MZ Maasstadter Personeelsmagazine 09

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 9 - maart 2018

Neem mee!

g thuis lezen? De Maasstadter rusti e. Er zijn meer me Neem een exemplaar de afdeling. op n re exempla

NIEUW SPECIALISME IN HUIS: GERIATRIE PAGINA 22

AFSCHEIDSINTERVIEW BESTUURDER JOHAN DORRESTEIJN

MOOI VERHAAL!

PAGINA 4

HEMOVIGILANTIEMEDEWERKER ZORGT DAT HET ZIEKENHUIS BEWUST EN VEILIG GEBRUIK MAAKT VAN BLOED- EN BLOEDPRODUCTEN PAGINA 14

1


Voorwoord

I

Beste collega’s

n de verhalen en artikelen van deze eerste editie van de Maasstadter dit jaar zien we de High Five ambities terug. Als we kijken naar ambitie 1, kwaliteit en veiligheid, lees je bijvoorbeeld over de JCI verbeterweken. Verder delen programmamanager JCI Bert Koster en medisch specialist Peter-Paul Coene hun visie over het belang van registreren. Ook voor ambitie 2 – Aandacht voor aandacht – is er aandacht. We realiseren ons als raad van bestuur dat medewerkers werkdruk ervaren. Samen met jullie hebben we stappen ondernomen om tot oplossingen te komen. Manager HR&O Tanja Satoor de Rootas belicht wat de ontwikkelingen zijn. We vinden het belangrijk dat jullie je werk goed uit kunnen voeren. Een van de middelen die jullie kan helpen is het nieuwe portaal Sterk in je Werk! Ga vooral onderzoeken wat je met dit portaal kunt doen, zoals een dialoogsessie bij HR aanvragen of gratis een online training doen over persoonlijk leiderschap. Aandacht voor patiënten kun je op vele manieren bieden. Een daarvan is het zorgen voor een goed werkend MIES (Maasstad Informatie & Entertainment Systeem). Naar ver­ wachting zijn half mei alle schermen op de verpleegafdelingen vervangen door nieuwe designmodellen. Kijkend naar ambitie 3 – topklinisch en acuut – viel onze aandacht op het verhaal van Martine Hofstede, SEH-/ICverpleegkundige in ons ziekenhuis met een dienstverband bij Defensie. Regelmatig gaat zij op missie om acute zorg te verlenen aan militairen en zo nodig aan bewoners van een strijdgebied. Haar kennis en kunde neemt zij mee vanuit het ziekenhuis en vice versa vanuit haar werk voor Defensie naar ons ziekenhuis. Het verhaal over de subsidietoekenning vanuit BeterKeten voor patholoog Michael Bakker past naadloos bij ambitie 4: netwerkzorg. Dat houdt in dat we samen met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties eraan werken dat de zorg nog beter wordt. Michael wil toetsen of de samenwerking tussen een aantal ziekenhuizen bij protstaatoperaties daadwerkelijk minder complicaties oplevert, zoals erectiestoornissen en urine-incontinentie. Bovengenoemde samenwerking past ook goed bij Ambitie 5 - financieel gezond en innovatief.

2 MAASSTADTER

Bij de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen wordt immers innovatieve specialistische kennis gebundeld om tot betere resultaten te komen. Deze maand heeft ons gewaardeerde lid van de raad van bestuur Johan Dorresteijn afscheid genomen om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Hij heeft de laatste zes jaren sturing aan het Maasstad Ziekenhuis gegeven. In die periode heeft hij zich onder andere hard gemaakt voor kwaliteit en veiligheid, verbinding, en de beroepsgroep verpleegkundi­ gen. In deze Maasstadter kijkt hij terug op 46 jaar werken in de ziekenhuiszorg. We willen Johan ook in deze Maasstadter nog een keer bedanken voor zijn deskundige inzet en grote betrokkenheid bij het besturen van het Maasstad Ziekenhuis. Wietske Vrijland heeft alle taken van Johan overgenomen. Tot slot willen we jullie uitnodigen mee te doen aan de Open Dag van de Zorgboulevard op zaterdag 21 april of gezellig langs te komen met jullie familie, vrienden en kennissen! Het Maasstad Ziekenhuis heeft ‘live operaties’, vele leuke activiteiten en rondleidingen op het programma staan. Raad van bestuur Peter Langenbach en Wietske Vrijland

Johan Dorresteijn (l), Wietske Vrijland (m) en Peter Langenbach (r)


4

AFSCHEIDSINTERVIEW MET Johan Dorresteijn

4 Afscheidsinterview met Johan Dorresteijn 6 JCI Verbeterweken 7 IMTS - MIES wordt moderner en nog gastgerichter 8 Al dat registreren, is dat nu echt nodig? 10 High Five ambities 12 Open Dag 13 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer Remona Langerak 14 Vernieuwing in de zorg – hemovigilantie­medewerker Alcinda Inacio de Sousa da Cruz SEH-/IC-verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis, 16 In dienst van Defensie - Martine Hofstede 18 Werkdruk in het Maasstad Ziekenhuis 20 Sterk in je Werk 21 BeterKeten promotiesubsidie onderzoek centralisatie prostaatkankeroperaties 22 Afdeling uitgelicht – Geriatrie

16 MARTINE HOFSTEDE GAAT REGELMATIG OP UITZENDING OF OEFENING

24 Workshop Zakelijk Flirten 26 Quick wins – nieuwe balies poliklinieken 27 Ondernemingsraad 28 Verpleegkundige Leerlingenraad 30 Aandacht voor aandacht – grootse schenking voor adoptiekofferts Neonatologie 32 Goodhabitz

EEN WORKSHOP ZAKELIJK FLIRTEN OM GASTGERICHTHEID TE STIMULEREN

24

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Hoofredactie: Carla van Zuijlen Redactie: Marije de Coole, Dominique Jansen, Dorien Kinds, Astrid Nolet en Tanja Schollen. Eindredactie & coördinatie: Monique Snoeij

Aan deze editie werkten verder mee: Yvonne Brinkman, Stephanie Davidse, Mirjam Goudswaard, Angelique van Leeuwen, Linda van Gink, Johanneke Resoort, John Verschoor E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Patricia de Kluis, Fleur Kooiman en Paul Douw van der Krap Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

3


Afscheidsinterview

Afscheidsinterview met

Johan Dorresteijn van de raad van bestuur

Begin deze maand heeft Johan Dorresteijn afscheid genomen als lid van de raad van bestuur van ons ziekenhuis om met pensioen te gaan. De Maasstadter vraagt hem terug te kijken op 46 jaar werken in de ziekenhuiszorg. Een carrière die bijna in de kiem was gesmoord door een paard voor de ingang van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Een actie van leerling-verpleegkundige Johan om een laatste wens van een patiënte van de afdeling Neurochirurgie in vervulling te laten gaan: haar paard nog een keer te zien. Waardering van de patiënte, woede bij neurochirurg professor Verbiest over alles wat het paard had kunnen vernielen …

Waarom hij op 18-jarige leeftijd voor de ziekenhuiszorg

In het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist runde hij samen met

heeft gekozen? Als middelste zoon uit een boerengezin

een collega onder de directie het ziekenhuis. Zijn opleider

viel een toekomst als pastoor of boer uit. Johan moest wat

was directeur Jan Jongerius. “Toen Jan naar het Sint

anders kiezen. “Toen ik als jongen voetbalde en iemand

Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg ging, zei iedereen: dan ga jij

brak een been en hij werd vervolgens met de ambulance

zeker mee? Dat was niet mijn plan, maar zo ging het wel in

afgevoerd, ging ik al het liefst mee om te kijken hoe ze zo

1997. Het Sint Elisabeth Ziekenhuis - voor de fusie - en het

iemand helpen. Belangstelling voor de zorg was er al jong.”

Maasstad Ziekenhuis zijn vergelijkbaar qua omvang en qua

Na de MULO en MEAO, bleek dat zijn passie niet bij

ambities: topklinisch, veel pioniers met drijfkracht, de duale

boekhouden lag. Wel wilde hij bij een ziekenhuis aan de

structuur met zorgeenheden. Het glas van de mensen in

slag. “Dat werd het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU)

Tilburg is altijd halfvol.”

waar ik begon met de A-opleiding, ziekenhuiszorg. Daarna heb ik de B-opleiding gedaan, psychiatrie. Daar had en heb ik nog steeds veel aan. Je leert hoe mensen in elkaar zitten als je met psychiatrische patiënten werkt.”

Eerste Hulp Een vervolgstap was de Spoedeisende Hulp: “Het

“Ik ben er bijzonder trots op dat het gelukt is de Havenpolikliniek te realiseren.”

ziekenhuis dacht dat ik verstand had van mensen vanwege de psychiatrie. Relatief jong, ik was een jaar of 23, kwam ik in de leiding van de afdeling. Daar ontdekte ik dat voor­

Unieke tijd in Havenziekenhuis

waarden scheppen zodat er goed gewerkt kan worden,

De Rotterdamse periode begon in 2007, als directeur van

ongelooflijk veel uitmaakt. Eigenlijk beschouwde ik

het Havenziekenhuis. Een unieke tijd. Het Havenziekenhuis

managen in die periode niet als echt werken! Later heb ik

was overgenomen door het Erasmus MC. Er kwam een

een studie bedrijfskunde gedaan. Een leuke studie als je

nieuw beleidsplan met twee speerpunten: de tropen- en

werkt, want dan herken je organisatieprincipes.” Een

reizigersgeneeskunde, en de geriatrie. Er was van oudsher

aansprekende daad had te maken met de nieuwbouw voor

een mentaliteit van snel helpen en servicegericht zijn.

de Eerste Hulp in het AZU, gepland op de vierde verdieping,

Belangrijk voor zeevarenden en binnenschippers, die snel

dicht bij de kamer van de hoogleraar! Samen met de

moesten terugkeren naar hun schip. Een leuke patiënten­

ambulancedienst heeft Johan zich druk gemaakt om dat te

populatie, met aan de ene kant de mensen van de boot en

voorkomen en de raad van bestuur ging om. De Eerste Hulp

aan de andere kant de Rotterdammers, vooral uit Kralingen

kwam op de begane grond, met een enorme

voor wie het Haven de ‘buurtsuper’ was. “De ingezette

ambulancesluis.

koers van een klantvriendelijk ziekenhuis sloeg aan. Toen ik in 2012 wegging, stonden we er financieel netjes

4 MAASSTADTER


“Als bestuurder kun je faciliteren, medewerkers doen het werk!”

Johan Dorresteijn

voor. Ik vind het ontzettend jammer dat het concept van

veel waardering voor hun moed en stappen. Een laatste

het ziekenhuis verloren is gegaan. Wel ben ik er bijzonder

mooie ervaring is het lidmaatschap van de Santeon groep.

trots op dat het gelukt is met andere Rotterdamse

We horen daarmee bij de Champions League van de

ziekenhuizen de Havenpolikliniek te realiseren.”

topklinische ziekenhuizen!”

Boven Lyon Het Maasstad Ziekenhuis kwam half 2012 in zicht. Het beeld

Verpleegkundigen zorgen dat alles op de afdeling doorgaat

dat Anton Westerlaken en hij vaak samen fietsten, corrigeert

Terugkijkend, heeft hij zich hard gemaakt voor kwaliteit en

hij. Wel kwam de vraag – onder meer maar niet alleen via

veiligheid, verbinding en de beroepsgroep verpleegkun­

Anton – of hij de oversteek naar de Zuidoever wilde maken.

digen. “Professionals die hard werken en zich niet altijd

“Toen heb ik goed nagedacht, ben met de trein naar Avignon

laten horen. Ze zorgen ervoor dat alles op de afdeling

gegaan en daar vandaan teruggefietst naar Nederland. Bij

doorgaat, ook als het heel druk is, zoals bij de griepperiode.

Lyon kwam de motivatie. Het Havenziekenhuis was stabiel en

Mijn verwachting is dat we in Santeonverband beleid

als ik met mijn kennis en ervaring, ook met crisissituaties,

ontwikkelen waardoor het extra aantrekkelijk wordt voor

mee kon helpen het Maasstad Ziekenhuis goed te laten

verpleegkundigen om in een Santeon ziekenhuis te werken.

functioneren en in verbinding kon laten komen met de

We zien een trend van meer HBO-verpleegkundigen. Over

andere ziekenhuizen in Rotterdam, wilde ik dat doen. Na

vijf jaar zullen verpleegkundigen vaker zowel binnen als

akkoord van de adviesorganen, ben ik juli dat jaar gestart.”

buiten het ziekenhuis werken, bijvoorbeeld om chemo­ therapie bij patiënten thuis te geven. Gespecialiseerd

“Een van de mooiste ervaringen is het vertrouwen van de

verpleegkundigen kunnen hun specifieke kennis overdragen

verzekeraars toen we bij het omvallen van het Ruwaard

op praktijkondersteuners. Bij chronische ziektebeelden,

Van Putten Ziekenhuis, samen met het Ikazia Ziekenhuis en Het

zoals COPD, MS en Parkinson kunnen we meer in de

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de zorg hebben overgenomen

omgeving van de patiënt doen.”

in Spijkenisse. Een andere mooie ervaring is dat we relatief snel het vertrouwen van de Inspectie terugwonnen in onze

“Tegen alle medewerkers zeg ik: jullie hebben jarenlang

kwaliteit van werken. Belangrijk is dat het Erasmus MC ons

gewerkt voor waar we nu als ziekenhuis staan. Als bestuurder

ondersteunde bij onze ambitie voor meer medische

kun je dat faciliteren, jullie doen het werk! De achterliggende

opleidingen, zoals KNO, dermatologie en pathologie

periode is hard gewerkt aan een goede overdracht. Voor mij is

waardoor we in 2015 een topklinisch ziekenhuis met STZ-

het plezierig dat ik veel vertrouwen heb in de bestuurlijke

status konden worden. In datzelfde jaar kregen we ook de

capaciteiten van Wietske en Peter. Wietske neemt mijn taken

JCI-status als eerste niet-academisch ziekenhuis. Het doel

allemaal over. Iedereen, de raad van toezicht, adviesorganen,

van onze voorgangers van Clara en Zuider werd daarmee

alle medewerkers, medische staf en vrijwilligers wil ik enorm

gerealiseerd. Anton en ik vonden dat wij in dat opzicht op

bedanken voor de goede samenwerking.”

de schouders van onze voorgangers stonden. Wij hadden

5


JCI VERBETERWEKEN

Samen verbeteren tijdens de JCI-verbeterweken Op ludieke wijze werd aandacht gevraagd voor het volgen van de reanimatietrainingen.

Van 22 januari t/m 25 februari vonden de eerste JCI-verbeterweken van 2018 plaats. Tijdens deze periode werd er in ons hele ziekenhuis extra aandacht besteed aan een aantal belangrijke thema’s voor de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Zo stonden de eerste weken in het teken van ‘Vallen’ en de daaropvolgende

In ons dagelijks werk zijn we al met deze thema’s aan de slag. De verbeterweken hebben dan ook als doel om de kennis van deze thema’s op te frissen en/of te vergroten. Er werden dan ook hulpmiddelen aangereikt om zelf te onderzoeken wat de status van de kennis en het werken volgens afspraak op jouw afdeling is. Eventuele verbeteringen werden zo duidelijk.

Vallen Posters, een online quiz en deurhangers. Deze tools zijn ingezet om de nieuwe werkafspraken bekend te maken. Maar ook het belang van valscreening en valpreventie werd onderstreept.

Opfrissen kennis, trainingen en challenge Het SIT (Spoed Interventie Team) ging tijdens de verbeterweken het huis in om de basics toe te lichten en zo

weken werd het thema ‘SIT/

de SIT-procedure bij iedereen op te frissen. Ook werden er

reanimatie’ in de spotlight gezet.

trainingen georganiseerd. Op maandag 19 februari werden

inlooplessen voor de verplichte BLS (Basic Life Support)/SIT vervolgens onze reanimatieskills getoetst en werd er in teams gestreden tijdens de reanimatie challenge.

6 MAASSTADTER


IMTS MIES TERMINALS

MIES

Van links naar rechts: Yvonne Brinkman, adviseur IMTS projecten, Remco Bouman, systeembeheerder, John Verschoor, projectmanager IMTS Projecten, Patrick van Gils webmaster afdeling Communicatie zetten zich in voor het project MIES . Op de achtergrond een nieuw MIES scherm.

wordt moderner en nog gastgerichter Sinds de opening van het ziekenhuis in mei 2011 zijn ze niet

films, series of muziek. Uiteraard worden alle inlogcodes en

meer weg te denken uit de patiëntenkamers: de MIES

wachtwoorden weer netjes gewist als een patiënt ons

schermen. MIES staat voor Maasstad Informatie &

ziekenhuis verlaat.

Entertainment Systeem. Met circa 550 MIES schermen zorgt IMTS er iedere dag voor dat patiënten onder andere zelf hun

Scherm ondergaat metamorfose

eten en drinken kunnen bestellen, TV kunnen kijken, radio

Het scherm zelf heeft een metamorfose ondergaan. Waar het

kunnen luisteren en het internet op kunnen. En dat geheel

scherm nu nog drukgevoelig is en niet altijd goed reageert,

kosteloos! Een destijds uniek concept dat op erg veel

lijkt het nieuwe scherm meer op een tablet. Het scherm is ook

waardering van de patiënten heeft kunnen rekenen.

een stuk slanker (bijna 2 cm dunner) en volledig LED. Qua stroomverbruik is het tot wel 40% zuiniger. Als we er vanuit

Zoals met alle techniek, hebben de MIES schermen een

gaan dat een scherm 15 uur per dag aan staat, kan dit tot € 25

beperkte levensduur en zijn ze toe aan vervanging. Aangezien

per scherm per jaar aan besparing opleveren. Mooi

er geen onderdelen of vervangende schermen meer te

meegenomen toch!

verkrijgen zijn en omdat we nu op het punt zijn beland dat er veel problemen zijn, is het tijd om de schermen allemaal te

IMTS heeft de afgelopen weken, in samenwerking met de

vervangen. Niet alleen de schermen worden vervangen, ook

leverancier en de afdeling Communicatie, gewerkt aan de

de bijbehorende software wordt vernieuwd.

techniek achter de MIES schermen. Er is uitgebreid stilgestaan bij de ‘look & feel’. De herkenbaarheid vanuit de Maasstad

In de basis verandert er qua gebruik niet zoveel. Alle diensten

Ziekenhuis website is in ruime mate terug te vinden op het

die nu actief zijn, zijn er straks ook. Zo kan er nog steeds eten

scherm. Alle werkzaamheden zijn geheel volgens schema

en drinken worden besteld, televisie worden gekeken en op

verlopen en begin maart is gestart met de vervanging. Er is

internet worden gesurft. Maar dan in een nieuw jasje en

gekozen om te starten met de afdeling Dialyse. De ‘oude’

voorbereid op de toekomst. Zo onderzoeken we de

schermen die daar vrij zijn gekomen, zijn tijdelijk ingezet op de

mogelijkheid van het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld

plekken waar nu de grootste problemen zijn. De totale

Netflix of Spotify. Het idee is dat de patiënt straks met zijn

vervanging zal naar verwachting half mei gereed zijn.

eigen account in kan loggen en zo geniet van zijn favoriete

7


KWALITEIT EN VEILIGHEID

Al dat registreren, is dat nu echt nodig? Voor iedere zorgprofessional is het een bekend probleem. Er moet veel van je dagelijkse handelen worden vastgelegd. Maar waarom? En wordt er wel rekening gehouden met wat dit betekent voor de arts, verpleegkundige en overige zorgverleners? Programmamanager JCI Bert Koster en medisch specialist Peter-Paul Coene delen hun visie. “Het is een belangrijk onderdeel van de zorg voor onze patiënt. De patiënt verwacht van ons de beste zorg en dat is zijn of haar goed recht. Om dit te realiseren, moeten we aan dossiervoering doen. Daarbij zijn we ons maar al te bewust van de hoge werklast die dit met zich mee kan brengen. Daarom zoeken we naar manieren van registreren waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de werkdruk voor de zorgprofessional,” aldus Peter-Paul.

“Naast aandacht voor de patiënt, hebben we ook oog voor onze collega’s.“

8 MAASSTADTER

kwaliteit en veiligheid van de zorg voor

Inzoomen op wat er verandert

de patiënt. “Het is dan ook niet

Als we inzoomen op wat er nu verandert

verrassend dat ook JCI hier belang aan

in de registratie, dan gaat het voor­

hecht en dat wij dit in ons beleid

namelijk om de screenings van

terug­zien. We werken echter volgens

hoog-risicopatiënten op pijn, vallen,

onze eigen richtlijnen en werkafspra­

delier, ondervoeding en het bewaken

ken. Deze worden opgesteld in

van de vitale functies van deze

samenwerking met de medische staf,

personen. Peter-Paul: “We erkennen dat

de PAR en VAR. JCI is daarbij een

dit nogal wat betekent. Het meten van

hulpmiddel waarbij het gaat om een

de vitale functies tijdens iedere dienst

proces van continu verbeteren van

of het screenen op valrisico in de

Registeren is direct gelinkt aan de

onze zorg. De nadruk hierbij ligt op het

polikliniek zorgt voor extra handelingen.

woord proces. Elke individuele

Maar deze horen bij onze taak, de zorg

zorgprofessional hier in huis zal met

voor de patiënt.” Deze stopt vaak niet

zijn eigen competenties de best

in ons ziekenhuis en daarom is het

mogelijke zorg leveren. Maar in het

belangrijk dat zowel interne als externe

traject dat de patiënt doorloopt,

collega’s goed worden geïnformeerd

kunnen fouten ontstaan.

over de gezondheidstoestand van een

Communicatie tijdens de overdrachts­

patiënt. Zo kunnen zij op hun beurt

momenten speelt daarbij een grote

gericht handelen. De nieuwe Kwaliteit

rol. Daarom is uniforme dossiervoering

& Veiligheid waaier vat volgens

zo belangrijk”, aldus Bert.

Peter-Paul precies samen waar het om


gaat, wat we van elkaar verwachten.

Dat betekent onder andere dat we met

matisch meten & registeren mogelijk

“Daar staan de hoofdthema’s in. Als je

JCI in discussie gaan omdat bepaalde

maken. De eerste stap hierbij is gezet:

deze goed kent en daar naar handelt,

JCI-normen niet aansluiten bij ons

ons ziekenhuis en Philips hebben

ben je al ver.”

zorgstelsel. We kijken kritisch naar de

onlangs een intentieverklaring

toegevoegde waarde ervan.” Peter-

getekend voor een intensieve

Bert: “Naast aandacht voor de patiënt,

Paul vult aan: “Ook zoeken we naar

samenwerking om te innoveren op

hebben we ook oog voor onze collega’s.

manieren om het registeren ‘minder

diverse zorgprocessen.”

We zoeken dan ook naar manieren om

belastend’ te maken. Er zijn

de werkafspraken zo te maken dat ze

bijvoorbeeld bepaalde tools die ons

werkbaar zijn.

hierbij kunnen helpen, die auto­-

Betere dossiervorming op medisch niveau Tot slot bleek ook uit de laatste analyse van de inspectie dat de dossiervoering op medisch niveau beter moet. Daarbij moeten we twee zaken verbeteren. 1. Adequate dossiervoering doen tijdens de visite en bij veranderingen in de toestand van de patiënt. 2. Uniform registreren zodat we allemaal dezelfde taal spreken en voor iedereen duidelijk is wat er wel of niet moet gebeuren. Om dit te realiseren, wordt er samen met het HiX-team een plan gemaakt. Registreren, is dat nu echt nodig? Ja, het is nodig, mits zinvol en efficiënt.

De nieuwe waaier met de hoofdthema’s

Het hoort bij onze taak: onze patiënten

van Kwaliteit en Veiligheid

de beste zorg geven.

HOE ZORGEN WIJ VOOR ONZE PATIËNTGEGEVENS? We staan aan de vooravond van de nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is de AVG?

informatie. Soms bewust, vaak ook onbewust. De AVG geeft onze patiënten en onze medewerkers meer bescherming in het digitale tijdperk.

Wat betekent dit voor ons? Wij moeten kunnen voldoen aan de nieuwe rechten van

De AVG vervangt per 25 mei de huidige Wet Bescherming

onze patiënten én medewerkers, o.a. het recht op inzage,

Persoonsgegevens en bevat nieuwe regels voor de

recht op rectificatie en verwijderen van gegevens. De AVG

gegevensbescherming. Organisaties die persoonsgegevens

stelt ook dat alleen die informatie verwerkt mag worden die

verwerken, krijgen meer verplichtingen. Dus ook wij als

noodzakelijk is voor het betreffende doel (bijvoorbeeld ten

Maasstad Ziekenhuis.

behoeve van een behandeling of wetenschappelijk

Waarom de AVG?

onderzoek) én indien de betrokkene hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over wat er met hun gegevens gebeurt. Dat is belangrijk! Onze digitale

Verdere berichtgeving over wat het voor ons ziekenhuis gaat

datasporen maken van ons steeds meer een open boek.

betekenen, kun je volgen op intranet. Vragen kun je stellen

Wijzelf en ook onze patiënten delen allemaal steeds meer

via privacy@maasstadziekenhuis.nl.

9


HIGH FIVE AMBITIES

HIGH FIVE AMBITIES! De vijf ambities van ons ziekenhuis zijn begin dit jaar bij alle Maasstadters onder de aandacht gebracht. Hoe? Door ze een eigen kleur én vorm te geven zodat ze gemakkelijk herkenbaar en te onthouden zijn. De vijf ambities van het Maasstad Ziekenhuis staan beschreven in ons Strategisch Medisch Beleidsplan. Het plan geeft weer waar we als ziekenhuis voor staan, waar we de komende jaren voor gaan en hoe we deze ambities willen realiseren. Elke afdeling heeft een poster met de strategie en de zogenoemde ambitie magneten ontvangen. Peter Langenbach: “Handig om in één oogopslag duidelijk te hebben waar we voor staan als ziekenhuis. Eenvoudig om te gebruiken als naslagwerk bij (strategische) beslissingen of uitleg aan een van de collega’s binnen het team. Maar ook praktisch te gebruiken tijdens een dagelijks werkoverleg. Plaats een ambitie magneet bovenaan als deze specifieke aandacht nodig heeft binnen de afdeling of als er projecten lopen die van toepassing zijn op deze ambitie. Wees bewust van onze ambities want ambities realiseren doen we samen mét jou en daarin stimuleren wij elkaar!” Andra Kranendonk, manager zorgeenheid Intensive Care, Medium Care, Hartcentrum en SEH vertelt: “De lay-out van de ambities vinden wij heel mooi en vooral de ambitie magneten zijn goed te gebruiken. Wij gebruiken deze tijdens vergaderingen en hangen ze op bij de overdrachtsplekken.”

Onze 5 ambities 1 Kwaliteit en veiligheid Een ambitie gericht op kwalitatief goede zorg. Voortdurend én aantoonbaar verbeteren op het gebied van kwaliteit en veiligheid, in het belang van onze patiënten. JCI en STZ zijn onze normen. De doelstelling is kwaliteit en veiligheid die meetbaar en positief onderscheidend zijn, dit willen we laten zien door de (her)accreditatie van JCI in 2018.

2 Aandacht voor aandacht Deze ambitie draait om aandacht voor onze patiënten én aandacht voor onze medewerkers. Wij zijn gastgericht en betrekken onze patiënten bij het zorgproces. Bieden extra’s zoals verwenzorg. We stimuleren elkaar en delen mooie voorbeelden maar hebben vooral oprechte aandacht voor onze patiënten en elkaar, zo simpel kan het soms al zijn om het verschil te maken.

3 Topklinisch en acuut Een ambitie die staat voor een deskundig ziekenhuis dat opleidt, onderzoek doet en topklinische en acute zorg levert. Wij zijn trots op dit profiel en willen dit verder uitbouwen met als doel hét acute ziekenhuis voor de regio zijn, waarbij spoedzorg 24/7 op hoog niveau aanwezig is! Opleiden en wetenschappelijk onderzoek horen daar vanzelfsprekend bij.

10 MAASSTADTER


DAAR DOEN WIJ HET VOOR! Hoe kan jij de ambities gebruiken?

VOOR

Daar doen we het voor! De High Five ambities van het Maasstad Ziekenhuis.

• Gebruik de ambities als richtlijn in je dagelijkse

Onze missie

werkzaamheden.

Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat vakkundig en zorgzaam.

• Keuzes maken? Check of jouw keuzes passen binnen onze ambities.

Onze ambities VOOR

• Focus op initiatieven/projecten die passen bij onze

De patiënt ervaart aandacht en goede kwaliteit van zorg tegen passende kosten

Topklinisch en acuut profiel

Samen voortdurend en aantoonbaar verbeteren op kwaliteit en veiligheid

ambities.

Netwerkzorg

Financieel gezond en innovatief

Onze pijlers Innovatie

Kernwaarden

Value Based Health Care

Onze kernwaarden Gastgericht

Deskundig

Betrouwbaar

Verbindend

Ambitieus

Meer weten? Kijk op het intranet of vraag ernaar bij je leidinggevende.

4 Netwerkzorg Een ambitie die staat voor verbinden. Als Santeon lid delen we uitkomsten van zorg tussen de zeven ziekenhuizen om van elkaar te leren. Dit levert waardevolle informatie op waarbij we door gezamenlijke verbetertrajecten de zorg écht kunnen verbeteren. Maar ook samenwerken in de regio vinden wij zeer belangrijk: met andere ziekenhuizen én partners in de eerstelijnszorg. We willen in de toekomst samenwerken met andere partijen om patiënten gezond te houden in plaats van ziektes te behandelen.

5 Financieel gezond en innovatief Een ambitie die ervoor zorgt dat ons ziekenhuis financieel gezond is. We streven naar een solvabiliteit van 25%. Maar ook dat we samen met zorgverzekeraars partners zijn in de innovatie van onze financiering. Over vijf jaar is onze financiering voor meer dan 25% gebaseerd op de waarde die wij toevoegen aan de kwaliteit, gezondheid en kostenbeheersing. Daarop stemmen wij onze financiële huishouding af. Flexibel, transparant en gezond voor de toekomst!

Symbool voor de vijf ambities is de High 5! De ambities versterken elkaar, waarbij een drietal pijlers van belang is om de synergie te bevorderen; innovatie, Value Based Health Care (VBHC) en het uitdragen van onze kernwaarden.

11


ZATERDAG

2 1 APR

ZORGBOULEVARD

IL

Op zaterdag 21 april houdt de Zorgboulevard een open dag voor het grote publiek. Uiteraard is het Maasstad Ziekenhuis een van de deelnemers! De open dag is bedoeld voor patiënten, bezoekers, medewerkers en hun familie, en bewoners uit de omgeving. Ze kunnen een kijkje nemen bij de organisaties en bedrijven op de Zorgboulevard. In ons ziekenhuis laten allerlei afdelingen de bezoekers op een leuke, boeiende en interactieve manier kennismaken met wat zij betekenen voor onze patiënten.

Twee ‘live operaties’

Jongens en meisjes kunnen op de

Er staan twee ‘live operaties’ op

open dag hun arm in laten gipsen bij

het programma, waarbij de

de Gipskamer

bezoekers in de Maasstadzaal op schermen via een liveverbinding met de OK

Rondleidingen

operaties kunnen bijwonen. Orthopedisch

Er is de mogelijkheid

chirurg Pieter Bakx verricht

diverse afdelingen te

een knieoperatie waarbij hij

bezoeken. De afdeling

een prothese aanbrengt.

Intensive Care geeft

Chirurg Peter-Paul Coene verricht

bijvoorbeeld rondleidingen

een lap chol - de verwijdering van

waarbij bezoekers zien met welke

de galblaas.

moderne apparatuur patiënten worden bewaakt.

Zowel aan de jongeren als de ouderen wordt gedacht. Zo kunnen jongens en meisjes bij de

De Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis en de

Gipskamer hun arm laten gipsen. De afdeling Geriatrie

Foundation for African Hospitals zijn aanwezig om te

pimpt op verzoek rollators van de wat oudere bezoekers,

vertellen over hun activiteiten.

zodat deze rollators een ‘look & feel’ van het jaar 2018 krijgen!

Uitnodiging deelname open dag

Verder is er een wervelende modeshow waarbij modellen

Alle managers en teamleiders hebben een uitnodiging

comfortabele huispakken showen. Tijdens deze modeshow

gekregen om met hun afdeling(en) deel te nemen aan

worden ook haarwerken getoond.

de open dag.

12 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

Remona staat in het midden tussen twee collega’s

REMONA LANGERAK

Remona is een mensenmens. De

“Een patiënt verdient de beste zorg en

ambitie om verpleegkundige te

naast persoonlijke aandacht, is de

worden, was er altijd al. Het liefst zorgt

kwaliteit van onze zorg daar een

VERPLEEGKUNDIGE AFDELING CHIRURGIE & KWALITEITS­ FUNCTIONARIS IN OPLEIDING

ze voor mensen. Dat maakt haar

belangrijk onderdeel van. Als kwaliteits­-

gelukkig en gaat haast vanzelf. Zoals ze

functionaris in opleiding probeer ik

zelf zegt: “dat is een gevoel”. Een van

hier op te focussen. Ik krijg er energie

In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde.

de kernwaarden waarmee ze zich het

van collega’s actief mee te krijgen met

best kan identificeren, is dan ook

onderwerpen zoals de HUM (Handen

gastgerichtheid. “Ik vind het belangrijk

uit de Mouwen) en JCI . Mijn verpleeg­

Deze keer de kernwaarde van Remona, al 11 jaar in dienst van het Maasstad Ziekenhuis, waar zij als verpleegkundige op de afdeling Chirurgie werkt. Daarnaast is ze ook lid van de centrale en decentrale VIM (Veilig Incidenten Melden) en volgt ze momenteel de opleiding tot kwaliteitsfunctionaris.

oog te hebben voor de persoon achter

kundige achtergrond en ervaring

de patiënt. Het is fijn wanneer je

helpen mij hierbij. Als lid van de

iemand op zijn gemak of gerust kunt

centrale VIM (Veilig Incidenten

stellen of een luisterend oor kunt

Melden) word ik geïnspireerd door het

bieden. Door aandacht te hebben voor

samenwerken met collega’s met

de emoties, kun je van grote betekenis

verschillende functies en vakgebieden.

zijn. Of dit nu de persoon betreft die

Het is mooi om te zien hoe iedereen

de zorg ontvangt, de patiënt, of de

vanuit zijn vak waarde creëert en dit

persoon die de zorg levert, je collega.”

met passie doet. We kunnen zoveel

Beste zorg leveren

van elkaar leren.”

Naast het belangrijke ‘aandacht voor

Concluderend staat de mens bij

aandacht’ in de zorg, levert Remona

Remona centraal en de kernwaarden

ook graag de beste zorg. De kern­

die daarbij horen, zijn voor haar met

waarde deskundigheid spreekt haar

elkaar verbonden. “Mijn wens is de

daarom zeer aan. Bij deze drijfveer

werklast van mijn collega’s te verlichten

richt ze zich ook zowel op de patiënt

zodat zij deskundig en met plezier aan

als op haar collega.

het werk zijn en de patiënt de aandacht krijgt die hij verdient.”

13


VERNIEUWING IN DE ZORG

Werkzaamheden hemovigilantiemedewerker in het kort

• Het bijhouden en het rapporteren van

bloedgebruik per afdeling/specialisme.

• Het registreren en uitwerken van meldingen

transfusiereactie. • Het melden van transfusiereacties aan het landelijk hemovigilantiebureau TRIP, alsmede de communicatie over deze meldingen. • Het signaleren en oplossen van problemen in de bloedtransfusieketen. • Het geven van scholing over efficiënt bloedgebruik, transfusiereacties en protocollen aan verpleegkundigen en clinici. • Het schrijven en beheer van protocollen bloedtransfusie. Een actieve rol in de Bloedtransfusiecommissie. •

14 MAASSTADTER


Alcinda Inacio de Sousa da Cruz Hemovigilantiemedewerker MaasstadLab Al sinds januari 2010 is Alcinda Inacio de Souza da Cruz werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis. Ze is gespecialiseerd oncologie-/ hematologieverpleeg­kundige en in die hoedanigheid heeft zij vijf jaar op de polikliniek gewerkt. Sinds april 2017 is ze aan de slag in het MaasstadLab als hemovigilantiemedewerker. “De laatste jaren is de regelgeving met betrekking tot het

zijn klein, maar het blijft een lichaamsvreemd product,

toedienen van bloed en bloedproducten steeds strenger

dus reacties kunnen altijd ontstaan. Ook is er altijd een

geworden”, vertelt Alcinda. “Er is veel veranderd, en er

zeer kleine kans op een overdraagbare aandoening of

zijn steeds strengere eisen. Veel minder snel wordt

bacteriële besmetting, zeer klein, maar niet nihil.”

overgegaan tot het toedienen van bloed(-producten).”

Ze vervolgt: “Uit onderzoek blijkt dat bloed toedienen

Zij heeft zich verdiept in de functie door scholingen te

soms niet noodzakelijk is, de toegevoegde waarde is

volgen, onder andere via Sanquin. Ze profileert zich in het

vaak veel minder groot dan gedacht.”

ziekenhuis door op afdelingen kennis te gaan maken en waar gewenst, scholingen te verzorgen.

Zij is verantwoordelijk voor het melden van alle transfusie­ reacties bij Bureau Trip (Transfusie Reacties In Patiënten).

“Volgens de CBO-Richtlijn dient elk ziekenhuis te beschikken over een hemovigilantiemedewerker”

Dit bureau registreert alle transfusiereacties die landelijk voorkomen en op deze manier kunnen trends worden gesignaleerd. “In 2017 zijn er in ons ziekenhuis in totaal bijna 6.500 bloed­­producten toegediend, waarvan 5.200 keer erytrocyten, ongeveer 1.000 keer bloedplasma en 300 keer trombocyten. Dit aantal is de afgelopen jaren gedaald, mede doordat steeds minder operaties gepaard gaan met veel

Werkzaamheden hemovigilantiemedewerker

bloedverlies, doordat ingrepen laparo­scopisch worden

Wat doet een hemovigilantiemedewerker eigenlijk?

uitgevoerd. Ook wordt er steeds vaker ijzer via het infuus

Alcinda draagt er in haar functie zorg voor dat in het zieken­-

toegediend (Venofer). Hierdoor is toediening van

huis op een bewuste en veilige manier gebruik wordt

bloedproducten vaak niet nodig.”

gemaakt van bloed- en bloedproducten. Dit doet ze door onder meer regelmatig aanwezig te zijn op het transfusielab

Alle verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen

waar de voorraad, selectie en uitgifte plaatsvindt. Eén van

moeten via Maaswijzer de module ‘Bloedproducten

de taken is erop toe te zien dat de processen verlopen

toedienen’ volgen. Bij de ontwikkeling en de toetsing van

volgens de landelijke richtlijnen. Ook dienen deze te voldoen

de kennis en vaardigheden van de (leerling-)verpleeg­

aan de criteria die door JCI bepaald zijn. Er bestaan basis­-

kundigen in de praktijk is de hemovigilantiemedewerker

richtlijnen, maar er zijn ook meer specifieke richtlijnen,

betrokken.

zoals protocollen voor het toedienen van bloedproducten

In de loop van dit jaar wil Alcinda een symposium organi­-

aan kinderen en op de OK.

seren over kwaliteit en veiligheid rond bloedproducten. Dit symposium is bestemd voor iedereen die met

Alcinda is altijd direct op de hoogte van landelijke verande­-

bloed(-producten) te maken heeft. Ideeën voor dit

ringen, zodat zij deze ook snel binnen het ziekenhuis kan

symposium zijn welkom!

communiceren. “De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd. Het is belangrijk dat steeds de juiste indicatie voor het

Wil je meer weten over het bloedtranfusieproces?

toedienen van bloedproducten wordt aangehouden.

Bel Alcinda Inacio de Sousa da Cruz op

Daar zijn nog altijd risico’s aan verbonden. Deze risico’s

telefoonnummer (291) 27 68.

15


SEH-/IC-verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis

In dienst van Defensie Martine Hofstede gaat regelmatig op uitzending of oefening Martine Hofstede is sinds 1987 werkzaam in ons ziekenhuis als SEH-/IC- verpleegkundige. Ze heeft als burger alle opleidingen gedaan in het voormalige Zuiderziekenhuis en is in 2005 overgestapt naar Defensie. Als militair medisch specialistisch personeel gaat Martine maximaal 4,5 maanden op uitzending of oefening in een periode van 1,5 jaar.

Martine aan het werk in Afghanistan

Op een marineboot op piraterijmissie in Somalië

Defensie werkt samen met 11 andere ziekenhuizen in

‘wederkerige’ medewerkers gaan maximaal zes weken per

Nederland, waar het Maasstad Ziekenhuis er één van is. In

1,5 jaar op uitzending of oefening.

deze ziekenhuizen werkt het militair specialistisch medisch personeel van Defensie als het niet op uitzending is. De

Uitzending naar Afghanistan

ziekenhuizen zelf leveren ook medisch personeel aan

Martine heeft al tien uitzendingen als SEH-/IC-

Defensie. Een relatieziekenhuis stelt één eigen team

verpleegkundige achter de rug. Acht keer is ze in

beschikbaar tegenover één Defensieteam. Deze

Afghanistan geweest en twee keer heeft ze meegevaren op

16 MAASSTADTER


GEZAMELIJKE ZORG

“Ik heb een zeer afwisselende functie en dat vind ik zo leuk aan mijn werk. Ik blijf leren.”

Martine Hofstede verleent in eerste instantie hulp aan militairen, maar zo nodig aan burgers in de landen waarnaar ze namens Defensie is uitgezonden.

en blast letsels (redactie: blast = drukgolf na een explosie) die zijn veroorzaakt door granaten, mijnen en zo. Ook schotwonden zien we vaak.” Met uitzondering van haar missie in Uruzgan, waar ze vooral humanitaire hulp heeft verleend, behandelt Martine over het algemeen militairen als ze op missie is. Martine: “Soms vragen ook zieke burgers om zorg omdat in het lokale ziekenhuis niet alle voorzieningen aanwezig zijn. Hoewel ook wij niet over alle middelen beschikken, bieden we dan waar mogelijk humanitaire hulp. Het is niet de bedoeling dat we patiënten uit lokale ziekenhuizen weghouden. We hebben dan ook samenwerkingsverbanden met hen gesloten. Als mensen daar geholpen kunnen worden, gaan ze daarheen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat ze zwaar gewond zijn, dan kunnen ze bij ons terecht.” Martine: “Ik heb een zeer afwisselende functie en dat vind ik zo leuk aan mijn werk. Ik blijf leren. In Amerika heb ik bijvoorbeeld de CCAT-opleiding (Critical Care Aeromedical Transport) gedaan. Daarmee ben ik één van de zes ICverpleegkundigen in Nederland die CCAT zijn opgeleid. Door de uitzendingen ben ik veel flexibeler geworden en niet zo snel meer onder de indruk. Ik kom na een uitzending weer fris en met hernieuwde energie op mijn afdeling in het Maasstad Ziekenhuis. Een betere keus had ik niet kunnen maken: wat voor de wereld betekenen en een leuke In Amerika volgde Martine de CCAT-opleiding (Critical Care Aeromedical Transport)

afwisselende baan.”

een marineboot op piraterijmissie in Somalië. Dit jaar zal ze

Symposium ‘Damage Control’

uitgezonden worden naar Irak. Martine: “Ik heb er destijds

Samen met het team van de Spoed Eisende Hulp heeft

voor gekozen om voor Defensie te werken vanwege het

Martine op 14 maart het symposium ‘Damage Control’

avontuur en om iets van de wereld te zien. Het is bijzonder

georganiseerd. Over de impact van een aanslag op de acute

om in een andere setting te werken, op een kamp in

zorgketen. Martine: “Naast sprekers uit het Maasstad

oorlogsgebied. Vakinhoudelijk is het heel interessant want

Ziekenhuis, kwamen er ook veel sprekers van Defensie. Heel

wat je op één uitzending ziet aan verwondingen, zie je je

interessant want Defensie heeft veel know-how over damage

hele leven in Nederland niet. Het gaat dan vaak om explosie

control. Daar kunnen we als ziekenhuis veel van leren.”

17


Werkdruk in het Maasstad Ziekenhuis

HR&O manager Tanja Satoor de Rootas “Je hebt best lef nodig om een dialoogsessie te houden” Medewerkers gaven in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2016 aan dat ze een hoge werkdruk ervaren. De raad van bestuur besloot hier aandacht aan te besteden. De afdeling HR (Human Resources) is gevraagd mee te helpen de werkdruk te verlagen. De Maasstadter interviewde HR&O manager Tanja Satoor de Rootas over de stand van zaken. Tanja legt uit dat werkdruk voor iedereen anders is.

het moet vanuit JCI’. Een voorbeeld is de evaluatie van een

“Dat maakt het lastig om te bepalen welke middelen je inzet.

patiënt na een dienst. Moet dat vier keer of twee keer per

Wij hebben als HR gezegd dat dialoogsessies met de teams

dag? Bij sommige afdelingen speelt de toename van

de beste eerste actie zouden zijn. Bij zo’n bijeenkomst zijn

complexe patiënten een rol. Verpleegkundigen hebben

de leidinggevende en de medewerkers aanwezig onder

hierdoor meer tijd en aandacht nodig voor patiënten dan

begeleiding van een adviseur van HR en vaak ook van een

een paar jaar geleden.

organisatieadviseur. Je gaat met elkaar in gesprek over hoe het loopt en probeert de knelpunten te benoemen, te

Processen vanuit HR, ICT en Finance blijken veel te vragen

filteren waar de werkdruk vandaan komt, waar de kern zit.

van de afdelingen, vooral van de teamleiders. Die ervaren

Daarna volgt zo nodig een actieplan.”

deze als ballast. “We zijn samen bezig te bekijken hoe we

Dialoogsessies helpen enorm

processen simpeler kunnen maken. Een voorbeeld daarvan is de afschaffing van de personele wijziging waarbij

Het was een uitdaging om

teamleiders allerlei

de dialoogsessies – die

formulieren in moesten

vanaf afgelopen najaar zijn

invullen.”

gehouden - voor elkaar te krijgen. De mensen hadden

Ze roept afdelingen op een

geen tijd, er werd ook geen

dialoogsessie te houden en

tijd voor gemaakt, weet

brengt ze graag in verbinding met afdelingen

Tanja. De afdelingen die wel de dialoogsessies hebben gehouden, hebben profijt van

waar het goed heeft uitgepakt.

deze sessies, ze leveren veel op. Werkdruk blijkt namelijk

De Ondernemingsraad heeft ook vijf afdelingen benoemd

met verschillende zaken te maken te hebben: tijd voor elkaar,

voor sessies. De raad van bestuur gaat met deze afdelingen

begrip, weten waar de ander last van heeft. Het gaat meestal

in gesprek. “Je hebt best lef nodig om het gesprek aan te

om zaken die medewerkers niet van elkaar weten, maar die

gaan met je directe collega’s en je leidinggevende. Het

wel bepalend zijn voor het ervaren van werkdruk.

aanspreken van elkaar ligt gevoelig. We omzeilen het of

Samenwerking speelt een belangrijke rol. Samenwerking

doen het snoeihard, terwijl dit op een respectvolle manier

bijvoorbeeld tussen artsen en verpleegkundigen, en tussen

kan. Daar kunnen we ons als organisatie op ontwikkelen.

verpleegkundigen onderling. Medewerkers geven ook aan

Bij een dialoogsessie krijg je de begeleiding om kritiek

dat ze door de zorgprocessen extra stappen zetten ‘omdat

respectvol te houden.”

18 MAASSTADTER


WERKDRUK

Van links naar rechts: HR teamleiders Peter van Harten, Odette Heeren, HR&O manager Tanja Satoor de Rootas

Positieve ontwikkeling

voor weerbaarheid, communicatie en assertiviteit zo goed

Tanja is verheugd over de positieve ontwikkeling die ze zag

aan. Leuk om te vertellen, is dat we daarin samen met de

bij de laatste ontbijtsessie met de raad van bestuur,

andere Santeon ziekenhuizen optrekken.”

teamleiders, medisch managers en zorgmanagers. “Een gesprek over wat wij zelf kunnen doen en veranderen. We willen van elkaar leren. Een jaar geleden werd nog met de vinger naar elkaar gewezen. Daar hebben verschillende initiatieven een rol in gespeeld, zoals de bijeenkomsten in het kader van Aandacht voor Aandacht met Niek van den Adel. Wat hij vertelt over positief zijn, heeft invloed.” Ter illustratie pakt ze een A4tje met de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid van organisatiedeskundige Stephen Covey. “Mensen kunnen zich heel druk maken over

“De dialoogsessies die we houden op afdelingen leveren veel op.”

een beslissing die geen direct effect heeft op hun werk. Daar kan stress door ontstaan. De vraag is hoe je ervoor kunt zorgen dat je binnen de cirkel blijft waar je zelf invloed op hebt. Wat ik mooi vind, is dat er zoveel initiatieven worden genomen, ook op de afdelingen die eigen sessies houden. Als voorbeeld de afdeling Verloskunde. Daar hebben de artsen en verpleegkundigen elkaar weten te vinden bij een sessie. De artsen hebben daardoor bijvoorbeeld een en ander aangepast waardoor de verpleegkundigen minder druk ervaren.”

Santeon ziekenhuizen Bij alle Santeonhuizen is er sprake van werkdruk en staat het op de agenda. Het initiatief van dialoogsessies delen we met elkaar, zodat de andere huizen hier ook mee aan de slag kunnen. “In het Maasstad Ziekenhuis steken we in vanuit knelpunten, of vanuit energievreters en energiegevers. Daarbij sluit het programma Sterk in je Werk met aandacht

19


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

STERK IN JE WERK

motiveert medewerkers om vitaal en bekwaam te blijven werken We merken allemaal dat de uitdagingen in de zorg toenemen. De hogere werkdruk, meer complexe patiënten en toenemende digitali­sering. Ook hebben we te maken met vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt. Overzicht van de vijf pijlers van Sterk in je Werk.

Daarnaast heeft het Maasstad Ziekenhuis een ambitie­ niveau op het gebied van kwaliteit en veiligheid, aandacht Ontwikkelingen die van de organisatie én van onze individuele medewerkers veel vragen, zoals een hoge mate van flexibiliteit, verandervermogen, weerbaarheid, vitaliteit en daadkracht.

• Doe de werkstresstest • Vraag een dialoogsessie aan voor je team bij HR

• Volg de gratis online trainingen van Goodhabitz zoals Persoonlijk

Leiderschap, Vitaliteit, Grip op je leven

Dialoog

voor patiënten, deskundigheid, samenwerken en financiën.

Wat kun je hier zoal vinden

en Rust in je Hoofd. Om medewerkers en de organisatie te faciliteren bij deze ontwikkelingen en het realiseren van de ambities van het opgezet. Met als doel om elke medewerker te

• Grenzen stellen (in ontwikkeling) • Ga naar de site van de Rotterdamse

Zorg. Binnen de Rotterdamse Zorg gaat

ondersteunen om gemotiveerd, vitaal én bekwaam

Sterk in je Werk specifiek over

uitvoering te geven aan de werkzaamheden.

loopbaancoaching.

• Download de app Goedenacht die je

helpt om gezond en fit een nachtdienst

Sterk in je Werk kent vijf pijlers

• • Talenten en kwaliteiten • Balans • Ontwikkeling • Gezondheid Werkwaarden

Portaal Sterk in je Werk

te draaien.

Weerbaarheid

Maasstad Ziekenhuis, is het programma Sterk in je Werk

• Of … luister naar meditatiemuziek. Het portaal is continu in ontwikkeling. Zo gebruiken we het ook om je op de hoogte te houden van allerlei ontwikke­ lingen binnen de pijlers van Sterk in je Werk en zullen we regelmatig ervaringen, tips of nieuwe links plaatsen. Op de homepage van het portaal staat ook een discussiemogelijk­

Het programma Sterk in je Werk wordt ondersteund door

heid. We zijn namelijk erg benieuwd naar je ervaringen,

een digitaal portaal voor alle medewerkers van het

misschien heb je tips of mis je zaken? Geef het aan!

Maasstad Ziekenhuis. Op dit portaal vind je informatie en tools om er zelf mee aan de slag te gaan of om de dialoog

Het portaal is te bereiken via de banner op de homepage op

met je collega of leidinggevende te voeren.

intranet of rechtstreeks via SharePoint. Op 27 maart krijgt elke medewerker een email met een link naar het portaal. Neem een kijkje en onderzoek of jij Sterk in je Werk bent!

20 MAASSTADTER


WETENSCHAP Lid van de raad van bestuur Wietske Vrijland heeft bloemen aan patholoog Michael den Bakker overhandigd om hem te feliciteren met de promotie­ subsidie van de BeterKeten

Betrokken ziekenhuizen bij Anser • Amphia Ziekenhuis

• HMC

• Albert Schweitzer

• Ikazia Ziekenhuis

Ziekenhuis

• LUMC

• Bravis

• Maasstad Ziekenhuis

• Erasmus MC

• OLVG

• Franciscus Gasthuis & Vlietland

BeterKeten promotiesubsidie voor onderzoek centralisatie prostaatkankeroperaties

H

et voorstel om onderzoek

en behandeltraject. Ten aanzien van de

Hij deed dit samen met uroloog

te doen naar de uitkoms­

behandeling van prostaatkanker door

Sjoerd Klaver en patholoog Arno van

ten van gecentraliseerde

middel van een operatie, worden

Leenders (Erasmus MC). Het bestuur

prostaatkankeroperaties

betere uitkomsten verwacht door het

en de selectiecommissie waren onder

heeft een promotie­

beoordelen van de snijvlakken tijdens

de indruk en spraken van ‘een goed

subsidie gewonnen van BeterKeten.

de operatie met de NeuroSafe proce­-

voorstel en een unieke samen­werking’.

Negen ziekenhuizen werken samen in

dure. Maar ook minder complicaties

Het project ontvangt een subsidie om

het project dat werkt onder de naam

worden verwacht, zoals erectie­

drie jaar lang een promovendus aan

Anser om de kwaliteit van zorg voor

stoornissen en urine-incontinentie. Er is

het onderzoek te kunnen verbinden.

patiënten met (een vermoeden van)

onderzoek nodig om te toetsen of dit

Het Maasstad Ziekenhuis mocht in

prostaatkanker steeds verder te

inderdaad zo is. Patholoog Michael

totaal drie projecten indienen om in

verbeteren/verhogen. Specialistische

den Bakker diende het voorstel in om

aanmerking te komen voor de

kennis wordt gebundeld om tot betere

in aanmerking te komen voor een

subsidie.

resultaten te komen in het diagnose-

promotiesubsidie van BeterKeten.

Hulp bij onderzoek

2017 in cijfers

Het Wetenschapsbureau biedt sinds kort steeds meer hulp

Ingediende studies 2017 (totaal 148)

bij het opstarten en het uitvoeren van onderzoek. Er is een research­verpleegkundige beschikbaar die op detacherings­

9

basis flexibel inzetbaar is bij verschillende afdelingen. Voor data-invoer kun je gebruikmaken van een student via de studentenpool. Medewer­kers van het Wetenschapsbureau

15

48

kunnen ook altijd ondersteunen bij het indienen van een studie in Castor of bij een METC (Medisch Ethische Toetsings­commissie). Dus heb je hulp nodig bij het indienen, opstarten of uitvoeren van onderzoek? Neem contact op met het Wetenschapsbureau

36 28 10 WMO ONDERZOEK

NIET WMO ONDERZOEK

Zelf geïni5eerd

Ander ziekenhuis

2 ONBEKEND Industrie/pharmaceut

Overig

wetenschapsbureau@maasstadziekenhuis.nl of via toestel 3357.

21


AFDELING UITGELICHT GERIATRIE

Arend Arends geriater, is sinds 1 oktober 2017 verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis en werkzaam op zowel de klinische afdeling Geriatrie (J3) en de polikliniek Geriatrie. De polikliniek bevindt zich op twee locaties: aan de Zorgboulevard en in de Havenpolikliniek. Arend is sinds 1 januari 2007 verbonden aan de Havenpolikliniek, voorheen het Havenziekenhuis. Met de overgang van het Havenziekenhuis naar de Havenpolikliniek, heeft ons ziekenhuis er een nieuw specialisme bij: geriatrie. Het team van de afdeling Geriatrie heeft veel ervaring opgedaan in het voormalige Havenziekenhuis en neemt dan ook veel expertise mee. Doordat het Maasstad Ziekenhuis een topklinisch ziekenhuis is en daarmee veel ruimte voor onderzoek en opleiding biedt, kan de afdeling worden uitgebreid en de regionale functie voortzetten.

verwijzen ze daarna vaak terug naar de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. De afdeling Geriatrie is geenszins een soort verpleeghuisafdeling, want mensen die niet ziek zijn maar ook niet thuis kunnen blijven, nemen we in principe niet op.”

Paramedisch team Een geriater stuurt een team aan met verschillende collega’s, waaronder paramedici. Samen met een (transfer)verpleeg­ kundige, maatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en een voedingsassistent, wordt volledig geriatrisch onderzoek gedaan. Arend: “Nadat we met de patiënt en mantelzorger gesproken hebben, doen we algeheel lichamelijk onderzoek, aangevuld met neuro­ logisch en psychiatrisch onderzoek. Daarbij horen ook

Arend: “Geriatrie is het medisch specialisme dat zich

testen als bloedonderzoek, het maken van een hartfilmpje

bezighoudt met kwetsbare ouderen met meerdere

en longfoto’s. We brengen alle medicatie in kaart en de

aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie

wisselwerking ervan. Vervolgens maken we samen met de

van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Ons

patiënt en de mantelzorger een plan van aanpak.“

specialisme richt zich op het behoud van de zelfredzaam­ heid van ouderen. Onderzoek naar en behandelen van

Samenwerking

ziektes moeten als doel hebben de functie te verbeteren.

Omdat er binnen het specialisme Geriatrie patiënten

Wij doen integrale diagnostiek bij ouderen die in acute

worden behandeld die meerdere aandoeningen tege­

ontregeling verkeren, zoals bij vallen, verwardheid en

lijkertijd hebben, werkt een geriater met vele andere

geheugenproblemen het geval is. We behandelen ze en

specialisten samen. Arend: “In dit ziekenhuis werken

22 MAASSTADTER


AFDELING UITGELICHT

we vooral samen met traumatologen, chirurgen, neurologen

Toekomstmuziek

en orthopeden. We werken ook samen met huisartsen en

Arend: “Ik vind het belangrijk dat we blijven innoveren

specialisten oudergeneeskunde. Omdat we als vakgroep

omwille van het welzijn van onze patiënten. We hebben

regionaal georiënteerd zijn, werken we samen met

momenteel contact met de TU Delft, afdeling industrieel

specialisten uit het Ikazia Ziekenhuis, het Spijkenisse

design. Met hen bespreken we hoe we de afdeling het

Medisch Centrum en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

beste kunnen inrichten als het gaat om processen en

We hebben overleg en doen daar consulten.”

ICT-voorzieningen. Doel is om patiënten met aandoeningen

Belangrijke ontwikkelingen Met het oog op de vergrijzing, zal het aantal kwetsbare

als dementie zo zelfredzaam mogelijk te houden, met maximale waarborging van de veiligheid van de patiënt.”

ouderen in Nederland in de komende 10 jaar oplopen van

Prachtig vak

600.000 naar 1,3 miljoen. Arend: “Een belangrijke

Arend: “Geriatrie als specialisme is een prachtig vak. Het is

ontwikkeling die nu al plaatsvindt, is de zogenoemde netwerkgeneeskunde; samenwerken, verbinden en afstemmen. Voor het

erg afwisselend en uitdagend. Je moet goed kunnen samenwerken en erg van puzzels houden, want je komt met ingewikkelde problematiek in aanraking. Je moet

Maasstad Ziekenhuis is dat een

verder kunnen kijken en

interessante ontwikkeling, want

beslissingen kunnen nemen.

we hebben een krachtig

Uiteraard moet je het leuk

eerstelijns, tweedelijns en

vinden om met oudere

derdelijns netwerk. We moeten met elkaar slimme

mensen te werken. Oudere

oplossingen bedenken

mensen zijn over het

om toch de beste zorg te

algemeen erg dankbaar

kunnen leveren aan de

en dat is een prettige

patiënt, maar de geriater

bijkomstigheid. Jongere

pas inzetten bij de

collega’s denken nog vaak

mensen die dat echt nodig

dat werken met ouderen saai en niet uitdagend is.

hebben. Daarom bekijken

Maar als ze een paar dagen

we met huisartsen en

met ons mee hebben gelopen,

specialisten ouderen­genees­

zijn ze al snel om.”

kunde welke aanpak toereikend is. Door middel van telecommuni­ catie kunnen we bijvoorbeeld meekijken in hun spreekkamer. Op afstand kan ik de huisarts adviseren of vragen stellen aan de patiënt. Vaak is dat voldoende en voorkomen we daarmee dat verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.” “Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanpak van de

Wist je dat?

problematiek van de allochtone oudere. Er speelt bij hen

Er een daadwerkelijk verschil is tussen een geriater en

een andere soort lichamelijke problematiek en een ander

een specialist ouderengeneeskunde? Ze richten zich

soort dementie en psychiatrie. Dat alles in een andere

beiden op oudere patiënten maar de specialist

sociale context. Om hen de beste zorg te kunnen geven, is

ouderengeneeskunde is vaak werkzaam bij huisartsen

een andere aanpak noodzakelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan

en in verpleeghuizen. Daarnaast richt de specialist

de inzet van een tolk en andere neuropsychologische testen.

ouderengeneeskunde zich meer op revalidatie en zorg,

De vakgroep denkt daar volop in mee.”

terwijl geriaters meer diagnostiek doen.

23


IMTS

IMTS organiseerde Zakelijk Hoe maak jij verbinding? Yvonne Brinkman, adviseur IMTS Projecten: “Binnen de afdeling IMTS zijn wij bezig diverse verbeteringen door te voeren. Naast het verbeteren van techniek en technologie, is ook verbetering van onze ‘soft skills’ een aandachtspunt binnen onze afdeling.” “Om gastgerichtheid te stimuleren, hebben wij afgelopen december de workshop Zakelijk Flirten georganiseerd, waarbij we binnen het ziekenhuis meer de persoonlijke verbinding met elkaar opzoeken. We kunnen trots zijn met een opkomst van zo’n 50 man! De workshop werd gehouden door Angelique van ’t Riet, al 14 jaar flirtcoach, en zorgde met een flinke dosis humor voor inzichten in communicatie die concreet, leuk en direct toepasbaar zijn.

24 MAASSTADTER


Flirten

Roel de Graaff (vakman techniek) en Esther Harskamp (secretaresse IMTS staf) zijn enthousiast over de workshop Zakelijk Flirten

De rode draad in de workshop was: Wat kun jij doen om

Door het laatste stukje van de workshop, waarbij deelnemers

verbinding te maken met een ander?”, voegt Stéphanie

elkaar anoniem complimenten geven, merk je dat zoiets

Davidse, projectmanager IMTS Projecten, toe.

kleins de wereld al een stuk leuker maakt. Eigenlijk zouden

Anoniem complimenten geven

we dat met zijn allen veel meer moeten doen, daar wordt het leven/werk alleen maar mooier door toch? Ik raad aan deel te

Simpele korte oefeningen maakten snel duidelijk welke

nemen aan dit soort workshops. Het is leuk om de verbinding

onbewuste gewoonten zijn ingesleten, waardoor je direct ziet

te maken met diverse, onbekende collega’s. Ik denk zeker dat

wat jouw houding kan doen met de ander.

het een mooie bijdrage kan leveren aan de gastgerichtheid

Enkele reacties van collega’s na afloop van de workshop

richting collega’s!“

waren de volgende. Roel de Graaff (vakman techniek) zegt: “Toen de oproep kwam Esther Harskamp (secretaresse IMTS staf): “Erg leuk om aan

om iemand te zoeken waar je mee ging workshoppen schoot

deel te nemen. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest

ik in de veilige modus. Met wie kan ik workshoppen zonder

verwachten maar Angelique deed het heel erg leuk. Een

mijn rugzak af te doen om zo iemand toe te laten in mijn

vlotte babbel met humor brengt op een leuke manier inzicht

comfortzone? Gelukkig vond ik iemand die dat waarschijnlijk

in de communicatiegewoontes van jezelf en de ander. Als

ook dacht, ze was er ineens. Een interessante persoonlijkheid,

secretaresse moet je sowieso al in staat zijn om zakelijk ‘te

die mij mijn beeld dat ik heb van mijzelf zonder onder­

flirten’. Je bent natuurlijk de schakel tussen de vele

brekingen liet vertellen, waarbij het mij opviel toen ik haar

afdelingen en lagen binnen het ziekenhuis.

verhaal hoorde dat we allemaal onze eigen strijd hebben.”

25


PROJECT

‘Quick Wins aanpassing balies poliklinieken’ Van links naar rechts: Monique Blumers, Lucienne Veenstra en Thomas Bansberg

De afgelopen 2,5 jaar hebben Monique Blumers, HR expert arbeidsomstandigheden, Lucienne Veenstra, senior adviseur Vastgoed en Huisvesting, en Thomas Bansberg, projectmanager IMTS Projecten, gezamenlijk het project ‘Quick Wins aanpassing balies poliklinieken’ uitgevoerd.

Monique vertelt over de aanleiding: “Vanuit de poliklinie­ken

Versie 2.0

waren er veel fysieke klachten door het werk achter de

Versie 2.0 is op de polikliniek Gynaecologie gedaan. Het

balies op de poliklinieken. Met elkaar is een inventarisatie

podium is weggehaald, waarbij eerst goed is gekeken wat

gemaakt, waaruit bleek dat er niet echt samenhang was

hiervan de gevolgen zouden zijn.

tussen de balies. In deze inventarisatieronde is afdelingen

Thomas licht toe: “De verbouwing van de eerste twee

gevraagd om te participeren.” In eerste instantie hebben

balies duurde dermate lang en gaf zoveel hinder, dat

de poliklinieken Interne Geneeskunde en Cardiologie zich

besloten is de balie uiteindelijk in de werkplaats te maken

aangemeld. In een later stadium hebben de poliklinieken

en een soort prefab op te leveren waardoor de hinder voor

Gynaecologie en Verloskunde zich aangesloten naar

de poliklinieken minder zou worden.”

aanleiding van een valincident van een medewerker. Versie 3.0, de balie voor de polikliniek Cardiologie, is Lucienne benadrukt dat er naar aanleiding van signalen uit

uiteindelijk in de werkplaats gemaakt, waardoor het

het ziekenhuis gesprekken zijn geweest met de architect,

mogelijk was om binnen een kortere tijd de bestaande

waaruit naar voren kwam dat de balies niet ontworpen zijn

balie te vervangen. Ook qua materiaal was dit de versie die

als werkplekken. Ze zijn meer bestemd voor een gastvrouw-

aan alle eisen voldeed. Monique: “De medewerkers die

functie. Daarnaast gaven medewerkers en patiënten aan

achter deze balie gingen werken, waren gelijk heel

dat er te weinig privacy was aan de balies. “Vanuit arbo­-

enthousiast over het resultaat.”

technisch oogpunt waren ook de vlonders een struikelblok”, stelt Thomas.

Blanco begonnen

Zowel Monique als Lucienne en Thomas hebben de samenwerking met elkaar én met de medewerkers van de poliklinieken als zeer goed ervaren. Niet alles liep op

Bij de polikliniek Interne Geneeskunde zijn de projectleden

rolletjes, er waren ook tegenvallers zoals het faillissement

blanco begonnen, eigenlijk een soort versie 1.0, en hebben

van de eerste bouwer waardoor tijden zijn uitgelopen.

zij de samenwerking gezocht met ergonoom Nicolien de

Het was een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat de

Langen, die dé specialist is als het gaat om het ontwerp

afdelingen IMTS Projecten, Werkplekbeheer, Arbo,

van een werkplek en het effect op de mensen die er

Huisvesting en andere afdelingen op elkaar aansloten.

moeten werken. “Leuk is dat de polikliniek Interne

Een goede samenwerking heeft mede geleid tot dit goede

Geneeskunde zich ontzettend positief heeft opgesteld.

resultaat.

Het idee was er, maar het moest nog uitgewerkt worden in een ontwerp. De realisatie hiervan kostte veel tijd en had

Er zijn al vier balies aangepast en het format is nu over­

uiteindelijk best veel impact op de werkvloer, waarbij in de

gedragen aan Huisvesting en door andere poliklinieken te

afwerking een aantal punten niet optimaal bleken te zijn.

gebruiken. Afdelingen kunnen een aanvraag indienen voor

Ook kwam naar voren dat de privacyschermen nog niet

vervanging van hun balie. Het project is officieel afgerond.

naar volle tevredenheid waren”, herinnert Monique zich.

26 MAASSTADTER


OR

Samen staan we sterker voor een beter werkklimaat!

Om onze taken als ondernemingsraad (OR) van ons ziekenhuis zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het van belang dat wij geregeld informatie verzamelen over wat er in het Maasstad Ziekenhuis speelt en wat er leeft onder de medewerkers.

In mei 2017 heeft de OR via een enquête gevraagd wat jullie

De andere twee thema’s, leiderschap en trots, hebben zeker

van de OR vinden en een oproep gedaan een medewer­kers­­­-

onze aandacht. De ondernemingsraad zal de input van het

panel samen te stellen als klankbord.

medewerkerspanel meenemen in zijn gesprekken met de

De enquête had een hoge respons; 75 collega’s hebben

raad van bestuur. Ook de andere gremia (advies­organen)

aangegeven deel te willen nemen aan het medewerkers­

delen hun visie over bepaalde onderwerpen.

panel. We zijn hier ontzettend blij mee.

Op deze manier worden actuele thema’s van meerdere

Medewerkerspanel

kanten belicht en kan het medewerkersperspectief nog beter worden benadrukt.

De ondernemingsraad is er voor afdelings- en organisatie­ brede vraagstukken. Wij zien het medewerkerspanel als een

Als er collega’s zijn die nog belangstelling hebben om deel te

groep medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis die de

nemen aan het medewerkerspanel, kunnen zij een e-mail

ondernemingsraad kunnen informeren en ondersteunen bij

sturen naar de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

het adviseren over ontwikkelingen of plannen. Het e-mailadres is: eversn@maasstadziekenhuis.nl Het eerste actuele thema waarvoor wij ons medewerkers­ panel de komende periode benaderen is de Werkdruk. Dit is één van de drie speerpunten die ook door de raad van bestuur zijn benoemd.

27


OPLEIDING

Verpleegkundige Leerlingenraad

Maasstad Ziekenhuis Sinds anderhalf jaar is Vincent van Vliet lid van de Verpleegkundige Leerlingenraad en sinds kort de voorzitter. Hij doet de BBL-variant van de MBO-V en werkt op de afdeling Chirurgie 2. Hiervoor heeft hij gewerkt op de afdeling Cardiologie-Neurologie en de afdeling Longgeneeskunde.

Foto van links naar rechts: Willine Hoogendoorn, Dorien Padmos, Annelies van de Voorde, Vincent van Vliet Op de foto ontbreken de overige leden van de raad: Belinda Hasselbaink, Jeserela Daal en Marianne Ippel

Zijn motivatie om deel uit te maken van de Verpleegkundige

Als leerling maak je onderdeel uit van het ziekenhuis.

Leerlingenraad? “Het Maasstad Ziekenhuis is een groot

Gediplomeerd verpleegkundigen hebben de

ziekenhuis, met altijd ± 100 leerling-verpleegkundigen in

Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Leerlingen hebben een

huis. Een flinke groep, waarbij een centraal aanspreekpunt

stem via de Verpleegkundige Leerlingenraad. De raad

essentieel is om knelpunten inzichtelijk te maken. We willen

probeert de kwaliteit van het leerproces te waarborgen en

als leerlingenraad weten wat er speelt onder de leerlingen.

te verbeteren. Tijdens de opleiding lopen de leden soms

Omdat de leden verspreid in het ziekenhuis werken, zijn we

tegen zaken aan die verbeterd kunnen worden om de

als het ware de voelsprieten binnen de organisatie.”

kwaliteit van de opleiding hoog te houden.

28 MAASSTADTER


“Er is een aantal zaken waar we ons hard voor willen maken de komende periode, zoals een nieuwsbrief voor alle leerlingen.” De momenten waarop modules gevolgd moeten worden, sluiten namelijk niet altijd aan op het verloop van de opleiding. Soms moet een derdejaars leerling een E-learning module afronden waarmee hij pas in het 4e leerjaar in de praktijk iets mag doen. De leden van de leerlingenraad proberen met elkaar af te stemmen.” Een ander speerpunt is een centrale aanpak met betrekking tot redenen waarom leerlingen vervroegd afhaken en wat er eventueel aan te doen is om dit te voorkomen. Het beeld van de opleiding is vaak anders dan de werkelijkheid. Vincent weet dat de Maasstad Academie hier aandacht voor heeft door bijvoorbeeld leerlingen tijdens het sollicitatieproces een halve dag mee te laten lopen op de afdeling. Ook de praktijkopleiders hebben hier een rol in, maar de leerlingenraad ziet hier ook een eigen rol.

Plannen voor de toekomst

Nieuwe leden altijd welkom

“Er is een aantal zaken waar we ons hard voor willen maken

Leerlingen die hun diploma behalen, verlaten de

de komende periode, zoals een nieuwsbrief voor alle

leerlingenraad; de raad is dan ook ieder half jaar op zoek

leerlingen. Begin 2018 is er een enquête onder hen

naar nieuwe aanwas. Op dit moment in het bijzonder naar

verspreid om in kaart te brengen wat er in het ziekenhuis

leerlingen HBO-V.

onder leerlingen speelt. Verder houdt de leerlingenraad zich bezig met praktische zaken, zoals welke modules op

De Verpleegkundige Leerlingenraad is te bereiken via het

welke afdelingen verplicht afgerond moeten worden.

nieuwe mailadres: leerlingenraad@maasstadziekenhuis.nl

29


AANDACHT VOOR AANDACHT

Een onverwacht grootse schenking voor adoptiekoffers Neonatologie

seu m Rotterd Adoptiekoffertjes in Mu

am

leiding van het bericht op Karrenvol spullen naa r aan adoptie koffertjes Facebook ove r de

30 MAASSTADTER

ers van de afdeling Pakketten voo r medewerk r de baby’s voo Neonatologi en

Geh aakte speeltjes voo r

ie de baby’s van Neonatolog

Weege n en neonatologie­ Ma nager Peter van der acher en Desiree Stuijt um Sch Elly verpleegku ndigen bekijke n de gulle giften

nca van leider van de afdeling Bia Van links naa r rechts team ige Elly Schuma che r, Ma rijke und Roon, neonatologieve rpleegk van Museu m Rotterdam Verhoef en een medewe rker


Op 29 november 2017 werd Marijke Verhoef – net als vele anderen – geraakt door ons bericht op Facebook over de adoptiekoffertjes van de afdeling Neonatologie. Collega’s van die afdeling maken deze koffertjes speciaal voor baby’s die geen aandenken hebben aan de eerste dagen van hun leven. Omdat ze ter adoptie worden afgestaan of niet mee naar huis mogen van de Raad voor de Kinderbescherming. Het bericht leverde overweldigend veel hartverwarmende reacties op, babykleertjes en knuffels. Maar de persoonlijke actie van Marijke steeg boven alles uit…

Groot hart voor de zorg

Marijke vertelde daarbij: “Het gaat momenteel niet zo goed

Marijke vertelt: “Door het verhaal op Facebook begon mijn

met mij en ik wilde daar een persoonlijke uitdaging van

oude kraamzorghart direct harder te kloppen. Ik dacht zeker

maken, de situatie omzetten naar iets positiefs. En dat is me

te kunnen helpen, maar kon dat niet alleen. Daarom plaatste

gelukt! Instinctief heb ik eigenlijk op jullie Facebook bericht

ik een oproep binnen mijn favoriete haakgroep; een

gereageerd. Ik had geen flauw benul van het bestaan van

– ondanks de grootte – betrokken groep met bijna 8.000

deze baby’s en al helemaal niet bij mij om de hoek, in jullie

leden. Men kroop massaal in de naald! Ik benoemde mezelf

ziekenhuis. Jullie adoptiekoffertjes zijn niet alleen zeer

tot verzamelpunt voor het haakwerk en de eerste post volgde

waardevol voor de baby’s, maar ook van grote betekenis

snel. In mijn enthousiasme dacht ik: ‘Dit kan groter! Het grote

voor mij gebleken. Ik heb genoten van het inzamelen van de

hart dat deze verpleegkundigen voor hun werk hebben, moet

spullen. De dagen voelden als cadeautjes; bijna iedere dag

beloond worden.’ Zelf werk ik ook in de zorg en ondanks dat

zat er wel post in de brievenbus of stond een pakketbezor­

de waardering vanuit het werk groot is – ik kan iedere keer

ger aan de deur.”

mijn zorghart weer ophalen – wordt, denk ik, onderschat hoe zwaar werken in de zorg met momenten kan zijn.”

Actie met overweldigend resultaat

Door Marijke haar fantastische actie kunnen voorlopig voldoende adoptiekoffers worden gevuld voor baby’s die deze hard nodig hebben. Bovendien hebben sommige

Bij het idee ‘groter’ denkt Marijke dan nog alleen aan een

sponsoren toegezegd hiervoor belangeloos spullen te

speciaal verwenpakket voor Elly en Desiree, de twee

blijven leveren. Uiteraard zijn wij Marijke enorm dankbaar

neonatologieverpleegkundigen in het Facebook bericht. Ze

voor haar inspanningen.

schrijft een brief en verstuurt deze naar enkele bedrijven en ondernemers in de buurt. Tot haar eigen verbazing levert dat

Desiree en Elly lichten toe: “We hebben nu zoveel

– in combinatie met haar enorme doorzettingsvermogen –

babyspullen gekregen dat we als afdeling hebben besloten

overweldigend veel positieve reacties op. Vanuit Rotterdam

dat we naast de baby’s die niet naar huis kunnen, ook wat

en omstreken, maar ook van ver daarbuiten krijgt zij

kunnen doen voor baby’s van wie de ouder(s) in schrijnende

schenkingen voor de adoptiekoffers. Marijke: “Ik heb in

omstandigheden verkeren.”

totaal maar liefst 105 sponsoren bereid gevonden om mee te werken. Ik ben er enorm trots op dat ik daardoor niet alleen iets voor de baby’s heb kunnen doen, maar ook de

Adoptiekoffertjes in Museum Rotterdam

medewerkers van de afdeling Neonatologie in het zonnetje

Als kers op de taart heeft Museum Rotterdam – een

heb kunnen zetten. Ze doen fantastisch werk.”

museum dat Marijke had aangeschreven – twee

Wie jarig is trakteert

adoptiekoffertjes opgenomen in hun museumcollectie ‘Echt Rotterdams Erfgoed’; een collectie die weergeeft

Op woensdag 14 februari, haar eigen verjaardag, kwam

wat de stad voor elkaar doet. Ter afsluiting van een

Marijke haar grootse cadeau persoonlijk aan de afdeling

mooie (verjaar)dag ging Marijke – na haar verrassing in

geven. Elly en Desiree wisten van niets en waren

het ziekenhuis – met een aantal collega’s van de

overdonderd door de ongelooflijke hoeveelheid spullen die

afdeling Neonatologie naar het museum om daar de

Marijke had weten in te zamelen met hulp van sponsoren.

adoptiekoffertjes samen te bekijken.

31


Goodhabitz officieel gelanceerd Op donderdag 1 februari is Goodhabitz officieel gelanceerd tijdens de lunchpauze in het personeelsrestaurant en later op de middag bij de KUA-KIA (Kledinguitgifte en –inname). De onlinetrainingen van Goodhabitz zijn bestemd voor alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis en bieden de medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Cabaret Duo Beton – de Rotterdamse Bettie en Tonnie – heeft Goodhabitz op een ludiek manier onder de aandacht gebracht tijdens de lancering.

Bettie en Tonnie van Duo Beton maakten op ludieke wijze

Inspirerend en eigentijds Op Maaswijzer is een ruim aanbod van online trainingen te

onze medewerkers attent op Good Habitz. Met gelukskoekjes ‘maakten ze medewerkers lekker’ om online GoodHabitz te gaan bezoeken via Maaswijzer.

vinden: van Office tot persoonlijke effectiviteit en van doelgericht werken tot conflicthantering. Een online training van GoodHabitz is inspirerend, eigentijds, praktisch en aantrekkelijk om te volgen. In elke training is er aandacht

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

voor de verschillende leerstijlen. Zo is er naast tekst ook

team Maaswijzer via maaswijzer@maasstadziekenhuis.nl

videomateriaal en wordt er veel gewerkt met animatie.

of via telefoonnummer: (291) 15 39.

Maaswijzer Alle medewerkers kunnen de online trainingen aanvragen via de knop ‘opleiding aanvragen’ in Maaswijzer en ze zijn in te zien in de opleidingscatalogus www.maasstadziekenhuis.nl/ opleidingscatalogus.

32 MAASSTADTER