Backahill Årsredovisning 2020

Page 1

2020 ÅrsredovisningVy över Hotel Skansen i Båstad med sitt nya rooftop spa.


innehåll

6 Inledning 8 Vd har ordet 10 I korthet 12 Samtal med familjen Paulsson Våra affärsområden 18 Strategi 20 Backahill Fastighetsutveckling 28 Backahill Destinationsutveckling 34 Backahill Invest Våra visioner 52 Visioner 56 Från vision till verklighet Hållbarhet 60 Vårt hållbarhetsarbete 62 Miljö- och energistrategi 64 Aktuella projekt 65 Samhällsengagemang 67 Agenda 2030 Förvaltningsberättelse 70 Flerårsöversikt Koncernen 73 Resultaträkning 74 Balansräkning 76 Kassaflödeanalys Moderbolaget 77 Resultaträkning 78 Balansräkning 80 Kassaflödeanalys 81 Noter 104 Revisionberättelse 106 Styrelsen 107 Företagsledning 4 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020inledning

Backahill. Vi är ett familjebolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Vår verksamhet präglas av en stark entreprenörsanda och vi ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen som vi är en del av. Bolagets rötter är fast förankrade i den nordvästskånska myllan. Huvudkontoret ligger i Ängelholm kompletterat av lokalkontor i Båstad och Stockholm. I samtliga kontakter vi har med vår omvärld och med våra intressenter strävar vi efter långsiktiga relationer i partnerskap. I dag är vi verksamma över hela Sverige men också i Norden och Europa – via egna företag och genom ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är en stark, långsiktig samhällsaktör med en vilja att bidra till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Där andra ser en ödetomt eller en fallfärdig fastighet ser vi nya


möjligheter som vi har kraft att genomföra tack vare en stabil ekonomisk plattform. Vårt strategiska börsinnehav ger oss utrymme att agera. Som fastighetsägare och förvaltare har vi en stor möjlighet att påverka och lägger därför stor vikt vid att allt vi gör sker med omtanke för människa och miljö. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden: Fastighetsutveckling. Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Destinationsutveckling. Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Invest. Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.


vd har ordet

Vi investerar för att stå starkare i framtiden LÅNGSIKTIGHETEN ÄR VÅR STYRKA och det framgår särskilt tydligt under ett år som 2020. Det har varit ett omvälvande och annorlunda år för alla. Vi har lärt oss av tidigare kriser att det är bra att ”ha hö på loftet”. Med en stark soliditet och likviditet samt en vilja att agera ansvarsfullt både som arbetsgivare, hyresvärd och samhällsaktör började vi tidigt hantera situationen och vidta åtgärder för att dämpa nedgången, minimera risker och snabbt parera förändringar i efterfrågan. Året som gått har inneburit nya utmaningar och prövningar men också möjligheter till att fortsätta göra investeringar för att vara redo för en värld efter coronapandemin. Vi har förtydligat bolagets affärsstruktur genom att skapa tre affärsområden. Våra utvecklingsprojekt har haft fortsatt hög fart och prioritet. Vi går även vidare med att renodla våra innehav och bestånd. Som företag strävar vi efter att skapa bestående förbättringar av och för bygden vi älskar. Utan Backahill hade Ängelholm och Båstad sett väldigt annorlunda ut. Flera lyckade fastighetsprojekt avslutades under året. I Ängelholm handlar det om transformationen av gamla Hotel Continental till 20 moderna lägenheter och i Båstad omvandlades bed & breakfaststället Villa Falken till sju bostadsrätter. Flera av våra andra utveck-

8 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

lingsprojekt inom fastighetssidan har nått nästa steg såsom Fågelsången 3 i Ängelholm där byggstarten av 69 hyresrätter skedde våren 2021 samt Gamlegården i Båstad där byggstart också ska ske under 2021. Som störste ägare i Arenabolaget med knappt 48 procent är vi mycket nöjda med att utbyggnaden av Catena Arena och uppförandet av ytterligare en träningsanläggning i Arenastaden sattes igång i september 2020. Vi är också tillfreds med att driften av hotellfastigheten HUS 57 i Ängelholm såldes under året till HKC Hotels. Hotell- och tennisverksamheten i Båstad präglades av kraftiga svängningar. Alla publikdragande evenemang såsom tennisoch padelturneringarna samt musikfestivalen Summer on ställdes in på grund av Covid-19. Framåt sommaren växte en ny målgrupp fram i takt med att begreppet ”hemester” etablerade sig. Något som vi tydligt märkte av när Hotel Skansens nya rooftop spa i Båstad invigdes sommaren 2020, en välbehövlig och efterlängtad utbyggnad av vår spa-kapacitet. Inom driftbolaget GRAM Group har en generationsväxling skett under året då vi gick från en ägarandel på 50 till 100 procent samtidigt som Marcus Thuresson tog över som vd efter Lars Henningsson. När det gäller våra innehav har vi avyttrat


»Som företag strävar vi efter att skapa bestående förbättringar av och för bygden vi älskar. «

vår aktiepost inom Samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Bolaget har varit intressant att följa och nu såg vi en möjlighet att ta hem en vinst för att kunna satsa på andra projekt. Vi ser en mycket gynnsam utveckling inom Foodhills AB där vi äger 24 procent. Företaget har lagt en bra grund för att nästa fas av ärtproduktionen ska kunna startas. Jag är övertygad om att det finns en enorm potential inom cirkulär livsmedelsproduktion. Även Foodhills Fastigheter AB där vår ägarandel är 46 procent har haft ett lyckat år med god beläggning av lokalerna i Bjuv. Vidare kan noteras att vi noga sett över Backahills övriga innehav som består av både noterade och onoterade bolag. Vi har påbörjat vår resa inom digitalisering av fastigheter där vi ser spännande framtidsmöjligheter i bolaget Buildroid som vi lagt till i vår portfölj. Det finns både produktivitets- och hållbarhetsvinster i att koppla upp och övervaka byggnader och styra energiflöden i fastigheter. När det gäller vårt eget hållbarhetsarbete har vi tagit fram en miljö- och energistrategi. Med stöd av den fortsätter vi arbetet att sätta upp nya mål för att göra våra byggnader så gröna och hållbara som möjligt. När det gäller vårt finansiella resultat redovisar koncernen en balansomslutning på 10,4 miljarder kronor (9,4 mdkr för 2019) med

en soliditet på 80 procent (78 procent 2019). Resultatet efter finansiella poster blev 984 miljoner kronor (513 mkr för 2019). Jag konstaterar slutligen att organisationen har hanterat pandemins effekter på ett föredömligt sätt. Vi har fortsatt att leverera och har tagit de beslut som behövts. Vi har på ett proaktivt sätt hjälpt våra hyresgäster, haft förståelse för deras situation och arbetat för att tillsammans göra situationen så gynnsam som möjligt efter förutsättningarna. Även om 2020 har varit ett utmanande år väljer vi att se möjligheter framför hinder. Vi har styrkan och modet att ta nya vägar och att långsiktigt bygga våra affärer till glädje och nytta för många. LENNART MAURITZSON

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 9


i korthet

Ny miljö- och energistrategi

Lyckad försäljning av HUS 57-driften

Backahill vill bygga och förvalta hållbara fastigheter. Därför har en ny miljö- och energistrategi tagits fram i samarbete med Öresundskraft.

Cityhotellet HUS 57 i Ängelholm ägs av Backahill. Under lite drygt ett halvår tog företaget även över driften, under ledning av Marcus Thuresson. Driften såldes i mars 2020 till HKC Hotels, som har lång erfarenhet av att driva moderna stadshotell.

Ravinen byggs i Norrvikens trädgårdar Kulturhuset Ravinen är en plats för konst, musik och design. Tre utställningssalar, auditorium för 250 personer, restaurang, designbutik och barnverksamhet kommer att rymmas i byggnadens 1 500 kvm stora yta.

Foodhills ärtskörd lyckad Foodhills vision är att bli ledande i Europa inom system för cirkulär livsmedelsproduktion. Fokus just nu är ärtodlingen. Under 2020 skördades 8 520 ton ärter av mycket god kvalitet. 10 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Backahillkoncernen 2020

361 mkr Resultat efter finansiella poster 984 mkr Balansomslutning 10,4 mdkr Soliditet 80 %

Omsättning

Utbyggnaden av Catena Arena igång Tillbyggnaden av Catena Arena omfattar 3 300 kvm och ger plats åt fler åskådare i form av nya balkongläktare, loger och ståplatser. Mer isträningstid blir det tack vare den nya träningshallen på 3 500 kvm.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 11


Långsiktigheten är vår styrka Vi samtalar med familjen Paulsson om Backahills nuläge och framtid, inriktning och överlevnadsförmåga.


»Det är ingen dramatisk förändring av verksamheten utan det handlar om att bygga vidare på våra tre affärsben.«

Svante Paulsson och Sara Karlsson är djupt engagerade i Backahills utveckling.

A

tt ha hö på loftet. Ett talesätt som Backahills grundare Erik Paulsson använt många gånger. Det handlar om att ha en stabil grund att stå på för att överleva även i tuffare tider. Något som passar in särskilt väl nu när vi upplevt mer än ett år av coronapandemi och summerar 2020. – Vi lärde oss av finanskrisen 2008 att ha hö på loftet. Vi såg tidigt allvaret i mars förra året och vidtog åtgärder, exempelvis att stötta våra hyresgäster som vi är måna om. Och tack vare vår diversifiering står vi väl rustade. Även om hotellnäring och handel är hårt drabbade har vi även fastigheter inom e-handel och bostäder som inte påverkats lika mycket, säger Svante Paulsson. – Vi har en bra bredd och har hanterat läget bra. Det är lätt att skylla på en kris som svepskäl för att vänta med investeringar, men vi har utvecklats och sett framåt. Långsiktighet är vår styrka, säger Sara Karlsson. Backahill har under 2020 fortsatt investera med i stort sett samma takt som innan coronapandemin slog sitt förlamande grepp om världen. Flera fastighetspro-

jekt avslutades under 2020, exempelvis omvandlingen av gamla Hotel Continental till 20-talet lägenheter i centrala Ängelholm och det tidigare pensionatet Villa Falken i Båstad som gjordes om till sju attraktiva bostadsrätter. Samtidigt pågår utveckling av en mängd nya projekt såsom byggnationen av 69 hyresrätter i kvarteret Fågelsången 3 i Ängelholm och Gamlegården i centrala Båstad med sin kombination av lägenheter och kommersiella ytor. – Vi vill gärna fortsätta renovera och investera och vi har ju den möjligheten eftersom vi har ordning på likviditeten och en bra balansräkning, säger Svante. – Vi ser hela tiden framåt och är aldrig färdiga. Vi är drivna entreprenörer som ständigt ser möjligheter, säger Sara. – Ingenting är omöjligt. Med hårt jobb går allt, inflikar Erik Paulsson. Den starka entreprenörsandan som Erik besitter tycks ligga nedärvd även i Svante och Saras dna. Att triggas av utmaningar. Känna optimism. Aldrig stanna upp. Med ett välmående och välskött bolag är det annars BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 13


14 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


»Vi vill skapa ett långsiktigt, hållbart företag samtidigt som vi gör mycket från hjärtat.«

lätt att slå av på takten och bli ”fat and happy”. Direkt kommer ännu ett visdomsord från Erik: – Du får aldrig vara nöjd. Är du nöjd kommer någon annan före dig. – Det är dessutom mycket roligare att jobba i ett bolag som utvecklas än ett som bara förvaltar. Då är det lätt att medarbetarna tappar kreativiteten. Och medarbetarna behöver bli inspirerade snarare än kontrollerade för personalen är det viktigaste vi har, förklarar Svante. – Stoltheten är en viktig komponent också och att människor känner sig involverade. Vi jobbar tillsammans för att hitta rätt personer som har rätt drivkraft och attityd, de behövs i vår organisation för att allt ska fungera, fortsätter Sara. Med Lennart Mauritzson vid rodret som ny vd sedan ett år tillbaka håller Backahill en stadig kurs framåt. Ledorden är tre: fokusera, strukturera och kommersialisera. – Vi får många propåer och förslag men vi säger mer nej än ja. Det handlar om att skapa tydlighet, både inåt och utåt. Det jag jobbar väldigt mycket med är att se över alla våra affärer och hela tiden med de tre ledorden som stöttepelare, säger Lennart Mauritzson. – Det är ingen dramatisk förändring av verksamheten utan det handlar om att bygga vidare på våra tre affärsben. Vi tittar på vad som passar in, säger Svante. – Vi behöver välja nya projekt och affärer med omsorg. Vi vill inte att det spretar för mycket för vi vill vara engagerade i allt vi gör och det kräver mycket tid. Det vi satsar på vill vi kunna påverka, säger Sara. Det starka entrepenörskapet, fastighetsutvecklingen och samhällsengagemanget fortsätter att vara grunden för Backahill när familjen Paulsson tittar framåt. Stora projekt såsom Norrvikens trädgårdar i Båstad och Arenastaden i Ängelholm kan kanske inte alltid räknas hem på kronan utan finns med i bilden för att skapa trivsel, sysselsättning och en levande hembygd. – Vi vill skapa ett långsiktigt, hållbart företag samtidigt som vi gör mycket från hjärtat, säger Svante. – Vi brinner för vår bygd och vi vill att den ska fortsätta leva. Precis som pappa Erik vill vi ge tillbaka till bygden, säger Sara. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 15


16 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Våra affärsområden

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 17


backahill strategi

Ett fastighetsbolag med hjärtat på det rätta stället För Backahill är fastigheter kärnan i allt vi gör. Men fastigheterna är inte målet i sig. Vi använder våra fastigheter som medel för att påverka vårt samhälle i positiv riktning. Backahill äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, en bas som historiskt sett gett en synnerligen gynnsam avkastning. Att vi har ett stort handlingsutrymme tack vare vår starka finansiella plattform innebär att vi kan förverkliga många av de visioner vi har. Vi ser oss inte som ett traditionellt fastighetsbolag, mer som en samhällsaktör. Fastigheterna i sig är inte det primära målet. De ska användas för att skapa värde åt våra intressenter. Våra fastigheter fyller en funktion i form av att de ger trygghet, skapar upplevelser och blir till mötesplatser. Med rollen som samhällsaktör och ett betydande fastighetsinnehav följer ett stort ansvar. Ett ansvar vi gärna tar på oss. Vi vill bidra till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Tydligare struktur För att tydliggöra vad vi står för och vad vi gör har vi nu delat in vår verksamhet i tre affärsområden: fastighetsutveckling, destinationsutveckling och invest. Det handlar inte om en i grunden omvälvande omstrukturering eller revolutionerande omorganisation av verksamheten. Vi vill snarare förtydliga vår inriktning så att vi på ett enkelt sätt kan förklara och beskriva Backahill för omvärlden. Det hjälper oss internt när vi sätter mål, följer 18 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

upp och känner delaktighet i vårt arbete. Och det gör det förhoppningsvis lättare för andra att förstå hur vi gör affärer. Vår långsiktiga ambition är att alla tre affärsområden ska ge tillräcklig avkastning för att kunna vara självbärande. Starkare fokus Vi fortsätter att ge företaget ett allt tydligare fokus framförallt inom affärsområdena fastighets- och destinationsutveckling, riktat mot Ängelholm och Bjäre/Båstad. Det här är vår hemmaplan där vi har vår organisation, kompetens och kunskap. Ett starkt fokus utgör grunden för en effektiv förvaltning av våra fastigheter. Här vill vi fortsätta att investera i nya möjligheter, vare sig det handlar om nya eller befintliga fastigheter, spännande resmål och upplevelser eller samhällsfrämjande åtgärder. Det kan också innebära att ta tillvara på förbättringar som ny teknik möjliggör. Ett sådant område är Proptech. Det står för property technology och handlar om att göra byggnader smarta med hjälp av digital teknik. Vi ser det som strategiskt viktigt att satsa på digitaliseringen av fastigheter och processer kopplade till fastighetsutveckling och en av nycklarna till ett mer hållbart fastighetsbestånd.

Stabil plattform Våra stabila finanser grundar sig i vårt strategiska aktieinnehav som omfattar ägande som överstiger tio procent av både kapital och röster i fem börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Diversifieringen i våra innehav är utpräglad med starka poster inom kommersiella fastigheter genom Fabege och Wihlborgs, inom logistik genom Catena, inom bostäder och samhällsfastigheter genom Brinova och med Diös som kompletterar med en bred fastighetsportfölj. Dessutom ingår vårt innehav i Skistar som driver alpina skidanläggningar. Vi är inte en passiv ägare som bara tillför pengar i ett antal bolag, utan en aktiv partner som vill vara med och bidra till utveckling i vart och ett av våra innehav. Avkastning från vårt affärsområde med aktieinnehav är viktigt för att kunna förverkliga fler visioner inom fastigheter och destinationer som vi annars inte hade gjort. Den finansiella friheten gör att vi vågar vara framåtlutade och fullfölja investeringsbeslut även i svåra tider. Vi vill fortsätta att vara nyfikna och hungriga efter att skapa ömsesidigt goda affärer, levande samhällen och omtyckta mötesplatser.


Backahill Destinationsutveckling Backahill Fastighetsutveckling

Destinationsutveckling. Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Fastighetsutveckling. Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.

Backahill Invest Invest. Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 19


backahill fastighetsutveckling

En ständig framåtrörelse Vi arbetar hela tiden med att utveckla nya projekt för att skapa möjligheter. Det händer speciellt mycket i Båstadregionen när det gäller våra fastighetsprojekt. Vi bygger bland annat konsthall, elevhem och golfnära boende.

Fågelsången 3 i Ängelholm.


INOM AFFÄRSOMRÅDET Backahill Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar vi bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt geografiska fokus finns i framförallt Ängelholm och Båstad samt i huvudstadsregionen som omfattar Stockholm och närliggande städer i Mälardalen inom en radie på tio mil. Inom dessa utvalda regioner är vi starkt engagerade i samhällsutvecklingen. Vi lägger ned mycket kraft på att skapa förutsättningar för attraktiva platser. Vi verkar för en balanserad blandning av bostäder, butiker, service, restauranger, kontor och upplevelser för att utforma en levande och dynamisk miljö där människor bor, arbetar och trivs.

Utvecklingen av våra fastigheter pågår kontinuerligt, bland annat inom digitalisering. Under 2020 blev vår utbyggnad av ett modernt fibernät i Ängelholm klar. Totalt 554 lägenheter har nu tillgång till bredband i form av optisk fiberteknik, vilket ger helt nya och bättre kommunikationsmöjligheter för de boende. Vi utvärderar lösningar för att göra våra bostäder tryggare i form av nyckelfria låssystem som ger högre säkerhet. Ett ständigt pågående utvecklingsprojekt är att uppgradera lägenheter till högre standard när en hyresgäst valt att flytta. Den här typen av förbättringar sker cirka 40 gånger per år i vårt fastighetsbestånd. Då byts golvma-

terial, ommålning sker, köksinredningen uppgraderas och nya vitvaror installeras. Vi bygger hållbart Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare. I nya projekt bygger vi hållbart i nivå med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att byggnaden uppnår en betydligt högre standard för energi, solskydd, ljudmiljö och ventilation än vad gällande lagstiftning kräver. Detta uppnås genom noggranna beräkningar av exempelvis dagsljusinflöde, ljudnivå och energiåtgång i byggnaden. På sikt förutser vi att den hållbara,

Backahills fastighetsbestånd Bostäder:

50 000 105 000

Kommersiella lokaler:

kvm

kvm

(inklusive Backastad)


backahill fastighetsutveckling

Uppförandet av det centrala kvarteret Gamlegården i Båstad påbörjades under 2020.

»Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare.« högre standarden innebär ett konkurrensmedel som lockar medvetna människor som vill göra ett aktivt val att bo så långsiktigt hållbart som möjligt. Ett exempel på den nya boendestandarden är Fågelsången 3 i Ängelholm. Rivning av det befintliga garaget i kvarteret påbörjades under 2020 för att ge plats åt 69 hyresrätter. Hållbarhet är också den bakomliggande drivkraften bakom vårt arbete med att förtäta orter såsom Ängelholm och Båstad så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder. Förtätningen innebär att allmän samhällsservice görs mer tillgänglig för fler. I vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg eftersom vi tagit fram en ny miljö22 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

och energistrategi som du kan läsa mer om på sidan 62. I vår utvecklingsstrategi ingår att installera laddstolpar för elbilar i anslutning till våra fastigheter. I nuläget har vi installerat 14 laddstolpar totalt i parkeringshus Centrum och Falken i Ängelholm. Vi månar om hyresgästerna I Ängelholm äger vi 15 centrala fastigheter, så gott som samtliga utmed Storgatan. Cirka 85 procent av butiksytorna ingår i vårt bestånd. Under 2020 har vi jobbat hårt med att stödja våra hyresgäster genom att ansöka om statligt hyresstöd i förhoppningen att våra hyresgäster kan fortsätta sina verksamheter trots de negativa effekterna av

pandemin. Detsamma gäller för våra hyresgäster i de fem fastigheter som vi äger i centrala Båstad. Bland större projekt som avslutats under 2020 kan nämnas Vakteln 28, mer känt som gamla Hotel Continental, där hyresgäster i mars 2020 kunde flytta in i de 20 nya hyresrätterna. Bed & Breakfaststället Villa Falken i Båstad byggdes om till sju bostadsrätter och stod klart under sommaren 2020. Fastigheten har sålts till bostadsrättsföreningen Neptunus 6. I Norrvikens trädgårdar blev Erikshus, det andra stora växthuset, klart och där en stor blomsterutställning invigde byggnaden. Värt att notera är att kvarteret Karantänen i Helsingborg har sålts tillbaka till Helsingborgs stad.


Det rullar på för Bilmånsson Bilåterförsäljaren Bilmånsson anpassar servicen efter en ny verklighet, där digitalisering, elektrifiering och coronapandemin ökar förändringstempot i branschen. Ann-Kristin Hansson

DET HÄNDER MYCKET i bilbranschen. De flesta bilmärken har påbörjat den stora transformationen från att tillverka bilar med förbränningsmotor till eldrift. Samtidigt skaffar konsumenten allt mer information på nätet inför bilköpet. För en återförsäljare gäller det att vara förändringsbenägen, något som Bilmånssons vd Ann-Kristin Hansson är väl medveten om. – Vi ser framåt, försöker hela tiden bli bättre och har många engagerade medarbetare. Det händer väldigt mycket nu så det gäller att hänga med. Företaget är återförsäljare för Volvo, Renault och Dacia, och säljer och reparerar bilar på fem orter i Skåne. – Mer av kundresan kommer att ske på nätet men jag tror inte allt kommer att ske online. Det är en stor investering att köpa en bil och det gör man inte genom att trycka på en knapp. Vi kan stötta kunderna i att fatta rätt beslut genom att träffa dem. Servicebehovet finns också och den kontakten kommer vi fortsätta att ha på våra anläggningar. Bilmånsson har ökat tillgängligheten så att kunder kan chatta med personalen på kvällar och helger när människor har mer tid att leta efter en ny bil. – Det kan mycket väl bli en liknande utveckling inom service så att vi exempelvis har kvällsöppet

Bilmånsson har sålt bilar sedan 1922.

eller låter två mekaniker jobba på bilen samtidigt så att bilen blir klar snabbare. För fyra år sedan köpte Bilmånsson Skånebil och utökade därmed den geografiska räckvidden till bland annat Ängelholm. – Det ger fördelar med att vara större och vi ser en jättefin utveckling i nordvästra Skåne. Vår anläggning i Ängelholm ligger på första plats i kundnöjdhet nu, det är fantastiskt – det gjorde man inte tidigare. Och Ängelholm har ett bra företagsklimat. Lokalerna på Transportgatan i Ängelholm syns tydligt utmed E6:an och är anpassade efter Bilmånssons önskemål.

– Läget är fantastiskt, det betyder jättemycket och lokalerna är stora och bra, vi är väldigt nöjda. Konkurrensen på orten är hård, de flesta bilmärken är representerade hos någon av bilfirmorna i Ängelholm med omnejd. – Det är alltid en utmaning att sticka ut. Jag är inte rädd för konkurrensen, folk hittar hit och jämför bilar. Jag tycker det är inspirerande.

FAKTA OM BILMÅNSSON Bilmånsson grundades 1922 och har 170 anställda på anläggningar i Ängelholm, Klippan, Båstad, Eslöv och Hörby. Företaget är återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 23


backahill fastighetsutveckling

Bra blick för det personliga mötet Ett bra läge i centrum och gott kundbemötande är a och o för en framgångsrik optikbutik. Susanne Brodin tycker det är viktigt med generösa lokalytor.

ETT CENTRALT BUTIKSLÄGE betyder väldigt mycket i detaljhandeln, så även för Synsam-butiken på Järnvägsgatan 1 i Ängelholm som är hyresgäst hos Backahill. – Jag tycker att vi har ett av de bästa lägena i stan, läget är jätteviktigt. Vi jobbar visserligen mycket med bokade tider, men för dropinkunder som ofta är köpbenägna gör läget oss tillgängliga. Ängelholm är en fantastisk stad, vi får möta

24 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

kunder i alla åldrar med olika typer av behov, säger Susanne Brodin. År 2020 har varit tufft för många som bedriver butikshandel. Synsambutiken har också känt av pandemin. – Vi har ökat varje år, men 2020 backade vi lite. Vissa kundgrupper försvann och vi ser fram emot när de kan komma tillbaka. Det är oerhört viktigt att resten av cityhandeln också lever. Kunderna ska känna att det är bra att handla i Ängelholm. Konkurrensen inom optikbranschen är tuff med fem butikskedjor representerade i lilla Ängelholm. Men det ser inte Susanne som något problem. – Det är ingen nackdel med konkurrens. Det är bra med ett brett utbud för då stannar man i Ängelholm och köper glasögon. Visst är det viktigt att erbjuda bra produkter, ett brett utbud och konkurrenskraftiga priser, men bemötandet är nyckeln till framgång, menar Susanne. – Det personliga mötet är jätteviktigt, vi jobbar väldigt mycket med vår personal kring kundbemötandet. Vi bryr oss mycket om våra kunder.

Stan är inte så stor, vi får en personlig relation till våra kunder. Butiken står på två affärsben, det kliniska, det vill säga synundersökningar och dels mode med ett stort utbud av glasögonmärken. – För att utveckla företaget skulle jag vilja anställa en optiker till så att vi kan jobba mer med ögonhälsa. Torra ögon är ett stort problem, många har ”skärmtrötta” ögon där vi kan göra stor skillnad med olika lösningar. Har du något tips till alla oss som jobbar framför en skärm hela dagarna? – Ja, jag har en 20-20-20-regel. Efter 20 minuter ska du titta på 20 meters håll på något i 20 sekunder. Då orkar ögonen en stund till.

Fakta om Synsam Synsam är en nordisk kedja med 450 butiker. Största delen av dem ägs av kedjan, andra drivs på franchisebasis såsom butiken i Ängelholm. Butiken, som har sju medarbetare, har funnits sedan 1950-talet och drivs sedan 2007 av Susanne Brodin och systern Ulrika Berg.


Entré Båstad

Villa Falken i centrala Båstad

Greenside i Boarp

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 25


backahill fastighetsutveckling

Graninge Strand i Nacka


En av många fina fastigheter på Storgatan i Ängelholm.

»Vi har startat att producera 42 hyresrätter i Graninge Strand.«

Projekt som påbörjats under året Flera byggnadsprojekt påbörjades under 2020. Gamlegården i Båstad börjar ta form, en central plats där butiker, kaféer, restauranger och andra servicenäringar ges utrymme samtidigt som 17 lägenheter byggs på ovanvåningen samt nya parkeringar skapas i källarplan. Rivningen av den gamla byggnaden genomfördes under 2020 och vid årsskiftet 2020/2021 startade byggnationen. Norrvikens trädgårdar ligger oss varmt om hjärtat. Det pågår ständiga förbättringar av det vackra och rogivande området norr om Båstad. Uppförandet av konsthallen

Ravinen, en ny personalbyggnad och ett nytt entréhus har satts igång under förra året. Greenside är vårt projekt för att skapa ett drömboende för golfentusiaster, med gångavstånd till Båstad Golfklubbs greener och fantastisk vy över nejden. Förra året började åtta radhuslägenheter i Boarp byggas med planerad inflyttning den 1 april 2021. Strax norr om Boarp ligger Apelrydsskolan där byggnationen av det nya elevhemmet påbörjats och väntas färdigställas under våren 2021. I Graninge Strand, vårt stora byggnationsprojekt i Nacka, har vi startat att producera 42 hyresrätter. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 27


backahill destinationsutveckling

Infinitypoolen och den vackra utsikten från Hotel Skansens nybyggda spa.


Medvetet och långsiktigt fokus Attraktiva destinationer för en aktiv livsstil. Så kan man sammanfatta målsättningen med vår destinationsutveckling av Ängelholm och Båstad/Bjäre.

BACKAHILL verkar för en medveten

och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Ängelholm och Båstad/Bjäre är vår hemmaplan och vårt fokus. Genom att främja och möjliggöra handel, möten, aktiviteter och upplevelser samt tillgängliggöra vackra miljöer och oförglömlig natur skapas en unik attraktionskraft som destinationer. Variationen, bredden och boendealternativen får människor att vilja återkomma till dessa platser, igen och igen. Även inom destinationsutveckling verkar vi för en långsiktig och hållbar riktning. I vissa av våra satsningar är vi fullt medvetna om att vi gör dem med hjärtat och att de först på lång sikt kan ge avkastning på de investeringar som görs. Norrvikens trädgårdar och Arenastaden Ängelholm är två sådana exempel som visar på vårt aktiva samhällsengagemang och vår ambition att bygga lockande, hållbara destinationer. För att tydliggöra vårt fokus på Ängelholm och Båstad/Bjäre som destinationer har vi de senaste åren avyttrat fastigheter i Vemdalen,

Växthuset Erikshus stod färdigt till sommaren 2020.

på Öland och i Helsingborg för att kunna utveckla ännu mer i närområdet. Vi gör bäst nytta här och kan göra det på ett effektivt sätt genom att koncentrera våra resurser. Coronaåret 2020 Alla våra verksamheter inom destinationsutveckling blev under 2020 kraftigt påverkade av coronapandemin. I Båstad ställdes Nordea Open in, som innefattar både damernas WTA- och herrarnas ATP-turneringar i tennis, liksom padeltävlingen America vs Europe och musikfesti-

valen Summer On. Norrvikens trädgårdar liksom våra tre hotellanläggningar inom GRAM Group fick se de flesta företagskonferenser, bröllop och andra event bokas av under året. Men det tändes ett ljus i mörkret. När de nationella reserestriktionerna lättade på försommaren slog ett nytt uttryck rot: hemester. Vårt gemensamma uppdämda behov av att få resa, uppleva och umgås fick många människor att upptäcka Båstad och Bjäre som destination. En delvis ny målgrupp hittade till vår region och våra erbjudanden. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 29


backahill destinationsutveckling

Arenastadens padelhall och Arenatorg

Norrvikens trädgårdar

30 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Inte minst bidrog den lyckade tajmingen med vår investering i ett nytt rooftop spa på Hotel Skansen till fler besökare och bokade hotellnätter. Kreativa lösningar bidrog också till en upphämtning under sommarmånaderna. Ett exempel är restaurang Papas grepp att markant utöka sin uteservering. En annan förändring är att vi under året gått från ett 50-procentigt ägande i GRAM Group, vårt driftbolag för Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell, till 100 procent. Vår nye hotelldirektör, Marcus Thuresson, kom också på plats under året och har med mycket energi tagit sig an alla utmaningar. Utflyktsmålet Norrvikens trädgårdar var väldigt populärt och välbesökt – trots Covid-19 – tack vare de vidsträckta parkområdena och ett omfattande program som anpassats efter rådande omständigheter. Vi kan med glädje konstatera

att anläggningen visar upp rekordmånga besök – hela 116 000 gäster – under 2020. För att öka attraktionskraften ytterligare arbetar vårt duktiga team med att få parken att locka besökare under hela året. Vinter på Norrviken är ett lyckat exempel på det, där man vänt mörkret till sin fördel. Vidare invigdes växthuset Erikshus med en blomsterutställning under sommarhalvåret, och arbetet med att bygga en konsthall, ett nytt entréhus och en ny personalbyggnad påbörjades. Arenavisionen förverkligas I Ängelholm fortsatte arbetet med att förverkliga Arenastaden, vår vision om att skapa ett centrum för sport och idrottande i södra Ängelholm. En plats dit alla aktiva ängelholmare, oavsett ålder, kön, bakgrund och träningsnivå, är välkomna för att utöva sin favoritsport och umgås med vänner. Arbetet görs


Tennisstadion i Båstad

Hotel Skansen i Båstad

Kallbadhuset i Båstad


backahill destinationsutveckling

Backahill är starkt engagerat i utvecklingen av Ängelholms centrum.

32 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

via Arenabolaget där Backahill är största ägare. Utbyggnaden av Catena Arena och en ny isträningshall startades under hösten. Tack vare ombyggnaden av arenan kommer vi att kunna hälsa drygt 1 500 fler välkomna till Rögles hemmamatcher. Den tredje isytan kommer att kunna nyttjas av hockeylagen, för konståkning och Rögles satsning på damhockey. Cityhandeln med Storgatan som huvudstråk är i ständig förändring – och påverkades förstås av coronapandemin som drivit på tillväxten inom e-handel. Vi är en engagerad aktör i stadsutvecklingen

och ser långsiktigt på stadskärnans omvandling. Det behöver finnas en mångfald av butiker, kaféer, restauranger, aktiviteter och upplevelser för att centrum ska fortsätta vara en given mötesplats. Ett annat område där vi engagerar oss är skapandet av Campus Ängelholm. En möjlighet att erbjuda högre utbildningar i Ängelholm skulle få yngre att stanna kvar i sin hemstad och få andra att flytta hit, vilket i sin tur skulle ge ett mer levande centrum. Vi noterar slutligen även att vi under året gjort en lyckad försäljning av driften på HUS 57 till HKC Hotels som nu driver hotellet vidare mot nya framgångar.


När utmaningar blir till möjligheter Marcus Thuresson är ny vd för hotell- och restaurangkoncernen GRAM Group. Förändring är en av hans starkaste drivkrafter.

GRAM Group består av Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell med tillhörande restauranger samt Pepe’s Bodega och Papas. Samtliga belägna på Bjärehalvön. Visionen är att skapa norra Europas starkaste destination. Marcus Thuresson leder från den 1 oktober 2020 GRAM Group som har 200 fast anställda, en siffra som ökar till 700-800 personer sommartid.

Hotel Riviera Strand vid Malens havsbad

Marcus, hur gick det 2020? För driften var det ett extremt varierande år som varit väldigt ansträngande för organisationen. Det har varit tvärnitar och full gas om vartannat med korta ledtider från myndigheterna om vilka rekommendationer vi skulle rätta oss efter. Den traditionella tennispubliken uteblev men ersattes av en ny och väldigt heterogen kundgrupp. Det var många tunga beslut om uppskjutna turneringar och evenemang som behövde fattas under våren 2020. Jag tror att man måste utgå från att fokusera på saker som vi kan påverka. Dessa saker kan vi inte påverka och det har vi pratat väldigt mycket om i organisationen, vad kan vi påverka och vad ska vi fokusera på. Det är där vi ska lägga vår kraft och energi.

Vilka är de största lärdomarna från året som gått? Att vara flexibel och ha förmågan att hitta nya lösningar. Du måste hela tiden vara beredd på att tänka nytt och förändra dig. Och det går fort. Den som är snabbast på att tänka annorlunda kommer att ha en stor fördel. Vilka mål har du satt upp för GRAM Group framåt? Att öka beläggningsgraden på hotellen är en viktig faktor. Vi ser gärna att människor bor hos oss när de besöker Båstad och Bjäre. GRAM ska vara en del av destination Bjäre där man kan avnjuta boende, dryck och mat och uppleva de besöksmål vi har här. En viktig del är att kunna boka allt på samma plats så den digitala utvecklingen jobbar vi mycket med. Vi bygger bland annat ett lojalitetsprogram. Vad händer 2021? Våra ägare gör omfattande investeringar. På Hotel Skansen renoveras Tennispaviljongens alla 54 hotellrum samt 17 rum i huvudbyggnaden. Dessutom får Restaurang Sand en nydesignad loungebar. Det relativt nybyggda Hotel Riviera Strand samt restaurangerna Pepe’s Bodega och Papas kommer också att renoveras, både utvändigt och invändigt. Med de här satsningarna kommer vi stå ännu starkare när marknaden vänder uppåt. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 33


backahill invest

Ärtskörden hos Foodhills blev lyckad under 2020. Här en bild på när ärtor skördas vid Örup på Österlen.


Långsiktigt och aktivt ägande Strategiskt viktiga innehav inom främst fastigheter men också ägande i mindre verksamheter med stor utvecklingspotential. Backahills investeringsportfölj utgör en stabil finansiell plattform samtidigt som den kittlar vår entreprenörsanda.

INOM AFFÄRSOMRÅDET Backahill

Invest gör vi långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav. Vad gäller noterade innehav har Backahill ett strategiskt aktieinnehav, med ägarskap som överstiger tio procent av både kapital och röster, i fem börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Dessutom ingår innehav i Skistar som driver alpina skidanläggningar. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastighetsbestånd i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till huvudstadsregionen. Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige och Danmark, och Brinova Fastigheter med säte i Helsingborg äger och förvaltar hyresbostäder och sam-

hällsfastigheter i södra Sverige. Backahill är största ägaren i Wihlborgs, Fabege, Catena samt Brinova. I Diös är Backahill nummer två i ägarlistan. Mer om dessa bolag samt Skistar hittar du på de följande sidorna. Onoterade bolag med potential Backahill väljer att investera även i onoterade bolag som vi bedömer har stor utvecklingspotential och som också kännetecknas av stark vilja, spännande affärsidéer och utmärkta produkter. Våra investeringar innebär både finansiell stöttning såväl som tillgång till värdefull affärskompetens och etablerade nätverk. Bolagen har ofta anknytning till fastighetsbranschen eller våra hemregioner. Inom parentes presenteras Backahills ägarandel i respektive bolag. CERNELLE (100 %) tillverkar växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatasjukdomar för en global marknad. Läkemedlet

Cernitol® verkar antiinflammatoriskt, vilket minskar storleken av prostatan och gör det lättare att tömma blåsan. Japan fortsätter att vara en viktig marknad för bolaget och arbete pågår med att få läkemedlet godkänt i Kina. Ett godkännande innebär kraftiga volymökningar de kommande åren. Ett nytt avtal med sydkoreanska DongKoo Biotech & Pharma öppnar för möjligheter att sälja Cernitol i fler länder i Sydostasien. Vidare har läkemedlet Cernitin® (den aktiva läkemedelsingrediensen i Cernitol) godkänts i Tyskland vilket innebär en möjlighet för Cernelle att inom två år få Cernitol godkänt för behandling av kronisk prostatit i fler europeiska länder. Cernitol minskar inflammation och smärta vid kronisk prostatit och är idag ensam om att ha denna indikation i bland annat Japan och Korea. Bolaget, som under 2020 gick över till 100 procent förnybara energikällor, omsätter drygt 70 miljoner kronor och har 40 anställda. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 35


backahill invest

Tennisstadion i Båstad

Forskning hos Cernelle

Ägarandel onoterade innehav per 2020-12-31 Cernelle

100 %

Foodhills AB

24 %

Foodhills Fastigheter AB

46 %

Scandinavian Mountain Airports

10 %

Arenabolaget

48 %

Båstadtennis & Hotell AB

27 %

MMB

25 %

Competensum

33 %

Buildroid

5%


»En ny publik hittade till Båstad och sommarperioden var hektisk.« FOODHILLS (24 %) är ett nav för cirkulär livsmedelsproduktion som skapades efter nedläggningen av Findus livsmedelsanläggning i Bjuv. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar globalt och i första hand fokuserar verksamheten på att få upp volymer, kvalitet och lönsamhet i ärtodlingen. År 2020 var ett fantastiskt år för att odla ärtor och det skördades 8 520 ton av väldigt god kvalitet, vilket gjorde att kilopriset kunde höjas med 20 procent.

Ambitionen är att profilera Ängelholm som en idrottsstad för aktiva på alla nivåer och i alla åldrar. Arenabolaget svarar för anläggningar för elitverksamhet och kommersiell verksamhet medan kommunen svarar för anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet samt infrastruktur. I augusti 2020 togs första spadtaget till en utbyggnad av Catena Arena och en ny isträningshall. BÅSTADTENNIS & HOTELL AB,

FOODHILLS FASTIGHETER (46 %) hyr

ut lokaler och gör ett bra år. Under 2020 har företaget lyckats hyra ut 60 procent av uthyrningsbara ytor. Ett annat fint mått på framgång är att de 27 hyresgästerna som finns på området tillsammans nu anställer fler personer än när Findus stängde fabriken 2017, cirka 500 personer. Våra intressen i den svenska fjällvärlden har lett oss till att investera i byggnationen av en ny internationell flygplats. Mitt i Skandinaviens största alpina skidområde finns den toppmoderna flygplatsen Scandinavian Mountains Airport (10 %). Flygplatsen förbättrar tillgängligheten och stärker Sälens och Trysils positioner som internationella skiddestinationer. Samtidigt skapar etableringen utveckling, arbetstillfällen, inflyttning och en stark framtidstro i regionen. En arenastad i Ängelholm ARENABOLAGET (48 %) driver utvecklingen av Ängelholms Arenastad.

BTHAB, (27 %) äger och förvaltar flera av de centrala fastigheterna i Båstad. Hotel Skansen, tennisstadion och hamnområdet utgör tillsammans hjärtat för besöksnäringen som genererar betydande intäkter till lokalsamhället. År 2020 kännetecknades av stora svängningar i verksamheten på grund av de restriktioner som infördes för att skydda mot Covid-19-virusets spridning. Under coronaåret 2020 tvingades samtliga större publikarrangemang ställas in, inklusive tennis- och padelturneringar, vilket innebar ett stort ekonomiskt avbräck för BTHAB.

COMPETENSUM (33 % ) arbetar med

personal- och lönefrågor i nära partnerskap med sina kunder. Företaget hjälper kunder att etablera och utveckla sin HR-funktion, tar hand om företags hela lönehantering och utvecklar team, ledare och medarbetare. Smarta fastigheter Ett relativt nytt område som Backahill valt att investera i under 2020 är Proptech – property technology – där byggnader görs smarta med hjälp av digital teknik. Buildroid (5 %) är ett nybildat bolag som skapats av investeringsbolagen Stronghold Invest, Neptunia Invest och Vincero Invest. Målet är att skapa en branschgemensam infrastruktur för digitala fastighetstjänster. Buildroid söker aktivt samarbeten med andra aktörer i fastighetsbranschen för att driva den digitala utvecklingen framåt. Värt att notera är också att Backahill under våren 2020 sålde samtliga aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, för att kunna fokusera på koncernens andra projekt.

MMB I BÅSTAD (25 %) är ett bygg-

företag med säte i Båstad. Företaget arbetar med både nyproduktion och renovering av olika typer av byggnader och fastigheter. MMB har eget snickeri som är specialiserat på tillverkning av trädetaljer, trämöbler samt renovering av fönster och dörrar. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 37


backahill invest

Brinova Per Johansson, vd för Brinova, svarar på fem frågor. Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? Vi genomförde många projekt under 2020 där vi under senare delen av året fick många bygglov beviljade och kunde starta igång nya projekt om ett fastighetsvärde på cirka 750 miljoner kronor. Ett av våra större projekt som blev klart under 2020 var 77 bostäder i Mariaparken i norra Helsingborg där vi hade en lyckad inflyttning under hösten 2020. Året 2020 präglades av tillväxt och vi växte med nya fastigheter om ett fastighetsvärde på 1,7 miljarder kronor. Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? Att fortsätta skapa lönsam tillväxt, starta fler nyproduktionsprojekt samt att vårt nya gröna ramverk får fullt genomslag både externt och internt. Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling? Kvalitativ förvaltning med lokal närvaro, kapitalmarknad och organisatorisk kompetens med förmåga att kunna rekrytera de absolut bästa medarbetarna. Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Utveckla, äga och förvalta nya bostadsformer med bäring på exempelvis att fler kommer att vilja arbeta hemifrån eller i anslutning till hemmet, och vilja dela på fler funktioner (Co-living). Vi kommer också att driva egna utvecklade trygghetsboenden.

38 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

FAKTA OM BRINOVA Långsiktig fastighetsägare inriktad på hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige med stort fokus på egen projektutveckling och nyproduktion. Lokal fastighetsförvaltning där samtliga förvaltningsdelar utförs av egen personal. Bolaget har ett fastighetsvärde på sex miljarder kronor. Noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Ägarandel % - Röster

41,3 %

- Kapital

25,6 %

Fastighetsvärde (mdkr)

6,1

Hyresintäkter (mkr)

297

Förvaltningsresultat (mkr)

121

Antal anställda 40 Hemsida:

brinova.se

Berätta kort om era två viktigaste digitaliseringsprojekt. Vi har utvecklat en egen Hyresgästapp som alla våra hyresgäster lätt kan ladda ner på sin telefon eller dator. Den gör det lätt att felanmäla, få kontakt med oss, det går att ladda ned olika dokument samt få löpande information vad som händer i just deras fastighetsområde. Ett annat projekt är vår nya hemsida som vi kommer lansera under sommaren 2021. Den kommer att bli enklare och ännu mer riktad till våra hyresgäster.


Nya bostäder uppförs i centrala Kristianstad.


backahill invest

Lastning vid Catenas fastighet Köpingegården 1 i Helsingborg.


Catena Jörgen Eriksson, vd för Catena, svarar på fem frågor. Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? Det får bli två projekt, färdigställande av Tostarp och Sunnanå, två nya moderna logistikpositioner om vardera cirka 80 000 kvm uthyrningsbar yta. På båda områdena har Catena varit med om hela processen från råmark till ny detaljplan och vidare till tecknande av hyresavtal och uppförande av logistikbyggnader.

FAKTA OM CATENA Fastighetsbolag inom logistiksegmentet som äger, förvaltar och utvecklar logistikanläggningar för dagens och morgondagens godsflöden. Bolaget är noterat på Large Cap NASDAQ Stockholmsbörsen.

Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? Tillväxtfrågan, vi ska fortsätta växa och leverera högre avkastning till våra ägare. Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling? Underliggande efterfrågan på nya logistikytor som i mycket drivs av e-handelns fortsatta utveckling, tillgång till byggbar mark samt en god tillgång till kapital för vidare expansion. Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Vi kanske testar nya energikällor både för uppvärmning men även så att våra hyresgäster kan tanka sina fossilfria fordon på våra anläggningar. Vi fokuserar än mer på att vara en hållbar aktör (fastighetsägare) i logistikkedjan. Vi kanske har något projekt igång där vi bygger högre (mer på höjden) än idag för att ta så lite mark som möjligt i anspråk.

Ägarandel % - Röster:

29,8 %

- Kapital:

29,8 %

Fastighetsvärde (mdkr): 18,6 Hyresintäkter (mkr):

1 264

Förvaltningsresultat (mkr): 719 Antal anställda: 46 Hemsida:

catenafastigheter.se

Berätta kort om era två viktigaste digitaliseringsprojekt. Vi vill ha våra fastigheter så ”uppkopplade” som möjligt så att vi kan övervaka de olika systemen så smidigt som möjligt och på så sätt optimera driften i realtid. Vi kikar även på att hantera framtida avtal digitalt (det är ju ett ”antal” hyreskontrakt etc som ska skrivas under).

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 41


backahill invest

Diös Knut Rost, vd för Diös, svarar på fem frågor.

vi mycket starka nyckeltal i form av nettouthyrning (51 mkr) och satte rekord i överskottsgrad (66 %). Viktigt att bibehålla en hög fart och göra många affärer. Affären är i absoluta fokus.

Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? Vi konverterar 4 000 kvm butiksyta i In:Gallerian i Sundsvall till ett nytt modernt och högprofilerat kontor för Tele2. Mindre attraktiva ytor konverteras och vi skapar högre värde i vårt bestånd. Under 2020 färdigställde vi vårt bostadsprojekt Söderbo i Östersund. Ett fullt uthyrt kvarter med 85 hyreslägenheter och kommersiella lokaler på gatuplan. Ett riktigt bra projekt som både stärker vår affär och tillför efterfrågat modernt boende. Vi startade byggandet av Sveriges modernaste polishus i centrala Umeå. Mer samhällsfastigheter i vår portfölj ger förtroende på aktiemarknaden; 31 % är samhällshyresgäster i vårt bestånd. Vi genomför en total renovering och tillbyggnad för Trafikverkets huvudkontor i Borlänge, ett projekt som omfattar cirka 500 miljoner kronor. De projekt vi fortsatt med under 2020 är färdigställande av Clarion Hotel både i Sundsvall och Umeå. Vi klarar av stora projekt vilket är ett måste då våra hyresgäster har stora behov av profilerade och varumärkesbyggande lokaler. Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? Jag ägnar stor del av min tid till att skapa förutsättningar för våra team att möjliggöra fler affärer och skapa tillväxt för våra hyresgäster och oss själva. Vår devis är: går det bra för våra hyresgäster, går det bra för oss. Jag tror på ett modigt

42 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling?

FAKTA OM DIÖS Äger och utvecklar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om ca 25 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Ägarandel % - Röster:

10,5 %

- Kapital:

10,5 %

Fastighetsvärde (mdkr): 24,5 Hyresintäkter (mkr):

1 513

Förvaltningsresultat (mkr): 958 Antal anställda: 150 Hemsida:

dios.se

ledarskap där det handlar om att både involvera och delegera. Då kan våra chefer vara handlingskraftiga och både agera på och skapa affärsmöjligheter. Under 2020 hade

Handlingskraft för att agera på de affärer och möjligheter som uppstår. Samarbete därför vi inte kan göra allting själva och att vi lär av andra. Ett modigt ledarskap behövs för aktivitet och beslutskraft. Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Vi kommer sannolikt att göra mer av det vi gör idag då tempot ökar och intresset för våra 15-minutersstäder växer. Vi jobbar mer med konverteringar av ytor och lokaler till rätt hyresgäster för att bygga en långsiktigt hållbar stad. Vi är mer tekniskt drivna där våra fastigheter är mer digitalt styrda. Vi kommer att se till att det byggs fler bostäder för att möta en ökande efterfrågan. Berätta kort om era två viktigaste digitaliseringsprojekt. Den fortsatta energioptimeringen bidrar till minskad energianvändning och minskade utsläpp. Till det hör de gröna hyresavtalen där digitaliseringen gör att både vi och hyresgästen kan följa upp det gemensamma arbetet och mäta av mot mål. Det andra projektet handlar om digitalisering och infrastruktur när det kommer till el-bilar och el-cyklar som vi definitivt ser är på stark frammarsch. Vi bygger ut med laddstolpar i alla våra städer tillsammans med energibolagen.


Tillsammans med Nordic Choice Hotels byggs hotell i centrala Sundsvall.

Ett toppmodernt polishus byggs i Umeå.


backahill invest

SEB-husets södra fasad i Arenastaden, Solna.


Fabege Stefan Dahlbo, vd för Fabege, svarar på fem frågor.

metrarna på ett mer flexibelt sätt och ett mer komplext serviceinnehåll till en högre hyra. Vår förvaltning är datadriven. Vi fattar beslut baserat på data, agerar snabbare och i interaktion med våra kunder. Vi kan både förutse problem innan de uppstår samt arbeta proaktivt med att identifiera kunders behov av förändring och utveckling av lokalerna över tid.

Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? Vårt arbetssätt och förmåga att driva och utveckla verksamheten framåt, trots minst sagt ovanliga omständigheter. Våra projekt har hållit budget, tidplaner och haft fullt fokus på kunden, vilket har resulterat i färdigställandet av Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden och att första etappen i Haga Norra är klar. Bilia har flyttat in i nya lokaler och 450 lägenheter hittar köpare i snabb takt. Dessutom har vi nu 100 procent grön finansiering och påbörjat arbetet med att uppnå nya tuffa klimatmål som halverad klimatpåverkan i nybyggnadsprojekt och en klimatneutral förvaltning. Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? Att se till att våra medarbetare har rätt förutsättningar att skapa och ta vara på alla de möjligheter vi har i våra mycket stora stadsutvecklingsprojekt, främst i Solna och Flemingsberg, både inom kommersiella lokaler och bostadsutvecklingsprojekt. Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling? Att vi behåller vår snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet i allt vi gör. Våra värderingar, som är inspirerade av Erik Paulsson, är nyckeln till fortsatt framgång.

FAKTA FABEGE Med fokus på kommersiella fastigheter utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi förvaltar cirka var 10:e kvm kontor i Stockholm och är en av de största utvecklarna av kontor. 100 procent av förvaltnings- och projektportföljen är miljöcertifierad och vårt fastighetsvärde är närmare 80 miljarder kronor. Ägarandel % - Röster:

15,4 %

- Kapital:

15,4 %

Fastighetsvärde (mdkr): 76,6 Hyresintäkter (mkr):

2 806

Förvaltningsresultat (mkr):

1 474

Antal anställda: 180 Hemsida:

fabege.se

Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Vårt erbjudande är mycket mer omfattande med en ännu mer komplett leverans av färdig arbetsplats och ett mer flexiblare nyttjande i tid och rum. Vi använder kvadrat-

Berätta kort om era två viktigaste digitaliseringsprojekt. Den digitala transformation av vårt sätt att arbeta som skett under året har inneburit gigantiska utvecklingssteg för alla medarbetare på en relativt kort tid. Parallellt har vi även utvecklat vårt nya huvudkontor med modern teknik som underlättar nyttjandet och samverkan via digitala plattformar. Vi har ackumulerat kunskap internt för att bättre kunna hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner. En annan viktig milstolpe är att vi nu har samtliga fastigheter uppkopplade i ett gemensamt säkert nät där vi har tillgång till all mediaförbrukning, samtliga larm och passager i realtid. Alla hissar är uppkopplade med egen övervakning där vi kan se driftstopp och försämrade prestanda. Vi kommer fortsätta utveckla och vidareutveckla datadrivna processer, maskininlärning och AI, för styrning och övervakning av viktiga system. Målet är att intensifiera interaktionen mellan kundens data och våra för att kunna optimera lokalnyttjande och energiförbrukning ända ned på rumsnivå. Detta gör vi bland annat genom en så kallad digital tvilling. Den viktigaste principen för vårt digitaliseringsarbete är fortsatt delning av data men att vi äger alla våra data och har full kontroll över dem.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 45


backahill invest

Den gamla sockerfabriken i centrala Lund byggs om till moderna kontorslokaler.


Wihlborgs Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs svarar på fem frågor. Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? I Helsingborg har vi hjälpt vår befintliga hyresgäst Mildef AB att fortsätta utvecklas genom att bygga en ny anläggning med kontors-, produktions- och laboratorielokaler med en spännande arkitektur. Den knyter an till bolagets verksamhet – att utveckla och bygga it- och kommunikationsutrustningar med extrema krav. Byggnaden har mycket höga miljöprestanda. I Malmö har vi utökat Medeon Science Park med en ny byggnad som skapar möjligheter för life-sciencebolag att växa. Även om projekten inte slutförs helt förrän i början av 2021 vill jag också nämna Prisma i Helsingborg som blir en ikonbyggnad i det nya området Oceanhamnen och vår stora ombyggnad av Helsingborg C där vi skapar trygghet och attraktivitet för både resenärer i stationsdelen och besökare till det nya restaurangplanet Kitchen Floor. Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? I och med pandemin så har nya sätt att jobba kommit att diskuteras ännu mer och idag är längtan efter riktiga möten stor, oavsett vilken kund vi pratar med. Här kommer vi stötta befintliga kunder att utveckla sina arbetssätt och att hjälpa nya kunder att hitta lösningar som passar dagens sätt att arbeta. Det kan handla om hur den fysiska

FAKTA OM WIHLBORGS Öresundsregionens ledande kommersiella fastighetsbolag med fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Ägarandel % - Röster:

10,5 %

- Kapital:

10,5 %

Fastighetsvärde (mdkr): 46,1 Hyresintäkter (mkr):

3 074

Förvaltningsresultat (mkr):

1 830

Antal anställda: 236 Hemsida:

wihlborgs.se

platsen ska vara utformad eller hur rekrytering av spetskompetens kan påverkas av företagskultur och platsens attraktivitet. Självklart är det också stort fokus på vår fortsatta tillväxt, att leta nya projekt- och förvärvsmöjligheter är alltid prioriterat. Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling? Vår utveckling är nära kopplad till regionens utveckling. När det går

bra för våra städer ökar förutsättningarna för oss att växa. Därför är demografi, innovationskraft i regionen och fortsatta satsningar på infrastruktur viktiga parametrar. Kan vi med tiden få fler fasta förbindelser över sundet ökar redundansen och vår arbetsmarknadsregion med fyra miljoner invånare har ännu bättre förutsättningar att utvecklas. En attraktiv region attraherar också internationell spetskompetens, vilket flera bolag och satsningar i regionen är beroende av. Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Kanske har vi kompletterat med insteg på någon kompletterande och intressant marknad där vi kan fortsätta växa. I Danmark levererar vi också en mer utbyggd service med flera tjänster till våra kunder. Det är ett koncept jag tror kommer växa även på svenska sidan. Berätta kort om era två viktigaste digitaliseringsprojekt. Just nu inför vi en samlad portal för all fastighetsinformation vilket är ett steg på vägen för att bli ännu effektivare i vårt interna arbete. Det intressantaste området just nu är den undersökning vi nyss genomfört om hur människor påverkas av hemarbete. Här har AI använts för att bearbeta enorma mängder information och på så sätt kan vi inte bara få svar på ställda frågor om hur vi uppfattar saker utan framförallt har vi kunnat mäta hur våra beteenden förändrats under den här tiden. Då blir det spännande på riktigt! Här tror jag vi har ett arbetsverktyg som fastighetsbranschen kommer kunna använda mer framöver.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 47


backahill invest

Skistar Stefan Sjöstrand, vd för Skistar, berättar om verksamheten. Vilket projekt som genomfördes under 2020 är du stoltast över och varför det? Jag är väldigt stolt över hela bolagets hantering av coronapandemin och alla de försiktighetsåtgärder vi har infört i dialog med alla lokala och nationella aktörer. Vi har till exempel väldigt snabbt ställt om delar av vårt gästmöte i reception till digitala lösningar, exempelvis genom att det går att köpa och ladda SkiPass i mobilen och att checka in och ut på våra boenden digitalt. Våra gäster har också mycket snabbt anpassat sig till de digitala lösningarna och även varit väldigt nöjda med hela sin upplevelse trots Covid-19. Vi gör varje vecka regelbundna gästmätningar och att 88 procent av våra gäster kände sig trygga och säkra i våra anläggningar gjorde mig både stolt och glad.

FAKTA OM SKISTAR Äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment, drift av skidanläggningar och fastighetsutveckling & exploatering. SkiStar AB är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap.

Vilken fråga kommer du att ägna mest tid till under 2021? Vi fortsätter vårt arbete med att gå från att vara ett utpräglat vinterföretag till att bli ett året-runt-företag och erbjuda hållbara fjällupplevelser även sommar och höst. Det är ett väldigt spännande arbete med vårt koncept Sports & Adventures som handlar om att få fler att välja en aktiv semester i fjällen även på sommaren tillsammans med familj och vänner. I detta arbete ingår även hållbarhet där vi jobbar vidare med vår strategi med fokus på att få fler i rörelse, att minska vår klimatpåverkan och ta vårt samhällsansvar där vi är verksamma. Vilka tre faktorer spelar störst roll för ert bolags utveckling? Att vi fortsatt har nöjda gäster och erbjuder fjällupplevelser som gör att de vill besöka oss år efter år sommar som vinter, att vi har medarbetare som trivs och mår bra och att vi har nöjda aktieägare och lever upp till förväntningarna på oss som bolag.

48 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Ägarandel % - Röster:

13,8 %

- Kapital:

19,6 %

Nettoomsättning (mkr):

2 362

EBIT (mkr): 287 Antal anställda: Hemsida:

1 166 skistar.se

Vad kommer ni som bolag göra om fem år som ni inte gör idag? Ännu fler satsningar inte bara på vintern: att erbjuda ännu bättre helhetsupplevelser inom både resa, boende och aktivitet eller avkoppling. Vi är så mycket mer än bara ett bolag som driver skidanläggningar, även om det är kärnan i vår verksamhet, men också fortsatta investeringar inom den digitala sidan kommer bli ännu viktigare.


Skön manchesteråkning på en av Skistars anläggningar.


50 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Våra visioner

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 51


backahill visioner

En bättre bygd för alla Vi värnar om vår hembygd och människorna där. Genom kunskap om fastigheter, verksamheter och mötesplatser verkar vi för att utveckla Ängelholm och Bjärehalvön till en plats där fler väljer att bo och leva. Vårt visionsarbete tydliggör våra tankar och idéer kring hur samhället och framtiden kan bli lite bättre – till glädje för många människor.

Campus Ängelholm En näringslivsgrupp initierad av Backahill har bildat Ängelholms Akademi som arbetar för att få högre utbildningar till Ängelholm. Tillgången på kompetens och ny kunskap är central för regionens konkurrenskraft. Genom samarbete med en etablerad högskola ska det 2025 finnas högskole- och yrkeshögskoleutbildningar i staden. Campus ska ligga nära centrum och ha goda kommunikationsmöjligheter.

52 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Centrumutvecklingen Utvecklingen av Ängelholms centrum genomgår en transformation med digitaliseringen som motor. Coronapandemin ökar tempot i omvandlingen. Centralt belägna kontors- och butikslokaler som blir lediga innebär stora möjligheter. Här har vi satt igång ett långsiktigt arbete för att klarlägga och facilitera vad Ängelholm behöver framåt för att växa och attrahera.


Växtverket i Ängelholm Ett entreprenörshus, en inkubator för nya affärsidéer och tillväxtmiljö för innovation. Kvarteret Samskolan utgör gemensam nämnare och mötesplats för att kunna förverkliga utvecklingen av ”start-ups” och ”co-working”. Lokalerna ska rymma stöd av olika slag såsom rådgivning till gryende företag och ytor för kreativa träffar.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 53

PÅBYGGNADER KONTRASTVERK


backahill visioner

backahill visioner

54 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Sollyckan i Båstad Ett seniorboende som man aktivt väljer själv. En plats för livets goda år. Boendet innehåller kvalitéer utöver det vanliga med god bekvämlighet, plats för egen bil i källarplan och närhet till butiker och uteserveringar utmed Köpmansgatan. Den inglasade innergården blir ett gemensamt vardagsrum som garanterar ett socialt sammanhang.backahill från vision till verklighet

Nya möjligheter För oss är en vision inte bara en dröm utan en möjlighet som vi strävar efter att förverkliga. Här är några visioner som snart är verklighet.

Apelrydsskolan Apelrydsskolan är ett internat med sex treåriga utbildningsprogram på gymnasienivå. Elevhemmets nya byggnad ger plats åt både elever på skolan och säsongsanställda inom besöksnäringen. Färdig sommaren 2021.

Kulturhuset Ravinen Konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz har länge haft en dröm om en konsthall vid bäckravinen på Norrvikens trädgårdar i Båstad. En levande och dynamisk mötesplats för konst, musik och design. Färdig september 2021. 56 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Greenside Det ultimata country club-boendet för golfentusiasten intill Båstad Golfklubbs banor. Åtta hyresrättslägenheter med en fantastisk vy över greener och landskap. Färdiga för inflyttning april 2021.

Norrvikens trädgårdar Det pågår en ständig utveckling av den fantastiska parkanläggningen som grundades av trädgårdsvisionären Rudolf Abelin. Parken förses med nya, ändamålsenliga entrébyggnader och en ny personalbyggnad. Färdiga i maj/juni 2021. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 57


58 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Hållbarhet

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 59


backahill hållbarhet

Ett hållbart och bättre samhälle Backahills hållbarhetsarbete har under 2020 intensifierats. Vi har bland annat tagit fram en miljö- och energistrategi. Samtidigt fortsätter vi arbeta med vårt starka samhällsengagemang.

Backahill har ända sedan starten 1998 haft ett förhållningssätt som präglats av ödmjukhet och hållbarhet på många olika nivåer. År 2018 påbörjade Backahill ett mer uttalat och vidare miljöarbete genom att ta fram en miljöpolicy för koncernen. Målsättningen är att säkerställa hållbarhet i nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Vi ska upprätthålla höga miljöprestanda genom:

• Minskad energianvändning i våra byggnader • Utveckling av förnyelsebar energi • Utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial • Undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan • Mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader • Uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver

60 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Under året har en miljö- och energistrategi för fastighetsbeståndet tagits fram i samarbete med Öresundskraft. Strategin har identifierat ett antal nyckeltal med tidpunkter för när de ska vara uppfyllda. En generell upphandling för laddstolpar har genomförts för att på ett rationellt sätt kunna förse fastighetsbeståndet med laddningplatser för elfordon. Internt har ett utbyte av tjänstebilar mot elförstärkta eller eldrivna bilar påbörjats.


Våra miljö- och energimål 2023 har vi full källsorteringsservice för samtliga lägenhetskunder 2023 har vi minskat vattenanvändningen 2023 bygger vi miljö- och klimatkloka fastigheter 2025 är vår energianvändning klimatneutral 2025 finns elbilsladdning i anslutning till samtliga fastigheter 2025 har vi avsevärt minskat vår klimatpåverkan från resor och bilar


backahill hållbarhet

Miljö- och energistrategi BACKAHILL bedriver ett ansvarsfullt

företagande inom fastighetsbranschen och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att engagera oss i Agenda 2030, hållbar förvaltning, att underlätta så att våra hyresgäster kan agera hållbart och genom att vara en god förebild. Det bidrar också till vår konkurrenskraft och att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi ska möta nya generationers krav och fokuserat arbeta mot gemensamma mål. Därför måste vi tänka långsiktigt och medvetandegöra våra ansträngningar. Vi ska löpande mäta och utvärdera våra miljö- och energiprestanda för att fatta välgrundade beslut om åtgärder och aktiviteter, redogöra för vilka områden som

behöver vidareutvecklas samt visa på framstegen i vårt arbete. Vi använder 2020 som utgångspunkt. Vi ska fortsätta arbeta med transparens och smarta lösningar för att utveckla hållbara samhällen för våra kunder. Vårt arbete kommer att vägledas av medvetet resurstänkande och öppenhet för

innovationer. Det driver oss ödmjukt och kraftfullt mot våra mål. Vi ska aktivt arbeta med platshushållning. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan användas som natur eller till odling. Befintlig infrastruktur ska nyttjas i möjligaste mån för resursoptimering.

Klimatneutral energianvändning 2025 1 VI FOKUSERAR på att använda rätt energi till rätt

ändamål. Det innebär att vi använder fjärrvärme för uppvärmning där det finns tillgängligt och i övrigt förnybara bränslen eller värmepump. 2 VI ANALYSERAR energianvändningen och klimat-

påverkan per fastighet gentemot verksamheter och antalet lägenheter som finns i byggnaden samt fastighetens prestanda.

Det ger oss möjlighet att kostnadseffektivt styra energieffektiviseringsåtgärder till de fastigheter där det ger störst nytta. Ett kontinuerligt arbete görs för att sänka den faktiska energianvändningen och säkerställa höga energiprestanda i relation till hyresgästernas komfortkrav.

62 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

3 VI INVESTERAR i solceller på befintliga tak där

det är lämpligt samt på samtliga nya byggnader. 4 INVESTERING I ANNAN ny förnybar energiproduk-

tion, både egen och samägd, ser vi som ett sätt att kompensera för egen elanvändning och ett sätt att ytterligare bidra till hållbarhet i energisystemet. Vi köper endast förnybar el och biogas. Klimatkompensation använder vi bara som en sista utväg för klimatpåverkan där det inte finns något annat alternativ.


Elbilsladdning Elbilar är en viktig åtgärd för att bryta beroendet av fossila bränslen och det måste vara enkelt att kunna ladda sin bil. Vi är proaktiva och möjliggör så snart som möjligt elbilsladdning i anslutning till alla våra fastigheter. Resor och transporter Vi är medvetna om den klimatpåverkan som resor och transporter totalt sett utgör. Vi tar vår del av ansvaret och underlättar för både vår personal och våra hyresgäster att förflytta sig mer hållbart. Vi övergår till att använda bilar som drivs med förnybara bränslen eller el samt ersätter i möjligaste mån flygresor med andra färdmedel eller digital teknik. När vi måste flyga gynnar vi biobränsle för resan. Målsättningen är att markant minska vår påverkan från resande och körda mil med bil i tjänsten. För våra hyresgäster ser vi till att det finns cykelparkering för alla samt möjlighet för elbilsladdning.

Källsortering Hög återvinningsgrad kräver enkla och praktiska möjligheter till källsortering samt engagerade hyresgäster. Målsättningen är att det finns möjligheter att källsortera för samtliga återvinningsfraktioner för hushåll i nära anslutning till samtliga fastigheter. Vid om- och nybyggnation beaktar vi särskilt lämpliga utrymmen i lägenheterna. Vatten Vi är medvetna om vikten av att hushålla med vatten som är ett livsmedel och att värna avloppsreningssystemen samt våra vattendrag så att dessa inte belastas med föroreningar. Därför följer vi vattenanvändningen i fastigheterna och utreder hög användning med fokus på möjlighet till åtgärder för att minska användningen. För hyresgäster med verksamheter som kräver specifik reningsutrustning, till exempel fett- eller oljeavskiljare, samverkar vi aktivt kring lösningar. Där det behövs installerar vi även reningsutrustning för dagvattnet.

Miljö- och klimatkloka fastigheter En utgångspunkt för att bygga hållbart är resursoptimering och att tänka cirkulärt. Det uppnår vi genom att använda material som håller länge, befintlig infrastruktur, redan ianspråktagen mark, prioritera förtätning av städer, använda gamla stommar och material så långt det är möjligt. Vid ny- och ombyggnation ska vi inte tillföra miljö- eller hälsoskadliga material och har målsättningen att undvika särskilt farliga ämnen i byggoch anläggningsprodukter. För vägledning om trygga och giftfria materialval tar vi stöd i publika verktyg (till exempel Basta). Vi ställer miljökrav på byggmaterial och våra leverantörer med fokus på källsortering och återvinning samt fossilfrihet och redovisning av klimatpåverkan. Vi stödjer bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. All nybyggnation och större ombyggnationer utgår som lägst från kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 63


backahill hållbarhet

Aktuella projekt I JANUARI 2021 påbörjas bygg-

nationen av Kv. Fågelsången 3. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråkstagen av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur. Befintlig infrastruktur nyttjas. Ett flerbostadshus byggs som ett U ovanpå parkeringshusets kanter. Sextionio nya lägenheter och en lokal skapas. De är centrumnära och har samtidigt stora naturvärden 64 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

i lummig miljö utmed Rönneå. Byggnaderna har projekterats i enlighet med Miljöbyggnad Silver. I samarbete med kommunen arbetar Backahill genom Arenabolaget i Ängelholm för att skapa ett kluster av arenor i anslutning till ishallarna i södra Ängelholm. Kommunen har anlagt träningsplaner för fotboll samt en friidrottsanläggning i området. Vår vision är att samla fler arenor i form av ytterligare ishall, bollhallar samt en fotbolls- och eventarena i området. Dessa knyts ihop med hjälp av ett arenatorg som blir

en social mötesplats inomhus. Parkeringen utökas men kan samutnyttjas. Anläggningarna kan också samutnyttjas med en planerad skola. Under 2020 har en utvidgning av Catena Arena och en ny isträningshall börjat byggas. I BÅSTAD arbetar vi för att få uppföra en hållbar seniorboendeanläggning som kallas Sollyckan efter den gemensamma överglasade innergård som ska binda ihop byggnadskropparna. Där kan de boende få en klimatsäkrad utemiljö med medelhavstemperering. Glasgården ger


Backahills samhällsengagemang Att ta ansvar, agera långsiktigt och ge tillbaka till lokalsamhället som vi verkar i är sedan starten av Backahill en del av företagets innersta kärna. Vi drivs av en stark vilja att göra skillnad – till det bättre.

Vår fastighet Fågelsången i centrala Ängelholm är ett bra exempel på hur vi vill utnyttja ytor i städer mer effektivt.

fördelar som social samvaro, möjlighet till odlingar men också energieffektivitet genom att solvärme kan tas tillvara. Anläggningen avser locka seniorer med sitt bekväma boende och höga kvaliteter i centrala Båstad. Hållbart även ur aspekten att det skapar flyttkedjor där äldres villor friställs för yngre familjers nyttjande. Detaljplanearbete pågår och planen förväntas antas under våren 2021. I ÄNGELHOLMS CENTRUM planeras

en utveckling av fastigheten Samskolan 5, som idag rymmer

Vårt engagemang i lokala föreningar och organisationer är genuint och långsiktigt. Backahill sponsrar bland annat följande verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel: • Rögle BK • Ängelholms FF • Båstad GIF • Ängelholm Outdoor Floorball Festival • Ängelholms hembygdspark • Pyttetåget • Svenska Tennisförbundet • Sjöräddningssällskapet • Läkare utan gränser • Nattvandring.nu • RIA – hela människan • Mind – för psykisk hälsa

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 65


backahill hållbarhet

»Norrvikens trädgårdar inrymmer en stor biologisk mångfald.«

verksamheter och parkeringsytor. Vi tänker komplettera fastigheten med lokaler, kontor, takbostäder, ungdomsbostäder och en samlingsplats för entreprenörer och unga företagare enligt konceptet Växtverket som vi tidigare utvecklat. En mötesplats baserad på delningsekonomi och som tillhandahåller arbetsplatser, mötesrum, stödmöjligheter, kafé och delningstjänster i en öppen, modernt utformad anläggning. En förtätning av centrum och en komplettering av stadens utbud där unga entreprenörer ges möjlighet att stanna i hemorten och bidra till stadens ekonomiska utveckling. Under 2020 har detaljplanearbete fortlöpt. Planen förväntas antas våren 2021. I BJUV har Backahill genom Food-

hills AB och Foodhills Fastigheter AB övertagit Findus nedlagda produktionsområde. Foodhills bedriver en ekologiskt cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Satsningen ger sysselsättning och Bjuv en möjlighet att fortsätta utvecklas, återanvänder byggnader och anläggningar samt utvecklar nya hållbara sätt att odla. Hållbarhet ur flera aspekter och på många nivåer. Under 2020 har 66 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

verksamheten skruvat upp produktionen och majoriteten av lokalerna är fyllda med verksamheter. Nya produkter och partnerskap planeras offentliggöras under 2021. NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR är i sig en ekologiskt positiv verksamhet. Den inrymmer en stor biologisk mångfald och bjuder på flera ekosystemtjänster i form av artbevarande, vattenrening och infiltrationsytor. År 2020 inleddes ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Foodhills i syfte att etablera regionen som ledande inom hållbarhet, hälsa, rekreation och mat baserat på växter. Pandemisituationen har satt samarbetet på vänt men förhoppningen är att det kan återupptas 2021. En stor utmaning är de ekonomiska förutsättningarna för trädgårdarnas långsiktiga överlevnad. Ett visionsarbete för ekonomisk hållbarhet pågår och under 2020 har diskussioner med kommunen och Länsstyrelsen förts för att hitta lösningar. Tanken är att ta fram en ny utvecklingsplan och ansöka om planläggning under 2021. ÄNGELHOLM saknar i princip högre utbildningar idag. Endast Trafikverksskolan erbjuder efter-


Agenda 2030 Backahill arbetar med många av målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Nedan följer fem exempel på Backahills engagemang inom respektive mål.

3 God hälsa och välbefinnande

gymnasiala utbildningar inriktade mot spårbunden trafik. Backahill anser att detta är hämmande för stadens demografiska sammansättning, där stora andelar ungdomar flyttar för att utbilda sig, och för den ekonomiska utvecklingen i staden då de högutbildade ofta sedan väljer att etablera sig i närheten av studieorten. För att öka stadens attraktionskraft har Backahill initierat ett forum för att få högskoleutbildning till staden. Tillsammans med företrädare för Ängelholms tongivande företag, Ängelholms Näringslivsbolag och Ängelholms kommun har kontakter etablerats med en närliggande högskola. Under 2020 har Ängelholms Akademi skapats, med Backahill som en av stiftarna, som ska verka för att etablera ett Campus Ängelholm med högskoleutbildning och andra eftergymnasiala utbildningar i nära samverkan med näringslivet samt faciliteter som behövs för ett attraktivt studentliv. Under 2021 är tanken att planerna på samarbetsformer, utbildningsinriktning och ett Campus Ängelholm ska konkretiseras samt att avsiktsförklaringar mellan parterna ska tecknas.

Eftersträvar god miljö för kunder och medarbetare i våra byggnader

Stödjer idrottsverksamheter

Stödjer verksamheten Hela människan

Tillämpar en inkluderande företagskultur med en sund värdegrund

Hälsoundersökning och friskvård för personalen

7 Hållbar energi för alla

Arbetar med energieffektivisering av fastighetsbeståndet

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ägande i Foodhills med cirkulär livsmedelsproduktion

Årligt Entreprenörspris delas ut

Stiftelse för stöd till regionens entreprenörer under bildande

Ägande i Cernelle, hälsoprodukter

11 Hållbara städer och samhällen

Miljöklassning av nya byggnader

Laddningsstationer etableras

Engagemang i centrumutveckling och stadens utbud

Bevarande och upprustning av fastigheter (Samskolan 5, Villa Falken, Vakteln 28)

Förtätning, kv. Fågelsången

13 Bekämpa klimatförändringarna

Energieffektivisering av fastigheter

Materialval för minskat ekologiskt fotavtryck

Tjänstebilar med minskade utsläpp


68 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Siffror

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 69


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Ängelholm. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET År 2020 är ett år som vi för lång tid framöver kommer att komma ihåg som ett pandemiår. Bolaget vidtog snabbt försiktighetsåtgärder för våra anställda och upprättade rutiner för hur vi framförallt hanterar våra hyresgäster där det finns behov av att vara ute i verksamheten och våra lokaler och fastigheter. Inom besöksnäringen och på våra destinationer har året präglats av inställda evenemang, ändrade restriktioner och myndighetsrekommendationer som verksamheten snabbt har fått anpassa sig till. För våra hyresgäster har vi snabbt agerat och diskuterat eventuellt behov av olika typer av stöd, allt från förändrade hyres- och betalningsvillkor till hyresrabatter, allt för att möjliggöra att sunda verksamheter skall överleva denna pandemi och vi därmed långsiktigt kan fortsätta få hyresintäkter. Den 17 februari tillträdde Lennart Mauritzson som ny koncernchef och verkställande direktör i Backahillkoncernen. Vi har under året tydliggjort organisationen och hur vi arbetar inom Backahill. Vi verkar nu i tre affärsområden; Fastighetsutveckling & Fastighetsförvaltning, Destinationsutveckling samt Invest. Inom Fastighetsutveckling har vi en stabil förvaltning. Vi har ökat digitaliseringsgraden genom att aktivt börja jobba med våra olika fastighets- och ekonomisystem samt kopplat på t ex Mina Sidor för hyresgästerna så att de kan kommunicera med oss digitalt med felanmälningar, hyresavier m.m. Vi har ett stort antal byggprojekt som pågår. Inom Destinationsutveckling kan vi konstatera att pandemin påverkat starkt, både positivt och negativt. För hotellen har det varit ett väldigt ryckigt år med olika perioder av osäkerheter och restriktioner m.m. som drabbat verksamheten. Under juli och augusti såg vi, trots inställda event, en tydlig ”hemester” trend. Vi har tillsammans med fastighetsbolaget Båstadtennis & Hotell AB, beslutat och genomfört ett antal viktiga investeringar på anläggningarna t ex roof top spa på Hotel Skansen, samt nu pågående renoveringar av anläggningarna i rum, restauranger och kök. Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har även under 2020 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Backahillkoncernen är fortsatt ägare till mer än 10% av aktierna i Skistar AB (publ), Diös Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Catena AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Under året har hela innehavet i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) avyttrats, likaså 30% av innehavet i Camurus AB. Vidare har innehavet i Wihlborgs Fastigheter AB ökats med ca 2,6%.

70 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Backahill Kil AB och Guldgrisen AB har under året fusionerat med sitt moderbolag Backahill Inter AB. Backahill Inter AB har förvärvat 100% av aktierna i CrHe Invest AB, 51% från extern part och 49% från Backahill Utveckling AB. CrHe Invest AB har sedan fusionerats med Backahill Inter AB. Backahill Bjäre AB har sålt dotterbolaget Båstad Erikstorp Fastighets AB till Backahill Invest AB. Bolaget har sedan fusionerats med moderbolaget Backahill Invest AB. Backahill Invest AB har även förvärvat 100% av aktierna i Anja Invest AB från Backahill Utveckling AB. Anja Invest har därefter fusionerats med moderbolaget. Backahill Invest har förvärvat 100% av aktierna i Backahill Öresund AB från Backahill Fastigheter AB som därefter fusionerats med moderbolaget. Backahill Gamlegården AB avyttrades från Backahill Fastigheter AB till Backahill Båstad AB. Backahill Östergatan AB har fusionerats med moderbolaget Backahill Bostäder AB. Dotterbolaget LB Parkering AB har förvärvat samtliga aktier i bolaget Konst och Kultur Ravinen AB, som sedan bytt namn till Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB. Nya hyreslägenheter i Backahill Cityfastigheter AB har färdigställts och inflyttning skedde 1 mars. I Backahill Gamlegården AB har den befintliga byggnaden rivits för att ge plats till en nybyggnation som planeras på fastigheten, bestående av hyreslägenheter samt kommersiella lokaler. Byggstart har skett i bolaget Claerence Village AB gällande uppförandet av 8 st hyreslägenheter som kedjehus. Där utöver har ett nytt växthus färdigställts i bolaget Lilla Båstad AB. Brf Falken i Båstad blev första juli färdigställd och överlämnad till bostadsrättsföreningen. I dotterbolaget Backahill Apelryd AB har byggnation av nytt elevhem startats, och i dotterbolaget Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB har byggnation av konsthall startats. I de dotterbolag som innehar fastighetsbestånd är samtliga fastigheter fullt uthyrda, endast i ett fåtal fastigheter har det skett omflyttningar under året. Backahill Skåne ABs 50% ägda bolag, Backerhof Holding AB har under året avyttrat bolaget Backerhof 1 AB till extern part. Ett annat 50% ägt bolag, Backerhof Holding 2 AB, har under året avyttrat bolagen Backerhof Stanstorp AB och Backerhof Sunnanå AB till extern part. Dotterbolaget Backastad Graninge 1 AB har påbörjat byggnationen av hyreslägenheter. Backahill Utveckling AB har under året avyttrat dotterbolaget HUS 57 Ängelholm Hotel AB. Backahill Utveckling AB har förvärvat resterande aktier i Chart Invest AB, med dotterbolagen S&E Sport&Evenemang Holding AB och S&E Stockholm Horse Week AB. Backahill Utveckling AB har ökat sitt innehav i Foodhills AB med 4%. Dotterbolaget Cernelle ABs arbete med att registrera Cernitol i utvalda länder inom EU och Asien har under året bland annat resulterat i godkänd registrering i Tyskland, inlämnad ansökan i Kina samt lansering i Österrike. Bolaget signerade ett nytt licensavtal med DongKoo i Korea som innebär möjligheter för expansion inom ASEAN. Backahill Bjäre AB har förvärvat resterande andelar i Destination Bjäre Holding AB och äger nu 100%. Bolaget har bytt namn till GRAM GROUP AB och Marcus Thuresson är fr.o.m. 1 oktober 2020 ny VD för hotellen.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Hyresrätterna i bolaget Claerence Village AB blev färdigställda och hyresgäster flyttade in första april. Parkeringshuset på fastigheten Fågelsången 3, som ägs av Backahill Bostäder AB, revs under januari och här pågår byggnation av ca 70 nya hyreslägenheter. Ett nytt personalhus samt nytt entréhus i bolaget Lilla Båstad AB har blivit färdigställda. Dotterbolaget Backastad Graninge 4 AB har bildat en bostadsrättsförening, Brf Graningeutsikten och har påbörjat byggnationen av bostadsrättslägenheter. S&E Sport&Evenemang Holding AB har avyttrat dotterbolaget S&E Stockholm Horse Week AB.

övriga intressenters hälsa och säkerhet och följer myndigheternas rekommendationer. Bolagets tillgångar består främst av fastigheter samt värdepapper. Det kan inte uteslutas att pågående pandemi kommer att ha en påverkan på hyres- och utdelningsintäkter 2021 och därmed årets resultat. Vår bedömning i nuläget är dock att påverkan på koncernen på kort sikt är begränsad. Backahillkoncernens finanser är starka och likviditeten är god.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Backahill kommer fortsätta att vara aktiva och delaktiga i utvecklingen i Nordvästra Skåne. En stark balansräkning och stabilt kassaflöde gör att koncernen är rustad för kommande intressanta projekt. Lönsam tillväxt med ett hanterbart risktagande är den grundläggande affärsprincipen inom koncernen. De definierade riskområdena, omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker hanteras löpande som en integrerad del av verksamheten och med en tydlig strategi för varje riskområde. De operationella och finansiella riskerna bedöms ha minskat under 2020. Med anledning av påverkan från pandemin Covid-19 följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande riskerna för vår verksamhet. Vi arbetar med att värna om våra medarbetares och

Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 2 523 mkr varav 1 856 mkr var utnyttjat per 31 december 2020. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för.

FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor vilket i dagsläget innebär 3 månaders räntebindning.

Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget fortsätta att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investeringar i fastigheter och projekt. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av familjen Erik Paulsson.

FLERÅRSÖVERSIKT Tkr

2020

2019

2018

2017

324 870

300 978

268 867

208 197

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

983 935

512 995

441 760

584 586

10 373 195

9 423 283

9 306 314

8 752 451

79,77

77,77

75,46

75,40

149

93

87

56

3 564

3 509

4 009

4 878

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

337 042

-101 780

23 553

302 098

3 991 058

3 796 681

4 286 161

4 305 932

96,87

95,49

87,68

87,95

7

7

7

6

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 71


FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

500 000

0

6 816 858

12 093

7 328 951

37

37

KONCERNEN Belopp vid årets ingång Avyttrad minoritet

-8 750

Förvärvad minoritet

-8 750

Förändring minoritet

-13 376

13 376 157

157

956 331

-1 672

954 659

Tillskott från minoritet Årets resultat Belopp vid årets utgång

500 000

0

7 751 063

23 991

8 275 054

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

500 000

125 019

3 112 970

-112 720

3 625 270

-112 720

112 720

0

240 953

240 953

240 953

3 866 223

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

0

500 000

125 019

3 000 250

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst

3 000 251 001 240 952 522

3 241 203 523 disponeras så att i ny räkning överföres

72 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

3 241 203 523


KONCERNENS RESULTATRÄKNING Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

Not

2020-01-01

2, 3

324 870

2019-01-01

1 -2020-12-31 -2019-12-31

4

300 978

35 634

7 739

360 504

308 717

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader

-99 581

-97 766

5, 6

-93 953

-104 502

7

-108 040

-77 650

-146 160

-82 504

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag

8

-1 250

-3 755

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

9

543 458

327 325

Övriga rörelsekostnader

-8 492

-4 987

85 982

-43 839

2

446 486

264 878

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

10

557 113

263 574

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

6 917

7 952

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

-26 581

-23 408

537 449

248 117

Resultat efter finansiella poster

983 935

512 995

Resultat före skatt

983 935

512 995

Skatt på årets resultat

-29 275

-1 254

Årets resultat

954 659

511 741

Moderbolagets andel av årets resultat

956 331

507 230

-1 672

4 511

Minoritetens andel av årets resultat

13

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 73


KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 1

2020-12-31

2019-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

14

3 828

4 033

Varumärken

15

0

0

Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

16

0

0

Goodwill

17

80 095

6 313

83 923

10 346

18, 19

2 012 809

2 051 976

Inventarier, verktyg och installationer

20

109 665

91 381

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

21

278 423

208 082

2 400 897

2 351 439

3 010 971

2 560 530

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

22, 23, 24 25

17 956

108 973

Andra långfristiga värdepappersinnehav

26, 27

3 804 173

3 924 336

Uppskjuten skattefordran

28, 29

5 818

42 261

30

63 539

66 231

Andra långfristiga fordringar

6 902 457

6 702 330

9 387 277

9 064 115

Råvaror och förnödenheter

30 832

39 860

Färdiga varor och handelsvaror

69 640

39 765

1 922

2 870

102 394

82 495

8 736

3 316

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m

Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31

6 442

750

17 704

37 658

15 089

10 975

47 971

52 699

1 741

1 917

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

74 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

32

833 812

222 056

985 918

359 167

10 373 195

9 423 283


Tkr

Not 1

2020-12-31

2019-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

33

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

34, 35

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

7 751 063

6 816 858

8 251 063

7 316 858

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar

23 991

12 093

8 275 054

7 328 951

36 810

812

Avsättningar för uppskjuten skatt

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

16 863

21 326

Summa avsättningar

17 673

22 138

Långfristiga skulder

37

Byggnadskreditiv

38

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

28 000

0

1 464 650

1 409 441

466

621

1 493 116

1 410 063

Kortfristiga skulder Byggnadskreditiv

38

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

39

1 695

114 250

412 197

448 123

74 732

33 955

345

10 244

3 425

1 127

17 867

9 739

77 091

44 693

587 352

662 131

10 373 195

9 423 283

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 75


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

Not 2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

40

983 935

512 995

-645 490

-164 553

-535

-479

337 910

347 963

-14 158

-38 064

6 877

2 097

14 690

131 466

Förändring av leverantörsskulder

27 793

-14 022

Förändring av kortfristiga skulder

-51 187

6 495

Kassaflöde från den löpande verksamheten

321 925

435 935

0

-659

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-169 319

-188 695

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

17 846

17 996

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-402 838

-135 258

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

983 481

0

8 003

-122 353

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterbolag

41

Försäljning av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 823

82 246

441 996

-346 722

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Förändring av minoritet Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

-38 129

-15 444

-105 479

-58 208

-8 557

-180 376

0

-20 000

-152 165

-274 028

611 756

-184 815

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

76 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

42

222 056

406 871

833 812

222 056


MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Tkr

Not 2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

Nettoomsättning

3 564

Övriga rörelseintäkter

3 509

66

139

3 630

3 648

5, 6

-30 272

-32 328

7

-19 809

-12 339

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat

43

-224

-217

-50 305

-44 884

-46 675

-41 236

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag

8

-3 620

-120 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

10

369 012

58 507

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

19 544

3 010

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-1 219

-2 061

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

44

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

13

383 717

-60 544

337 042

-101 780

-96 089

-10 940

240 953

-112 720

0

0

240 953

-112 720

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 77


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tkr

Not 1

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

20

644

615

644

615

45, 46

1 959 102

1 171 458

47

75 349

57 279

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

22, 23, 24

286 501

286 501

Andra långfristiga värdepappersinnehav

26, 27

4 202

783 817

Uppskjuten skattefordran

28, 29

4 918

4 918

Andra långfristiga fordringar

30

Summa anläggningstillgångar

371

1 000

2 330 443

2 304 973

2 331 087

2 305 588

1 065 068

1 342 430

1 439

1 248

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

31

489 1 344 167

590 907

146 926

Summa omsättningstillgångar

1 659 971

1 491 093

SUMMA TILLGÅNGAR

3 991 058

3 796 681

78 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

32

2 557 1 069 064


Tkr

Not 1

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

33, 48

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

34

500 000

500 000

125 019

125 019

625 019

625 019

3 000 251

3 112 971

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar

240 953

-112 720

3 241 204

3 000 251

3 866 223

3 625 270

371

0

90

0

461

0

5 081

2 238

107 101

160 013

131

42

1 211

857

36

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

39

10 850

8 261

124 374

171 411

3 991 058

3 796 681

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 79


MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Tkr

Not 2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

40

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

337 042

-101 780

-372 063

120 217

89

4

-34 932

18 441

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder

0

26

272 602

-966 171

2 843

770

Förändring av kortfristiga skulder

-53 768

163 862

Kassaflöde från den löpande verksamheten

186 745

-783 072

Investeringsverksamheten Försäljning av koncernbolag

36

126 581

0

-125 506

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-304 099

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

1 460 082

0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-253

0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

-50 467

1 155 766

-49 392

Förvärv av koncernbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar

-17 441

1 293 813

-785 000

-130 500

Förändring av långfristiga skulder

0

-521 398

Utbetald utdelning

0

-20 000

Lämnade aktieägartillskott

Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

-96 089

-10 940

-898 530

610 975

443 981

-221 489

146 926

368 415

590 907

146 926

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

80 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

42


NOTER Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Omräkning av utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som

goodwill eller byggnad och mark. Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av rösterna i ett annat företag. Förändring av koncernens sammansättning Backahill Kil AB och Guldgrisen AB har under året fusionerats med sitt moderbolag Backahill Inter AB. Backahill Inter AB har förvärvat 100% av aktierna i CrHe Invest AB, 51% från extern part och 49% från Backahill Utveckling AB. CrHe Invest AB har sedan fusionerats med Backahill Inter AB. Backahill Bjäre AB har sålt dotterbolaget Båstad Erikstorp Fastighets AB till Backahill Invest AB. Bolaget har sedan fusionerats med moderbolaget Backahill Invest AB. Backahill Invest AB har även förvärvat 100% av aktierna i Anja Invest AB från Backahill Utveckling AB. Anja Invest har därefter fusionerats med moderbolaget. Backahill Invest har förvärvat 100% av aktierna i Backahill Öresund AB från Backahill Fastigheter AB som därefter fusionerats med moderbolaget. Backahill Bjäre AB har förvärvat resterande andelar i Destination Bjäre Holding AB och äger nu 100%. Destination Bjäre Holding AB har bytt namn till GRAM GROUP AB. Backahill Utveckling AB har under året avyttrat dotterbolaget HUS 57 Ängelholm Hotel AB. Backahill Utveckling AB har förvärvat resterande aktier i Chart Invest AB med dotterbolagen S&E Sport & Evenemang Holding AB samt S&E Stockholm Horse Week AB. Backahill Båstad AB har förvärvat Backahill Gamlegården AB från Backahill Fastigheter AB. BRF Falken har överlämnats till bostadsrättsförening under räkenskapsåret. Backahill Östergatan AB har fusionerats med moderbolaget Backahill Bostäder AB. LB Parkering har förvärvat samtliga aktier i Konst och Kultur Ravinen AB som sedan bytt namn till Båstad Konstoch Kulturfastigheter AB. Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern-

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 81


redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital. Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret elimineras i koncernresultaträkningen. Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen. Negativ goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna negativa goodwillen som en skuld i balansräkningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter Immateriella tillgångar Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samt-

82 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

liga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Hyresrätt

5 år 5-10 år 20 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hyresgästanpassningar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer

5-200 år 3-15 år 15-20 år 3-100 år

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen. Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 3-15 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen, under året kostnadsfört belopp redovisas som avskrivning i resultaträkningen.


Låneutgifter De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Kortfristiga placeringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Leasingavtal Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret. I inget fall har värderingen skett över verkligt värde.

Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller vid den tidpunkt då man förväntar sig att återvinna det. Effekter av

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 83


förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I företaget finns avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.

84 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Offentliga bidrag I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten Byggnad och mark.


Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Not 4 Offentliga bidrag 2020

2019

KONCERNEN

KONCERNEN

Nettoomsättningen per rörelsegren

Erhållna statliga stöd hyresrabatt

Fastighetsförvaltning Varuförsäljning Konsultverksamhet

Erhållna statliga stöd personalrelaterat

739

0

69 535

Erhållna statliga stöd omställningsstöd

6 773

0

Erhållna statliga stöd korttidsstöd

0

324 870

300 978

Fastighetsförvaltning

2 897

-15 170

Varuförsäljning

5 837

2 526

-2 606

-4 795

-14

-17

Nedskrivning goodwill/ Upplösning negativ goodwill

-45 949

0

Gemensamma kostnader

-46 675

-41 236

Resultat från andelar i koncernföretag

-1 250

-3 755

Resultat från andelar i intresseföretag

543 458

327 325

-9 212

0

446 486

264 878

Rörelseresultat per rörelsegren

Hotellverksamhet

0

214 858 16 585

Värdepappershandel

1 672

70 150 5 568

Konsultverksamhet

2019

199 842

49 310

Hotellverksamhet

2020

5 633

0

14 817

0

Not 5 Leasingavtal, leasetagaren KONCERNEN Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 18 648 tkr (fg år 4 196 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2020

2019

Inom ett år

-11 549

-2 947

Senare än ett år men inom fem år

-34 235

-13 448

-6 115

-2 232

Senare än fem år

-51 899 -18 627 Avser hyreskontrakt för lokaler, leasing av bilar, kontorsmaskiner samt inventarier och växel till hotellverksamhet. Beloppen anges i nominella värde.

Not 3 Leasing, leasinggivaren MODERBOLAGET KONCERNEN

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 526 tkr (fg år 2 258 tkr).

Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 141 290 tkr (fg år 140 453 tkr). Årets variabla intäkter avseende leasingavtal, uppgår till 15 298 tkr (fg år 13 516 tkr). Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2020

2019

89 817

92 041

Senare än ett år men inom fem år

177 041

221 941

Senare än fem år

106 371

196 089

373 229

510 071

Inom ett år

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2020

2019

Inom ett år

-2 451

-1 609

Senare än ett år men inom fem år

-3 759

-1 082

-6 210

-2 691

Avser hyreskontrakt för lokaler samt leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värde.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, avser hyresavtal för lokaler med indexklausul. Beloppen anges i nominella värde.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 85


Not 6 Arvode till revisorer

Not 7 forts.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2020

2019

Andel kvinnor i styrelsen

6%

9%

94 %

91 %

6%

9%

94 %

91 %

2020

2019

Kvinnor

3

4

Män

4

3

7

7

Styrelse och verkställande direktör

-6 012

-3 325

Övriga anställda

-5 765

-3 853

-11 777

-7 178

-1 305

-975

-1 278

-749

-4 237

-2 768

-6 820

-4 492

-18 597

-11 670

Andel kvinnor i styrelsen

20 %

20 %

Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

80 %

80 %

22 %

25 %

78 %

75 %

Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

KONCERNEN Ernst & Young AB Revisionsuppdrag

-5 183

-4 228

Skatterådgivning

-1 014

-827

Övriga tjänster

-4 208

-3 433

-10 405

-8 488

-3 366

-3 192

-658

-625

-2 733

-2 592

MODERBOLAGET Medelantalet anställda

MODERBOLAGET Ernst & Young AB

Löner och andra ersättningar

Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster

-6 757 -6 409 En del av revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 7 Anställda och personalkostnader 2020

2019

KONCERNEN

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Medelantalet anställda Kvinnor

79

50

Män

70

43

149

93

Styrelse och verkställande direktör

-10 123

-6 615

Övriga anställda

-64 090

-45 002

-74 213

-51 617

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

86 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag -2 157

-2 436

-6 758

-4 722

-22 249

-17 837

-31 164

-24 995

-105 377

-76 612

VD och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.


Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2020

2019

1 500

-3 755

Erhållna utdelningar

Nedskrivningar

-2 750

0

Övriga ränteintäkter

-1 250

-3 755

MODERBOLAGET Nedskrivningar

-3 620 -120 000 -3 620 -120 000

Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

46

59

6 871

7 893

6 917

7 952

19 540

3 010

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

4

0

19 544

3 010

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020

2019

Erhållna utdelningar

75 027

66 538

Resultat vid avyttringar

40 671

0

KONCERNEN

Nedskrivningar

-28 145 -152 000

Resultatandel

455 905

381 352

0

31 435

543 458

327 325

Återföring av minoritet

2019

KONCERNEN

KONCERNEN Resultat vid avyttringar

2020

2020

2019

-25 966

-22 331

-615

-1 077

-26 581

-23 408

Övriga räntekostnader

-610

-984

Övriga finansiella kostnader

-609

-1 077

-1 219

-2 061

KONCERNEN Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

MODERBOLAGET

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2020

2019

Erhållna utdelningar

256 437

295 784

Resultat vid avyttringar

441 898

0

-142 606

-32 492

1 090

0

294

282

557 113

263 574

0

58 507

Resultat vid avyttringar

394 562

0

Nedskrivningar

-25 550

0

369 012

58 507

KONCERNEN

Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Återbetalning kapitalförsäkring

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 87


Not 13 Aktuell och uppskjuten skatt 2020

2019

Aktuell skatt

-645

-1 484

Justering avseende tidigare år

-434

110

KONCERNEN Skatt på årets resultat

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-28 196

120

Totalt redovisad skatt

-29 275

-1 254

2020

2019

Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

Procent

983 935 21,4

-210 562

Belopp 512 995

21,4

-109 781

Ej avdragsgilla kostnader

-51 785

-52 276

Ej skattepliktiga intäkter

131 430

88 284

-434

110

Justering avseende skatter för föregående år Underskottsavdrag vars skattevärde ej längre redovisas som tillgång Övrigt Förändring skattemässigt underskott

1 857

0

18

18

2 556

-10 698

97 561

81 609

Uppskjuten skatt värderat till 20,6% årets förändring

-219

201

Eliminering obeskattade reserver värderat till 20,6%

-81

-59

0

-35

Resultatandelar

Justering skatt pga övergång till K3 Övrigt, räntenetto

Redovisad effektiv skatt

384

3,0

-29 275

1 373

0,2

-1 254

2020

2019

Aktuell skatt

0

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

0

Totalt redovisad skatt

0

0

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt 2020 Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

2019 Procent

240 953 21,4

-51 564

Belopp -112 720

21,4

24 122

Ej avdragsgilla kostnader

-8 224

-26 256

Ej skattepliktiga intäkter

52 639

11 739

Övrigt, räntenetto

4 023

434

Förändring skattemässigt underskott

3 125

-10 039

Redovisad effektiv skatt

88 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

0,0

0

0,0

0


Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 16 Hyresrätter och liknande rättigheter 2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden

10 886

10 336

604

659

-6

-109

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 484

10 886

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-6 853

-6 189

Ingående avskrivningar

-803

-664

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 656

-6 853

Utgående redovisat värde

3 828

Inköp Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

4 033

Försäljningar/utrangeringar Förvärvade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

0

0

-3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

3 000

0

-700

0

Förvärvade avskrivningar

-2 300

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Not 15 Varumärke 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

0

2 000

Avyttrade anskaffningsvärden

0

-2 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Not 17 Goodwill 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp

Ingående avskrivningar

0

-1 455

Avyttrade avskrivningar

0

1 455

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Förvärvade anskaffningsvärden Avyttrade anskaffningsvärden

18 172

13 076

45 949

6 602

110 203

1 125

-7 728

-2 631

166 596

18 172

-1 232

-1 260

-28 091

-331

-2 056

-901

1 271

1 260

-30 108

-1 232

Ingående nedskrivningar

-10 627

-11 816

Årets nedskrivningar

-45 949

-182

Avyttrade nedskrivningar

183

1 371

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-56 393

-10 627

Utgående redovisat värde

80 095

6 313

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar Avyttrade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 89


Not 18 Byggnader och mark

Not 19 Hyresgästanpassningar 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

2 371 469

2 153 283

Ingående restvärde

10 348

19 774

3 874

97 587

Årets avskrivning

-4 448

-9 426

-25 766

-4 960

Utgående redovisat värde

5 900

10 348

51 577

296 506

625

137 611

Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

4 501

-308 558

2 406 280

2 371 469

Not 20 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

-299 592

-267 783

869

329

0

15 147

-41 657

-37 909

Förvärvade avskrivningar

0

-9 376

Utgående ackumulerade avskrivningar

-340 380

-299 592

Ingående uppskrivningar

1 085

1 085

-1 085

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

1 085

Ingående nedskrivningar

-31 334

-8 290

11 893

0

Återförda nedskrivningar

510

0

Omklassificeringar

194

0

Årets nedskrivningar

-40 254

-23 044

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-58 991

-31 334

2 006 909

2 041 628

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade avskrivningar/ Omklassificeringar Årets avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden

Redovisat värde

2 012 809

2 051 976

Verkligt värde

3 245 025

3 103 727

Taxeringsvärden byggnader

798 493

843 074

Taxeringsvärden mark

287 369

276 615

1 085 862

1 119 689

Värdering har gjorts externt av en oberoende värderingsman. Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet. 90 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

4 311

3 358

-4 822

-1 764

4 232

4 004 10 989

-2 378

-28 183

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

281 314

178 468

Ingående avskrivningar

-87 087

-85 431

3 218

1 537

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade avskrivningar/ omklassificeringar Årets avskrivningar

802

11 029

-10 803

-10 378

Förvärvade avskrivningar

-77 779

-3 844

Utgående ackumulerade avskrivningar

-171 649

-87 087

Utgående redovisat värde

109 665

91 381

2 240

2 240

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden.

190 064

101 503

Avyttrade anskaffningsvärden

Inköp

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

178 468

253

0

2 493

2 240

-1 625

-1 408

-224

-217

-1 849

-1 625

644

615


Not 21 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

208 082

392 126

Inköp

165 771

161 885

Omklassificeringar

-56 004

-323 972

161

4 268

-34 951

-5 049

Förvärvade anskaffningsvärden Avyttrade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Kostnadsfört

0

-17 885

-4 636

-3 291

278 423

208 082

Not 22 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp/förvärvade anskaffningsvärden Omklassificeringar

2 705 076

2 235 220

3 826

28 818

-2 889

-1 152

455 905

381 352

Aktieägartillskott/uttag/ återföring minoritet

21 744

60 838

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 183 662

2 705 076

Ingående nedskrivningar

-144 546

-82 546

-28 145

-62 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-172 691

-144 546

Utgående redovisat värde

3 010 971

2 560 530

Ingående anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående redovisat värde

286 501

286 501

Resultatandel

Årets nedskrivningar

MODERBOLAGET

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 91


Not 23 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Brinova Fastigheter AB (publ) *

26,18%

41,66%

22 533 013

436 983

Catena AB (publ) *

29,76%

29,76%

11 219 599

2 382 274

Sälen Centrum HB

50%

50%

1

9 788

Lima Timmerhus AB

50%

50%

500

96

24%

24%

24 000

0

46,2%

46,2%

462

0

Foodhills AB Foodhills Fastighet AB * Arenabolaget i Ängelholm AB

47,9%

47,9%

434 000

45 807

Competensum Skåne Nordväst AB

33,3%

33,3%

541

808

PMSA Aktiesparklubb AB

37,5%

37,5%

375

1 062

50%

50%

25 000

24 384

100%

100%

50 000

0

50%

50%

25 000

15 164

Backerhof Holding AB - Backerhof 2 AB Backerhof Holding 2 AB - Backerhof 6 AB

100%

100%

50 000

0

Pepe’s Bodega AB

33,3%

33,3%

333

110

MMBA Projekt AB

50%

50%

250

55

MMBA 2 Projekt AB

50%

50%

250

48

Bjärerondellen AB

21%

21%

210

2 063

- Båstad Företagsby AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Barret 12 AB

100%

100%

500

0

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

100%

100%

50 000

0

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

100%

100%

500

0

- Båstad Företagslokaler AB

100%

100%

500

0

- Båstad Kalkugnen 4 AB

100%

100%

250

0

Båstadtennis & Hotell AB

27,2%

27,2%

163 450

63 090

- Tennis Lodge i Båstad AB

100%

100%

100 000

0

- AB Himmeslövs havsbad

100%

100%

1 000

0

- Tennis Lodge Hus 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Tennis Lodge Hus 2 AB

100%

100%

50 000

0

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

0

- BTH Licens AB

100%

100%

50 000

0

- Arena Båstad AB

100%

100%

50 000

0

Jopa Fastighets AB

50%

50%

500

1 846

HB Midgården 2

50%

50%

1

3 973

MMB i Båstad AB

25%

25%

250

23 210

Summer On Event AB

30%

30%

1 800

210 3 010 971

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

25,6%

41,3%

21 570 513

Bokfört värde 286 501 286 501

92 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Not 23 forts.

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Brinova Fastigheter AB (publ) *

556840-3918

Helsingborg

1 979 100

160 500

Catena AB (publ) *

556294-1715

Helsingborg

7 590 400

1 517 400

Sälen Centrum HB

916581-9906

Malung-Sälen

19 571

3 516

Lima Timmerhus AB

556730-8449

Malung-Sälen

474

-1 688

Foodhills AB

559097-6501

Bjuv

9 747

-24 225

Foodhills Fastighet AB *

559122-6617

Bjuv

9 699

-15 630

Arenabolaget i Ängelholm AB

556667-9022

Ängelholm

95 491

1 112

Competensum Skåne Nordväst AB

556753-0141

Ängelholm

2 466

353

PMSA Aktiesparklubb AB

559076-0905

Ängelholm

51

-277

Backerhof Holding AB

559010-5408

Kävlinge

48 736

26 721

- Backerhof 2 AB

559023-4455

Kävlinge

67

-1 788

Backerhof Holding 2 AB

559033-5450

Kävlinge

30 204

29 951

- Backerhof 6 AB

559033-5443

Kävlinge

136

-90

Pepe’s Bodega AB

556531-5404

Båstad

486

137

MMBA Projekt AB

559073-6483

Båstad

108

-25

MMBA 2 Projekt AB

559198-1179

Båstad

97

-33

Bjärerondellen AB

556594-3080

Båstad

4 363

447

- Båstad Företagsby AB

556725-4189

Båstad

7 138

15

- Båstad Barret 12 AB

559018-9048

Båstad

2 625

1

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

559094-9201

Båstad

624

1

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

559124-2432

Båstad

3 336

143

- Båstad Företagslokaler AB

556823-5187

Båstad

485

0

- Båstad Kalkugnen 4 AB

559244-6164

Ängelholm

64

39

Båstadtennis & Hotell AB

556594-3288

Båstad

278 792

2 239

- Tennis Lodge i Båstad AB

556733-0997

Båstad

115

-425

- AB Himmeslövs havsbad

556029-8274

Båstad

27 049

304

- Tennis Lodge Hus 1 AB

556939-9719

Ängelholm

2 805

438

- Tennis Lodge Hus 2 AB

556939-9750

Ängelholm

3 176

317

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

9 106

-7

- Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

49

0

- BTH Licens AB

559094-9029

Ängelholm

50

0

- Arena Båstad AB

559094-9045

Ängelholm

73

-96

Jopa Fastighets AB

556605-8268

Båstad

2 271

-649

HB Midgården 2

969676-9430

Ängelholm

6 169

684

MMB i Båstad AB

556624-0510

Båstad

25 178

16 698

Summer On Event AB

556862-2376

Båstad

699

239

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

1 979 100

160 500

MODERBOLAGET Brinova Fastigheter AB (publ)*

* Eget kapital och Resultat avser koncernens eget kapital och resultat.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 93


Not 24 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Not 26 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KONCERNEN Bokfört värde

Marknadsvärde

2 382 274

4 319 989

436 983

644 444

Namn Catena AB (publ) Brinova Fastigheter AB (publ)

2 819 257 4 964 433 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 5 404 192 tkr.

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Avyttrade anskaffningsvärden Förvärvade anskaffningsvärden

Namn

Bokfört värde

Marknadsvärde

Brinova Fastigheter AB (publ)

286 501

616 917

286 501 616 917 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 707 513 tkr.

Tillkommande fordringar

186 340

95 731

92 393

Avgående fordringar

-55 838

-72 580

Omklassificeringar

-30 000

-7 180

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

208 866

198 973

Ingående nedskrivningar

-90 000

0

Årets nedskrivningar

-100 910

-90 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-190 910

-90 000

17 956

108 973

Utgående redovisat värde

94 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

0

0

-1 35 562 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 899 814

3 988 981

Ingående nedskrivningar

-64 645

-40 837

1 425

0

Årets nedskrivningar

-32 421

-23 808

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-95 641

-64 645

3 804 173

3 924 336

783 817

733 350

Omklassificeringar

Ingående anskaffningsvärden

KONCERNEN 198 973

-534 776

MODERBOLAGET

2020-12-31 2019-12-31 Ingående anskaffningsvärden

97 982

9 812

Utgående redovisat värde

Not 25 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

3 855 438

437 058

-1 261

Omklassificeringar

MODERBOLAGET

3 988 981

Inköp

304 099

50 467

-1 058 714

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 202

783 817

Ingående nedskrivningar

0

0

Årets nedskrivningar

-25 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-25 000

0

4 202

783 817

Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde


Not 27 Aktier och andelar

Not 30 Andra långfristiga fordringar

KONCERNEN Namn

Bokfört värde

Marknadsvärde

Skistar AB (publ)

599 041

1 636 615

KONCERNEN

Fabege AB (publ)

2020-12-31 2019-12-31

1 764 712

6 577 989

Ingående anskaffningsvärden

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

878 215

2 980 273

Tillkommande fordringar

Diös Fastigheter AB (publ)

476 983

1 082 523

85 222

198 506

Övrigt innehav

3 804 173 12 475 906 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 12 810 919 tkr. MODERBOLAGET Namn Övrigt innehav

Bokfört värde

Marknadsvärde

4 202

4 202

4 202 4 202 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 4 202 tkr.

Not 28 Uppskjuten skattefordran

102 751

100 735

16 130

22 181

Avgående fordringar

-13 624

-26 550

Omklassificeringar

-3 500

6 355

Förvärvade anskaffningsvärden

3

30

-30

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

101 730

102 751

Ingående nedskrivningar

-36 520

-40 086

Amorteringar, avgående fordringar Återförda nedskrivningar

2 629

3 750

0

8 500

Avyttrade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

3 500

0

-7 800

-8 684

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-38 191

-36 520

Utgående redovisat värde

63 539

66 231

3 000

6 450

Årets nedskrivningar

2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

42 261

Tillkommande fordringar

48 362

23

2 517

Avgående fordringar

-35 939

-8 473

Avyttrade fordringar

-527

-145

5 818

42 261

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

4 918

4 918

4 918

4 918

Not 29 Uppskjuten skattefordran

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

1 271

800

-3 350

-4 250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

921

3 000

Ingående nedskrivningar

-2 000

-5 750

Amorteringar, avgående fordringar Årets nedskrivningar

2 000

3 750

-550

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-550

-2 000

Utgående redovisat värde

371

1 000

Avgående fordringar

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag Övrigt

5 694

41 912

124

349

5 818

42 261

MODERBOLAGET Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag

4 918

4 918

4 918

4 918

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 95


Not 31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 33 Antal aktier och kvotvärde

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

Antal aktier

Kvotvärde

50 000

1 000

450 000

1 000

KONCERNEN

Övriga upplupna intäkter

1 975

780

Antal A-Aktier

Upplupna hyresintäkter Förutbetalda fastighetskostnader Upplupna ränteintäkter

1 292

756

Antal B-Aktier

2 371

3 328

3 805

1 613

MODERBOLAGET

Övriga förutbetalda kostnader

5 646

4 498

Antal A-Aktier

50 000

1 000

10 975

Antal B-Aktier

450 000

1 000

15 089

500 000

500 000

MODERBOLAGET Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader

2 052

0

505

489

2 557

489

Not 34 Uppskrivningsfond 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

Not 32 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång

127 661

127 661

Belopp vid årets utgång

127 661

127 661

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Belopp vid årets ingång

125 019

125 019

Belopp vid årets utgång

125 019

125 019

175 000

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

Utnyttjad kredit uppgår till MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 35 Kapitalandelsfond 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Belopp vid årets ingång

1 163 537

754 529

Resultatandelar

528 760

445 239

Utdelning

-75 027

-66 538

Omklassificeringar Återföring minoritet

96 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

2 160

-1 128

0

31 435

1 619 430

1 163 537


Not 36 Avsättningar

Not 37 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN

Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång

812

934

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Årets avsättningar

371

0

-373

-122

810

812

Under året återförda belopp

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång

29 131

1 999

25

-9 839

-5 552

0

-1 972

3 361

-370

16

64

16 863

21 326

Belopp vid årets ingång

0

15 000

Under året återförda belopp

0

-15 000

0

0

Under året återförda belopp Avyttrad avsättning Förvärvad avsättning (fg år fordran) Årets omvärdering pga ändrad skattesats

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

15 340

20 016

1 236

1 113

287

197

16 863

21 326

19 740

19 061

Upplupna personalkostnader

28 033

10 737

4 002

773

Upplupna fastighetskostnader

1 999

2 285

Övriga upplupna kostnader

18 853

11 075

Övriga förutbetalda intäkter

4 464

762

77 091

44 693

Upplupna personalkostnader

1 864

1 507

Övriga upplupna kostnader

8 800

6 551

169

184

MODERBOLAGET

Pensioner och liknande förpliktelser

Övriga förutbetalda intäkter 0

371

0

114 250

Förutbetalda hyror

MODERBOLAGET

371

29 695

KONCERNEN

Upplupen räntekostnad

Årets avsättningar

115 000

2020-12-31 2019-12-31

Upplupen räntekostnad

Specifikation uppskjuten skatteskuld

110 500

Not 39 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga avsättningar

Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad byggnad Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende löneskatt

0 0

Not 38 Byggnadskreditiv 21 326

Årets avsättningar

27 000 27 000

17

19

10 850

8 261

Uppskjuten skatteskuld Årets avsättningar

90

0

90

0

90

0

90

0

Specifikation uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatt avseende löneskatt

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 97


Not 40 Räntor och utdelningar

Not 41 forts. 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

Erhållen ränta

4 724

7 875

Erhållen utdelning

331 511

362 381

Erlagd ränta

-23 353

-23 038

312 882

347 218

MODERBOLAGET Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta

17 492

3 011

0

58 507

-1 234

-2 058

16 258

59 460

Not 41 Förvärv av dotterföretag

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalyser Immateriella anläggningstillgångar Koncernmässig goodwill Minoritet

GRAM GROUP AB med dotterbolagen Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB, Torekov Hotell Resort AB, Hotell Riviera Strand AB, Hamnplats 3 AB samt Huset vid Stranden AB förvärvades per 2020-09-30. Koncernen bedriver hotell- och restaurangverksamhet samt konferens- och spaverksamhet. Föregående år förvärvades företagen LB Parkering AB, (2019-02-06), Norrviken Park AB (2019-08-26) samt Lilla Båstad AB (2019-06-30). Dessa bolags verksamhet består av fastighetsförvaltning. Under föregående år förvärvades även följande bolag: Hus 57 Ängelholm Hotel AB (2019-05-21, bolaget bedriver hotell-, restaurang- och konferensverksamhet), Böske Backe Invest AB (2019-09-25, bolaget bedriver handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter), Backahill Lindvallen AB (2019-11-15, bedriver handel och förvaltning av värdepapper) samt bildat BRF Falken i Båstad (2019-10-31, vars verksamhet består i att upplåta bostadslägenheter). För mer information se not 46.

98 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

794

30 272

6 603

-12 500

0

24 511

139 648

0

70 841

9 953

35 592

14 263

19 793

5 999

392

0

370

13 792

1 728

6 571

3 172

Likvida medel

53 123

12 982

Uppskjuten skatt

-3 326

-195

-73 243

-140 315

Leverantörsskulder

-20 263

-6 952

Övriga kortfristiga skulder

-85 067

-8 815

Materiella anläggningstillgångar Övervärde byggnad och mark Finansiella anläggningstillgångar Övervärde finansiella anläggningstillgångar Varulager Uppskjuten skatt Kundfordringar

Under året förvärvades CrHe Invest AB (2020-03-06). Verksamheten består av förvaltning av värdepapper. Bolaget har senare under året fusionerats med sitt moderbolag. Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB förvärvades 2020-03-06. Bolagets verksamhet består i att arrangera utställningar, föreläsningar, musik och andra kulturella aktiviteter samt att förvalta fastigheter. Chart Invest AB med dotterbolagen S&E Sport&Evenemang Holding AB (verksamheten syftar till att bedriva investeringar i projekt inom sport- och nöjesbranschen) och S&E Stockholm Horse Week AB (verksamheten består i att genomföra årligt evenemang inom ridsporten) förvärvades per 2020-04-29. Moderföretagets verksamhet består av att äga och förvalta värdepapper.

82 813

Övriga kortfristiga fordringar

Långfristiga skulder

Aktuell skatteskuld

-1 778

-303

Utbetald köpeskilling

45 120

135 335

-53 123

-12 982

-8 003

122 353

Likvida medel i de förvärvade företagen Påverkan på koncernens likvida medel


Not 42 Likvida medel

Not 44 Bokslutsdispositioner 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Likvida medel

Lämnade koncernbidrag

Kassamedel Banktillgodohavanden

2

6

833 810

222 050

833 812

222 056

590 907

146 926

590 907

146 926

Erhållna koncernbidrag

2020

2019

-102 930

-29 776

6 841

18 836

-96 089

-10 940

MODERBOLAGET Likvida medel Banktillgodohavanden

Not 45 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp

1 577 932

0

125 506

-36

-126 580

791 300

130 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 498 622

1 707 358

Ingående nedskrivningar

-535 900

-415 900

-3 620

-120 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-539 520

-535 900

Utgående redovisat värde

1 959 102

1 171 458

Not 43 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Försäljningar/utrangeringar

MODERBOLAGET

Aktieägartillskott

Av årets inköp avser 1 712 tkr (fg år 1 508 tkr) inköp från koncernföretag. Av årets försäljning avser 3 190 tkr (fg år 2 958 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

1 707 358

Årets nedskrivningar

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 99


Not 46 Specifikation andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

Backahill Bjäre AB

100%

500

114 050

556866-5920

Ängelholm

- Båstad Financing AB

100%

10 000

0

556684-3149

Båstad

- Norrviken Event AB

100%

100

0

556948-2390

Båstad

- Norrviken Utveckling AB

100%

500

0

559127-8311

Båstad

- MMBA Holding AB

100%

3 000

0

556950-5570

Ängelholm

- GRAM GROUP AB

100%

500

0

559118-3073

Båstad

- Restaurang & Hotell Skansen i

100%

1 000

0

556599-3515

Båstad

- Torekov Hotell Resort AB

100%

1 000

0

556801-9763

Båstad

- Hotell Riviera Strand AB

95%

950

0

556977-5603

Båstad

Båstad AB

- Hamnplats 3 AB

100%

500

0

556977-5454

Båstad

- Huset vid Stranden AB

51%

510

0

556795-5868

Båstad

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

11 100

556216-9077

Ängelholm

- Backahill Invest AB

100%

1 000

0

556325-6238

Ängelholm

Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

400 465

556452-1861

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

0

556594-4542

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

100%

1

0

969692-9091

Ängelholm

- Fastighets AB Förmannen 6

100%

500

0

559000-0492

Ängelholm

- Backahill Båstad AB

100%

1 000

0

556637-7031

Ängelholm

- H.U.S Fastigheter i Båstad AB

100%

1 000

0

556668-0467

Båstad

- Backahill Apelryd AB

100%

50 000

0

559064-1501

Båstad

- Backahill Hjorten AB

100%

500

0

559073-8851

Båstad

- Backahill Kyrkan 2 AB

100%

50 000

0

559056-3754

Ängelholm

- Backahill Neptus AB

100%

50 000

0

559096-6114

Båstad

- Backahill Båtsmannen 6 AB

100%

50 000

0

559118-8536

Båstad

- Backahill Elestorp AB

100%

500

0

559127-8303

Båstad

- LB Parkering AB

100%

50 000

0

559094-9037

Ängelholm

- Norrviken Park AB

100%

500

0

559150-9608

Båstad

- Lilla Båstad AB

100%

500

0

556820-7913

Ängelholm

- Båstad Konst- & Kulturfastigheter AB

100%

500

0

559178-4649

Båstad

- Backahill Akvarellen 19 AB

100%

1 002

0

556793-8211

Båstad

- Backahill Evald 7 i Båstad AB

100%

1 000

0

556479-1886

Båstad

- Claerence Village AB

100%

100 000

0

556710-3469

Båstad

- Hamnbacken i Båstad AB

100%

1 000

0

556720-9241

Malmö

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

0

556901-1546

Båstad

- Fastighetsutveckling i Båstad AB

100%

50 000

0

556849-6318

Ängelholm

- Backahill Gamlegården AB

100%

500

0

559124-2382

Båstad

- Backahill Taktäckaren AB

100%

50 000

0

559075-2514

Ängelholm

- Backahill Sandvångsgatan AB

100%

1 000

0

556202-3183

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

100%

1

0

969630-2638

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

0

969630-5367

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

0

556664-2376

Ängelholm

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

0

556725-0476

Ängelholm

- Backahill Påfågeln AB

100%

100

0

556606-2757

Ängelholm

- Backahill Lärkan AB

100%

1 000

0

556601-8577

Ängelholm

- Backahill Hotellfastigheter AB

100%

500

0

556965-7223

Ängelholm

- Backahill Vilhelmsfält AB

100%

100 000

0

556810-6164

Ängelholm

100 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020


Not 46 forts. Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

- Backahill Norregården AB

100%

900

0

556527-9766

Ängelholm

- Backahill Vegeholm AB

100%

50 000

0

559093-4518

Ängelholm

- Backahill Förmannen 3 AB

100%

1 000

0

556714-1568

Ängelholm

Backahill Projektutveckling AB

100%

50 000

25 080

556923-9477

Ängelholm

- BR i Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0141

Stockholm

Backahill Holding AB

100%

50 000

100

556891-0524

Ängelholm

- Backastad Omsorg AB

100%

1 000

0

556922-7514

Ängelholm

- Backastad Silvergården AB

100%

1 000

0

556922-7324

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 1 AB

100%

500

0

559113-8507

Ängelholm

- Backastad Graninge 1 AB

100%

500

0

559113-8549

Ängelholm

- Backastad Graninge 2 AB

100%

500

0

559113-8531

Ängelholm

- Backastad Graninge 3 AB

100%

500

0

559113-8523

Ängelholm

- Backastad Graninge 4 AB

100%

500

0

559113-8515

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 2 AB

100%

500

0

559113-8499

Ängelholm

- Backastad Graninge 5 AB

100%

500

0

559113-8572

Ängelholm

- Backastad Graninge 6 AB

100%

500

0

559113-8580

Ängelholm

- Backastad Graninge 7 AB

100%

500

0

559113-8556

Ängelholm

- Backastad Graninge 8 AB

100%

500

0

559113-8564

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 3 AB

100%

500

0

559113-8481

Ängelholm

- Backastad Graninge 9 AB

100%

500

0

559113-8614

Ängelholm

- Backastad Graninge 10 AB

100%

500

0

559113-8622

Ängelholm

- Backastad Graninge 11 AB

100%

500

0

559113-8598

Ängelholm

- Backastad Graninge 12 AB

100%

500

0

559113-8606

Ängelholm

Backahill Inter AB

100%

1 000

1 028 720

556592-5913

Ängelholm

60%

600

3 887

556639-5579

Ängelholm

- Backastad Årsta AB

100%

50 000

0

559059-2597

Uppsala

- Backastad Projekt AB

100%

1 000

0

556922-7506

Ängelholm

Backahill Skåne AB

100%

50 000

50

556953-0081

Ängelholm

Backahill Utveckling AB

100%

1 000

373 100

556688-6791

Ängelholm

- AB Cernelle

100%

125 000

0

556035-5926

Ängelholm

- Hansan AB

100%

1 000

0

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

100%

10 000

0

556617-3554

Båstad

- Böske Backe Invest AB

100%

500

0

556858-4568

Ängelholm

- Projekt Gustavsberg AB

55%

611

0

556928-0125

Stockholm

100%

8 056

0

556696-8318

Helsingborg

51%

51

0

559076-0939

Ängelholm

- Chart Invest AB

100%

1 000

0

556698-7060

Ängelholm

- S&E Sport&Evenemang Holding AB

100%

1 000

0

556774-5202

Göteborg

- S&E Stockholm Horse Week AB

100%

500

0

559119-1670

Göteborg

Backahill Lindvallen AB

100%

500

2 550

559226-8790

Ängelholm

Backastad AB

- INIS Sweden AB - Backahill DABS AB

1 959 102

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 101


Not 47 Fordringar hos koncernföretag

Not 50 Ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET

2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden

57 279

Tillkommande fordringar

18 070

3 000

0

-1 297 113

75 349

57 279

Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

75 349

1 351 392

57 279

Not 48 Disposition av vinst eller förlust 2020-12-31

För egna skulder till kreditinstitut: Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar Pantsatt bankkonto

1 004 783

941 517

0

2 242

Fastighetsinteckningar

1 415 337

1 329 224

2 000

2 545

0

521

2 422 120

2 276 049

0

45

0

45

883

812

883

812

Företagsinteckningar Tillgångar med äganderättsförbehåll

Ställda säkerheter till förmån för intresseföretag Pantsatta aktier

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Övriga ställa panter och säkerheter

balanserad vinst

3 000 251

årets vinst

240 953 3 241 204

disponeras så att i ny räkning överföres

3 241 204

Not 49 Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Eventualförpliktelser Ansvar som bolagsman i handels-/kommanditbolag Borgensförbindelser för intresseföretag Borgensförbindelser övriga

77 031

79 983

189 224

297 784

57 760

64 605

Övriga ansvarsförbindelser

96

134

324 111

442 506

Koncernen har även en kapitaltäckningsgaranti gentemot ett intresseföretag. 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Eventualförpliktelser Borgensförbindelser för dotterbolag Borgensförbindelser för intresseföretag Borgensförbindelser övriga

1 933 604

1 999 414

189 224

297 784

57 760

64 605

2 180 588

2 361 803

102 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar


Not 51 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Hyresrätterna i bolaget Claerence Village AB blev färdigställda och hyresgäster flyttade in första april. Parkeringshuset på fastigheten Fågelsången 3, som ägs av Backahill Bostäder AB, revs under januari och här pågår byggnation av ca 70 nya hyreslägenheter. Ett nytt personalhus samt nytt entréhus i bolaget Lilla Båstad AB har blivit färdigställda.

Dotterbolaget Backastad Graninge 4 AB har bildat en bostadsrättsförening, Brf Graningeutsikten och har påbörjat byggnationen av bostadsrättslägenheter. S&E Sport&Evenemang Holding AB har avyttrat dotterbolaget S&E Stockholm Horse Week AB.

Ängelholm den 21 maj 2021

Erik Paulsson

Bo Forsén

Ordförande

Sara Karlsson

Svante Paulsson

Jan Litborn

Lennart Mauritzson Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 maj 2021 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 103


REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2020-01-01 2020-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 70-103 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

104 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande


transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta

de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Ängelholm den 21 maj 2021 Ernst & Young AB Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 105


STYRELSEN

Erik Paulsson Ordförande

Sara Karlsson Ledamot

Bo Forsén Ledamot

106 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020

Svante Paulsson Ledamot

Jan Litborn Ledamot


FÖRETAGSLEDNING

Lennart Mauritzson CEO / Koncernchef

Magnus Swärdh CFO

Anders Nelson Affärsutvecklingschef

Sara Karlsson Strategi & Projekt

Svante Paulsson Strategi & Projekt

Jerry Zander Fastighetschef

Dag Thulin Marknad & Projektutveckling

Annette Bergenhem Ekonomichef

Fredrik Henrysson Fastighet & Projekt Bjäre

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2020 107


Backahill AB Svenskehögsgatan 11 262 33 Ängelholm Telefon 0431-41 51 00 www.backahill.se