Dansk Handicap Forbund - Aarhus / Randers medlemsblad 01 - 2023

Page 1

dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS

Mindeord s. 5 · Ud af kaos s. 8 · Mit hjerte bløder s. 13 · Hærvej s. 22 Nr. 1 · februar 2023 · 22. årgang
Pressefoto - Moesgaard Museum

Leder

Når disse linjer skrives, er året 2023 kun nogle få dage gammelt, og det er naturligt at se lidt tilbage på det forgangne år. Og der er sandelig noget at se tilbage på.

Hvem havde troet, at vi skulle opleve en voldsom krig kun omkring 1500 km fra vores egen grænse? Vi i Vesten har selvfølgelig den største sympati med Ukraine, men lige nu er jeg ved at læse en bog af et par danske forfattere, som i 2022 tog turen igennem Rusland for at få en fornemmelse af, hvordan russerne ser på situationen. Langt de fleste er FOR Putin.

2022 bød på den højeste inflation i mange år. Det går i høj grad ud over folke- og førtidspensionister samt enlige forsørgere, som får et mindre rådighedsbeløb til transport og daglige indkøb. Forhåbentlig indser den nyvalgte regering snarest, at man bliver nødt til at lave en form for kompensation for disse grupper.

Også på sportsområdet har det forgangne år budt på store oplevelser. En dansker stod på sejrsskamlen i Tour de France, og indenfor tennis og badminton har vi også haft danskere som vindere af store turneringer. Til gengæld vil vi nok helst glemme alt om den danske deltagelse i VM i fodbold.

Corona bliver ved med at sætte sine spor. Forretninger og restauranter må dreje nøglen om pga. omsætningsnedgang, som dels skyldes ændrede forbrugsvaner, dels, at folk generelt er blevet mere forsigtige med pengepungen.

Jeg håber, 2023 trods alt byder på noget godt for os alle og ønsker jer et godt nytår.

Helle Szydlowski, afdelingsformand

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 3

Det er med stor sorg, at vi i bestyrelsen modtog meddelelse om, at vores kasserer gennem mange år i Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling, Lars Jacobsen, døde søndag den 20. november 2022 efter en sygdomsperiode.

Lars kom som ganske ung ud for en alvorlig trafikulykke som resulterede i, at han måtte sidde i kørestol resten af sit liv. Det tog dog ikke modet fra Lars, som altid var god for en sjov bemærkning. Vi savner hans lune humor og hans store arbejde i foreningen.

Lars boede i Aarhus Midtby, men nød også, når han kunne trække sig tilbage til sit sommerhus. Desuden var han frankofil og tilbragte mindst en måned om året i Frankrig.

Lars blev 73 år. Han blev bisat fra Vestre Kirkegårds store kapel. Efterfølgende havde familien arrangeret en mindehøjtidelighed for Lars.

Æret være Lars Jacobsens minde

Bestyrelsen for Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 5
Nekrolog

Legatansøgninger

Som I kan se andetsteds i bladet, er vores kasserer Lars Jacobsen død. Det var ham, der skulle modtage legatansøgninger i efteråret. Disse ansøgninger har vi ikke adgang til, så vi må bede jer om at sende en begrundet legatansøgning igen. Denne gang senest 26. februar og til både Marie-Louise Hahn, hahnviby@gmail.com og Helle Szydlowski, hsz@mail.dk

Der udbetales 10 portioner af 1.600 kr. Kun ansøgninger fra medlemmer af Aarhus/ Randers afdeling i Dansk Handicap Forbund kommer i betragtning.

Den 29. november 1967 oprettede viceborgmester H. P. Jensen og hustru Jenny Jensen et ”Legat til fordel for dårligt stillede medlemmer af Vanføreforeningen i Århus.” - I dag hører legatet under Dansk Handicap Forbunds Aarhus/Randers afdeling. Bestyrelsen har ansøgt Civilstyrelsen om tilladelse til at opløse legatet, hvilket er bevilget – legatet opløses ved denne sidste ansøgningsrunde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling

Rundvisning

Så er vi klar til forårets første arrangement. Vi skal se den nye udstilling Ud af kaos på MOMU.

Det skal vi onsdag den 15. marts.

Vi mødes ved indgangen til museet kl. 16.30 og har mulighed for at gå lidt rundt, måske gå i cafeen og få noget at drikke, inden vi mødes med guiden kl. 17.30.

Det koster 75 kr. for indgang og guidet tur, både for dig selv og for en evt. gæst. Hjælper går med gratis. - Det er først til mølle.

Tilmelding og betaling senest den 6. marts. Betaling på MobilePay. Box nr. 9038TE. Tilmelding på sms til Helle Birkmose på 27 12 54 58 – fortæl her, om du har årskort, ledsagerkort og hjælper med?

Ud af kaos

Af Solveig Hansen, kilde Moesgaards hjemmeside og Nyhedsbrev

Ny særudstilling på Moesgaard Museum sætter spotlight på en mørk periode i Europas historie med krig, magtkampe og flygtningestrømme, men også med drømme, håb og guld i store mængder.

Særudstillingen åbnede 12. november og fortsætter henover sommeren – og måske den skal opleves flere gange? En guidet tur vil give dig indblik i det komplekse forhold mellem romere, gotere, hunnere og skandinaver.

Mellem Romerrigets Fald og vikingetid

Særudstillingen Ud af kaos blænder op for en af Europas mest spændende og komplicerede perioder, hvor det store Romerrige kollapsede i vest, nye krigeraristokratier og riger opstod og grundstenene blev lagt til det Europa, vi kender i dag. Det var fx også på denne tid, at danerne opførte forsvarsvolden Dannevirke - formodentlig som et værn mod de kaotiske tilstande mod syd.

Udstillingen omhandler den periode i europæisk historie, der kaldes folkevandringstiden. Det er årene fra ca. år 300-600 e.Kr. – tiden mellem det Det Vestromerske

8 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1

Ud af kaos

Riges fald og vikingetidens begyndelse –præget af krig og flygtningestrømme, men også fyldt med kaos, drømme og håb.

Til særudstillingen Ud af kaos har Moesgaard lånt arkæologiske genstande fra blandt andet museer i Sverige, Spanien, Rumænien og Ungarn og fra Nationalmuseet i Danmark.

Ud af kaos begejstrer

De sociale medier bugner allerede af positive kommentarer fra gæster, der som nogle af de første har besøgt udstillingen:

• ”Er der nogen der kan lave en udstilling som fanger og imponerer, er det Moesgaard.”

•”Får 6 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ + en ekstra ⭐ for ny viden for mig.”

•”Flot udstilling. Kan kun anbefales.”

•”…spændende som sædvanligt.”

Pressefotos - Moesgaard Museum, Ud af kaos – mellem Roms ørne og Odins ravne

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 9

Generalforsamling

DHF Aarhus/Randers byder til generalforsamling

på Hotel Montra Sabro kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Lørdag den 22. april kl. 15 - 22

Program:

Kl. 15: Kaffe/kage

Kl. 15.30: Generalforsamling

Kl. 18: 2-retters menu (drikkevarer for egen regning)

Kl. 20: Livemusik: Chris Andersen giver intimkoncert

KL. 22: Farvel og tak for denne gang

Tilmelding: hahnviby@gmail.com eller sms til 61 60 97 27

Tilmeldingsfrist: 3. april

Bestyrelsen

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Valg af bestyrelse

A.Valg af kasserer

B.Valg af bestyrelsesmedlemmer

C.Valg af to suppleanter

9. Eventuelt

Ad. 6. Forslag sendes til formanden på: hsz@mail.dk eller via post til Helle Szydlowski, Bymosevej 5, 8210 Aarhus V.

Mageløse trådfigurer møder dig ved receptionen på Sabro Kro. Fotograf Solveig Hansen.

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 11
2023

-Kære Handicaprødder, indledte Torben Buus et skriv til Horsens Handicapråd. Et skriv, han siden har lagt på sin Facebook med opfordring om at DELE.

Et skriv, der afstedkom, at JP Horsens (JyllandsPosten) bragte et stort interview med Torben nytårsdag – om hans særlige situation og BPA/Hjælperordningen generelt.

-Kære Handicaprødder, indledte Torben Buus sit skriv og fortsatte:

- Det er med stor ærgrelse, at jeg med denne mail informerer om, at jeg er nødt til at træde ud af Handicaprådet samt mine øvrige handicappolitiske aktiviteter i Horsens.

Baggrunden er, at jeg har været nødt til at reagere på Horsens Kommunes håndtering og behandling af bevillinger og hjælp, som jeg i mere end 10 år har haft og modtaget i Aarhus. Nemlig en 24/7 BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) med baggrund i fremskreden MS (multipel sclerose).

Ordningen har for mig indtil nu betydet, at jeg trods et massivt handicap - har kunnet leve mit liv på en måde, der har gjort mig i stand til at varetage job, familie og børn. Leve et liv som de fleste andre i en tilsvarende alder og livssituation. Og ikke mindst gav ordningen, da jeg over årene kontinuerlig blev dårligere pga sclerosen, mig mulighed for at blive og være aktiv på arbejdsmarkedet indtil 2017.

Reelt kunne jeg allerede i 2003 have kastet håndklædet og fået tildelt en førtidspension..!

Nyt liv i Horsens…

I 2020 solgte jeg min bolig i Aarhus. Jeg valgte at tage en chance og flytte fra Aarhus Kommune og trodsede dermed advarsler fra nær og fjern. Hvordan turde jeg dog det med en fungerende BPA?…

Trods advarsler købte jeg primo 2020 en bolig i Horsens Midt, som jeg kunne gøre handicapegnet. Bekostede selvfølgelig selv de ændringer, der for mig er - og var nødvendige.

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 13
Mithjerte bløder…

Mit hjerte bløder…

Skiftede mit sociale liv i Aarhus ud med livet i Horsens. Og jeg så frem til det, som skulle være det næste, spændende kapitel i mit liv.

Jeg engagerede mig hurtigt i handicappolitiske organisationer og fik sæde i Handicaprådet, hvor jeg straks mærkede, at jeg kunne gøre en forskel.

Jeg havde lidt naivt håbet og forventet, at Horsens ville overtage min BPA-ordning, som den var i Aarhus.

Processen og revurderingen af min BPA - bevilling gik helt efter bogen i gang i juni 2022.

De sidste fem måneders sagsbehandling og konstante nye krav, - indhentning af lægeerklæringer, 10 år gamle hjemmehjælps-visitationer, forespørgsler til hospitalsafdelinger mv.

Alt sammen informationer, der blev efterspurgt for at afklare, om det nu er korrekt, at jeg er SÅ dårlig? For måske kunne man spare en time her og der ved at lægge hjælpen om?

En ubehagelig proces

Det, jeg har oplevet de sidste fem måneder her i Horsens, har været en meget ubehagelig proces.

En proces og en dialog, der over tid tydeligt viste mig, at mine ord og forklaringer blev drejet, med det tydelige formål at så tvivl om mine behov og dermed muligheden for at nedjustere min ordning.

I min sagsbehandling er der gennem de sidste måneder bl.a. blevet peget i retning af en hjemmehjælpsordning, suppleret med løst tilknyttede behandlere, sygeplejersker m.fl., som ville skulle defilere ind og ud af mit hjem gennem hele døgnet. En håndtering af et plejebehov, der ville begrænse mig voldsomt i mit liv og udadvendte aktiviteter.

Desværre er der ikke meget, der i håndteringen af min sag har peget i andre retninger end en stor spareøvelse.

På intet tidspunkt har jeg mødt spørgsmål, som havde til hensigt at hjælpe mig bedst…

Tydeligt er det, at Horsens Kommune i sin iver for at spare, har haft et mål om at ændre

14 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1

Mit hjerte bløder…

afgørelser om hjælp, der for mere end seks år siden er bevilget af Aarhus Kommune ud fra præcis det samme lovgrundlag!

Er det sådan vi ønsker Horsens skal være? - og hvor er værdigheden?

Hjem til Aarhus

Konsekvensen blev, at jeg midt i oktober valgte at stoppe processen og flytte tilbage til Aarhus. Erkendte, at jeg måtte handle, før jeg risikerede at blive visiteret til en ny, dårligere og utilstrækkelig ordning her i Horsens.

En ordning, der sandsynligvis ville betyde, at jeg ikke længere ville kunne disponere frit over mit liv - men potentielt være nødt til at acceptere, at jeg skulle sidde passivt og alene i mit hjem og vente på den næste hjælper.

Lidt politik på en valgdag

Jeg skal ikke trætte med detaljer om min specifikke sag, blot ønsker jeg med dette skriv at dele mine oplevelser med jer - udelukkende i ønsket om, at Horsens bliver bedre til at håndtere overflytninger fra andre kommuner og finde værdige løsninger for samfundets svageste borgere.

Og ja, “vi” er dyre borgere - men det er vi, uanset hvilke kasser, der skal betale!

Underligt, at det er billigere for kommunekassen at få en sygeplejerske ud flere gange dagligt til kr. 300,- i timen plus adskillige planlagte og akutte tilkald og besøg af hjemmehjælpere til 200,-timen - frem for at give det antal timer, der er brug for i eksempelvis en BPA-ordning… her er timelønnen ca. kr. 135,-/time.

Hvor er ordentligheden?

Jeg har på egen krop konstateret, hvor opslidende månedslange sagsbehandlingstider er. Hvor voldsomt stressende og behæftet med utryghed det er for den enkelte.

Med risiko for livskrise, mulig stress og depression til følge.

Og det bliver det ikke billigere af! Tværtimod bliver folk sygere …

Jeg har i min nærmeste omgangskreds det sidste års tid desværre set flere eksempler på

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 15

Mit hjerte bløder…

netop dette! I en af sagerne er der indtil videre - efter 10 måneders sagsbehandlingstidstadig ingen afklaring eller brugbare løsninger…

Der bliver brugt oceaner af ressourcer og arbejdstimer i sagsbehandlingen. Ressourcer, der kunne være brugt bedre på borgeren men i stedet belaster de administrative budgetter!

Som det er nu, bliver borgere fastholdt i en venteposition og afgørelserne bliver udskudt den ene gang efter den anden.

Desværre er det et generelt og kendt problem…. ! Og de formelle “acceptable” sagsbehandlingstider bliver blot længere og længere.

Faktum er, at så længe afgørelserne udsættes, har borgerne ikke engang mulighed for at anke.

Det er ikke i orden, hverken etisk eller ift. borgernes retssikkerhed.

Vil man være det bekendt i Horsens…?

Jeg er heldig…

Jeg er i stand til at tale både min (og andres) sag. Og jeg evner at overskue og sætte mig ind i lovstof, paragraffer mm.

Men hvad med alle de borgere, der ikke har evnen eller overskuddet?

Kære Horsens

Kom nu ind i kampen og vælg løsninger, hvor etik, moral og ordentlighed sættes højere end kortsigtede spareøvelser. Spareøvelser, der på den lange bane giver større sociale slagsider og øgede udgifter.

Jeg vil slutte med at sige jer alle tak for en spændende tid i Horsens. En tid, der har givet indblik i mange facetter omkring handicappolitikken og udfordringerne i det kommunale og politiske apparat.

Med venlig hilsen

Torben Buus

16 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1

Vi har hørt, at Aarhus Kommune gerne vil være tilgængelighedshovedstad i år 2024. Det skal der snart sendes en ansøgning om.

Som vi ser det fra Tours on Wheels’ synspunkt, så skal der efterhånden ekstrem fart på, hvis man vil gøre sig forhåbning om at vinde den titel. Der er brug for handling på tilgængelighedsområdet; ikke bare store, flotte ord fra byrådspolitikere i debatindlæg og aviser.

Polly Dutschke (S) skrev for nylig i et læserbrev, at Teknik & Miljø allerede tænker universelt design og tilgængelighed ind i deres arbejde. Men hvis Aarhus Kommune tænkte ind i universelt design, så ville vi i Tours on Wheels jo ikke have noget at vise politikerne, når de får en tur rundt i kørestol - og det har vi rigeligt af, hvilket flere af byrådspolitikerne har prøvet på egen krop. Der er masser af problemer stadigvæk. Generationernes Hus og Letbanen er bare nogle eksempler på noget, der er forholdsvis nyt, men er gået rimelig dårligt ift. tilgængelighed for bl.a. kørestole.

Hvordan skal private bygherrer forventes at tænke universelt design ind i deres projekter, når kommunen ikke engang rigtigt gør det?

Vi ved, at Enggaard og Peter Skjalm fra RUM3 Studio har ret godt styr på det, når de designer og bygger nyt. Et andet eksempel på et inkluderende og tilgængeligt sted er MarselisborgCentret, kommunen har faktisk nogle aktier i det - men det er også regionen, der er inde over, samt diverse organisationer som Muskelsvindfonden, Polio- & Ulykkespatientforeningen og Hjerneskadeforeningen.

Begge er gode eksempler på, hvordan man skal gøre, hvis man vil bygge inkluderende og tilgængeligt - inddrag de grupper, der har udfordringerne i byrummet og spar med os om, hvad der vil gøre det sikkert for os at færdes rundt i Aarhus.

Derudover ser vi, at der også kunne være bedre kontrol og mere konsekvens, hvis ikke man overholder bygningsreglementet.

Vi kommenterede sidste år på et læserbrev fra Polly om tilgængelighed i Aarhus.

Dengang var budskabet fra den politiske side også, at Aarhus Kommune skal tænke tilgængelighed ind i byen, og “vi skal have gjort noget” - men hvorfor er der ikke rykket?

Hvorfor har man ikke fået byrådet til at prioritere den dagsorden, når man nu gerne vil være tilgængelighedshovedstad? Og hvorfor lytter man ikke mere til og inddrager de grupper, der oplever den dårlige tilgængelighed på egen krop eller sind?

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 17
Debatindlæg om tilgængelighed (igen)

Debatindlæg

Det arbejde, Tours on Wheels laver året rundt, laver vi for at gøre opmærksom på den elendige tilgængelighed.

Drop de mange fine ord, og “nu skal vi have gjort noget” - sæt nu noget handling bag ordene. Vi råber op om det her hele tiden og har arbejdet hårdt for at skabe opmærksomhed - de fleste politikere i Aarhus Byråd har været eller er blevet inviteret med på en tur med os - for at mærke udfordringerne på egen krop. Vi har ihærdigt banket på de forskellige partiers og magistraters døre og forsøgt at sætte tilgængelighed på dagsordenen.

Fra Christiansborg vil man gerne have, at alle bidrager til at holde gang i samfundet, men hvordan skal vi med fysiske eller psykiske handicaps have mulighed for det, når vi ikke engang kan komme rundt i byen eller ind i bygninger?

Under den nyligt overståede valgkamp prøvede vi at sætte fokus på problematikkerne ved at lade politikere fra nærmest samtlige politiske partier prøve en tur i kørestol for at mærke det på egen krop. Og alle var enige om, at det ikke er godt nok med tilgængeligheden for kørestole.

Vi er i Tours on Wheels begyndt at registrere, hvordan tilgængeligheden er for kørestole i Aarhus - både når det kommer til bygninger og parkeringspladser. Det ville være rart med noget opbakning fra kommunen, regionen eller endda Christiansborg. Vi skaber et overblik over, hvad der skal til for at bygningerne er tilgængelige og sikre. Tryghed er et meget subjektivt begreb, så vi foretrækker ”sikkert for alle” i stedet for, da det er mere objektivt.

Opfordringen fra Tours on Wheels lyder derfor: inddrag os i civilsamfundet og dem fra erhvervslivet, så vi i fællesskab kan finde en løsning, der er god for både brugere og butikker i byen.

Cityforeningen og VisitAarhus er klar til dialog og indspark. Vi er klar.

Andre organisationer er helt sikkert også klar. Inddrag os og brug os - vi er eksperterne på det levede liv med et handicap, og det giver det bedste resultat, hvis byen skal indrettes sikkert for os i fremtiden.

Ulla Søberg Jakobsen, bestyrelsesformand, på vegne af Tours on Wheels. Valdemarsgade 20, 103, 8000 Aarhus.

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 19
om tilgængelighed

Fejlamputationer

Af Solveig Hansen

Hvert år bliver ca. 1.400 personer benamputeret i Danmark. Langt de fleste pga. kredsløbsforstyrrelser eller diabetes. Den gennemsnitlige alder for indlagte patienter til benamputation er 76 år. Godt halvdelen er mænd. Dette kan man læse på en nordjysk hjemmeside, der også oplyser, at patienter, der bliver indlagt til benamputation, er komplekse, da patientens fysiske tilstand ofte er en kombination af flere samtidige sygdomme, ofte med aftagende evne til at klare sig selv i hverdagen, hvilket medfører manglende funktionsniveau, hvilket igen kan forværres yderligere ved et kirurgisk indgreb.

I Ebeltoft Folketidende kunne man i december ’22 læse, at i alle landets regioner har man gennemgået de amputationsforløb for de seneste tre år, der IKKE har været grundet karkirurgiske problematikker. Her har Region Midtjylland haft 140 forløb, og af disse vejledes fem patienter i at søge erstatning. Anderledes høje tal er der for de 2.226 patienter, der de seneste ca. 10 år er blevet amputeret på et sygehus i Region Midtjylland. Her vejledes 194 patienter i at søge erstatning. Samtlige 2.226 journaler er gennemgået af speciallæger, og Patienterstatningen skal nu afgøre, om der er grundlag for erstatning i de sager, patienter anmelder(uanset om de er vejledt hertil eller ej). Så der er stadig et stykke vej, før vi kender det samlede omfang af erstatninger til benamputerede.

I en række tilfælde er det desværre de efterladte, der skal vejledes – disse bliver kontaktet via skifteretten.

Er du en af de næsten 200, der er blevet vejledt i at søge erstatning? – eller er du blandt de godt 2.000, der er amputeret i perioden og føler, du burde have været blandt dem, der kunne søge erstatning? –hvis ja, hører jeg gerne fra dig, hvis vi må bringe din personlige historie i bladet? Skriv til sol1920@gmail.com.

Foto er fra udstillingen Menneskelige Kroppe

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 21

Far og datter cykler 260 kilometer

-begge har rygmarvsskader

Niels Peter Krogh Jensen og hans 14-årige datter Sofie cyklede sidste sommer hele vejen fra Vester Hornum i Himmerland til Padborg ad hærvejen. En tur på 260 km. Både far og datter har en rygmarvsskade, og formålet var at inspirere andre med et handicap til at komme ud i naturen.

Tekst: Mariann Espensen

Foto: Privatfotos

-Man skal sæt te sig nogle ting for, som måske virker lidt umulige. Det kan godt være, at man ikke kommer helt i mål med dem, men man kommer længere, end hvis man ikke gjorde noget. Sådan lyder det fra Camilla Møller Jensen – hustru til Niels Peter og mor til Sofie. Hun var med på turen som chauffør i følgebilen med proviant, lappegrej og hep.

Det er tydeligt, at det er en livsindstilling, som hun deler med Niels Peter og Sofie, for de tager gerne imod udfordringer, der kan virke lidt uoverskuelige - selv for personer uden et bevægelseshandicap. Forrige sommer begav de sig nemlig for første gang ud på den 260 km lange tur fra Himmerland til Padborg. Dengang nåede de dog ”kun” til Rødding, inden Niels Peters hjælpemotor brød uhjælpeligt sammen.

Det slog på ingen måde far og datter ud, og sidste sommer drønede de afsted igen på samme rute. Niels Peter med en spritny hjælpemotor på kørestolen og Sofie på en el-mountainbike. Og denne gang kom de helt i mål.

-Det føltes så godt at have gennemført hele turen, og vi gjorde det endda på fire og en halv dag fremfor de seks dage, som vi havde planlagt. Det var ret fantastisk at køre over målstregen – især fordi Tour de Taxas depot crew (velgørenhedscykelhold, der støtter Julemærkefonden) tilfældigvis var der, og de

22 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1

Far

stod og heppede på os og gav os sandwich og chokolade, da vi steg af cyklerne, fortæller Sofie.

Frontløbere for Natur for Alle Selvom Sofie nød at komme over målstregen, så var det især det at være ude i naturen, der var motivationen for den lange cykeltur, og den passion deler hun med sin far. De er begge såkaldte frontløbere for projekt ’Natur for Alle’, der har til formål at få flere med et handicap til at komme ud i den friske luft. Studier viser nemlig desværre, at mange føler, at det kan være svært at komme afsted, når man ikke rigtig ved, hvor tilgængelige de forskellige områder er.

-Det hele startede med, at jeg havde problemer med at komme ud i naturen på den måde, som jeg gerne ville. Det er nemlig ikke særligt synliggjort, hvor man kan komme rundt med en rollator eller kørestol, og jeg ville gerne længere end kommunens optegnede stier på under en kilometer. Da jeg læste om frontløberprojektet i Handicap Nyt, smed jeg bladet hen til Sofie, som med det samme sagde, at det skulle vi melde os til, fortæller Niels Peter.

Som sagt så gjort, og nu er de to på en mission for at få flere til at følge deres eksempel. Ikke nødvendigvis med at cykle flere hundrede kilometer, for mindre kan også gøre det. Selv små ture ud i naturen kan sagtens gøre en forskel for krop og sind.

-Jeg vil vise alle, at man godt kan komme ud, for naturen gør en glad og giver energi, siger Sofie og bakkes op af sin far:

-Du får ligesom nulstillet din hjerne, hvis der er noget, der går dig på. Naturen har en helende effekt, og du kan næsten ikke være trist, når du er derude.

Svært at få det rette udstyr

Desværre er der, som nævnt, mange steder, der ikke er tilgængelige med almindelig kørestol eller rollator. Bakker, sand og ujævne skovbunde gør det umuligt at komme frem, hvis man ikke har det rette udstyr, og det kan være svært at få bevilget af kommunen.

-Jeg kæmpede forgæves i lang tid for at få en hjælpemotor til min kørestol, for sådan en skal der til for at komme rundt, hvor der ikke er en helt jævn sti. Til sidst måtte jeg selv i gang med at søge fonde, og heldigvis lykkedes det mig at få nok midler til at kunne anskaffe mig en hjælpemotor, fortæller Niels Peter og fortsætter:

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 23
og datter cykler 260 kilometer

Far og datter cykler 260 kilometer

-Det er som om, kommunen ikke kigger så meget på, hvad der kan højne livskvaliteten og dermed mindske sygdom og stress. De ser ikke det store billede, og det er ærgerligt. Især for dem, der måske ikke er så ressourcestærke og mangler mod til selv at søge fonde. Jeg kan dog kun råde andre til at se muligheder fremfor begrænsninger og selv prøve at tage initiativ. Hvis jeg ikke havde søgt de her midler, så var Sofies og min tur jo ikke blevet til noget.

Udfordringer og nye planer

Far og datter har masser af initiativ, og hjemme ved middagsbordet bliver der flittigt diskuteret, hvor næste store cykeltur skal gå hen. Både Bornholm og Fyn er i spil, og mor Camilla følger selvfølgelig trofast med som chauffør i følgebilen.

-Det er dejligt, at Sofie ikke har mistet modet, og at hun gerne vil med igen næste år. Det betyder meget for mig, for vi kommer hinanden ved på en særlig måde på de her ture. Selvfølgelig kan vi godt være ved at rykke hovederne af hinanden, men det går over i løbet af to minutter. Vi er et godt makkerpar, der støtter hinanden, når vi møder udfordringer, fortæller Niels Peter og bakkes op af Sofie:

-Ja – for eksempel på dag to, da vi kom til Dollerup Bakker. Det var lidt hårdt, men så heppede du på mig, og så gik det. Der var også den dag, hvor du havnede i grøftekanten - og en hel dag med regnvejr, som krævede tre tøjskift undervejs, men vi klarede det hele uden at give op, og det var fedt, fortæller hun.

Niels Peter og Sofie opfordrer alle til at overkomme de barrierer, de måtte have for at komme ud i naturen og tage de små bumps, der følger med, for gevinsten i den anden ende er ikke til at tage fejl af. Man bliver gladere og får mere lyst på livet, og så finder man ud af, at man kan meget mere, end man tror.

Artiklen er bragt første gang i RYK! Magasin 4.2022

24 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1

Kalender

FEBRUAR

Torsdag den 23. februar

Velfærdsteknologi på DokkX & middag i Øens Madhus, Aarhus

MARTS

Onsdag den 15. marts

Ud af kaos - rundvisning på MOMU

APRIL

Lørdag den 22. april

Generalforsamling - på Sabro Kro

Arrangement aflyses

Europabevægelsen har tidligere bedt os medvirke i et arrangement om EUs Handicapstrategi for de kommende 10 år samt om menneskerettigheder. Det sagde vi i afdelingen ja til.

Arrangementet skulle finde sted den 22. marts på Godsbanen i Aarhus.

Sif Holst, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, skulle komme og holde oplæg om emnerne. Nu har såvel Europabevægelsen som oplægsholder Sif Holst meldt afbud, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet.

Det beklager vi meget.

Bestyrelsen for Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 25

Højskole

Af Solveig Hansen

Naturligt nok falder tankerne på Egmont Højskolen, når vi taler højskoleophold for os med handicap, og jeg ynder især at omtale deres sommerkurser her i bladet.

Men mulighederne er flere, end vi måske gør os klart. Over 40 højskoler er med på en overskuelig liste på højskolernes hjemmeside på søgesiden om ”handicap”. Nogle har specialindrettede værelser og handicaptoiletter, andre blot en teleslynge og/eller en rampe. Nogle beklager, at de historiske bygninger, de holder til i, desværre kun mangelfuldt tilgodeser elever med handicap, andre er nybyggede og understreger et ønske om - sammen med eleverne - at videreudvikle tilgængeligheden.

Ved hver højskole er der både link til skolens egen side med detaljerede oplysninger, men også et telefonnummer, hvor du kan få en indledende samtale om, om skolen mon kan tilgodese netop dine behov, hvad enten det gælder tilgængelighed, retningslinjer, fagudbud osv.

På samme søgeside kan du krydse af i flere andre felter og på smart vis indsnævre feltet. Skal skolen fx også give mulighed for at du har barn/børn med? Skal der være særlig fokus på kost eller ønsker du at rejse med højskolen?

En helt særlig skole har fanget min interesse, nemlig Nordiska folkhögskolan, der ligger nord for Göteborg. Det er Hele Nordens højskole for dig, som tager kunst, kreativitet og dit personlige udtryk seriøst!

Her studerer du et fagområde intensivt et helt år – eller bruger måske skolen som kursussted på et skrivekursus, der primært følges hjemmefra? Det er en nordisk skole, og derfor får du som dansk statsborger flere økonomiske støttemuligheder - så behøver det ikke være dyrt at følge din drøm.

Søg selv på højskolerne.dk/handicap

God fornøjelse og giv gerne et skriv til bladet, hvis du via linket kommer på nye oplevelser.

Send mail på

26 · DHF Aarhus/Randers · 2023 · Blad 1
sol1920@gmail.com

Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2023

Suppleant

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk

Medlemsbladet

Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.

Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski.

Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 21.

Materiale sendes til Solveig Hansen senest 20. april på mail: sol1920@gmail.com

Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 1 · 2023 · DHF Aarhus/Randers · 27
Formand Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 8210 Aarhus V hsz@mail.dk Næstformand Ole Storm Thomas Koppels Gade 16, 5. th Tlf. 21 26 90 61 8000 Aarhus C ole@stormit.dk Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn Myrholmsvej 31 Tlf. 61 60 97 27 8260 Viby J hahnviby@gmail.com Helle Birkmose Nielsen Jernalder vænget 31 Tlf. 27 12 54 58 8220 Brabrand hellebirkmose@gmail.com Erik Christensen Bjørnsager 8, Haslund Tlf. 24 95 07 34 8940 Randers SV erik.christensen@outlook.dk
Lone Larsen Torvevænget 246 Tlf. 23 70 64 95 8310 Tranbjerg lonehn@outlook.dk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.