DHF - Aarhus / Randers medlemsblad 4 - 2021

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Foto: Fra afdelingens vælgermøde i Aarhus, fotograf: Solveig Hansen

Året, der gik s. 5 · Valget er dit s. 3 & s. 17 · Julehygge s. 23

Nr. 4 · november 2021 · 20.Blad årgang 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

med hastige skridt Kommunalvalget i 2021 nærmer sig med hastige skridt. Flere handicaporganisationer under Danske Handicaporganisationer har holdt valgmøder med lokale politikere. Danske Handicaporganisationer, Aarhus Afdeling, holdt i slutningen af september et stormøde, som handicaporganisationerne var inviteret til. De politiske partier var inviteret, og mange partier var repræsenteret – flere med deres spidskandidater. Der var over 50 fremmødte på MarselisborgCentret, og det blev et interessant møde, som oven i købet blev nødvendigt at forlænge ud over den fastsatte tid.

I dagligdagen er hver enkelt af os vel mest interesseret i lige netop det handicap, vi selv har, og som i dagligdagen giver bestemte begrænsninger. En aften som den i september gav indsigt i, hvad det er for problemer, andre borgere med andre handicap har at slås med. Vi hørte om den far i kørestol, som ikke kunne deltage i sit barns skole- og fritidsaktiviteter, fordi han ikke fysisk kunne komme ind på institutionen. Om den hørehæmmede mor, som konstant har en bekymring i forhold til sine børn over ikke at kunne høre røgalarmen, hvis en brand skulle bryde ud, og andre problemstillinger, som for mig blev en øjenåbner omkring de dagligdags problemer, andre lever med. Det var et meget interessant møde. Jeg kan opfordre jer til at møde op til den slags møder i fremtiden og blive klogere på, hvilke politikere, der går til valg med en seriøs handicapdagsorden. De bedste hilsener fra Helle Szydlowski Formand for Aarhus/Randers Afdeling

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 3


Referat

generalforsamling

Søndag den 29. august i DHF Aarhus/Randers Afdeling 1. Velkommen Helle bød velkommen og vi fik dejlig kage til kaffen, dernæst tog Helle ordet igen og introducerede Flemming Sørensen, formand for Randers Handicapråd og næstformand i DH-Randers. 2. Valg af dirigent Flemming S. blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Ifølge vedtægterne skal den indkaldes med mindst to ugers varsel. Den var udskudt grundet corona og indkaldt i god tid via blad og hjemmeside. Samme vedtægter siger, der skal vælges folkevalgt revisor, der blev nyt punkt 11 og orientering fra regionsrepræsentanten nyt punkt 12, så eventuelt blev derfor nyt punkt 13. 3. Valg af referent Solveig blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Bente og Conny meldte sig. 5. Beretning Helle omdelte og gennemgik beretningen, der kommer i bladet og på hjemmesiden. Mikkel spurgte til resultatet fra Hjælpemiddelaktionen? Ud over de afholdte møder, der har skabt lidt opmærksomhed på emnet, er det egentlig ikke sket mere. Beretningen (fyldig trods corona) blev godkendt med applaus. 6. Regnskab Lars omdelte et mangesidet dokument fra revisionspartnerselskabet EY og ledte os gennem de mange tal på side 5 og frem. Årets resultat er underskud, fordi vi har gældseftergivet de renter, vi kunne have fået fra forbundet, som vi har lånt en stor del af vores formue, nemlig to millioner. Renterne, vi har eftergivet, er på godt 200.000,-. Lars lovede at kigge nærmere på vores passiver, for han kan ikke helt gennemskue den valgte opstilling, men antager, det har at gøre med måden, de to millioner er trukket af de respektive konti. 4 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Referat

generalforsamling

Der er midler fra lokalpuljen på godt 100.000,- til Projekt Udeliv, Tilgængelighedskursus og Skrivekurset ”Sæt dagsordenen i lokalpressen”. It-udgifterne på knap 5.000,- er til hjemmesiden og licens til Zoom onlinemødeprogram. Udgifterne til arrangementer, godt 17.000,- er primært weekenden i Dronningens Ferieby. Regnskabet er grundet corona underskrevet elektronisk. Mikkel spurgte til antal medlemmer? Helle oplyste, vi er 320 i lokalafdelingen. Jørgen spurgte til legaterne, og Lars forklarede, at de ikke genererer renter, som ifølge fundatsen er dem, der tidligere er uddelt, og Helle forklarede, at hovedstolen ikke må røres, og det er en lang proces, hvis de skal ophæves. Bestyrelsen arbejder videre på det. Regnskabet blev godkendt. 7. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 8. Fremtidigt arbejde Oversigt over planlagte aktiviteter blev omdelt. De omtales i bladet og fremgår af hjemmesiden: Guidet tur på ARoS, Vadehavstur, Valgmøde, Herregårdstur, Mortens Aften, Julefrokost og Julehygge. Der kom ikke yderligere forslag, ud over at Solveig opfordrede de fremmødte randrusianere overveje at danne et handicappolitisk udvalg, idet vedtægterne siger, afdelingen skal tilstræbe at have et i hver kommune. 9. Skal afdelingen have et betalingskort? Oplæg ved kasserer Lars Jacobsen. Den nuværende bank kan ikke udstede et kort til afdelingen, men ét i Lars’ navn – med de forpligtelser, han dermed påtager sig. Bestyrelsen arbejder videre med de forslag, erfaringer og betragtninger, forsamlingen bidrog med. 10. Valg af bestyrelse A. Valg af kasserer: Lars blev genvalgt med applaus. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ole og Helle B. blev genvalgt uden modkandidater. C. Valg af to suppleanter: Erik og Lone blev valgt, Erik blev første suppleant. Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 5


Referat

generalforsamling

11. Valg af revisor Flemming S. konstaterede, at eftersom afdelingen benytter revisionsfirma, giver det ikke mening med en folkevalgt revisor og opfordrer til, at vedtægterne justeres. 12. Orientering fra regionsrepræsentanten Intet sket grundet corona. 13. Eventuelt Helle bød de nye suppleanter velkomne i arbejdet og takkede Solveig og Flemming T. for deres tid i bestyrelsesarbejdet samt Flemming S. for at varetage hvervet som dirigent.

Fotos: Generalforsamlingen blev holdt på første sal på Memphis Mansion i Randers, fotos er knipset i udstillingen i kælderen af Solveig Hansen. Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 7


Aarhus/Randers - afdelingens beretning for 2020/2021 Denne beretning dækker over en periode på 1½ år, da vi grundet corona-krisen har været nødt til at udskyde vores generalforsamling. Sidste gang vi havde generalforsamling, var den 7. marts 2020. Vi har haft 12 bestyrelsesmøder/arbejdsdage i det forløbne 1½ år – 11 virtuelle møder, og det senest afholdte møde blev gennemført fysisk. Økonomi Afdelingens økonomi ser meget fornuftig ud, hvilket også skal ses i lyset af, at vi har gennemført meget få arrangementer for medlemmerne – og derfor heller ikke har haft store udgifter. Kassereren vil senere gennemgå regnskabet. Årets arrangementer Der har været planlagt en del arrangementer i DHF Aarhus/Randers i det forløbne 1½ år, men mange af dem har vi desværre måttet aflyse grundet corona-situationen. •I april 2020 havde vi en rundvisning på ARoS, hvor vi så udstillingen ”Mythologies – The beginning and end of civilization” • En weekendtur til Egmont Højskolen skulle have fundet sted i maj 2020, men der var meget lille tilslutning, så den blev aflyst. •Sommerfest var planlagt til at finde sted i juni måned 2020. Blev først udsat til sensommeren – for til sidst at blive helt aflyst. I stedet genopfriskede man Mad Med Mille en enkelt gang. •Vi har fået støtte fra Lokalpuljen til Projekt Udeliv og haft flere datoer og aktører i sving til både primitiv overnatning, sanketure og liftbusture i Nationalpark Mols Bjerge. Første planlagte bustur, der kunne gennemføres med lempede restriktioner, endte med at blive en hyggelig eftermiddag med foredrag, kaffe og hjemmebagte boller på Rønde Bibliotek, da bussens lift samme morgen brød sammen og ikke lod sig reparere inden afgangstidspunktet. •To busture har fundet sted her i sensommeren, men den primitive overnatning arrangeret 8 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Aarhus/Randers i spejderhytte og teltlejr i Pindstrup måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning. En tredje og fjerde bustur udbydes senere på efteråret. •I september havde vi besøg af Pia Justesen, som efter at have boet fem år i USA har skrevet en bog om forholdene for folk med handicap i henholdsvis USA og Danmark. Hun holdt et oplæg herom. •Vi valgte at udbyde en weekend med forplejning og underholdning i Dronningens Ferieby i Grenaa i september 2020, der blev gennemført sammen med medlemmer fra Scleroseforeningen samt Polio- & Ulykkespatientforeningen. Det blev en hyggelig weekend, hvor vi nød at være i et ”skærmet” miljø væk fra storbyen, boede dejligt i velfungerende huse i plantagen og spiste ved småborde. Vi droppede at lave fælles program, men nogle tog selv på udflugter og næsten alle gik ture og mødtes på rampen til stranden. Flere lod sig inspirere til fremtidige ophold med familie og venner. •Kongressen, som plejer at foregå på Egmont Højskolen, valgte man ikke at afholde fysisk. Alle kongresdeltagerne fik kongresmaterialet tilsendt, og der var så mulighed for at stemme virtuelt •Vores traditionelle Mortensand blev aflyst. •Det samme gjaldt for nytårskuren, som var planlagt til at finde sted i januar. •Hovedforbundet har budt medlemmerne til virtuelt forsamlingshus og julebanko. •Vores egen lokalafdeling stod i maj for en virtuel portvinssmagning, som blev en succes. Deltagerne fik med posten sendt en pakke med fem rør med portvin og lidt snacks og kunne følge med på skærmen, når ejerne fra Gila Vinimport fortalte om vinene. Andre aktiviteter, afdelingen har deltaget i. Aarhus/Randers afdeling blev sammen med ni andre kommuner i efteråret 2020 af DHF’s hovedforbund anmodet om at deltage i en hjælpemiddelaktion, som skulle kortlægge kommunens hjælpemiddelformidling. Vi blev bedt om at tage kontakt til to lokalpolitikere fra Socialudvalgene i kommunerne. Med Randers gik det fint. Formanden for Aarhus/ Randers afdeling mødtes med formanden for Omsorgsudvalget Fatma Cetinkay og næstformand Susanne Nielsen i Randers og havde nogle fine møder. Blad 3 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 9


Aarhus/Randers I Aarhus gik det knap så fint. Tre medlemmer af Omsorgsudvalget blev kontaktet, der blev rykket for svar, men der kom ingen møder i stand. Efterfølgende blev der rapporteret tilbage til DHF’s hovedkontor, som så sluttelig tog et fælles, virtuelt møde med deltagerne i projektet. Der har været afholdt Regionsmøde i Skive i eftersommeren 2020. Den 18. august 2021 har DH haft indkaldt til et virtuelt møde om kommunalvalg, hvor der deltog 32 personer fra forskellige egne af landet. Der er senere sendt materiale ud herom. Hjemmeside og blad Vi synes selv, at vi har en fin hjemmeside, takket være vores hjemmesidebestyrer Ole Storm. Vores blad har igennem mange år været bestyret af Solveig Hansen, som har gjort et stort stykke arbejde. Nu har hun desværre meddelt, at hun fremover vil være medlem af den afdeling, som hun retteligt geografisk hører under. Det er vi kede af, og skal finde en anden løsning med hensyn til bladet. Men Solveig skal have tak for den tid, hun har gjort så stort et stykke arbejde med at få bladet ud. Firmaet, som står for trykningen af vores blad – BB Consulting – havde ønsket af få en treårig kontrakt med os. Det var der ikke stemning for i bestyrelsen. Man blev enige om at indgå en etårig kontrakt på følgende betingelser: Nærværende aftale træder i kraft 01.01.2021 og løber fortløbende 1 år ad gangen. Såfremt kontrakt ønskes opsagt, skal det ske med 3 måneders varsel før den 31.12 i det pågældende år.

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 11


Julefrokosten

er reddet!!

Selv om Det Glade Vanvid sprang fra julefrokost-aftalen (se næste side) skal vi ikke snydes for den årlige julekomsammen. Madklubben Grill, der ligger ved Aarhus Å, har åbnet sine døre og inviterer os til julefrokost. Menuen ligger i skrivende stund ikke fast, men jeg garanterer for en stor, gastronomisk oplevelse. Marie-Louise Hvad:

Julefrokost

Hvornår:

Fredag den 3. december kl. 17.30

Hvor:

Madklubben Grill, Åboulevarden 32, 8000 Aarhus C

Hvor dyrt: 200,- inklusive to genstande. Gratis for din hjælper (400,- for ikke-medlemmer) Hvorfor:

Total hygge, super lækkert mad og godt selskab….. what’s not to like?

Tilmelding: hahnviby@gmail.com eller sms på 61 60 97 27 senest mandag den 22. november. Der er begrænset antal pladser, så ”først til mølle” princippet er gældende.

12 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Det

glade vanvid

Diskrimination af mennesker med handicap. ”Vi har ikke plads til kørestolene i Aarhus, da vi gerne vil sælge alle pladser, og det kan vi ikke med 5 til 8 kørestole. 1 til 2 ville være ok i Aarhus, men desværre ikke 5-8 stk.” Sådan lød en mail fra Restaurant Det Glade Vanvid i Aarhus den 23. september 2021, skønt jeg en måned før havde fået bekræftelse på, at de gerne ville være værter for vores julefrokost. I min verden er det diskrimination af værste skuffe, men hvad oplever du? Møder du af og til diskrimination pga. af dit handicap? Der er stor forskel på stupiditet (Letbanen) sløseri (fravær af op- & nedkørsler) manglende, langsigtet planlægning (DSBs IC3 tog) lappeløsninger (Cinemaxx’s kørestolsadgang) men direkte diskrimination oplever jeg sjældent. I burde skamme jer på Det Glade Vanvid! Marie-Louise Hahn

Julehygge Julehygge onsdag den 15. december, kl. 16.30 i Fælleshuset på Myrholmsvej 85, Viby J. Efter sidste års aflysninger, holder vi naturligvis igen julehygge med gløgg og æbleskiver. Så lad gaver, julebag og mormors klippeklistre tradition hvile for en stund og skål julen ind med os. Tilmelding: senest mandag den 13. december til Marie Louise hahnviby@gmail.com eller sms 61 60 97 27 Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 13


This

is not

Tekst: Anne Vibeke Friis Nielsen Fotos: Anne Vibeke Friis Nielsen, Leif Scherrebæk og Solveig Hansen Vi var 12, der mødtes sidst i september på ARoS for at se og opleve udstillingen ”This is not Africa - unlearn what you have learned” – og nyde hinandens selskab. Da Solveig havde fået styr på tropperne og indgangsbilletterne, kom vi alle på én gang ned i kælderen til udstillingen med museets store vareelevator. Her fortalte vores guide Trine først lidt om udstillingen og dens tilblivelse. Udstillingen rummer værker af 26 toneangivende kunstnere, der er fra eller har tilknytning til det Afrikanske kontinent. Værker med meget forskellig udtryksform og meget forskellige emner og rettethed. Vi hørte først om kunstneren Njideka Akunyili Crosby (f.1983), der har tre værker med. Det store banner på udstillingsindgangen ”Blend in – Stand out”, hvor en sort kvinde ses omfavne en siddende, hvid mand.

De to store malerier med fællestitlen ”Home” inde i udstillingen indeholder ingen personer, men et væld af billeder og detaljer og symboliserer begge hendes hjem – det ene i Nigeria (”Home - As you see me”), det andet i USA (”Home - Say it Loud”). Kunstnerens ønske er især at udtrykke den dobbelte bevidsthed, mange indvandrere oplever. Herefter fortsatte vi til Kapwani Kiwangas (f.1978) værk ”Flowers for Africa”. På udstillingen har han valgt at bygge en kæmpeportal, som ligner mange af dem, der er opført i Afrika i forbindelse med landenes fejring af deres uafhængighed. Normalt er portalerne kæmpestore og bygget af sten – denne er bygget af friske eucalyptusBlad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 15


This

is not

blade, hvilket gav rummet en speciel duft. Det er en del af kunstværket, at man intet har måttet gøre for at vedligeholde det oprindelige udseende. Kunstneren ønsker at skabe dialog mellem fortid, nutid og fremtid – og med dets konstante forandring at minde os om, ikke kun at have ét perspektiv på et emne. Kunstneren Moffat Takadiwa (f.1983) vil med værket ”Bubbles” udtrykke, hvor hurtigt fortællinger og misforståelser omkring noget, vi ved meget lidt om, kan sprede sig som en virus. Værket er lavet under coronaepidemien. På afstand er værket som et stort tæppe vævet af tekstiler. Ved nærmere eftersyn er det vævet og syet af bl.a. computeraffald, rigtig mange computertaster, hoveder fra tandbørster og låg fra shampooflasker. Kunstneren skaber værker af kasseret, vestligt genbrugsmateriale – omdanner de efterladte genstande fra affald til nye, komplekse og smukke former. Derudover blev vi præsenteret for Bronwyn Katzs (f 1993) værk ”Château Vert” der som en del af kunstnerens andre værker er lavet af gamle sengebunde. Her har hun brugt fjedrene til at bygge et slot, der også ligner et pigtrådshegn. Senge som symbol på hvile og drømme. Tracy Thomson (f.1993) arbejder oftest med ultraforarbejdede fødevarer som kiks og kager, som hun vha. bioplastteknologi omarbejder og muterer til helt nyt brug af det knapt genkendelige materiale. Værket på udstillingen: ”Cascading Royal Cookies” er en kæmpemæssig plexiglaslignende kagedåse i loftet, hvorfra der vælter muterede, ghanesiske og danske småkager i et væld af farver. Kagerne ligner ikke længere kager - snarere læderlapper eller blade. Kelwin Hasels (f.1987) værk ”Iron out Difference” bestod af 24 strygebrætter betrukket med lærreder, der var bemalet med abstrakte penselstrøg. På lærrederne var der sat orange billedflader med punktskrift, der var citater fra Dr. Kwame Nkrumahs bog 16 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


This

is not

”Consciencism:Philosphy and Ideology for DE-Colonization (1964) om den lighedsfremmende politik, han førte i Ghana i årene efter landets uafhængighed. På et bord foran strygebrætterne var en masse pærer arrangeret, så de dannede ord med punktskrift, hvilket vi havde kunnet se, hvis vi var fluer på loftet. Så var tiden med guiden gået – spændende, det hun fortalte. De, der ville, kunne bruge tid til at se lidt mere af udstillingen. En del af os ønskede at spise sammen. Hvad vi ikke lige vidste (stod ingen steder) var, at hvis man ønskede at spise deres lækre, treretters menu, skulle det forgå i det nye Orangeri, hvor der ikke var ledige borde. Heldigvis fandt vi et sted, vi kunne sidde nogenlunde samlet i cafeen – hvor vi kunne bestille en ret fra menuen eller hvad vi nu ønskede. Desværre var maden ikke særlig tilgængelig - og da slet ikke i en fart. Køkkenet var hårdt ramt af personalemangel, så kokke og tjenere havde mere end travlt og rigeligt med at holde styr på, hvem der skulle have hvad, få det lavet og serveret. Vi havde en hyggelig tid med at snakke, vente og spise maden, efterhånden som den dukkede frem. Selv Ole fik til sidst – endelig - sin vegetarret, der vist tog rekorden i at være længst undervejs. Tak for en hyggelig aften og en meget spændende udstilling.

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 17


Vadehavstur Af Mikkel Bundgaard, Fotos Mikkel Bundgaard, Steen Asbjørn Andreassen og Solveig Hansen

En smuk, solbeskinnet efterårsdag var vi en lille, eksklusiv flok, der tog på tur til Danmarks største nationalpark – Vadehavet. Inklusiv vores guide John og chauffør var vi 10 i den lejede mini-liftbus, så det var helt perfekt. Der var lagt op til en dejlig dag, da arrangør Solveig startede med at servere hjemmebagte boller på Fristedet i Egå, hvor vi mødtes. Og da jeg har været på tur med John som guide tidligere, vidste jeg, at han er garant for smittende engagement, og at han besidder stor lyst til at give sin enorme viden om naturen, vi skulle ud i, videre til os. Første stop på turen i den yderst flade landsdel var Kammerslusen ved udmundingen af Ribe Å, hvor vi spiste vores medbragte frokost. Det var et majestætisk syn, der mødte os bagefter, da vi gik på toppen af diget ved slusen. Det klare vejr gjorde, at vi let kunne se til både Esbjerg og Fanø. Men ikke mindst kunne vi se et mylder af liv med tusindvis af fugle. Og får, der græsser på diget. Særligt imponerende var de kæmpe flokke af bramgæs, der fløj forbi og landede på marsken – et fænomen, der åbenbart bliver kaldt ”grå sol” som modstykke til det mere kendte ”sort sol”, som er stæreflokke. Bramgæssene lyder som en billig BR-trompet, så det er noget af en koncert, flere tusinde gæs kan give. To gange om året trækker cirka 14 millioner fugle ind over Vadehavet! 18 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Vadehavstur På vejen videre mod Vadehavscentret så vi flere sølvhejrer, som på grund af klimaforandringerne er et nyt syn på vores breddegrader. En meget elegant og smuk fugl. Vadehavscentret er et nyere hus med moderne, interaktiv udstilling med information om området og naturen. Sidste stop på turen var Rømødæmningen, hvor vi så endnu flere fugle. Dog ikke så tæt på, som John havde håbet, på grund af højvande. Både ved Kammerslusen og Vadehavscentret er der medtænkt god tilgængelighed. Hvis man ikke er særligt interesseret i at se på fugle, vil jeg påstå, at man alligevel kan få en rigtig god dag med John som guide, fordi han er så god til at fortælle. Derudover var vi en god lille flok, og Solveig havde gjort alt for at gøre dagen så behagelig som muligt for os alle med hjemmebag, engangsregnslag, hvis det skulle regne og thai take away som en fin afslutning på en hyggelig og vellykket dag. Jeg kan slet ikke forstå, at der ikke var flere, der havde tilmeldt sig sådan en tur for kun 200 kr. inklusiv betaling for hjælper og aftensmad. Glæder mig til næste tur!

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 19


Valgmøde Tekst: Helle Szydlowski Foto: Solveig Hansen Den 13. oktober 2021 havde vores bestyrelsesmedlem Marie-Louise Hahn taget initiativ til et valgmødearrangement på Lyngåskolen. Hele 11 partier var repræsenteret: Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Kristen Demokraterne, Nye Borgerlige, Konservative, SF, Veganerpartiet og Trivsel og reel borgerindflydelse. En del vælgere var mødt op. Det kunne jeg se allerede ved ankomst, da jeg fik den absolut sidste parkeringsplads. Dialoglysten var meget stor, og efter 2½ times debat måtte ordstyreren lidt kontant afbryde debatten, for der havde køkken”personalet” stået klar i lidt tid for at servere den lovede valgflæskesteg. Politikerne blev fordelt ved bordene, og snakken fortsatte under middagen.Der kom mange forskellige emner til debat: Hvordan prioriterer politikerne de tildelte midler? Handicappolitik. Tilgængeligheden i en by som Aarhus. Fleksjob, hjælpemidler og mange andre emner. Alt i alt en god dag. For politikerne blev det et møde med handicapområdet, som de måske ikke havde det store kendskab til. Flere af dem efterlyste lignende møder som det afholdte – også selv om der ikke venter et valg forude. Hvis du vil læse lidt mere uddybende om mødet, så gå ind på vores hjemmeside – dhf-aarhus.dk – hvor der ligger et fyldigere referat fra mødet.

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 21


Når

der er et valg

Af Solveig Hansen Efteråret har på mange fronter været præget af, at vi her midt i november har kommunalvalg – i mindre grad af, at der også er regionalrådsvalg, men måske er de lige vigtige? Det er dejligt, når der er et valg! Det er der jo ikke altid. Vi har fx ikke valgt en tilværelse med handicap. Nogle (få) har måske truffet uheldige valg, der førte til deres ulykke, men generelt er vi ”bare” havnet på den hylde, hvor vi er borgere med handicap. Det er selvfølgelig afspejlet i vores bidrag til og nysgerrighed på de valgmøder, vi har deltaget i/selv afholdt med særligt udspring i handicap, enten i Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling og/eller i Danske Handicaporganisationer, DH. Her deltog jeg både i det, der var arrangeret af DH-Aarhus og det, der var arrangeret af DH-Syddjurs. Og himmelvid forskel var der på de tre valgmøder. De to i Aarhus var med spisning, henholdsvis før og efter paneldebatten, i Syddjurs var der øl og vand og til gengæld nogle deltagere, der blev ret bidske. På Lyngåskolen til afdelingens eget møde var der flere paneldeltagere, der i deres indledning gav udtryk for, at de især var kommet for at lytte og lære, og flere sluttede sig til flokken undervejs og nævnte, hvor stor indsigt, de undervejs i mødet havde fået i de vilkår, borgere med handicap ligger under for. Og som Helle nævner i sit referat, var flere også åbne for den type lærings- og dialogmøder, når de forhåbentlig er valgt ind, - så de kan træffe endnu mere kvalificerede beslutninger, når det gælder sygehusvæsen, hjælpemidler, sagsbehandlingstider, tilgængelighed osv. De var smerteligt klar over problematikker på byens bosteder, der fortvivlet meget mangler arbejdskraft, på skoleområdet, hvor alt for mange er havnet i skolevægring, og på den ringe tilgængelighed, hvor Aarhus nok desværre Thomas: - Jeg kan ikke komme rundt i ikke opnår titlen som Tilgængelighedshoved- kommunens institutioner og dermed være den far, jeg gerne vil være for min datter. stad år 2023. 22 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Når

der er et valg

På Marselisborgcentret blev tonen slået an af Viggo Jonasen fra Enhedslisten, der er sur over budgetforliget (og fik ordet først, fordi han var nødt til at gå kort efter), og hans kolleger, der påpegede, at han (Viggo) passende kunne have valgt at blive ved forhandlingsbordet i stedet for at miste al mulighed for at præge resultatet ved at vælge at forlade forhandlingerne. Tonen var ofte anstrengt og nogle spørgsmål direkte formuleret som angreb. Især gik det ud over rådmand Christian Würtz, som dog fik en lille åbning af forståelse for, at han jo ikke er ene om at bestemme, men han har lovet og lovet og hvad f…. har han indfriet? I Syddjurs var det særlig en flok energiske, men pressede mødre, der føler sine poder og sig selv misforstået og dårligt behandlet. Tonen var skarp og ind imellem stak det helt af, når der blev peget fingre af hver enkelt politiker fulgt af hadefuld og nedgørende retorik. De næsten tapre paneldeltagere sorterede efter bedste evne i indlæggende og gav udtryk for, de var blevet rørt, hvilket jeg håber, de kan bære med og bruge konstruktivt. Det er jo DERES valg.

Conny: - vores børn skal altså ikke tolke, de skal ikke arbejde for os! Tilgængelighed handler også om døve og fx røgalarmers forlængelse, så jeg kan blive advaret – hvor mange herinde har alarm? Jeg kan ikke få bevilget den nødvendige forlængelse og skal fx også selv betale vibrationsvækkeur. Conny nævner også nogle steder, hvor hun har gjort opmærksom på, at teleslynger ikke fungerer – men det sker der ikke noget ved.

På Marselisborgcenteret var det især den spastisk lammede far, Thomas, og den døve mor, Conny, der gjorde indtryk. Dem har Helle nævnt i sin leder. På Lyngåskolen var det især to historier om halve års ventetid på skylletoiletter, der fik os til at tage os til hovedet. Ulla berettede, hvordan hun i sagsbehandlingstiden fik blærebetændelse ikke bare én, men to gange – det havde hun gerne været foruden – den anden beretning var om en borger, der skulle vente et halvt år på, at et allerede bevilget skylletoilet blev afmonteret i lejligheden, han fraflyttede, men altså krævede ny sagsbehandling og trækken i langdrag, før det blev monteret i den nye bolig. Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 23


Når

der er et valg

Ivans historie gør også ondt. Han var indstillet til operation en tidlig mandag morgen, og for at magte dette, bad han om at blive indlagt søndag. Det blev et afslag, og ville han have et operationstidspunkt senere på dagen, kunne det tidligst blive to måneder senere. Der måtte derfor to hjælpere på arbejde fra klokken fire den mandag morgen, så både Ivan og hans nødvendige hjælpemidler kunne blive klar og transporteret i god tid til sygehuset. Her gik noget ekstra galt, så ét døgns indlæggelse blev til ti, klart fordyrende, og i perioden nåede hjælperne op på 50 ekstra timer. Et par måneder senere er dokumentation og afklaring ikke på plads, så mens kommune og sundhedsvæsen laver rapporter og diskuterer fordeling af ansvar for de ekstra lønkroner, må hjælperne stå med manglende lønudbetaling. Det er ulovligt og jeg tænker ved mig selv, at det jo i værste fald kan få Ivans hjælpere til at søge andet arbejde, så nye skal i oplæring, - der jo også koster, både menneskelige ressourcer og kolde knaster. Vi træffer valg! Også når vi ikke vil vælge! Jeg ønsker alle kloge og velovervejede valg, både på valgstederne og i tiden efter.

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 25


Udlejning Af Solveig Hansen, privatfoto Klaus Boe Pedersen, ejer af Natur-Tandhjulet i Sejstrup nær Bramming, har været spejderleder i 20 år og har et aktivt engagement i det lokale foreningsliv. Han har erkendt det besvær, vi med handicap kan have for at komme rundt i naturen, og har derfor valgt at udleje en terrængående kørestol. Stolen ”bor” i en 750 kilo lukket trailer med bremser, som - ifølge Klaus Boe Pedersen - næsten alle biler må køre med. Kørestolen bliver automatisk låst fast i en holder under kørsel. Lejeprisen kan synes høj, 650,for en enkelt dag, rabat på flere dage i sammenhæng - men har man først oplevet mulighederne, kan man måske godt snige udgiften ind i sit feriebudget. Jeg prøvede en cadWeazle for nogle år siden, og den kan stort set det samme som en monstertruck. Den, jeg prøvede, havde ekstraudstyr som sele og nakkestøtte (ikke monteret på foto) og var udstyret, så den både kunne styres af brugeren og/eller af dennes hjælper. Sælger af den privatindkøbte cadWeazle, jeg prøvede, anbefalede, at der anskaffes en trebenet handigear-lift, der passer til indstigning og er bedre i terræn end traditionelle gulvlifte (for brugere helt uden mobilitet). Find videoklip og mere info på natur-tandhjulet.dk eller ring til Klaus Boe Pedersen på tlf. 64 68 19 61, find tekniske info på cadkat.com/Willkommen_cadWeazle.html og særlige friluftslifte på handigear.com

26 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 4


Handy

Løsning

Af Solveig Hansen Ved frokostbordet på et bisiddertræf sidder Dorthe og fortæller, at hun aldrig kan spise ret meget. Jeg spidser ører og tænker straks på problematikken med småtspisende, om man nu får nok vitaminer, mineraler og udfordringen i kostens sammensætning i øvrigt. Men Dorthes problem er anderledes. Hun får ofte kramper i hænderne midt i måltidet. - Men i aftes lånte jeg Ellys gaffel og blev dejlig mæt!, bedyrer Dorthe. Nicolai, der har været hjælper for Elly i mange år, er manden bag den utraditionelle opfindelse. Han vil ikke kaldes genial, men går med til ”halvgenial”og forklarer: - En dag gik Ellys ergonomiske gaffel i stykker, og så udtænkte jeg løsningen med en tennisbold. Omstændigt forklarer Nicolai Pedersen, Aalborgenser af Guds nåde, som han præsenterer sig, hvordan han først fandt en gaffel, der var tilpas lige og flad i ”enden”, sørgede for at stikke den ret målrettet mod boldens midte, trække den forsigtigt ud og derefter først vikle bolden omhyggeligt ind i Vita Wrap, fylde spartelmasse i hullet, påny føre gaflen ind mod midten og dernæst væbne sig med tålmodighed. Det spartelmasse, der evt. presses ud, lander udenpå plastikken og kan nemt vikles af, når det hele et døgn efter er tørret op, og vupti, en gribevenlig gaffel, der ikke udløser kramper. Dorthes mand blev samme aften sat på opgaven, så nu er der flere, der har den smarte løsning. Og tålmodig venten et døgns tid på, at spartelmassen størkner, slår sagtens kommunens sagsbehandlingstid. Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 27


Kurrejseklubben

appetizer

Af Solveig Hansen For ca. tyve år siden besluttede Inger Aasted, at det gode udbytte, hun fik af ophold på polske Sanatorium Agat, skulle andre danskere også have mulighed for. Siden har hun arrangeret busrejser (med afgang fra Musikhuset i Aarhus) til kurbyen Cieplice ved foden af Sudeterbjergene hvert forår og efterår, så vi kan vælge to, tre eller fire uger med lægeordineret træning og behandlinger, krydret med udflugter, koncerter og hyggestunder i biblioteket. Der er rig lejlighed til vandreture i byens parker, den smukke gågade med de imposante bygninger og de mere ydmyge stræder til fx markeder med klart østeuropæisk præg, skønt Polen er med i EU. Agat har elevatorer, handicaptoiletter på alle etager samt i al fald fire værelser fuldt tilpasset kørestols- Kurbyen Cieplice ligger smukt for foden brugere. Se meget mere på lokalafdelin- af Sudeterbjergene. Udsigt fra min altan på 3. sal. gens hjemmeside: dhf-aarhus.dk

Sanatorium Agat ligger med byparken som ”baghave”. Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 29


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2021

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@mail.dk

Næstformand Ole Storm

Thomas Koppels Gade 16, 5. th 8000 Aarhus C

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Erik Christensen

Bjørnsager 8, Haslund 8940 Randers SV

Lone Larsen

Torvevænget 246 8310 Tranbjerg

Tlf. 24 95 07 34 erik.christensen@outlook.dk Tlf. 23 70 64 95 lonehn@outlook.dk

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 6. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 17. januar på mail: sol1920@gmail.com Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 4 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 31