Seniormagasinet 2022

Page 1

SENIOR i Sandefjord Seniormagasinet: For seniorer og for deg som kjenner en senior Digitalt håp side 13 Hjelp å få side 40–43 Aktivt fellesskap side 26–29 Frivilligheten feires side 30 Måltidsglede side 20–23 Et infoblad for seniorer i Sandefjord September 2022 – 2. årgang

2 SENIOR I SANDEFJORD 2022 LEDER 

Kjære innbyggere i Sandefjord kommune Nylig passerte vi en million alderspensjonister i Norge. I Sandefjord er om lag 3000 innbyggere over 80 år. Om 10 år er dette tallet økt til 5000. Vi lever lengre, er friskere lengre og vi er mer forskjellig som eldre enn noen gang før. Først og fremst represen terer denne utviklingen mange muligheter med økt kompetanse for arbeidslivet og lokalsamfunnet. Den såkalte eldrebølgen bør primært forstås og tolkes på denne måten. Samtidig medfører en voksende eldrebefolkning også et behov for å bygge ut det kom munale tilbudet – vi må rekruttere flere dyktige helsearbeidere, bygge nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Begge disse dimensjonene – mulighetene og utfordringene – er det Handlings planen Aldersvennlige Sandefjord skal hjelpe oss med å planlegge og legge til rette Handlingsplanenfor.inneholder en rekke tiltak for å bevege lokalsamfunnet i en aldersvennlig retning. Den omhandler innsats områder innenfor bolig, universell utforming, deltakelse, fysisk aktivitet, kommunikasjon og medvirkning. Med et aldersvennlig samfunn mener vi et samfunn der eldre kan bo lengst mulig hjemme, kan delta i aktiviteter de ønsker å være med på, har muligheter for å komme seg rundt, unngår ensomhet og får bidratt med sine ressurser. Vi tror et slikt samfunn vil være et gode for innbyggere i alle aldre. De 36 tiltakene i planen gir oss god styringsfart mot et mer aldersvennlig samfunn. Du kan lese mer om planen og innsatsområdene i dette magasinet som Sandefjord kommune utgir. De fleste eldre i Sandefjord lever gode liv. De er aktive, deltakende og bidrar med sine ressurser til beste for lokalsamfunnet. Mange bidrar i frivillig arbeid. 2022 er Frivillighetens år. I Sandefjord kom mune har vi tre frivillighetssentraler. De utgjør en stor ressurs, og deres viktigste prosjekter presenteres i en egen sak i magasinet. Alle kan engasjere seg som frivillig, og i Sandefjord er det mer enn 200 lag og foreninger å engasjere seg i. Det finnes et tilbud og en mulighet for alle. Om du ikke allerede er aktiv i frivillig arbeid, håper vi det magasinet du holder i hånden nå kan inspirere deg til MedGoddeltakelse.lesing.vennlig hilsen Bjørn kommunedirektørGudbjørgsrudSandefjord

kommune

Innhold Leder: La deg inspirere 2 Frivilligsentralene: Det er plass til mange flere! 4 Besøksvennen 8 Maten smaker bedre i godt selskap 10 Fem om frivillighet 12 Digitalt trøbbel? Det er hjelp å få! 13 Flere eldre - nye muligheter 15 Pensjonister i klassen 16 Middagssjåføren 20 Matglede og fellesskap 22 Globalt måltid 23 Gammal moro 26 Ungdomsklubb for eldre 27 Danseglede 28 Frivilligheten feires ........................................................................... 30 En sterk og stødig instruktør .................................................... 31 Tren deg yngre, det er aldri for sent! 32 (Na)turglede 36 Sterk hjerne – lengre liv 38 Viser seniorene vei 40 Gullet i tjenesten 41 «Her vil jeg bo» 42 Utgiver: Sandefjord kommune Redaksjonen Seniormagasinet: LindaRedaktør:S.Linnestad tlf. 926 97 884 EivinnRedaksjon:Ueland tlf. 917 78 549 Gunnbjørg Furuset tlf. 995 52 596 Sølvi J. Ørstenvik tlf. 958 86 763 Hege Kristin Stulen tlf. 480 93 264 Leif Magne Flemmen tlf. 917 49 055 NO 4660 E-post til redaksjonen: lms@sandefjord.kommune.no For mer informasjon om tilbud og muligheter for seniorer i Sandefjord: • sandefjord.kommune.no/seniorsiden Sandefjord innbygger: • sandefjord.kommune.no/innbyggerapp/ For informasjon om Covid-19, se: • sandefjord.kommune.no/korona. Utgivelse: 29. september 2022 Opplag: 30.000 Annonser: Kristin kristin@bk.noLarsen,– tlf: 920 72 099 Layout, produksjon og trykk: BK Grafisk AS www.bk.no SENIOR I SANDEFJORD 2022 3  INNHOLD 4 168 31232030 2827 42

Kjører folk på handleturer Innimellom de faste turene setter frivil ligsentralen opp handleturer.

– De fire bussene kjører 2–3 ruter hver dag og bringer folk fra hjemmene sine til forskjellige aktivitetssentre. På etter middagen sørger sjåførene for henting og hjemkjøring. Rundt 125 personer får fast hjelp på denne måten.

Med nye frivillige kommer nye ideer – og nye tilbud

– Mange meldte seg. Noen trengte hjelp til å stusse hekken, andre til å beskjære epletreet. Behovene viste seg å være mange og ulike, informerer fri villigsentralens leder. Hun legger til at gruppen ikke kan påta seg regelmessig hagestell. – Geriljatroppen teller nå ti, men vi vil gjerne ha med Frivilligsentralenflere.iSandefjord

sentrum er særlig kjent for sin omfattende trans porttjeneste, forteller Wenche Berg Hel gesen. Hun tiltrådte som leder for sen tralen sist vinter. Frivilligsentralen har rundt 20 frivillige sjåfører.

4 SENIOR I SANDEFJORD 2022 FRIVILLIGSENTRALENE 

– Å kunne komme seg til dagligvare butikken er en utfordring for mange.

Derfor er handlebussen et populært tilbud. Sjåførene henter og følger med inn i butikken. Ja, kanskje blir det tid til en kaffekopp og en prat i butikkens lille kafe også. Men det er viktig å under streke at tjenesten ikke drives i konkur ranse med taxinæringen, sier Berg Hel gesen.Dette tilbudet retter seg mot den eldre del av befolkningen. Frivilligsen tralen har også sett at en del unge for eldre har behov for hjelp og støtte.

Har vi ikke hørt sagt at folk som jobber med frivillighet lever lenger? I så fall legger flere hundre sandefjordinger alen til sin livslengde hvert år. Frivillige gleder seg hver dag over å kunne bruke litt av sitt overskudd til å gjøre noe gavnlig for medmennesker. Det er plass til mange flere! Tekst og foto: Leif Magne Flemmen Arenaene for frivillighet er mange i en kommune. Flere av aktivitetene og til budene i Sandefjord koordineres gjen nom frivilligsentralene. Den eldste, i Sandefjord sentrum, har vært i drift i femti år. Andebu åpnet sin sentral for 20 år siden. I Stokke startet frivilligsen tralen høsten 2019.

– Home-Start, som vi kaller det, er en tidsavgrenset avlastningshjelp til små barnsforeldre. Vi vet alle hvor intens denne perioden kan være for mange unge, sier frivilligsentralens leder.

– Noe av det første vi måtte ta tak i var situasjonen for unge. Ungdomsklubben Magasinet var vinteren 2020 i ferd med å bli oppløst. Frivilligsentralen flyttet rett før koronaen kom, inn i de tidligere banklokalene i Stokke. Her hadde vi god plass til å starte en ny fritidsklubb. Den fikk det passende navnet Banken, forteller Stine Rofeldt, leder for Stokke RundtFrivilligsentral.hundre ungdommer har nå Banken som sitt samlingssted. For unge som ikke bor i den umiddelbare nærhet, tilbyr Frivilligsentralen også transport til og fra. Frivillige eldre stil ler opp og lager mat til ungdommene. Dermed har klubben fått litt preg av et generasjonsprosjekt også. Populær Hagegerilja Hagegeriljaen er et annet tiltak som har vakt stor oppmerksomhet i nærmiljøet. – Aktiviteten startet med at en frivil lig meldte seg og ønsket å gi en hjel pende hånd til de som selv ikke lenger er i stand til å stelle hagen sin. Vi skaffet en skaptilhenger, skaffet all slags hage redskap og vaktmesterutstyr og kunn gjorde tjenesten på Facebook, forteller Stine Rofeldt.

Det er slik Frivilligsentralene må fun gere, mener de tre lederne; til enhver tid

Frivilligsentralene koordinerer et bredt tilbud til unge og eldre:

SENIOR I SANDEFJORD 2022 5  FRIVILLIGSENTRALENE

Tre sentrale ledere i Sandefjords frivillighetsarbeid på petanque-banen utenfor Møylandsenteret i Andebu. En fin aktivitet for eldre mennesker, synes de. F.v Stine Rofeldt, Wenche Berg Helgesen, Silke Wrede. være oppmerksom på behovene i nær miljøet. Frivillighet utløser nye tilbud

Frivilligsentralen Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisa sjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offent lighet. Frivilligsentralen skal være åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet og utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

– En lokal slektsgransker kunne tenke seg å sette i gang et kurs for interesserte. Hver fredag møtes nå 6-8 eldre, særlig menn, med sine pc´er. De hjelper hver andre og søker i arkiver og registre på jakt etter slektsdata. Dette og de andre kursene er viktige sosiale arenaer, sier Silke RekrutteringenWrede. av nye frivillige skjer på mange måter, men Wrede peker først og fremst på Facebook som en god rekrut teringsarena.–Andrebanker på døra eller ringer. Vi er kjempeglade for hver eneste en som melder seg for å være med i frivil ligarbeidet. Jeg tror alle erfarer det dypt meningsfylte ved å gjøre en innsats for andre mennesker og fellesskapet, sier hun.

 Andebu Frivilligsentral: Sentrum 1, 3158 Andebu, leder Silke Wrede, tlf. 469 33 622, e post: post@sandefjord.kommune.no

 Sandefjord Frivilligsentral: Stockfleths gate 8, 3210 Sandefjord, leder Wenche Helgesen, tlf. 960 95 181, e post: leder@sandefjord.kommune.no

– For oss gjelder det ikke minst å være beredt til å ta i mot frivillige som kommer og tilbyr sine erfaringer og kompetanse i det frivillige arbeidet, sier Silke Wrede som i ti år har vært leder for Frivilligsentralen i Andebu. Den holder til i det gamle herredshusets fornemme lokaler i Andebu sentrum.

 Stokke Frivilligsentral: Frederik Stangs gate 1, 3160 Stokke, leder Stine Rofeldt, tlf. 948 60 564, e post: post@sandefjord.kommune.no Vi er kjempeglade for hver eneste en som melder seg.

– En dag kom en pensjonert datakyn dig innom. Han tenkte at noen kanskje kunne trenge hjelp med dataproblemer. Nå er han en ambulerende problem løser særlig for eldre rundt i området, forteller Wrede. En annen tok kontakt og fortalte at han hadde blitt ganske god på å lage fotobøker. Kunne han være til hjelp for noen? Det ble et kurs i å lage fotobøker av hans initiativ. På samme vis kom det også i gang et kurs i slektsforskning.

Populært hos frivilligsentralene ANDEBU Sterk & stødig: Balanse og styrketrening. Sosialt samvær etterpå. Mandag kl. 10.30–11.30 og 12–13 Rusleturer i nærmiljøet. Oppmøte foran menighetshuset. Ta med niste og termos. Tirsdager kl. 10.30–13.30 Fotobokgruppe: Lær å bearbeide bilder, lage fotobok og fotokalender torsdager kl. 10.00–13.00 Individuell datahjelp: Få hjelp med det du trenger innen databruk på pc, telefon, nettbrett kl. 12.00–14.00 Slektsgranskning: Fredag kl. 10.00 13.00 STOKKE Quiz: Allmennkunnskapene testes onsdager kl. 10.30 Kaffe og prat med faglig eller kulturelt påfyll tors dager kl. 12.00 Hagegeriljaen: Frivillige bidrar med hagearbeid, snørydding og andre praktiske oppgaver Datahjelp: Har du et teknisk problem? Ta med «dingsen» din til Frivilligsentralen for bistand – tirsdag og torsdag kl. 12.00 14.00 Transporttjenesten: Trenger du transport til og fra aktivi teter i Stokke? Ring 450 80 330

6 SENIOR I SANDEFJORD 2022 FRIVILLIGSENTRALENE 

SANDEFJORD Utlånssentralen: Gratis utlån av alpinutstyr, lang renn, snowboard, telt, fiskestenger, stormkjøkken. Åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00. Transporttjenesten: Transport til aktiviteter og treff. Hver ukedag fra 08.00 til 15.30 Språkgrupper på biblioteket, Herre kafe og flyktningguide Home-Start: Frivillig familiestøtteprogram for småbarnsfamilier Datahjelp: Ta med nettbrett, mobil eller PC. Elever fra IKT service Svgs stiller opp og hjelper. Musikkstund er en av mange ulike aktiviteter der man kan gjøre en frivillig innsats, her fra konsert med Terje Gåsholt på Møylandsenteret.

SENIOR I SANDEFJORD 2022 7

– Givende å se at det vi gjør beriker så mange

– Det koster jo litt å leie lokaler og noen andre utgifter påløper også. En bety delig post er lønn til 30 prosent pro sjektstilling som kommunen opprettet for Kaffe og prat-prosjektet, forteller GjennomSukken.

Et såre enkelt konsept, Kaffe og prat, ble straks en stor suksess. Ryktet om det populære tiltaket spredte seg like inn til statsministerens kontor. «Look to Sandefjord», skrøt Erna Solberg ved flere anledninger. Fra hennes stedfor treder i fylket, Statsforvalteren, fikk de 500.000 kroner til prosjektet.

Ivrende frivillige Samlingene ble annonsert i avisa, men det tok litt tid før budskapet nådde fram og folk overvant dørstokkmila. Nå tror han de fleste eldre i «målgruppa» er klar over tilbudet, kjenner tid og sted og vet at det i tillegg til enkel servering kommer interessante gjester utenfra. Den virkelige driveren i dette er de fri villige. Sukken kan ikke nok få fullrost innsatsen deres. Mange har den samme bakgrunnen

Kanskje burde han iblant si nei. Men for Ole Johnny Sukken (75) som har hatt frivillig humanitært arbeid som hjertesak gjennom så å si hele livet, sitter det langt inne. Tekst og foto: Leif Magne Flemmen Kaffe og prat sørget for mer enn menneskemøter.2400

Ole Johnny Sukken står i spissen for 70 frivillige i Besøkstjenesten I april 2020 fikk han telefon fra seni orveiviser Gunnbjørg Furuset. Hun var bekymret for de mange eldre som hadde stengt seg inne på grunn av pandemien. Furuset visste at mange kjente på ensomhet. Særlig vanskelig var situasjonen for dem uten familie og annet nettverk. Kunne Røde Kors og Besøksvennene, der Sukken var leder, gjøre noe? «Look to Sandefjord» sa Erna Naturligvis greide ikke Sukken si nei til et nytt prosjekt.

fjoråret hadde Kaffe og prat 233 samlinger og sørget for mer enn 2.400 menneskemøter, forteller Sukken.

– Det er givende å se at et slikt initiativ blir opplevd berikende for så mange mennesker, sier han.

8 SENIOR I SANDEFJORD 2022 FELLESSKAP 

– Diakon Lise Strandberg, daværende leder for Sandefjord Frivilligsentral Elisabeth Fevang, Gunnbjørg og jeg satte oss sammen og planla konseptet Kaffe og prat, forteller han. Vi erkjente raskt at vi måtte ha mange med på laget, dersom vi skulle nå ut til alle kommunens eldre. Ikke én av forenin gene eller organisasjonene vi kontaktet avviste initiativet. Vi søkte opp ledige lokaler rundt i kommunen og laget liste over personer som kunne inviteres inn som kåsører og foredragsholdere.

– Besøkstjenesten er Røde Kors’ største omsorgsaktivitet. Det er en stor inspi rasjon å være vitne til den glede, opp muntring og trygghet som skapes i det personlige møtet mellom mennesker, sier Ole Johnny Sukken.

 To av frivillighetens kjente ansikter i Sande fjord, Besøksvennenes leder Ole Johnny Sukken (tv) og den tidligere legen Per Fevang, initiativ taker til prosjektet Måltidsvenn. «Kaffe og prat» Initiativ for å skape fellesskap og tilhørighet i nærmiljøet Møtested for eldre Ukentlige samlinger på ti ulike steder i Sandefjord Enkel bevertning Kåseri eller foredrag ved invitert gjest Samhandlingsprosjekt mellom kommunen, Frivilligsentralene, Sandefjord menighet, Sanitetskvinnene på Haukerød, Fevang, Helgerød og Framnes, samt Lions Club Sandefjord/ Hjertnes, Røde Kors og Lions Club Sandefjord. Vil du delta eller være frivillig i Kaffe og prat? Kontakt seniorveiviser Gunnbjørg Furuset tlf. 955 52 596  Turid N.B. Arnesen (88) har all familie utenbys, og setter stor pris på å kunne delta ukentlig på Kaffe og prat ved Breidablikk grendehus.

Har du lyst å være frivillig? Det du kan er det vi trenger. Frivilligsentralene, kommunen og lag og foreninger driver med mange ulike aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Vi trenger deg! Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra. Det er viktig at du trives med det du gjør som frivillig – uansett interesser. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med: Overordnet Frivilligkoordinator Linda Linnestad, tlf.nr. 92697884, e post: linlin@sandefjord.kommune.no

som han selv – fra forenings- og orga nisasjonsliv. Ole Johnny har for sin del vært aktiv i Lions gjennom 50 år. Her er et mantra nettopp humanitet og tje neste for medmennesker. Han ble med i Røde Kors Besøkstjeneste for seks år siden. Besøkstjenesten teller 70 frivil lige.

SENIOR I SANDEFJORD 2022 9  FELLESSKAP

Tekst og foto: Leif Magne Flemmen Røde Kors Besøksvenn Et tilbud til alle som ønsker mer kontakt med andre mennesker. Besøksvennen kan komme på hjemmebesøk, dele et måltid, gå en tur eller være en god samtalepartner Besøksvennen er fast og kan komme på besøk en gang i uken.

Fevang har lenge og i flere sammen henger pekt på underernæring blant en del eldre som et alvorlig og lite erkjent –problem.Envektnedgang

Mange eldre lider av underernæring, en måltidsvenn er løsningen: Maten kan være så god den vil. Like fullt spiser mange eldre alt for lite og taper vekt. For noen går vektnedgangen på helsa løs, mener Per Fevang (82) – lege og besøksvenn i Røde Kors. Å tilby måltidsfellesskap kan være botemiddelet.

10 SENIOR I SANDEFJORD 2022 FELLESSKAP 

Måltid i hyggelig selskap Ole Johnny Sukken er leder for Besøk stjenesten i Røde Kors Sandefjord. Fevang lanserte ideen om at besøks venner måtte kunne «mobiliseres» også som måltidsvenner og fikk straks støtte av–Sukken.Sombesøksvenn har jeg opplevd å være på besøk og tilfeldig oppdage at kjøleskapet til den eldre personen var fullt av uåpnede plastbakker med mat, forteller Sukken. Bare å fjerne plasten på matpakken, kan være vanskelig for Mangenoen.

 En besøksvenn må være over 18 år, glad i mennesker, ærlig og til å stole på og ha ledig tid en gang i uken. Ønsker du å være frivillig besøksvenn, eller ønsker du å få besøk? Ta kontakt Sandefjord:med: Ole J. no,besokstjenesten@sandefjordrk.Sukken,tlf90172802 Stokke: Gerd tlfbesok.stokke@sandefjordrk.no,Daleng,41266133

på tre kilogram eller mer hos ellers friske eldre kan øke risi koen for tidlig død med nesten 60 pro sent, sammenliknet med de med stabil vekt, sier Fevang. Vekttapet skyldes ofte dårlig matlyst. Dermed blir maten sim pelthen ikke spist.

– Jeg synes det er fint at kommunen erkjenner at det er viktig å ta tak i dette, sier den pensjonerte legen. Behovet kan like gjerne være blant eldre på institusjoner som blant hjemmebo ende. Men hans utgangspunkt er at en ordning med måltidsvenn bør være et tilbud til de som står på kommunens måltidsliste.

Maten smaker bedre i godt selskap

eldre er mye alene. Ofte fører ensomheten til depresjon og mye medisinbruk. Et koselig middagssam vær er noe å se frem til, mener Fevang og Sukken. – Et måltid er ikke bare mat! Jeg er over bevist om at det å ha hyggelig selskap under middagen stimulerer matlysten og også gjør at all maten blir spist. At måltidsvennen har tid til å være til stede under hele måltidet er viktig. De eldste bruker gjerne lang tid på maten, sier Fevang. Stor entusiasme Han presenterte sine tanker i et møte med kommunen i vinter og opplevde stor entusiasme for ideen.

Din leverandør av fersk fisk og skalldyr fra Ytre Oslofjord og Skagerrak Ring og bestill på tlf.: 33 48 30 40 Brygga 11, Sandefjord • brodreneberggren.no Ring 33 99 36 16 • Skolmar 28, 3232 Sandefjord salg@finstadbil.no • www.finstadbil.no Gode bruktbiler i alle mopedbilerForhandlerprisklasseravfraLigier Vi utfører lakkering av småskaderNYHET: SENIOR I SANDEFJORD 2022 11

1. Frivillige oppgaver:

• Engasjert i Kreftforeningens Stafett for livet.

1. Frivilllige oppgaver:

2. Det å jobbe frivillig er givende og føles meningsfylt. Vi prøver å bidra til gode hverdager for både brukere og ansatte. Vi sprer glede og godt humør og setter pris på at andre forventer noe av oss.

• Leder av Stokke Da Capo ensemble

• Styremedlem i Stokke Frivilligsen tral

2. Jeg er frivillige fordi det er et hyggelig miljø på frivilligsentralen, jeg treffer folk og det er veldig sosialt.

• Engasjert i Sandefjord lærings – og mestringssenter (LMS), gjennom LMS Forum.

Rigmor Sørensen (66 år) Dag Gladsø (77 år)

1. Frivillige oppgaver:

2. Jeg er frivillig fordi det for meg er viktig med en aktiv hverdag, og å føle at jeg fremdeles kan bidra.

• Serverer middag og bistår med oppvasken på Møylandsenteret.

2. Jeg er frivillig fordi jeg ønsker å bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for mennesker som er kommet i en utfordrende livssituasjon. Det å være frivillig gir livet mitt en ekstra meningsfylt dimensjon, grunnlag for positive refleksjoner, og ikke minst lærer det meg å respektere/aksep tere andres meninger og holdninger, innenfor den gode definisjon av ytringsfrihet.

• Frivillig på Engveiensenteret

• Koordinator for Transporten i Stokke Frivilligsentral

3. Jeg anbefaler andre å bidra med det de har mulighet til. Du får mye mer tilbake enn det du gir. Det er viktig å føle at noen trenger deg. Tom Henning Hansen (67 år)

• Leder av Stokke Pensjonistforening

• Sjåfør ved Sandefjord Frivilligsen tral.

3. Ved å gjøre en frivillig innsats vil du kunne kjenne den gode gleden av at din «frivilligglede» er til glede for andre.

1. Frivillige oppgaver

Om 3.2.1.Spørsmål:frivillighetHvilkeoppgavergjørdusomfrivillig?Hvorforerdufrivilligoghvabetyrdetfordeg?Hvorforbørandregjøreenfrivilliginnsats? 12 SENIOR I SANDEFJORD 2022 PÅ5RAD

3. Vi råder andre til å bli frivillig fordi man da blir kjent med mange og får så mye tilbake. Det er kjekt å ha noe å gå til.

3. Å være frivillig gjør at en får et bedre liv selv. Det er moro å glede andre – og så får en mye tilbake selv.

• Engasjert i Sandefjord Kreftforening.

• Har tidligere vært frivillig i den internasjonale organisasjonen Kiwanis, gjennom 50 år.

Elisabeth Berg (71) og Elisabeth Rød (70)

• Følger opp vedlikehold av minibus sene til Sandefjord Frivilligsentral

Undersøkelser viser at 39 prosent av landets innbyggere over 60 år har ingen eller svake digitale ferdigheter. Samtidig er en viss grad av forståelse for hvordan digitale verktøy og kanaler fungerer vesentlig for å kunne leve selvstendige liv i dagens samfunn; uten hyppig bistand fra barn, barnebarn eller naboen. I Sandefjord er det mange tilbud som kan hjelpe deg til å bli litt bedre venn med smarttelefonen, nettbrettet eller pc-en du kjøpte i et optimistisk øyeblikk, eller som du kanskje fikk i gave av barna. Både kommunen og frivillige tilbyr opplæring som skal hjelpe deg til å bli digitalt selvstendig. Tilbudene passer for alle; både deg som har latt smarttelefonen ligge urørt i en skuff, og deg som bruker digitale verktøy mye, men som ønsker å lære mer. Tilbudene er mange; både kurs med spesifikke temaer, data klubber, dataverksted, rådgivningstjeneste og drop in tilbud der man kan få hjelp ut ifra eget behov og utfordringer. I over sikten under presenteres noen av tilbudene som er åpne for alle seniorer.

Har du en følelse av at smarttelefonen, datamaskinen og nettbrettet motarbeider deg? Kjenner du at du blir litt uvel av all prat om apper, digitale skjemaer, nettsider og digital ID, og egentlig ikke har noe lyst til å forholde deg til det digitale sam funnet i det hele tatt? Du er ikke alene.

Tekst: Hege Kristin Stulen. Foto: Stine Rofeldt Opplæring kombineres med sosialt samvær når dataklubben møtes på Stokke Frivilligsentral. F. v: Bjørg Haugerud, Gina Marie Moen, Mary Wirgenes og Astrid Helene Olsrød Kurs og drop-in tilbud Datakurs, veiledning og individuell opplæring i regi av Nestor pensjonistskole, tlf. 33 33 55 00, post@nestorutvikling.no

 Kurs i bruk av nettbrett (og ev. smarttelefon) i regi av Pensjonistforbundet Sandefjord. Kurset går over to dager à 3 timer. Send en henvendelse med navn og e post til arild.nome@sfjbb.net eller som melding (sms) på 909 89 035.

 Dataklubb på Stokke frivilligsentral, lokalforening i Seniornett (organisasjon som jobber for å styrke seniorenes digitale kompetanse), tlf. 948 60 564, post@sandefjord.kommune.no

 Datacafe på Andebu frivilligsentral, tlf. 469 33 622, post@sandefjord.kommune.no

 Individuell opplæring/veiledning på bibliotekene (tlf. 33 41 67 60), på Framnessenteret (tlf. 334 15 900) og på frivilligsentralene, blant annet Sandefjord frivilligsentral (tlf. 960 95 181). Dette er drop in tilbud.

Det er hjelp å få!

 Dataklubb på Bugårdsenteret, i regi av frivillige. Ta kontakt med Bugårdsenteret for informasjon, tlf. 334 15 811, bugardsenteret@sandefjord.kommune.no

* Kilde: Rapporten Befolkningens digitale kompetanse og deltagelse.

Digitalt trøbbel?

SENIOR I SANDEFJORD 2022 13

Velkommen til Sandefjord Svømmehall – Et rekreasjonssted for alle Bugårdsparken, tlf: 33 41 93 00 Se egne åpningstider på www.sandefjord.kommune.no/svommehall 10.–14.HøstferieoktoberÅpent10:00–20:30 MOSJON • AVSLAPNING • TRENING • VELVÆRE Bugårdsparken, tlf.: 33 41 93 00 Velkommen til Sandefjord Svømmehall Vi kan tilby et rekreasjonssted for alle Mosjon, avslapning, trening, velvære Åpningstider for julen Se vår nettside: www.sandefjord.kommune.no God Jul og Godt Nytt år fra oss alle svømmehalleni påmelding!kl.12:30.onsdagerkl.19:30mandagermedVannaerobictrenerogIngen ViTrengerwww.sandefjordelektro.nomail@sandefjordelektro.noduelektriker?utføreraltavelektrikertjenester Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg. Ring 33 42 32 00 14 SENIOR I SANDEFJORD 2022

SENIOR I SANDEFJORD 2022 15  NYE MULIGHETER

Det som teller mye er at vi holder oss aktive.

Tiltak er på gang Utviklingen med stadig flere eldre er tatt på alvor i vår kommune. I 2018 kom handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord», med fokus på «Best hjemme – lengst mulig». Prosjektet «Aldersvennlige Sandefjord» er nå på plass, og en handlingsplan er nylig vedtatt av kommunestyret. Planen tar for seg emner som bolig, transport, kommunikasjon og medvirkning, sam funnsdeltakelse og fysisk aktivitet, ute områder og universell utforming. Det anbefales at den enkelte starter tidlig med å planlegge pensjonisttiden. Engasjer deg Eldre er underrepresentert i politikken, og mange føler at de ikke når fram når bestemmelser tas i kommunen. Dette er bakgrunnen for at det er lovpålagt at alle kommuner må ha et eget eldre råd. I Sandefjord består eldrerådet av syv representanter (se bildet). Alle saker som har med eldre å gjøre skal forelegges eldrerådet til uttalelse. Det er en god prosess i gang med økende medvirkning, og spørsmålet om «hva er viktig for meg» er da helt sentralt. Den muligheten må også vi som har kommet i pensjonistenes rekker benytte oss av. Det kan du gjøre med å engasjere deg i politisk arbeid eller være aktiv i foreninger som er engasjert i arbeid blant seniorer. Det å bruke media er en god mulighet til å påvirke! Hold deg i aktivitet Mange vil kunne glede seg over lang tid som pensjonist. En undersøkelse om folkehelse i Vestfold og Telemark fylke i 2021, viste at 83% er fornøyd med livet, og de i pensjonsalderen er mest for nøyd. Det er mange ting som avgjør om vi får en god alderdom, men det som teller mye er at vi holder oss aktive, både fysisk og i ulike sosiale sammenhenger.

Antall eldre øker Sandefjord har nå en befolkning på rundt 65. 000 personer. De som er 67 år og eldre utgjør vel 11.000. De neste 20 årene viser prognosene at befolkningen øker med 6.000, og i samme periode vil også de over 67 år øke med 6.000. Det betyr at hele tilveksten i Sandefjords befolkning de neste årene vil være alderspensjonister.

Noen helseutfordringer vil de fleste av oss møte, men la ikke det være til hinder for at du strekker deg lengst mulig for å holde deg i form. Blant de store utford ringer mange har, er den økte bruken av digitale løsninger. Spesielt blant de eldste er det en vanskelig tilpassing. Det er ikke enkelt, men gjør det du kan for å utvide dine kunnskaper om digitale løs ninger som kan være nyttig for deg. Bli frivillig På et av våre sykehjem kommer noen damer sammen hver uke for å ha sang time med beboerne. De godt voksne frivillige som er med, peker på at sam lingen også er noe de ser fram til som en god avveksling i hverdagen. Frivil lighet er svært mangfoldig, og alle vil kunne finne oppgaver som passer. Ta gjerne kontakt med frivilligsentralene i Sandefjord, Stokke eller Andebu. Blant eldre er det mange enslige, og både for de som bor hjemme og de med plass på en institusjon, er det et voksende behov for frivillige som kan være med på å skape glede i hverdagen. Mange erfarer at denne sangstrofen sier mye: «Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad»

Flere eldre – nye muligheter

Tekst: Ragnar Klavenes, leder Eldrerådet i Sandefjord. Foto: Eivinn Ueland Eldrerådet 2019-2023 består av følgende representanter (f.v): Ragnar Klavenes, leder, Den norske kirke Berit Orerød, Arbeiderpartietnestleder, – Per-Eivind Johansen, Høyre – Randi Husa, Frivilligsentralen – Tor Dahl, Pensjonistforbundet – Hugo Drewsen, Fagforbundet – Marit Wike Hansen, Landsforbundet for offentlige pensjonister

– Hold hjernen og kroppen aktiv

Pensjonister inn i klasserommet

16 SENIOR I SANDEFJORD 2022 ALDERSVENNLIGE SANDEFJORD 

Han forteller at klassevennene for eksempel kan være med klassen på tur, lære bort ulike håndverksteknik ker i faget kunst- og håndverk, bidra i timene der måltidshygge står i fokus, og kanskje også som leksehjelpere.

– Seniorer bidrar som frivillige i flere av de offentlige virksomhetene innen for helse og omsorg, men i mindre grad innenfor skole og barnehage. Det ønsker vi å gjøre noe med. Jeg tror seni orer kan være en stor ressurs innenfor mange områder, forteller kommunens frivilligkoordinator, Linda Linnestad. Hun bistår i oppstarten av Klassevenn.

– Jeg tror dette tiltaket vil komme både barn, seniorer og skolen til gode. Skolen har alltid behov for flere voksenhender, og for eldre kan dette være en menings full oppgave der de får brukt egne res surser. Det å være sammen med barn gir mye, ivrer rektoren.

Og det er nettopp seniorene som en res surs som er bakgrunnen for konseptet Klassevenn.–Eldrebefolkningen i Sandefjord vokser. Det er viktig at vi legger lokal samfunnet til rette slik at eldre får brukt sine ressurser best mulig, sier kommu nedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

– Vi ser for oss 1–3 faste klassevenner i hver klasse, og at disse fungerer som fri villig voksenhjelp, sier Hans Christian Nystad, rektor på Framnes skole.

Og hvordan legger man så til rette for at eldre får brukt sine ressurser best mulig og kan leve selvstendige liv så lenge som mulig? Det har kommunen, i samar beid med lag og foreninger, nærmiljø utvalg, næringsliv, transportaktører, eiendomsutviklere og seniorer, forsøkt å finne ut av. Resultatet? En handlingsplan med 36 tiltak som skal bidra til at Sande fjord blir til Aldersvennlige Sandefjord. – Vi vet ganske mye om hvilke utford ringer som venter oss. Da er det viktig med en planmessig og systematisk til nærming. Handlingsplanen hjelper oss med det, og sørger for at vi er i for kant av utfordringene, sier kommune direktøren. Elevrådsleder LindaSandefjordogHansrektormoro.væreklassevennerglederSvalestuen-TorkeEskilrudsegtilåfåeldresomkanmedpålekogHersammenmedpåFramnesskole,ChristianNystad,frivilligkoordinatorikommune,Linnestad.

Foto: Eivinn Ueland

– Jeg gleder meg til å få eldre som klassevenner. De er hyggelige og kan lære oss mye. Og kanskje vi kan lære dem noe; for eksempel nettbrett, sier Eskil Svalestuen-Tokerud (12), elevrådsleder på Framnes skole.

Tekst: Hege Kristin Stulen Det aller viktigste for alle tror jeg er å holde hjernen og kroppen aktiv.

Hvorfor skal Eskil få pensjonister som klassevenner, undrer kanskje du? Ikke så rart at du lurer. Eldre klassevenner er nemlig et helt nytt konsept, som skal prøves ut på Framnes skole. Ikke fordi byens eldre har behov for å repetere pensum fra barneskolen, men fordi de kan være en ressurs.

Tiltakene i planen er varierte og handler blant annet om å benytte den kompetansen eldre utgjør; i lønnet arbeid eller som frivillig.

– Dersom erfaringene er gode, blir det trolig eldre klassevenner på flere skoler, forteller rektor Hans Christian Nystad. Prosjektet startet opp ved skolestart, men det er fortsatt mulig å melde sin interesse; ved å ringe Framnes-rektoren på telefon 971 73 579.

Handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord Planen ble vedtatt av kommunestyret i mars 2022 Det er bred politisk enighet om at utvikling av Aldersvennlige Sande fjord er viktig Tiltakene er vedtatt, men flere avhenger av finansiering Alle kommunalområder har ansvar for å gjennomføre tiltak i planen I arbeidet med planen har det vært bred medvirkning. Blant annet har følgende instanser vært represen tert: Lag og foreninger, Den norske kirke, nærmiljøutvalg, eiendomsutvi klere, transportinstanser, nærings livet og eldre Satsningsområder er: Bolig, fysisk aktivitet, uteområder og univer sell utforming, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse og transport Planen har fokus på eldre, men tilpasninger som gjøres vil komme alle aldersgrupper til gode. Tiltak Aldersvennligei Sandefjord Planen inneholder 36 tiltak. Her ser du noen av dem. Flere krever finansiering og utredning før de kan gjennomføres. Prøve ut konseptet Seniorenes kulturmønstring Flere benker i riktig høyde i mye brukte

i Stokke er et sam arbeidsprosjekt, der frivilligsentralen låner kommunale busser, rekrutterer frivillige sjåfører og koordinerer trans portoppdrag.–IStokkeer det gode tilbud om for skjellige aktiviteter; både fysisk og sosial aktivitet. Men mange har utfordringer med å delta på dette hvis de ikke har et tilbud om transport. Når Frivilligsen tralen koordinerer transporten, så har disse et sted å henvende seg, forteller Rigmor Sørensen. Hun er frivillig koor dinator for sentralSørensentransportordningen.fortelleratStokkeFrivilligitilleggtilåbenyttekommunale

Men eldre er kanskje også den største ressursen inn i frivillig arbeid, så det er viktig å legge til rette for at eldre kan delta på flest mulig arenaer. Det aller viktigste for alle tror jeg er å holde hjer nen og kroppen aktiv. Da holder vi oss friskere lengre, forteller Gudbjørgsrud entusiastisk.

busser har gått til innkjøp av en elek trisk buss. Bussene brukes blant annet til og fra aktiviteter på Engveiensenteret og Frivilligsentralen i Stokke, til felles handleturer, til ukentlige fellesturer rundt om i Vestfold i sommerhalvåret og transport til pensjonisttreff.

– Vi får tilbakemelding på at dette betyr mye for de som er med, forteller Sørensen engasjert. Og hvis du er en av de som har behov for transport, da oppfordrer hun deg til å ta kontakt, på telefon 450 80 330.

– Transport betyr mye Flere av tiltakene i planen er allerede godt i gang; blant annet en ny trans portordning i Stokke, som startet opp i slutten av Transportordningen2021.

tur og uteområder Samarbeid med næringslivet om inspirasjons og informasjons konferanse Bedre belysning og vedlikehold av ferdselsområder Oppgradering av Kirkeparken, med sansepark og generasjons møtested Transportordninger tilpasset eldre, blant annet i Andebu Åpne opp for, og motivere til, aktivitet for seniorer i offentlige bygg, blant annet skoler Etablere og videreutvikle data grupper Etablere nettverk der erfaring med boligutvikling tilpasset eldre deles parken.lekenetilpåaktivitetereldrefrivillige,Halstenrud,(tilRigmorSandefjord.AldersvennligeaviTransportenStokkeerettiltakeneiSørensenhøyre)ogGeirbeggekjørertilogfraoguttur.HerpåveiGenerasjonsiBade Foto: Privat SENIOR I SANDEFJORD 2022 17  ALDERSVENNLIGE SANDEFJORD

– Det er viktig for hele samfunnet at når vi lever lengre bør vi også stå litt lengre i jobb. Jeg håper flere eldre gjør det fremover. Eldre representerer mye kompetanse som arbeidslivet trenger.

Klassevenn på alle skoler? Flere av tiltakene i handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord krever utredninger før de eventuelt kan startes opp. Andre avhenger av finansiering, og da av at tiltakene prioriteres når kom munens penger skal fordeles. Klassevenn og flere andre tiltak skal prøves ut før det eventuelt gjennom føres i større skala.

STORT UTVALG I HAGEOG SKOGSUTSTYR TIL PRIVAT OG PROFESJONELT BRUK Se sesongens nyheter! Hekksakser, trimmere ryddesager, snøfresererobotklippere,gressklippere,motorsager,m.m. Finnes også med snøskjær og snøfreser serviceverkstedEGET Nordre Kullerød 17c , 3241 Sandefjord Tlf.: 33 46 55 87 post@mesterjensen.no – www.mesterjensen.no …din malermester! Nordre Kullerød 17c , 3241 Sandefjord Tlf.: 33 46 55 87 post@mesterjensen.no – www.mesterjensen.no …din malermester! Tlf: 90 20 54 53 E-post: stian@oaa.no Graving • Sprenging • Transport • Matjord Drenering • Vann • Kloakk • Renseanlegg Indre Havn AS Spiser du bedre, lever du bedre Indre Havn AS Spiser du bedre, lever du bedre Gratis solskinnsbollebiter og kaffe hver fredag og hver 20. i mnd. 18 SENIOR I SANDEFJORD 2022

Velkommen til KIWI Moveien7-23mandag-lørdagÅpningstider 2 2 KIWI Moveien, Moveien 53, Sandefjord Tannlege Stokke AS – Franz Gitter tlf: 33 36 46 06 Tannpleier Aud Kristine S. Deila tlf: 33 36 46 06 Tannlege Kai-Uwe Gitter AS tlf: 45 41 01 58 Tannpleier Kristine Kjeldby tlf: 45 41 01 58 TANNLEGENE I STOKKE TANNLEGE STOKKE Frederik Stangsgt. 1 • 3160 Stokke • www.stokketann.no kjøringGratis ogmontering* Åpningstider: Man–tor 10–19 • fre 10–17 • lør 10–16 Møbelringen på Hasle tilbyr: • Stort utvalg av møbler • Gratis hjemkjøring og montering • Gratis parkering • Gratis hjemmebesøk for møblerings forslag • Skreddersøm på både sofa og spisebord • Profesjonell hjelp og utstillingsflate på 2000 kvm • Priser for både nyetablerte og 2.- og 3.-gangs kjøpere SENIOR I SANDEFJORD 2022 19 Velkommen til flotte vaskehaller for personbil/bobil og utsalg på Nordre Kullerød 13 GOD SERVICE - GOD KJEMIVelkommen til flotte vaskehaller Nordreogpersonbil/bobilforutsalgpåKullerød 13

20 SENIOR I SANDEFJORD 2022 MÅLTIDSGLEDE 

– Hvilke måltider er de mest populære?

Tekst og foto: Leif Magne Flemmen Per Kristian Rismyhr har vært frivillig matombringer i syv år

Rimelig er ordningen med matlevering også, synes han. – 28 middager med dessert brakt til døra for 2.683 kroner er jo gunstig, da, sier Holm. Og så er alt så variert og vel smakende, slår han fast.

– Jeg har alltid likt å omgås eldre folk

Normalt går han ikke over dørstokken med middagsleveransen. Men han inn rømmer at han ikke alltid greier å si nei når mottakeren ber om litt hjelp. – Det hender at noen spør om jeg kan komme inn og dele opp maten for dem. Noen ber også om hjelp til å åpne emballasjen før jeg går. Sånne små tje nester går det ikke an å si nei til, synes Rismyhr. Flesk og duppe på topp! Matombringerne kommer på døra en gang mellom 12.30 og 14.00.

– Det er jo en ordentlig trivelig oppgave, sier Rismyhr der vi prater over kaffe koppen på hans stamsted – kafeteriaen på

– Dette er en fantastisk fin ordning, sier Holm når han får overlevert maten. Jeg har vært «kunde» på denne tjenesten i åtte år. Rismyhr og de andre transpor tørene har ikke lurt seg unna en eneste gang, sier Holm med glimt i øyet.

– Ja, vi bød litt på oss selv også, ler Rismyhr og tenker tilbake på sketsjene han framførte sammen med et knippe andre mannfolk.

– Det er kjøkkenet her på Framnes senteret som lager middagene som jeg kjører ut. De lager fabelaktig god mat! Jeg kan bevitne det selv, erklærer Rismyhr. «Honoraret» for mattranspor tørene er nemlig en gratis middag. Kjøre godtgjørelse får de naturligvis også. Men transportørene er jo ikke ute etter noen slags «betaling», forsikrer Rismyhr. – Jeg har alltid likt å omgås mennesker. Denne gleden har jeg hatt fra barnsben av. I unge år kjørte jeg ut brød for baker Alfheim i Nybyen. Det var en hyggelig jobb. Nå som matombringer treffer jeg bare trivelige og takknemlige mennes ker, stort sett folk som er eldre enn meg selv. Jeg får alltid en opplevelse av at den korte visitten og de få ordene vi veksler i døråpningen, i seg selv betyr noe.

DetteFramnessenteret.harværthansfaste base gjennom en årrekke. Før var han i en gruppe som arrangerte dansefester, hyggestunder og andre sosiale sammenkomster for beboerne her på senteret.

– Fabelaktig god mat Sånt opplever han at det er blitt mindre av. Men som frivillig har han fortsatt vik tige gjøremål hver uke. Rismyhr er blant de 10–12 frivillige på Framnessenteret som sørger for at middagsmåltider hver dag blir levert ut til eldre i nærområdet.

– Med en gang jeg står i døra spør jo nesten alle: «Hva har du med i dag, da?» Ingen tvil om at den mest populære tilbakemeldingen er «flesk og duppe».

Fårikål er en god nummer to, hvis jeg skal driste meg på en rangering, sier Rismyhr. En av kokkene på Framnessenteret kommer fra kjøkkenet med dagens middager på tralle, Rismyhr laster alt inn i bilen og setter kursen for Alf Holm (77). Det er fredag, så i dag skal det leve res middager for tre dager.

Per Kristian Rismyhr er ingen ungdom lenger. Men 74-åringen er heller ikke for gammel til å gjøre en innsats som frivillig. Han er en av mange i korpset av faste matombringerne, som hver dag kjører ut fra Framnessenteret med middag til eldre.

 Presis klokka 12.30 kommer tralla med matbakkene, som Per Kristian Rismyhr (th) skal kjøre ut denne dagen. Anders Haukaas er frivillig i Framnessenterets kjøkken en dag i uka, Randi Reed jobber der fast, som kokk.

 Enhetsleder senterdrift Andebu og Sandefjord, tlf 990 22 349, e post anne.sofie.ronningen@sandefjord.kommune.no

SENIOR I SANDEFJORD 2022 21  MÅLTIDSGLEDE

 Enhetsleder senterdrift Stokke og Sandefjord, tlf 48 09 32 64, e post hege.kristin.stulen@sandefjord.kommune.no

Forsmannsenteret og Framnessenteret tilbyr varm middag levert hjem; også til de som ikke har fått dette som en kommunal tjeneste. Det er da frivillige som går eller kjører rundt med maten. For at flere skal kunne få dette tilbudet, i ulike nærområder, ønsker bo og servicesentrene å komme i kontakt med potensielle matombringere. Har du lyst til å bistå som frivillig? Da håper vi du vil ta kontakt, enten med et av sentrene som i dag har dette tilbudet, eller med en av enhetslederne for bo og servicesenter.

Søker flere frivillige matombringere

Dette er en fantastiskordning.fin

 Per Kristian Rismyhr kommer med ferdige middager for hele helgen til Alf Holm. – Toppen er svinesteik og surkål, bekjenner Alf Holm.

22 SENIOR I SANDEFJORD 2022 MÅLTIDSGLEDE  Handleturen kan gi sosialt påfyll og aktivitet for kroppen, middagsplanleggingen er trim for hjernen, og det å lage mat, alene eller kanskje sammen med naboen, kan skape gode øyeblikk. Men, ikke alle greier å handle eller lage middagen selv. Er du blant dem som synes at bæreposene er for tunge, synes du det er krevende å tilberede måltider, eller ønsker du å spise oftere i fellesskap med andre? I Sandefjord finnes det mange muligheter. Her får du oversikt over noe av det som •tilbys.Bo-og servicesentrenes hyggelige kafeteriaer serverer lunsj og middag alle hverdager. De fleste kafeteriaene har også åpent i helgene. Du kan komme alene, eller ta med deg venner og familie. Kafeteriaene er åpne for alle.

For dem som setter pris på et godt måltid er mulighetene mange.

Tekst: Hege Kristin Stulen. Foto: Siw Anne Thorsrud Medalen

To kvelder i uken dekkes langbord for felles kveldsmat på Engveiensenteret. Tilbudet er åpent for alle seniorer og driftes ved hjelp av frivillige. Her er det Berit Hundstuen som serverer.

Det er mye glede i god mat; om du lager den selv, sammen med andre, eller velger å nyte smakene andre har krydret med yrkesstolthet og omsorg.

• De aller fleste spisesteder tilbyr levering hjem. Noen steder kan du bestille via telefon, andre steder må du bestille digitalt. Noen har egne sjåfører som leverer ut mat, andre bruker systemet Foodora.

• Frivilligsentralen i Andebu tilbyr handlehjelp. Frivillig sentralen i Sandefjord setter opp handlebuss en gang i uka. Bussen henter deg hjemme og kjører deg til butikken. Fri villigsentralene setter også opp handlebuss fra et par av boog servicesentrene jevnlig.

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider. Dersom du ikke mestrer digitalt søknadsskjema, eller trenger hjelp med å søke, kan du ringe til kommunens publikumsmottak (tlf. 33 41 60 00) og be om å få snakke med tjenestekontoret.

• Flere private tilbyr tjenesten handlehjelp; mot betaling. Bestille digitalt Dersom du ønsker å lære hvordan du bestiller de ulike tje nestene digitalt, kan du delta i en av Sandefjords mange datagrupper eller ta en tur innom åpent opplæringstilbud på bibliotekene, frivilligsentralene og seniorsentrene.

Måltidsglede og fellesskap

• Flere av bo- og servicesentrene dekker langbord til sosiale måltider; både til frokost og kveldsmat. Alle seniorer og per soner som mottar trygd er velkomne. Ofte er det også en aktivitet; f.eks filmvisning, allsang eller diktlesing, før eller etter måltidet.

Handlehjelp og handlebuss Det finnes også flere tilbud som ikke er behovsprøvd. Her presenteres noen av dem.

• Flere matbutikker kan kjøre matvarer hjem til deg. Du må bestille matvarene digitalt.

ferdigkjøpt

• Globalt måltid: En søndag i måneden inviteres det til mid dagsfellesskap mellom seniorer og mennesker med fler kulturell bakgrunn. Stedet er Landstadsenteret og Stokke bygdetun. Varm middag levert hjem Dersom du ikke lenger greier å lage middag eller varme opp middag, kan du søke kommunen om å få varm middag levert hjem. Maten leveres av hjemmesykepleien og blir laget av kafeteriaene til seniorsentrene. Tjenesten er behovsprøvd. Du betaler for middagen. Dersom du allerede mottar andre tjenester, kan hjemme sykepleien hjelpe deg med å søke. Du kan også søke selv.

Globalt måltid Globalt måltid er et samskapingsprosjekt med flere samarbeidspartnere: Sandefjord Kommune (Lærings og mestringssenteret, seniorveiviser, overordnet frivilligkoordinator), Frivilligsentralene, Kirkens bymisjon Sandefjord, Den norske kirke –Sandefjord menighet, Globale Sandefjord (NAV), Røde kors Sandefjord og Stokke Bygdekvinnelag. Globalt måltid arrangeres en søndag i måneden ved Stokke Bygdetun og ved Landstadsenteret i Sande fjord. Ønsker du informasjon om Globalt måltid? Ta kontakt med seniorveiviser Gunnbjørg Furuset, tlf 995 52 596

Zahra Berdamouch lager Marokkansk linsesuppe til glede for gjestene på globalt måltid. Foto: Linda Linnestad Her presenterer Fazela Najafi desserten Phirni for senior Kari Førde. Foto: Maria E. Drivdal

Globalt måltid Det dufter av deilige krydder fra kjøkkenet, og du møtes av et vennlig «velkommen»! fra en frivillig. Fellesskap, mangfold og inkludering er stikkord for Globalt Måltid.

gjennom gode menneskemøter, på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn. Og ikke minst; maten smaker så mye bedre når den nytes i hyggelig selskap, sier Kari Førde.

Nye løsninger på samfunnsendringer I Sandefjord er både eldreomsorg, inkludering og frivillig het høyt prioritert. Blant annet gjennom satsningen Globale Sandefjord og flere ulike tiltak knyttet til Handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord» og Frivillighetsplanen «Et styr ket fellesskap». – Globalt måltid løfter frem mangfoldet og mulighetene som ligger i at vi sammen finner nye løsninger på samfunns endringene vi står overfor, sier Faten Lubani, prosjektleder Globale Sandefjord.

SENIOR I SANDEFJORD 2022 23  MÅLTIDSGLEDE

Tekst: Gunnbjørg Furuset

Prosjektet Globalt måltid startet opp i mai 2021, og har som hovedmål å skape sosiale møteplasser, hindre ensomhet og øke deltakelse. Målgruppene er aleneboende eldre og yngre perso ner med flerkulturell bakgrunn som ønsker å være frivillige. Fellesskap og matglede Globalt måltid er en møteplass der eldre gjennom måltids fellesskap opplever matglede, og samtidig bidrar til inklude ring av mennesker med flerkulturell bakgrunn i Sandefjord. De frivillige får erfare hva det vil si å være frivillig, lære om norsk frivilligkultur og bidra til å skape gode og meningsfulle måltid for mennesker som ofte rammes av ensomhet og feil –ernæring.Bådedeltakerne og frivillige vil kunne bety noe for hver andre og dette kan bidra til økt inkludering og tilhørighet

VARME. HELT ENKELT. • Integrert WiFi • 4400W ved -15°C • 3400W ved -25°C • Energimerke A++ • SCOP 4,6 • R32 Tlf: 33 46 72 27 • post@kindenergispar.no 24 SENIOR I SANDEFJORD 2022 Seniorleiligheter i sentrum! Til leie i Bjerggata 38, 3210 Sandefjord Vi har også leiligheter til leie i: Håkonsgt.7, 3257 Larvik, Torvet 6, 3181 Horten Tordenskjoldsgt. 2, 3080 Holmestrand Anders Sandvigsgt. 6, 2609 Lillehammer Framnesveien 3 b, 3222 Sandefjord Tlf.: 97 06 19 30 - epost: post@senior.no Velkommen til Bøkekroa-ihjertetavLarvik Tel: 33 18 10 KOMLETORSDAGwww.bokekroa.no53Lunsjogmiddag-heleåret! Vi skal være best på service! Vi kan komme på kort varsel og foreta både nyinstallasjoner, reparasjoner og service. Vi tar gjerne en gratis befaring! ANNONSERAnnonsepå annonseside Modul 11C Str: 38x15 mm Annonse på tekstside Modul 11C Str: 46x15 mm Annonse Modul 12B Str: 80x34 mm Annonse på annonseside Modul 14 Str: 164x71 mm 33 42 62 www.pec.no50 Vi tar gjerne en gratis befaring!33426250www.pec.no Vi tar gjerne en gratis befaring! 33 42 62 www.pec.no50 Vi tar gjerne en gratis befaring! 33 42 62 50 - www.pec.no Vi tar gjerne en gratis befaring! - små og store elektro-oppdrag! - små og store elektro-oppdrag! små og store elektro-oppdrag! - små og store elektro-oppdrag! 33 42 62 www.pec.no50

SENIOR I SANDEFJORD 2022 25 NIEMCZUKGREG STORE ROMANTIKERE I ORD OG TONER SØN 30. OKT KL. 18.00 FULLT PROGRAM PÅ WWW.NØTTERØY.KULTURHUS.NO TIR 13. DES KL. 19.00 HARLEM SPIRIT OF GOSPEL CHOIR FRA NEW YORK TIL NØTTERØY! ONS 07. DES KL. 19.00 JULEROSEKVELD HERBORG KRÅKEVIK INVITERER TIL STEMN INGSFULL KVELD MED GJESTER OG MUSIKERE. FRE 30. SEP KL. 20.00 INGEBJØRG BRATLAND EI GANSKE SANN HISTO RIE. PIANISTENMESTER-ERTILBAKE! ONS 21. DES KL. 18.00 IT’S SNOWING ON MY PIANO BUGGE WESSELTOFT

Tanken er at klubben kan bli utgangs punkt for ymse aktiviteter i tillegg til den månedlige klubbkvelden. Noen kunne kanskje finne sammen og dra på stolpejakt, gå på fotballkamp eller møtes i andre sammenhenger. – Vi ønsker at de skal engasjere seg, finne sammen om en interesse eller flere, sier Rismyhr.

– Det går vel en kule varmt iblant? – Det sies at skal man holde fred bør man ikke diskutere religion og politikk. Ømfintlige temaer prøver vi å styre unna.–Er det ikke rart med en forening bare for menn?

Jenssen og Rismyhr tror tilbudet passer for mange flere enn de som så langt er med i klubben.

– Hva snakker man om i en mannsfore ning?–Stort sett tema som opptar oss her og nå – krig, strøm- og bensinpriser, sport i sin allminnelighet og Sandefjord Fotball i særdeleshet.

Når middagen er over (munnspill).RagnarIvarassistertanLindaVisesangerenunderholdningen.starterØyenføreriallsangen–avKjellJacobsenogLarsen

– Jeg tror mange menn har godt av å treffes på et sted uten møteplikt eller formelle krav av noe slag. Møtefrekven sen med ett månedlig treff tror jeg også er veldig passe, sier Jenssen.

– Lokalet her på Bugårdsenteret kan ta i mot langt flere enn de som er med per i dag. Det hadde for eksempel vært hyg gelig å se flere av de unge pensjonistene her, sier miljøarbeider Heidi Rismyhr.

– Maten er fortreffelig – norsk og sjø mannspreget. Mange i gruppa har bak grunn fra hvalfangst og sjøfart, så ser veringen «går rett hjem», sier den ivrige deltakeren Petter Jenssen. Han er frivil lig i tilretteleggingen av herreklubben og andre arrangementer ved senteret. Standup med Heljar Berge Klubben fikk en brakstart med den godt kjente komiker og revyartisten Heljar Berge som standup-gjest i august 2021. Stemningen sto i kafétaket. Siden har over tjue godt voksne herrer møttes til klubbkveld den siste tirsdagen i måneden.

Det var de ansatte på Bugårdsenteret som i fjor besluttet å ville lage et tilbud for mannfolk.

– Damene er generelt flinkere til å samles og lage seg nettverk. Nå ønsket vi å få karene ut av godstolen. Intensjo nen var at klubben langt på vei skulle drives av mannfolka selv. Den har sin egen økonomi. Vi blir veldig glade når vi ser at flere av intensjonene vi hadde etter hvert blir realisert, sier miljøarbei der Heidi Rismyhr, som var en av initia tivtagerne til herreklubben.

Herreklubben på PopulærtBugårdsenterettreffsted for passe voksne menn

– Dette er blitt et fint og åpent møtested for mannfolk i området. Det er langt fra alle som går i losjer eller deltar i andre faste møtesammenhenger. Hit kommer vi med vidt forskjellig bakgrunn og med stort spenn i fartstid som pensjonister. Men alle har et sosialt sinnelag, som det passer seg i en klubb av voksne karer, forteller frivillig Petter Jenssen.

Allsang fra malmfulle mannsstemmer runger i Bugårdsenterets kafe denne kvelden. Sang er alltid populært i den frilynte herre klubben «Gammal moro». Også foredrag, kåserier og rett og slett «mannfolkprat».

Tekst og foto: Leif Magne Flemmen

26 SENIOR I SANDEFJORD 2022 AKTIVT FELLESSKAP 

Det skulle bare mangle at stemningen ikke er god. En ting er at de foreslår hva slags mat som skal serveres fra sen terets kjøkken og hvilket program de ønsker for kvelden. Klubben har også egen bar med mulighet for å kjøpe et glass til maten eller kaffen.

– «Gammal moro» er et åpent tilbud til eldre i alle aldre, sier miljøarbeider Heidi Rismyhr og Petter Jenssen.

Utgangspunkt for aktivitet

– Her er det kameratskap. Å være her med gjengen, i dette fantastiske miljøet, betyr mye, legger Trygve Gjerstad til.

– Frivillig innsats skal være lystbetont, og din innsats avhenger av dine ønsker og muligheter, informerer Anne Sofie Rønningen.Hunforteller at du som takk for inn satsen belønnes etter dugnadsprinsip pet; med gavekort på måltider fra kafe teriaen. En gang i året blir du invitert til fest med andre frivillige, med servering og underholdning. Å være her med gjengen betyr mye.

– Dette er ungdomsklubben for eldre. Her er det ungdom i alle aldre; fra 67 år, forteller Sigmund Viken, og smiler bredt mot resten av gjengen som ukentlig til bringer mange timer i snekkerverkste det på Framnes bo- og servicesenter.

Tekst: Hege Kristin Stulen

SENIOR I SANDEFJORD 2022 27  AKTIVT FELLESSKAP

Flere av senterdriftens mange tilbud avhenger av bistand fra engasjerte frivillige. Seniorsentrene har rundt 250 frivillige, men vil gjerne samarbeide med mange flere.

– Dette er ungdomsklubben for eldre Trodde du at bo- og servicesentrene bare var for de som bor der? Eller kun for de over 90 år? Da tar du feil.

– Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å gi litt av din tid, og som vil utføre meningsfulle oppgaver i et godt miljø, oppfordrer Anne Sofie Røn ningen.Med rundt 200 aktivitetsgrupper, kafeteriaer og flere ukentlige arrange menter er det nok av oppgaver; for alle. Noen frivillige bidrar flere ganger i uken, andre sporadisk.

– Her er det tilbud både for deg som liker dans og sang, for deg som ønsker å trimme kropp eller hjerne og for deg som foretrekker kulturelle innslag. Sen trene inviterer til generasjonsmøter, ber inn til fest, gir dataopplæring og mye mer, forteller Anne Sofie Rønningen, leder for fire av bo- og servicesentrene.

Vil du gi litt av din tid?

 Anne Sofie Rønningen, leder for fire av kommunens bo- og servicesenter byr Merethe Floberg Larsen (t.v) og Synnøve Birkeland på en sykkeltur i nærområdet til Forsmannsenteret.

– Ta en tur innom da vel! Framnessenteret er ett av åtte bo- og servicesenter i Sandefjord, og snekker gruppa er en av rundt 200 aktivitets grupper. På sentrene kan du delta i et mangfoldig og variert tilbud, du kan bistå som frivillig, eller du kan stikke innom for en prat og en matbit.

– Ta en tur innom da vel, oppfordrer hun. To-retters middag til en god pris Seniorsentrene ligger godt spredd i hele kommunen og har mange hundre bru kere, beboere og frivillige. I tillegg til aktiviteter, arrangementer, foredrag og kurs har sentrene kafeteriaer som kan friste flere sanser. Hva med en to-retters middag til en god pris? Eller et deilig smørbrød, en god kopp kaffe og en søt avslutning?–Sentrene har dyktige kokker som garantert gir deg gode smaksopplevel ser, lover Anne Sofie Rønningen.

For Trygve Gjerstad og Sigmund Viken betyr tilbudet på bo- og servicesentrene mye. Foto: Hege Kristin Stulen

 Vil du vite mer om frivilligheten på seniorsentrene? Kom gjerne innom og ta med deg en frivilligbrosjyre.

Miljøterapeut Kristin hadde nemlig fått henne med som fri villig.–Det ville ikke falle meg inn å si nei, ler Torill om henven delsen fra Kristin.

Selv om det er mange år siden hun lot Ragne Sverstad Bruun overta sin danseskole og sluttet som profesjonell, sitter rytmen og trinnene i kroppen for alltid. Å begynne som fri villig passet desto bedre nå som også ektefellen deltar i frivil lighetsarbeid.–Danserjo så gøy! Dette er friskvernarbeid – sunt både for kropp og hjerne. Vi vet at en del «unge» eldre mister gnisten og gløden når de blir pensjonister. Å hjelpe dem til å komme i aktivitet er fantastisk givende, sier Torill og gir uttrykk for at hun var kjempeglad over å få telefonen fra Kristin. Til inspirasjon for andre De som så et knippe dansere fra Danseglede opptre under Dan sens dag i Storsalen på Forsmannsenteret, fikk et synlig bevis på at dette er en gjeng med allsidige ferdigheter! Her inngår til og med moderne saker som hip-hop og disco i repertoaret, som naturligvis også omfatter klassiske vals- og tangotakter.

Straks det ble kjent at Formannsenteret ville starte et dansetilbud for «unge» eldre sprekinger, var kurset fulltegnet på rekordtid. Alle de andre som ville være med i dansen, har stått på vente liste et års tid. Tekst og foto: Leif Magne Flemmen – Vi drømte ikke om at interessen skulle være så overvel dende. Her var åpenbart et stort udekket behov, forteller mil jøterapeut Kristin Sukke Gautestad ved Forsmannsenteret. Dansetilbudene for eldre er mange ved kommunens seniorsentre. Forsmannsenteret har også flere dansegrupper med forskjellig profil. Danseglede er spesielt myntet på fysisk spreke eldre. – Dette er friskvernarbeid! Tilbudet ble høsten 2021 postet på diverse Facebook-kon toer. Ryktet spredte seg fort og påmeldingene lot ikke vente på seg. Det var nok ikke uten betydning for interessen heller at dansens grand old lady, Torill Hefte, var med på laget.

28 SENIOR I SANDEFJORD 2022 AKTIVT FELLESSKAP 

Spreke seniordansere med rap, hip-hop og disco på repertoaret

– Etter endt yrkesliv har jo så mange nyttig kompetanse og ferdigheter som kan bli til glede for andre eldre. Vårt ønske er at vi kan trekke av pensjonistenes erfaringskonto til glede for andre, sier Kristin. Torill Hefte er et godt eksempel. De drøyt tretti danserne som har vært med i Danseglede fra starten, er delt i to grupper. Plassen er for snau til at alle kan instrueres samtidig. Når høsten kommer vil de ha vært med et års tid. Nå hentes danseinteresserte inn fra ventelistene til et nytt nybegynner kurs. De som har vært med en stund har fått tilbud om å være med i en fortsettelsesgruppe.

Eksempler på frivillige oppgaver på seniorsentrene Servere/være vertskap for frokostgruppe eller kveldsmatgruppe Mobil og datahjelp; veilede en til en eller ha opplæring Transport til og fra arrangementer og aktiviteter Hagearbeid Arrangementer: F.eks rigge og servere, gjøre innkjøp eller underholde. Være vertskap eller oppvaskhjelp i kafeteria, hver dager eller helger Følge til ulike aktiviteter og avtaler Lage produkter for salg, på snekkeravdeling, hobbyavdeling eller fra eget hjem; til inntekt for aktivitetsavdelingen. Kjøre eller gå med middag hjem til eldre Holde foredrag, underholde, andre kulturelle innslag. Bistå i ulike aktiviteter/aktivitetsgrupper; eksem pelvis bingo, quiz, som handler om hvordan alle eldre over 65 år skal kunne bo lengst mulig hjemme og mestre hverdagsut fordringene best mulig på egen hånd. Grepene som må tas for å komme dit er blant annet aktivitet, ernæring og fellesskap.– Alle trenger vi gode fellesskap for å unngå ensomhet. Sosial og fysisk aktivitet vet vi er viktig for god helse. God ernæring er uvurderlig inn i alderdommen. På alle disse områdene gjelder det at vi «ligger frampå». Bare slik kan vi nå målet i kvalitetsre formen «Leve hele livet», framholder Kristin Sukke Gautestad. Masse ubrukt kompetanse Sentrenes klare ønske er at aktivitetene i størst mulig grad kan realiseres ved hjelp av frivillige.

SENIOR I SANDEFJORD 2022 29  AKTIVT FELLESSKAP

 Danseglade damer som behersker alle trinn og takter. Foran fra venstre: Marianne Lie, Lill Haughem, Tine Grydeland og Britt Alfoni. Midterste rad: Liv Rørvik, Kirsti Eriksen, Wenche Hansen, Anne Lise Bostrøm, Torill Hefte, Eva Samuelsen og Bente Aagaard. Bak: May Langsethagen, Else Gro Rove, Ragnhild Becker Dahl, Tine Wittek, Torunn Johannessen, Linda Brecke og Else Berg. Ti av medlemmene var ikke til stede.

ballspill, treningsgruppe, tur i nærområdet, generasjonsmøter m.m. Høytlesing Kontaktinformasjon bo- og servicesenter Bugårdsenteret: Tlf. 33 41 58 bugardsenteret@sandefjord.kommune.no00 Engveiensenteret: Tlf. 33 29 55 engveiensenteret@sandefjord.kommune.no90 Forsmannsenteret: Tlf. 917 15 forsmannsenteret@sandefjord.kommune.no471 Framnessenteret: Tlf. 33 41 59 framnessenteret@sandefjord.kommune.no00 Parkensenteret: Tlf. 33 41 84 parkensenteret@sandefjord.kommune.no14 Ranviksenteret: Tlf. 953 60 ranviksenteret@sandefjord.kommune.no464 Solvangsenteret: Tlf. 908 53 solvangsenteret@sandefjord.kommune.no425 Møylandsenteret: Tlf. 91 59 75 moylandsenteret@sandefjord.kommune.no45– Vi tar gjerne imot invitasjon til flere sceneopptredener, sier Kristin i den tro at det ligger smittende inspirasjon i å se hva kvinnene i Danseglede får til. Initiativet til Danseglede springer ut fra satsningen Leve hele livet i Sandefjord,

To med rutine foran speilet i treningslokalet. Kristin Sukke Gautestad har drevet med dans hele livet og har gjennom en årrekke vært koreograf for kabaretene til Torsketruten. Torill Hefte er dansens grand old lady i Sandefjord. Speilet i treningslokalet har Kristin for øvrig fått finansiert med midler fra Folkehelsen.I månedene framover kan du delta på flere spennende arrangementer i regi av Frivillighetens år 2022. Kulturdøgn Kulturdøgn hyller og synliggjør byens kultur. I et helt døgn byr lokale kultur aktører på et bredt spekter av kunst- og kulturopplevelser. Byen fylles av fore stillinger, konserter, utstillinger, kurs og aktiviteter – til glede for hele kommu nensKulturdøgnbefolkning.arrangeres fra 17.–18. september, av Sandefjord Kulturråd og kulturavdelingen i Sandefjord kom Formune.mer

Har du deltatt på Stokke talenter, Sykkelturen, VÅR DAG eller Generasjonslekene? Da har du vært med på å markere frivillig hetens år. Dette året markeres frivilligheten med mange ulike aktiviteter og arrangemen ter i hele kommunen. Hva er frivillighetens år? Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle kommuner, næringslivet, lag, foreninger, frivillig sentraler og andre samarbeidspartnere bidrar til å synliggjøre frivilligheten, øke kjennskap, annerkjennelse og å få flere Måletmed. er:

• Økt synlighet og kunnskap om mer verdien av frivillighet.

Frivillighetens år 2022

• Økt deltakelse: Rekruttere flere nye medlemmer, deltakere, frivillige, akti vister, sympatisører og givere til frivil lig sektor.

Arbeidsgruppen for Frivillighetens år 2022 i Sandefjord, består av deltagere fra lag og foreninger, ulike råd og kommunen. Bakerst fra venstre: Wenche Helgesen, Faten Lubani, Anne Sofie Rønningen, Linde Maria Bratterud. Foran fra venstre: Linda Linnestad, Gerd Daleng, Stine Rofeldt, Ragnar Klavenes. Ikke tilstede på bildet: Silke Wrede, Sunniva Straand Rørvik, Lisbeth Turton Wasbråten, Hanna Stensrud Thorød

30 SENIOR I SANDEFJORD 2022 FRIVILLIGHETEN FEIRES 

informasjon, kontakt: tine.ostby@sandefjord.kommune.no Eldredagen 1. oktober feires eldredagen på Hjert nes kulturhus, fra 14.00. Programmet er variert og spennende, og avsluttes med underholdning av Elisabeth Andreas sen, akkompagnert av Petter Anthon Næss på piano og Tarjei Nysted på strengeinstrumenter. Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse mar keres 10. oktober. Både i dagene før og etter arrangeres ulike aktiviteter; orga nisert tur, utdeling av Åpenhetsprisen, stands på Hvaltorvet og aktiviteter på Sandefjord bibliotek. Frivilligkonferanse Frivilligkonferansen arrangeres 19. oktober, fra 18.00, på Hjertnes kultur hus. Invitasjon med mer informasjon sendes ut til byens frivillige. Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer: Overordnet frivilligkoordinator Linda Linnestad, tlf. 926 97 884, e-post: www.frivillighetensar.nolinlin@sandefjord.kommune.no

• Økt mangfold: Flere arenaer og møteplasser som er tilgjengelige for befolkningen.

– Vil du anbefale andre å bli instruktører i Sterk og stødig?

– Jeg har vel egentlig drevet med fysisk aktivitet i 40 år, sier den spreke 67 årin gen og gir oss et lite innblikk i karrieren. Han har jobbet som offiser i forsvaret i 25 år, vært gymnastikklærer i perioder, og veiledet og undervist i attførings bransjen i 18 år. I tillegg har han vært fotballtrener i mange år. Kurs for frivillige instruktører Som nypensjonist i mai 2018 så Tor gersen en annonse i avisa; kommunen etterlyste frivillige som kunne lede tre ningsgrupper. Dette syntes han virket spennende, og samtidig ville han jo få trent selv – to gode ting på en gang.

– Men, det var vel ikke bare å begynne å lede en treningsgruppe sånn med en gang?–Jeg gikk først på et kurs som også stilte en del krav til meg, som for eksem pel egnethet. Dette var et utrolig nyttig kurs, også for meg, selv om jeg har lang erfaring med trening og det å lede tre ning, sier Torgersen. Han forteller at kurset la vekt på å gjøre øvelsene på riktig måte. – Metodikken rundt det hele var veldig tydelig, forteller den engasjerte pensjonisten.–Jegharvært veldig trofast til kon septet hele tiden, legger han til.

– Ja, absolutt hvis du har interesse av fysisk aktivitet. Også får man jo trent selv samtidig, forteller han.

Tekst: Sølvi J Ørstenvik Torgersen er frivillig instruktør for konseptet Sterk og stødig; en trenings gruppe for eldre. Et langt yrkesliv har gitt ham god kompetanse innenfor tre ning og det å trene og lede andre.

– Noe av hensikten er at flere skal kunne klare seg selv og kunne bo lenger hjemme, forteller Torgersen.

Sterk og stødig instruerer Torgeir Torgersen deltagere i HelliesenFoto:gruppetreningstilbudet.ReidarBowitz

– Jeg synes dette er et veldig riktig opplegg med forskjellige øvelser med styrke og balanse, som er viktige for aldersgruppa dette opplegget er ment for. Jeg ser verdien for de som deltar. Flere har vært med lenge, og de sier til meg at de har nytte av det, og merker framgang, ivrer 67-åringen. Han forteller at konseptet legger vekt på øvelser som lett kan relateres til det du driver med i ditt eget hjem; som beve gelser hvor du må strekke deg hit og du må strekke deg dit, og reise deg opp og ned fra en stol.

SENIOR I SANDEFJORD 2022 31  TRENING

En sterk og stødig instruktør

Trener balansen Konseptet Sterk og stødig er utviklet av NTNU (Norges teknisk-naturviten skaplige universitet) og er basert på forskning på hvilken trening som er best for eldre. Tilbudet er ment for per soner over 65 år som synes vinterføre er blitt utfordrende, som føler seg ustø og ønsker å trene balansen, eller som ønsker å komme i bedre form og bli –sterkere.Hvasynes du om Sterk og stødig kon septet, Torgeir?

– Nye deltakere kan nok bli litt kjørt de første gangene, men kommer fort inn i rytmen, og alle tåler godt å bli litt slitne av trening, smiler han.

– Det er en glede å trene andre og se at de har framgang. Som pensjonist er det greit å ha noe fast å drive med, forteller Torgeir Torgersen entusiastisk.

Anbefaler andre å bli frivillige Torgeir har vært trener for Sterk og stødig grupper i fire år, og leder to grup per i uka.

– Du kan trene deg yngre selv etter 80 år Mannen i 70-åra som kom til Tone Skeie på e2, hadde ett mål for øye: «Jeg må greie å bøye meg så jeg kan knytte skolissene mine». Etter en noen ukers trening var målet nådd. Da satte han seg nye. Tekst og foto: Leif Magne Flemmen

– Det rører meg å høre folk fortelle his toriene sine – om hva treningen og det sosiale livet her på e2 betyr for dem. Fysisk trening er universalmedisin. Den påvirker helsa på alle måter. Og det er aldri for seint å begynne, understreker Skeie. – Du kan trene deg yngre selv etter fylte 80 år og bedre livskvaliteten bare med noen styrkeøvelser. Alle vet at vi blir flere og flere eldre her til lands. Vi lever lenger. Dagens og fram tidas eldre vil derfor måtte forberede seg på å klare seg mer på egen hånd. Å gjøre en innsats for egen helse er det

32 SENIOR I SANDEFJORD 2022 TRENING 

– Noen som aldri har vært i et tre ningsstudio vil kanskje kvie seg for å ta steget inn i noe nytt? – Det går det an å forstå. Men her står vi parat til å ta imot, veilede på appara tene og introdusere nye medlemmer for det store aktivitetstilbudet vårt. Appa ratene er forresten lette å betjene. Øvel sene kan vanskelig gjøres feil, sier Skeie.

Mange på 60 pluss har erkjent dette. På e2 Pindsle er rundt 40 prosent av alle medlemmene over 60 år.

At miljøet på e2 er trygt og inkluderende får hun bekreftet av de mange fornøyde medlemmene. Her passer man på hver andre.–Viktigheten av det sosiale kan ikke overvurderes. Ja, noen medlemmer hevder spøkefullt at de bruker mer tid på kaffe og prat enn på trening, sier Skeie. Andre synes noe av det fine med å trene på e2 er å møte gamle skolevenner.

viktigste vi foretar oss, mener senter lederen.–Vilever i en tid med økende inaktivi tet også blant eldre. Samtidig forventer vi å leve lenge og problemfritt. Men et godt og langt liv betinger at vi tar ansvar for egen helse. Hvis vi ikke selv tar tak, blir vi lett sure og frustrerte, ja, kanskje til og med deprimerte.

– Ikke glem å skrive at her er folk alltid i godt humør, roper en munter Svein Erik Evensen etter oss. Aktivitetene som tilbys på trenings sentrene er så viktig for folkehelsen at man burde kunne få dem på blå resept, mener senterlederen. Det er aldri for seint å begynne.

med yoga, styrketrening i sal eller på apparater, kondisjons trening som sykkel, dans og andre aktiviteter. I tillegg har flere tilbud om individuell treningsveiledning. Her er noen eksempler: Andebu Treningssenter, Andebu Sentrum 23, tlf. 405 56 955 e2 tlf.FramnesveienNygårdsveientreningssenter,84og7,Sandefjord,33421770 Fresh Fitness Sandefjord, Hegnasletta 1, Sandefjord Puls tlf.GokstadveienMyLifeSandefjordSandefjord,2,Sandefjord,40006887 Team tlf.Ranvikskogentreningssenter,2,Sandefjord,33469800 SENIOR I SANDEFJORD 2022 33  TRENING

 Roing gir allsidig trening. Foran Oddvar Nilsen og Per Rygg.

– Mange flere bør komme i gang. Pen sjonister flest har jo god tid til å ta vare på seg selv. Hos oss er det flust av dem om formiddagene. Litt allsidig trening kan vise seg å være kjempeviktig i hver dagen, for eksempel for å forebygge fall og løse oppgavene i hjemmet.

Glade trimmere samlet før trening. Fra venstre Annvor Knutsen (rosa), Anne Karine Østerud, Barbara Andersen, Ingrid Grønhaug, Berit Paulsen, Svein Erik Evensen, Unni Solli, Else Rygg Moen, Elbjørg Febakken og Åse Guldbransen (delvis skjult) Treningssentre Noen treningssentre har tilbud rettet spesielt mot seniorer. De gir tilbud om for eksempel gruppe trening

34 SENIOR I SANDEFJORD 2022 Bli inspirert! PEISPÅPROFF I butikken på Pindsle har vi bygget ulike miljøer der du kan hente inspirasjon til hjemmet ditt. Kanskje jakten på drømmepeisen er enklere enn du tror? Velkommen til en hyggelig peisprat. sandefjord@varmefag.noTelefon:www.arne-andresen.no33420020Gneisveien 11, 3221(Pindslekvartalet)PindsleSandefjord Vi hjelper deg å finne riktig ildsted og sørger for trygg montering. Så kan du bare nyte den deilige varme peiskosen. MandagÅpningstider:-fredag: 10-16 Lørdag: 10-14 Tr enger du elektriker? Moer Sandefjord AS Tlf. 33 42 32 40 www.moer.no Over 60? Få 25% komplettpåbrille Hvis du er over 60 år får du 25% rabatt på komplett brille. Enstyrkeglass 1.5 indeks er inkludert. Kan ikke kombineres med 2for1 eller andre tilbud. Garantert Fornøyd gjelder i 3 mnd. etter kjøp. ©2021 Specsavers. Specsavers Sandefjord Jernbanealléen 13/Torget Tlf. 33 80 48 10 Bestill synsundersøkelse på Specsavers.no

SENIOR I SANDEFJORD 2022 35 FØLG OSS PÅ: DET MESTE TIL DE FLESTE 10–20 (18) // 60 Butikker // 450 parkeringsplasser // Torvet 7, Sandefjord // hvaltorvet.no Hvaltovet annonse_185x123mm Seniormagasinet utgave 2.indd 1 05.07.2022 14:55 Trivelig handel og kafe på ett og samme sted Velkommen til oss i Andebu  Gaver med mening fra våre verksteder  Stort utvalg av garn og gaver fra utvalgte leverandører (Sandnes – Rauma m.fl.) Gratis parkering Åpent 9–16 FacebookFølgTlf.3158Askjemveien(10–15)1Andebu94137110osspå

Turfellesskapet gir mer enn å sitte rundt et kaffebord

Å gå tur sammen med andre er en fin måte å bli kjent med nye mennesker på. Ja, den er langt å foretrekke framfor bare å møtes ved et kaffebord. Det mener turentusiast og -organisator Olav Reitan. Tekst og foto: Leif Magne Flemmen Han står i spissen for turgruppen Bugår den tur og trim, en gjeng yngre og eldre friluftselskende pensjonister. Også noen yrkesaktive er med. Hver torsdag i en periode på åtte uker om våren og det samme om høsten, møtes de for å utforske naturperlene vi har i nærom rådene i Sandefjord og Larvik-distriktet. Skiftende turvenner Reitan kan knapt tenke seg en bedre måte å danne fellesskap og bygge nye relasjoner på enn dette. – Vi blir i hvert fall mye bedre kjent med hverandre enn bare ved å sitte rundt et bord. Den litt statiske sam værsformen ved kaffebordet er jo veldig typisk i mange settinger. Da forholder man seg bare til de som sitter nærmest. Når vi som gruppe legger ut på tur er det helt annerledes. Vi går sammen i to-tre timer. Da blir det helt naturlig å ha skiftende personer ved sin side. Praten går lett, men hva man vil snakke om er opp til hver enkelt. Alle har i hvert fall ett tema felles – gleden ved å være ute i naturen.Reitan er opptatt av at fellesskap som tar utgangspunkt i interessen for fri luftsliv og den lette fysiske utfordringen som hører med, er svært viktig særlig for eldre mennesker. Mange kjenner på ensomhet etter å ha mistet ektefelle eller nære venner i kretsen rundt seg. Å unngå isolasjon er viktig både for den mentale og fysiske helsen. – Å gå turer er sunt både for kropp og sjel. Kontakt med andre og det å få nye relasjoner er helsebringende. I det hele tatt kan jeg ikke få anbefalt slike turgrupper sterkt nok, sier Reitan med ettertrykk. Gruppe for alle Bugården tur og trims torsdagsturer samler fra ti til 25 personer hver gang. Gruppens Facebookside er åpen og

Bugården tur og trim 36 SENIOR I SANDEFJORD 2022

SENIOR I SANDEFJORD 2022 37  TRENING

– Folk skal jo ha tid til å orientere seg – og smøre en god nistepakke. En torsdags tur kan godt ta rundt tre timer. Pauser, niste og småprat er viktig underveis, sier turorganisatoren Olav Reitan. Han tok initiativ til turgruppen høsten 2021. Som aktiv i Bugården menighet var det naturlig å lansere ideen her. Men han er opptatt av at gruppen er åpen for alle og enhver – også om man bor andre steder i kommunen.

– Det er friluftsinteressen som samler oss. Og det sosiale fellesskapet, natur ligvis, sier Reitan og legger til at aktivite ten ikke har noe «kristelig» over seg selv om den springer ut av Bugården kirke.

kan søkes opp av alle interesserte. Her kunngjøres turmålet og frammøteste det i god tid før neste torsdagsvandring.

Olav og ektefelle Reidun er for sin egen del på turer året rundt. Er det ikke stolpejakt, Ut-turer eller andre ruter i turistforeningsregi, kan det være pile grimsvandringer. Nå nettopp hadde de gått den 23 kilometer lange pilegrims leden mellom Larvik og Sandefjord. Olav er forøvrig fast turguide for grup per av pilegrimsvandrere på denne del av leden.

Kirkebakkestier Han har selv bidratt til å legge opp flere nye ruter. Fra hver kirke i Sande fjord har han gått opp det han kaller Kirkebakkestier, turtraseer som star ter og slutter på kirkebakken. På star ten av alle rutene finner turgåerne en QR-kode. Når den lastes ned får man oversikt over hele stien. Underveis er det satt opp poster med en enkel quiz for å gjøre turen litt mer underholdende både for små og store.

– Snart blir rutene også tilgjengelig i en ny app på mobiltelefonen, sammen med en en rekke andre funksjoner. Dette er noe vi utvikler med økonomisk støtte fra Kirkerådet, forteller Reitan.

– Prøv rulleski – Balansen vår blir dårligere med årene. Rulleski er perfekt trening for å styrke den, mener Olav Reitan.

Treningen kan skje på en av byens flotte rulleskianlegg. Få kommu ner er så velutstyrt som Sandefjord på dette området. Byen har nemlig to asfalterte anlegg for rulleski –Runars på Haukerød og Stokke Idrettslags i Storås. – Her er det fine, jevne flater som er helt trygge å bevege seg på. Å gå på rulleski gir nesten samme opple velse som å gå i skiløypa vinterstid. Godt for armer og bein. For eldre gir det svært god balansetrening. Viktig å få øynene opp for denne fine akti viteten, mener Reitan. Om noen har lyst til å prøve og kanskje danne en gruppe, stiller han gjerne opp. Bare ta kontakt på denne mailadressen: olav.reitan@brettboka.no Tilbake i Skjellvika etter dagens trimtur. Foran fra venstre Anders Tho, Bjørg Tho, Reidun Reitan, Olav Reitan, Stine Karlsen, Hans Hilding Hønsvall, Annbjørg Hønsvall og Tuva Dingstad. Bakre rekke fra venstre Olav Osaland, Aud Pettersen, Sigurd Helgor, Lisbeth Helgor og Per Koren. Helt til høyre fra venstre Ingunn Drivdal, Kristin Koren og Solfrid Melby.

Bugården tur og trim

 Startet av Olav Reitan i Bugården under koronatida 2021 Åpen for turinteresserte eldre i alle aldre Møtes hver torsdag til en to–tre timer lang tur Aktivitetsperiode september–oktober og april–mai

Super balansetrening ved Olav Reitan og Bjørg Tho.

– Vi har jo så fantastisk mange og fine turmuligheter i distriktet vårt.

 Turene lanseres på gruppens egen FB side: Tur og trim Bugården kirke.

Problemer med balansen?

gjør deg bedre i stand til å leve det livet du ønsker enten det er å gå i fjellet eller være sammen med barnebarna, kunne reise deg etter et fall, beholde førerkortet, eller andre ting som vi tar for gitt som yngre.

Sterk hjerne – lengre liv At vi må trene og være fysisk aktive for å ta vare på hjertet, ha god helse, være sterke nok til å mestre hverdagsoppgaver og forebygge sykdom er nok ting de fleste har hørt om. Men, har du hørt at fysisk aktivitet og trening kanskje er aller viktigst for hjernen vår?

Fysisk aktivitet medisin for hjernen Eldre som trener seg til bedre kondisjon, løser kognitive oppgaver bedre og har lavere sannsynlighet for kognitive svekkelser. Fysisk aktivitet er god medisin for hjernen – ikke minst for de som sliter psykisk. Vi vet også at fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressmestring, læring, hukommelse, krea tivitet, konsentrasjon og intelligens. I tillegg vil et aktivt liv beskytte deg mot depresjon og angst, og gi betydelig mindre risiko for hjer nesykdommer som demens, parkinson og hjerneslag. Hjernen styrkes av å trene Hjernen fungerer slik at de områdene du bruker ofte blir stimulert og styrkes, mens de områdene som ikke brukes så mye svekkes over Hjernenstid.

Av fysioterapeut Sølvi Ørstenvik

Fremdeles er det mye vi ikke vet om hjernen og hva som skjer når vi er i aktivitet, men det vi vet med sikkerhet er at skal du ha en sterk hjerne må du være i regelmessig fysisk akti

hukommelsessenter (hippocam pus) krymper på grunn av naturlige alders forandringer med ca. 1 prosent hvert år. Et forskningsprosjekt fra USA viste at regelmes sig trening førte til at hyppocampus vokste med 2 prosent, noe som gjør at vi husker bedre. Av alle ting du kan gjøre for å bremse det naturlige aldersforfallet i hjernen, er fysisk aktivitet viktigst. Norske studier har vist at personer med god kondisjon har lavere risiko for utvikling av demens og har flere leveår uten demens. Selv sen start med trening gir god effekt. Til og med små økninger i kondisjon hjelper. Ifølge

Nyere forskning viser at fysisk aktivitet både gjør hjernen friskere og raskere. Du som følger anbefalingene om minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke, kan få 14 flere år med bedre helse.

Kilde: CERG, NTNU Trondheim.

38 SENIOR I SANDEFJORD 2022 STERK HJERNE 

Treningenvitet.

Kilde: CERG, NTNU Trondheim. Hvordan beskytter god kondisjon mot demens?

SENIOR I SANDEFJORD 2022 39  STERK HJERNE

Hjernens helse er tett koblet til hjerte og karsystemets helse. Når vi beveger oss og får opp hjertefrekvensen frigjøres en rekke kjemiske stoffer som påvirker hele hjernen.

Selv om alle deler av hjernen påvirkes er det likevel noen områder som påvirkes mer enn andre. Et slikt område er hukommelsessen teret – hyppocampus som finnes dypt inne i hjernen, og som er av avgjørende betydning for læring og hukommelse. Nøyaktig hva som skjer vet vi fortsatt ikke, men vi vet at ved fysisk aktivitet skilles det ut stoffer i hjernen som vi kaller nevrovekst faktorer, og som fører til nydannelse av ner veceller og blodårer i hjernen. Nervecellene blir også mer robuste, og de kommuniserer bedre. Resultatet av dette er at hukommelse og læringsevne bedres og vi beskyttes mot Fysiskdemens.aktivitet fører til økt blodsirkulasjon, slik at hjernen får økt tilgang på oksygen og næringsstoffer. Dette er viktig for at nervecellene i hjernen skal overleve og fungere optimalt. Trening og aktivitet gir også bedre regulering av cortisol, et stoff som naturlig finnes i kroppen, og som vi lett kan få for mye av ved f.eks stress. Kronisk forhøyede cor tisolverdier dreper nerveceller i hyppocam pus og hemmer nydannelse av nerveceller. Det vil si at trening hjelper mot stress. Hvor mye bør du trene? Ifølge nasjonale anbefalinger bør du trene 150 minutter ukentlig dersom intensiteten er moderat. Det vil si ca 30 minutter per hver dag. Disse 30 minuttene kan igjen deles opp i økter på 10 minutter. Har man vært inaktiv lenge er det viktig å starte rolig og øke heller gradvis. Aktivitet som gjør deg andpusten og svett er det aller beste for hjernen. For mange er en rask gåtur nok, så lenge du får opp pust og Dersompuls. treningen har høy intensitet, er anbe falingen 75 minutter pr. uke. Det viktigste er å finne noe man liker, og hvis man også kan ha det sosialt mens man trener eller etterpå, så får man også ivaretatt en annen viktig faktor for god helse og livs kvalitet.

Foto: Linda Linnestad

Spesialfysioterapeut Sølvi J. Ørstenvik, Sandefjord kommune.

forskning vil et par raske gåturer i uka fra du er voksen til du blir gammel, redusere sann synligheten for demens med 40–50 prosent.

muligheter for aktivitet og deltagelse, forteller seniorveiviser Gunnbjørg Furuset. Tekst: Hege Kristin Stulen Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Sandefjord: • LMS er tilknyttet Sandefjord Medi sinske Senter • LMS tilbyr ulike kurs og samtaler, og legger til rette for åpne temamøter o.l. i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjonene.•Ønskerdukontakt eller informasjon? Ring Pårørendekoordinator Karin Rød tlf. 409 16 068 eller Seniorveiviser Gunn bjørg Furuset tlf. 995 52 596 Bruker- og pårørendeorganisasjoner tilknyttet LMS: Autismeforeningen Vestfold fylkeslag A larm pårørende rus Angstringen Bipolarforeningen Vestfold og Telemark Brystkreftforeningen Vestfold Cerebral parese foreningen Vestfold Diabetesforbundet Sandefjord Hørselhemmedes Landsforbund Sandefjord Landsforeningen for slagrammede Vestfold Landsforeningen for pårørende psykisk syke Landsforeningen Hjerte – lungesyke Sandefjord Larvik og Sandefjord Psoriasisforbund LEVE Vestfold Lymfekreftforeningen lokallag Vestfold Landsforeningen for utviklingshem mede og pårørende (LUPE) Mental helse Sandefjord ME foreningen Vestfold Norges Astma og allergiforbund Sandefjord Lokallag Norges blindeforbund Vestfold Norges Handicap forbund Søndre Vestfold Norsk Cøliakiforening Vestfold Sandefjord Demensforening Sandefjord og Larvik Epilepsiforening Sandefjord Kreftforening Sandefjord MS forening Sandefjord Revmatikerforening Stoffskifteforbundet, Vestfold Lokallag Vestfold Parkinsonforening Naturen gir hverdagsglede, mener seniorveiviser Gunnbjørg Furuset. Foto: Privat

– Det som skjer mellom mennesker på et slikt kurs gir både inspirasjon og optimisme, sier hun. seniorene vei – Min jobb er å vise vei ved å peke på

– Alle har behov for å bli sett og hørt Furuset har jobbet som ergoterapeut i kommunen i 23 år, og har en master i aldring og eldreomsorg. Hun har god oversikt over tilbud og muligheter, og er opptatt av meningsfulle hverdags aktiviteter.

Hun skaper kontakt med kommunens seniorer ved å invitere seg selv til en samtale, ved å holde foredrag og infor mere i ulike lag og foreninger, og ved å være tilgjengelig for enkeltpersoner som ønsker hjelp med å finne tilbudene som passer for akkurat dem.

Viser

– Alle har behov for å bli sett og hørt, også eldre. Spesielt de som bor alene og kanskje har et redusert nettverk. Eldre er som alle andre, men har levd litt lenger, og vi trenger hverandre, sier –seniorveiviseren.Jegeropptattav å få kontakt med de som er ekstra sårbare, og inviterer dem gjerne inn i fellesskap, som for eksem pel Kaffe og prat, forteller Furuset.

– Mennesker har behov for å være deltagende. Jeg ser på eldre som en kjemperessurs med mye livserfaring og kompetanse. De fortjener å bli sett på som oppegående mennesker, ivrer Hunseniorveiviseren.fortelleratsamtalene hun har med seniorer, i tillegg til aktivitet og delta gelse, også ofte handler om refleksjoner rundt endringer som alder kan føre med seg; eksempelvis kognitive utfordringer.

– Jeg tar kontakt med alle som nylig har mistet ektefelle eller partner, og som ikke har tjenester fra kommunen. I samtalen forsøker jeg å finne ut av hva som er viktig for den enkelte. Vi prater også om at sorg er en naturlig del av livet. I sorgen er det mye takknemlighet over levd liv og delte opplevelser, fortel ler seniorveiviseren.

Hverdagsglede I tillegg til samtaler og foredrag holder seniorveiviseren Inspirasjonskurs hver dagsglede.–Idisse kursene er det fokus på muligheter for å ta enkle grep i egen hverdag, for å styrke og bli bevisst hver dagsgledene, forteller Gunnbjørg Furu set Kurseneentusiastisk.erforvoksne i alle aldre.

40 SENIOR I SANDEFJORD 2022 HJELP Å FÅ 

– Vi blir jo så glade av å få bidra! Å kunne dele egen erfaring og samtidig oppleve å være til hjelp for andre, er en glede i seg selv. Slik beskriver likepersoner sin rolle og sitt engasjement. Tekst og foto: Gunnbjørg Furuset Hørselshjelpemidler Har du redusert hørsel og behov for høreapparat må du ta kontakt med din fastlege for videre henvisning til audiograf Har du behov for tilleggsutstyr til tv og høreapparat; ta kontakt med kommunal hørselstekniker ved korttidslageret i kommunen, tlf. 33 41 53 00

 Enkle hjelpemidler som langt skohorn, strømpepåtrekker, gripetang, krykker, stokk, mm kan du kjøpe på apoteket.

Hjelpemidler

 Har du behov for hjelpemidler som rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk, manuell rullestol, med mer i en kortere periode, ring kommunens korttidslager tlf 33 41 53 00 Har du et varig behov for hjelpemidler; ta kontakt med kommunens korttidslager for hjelpemidler tlf. 33 41 53 00 for videre henvisning til ergoterapeut.

SENIOR I SANDEFJORD

HJELP Å FÅ

Fornøyd innbygger Lisbeth Horn Bakken etter gjennom ført hørselstest, her med likepersonene Lillian Eriksen Sætre( til venstre) og Solveig Fredriksen 2022 41 

Likepersoner er frivillige som selv har erfart helseutfordringer, som er enga sjert i sin organisasjon og som har lært å mestre hverdagslivet etter sykdom eller skade.–Vi trives godt i rollen som likeper soner, og blir jo så glade av å få bidra, forteller Lillian Eriksen Sætre og Solveig Pettersen. Sætre og Pettersen er frivil lige og likepersoner i Hørselshemme des Landsforbund Sandefjord. Forenin gen tilbyr gratis hørselstest, sjekk av høreapparater og råd og veiledning flere steder i kommunen hver måned. Gode hørselshjelpemidler Lillian Eriksen Sætre og Solveig Petter sen har lang erfaring med å leve med redusert hørsel, og de vet mye om hvilke muligheter som nå finnes med høre apparater og gode hørselshjelpemidler. Ikke minst er det å få sjekket og renset høreapparatet et flott tilbud Hørsels hemmedes Landsforbund Sandefjord tilbyr. Omtrent en gang i måneden er det Lærings- og mestringssenteret som er lokasjonen for deres likemannsinn sats. De er også jevnlig på Forsmann senteret, Ranviksenteret, Engveiensen teret, Bugårdssenteret og ved Sentralen i Andebu.Stadigflere benytter seg av likeperso ners kunnskap og erfaring. En av disse er Lisbeth Horn Bakken. – Jeg har fått god hjelp, veiledning og anbefalinger om veien videre, sier Horn Bakken etter å ha gjennomført hørsel stest. Hun forteller at det var venner som oppfordret henne til å få sjekket hørselen. Tilbudet om gratis sjekk og råd så hun i en annonse i Sandefjords Blad.–Som likepersoner møter vi mange hyggelige og fornøyde mennesker, for teller Sætre og Pettersen, før de loser neste person inn til samtale, hørselstest og rådgivning. Gullet i tjenestene Hørselshemmedes Landsforbund San defjord er en av 28 brukerorganisasjoner som er tilknyttet Lærings- og mestrings senteret (LMS) i Sandefjord. Det frivillige arbeidet de utfører er en viktig del av tilbu det ved LMS; så viktig at det av senterets ansatte er for gullet i tjenestene å regne. – De vet mest og best om hvor «skoen trykker», og de kan peke på muligheter for mestring, sier koordinator Karin Rød ved Lærings- og mestringssenteret. Sammen med de frivillige fra brukerog pårørendeorganisasjonene er målet for LMS å styrke innbyggernes helse kompetanse; gi dem kunnskap og inn sikt slik at de kan ta sine informerte helse- og behandlingsvalg.

Fire hjerneslag til tross: Ragnar Olsen (66) synes han har et godt liv. Boligen er bygningsmessig tilpasset. En rekke tekniske og praktiske hjelpemidler er der. Alt dette gjør at han greier seg godt gjennom dagene. Tekst og foto: Leif Magne Flemmen

Endringene de gjorde den gang var viktige også for Ragnar. Men etter flere alvorlige hjerneslag fikk han behov for ytterligere tilrettelegging. – Å bevege meg inn og ut av badekaret ble umulig. I stedet har jeg kjøpt et dusj hjørne i det nyrenoverte badet. Et for høyet toalett med armlener er satt inn og en gripestang er montert slik at jeg ganske greit kan manøvrere meg rundt. Tidligere sto vaskemaskinen i kjelle ren. En ny er satt inn på badet, som er blitt svært funksjonelt, forteller Ragnar. Naturligvis er den regulerbare senga på soverommet et viktig hjelpemiddel. Han har på egen hånd investert ganske tungt for at boligen, som han har eid siden 1979, kan være hans hjem livet ut.

Greier seg alene takket være tilpasninger og hjelpemidler

Men ikke helt uten assistanse utenfra. Broren Birger Nylén har vært en viktig støtte gjennom flere kritiske faser i Ragnar liv. Som hjelpemiddeltekniker i Sandefjord kommune har han raskere enn noen kunnet se hva slags utstyr som kunne gjøre broren mest mulig selvhjulpen. Bistand fra ergoterapeut har vært helt nødvendig i prosessen med å finne egnede hjelpemidler til Ragnar.–Birger har vært til fantastisk god hjelp og støtte med alt fra den tekniske og praktiske tilretteleggingen til daglig varekjøp, hyggelige besøk og oppføl ging, sier Ragnar. Også andre familie medlemmer har vært til stor støtte. Tok flere grep Da Ragnars ektefelle Turid ble alvorlig syk, bestemte paret seg for å ta flere grep. Blant annet ble dørstokker og tepper fjernet i hele hovedetasjen, dører skiftet ut og ny parkett lagt på gulvene. Turid døde i 2016.

– Det er her hjemme i Bøskogen jeg vil bo, sier Ragnar Olsen. Han har investert mye i huset for at det skal være mulig. vil bo selv om helsen er skral

– Bare jeg hoster, er noen her I den tilstand han nå er priser han seg lykkelig over å bo i Sandefjord, ja, i det hele tatt i et velferdssamfunn som det norske. Han sikter blant annet til støt ten og tilretteleggingen i regi av Hjelpe middelsentralen.–Jegharreist mye både som repa ratør ombord i tank- og stykkgodsskip og på ferie. Inntrykk og erfaringer har overbevist meg om at syke og eldre ikke noe sted får bedre hjelp, omsorg og pleie enn her hjemme. Vi er heldige, sier Ragnar.–Bare jeg hoster er det jo straks noen som er på pletten og vil hjelpe, legger han spøkefullt til. Det gir Birger anledning til å fram

42 SENIOR I SANDEFJORD 2022 HJELP Å FÅ  Ragnar

hjemme

SENIOR I SANDEFJORD 2022 43  HJELP Å FÅ

Tilpasning av bolig Har du behov for bistand til å søke hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddel sentralen for tilrettelegging av eget hjem? Kontakt kommunens korttids lager for hjelpemidler, tlf. 33 41 53 00, og be om henvisning til ergoterapitjenesten Ønsker du råd og veiledning før tilpasning av egen bolig? Kontakt kommunens korttidslager for hjelpemidler, tlf. 33 41 53 00, og be om henvisning til ergoterapitjenesten Ønsker du råd om muligheter for lån eller tilpasningstilskudd til utbedring av bolig? Kontakt saksbehandlere for startlån på tlf. 33 41 61 01 hverdager mellom kl. 10 og 14 eller e startlan@sandefjord.kommune.nopost

Balansen er en utfordring, medgir Ragnar. Han faller ofte. En gang ble han liggende hjelpeløs på stuegulvet. Trygghetsalarmen lå til lading. Birger fant ham etter cirka et døgns tid.

 Badet har han renovert for egen regning, men med noe utstyr fra Hjelpemiddelsentralen.  NAV Hjelpemiddelsentral har ordnet en solid rampe foran inngangspartiet. Her står også Ragnars elektriske rulle stol klar.

heve humoren som viktig for Ragnars mentale helse. Ja, han tar seg selv med i samme slengen. De tillater seg å spøke med alt, disse to. Ragnars alvorlige hjer neslag er ikke unntatt. – Jeg fikk spørsmål fra en pleier om jula, om jeg gledet meg? Nei, slett ikke, svarte jeg. Jeg gruer meg til alle sju slaga, skratter Ragnar galgenhumoristisk. Et råskinn til å trene Foran karnappet hjemme i Bøskogen sitter han for det meste i sin «robo tiserte» lenestol. Den har all verdens innstillingsmuligheter. Særlig viktig er hevefunksjonen som gjør at han kommer seg ut av stolen og kan forflytte seg til «prekestolen». Med den beveger han seg rundt i stua. Alternativt bruker han den elektriske eller den manuelle arbeidsstolen. Den trenger han når han sitter til bords på kjøkkenet og inntar sineErgoterapeut,måltider. i samarbeid med Hjel pemiddelsentralen, har sørget for å bygge en solid rampe fram til inngangs døra. Her står den elektriske scooteren nyladet og klar hvis han vil ta en tur i butikken eller skal til trening på Bugård senteret.–Detskal han ha. Ragnar er rå til å trene, sier Birger. Han drar på trening hver eller annen hver dag. Jeg er sikker på at det er en viktig forklaring på hvor for han greier seg så bra gjennom hver dagene.–Like viktig som det fysiske er det sosiale aspektet ved å møtes på Bugård senteret, sier Ragnar. – Vi er mange skjebner der. Når jeg møter noen av de andre, innser jeg at jeg ikke har det så ille selv.

Mer informasjon om denne dagen finnes i Den Kulturelle Vandringsstavens høstprogram og på kommunens seniorsider.

FNs internasjonale eldredag markeres hvert år, og dagen ble første gang markert i 1990. FN har erklært 2021–2030 for tiåret for sunn alderdom.

Sandefjord kommune SrM 1,0.indd 1 08.08.2022 11:23

www.sandefjord.kommune.no

Aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister Dersom du er aleneboende minstepensjonist og har folkeregistrert adresse i Sandefjord kommune kan du få tildelt et aktivitetskort. Tildelingen gjøres via en enkel prosess, enten på Sandefjord kommunes nettsider, eller ved å sende en e-post med opplysninger om navn, adresse og fødselsår til post@sandefjord.kommune.no.

for Helse, sosial og omsorg presenterer Den internasjonale eldredagen lørdag 1. oktober i Hjertnes kulturhus, i samarbeid med Den Kulturelle Vandringsstaven (DKV)

Flere opplysninger om aktivitetskortet og dets innhold finnes på kommunens Kommunalområdetseniorsider.

Programmet starter kl. 14:00 og hovedattraksjonen er en konsert i Sandefjords storstue med Elisabeth Andreassen og hennes musikere Petter Anthon Næss og Tarjei Nysted.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.