Noordelijk Onderwijsgilde magazine scholingsaanbod 2023-2024

Page 1

Scholingsaanbod 23 24

Colofon

Het scholingsaanbod is een magazine van het Noordelijk Onderwijsgilde, een professionaliseringscentrum voor specialistisch en passend onderwijs in Noord- en Midden-Nederland. Dit magazine geeft een overzicht van praktijkgerichte scholing voor leerkrachten, assistenten, interne begeleiders, orthopedagogen, psychologen en directies van alle schoolsoorten.

Het doel hiervan is om het onderwijs aan leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften te verbeteren. De scholing wordt op maat ontworpen in samenwerking met scholen voor speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs, regulier voortgezet of primair onderwijs.

Het magazine wordt uitgegeven door het Noordelijk Onderwijsgilde en verschijnt één keer per kalenderjaar.

REDACTIE

Aan dit nummer werkten mee: Ate de Boer, Nanske Hoekstra en Rulande Veenstra

FOTO’S

Fotografie cover: PRO Dokkum

Steven Bootsma Fotografie Met speciale dank aan de Piet Bakkerschool te Sneek

Studio Jurjen Backer Dirks Met speciale dank aan De Diken te Sneek, sbo ‘t Palet te Grootebroek, Stede Broec Praktijkschool te Grootebroek

Sjoukje Visser Met speciale dank aan de Duisterhoutschool te Heerenveen

Paul de Bruin Met speciale dank aan School Lyndensteyn te Beetsterzwaag

Bé Poolman Met speciale dank aan VONK! te Sneek en Ronald Kamerman (Mackayschool te Meppel)

Nicky van der Veen

Unsplash

Pixabay

DRUK

Drukkerij Veldhuis Media, Meppel

VORMGEVING

FIZZ | Digital Agency - fizz.nl

© 2023 Noordelijk Onderwijsgilde www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Colofon
2

Voorwoord

Beste collega uit het onderwijs,

Het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) is groeiende, zowel qua organisatie en omvang als geografisch. Waar bij de oprichting in 2014 slechts een schoolbestuur opdrachtgever was, hebben afgelopen schooljaar zo’n 700 cursisten van bijna 50 verschillende scholen/ besturen modules gevolgd bij het NOG. De verwachting is dat dit aantal komend schooljaar weer zal groeien. Daar zijn we allemachtig blij mee en ook een beetje trots op.

GROEI

Groei is cruciaal voor het NOG. Groei betekent namelijk volume en volume betekent dat we specifieke modules kunnen organiseren. In het gespecialiseerd onderwijs zijn zeer uiteenlopende doelgroepen te onderscheiden die heel specifieke kenmerken en behoeften (kunnen) hebben. Met het volume dat het NOG inmiddels in Noord- en Midden-Nederland heeft kunnen al veel specialistische modules worden georganiseerd.

KWALITEIT

Het samenwerken met scholen komt voort uit de ambitie de kwaliteit van (gespecialiseerd) onderwijs te verbeteren. Het NOG is van mening dat kwaliteit van het onderwijs begint bij vakbekwaam onderwijspersoneel. Goed vakmanschap is natuurlijk ten eerste een opdracht voor de school zelf. De collega’s van de school bepalen gezamenlijk welke ambitie ze zichzelf stellen en welke profes-

sionalisering daarbij past. Vanuit die ambities (en visie) kan personeels- en scholingsbeleid opgesteld worden, die gekoppeld zijn aan de kwaliteitszorg op de school.

Het NOG probeert daarop aan te haken door voor elke ambitie, voor elke doelgroep en voor elke mate van ervaring scholing te bieden. Op die manier proberen we elke scholing (ook incompany) precies te laten aansluiten bij de behoeften van individuele collega’s, een team of school.

INSCHRIJVING

De inschrijving voor alle scholingen van het NOG verloopt via aanmelding en inschrijving op Mijn-NOG (www.mijn-nog.nl). Dit is een beveiligde digitale leeromgeving, waarin je zowel het scholingsaanbod vindt als een portfolio kunt opbouwen, met je medecursisten of docent(en) kunt communiceren en alle belangrijke informatie vindt met betrekking tot de scholing. We wensen je veel plezier met het lezen van dit magazine. Graag verwelkomen we je bij een van onze scholingen in 2023-2024!

Met vriendelijke groet, ook namens mijn collega’s,

Ate de Boer (directeur Noordelijk Onderwijsgilde)

Voorwoord
3
‘Groei is cruciaal’
Nicky van der Veen

Module

14 Hechting (basis)

15 Autisme anders bekijken

16 Mediërend leren

17 Van S(B)O opbrengst-analyses naar aanbod en aanpak in je klas

18 Angstig en Teruggetrokken

19 Pubers betrekken bij hun eigen ontwikkeling

20 Traumasensitief begeleiden

21 Uitgelicht: Traumasensitief begeleiden

22 Vaarwel gangbare diagnostiek. Welkom effectieve instructieprincipes.

23 De Ib’er als kwaliteit coördinator

24 Activeren en instructie voor assistenten

25 Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Inhoud Inhoudsopgave 4 3 Voorwoord 6 Gildestructuur
Evaluaties
7
in
8 Nieuw
’t GO (starters) 9 Nieuw in ‘t GO (vervolg) 10 Grip op gedrag (basis) 11 Grip op gedrag (vervolg)
12 LACCS (basis)
13 LACCS (vervolg)
26 Incompany aanbod 28 Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid 29 Spel en aanbod jonge kind 30 Collegiale visitatie en consultatie 31 Oudercommunicatie 32 Ontwikkelingsstimulatie bij internaliserend gedrag
Themareeks
AUTISME ANDERS BEKIJKEN Suzanne Agterberg
HECHTING Esther Groenewegen-Jonker
5 Inhoudsopgave Masterclass 34 Passende perspectieven taal en rekenen 35 Curriculumbewust onderwijs 36 Persoonlijk en Waarden Gedreven Leiderschap 37 Leergang Leiderschap 38 Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief 39 De Stoïcijnse mindset – Drive Flame Persoonlijk leiderschap Overig 40 Docenttrainingen SVA in Noord-Nederland 41 NOG coaching 42 E-learnings 44 Ervaringen 46 Docenten NOG Workshop 33 Foto-interview
DE STOÏCIJNSE MINDSET– DRIVE Mark Tuitert
PERSOONLIJK EN WAARDEN GEDREVEN LEIDERSCHAP Gabriel Anthonio

Gildestructuur

Het Noordelijk Onderwijsgilde organiseert professionalisering op verschillende niveaus in een gildestructuur. Per scholing staat aangegeven voor welke functiegroepen de scholing geschikt is en op welk niveau de scholing wordt gegeven.

ASSISTENT/ LERAARONDERSTEUNER

Modules met als aanduiding ‘assistent/ondersteuner’ zijn praktisch van aard en gericht op de dagelijkse praktijk van onderwijsassistenten en ondersteuners. De opdrachten zijn direct uit te voeren in de eigen praktijk en de inhoudelijke verdieping kort en krachtig. De bijeenkomsten duren doorgaans drie uur en hebben een afwisselend en interactief karakter, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen en vraagstukken.

STARTER EN VERVOLG

De modules ‘Nieuw in het GO (starters)’ en ‘Nieuw in het GO (vervolg)’ zijn gericht op leerkrachten die net (0, 1 of 2 jaar) werkzaam zijn in het gespecialiseerd onderwijs.

De module voor starters is gericht op startende leerkrachten. De bijeenkomsten worden opgebouwd aan de hand van de cyclus handelingsgericht werken en de basisvaardigheden die nodig zijn om deze vaak roerige periode te doorstaan. De startende leerkrachten worden gecoacht in de eigen praktijk (coaching on the job) en de coach stemt coaching af op de wensen en ambities van iedere deelnemer.

‘Nieuw in het GO (vervolg)’ is een module voor leerkrachten/professionals met onderwijservaring en/of ervaring met de doelgroep. De bijeenkomsten richten zich op specifieke elementen van het gespecialiseerd onderwijs en kenmerken/behoeften van de doelgroepen. De inhoud van de colleges is veelal afgestemd op de behoeften van de deelnemers, maar er wordt uitgegaan van een aanwezige basiskennis en vaardigheid bij de deelnemers.

BASISBEKWAAM

Modules op het niveau ‘basisbekwaam’ worden gegeven op ‘HBO-niveau’. Concreet houdt dat in dat de bijeenkomsten praktijkgericht en afwisselend worden ingericht en theoretische achtergronden een ondergeschikte rol spelen. De praktijk staat centraal en deelnemers kunnen bijvoorbeeld aan de hand van video-opnames zichzelf analyseren en in klein verband feedback ontvangen. Assistenten en ondersteuners die HBO-werk- en denkniveau hebben kunnen (in overleg met de leidinggevende) zich ook aanmelden voor de modules basisbekwaam, indien zij de ambitie hebben op dit niveau scholing te volgen.

VAKMANSCHAP

Een aantal modules bij het Noordelijk Onderwijsgilde wordt gegeven op het niveau ‘vakmanschap’. In deze modules is ruim aandacht voor (wetenschappelijke) achtergronden en verdieping. Ook ligt het tempo hoger en wordt verwacht van deelnemers dat opdrachten grondig worden uitgevoerd. De deelnemers staan open voor feedback en kunnen (aan de hand van bijvoorbeeld video-opnames) reflecteren op zichzelf en elkaar.

MEESTERSCHAP

De modules op het niveau ‘meesterschap’ zijn gericht op de verbinding tussen wetenschap, beleid en (het begeleiden van collega’s in) de praktijk. De modules bestaan doorgaans uit 12 tot 16 bijeenkomsten, verdeeld over twee schooljaren. Vanwege te geringe belangstelling zijn deze modules de afgelopen jaren niet doorgegaan en staan in 20232024 ook niet gepland.

Gildestructuur 6

Evaluaties

Meten is voor het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) belangrijk. Door structureel behoeften, tevredenheid en kwaliteit te peilen bij cursisten, teams, docenten, MT’s en besturen proberen we het aanbod, de inhoud, kwaliteit en effectiviteit van de scholingen te optimaliseren.

In 2021-2022 scoorden onze scholingen gemiddeld een 8+. Dit is conform onze gestelde ambitie. Kijkend naar het -op moment van schrijvennog lopende schooljaar 2022-2023 scoren we gemiddeld iets boven ons ambitieniveau. Dit stemt tot tevredenheid. Uiteraard houden we desondanks continu de feedback van cursisten, scholen en docenten in de gaten om waar nodig verbeteringen door te voeren. Zo zullen we op termijn een nieuwe leeromgeving introduceren, die de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers verhoogt.

Een aantal modules scoren zo hoog, dat er behoefte is aan vervolgscholing en/of herhaling van de module. Het aanbod 2023-2024 bevat daarom een

aantal modules die eerder zijn gegeven en een aantal ‘vervolgmodules’.

Op organisatorisch niveau wil het NOG (nog) meer structurele verbinding met scholen, leidinggevenden en teams om de behoeften en verwachtingen beter af te stemmen en de ontwikkelingen te monitoren en te analyseren.

Uit de evaluatiegesprekken met scholen/ besturen komt de behoefte naar voren om professionalisering qua niveau en inhoud af te stemmen op de schoolontwikkeling/schoolplannen. Zo is ooit de grondgedachte geweest van het NOG en we zijn blij dat dit ideaal ook bij scholen meer en meer leeft.

7 Meten is weten
Pixabay Grafiek. Gemiddelde scores per scholing van alle geëvalueerde scholingen tot 17-01-2023

Nieuw in ’t GO (starters)

Doelgroep

lkr (starter)

Schoolsoort sbo, so, vso, pro Niveau

Starters

(Gast)Docent

Monique Inja, Ate de Boer, Dick Vogel, Bé Poolman, Wilfred Hofstetter en Wim van Ewijk (coach)

Locatie

Assen en Drachten

Data

6 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Nieuw in ’t GO (starters)

Ben jij een nieuwe leerkracht in het gespecialiseerd onderwijs? Of geef je net een jaar les aan (v)so of sbo -leerlingen? Dan komt er waarschijnlijk heel wat op je af. In korte tijd wil je je leerlingen leren kennen. Je geeft wellicht les met verschillende methodes, maar soms is het moeilijk om in te schatten wat je van je leerlingen kunt verwachten. Ook reageren leerlingen lang niet altijd zoals jij verwacht.

INHOUD

Totale studielast

42 uur (waarvan 21 zelfstudieuren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1550,00 p.p.

Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘goed door te komen’. Er wordt ingegaan op de mogelijke kenmerken en behoeften van de leerlingen in je groep, en welke eisen dat stelt aan de didactiek van bijvoorbeeld lezen en rekenen. We gaan daarnaast in op het omgaan en voorkomen van lastig te hanteren gedrag. Zowel het opstellen van een OPP, een groepsplan en rapporten als het voeren van leerlingbesprekingen komen aan bod. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt deze module veel ruimte voor uitwisseling en (beeld- en persoonlijke) coaching.

DOELEN

- Specialiseren van je pedagogisch en didactisch handelen;

- Ondersteuning en uitbreiding van je competenties in het (z)ml-onderwijs;

- Ontwikkeling van een kritische en onderzoekende houding.

Module 8
Kleurryk

Doelgroep

lkr (zij-instromers en exstarters)

Schoolsoort sbo, so, vso, pro Niveau

Starters/ basisniveau

(Gast)Docent

Teade de Boer, Wilfred

Hofstetter, Bé Poolman en Niels Hoekstra

Locatie

Assen

Data

4 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

32 uur (waarvan 16 zelfstudieuren)

Nieuw in ’t GO (vervolg)

Ben jij een zij-instromer of werk je net een jaar of twee als leerkracht in het (v)so/ sbo? Dan heb je basiskennis, enige onderwijservaring en ben je wellicht toe aan verdieping van basiskennis over gedrag, leerlijnen, ambities en onderwijsbehoeften van leerlingen in het GO. Je wilt ontdekken hoe je het onderwijs beter af kunt stemmen op de specifieke behoeften van de leerlingen bij jou in de groep en op jouw school.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1350,00 p.p.

Deze module biedt jou gerichte verdieping op een aantal onderdelen die fundamenteel zijn in het GO. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge interactie op basis van casuïstiek en vraag-gestuurde verdieping. Tevens ga je aan de slag met je eigen casus gedurende de module. Diverse gastdocenten met ruime ervaring in het GO geven je inspiratie, kennis en delen ervaringen.

DOELEN

- Inzicht in ambities en ontwikkelingsperspectieven;

- Verdieping in leerlijnen en leerstofaanbod;

- Afstemmen van didactisch handelen;

- Inzicht in de verschillende uitstroombestemmingen;

- Omgaan met lastig gedrag.

Module 9 Nieuw in ‘t GO (vervolg)
Sjoukje Visser

Doelgroep lkr, ass

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Gerdien Visser, Sämira Bencherif Locatie

Drachten

Data

5 bijeenkomsten Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip: zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)

Grip op gedrag (basis)

Door de klas blijven roepen, medeleerlingen plagen door ze bijvoorbeeld steeds aan te raken of ‘ineens’ heel boos worden. Allerlei soorten gedragingen die herkenbaar zullen zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kunnen de leerresultaten en gedragingen van de leerlingen positief veranderen.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Grip op gedrag is gebaseerd op de twee meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen: Parent Management Training Oregon (PMTO) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Door preventief te handelen en een positief klimaat te bevorderen ontstaat er een stevige basis zodat je aan alle leerlingen passende ondersteuning kunt bieden. Effectieve strategieën worden aangereikt om dit te kunnen realiseren in jouw klas. Op deze manier krijg je grip op gedrag!

DOELEN

- Kennis opdoen van PMTO & SWPBS;

- Oefenen met verschillende praktische strategieën;

- Toepassen van effectieve strategieën binnen het speciaal (basis)onderwijs.

Module 10      
gedrag (basis)
Grip op
Unsplash

Doelgroep ass, lkr

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Gerdien Visser, Sämira

Bencherif

Locatie

Drachten Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)

Grip op gedrag (vervolg)

Steeds door de klas roepen, op elk geluidje reageren, medeleerlingen vaak aanraken of ‘ineens’ heel boos worden. Het zijn heel herkenbare gedragingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kun je het gedrag evenals de leerresultaten van de leerlingen positief veranderen.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Grip op gedrag is gebaseerd op de twee meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen: Parent Management Training Oregon (PMTO) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Door preventief te handelen en een positief klimaat te bevorderen ontstaat er een stevige basis zodat je aan alle leerlingen passende ondersteuning kunt bieden. Na een succesvolle deelname aan de basiscursus Grip op Gedrag, leer je in de vervolgcursus hoe je geleerde en nieuwe strategieën verder kunt ontwikkelen. Samenwerken met de groep, maar ook met ouders, emotieregulatie van de leerling en intervisie zijn onderdelen die o.a. aan bod komen. Want zo blijf je grip op gedrag houden!

DOELEN

- Kennis doorontwikkelen van PMTO & SWPBS;

- Oefenen met verschillende praktische strategieën;

- Toepassen van effectieve strategieën binnen het speciaal (basis)onderwijs.

Module 11
op gedrag (vervolg)
Grip
Sjoukje Visser

Doelgroep

lkr, ass, ib’er, ortho, mt Schoolsoort so, vso

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Peter Algra

Locatie

Drachten Data

6 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

36 uur (waarvan 12 zelfstudieuren)

LACCS (basis)

Steeds meer kinderen met een laag ontwikkelingsniveau en/ of bijkomende problematiek worden aangemeld bij het onderwijs. Deze kinderen worden vaak aangeduid als ‘leerlingen met EVMB’ (ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen). EMB-leerlingen stellen leerkrachten maar ook onderwijsassistenten voor allerhande uitdagingen, omdat het ‘gewone ZML-aanbod’ vaak niet passend is.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1550,00 p.p.

Het onderwijs kan van grote meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van EMBkinderen. Leraren en onderwijsassistenten hebben een uitgebreid pallet aan specialistische kennis en vaardigheden nodig om deze groep goed te begeleiden. In deze module leer je de basisonderdelen uit het LACCS-programma. Ten eerste de waarden. Deze geven je richting in de klas: waar kan/moet je aan werken? Vanuit het ‘Ontwikkelingsdenken’ leer je vervolgens in te schatten wat het niveau van functioneren van het kind is. Wat kun je van het kind verwachten? Welke leerdoelen kun je stellen? Hoe stem je je communicatie goed af? Dit alles leer je o.a. door (casus) inbreng, gebruik van videomateriaal en tussentijdse opdrachten.

DOELEN

- Kennismaken LACCS-programma: LACCS waarden en de LACCS-wip;

- Het model van het ‘Ontwikkelingsdenken’ kennen en vertalen naar onderwijs (handelen);

- Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

LACCS (basis) Module 12
Steven Bootsma Fotografie

Doelgroep lkr, ass, ib’er, ortho, mt Schoolsoort

so/vso

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Karin de Geeter

Locatie

Drachten

Data

4 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

20 uur (waarvan 8 zelfstudieuren)

LACCS (vervolg)

Ben je als onderwijsprofessional verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen met EMB en heb je de basiscursus LACCS gevolgd? Wellicht is je volgende stap dan het verdiepen van je LACCS-kennis en het verruimen van je vaardigheden en ervaringen in samenwerking met andere EMB-collega’s.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1150,00 p.p.

Onder begeleiding van de docent ga je, in een kleine groep, aan de slag met onderwerpen als: Hoe werk je aan LACCS-in de school? Hoe houd je de LACCS-waarden levend?, Hoe herken je in welke ontwikkelingsfase de leerling zich bevindt en hoe stem je je ondersteuning daarop af?, Hoe werkt de LACCS-wip? Hoe maak je (beter) contact met de leerling? Hoe ondersteun je een collega bij (beter) contact maken met de leerling? Daarnaast wordt Het Goed Leven gesprek en het Ontwikkelingsfasengesprek behandeld; waar loop je tegen aan, wat kan er beter? Bovendien is er tijdens de sessie veel ruimte voor intervisie en eigen inbreng.

DOELEN

- Verdieping van kennis van het LACCS-programma; - Complexe casuïstiek vertalen naar concreet handelen; - Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

Module LACCS (vervolg) 13
Steven Bootsma Fotografie

Doelgroep lkr

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Esther Groenewegen-Jonker

Locatie

Heerenveen en Hoogkerk

Data

5 bijeenkomsten Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

40 uur (waarvan 20 zelfstudieuren)

Hechting (basis)

Vaak wordt een verstoorde gehechtheid pas later als diagnose bij kinderen gesteld. Dit is een gemiste kans. Je kunt al op heel jonge leeftijd symptomen bij baby’s of jonge kinderen herkennen. Het is dan voornaam om deze verzameling aan symptomen van vroegkinderlijk trauma goed op te merken. Dit kan heel veel ouders en leraren helpen in hun zoektocht naar oplossingen voor een kind met heel onaangepast gedrag. Want kinderen met hechtingsproblemen zijn niet lastig, ze hébben het lastig!

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Onder leiding van Esther Groenewegen-Jonker (expert, Internationaal spreker en auteur op het gebied van hechtingsproblematiek) leer je belangrijke symptomen van een ongezonde gehechtheid herkennen. Met veel compassie en inlevingsvermogen wordt het onaangepaste gedrag van kinderen met hechtingsproblemen toegelicht en verklaard. Vanuit dit inzicht leer je hoe je als onderwijsprofessional (voor zover mogelijk) traumasensitief en liefdevol een leerling met hechtingsproblematiek kunt benaderen, het liefst met een flinke dosis humor.

DOELEN

- Hechtingsproblemen beter leren herkennen;

- Toepassen van traumasensitieve methoden;

- Kinderen leren om zelf beter om te gaan met deze problematiek.

14 Hechting (basis) Module

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Suzanne AgterbergRouwhorst

Locatie

Drachten

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1550,00 p.p.

Autisme anders bekijken

Er zijn net zo veel vormen van autisme als kleuren in het spectrum. Door die variatie moet je als leerkracht verder leren kijken dan de diagnose en het gedrag dat je in eerste instantie ziet. Het gaat om het zoeken naar verklaringen achter het gedrag om daar vervolgens op in te kunnen spelen.

INHOUD

In deze module worden alle thema’s uit het boek Autisme anders bekijken behandeld. Je legt een grondige basis om in de omgang met en benadering van kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) verder te kijken dan uiterlijk gedrag. Door het invullen en gebruik van een autismepaspoort leer je je handelen nog beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen met ASS, waarmee je zowel het leren als het leven van kinderen met ASS een stuk aangenamer maakt en uitval voorkomen kan worden.

DOELEN

- Opdoen van (actuele) theorie over autisme;

- Vaardig worden in het zoeken van verklaringen van het gedrag bij kinderen met autisme;

- Ervaring opdoen met het invullen van een autismepaspoort;

- Werken met het autismepaspoort in de praktijk.

15 Autisme anders bekijken Module
Steven Bootsma Fotografie

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho Schoolsoort alle (incl. regulier)

(Gast)Docent

Emiel van Doorn

Locatie

Drachten

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Mediërend leren

‘We mogen blij zijn als onze leerlingen 50% van onze uitleg begrijpen zoals het bedoeld is, ongeacht hun leeftijd, talenten, mogelijkheden of problematiek’: aldus Emiel van Doorn. Om hier iets aan te doen is een ander leerconcept nodig. Wat nodig is, is mediatie van cognitieve functies; dat doet intelligentie groeien.

INHOUD

Totale studielast

35 uur (waarvan

20 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

In deze module staat het leerconcept Mediërend leren centraal, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan cognitieve- en executieve functies. Vanuit dit leerconcept komt iedere leerkracht, docent of begeleider tot het besef dat elke leerling een eigen leerdynamiek heeft, welke waardevol is om bij aan te sluiten. Deze leerdynamiek veronderstelt dat een leerling nooit het gevoel mag hebben dat hij er alleen voor staat. Successen worden samen behaald en fouten worden samen gemaakt. Dit leidt uiteindelijke tot beter functioneren van kinderen, zowel op school als in het dagelijks leven.

DOELEN

- Kennis van cognitieve- en executieve functies;

- Inzichten in het belang van mediërend leren;

- Toepassen van mediëren van cognitieve functies.

Module 16 Mediërend leren

Doelgroep lkr

Schoolsoort

sbo, so, po

Niveau

Basis/ vakman

(Gast)docent

Ingrid de Rijber, Bé Poolman, Ate de Boer, Wilfred Hofstetter

Locatie

Drachten, Assen, Hoogkerk

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

40 uur (waarvan 20 zelfstudieuren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Van S(B)O opbrengstanalyses naar aanbod en aanpak in je klas

Bovenschoolse opbrengsten geven inzicht in trends en ontwikkelingen per vakgebied, per leerjaar, per ontwikkelingsperspectief. Als leerkracht wil je de analyses omzetten in de praktijk, door de informatie om te zetten in keuzes ten aanzien van leerstofaanbod en passende didactiek.

INHOUD

In deze module analyseer je samen met collega-leerkrachten de bovenschoolse CITO-resultaten per vakgebied, per leerjaar en per ontwikkelingsperspectief. Je leert trends en verschillen te interpreteren en vertaalt de analyses naar interventies, leerstofaanbod en het didactisch handelen in de groep. De docent en gastdocenten komen allen uit het s(b)o en bieden je handvatten voor het interpreteren en vertalen van de gegevens.

DOELEN:

- Vaardig in het interpreteren van bovenschoolse CITO-resultaten op basis van ontwikkelingsperspectieven;

- Inzicht in trends en kenmerken van doelgroepen voor de vakgebieden lezen en rekenen;

- Kennis van mogelijke interventies en didactische aanpassingen voor je eigen groep.

17 Module Van S(B)O opbrengstanalyses naar aanbod en aanpak in je klas
Kleurryk

Doelgroep ass

Schoolsoort

sbo, so, vso, pro

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Manon Franzen, Bert Wienen en Inge Reijnders

Locatie

Drachten

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Angstig en Teruggetrokken

Bij veel leerlingen met schoolproblemen is er sprake van onderliggende angst die op verschillende manieren tot uiting kunnen komen. Dit kan op onverwachte momenten gebeuren, waarbij de aanleiding niet direct duidelijk is. Kinderen kunnen zich letterlijk en figuurlijk afsluiten voor hun omgeving en niet meer openstaan voor contact, maar kunnen hun angsten ook ‘verbloemen’ door bijvoorbeeld storend gedrag te vertonen.

INHOUD

Totale studielast

25 uur (waarvan 12,5 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Een dosis gezonde angst kan helpen doelen te bereiken en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Wanneer leerlingen voortdurend in een angstige staat van alertheid leven, worden ze belemmerd in het dagelijks functioneren. Angsten kunnen op verschillende manieren ontstaan en tot uiting komen. In deze module leer je deze uitingsvormen herkennen en krijg je tools uitgereikt die je kunt inzetten bij de begeleiding van leerlingen.

DOELEN

- Inzicht in onderscheid gezonde en ongezonde angst;

- Vaardig in het signaleren en analyseren van (angstig) gedrag;

- Vaardig in het normaliseren en begeleiden van leerlingen met diverse angsten.

Module 18 Angstig
en Teruggetrokken
Studio Jurjen Backer Dirks

Doelgroep

lkr, stagecoach, praktijkdocent

Schoolsoort pro, vso

Niveau Niveau

Basis

(Gast)docent

Patty van Baalen

Locatie

Drachten Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

40 uur (waarvan 20 zelfstudieuren)

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1550,00 p.p.

Pubers betrekken bij hun eigen ontwikkeling

Het betrekken van pubers bij hun ontwikkeling is een belangrijk onderwerp, waarover tegenwoordig ook steeds meer informatie beschikbaar is. Toch kan het een hele uitdaging zijn in de dagelijkse begeleidingspraktijk: Hoe begeleiden we pubers (met lvb) om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces? Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen van het puberende brein? Waar moeten we rekening mee houden in onze begeleiding?

INHOUD

In deze module wordt het puberende brein in combinatie met een licht verstandelijke beperking (lvb) toegelicht, waarbij er alle ruimte is om in te gaan op vragen en om van gedachten te wisselen. Ook zullen begeleidings- en gesprekstechnieken aan bod komen. Daarnaast krijg je de kans middels verschillende oefensessies met een trainersacteur het geleerde in de praktijk toe te passen en eigen sterktes en valkuilen te leren kennen. Kortom, een praktische en interactieve module!

DOELEN

- Kennis van het puberbrein (van lvb) en de invloed van het puberbrein op de dagelijkse praktijk van pubers;

- Vaardig in (begeleidings)gesprekken en het vergroten van ‘eigenaarschap’ bij pubers;

- Inzicht in persoonlijke sterktes en valkuilen die van invloed zijn op het begeleiden van pubers.

19 Module Pubers betrekken bij hun eigen ontwikkeling
Visser
Sjoukje

Doelgroep lkr, ass

Schoolsoort sbo, so, vso, pro Niveau

Basis

(Gast)docent

Renate Schaart, Ingrid van der Beek

Locatie

Drachten

Data

4 bijeenkomsten Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

32 uur (waarvan 16 zelfstudieuren)

Traumasensitief begeleiden

Veel kinderen maken ingrijpende gebeurtenissen mee en/of groeien op met chronische stress, wat kan leiden tot trauma. Kinderen nemen hun trauma mee naar school wat tot leer- en gedragsproblemen kan leiden. Je gebruikelijke aanpak – interventies die meestal werken bij andere kinderen –werkt bij hen mogelijk niet. Kennis en bewustwording helpt bij herkennen en begrijpen van gedrag en steunen van (getraumatiseerde) kinderen.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1450,00 p.p.

Tijdens deze scholing wordt de kennis van verschillende soorten trauma en stress vergroot en onderbouwd met praktische oefeningen, informatie en beeldmateriaal vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Centraal staat herkennen, signaleren en begrijpen van gedrag dat voort kan komen uit trauma. De effecten van ingrijpende gebeurtenissen en langdurige stress op het lichaam, het brein, emoties en daardoor het gedrag van kinderen worden toegelicht. Het bespreken van casussen is mogelijk om de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk te maken.

DOELEN

- Kennis over wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen;

- Inzicht in het vergroten van de veerkracht van getraumatiseerde kinderen;

- Aanreiken van handvatten en tools om een effectieve rol te kunnen spelen in de ondersteuning van getraumatiseerde kinderen.

20 Traumasensitief begeleiden
Module
Unsplash

Uitgelicht: Traumasensitief begeleiden

In het kader van ‘normaliseren’ heeft klinisch psycholoog Leony Coppens een methodiek ontwikkeld waarbij onderwijs- en zorgpersoneel minder denken in diagnostiek en meer in begeleidingsbehoeften. Coppens constateerde als hoofdbehandelaar bij het Top Referent Trauma Centrum voor kinderen en jeugdigen dat kinderen vooral baat hebben bij de juiste begeleiding van direct betrokkenen, zoals (pleeg)ouders en begeleiders.

Ze schreef diverse boeken en vertaalde het programma ‘Caring for children who have experienced trauma’ naar de Nederlandse context en ontwikkelde een training voor Traumasensitief Onderwijs dat anno 2023 in heel Nederland wordt geïmplementeerd, met name in scholen voor gespecialiseerd onderwijs.

Het programma en de scholing is gericht op het ontdekken van oorzaken van bepaald gedrag en het begrijpen daarvan. Er wordt ingegaan op de definitie van trauma en de mogelijke gevolgen voor kinderen. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven die kunnen helpen bij het begrijpen van gedrag en het begeleiden van leerlingen met een trauma-achtergrond. Voor het NOG verzorgen Renate Schaart en Ingrid van der Beek de module Traumasensitief Onderwijs. Renate en Ingrid hebben meer dan twintig jaar ervaring in het gespecialiseerd onderwijs. Zie module ‘Traumasensitief begeleiden’ op pagina 20.

Quote op de website LeonyCoppens.nl:

Dit boek is een aanrader voor iedere onderwijsprofessional die wil bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen. Helaas maken tot driekwart van de leerlingen traumatische gebeurtenissen mee, zoals geweld, seksueel misbruik of een vorm van kindermishandeling. De gevolgen zijn ernstig. Het probleemgedrag wordt vaak verward met ADHD, gedragsstoornis of niet willen. Herkennen van trauma en de gevolgen is belangrijk, zeker op school. Dit boek helpt dit gedrag beter te begrijpen en draagt bij aan een traumasensitief onderwijsklimaat. Prof.dr. Ramón Lindauer, Amsterdam UMC/Levvel

21
Module Uitgelicht: Traumasensitief begeleiden

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho

Schoolsoort

alle (incl. regulier)

Niveau

Vakman/ meesterschap

(Gast)Docent

Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars Locatie

Drachten

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

45 uur (waarvan 27,5 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1750,00 p.p

Vaarwel gangbare diagnostiek. Welkom effectieve instructieprincipes.

Een belangrijke zorg in de samenleving is dat het niveau van de leerlingen in het onderwijs daalt. Het probleem dat onder deze zorg ligt, is dat de basisvaardigheden (lezen, spellen, rekenen) ook na jaren onderwijs gemiddeld genomen onvoldoende geautomatiseerd raken.

Omdat het een algemeen en inhoudelijk probleem is, kan dit niet aan de leerlingen liggen. De aanpak van dit probleem start bij professionals die dezelfde taal spreken vanuit een gemeenschappelijke visie op kennis, kwaliteit van kennis, instructie en leren. De gangbare test-diagnostiek voldoet niet, maar zal vervangen moeten worden door een analyse van het rekenen-/lezen-/ spellen-in-uitvoering.

INHOUD

In deze module wordt op basis van wetenschap en praktijkvoorbeelden geanalyseerd wat nodig is om een passende aanpak te ontwikkelen voor leerlingen die moeite hebben met de beheersing van de basisvaardigheden. Het Huis van Basisvaardigheden, ‘instructievaardigheden’ en ‘diagnostische gesprekken’ zijn elementen die in deze module worden uitgediept en vertaald naar praktische situaties en handvatten.

DOELEN

- Inzicht in de kracht, risico’s van gangbare diagnostiek en het alternatief;

- Kennis van de achtergrond en functie van het Huis van de Basisvaardigheden, typen kennis en goede instructie;

- Vaardig in taakanalyse en Diagnostisch gesprek in de eigen praktijk;

22
Wat élke onderwijsprofessional moet weten over de fundamenten van basisvaardigheden
Module Vaarwel gangbare diagnostiek Sjoukje Visser

Doelgroep Ib’er

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Vakman/ meesterschap

(Gast)Docent

Wouter Hart, Marieke van Roy, Wim Meijer, Wilfred Hoffstetter

e.a.

Locatie

Drachten/Assen/Hoogkerk

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

40 uur (20 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1750,00 p.p.

De Ib’er als kwaliteitscoördinator

Hoe bewaak je als Intern Begeleider (Ib’er) de kwaliteit van de zorgprocessen van je school? Als Ib’er ben je de spil in de ondersteuningsstructuur, maar hoe zorg je ervoor dat je grip houdt op de coördinatie van de werkzaamheden?

INHOUD

In deze module kijken we gezamenlijk naar de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs binnen je school wordt bepaald, bewaakt en verbeterd en welke rol je als Ib’er daarin kunt hebben. Daarnaast gaan we bezig met de methodiek Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB) om de samenwerking tussen Ib’ers en leerkrachten te versterken. Een vakinhoudelijke verdieping (taal / rekenen) en het analyseren van de leeropbrengsten zal ook centraal staan. Ten slotte is het belangrijk dat je als coördinator ook ‘tools’ in handen krijgt om de cultuur en de werkwijze zoals gewenst door te kunnen voeren naar het gehele team.

DOELEN

- Vaardig in het vergroten van handelingsbekwaamheid van de leerkracht met behulp van consultatieve leerlingbegeleiding;

- Inzicht in de rol van de Ib’er bij de ontwikkeling/ borging van onderwijskwaliteit;

- Kennis van ‘tools’ om veranderingen door te voeren binnen je eigen school.

23
Steven Bootsma Fotografie
Module De Ib’er als kwaliteitscoördinator

Doelgroep ass, lkr

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Assistenten/ basis

(Gast)Docent

Karin van Laer, Ate de Boer en Eva Helmholt

Locatie

Assen en Drachten

Data

5 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

30 uur (waarvan 15 zelfstudieuren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1350,00 p.p.

Activeren en instructie voor assistenten

Veel assistenten en leerkrachtondersteuners in het gespecialiseerd onderwijs geven (verlengde) instructie aan leerlingen. Maar de instructie effectief afstemmen op de behoeften van leerlingen en ze optimaal actief bij de les houden is best lastig. Kennis van EDI en het activeren van (speciale) leerlingen is cruciaal!

INHOUD

In deze module worden theorie en praktijkvoorbeelden afgewisseld met de toepassingsmogelijkheden voor assisterend/ondersteunend werken met speciale kinderen. Er is aandacht voor de onderbouwing van het directe instructiemodel, de rol van feedback en hoe je het brein activeert tijdens de instructie. Verder staat onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal, zodat cursisten met en van elkaar kunnen leren. Aan het eind van de module heb je voldoende deskundigheid om aansprekende, doelmatige en interactieve instructie te geven of daarin te assisteren/ondersteunen. Zo betrek je leerlingen actief bij de les. Want: een deskundige assistent/leraarondersteuner maakt het verschil!

DOELEN

- Kennis van effectieve, activerende, doelgerichte instructie;

- Vaardig in het hanteren van activerende werkvormen;

- Kennis van het brein in relatie tot effectieve instructie.

24
Studio Jurjen Backer Dirks
Module Activeren en instructie voor assistenten

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho Schoolsoort po, sbo, so Niveau

Basis

(Gast)docent

Hanna Kuijs, Bé Poolman

Locatie

Assen

Data

2 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

25 uur (waarvan 18 zelfstudieuren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1350,00 p.p.

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Hoe kun je meertalige kinderen in jouw klas uitlokken tot gesprek? Alle kinderen wíllen communiceren! Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

INHOUD

Taaldenkgesprekken zijn een krachtig middel om met álle kinderen die (nog) niet veel praten, in gesprek te raken. In deze module leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door de taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis en bestaat uit een combinatie van online leren, twee (live) studiebijeenkomsten en praktische opdrachten.

DOELEN

- Kennis over wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen;

- Inzicht in het vergroten van de veerkracht van getraumatiseerde kinderen;

- Aanreiken van handvatten en tools om een effectieve rol te kunnen spelen in de ondersteuning van getraumatiseerde kinderen.

25
Module Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen
Studio Jurjen Backer Dirks

Incompany aanbod

Naast de scholingen waar individueel op kan worden ingetekend, organiseert het NOG ook incompany scholingen. Wanneer een school(bestuur) bepaalde modules in eigen kring wil organiseren, kan dit op maat worden gesneden en uitgevoerd. Dat kan scholingsaanbod betreffen uit dit magazine, maar het kunnen ook modules zijn die in een eerder schooljaar door het NOG zijn georganiseerd. Het gebeurt zelfs dat er modules op verzoek worden ontwikkeld door het NOG. Een greep uit de mogelijkheden:

DE ABC-METHODIEK

De ABC-methodiek schoolt je in het professioneel begeleiden van probleemgedrag, spanning en

aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden is de basis voor een serie interactieve bijeenkomsten.

REKENACHTERSTANDEN

Wilfred Hofstetter doet al jaren onderzoek naar rekenachterstanden en heeft ruime praktijkervaring in diverse soorten (gespecialiseerd) onderwijs. Hij begeleidt en schoolt werkgroepen, rekenspecialisten en teams in het vormgeven van goed rekenonderwijs. Je leert in alle gevallen op verschillende manieren kijken naar rekenachterstanden. Wat zijn mogelijke oorzaken en op welke wijze kun je leerlingen die rekenen met

een achterstand zo goed mogelijk begeleiden?

Om zicht te krijgen op leerlingen die rekenen met een achterstand en om ze op een goede manier te blijven stimuleren in hun ontwikkeling is het van belang dat je kennis hebt van hoe een normale rekenontwikkeling eigenlijk verloopt en wat we mogen verwachten van leerlingen met bijvoorbeeld beperkte cognitieve capaciteiten. Ook is het van belang om zicht te hebben op leerlijnen, (tussen)doelen, basisvaardigheden en typen kennis die belangrijk zijn bij het leren rekenen. Daarbij leer je hoe je (spelenderwijs) de ontwikkeling bij leerlingen die rekenen met een achterstand kunt (blijven) stimuleren.

agressie. Het geeft je een kader om op effectieve wijze om te gaan met uitingsvormen van ongewenst gedrag. Je krijgt zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in spanningsvolle situaties en je leert passende interventies toepassen.

Voor teams en professionals die de basiscursus hebben gevolgd, kan op maat een vervolgtraject worden ontwikkeld. Intervisie, verdieping en het opfrissen van de ABC beginselen

TAAL- EN LEESACHTERSTANDEN

Bé Poolman promoveerde op het onderwerp ‘Taalachterstanden in Oost-Groningen’ en heeft een rijke carrière in het (gespecialiseerd) onderwijs opgebouwd als onderzoeker, docent, orthopedagoog en taalspecialist. Hij begeleidt en schoolt werkgroepen, taalcoördinatoren, leesspecialisten en teams in het ontwikkelen van goed taal- en

Incompany aanbod 26
Dick Vogel Wilfred Hofstetter

leesonderwijs, met name gericht op leerlingen die moeite hebben met de taalontwikkeling.

De scholing taal- en leesachterstanden kan gericht zijn op een deelaspect van taal, zoals technisch of begrijpend lezen. Maar ook ouderbetrokkenheid, mondelinge taal en taaldenkgesprekken kunnen aan bod komen, indien gewenst. Vaak wordt in overleg met de direct betrokkenen het traject op maat vormgegeven. Er is in alle gevallen aandacht voor didactiek, leerlijnen, automatisering, doelen en ontwikkelingsperspectieven.

OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS IN HET GO

Bijna alle scholen in het GO hebben in de visie iets staan over het bieden van maximale ontwikkelkansen voor

hun leerlingen. In een scholingstraject op maat (voor de betreffende schoolsoort en doelgroepen) wordt gezamenlijk gedefinieerd wat het perspectief van leerlingen/ doelgroepen is en hoe het onderwijs ingericht kan worden om de potentie van leerlingen maximaal tot bloei te laten komen. De scholingstrajecten zijn gericht op het leren analyseren, het vertalen van analyses naar een aanpak/ aanbod en vakinhoudelijke kennis, doorgaande leerlijnen en cruciale ‘drempels’. Daarnaast is er aandacht voor een ‘onderzoekende houding’ en het ontwikkelen van een ‘kwaliteitscultuur’.

DRUK & DWARS – BASIS

De module Druk & Dwars is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel is om de omgeving van drukke en dwarse kinderen te stimuleren in het constructief omgaan met dit gedrag. De kracht van deze training ligt in het consequent, voorspelbaar en langdurig volhouden van effectief pedagogisch handelen.

DRUK & DWARS - TRAIN-DETRAINER

De train-de-trainer module is bestemd voor gedragsexperts, gedragsspecialisten en leerkrachten die de basistraining Druk & Dwars succesvol doorlopen hebben.

Wanneer je ook de train-de-trainer module goed hebt afgerond, mag je de Druk & Dwars basistraining binnen je eigen organisatie geven.

EEN KRACHTIGE START

Een Krachtige Start is een interactieve, praktijkgerichte, energieke middag voor docenten in het gespe-

cialiseerd onderwijs (GO) en het praktijkonderwijs (pro). In een lekker tempo wordt je team meegenomen in werkvormen en interventies t.b.v. positieve groepsvorming, klassenmanagement, betrokkenheid van leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat. Om het jaar (of een dag) krachtig te beginnen!

27 Incompany aanbod
Bé Poolman Paul de Bruin

Doelgroep lkr, ib’er, ortho, mt

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)docent

Marije Brouwer-Borghuis

Locatie

Drachten Data

2 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

12 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 225,00 p.p.

Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

Recent onderzoek (Foar Fryske Bern) toont aan dat schoolverzuim een groeiend probleem is. Steeds meer leerlingen zitten geoorloofd, ongeoorloofd of met toestemming van school thuis zonder dat het wordt gemeld. In deze bijeenkomsten wordt verzuim behandeld vanuit diverse invalshoeken door onderzoekers, begeleiders, ervaringsdeskundigen en specialisten.

INHOUD

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het programma Multi-Dimensional, Multi-Tiered System of Supports (MD-MTSS) centraal, dat gericht is op schoolaanwezigheid in plaats van afwezigheid of verzuim. Marije Brouwer wordt in dit college online bijgestaan door bedenker/onderzoeker Patricia Graczyk (USA). In de tweede bijeenkomst komen ervaringsdeskundigen aan het woord en worden twee succesvolle methodieken behandeld op een interactieve en praktijkgerichte wijze.

DOELEN

- Inzicht in succesfactoren schoolaanwezigheid;

- Kennis van het programma Response to Intervention (RtI)6 /Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Supports;

- Kennis van de achtergronden, aanpak en training Re-Fit.

28 Themareeks Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid
Bé Poolman

Doelgroep lkr, ass

Schoolsoort so, sbo, po

Niveau

Basis

Docent

Anouk Brouns

Locatie

Hoogkerk

Data

3 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

18 uren (waarvan 12 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 950,00 p.p.

Spel en aanbod jonge kind

Een sterk beredeneerd aanbod passend bij de populatie van jouw school waarbij je grip krijgt op het onderwijsleerproces. Welke doelen kun je dan stellen voor jonge kinderen en waarop baseer je die keuzes? Hoe weet je zeker dat je leerlingen tijdens de kring, werk -en speelmomenten aan het leren zijn? Dit zijn voorbeelden van praktijkvragen die lastig te beantwoorden zijn, helemaal als je weet dat ieder kind zich op eigen wijze en tempo ontwikkelt.

INHOUD

In drie praktijkgerichte bijeenkomsten ontvang je essentiële kennis rondom het jonge kinderbrein en leer je onderwijskundige keuzes te maken waarbij je juist dat jonge kind en haar unieke brein centraal stelt. Stap voor stap word je meegenomen in hoe je bovengenoemde lastige vragen eindelijk kunt beantwoorden. Daarbij zal er volop aandacht zijn voor het ontwikkelen vanuit spel en de vaardigheden die professionals nodig hebben om dit zo goed mogelijk te stimuleren.

DOELEN

- Vergroten van de didactische vaardigheden door middel van spel;

- Vaardiger in het maken van onderwijskundige keuzes voor het jonge kind;

- Vaardig in het ontwerpen van onderwijs dat aansluit bij zowel het niveau als bij de doelstellingen.

29 Themacollege
Spel en aanbod jonge kind
Rianne Hofma

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Vakman/ meesterschap

(Gast)Docent

Marieke van Roy

Locatie

Assen

Data

3 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

30 uur (waarvan 18 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 1250,00 p.p.

Collegiale visitatie & consultatie

Hoe haal je het meeste uit collegiale consultatie? Hoe voer je het juiste gesprek over de onderwijskwaliteit van jouw school en hoe blijf je zo objectief mogelijk in de beoordeling hiervan? Bij elkaar kijken in de les, maar ook bespreken wat goed onderwijs is en hoe je dit aanpakt met je groep. Dat is wat elke school wil stimuleren onder de collega’s. Maar hoe organiseer je dit soort collegiale visitatie en consultatie?

INHOUD

In deze themareeks zal aandacht besteed worden aan collegiale consultatie en visitatie, waarbij collega’s van dezelfde school of stichting elkaars onderwijs observeren, waarderen en professioneel bespreken. Je doet kennis op over onderwijskwaliteit, flitsbezoeken, analyse (van lessen/ lesonderdelen, documenten en/ of gesprekken) en het voeren van een professionele dialoog. Alle begrippen die bij kwaliteitsmetingen aan de orde zijn worden kort geduid. Je wordt vaardiger in het objectief observeren, waarderen en scoren van lesonderdelen.

DOELEN

- Kennis over onderwijskwaliteit en de manieren waarop die kwaliteit in kaart gebracht kan worden;

- Vaardig(er) worden in het visiteren van lessen en het consulteren van leraren;

- Professionele dialoog voeren over onderwijskwaliteit en geobserveerde lessen.

30 Themareeks
visitatie & consultatie
Collegiale
Bé Poolman

Doelgroep

lkr

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)docent

Maaike Monsees

Locatie

Drachten Data

2 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

14 uur (waarvan 8 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 700,00 p.p.

Oudercommunicatie

Als het lukt om in de basis handelingsgericht te werken, dan werk je samen met collega’s, ouders en leerlingen. Zodra een leerling het moeilijk heeft op school en/of ouders zich zorgen maken over hun kind, dan wordt dit gezamenlijk geanalyseerd en aangepakt. Meestal gaat dit goed, maar soms verloopt het moeizaam. Wat doe je dan?

INHOUD

In twee bijeenkomsten leer je hoe je collega’s, ouders en leerlingen kunt ondersteunen in de samenwerking en communicatie. Het belang van ouderbetrokkenheid komt aan bod, evenals de manier waarop ouders het onderwijs aan hun kind en, daarmee samenhangend, de leerkracht kunnen ondersteunen (en omgekeerd). Tien aandachtspunten geven de school én ouders houvast tijdens de gesprekken. Een werkwijze in zes stappen concretiseert een overleg met ouders en eventuele andere onderwijsprofessionals. Visualiseren – samen tekenen en schetsen – is goud waard in deze gesprekken.

DOELEN

- Vaardig in het voorbereiden, voeren en evalueren van lastige gesprekken met ouders;

- Vaardig in leerlingen betrekken bij lastige gesprekken met ouders;

- Vaardig in visualisaties benutten bij lastige gesprekken.

31 Themacollege
Oudercommunicatie
NOELLE PAMEIJER SAMENWERKEN AAN SCHOOLSUCCES! Bé Poolman

Doelgroep lkr, ib’er, ortho, mt

Schoolsoort vso, pro, vo Niveau

Basis

(Gast)Docent

Giel Vaessen

Locatie

Drachten Data

2 bijeenkomsten

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

12 uren (waarvan 6 zelfstudieuren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 750,00 p.p.

Ontwikkelingsstimulatie bij internaliserend gedrag

Het geven van onderwijs is niet eenvoudig, zeker niet sinds de komst van ‘passend’ onderwijs. Naast onder andere het gedifferentieerd didactisch aanbod gaat vooral veel energie naar jongeren met externaliserend gedrag. Toch is er minstens zoveel sprake van internaliserende problematiek, zeker de afgelopen jaren.

INHOUD

Jongeren die externaliserend gedrag vertonen krijgen veel aandacht omdat zij het lesgeven en de groepsdynamiek behoorlijk verstoren. Toch komt internaliserende problematiek, zoals diverse soorten angststoornissen en somberheid evenveel voor en de laatste tijd zelfs meer. Deze problemen zijn minder duidelijk zichtbaar en in combinatie met enorme werkdruk, worden deze leerlingen vaker over het hoofd gezien.

DOELEN

- Inzicht in oorzakelijke factoren (nature/nurture);

- Vaardig in het herkennen van internaliserende problematiek bij jongeren;

- Handvatten om deze problemen aan te pakken, zonder grote tijdsinvestering.

32 Themacolleges Ontwikkelingsstimulatie bij internaliserend gedrag
Steven Bootsma

Doelgroep lkr, ib’er, ortho Schoolsoort so, vso

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Annelies de Hoop

Locatie

Drachten

Data:

1 bijeenkomst

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

5 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)

Foto-interview

Leerlingen uitdagen tot het zoeken naar eigen hulpbronnen en oplossingsstrategieën.

Oftewel: leerlingen actief een rol laten spelen in hun eigen leerproces. Het Foto-interview is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen (vanaf 7 jaar - 18 jaar) zelf hun wensen tot verbetering te laten kiezen en dit om te zetten naar haalbare doelen.

INHOUD

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 400,00

Het Foto-interview bestaat uit ruim honderd foto’s van dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Dit maakt dat het instrument geschikt is voor een setting waar men vraaggericht wil werken met kinderen. Middels theoretische onderbouwing en praktijkvoorbeelden wordt zichtbaar hoe kinderen hun doelen kiezen en wat het effect daarvan is voor hun begeleiding.

DOELEN

- Kennis van de achtergronden van vraag- en oplossingsgericht werken;

- Kennis van en inzicht in motivatie- en goalsetting theorieën en de oplossingsgerichte basishouding;

- Vaardig in het zelfstandig afnemen van het Foto-interview.

33 Workshop
Foto-interview

Doelgroep

lkr, ib’er, ortho Schoolsoort po, sbo, so Niveau

Basis/ vakman

(Gast)docent

Stephanie Kastelein, Iris Verbruggen

Locatie

Drachten

Data

1 bijeenkomst Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

4 uur (waarvan

2 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 45,00 p.p.

Passende perspectieven taal en rekenen

Het leren van basisvaardigheden taal en rekenen zijn een belangrijk doel in het onderwijs. De referentieniveaus geven daarbij kaders voor wat leerlingen bijvoorbeeld aan het einde van een basisschoolperiode zouden moeten kennen en kunnen. Maar (lang) niet alle leerlingen halen deze niveaus. Passende Perspectieven kan dienen als alternatief kader.

INHOUD

Passende perspectieven po/sbo/so biedt leerroutes taal en rekenen voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om verschillende redenen het referentieniveau 1F op 12-jarige leeftijd niet (vanzelfsprekend) halen. De leerroutes lopen door in praktijkonderwijs en vmbo-b/k om toe te werken naar 1F/2F.

In deze masterclass wordt door twee experts van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) de achtergrond en opzet van Passende Perspectieven toegelicht voor de vakgebieden taal/ lezen en rekenen.

DOELEN

- Kennis van de leerroutes Passende perspectieven voor po/sbo/so;

- Vaardig in relevante en haalbare doelen kiezen voor je leerlingen;

- Inzicht in de doorgaande leerlijn taal en rekenen van po/sbo/so naar praktijkonderwijs en vmbo-b/k.

34 Passende perspectieven
Masterclass
taal en rekenen

Doelgroep lkr, ib’er, ortho Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Michel de Hond

Locatie

Drachten

Data

1 bijeenkomst Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

zie ww.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

4 uur

(waarvan 2 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.:

€ 195,00

Curriculumbewust onderwijs

Hoe borg je een goed onderwijsleerproces? Hoe zorg je dat je visie overeind blijft? Hoe kom je los van het keurslijf van je methode? Michel de Hond, directeur van MijnLeerlijn, is van mening dat het begint bij een duidelijk curriculum.

INHOUD

De rol van een goed curriculum wordt vaak onderschat, maar is toch echt dé basis van je onderwijs(organisatie).

Michel de Hond bespreekt in deze masterclass het belang en het creëren van een duidelijk curriculum en curriculumbewustheid bij leerkrachten. Hij laat zien hoe je vanuit inzicht kritisch kunt kijken naar je onderwijsorganisatie, hoe je de efficiëntie van een les kunt beoordelen en hoe je op een creatieve wijze je vakmanschap kan uitvoeren.

DOELEN

-

Inzicht in het belang en het creëren van een duidelijk curriculum;

- Vaardig in het analyseren van het leerproces en het borgen van de kennis;

- Inzicht in het kritisch kijken naar je organisatie.

35 Masterclass Curriculumbewust onderwijs

Persoonlijk en Waarden Gedreven Leiderschap

Doelgroep mt

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Vakmanschap/ meesterschap

(Gast)Docent

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Locatie

Drachten Data

2 bijeenkomsten Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing

www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

12 uur

(waarvan 6 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 750,00 p.p.*

Persoonlijk en Waarden Gedreven Leiderschap

Leiderschap gaat over invloed uitoefenen op jezelf en je omgeving. In die zin is iedere medewerker ook een leider. In een pedagogische context is die invloed gericht op een leeromgeving en de facilitering daarvan. Dit is een unieke setting die om mensgericht en waardengedreven leiderschap vraagt.

INHOUD

In deze masterclasses staat de vraag “Hoe kan ik met minder moeite, meer bereiken en waarden toevoegen?” centraal. De basisprincipes van persoonlijk- en waardengedreven leiderschap worden op een inspirerende, interactieve manier aangeboden. Naast nieuwe inzichten, de ontmoeting en dialoog krijgen de deelnemers ook praktische handreikingen mee voor de dagelijkse praktijk.

* Deze scholing is uitgezonderd van eventuele prijsafspraken tussen het NOG en instellingen.

36 Masterclass

Doelgroep mt

Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Vakmanschap/ meesterschap

(Gast)Docent

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Locatie

Drachten

Data

4 bijeenkomsten Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

44 uur

(waarvan 22 zelfstudie-uren)

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 3250,00 p.p.*

Leergang Leiderschap

“Zelf en samen even stilstaan om daarna weer in beweging te komen.”

Prof. dr. Gabriël Anthonio en Reini Verboom Bsc. organiseren voor de (aspirant) leidinggevenden die geïnspireerd zijn geraakt door de masterclasses over leiderschap, een leergang waarin dieper op een aantal domeinen en de persoonlijke verwerking van deelnemers wordt ingegaan.

INHOUD

Deze leergang start met een profiel (online assessment) en opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Vervolgens is er telkens een inspirerende, inzichtgevende en op de praktijkgerichte masterclass gevolgd door een moment van persoonlijke en gezamenlijke verwerking. Iedere deelnemer gaat zijn persoonlijke leerreis aan. Tevens vindt men inspiratie en steun bij de begeleiders en andere deelnemers.

THEMA’S DIE AAN DE ORDE ZULLEN KOMEN ZIJN:

Bijeenkomst 1 Persoonlijk en Verbindend Leiderschap Bijeenkomst 2 Leiderschap en waarderend veranderen

Bijeenkomst 3Leiderschap en de kracht van het Verhaal Bijeenkomst 4 Leiderschap en stress de baas!

*Deze scholing is uitgezonderd van eventuele prijsafspraken tussen het NOG en instellingen.

37 Masterclass Leergang Leiderschap
Unsplash

Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief

Doelgroep lkr, ib’er, ortho, mt Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Ate de Boer

Locatie

Drachten Data

1 bijeenkomst

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

4 uur

(waarvan 2 zelfstudie-uren)

Aanmelden

www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 195,00 p.p.

Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief

Leerlingen in het GO/ PRO én leerlingen in het regulier onderwijs die meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de ‘basisondersteuning’, hebben ook recht op een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) kan worden gebruikt als basis voor een OPP, met als voornaamste doel dat een OPP eenduidiger, inzichtelijker en praktijkgerichter wordt uitgewerkt.

INHOUD

In deze masterclass worden de wettelijke kaders van het ontwikkelingsperspectief toegelicht, evenals de achtergronden en bedoeling van het LDGM. Ook wordt geschetst wat de gewenste gevolgen zijn van het organiseren van doelgericht onderwijs met behulp van het OPP/ LDGM. Gezamenlijk wordt geanalyseerd wat mogelijke risico’s en voordelen zijn wanneer het LDGM als basis wordt gebruikt voor een (beknopt maar werkbaar) OPP.

DOELEN

- Kennis van wettelijke kaders van het OPP;

- Kennis van de achtergronden van het LDGM;

- Inzicht in de kracht en risico’s van zowel het OPP als het LDGM.

Landelijk Doelgroepenmodel GO (versie basisonderwijs)

38 Masterclass Profiel 1 2 3 4 5 6 7 Totaal IQ < 20 20 – 34 35 – 49 50 – 69 70 – 89 90 – 110 > 110 Indeling inspectie < 35 35 – 49 50 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 110 110 – 120 > 120 Ontwikkelingsniveau Sociaal-emotionele ontwikkeling Zeer forse achterstand Forse achterstand Grote achterstand Kleine achterstand Enige achterstand Zeer geringe achterstand Leeftijdsadequaat Executieve functies Zeer forse achterstand Forse achterstand Grote achterstand Kleine achterstand Enige achterstand Zeer geringe achterstand Leeftijdsadequaat Communicatie Zeer forse achterstand Forse achterstand Grote achterstand Kleine achterstand Enige achterstand Zeer geringe achterstand Leeftijdsadequaat Didactisch functioneringsniveau FN <E3 FN E3-M5 FN E5-E6 FN M7-M8 Referentieniveau 1F FN > M8 I-II Referentieniveau 1S/2F Leerstandaard Plancius niveau 1-6 SO-ZML niveau 3 SO-ZML niveau 6 SO-ZML niveau 9 Basisleerlijn niveau 4 Basisleerlijn niveau 6 Basisleerlijn niveau 8 Basisleerlijn niveau 10 Ondersteuningsbehoeften Sociaal-emotionele ontwikkeling Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat Leren en ontwikkelen, incl. executieve functies Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat Communicatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat Fysieke situatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep Medische situatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep Uitstroombestemming VSO PrO PrO VMBO (BBL) VMBO (KBL, GTL) HAVO / VWO VSO VO VSO VO VSO VO VSO VO Versie mei 2021 gespecialiseerdonderwijs.nl

Doelgroep

lkr, ass, ib’er, ortho, mt Schoolsoort alle (incl. regulier)

Niveau

Basis

(Gast)Docent

Mark Tuitert

Locatie

Drachten

Data

1 bijeenkomst

Zie www.mijn-nog.nl

Tijdstip

Zie www.mijn-nog.nl

Agenda met alle scholing www.noordelijkonderwijsgilde.nl

Totale studielast

4 uur

(waarvan 2 zelfstudie-uren)

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 375,00 p.p.

De Stoïcijnse mindset– DRIVE Flame Persoonlijk leiderschap

Hoe herken je de aspecten waar je aan moet werken om emotioneel in balans te blijven? Op basis van welke principes je keuzes maakt om zo inzicht te krijgen in je eigen drijfveren? Mark Tuitert helpt je om je innerlijke vlam aan te wakkeren zodat je vlam weer helder kan branden op basis van zelfinzicht.

INHOUD

Deze masterclass is gericht op het creëren van zelfinzicht, waardoor je beter leert omgaan met obstakels. De masterclass is gebaseerd op het boek DRIVE: Train je Stoïcijnse Mindset en zal dieper ingaan op de onderliggende principes en trainingen om de lessen te versterken. Er wordt op interactieve wijze stilgestaan bij de thema’s: omgaan met tegenslagen en werkdruk, onderscheiden wat aan jou is en wat niet, reflectievermogen, verandering omarmen, zelfkennis, doelen halen.

DOELEN

- Emotieregulatie: men leert onderscheid te maken tussen oordelen en begrijpen;

- Focus training: gericht zijn op waar de aandacht naar uitgaat;

- Weg naar het doel: herkennen van obstakels op weg naar het doel

39 Masterclass
De Stoïcijnse mindset–DRIVE Flame Persoonlijk leiderschap

Docenttrainingen SVA in Noord-Nederland

Bijna alle VSO- en PRO-scholen werken met branchegerichte SVA cursussen. Met de branchegerichte cursussen van Scholing Voor Arbeid wordt op school (bij SVA 1) en op de externe stage (bij SVA 2) door de leerlingen uit het VSO en PRO gewerkt aan de ontwikkeling van zowel de algemene beroepsvaardigheden als de specifieke vakkennis en vaardigheden. De trainingen voor docenten vinden doorgaans veelal in de zuidelijke regionen van Nederland plaats.

Het Noordelijk Onderwijsgilde heeft in samenwerking met SO Fryslân de ambitie deze trainingen naar het noorden van Nederland te halen. In overleg met KPC Groep wordt gekeken naar de mogelijkheden om in de komende jaren een aantal docenttrainingen boven Zwolle te organiseren.

OVERZICHT DOCENTTRAININGEN SVA

Zorg en welzijn

- Werken in de schoonmaak

- Werken in een zorginstelling

Economie en handel

- Werken in de keuken

- Werken in de winkel

Groen

- Werken in het groen

- Werken in de dierverzorging

Techniek

- Werken in de houtbranche

- Werken in de metaal

- Werken in de fietstechniek

- Werken in de autotechniek

- Werken in de autoschoonmaak

- Werken bij het schildersbedrijf

Branchegerichte cursussen
Docenttrainingen SVA in Noord-Nederland 40
PRO Dokkum

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals

Schoolsoort

po, sbo, so, vso, pro

Locatie in overleg

Datum in overleg

Aanmelden

info@noordelijkonderwijsgilde.nl

Kosten p.p. op basis van offerte

NOG coaching

Leerkrachten, assistenten en ook intern begeleiders en gedragswetenschappers hebben soms baat bij ondersteuning en coaching van een ervaren begeleider. Op aanvraag kan het NOG coaching organiseren van specialisten met ruime ervaring in gespecialiseerde vormen van onderwijs. Dat kan in combinatie met het volgen van een NOG module, maar ook los van de modules heeft het NOG coaches beschikbaar voor begeleiding op maat.

DOELGERICHT

Deze vorm van begeleiding wordt op basis van de specifieke wensen van een cursist en zijn/haar leidinggevende samengesteld. Afhankelijk van de begeleidingsvraag wordt door het NOG een begeleider gekozen die kennis en ervaring heeft op het betreffende domein in het gespecialiseerd onderwijs. De begeleidingsvragen kunnen vakinhoudelijk en didactisch van aard zijn, maar ook vanuit persoonlijke- en professionele ontwikkeling worden gesteld.

Het kunnen basisvaardigheden betreffen, maar ook vaardigheden of kwaliteiten die een cursist wil ontwikkelen om het niveau vakman of meesterschap te bereiken. In alle gevallen zal de begeleiding toegespitst zijn op het (nog) beter worden in je vak als docent, ondersteuner, begeleider of leidinggevende in het gespecialiseerd onderwijs.

SAMEN DRAGEN

De cursist, de leidinggevende van de cursist en de NOG-coach stellen samen concrete ambities op en maken een plan van aanpak waar alle betrokkenen achter (en voor) staan. De coaching is doelgericht van aard en van alle betrokkenen zetten zich gezamenlijk om de gestelde doelen te bereiken en in te bedden in de dagelijkse praktijk. Gedurende de begeleidingsperiode vinden verschillende momenten van evaluatie en afstemming plaats in deze driehoek, opdat het ontwikkelproces gezamenlijk wordt gedragen en gevolgd. Mocht je interesse of vragen hebben omtrent coaching en begeleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het e-mailadres: info@noordelijkonderwijsgilde.nl.

41 Coaching

E-learnings

Als nieuwe collega in het ZML- of mytylonderwijs heb je nog veel te leren. Fijn is het dan als je voor of net na je start alles over dit type onderwijs en over de verschillende doelgroepen en bijzonderheden van de leerlingen wat te weten kunt komen. Door het volgen van de e-learnings kun je in je eigen tijd je kennis en handelingsrepertoire opfrissen of aanvullen.

In zowel het mytyl- als in het speciaal onderwijs kun je leerlingen tegenkomen die zeer moeilijk leren. Vaak spelen er bij deze leerlingen ook nog andere bijzonderheden of beperkingen. De e-learning over ZML bestaat uit twee delen. Deel A (de basis) richt zich op de kenmerken van ZML-leerlingen en de belangrijkste principes van goed ZML-onderwijs. In de verdieping (deel B) leer je over de ontwikkelingsleeftijd, uitstroomprofielen, het doelgroepenmodel, allerlei leerling-casuïstiek, maar ook welke materialen, initiatieven en aanpak er zoal zijn en wat daarvan voor welke leerling het meest geschikt is.

Bij elke e-learning maak je op een inspirerende en laagdrempelige manier kennis met verschillende kenmerken van een ‘ZML’er’ of een aantal veelvoorkomende beperkingen van mytylleerlingen. Je verdiept je met behulp van videofragmenten, achtergrondinformatie en opdrachten in de onderwijsbehoeften en de pedagogische en didactische aanpak van deze leerlingen.

42 E-learnings
ZML deel A en B Doelgoep alle onderwijsprofessionals Schoolsoort po, sbo, so, vso, pro Start per direct beschikbaar Totale studielast 2 uur Aanmelden www.mijn-nog.nl Kosten p.p. € 125,00 p.p. Pixabay

Doelgoep alle onderwijsprofessionals Schoolsoort

po, sbo, so, vso, pro

Start per direct beschikbaar

Totale studielast

2 uur

Aanmelden www.mijn-nog.nl

Kosten p.p.

€ 125,00 p.p.

ZML, MB, CP, Epilepsie

Leerlingen die zeer moeilijk leren en/of (meervoudig) beperkt zijn vragen andere kennis en vaardigheden van jou als onderwijsprofessional. Wat zijn goede werkwijzen voor het vaak complexe onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat helpt is om belangrijke inzichten vanuit het onderwijs én de zorg hierbij in te zetten.

INHOUD:

In samenwerking met allerhande professionals uit het onderwijs en de zorg zijn e-learnings ontwikkeld over de thema’s: Zeer Moeilijk Leren, Meervoudig Beperkt, Cerebrale Parese en Epilepsie. In deze e-learnings wordt theoretische kennis gekoppeld aan de praktijk; hoe pas je de inzichten toe in de groep? Hierbij gaat het niet alleen over pedagogische uitgangspunten; ook didactische methoden waarmee je de ontwikkeling en het leren kunt beïnvloeden, komen bij alle thema’s aan bod.

DOELEN

- Kennis van ZML (basis & verdieping), MB, CP, Epilepsie;

- Inzicht in onderwijsbehoeftes en aanbod bij deze thema’s; - Toepassen van actuele en effectieve aanpak bij elk thema.

43 E-learnings
Epilepsie
ZML, MB, CP,

Ervaringen

Als teamleider en als lid van de werkgroep professionalisering van SO-Fryslân ben ik erg enthousiast over de samenwerking met het NOG! Wij vragen en zij draaien. Niks is te gek! Het NOG weet altijd een passend aanbod te vinden.

Hierdoor helpen zij ons bij de ontwikkeling van onze scholen, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van onze leerlingen, waarvoor wij het uiteindelijk allemaal doen!

‘Ik was al aardig geschoold (master SEN autismespecialist), maar ik had het niet willen missen. Mede doordat we daar met meerdere teamleden waren.”

Anoniem Autisme anders bekijken

‘Heerlijk, na een pittige dag even lachen!’

Nina Nijland

Meester Mark; lesgeven met plezier

‘Bedankt Noordelijk Onderwijsgilde, dat jullie met mijn vraag om gericht op het jonge kind een cursus te geven wat hebben gedaan. Wat mij betreft een groot succes geworden en voor herhaling vatbaar!’

Linda de Vries (Docent, Duisterhoutschool) Spel en aanbod jonge kind

Ervaringen 44
Sybrand van der Weij (Teamleider Piet Bakkerschool Sneek)

De cursus Activeren en Instructie voor Onderwijsassistenten heb ik met veel plezier en enthousiasme gevolgd. En zeker niet alleen doordat deze goed verzorgd werd middels chocola en borrelhapjes (al hielp dat wel).

De trainers wisten mij te activeren om zoveel mogelijk uit deze cursus te halen. Ze leerden me hoe ik volgens het Directe Instructie Model een instructieles kon geven, maar nog meer dan dat. Ze hielpen mij een antwoord te vinden op hoe je op verschillende manieren je doelgroep kunt bereiken. Hoe je niet alleen de klas of groep, maar ook de individuele leerling kunt activeren, kunt aanzetten tot nieuwsgierigheid en betrokkenheid en daardoor tot daadwerkelijk ‘leren’ kunt brengen. De sleutel hierin is dat je de leerlingen ziet en écht kent!

Door middel van opdrachten kon ik wat ik leerde tijdens de trainingsmiddagen, toepassen in de praktijk, waardoor het geleerde ook bij mij veel beter beklijfde. We bespraken in de lessen waar we tegenaan liepen en werden geholpen met opbouwende feedback van de zeer ervaren trainers. Dikwijls vergezeld met mooie praktijkvoorbeelden uit hun onderwijscarrière. De passie voor het onderwijs en het individuele kind spatte er vanaf. Een dikke aanrader wat mij betreft!

Renske Evers

(Onderwijsassistent, Noorderbasis Leeuwarden en Heerenveen)

‘Direct toepasbaar in mijn groep!! Aanrader en wil volgend schooljaar de vervolgcursus doen!’

Anoniem Grip op gedrag

“Een zeer inspirerende module. Ook voor directies, ik heb er veel van geleerd. Ik heb deze samen met vijf leerkrachten gevolgd en we hebben veel van het geleerde mee terug kunnen nemen de school in. Aanrader!”

Randi van Beekum (directeur Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland, Assen) Nieuw in ‘t GO

45 Ervaringen

Docenten van het Noordelijk Onderwijsgilde

PETER ALGRA

De Geeter & Munsterman

LACCS (basis)

SUZANNE AGTERBERG

Spectrumvisie

Autisme anders bekijken

GABRIËL ANTHONIO

Galan Groep

Persoonlijk en waardengedreven leiderschap, Leergang Leiderschap

PATTY VAN

BAALEN

Patty van Baalen | Training en advies

Pubers betrekken bij hun eigen ontwikkeling

INGRID VAN DER

BEEK

Veer-kr8

Traumasensitief begeleiden

SÄMIRA

BENCHERIF

Jeugdhulp Friesland

Grip op gedrag (basis en vervolg)

ATE DE BOER

Effectief Onderwijs

Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief, Nieuw in ’t GO (starters), Van S(B)O opbrengstanalyses naar aanbod en aanpak in je klas, Activeren en instructie voor assistenten

TEADE DE BOER

Effectief Onderwijs

Nieuw in ’t GO (vervolg)

ANOUK BROUNS

Kleuterrevolutie

Spel en aanbod jonge kind

MARIJE BROUWER

Universiteit Leiden

Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

EMIEL VAN DOORN

Stichting StiBCO/ Cedeso

Mediërend leren

WIM VAN EWIJK

Effectief Onderwijs

Nieuw in ’t GO (starters)

MANON FRANZEN

Effectief Onderwijs

Druk & Dwars, Angstig en Teruggetrokken

KARIN DE GEETER

De Geeter & Munsterman

LACCS (vervolg)

ESTHER

GROENEWEGEN

Als Hechten Niet Vanzelf Gaat

Hechting (basis)

WOUTER HART

Verdraaide

Organisaties De Ib’er als kwaliteitscoördinator

EVA HELMHOLT

Effectief Onderwijs

Druk & Dwars, Activeren en instructie voor assistenten

NIELS HOEKSTRA

Vonk!

Nieuw in ’t GO (vervolg)

WILFRED HOFSTETTER

Effectief Onderwijs

De Ib’er als kwaliteitscoördinator, Nieuw in ’t GO (starters en vervolg), Van S(B)O opbrengstanalyses naar aanbod en aanpak in je klas

MICHEL DE HOND MijnLeerlijn

Curriculumbewust onderwijs

ANNELIES DE HOOP X11

Foto-interview

MONIQUE INJA Werkman College

Nieuw in ’t GO (starters)

STEPHANIE

KASTELEIN

SLO

Passende perspectieven taal en rekenen

HANNA KUIJS

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Docenten 46

KARIN VAN LAER

Steunpunt Onderwijs Noord

Druk & Dwars, Activeren en instructie voor assistenten

WIM MEIJER

Onderwijsadviseur

De Ib’er als kwaliteitscoördinator

MAAIKE MONSEES

SWV Unita Oudercommunicatie

BÉ POOLMAN

Effectief Onderwijs

Nieuw in ’t GO (starters en vervolg), S(B)O opbrengsten vertalen voor je groep, Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

INGE REIJNDERS

PBSing

Angstig en Teruggetrokken

INGRID DE RIJBER

SBO De Meander

Van S(B)O opbrengstanalyses naar aanbod en aanpak in je klas

MARIEKE VAN ROY

Edu Colt

Collegiale visitatie en consultatie, De Ib’er als kwaliteitscoördinator

WIED & CÉCILE

RUIJSSENAARS

OCR Peize

Vaarwel gangbare diagnostiek. Welkom effectieve instructieprincipes.

RENATE SCHAART

Veer-kr8

Traumasensitief begeleiden

MARK TUITERT

Spreker De Stoïcijnse mindset –DRIVE Flame Persoonlijk Leiderschap

GIEL VAESSEN

Kink in de kabel

Ontwikkelingsstimulatie bij internaliserend gedrag

REINI VERBOOM

Reiver

Leergang Leiderschap

IRIS VERBRUGGEN

SLO

Passende perspectieven taal en rekenen

GERDIEN VISSER

Jeugdhulp Friesland Grip op gedrag (basis en vervolg)

DICK VOGEL

Effectief Onderwijs Nieuw in ‘t GO (starters)

BERT WIENEN

Bert Wienen | Advies en projecten Angstig en Teruggetrokken

47 Docenten
Behoefte aan incompany scholing op maat? Neem dan contact met ons op: info@noordelijkonderwijsgilde.nl Enthousiast over onze scholingen? Schrijf je dan in via www.mijn-nog.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.