).

nadeel is. Raadpleeg uw er een gemachtigde is t.a.v. deze problematiek

adviseur. Ga direct in bezwaar en

Misleiding

zoals in onderhavige zaak. De gemeente heeft

vervolgens in beroep bij twijfel over uw

Wij hebben recent hier een procedure bij de

m.i. de gemachtigde jurist ten onrechte niet op

gedoogverklaring en laat u niet misleiden door

rechtbank over gehad. Een bijkomend

de hoogte gebracht van dat nieuwe besluit,

zogenaamde adviezen of richtlijnen van de

probleem was dat het bezwaar door belang-

mede omdat er al een geschil liep over dat

gemeente dat bezwaar niet mogelijk is. Dat is

hebbende te laat was ingediend, omdat de

nieuwe coffeeshopbeleid. De gemeente was

veelal ten onrechte en de gemeente doet dat

gemeente op de nieuwe gedoogverklaring en

op de hoogte dat belanghebbende het niet

waarschijnlijk alleen om hun eigen belangen te

de bijbehorende brief meermaals ondubbel-

eens was met een nieuwe gedoogverklaring en

behartigen en dat is ook in strijd met de wet.

zinnig heeft medegedeeld dat tegen deze

de ‘schaarse vergunningenproblematiek’. Een

Laat u deskundig voorlichten en kijk met

nieuwe gedoogverklaring geen bezwaar en

gemeente behoort nu eenmaal zorgvuldig en

argusogen naar besluiten van de gemeente als

beroep open zouden staan, omdat geen

onbevooroordeeld te werk te gaan. Een andere

het uw gedoogverklaring aangaat.

sprake was van een appellabel besluit. De

reden voor de onjuiste beslissing van de

coffeeshophouder is zelfs meerdere keren

gemeente was volgens ons dat men ten

Conclusie

door de gemeente mondeling in kennis

onrechte geen rekening heeft gehouden met

Weten is één, bewijzen is twee. De belasting-

gesteld van dit standpunt dat geen rechtsmid-

de uitspraak van de Rechtbank Roermond

dienst, de gemeente, maar ook de rechters,

delen tegen dit nieuwe beleid en nieuwe

(bevestigd door twee andere rechtbanken),

zijn niet makkelijk te overtuigen en zeker niet

gedoogverklaring open staan. Bij deze

waarin is geoordeeld dat een gedoogverkla-

indien te laat wordt gereageerd op een besluit

procedure speelt bij de rechter of het beroep

ring geen vergunning is en dat beleid n.a.v. de

of kennisgeving zoals een gedoogverklaring.

ontvankelijk is of dat sprake is van een te laat

Dienstenwet daarom niet van toepassing kan

Het woord is dan vaak aan de rechter en die is

ingediend beroep dat niet ontvankelijk is. Wij

zijn en dus niet rechtmatig is. Wij houden u op

niet makkelijk te overtuigen. In dit geval: nog

hebben aangevoerd dat de gemeente

de hoogte over de uitspraak van de rechtbank.

geen eind goed al goed! Ik houd jullie op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank.

belanghebbende heeft misleid door onjuiste informatie te verstrekken over al dan niet

Werkwijze van een gemeente

openstaande rechtsmiddelen en of een

De gemeente past regelmatig beleid aan en

Ruud & Wil Oomen

nieuwe gedoogverklaring niet aan de

dat is vaak niet in uw voordeel. De argumen-

oomen@fiscaalonderzoek.nl |

gemachtigde gezonden behoort te worden als

ten zijn vaak verzonnen of buitenwettelijk.

www.fiscaalonderzoek.nl

48 HighLife


Door: Redactie HighLife

Royal Queen Seeds opent cannabiszadenwinkel en lounge in Thailand Op 14 oktober werd Royal Queen Seeds de eerste cannabiszadenbank die een winkel in Azië opende. Op de vijfde verdieping van een mooi pand op een prachtige locatie opende RQS hun eerste Aziatische vestiging waar hun alom geprijsde assortiment verkrijgbaar is. Ook kun je er genieten van heerlijke legale cannabis van topkwaliteit in de legale rooklounge van de winkel. Met de deuren uitnodigend open en een

en merchandise verkopen in Amsterdam en

ervaring in het gepassioneerd kweken van

grote glimlach begroette de Europese zaden-

Barcelona. Met de opening van het Aziatische

cannabis in alle soorten, van Nederlandse klas-

bank Royal Queen Seeds massa’s enthousiaste

hoofdkantoor in Bangkok werd RQS ook de

siekers zoals White Widow tot moderne Ame-

klanten op haar nieuw opgerichte Aziatische

eerste Europese zadenbank die uitbreidde naar

rikaanse soorten zoals Royal Gorilla en zelfs

hoofdkantoor in de bruisende wijk Khlong Toei

de snelgroeiende legale cannabismarkt in Azië.

CBD-rijke variëteiten. De catalogus van de bank

in Bangkok. Nieuwsgierige klanten dromden

De nieuwe locatie in de chique wijk Khlong Toei

omvat reguliere, gefeminiseerde en autoflowe-

samen om kennis te maken met RQS’s geres-

in Bangkok is gevestigd in een gebouw met 5

ring indica’s, sativa’s en hybriden, evenals alles

pecteerde cannabiszaden, smoke-gadgets en

verdiepingen en beschikt over een grote winkel

wat kwekers nodig hebben om een ​​product

legale wiettoppen en daarvan te genieten in

met heldere displays die de producten van RQS

van topkwaliteit te kweken. Van kenners met

de aangrenzende rokerslounge/coffeeshop

(90+ cannabissoorten) promoten. De winkel

ervaren groene vingers tot hobbykwekers en

uitgerust met trendy kunst, biljarttafels en een

verkoopt ook legale cannabis van topkwaliteit

complete beginners, kwekers van alle niveaus

levendige creatieve ruimte.

waar klanten van kunnen genieten in de coffee-

erkennen Royal Queen Seeds als een leider in

shop in Nederlandse stijl wanneer ze een biertje

cannabisgenetica en benodigdheden.

Coffeeshop Nederlandse stijl

drinken, een potje poolen of genieten van een

Royal Queen Seeds is een toonaangevende

verscheidenheid aan biologische hapjes.

Europese zadenbank met meerdere winkellocaties die cannabiszaden, smoke-gadgets

RQS Bangkok: 8 8 1-2 Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Royal Queen Seeds heeft meer dan 10 jaar

www.royalqueenseeds.com

HighLife 49


CHIA LAMA MET ZAAD Zorg voor een olijke noot in je keuken, met deze keramische Lama van Gift Republic. Deze blije spuger kan dingen laten groeien zonder dat je er grond voor nodig hebt. Via de zogenaamde hydrophonics groeitechniek (kwekers onder jullie wel bekend). Je plakt de bijgeleverde chiazaadjes op het lichaam van de lama, vult de pot met water en binnen no-time aanschouw je live het kiemwonder. Staat vrolijk én je kunt het gebruiken als garnering in bijvoorbeeld je soep of salade. De Lama is oneindig hergebruikbaar. Mits jij op tijd zijn dorst lest… Afmeting: 21 bij 17 bij 9 centimeter. Prijs: € 22. https://www.ditverzinjeniet.nl/lama-bloempot-met-zaadjes

ESCHER DESIGN VUURSCHAAL Deze prachtig vormgegeven mildstalen vuurschaal is een echte eyecatcher voor buitengebruik. Door zijn roestig uiterlijk heeft de schaal een tijdloos karakter. Wanneer metaal oxideert krijgt het een authentieke uitstraling. Deze ronde vuurbal heeft laser gesneden vogel patronen. De vlammen zullen ‘s avonds zorgen voor een prachtig schaduwspel. Onder invloed van vuur, weer en tijd zal dit gadget verder roesten, waardoor de uitstraling nog authentieker wordt. Door de grote opening is het eenvoudig om houtblokken in de vuurkorf te plaatsen. Je hebt je vuurtje zo gestookt. Heb je geen behoefte aan vuur? Zelfs dan staat deze design vuurschaal fantastisch, ook op je terras of balkon. Afmetingen: 59 bij 56 bij 64 centimeter. Prijs: € 306. www.bol.com/nl/nl/p/ esschert-design-vuurplaats-laser-gesneden-vogelsroestkleurig/9200000114305070/

KAKKEN IN HET BOS (MET VOGELGELUID!)

Hang dit indoor vogelhuis van Zwitscherbox een beetje

onopvallend in je toilet, achter je voordeur in de gang of in je badkamer. Als iemand binnen komt wordt hij begroet door vrolijk getjilp van bosvogels, geactiveerd via een bewegingsmelder. Als er geen nieuwe impuls komt, vervaagt het geluid na twee minuten. Met een tandwieltje aan de zijkant kan het volume optimaal aan de ruimte worden aangepast. Via dit relaxte vogelgeluid, dat overal vandaan lijkt te komen, dompel je jezelf en je bezoek even onder in een wereld zonder stress of tijdsdruk. De ademhaling komt tot rust en wordt dieper, als tijdens een boswandeling. Da’s gezond voor lichaam en geest. Met deze soundscape ontspan je intuïtief. Je voelt je daarna frisser, gemotiveerd en ontspannen. En dat maakt weer vriendelijker en gelukkiger. Een buitengewoon rustgevend gadget dus. Met als bonus de gezichtsuitdrukking van nietsvermoedende toiletgangers (die hebben zitten kakken in het bos, zeg maar). Verkrijgbaar in 15 verschillende designs. Prijs: € 49. https://zinaantafel.nl/ shop/zwitscherboxvogel-geluiden

50 HighLife


Gadgets

4

VROLIJKE FIETSVAAS Voorbij is de tijd dat je met een mand (kunst)bloemen aan je stuur rondfietste door de stad. Jij kiest vanaf nu voor minimalistisch vrolijk en echt, met deze Kikkerland fietsvaas. Dit kunststof minivaasje bind je in een oogwenk aan je stuur vast met het meegeleverde elastisch koord. Met een paar bloemen of ander kweekgroen maak jij je trip van en naar werk, coffeeshop of groenteboer een stuk vrolijker! En ook handig: je fiets is overal makkelijk herkenbaar. Afmeting: 9,2 bij 4 bij 3,8 centimeter. Prijs: € 8. www.gadgethouse.be/product/fiets-vaas/

GIETERLAMP MET SCHADUWEFFECT

WINTERJAS VOOR JE MOEDERPLANT

Je moet er maar opkomen: een metalen tuinlamp op zonne-

Bescherm je moederplant buiten tegen sneeuw

energie, in de vorm van… een gieter! Met chique, bronskleurig design

en vorst de komende winter met deze fraaie

en fraai schaduweffect. Inclusief lichtfontein en grondspies

Polypropyleen plantencovers, gemaakt in Tilburg.

van ruim 1 meter hoogte. Van het merk Lardic Home & Life. En

Dit zijn 100 procent recyclebare, functionele

ere wie ere toekomt: het ziet er ’s avonds echt heel sfeervol

hoezen met een mooi, botanisch

uit! Deze waterbestendige gieter wordt via solar automatisch

design. De covers bestaan uit

opgeladen door zonlicht en brandt zo’n 8 uur achtereen.

3 beschermlagen die ervoor

Afmeting van dit gadget: 15 bij 9.5 bij 21 centimeter. Prijs: € 35.

zorgen dat je exotische palm of

www.bol.com/nl/nl/p/lardic-solar-tuinlamp-met-grondspies-

zo gekoesterde moederplant

solar-tuinverlichting-brons-kleurig-metaal-tuinverlichting-

vorstvrij kan overwinteren.

op-zonneenergie-buiten-led-buitenverlichting-met-sensor-

De covers zijn verkrijgbaar in drie

tuinfontein-tuinfakkel-tuinsteker-tuinlantaarn/9300000076403169/

verschillende formaten (respectievelijk

6

1.5, 2 tot 2.5 meter hoog en 75 cm, 1 of 1.5 meter breed) en 3 verschillende designs/ kleuren: grijs, groen of zwart. In handige opbergtas. 5 jaar garantie! Prijzen: € 20, € 25 of € 30. www.potonline.nl/plantcover

HighLife 51


MIMOSA AU TO ROYAL QUEEN SEEDS www.royalqueenseeds.com

52 HighLife


GORIL L A SHE RBE RT F 1 FAST V E RSION ® S W E ET S E E D S®

www.sweetseeds.com

HighLife 53


Door: Karel Michiels

Zou cannabis zonder corona en de oorlog in Oekraïne nu al legaal zijn in België?

‘Een ondraaglijke hypocrisie’ Zou cannabis zonder corona en de oorlog in Oekraïne nu al legaal zijn in België? Als je de standpunten en verkiezingsbeloftes van de huidige regeringspartijen eropna slaat zou er op zijn minst een wetsvoorstel ingediend zijn, en hadden we makkelijk mee op de Duitse trein kunnen springen.

Operatie Liberaal Vuur. Stelling 15: Open Vld wil medicinaal en recreatief gebruik van cannabis uit de strafwet en dus de illegaliteit halen. Daarvoor kijken we naar het Canadese model.

‘Deze regering is qua samenstelling uiterst

we nooit gekomen. Waarna de conserva-

Vlaamse socialistische partij werd vorig jaar

geschikt voor een grondige hervorming van

tieve regering Michel prompt weer een

omgedoopt tot Vooruit, en kent onder het

de drugswet, maar dat vergt wel de nodige

nultolerantie invoerde, onder zachte dwang

voorzitterschap van de jonge Connor

politieke moed,’ zei criminoloog Tom

van de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie

Rousseau een opmerkelijke comeback in de

Decorte eind 2020. België had pas een

van Bart De Wever. Maar goed, de Waalse

peilingen. Over cannabis of het drugbeleid

nieuwe regering, samengesteld uit zeven (!)

socialisten hebben tenminste al nagedacht

in het algemeen werd in het verkiezingspro-

Vlaamse en Waalse partijen: de liberale

over een mogelijke legalisering. En dat geldt

gramma van de partij met geen woord

Open VLD en MR, de socialistische sp.a (nu

ook voor de Waalse groenen, Ecolo, die wel

gerept, maar Rousseau heeft al meermaals

Vooruit) en PS, het groene Groen en Ecolo en

de hele productieketen onder staatscon-

verklaard dat cannabis wat hem betreft uit

de christendemocratische CD&V. De

trole willen houden. De MR (Mouvement

de strafwet mag. ‘Wat dus niet hetzelfde is

toenmalige voorzitter van de PS en

Réformateur) zegt alleen maar dat het de

als legaliseren’, preciseerde een woordvoer-

voormalige premier Elio Di Rupo verklaarde

verkoop van cannabis ‘beter wil omkaderen’.

der met de gebruikelijke hypocrisie, want

dat we ‘in een ondraaglijke hypocrisie leven’

achter de schermen van Vooruit bestaat nog

en dat hij er alles aan zou doen om de legale

Stuk gevoeliger aan Vlaamse kant

altijd veel weerstand tegen een minder

productie en verkoop van cannabis in het

Aan Vlaamse kant ligt het onderwerp nog

repressief drugbeleid, en al helemaal tegen

nieuwe regeerakkoord te krijgen. Volgens

altijd een stuk gevoeliger. De CD&V blijft

een wettelijke regeling.

het partijprogramma van de PS zou elke

mordicus tegen. Boegbeeld Pieter De Crem

volwassene cannabis kunnen kopen of

reageerde zoals het een oerconservatieve,

‘Ik pleitte voor regulering’

kweken voor eigen gebruik, en zouden er

oudere witte man betaamt: ‘Ik hoop dat

Intussen noemt Connor Rousseau zijn visie

ook social clubs komen. Di Rupo maakte zich

meneer Di Rupo niet geblowd had op het

(met inbegrip van social clubs) wel het

een kwarteeuw geleden al sterk dat

moment dat hij die verklaring heeft

officiële partijstandpunt, ook al wordt dat tot

cannabis snel gelegaliseerd zou worden

afgelegd. Het zou wel heel eigenaardig zijn

dusver nergens zo verwoord in de commu-

maar heeft daar zelfs als eerste minister

in binnen- en buitenland dat de Belgische

nicatie. Misschien uit vrees dat een rechtse

(2011-2014) nooit echt werk van gemaakt.

overheid niet alleen drugs kan kweken maar

hater er weleens mee aan de haal zou

Verder dan ‘de laagste prioriteit’ (geen

ook kan verkopen. In normale landen staan

kunnen gaan in de sociale media. ‘Hoe de

vervolging voor kleine hoeveelheden) zijn

daar toch wel serieuze straffen op.’ De

socialisten van onze kinderen drugdealers

54 HighLife


Connor Rousseau: ‘Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik tijdens de onderhandelingen pleitte voor regulering. Maar er was geen akkoord, en we gaan ook niet het land stilleggen om softdrugs te legaliseren.’

zei hij daar zelf over. ‘Maar er was geen

gebruik door meerderjarigen toegelaten. De

akkoord, en we gaan ook niet het land

productie, distributie en verkoop wordt door

stilleggen om softdrugs te legaliseren.’

de overheid gereguleerd en gecontroleerd.

Groen, de Vlaamse euh… groene partij, blijft

Belangrijk: de overheid moet wel investeren

ondanks de naam nog altijd op de vlakte als

in preventie, ontrading en zorg.’ Dat komt al

het over cannabis gaat. In het verkiezings-

heel dicht bij het partijstandpunt van het

programma van 2019 werd gesproken van

nog altijd unitaire (Belgische) PTB/PVDA

een ‘wettelijk gereguleerd model’ maar daar

(Partij van de Arbeid), die meestal ‘extreem-

bleef het dan ook bij. Ik heb op deze plaats al

links’ wordt genoemd. Maar zij zitten

eerder gezegd: veel tegenstanders van

voorlopig niet in de regering, dus die laten

legalisering situeren zich in zelfverklaarde

we minstens tot de volgende verkiezingen

links progressieve middens, waar dure

(2024) nog even buiten beschouwing. En

wijnen en zware bieren de drugs of choice

mochten de extreemrechtse nationalisten

zijn en cannabis wordt geïdentificeerd met

van Vlaams Belang die verkiezingen winnen

losers en bloemenkinderen.

(ze zijn nu al de grootste partij), dan zou legalisering in Vlaanderen weleens helemaal

Opmerkelijk standpunt Open VLD

taboe kunnen worden, en een extra reden

maken’, met een tekening van Connor erbij

Het meest recente en opmerkelijke politieke

om het einde van België als federale staat te

die enkele kinderen in een social club een

standpunt kwam er onlangs van Open VLD

bespoedigen.

spuit aanbiedt. Vergis je niet: zo kijken nog

(Vlaamse Liberalen en Democraten). Onder

altijd heel veel mensen naar drugs in het

de noemer ‘Operatie Liberaal Vuur’ werd een

Zou het daarom zijn dat niemand van de

algemeen, en dus ook cannabis in het

hele reeks standpunten gelanceerd die de

meerderheid (ook pro cannabis dus) in de

bijzonder. Net zomin als Di Rupo is Rousseau

partij een nieuw elan moeten geven. Stelling

voorbije jaren ‘de nodige politieke moed’

er overigens in geslaagd om legalisering of

15: Cannabis uit de strafwet. ‘Open Vld wil

kon opbrengen om een wetsvoorstel in te

zelfs maar decriminalisering een plaats te

medicinaal en recreatief gebruik van

dienen, niet langer uit schrik voor de eigen

geven in het regeerakkoord. ‘Ik steek niet

cannabis uit de strafwet en dus de illegaliteit

achterban maar voor die van de grootste

onder stoelen of banken dat ik tijdens de

halen,’ zo heet het. ‘Daarvoor kijken we naar

politieke concurrent?

onderhandelingen pleitte voor regulering,’

het Canadese model. Daar wordt het

SMARTSHOP

EINDHOVEN

Willemstraat 29, 5611 HB Eindhoven

VAPORIZERS CANNABIS SEEDS MAGIC TRUFFLES

NIJMEGEN

Bisschop Hamerstraat 2, 6511 NB Nijmegen

MAGIC MUSHROOM GROW KITS CBD OIL & MUCH MORE IN STORE!

ROTTERDAM

Hartmansstraat 26, 3012 VA Rotterdam

DEN BOSCH

Hinthamerstraat 81, 5211 MG ‘s-Hertogenbosch

WWW.HOUSEOFSMART.NL

HighLife 55


Sfen.

Maie Eeen.

56 HighLife


Tekst: Arjan van Sorge

HEB JIJ ZE WEL OP EEN RIJTJE? Het zit in de lucht, het staat op je scherm, het maalt in je hoofd: jawel het is weer zover aan het eind van het jaar. Niet alleen vallen de bladeren van de bomen en gaat de temperatuur omlaag, zo vlak voor het sprongetje van 2022 naar 2023 is er zoals altijd geen ontkomen meer aan: lijstjes. Zoals gebruikelijk worden tegen het einde van weer een jaar de messen geslepen, rotsvaste stellingen ingenomen, medeleven overboord gezet en het eigen standpunt voor de eeuwigheid vastgelegd, en komen de lijstjes op tafel. Wat was het afgelopen jaar ook alweer het beste / slechtste / opmerkelijkste en hoe geven we dat een plek? Wat de komkommertijd is voor de zomer, is de lijstebrij voor de winter - het opvulmiddel voor het niets, wat schaars vermaak om toch nog wat voorhanden te hebben, om van weinig toch nog iets te maken. Of is er toch meer aan de hand?

Waardering Lijstjes zitten in onze genen, de eerste holbewoners maakten ze al op de muren van hun grot: zoveel bizons afgemaakt, dat was een topper waar we veel van hebben kunnen eten, en die was vel over been dus dat stelde niet veel voor. Bij lijstjes kies je uit een bepaalde hoeveelheid en geef je daar je eigen hoogstpersoonlijke waardering aan, zonder je daarbij iets aan te trekken van je omgeving, en je zeker niets gelegen te laten liggen aan andere lijstenmakers. Maar dat is een ideale situatie, zo gaat het er vaak niet aan toe met al die - al dan niet welkome - ruis om je heen.

Niet vergeten Aan het eind van het jaar maakt de aanlegger van lijstjes een punt met zijn of haar ordening van de afgelopen tijd: dit waren voor mij de hoogte- of dieptepunten, zo waardeer ik wat achter ons ligt en laat ik dat voortleven. Eigenlijk geef je een slinger aan de memorabele momenten die je hebt meegemaakt, neem je het mee naar volgend jaar - opdat we niet vergeten. Maar helaas, lijstjes leiden meestal maar een kortstondig leven.

Wie was dat Neem een lijstje van jezelf van vorig jaar, dat valt nog te begrijpen. Het verhapstukken is nog niet al te moeilijk want het is allemaal maar kort geleden en dichtbij. De namen komen nog bekend voor, ze liggen nog vers in het geheugen. Maar een lijstje van tien jaar geleden heeft al een heel andere impact, laat staan als je een rangschikking van vijftig jaar geleden voorbij ziet komen. Wie was dat ook alweer? He wat, vond ik dat of die toen leuk? Waarom leek me dat toen belangrijk?

HighLife 57


Er zit verschil in

goed leven in muziekland. Wat dat betreft was de lijst der lijsten

Maar goed, er is nogal wat verschil in lijstjes. De Quote 500 bijvoor-

natuurlijk de Top 40, wat Nederland betreft dan. Eerst nog op een

beeld, de lijst van de op het moment van samenstelling vijfhon-

papiertje dat je bij de lokale platenzaak gratis kon ophalen, nu

derd rijkste Nederlanders, jaarlijks uitgegeven door het zakenblad

uitgezonden door Qmusic. “Een wekelijkse hitlijst die door de zee-

Quote. Het laat altijd zien dat de rijken weer rijker zijn geworden,

zender Radio Veronica werd geïntroduceerd. Op zaterdag 2 januari

en dat er weinig selfmade vrouwen in voorkomen. De Top400

1965 verscheen de eerste Top 40; I Feel Fine van de Beatles stond

waarop jongeren en jongvolwassenen staan die in contact zijn

toen op nummer één.”

geweest met de politie. Verjaardaglijstjes, Sinterklaaslijstjes, boodschappenlijstjes, lijstjes voor wat mee te nemen als je op vakantie

Mis het niet

gaat, wat de baby nodig heeft, wie je uitnodigt voor je verjaardag,

Voor de komst van internet was zoiets van levensbelang, zo kon

bucketlists, bangalijstjes - we kunnen zo nog lijstenlang doorgaan.

je zien welke liedjes nieuw binnenkwamen of er al weer uitgingen, wat de stijgers en dalers waren en welke je dus beter kon

Dromen en wensen

kopen - of niet. Nog spannender was het volgen van Toppop, het

Als het niet teveel tekst is, gaat een lijstje prima op een papier-

tv-programma dat voor een belangrijk deel van het bestaan de

tje dat je met de hand volschrijft. Uiteraard zijn er ook handige websites, programma’s en apps die je graag het zwaardere werk uit handen nemen - al dan niet om er zelf ook wat beter van te worden. Maar hee, “wist je dat je door lijstjes op te stellen je herinneringen ophaalt, jouw dromen en wensen op een rijtje zet en dat je je bewust wordt van dingen die belangrijk voor je zijn?” Zeg nou zelf, dat zou je niet willen missen. (Die tekst is van zo’n handige website.)

Nationale Hitparade als uitgangspunt had. Daar kon je je favoriete artiesten ook nog eens in beeld zien, op een van de twee tvzenders die Nederland toen rijk was. Als je het programma op de enige uitzendtijd miste, had je pech. Harde tijden ja.

Bron van informatie Toppop draaide ook jarenlang op de ingezonden top 3’s van de kijkers, die daarvoor een briefkaart moesten opsturen. Voor de liefhebbers was het een van de weinige bronnen van informatie over de (hippe) muziek van dat moment. Het programma verloor begin jaren tachtig veel fans aan het meer commerciële Countdown, en toen MTV begon met het non-stop uitzenden van videoclips, was het al snel gebeurd met het iconische popprogramma. In 1988 was het voorbij.

Wat er toe doet Maar niet getreurd, muzieklijstjes zijn forever. Als je alleen al naar een website als muzieklijstjes.nl kijkt slaat de eeuwigheidswaarde

Lijst der lijsten

je flink om de oren. “Sinds 1969 worden muzieklijstjes gepubli-

Afijn, we zitten hier eigenlijk in een muziekrubriek. Het had wat

ceerd, die op deze site worden verzameld.” Daar is geen woord van

inleiding nodig, maar uiteindelijk komen we in dit artikel op

gelogen, de hoeveelheid is schrikbarend. Wat een werk, wie doet

muzieklijstjes uit. Eind van het jaar he, dan gaat zoiets pas echt

zoiets? “Op deze website worden actief muzieklijstjes verzameld

58 HighLife


die samengesteld worden door muziekprofessionals (journalis-

presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het aftellen naar het liedje

ten, diskjockeys, presentatoren e.d.). Door muzieklijstjes samen te

met de nummer 1 notering brengt extra spanning teweeg, ook al

brengen en er analyses op los te laten ontstaan nieuwe ‘lijstjes’, die

zit de top 10 al jarenlang muurvast met gouwe ouwe nummers

wellicht helpen te begrijpen welke platen er in the end ‘toe doen’.”

als Bohemian Rhapsody van Queen, A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum, en Hotel California van The Eagles.

Nog meer lijstjes Dus deze lijstjes creëren nog meer lijstjes, het houdt maar niet

Fantastische tracks inderdaad, maar zo’n top is toch wel een keer

op en versterkt elkaar tot in de eeuwigheid. Lekker dan, maar ja

toe aan een update. Heb je weinig op met dit gekissebis of die

als je iets zou willen opzoeken dan is dat dus heel goed mogelijk.

steeds maar terugkerende sixties muziek, check dan wat lijstjes

De database is enorm, maar dat is ook geen wonder als muziek-

van muziek uit onze rubriek Treasures achterin het blad, daar zitten

bladen, radiostations, websites en wat al niet meer maar lijstjes

steeds klassiekers bij maar ook muziek die wat meer van deze tijd

blijven produceren, jaar in jaar uit en dat al heel lang. Als voordeel

is. En het genieten blijft over het algemeen gegarandeerd!

heeft zoiets dat elke scheet toch maar mooi bewaard wordt, als nadeel kan de beklemmende en onnozele aard en hoeveelheid genoemd worden.

Altijd interessant Maar wie smelt niet bij de Lijst Van Achtergrondmuziek Van Bassie En Adriaan, de Lijst Van Optredens Op Leffingeleuren, de Lijst Van Metalgenres, de Lijst Van Zwaarste Klokken Van Nederland, de Lijst Van Gecoverde U2 Nummers, de Top 10 Grootste Carnavalskrakers Aller Tijden en de Top 10 Leukste Snollebollekes Liedjes om maar wat te noemen? Moeilijk daar weerstand aan te bieden, er is altijd wel een lijstje dat je interesse trekt en waarbij je toch nog voor de bijl gaat.

Muurvast Ook de Top 2000 komt er weer aan, al is er daaromheen ophef ontstaan naar aanleiding van de onthullingen over het gedrag van

HIGHLIFE BLOW TOP 100 In 2005 verzamelde onze redacteur Peter van Sparrentak honderden lijstjes van jullie, de lezers van HighLife, en maakte daar een allesbepalende HighLife Blow Top 100 van. Dat was nog best een gedoe, want lezers mochten alles opsturen: hele albums of een enkele song, dat maakte niet uit. De hele top 100 van dit ultieme lijstje der lijstjes gaan we hier niet volledig afdrukken, maar we plaatsen wel de toenmalige Top 10. Dan kun je meteen zelf bepalen of deze lijst tijdloos was of niet. 1) Bob Marley - Kaya (Kaya + Easy Skanking) 2) The Orb - The Orb’s Adventures Beyond The Ultraworld 3) Bob Marley - Exodus (Natural Mystic) 4) Peter Tosh – Legalize It (Legalize It) 5) Brian Eno & David Byrne - My Life In The Bush Of Ghosts 6) De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen (De Stofzuiger + Voorjekijkendoorlopen + Watskeburt?!) 7) Pink Floyd - Dark Side Of The Moon 8) Lange Frans & Baas B – Het Land van Lange Frans & Baas B (Het Land Van) 9) Nightmares On Wax - Smokers Delight 10) The Doors - L.A. Woman (L.A. Woman en Riders On The Storm)

HighLife 59


2022 3 1 2

1 Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Sunset Sherbert 2e prijs Hasj Nederhasj Triple 2e prijs Extracties Strawberry Apple Jack Isolator

3e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde NYC Diesel

3 Mississippi Maaspromenade 11 a01 6211 HS Maastricht 1e prijs Hasj Nederhasj Banana Triple Sift 3e prijs Hybriden algemeen op hydro Peach Melba

2

1 3

Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

3 Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Gelato 1e prijs Haze soorten gekweekt op aarde White Amnesia 1e prijs Kush soorten OG Kush #18 1e prijs Indica’s Zkittlez 3e prijs Sativa’s Mimosa Orange Punch

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 2e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Grape Jello 2e prijs Sativa’s TangieLato 3e prijs Hasjimport Girl Scout Cookies hasj

1 2 Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Outdoor, buiten geteeld Kerosene Krash 1e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mazar 2e prijs Autoflowers Auto Mimosa Punch

3

Highlife Wiet Cup Winnaar 2022 Gelato Growers Choice www.growerschoice.nl 3e prijs Amerikaanse soorten Rainbow Runtz

3

3

2 Humboldt X Seedstockers www.seedstockers.com 3e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mack & Crack

1

Super Sativa Seed Club www.supersativaseedclub.com 2e prijs Outdoor, buiten geteeld Lemon OG

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Hasjimport Purple daddy Dry Sift 3e prijs Autoflowers Blue Bud Kosher Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op hydro S-5 3e prijs Hasj Nederhasj Zero Hand made


1

1

2

2

3

Highlife Hasj Cup Winnaar 2022 Shaher Magic

Blue Sea coffeeshop Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 3e prijs Indica’s Purple Shoreline

Coffeeshop Kosbor Maastricht

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Magic Power Haze 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Indica’s Black Cherry 3e prijs Skunk soorten Crown Chakra 3e prijs Outdoor, buiten geteeld Black Gorilla

3

1e prijs Sativa’s Sour Tangie 2e prijs Kush soorten Ice Cream Kush

1 3 Simpel Minds Coffeeshop De La Reyweg 101 2571 EC Den Haag

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

2

3e prijs Kush soorten Watermelon Gusher

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 2e prijs Haze soorten gekweekt op hydro Amnesia G13 2e prijs Hasjimport Icecream Cake Double dry sift

2

1 Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 2e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG 2e prijs Skunk soorten Shoreline

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 1e prijs Skunk soorten Shoreline

2

1 Kera Seeds www.keraseeds.com

3

1e prijs Autoflowers Amnesia Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG

Seed Stockers www.seedstockers.com 2e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Critical XXL Auto

HOOFDSPONSOREN:

Met dank aan: Coffeeshop Cremers, Simpel Minds, Magic en Zero Zero.

1e prijs Amerikaanse soorten Alien Cookies


Logboek VOC december 2022 – januari 2023

Speekseltest misère en post voor de Tweede Kamer De speekseltest die de politie gebruikt om te controleren of verkeersdeelnemers drugs hebben gebruikt, kan voor cannabisconsumenten grote problemen opleveren. De VOC werkgroep speekseltest staat een groep getroffenen bij en vraagt aandacht voor de misstanden bij de politiek, de media en het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

De ZDF Heute Show kwam bij Derrick Bergman thuis op bezoek Toen de wegenverkeerswet in 2017 veran-

bijstaat. Eind november gaf hij met VOC-

aantoonbaar is in het bloed, dus ook als

derde en de speekseltest werd ingevoerd,

voorzitter Derrick Bergman een presentatie

je niet meer onder invloed bent. Dit geldt

lanceerde het VOC de website en cam-

aan een stagiaire van het ministerie van

nog sterker voor dagelijkse consumenten,

pagne www.cannabisenverkeer.nl . Je hebt

infrastructuur en waterstaat. Deze studente

die altijd een positieve test riskeren als zij

de flyers van deze campagne misschien

bestuurskunde maakt een stakeholder

aan het verkeer deelnemen. Het verschil in

weleens in de coffeeshop zien liggen.

analyse van het onderwerp cannabis en

behandeling tussen verkeersdeelnemers

Omdat we steeds meer mails kregen van

verkeer. Een mooie gelegenheid om de

die positief testen op alcohol en verkeers-

mensen die in de problemen waren geko-

misstanden en onrechtvaardigheden toe

deelnemers die positief testen op cannabis

men door de speekseltest en de bloed-

te lichten, onderbouwd met een stevig

is groot en onverdedigbaar. Zo moet de

test die er op volgt, startten we in 2021 de

document, inclusief twee pagina’s bron-

laatste groep een verplicht psychiatrich

werkgroep speekseltest. Jef Martens leidt

nen. Het grootste probleem blijft dat THC

onderzoek laten doen, op eigen kosten. De

de groep, die ruim twintig getroffenen

nog lang tot zeer lang na cannabisgebruik

speekseltest misère komt prominent aan

62 HighLife


vernieuwde model onderdeel zijn van de ‘Routekaart naar regulering’ waarvoor advocaat Tim Vis pleitte bij het PCN-jubileumsymposium. Een ander plan dat we in 2023 willen realiseren is een kleine, uitvouwbare folder die de werktitel ‘Eerste Hulp Bij Politie’ mee heeft gekregen. In deze EHBPfolder willen we in het kort uitleggen wat je rechten en plichten zijn als je met de politie in aanraking komt als cannabisconsument, thuisteler of verkeersdeelnemer die weleens van cannabis geniet. Het bestuur van de stichting VOC wenst alle lezers en makers van HighLife gezondheid, geluk en plezier in het nieuwe jaar.

Jef Martens (VOC-werkgroep Speekseltest) in de CannaStemBus

VOC

bod in het meest recente VOC bidbook,

Heute Show, een van de best bekeken Duitse

OVER HET

dat dit voorjaar is verschenen. In november

tv-programma’s. Het bezoek van Mariella

Het Verbond voor Opheffing van

verdedigden de bewindslieden van het

Dimech, hoofd van de cannabis autoriteit van

het Cannabisverbod (VOC) is een

ministerie van justitie en veiligheid hun

Malta, aan het VOC op 23 september. Helaas is

onafhankelijke, niet-commerciële

eerste begroting. Zo’n begrotingsbehande-

Dimech in november, tien maanden na haar

stichting, die sinds 2009 strijdt voor

ling is een belangrijk moment, zowel voor

benoeming, vervangen door een hardliner.

fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief

de ministers als voor de Tweede Kamer-

Het VOC ondertekende een verklaring naar

het recht op thuisteelt. Einddoel

leden. De VOC-lobbywerkgroep stuurde

aanleiding van die vervanging. En we hadden

is volledige legalisering, oftewel

alle justitiewoordvoerders in de Tweede

een stand bij het PCN-jubileumsymposium in

opheffing van het cannabisverbod.

Kamer daarom een brief ter voorbereiding,

Eindhoven, dat een mijlpaal was voor heel

Website: www.voc-nederland.org

met een exemplaar van het meest recente

Nederwietland.

Twitter/Instagram: @vocnederland

bidbook. Dat hebben ze in mei al in hun

Kijk de video’s vooral terug:

Mail: info@voc-nederland.org.

postvak gekregen, maar het kan geen

youtube.com/@pcn25 .

Wil je toegevoegd worden aan de

kwaad om je boodschap te herhalen. Frappez toujours, zoals de Fransen zeggen.

VOC mailinglijst, stuur ons dan even We sluiten het jaar traditiegtrouw af met een

een mailtje.

fondswervingsactie, want als onafhankelijke

Fondswervingsactie

stichting is het Verbond voor Opheffing van

Terugkijkend op het jaar 2022 zijn er

het Cannabisverbod volledig afhankelijk van

verschillende mijlpalen en hoogtepunten

donaties. Wil jij een steentje bijdragen, met

aan te wijzen. Het werkbezoek van Ernst

een eenmalige donatie of als Patron van het

Kuipers aan Het Paradijs in Breda; de eerste

VOC? Kijk dan op https://voc-nederland.org/

keer dat een minister van volksgezondheid

steun-voc/ . Ook in 2023 blijven we ons hard

Het VOC organiseert elke maand een

officieel een coffeeshop bezocht. De

maken voor beter beleid en bevrijding van

openbare vergadering, via Discord

legalisering van cannabis in Thailand. De

cannabis, blijven we informatie verspreiden

of op locatie.

deelname van VOC-voorzitter Derrick

en media te woord staan en blijven we

Kijk voor actuele informatie op

Bergman aan de cannabis special van de ZDF

lobbyen en verbinden.

https://voc-nederland.org/agenda/.

Openbare VOC vergadering

Eerste Hulp Bij Politie We willen een nieuwe versie maken van het ‘Model voor een transparant en rationeel cannabisbeleid’ dat het VOC in 2011 publiceerde. Misschien kan dat

Steun het VOC! Je kunt de stichting VOC op diverse manieren steunen, onder meer als Patron. Alle mogelijkheden zijn hier te vinden: www.voc-nederland.org/steun-voc. Alvast bedankt!

HighLife 63


64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Straatkunst als protest

Antiproduct De Franse graffitikunstenaar Antiproduct laat in Nantes zijn protest horen met muurschilderingen, gestencilde posters en stickers. In zijn messcherpe canvasschilderingen laat hij zich inspireren door films en andere popcultuur.

Hoe lang maak je al graffiti op straat?

Een havenstad, maar de haven is gesloten.

met stencils te maken. Grote schilderingen

De economische impuls komt nu van het

doe ik niet in de binnenstad. Daar loop ik

Sinds 2007.

toerisme. Er is veel kunst. Het is een mooie

meer risico en de muren worden heel snel

en coole stad om in te wonen.

schoongemaakt. In de stad plak ik wel

Zijn dat ook opdrachten?

stickers en posters.

Nee, het is altijd illegaal.

Zijn er veel graffitischilders in Nantes?

Ga je overdag de straat op of ‘s avonds?

Ja, en veel muurschilderingen worden

Schilder je alleen in je eigen stad of ook daarbuiten?

gefinancierd door het stadsbestuur.

Ik heb eerder graffiti gedaan in Parijs, en ik

Meestal ’s avonds of ’s nachts, want overdag

heb in Montreal, Canada geschilderd en

loop ik meer risico om opgepakt te worden.

In welke wijk van Nantes woon je?

Dublin, Ierland. Maar nu heb ik niet veel geld

Op sommige verlaten plekken hier in de

In Port de L’Erdre. Dat is buiten het centrum,

en reis ik minder naar het buitenland.

buurt kan ik wel overdag schilderen.

vlakbij de universiteit.

Nantes, wat is dat voor stad?

Op welke plekken schilder je?

Op straat maak je vooral protestschilderingen.

Het is in grootte de zesde stad van het land.

Ik heb veel tijd nodig om een schildering

Ja, ik ben actief in de politieke beweging en protesten in mijn stad. Ik ben anarchist. Mijn stencils gaan over zaken als sociale gelijkheid, dierenrechten, feminisme, antikapitalisme en milieu.

Krijg je reacties van het publiek als je op straat bezig bent? Ja, soms, positief. Mensen die me complimenten geven.

En waarom koos je voor de naam Antiproduct? Dat is ironisch bedoeld. Ik maak veel dingen, maar ben tegen productie die de natuurlijke hulpbronnen uitput en het milieu vervuilt. Laten we alleen dat

HighLife 65


produceren, wat we nodig hebben en nuttig is.

Hoe ga je schilderen op een muur en wat neem je mee? Ik ga per fiets, tram of auto. Ik neem mijn stencils, spuitbussen en gasmasker mee.

Je maakte een mooie schildering van Angela Davis, de Amerikaanse feministe en activiste.

posters. Op één ervan staat de Franse oproerpolitie met doodshoofden.

Daar heb ik meerdere versies van gedaan. Ik

Op het schild staat de tekst: ‘Ze bewaken de

heb er een bij de universiteit van Nantes

rijken en jagen op de armen.’ Ik maakte de

gemaakt, met een feministische tekst erbij.

poster na de dood van de jonge milieuactivist Rémi Fraisse. Hij kwam om het leven

Je plakt ook gestencilde protest-

66 HighLife

door een stungranaat die een agent had


Nantes was dat het gebied bij de rivier. Daar komen mensen bij elkaar om wat te drinken en te praten. En daar waren de autoriteiten niet blij mee.

Als je erop terugkijkt, was het een hele gekke situatie. Logisch dat er protest tegen komt. In die tijd was ik ook aan het joggen. Dat was verboden, maar ik deed het toch. We werden achtervolgd door de politie. Ik kon hard wegrennen, maar een vriend van mij is gearresteerd. Hij moest een flinke boete betalen.

Street art is nogal commercieel geworden. Denk je dat het nog steeds een functie heeft als politiek protest? Ja, het is voor arme mensen een toegankelijk middel mensen om zich uit te drukken.

Er zijn niet veel straatkunstenaars die politieke boodschappen gebruiken, vooral niet in Europa. Dat klopt. Er wordt nu veel geld aan verdiend. Dus daarom strijdt men niet tegen de autoriteiten.

Hoe wil je verder gaan met je kunst? Ik wil doorgaan met het verkopen van mijn in 2014 tegen de aanleg van een dam,

De posters hebben rake boodschappen maar ook humor.

waardoor een deel van het bos werd

Ja, ik wil niet altijd serieus zijn.

afgevuurd. Dat gebeurde tijdens protesten

leven. https://www.instagram.com/

vernietigd. Ik was er ook bij.

Exposeer je ook? Je meest recente muurschildering is zwart-wit met daarop het woord Amargi. Wat betekent dat?

werk, zodat ik een inkomen heb om van te

antiproduct_/

Jazeker, ik heb nu 58 exposities gedaan, vooral in cafés en festivals zoals het rockfestival Hellfest.

Amargi is het oudst bekende woord voor vrijheid. Ik maakte deze afgelopen zomer in Nantes, bij de Tortière-brug.

Hoe groot zijn je canvasschilderingen? Dat varieert van vijftig bij vijftig centimeter

Op je Instagram-pagina staan niet veel muurschilderingen.

tot een meter bij een meter twintig.

Dat komt omdat ik er per jaar maar een paar

Met welke materialen maak je ze?

maak, want het is veel werk. Ik richt me

Ik werk met spuitbussen, kwasten en stiften,

meer op canvas en papier, want daar kan ik

vooral posca en Molotow markers.

ook wat mee verdienen.

In de canvasschilderingen laat je je inspireren door films en andere popcultuur, zoals Mad Max en Twin Peaks.

Je schilderde de afgelopen jaren ook over het coronavirus. In Frankrijk had je een hele strenge lockdown, niet? Ja, je moest een document hebben om de

Twin Peaks vond ik te gek. En ik hou van

straat op te gaan, maar niet langer dan een

westerns, zoals The Good, the Bad and the Ugly.

uur en binnen een kilometer van je huis. En

Verder: 80’s cinema, sciencefiction en horror.

sommige plaatsen waren verboden. In

HighLife 67


GAMES

Call of Duty: Modern Warfare II

Bloedstollend en meeslepend De release van Call of Duty: Modern Warfare II werd in Nederland met extra aandacht ontvangen door enige hyperrealistische scenes op de Amsterdamse Wallen. Game- en techjournalist Jan Meijroos was op de Amsterdamse zender AT5 enthousiast over het resultaat: ‘Het namaken van steden in games gebeurt al lang, maar meestal kiezen ze iconische wereldsteden, zoals Parijs of New York. Amsterdam komt niet vaak voor.’ ‘Nu is dat anders: Het past in de verhaallijn.

gameplay. Vecht samen met je vrienden in

Daarnaast denken Amerikanen dat we hier

een echt meeslepende ervaring met

alleen maar joints roken en het hier Sodom

waanzinnig realistische audio, belichting en

en Gomorra is. Dat valt natuurlijk mee in het

graphics. Dit is de meest geavanceerde Call

echt, maar ze vinden het interessant en

of Duty ooit gemaakt.

bijzonder.’ De game ziet er fantastisch uit. Modern Warfare II bevat een reeks game-

Alles wat Amsterdam voor veel toeristen

play- en grafische innovaties die de

kenmerkt, zoals coffeeshops, rondvaartboten en veel geparkeerde fietsen, komt

John Price, de moedige John ‘Soap’

franchise naar een hoger niveau tillen,

voorbij Meijroos: ‘Er werken honderden, of

MacTavish, de ervaren Sergeant Kyle ‘Gaz’

waaronder:

misschien wel duizenden mensen aan één

Garrick en de lone wolf zelf, de zeer geliefde

• Een opnieuw gemaakt en verbeterd

spel. Één iemand is bijvoorbeeld alleen maar

Simon ‘Ghost’ Riley. Gebruik nieuwe wapens,

bezig met de glinstering van het water in de

voertuigen en geavanceerde uitrusting om

gracht goed krijgen.’

je vijanden te verslaan. Bereid je voor en vecht vanaf de zee om je vijanden onderwa-

AI-systeem • Verbeterde rendering en fotogrammetrie-technologie • Een nieuw Gunsmith-systeem met meer

Task Force 141

ter te belegeren, een zwaarbewaakte basis

Call of Duty: Modern Warfare II is het vervolg

te doorbreken, het gebied langs de kanalen

op Modern Warfare uit 2019. Ontdek zelf

te infiltreren en je bondgenoten te bevrijden

leggen voor de volgende generatie van

waarom Task Force 141 (TF141) is uitgegroeid

uit een verborgen locatie diep in de

gameplay.

tot een legendarisch team, met de terug-

bergen. Infinity Ward brengt je bloedstol-

keer van de iconische teamleider Captain

lende, revolutionaire en hypermoderne

68 HighLife

aanpassingsmogelijkheden dan ooit. • Baanbrekende innovaties die de basis


DECEMBER

16

VRIJDAG

19

7:00

19

7:30

20

Werkoverleg

8:00 8:30

2

1

10:30

1

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30

Lunchraafnkspraak F

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Fabrice Bourgelle

HOLLIE COOK

blowen is een positief deel van mijn leven Met haar laatste album Happy Hour gaat Hollie Cook nog meer richting Lovers Rock. Vergeet die rock, want we hebben het hier over zoetgevooisde reggae. En met een track als Kush Kween weet je ook gelijk uit welke hoek al die lieflijkheid zoal vandaan komt…

70 HighLife


Highlife interviewt Hollie Cook (1986) in een

het een logische ontwikkeling om dat zelf te

een schilderij te maken, hoe dan ook. Het

huiselijke setting, via Zoom. De zangeres uit

doen. Ik zong in een hervormde line-up van

kan opengelaten worden voor de luisteraar

Londen is net een weekje thuis, nadat de tour

The Slits, hun muziek was zwaar beïnvloed

om zelf iets in te vullen.”

van ongeveer vier weken is afgelopen. Een

door reggae. In de seventies in Londen

beetje aan het bijkomen, weer wat bijslapen,

gingen punk en reggae goed samen.”

en alles op een rijtje zetten. Dat op een rijtje

Therapeutisch “Muziekmaken en reflecteren op mijn

Mijn stem vinden

emoties kan heel therapeutisch werken.

“The Slits namen die invloeden ook op, dus

Moeilijke tijden verwerken, dynamiek in

toen ik met hen speelde, ging ik mee in het

relaties begrijpen - het helpt. Ik ben in het

idee om reggae te maken en zo te zingen, in

algemeen heel retrospectief met mijn

plaats van er alleen maar naar te luisteren. Het

denkprocessen, en ik ben er goed in om

voelde heel natuurlijk aan, en ergens op dat

mijn gevoelens te analyseren nadat ze zijn

pad kwam ik Prince Fatty tegen. We probeer-

gevonden. Op het moment zelf laat ik

zetten moeten wij trouwens ook even doen:

den wat liedjes uit om te zien wat er ging

mezelf toe om te voelen wat ik dan ook

ze is de dochter van Sex Pistols drummer Paul

gebeuren, en toen vond ik echt mijn stem. Ik

voel, en dan heb ik de neiging om achteruit

Cook en Culture Club zangeres Jeni Cook, en

wist vanaf dat moment wat ik wilde gaan

te kijken naar wat die gevoelens nou waren.

zong in de nadagen bij de feministische

doen. Door punk vond ik reggae. Verschil-

Als die gevoelens komen van schokkende

punks van The Slits. Maar daar gaan we het

lende stijlen ja, maar de energie en de

of traumatische situaties: daarop reflecte-

dus niet (uitgebreid) over hebben.

benadering zijn hetzelfde.”

ren en dan in staat zijn om dat in een

Zoete liefdesliedjes

Eerlijkheid

Wel over hoe ze ooit in die Lovers Rock

“Mijn teksten zijn belangrijker geworden, ik

verzeild raakte. “Het gaat over super zoete

houd ervan om muziek te maken met

Melodie gedreven

liefdesliedjes met veel harmonieën. Dat

eerlijkheid, maar ik vertel niet altijd mijn

“Soms ga ik ervoor zitten en schrijf ik

kwam pas echt in mijn leven door het

eigen verhalen. Soms is het een fictief

teksten, als dat het geval is laat ik het

luisteren naar albums van Caroll Thompson

scenario, soms is het gewoon een kwestie

gewoon gebeuren, maar het moet wel in

en Janet Kay. Het had een heel vrouwelijk

van poëtisch zijn, genieten van het zingen,

een bepaalde verse vorm zitten. Of ik

geluid, met liefde als thema, en dat sloeg aan.

de woorden schrijven zichzelf - het hangt

schrijf als een bewustzijnsstroom en dan

Toen ik eenmaal zelf muziek ging maken, was

ervan af. Ik houd ervan om met mijn teksten

pik ik daar gedeeltes uit, om vervolgens

Door punk vond ik reggae.

creatieve uiting om te zetten - zodat dat ik dan verder kan gaan.”

HighLife 71


nodig. Maar vroeger, toen we wat langer onderweg waren…”

Niet veel nodig “Helaas ben ik alleen in Nederland geweest als ik er optredens had, dus mijn tijd was altijd erg beperkt. Ik heb wel kansen gehad om wat meer tijd in Amsterdam door te brengen, met mijn vrienden, en een paar coffeeshops te bezoeken, en daarvan te genieten. Dat is best wel intens trouwens. Je hebt dan maar een paar uurtjes. Ik houd ervan om uitgebreid de tijd te nemen als ik blow, dat ik me comfortabel voel, en om alles in mijn tempo te doen. Ook al blow ik best wel veel, ik heb niet veel nodig. De laatste keer dat ik in een coffeeshop was, is nu meer dan vijf jaar geleden. Als ik weer in Amsterdam ben denk ik dat ik er dan wel weer naartoe ga, als ik er de tijd voor heb.”

Kalibreren “Ik houd van blowen, ik vind wiet heel lekker. Gewoonlijk stop ik elk jaar voor een maand of twee, om mijn hoofd schoon te maken, en mijn tolerantie voor wiet opnieuw te kalibreren. Blowen is een belangrijk onderdeel van mijn relax proces en mijn creatieve proces. En ik houd ervan om elke dag te relaxen en creatief te zijn. Het speelt een rol in mijn leven vanaf dat ik teenager was. Ik heb nu geleerd om een fijne relatie met wiet te hebben. Het is meer relaxed en holistisch dan wanneer je een tiener bent, in die tijd wil je graag knetterstoned zijn. Het is nu meer een louterend iets.”

De fascinatie blijft “De soorten wiet die ik rook interesseren me, maar ook welke tijden van de dag of nacht, in welke situaties, sociaal of anderszins - ik houd ervan. Het houdt maar niet op me te fascineren, ook met de verschillende manieren hoe ik er op kan reageren. Mijn reacties zijn nu bijna altijd goed, maar ik ben ook door een fase gegaan dat ik heel gespannen was en dat wiet me helaas niet hielp. Het begon toen voor mij een deel van het probleem te worden. Maar nu zit ik in een heel gelukkige plek, emotioneel, en blowen is naar de melodie toe te werken. Het is

Altijd checken

allemaal door melodie gedreven, en dan

Blowen is bij Hollie altijd een belevenis, maar

pas ik woorden aan op wat de melodie van

het is alweer een tijdje geleden. “Als je maar

Zintuigen openen

het liedje al is. Zoals ik het hoor, je verzint

een dag hebt en je doet dan een show, kan

Voor blowen neemt Hollie het liefst ruim de

melodieën, je zingt bepaalde geluiden, je

het tricky zijn om de tijd te vinden om jezelf

tijd, en combineert ze het graag met iets

laat het klinken als bepaalde woorden, en

mee te nemen naar een coffeeshop. We

anders waardoor ze zich goed voelt. “Als ik

van die woorden maak je een verhaal, en

checken wel altijd of er eentje in de buurt is.

een bad neem, of mediteer, of een stretch

dan kan je beslissen om het een belevenis

Bij ons laatste optreden in Nederland hadden

sessie heb of ik doe yoga: dat is een mooie

of een subject te laten zijn.”

we er geen tijd voor, en het was ook niet

manier om je zintuigen te openen. Je krijgt er

72 HighLife

een groot positief deel van mijn leven.”


energie van, dat je je bewust bent van je

natuurlijk als mogelijk. Nee er is in de UK geen

gedaan met mijn muzikale projecten. Janine

lichaam op een andere manier, het verhoogt

legale wielcultuur, helaas, dus je moet het

zou vast iets cool en anders doen. Ze heeft

ook mijn fysieke zintuigen. Mijn geest en

doen met wat je kunt krijgen.”

een holistisch karakter en kennis van planten,

lichaam verbinden zich zo heel

en ze zou waarschijnlijk begrijpen

makkelijk.”

waar ik vandaan kom.” Een

Het voelt goed Wat ze dan rookt maakt niet echt uit, het is altijd heel random. “Ik houd veel van hybrides, soms vind ik sativa’s een beetje te energiek en intens, en dan zijn er weer indica’s die me knock out laten

Ik houd veel van hybrides, soms vind ik sativa’s een beetje te energiek en intens, en dan zijn er weer indica’s die me knock out laten gaan.

gaan. Momenteel rook ik Blue

interessante muzikante in ieder geval, waar we zeker nog wel wat van gaan horen. Maar goed, Hollie Cook is nu in Londen. “Even wat bijkomen, wat tijd vrijmaken en lekker thuis zijn. Ook reflecteren op de achterliggende tijd. En meer muziek schrijven, want ik voel me heel

Dream, ik weet niet helemaal wat het is, maar

Kush Kween

creatief op het moment. Voor volgend jaar

het doet me goed voelen. Ik heb ook nog wat

Kush Kween maakte Hollie samen met Jah9,

heb ik weer wat samenwerkingen staan, en er

wiet kado gekregen van een vriend, daarvan

de Jamaicaanse reggae zangeres

komen shows aan.”

weet ik ook niet wat het is. Maar gewoonlijk

Janine Cunningham. “Ik wilde samenwerken

deal ik met kweek van eigen bodem, zo

met een andere artiest, dat had ik nog nooit

www.holliecook.com

HighLife 73


Door: Rob Tuinstra

Cult comic vol stoner-humor Megg de heks, Mogg de kat, hun vriend Uil en Weerwolf Jones worstelen tevergeefs met hun depressie, drugsgebruik, seksualiteit, armoede, gebrek aan ambitie en hun complexe gevoelens voor elkaar. Megg en Mogg besluiten een tripje naar Amsterdam te maken voor wat quality time, hoewel de trip slecht begint als ze hun antidepressiva vergeten.

Ze hebben Uil nodig om hen te helpen hun relatie

verhaal. Amsterdam was aanvankelijk opgevat als

te redden. Maar waarom heeft hij een koffer vol

een “odds and ends”-collectie. Uiteindelijk werd

glazen dildo’s meegenomen? En wat doen ze als

het iets veel groters en ik denk dat het op zichzelf

ze beseffen dat huisoppas Werewolf Jones hun

staat. Ik zie het bijna als een alternatieve realiteits-

appartement in een freak-zone heeft veranderd?

versie van Megahex. Iedereen is erg high en

Aldus in het kort de bizarre avonturen rond Megg &

depressief en doet grappige, vreselijke dingen. Je

Mogg van de Australische striptekenaar Simon

zou het moeten kopen als je dat nog niet hebt

Hanselmann. Er is net als bij onze eigen Phonkie de

gedaan. Het is goed om op het toilet te lezen. Beter

Zombie een grote rol weggelegd voor een uil.

dan de meeste andere toiletboeken op de markt.

Toeval of niet? Megg & Mogg in Amsterdam was

Dit is een stijlvol toiletboek.’

alweer het vierde deel in de serie die begon met Megahex in 2014. Zijn werk zit vol stoner-humor

TV debuut

Hanselmann is een grappige schrijver en cartoo-

Tijdens de langdurige Australische corona

nist, maar wat de strip zo interessant maakt is de

lockdowns begon Hanselmann op Instagram te

manier waarop het onderwerp depressie wordt

werken aan Crisis Zone, dat uitgroeide tot een

behandeld en de manier waarop het ouder

graphic novel van +300 pagina’s. Hij won er een

worden van de karakters hen heeft veranderd.

Eisner Award mee. En er is meer succes. Onlangs

Hanselmann, zoon van een biker en een drugsver-

maakten zijn stripkarakters hun debuut in The

slaafde, is duidelijk geïnteresseerd in het verken-

Paloni Show! Halloween Special op het tv

nen van emotioneel beladen terrein.

streaming platform Hulu. Hij startte met zijn vrouw een familie en is eindelijk gelukkig. Hij vertelt dat

‘Iedereen is erg high’

zijn stripwerk hem zijn leven heeft gered: ‘Ja. Vrij

Megahex in Amsterdam begon als een verzame-

letterlijk. Ik weet niet waar ik zou zijn zonder. Ik was

ling kortere strips, maar daaruit groeide iets moois.

erg depressief voordat mijn carrière begon. Ik heb

Megg staat in de rij voor het Anne Frank Huis, steekt

al acht jaar niet meer de behoefte gevoeld om in

een joint op en besluit dat de rij te lang is en ze

therapie te gaan. Ik kan nu de kost verdienen. Nu ik

daarom veel te lang moet wachten. Bovendien wil

doe wat ik wil, ben ik gelukkig.’

ze de Wallen nog bekijken. Hanselmann: ‘Alles

74 HighLife

puzzelt zichzelf op de een of andere manier

www.fantagraphics.com/collections/simon-

elegant samen in een werkbaar, zij het stoned

hanselmann


Door: Redactie HighLife

Eerbetoon aan dr. Raphael Mechoulam, de ontdekker van THC

Dr. Raphael Mechoulam, de ontdekker van THC, vierde op 5 november zijn 92ste verjaardag. Toch is hij niet bij iedereen bekend. Dat is jammer, want deze Israëlische onderzoeker is eigenlijk de ontdekker van THC door een baanbrekende studie in 1964. In een recent interview vertelde hij over die tijd. Mechoulam: ‘Ik ben gefocust op de chemie van

den. Ons eerste artikel ging over de structuur van

cannabis hebben gebruikt. Waarschijnlijk zullen

natuurlijke producten, meestal van planten. In

cannabidiol (CBD) en even later isoleerden we

medicijnen tegen epilepsie de eerste zijn. Het

het begin van de jaren zestig kwam ik er tot mijn

voor het eerst THC in pure vorm en verduidelijk-

kunnen natuurlijke producten zijn zoals CBD, wat

verbazing achter dat hoewel 150 jaar eerder

ten we de structuur ervan. Het blijkt dat er

een uitstekend product is omdat het geen

morfine uit opium was geïsoleerd en cocaïne

ongeveer 100 verbindingen van hetzelfde type

bijwerkingen heeft, maar ook derivaten, en ik

100 jaar eerder was geïsoleerd, de chemische

zijn – we hebben de meeste van de belangrijkste

twijfel er niet aan dat dit zich in grote mate zal

samenstelling van cannabis niet goed bekend

geïsoleerd, maar ze bleken niet psychoactief te

uitbreiden als een belangrijk gebied van

was. Enkele vooraanstaande chemici hadden

zijn. De enige die psychoactief was, was THC.’

therapieën.’ Mooi om te lezen dat deze

eraan gewerkt, maar de werkzame stof of

Over de rol van cannabis bij epilepsie zei hij in

vooraanstaande wetenschapper ook op hoge

verbindingen waren nooit in zuivere vorm

2019: ‘CBD wordt in hoge concentraties

leeftijd nog steeds actief is.

geïsoleerd en de structuren waren niet bekend.’

aangetroffen in de meeste cannabinoïdemengsels. De meeste planten produceren

Epilepsie

cannabidiol. We ontdekten later dat zowel THC

Hij vervolgt: ‘Om de farmacologie te begrijpen

als CBD anti-epileptische activiteit hebben. CBD

en klinische proeven te doen, heb je een sterke

kan in hoge doses worden gegeven omdat het

chemische basis nodig. Daarom begon mijn

geen bijwerkingen heeft.THC kan bijwerkingen

groep te kijken naar de chemie van cannabinoï-

veroorzaken voor mensen die nog nooit

HighLife 75


Door: Redactie HighLife

Gianni Versace Retrospective

Pionier in de modewereld

Met Gianni Versace Retrospective brengt het Groninger Museum de carrière van de excentrieke Italiaanse modeontwerper Gianni Versace tot leven. In de kleurrijke tentoonstelling (te zien tot 7 mei 2023) kom je in een wereld van extravagante kleding en uitbundige catwalkshows, waarin mode, pop en design op spectaculaire wijze samenkomen. Gianni Versace werd 25 jaar geleden vermoord, maar zijn vooruitstrevende ideeën zijn nog steeds voelbaar in het modebeeld van nu.

©Dreamrealizer

76 HighLife


Talloze outfits, accessoires, stoffen, tekenin-

moedigde hij vrouwen aan om zelfverzekerd

vormen uit de Griekse oudheid en door

gen, interieurdesigns en filmopnames van de

genoeg te zijn om hun lichaam niet te

thema’s als bondage en SM. Daarnaast

legendarische shows uit zijn glorietijd laten

verbergen. Als slimme marketeer betrok hij

werkte hij met kunstenaars als Andy Warhol,

zien hoe uitzonderlijk creatief Versace was. Hij

beroemdheden zoals 2Pac bij het promoten

Jim Dine en Julian Schnabel, waarmee hij als

verbond mode met muziek, fotografie en

van zijn merk en tegelijkertijd maakte hij van

nooit tevoren de verbinding tussen het oude

grafisch ontwerp en liep hiermee voorop in

onbekende modellen supersterren. Naomi

en nieuwe benadrukte. Op 15 juli 1997 werd

een tijd waarin modeshows en reclamecam-

Campbell, Claudia Schiffer en Cindy Crawford

Gianni Versace op 50-jarige leeftijd voor zijn

pagnes aan het veranderen waren in

hebben aan hem de titel ‘supermodel’ te

woning in Florida door de Amerikaanse

kunstwerken. Alle objecten in de tentoonstel-

danken. Voor zijn reclamecampagnes werkte

seriemoordenaar Andrew Cunanon

ling zijn originele stukken en komen uit

Gianni Versace samen met vooruitstrevende

doodgeschoten. Bij zijn begrafenis waren

particuliere verzamelingen uit heel Europa en

fotografen als Helmut Newton, Peter Lindbergh

talloze bekendheden personen en popster-

Noord- en Zuid-Amerika.

en Bruce Weber. Gianni Versace creëerde een

ren, zoals prinses Diana en Elton John, aanwe-

nieuwe status quo voor de mode-industrie.

zig. Met zijn dood verloor de modewereld een

Supermodellen

van de belangrijkste ontwerpers van de

Gianni Versace (1946-1997) was een pionier in de

Pop art en bondage

modewereld. Hij doorbrak het traditionele

Versace had een grote interesse voor

man-vrouw beeld door in zijn creaties voor

beeldcultuur en kennis van kunstgeschiede-

Groninger Museum

beide seksen naar macht en seksualiteit te

nis en dit verwerkte hij in grensverleggende

Museumeiland 1

verwijzen. Zijn openlijke homoseksualiteit

combinaties en in sterke patronen. Zo combi-

9711 ME Groningen

maakte hem een belangrijke persoon binnen

neerde hij klassieke beelden met pop art uit

de LGBTQ-beweging en met zijn creaties

de jaren zestig en liet hij zich inspireren door

twintigste eeuw.

www.groningermuseum.nl

Campagnebeeld Gianni Versace Lor & Dor Miami ©André Rau

HighLife 77


FILMS / SERIES

THE PERIPHERAL

Door: Rob Tuinstra

Ideeënrijke science ficton

The Peripheral is een visueel prachtige en ideeënrijke science fiction serie gebaseerd op het gelijknamige boek van de ‘Godfather of Cyberpunk’ William Gibson. Zijn materiaal is niet eenvoudig te verfilmen, want hij is een meester in onnavolgbare ideeën die alle kanten op gaan, maar het team dat eerder verantwoordelijk was voor de serie Westworld heeft er een pakkend project van gemaakt. The Peripheral draait om Flynne Fisher, een

en hallucinante glimp op van het lot van de

moment: de geboorte van internet en al deze

jonge vrouw in een vergeten hoek in het

mensheid. En wat daarna komt.

technologieën die de samenleving om ons

ambitieus, maar is druk met de zorg voor haar

Bullshit detector

ren. Ik denk ook dat hij een uitstekende Bullshit

stervende moeder. Ze lijkt geen toekomst te

Jonathan Nolan, een van de makers van de

Detector heeft. In al zijn boeken kun je de

hebben, tot de toekomst haar roept. Ze wordt

serie: ‘William Gibson is een van de grote

gedachte zien die erin is verwerkt. Hij

door een onbekend techbedrijf uit Colombia

profeten in science fiction. Dit is de man die

presenteert de toekomst als een ijsbergmodel

gevraagd om mee te spelen in een sim-game.

ons de term ‘cyberspace’ gaf. Hij bedacht niet

en heeft veel tijd besteed aan het nadenken

Ze wordt daarbij geholpen door haar broer

zomaar een technologie; hij zag het en

over hoe technologie werkt, maar ook hoe het

Burton, een marinier met haptische implanta-

realiseerde het zich volledig voordat het

de beschaving eromheen gaat informeren en

ten, wat hem een extreem efficiënte

arriveerde, en in zo’n mate dat hij het kon

aanpassen.’ The Peripheral zal waarschijnlijk

geweldmachine maakt. Hun beste maatje is

benoemen. Hij is een buitengewone denker

een tweede seizoen krijgen. Gelukkig maar,

Connor Pennske, die met hen opgroeide. Hij

die aanwezig was op een buitengewoon

want het is heel erg aangenaam tv-kijken.

Amerika van morgen. Flynne is slim en

ging met Burton het leger in en keerde terug met een driedubbele amputatie. Hij probeert aan zijn chronische pijn te ontsnappen door zijn bitterheid te verdrinken. Hij is een wrange, maar dodelijke partner. In de sim heeft Flynne te maken met andere partners. Wilf Netherton is een fixer die de crimineel Lev Zubov uit de problemen moet halen. En wie is Aelita West? Is zij de sleutel tot alles? Ze is mysterieus en idealistisch en wil de wereld redden. Of een wereld. Aelita is degene die Flynne heeft ingehuurd. Dat levert een duizelingwekkende

78 HighLife

heen informeren, veranderen en transforme-


2023 Inschrijving voor de legendarische HighLife Cup 2023 kan nu online! Ga naar https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2023 en schrijf u nu in! Deelname aan de HighLife Cup 2023 is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in de cannabisbranche, zoals coffeeshops, growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven. Een vakjury bestaande uit 20 personen zal de (gecodeerde) inzendingen beoordelen op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

De categorieën in 2023 zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hybriden algemeen geteeld op hydrocultuur Hybriden algemeen geteeld op aarde (bio) Automatisch bloeiende soorten (indoor en outdoor) Haze soorten geteeld op hydrocultuur Haze soorten geteeld op aarde (bio) Kush soorten Nieuw! Old Skool (commerciële soorten) Nieuw! House Specials (unieke soorten van het huis) Sativa’s (>70% Sativa genetica) Indica’s (> 70% Indica genetica) Amerikaanse soorten IMPORT Nieuw! Amerikaanse soorten gekweekt in NL Outdoor soorten ( buiten geteelde buitensoorten) Medicinale soorten (met aantoonbaar hoog CBD gehalte) Hasj IMPORT (traditionele hasj uit buitenland) Hasj NEDERHASJ (traditionele hasj gemaakt in Nederland) Hasj EXTRACTIES

Zorg dat u uiterlijk voor 1 maart 2023 uw bedrijf per email heeft aangemeld als deelnemer. Daarna ontvangt u per email verdere instructies.

Wilt u deelnemen aan de HighLife Cup 2023? Email uw aanmelding dan z.s.m naar onderstaand adres, graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiele nummer info@softsecrets.nl Let op! Wij verwachten van winnaars van een trofee dat ze voor een klein bedrag een jaar lang (6x) adverteren in HighLife magazine, op de pagina’s ‘HighLife Cup Winnaars’. Met vriendelijke groeten, en veel succes! Team HighLife/Soft Secrets


Movies

Books HET EILAND

,

Adrian McKinty Boekerij

McKinty had al een hele reeks boeken rond politieman Duffy geschreven, maar zat toch op een dood spoor. Hij besloot Uber chauffeur te worden en schreef nog een laatste standalone thriller. Een wonder gebeurde. De Ketting werd een wereldwijd succes en McKinty is terug als gevierd schrijver. De Ier woonde enige jaren in Australië en daar is deze onweerstaanbare pageturner (hoe zeg je dat, bladzij-omdraaier) ook gesitueerd. De pasgetrouwde Heather Baxter bezoekt met haar echtgenoot Tom en zijn twee tieners Olivia en Owen een afgelegen eiland. De bewoners van Dutch Island blijken echter minder gastvrij dan eerder gedacht, bemerken ook Hans en Petra, een

IK ZAL JE VINDEN Linwood Barclay Boekerij

Nederlands echtpaar dat ook op het eiland is beland. McKinty houdt de vaart er in en dat leverde een nieuwe bestseller op; 375 pagina’s razende en zinderende spanning.

ATHENA

Romain Gavras Dali Benssalah, Sami Slimane en Anthony Bajon

Vrijgezel Miles Cookson is een geslaagde

Prima film van de zoon van de befaamde

tech-miljonair die slecht nieuws te horen

Griekse filmmaker Costa-Gravas. Athena is

krijgt. Bij hem is de ziekte van Huntington

een fictieve Franse achterstandswijk waar

geconstateerd. Hij heeft geen gezin en

de vlam in de pan slaat nadat een jonge

slechts een broer, maar herinnert zich

inwoner is vermoord. De drie oudere broers

een bezoek aan een bevruchtingskliniek

van het slachtoffer reageren verschillend.

toen hij het als student niet breed had en

Karim komt in opstand tegen de politie,

zijn sperma verkocht. Hij besluit om uit te

Abdel probeert de boel te sussen en Moktar

zoeken of er via die weg misschien kinderen

probeert zijn drugshandel te redden. Vooral

zijn gekomen, en of hij die tot erfgenaam

het eerste deel komt als een mokerslag

kan benoemen. Maar wanneer er een lijst

binnen. In een ruim elf minuten durend shot

met mogelijke nazaten opdoemt worden

vol adrenaline zien we de voorbereidingen

deze het doelwit van moordaanslagen.

voor een haast Middeleeuwse slag. De

Miles gaat op onderzoek uit. Barclay

slag om het desolate betonlandschap van

heeft inmiddels meer dan twintig

dit Franse banlieu doet denken aan een

broeken geschreven, dus zit het met zijn

ouderwetse belegering van een kasteel.

vakmanschap wel goed. Het is een redelijk

Er is best wat aan te merken aan soms

dikke pil van 501 pagina’s, maar het blijft tot

clichématig gedoe en het einde, maar de

het eind amusant en spannend.

film komt toch hard aan.

80 HighLife


Music

IM WESTEN NICHTS NEUES

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Edward Berger

Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl Deze Duitse verfilming van de gelijknamige roman van Erich Maria Remarque uit 1929 is op NetFlix te bekijken onder de Engelse titel All Quiet on the Western Front. Net zoals het

KATATONIA

boek (en eerdere films uit 1930 en 1979) is de boodschap in dit bijna 2.5 uur durende

Sky Void Of Stars

epos duidelijk: oorlog is waanzin en de hel.

Napalm Death

Sommige kijkers zijn van slag omdat de film

Er staan weinig metal albums in deze

de roman van bijna een eeuw geleden niet

kolommen, niet zo vreemd want metal

precies volgt, maar zo’n verplichting bestaat

muzikanten hebben over het algemeen

natuurlijk niet. Regisseur Berger volgt de

weinig met wiet en/of hasj. Van de Katatonia

oorlogsbelevenissen van hoofdpersoon

bandleden weet ik het zo net nog niet, maar

Paul Bäumer en dat levert een rauwe film

de Zweedse band is wel een geval apart.

met een beklemmende muziekscore op die niet makkelijk uit te zitten is, want de boodschap blijft immers al eeuwenlang hetzelfde: oorlog is waanzin en de hel.

GHETTO KUMBÉ Clubbing Remixes ZZK Records

En dan zeker zanger Jonas Renkse, met zijn uit duizenden herkenbare melancholieke, troost gevende en magische stemgeluid. Een rotsvaste, betrouwbare en liefdevolle stem die je schijnbaar moeiteloos door het

Hun debuutalbum uit 2020 was al su-

eindeloze klotebestaan alhier gidst. En dat

pervet, maar nu doet Ghetto Kumbé uit

op een bedje van symfonische metalrock,

Colombia dat nog eens dubbeldik over

machtig vloeiend als een volle stroom. De

met dezelfde tracks geremixed door een

metal zit er nog wel in, maar is in de loop van

internationale cast, en helemaal gericht

de tijd een stuk toegankelijker geworden.

op de dansvloer. Met het eerste album was het al onmogelijk om stil te blijven staan, met de remixen is het helemaal raak. Er zijn leuke melodietjes en pakkende zang te horen, maar opzwepende ritmes en dikke percussie hebben alles overgenomen en doen hun zegenrijke werk. Het Afro-futurisme ligt er dik bovenop, ook al zijn de producers afkomstig uit maar liefst vier werelddelen. Er staat maar een zwakke track op (thanks Monte), de rest is onweerstaanbaar.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

HighLife Magazine, een uitgave van

Apollyon �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37

B

Blue See coffeeshop ��������������������������������������������������������������������������������������������60/61 ‘t Bunkertje �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

C

Canna ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Coffeeshop Cool Running ��������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Kosbor �����������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Magic ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 Coffeeshop Magic ����������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Coffeeshop Magic ��������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Relax ����������������������������������������������������������������������������������������������������������47 Coffeeshop Relax ���������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Relax ����������������������������������������������������������������������������������������������������������75 Coffeeshop Solo �����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Cremers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

D

De Ambassade ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 De Ambassade �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Dutch Leaf ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Dutch Passion �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

E

Easy Going �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

G

Gallery Colorado ����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Greenhouse Secret Farmers �����������������������������������������������������������������������������60/61 Growers Choice ������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Grow-Pro �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

H

Hakuna Matata ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 House of Smart �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Humboldt x Seedstockers ���������������������������������������������������������������������������������60/61

K

Keldertje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Kera Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

L

Laboratorio Extracta ����������������������������������������������������������������������������������������������������37

M

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Medewerkers aan dit nummer: André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel redactie@highlife.nl @highlife.softsecrets @highlifemagazine Advertenties: Daisy Bots info@softsecrets.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief

Mary Jane �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Mascotte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 Mississippi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

P

Papillon ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Papillon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

S

Seed Stockers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Simpel Minds Coffeeshop ���������������������������������������������������������������������������������60/61 Super Sativa Seed Club ��������������������������������������������������������������������������������������60/61 Sweet Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

T

Trefpunt ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

U

Upstairs ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

Z

Zero Zero ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 Zero Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

82 HighLife

Scan de QR-code:Op zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.