WV-2022-06-Ondernemers_12

Page 1

JUNI - 2022

Onder nemers

Een uitgave van Voka WVL | Jaargang 29 – 17 juni 2022 |

Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • P409071

magazine

Voor Entrio draait het om mensen Tweede editie van #WijZijnWestVlaanderen Voka en Unizo trekken aan alarmbel

Dossier: startersspecial

Voka begeleidt jonge ondernemers


In tune with the world

Together straight forward to the day of tomorrow. Port of Antwerp-Bruges, the world’s best home port. www.portofantwerpbruges.com


Crisis in het onderwijs De zomervakantie lonkt. Geen moment te vroeg. Want ze rollen net niet vechtend over straat: de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en de bevoegde minister. Nu, het dreigt wel heel druk te worden in de straat als je alle dossiers en structurele problemen optelt… En neen, wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we niet beter. Maar dat wist je al. De ene hulpkreet zindert nog na of een andere alarmbel klinkt al weer luid. Van lerarentekort tot dalende onderwijskwaliteit: de crisis in het Vlaamse onderwijs gaat van kwaad naar erger. Wat ooit onze trots was, heeft zijn glans verloren. Deze week werd het lerarentekort aangeklaagd, vorige week deden de onderwijskoepels ook al een ‘cri du coeur’. De werkingsmiddelen schieten tekort en scholen dreigen in financiële moeilijkheden te komen. Hoewel de stijgende inflatie en oplopende kosten een heel actueel thema zijn, waren we als Voka toch enigszins verrast door deze oproep.

“De zomervakantie lonkt. Laat ons hopen dat ze een moment van diepe bezinning wordt voor alle beleidsmakers in dit land.” — BERT MONS GEDELEGEERD BESTUURDER

In Vlaanderen, zeker in het secundair onderwijs, spenderen we per leerling meer dan de meeste van de ons omringende landen. Desondanks stellen we vast dat de kwaliteit van ons onderwijs er al jarenlang op achteruitgaat. Valt het hoge onderwijsbudget eigenlijk wel te verantwoorden? Ongeveer een kwart van de Vlaamse begroting gaat naar onderwijs. In 2021 werd zo’n 15,1 miljard euro uitgegeven aan dat beleidsdomein. En dit bedrag zal blijven stijgen, aangezien we in Vlaanderen werken met een systeem waarbij het budget mee toeneemt met het aantal leerlingen. Zo blijkt uit de meerjarenraming dat we in 2025 nog eens 2,2 miljard meer zullen uitgeven aan onderwijs dan vandaag. We moeten ons onderwijsbudget anders en beter besteden. Hoe komt het dan dat we met deze enorme budgetten toch onze plaats op de internationale ranking niet kunnen behouden? Als we de onderwijsbegroting onder de loep nemen zien we dat het grootste deel naar het leerplichtonderwijs gaat (72%) en dat het voor 85,5% naar de lonen van het onderwijspersoneel gaat en slechts voor 12,2% naar werkingsmiddelen. Daarenboven leidt een systeem van degressiviteit in de financiering tot het feit dat grotere leerlingengroepen relatief minder middelen genereren dan kleine groepen.

Geef meer vrijheid en vertrouwen aan schoolbesturen en laat hen zo echte sociale ondernemingen worden. Wij pleiten er in eerste instantie voor om de middelen die vandaag naar onderwijs gaan efficiënter te besteden. Professionele(re) schoolbesturen zijn in staat een wendbare structuur op te zetten waardoor ze echte sociale ondernemingen kunnen worden. Hierbij kan meer gefocust worden op innovatief personeels- en infrastructuurbeleid en een transparant studieaanbod. Schoolbesturen moeten meer hefbomen in handen krijgen om een modern hr-beleid te kunnen voeren en de overheid moet minder regulerend optreden. Sterker nog: de overheid zou meer ondersteunend moeten werken door belemmeringen in de regelgeving weg te nemen, bijvoorbeeld in functie van samenwerkingen met private ondernemingen. Vandaag bestaan er ontzettend veel verschillende ‘gekleurde’ budgetten binnen onderwijs. Wanneer deze middelen flexibeler kunnen worden ingezet zou een deel van het tekort aan werkingsmiddelen al tegemoetgekomen kunnen worden, maar dat vergt natuurlijk vertrouwen in het beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen. De zomervakantie lonkt. Laat ons hopen dat ze een moment van diepe bezinning wordt voor alle beleidsmakers in dit land. Want naast het onderwijs “lonken” nog heel wat andere dossiers en structurele problemen naar een oplossing, naar politieke daadkracht. En neen, niemand lonkt naar in de haast in elkaar geflanste “grote zomerakkoorden”. Dus aan onze excellenties Jambon en De Croo: festina lente. 2024 is morgen… Ik wens jou en jouw medewerkers een ontspannend en deugddoend verlof toe. Geniet ervan.

STANDPUNT ―

Dit zorgt er enerzijds voor dat kleinere scholen in dunbevolkte gebieden in stand gehouden kunnen worden, maar daarnaast genereert dit een prikkel die schaalvergroting van scholen tegenwerkt. Wat dan weer wordt versterkt door de versnippering die wordt veroorzaakt door de vrijheid van onderwijs. En hoewel deze vrijheid van onderwijs de kwaliteit ook wel aanzwengelt door onderlinge concurrentie, heeft

het ook nefaste effecten op de organisatie. De verzuiling vertaalt zich te vaak in te veel kleine klassen en studierichtingen met te weinig leerlingen.

3


FORENA ..........................................05

10

IN HET KORT....................................07 WALLENIUS WILHELMSEN SOLUTIONS.....08

#WijZijnWestVlaanderen VRAAGHET@VOKA ............................09 #WIJZIJNWESTVLAANDEREN .. ............10 VINCENT CALLENS............................12 PLATO.............................................13 HANNIBAL ......................................15 LOBECO GROUP................................16 HAVEN OOSTENDE ............................17 CHRISTL DEKIMPE ............................17 SDG 10 ...........................................19 STROHANDEL ROOSE .......................20 BEAULIEU MATS................................22 HABITAT..........................................23 HAVENNIEUWS.................................25 ONTDEK ONS NAJAARSAANBOD ............................30 SANCTORUM&CO..............................36 BELEXA ADVOCATEN...........................37 DRONE PORT WEST-VLAANDEREN. . ......38

26

Interview In de sector van de schoonmaakbedrijven neemt Veerle Verfaille met het op Evolis gevestigde Entrio een aparte plaats in. Stap per stap heeft ze haar zaak uitgebouwd, na het uitkopen van de 2 vennoten waarmee ze in 1994 aan haar grote ondernemersavontuur begon. Intussen telt Entrio meer dan 130 werknemers.

VOKA 4 STUDENTS ............................44 BRYO START-UP ...............................45 BRYO SCALE-UP ...............................46 BRYO GEN-X.....................................47 JONG GEWELD(IG) ............................48

40

Dossier

JONG VOKA.....................................50 BRUGGE.INC....................................51 START&GO.......................................53 HANGAR K.......................................54 PROSIT ..........................................56 AGENDA ..........................................58

BEDRIJVEN ―

4

Het team Jong Ondernemen van Voka West-Vlaanderen begeleidt jonge, startende ondernemers bij elke levensfase van hun bedrijf. Wie even met begeleiders Astrid De Clerck, Evy De Bruyker, Aline Geldhof en Hannes Careel praat, merkt meteen dat ze dat met hart en ziel doen.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Margot Dhondt, Kenneth Oroir, Conny Van Gheluwe - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Sven Van Ryckeghem Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


“Met Forena anticiperen we op de toekomst” Forena is de nieuwe ‘vlag’ waaronder de maatwerkbedrijven ’t Veer (Menen) en Sowepo (Poperinge) sinds mei 2021 varen. Beide organisaties doen dat vanuit het besef dat schaalvergroting naar de toekomst toe cruciaal wordt. Op operationeel vlak blijven ’t Veer en Sowepo hun autonomie bewaren. Sowieso blijven ze vanuit Menen én Poperinge actief, maar de bestuurders zijn wel identiek. “Dit biedt ons de kans om geleidelijk aan in de richting van een fusie te evolueren”, zegt algemeen directeur Gunther Bamelis.

BEDRIJVEN ―

Maatwerkbedrijven ’t Veer en Sowepo richten personele unie op

De eerste contacten voor de diepere verankering van de samenwerking tussen ’t Veer en Sowepo dateren van oktober 2020. “De maatwerkcapaciteit van Sowepo is ongeveer 25% van die van ’t Veer”, verduidelijkt Gunther Bamelis. “Zij voelden toen al aan dat het op termijn belangrijker zou worden om een bepaalde schaalgrootte te hebben. We merken bijvoorbeeld dat het aantal mensen in onze ondersteunende diensten quasi identiek is. Als maatwerkbedrijven moeten we beschikken over een sociale dienst, werkleiders, hebben we veel administratieve plichten,… Anderzijds is er de krapte op de arbeidsmarkt, willen meer mensen bijvoorbeeld vier vijfden werken, enzovoort. Om alles te kunnen blijven bolwerken en minder dingen dubbel te hoeven doen, was dit ook voor ’t Veer een opportuniteit.”

5


Zelfde bestuursleden De algemeen directeur bevestigt dat dit een eerste stap richting een fusie is. “Met deze personele unie zetten we die transitie inderdaad op de rails. Deze constructie betekent dat 2 bedrijven intenser gaan samenwerken, onder meer door het bestuur grotendeels gelijk te schakelen. Wij zijn daar vrij ver in gegaan met gelijklopende statuten, dezelfde leden in de algemene vergadering en dezelfde bestuurders in de bestuursorganen. Deze aanpak zal ons toelaten om beter in te spelen op opportuniteiten. Zo zullen we bepaalde uitdagingen, zoals de verdere digitalisering, samen kunnen aanpakken.” De personele unie was een idee van Walter Bilcke, de voormalige directeur van Sowepo die eind september 2021 met pensioen ging. “Het idee voor deze intense samenwerking kwam voor ’t Veer out of the blue, maar Walter en ik kenden elkaar al en dat was ook zo voor de voorzitters van beide organisaties. Dat vergemakkelijkte de gesprekken en zorgde meteen

Organisatiestructuur “Sinds de start van Forena hebben we werk gemaakt van een organisatiestructuur die, samen met het bestaande management, de verdere integratie kan ondersteunen. Zo is Marino Naeye gestart als sitemanager in Poperinge. We hadden ook nood aan een overkoepelend financieel directeur (Danny Baert), die operationeel in eerste instantie vooral in Poperinge actief was. Daarnaast is er met Dries Cauwelier nu ook een ICT-verantwoordelijke aan boord gekomen. Onverwacht viel ook de hrmanager van Sowepo weg. Dus gingen we op zoek naar een hr-directeur voor Forena (afgeleid van het Zweedse woord voor ‘verenigen’, nvdr). Zo komt Hans Lingier vanaf half augustus ons team versterken.”

“Om alles te kunnen blijven bolwerken en minder dingen dubbel te hoeven doen, was dit ook voor ’t Veer een opportuniteit.” —

GUNTHER BAMELIS

voor een sfeer van vertrouwen, wat wel absoluut noodzakelijk is.” Forena – weliswaar nog geen officiële juridische entiteit – is gestart op 4 mei 2021. “Dat gaf mij de kans om, samen met Walter, nog wat warm te lopen achter de schermen in Poperinge”, vervolgt Gunther Bamelis, die nu algemeen directeur van Forena is. Nu kan het fusieonderzoek echt van start gaan. Bamelis benadrukt dat dit niet zal leiden tot gedwongen afvloeiingen. “We zijn niet samengekomen vanuit een besparingsnoodzaak, maar vanuit de overtuiging dat dit – zeker op termijn – de beste oplossing is. Dat kan leiden tot bepaalde taakverschuivingen – vooral op managementniveau – maar we zullen iedereen hard nodig hebben. Voor onze maatwerkers en klanten

zal er weinig veranderen, waardoor we ons serviceniveau op zijn minst zullen kunnen blijven handhaven.” Zelfs in het geval van een fusie zullen beide organisaties op hun huidige sites actief blijven. “Ten eerste is die regionale verankering cruciaal, secundo is mobiliteit altijd al één van de grootste uitdagingen van onze medewerkers geweest. We hebben allebei een erkenning voor ‘collectief maatwerk’. Daarnaast heeft Sowepo ook nog 44 mensen die ‘arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding’ uitvoeren. Dat betekent concreet dat ze leren werken, zonder strikte rendementsverwachtingen, maar met de mogelijkheid om later door te schuiven naar het collectief maatwerk of eventueel zelfs de reguliere economie, waar uiteraard wel een bepaalde productiviteit wordt verwacht.” Forena telt circa 770 medewerkers: 600 daarvan komen van ’t Veer, 170 van Sowepo. (BVC - Foto’s Kurt) www.forena.be


Onder nemers

Interesse om dit magazine te drukken?

De drukopdracht van het magazine Ondernemersmagazine wordt opnieuw aanbesteed. Ondernemers behoudt hetzelfde formaat (A4) en verschijnt tweewekelijks (behalve in de maanden juli en augustus). Gemiddeld heeft een editie 48 pagina’s. Zowel timing en flexibiliteit als service Apzi – Voka West-Vlaanderen organiseert en prijs zijn voor ons uiterst belangrijk bij het op donderdag 23 juni de 14de editie van realiseren van dit magazine. Er wordt een nieuw de Zeebrugge Port Golf Day. Het premium samenwerkingscontract voorzien met ingang van event biedt de mogelijkheid om collega’s te ontmoeten uit de scheepvaart- en logistieke 1 januari 2023. sector en van verschillende havens. Iedereen is welkom, van handicap 0 tot handicap 56. NietInteresse in deze aanbesteding? Vraag dan gerust golfers kunnen een introductie volgen. het bestek op bij kellie.saelens@voka.be. Meer info: info@apzi.be

Nieuwe CEO voor AM Group AM Group, de hr-holding uit Roeselare die Absolute Jobs, Maxicon, Maxicon Retail en AbsoluteYOU overkoepelt, versterkt zich met Matthias Warlop als CEO. Hij zal de groep mee vormen tot een internationale, fullservice hrdienstengroep. Eén van zijn doelen is om in 2022 de groep te laten groeien naar 60 miljoen euro en 1.000 FTE’s.

4

In recordtempo heeft De Halve Maan een crowdlening van 2 miljoen euro bij elkaar gekregen. “De tijd dat je voor elke nieuwe stap ook een portie geld moest gaan lenen bij de bank, is voorbij”, aldus CEO Xavier Vanneste. “En dus maken we nu ook gretig gebruik van de mogelijkheden die crowdlending te bieden heeft.” Dat deed brouwerij De Halve Maan voor het eerst in 2016, toen ze investeerde in een pijpleiding die de bottelarij en de brouwerij ondergronds met elkaar moest verbinden. Een primeur die zelfs de wereldpers haalde. “Maar toen ging het alles bijeen nog over relatief weinig geld”, aldus Vanneste. “Nu wilden we opnieuw 2 miljoen euro bijeenzoeken om onze groene ambities waar te maken.” Concreet is het de bedoeling om een state-of-the-art waterzuiveringssysteem en zonnepanelen te installeren. “Voor de eerste 1,2 miljoen euro hebben we een beroep gedaan op ons eigen netwerk en dat verliep verbazend vlot. Voor de tweede schijf van 800.000 euro hebben we het Gentse WinWinner aangesproken”, vertelt Xavier Vanneste. In minder dan 24 uur tijd werd het bedrag bijeengebracht. (KC - Foto MVN)

IN HET KORT ―

Voor Gheeraert, een logistiek bedrijf met hoofdzetel in Loppem, was het nagelbijtend wachten op de nieuwe generatie DAF trucks. En dat om een wel heel speciale reden: de voorbije 4 jaar werkten zowel CEO Peter Gheeraert als chauffeur Timothy Van Rumst mee aan de gloednieuwe modellen, via een exclusieve onderzoeksgroep met slechts 15 deelnemers. De eerste nieuwe truck is onlangs geleverd bij Gheeraert.

De Halve Maan maakt van crowdfunding een feest

7


United Experts verhuist naar ruimere locatie Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

Wallenius Wilhelmsen Solutions verdubbelt met 49 hectare Realisatie in 3 fases In de achterhaven van Zeebrugge is roro-groep Wallenius Wilhelmsen Solutions gestart met de gefaseerde ingebruikname en verdere aanleg van de terminal Bastenaken-West. Het wordt een state-of-the-art verdubbeling van de oppervlakte die de Scandinavische multinational aan de Canadakaai exploiteert. “Omdat we hier vanaf nul kunnen werken, bouwen we meteen heel veel duurzaamheid in”, vertelt het management.

Het zuidwestelijke deel van de achterhaven is sinds 22 mei ontsloten door de nieuwe Verbindingsbrug. Dat opent een zee van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, met als één van de blikvangers de nieuwe terminal Bastenaken-West van Wallenius Wilhelmsen Solutions. De terminaldivisie van de Zweeds-Noorse roro-groep had aan de oostkant langs de Canadakaai al 50 hectare in gebruik, de grootste terminal van de groep ter wereld. Nu ontwikkelen ze ook nog eens 49 hectare tussen de Koffieweg en het Boudewijnkanaal.

BEDRIJVEN ―

8

“Het hoofddoel is het verhogen van ons areaal voor de 3 grote segmenten automotive, breakbulk en high & heavy. In eerste instantie zullen we hier vooral elektrische voertuigen uit Azië behandelen, met de nadruk op nieuwe Chinese elektrische wagens zoals NIO, Polestar, SAIC-MG en Xpeng. We zullen het volledige aanbod opzetten: van terminalfuncties en technische services tot douaneafhandeling en logistieke diensten. Dit is een bewijs dat onze multinational

“Onze Scandinavische multinational gelooft in het potentieel van Zeebrugge.” — FILIP DECLERCQ EN EMMANUEL VAN DAMME gelooft in het potentieel van Zeebrugge. We geven al werk aan 650 mensen en hier komen er in de eerste fase nog een honderdtal bij. Het havenbestuur Port of Antwerp-Bruges zorgt overigens voor serieuze investeringen in deze omgeving”, zegt Emmanuel Van Damme, general manager terminal van Wallenius Wilhelmsen Solutions in Zeebrugge. Nieuwe kades In januari ging de primeur van de eerste lading op Bastenaken-West naar 3.000 wagens van Polestar uit China. “We realiseren de terminal in 3 fases”, zegt projectleider Filip Declercq. “Fase A van 10 hectare aan

de noordzijde tegen het Verbindingsdok, namen we in het voorjaar in gebruik. Onlangs startten de werken voor fase B van 22 hectare, die we wensen klaar te hebben tegen april 2023. Daarna is het wachten tot Lantis – wellicht in december 2025 – klaar is met het bouwen van de elementen van de Oosterweeltunnel. Daarna leggen we tegen 2027 fase 3 met de resterende 17 hectare aan.” Tegelijk krijgt de terminal nieuwe kades, vertelt Van Damme. “Aan de noordzijde bouwt het havenbestuur vanaf 2023 400 meter kade. Aan de westzijde wordt na het weggraven van het Oosterweelbouwdok het Boudewijnkanaal van 70 naar 250 meter breed uitgebouwd. Daar is in een droge omgeving al de toekomstige kade van 900 meter gebouwd. In totaal krijgen we daarmee 3 ligplaatsen voor diepzee roro-schepen.” Filip Declercq benadrukt het duurzame karakter van de aanleg. “We streven naar 3 windturbines en walstroom voor de schepen. De gebouwen worden super geïsoleerd en we voorzien geen gebruik van fossiele brandstoffen. De oppervlakte krijgt een infiltrerende riolering om het grondwater op een correct peil te houden.” (RJ - Foto MVN) www.walleniuswilhelmsen.com


Plato

Heb je een vraag over ondernemen, U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke een reglementering, eeneven moeilijke managementbeslissing? Stop dan met managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen. Googelen en laat ons helpen.

United Experts verhuist Wat zijn de laatste naar ruimere locatie updates rond Brexit? Vraag van de week

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

vraaghet@voka.be

V O KB AE -DNRI IEJUV W EN S ―

Door de onzekere internationale context op zowel Ierse eiland, wat ingaat tegen de belangen van geopolitiek als economisch vlak, beslistevestiging het United werddie in 1996 opgestart als parijExperts DUP. Door fundamentele De Ieperse van de pro-Britse VK eind april om de extra controles op het vlakUnited meningsverschillen een landbouwstudiebureau, lonkt een regeringscrisis onder en de bedrijvengroep van import van Europese goederen opnieuw uit de eis van naam de DUP DLV. om Intussen het Noord-Ierse stelt de bedrijvengroep protocol, Experts, dat ondernemers biMBA Highlights Advanced start voor Concreet demet volgende zo’n 400 medewerkers tewerk,en verspreid dat de douanecontroles tussen Ierland het VK jstaat expertise, verhuist de tweede keer opte2 stellen. maart 2022. De gaat het over controles, binnen border over 13 verschillende De Britse regering vestigingen liet al weten in Vlaannaar het hoofdgebouw vanregelt, te herzien. residentiële opleiding bestaat uit het zogenaamde operatingverzorgd model: dat de eenheid koninkrijk, dus inclusief deren.van De het afdeling in Ieper werd opgestart het Ieper Business Park, het 4 modules die inhoudelijk Noord-Ierland, door Carlos voor hen Roelens belangrijker in 2015isen dan is intussen het worden door topprofessoren • sanitairevan en fytosanitairevoormalige controles bijspraaktechnoloeen akkoord met al 3de keer EU.verhuisd Dit zet alles binnen natuurlijk de site op losse Ter giebedrijf Lernout & Hauspie. Solvay Business School. grenscontrolepost en niet op en kan Brexit weer helemaal bovenaan Daar neemt het meteen 2 schroevenWaarde. de plaats van bestemming Module 1 | woensdag donderdag • 2,controle op Safety en verdiepingen in gebruik. op de politieke agenda zetten. United Experts is een adviesgroep die zowel 3 & vrijdag 4 maart 2022 | Growth & Security-verklaringen (ENS) Prinselijke missie naar particulieren als ondernemers adviseert bij Corporate Finance• SPS-controles voor invoer uit EU het Verenigd Koninkrijk hun plannen en exploitatie in verschillende Module 2 | vrijdag •1 & zaterdag 2 april controle op invoer van gekoeld vlees uit EU Tijdens desectoren, prinselijke handelsmissie het en van de landbouw,naar industrie 2022 | Influencing for success (onVK begin mei kwam de post-Brexitrelatie ook ambacht tot de zorgsector. “Concreet kunderhandelen en change) – OrganisaDe controles die al eerder werden ingevoerd geregeld aan nen bod. zowel De ondernemers belangrijkste als boodschap particulieren tiecultuur, effectieve groei, anatomie blijven natuurlijk van kracht. Men plant de nieuwe die we alsbij Voka uitondersteuning die gesprekken, onsmeenemen terecht voor bij hun van falen in een interna controles in te voeren eind 2023. Voor Vlaamse is dat het Verenigd projectenKoninkrijk of dromen”, een zegt razend medebestuurder exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk is dit goed interessante en belangrijke markt blijft voor tal van Carlos Roelens. “Iemand die bijvoorbeeld nieuws, gezien de onduidelijkheid en onzekerheid ondernemingen in diverse sectoren. een bedrijfsgebouw wil realiseren en over die extra controles wegvallen in deze ondersteuning wenst rond de opstart van turbulente tijden. Aan de andere kant blijft het Vlaamse het brexit-steun project voor de aankoop, ontwerp Brexitproces nu wel nog langer duren. Op aandringen van België de voor alle en realisatie, kanlanceerde bij ons terecht Europese advies Commissie in 2020 een instrument en administratie.” Verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk om de expliciete gevolgen van de Brexit voor Recent waren er verkiezingen in Noord-Ierland, Europese Specifieke ondernemingen te verzachten, het kennis die repercussies kunnen hebben voor het Brexit Adjustment Reserve. O.a.steeds VLAIO complexer. is daarmee “De wetgeving wordt handelsakkoord dat werd gesloten tussen de aan de slag gegaan en bedrijven voorziet financiële Steeds meer en particulieren zijn EU en het VK. Doordat Sinn Féin de verkiezingen hulp aan ondernemingen, organisaties en dus vragende partij voor de expertise van won, loert een regeringscrisis om de hoek. Die overheidsentiteiten die lijden onder de brexit. De onze adviseurs en experten. pro-Ierse partij wil immers de unificatie van het scope is zeer zijn uiteenlopende middelen beschikbaar Wij breed. hebbenErheel en die tijdelijke oplossingen kunnen voor specifieke kennis in huis,financieren zoals milieuorganisaties/ondernemingen die een negatieve coördinators, financieel adviseurs, juristen, impact hebben ondervonden door Brexit.adviseurs, archeologen, boomtechnische geluidsdeskundigen,… zodat wij vergaand Aanvragenkunnen kunnenbegewww.unitedexperts.be ingediend worden tot 1 juli Ook een prangende vraag? 2023 of tot uitputting van de middelen. Meer Wij antwoorden binnen informatie op de website van VLAIO. de 2 werkdagen!

9


Tweede editie van

#WijZijnWestVlaanderen Voka en Unizo trekken aan alarmbel

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen sloegen eind mei voor de tweede keer de handen in elkaar voor #WijZijnWestVlaanderen. Beide organisaties nodigden de West-Vlaamse politici uit in De Warande in Brussel om de violen gelijk te stemmen en de prioriteiten voor de regio mee te geven.

De uitdagingen voor onze regio zijn gigantisch en niet in het minst wat onze arbeidsmarkt betreft. “Vóór corona spraken we over ‘groeien met de handrem op’. Tijdens corona schreeuwden we om de koers aan te houden en werk te maken van de noodzakelijke hervormingen”, stak Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, van wal. En dat laatste blijven we tot in den treure herhalen. “Het uitblijven van structurele hervormingen inzake onder meer arbeidsmarkt zorgt vandaag voor omzetdalingen bij onze bedrijven, verlies van groeikansen en investeringen en bedrijven die zelfs overwegen om te delokaliseren”, aldus Mons. “Gaan we dit echt laten gebeuren?” vroeg Philippe De Veyt, voorzitter van Voka West-Vlaanderen en CEO van Lecot NV. ‘Deuredoen’ is quasi het synoniem voor West-Vlaams ondernemerschap. “Onze ondernemers en hun medewerkers verwachten van onze politici niets anders. Ze weten allemaal waar het schoentje

knelt voor West-Vlaanderen. Ze moeten enkel ‘deuredoen’, zaken in verandering brengen en samen met onze bedrijven zorgen voor meer welzijn en welvaart in onze regio”, zei Jef Maeseele, voorzitter van Unizo West-Vlaanderen. Ambities waarmaken De werven zijn gekend. “We hebben mensen nodig in onze bedrijven. WestVlaanderen heeft de meest performante arbeidsmarkt van Vlaanderen, maar dat zorgt er tegelijk voor dat we de krapste arbeidsmarkt hebben. Onze bedrijven vinden onvoldoende talenten om de ambities waar te maken”, legde Philippe De Veyt uit. Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen houden al langer een vurig pleidooi om werk te maken van een versnelde activatie van talenten en het inzetten op gerichte economische arbeidsmigratie om de vele vacatures in te vullen. “De cijfers liegen er niet om: we hebben 77.000 extra talenten nodig tegen 2030 om al onze vacatures in te vullen. En toch blijven politici echte oplossingen voor onze arbeidsmarkt, zoals die gerichte economische migratie, negeren”, vulde De Veyt verder aan. De West-Vlaamse ondernemersorganisaties benadrukten op #WijZijnWestVlaanderen ook nog het belang van een goed beleid rond interregionale arbeidsmobi-

“We hebben 77.000 extra talenten nodig tegen 2030 om al onze vacatures in te vullen. En toch blijven politici echte oplossingen voor onze arbeidsmarkt negeren.” — 10

PHILIPPE DE VEYT


liteit, levenslang leren, en de duurzame financiering voor de recent goedgekeurde ManaMa’s en postgraduaten. “De kennisopbouw van onze maatschappij begint bij het begin: jongeren laten genieten van opleidingen die afgestemd zijn op de lokale noden van het economisch weefsel. Koppel dat aan uitgekiend onderzoek en de valorisatie ervan, en je zet de regio als een vliegwiel in beweging om onze ondernemingen en hun medewerkers te laten accelereren in de globale economie waarin we leven”, stelde Jef Maeseele.

Aan alles is er werk en alles sleept eindeloos lang aan.” Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen verwijzen onder andere naar de ontsluiting van de Westhoek, de nieuwe zeesluis in Zeebrugge, de opwaardering van de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk, de R8 rond Kortrijk, de ontsluiting van Tielt en omgeving. Het zijn allemaal infrastructuurdossiers die reeds jaren aanslepen en waar er momenteel weinig concrete vooruitgang is. Nog 2 jaar hebben onze politici om voor West-Vlaanderen het verschil te maken. Over 2 jaar herverkiezen we alle politieke niveaus. Alle hens aan dek!

“Het uitblijven van structurele hervormingen zorgt vandaag voor omzetdalingen bij onze bedrijven, verlies van groeikansen en investeringen, en bedrijven die zelfs overwegen om te delokaliseren.” —

BERT MONS

VOKA-NIEUWS ―

Naast het investeren in mensen en innovatie pleiten de organisaties er al jaren voor om de nodige investeringen in infrastructuur te doen. “West-Vlaanderen heeft ongelooflijke troeven in handen, maar we slagen er maar niet in om die om te zetten in opportuniteiten voor onze regio”, aldus nog Maeseele. “We kunnen 130 hectare en later nog eens 300 hectare bijkomende industriegronden aansnijden. We weten dat al jaren. Het eerste hoopje aarde moet zelfs nog op papier verlegd worden”, voegde Philippe De Veyt toe. “Intussen zien we bedrijven vertrekken naar andere regio’s, samen met hun medewerkers. Die zien we nooit meer terug.” Maeseele vulde aan: “We hebben zeehavens, luchthavens, binnenvaart, een uitgekiend wegennet, treinverbindingen,… Maar niet één van die troeven staat op punt, integendeel.

11


“Sterker worden door netwerking” Vincent Callens volgt Christophe Dhaene op als Voka-voorzitter regio Ieper Het Complex Project Ieper-Veurne en de uitdagingen op de arbeidsmarkt worden ook onder het regionaal voorzitterschap van Vincent Callens de belangrijkste speerpunten voor Voka Ieper. De plantmanager van Mondi Poperinge neemt de scepter over van Christophe Dhaene, die 8 jaar Voka Ieper leidde.

Vincent Callens is 57, geboren in Ieper, woont in Heuvelland, is gehuwd en heeft 2 volwassen kinderen. Hij is al jarenlang achter de schermen actief bij Voka West-Vlaanderen, als lid van de lokale raad en van de raad van bestuur. “Ik heb het altijd belangrijk gevonden om als bedrijfsleider vanuit de Westhoek voeling te houden met Voka en mee als spreekbuis te fungeren voor wat er in deze regio allemaal leeft.”

VOKA-NIEUWS ―

12

Waarop wilt u vooral inzetten? “Als je het internationaal bekijkt, is de Westhoek goed ontsloten. We hebben van hieruit goede verbindingen naar Frankrijk, Engeland, Ierland, enzovoort. Natuurlijk is de plaatselijke mobiliteit wel al decennialang een aandachtspunt. De vierhoek Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge moet betere verbindingen krijgen voor weg-, fiets- en waterverkeer. Onder meer om dat nadrukkelijk onder de aandacht te blijven brengen, zal ik de krachten bundelen met Pieter De Brabandere (Voka-voorzitter regio Veurne). Daarnaast

“De vierhoek Veurne-DiksmuideIeper-Poperinge moet betere verbindingen krijgen voor weg-, fiets- en waterverkeer.”

zijn we als grensregio enerzijds beperkt in ons rekruteringsgebied, anderzijds is het cruciaal nog meer voeling te hebben met de Noord-Franse arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt speelt onze ondernemingen veel parten, maar dat geldt voor het hele land.” Heeft u ook een persoonlijk ‘stokpaardje’? “Naast die ‘klassieke’ thema’s, wil ik vooral nog meer belang hechten aan netwerking. Je merkt hoe moeilijk het is om, na de coronajaren, mensen op de been te brengen voor evenementen. Toch

blijven dergelijke organisaties essentieel om contacten te blijven onderhouden en de belangen van deze streek optimaal te verdedigen.” Wat trekt u het meest aan in de streek rond Ieper? “Het is een fantastische regio om te wonen en te werken. We hebben hier nog veel ruimte, die ik graag benut om regelmatig te fietsen en te lopen. Tegelijk voel je een enorme dynamiek onder de bedrijfsleiders. Daarom ben ik ervan overtuigd dat elkaar op een kwalitatieve manier ontmoeten, ons alleen maar sterker kan maken.” Hoe belangrijk is de regio voor Mondi, uw werkgever? “Mondi is een Oostenrijkse multinational die actief is in de verpakkingsindustrie en die wereldwijd circa 100 productie-units telt, waarvan Mondi Poperinge de enige in België is. Hier produceren we industriële papieren zakken voor de West-Europese voedingsindustrie. Ik ben hier al 20 jaar actief als plantmanager en beschik over een goed en stabiel team. Mondi heeft België altijd als een ideale uitvalsbasis beschouwd. Als wereldspeler kijken zij op vlak van ontsluiting vooral naar het grotere plaatje; voor hen spelen die problematische plaatselijke verbindingen veel minder een rol.” (BVC - Foto DD)


Plato

biedt je de mogelijkheid om jouw bedrijfsvoering onder de loep te nemen en te professionaliseren in één of meerdere managementdomeinen.

“Veel hands-on informatie” De Plato-trajecten bevatten een boeiend en gevarieerd aanbod. Dat vinden ook Sharlien Derluyn en Olivia Vander Stichele, die allebei werken bij Valcke Prefab Beton. Sharlien heeft in het jaar 2020 de overstap gemaakt naar Valcke. Daar is ze nu actief als hr-manager. Olivia werkt sinds 2021 bij Valcke als marketingverantwoordelijke.

Sharlien volgde het Plato-traject HR operationeel, Olivia koos voor Strategische marketing. De keuze voor die specifieke trajecten heeft te maken met hun functiedomein. “Marketing en Hr zijn hier nieuwe functies bij Valcke en door in Plato-trajecten te zitten maken we kennis met mensen die al voor een lange tijd in die domeinen actief zijn. Je krijgt interessante theorie die je aan de praktijk kan linken. Daarnaast hoor je er hoe andere mensen met een gelijkaardige functie diverse zaken aanpakken. Als er een spreker interessante cases komt brengen, worden die daarna ook besproken met de groep. De deelnemers coachen, motiveren en enthousiasmeren elkaar.” Het was bestuurder Charles Valcke (die ook Plato-peter is) die hen bij de start van hun loopbaan bij Valcke de Plato-trajecten aanraadde. “Hij vertelde ons al bij de

Gelijkaardige uitdagingen Sharlien vindt Plato vooral interessant omdat ze er met mensen kan praten die gelijkaardige uitdagingen hebben. “Want je moet je netwerk gebruiken om vragen aan te stellen.” Ook Olivia merkte meteen het voordeel van Plato op. “Ik ben de enige binnen de organisatie die een marketingfunctie heeft. De Plato-trajecten houden mij enorm creatief. Je maakt er effectief een persoonlijke connectie met de mensen die je er leert kennen. Het zijn bijna vrienden. Uit dit type traject haal je veel hands-on informatie, info die je effectief kan gebruiken in de praktijk.” Ze raden de Plato-trajecten dan ook graag aan anderen aan: “Charles zei dat je als jonge verantwoordelijke in een echt netwerk terechtkomt en dat is intussen volledig bevestigd. Als je in een bedrijf werkt, denk je ook vaak in termen van het bedrijf. Door kennis te maken met andere bedrijven, krijg je een open blik. Je krijgt er zeker energie van om op de volgende dag verrijkt naar kantoor te komen.” Plato biedt je een aanbod dat aansluit bij de actuele uitdagingen van de ondernemerswereld. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling rond specifieke thema’s staan centraal. Om dat zo relevant en waardevol mogelijk te faciliteren, werken we met verschillende groepsindelingen: Plato Ondernemers, Plato Experten en Plato Business. Ook in 2022 biedt Plato heel wat nieuwe trajecten aan. Bekijk het aanbod op www.voka.be/west-vlaanderen/plato

VOKA-NIEUWS ―

Sharlien Derluyn en Olivia Vander Stichele.

start dat we ons netwerk het best konden uitbouwen via Voka West-Vlaanderen, door te connecteren met mensen met dezelfde functie”, klinkt het.

13


Verbreed je ondernemersblik en laat je begeleiden met proactief advies Als ondernemer ben je vaak zo gefocust op de groei van

VGD-netwerk, waarin alle nodige kennis aanwezig is. Zo

je onderneming dat je bepaalde opportuniteiten misschien

krijg je als ondernemer snel een kwalitatief antwoord van

over het hoofd zou kunnen zien, of gewoon niet de nodige

je vertrouwenspersoon binnen VGD. We maken ook deel uit

kennis in huis hebt om gericht actie te ondernemen.

van het vooraanstaande internationale Nexia-netwerk, een

Financieel dienstverlener VGD helpt je je blik verbreden,

organisatie van onafhankelijke accountancykantoren. Ook

zodat je geen kansen onbenut laat. VGD kan daarvoor

voor je buitenlandse ambities kan je dus bij ons terecht.

steunen op haar expertise in verschillende kennisdomeinen

In de toekomst willen we familiale ondernemingen, kmo’s

die het tijdens haar 40-jarig bestaan opbouwde, gaande van

en zelfstandige beroepers blijven inspireren en adviseren

accountancy, tax en audit tot vermogensplanning, legal,

door de vinger continu aan de pols te houden wat het

HR advisory, subsidies, bedrijfswaarderingen, overnames,

(internationale) ondernemen betreft. Ondernemen blijft

optimalisatie van bedrijfsprocessen enzovoort.

onze passie en die willen we delen met onze klanten.

De kracht van VGD schuilt in het feit dat we met onze vijftien kantoren in Vlaanderen heel sterk lokaal verankerd zijn, waardoor je als ondernemer van dichtbij kan rekenen op persoonlijk advies op maat. We weten hoe cruciaal vertrouwen is en dat elk ondernemersverhaal anders is. Ons belangrijkste credo luidt dan ook: let’s talk. We gaan graag het gesprek met je aan, over vandaag en later. Onze uitgebreide dienstverlening is daar perfect op afgestemd, waardoor we ondernemers een full service kunnen aanbieden door op al hun ondernemersvragen een kwalitatief antwoord te geven. VGD is dus veel meer dan puur een accountancy kantoor.

Persoonlijk advies op maat Net dat persoonlijk contact met onze klanten is een van de zaken die ons zo uniek maakt. We zitten graag regelmatig met jou rond de tafel om samen te sparren over de verdere groei van je onderneming. Daarnaast zetten we bij VGD toch ook heel hard in op digitalisering zodat je je als ondernemer volledig kan focussen op je kerntaken. Door de boekhoudkundige en administratieve processen van je onderneming te digitaliseren, beschikken we over data die van onschatbare waarde is. Zo kunnen we je ondernemersblik verbreden en vooral samen doordachte en onderbouwde beslissingen nemen.

Een aanspreekpunt voor al je ondernemersvragen Het grote voordeel van VGD is dat je maar één aanspreekpunt hebt voor al je ondernemersvragen. Je sparringpartner bewaart het overzicht en opent de deur naar ons grote

Op zoek naar proactief advies om je ondernemersblik te verruimen? Contacteer vrijblijvend onze adviseurs of kom eens langs in onze West-Vlaamse VGD-kantoren: VGD Brugge Heidelbergstraat 24 8210 Loppem VGD Kortrijk Spinnerijkaai 43A 8500 Kortrijk


“Generalisatie is ook een specialisatie” Hannibal neemt intrek in eigenzinnige nieuwbouw Full service reclamebureaus behoren tot een uitstervend ras. Toch blijven ze bij Hannibal rotsvast overtuigd van dit concept. 10 jaar nadat Kristof Carrein en Johan Deketelaere hun zaak boven de doopvont hielden, blijkt dat geloof volledig terecht. De succesvolle tandem kan intussen rekenen op een 25-koppig team, dat sinds enkele maanden huist in een knappe nieuwbouw in Roeselare.

Kristof Carrein en Johan Deketelaere hadden al een achtergrond in de reclamewereld voor ze samen Hannibal boven de doopvont hielden. “Ik was freelance copywriter-strateeg, Johan had met Dos Creations een eigen design- en online studio”, vertelt Kristof. “Toen we de krachten bundelden, hebben we ons met 5 mensen gevestigd in een Roeselaars pand. Hannibal vonden we in de eerste plaats een stoere naam, maar hij heeft wel een paar verwijzingen: het creatieve van Hannibal Smith (The A Team), het psychologische van Hannibal Lecter (The Silence of The Lambs) en het strategische van Hannibal Barkas (Carthaags generaal die bekend werd toen hij met olifanten de Rhône overstak).” De stichters gingen vanaf dag één voor een full service reclamebureau en blijven hondstrouw aan die aanpak. “Onze specialisatie is net: niet specialiseren”, lacht Johan Deketelaere. “Zowel qua strategie, productie, creativiteit als marketing hebben we alle kennis onder één dak, voor online én offline campagnes. We behartigen zelfs zelf de fotografie en het videoaspect voor projecten. In functie daarvan hebben we de kelderverdieping in onze nieuwbouw ingericht als een studio.” Ook de rest van het gebouw mag er wezen. “We wilden eerst en vooral dat onze medewerkers terechtkunnen in een aantrekkelijk

Kristof Carrein en Johan Deketelaere.

gebouw, met veel ontspanningsmogelijkheden en een gezellige eetruimte. Secundo willen we hier een echte belevingsplek van maken, waar we voor klanten ook events en seminaries kunnen houden. Je komt binnen via een druk op de gele knop door een ronde poort en wordt er meteen ondergedompeld in een gezellige sfeer. Als één van onze medewerkers net een mooi contract heeft binnengehaald of privé iets te vieren heeft, volstaat een druk op de interne gele knop binnen om ambiancemuziek door ons gebouw te laten schallen. Via een open constructie in het midden van de eerste en tweede verdieping, is er altijd een connectie tussen onze mensen op die 2 etages.” (BVC - Foto Kurt) www.hannibal.be

Extra zuurstof Bij Hannibal hebben ze nooit iets gevoeld van de coronacrisis, integendeel. “Bedrijven die het gros van hun potentiële nieuwe klanten op beurzen vinden, moesten zich plots op een andere manier in de markt zetten. Dat heeft ons veel extra werk opgeleverd en zorgde ervoor dat we de jongste jaren meer dan anders zijn gegroeid. Daardoor kunnen we nu selectiever zijn in de projecten die we aannemen. Leuke realisaties voor onder meer Torfs en Delirium geven extra zuurstof aan onze mensen en zorgen voor heel veel variatie. Zo kunnen we op een eigenzinnige, creatieve manier het beste van onszelf blijven geven.”


Belgisch management neemt fakkel over bij Lobeco Group “Digitalisering draagt bij tot betere service” De Nederlandse beveiligingsgroep Lobeco is sinds kort hoofdzakelijk in Belgische handen. Een triumviraat bestaande uit Bart Dewijn, Tim de Smedt en Richard Monster nam via een managementbuy-out (MBO) alle aandelen over. Die belangrijke strategische stap laat het bedrijf toe om een onafhankelijke koers te blijven varen. General manager Bart Dewijn geeft tekst en uitleg.

Brand, ongewenste bezoekers, een onveilig gevoel: het zijn zaken die elke onderneming het liefst wil vermijden. Wie zijn beveiligingsoplossingen toevertrouwt aan een installateur die producten van Lobeco afneemt, kan in principe op beide oren slapen. Het aanbod, de service en de innovatiekracht zijn enkele van de troeven waar het bedrijf graag mee uitpakt. De roots van Lobeco situeren zich in Nederland, waar het al meer dan 40 jaar deel uitmaakt van het ondernemerslandschap. Nadat stichter Lolkes de Beer de zaak in 2006 verkocht aan Martin Roos, lonkte het bedrijf ook over de grenzen heen naar expansie. Dat leidde in 2010 tot de oprichting van Lobeco België door Martin Roos en zijn Belgische vennoot Bart Dewijn.

BEDRIJVEN ―

16

Den Haag en Wevelgem “Sindsdien hebben we in beide landen aan een knap groeiverhaal geschreven”, verduidelijkt Dewijn. “Als groothandel in elektronische beveiliging, bedienen we installateurs met kwalitatieve systemen voor inbraakdetectie, brandpreventie, camerabewaking en toegangscontrole. We verdelen zowel kleine als grote systemen, die worden ingezet in commerciële, residentiële en industriële projecten. Daarvoor beschikken we over 50 gespecialiseerde medewerkers: 35 in Den Haag, 15 in Wevelgem.” Om de continuïteit van de onderneming te garanderen en tegelijk te vermijden dat Lobeco in han-

den van een externe overnemer valt, verkocht Martin Roos recent alle aandelen aan het triumviraat Bart Dewijn (General Manager), Tim de Smedt (Technical Manager) en Richard Monster (Commercial Manager, Nederlander). “Elk van ons kan terugvallen op minstens 15 jaar ervaring in deze sector én op een mooie carrière bij Lobeco. Sinds eind april sturen wij de Nederlandse en de Belgische vestiging aan. Dat doen we vol vertrouwen in de toekomst en met de vaste overtuiging om het bedrijf de komende jaren verder te laten expanderen.” Zoals wel meerdere sectoren, verandert ook de nichemarkt van elektronische beveiliging in ijltempo. “De intense samenwerking met gereputeerde fabrikanten en onze eigen knowhow laten toe om daar gevat op te reageren”, aldus Dewijn. “In se verandert

“In se verandert er niets nu we dit schip met 3 ervaren kapiteins zullen leiden.” —

BART DEWIJN

er niets nu we dit schip met 3 ervaren kapiteins zullen leiden. Net zoals in het verleden het geval was, zullen we ook de komende jaren met hoogwaardige producten en een solide, flexibele dienstverlening, installateurs op een professionele manier blijven helpen. In functie daarvan investeren we ook verder in digitalisering. Dat moet ons toelaten om het serviceniveau te blijven opkrikken.” (BVC - Foto Kurt) www.lobeco.be


Haven Oostende opnieuw stap dichter bij zeewaartse uitbreiding Sinds ruim 2 jaar is Haven Oostende bezig met een mogelijke zeewaartse uitbreiding van haar havengebied. De schepen, de windturbines, alsook de onderdelen worden alsmaar groter en om haar koppositie te behouden in de blauwe economie heeft Haven Oostende gepleit voor een zeewaartse uitbreiding bij het Vlaamse Gewest.

Het gaat meer bepaald om een kaaimuur met aanliggend installatieterrein aan de oostelijke strekdam. De nieuwe infrastructuur zal worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken op zee. “Het project is uiterst belangrijk in het kader van de energietransitie en zal een bijdrage leveren tot de verdere economische ontwikkeling van Haven Oostende en de hele Oostendse regio. Daarnaast draagt het bij tot jobcreatie, grotere energie-onafhankelijkheid, technologische en industriële ontwikkeling. Deze uitbreiding kan ook een belangrijke impact hebben op de

kustverdediging. Kustverdediging is door de klimaatverandering de komende decennia één van de belangrijkste onderwerpen”, klinkt het bij Haven Oostende. Er werd al een milieu-impactstudie gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn. Daarnaast werden al verschillende technische studies en een kostprijscalculatie uitgevoerd. Een stromingsanalyse in samenwerking met Universiteit Gent is momenteel lopende. De volgende stap in het proces is een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Christl Dekimpe maakt nu ook collectible design Christl Dekimpe verkoopt via meubelwinkels al jaren haar interieurlijn, die haar naam draagt. Sinds kort heeft ze nog een passie ontdekt: kunst. Met haar artistieke tafels en verlichtingsarmaturen maakt ze echte interieureyecatchers.

Christl Dekimpe maakt collectible design, vooral verschillende tafels en lichtarmaturen. “Mijn lichtarmaturen zijn functioneel; ze creëren een warme sfeer. Ook wanneer het licht uitgeschakeld is, zorgen de lampen voor een ongelooflijke meerwaarde. Mijn kunstwerken zijn divers, multi-inzetbaar en geven sfeer aan elk interieur.” Ze deed er 4 jaar over om een uniek procedé te ont-

wikkelen voor het epoxymateriaal dat ze in haar kunstwerken verwerkt. “Het materiaal bezorgt mijn creaties een rebels effect en een kleurrijk en uitgesproken karakter. Mijn aparte stijl zorgt ervoor dat mijn kunst in één oogopslag herkend wordt”, zegt ze. In juni loopt in een galerij in Knokke-Heist een expositie met haar werk.

BEDRIJVEN ―

Haar hoofdbezigheid blijft nog altijd haar meubelbedrijf, waarmee ze klanten aan een compleet nieuw interieur op maat helpt. “Mijn creativiteit is altijd aanwezig geweest, maar komt pas vandaag ten volle naar boven. Ik ervaar het als fantastisch hoe ik met zoveel emotie en passie de kunstwerken creëer. Ik zie wel wat op mijn pad komt, maar ik heb wel internationale ambities.” Daarvoor komen de inzichten van MBA Highlights, een traject dat ze volgde bij Voka West-Vlaanderen, goed van pas. “Een aantrekkelijke cursus waar ik veel heb van opgestoken. Ik heb er niet alleen interessante connecties aan overgehouden; de begeleiding die ik er kreeg van de professoren was voor mij heel waardevol.” (JM - Foto DD)

17


Een cloud-first strategie: wat is de meerwaarde voor uw bedrijf? Een cloudomgeving biedt bedrijven in volle businesstransformatie een ideaal platform voor extra snelheid, flexibiliteit en bedrijfszekerheid. Via maatwerk is de cloud een facilitator van nieuwe technologieën en bijgevolg een driver voor innovatie. Wie erin slaagt zijn cloudmodel helemaal op de noden van zijn organisatie af te stemmen, creëert meteen het ideale kader voor een digitale bedrijfstransformatie.

De cloudomgeving: privaat, publiek of hybride We onderscheiden drie soorten cloudomgevingen. Bij de publieke cloud bevinden applicaties en data zich op een gedeelde infrastructuur bij de cloudaanbieder. De private cloud draait op lokale infrastructuur, in colocatiefaciliteiten of bij de provider zelf. Het beste van beide werelden vindt u bij de hybride cloud, die een combinatie aanbiedt van een onpremise infrastructuur met de private en publieke cloud én verwerking in de edge. Een hybride cloudomgeving is echter geen one-size-fits-all-concept. Het is daarom belangrijk om vooraf een gerichte cloudstrategie uit te werken, die volledig in lijn staat met uw businessstrategie. Een uitgebreide voorbereiding vormt dus altijd het startpunt van een transitie naar de cloud. Migratie naar de cloud als businesstransformatie Organisaties schakelen vandaag in grote getale over op applicaties en dataopslag in de cloud. Op deze manier kiezen

Uit cijfers van het ICT-onderzoeksbureau Gartner blijkt dat tegen 2025: 85% van de ondernemingen wereldwijd een cloud-first strategie zal hanteren, om zo hun digitale strategie maximaal te benutten; bedrijven meer zullen investeren in de publieke cloud dan in traditionele IT-omgevingen, terwijl dat aandeel in 2021 ‘slechts’ 17% bedroeg; 99% van alle beveiligingslekken in de cloud gelinkt zullen zijn aan een onveilig gebruik of foute configuratie door de eindgebruiker.

ze voor flexibiliteit, aangezien ze de cloudomgeving meteen kunnen opschalen en aanpassen aan de noden van de markt. Werken in de cloud zorgt tevens voor een maximale beschikbaarheid van uw applicaties, betrouwbare beveiliging en een transparante kostenstructuur. Veeleer dan een technologische innovatie, beschouwen we migratie naar de cloud daarom als een businesstransformatie. De voornaamste reden om bestaande applicaties – en zelfs volledige datacenters – te verplaatsen naar de cloud, is om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Bovendien creëren organisaties, die technologie gebruiken om hun bedrijf te differentiëren, een onbetwistbaar concurrentieel voordeel en lopen ze voorop op het vlak van innovatie. Het belang van goede risicoanalyses Een cloudtechnologie stelt echter nieuwe eisen aan het ICT-securitybeleid in uw bedrijf. Hierbij bestaat geen one-size-fitsall-aanpak. De beveiliging van een private cloud kent andere aandachtspunten dan de bescherming van uw data in de publieke cloud, op de on-premise server of in de edge. Daarnaast is het ook cruciaal om de kans op menselijke fouten in de cloudomgeving zo klein mogelijk te maken. Investeer dus ook in de nodige voorzorgsmaatregelen, de te volgen procedures voor alle gebruikers, het delen van ‘best practices’ en heldere herstelplannen. Zo bent u op weg naar een robuuste en wendbare cloudbeveiliging.

Benieuwd naar welke cloudstrategie het best bij uw bedrijf past? CONTACTEER ONS

Proximus begeleidt u onderweg naar een doeltreffende en veilige oplossing op maat. Surf naar proximus.be/hybridecloud of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.


De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In deze rubriek stellen we telkens een andere SDG voor. SDG 10 draait om het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen. Tegen 2030 moet er een sociale, economische en politieke inclusie zijn van iedereen, ongeacht variabelen zoals leeftijd, geslacht, herkomst, etniciteit of andere (10.2.). Subdoelstelling 10.4. stelt daarbovenop dat er op het vlak van lonen en sociale bescherming een beleid gevoerd moet worden dat een grotere gelijkheid nastreeft.

BEDRIJFSCASE

Het internationale visbedrijf Mowi, wereldwijd de grootste producent van Atlantische zalm, heeft 2 vestigingen in België. In Brugge werken 340 mensen aan de verpakking van verse visporties onder beschermde atmosfeer. In Oostende staan 80 werknemers in voor het roken, versnijden en verpakken van gerookte zalm. Mowi Belgium NV maakt dankzij een uitgekiend onthaalbeleid werk van een inclusieve tewerkstelling. Eén van de pijlers in het duurzaamheidsbeleid van Mowi is de zorg voor de eigen werknemers. “Omdat het wisselend druk is in ons bedrijf, werken we heel vaak met interimkrachten”, zegt Jeroen Adam van Mowi. “Dat zorgt wel voor wat uitdagingen. Net zoals de meeste andere bedrijven ervaren ook wij ten eerste de krapte op de arbeidsmarkt: het wordt steeds moeilijker om voldoende werkkrachten te vinden.”

Mowi maakt werk van een duurzaam onthaalbeleid deling terwijl ze onvoldoende info hadden gekregen. Dat was frustrerend voor de werkkracht zelf, omdat die op die manier niet echt ontspannen aan zijn dagtaak kon beginnen, maar ook voor de vaste werknemers. Zij moesten naast hun eigen taak ook nog extra uitleg geven aan hun nieuwe collega.”

Een audit wees uit dat het onthaalbeleid van nieuwe werkkrachten beter kon. “De werknemers belandden in de productieaf-

Virtuele rondleiding Het opmerkelijkste is echter de virtuele toer die Mowi samen met Play It maakte. In

een game based learning platform krijgen starters bij Mowi in hun eigen moedertaal in 2 filmpjes een uitgebreide voorstelling van de werkomgeving waarin ze terechtkomen. “De toer start van aan het bushokje in de straat en neemt hen mee doorheen het bedrijf. Tijdens de rondleiding krijgen ze naast die fysieke toer ook instructies mee rond de veiligheids- en kwaliteitsvereisten in ons bedrijf.” Mowi is heel tevreden over de resultaten. “We merken dat starters veel meer ontspannen aankomen en met de juiste achtergrond meteen aan hun taak kunnen starten.” Meer weten? Contacteer ons gerust via 0476 02 59 42 of duurzaamondernemen.wv@voka.be

BEDRIJVEN ―

“Ten tweede wordt onze samenleving steeds diverser. De interimkrachten die we aangereikt krijgen, hebben vaak een gebrekkige kennis Nederlands. Je kan inderdaad eisen dat werkkrachten vloeiend Nederlands spreken, maar daarmee zorgen we vooral dat we nog moeilijker mensen vinden en onze lijnen niet bemand of bevrouwd raken.”

Op basis van de bevindingen van een mystery guest, die zich één dag aanmeldde als interimkracht, werd een nieuwe onthaalprocedure uitgestippeld. “Er wordt een uitvoerig coachingtraject opgestart, er is een fysiek onthaalpunt waar een collega hen staat op te wachten, er is bewegwijzering aangebracht en tussentijds krijgen de tijdelijke werkkrachten feedback. Zo horen ze waar ze goed in zijn en wat ze kunnen doen om bepaalde punten te verbeteren.”

Jeroen Adam.

19


Strohandel Roose blijft ambitieus Carla gaat na 25 jaar alleen verder 29.500 ton hooi en stro werd er vorig jaar verhandeld bij Strohandel Roose in Oudenburg. Met Carla en Rik Roose was het bedrijf al aan de derde generatie toe. Na het plotse overlijden van Rik gaat Carla nu alleen verder. “Strohandel Roose is fors gegroeid sinds wij het bedrijf 25 jaar geleden overnamen, maar we blijven bovenal een familiebedrijf. De persoonlijke service en flexibiliteit die de klanten hier krijgen, zijn de grootste troeven.”

BEDRIJVEN ―

20

Strohandel Roose koopt en verkoopt stro, hooi, houtkrullen, vlasleem en zaagsel: hooi en stro als voeder voor dieren; stro, houtkrullen, vlasleem en zaagsel als strooisel voor in hun stal of box. “We kopen onze producten aan bij landbouwers, voornamelijk in Frankrijk”, legt Carla Roose uit. “De landbouwers telen, wij gaan het hooi of stro ter plaatse gaan oogsten.” De activiteit van Roose is erg afhankelijk van het weer. “Het moet enkele dagen droog zijn om te kunnen oogsten en de hooi- en strobalen moeten daarna zo vlug mogelijk van het veld gehaald worden. De maanden dat er geoogst wordt, zijn bijgevolg de drukste maanden van het jaar voor ons. Dan hebben we tijd, vrachtwagens en personeel te kort.”

ook niet te nat of te droog zijn. Het ene jaar is de kwaliteit van alles wat we aankopen supergoed, het andere jaar is de kwaliteit minder. We proberen onze klanten ook steeds evenwaardige alternatieven aan te bieden, vandaar dat we met onder meer houtkrullen en zaagsel een compleet assortiment strooisels aanbieden.”

Opslagruimte Het bedrijf telt 3 grote loodsen, goed voor 31.000 m³ aan opslagruimte. “In de zomer is de prijs van ons product het voordeligst. Dan vullen we onze loodsen tot aan de nok. De prijzen van hooi en stro schommelen sterk, afhankelijk van de vraag en het aanbod en de weersomstandigheden. Het hele jaar door gaan wij daarom op zoek naar hooi en stro met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.”

Naast de handel in strooisels en ruwvoeders haalt Strohandel Roose ook paardenmest op en voert het ook transporten uit voor externe opdrachtgevers. “Die transporten zorgen ervoor dat we bijna nooit leeg rijden. Als we pakweg in een bedrijf in Frankrijk stro gaan ophalen, dan nemen we een opdracht mee die we daar ergens in de buurt kunnen leveren. Het gaat vooral om volumetransporten, aangezien ons wagenpark hiervoor specifiek geschikt is.” Die transportpuzzel gelegd krijgen, vraagt veel tijd en energie. “We proberen de transporten zoveel mogelijk zelf uit te voeren, maar rekenen vaak ook op externe transportfirma’s in ons streven naar de meest efficiënte planning. Met lege vrachten rijden is niet meer verantwoord, niet economisch en ook niet op het vlak van duurzaamheid.”

Net zoals bij andere landbouwproducten is de kwaliteit van het hooi en stro sterk weersafhankelijk. “De winter mag niet te streng zijn voor een goeie oogst en het mag

Het familiebedrijf stelt 11 mensen te werk. “De persoonlijke service en flexibiliteit die onze klanten hier krijgen, zijn onze grootste troeven. Klanten weten dat ze ons altijd


Kwaliteitscontrole Een doorgedreven kwaliteitscontrole is essentieel, zegt Carla. “We weten precies welke klant welke kwaliteit precies nodig heeft. Waar we ook op prospectie gaan, als we hooi of stro zien, proberen we meteen in te schatten voor welke klant die lading kan dienen. Elke klant heeft immers verschillende behoeftes en wensen. Klanten uit de paardensector hebben bijvoorbeeld andere verwachtingen dan klanten uit de veeteelt.”

Carla met haar man Rik Roose, die eind februari onverwachts overleed.

expertise heb om ons levenswerk verder te zetten. De klanten kunnen erop rekenen dat ze in de toekomst dezelfde sterke service zullen krijgen.”

“De maanden dat er geoogst wordt, zijn de drukste maanden van het jaar voor ons. Dan hebben we tijd, vrachtwagens en personeel te kort.” CARLA ROOSE

Afscheid Carla nam recent afscheid van haar man Rik, die compleet onverwachts overleed. “Ik heb meteen besloten om Strohandel Roose verder te zetten, samen met onze trouwe medewerkers. Ik werk al 25 jaar met hart en ziel aan Rik z’n zijde, waardoor ik alle

www.strohandelroose.com

BEDRIJVEN ―

kunnen contacteren. We doen er dan alles voor om hen zo snel mogelijk uit de nood te helpen. Klanten waarderen een dergelijke service veel meer dan vroeger. Meer nog dan een paar cent goedkoper zijn.”

Carla kijkt na 25 jaar nog altijd even ambitieus naar de toekomst. “We zijn recent met enkele partners een bedrijf gestart in Oostende, QSEA BEDDING. Daar verpakken we stro en hooi in kleinere balen. Daarnaast herverpakken we ook vlaslemen en houtkrullen. Een groot deel van die productie is bestemd voor export naar diverse Europese landen. Vroeger kochten we die producten aan, nu doen we de productie zelf zodat we nog beter de kwaliteit kunnen bewaken. Daarnaast zijn we enkele jaren geleden ook gestart met een bio-aanbod: stro dat gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld de teelt van biocompost. We zien nog steeds een verdere groei door binnen onze eigen activiteit opportuniteiten te zien en te grijpen.” (JM - Foto DD)

21


Vracht Beaulieu Mats naar Polen via het spoor Beaulieu Mats uit Wielsbeke vervangt het wegtransport naar zijn site in Polen zoveel mogelijk door het spoor. “Zo reduceerden we het vrachtwagengebruik op het hele traject van 1.269 tot 170 kilometer. Dit is nog maar het begin: we bekijken nu om het eerste stuk naar Antwerpen via de binnenvaart te doen”, zegt operations & plant manager Frank Vancoillie.

De afdeling Beaulieu Mats van de Beaulieu International Group (BIG) produceert rollen tapijten en matten voor diverse toepassingen. “In Wielsbeke maken we het basistapijt voor badmatten. In zusterbedrijven binnen BIG – in Kruisem, Wielsbeke en Oostrozebeke – wordt rollenmateriaal voor grascoupons, deurmatten, autosets,… geproduceerd. Die rollen van 2 tot 4 meter breed worden in onze vestiging in het Poolse Kietrz op maat gesneden en afgewerkt. Bijna dagelijks rijden 2 vrachtwagens van België naar Polen, goed voor meer dan 500 trajecten per jaar”, schetst Frank Vancoillie de context. “We namen ons voor om de emissie van CO2 over het volledige traject zoveel mogelijk te verminderen. In samenwerking met Multimodaal.Vlaanderen maakten we een analyse. We bekeken verschillende manieren om dat doel te halen: zowel het spoor als de waterwegen. Voor een werkbare formule kwamen we uit op een combinatie van de weg en het spoor. Na een eerste proef slaagden we er in het najaar van 2021 al in om de helft van de transporten om te zetten.”

BEDRIJVEN ―

22

Genomineerd Het project werd genomineerd voor de Vlaamse prijs ‘Baanbrekers’, want de cijfers ogen spectaculair. “De afstand van 1.269 kilometer leggen we grotendeels per spoor af, met name het stuk tussen Antwerpen en het station Gliwice op 69 kilometer van onze vestiging in Polen. Zo blijft nog slechts 170 kilometer wegtransport over: een

Frank Vancoillie.

reductie van 87%. Per lading halveerden we de CO2-uitstoot van 1,6 naar 0,82 ton. De volgende stap die we overwegen, is om de vracht naar Antwerpen in de River Terminal Wielsbeke op de binnenvaart te zetten. Daarvoor is echter nog in Antwerpen een vlotte koppeling tussen binnenvaart en het spoor nodig. We hopen dit tegen eind dit jaar met één partner te kunnen realiseren.”

aanbod. Idem voor de binnenvaart. Vanop de River Terminal Wielsbeke varen dagelijks enkele barges vlot naar Antwerpen. Het is belangrijk dat de overheid in de nodige infrastructuur helpt te voorzien, bijvoorbeeld korte aansluitingen tussen het spoor en de binnenvaart. Ook het verdelen van onze afgewerkte goederen uit Polen naar de over Europa verspreide retailers, is niet altijd een evidente oefening”, besluit Frank Vancoillie. (RJ - Foto DD)

“De 500 vrachtwagens die we per jaar van de weg halen, zijn nog maar een begin. Binnen BIG staan nog veel andere projecten in de steigers om minder CO2 uit te stoten. Veel inkomende grondstoffen komen al via de havens van Antwerpen of Zeebrugge per binnenvaart naar de River Terminal Wielsbeke. We kijken nu naar alle inkomende en uitgaande transporten of ze voor Sinds 2020 bundelen POM Westmultimodaliteit in aanmerking Vlaanderen en Multimodaal.Vlaanderen de komen.” krachten om multimodale alternatieven voor wegvervoer van bedrijven in kaart te brengen. Omdat Een belangrijke factor voor de impact en de mogelijkheden voor elk bedrijf en multimodaal vervoer is de elke goederenstroom anders zijn, is er behoorlijk beschikbaarheid van connecwat rekenwerk nodig om een gefundeerde beslissing ties. “Om minder CO2 uit te te kunnen nemen. Daarom bieden ze een gratis doorrekening van jouw businesscase. Er staan dit jaar stoten, springen we letterlijk ook verschillende workshops gepland. en figuurlijk graag op de trein, Meer info: shauny.ammeloot@pomwvl.be maar we zijn afhankelijk van het


Habitat pakt uit met eerste mobiel immokantoor in België Een vastgoedmakelaar kan perfect duurzaam én mobiel werken. Daar was Emmanuel Louf, zaakvoerder van Habitat, al langer van overtuigd. Het bedrijf met hoofdzetel in Wevelgem accentueert dat nu met een mobiel immokantoor, dat je in heel West-Vlaanderen zal kunnen zien.

Plaats voor 7 personen op leuke zeteltjes, verwarming en airco, een koffiezet, een fris pintje om een compromis te bezegelen: je kan het allemaal vinden in de opvallende mobilhome van Habitat, die sinds kort fungeert als mobiel immokantoor. “Het was onze Poperingse makelaar die de fijne beleving die we klanten garanderen als ze in Wevelgem een compromis komen tekenen, ook op andere locaties wou aanbieden. Daar had hij overschot van gelijk in, vonden we. Zo is het idee gegroeid om een mobiel kantoor op te richten in een mobilhome. De zonnepanelen op het dak, die alle elektrische toestellen van stroom voorzien, zijn de beste illustratie van het duurzaamheidskarakter”, aldus Emmanuel Louf.

Dat groene gedachtengoed is geen holle kreet. “Behalve het tekenen van compromissen, verloopt alle administratie papierloos. Onder meer door elektrische steps te gebruiken voor kleine verplaatsingen, beperken we de CO2-uitstoot tot het strikte minimum. We zullen die steps ook in het mobiel kantoor zetten, om ons van daaruit verder te verplaatsen.” In eerste instantie zal je de opvallende mobilhome vooral kunnen zien in de West-Vlaamse regio’s waar Habitat actief is. “We koesteren wel de ambitie om onze actieradius uit te breiden. In functie daarvan kunnen we dan eventueel extra mobilhomes gaan inrichten voor de nieuwe

Emmanuel Louf.

regio’s waar we actief zullen zijn. Die kunnen dan bijvoorbeeld vertrekken vanuit co-workingspaces waar we ons kunnen vestigen”, besluit Emmanuel Louf. (BVC - Foto Kurt) www.mijnhabitat.be

BEDRIJVENCONTACT DAGEN 26-27 OKTOBER 22 BEURS-, MEETING- EN CONGRESCENTRUM BMCC BRUGGE WERK EN ONDERNEMEN

Uw bedrijf op Bedrijvencontactdagen Brugge? Deelname all-in vanaf € 1.650 excl. btw.

Alle info: brugge.bedrijvencontactdagen.be

EERSTE EDITIE


Omdat ik graag mijn eigen tempo kies

En waarom onderneem jij? Wat je motivatie ook is, met het ING Starters Package heb je alles om van start te gaan. Je Business Banker staat ook voor je klaar en begeleidt je graag met concreet advies. Dit is het moment!

Start je zaak op ing.be/Starters De voorwaarden en tarieven van de ING Professionele zichtrekening vind je op ing.be. ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC : BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 403200393 • www.ing.be. • Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 06/22.


www.apzi.be

Van der Vlist opent tweede site in Zeebrugge Behandelaar van landbouw- en graafmachines Van der Vlist startte in Zeebrugge met een tweede site. Het nieuwe complex ligt in de Maritieme Logistieke Zone in de achterhaven, vlakbij de terminals diepzee roro. Op deze tweede site ligt de focus op zwaar materiaal, waardoor op de Transportzone extra ruimte vrijkomt voor groei in compacte machines.

De Nederlandse groep Van der Vlist behandelt in de Koggenstraat op de Transportzone in Zeebrugge sinds 2004 graaf- en landbouwmachines. Het bedrijf beschikt er over 40.000 m² met 8.000 m² werkplaatsen en huurt 10.000 m². “Om aan de sterke groei te voldoen, breiden we uit met een tweede site langs de Koffieweg in de Logistieke Maritieme Zone in de achterhaven. Vorig jaar in augustus startten de werken voor het complex van 30.000 m², met 4.000 m² werkplaatsen en een kantoorgebouw. Daarnaast hebben we nog een optie voor 10.0000 m²”, vertelt managing director Pascal Pannier. “Rond het bouwverlof zal alles klaar zijn, maar het was in mei al hoog tijd om gedeeltelijk de extra capaciteit in gebruik te nemen. We groeiden zo hard dat we soms bijkomende klanten of activiteiten moesten weigeren. Met deze tweede site focussen we op het zwaardere materiaal. We zullen er bijvoorbeeld voor Caterpillar dit jaar

1.800 machines assembleren en volgend jaar 3.300. Dit maakt ook ruimte vrij in de Koggenstraat om er met de compacte machines verder te groeien. Daar start bijvoorbeeld nog dit jaar een nieuw project voor de distributie van schaarliften van de Franse fabrikant Manitou. Voor 2023 is onze capaciteit voor 60% ingevuld en dat zal ons flexibiliteit geven om op nieuwe kansen in te spelen. Dat is een geruststellend gevoel, nadat we jarenlang tegen de limieten van onze ruimte opboksten.” Technische aanwinst De tweede site is strategisch gelegen. “We sluiten kort aan op de diepzee roro terminals van International Car Operators en Wallenius Wilhelmsen. Dankzij de nieuwe Verbindingsbrug komen we ook vlot bij de

shortsea roro in de voorhaven. Omgekeerd denken we dat wij ook de aantrekkingskracht van de haven versterken. Niet veel spelers bieden een technisch pakket voor de assemblage van voertuigen van 20 tot 40 ton. We hebben nu ook een open multi-purpose werkplek met een brug van 30 ton hefcapaciteit. Daarmee kunnen we diverse breakbulkdiensten aanbieden.” Op de tweede terminal zullen in eerste instantie 12 mensen werken. “Daarmee komt ons totaal op 70 à 75, naargelang de piekmomenten. Tegen het jaareinde willen we naar 85 à 90 groeien.” De nieuwe site is duurzaam opgevat. “We installeerden warmtepompen en zonnepanelen, en gebruiken geen gas of stookolie. Er kunnen elektrische personenwagens geladen worden en er komen 2 dubbele laadpalen voor elektrische vrachtwagens en machines. De Van der Vlist Transportgroep zal overigens zelf ook in elektrische vrachtwagens investeren.” (RJ - Foto MVN) www.vandervlist.com/nl-be

Lange geschiedenis

Pascal Pannier.

HAVENNIEUWS ―

Familiebedrijf Van der Vlist werd in 1930 opgericht en ontwikkelde zich tot een toonaangevende speler in logistiek. Naast een transportvloot heeft de groep een eigen diepzeeterminal in Moerdijk en vestigingen nabij grote Europese havens zoals Zeebrugge, Barcelona, Sint-Petersburg, Hull en Poznan.

25


Veerle Verfaille — Entrio

“Er zijn wel 100 wegen die naar Rome leiden”

BI NE TD ER RI JV VI EE W N ―

26

In de sector van de schoonmaakbedrijven neemt Veerle Verfaille met het op Evolis gevestigde Entrio een aparte plaats in. Stap per stap heeft ze haar zaak uitgebouwd, na het uitkopen van de 2 vennoten waarmee ze in 1994 aan haar grote ondernemersavontuur begon. Intussen telt Entrio meer dan 130 werknemers, die actief zijn in West- en Oost-Vlaanderen, en heeft het een 300-tal bedrijven in zijn portfolio. Sinds kort kan de gedreven en geëngageerde onderneemster rekenen op de financiële steun en de goede raad van investeringsfonds We Are Jane, wat moet leiden naar nieuwe etappes in het groeiproces.


BI NE TD ER RI JV VI EE W N ―

27


In de jaren 70 waren schoonmaakbedrijven nog een uitzondering, maar vanaf de jaren 80 ging het snel, met een overaanbod tot gevolg. U begon pas in 1994. Was er niet heel veel moed nodig om in een druk bezette sector nog te starten? “De sector was mij niet onbekend. Ik had al 5 jaar voor het grote Cemstobel gewerkt en stelde met lede ogen vast hoe log en traag zo’n organisatie was, met medewerkers en klanten die toen als nummers werden behandeld. Op een dag weet je of denk je: ‘ik kan zelf nog het verschil maken in die sector, ik wil het anders en beter doen’. Noem mijn stap naar het ondernemerschap maar een mix van idealisme en eigenzinnigheid. Zo is het allemaal begonnen.” In 1994 stapten jullie met 3 aandeelhouders over van Cemstobel naar het nieuwe Entrio. Vandaag bent u nog alleen aan boord. Hoe komt dat? “Ik ben een teamplayer van nature. Gedeelde verantwoordelijkheden en veel complementariteit, dat voelde goed aan. In die opstartjaren klikte het supergoed tussen ons 3, met heel wat ‘vergaderingen’ en beslissingen gewoon aan de koffiemachine (lacht). Maar mijn collega’s waren een pak ouder. En anderzijds begin je met gelijkgestemden aan zo’n avontuur, maar na verloop van tijd kunnen visies over de toekomst uit elkaar groeien. Gelijkgezind een organisatie stroomlijnen is geen evidentie, zo bleek. Je kent het verhaal over meerdere kapiteins op één schip: dat werkt dikwijls moeilijk.” Wat was het moeilijkste en wat het gemakkelijkste aan de stap naar zelfstandig ondernemerschap? “Hoe langer je wacht met de stap te zetten naar zelfstandigheid, hoe moeilijker het wordt, denk ik. Je hebt meer te verliezen. Ik was een jonge twintiger toen ik die stap zette. Mijn ouders vonden me goed gek. Enkele maanden later dacht ik al: ‘ze hebben nog gelijk ook’, want mijn eerste en grootste

INTERVIEW ―

28

klant ging in dat opstartjaar plots failliet. Gevolg voor onze start-up: zwaar in het rood. Dat was pijnlijk. De romantiek van het ondernemen was al meteen ver weg.” Hoe ging u daarmee om? “We zijn naar onze bank gestapt en konden daar op begrip en steun rekenen middels een strikt financieel plan dat gespreid werd over een aantal jaren. En voor de rest heb ik, samen met mijn vennoten van toen, vooral mezelf pijn gedaan door tijdelijk geen loon op te strijken en dubbel zo hard te werken. Het was een pittige leerschool. Ik heb toen meteen beseft dat je als ondernemer alerter dan ooit moet zijn.” Wat zijn de grote uitdagingen die u vandaag ziet? “Ook bij ons is extra collega’s vinden uitdaging nummer één. Het goede nieuws is dan weer: we vinden ze alsnog, maar het loopt soms veel te traag en het vraagt veel extra inspanningen. Sociale media, mond-tot-mondreclame en de rol van onze eigen mensen die zich uiten als ambassadeurs, maken nog altijd het verschil. In alles wat we doen leggen we graag, en met nadruk, de focus op de mens. Hij of zij staat in het middelpunt. Dat is het DNA van Entrio. Als onze mensen zich goed voelen en keurig werk afleveren, dan zijn de klanten tevreden. Zo eenvoudig is het. In mijn ondernemersvisie draait alles om authenticiteit en goed zorgen voor je mensen. De band met onze medewerkers is cruciaal. Het is een relatie die gebaseerd is op veel opleiding én begeleiding, ver doorgedreven communicatie, alsook op de nodige flexibiliteit en verantwoordelijkheid bij het invullen van de job, waarbij altijd gestreefd wordt naar een juiste match. Ik prijs me gelukkig dat we weinig verloop hebben. Dat bewijst dat het menselijk gesproken goed zit. Dat geldt ook bij de instroom van mensen uit het buitenland, wat soms extra inspanningen vraagt van beide kanten, en waar tussen 2 haakjes veel mensen met hogere diploma’s bij zitten. Ik droom

“Noem mijn stap naar het ondernemerschap maar een mix van idealisme en eigenzinnigheid.”

ervan om dergelijke profielen tijdelijk een (deeltijdse) job te geven, zodat ze ook weer kunnen studeren.” Hoe ver kan u als werkgever gaan in de bescherming en de zorg van de werknemers? “Wat mij betreft zijn termen als ‘werkgever’ en ‘werknemer’ passé. Ik zie het eerder zo: samen leveren we een service en samen maken we onze beloftes aan onze klanten waar. Ik denk daarbij eerder in concentrische cirkels. In het middelpunt van de eerste cirkel staat onze klant. In de tweede cirkel staan onze mensen die vrij autonoom opereren. In de derde cirkel bevinden zich de organisatoren, het management zeg maar. En in de vierde cirkel sta ik als eindverantwoordelijke. Iedereen heeft zijn opdracht, maar we werken allen voor hetzelfde doel: onze klant ontzorgen, en zelfs mee helpen zorg dragen voor het welbevinden van zijn/haar medewerkers.” Hoe schat u de conjunctuur vandaag in? “Ook daar staan we voor een hele uitdaging. Dat heb je helaas zelf niet in de hand. Ik klaag zeker niet, we groeien nog steeds, maar ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat veel bedrijven momenteel werken met de rem op. In zo’n context is het des te belangrijker om naar klanten uit te pakken met een eigen verhaal. Entrio wil geen prijsbreker zijn. We willen wel het verschil maken op diverse andere vlakken, met de kwaliteit van ons werk in de eerste plaats. Niet enkel wat de uitvoering en organisatie betreft, maar vooral door mee te denken mét de klant, ook inzake duurzaamheid. Ik denk te mogen zeggen dat wij als één van de eersten in de sector voor een absolute ecologische aanpak kozen. Nu gaan we opnieuw een stap verder, door na een lange interne testfase probiotica te introduceren. We proberen ook het verschil te maken door onze globale aanpak. We leggen bij elk contact haarfijn uit waarvoor we staan, met het welzijn van de mens centraal. Als de klant bijvoorbeeld niet het respect zou tonen dat onze medewerkers op het terrein absoluut verdienen, dan is er voor ons geen duurzame match. Gelukkig gebeurt dat zelden.” In de markt zijn grote spelers, multinationals zeg maar, aan de slag. Heeft u soms het gevoel dat hier een ongelijke strijd gevoerd wordt? “Het zal u misschien verbazen, maar ik bestempel die spelers niet meteen als


concurrenten. Wij ondernemen volgens andere normen dan zij. Wij zijn meestal actief in een ander segment van de markt. Wij doen bijvoorbeeld niet mee aan nationale aanbestedingen en we opteren, anders dan zij, voor lokaal maatwerk. Door onze vlakke structuur kunnen we veel dichter bij de klant blijven en een écht partnership uitbouwen, gebaseerd op zijn/haar noden.” In de sector is het ook een bekend fenomeen dat het elk voor zich is. “Ik weet dat die perceptie bestaat en ze klopt ook voor een groot deel. Maar wij hoeven daarom nog zo niet te zijn. We zijn altijd tot samenwerking bereid in het belang van onze klanten en doen dat ook. Voor bepaalde omvangrijke opdrachten doen we al eens beroep op onderaannemers. Met onze vaste partner voor ramenwas werken we al heel veel jaren samen en dat loopt perfect.” Wat is de impact van de intrede van investeringsfonds We Are Jane op uw bedrijf? “We voelen ons nu veel sterker. Dat heeft al geleid naar beslissingen en stappen die ik alleen allicht niet zo snel zou nemen. Zo is er een breedvoerig en ambitieus marketingplan op til. Er wordt volop geïnvesteerd in een app die de werkorganisatie voor iedereen veel gemakkelijker moet maken. Er is ook een raad van advies in oprichting. De groei zal sneller en beter ondersteund kunnen verlopen met zo’n solide partner achter ons.”

het belang van een stevig netwerk nooit genoeg onderstreept worden. Bouw daaraan vanaf dag 1. Doe niet zoals ik, die pas na 10 jaar hard werken dacht:‘Bon, en nu maak ik tijd om te gaan netwerken. Zoek een professioneel netwerk dat op dat moment het beste bij jou en je bedrijf past, zoals onder meer Bryo of Plato. Zoek gelijkgezinden die je af en toe kan raadplegen. En durf gerust hulp en advies te vragen. Daarin investeren, lijkt me zelfs een must met een verzekerde return.” Is winst maken niet de eerste en grootste bekommernis van elke beginnende ondernemer? “Als geld de enige driver is, kan het tricky worden. Bij de meeste starters is dat trouwens niet het geval. Natuurlijk is winst maken belangrijk én noodzakelijk. Maar in de opstartfase mag er toch nog wel wat idealisme en een grote droom zijn, toch?

Uiteraard moet dan wel snel blijken dat het bedrijf geld weet te verdienen, dan wel of het eerder een hobby is die dus geld kost. Het opvolgen van je cijfers is daarom ook cruciaal. Laat je goed omringen, maar zorg dat je zelf ook weet hoe het financieel precies zit. Ik merk maar al te vaak dat dat soms niet het geval blijkt te zijn.” Voelt u zich zelf eerder ondernemer dan wel manager? “Ik ben eerder een ondernemer, maar ik weet ook dat er naarmate de organisatie groeit meer nood is aan een goed gestructureerd management. In de praktijk wil ik onze organisatie meer stroomlijnen en minder bezig zijn met het dagdagelijkse operationele luik. Daar wordt heel binnenkort ook concreet werk van gemaakt. Zelf moet ik dan meer aan het bedrijf werken dan in het bedrijf werken.”

INTERVIEW ―

Binnen Voka staat u bekend als een erg geëngageerde onderneemster, als Bryoambassadeur enerzijds en als Platometer anderzijds. U bent dus uitstekend geplaatst om goede raad te geven aan jonge en/of startende ondernemers. “Het cliché is: ‘bezint eer ge begint’. Maar een bezinning mag ook weer niet te lang duren hé. Soms moet je gewoon durven te springen. Tegen een muur lopen hoort er gegarandeerd bij. Dus omring je met ervaren mensen die je vertrouwt en die je klankbord kunnen zijn. Eén van de tips die ik altijd meegeef, is dat er wel 100 wegen naar Rome leiden. Je kan er met een Vespa heen en genieten van de rit, of met een ultrasnelle tgv en dus rechtstreeks op je doel afgaan. Mij lijkt het dan ook belangrijk dat een startende ondernemer zichzelf goed kent. Deze vragen zijn erg cruciaal: ‘wat wil je zélf bereiken, wat kan je goed, wat geeft energie, en wat zijn je valkuilen?’ Finaal kan

Veerle Verfaille

is een actief type. Ze geeft eerlijk toe dat ze er weinig toe komt om tijdens de werkweek vrije tijd te voorzien. “Ruimte vrijhouden in de agenda is nog steeds een leerproces”, lacht ze. “Wat me wel danig kan verstrooien, is een tochtje met de moto of met klei bezig zijn in mijn klein atelier thuis.”

29


Ontdek ons najaarsaanbod Ook dit najaar kan je bij Voka West-Vlaanderen terecht voor heel wat activiteiten. We hebben onze expertise en ons aanbod opnieuw georganiseerd rond alle managementdomeinen die er voor jou en je medewerkers toe doen. En dat in functie van de levensfase van je bedrijf: van startende onderneming over groeibedrijf tot wanneer je een overname overweegt of de opvolging wil voorbereiden. We lichten hieronder alvast enkele activiteiten uit.

Startend ondernemerschap Als Voka West-Vlaanderen zetten wij sterk in op startend ondernemerschap. Studenten, (pre)starters en ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap, Voka West-Vlaanderen staat voor jou klaar!

» »

»

VOKA-NIEUWS ―

30

Bryo: StandUp, StartUp en ScaleUp – opstart van verschillende groepen in het najaar Plato Jong Ondernemen: til jouw startend bedrijf én jouw persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau – start op 25 augustus Plato Next Gen: gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en de groei van jouw familiebedrijf – start op 20 oktober

Arbeidsmarkt & hr Voka - Kamer van Koophandel WestVlaanderen volgt ook voor jou als hr-professional de actualiteit op de voet. Nieuwe wetgeving, interessante arbeidsmarktdossiers, projecten om jouw personeelsbeleid te optimaliseren,… We houden voor jou de vinger aan de pols!

» » » »

Seminarie: Sociaal-juridische actualiteiten voor kmo’s – 20 september Lab: De beste route voor hr-starters – start op 6 oktober Plato Experten – Hr Operationeel – start op 17 november Plato Experten – Hr Algemeen – start op 20 oktober


Financieel, fiscaal & juridisch

Duurzaam ondernemen

Ook binnen de domeinen ‘Financieel, fiscaal en juridisch’ houden we voor jou de vinger aan de pols. Via seminaries, Labs, Voka Actua’s,... verrijken we jouw financieel en juridisch spectrum, zodat je up-to-date blijft inzake de nieuwste wetgevingen en financieel beleid. Thema’s zoals kostprijscalculatie, btw, kapitaal, vergunningen,... komen regelmatig aan bod.

Een crisis verscherpt vaak de richting én de snelheid van economische trends. De circulaire economie groeide de afgelopen jaren driemaal sneller dan de traditionele economie. Bedrijven vragen zich niet langer af ‘waarom duurzaam ondernemen’, maar ‘hoe duurzaam ondernemen’, voor hun medewerkers en klanten maar ook voor hun producten en diensten. Ook hier krijg je antwoorden bij Voka West-Vlaanderen, in opleidingen, seminaries en in individuele trajecten op maat van jouw bedrijf.

» » »

Lab: Analytische boekhouding en kostprijscalculatie – start op 29 september Infosessie: Energieprijzen - de voordeligste formules voor jouw bedrijf – 12 oktober Plato Experten - Strategische Finance – start op 17 november

» »

Academy Duurzaam Ondernemen – start op 11 oktober Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Innovatie & digitalisering Innoveren en digitaliseren: moeilijk om eraan te beginnen? Wanneer is het een meerwaarde om digitale toepassingen te gebruiken? En wat vinden jouw medewerkers en klanten daarvan? Hoe kan een goed innovatieproces ondersteunend zijn voor álle projecten in jouw onderneming? We ondersteunen jou en jouw medewerkers bij alle vragen rond nieuwe producten, diensten, businessmodellen, al dan niet digitaal én met aandacht voor duurzaam en circulair ondernemen.

» » »

Scan de QR-code en neem een kijkje in ons actueel aanbod aan infosessies, opleidingen, advies en trajecten op maat.

B BE ED DR R II JJ VV E EN N ― ―

»

Innovation Academy – start op 23 september Lerend Netwerk Artificial Intelligence – start op 4 oktober Verderkijkers, hét innovatiecongres in West-Vlaanderen op 27 oktober Lab: Design thinking for business – start op 17 oktober

Wil jij jouw skills aanscherpen?

31


Operations & supply chain

Internationaal ondernemen

Investeer in je leidinggevenden die zich dagelijks op de werkvloer bevinden, die meedenken met de organisatie en verantwoordelijkheid willen opnemen. Maak ze intrapreneur van jouw onderneming. We hebben een aanbod rond de thema’s production, maintenance, quality, project engineering, logistics en supply chain.

Start je net met jouw internationale verhaal of heb je al heel wat internationale ervaring op de teller staan? Voka West-Vlaanderen ondersteunt je graag bij alle uitdagingen die met internationaal ondernemen samengaan. Je kan op ons rekenen voor opleiding, netwerking en advies op maat!

»

» »

Lerende netwerken (Production manager, Maintenance, Project Engineering, Safety, Production Teamleader, Quality, Logistics, safety voor HSE-managers (nieuw)) – verschillende opstartdata Lab: Versterk je rol als (junior) teamleider – start op 6 september Warehouse Scout!ng – start op 27 oktober

Sales, marketing & communicatie Sales, marketing en communicatie zijn belangrijke bouwstenen geworden binnen elke onderneming. Customer Journey Mapping, de ROI van marketinginspanningen, salesopleidingen,... We gaan telkens op zoek naar experten en professionele trainers waardoor je onmiddellijk de theorie in de praktijk kan zetten en implementeren in jouw onderneming!

» » » VOKA-NIEUWS ―

32

Lab: Start2Sales in b2b – start op 5 september Lab: Een online marketingstrategie op lange termijn voor jouw bedrijf – start op 20 september Lab: Onderhandelingstechnieken in sales – start op 8 november

» »

»

Go International – start op 6 september Business Club Food – voor internationaal actieve voedingsbedrijven – start 19 en 22 september Lab: Het belang van Trade Compliance in internationale handel – start op 13 oktober

Strategie, algemeen management & leiderschap Als leidinggevende ben je steeds op zoek naar kennis en praktische tips & tricks om de werking van jouw onderneming te verbeteren of verder te groeien als leidinggevende. Maar ook naar kwaliteitsvolle contacten met gastexperten en collega-deelnemers. Ook daarvoor ben je bij Voka West-Vlaanderen aan het juiste adres.

» » »

MBA Highlights Advanced – start op 22 september Accelero: 5 tot 20 miljoen euro omzet – start op 13 oktober Seminarie: (Laten) participeren in een onderneming doe je zo – 6 december


Overname & opvolging Voka West-Vlaanderen voorziet ook heel wat begeleiding en opleiding in het kader van familiale en niet-familiale overdracht. Van langlopende trajecten tot seminaries en infosessies.

» » »

Transitio – start op 18 oktober Family Business Happening – 20 oktober Family Academy: het familiaal charter – start op 24 oktober

Netwerken Op onze activiteiten kom je op een laagdrempelige manier in contact met andere ondernemers en professionals. We organiseren in heel West-Vlaanderen netwerkevents die voor jou en je bedrijf het verschil maken.

» » »

Niet zeker welke Voka-activiteiten het best bij jouw wensen passen? Jouw relatiebeheerder neemt graag de tijd om je door het aanbod te loodsen. Check www.voka.be/west-vlaanderen/relatiebeheer

VOKA-NIEUWS ―

Voka Ladies op bezoek bij kunstateliers Slabbinck en Concertgebouw Brugge. En er staat ook een business trip naar Londen op het programma. Jong Voka visits ECS en Flying Group en Jong Voka on Tour in France Sessies van de Bouw- en Vastgoedcommunity en de communities Voka One en Voka Vélo

33


de digitale werkbon-app registreren van uren en materiaal was nog nooit zo makkelijk ...

www.wappy.io


MICHAËL VAN ROBAEYS – ROBAWS

Tips van de expert Papierloos werken: het is iets waar veel bouw- en projectmatig werkende bedrijven nog altijd de neus voor optrekken. In Vlaanderen werkt ruim 70% van dergelijke ondernemingen nog niet met digitale tools. Michaël Van Robaeys, zaakvoerder van Robaws, geeft aan waarom dat wel een absolute aanrader is.

1. Bespaar tijd

“Werken met papieren werkbonnen heeft een enorm tijdvertragend effect. Als arbeiders na de werkdag hun bonnen op de stapel van de administratieve dienst zwieren, duurt het meestal even eer die verwerkt geraken. Zeker als bepaalde zaken minder duidelijk zijn opgeschreven, kan dat leiden tot twijfels. Wie papieren werkbonnen gebruikt als facturatiebasis, ziet vaak gebeuren dat de facturen te laat worden opgemaakt en dat onduidelijk geschreven werkbonnen geen ideale ‘bewijsstukken’ zijn om je factuur te verdedigen, indien nodig. Eigenlijk creëer je op die manier letterlijk een berg ‘dood geld’. Met digitale werkbonnen ben je meteen mee en kan de facturatie veel sneller gebeuren.”

2. Hou grip op je bedrijf

“Veel bedrijven herkennen volgende situaties vast wel: waar liggen die documenten? Is die nieuwe offerte al opgemaakt? Wat is er al gedaan voor dat ene project en wat moet er nog gebeuren? Hoe groter je wordt, hoe meer dergelijke problemen je creëert met een papieren administratie. Een goede digitale tool creëert structuur en vermijdt dat je collega’s moet lastig vallen met in principe overbodige vragen.”

PROBEER WAPPY NU GRATIS VIA WWW.WAPPY.IO

3. Creëer transparantie

“Een digitale aanpak faciliteert volledige transparantie. Met ‘track & trace’-systemen kan je de klant bewijzen wanneer en hoelang je teams op de werf zijn geweest. Die informatie is ook erg nuttig voor de dispatching op het bureau: als een team iets vroeger klaar is dan verwacht en nog een klein klusje kan doen bij dat ene project in de buurt, kan je dat nog meepikken. Digitalisering helpt je bedrijf te professionaliseren en verhoogt het serviceniveau naar je klanten toe.”

4. Optimaliseer je nacalculatie

“Met een papieren administratie heb je misschien wel een redelijk zicht op de gepresteerde uren, maar welke en hoeveel materialen zijn er gebruikt? Vaak ontbreekt die informatie, terwijl handige digitale tools beter toelaten om duidelijk aan te geven wat er zoal is meegenomen naar de werf. Die documentatie is cruciaal om te becijferen wat je concreet aan een project hebt verdiend. Digitale tools helpen om alles op te lijsten en leiden tot voortschrijdende inzichten voor nieuwe offertes. Zo kan je vlotter zien waar je extra winst kan halen, welke activiteiten je beter kan uitbesteden, enzovoort.”

SCAN DE QR-CODE VOOR NOG MEER TIPS


Sanctorum&Co

Kent u het voordeel van verhuren aan uw vennootschap? Als u een deel van uw privéwoning verhuurt aan uw vennootschap, wordt de huur beschouwd als een onroerend inkomen. Slechts 60% daarvan wordt echter belast en dus kan dit een interessante manier zijn om middelen van uw vennootschap naar uw privévermogen over te zetten.

Gebruikt uw vennootschap een deel van uw woning beroepsmatig als kantoorruimte of praktijk, dan kan u daar als privéeigenaar huur voor vragen. De ontvangen huurprijs wordt beschouwd als onroerend inkomen en is belastbaar. Het voordeel schuilt in het feit dat slechts 60% van het ontvangen huurinkomen aan de personenbelasting onderworpen is. Dat maakt zo’n huurinkomen interessanter dan de toekenning van extra loon. Maar let op! Afhankelijk van uw concrete situatie kan het net interessanter zijn om geen huur te betalen. Zo blijft er meer winst over om als dividenden uit te keren. Zorg ervoor dat de overeengekomen huurprijs niet te hoog is. Als u een bepaalde bij wet vastgestelde grens (5/3e van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen) overschrijdt, wordt dat gedeelte van de huurprijs geherkwalificeerd als een belastbare bezoldiging die wel voor 100% onderworpen is aan de personenbelasting en waarop u wel sociale bijdragen moet betalen. Als u niet de enige eigenaar bent van het onroerend goed (bv. het onroerend goed is eigendom van u en uw vrouw), maar enkel u bent zaakvoerder van uw vennootschap, dan moet enkel het aandeel van de huur volgens uw eigendomsaandeel onderworpen worden aan bovenvermelde beperking. Het aandeel van de huur dat toekomt aan de andere eigenaar, blijft volledig (en dus voordeliger) belast als een onroerend inkomen.

ONDERNEMERS&CO ―

36

Als u meerdere onroerende goederen verhuurt aan uw vennootschap, dan moet bovenvermelde huurherkwalificatie berekend worden per onroerend goed. U mag dus geenszins de herkwalificatiegrens toepassen door de opgetelde kadastrale inkomens te vergelijken met de opgetelde huurinkomsten.

De aan te geven huurinkomsten zijn de tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk ontvangen huurinkomsten, inclusief de huurvoordelen (bv. onroerende voorheffing.) Bent u enkel aandeelhouder van een vennootschap waaraan u een onroerend goed verhuurt, maar geen zaakvoerder, dan moet de herkwalificatiegrens niet toegepast worden en blijven de huurinkomsten in dit geval belast als onroerende inkomsten.

Gezien het verhoogde thuiswerk zal het beroepsmatig verhuren van privé onroerend goed aan de vennootschap in meer situaties kunnen toegepast worden. Uiteraard moet deze toepassing kunnen verantwoord worden. Zet zeker de verhuurafspraken duidelijk op papier in een huurovereenkomst. Frank Sanctorum en Elke Sanctorum, Sanctorum&Co

Voorbeeld Belastingplichtige is een aannemer met een bouwbedrijf. Hij is eigenaar van een onroerend goed met een niet geïndexeerd kadastraal inkomen van 2.000 euro. In 2022 verhuurt hij 25 % van zijn woning aan zijn vennootschap. Die betaalt daarvoor maandelijks 500 euro huurgeld, wat neerkomt op 6.000 euro per jaar. Te belasten als onroerend inkomen:

• • •

Maximaal te ontvangen huur (= bruto huurinkomen): 2.000 x 25 % x 5/3 x 4,86 = 4.050 euro 40 % kostenforfait: 1.620 euro Netto belastbaar huurinkomen: 2.430 euro Dit bedrag is onderworpen aan de personenbelasting, maar niet aan sociale bijdragen.

Te belasten als beroepsinkomen:

Huurinkomen geherkwalificeerd naar beroepsinkomen: 6.000 – 4.050 = 1.950 euro. Het beroepsinkomen is onderworpen aan de personenbelasting en aan sociale bijdragen.

www.sanctorum-co.be

SANCTORUM & CO BV Elfde Julistraat 229, 8530 Harelbeke 056/71 07 54 - harelbeke@sanctorum-co.be

BAETE, FRIMOUT, SANCTORUM & CO BV Kerkplein 18, 8800 Rumbeke

051/21 07 77 - rumbeke@sanctorum-co.be


Belexa Advocaten

Wanneer gebouwen nog steeds “kreunen” onder droogte? Ten gevolge van de steeds frequentere langdurig droge periodes worden verschillende regio’s al enkele jaren getroffen door verzakkingen ten gevolge van het uitdrogen en vervolgens inkrimpen van, onder andere, kleigronden. Ook in 2019 wezen we reeds op deze problematiek in onze tekst “’t Is weer voorbij die mooie zomer: wanneer ook gebouwen ‘kreunen’ onder de droogte”. Immers, het inkrimpen van de gronden leidt tot verregaande scheurvorming en zelfs stabiliteitsrisico’s voor sommige woningen, met schade die vaak oploopt in de tienduizenden euro’s en zelfs meer.

Al vrij snel bleek er zich een discussie te ontwikkelen tussen verzekerden enerzijds en brandverzekeraars anderzijds. Deze discussie draaide rond de vraag of er in bovenvermelde gevallen al dan niet dekking wordt verleend via de brandverzekering waar de wet van 17 september 2005 voorziet dat brandverzekeraars schade moeten vergoeden die een gevolg zijn van bepaalde natuurrampen zoals “aardverschuivingen” of “grondverzakkingen”. In tegenstelling tot hun verzekerden, zijn brandverzekeraars van oordeel dat het “inkrimpen van de kleibodem” niet kan worden beschouwd als een “natuurramp” in de zin van bovenvermelde verzekeringswet en er aldus géén aanleiding is tot vergoeding door de verzekeraar. In het bijzonder zijn de brandverzekeraars daarbij van oordeel dat er geen sprake is van “een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving.”

de woningverzekeraar tot vergoeding van de schade aan de woning.

Ondanks deze laatste verduidelijking door de wetgever, blijven menig verzekeraars ondertussen van oordeel dat niet elke droogteschade bij kleigrond aanleiding geeft tot dekking. De verzekeraars verfijnden hun argumentatie en wezen er daarbij op dat de interpretatieve wet hoe dan ook nog steeds een “inklinken van een belangrijke massa van de kleibodemlaag” vereist terwijl in vele gevallen de krimpwerking van kleigronden zich slechts zou voordoen binnen een “beperkte hoeveelheid” grond die zich net onder het aanzetpeil van de funderingen bevindt en er zodoende geen sprake is van een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag.

Tegelijk wees het Hof van Beroep erop dat enkel de gevolgschade aan de woning onder de dekking viel, terwijl de uitgestelde bouwkosten die ongeacht enig schadegeval toch ooit door de eigenaar zouden moeten worden gefinancierd niet onder de dekking vielen.

In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Gent er nu evenwel op gewezen dat ook deze stelling niet zomaar gevolgd kan worden nu het enkele feit dat de schade werd veroorzaakt door de zetting van het stukje kleilaag dat zich net onder het aanzetpeil van de fundering van de zijgevel bevond (in dit specifieke geval tussen 0,6 m en 1,2 m in de diepte), nog niet betekent dat er geen sprake is van het inklinken van een belangrijke massa grond. Het Hof wijst er immers op dat de gerechtsdeskundige in het concrete schadegeval had aangegeven dat de zetting/rijzing van de kleigrond zich naast de fundering ook voordeed over een grote oppervlakte. Het Hof hield m.a.w. ook rekening met de vastgestelde inklinking van de kleigrond in de breedte en veroordeelde

Een en ander toont de nood aan van het belang van een goed gevoerd deskundigenonderzoek met aandacht voor de juiste concrete omstandigheden van elk geval. Mathieu Albers

Wij zijn advocaten, maar vooral raadgevers. belexa.be

ONDERNEMERS&CO ―

Teneinde de rechtsonzekerheid weg te nemen, zag de wetgever zich alvast genoodzaakt om tussen te komen middels een interpretatieve wet van 29 oktober 2021 waarbij er werd verduidelijkt dat “het inklinken van een belangrijke massa van een kleibodemlaag” weldegelijk als een natuurramp dient te worden beschouwd in de zin van de wet van 2005. Pogingen van de verzekeringssector om voormelde interpretatieve wet te doen schorsen of

vernietigen, blijven tot op heden zonder succesvol gevolg.

37


Veel potentiële nieuwe tewerkstelling, uitgebreide exportmogelijkheden en wereldwijde faam in een nieuw marktsegment: het is POM West-Vlaanderen menens om een epicentrum van de droneindustrie te worden. Via het consortium Drone Port West-Vlaanderen staan er heel wat projecten in de steigers, die de komende jaren volop verder zullen worden ontwikkeld. “Drones kunnen een aanvullend businessmodel creëren voor onze regionale luchthavens”, is de overtuiging van Jean de Bethune, West-Vlaams gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM West-Vlaanderen.

“Uitblinken te land, ter zee en in de lucht” Drone Port West-Vlaanderen zet meer dan ooit in op pionierschap in nieuwe nichemarkt De focus op de drone-industrie in West-Vlaanderen is er gekomen door een samenloop van omstandigheden. “Enerzijds was de maritieme sector heel getriggerd door het ontwerp, de productie en de toepassingsmogelijkheden van drones. Toen er een mooie kans was om daar een aanzienlijke Europese subsidie voor binnen te halen, hebben we niet getwijfeld. Dat heeft het hele proces versneld en uiteindelijk geleid tot de opstart van het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen. In functie daarvan hebben we Sven Nachtergaele in augustus 2020 aangesteld tot Cluster Manager Drones binnen POM West-Vlaanderen”, legt Jean de Bethune uit.

REPORTAGE ―

38

Ergens is het evident dat de droneindustrie hier een ‘broednest’ vindt. “VIVES Noord heeft in Oostende bij het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum) al een tijdje een opleiding tot bachelor in de luchtvaart”, vervolgt de Bethune. “Dat is

een essentiële basis voor kennisontwikkeling. De kennisborging zal in de toekomst nog toenemen via de Technisch Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (TUA), opgericht door de provincie om de samenwerking tussen de hogescholen en universiteiten (Howest, VIVES, UGent en KU Leuven) te stimuleren.” Ook Voka toonde van meet af aan veel interesse in het verhaal. Bovendien lenen drones zich ook bij uitstek tot activiteiten in havens. “Ongetwijfeld zullen Oostende en Zeebrugge in de toekomst almaar meer gebruik maken van deze technologie. In Zeebrugge zijn drones nu al geconnecteerd met het 5G-netwerk om de veiligheid binnen de havenzone te helpen waarborgen. Daarnaast is er ook een duidelijke link met skeyes (het vroegere Belgocontrol, nvdr), omdat de compatibiliteit tussen drones en ander luchtverkeer natuurlijk cruciaal is.”

“In Zeebrugge zijn drones nu al geconnecteerd met het 5G-netwerk om de veiligheid binnen de havenzone te helpen waarborgen.” —

JEAN DE BETHUNE

Hubs De komende jaren zullen er in onze provincie diverse hubs voor drone-onderzoek en -activiteiten worden ontwikkeld. “Nu al is er in de haven van Zeebrugge een centrum voor opleidingen en zijn er testfaciliteiten voor kleinere toestellen”, legt Sven Nachtergaele uit. “Daarnaast bouwen we onder de vlag van het EFRO-GTI-project Drone Innovations vanaf deze zomer in Oostende


DRONE WEST Sven Nachtergaele en Jean de Bethune.

met de Drone Hub een compleet nieuwe accommodatie, naast het VLOC. Daar kunnen onder andere opleidingen voor het hoger onderwijs plaatsvinden en kunnen we tests op laboniveau uitvoeren. Drone Hub zal onder meer beschikken over een 15 meter hoge loods (waar indoor vliegen mogelijk is), met in het verlengde een stalen kooi. Er komen ook ateliers, kantoor- en workshopruimtes. Op termijn zullen we er ook investeren in een windtunnel en andere technologische faciliteiten.”

Blue Accelerator Het is geen toeval dat de 3 dronecentra zich aan de kust bevinden. “In functie van aquacultuur en zeeboerderijen kan je drones ook onder water inzetten om allerlei zaken te detecteren. Daarnaast hebben we in de Havengeul van Oostende Blue Accelerator, een gesofisticeerd testplatform voor bedrijven die hun eerste stappen offshore zetten”, aldus Sven Nachtergaele. “Ook andere organisaties en kennisinstellingen kunnen er van drones gebruik maken om tests te organiseren in real life-Noordzeeomstandigheden.”

We kunnen blijven doorgaan, want de toepassings- én exportmogelijkheden zijn enorm. “Dit is hét moment om (internationale) technologiebedrijven naar hier te halen die zich op dit nichesegment willen focussen. Op termijn kan de ontwikkeling van kennis ook leiden tot de creatie van start-ups, die samen met andere ondernemingen hun innovaties wereldwijd kunnen commercialiseren, temeer omdat drones mogelijkheden tot kruisbestuiving met tal van andere branches bieden én bijdragen tot de verduurzaming van onze maatschappij. Daarnaast biedt dit ongelooflijke kansen om onze regionale luchthavens in Kortrijk en Oostende extra zuurstof te geven. Onze politici doen er goed aan de enorme waarde van die cruciale assets niet te onderschatten”, besluit Jean de Bethune. (BVC - Foto Kurt)

REPORTAGE ―

Op termijn komt er hoogstwaarschijnlijk ook op de luchtmachtbasis van Koksijde een extra hotspot voor drones. “Eens de militairen er definitief zijn vertrokken, willen we met de gemeente Koksijde samenwerken om een zone te creëren voor technologische bedrijven. Zij zouden dan onder meer de startbaan kunnen gebruiken. De basis bevindt zich niet alleen vlakbij de zee, maar is voor drones een ideale startplaats

richting Westhoek en de talrijke agrarische gebieden in die regio. Op termijn kunnen we drones daar bijvoorbeeld inzetten om vanuit de hoogte te bekijken welke teelten aangetast zijn door een bepaalde ziekte, zodat landbouwers veel gerichter en beperkter kunnen besproeien. Dat komt ons milieu én onze gezondheid ten goede. Op termijn kunnen op basis van door drones gemaakte vaststellingen taakkaarten worden gemaakt, waarna zelfrijdende tractoren de uitvoering daarvan voor hun rekening nemen”, verklaart Jean de Bethune.

Met Drone West organiseert POM West-Vlaanderen op 23 juni een interessant evenement op Bluebridge Oostende, de businessincubator die zich vooral richt op de blauwe economie. “Een 20-tal standhouders zullen er demonstraties met drones geven te land, ter zee en in de lucht”, verduidelijkt Sven Nachtergaele. “Daarnaast hebben we ook 2 sprekers uit de bedrijfswereld uitgenodigd voor lezingen over de links tussen drones met het klimaat, ‘offshore’ en ‘security and safety’.”

39


DOSSIER

Startersspecial

“Start met je

DOSSIER ―

40

why”

Astrid De Clerck, Evy De Bruyker, Hannes Careel en Aline Geldhof.


Voka-team begeleidt startende ondernemers bij eerste stappen in bedrijfsleven Het team Jong Ondernemen van Voka West-Vlaanderen begeleidt jonge, startende ondernemers bij elke levensfase van hun bedrijf. Wie even met begeleiders Astrid De Clerck, Evy De Bruyker, Aline Geldhof en Hannes Careel praat, merkt meteen dat ze dat met hart en ziel doen. “Wij krijgen het er echt warm van als we ondernemers kunnen ondersteunen en hen zien groeien. Ze moeten het uiteraard vooral zélf doen, maar als jonge ondernemers ons laten weten dat ze zonder onze begeleiding nog niet zo ver zouden staan, krijgen wij een zeer goed gevoel.”

Van een toekomstige ondernemer die nog zijn eerste stappen moet zetten op de markt tot een succesvolle starter die graag verder wil groeien, en alle ondernemers daar tussen: allemaal kunnen ze terecht bij het team Jong Ondernemen. “We bieden hen coaching op maat, aangepast aan de fase waarin hun bedrijf zich op dat moment bevindt”, zegt Aline. Om dat zo gericht mogelijk te kunnen doen, worden de ondernemers in 3 groepen onderverdeeld. “De StandUp-deelnemer is de toekomstige ondernemer vol ideeën, die nog geen uitgekiend businessmodel heeft. Samen verfijnen we die ideeën, buigen we ons over een businessmodel en een financieel plan, en nemen we sterktes en zwaktes onder de loep. Het is de bedoeling dat ze aan het eind van het traject de nodige inzichten hebben om te beslissen: doe ik het of doe ik het niet?” De StartUp-deelnemer

“Een sterk netwerk hebben is een meerwaarde bij de opstart en de groei van een bedrijf.”

staat al iets verder: die is al gestart en wordt met de eerste uitdagingen geconfronteerd. “Samen omzeilen we de eerste klippen op die koers.” De ScaleUpper ten slotte heeft al een marktklaar product en realiseert al een omzet van minimaal 100.000 euro per jaar. “De komende jaren willen onze ScaleUps die omzet graag laten groeien tot meer dan 1 miljoen euro. Samen bekijken we hoe ze dat best aanpakken, hoe ze medewerkers kunnen aantrekken, hoe ze hun verkoop structureren, hoe ze internationaal kunnen groeien,…”, zegt Evy. Een goed idee “Een goed idee hebben, is een goed begin. Maar dat wil niet zeggen dat je er succes mee gaat hebben of dat je op enkele maanden tijd ‘binnen’ bent. Je moet jezelf kritische vragen durven stellen, niet alleen bij het prille begin, maar ook bij elke verdere stappen die je met je bedrijf zet”, vertelt Hannes. Een succesvol ondernemersverhaal begint altijd met het bepalen van je ‘why?’. “Je hebt een why op businessvlak en eentje op persoonlijk vlak”, zegt Aline. “Focus je niet alleen op je product, op de oplossing die je biedt, maar vraag je ook af welk probleem je ermee oplost. Waarom zou een klant kiezen voor je product en zou hij daarvoor willen betalen? Bij je persoonlijke why moet

je je afvragen waarom je doet wat je doet. Ben jij de juiste persoon om dat te doen? Waarom? Haal jij er energie uit, of kost het je net veel energie? Heb je de nodige drive en passie voor wat je wil doen?” “Waar wil ik naartoe? Welk bedrijf wil ik zijn? Jezelf die vragen van bij de start stellen, zorgt ervoor dat die antwoorden echt van bij het begin in je bedrijfscultuur zitten en je je medewerkers later vlotter meekrijgt in je groeiverhaal”, vult Evy aan. Netwerken Naast de coaching op maat, via groepssessies maar ook via individuele begeleiding, speelt ook netwerken een heel belangrijke rol in de trajecten bij Jong Ondernemen. “Een sterk netwerk hebben is een meerwaarde bij de opstart en de groei van een bedrijf. Het helpt je de juiste stappen te zetten op het juiste moment”, zegt Astrid. “Deelnemers komen via onze trajecten in contact met peers, ondernemers die met hun bedrijf ongeveer in dezelfde fase zitten. Ze horen dat anderen hetzelfde meemaken en kunnen ervaringen met elkaar delen. Dat werkt heel verbindend.” “Bovendien leren ze op netwerkevenementen ook andere ondernemers kennen die al verder staan. Ook die ontmoetingen zijn heel waardevol: we merken dat ondernemers graag tips geven aan anderen die hetzelfde meemaken. Zij worden vol nostalgie teruggekatapulteerd naar de tijd dat zij aan het opstarten waren. Ze delen de kennis die zij kregen als starter en vooral: ze

DOSSIER ―

41


De tips

delen de tips waarvan ze wilden dat ze deze zelf hadden gekregen.”

van team Jong Ondernemen

Tegenslagen Dankzij de combinatie van coaching en netwerken tijdens de trajecten van Jong Ondernemen krijgen deelnemers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. “Een bedrijf opstarten kan soms een echte rollercoaster zijn. Wij zijn er voor hen, bij elke stap op hun weg. Ook als het eens minder goed gaat. Tegenslagen horen bij het ondernemerschap en wij maken ze bespreekbaar. Achter elk succesverhaal schuilt heel wat miserie op de weg naar dat succes.” “Ondernemen is geen exacte wetenschap en wij hebben ook niet alle waarheden in pacht. Maar door een klankbord te zijn, laten we hen zaken in twijfel trekken die ze zelf soms onterecht evident vonden. We leggen pijnpunten bloot, zorgen voor wat extra zuurstof. De ondernemers doen het nog altijd zelf, maar we geven een duwtje in de juiste richting. Ondernemers die ons laten weten dat ze zonder Jong Ondernemen nog niet zo ver zouden staan, dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Of ondernemers die aan het einde van hun traject vragen of ze nog altijd mogen bellen als er iets is, dat geeft veel voldoening. Daarvoor doen we het”, klinkt het in koor. (JM - Foto DD)

StandUp af of jij Een goed idee is een eerste stap, maar vraag je ren. echt de juiste persoon bent om het idee te lance

»

Denk niet enkel na over de oplossing die je met je product aanreikt, maar denk goed na over het probleem dat je daarmee oplost.

»

»

» Het boek Start with Why van Simon Sinek benadrukt hoe belangrijk het is om je ‘why’ te bepalen voor je met een onderneming start. “In het boek vind je echt de filosofie die ook wij uitdragen: een bedrijf opstarten doe je vanuit je why.” Simon Sinek studeerde culturele antropologie. Hij werd wereldberoemd met zijn TED talk “Start with why, how great leaders inspire action”.

DOSSIER ―

42

»

soms Bepaal je doelgroep. Een fout die ondernemers maken, is iedereen willen bedienen. Je kan niet iedereen aanspreken en servicen. krijgen, Durf jouw idee te delen. Je zal veel extra input worden. waardoor jouw project alleen maar sterker zal en. Andere perspectieven doen jouw business groei de Vertrouw op je netwerk en laat je omringen door juiste mensen.


StartUp »

Focus niet te veel op je ‘wat’; kijk ook bewust naar je ‘waarom’. Ondernemers durven in deze fase wel eens hun focus vergeten. Koppel geregeld terug naar je waarom en vraag je af of wat je doet nog altijd klopt.

»

Zorg dat je een product hebt tegen een prijs waar je het zelf kan voor afleveren, maar die klanten tegelijk ook bereid zijn te betalen.

»

Ken je cijfers: ken je omzet en marge, weet ook waar je omzet vandaan komt.

»

Probeer de ad hoc manier van werken achterwege te laten en structuur te steken in wat je doet.

»

Durf doelstellingen vast te leggen. Vraag je af waar je naartoe wil met je bedrijf. Leg de lat daarbij ook voldoende hoog.

»

Wees bereid om véél tijd en energie te investeren in je bedrijf. Het wordt je leven. Het is geen hobby. Blijf wel oog hebben voor een goede work-life balance. Ondernemerschap is geen sprint… het is een marathon.

»

Laat je goed omringen. Vraag je af met wie je eventueel kan samenwerken en hoe je elkaar zou kunnen versterken.

ScaleUp »

Bepaal je strategie. Welk bedrijf wil je zijn, waar wil je naartoe? Je strategie hangt ook samen met je ‘why’ en bepaalt het DNA van je bedrijf. Hoe vroeger je daarmee start, hoe beter dat ingebed zit in je bedrijfscultuur en hoe makkelijker je je team meekrijgt.

»

Maak bewuste keuzes. Bepaal voor welke klanten je wil werken en durf neen zeggen tegen klanten die niet in dat plaatje passen. Betrek ook je medewerkers, zodat ze die strategie mee uitdragen.

»

De grootste successen behaal je met je hele team. Zorg dat je je medewerkers meehebt in je groeiverhaal.

»

Zorg dat elke beslissing die je neemt, past in je strategie.


Voka 4 Students

Egon Gevaert lanceerde al 2 start-ups

Egon Gevaert.

Jonge ondernemer helpt bedrijven jonge doelgroepen te bereiken Amper 19 jaar oud is Egon Gevaert, en met Storything en Zoomers heeft hij al 2 succesvolle start-ups gelanceerd. Storything maakt websites waarop beleving en storytelling centraal staan. Met Zoomers activeert Egon jongeren om verfrissende en moderne campagnes uit te rollen via onder andere sociale media. “Mijn jonge leeftijd is een sterkte in deze branches”, vindt hij.

Dat Egon zo vroeg is begonnen met ondernemen, komt voort uit zijn passie voor programmeren en storytelling. “Ik heb op mijn vijfde een computer gevraagd aan de Sint en ben op mijn negende begonnen met programmeren”, vertelt hij. “Meteen na mijn 18de verjaardag ben ik naar de notaris getrokken om mijn eigen bedrijf op te starten. Ik kon niet wachten om met die passie voor programmeren en storytelling iets in de ondernemerswereld te gaan doen.”

DOSSIER ―

44

Beleving Anderhalf jaar later werken er 2 freelancers en één medewerker in dienstverband fulltime voor Storything. Zo’n 90 bedrijven deden al een beroep op Egon voor een nieuwe website. “We maken websites, maar niet op de klassieke manier. Op de sites die wij creëren, staan beleving en storytelling centraal. De klant wordt via de website als het ware door het bedrijf geleid en krijgt het

gevoel dat hij het bedrijf en waarvoor het staat, echt leert kennen.” Ook in zijn tweede bedrijf Zoomers staat outside the box-denken centraal. Egon verbindt jonge creatievelingen met bedrijven die op zoek zijn naar moderne marketing. “We zijn als het ware de externe marketingafdeling van een bedrijf. Met traditionele campagnes mis je vaak een creatieve, jonge insteek. Dat is net waar wij in het plaatje passen. Zeker wanneer het gaat over campagnes met een jonge doelgroep staan we sterk. Wij brengen creatieve studenten en freelancers jonger dan 26 jaar samen om in duo aan een marketingcampagne te werken. We geloven sterk in het potentieel van onze Gen Z’ers.” Coworkingspace Egon werkt vanuit de coworkingspace Hangar K in Kortrijk, waar hij als starter ook

werd begeleid. “Een grote meerwaarde aan deze plek, is het feit dat je er je netwerk echt wel mee uitbreidt. Een groot deel van onze groei is daaraan te danken, omdat klanten via mond-tot-mondreclame tot bij ons komen of via andere contacten worden aangereikt.” Egon volgt sinds kort ook het Bryo StartUp-traject bij Voka West-Vlaanderen. “Ik heb daar in de korte tijd al veel aan gehad. Als je onderneemt, is het superbelangrijk dat je je omringt met de juiste mensen. Dankzij Bryo krijg ik de juiste coaching én heb ik mijn netwerk al flink uitgebreid.” (JM - Eigen foto) www.storything.be

Mijn Why

“Ik heb Storything opgezet vanuit mijn passie voor storytelling. Vrij snel is Zoomers daaruit gegroeid. Dat we met onze bedrijven een grote impact kunnen hebben op onze klanten en het verschil kunnen maken, daar haal ik veel voldoening uit.”


Swivvle zorgt voor licht in het donker Lien Degrauwe uit Wevelgem brengt met Swivvle een nieuw merk uit dat zwakke weggebruikers op een modieuze manier zichtbaar maakt in het donker. “Zonder Bryo StartUp had ik nooit zo snel zo’n uitgebreid netwerk kunnen uitbouwen.”

Het idee voor Swivvle kreeg Lien dankzij haar kinderen. “Ze worden stilaan oud genoeg om er zelf met hun fiets op uit te trekken”, legt ze uit. “Ik wil uiteraard dat ze dat veilig kunnen doen en dat ze gezien worden in het donker. Maar het aanbod op de markt wat dat betreft was teleurstellend, vond ik. Je loopt er al snel bij als een halve kerstboom, vol met fluo en lichtjes. Fashionable en cool is dat niet, waardoor iets oudere kinderen en jongeren liever geen dergelijke accessoires dragen.” Lien contacteerde een fabrikant van fietshelmen in China, met de vraag om reflectietechnologie te gebruiken voor fietshelmen. “Die reflectietechnologie wordt nu gebruikt bij de grijze strookjes op fluohesjes. Zodra er licht op die strookjes valt, reflecteren ze. Ik wilde die technologie graag gebruiken in de basisgrondstof van fietshelmen en dan het liefst nog in verschillende kleuren, niet enkel in dat saaie grijs.”

werk van alle deelnemers en gastsprekers op voorhand gescreend. Als daar contacten tussen zaten die interessant waren voor mij, heb ik hen telkens gevraagd om mij eventueel voor te stellen aan hun contact. Als je wordt aanbevolen door iemand, staan ondernemers veel meer voor je open dan wanneer je gewoon op goed geluk een mailtje stuurt. Op die manier heb ik heel snel een zeer kwalitatief netwerk kunnen opbouwen. Dat was me op zo’n korte termijn nooit gelukt zonder Bryo StartUp.” Via haar contacten raakte ze ook aan de praat met Studio 100 en nu bekijken ze samen de

mogelijkheden voor helmen met bekende Studio 100-figuren. Ook over de inhoud van het traject is Lien heel tevreden. “Er kwamen topics aan bod die voor mij wat aanvoelden als ‘ver van mijn bed’, maar ik ben toch telkens gegaan. Door die sessies heb ik een stevige basis meegekregen van heel uiteenlopende thema’s, wat ik persoonlijk echt een plus vind.” (JM - Foto Kurt) www.swivvle-official.com

Mijn Why

“Ik wil met mijn producten mee bijdragen aan verkeersveiligheid. Kinderen tot volwassenen moeten kunnen kiezen uit coole accessoires, zodat dat geen drempel vormt voor hen om te zorgen dat ze zichtbaar zijn in het donker.”

Doorbraak Zoiets was nog nooit eerder gedaan en dat zou ook niet lukken, hoorde Lien van de fietshelmfabrikant. “Maar we hebben gepusht en hebben in samenwerking met een professor chemie gedetailleerde instructies gestuurd over hoe ze dat moesten aanpakken. Na enkele maanden kregen we goed nieuws: de fabrikant was geslaagd in ons opzet. Dankzij deze doorbraak kunnen we innovatieve fietshelmen maken in leuke kleuren en zelfs ook met afbeeldingen en logo’s voor bedrijven. Ze zijn trendy en zorgen tegelijk voor extra zichtbaarheid eens het donker wordt. Swivvle is er niet alleen voor kinderen uiteraard, maar ook voor volwassenen.”

Lien Degrauwe.

DOSSIER ―

Lien neemt deel aan het Bryo StartUp-traject van Voka, iets waarover ze heel tevreden is. “Ik heb echt letterlijk alles eruit gehaald dat erin zat”, vertelt ze. “Ik ben naar elke sessie geweest en heb telkens het net-

45


Innomatic en Ikologik optimaliseren samen productieprocessen Tom Piette van het Wevelgemse Innomatic, dat productieprocessen automatiseert, en Tom Serru van het Brugse Ikologik, dat via sensoren data verzamelt van die productieprocessen om ze te kunnen optimaliseren, slaan de handen in elkaar. Samen willen ze de activiteiten van ondernemers efficiënter helpen maken. Het tweetal neemt ook deel aan Bryo ScaleUp. “Een traject waar we veel uit halen.”

Tom Piette van Innomatic is gespecialiseerd in proces- en bedrijfsautomatisering. Het bedrijf stemt nieuwe productielijnen, transportbanden en industriële bewerkingen op elkaar af tot één optimaal productieproces. Tom Serru van Ikologik ontwikkelde dan weer een applicatie die productieprocessen in kaart brengt en inzichten geeft, zodat het machinepark zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en er kan worden bespaard op grondstoffen. Op die manier maakt Ikologik productieprocessen in ondernemingen efficiënter en duurzamer. “Een samenwerking was gewoon logisch”, zegt Piette. “Samen maken we de productieprocessen van bedrijven zo efficiënt mogelijk. Innomatic installeert sensoren in het productieproces, Ikologik haalt daar de data

uit om het productieproces te analyseren en optimaliseren.” Dely Wafels in Estaimpuis is één van de bedrijven waar Innomatic en Ikologik samenwerken. “Als we in het verleden een bepaalde hoeveelheid moesten produceren voor een klant, dan berekenden we hoeveel deeg we daarvoor nodig hadden”, zegt zaakvoerder Davy Van Poucke. “We rekenden daarbij flink wat marge. Er kan immers altijd iets mislopen met het productieproces en je wil uiteraard niet voor een kleine hoeveelheid opnieuw alles moeten opstarten. Dankzij de samenwerking van Innomatic en Ikologik weten onze mensen in de bakkerij in real time hoeveel product er geproduceerd werd. Zodra de

beoogde hoeveelheid wordt bereikt, kan de productie stopgezet worden. Dat maakt ons productieproces veel efficiënter. We hebben veel minder overschot, omdat we geen marges meer moeten incalculeren.” Langetermijnrelatie Uiteraard zijn Innomatic en Ikologik niet de enige aanbieders op de markt. “Wij kunnen ons veel flexibeler opstellen dan grotere bedrijven. Ondernemingen hoeven niet meteen alle parameters te monitoren. Ze kunnen starten met de parameters die voor hen het grootste verschil maken en eventueel later nog opbouwen als ze dat willen. Wij gaan voor een duurzame langetermijnrelatie met de klant.” Tom Piette startte Innomatic op in 2015, Tom Serru startte 6 jaar geleden met Ikologik. Beide zaakvoerders volgen het Bryo ScaleUp-traject bij Voka. “De grootste plus voor mij is het netwerk dat je uitbouwt tijdens het traject”, zegt Tom Piette. “Het is verrijkend om mensen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Ik heb ook het gevoel dat we tijdens het traject gepusht worden om meer stil te staan bij wat we doen.” Tom Serru vult aan: “Je wordt verplicht om een stap achteruit te zetten en met een helikopterblik naar je eigen bedrijf te kijken. ‘Welke richting wil ik uit, hoe wil ik mijn bedrijf klaarmaken voor de toekomst?’ De coaches fungeren als klankbord. De topics die aan bod komen, zijn telkens aangepast aan de fase waarin we met ons bedrijf zitten op dat moment. Ik ben heel blij dat ik eraan deelneem.” (JM - Foto DD) www.ikologik.com www.innomatic.be

Onze Why

DOSSIER ―

46

Tom Serru en Tom Piette.

Innomatic: “Ik wil jonge bedrijven helpen bij het automatiseren en optimaliseren van hun proces en dat ook koppelen aan een visueel inspectiesysteem.” Ikologik: “Met onze applicatie willen we bedrijven helpen om hun productiesysteem te optimaliseren en efficiënter te maken.”


Gen-X

The Moris Company tilt je hr-beleid naar hoger niveau Frédéric Van Damme van The Moris Company in Brugge helpt bedrijven met een andere bril naar hun hr-beleid kijken. “De war for talent, die bestaat niet. Bedrijven moeten hun zoektocht naar medewerkers gewoon anders aanpakken en verder kijken dan de checklist op hun vacature. Opleiden wordt steeds vaker het nieuwe recruiten.”

Frédéric zegt ‘HR is not a function, it’s a mindset’. “We triggeren ondernemingen

Rachel De Rudder en Frédéric Van Damme.

om met een andere bril naar hun hr-beleid te kijken. Dat het overal zo moeilijk is om werkkrachten te vinden, brengt onvermijdelijk een innovatieve aanpak naar onze sector. Staar je niet blind op de profielvereisten in je vacature. Durf ook mensen aan te nemen die niet de juiste studie volgden of die minder ervaring hebben dan je voor ogen had. Als ze het juiste talent hebben en de juiste motivatie, kan je met een opleiding ook veel bereiken. Het kost je zelfs uiteindelijk minder dan recruiters betalen die op zoek moeten gaan naar mensen.” Interessant voor netwerk Frédéric Van Damme nam ook deel aan Bryo Gen-X. Een aanrader, vindt hij zelf. “Ik wilde graag een dergelijk traject voor starters volgen, maar daarbij wilde ik niet alleen tussen twintigers zitten die hun eerste stappen zetten in de bedrijfswereld. Die jonge gasten zijn superboeiend, maar het leek me waardevol om daarnaast ook ondernemers te ontmoeten die wat meer matuur zijn en op dezelfde plek in hun carrière zitten. Zo’n traject is ook bijzonder interessant voor je netwerk.”

The Moris Company zorgt ook, in samenwerking met Rachel De Rudder, voor de inhoud van het Welt-traject bij Voka. Daarbij krijgen hr-managers inzicht en advies op maat over hun personeels- en opleidingsbeleid, ontdekken ze opportuniteiten waarmee ze werkkrachten kunnen aantrekken en kunnen ze ervaring delen met andere ondernemingen. “We proberen hen te laten bouwen aan een inclusieve onderneming, waarbij al hun medewerkers alle kansen krijgen om zich ten volle te ontplooien. Stap één in de zoektocht naar voldoende medewerkers is er immers voor zorgen dat je eigen mensen blijven.” (JM - Foto MVN) www.moris.company

Mijn Why

“We willen een hr-mindset creëren bij bedrijven door hen te inspireren rond het belang van hr, en door organisaties en hr-afdelingen te ondersteunen met onze expertise.”

DOSSIER ―

Frédéric Van Damme startte eind 2020 met The Moris Company in Brugge. Zelf had hij er al enkele jaren in de hr-sector op zitten. Hij wilde met een eigen bedrijf andere ondernemingen ondersteunen bij hun hr-beleid. “We doen dat op heel uiteenlopende vlakken. Dat kan bijvoorbeeld een kmo zijn die een halve dag per week wat hulp wil bij de hr, maar ook een bedrijf met enkele honderden medewerkers dat hulp wil bij het optimaliseren van zijn aanwervingsbeleid, of een onderneming die met verloop te kampen heeft en ons vraagt om uit te zoeken wat ze daaraan kan doen.” Frédéric Van Damme bouwt als founder en bestuurder The Moris Company uit tot een professionele hr-dienstenorganisatie, samen met managing partner Rachel De Rudder. The Moris Company wil bij elke opdracht het hr-beleid van de klanten naar een hoger niveau tillen. “We ontlasten bedrijven niet gewoon wanneer ze tijdelijk hr-ondersteuning nodig hebben, we zorgen er ook voor dat het hr-beleid beter is dan toen we de opdracht aanvaardden. We zoeken met andere woorden niet alleen medewerkers voor de 10 vacatures die er op dat moment zijn: we zorgen er ook voor dat het bedrijf beter wordt in recruiten en dat het zich als aantrekkelijke werkgever in de markt kan zetten. ‘Wie zijn we? Wat is ons DNA? Hoe is het om voor ons te werken?’ En die boodschap vertalen we naar de buitenwereld.”

47


Tandpasta voor sommeliers Gevoelige tanden, tandpijn, tandplak, rode tanden en aantasting van het tandglazuur: mond- en tandproblemen bij sommeliers komen meer voor dan je denkt. De innovatieve en fluoridevrije tandpasta Karmicare verhelpt dat probleem. De tandpasta is een idee van de West-Vlaamse ondernemer Victor Popov. “De manier waarop we onze tanden verzorgen, kan anders én beter. Meer afgestemd op de momenten van de dag, zoals bij een ochtend- en een avondgezichtscrème. Daarom heb ik zelf een natuurlijke, fluoridevrije tandpasta ontwikkeld, geënt op de tandpasta die ook gebruikt wordt door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het is een gezonde tandpasta, een effectief alternatief voor fluoridetandpasta’s, zonder schadelijke neveneffecten.” Karmicare is nu al een dik jaar te koop. De tandpasta wint stilaan aan succes, vooral bij mensen die op zoek zijn naar een fluoridevrije tandpasta of naar een tandpasta die komaf maakt met al lang aanslepende tandproblemen. www.karmicare.com

RaM is Oostendse Starter van het Jaar

Uw partner voor proactief en gericht advies. www.axxi.be DOSSIER ―

48

Brugsesteenweg 513,

T

056 73 15 45

8520 Kuurne

E

info@axxi.be

Tijdens de uitreiking van de Oostende Awards is RaM – Rope-access Maeckelbergh uitgeroepen tot Starter van het Jaar. Met rope-access biedt RaM met touwtechnieken een veilige, efficiënte en vaak prijscompetitieve oplossing voor opdrachten die moeilijk bereikbaar zijn door hoogte, diepte of in besloten ruimtes. Zaakvoerder Martijn Maeckelbergh was in de wolken: “We zijn leverancier van een product waar we helemaal achter staan. Toen ik een jaar geleden begon, had ik nooit gedacht dat ik hier zou kunnen staan. Daarvoor alleen al ben ik gigantisch dankbaar. We zijn heel erg blij met deze erkenning en we bouwen met evenveel enthousiasme en gedrevenheid verder aan ons pad!”


Jong geweld(ig) Jong Voka Talks De Jong Voka Talks zijn een gloednieuw initiatief van Jong Voka West-Vlaanderen om jonge ondernemers, familiale opvolgers en high potentials via korte momenten te informeren over interessante topics. De eerste Jong Voka Talk wordt verzorgd door Stella P. en vindt plaats op dinsdagmiddag 21 juni. Er zal ingezoomd worden op het model van Quinn, het verschil tussen een raad van advies en een raad van bestuur, corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid. Je kan deze talk fysiek volgen in Voka | Brugge of online. Meer info: astrid.declerck@voka.be

Seaberry Liquids lanceert tweede drank Seaberry Liquids, het West-Vlaamse bedrijf achter Duno, lanceert kort na een eerste succesvolle jaar zijn tweede drank op basis van de duindoornbes. De broers Hannes en Pepijn Vandebotermet kwamen een tweetal jaar geleden met het idee om samen iets te ondernemen. Hun professionele culinaire passie en hun liefde voor het strand en de duinen leidde tot een experiment met duindoornbessen. Zo richtten ze samen met Charly Braet en Bram Delva Seaberry Liquids op. Eén jaar later werden bijna 10.000 flessen verkocht in Vlaanderen. De tweede creatie, de Duno Bitter, vertrekt vanuit dezelfde basis als de likeur maar is minder zoet en bevat een bittere toets door het toevoegen van kinabast, een natuurlijk product dat ook in tonic zit. Bij de jonge ondernemers blijft de duindoornbes centraal. “We nemen niet weg dat we in de toekomst nòg producten zullen lanceren, maar focussen nu eerst op de komende zomermaanden waar we hard op aan het inzetten zijn”. www.seaberryliquids.com

DOSSIER ―

49


Shoow maakt inspirerende presentaties Matthias Cornette (32) maakt met zijn Iepers bedrijf Shoow professionele en inspirerende presentaties in PowerPoint en Keynote. Hij mag onder meer MediaMarkt en de Pro League tot zijn klanten rekenen. “Veel mensen beseffen niet eens welke mogelijkheden er zijn. Mijn presentaties vertellen een verhaal.”

De klik tussen Matthias en PowerPoint was er altijd al. Telkens er een schoolopdracht opgeluisterd kon worden met een PowerPoint, haalde hij er één bij. Na zijn studie Toegepaste Economische Wetenschappen werkte Matthias onder meer in de financiële en de marketingsector. “Tijdens een extra opleiding had ik een docent die een heel erg slechte PowerPoint had meegebracht. Ik vond het zo’n zonde voor de boodschap die hij kwam brengen. Want met een slechte presentatie ondermijn je je eigen professionaliteit.” Daarom wil hij bedrijven helpen om dat te voorkomen. “Ik heb me enkele maanden verdiept in de mogelijkheden van PowerPoint en Keynote en ben in bijberoep gestart met Shoow. Ik help bedrijven om hun verhaal tot leven te laten komen in presentaties. Ik doe als het ware aan storytelling: ik maak PowerPoints die zo weinig mogelijk aanvoelen als een PowerPoint.” 2 jaar na de opstart besliste Matthias om fulltime zelfstandig te worden. “Tijdens de coronacrisis kreeg ik merkelijk veel meer aanvragen binnen, want voor digitale bijeenkomsten vormde een kwalitatieve presentatie een echte meerwaarde. Toen ik op een bepaald moment bijna een maand verlof moest nemen om alle opdrachten voor Shoow af te krijgen, heb ik besloten de sprong te wagen.”

DOSSIER ―

50

Shoow Academy De opdrachten lopen nog altijd even vlotjes binnen. “Veel bedrijven vinden me via LinkedIn, andere klanten komen dan weer via andere bedrijven bij mij terecht.” Matthias verzamelde al heel wat mooie referenties, van MediaMarkt en AQUALEX tot Unilin en Esso, en van hogeschool VIVES tot de Pro League. “Laatst had de CEO van MediaMarkt Zwitserland een foto gepost van zijn speech, met mijn PowerPoint in de achtergrond. Dan haal ik daar toch wel

voldoening uit.” Shoow zou perfect kunnen uitbreiden als het enkel van de opdrachten afhing. “Ik moet spijtig genoeg al te vaak ‘neen’ zeggen op dit moment. Maar het is héél moeilijk om iemand te vinden die tegelijk houdt van PowerPoint én grafische en creatieve skills heeft. Om bedrijven toch al wat meer te helpen, geef ik met de Shoow Academy opleidingen en workshops.” Matthias is een enthousiast lid van Bryo en hij komt zo vaak hij kan naar de events van Jong Voka. “Daar kom je echt terecht in een community van ambitieuze en gedreven jonge ondernemers. Het is leuk

om bestaande klanten te ontmoeten en bestaande relaties wat te verstevigen, maar je leert ook nieuwe ondernemers kennen. Ik vind de events ook altijd inhoudelijk sterk in elkaar zitten.” Hij zorgde op een Jong Voka-event bij ION voor visuele ondersteuning met een presentatie en kreeg daar mooie reacties op. “Dat soort opdrachten helpt me om met Shoow nieuwe segmenten aan te snijden. De eventsector bijvoorbeeld, waar het belang van goeie presentaties ook meer wordt ingezien.” (JM - Foto DD) www.shoow.be

Mijn Why

“Met Shoow help ik bedrijven met presentaties die hun professionaliteit kracht bij zetten. Je mag nog zo’n goed idee hebben, als het slecht gepresenteerd is, komt de sterkte ervan niet tot zijn recht.”

Matthias Cornette.


“Het innovatiepotentieel hier houden” Brugge.Inc zit op kruissnelheid Goed een jaar na de start is Brugge.Inc(ubator) al aan ruimere huisvesting toe. “De 24 werkplekken voor innovatieve start-ups aan het station worden ingeruild voor een drievoud aan seats in het Katelijnepoort Business Center, zodat we ook scale-ups kunnen aantrekken”, vertelt Evy De Bruyker.

De verhuis naar het pand op de hoek van de Baron Ruzettelaan en de Brugse ring is gepland net voor het bouwverlof en betekent meteen een verdubbeling van de beschikbare oppervlakte (1.000 m2). “Sinds onze start in februari 2021 zijn we van 3 naar 11 start-ups gegaan, die al voor 5 nieuwe jobs zorgden. In 5 jaar tijd willen we 100 embryonale start-ups ondersteunen om ze naar start-up/scale-up te brengen. We mikken daarbij louter op bedrijven met een hoge graad aan innovatie, die van ons adviescomité een ‘go’ moeten krijgen voor de INCubator.”

Uitvliegen Evy De Bruyker: “De INCubator is uniek in deze regio door de combinatie van betaalbare huisvesting, community en coaching. Met elk van de ondernemers doorloop ik een traject waarbij we op regelmatige basis samenzitten om de uitdagingen waar ze voor staan aan te pakken en te kunnen groeien met hun bedrijf. Ze moeten voor mij veel oefeningen en opdrachten doen.”

“In 5 jaar tijd willen we 100 embryonale start-ups ondersteunen om ze naar start-up/scale-up te brengen.” —

PABLO ANNYS EN EVY DE BRUYKER

“Het is de bedoeling dat de bedrijven hier een tijdlang incuberen. Wanneer ze straks minder behoefte hebben aan die verankering, kunnen ze uitvliegen. Dit en volgend jaar zetten we volop in op de verdere groei van de INCubator, maar vanaf 2024 willen we dat er een echte rotatie ontstaat tussen de bedrijven. En misschien kan wie uitvliegt doorschuiven naar het toekomstige innovatiepark aan de Chartreuse…” (SD - Foto MVN) www.brugge.inc

DOSSIER ―

Die keuze is niet toevallig in het initiatief dat in november 2020 boven de doopvont werd gehouden door Stad Brugge, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen, en gesteund wordt door de Gold Partners Artes, AZ Sint-Jan, CNHi, MBZ, Citymesh en Group Daenens. “Brugge is vaak synoniem voor toerisme en werelderfgoed, maar dat is slechts onze vierde grootste sector”, vult Brugs schepen van ondernemen Pablo Annys

aan. “Belangrijke andere speerpunten zijn de havengebonden activiteiten (25.000 jobs), de gezondheidszorg (20.000 jobs) en mechatronica, met wereldspelers als CNHi, TE Connectivity en Pattyn Packaging Lines. En dan is er nog alles van creativiteit en IT, met bedrijven als Citymesh, Secure Code Warrior en de activiteiten van Howest rond cybersecurity en blockchain. Brugge.Inc wil enerzijds die speerpuntsectoren beter bekendmaken, zodat we hier ook in de toekomst de juiste ondernemers en medewerkers kunnen aantrekken. Anderzijds is er de cocreatiehub die techstart-ups en -scale-ups alle troeven geeft om te groeien.”

(lacht) “De community zorgt voor kruisbestuivingen met corporate bedrijven, onze Brugse kennisinstellingen (Howest, VIVES en KU Leuven Campus Brugge) maar ook met de andere start-ups in de INCubator en met stagiairs die bewust voor deze plek kiezen om te kunnen meebouwen aan een nieuw ondernemersverhaal. En ook de corporate bedrijven doen hier inspiratie op en werken graag met onze start-ups samen.”

51


Een nieuw tijdperk van lonen inboeken is aangebroken. SD Worx Finbox stuurt automatisch en in realtime loondocumenten door naar jouw favoriete boekhoudsoftware. Ontdek deze unieke tool en bespaar tot wel 30 minuten per dossier. SD Worx Finbox is gratis beschikbaar voor SD Worx-partners en -klanten, en werkt 100 % foutloos.

Vraag je gratis persoonlijke demo aan op www.sdworx.be/finbox.

finbox


Online community als ontmoetingsplek voor starters Start&GO, het startersinitiatief van POM West-Vlaanderen, pakt uit met een communityplatform voor en door startende ondernemers. “Deze online omgeving is de perfecte plek voor gedreven ondernemers met een gedeelde passie. Bedoeling is dat ze elkaar onderling helpen en versterken”, vertelt communitymanager Julie Naesens.

De digitalisering zorgt voor een overload aan informatie. De verwachte zelfredzaamheid om hiermee om te gaan, is niet evident. Door zich aan te sluiten bij een online community gaan mensen in dialoog met gelijkgestemden en kan die relevante informatie meer efficiënter verwerkt worden. “Online is er heel veel informatie beschikbaar. Vaak zien ondernemers het bos door de bomen niet meer. Startende ondernemers kunnen vooral heel veel van elkaar leren”, weet Julie Naesens. “Uiteraard kunnen ze elkaar ontmoeten op talloze netwerkevents, maar daar stap je niet op de man af met directe vragen zoals ‘hoeveel betaal jij aan je boekhouder’? Dit platform

biedt een afgeschermde omgeving voor startende ondernemers om hun vragen en ervaringen te delen.” “We verzamelden een groep van een tiental ambassadeurs die al sinds de conceptfase betrokken zijn bij de bouw van het platform. In verschillende sessies hielpen ze Start&GO Community vormgeven. De ambassadeurs zorgen mee voor voldoende beweging en geven ons dagelijks feedback om het platform te verbeteren”, aldus Naesens. “Achter de schermen beheer ik de regie over de contentplanning, brief ik de ambassadeurs over taken en verwerk ik de feedback.”

de starters. Zo weten we meteen naar welke workshops of opleidingen er veel vraag is en kunnen we daarop inspelen.” “Momenteel is het platform in een opstartfase. Onze ambities zijn groot, al plak ik daar liever geen aantal op. We doen ons best om dit proces te ondersteunen en hopen zoveel mogelijk starters te helpen. Een goede community uitbouwen vergt tijd en dat willen we onszelf ook geven”, besluit Julie Naesens. Ontdek Start&GO Community op community.startandgo.be

Het communityplatform biedt tal van voordelen. “Startende ondernemers komen op een laagdrempelige manier in contact met anderen. Partnerorganisaties delen hun kennis met starters via de kennisbank in de vorm van blogposts, filmpjes, sjablonen, podcasts,… Voor ons biedt de community een schat aan informatie. De gestelde vragen zijn een weerspiegeling van wat leeft bij KENNY SAELENS - THE PAYROLL OFFICE

JULIE VAN ACKER - PATSUSI

DOSSIER ―

“Toen Start&GO ondernemers zocht als ondersteuning voor het bouwen van een nieuw startersplatform, twijfelde ik geen moment. Als kersvers ondernemer bewaakte ik het gebruiksgemak van het platform én hielp ik mee de focus bepalen.”

“De laagdrempeligheid om vragen te stellen en te beantwoorden, is de grootste troef. Daarnaast brengt het platform alles bij elkaar waarnaar je als startende ondernemer op zoek bent. Je kan er vragen stellen aan experten, overleggen met gelijkgestemden en blogartikels lezen over de uitdagingen. Bovendien kom je terecht in een levendige community van starters.”

53


Starten als ondernemer hoeft niet noodzakelijk te vertrekken vanuit een volledig nieuw product of idee. Dat is één van de boodschappen die Arne Vandendriessche graag meegeeft aan start-ups. Als voorzitter van Hangar K en zaakvoerder van de Signpost-groep is hij goed vertrouwd met het West-Vlaamse ondernemerslandschap.

“Omring je met ervaren ondernemers” Hangar K-voorzitter Arne Vandendriessche ziet Signpost stevig groeien

Het verhaal van de ‘starter’ Arne Vandendriessche is niet het dertiende uit het dozijn. “Ik ben destijds begonnen als zelfstandig marketeer voor een achttal startende ondernemingen die niet over het budget beschikten voor een eigen fulltime marketeer. Eén daarvan was Signpost, dat toen 2 miljoen omzet draaide en in mindere papieren zat toen ik het leerde kennen. Toch besefte ik dat er veel toekomstpotentieel in hun aanbod zat: nadat het onderwijs honderden jaren volgens hetzelfde stramien had gewerkt, was het logisch dat ook daar de digitalisering zich zou doorzetten. Vanuit die overtuiging heb ik me ‘gesmeten’.”

DOSSIER ―

54

Vandendriessche wou investeren in Signpost, maar dat bleek niet zo simpel. “De banken steunden me niet. ‘Probeer nooit een vallend mes op te vangen’, argumenteerden ze. Ik moest dan ook mijn huis in onderpand geven en daarbovenop bij vrienden en familie aankloppen om me volop te kunnen engageren. We hebben het bedrijf verhuisd naar West- en Oost-Vlaanderen (hoofdzetel in Lokeren, nvdr) en het team vervangen, zodat we met een totaal

andere, positieve vibe konden herstarten. Het was niet zo evident om de juiste mensen te vinden voor Signpost, omdat we toen nog niet voldoende gekend waren in de markt. Anderzijds hadden we het voordeel dat heel wat ICT-coördinatoren op zoek waren naar een andere uitdaging en die bij ons hebben gevonden.” Overnames Anno 2022 staat de Signpost-groep voor 240 medewerkers, 165 miljoen euro omzet, activiteiten in 12 landen en het marktleiderschap in diverse segmenten. “Dat danken we aan onze duidelijke focus op digitaliseringsoplossingen voor het onderwijs, via onze 4 afdelingen. Signpost zelf is Europees de grootste leverancier van laptops aan studenten (meer dan 1 miljoen stuks in omloop). Academic Software is ons studentensoftwareportaal met 1.300 titels, waar ruim 700.000 leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten een licentie voor hebben. Het derde luik is Digitale Methode, een onderneming waarin we na onze overname zwaar hebben geïnvesteerd en die als digitale uitgeverij van lesmateriaal fungeert. Via onze samenwerking met

“Nadat het onderwijs honderden jaren volgens hetzelfde stramien had gewerkt, was het logisch dat ook daar de digitalisering zich zou doorzetten. Vanuit die overtuiging heb ik me ‘gesmeten’.” —

ARNE VANDENDRIESSCHE


Enkele tips voor starters “Ga in zee met één of enkele vennoten (met complementaire knowhow), zodat je er niet alleen voor staat. Zoek samenwerking met bedrijven die zich al bewezen hebben: veel van die ondernemingen willen graag de krachten bundelen met partners die over specifieke expertise beschikken of diensten aanbieden. Laat je adviseren en eventueel financieel ondersteunen door ondernemers die het al gemaakt hebben en een deel van hun kapitaal graag investeren in bedrijven waar ze toekomst in zien. Dat levert je minder druk en contractuele verplichtingen op dan onmiddellijk met een ‘private equity’ in zee te gaan. Bovendien kom je zo in contact met het doorgaans wijdvertakte en erg interessante netwerk van die ondernemers.”

te commercialiseren. Vanuit die gedachte kijken we ook voortdurend naar potentiële overnames die passen in ons ecosysteem. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar opportuniteiten in heel Europa om onze groei te versnellen. We zijn in gesprek met een aantal hardwarepartijen, maar we zijn heel selectief. In Spanje en Frankrijk zullen we dit jaar in studentensteden zo een aantal kleine bedrijven overnemen. Met ons softwareportaal proberen we vooral organisch te groeien, hoewel we nu heel actief aan het spreken zijn met een Duitse conculega. ” Proximus verzorgen we ook internetconnecties via glasvezel voor het onderwijs.”

DOSSIER ―

De ervaringen van Vandendriessche illustreren dat doorzetten een goed idee is, als je echt overtuigd bent van je concept. “Je hoeft niet noodzakelijk van nul te beginnen. Heel wat bedrijven worden succesvol door dingen over te nemen, te combineren en herverpakken of op één andere manier

Met zijn ervaringen was Vandendriessche de geknipte man om Jan De Witte (exCEO Barco) op te volgen als voorzitter van Hangar K. “Hangar K scoort sterk door, naast starters, te focussen op 2 nichemarkten: educatieve technologie (‘EdTech’) en gaming. Niet toevallig zijn dat 2 domeinen waarvoor we in Kortrijk wereldvermaarde opleidingen aanbieden, via respectievelijk KU Leuven Campus Kortrijk en Howest.” (BVC - Foto Kurt)

55


Jong Voka visits Axxi Op dinsdag 31 mei waren we met Jong Voka te gast in het gloednieuwe gebouw van Axxi, langs de Brugsesteenweg in Kuurne. Deelnemers werden er meegenomen in hun groeiverhaal, kregen er de kans om hun nieuwbouw uit de eerste hand te ontdekken en deden er inspiratie op tijdens het panel met Charlotte Vanlerberghe van Axxi, Niels Vandecasteele van Sunday en Kristof Wallays van Agristo.

Afsluitsessie MBA Highlights In hotel Dukes’ Palace in Brugge kwamen de deelnemers van de MBA Highlights op 20 en 21 mei een laatste keer samen voor module 5 van deze exclusieve opleidingsreeks op vlak van ondernemerschap en management. Later deze maand volgt nog het graduation event.

Te gast bij Wallenius Wilhelmsen Solutions

PROSIT ―

56

Op 31 mei waren we met APZI - Voka West-Vlaanderen te gast bij Wallenius Wilhelmsen Solutions in de haven van Zeebrugge. De terminal in Zeebrugge is de grootste binnen de groep wereldwijd, zowel in oppervlakte als qua diversiteit van activiteiten. Daarnaast werd ook het Lantis-project bezocht. Een tijdelijk bouwdok waar de tunnelelementen voor de Scheldetunnel (Oosterweelverbinding) gebouwd en vervoerd zullen worden richting Antwerpen. Wallenius Wilhelmsen Solutions zal in dat dok nadien schepen ontvangen voor de bijhorende nieuwe autoterminal.


Vokafé Titeca Tijdens netwerkmoment kan je als Voka-lid op een ontspannen, informele manier kennismaken met gelijkgestemden uit de regio, contacten leggen en elkaar inspireren. Op dinsdag 24 mei waren we daarvoor te gast bij Titeca in Roeselare.

Voka One Op woensdag 1 juni verzamelden we met Voka One in Voka | Brugge voor een nieuwe sessie met als thema ‘Pensioenopbouw voor solo-ondernemers’. Deelnemers kregen er de do’s-and-don’ts van soloondernemer Paul Dansercoer (LV Consult).

Te gast bij LIC

PROSIT ―

Donderdag 2 juni stond met stip in de agenda van liefhebbers van uurwerken. We mochten immers een bezoek brengen aan LIC, dat al meer dan 45 jaar lang armbandjes maakt voor luxehorloges, zoals Rebellion, Lebeau-Courally, Frank Muller, Raidillon en Bell & Ross.

57


INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE:

WWW.VOKA.BE/ WEST-VLAANDEREN

NIET TE MISSEN Seminarie: Hoe kies je het juiste MES voor je productieomgeving?

In jouw onderneming is er een duidelijke nood om de productievloer flexibeler te maken en verder te digitaliseren, maar je hebt geen idee hoe je de meest geschikte productieondersteunende software (bekend als Manufacturing Execution System of MES) kan selecteren? Via deze masterclass op 24 juni wil de proeftuin MES4SME (kmo-) productiebedrijven op weg helpen om zelf hun eerste stappen te zetten. Het is namelijk cruciaal om eerst je exacte noden goed in kaart te brengen vooraleer oplossingen te vergelijken en een selectie te maken. Meer info: Marijke Bouciqué, marijke.boucique@voka.be, 0477 84 01 88

Go International: internationaal succes begint met een doordachte strategie

Met ons begeleidingstraject Go International (start op 6 september) ontwikkelen we een op maat gemaakte en sterk onderbouwde internationale strategie voor jouw onderneming! Een beginmeting, marktanalyse, douane, risico’s,... het komt allemaal aan bod, via collectieve begeleiding en individuele ondersteuning. Meer info: Daphne Renier, daphne.renier@voka.be, 0496 27 97 37

Infosessie: Is de nuchtere West-Vlaming klaar voor de metaverse?

Heineken opende er net een virtuele brouwerij, Tommy Hilfiger houdt er inmiddels zijn modeshows en volgens Marc Zuckerberg zal de metaverse-economie net zo groot worden als de fysieke economie zoals we die nu kennen. Veel trendsetters zeggen dat 2022 het jaar van de metaverse is, maar wat kun je er nu concreet zelf mee als organisatie? Ontdek het tijdens onze infosessie op 28 juni. Meer info: Soraya Van Cauwenberghe, soraya. vancauwenberghe@voka.be, 0471 81 41 42

WORKSHOPS EN SEMINARIES Jong Voka Talk powered by Stella P.

Seminarie: Cybersecurity voor kmo’s

Sales Summer Class: Customer Centricity

Infosessie: Is de nuchtere West-Vlaming klaar voor de metaverse?

Kick-off Business Club - International Sales Management donderdag 23 juni 2022

Lab: Internationale handel - basiskennis douane, btw & handelsformaliteiten

Seminarie: Handel met derde landen vanuit btw- en douaneoogpunt

Uitreiking Voka Charter Duurzaam Ondernemen 2022

Seminarie: Klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

Kick-off Bryo StandUp West-Vlaanderen

Te gast bij Page Electronica

Kick-off Plato Ondernemers - Jong Ondernemen

Seminarie: Hoe kies je het juiste MES voor je productieomgeving?

Lab: Start2Sales in b2b

Fiscale Club: 6-maandelijkse fiscale update

Kick-off Go International: internationaal succes begint met een doordachte strategie

dinsdag 21 juni 2022 / van 12.00 tot 14.00 uur / Online of in Voka | Brugge, Oostkamp

woensdag 22 juni 2022 / van 16.00 tot 19.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

donderdag 23 juni 2022 / van 14.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

donderdag 23 juni 2022 / van 18.30 tot 21.30 uur / Page Electronica, Poperinge

vrijdag 24 juni 2022 / van 9.30 tot 16.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

dinsdag 28 juni 2022 / van 9.00 tot 12.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

KALENDER ―

58

dinsdag 28 juni 2022 / van 12.00 tot 13.00 uur / Online

woensdag 29 juni 2022 / van 14.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

donderdag 23 juni 2022 / van 9.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Ontdek

ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN Onze partners:

dinsdag 28 juni 2022 / van 9.30 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

woensdag 29 juni 2022 / vanaf 17.30 uur / The Cube, Kortrijk

zaterdag 2 juli 2022

donderdag 25 augustus 2022

maandag 5 september 2022 / van 8.45 tot 12.15 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

dinsdag 6 september 2022 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk


FISCAAL RECHT, ONDERNEMINGSRECHT & OVERNAMES OP HET TEMPO VAN DE ONDERNEMER


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

HANGAR K

3min
pages 54-55

PROSIT

1min
pages 56-57

JONG VOKA

2min
page 50

BRUGGE.INC

2min
pages 51-52

START&GO

2min
page 53

JONG GEWELD(IG

2min
pages 48-49

BRYO GEN-X

3min
page 47

BRYO SCALE-UP

2min
page 46

BRYO START-UP

2min
page 45

VOKA 4 STUDENTS

2min
page 44

BELEXA ADVOCATEN

3min
page 37

SANCTORUM&CO

2min
page 36

NAJAARSAANBOD

7min
pages 30-35

BEAULIEU MATS

2min
page 22

HAVENNIEUWS

12min
pages 25-29

STROHANDEL ROOSE

4min
pages 20-21

SDG 10

2min
page 19

LOBECO GROUP

2min
page 16

VINCENT CALLENS

2min
page 12

VRAAGHET@VOKA

3min
page 9

PLATO

4min
pages 13-14

HANNIBAL

2min
page 15

FORENA

3min
pages 5-6

WIJZIJNWESTVLAANDEREN

3min
pages 10-11

WALLENIUS WILHELMSEN SOLUTIONS

2min
page 8

IN HET KORT

2min
page 7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.