Fria Företagare #4 2022

Page 1

FRIA FÖRETAGARE 2022 #4 WWW.FF.SE • Drivmedelspriserna slår hårt mot småföretagare • Enklare regler nyckel till mycket • Kompetensbrist stoppar upp strålande bransch • Krögare startade egen utbildning • Våga anställa eller inte – småföretagare om steget • Wow vilket monsterbygge! • Inför valet – partierna ger sin syn på småföretagarfrågor • UF-företag vann EM ”D ettrivmedelsprisernastortbekymmer”HETASTEFRÅGORNAINFÖRVALET!Vikingomhetvalfråga:

Vi på förbundet pratar ofta med våra medlemmar, politiker och andra i samhället om att insatser för småföretagen är viktiga för Sverige. Det låter kanske förmätet, men det är faktiskt så. Att förbättra villkoren för de närmare en miljon småföretag skulle leda till att det skapas jobb i en omfattning som inte är möjligt någon annanstans i samhället. Om vart femte småföretag anställde en person skulle arbetslösheten vara halverad. De skatteintäkter som detta skulle ge till statskassan skulle kunna finansie ra stora satsningar på vård, skola, omsorg, energi, brottsbekämpning med mera. Om dessa sats ningar istället ska finansieras med skattehöjningar och dessa arbetslösa ska anställas i kommun kan man föreställa sig en kraftigt höjd marginalskatt med företagsflykt ut ur landet som en av följ derna. Därför pratar vi i Företagarförbundet om tre viktiga insatser för jobben och småföretagen. Tillväxtjobb. En modern lärlingsutbildning för alla företag där du som småföretagare ska kunna anställa på deltid och den anställde kan kompetensutveckla sig på resterande tid på plats i före taget. Det ger dig som företagare chansen att ta ett rimligt stort första steg med en anställd och under ett halvår kan både företaget och den anställde växa för att ta nästa steg till högre eller full anställningsgrad. Mikrolån. En lånemöjlighet för företagen som liknar ett CSN-lån. För företag i startskedet som be höver kapital för att utvecklas med rimligt låg ränta och lång återbetalningstid. På samma sätt som samhället genom CSN investerar i framtiden så behöver samhället investera i framtidens fö retag, och inte bara de allra största industriföretagen som ges miljardstöd, utan i de många små som behöver ett litet kapital för att orka och våga ta nästa steg. Nyanställningsstöd (slopad arbetsgivaravgift). Slopad arbetsgivaravgift för nyanställningar hos fö retagen med mindre än tio anställda. Det skulle minska risken för företagen att anställa och ge den anställde chansen att bidra med värde för att bygga omsättning i företa get som därmed finansierar den anställde och fortsatt utveckling. Nu är det snart val och vi på Företagarförbundet kräver en småföretagar minister i nästa regering som på allvar kan lägga sin tid på en miljon små företag och inte bara stirra sig blind på de 1 000 största industriföretagen.

Telefon:www.ff.se,BoxFöretagarförbundet1132,26222Ängelholme-post:info@ff.se020-760761 BLI MEDLEM? Tel: 020-760 761 (anknytning 1) REDAKTIONSRÅD Mats Assarsson, Bo Furevi Dennis Oscarsson, Petri Savolainen SÄLJANSVARIG TelemarketingtjänstenMellansvenska AB ANNONSBOKNING bo.furevi@ff.se

Med en sådan minister kan ovanstående tre viktiga frågor för Sverige om sättas i handling och vi kan på allvar få ner arbetslösheten. Visste du att... ... Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift: att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalifi cerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6 100 kronor per år på medlemskapet. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner

REDAKTÖR Dennis redaktion@ff.seOscarsson TIPS Skickas till redaktion@ff.se. Märk med Fria Företagare. LAYOUT/ORIGINAL New Copywriting ÖVRIGT Åsikter uttryckta i denna publi kation är antingen skribenternas egna eller de intervjuades och speglar nödvändigtvis inte den ansvarige utgivarens eller Företa garförbundets åsikter. Det är fritt att citera Fria Företagare, källan ska dock alltid uppges. TRYCKERI Aller Tryksag 5041-0806 SVANEMÆRKET Mats Assarsson, förbundsordförande Vi kände i våras en trygghet i att kunna anställa igen. Våga anställa eller

inte? Magnus Hall beck om tankegångarna inför anställ ningen av personal. VALSPECIAL6-710-11Bristenpåbartendrarfickkröga-renMichaelFogelqvistattstartauppenegenutbildning.Vilketlyckades!12-14Strålandeaffärerbromsasinpågrundavkompetensbrist.•Pensionernahetvalfråga18–19•Drivmedelsprisernaslårhårt2223•Enklarereglerefterfrågas2627•Partiernagersvarpåtal28–29•FlexiblareROTpåönskelistan303152-53Hägnetpåföräldragårdenvarsomgjortförhjort.

2 www.ff.se info@ff.se n INNEHÅLL

Tre viktiga frågor – oavsett regering

KONTAKTINFO Fria Företagare är organ för

OMSLAGSFOTO Peter Fredriksson

WEBBEN Facebook: FöretagarFörbundet www.ff.se ANSVARIG UTGIVARE Mats Assarsson

4-5 avochNyanställningsstödenkelhetärtvånycklarnatillett bättre småföretagarklimat.

– Sverigedemokraternas väl jare är mest säkra på sitt parti val. I andra änden finns Libe ralernas och Centerpartiets väljare. Knappt hälften upp gav att de var säkra på sitt par tival i mandatperiodens sista mätning, säger Jonas Olofs son.

Genom att från ta dem

– Det rör sig i kronologisk ordning om regeringsbildning en, pandemin, när regeringen Löfven avgick och tillträdde igen, när Magdalena Anders son blev statsminister och om kriget i Ukraina, säger Jonas Olofsson, som arbetar med de mokratistatistik på SCB.

3www.ff.se info@ff.se n UPPSNAPPAT ”

8,5 %

I juni steg inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta till 8,5 procent. Det är en uppgång från maj då inflationstakten var 7,2 procent. ” Prishöjningar på livsmedel, el och drivmedel var det som påverkade inflationen mest”, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB. Källa: SCB

n Du vet de där minibilarna med en röd trekant där bak. Om du tycker det har blivit fler sådana på vägarna så är det inte så konstigt. Förra året var antalet registrerade mopedbilar i Sverige drygt fyra gånger fler än 2010 (16 454 stycken 2021). Ovanligast är fordonet i Kalmar län med sina 0,9 mopedbilar per tusen in vånare.–Itopp ligger Västernorrlands län, där det finns 3,8 mopedbi lar per tusen invånare, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Åsa Gabrielsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, om de n Början av augusti inleddes med det högsta elspotpriset för en augustimånad hittills i södra Sverige, visar data från elbörsen Nordpool. I södra Götaland gick kostnaden som mest upp till 3:12 kronor per kilowattimme, för att sjunka något till 2:69 kro nor något senare. Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på kon sultbolaget Merlin & Metis, pekar ut två stora orsaker just nu: dåligt med blåst och att industrin har kört igång efter semestern. – Blickar vi framåt så är det situationen på kontinenten, med exceptionellt höga priser, som påverkar oss. Det kommer att på verka södra Sverige extra mycket medan priserna i norra Sveri ge kommer att bli markant lägre, säger han. Södra Sverige får hoppas på kraftiga höstflodar och bra med vind till hösten. Källa: SVD n Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg och snart är det dags att ta sig till valloka len. Men det är långt ifrån alla som har klart för sig hur de ska rösta. Tvärtom. De osäkra väl jarna blir allt fler, visar SCB:s nya rapport om den pågående mandatperioden. Varför?

STOCKADOBEFOTO: STOCKADOBEFOTO:

Allt fler osäkra inför valet

Elpris skjuter i höjden – igen n 5 333 000 var sysselsatta i juni 2022, en ökning med 188 000 personer jämfört med motsvarande period 2021. I åldern 15–24 år öka de sysselsättningen med 81 000 till 633 000. Antalet arbetslösa (8,6 procent) lan dade på 504 000 vilket är en minskning med 87 000 per soner. Källa: SCB Fler ungdomar i sysselsättning Stor ökning av mopedbilar

STOCKADOBEFOTO:

STOCKADOBEFOTO:

legitimupprätthållanasverketminskarregistreringochF-skatt,derasmoms-arbetsgivarSkatteaktörerförmågaattenfasad.

De flesta småföretagare är vad man skulle kunna kalla ”ko piatörer”. De kopierar en af färsmodell eller ett hantverk som de är intresserade av och duktiga på. De sneglar på an dras prissättning och mer eller mindre kopierar denna också. För att få fart på anställningar na i dessa företag måste mo dellen med nyanställnings stöd vara så enkel att den kan kopieras utan en massa ansök ningar och onödig byråkrati. Ungefär som hem-PC refor men under slutet av nittiota let. De flesta företag skaffade hem-PC till sina anställda. Många visste inte riktigt var för, men alla andra gjorde det så då gjorde de det också. Re sultatet var ett fantastiskt datakompetens språng för he la landet som vi fortfarande le ver gott på med företag i världsklass på IT området. På samma sätt måste nyanställ ningsstödet vara enkelt att kopiera från ett företag till ett annat. Då kan det skapas en rörelse som leder till att de minsta företagen anställer. iArbetsgivaravgiftenstatensbudget Arbetsgivaravgiften är en av statens viktigaste skatteintäk ter, för trots namnet är den att betrakta som en skatt, och anges av ekonomistyrnings verket som en ”indirekt skatt” på arbete. Under 2021 bidrog arbetsgivaravgifterna med cir ka 600 miljarder till statskas san, de består av drygt hälften av de statliga skatteintäkterna. Att då slopa arbetsgivaravgif terna låter sig såklart inte gö ras även om många företagare önskar det. Men att slopa dem på nya anställningar för att få

Nyanställningsstöd – slopad arbetsgivaravgift år 1 för nyanställningar Företagarförbundet föreslår en reform av arbetsgivaravgif ten där den helt enkelt slopas för nyanställningar under det första året. Det för att företa gen ska våga ta det första vik tiga steget till att anställa. Samtidigt som en minskad kostnad under år ett minskar risken för företagen och fler kan våga ta beslutet som leder till att arbetslösheten trycks ner och skatteintäkterna di rekt ökar utan skattehöjning ar. Bra för hela Sverige med an dra ord. En mängd försiktiga försök Det finns idag en hel lista med olika typer av nedsättningar av arbetsgivaravgiften som alla syftar till att locka företagen till att anställa. Dessa insatser är lovvärda men alltför många och av olika karaktär och nivå. Det förvillar snarare än leder till faktisk anställning. De är helt enkelt för många och för försiktiga. n Nystartsjobb? n Sänkt arbetsgivaravgift för anställda födda 1938–1956 –10,21 procent n Växastöd – 10,21 procent n Sänkt arbetsgivaravgift för födda 1937 eller tidigare – 0 procent n Etableringsjobb? n Sänkt arbetsgivaravgift för födda 1999–2003 med lön upp till 25 000 – 19,73 procent (Gäller till och med 31 mars 2023) n Sänkt arbetsgivaravgift för födda 2004– 2006 eller tidiga re – 0 procent n Regionala nedsättningar …

Nycklarna för ett bättre småföretagarklimat

Enkelhet är nyckeln

www.ff.se info@ff.se n NÄRINGSPOLITIK Procent intäkt i statsbudget (2021) Arbetsgivaravgiften 31,42 % 611 miljarder Består av följande delar: Allmän löneavgift 11,62 % 216 mdr Ålderspensionsavgift 10,21 % 200 mdr Arbetsmarknadsavgift 2,64 % 48 mdr Föräldraförsäkringsavgift 2,6 % 48 mdr Arbetsskadeavgift 0,2 % 3,7 mdr Sjukförsäkringsavgift 3,55 % 66 mdr Efterlevandepensionsavgift 0,6 % 11 mdr småföretagarklimat

Enbart för de minsta företagen Reformen måste träffa de minsta företagen med 0–10 anställda för att frigöra den potential det innebär med över en miljon småföretag.

ner arbetslösheten skulle vara neutralt för arbetsgivaravgif ten år ett. Samtidigt som skat teintäkterna till kommunerna från löneskatten skulle öka di rekt. År två skulle skatteintäk terna via arbetsgivaravgiften till staten öka. Stora vinster om 200 000 arbetslösa fick jobb Kostnaden för bortfallet av ar betsgivaravgiften skulle bli 21 miljarder år ett. Men samtidigt så ”tjänar” samhället 340 000 kronor per person som går från arbetslöshet till anställning. Det innebär förenklat att vin sten för att slopa arbetsgivar avgiften skulle vara 47 miljar der, förutsatt att 200 000 fak tiskt skulle komma i arbete. År två skulle vinsten för samhället vara 68 miljarder som kunde göra stor nytta i välfärden. Det största vinster

Kopiera succén från 90-talet

Kommentar

Rädslan för att reformera och slopa arbetsgivaravgiften år ett grundar sig hos många politiker i att en sådan ned sättning ”kan komma” att missbrukas av företagen. Vilket innebär att rädslan för att misslyckas är större än önskan att lyckas. Det har alltid varit förlorares sätt att tänka. Politikerna borde istället se möjligheterna med en slopad arbetsgivaravgift och uppdra berörda myndigheter att täta de kryphål som riskerar att leda till fusk. Jag menar – alla riksdagspolitiker blir inte utan stöd för dubbel bosättning bara för att ett fåtal fuskar då och då. Istället åtgärdas regel verket och missbrukare straffas. Samma inställning måste råda vid en sådan här reform, justera efterhand och se till att missbrukare straffas.

na kan dock inte räknas i peng ar utan i människovärde, minskat utanförskap, hetpressionkadungdomsbrottslighet,minskadminspsykiskohälsaochdetillföljdavarbetslösmedmera.

Det är inte bara småföretagare som är kopiatörer. Även politi ker gillar att kopiera reformer som visat sig verkningsfulla i historien eller från andra län der. Därför föreslår Företagar förbundet att en ny regering med en småföretagarminister kopierar succén från 90–talet med hem–PC reformen och skapar en liknande rörelse bland en miljon småföretag med slopad arbetsgivaravgift år ett. Tillsammans kan dessa sätta 200 000 arbetslösa i jobb! ”

Mathias

FöretagarförbundetnäringspolitiskRebane,talesperson –Småföretagarministerjaktenfortsätter n förlångsamtattkonstaterarförföreträdaresamtalregering.ministersmåföretagarenideförbundetFöretagarletaiAlmedalensomrasefterkandidattillinästaEftermedallapartierviförståelsenökarvilkamöjligheter

Sverige skulle ha med en minister som enbart fokuserar på de minsta företagen. Några presenterade efter samtal även förslag på interna kandidater som skulle passa för arbete med jobbska pande i småföretagen. Jakten på en småfö retagarminister fortsätter …

– Vi är ett kompetensföretag som inte kan ta in vem som helst bara för att det blir lite billigare, säger Magnus. Vi sökte en person med social kompetens, eftersom arbetet omfattar möten, intervjuer och presentationer, samtidigt som det behövde finnas en grundläggande nyfikenhet, analytisk förmåga och en an knytning till lager eller logis tik. Om jag får drömma skulle jag önska någon form av stöd eller hjälp till mindre företag i just den här selekteringspro cessen inför en anställning. Det tar mycket tid att utvärde ra olika kandidater och hitta en profil som fungerar.

Helsingborgsföretagen Hybri cons samt Pauli Inredning och Montage verkar i olika bran scher, men har trots att båda är relativt nystartade redan hun nit genomföra sin första an ställning.–Jagstartade Hybricons till sammans med min kollega Pa tric Svensson under pandemin våren 2020, säger Magnus Hall beck. Vi är båda erfarna utre dande konsulter inom logistik och management och det fung erade bra för oss direkt. Vi fick två uppdrag ganska omgående och jobbade i princip oavbrutet hela första sommaren. I augus ti anställde vi en yngre förmå ga som vi kände från vår tid på ett större konsultföretag. Vi kunde dock inte behålla ho nom längre än till december, eftersom pandemin bråkade med oss under hösten. Många företag som vi ville kontakta hade antingen besöksförbud eller projektstopp. Magnus och Patric fortsatte som duo igen och fick in flera nya uppdrag under sommaren 2021.–Sedan dess har det fortsatt att gå bra, säger Magnus. Vi har mycket på gång och kände i vå ras en trygghet i att kunna an ställa igen. Med en person till ökar möjligheterna att skapa tillväxt och jämna ut toppar och dalar i beläggningen.

Det är med stor eftertanke som de flesta småföretagare anställer sin första medarbetare. Ändå kan det vara självklart att våga ta steget, om valet är att tacka nej till uppdrag på en gynnsam marknad.

Två småföretagare om anställningen av den första medarbetaren

Det finns stor efterfrågan på Andreas Paulisons tjänster. Efter knappt tre års verksamhet har han anställt flera personer. FOTO: PRIVAT Patric Svensson och Magnus Hall beck startade Hybricons AB och har anställt en medarbetare för första gången.

Något ekonomiskt stöd i sam band med anställningen var inte aktuellt.

FOTO: PRIVAT

Anställa eller inte?

– Han var fortfarande hög skolestudent när vi träffade ho nom första gången. I april tog vi in honom som timanställd och sedan början av juni är han provanställd på heltid. Att vi valde en ung person hade del vis med ekonomi att göra, men samtidigt brinner vi för att överföra det vi har lärt oss till den yngre generationen.

En annan småföretagare från Helsingborg, Andreas Pauli son, startade sin verksamhet i slutet av 2019, strax före pan demin. Han är utbildad mö belsnickare, men driver ett fö retag som verkar brett inom service.–Framför allt hjälper vi till med sådant som gardinmonta ge och montering av möbler, både i privata hem samt hos företag och i offentliga miljö er, säger Andreas. Men det kan också handla om att hjälpa äldre som inte bör klättra på

Magnus och Patric annonse rade på Linkedin och fick ett trettiotal sökande. De valde ut tre personer att intervjua, en senior och två juniorer. Valet föll på en av juniorerna.

6 www.ff.se info@ff.se n FÖRETAGANDE

7www.ff.se info@ff.se n FÖRETAGANDE

mitt i handen heller, men är man bara någorlunda händig så kommer man att lära sig medSedantiden.den första anställ ningen har det fortsatt att vara efterfrågan på Andreas tjäns ter, något som lett till fler an ställningar. Idag arbetar fyra personer på företaget och en femte kommer efter somma ren. Ungdomar från gymna siets yrkesutbildningar tas också emot för praktik. Inte heller Andreas har använt sig av något stöd i samband med anställningarna. – Jag lever nog efter filosofin att själv är bäste dräng, säger han. Jag skulle väl inte tacka nej till stöd, men det är inget jag aktivt letar efter.

Text: Stefan Hedner

” Med en person till ökar möjligheterna att skapa tillväxt och jämna ut toppar och dalar beläggningen.i

Magnus Hallbeck på Hybricons understryker att det finns mer än stöd och arbetsmarknads politiska åtgärder som inver kar på hur en småföretagare kan och vågar tänka kring en anställning.–Alltpåverkar våra möjlig heter att anställa, säger han. Skatterna är höga vilket bety der att vi måste ta bra betalt för att få ut en vettig nettolön. Då blir det samtidigt svårare att få kunder. Bokföring och redovisning är för komplicerat att göra själv, och ganska kost samt att lägga ut. Offentliga upphandlingar har vi valt att avstå från. De kräver för myck et administration och avgörs endast på pris. Fanns det ett offentligt upphandlingssys tem som gav utrymme för att välja små konsulter framför stora aktörer hade det varit bra. Så idag finns få saker som gynnar småföretagare, men mycket som kostar pengar och tar tid. Det påverkar också vå ra möjligheter att anställa och växa.

stegar med att hänga upp tav lor och taklampor. När pandemin kom efter några månaders företagande funde rade Andreas över vad som väntade.–Jagmärkte snart att det in te fanns någon anledning till oro. Snarare tvärtom. Folk satt hemma och jobbade och såg vad som behövde göras. Re dan efter några veckor insåg jag att jag behövde anställda för att klara alla uppdrag. Dessutom såg jag fördelar med att vara två på uppdragen, till exempel när man ska bära el ler hålla något långt eller tungt. Det är också roligt att ha kollegor. Att hitta rätt person var inte alldeles enkelt, men gick med hjälp av ett brett nätverk av kontakter. Även för Andreas var den sociala förmågan vik tig.– Det är avgörande att vi har en känsla för hur man beter sig när man är hemma hos folk. Att man håller tider och gör rent och snyggt efter sig. Man får självklart inte ha tummen

8 www.ff.se info@ff.se Guld för UF-företagsvensktiEM! Unga svenska innovatörer har skapat årets innovation: en maskin som minskar återvinningscentralens deponi med 50 procent. Trion från Gnosjö, Emil Falk, Selma Hästmark och Lucas Rundén och deras UF-företag Noll Deponi vann Årets innovation på EM i Ung Företagsamhet.

9www.ff.se info@ff.se

UF-företaget tog även hem yt terligare ett guld under kväll en då de vann BNY Mellon Fu ture First Award. Priset går till det företag som skapat en unik företagslösning på en klimateller social utmaning.

UF-företaget har byggt en ma skin som kan minska deponi avfall på återvinningscentra ler med 50 procent genom att separera glaset från fönstermar.dörrkaroch

På torsdagskvällen avgjordes EM i Ung Företagsamhet i Tal linn och det blev stort blågult jubel när UF-företaget Noll De poni, som drivs av Emil Falk, Lucas Rundén och Selma Hästmark, prisades för Årets innovation. Gen-E, som tävlingen heter, är Europas största arrangemang för unga entreprenörer där omkring 800 deltagare från över 40 länder tävlade i flera olika kategorier. Noll Deponi UF representerade Sverige ge nom sin seger på SM i Ung Fö retagsamhet tidigare i maj. Ef ter prisutdelningen skrek trion ut sin glädje. – Jag var mållös när de sa att vi vann. Man sitter så spänd hela kvällen och så när de sä ger vårt företagsnamn så bara släpper allt. Jag är otroligt glad. Priset betyder jättemyck et och det är något jag värde rar högt, att vi har gjort något som är bra och som vi är stolta över, säger Emil Falk.

tävlingarnaUnderiTallinn har trions affärsidé, hållbarhets tänk samt mäss- och scenpre sentationer imponerat stort på juryn, precis som på SM tidi gare i år. Att de fick just Årets innovation gladde trion extra mycket.–Detkänns väldigt kul. Det var det priset vi trodde mest på. Det känns som att all tid vi har lagt ner, de problem vi har löst under tiden, gav lite be talt nu, säger Lucas Rundén.

Text: Dennis O PressfotoKrook

P andemin har fått många att Fogelqvistschen.restaurangbranlämnaNärMichaelintehit

– När restriktionerna lätta de för första gången i höstas ökade trycket på restaurang erna och vi hade akut brist på framför allt bartendrar, säger Michael Fogelqvist, som äger och driver restaurangerna KOL & Cocktails i Malmö och Helsingborg, Yoko i Helsing borg samt golfrestaurangen på Rya golfklubb.

– Vi satsade då på en egen bartenderutbildning, där vi gick ut och sa att vi bjuder på utbildningen om du som vill gå den bjuder på din tid. 10–12 personer gick utbildning en, som varvade teori och praktik under några veckor innan kursintygen delades ut.

Egen utbildning gav

tade rätt kompetens till sina restauranger skapade han en egenEfterbartenderutbildning.pandeminharföretag i flera branscher svårt att hitta erfaren personal till de vakan ser som finns. Restaurang- och besöksnäringen har tappat medarbetare till andra bran scher, åkerier har svårt att hit ta chaufförer och även inom it, teknik och ekonomi är det brist på arbetskraft.

10 www.ff.se info@ff.se

n INFÖRXX VALET

– Vi valde ut fyra stycken

nya bartendrar

Michael Fogelqvist äger och driver restauranger i Helsingborg och Malmö. Med en egen utbildning löste han företagets akuta brist på bartendrar . som fick börja jobba, säger Michael Fogelqvist. Även om restriktionerna sedan kom tillbaka igen, tror jag att unge fär hälften av dem som gick vår utbildning jobbar som bartendrar nu, både hos oss och på andra ställen. Så det var ett positivt utfall, för det fanns verkligen ingen kompe tens att få innan vi startade utbildningen. Nu funderar Michael Fogelqvist på att göra något liknande och ännu mer genomarbetat för servispersonal tillsammans med Helsingborgs stad. Hans företag är redan engagerat i lo kala och regionala restaurang utbildningar tillsammans med andra aktörer för att öka till gången på kock- och servissi dan.–Grundproblemet är att för få söker de restaurangutbild ningar som finns, så om några år är det risk att problemet är mycket större. Erfarenheterna från vår egen bartenderutbild ning är positiv, men annars tror jag att nyckeln är att lyck as behålla personal och göra det genom att vara en bra ar betsgivare med en attraktiv ar betsplats. Text & foto: Stefan Hedner

n INFÖR VALET

11www.ff.se info@ff.se

den efterfrågar. Det är därför i dagsläget svårt för solenergi bolagen att hitta tillräckligt många utbildade medarbetare. För närvarande råder det brist på såväl projektörer som montörer och projektledare. För somliga solenergiföretag kan kompetensbristen utgöra ett betydande hinder för ytter ligare tillväxt. Det märks inte minst bland de ofta småskali

kompetensbristtillväxtSolenergibranschensbromsasav

Oförutsägbara elpriser är en ödesfråga för De rekordhöga elpriserna i stora delar av landet är ett hårt slag mot många företagare. Allt fler företag uttrycker en oro för hur verksamheten ska kunna utvecklas om elpriserna fortsätter att öka. En undersökning som Svenskt Näringsliv gjort visar dessutom att 8 av 10 företagare har inget eller mycket litet förtroende för energipolitiken.

12 www.ff.se info@ff.se i takt med att intresset för solenergi ökar, bland annat till följd av de höga elpriserna. Många solenergiföretag har omfattan de denjektörerhunnitmaningar,kompetensförsörjningsutSverigeharinteutbildaelektriker,proochsolcellsmontöreriutsträckningsommarkna

S expanderarolenergibranschenkraftigt

Stigande elpriser har bidragit till ett kraftigt ökande intresse för solenergi och många solenergibolag arbetar för högtryck för att kunna möta den höga efterfrågan. Samtidigt utmanas branschen av brist på solcellsmontörer och solcellsprojektörer, vilket minskar tillväxttakten och innebär att småföretag tvingas tacka nej till uppdrag.

Trenden i de undersökningar som genomförts visar att före tagares förtroende för den svenska energipolitiken fort sätter att minska. För många företag som förbrukar stora mängder el, exempelvis i till verkningsindustrin, är elpriset en ödesfråga. Många vittnar om att de har pausat investe ringarna i sina verksamheter eftersom de inte vet hur elpri set kommer att Energiförsörjningenutvecklas.ärutan

–Elprisernavadhänder? Johan Sigvards son, tikerelprisanalypåBixia.

Elpriserna har ökat kraftigt och nu gäller det att se över både förbrukningen och elavtalen. n Elprisanalytikern Johan Sigvardsson på Bixia konstaterar att en osäkerhetsfaktor är hur de politiska styrmedlen utformas, vil ket är omöjligt att ta höjd för idag eftersom ingen vet hur det parlamentariska läget blir efter valet i september.   Sedan beror också mycket på hur snabbt det går att bygga upp överföringskapacite ten i näten från norr till söder.  – Det är problematiskt att den mesta pro duktionen av el sker i norr medan förbruk ningen finns i söder, där det i SE4 till exem pel förbrukas ungefär tre gånger mer el än vad som produceras. Eftersom elen är be tydligt dyrare utomlands och att vi sedan ifjol har större exportkapa citet till kontinen ten driver upp pri serna på hemmaplan, säger avtal. egenförsökaärdemenarSigvardssonJohansomattirådanmarknadslägedetvettigtattseöversinförbrukningoch–Harmanmöjlighet att installera solceller är det sannolikt en av de bästa åtgärderna man kan göra. Dels minskar det behovet av att köpa el, men sedan gör även de låga installations kostnaderna i kombination med skatteav drag att investeringen snabbt betalar sig.

ga montageföretag som de stora solenergibola gen ofta anlitar. Fler ut bildningsplatser för sol cellsmontörer måste till och det snabbt, efterfrå gan på solenergi väntas bli ännu högre framöver och samhällets gröna en ergiomställning kommer att pågå i många år fram över. Text: Annika Wihlborg Foto: Adobe Stock

många företagare

13www.ff.se info@ff.se n HÅLLBARHET

På sikt kommer det sannolikt även att bli lönsamt att investera i större batterilös ningar, där man kan ladda batterierna un der de timmar elen är billig och sedan kon sumera när elen är dyr. Men det förutsätter att man skaffar sig timavräkning, vilket få har idag.  Text: Peter FredrikssonFoto:Bixia

tvekan en viktig valfråga, men för företagen kan det höga elpriset vara av görande för dess framti da existens och konkur renskraft. Elpriset är ock så i allra högsta grad en tillväxtfråga. Ett oförut sägbart elpris kan i för längningen leda till att allt fler företag väljer att flytta sin produktion ut omlands framöver. Ett krav som allt fler företa gare i södra Sverige stäl ler nu är att hela Sverige framöver bör betraktas som en elpriszon, vilket innebär att prissättning en kan bli densamma i hela landet. Elen produceras i norra Sverige och används i södra Sverige. Det ger ex tremt höga elpriser i söder. Timpriser på en bra bit över 500 öre/kWh har blivit vardagsmat i södra Sverige.

Vad gäller den smarta platt formen riktar sig Solortus framför allt till större kommer siella byggnader som skolor, badhus och verkstäder.

Den första tiden handlade mycket om att informera och utbilda både företag och pri vatpersoner – medan solceller idag är en tänkbar energikälla för de Solortusflesta.planerar, säljer och installerar framtidens energi. Sedan hösten 2021 ingår före taget i Free2move-koncernen – vilket innebär att de dessut om kan erbjuda plattformen 2Connect i sina solcellslös ningar.

14 www.ff.se info@ff.se n HÅLLBARHET

Text: Joakim Löwing Foto: Adobe StockJan Ström, vd Solortus.

F2M initierar projektet genom att göra en analys av aktuell fastighet för att få förståelse för på vilket sätt fastigheten borde digitaliseras. – När analysen är klar påbör jas installationen av sensorer och annan teknisk utrustning som gör att datainsamling kan ske från de olika systemen, fastighetstekniska som IT. När allt är installerat och klart kan driftoptimeringen påbörjas, säger Jan Ström.

– Vi fixar, trimmar och styr för att driftoptimera fastighe ten, så att kunderna inte över dimensionerar sin solcellsan läggning. Med en minskad in vestering vad gäller antalet solpaneler blir det ännu billi gare för kunden. Sedan är det ju så att den billigaste elen är den man varken köper eller tillverkar själv – alltså den man inte använder alls.

– Varje situation är självklart unik då alla har olika förutsätt ningar för optimal driftopti mering, men som regel är det realistiskt att du tjänar in 10 till 40 procent av driftkostna derna genom ansvarigastatus,visarteDatainsamlingendriftoptimering.genererarinbaraenhelhetsbildsompåfastighetensallmännautanävenhurdedrift-sköterden.

ta på ett mycket flexibelt sätt.

n I början av 2022 fanns det cirka 92 360 nätanslutna solcellsanlägg ningar i Sverige, vilket är en ökning med 26 560 nya solcellsanläggningar sedan föregående år. Detta innebär att den totala effekten av solceller i Sverige ökade med hela 46,2 procent mellan 2020 och 2021. n Den totala effekten från solcellsanläggningar i Sverige uppgår nu till hela 1 593 MW. Den totala årsproduktionen från alla nätanslutna solcells anläggningar i Sverige motsvarar cirka 4 procent av elanvändningen som alla privata hushåll förbrukar årligen. n Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kost naden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

Smart optimerarplattformsolceller

Solortus startade i Gamleby 2012 av Martin Rosenblad ge nom hans stora intresse för solenergi, smarta lösningar och ny teknik.

– Det började för tio år sedan i en liten skala. Sedan dess har enormt mycket hänt och folk i allmänhet har en helt annan medvetenhet, berättar Jan Ström.

Tack vare den har kunderna möjlighet att optimera an vändningen av all sin energisamt samla upp relevant data, skicka data och visualisera da

– Den billigaste elen är alltid den som du inte köper eller för den delen tillverkar själv, säger vd Jan Ström.

De ökande elpriserna får allt fler att satsa på solceller och Solortus kan tillsammans med Free2move-koncernen erbjuda plattformen 2Connect som optimerar användningen av solenergin.

Tema: Inför

valet 2022

valfråga

Pensionerna allt hetare Medellivslängden ökar, ohälsotalen minskar och pensionssystemet gynnar dem som jobbar många år. Det här gör att allt fler vill jobba eller driva sina företag allt längre upp i åldern. En ökad stress i arbetslivet, tunga arbetsmoment och inte minst en tilltagande åldersdiskriminering är de vanligaste orsakerna till att det inte blir så. örr gick de flesta i pen sion vid samma ålder, och det innebar att det fanns en mycket tydlig social norm när man förväntades lämna arbetslivet. I dag erbjuder den flexibla pensionsåldern betydligt fler möjligheter för var och en att bestämma när och hur de vill gå i pension.

fakto rerna som gör att man inte an ser att man kommer att kunna arbeta till den ordinarie pen sionsåldern finns bland annat fysiskt tungt arbete. När det gäller den psykosociala ar betsmiljön nämns oftast låg kontroll i kombination med höga krav, säger hon och till lägger att en annan faktor är stress som gör att man drab bas av psykosomatiska pro blem. Mycket sociala kontakter med kunder eller klienter är å an dra sidan en faktor som gör att man istället förväntar sig att kunna jobba längre.

– I tidigare studier har de som jobbar i så kallade kontaktyrken ofta pekats ut som en grupp som vill gå i tidig pension, men det verkar som att det är något annat än just de sociala kontakterna som gör att man vill gå i pension ti digare. Det är snarare så att det är de sociala kontakterna som gör att man tycker att jobbet är meningsfullt, säger hon.

Numera är det snarare själva ar betsmiljön som styr hur länge vi vill och orkar jobba, menar Ellinor Ivarsson som i sin ma gisteruppsats ”Arbetsmiljö och pension” tittade närmare på sambandet med hjälp av Arbetsmiljöverkets arbetsmil jöundersökningar.–Blanddevanligaste

n INFÖR VALET F

Text: Peter Fredriksson Foto: Adobe Stock

Äldre personer diskrimineras och ses ofta som en andra klassens arbetskraft. Det menar Hugo Westerlund som är professor vid Stress forskningsinstitutet vid Stock holms universitet och har fors kat om äldre i arbetslivet.

– Det finns en mängd fördo mar om att äldre skulle vara mindre flexibla, prestera sämre och allmänt vara i vägen. Ty värr är det så att många ser dem som ett problem istället för att ta tillvara deras erfarenheter, sociala kompetens och inte minst det faktum att äldre ge nerellt är mer psykiskt stabila än yngre personer, säger han.

Samtidigt är det svårt att änd ra på attityder som förstärks av den allmänna ungdomsfixeringen som inte bara finns på arbets marknaden utan i hela samhället.

19www.ff.se info@ff.se

– Redan idag är det väldigt svårt för 50-plussare att byta jobb, arbetsmarknaden är helt enkelt inte anpassad för sena karriär byten. Därför är det extra viktigt att sprida kunskap om förde larna med arbetsplatser där det finns anställda i olika åldrar, det skapar en dynamik som underskattats i alltför många år.

– Den flexibla pensionsåldern har många fördelar, men den kan också skapa en press på många att sluta jobba tidigare än de tänkt sig. Förr gick man vid 65, det var klart och tydligt, alla vis ste vad som gällde. I dag upplever många att det finns en förvän tan om att de så tidigt som möjligt ska lämna plats åt de yngre.

” Det finns en mängd fördomar om att äldre skulle vara mindre varaochpresteraflexibla,sämreallmäntivägen.

Text: Peter Fredriksson

Visste du att ...

n … när folkpensionen infördes i Sverige 1913 var pensionsåldern 67 år, men samtidigt låg medellivslängden på 55 år. Pensionsreformen blev därför billig för staten eftersom de flesta aldrig blev så gamla att de kun de lyfta sin pension.

Osund idomsdyrkanung-arbetslivet

n INFÖR VALET

20 www.ff.se info@ff.se n TILLVÄXTJOBB Regeringen utreder förenkling av 3:12

Text: Annika Wihlborg Illustration: Adobe Stock

21www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, har blivit alltmer komplexa med tiden. Regeringen tillsatte därför i början av sommaren en kommitté som ska utreda hur reglerna kan förenklas. Entreprenörsskatten, som 3:12 reglerna också kallas, berör 450 000 svenska företag. Reg lerna har genomgått flera för ändringar sedan de infördes 2014, vilket har lett till att komplexiteten ökat. Därmed har även risken att göra fel ökat. Många företagare efter lyser ett enklare, tydligare och mer okomplicerat regelverk. Kommittén ska bland an nat överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för för enklingar.Närkommittén föreslår änd ringar kommer de att sträva efter att hitta en balans mellan behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och hö gre tillväxt, dels 3:12–regler nas syfte att förhindra in omvandling.komst- Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023. De nya 3:12 reglerna trä der sannolikt i kraft den 1 ja nuari 2025, enligt branschorganisationen FAR.

Sänk skatten på drivmedel, ta bort reduktionsplikten och minska regelbördan för landets alla småföretagare. Jim Viking driver Pelles Åkeri och han menar att nästa regering måste bli betydligt bättre på frågor som rör småföretagare.

Vi befinner oss långt inne i skogen, och för att hitta på de smala och slingrande skogsbilvägar na har vi haft god hjälp av den kartnål som Jim Viking skickat på sms.   I en skogsglänta finner vi till slut ekipagen som håller på med att restaurera en skogsbil väg.  Jim Viking har tagit en kort paus och betrak tar borriggen på avstånd, där han ska förbereda för kommande sprängningar.

www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

– Ett stort bekymmer den senaste tiden är de skenande drivmedelspriserna. Med tanke på att jag förbrukar cirka tio liter diesel i timmen slår det hårt mot ett så pass litet företag som mitt.

Tidigare drev han åkeri med många anställda, men valde att dra ner på omfattningen och idag är han ensam i företaget med undantag för hans pensionerade far som rycker in och hjälper till när det behövs.

– Som det är nu tar jag som småföretagare en stor risk så fort jag anställer någon. Blir en an ställd till exempel sjuk är det mitt företag som ska stå för sjuklönen de första två veckorna, sä ger Jim Viking.

Jim Viking är överlag besviken på hur mindre fö retag behandlas i Sverige och menar att dels måste skatterna för drivmedel sänkas och re duktionsplikten tas bort. Men sedan måste även regelverket förenklas och göra det enkla re och mer lönsamt att anställa.

Enda sättet att kompensera är att höja timpen ningen ut mot kund, och det tas ju inte så väl emot alla gånger. Som tur är har virkespriserna ökat de senaste åren vilket kommit skogsägar na tillgodo, annars hade det blivit svårare att få igenom de prishöjningar som jag måste göra.

Text & foto: Peter Fredriksson

”Drivmedelspriserna

Personligt Företag: Pelles Åkeri, handelsbolag   Verksamhet: Anläggning och renovering av skogsbilvägar, entre prenaduppdrag samt försäljning av bergkross   Omsättning: 2,5 miljoner   Säte: Asarum

n INFÖR VALET ett stort bekymmer” Den 20 ton tunga CAT 318-grävaren klarar lekan de lätt att bygga upp väg banken till den kommande skogsbilvägen. Pelles Åke ri bildades redan i början av 1900-talet och bestod då av häst, vagn och ett mobilt sågverk.

Småa vill se större trygghet för företagare i a-kassan n INFÖR VALET Inför valrörelsen har a-kassan pekats ut som en viktig fråga, men debatten har främst handlat om ersättningsnivåerna. Småföretagarnas a-kassa, Småa, vill se ett företagarperspektiv i diskussionen.

Småa:s kommunikationschef Jessica Tjällman vill att företagare ska kun na ta del av trygghetssystemet i samma grad som den som är anställd.

25www.ff.se info@ff.se – Den lagstiftning som finns idag är från början skriven för dem som har en anställning, säger Jessica Tjällman, kom munikationschef på Småa. Se dan har man efter hand lagt till företagare i lagen. Vi vill se en grundlig utredning och en ny lagstiftning, som utformas bå de efter vad som är samhällsekonomiskt rimligt och vad som är tryggt och bra för före tagare och deras verklighet. Under pandemin har ett an tal tillfälliga lättnader gällt för företagare som fått ersättning från a-kassan. – Det vore rimligt att perma nenta flera av de tillfälliga reg lerna för just företagare i a-kas san, säger Jessica Tjällman. Un der pandemin har det blivit tydligt att även lönsamma före tag kan få ett totalt stopp i verk samheten. Företagare är med och finansierar trygghetssyste met idag och bör också kunna ta del av det i samma utsträck ning som den som är anställd. De tillfälliga lättnaderna har bland annat gällt möjligheten att lägga sitt företag vilande för att få ersättning från a-kassan. Normalt ska det gå minst fem år för att företaget ska kunna läggas vilande igen, men under pandemin har man kunnat läg ga företaget vilande flera gång er och därmed växla mellan pe rioder då man arbetar med sitt företag och perioder då man får ersättning från a-kassan. – Den absolut viktigaste för ändringen har ändå varit möj ligheten att marknadsföra sig och ha kund- och leverantörskontakter under tiden som fö retaget är vilande, säger Jessi ca Tjällman. Enligt ordinarie regler får man inte det. Det innebär ett slags moment 22, där företagaren måste söka an ställning för att få sin ersätt ning, men samtidigt inte får le ta uppdrag till det vilande fö retaget. Det tycker vi är orim liga förutsättningar. En utredning om förbättrat trygghetssystem för företagare som gjordes i slutet av förra året rekommenderar regering en att permanenta de regler som gällt under pandemin av seende vad ett företag får göra utan att rätten till a-kassa går förlorad.–Vivill se en ny lagstiftning som utformas efter företagar nas verklighet, säger Jessica Tjällman. Nuvarande lagstift ning är ett lapptäcke där man bara lagt till nya regler efter hand, men företagandet i Sve rige har förändrats mycket de senaste 10–20 åren. Därför be höver vi moderna lagar som tar hänsyn till företagares förut sättningar.

n INFÖR VALET

Text: Stefan Hedner Foto: Adobe Stock

Andra länder i EU är mer fram gångsrika med regelförenkling och när Sverige står still halkar vi efter och tappar konkur renskraft. Detta är speciellt olyckligt för de svenska ex portföretagen. Det är inte ovanligt att Sverige avviker

2. Befintliga regler måste vara enklare att korrigera i de fall det visar sig att de blir onödigt kostsamma och krångliga för företagen. Även regler som in te tjänar sitt syfte längre mås te kunna tas bort lättare. EU har redan ett sådant system och är ”enkelt” att kopiera och implementera.3.Obligatorisk utvärdering av regler på bestämd tidpunkt. Frågor måste löpande ställas: ”tjänar regeln sitt syfte?” och ”är regeln värd priset?”

26 www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

pålösningreglerEnklaremycket

Förra näringsministern Ibrahim Baylan påbörjade 2019 en förenklingsresa till sammans med Företagarna och hann besöka Eskilstuna, Umeå, Karlstad och Malmö, totalt fyra platser ute i landet och träffade småföretagare för att höra om deras behov av nä ringspolitiken för att kunna ut vecklas och skapa arbetstillfäl len. Alla var överens om att re gelkrånglet kostar onödig tid och pengar för företagen och ambitionen var och är att krånglet bör minskas. Ännu har det inte kommit nå gon nämnvärd förenkling ut av Baylans resande. Men nu ligger det ett förslag på reger ingens bord. Ett förslag som innehåller tre huvudpunkter.

Regelkrånglets kostnader för företagen mäts till cirka 200 miljarder kronor årligen. Medan samtliga partier och organisationer är eniga om att det behöver minska så ökar istället krånglet med en kostnad om en miljard per år sedan 2013. Pengar som istället för att bekosta krångel skulle kunna finansiera arbetstillfällen.

Förslaget har tre huvudspår: 1. Konsekvensanalysen i sam band med regeländringar och lagar måste bli bättre avseende konsekvenserna för företagen.

från miniminivån i samband med EU-lagstiftning och överimplementerar. Danmark gör vanligtvis tvärtom och accep terar miniminivån vilket mini merar företagens regelbörda och kostnader.

27www.ff.se info@ff.se

Helsingborgs och Växjös kom muner har tillsatt en krång elombudsman dit företagen kan vända sig med förslag på förenkling och kritik i de fall de upplever reglerna för krångliga och besvärliga. Svenskt näringsliv föreslår i sin rapport ”Lätta på regelbör dan” att en liknande central funktion inrättas dit näringsli vet kan vända sig med förslag på förenklingar. Regelkrångel har stått på före tagens agenda i snart tre de cennier. Företagaren Bengt Månsson ledde Simplexgrup pen i slutet av 90-talet som ha de till uppgift att förenkla för företagen. Han gav upp med kommentaren: ”Jag hade räk nat med att stånga pannan blo dig men inte att avlida på min post”. Låt oss hoppas att poli tiken kan åstadkomma föränd ring så att det inte behöver ske. Text: Dennis O Krook Foto: Adobe Stock

Birger Lahti (V), ledamot i riksdagens näringsutskott Jennie Nilsson (S), ledamot i riks dagens näringsutskott, fd Lands bygdsminister tag. Det är statsministern som organiserar arbetet i regering en och fördelar arbetsuppgif terna mellan statsråden, men oavsett hur det ser ut efter va let anser vi att frågor som rör små företags villkor är viktiga för politiken under de kom mande åren. ” Vi har också under rasyfteföretagaresystemenöverperiodenmandatsetttrygghetsföriattförbättvillkoren. partier svarar på

1 och 2. Det ska vara lätt att starta och driva ett mindre fö retag. Vi vill underlätta myn dighetskontakter och ta bort betungande byråkrati. Statliga myndigheter och kommuner ska vara serviceinriktade och vägledande när företag behö ver hjälp. Regelverk ska ta hänsyn till de mindre företa gens förutsättningar. Ungas vilja till eget företagande och entreprenörskap ska stimule ras i Riktadeskolan.insatser som växastödet är viktigt och gör det lättare att anställa sin första medarbetare. I budgeten för 2022 hade vi förslag på ytterli gare riktade insatser till små och medelstora företag i form av ett digilyft (digitalisering) och ett robotlyft, något den borgerliga oppositionen rösta de ner. Vi har också under mandatperioden sett över trygghetssystemen för företa gare i syfte att förbättra villko 3.ren.Vi har många företrädare i riksdagen och i kommunerna med intresse, kunskap och egen erfarenhet av små före

28 www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

3. Frågan om en småföretagar minister har vi inte diskuterat i partiet.

Socialdemokraterna

2. Att regelbördan kan under lättas med hjälp av digitala lös ningar. Att finansieringen görs mer rättvis även för företag som inte är aktiva i storstäder na. Samt att även kooperativ och övertagande av företag av de anställda ges lika ranking.

1. Vår vision för småföretag är att de ska omfattas mer av ett skyddsnät i form av åtgärder som gör att de kan ta ut föräld raledighet, vara trygga vid sjukdom samt att staten ska ta sjuklöneansvaret för företag med mindre än 10 anställda.

n Läs vad övriga

Den 11 september är det återigen dags att gå till valurnorna. Inför valet har vi ställt tre frågor om småföretagspolitiken till samtliga riksdagspartier. Här är frågorna och partiernas svar.

Vad har ni för ambitioner och visioner med politiken för de fler än 800 000 före tag som har 1–10 anställda? Hur kan jobbskapande acce lereras i dessa dettensomminister.fråganFöretagarförbundetföretag?driveromensmåföretagarHarnienkandidatskullepassapådenpos(förutsattattnianserattärenrimligochgodidé)?321

Vänsterpartiet

nästa uppslag!

Partierna och småföretagspolitiken

Vilken hjälp kan du som småföretagare förvän ta dig efter valet? n INFÖR FALET

29www.ff.se info@ff.se n NÄRINGSPOLITIK

småföretagspolitiken

Centerpartiet 1. Centerpartiet driver bland annat förslag om sänkta ar betsgivaravgifter, särskilt för de små företagen, mer för månliga personaloptioner och ett utvidgat investeraravdrag. Små och nystartade företag har svårare att klara omfattan de byråkrati, är känsligare för godtyckliga regler och har svå rare att hävda sig i de offentli ga beslutsprocesserna. Cen terpartiet verkar därför för att minska den administrativa bördan för små och nystartade 2.företag.Idaghar

3. Vi har många bra kandidater till en sådan roll, som både har politisk erfarenhet och många gånger också egna erfarenhet er av att driva små och växan de företag.

•3:12-reglerna.Reformerareglerna för per sonaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och be hålla kompetent personal.

3. Jag vet inte om Moderater na avser arbeta för att tillsätta en småföretagsminister, men idén är god då de flesta nya jobb faktiskt växer fram i små företag. Skulle gärna åta mig jobbet om jag fick frågan.

1. Idag är en småföretagare ut anför det sociala skyddsnät som en löntagare har tillgång till. Det är inte somgarfrågorochnomiskpolitiskaAlm-Ericson,MärtaBland3.nubygdsstödvilltenviocksåregelförenkling.neansvar.peldevillkoren2.anställd.egenföretagarerabättrasTrygghetssystemenacceptabelt.måsteförordentligt.DetskavaminstlikatryggtattvarasomattvaraMiljöpartietvillförbättraförsmåföretagsåattkananställafler,tillexemgenomslopatsjuklöVivillsekrafttagförDetmåsteblibilligareattanställa,villsänkaarbetsgivaravgiffördeminstaföretagen.Viocksåinföraettlandsförattunderlättaikristider.Viharflerakandidater.andravårtspråkrörSteneviochJaninesomärMp:sekotalespersonharenpassionförföretasamtenbakgrundföretagare.

Sverige bland värl dens högsta skatter på anställ ning. Det tycker vi är fel. Om skatterna på jobb och företag sänks innebär det att företa gen får mindre kostnader för löner. På så sätt finns det ut rymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället. Alla hinder som står i vägen för att anställa måste granskas och så långt som möjligt undanröjas. Sär skilt viktigt är att sänka arbets givaravgiften, öka kapitaltill gången och ge större möjlighe ter till personaloptioner för små och växande företag.

• Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.

• Minska brotten mot småföre tag genom en förstärkning av polisens resurser.

Helena Lindahl (C), ledamot i riks dagens näringsutskott Amanda Palmstierna (MP), leda mot i riksdagens näringsutskott. Lotta Olsson (M), ledamot i riks dagens näringsutskott Liberalerna Liberalerna har inte inkommit med svar på frågorna.

30 www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

Moderaterna 1 och 2. Vi vill öka antal jobb i småföretag genom att:

• Underlätta generationsväx lingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla

• Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndighe •ter.Sverige ska vara världsledan de i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Miljöpartiet

• Genomföra regelförenkling ar så att det blir lättare att star ta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.

” Vi har MärtavårtBlandkandidater.fleraannatspråkrörStenevi.

1. Vi vill ha färre regler och minskade administrativa kost nader för små och medelstora företag. Dessutom vill vi verka för en god myndighetsutöv ning och införa ett implemen teringsråd, där företagare finns med från början i proces sen för införande av EU-lag stiftning i svensk lagstiftning. Idag påstötdämpareavnader,jobbreformer2.gareotrygghetengodretagEU-lagstiftningöverimplementerasochgerinteföförutsättningarförenkonkurrenskraft.Ävensomsmåföretaupplevermåstebrytas. Vivillsatsapåeffektivaochskattelättsåsomförstärkningarnystartsjobben. Införenförenergiskattenelsåattdensänksmed10

n INFÖR FALET

1. Vi ser småföretagen som den viktigaste förutsättningen för en fungerande välfärd. I den moderna tjänsteekonomin skapas snabbt nya behov och branscher vilket medför att det blir allt vanligare att människor blir sin egen ar betsgivare. Det tycker vi är bra. Inte minst då småföreta gen skapar jobben och kom mer med nya, innovativa idé er. Idag ser somversjuklöneansvarkompetensbrist,el,tagenidaghängaochannorlundaarbetsmarknadenutänpå70-taletdåbehöverpolitikenmed.Dehindersomhämmardeminstaföremåstebort.Regelkrånghögaarbetsgivaravgifter,brottslighet,medmerakräenföretagarvänligpolitikärhandlingskraftig.

Sverigedemokraterna

3. Som talesperson i småföre tagarfrågor tycker jag att idén är spännande. Inget annat par ti än Sverigedemokraterna har en talesperson i småföretagar frågor trots att småföretagen bär upp välfärden och är grun den för innovation. Jag delar er uppfattning att frågorna allt för ofta hamnar i skymundan vilket är dåligt för vår ekono miska utveckling.

Kristdemokraterna

Camilla Brodin (KD), ledamot i riksdagens näringsutskott öre per kWh så länge som el priserna överstiger snittet för föregående 24 månader. Några exempel på vad vi vill förändra är: Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndig heterna, stärka regelrådet, in rätta ett förenklingsforum, re formera systemet med perso nalliggare och avskaffa kravet påDethotelltillstånd. måsteävenlöna sig att ta ett arbete jämfört med att gå på bidrag. Här har vi flera för slag på riktiga reformer.  3. Mycket god idé. Det har sak nats fokus på småföretag un der en längre tid. Kanske en förenklingsminister skulle kunna passa in i nästa reger ing?Finns mycket att ta tag i för den personen. Vi har många som skulle kunna axla en så dan post då småföretagarfrå gor är något som finns med i vår grundideologi.

2. Det är tufft att anställa som mikroföretagare i Sverige. De viktigaste åtgärderna är att ar betsgivaravgifterna måste sänkas och sjuklöneansvaret tas bort om fler ska våga an ställa. Vi vill utöka växastödet och vårt förslag innebär att ar betsgivaravgiften slopas för de tre första anställda. Arbetsgi varen betalar då endast ålder spensionsavgiften på 10,21 procent.Viföreslår även ett slopat sjuklöneansvar för företag med upp till nio anställda.

Alexander Christiansson (SD), le damot i riksdagens näringsutskott

leder till sänkt lönsamhet

Text: Annika Wihlborg Foto: Adobe Stock

Hantverkare tror på färre uppdrag

– flexiblare ROT-avdrag kan vara räddningen

33www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

Kraftiga kostnadsökningar

– Även om många företag sä kert skulle behöva höja priser na är det inte säkert att de kan det. Inte minst för att de sitter fast i långa avtal som begrän sar den möjligheten. Då får man titta på andra vägar, till exempel att skära i kostnader na, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

En tredjedel av de svenska hantverksföretagarna tror att det kan bli färre uppdrag under andra halvan av 2022 till följd av prisökningar och materialbrist. De minsta företagen är mest oroliga för minskad efterfrågan, fler än hälften tror att uppdragen kommer att bli färre efter sommaren. Lösningen kan vara ett mer flexibelt ROT-avdrag.

Beijer Byggmaterial genomför regelbundet Hantverkarbaro metern, en undersökning som tar tempen på vad hantverka re tycker och tänker kring byggbranschen. Frågorna be rör alltifrån ROT-frågan till or deringång och konjunkturlä ge. Resultatet från den senas te Hantverkarbarometern, som presenterades i juni, visar att branschen spår tuffare ti der och att konjunkturförvänt ningarna har skruvats ner re jält på bara tio månader. En tredjedel av de tillfrågade hantverkarna har fått färre uppdrag till följd av prisökningar och materialbrist. Hantverkare ger uttryck för att det är svåra tider, för många väntar en tuff höst och kon junkturförväntningarna har minskat rejält. Fler än hälften av de minsta hantverksföreta gen tror att uppdragen kom mer att bli färre i höst. 40 pro cent upplever att uppdragen hittills under året har blivit li te eller mycket färre som en följd av materialbrist och pris höjningar. Enligt SCB steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. En tredjedel av hantverkarna uppger att de har tvingats avstå från jobb de räknat med på grund av pri sökningar. När omvärldsläget nu ändras dramatiskt är det rimligt att vi får en diskussion om hur vi kan förbättra branschens för utsättningar. ROT-avdraget behöver utvecklas för att främ ja hållbara material. Taket för ROT-avdraget behöver även indexeras efter konsument prisindex. ROT-avdraget är särskilt viktigt för småföreta gen, 75 procent av hanverksfö retagen med uppemot tio an ställda ansåg att avdraget gjor de stor skillnad, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial. Text: Annika Wihlborg Foto: Adobe Stock n Inflationen resulterar i öka de produktionskostnader, höj da priser mot kunder och pres sad lönsamhet för svenska småföretagare. Enligt en rap port från Swedbank och Spar bankerna uppger åtta av tio fö retag att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det se nasteStörståret.negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, vil ket drygt vart tredje företag uppgav, följt av materialkost nader, kostnader för el samt för leveranser. En effekt av det högre kostnadsläget är att fö retagarnas tidigare bedöm ningar om den egna lönsam heten inte har infriats. Småföretagare i bygg- och till verkningsindustrin är hårdast drabbade av den försämrade lönsamheten, medan tjänste företagen, som drabbats minst av stigande kostnader, är mer positiva. Elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, men även företag i handel, trans port och restaurang är överrepresenterade.46procentav småföretagen räknar med att i stor eller i mycket stor utsträckning höja priserna på grund av ökade kostnader. Tre av tio företag uppger samtidigt att de i liten utsträckning kommer kom pensera kostnadsökningarna genom att höja priserna.

För första gången är brottsligheten den största samhällsfrågan bland väljarna inför ett riksdagsval. Enligt den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet är brottsligheten alltså en viktigare fråga än exempelvis sjukvården i årets val. Samtidigt ökar brottsligheten mot företagare, en grupp som också bör inkluderas i denna allt viktigare valfråga.

34 www.ff.se info@ff.se n INFÖR VALET

Många företagare upplever att polisen sällan agerar och friagripsbrottslingarattsomsnabbtblirigen.

Vartannat utsätts för brott

Brottslighet het fråga för småföretagarelandets

– Många företagare upplever att polisen sällan agerar och att brottslingar som grips snabbt är fria igen. Många efterlyser även en ökad transparens kring hur mycket resurser po lisen egentligen lägger på att bekämpa brott mot företag och ställer sig dessutom frå gande till varför insatserna ger så litet resultat. Jag undrar därför vad justitieministern planerar för att stoppa brotts ligheten mot svenska företag och när de insatserna ska ge nomföras, säger Rudolf Anto ni, ordförande för Svenskt Nä ringsliv i Västra Götalands län.

företag

Text: Annika Wihlborg Foto: Adobe Stock

För bara några år sedan var brottsligheten inte en särskilt viktig fråga hos medborgarna, 2015 uppgav endast fem pro cent av medborgarna att frå gan var särskilt viktig. Nu har alltså frågan klättrat till den absoluta toppen av svenskar nas prioriterade valfrågor. Många företagare anser dock att politikerna inte ägnar till räcklig uppmärksamhet åt den ökade brottsligheten mot den na grupp. Allt fler företagare utsätts för rån, vandalisering, hot, ut pressning, stölder, dataintrång och bedrägerier. Dessa brott får självklart långtgående kon sekvenser på företagarnas verksamhet. För en småföreta gare innebär exempelvis en storskalig stöld ofta ett hårt slag mot verksamheten och dess lönsamhet. Många företagare som ut satts för brott upplever att de är osynliggjorda i samhällsde batten. De efterlyser därför krafttag och åtgärder från re geringen och polisen. Svenskt Näringsliv har kartlagt brotts ligheten mot svenska företag i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige.

Kartläggningen visar att hälften av alla svenska företag utsätts för brott varje år. Hälften av de drabbade företagen polisanmä ler inte eftersom de inte tror att det leder till någonting.

36 www.ff.se info@ff.se nHej,RÅDGIVNINGSPANELENjagharenlitenbyggfirma

Som om detta inte var nog påstår de nu också att vissa saker inte har be ställts och att de inte ska betala för de arbetena. Det var bråttom med allt då vi gjorde upp om jobbet men enligt vad jag kan minnas var inget annat sagt än att det skulle vara på löpande räkning, förutom bygget av en stor altan där vi hade ett fast pris. Hur ska jag bena ut detta? Vi är inte vänner längre, om man säger så, och de vill helst inte att vi kommer dit mer.

och har fått problem med ett arbete som vi har gjort. Kunderna är privatpersoner och vi har gjort ganska mycket jobb på deras gamla villa från 1960-talet. Vi har gjort en besiktning och har skickat vår slutfaktura, men det har nu blivit bråk om det mesta. De säger att det har kostat för mycket och att det är fel här och var i arbetet.

Hur ska jag lösa bråket med SVAR Tack för dina frågor.

Tyvärr är det du beskriver gan ska vanligt förekommande. Det är naturligtvis bra om man har tydliga avtal och handling ar som beskriver vad som ska göras och på vilka villkor etc. Men, som sagt så är motsatsen vanlig: ett avtal har improvise rats fram på altanen över en kopp kaffe. Därefter slarvar man med det formella och till slut hamnar man i ett infekte rat gräl. Jag vet inte allt i ert fall men jag försöker bena ut vissa saker. I den del som arbetet omfat tas av det fasta priset borde ni inte få några problem. Ett fast pris är ett fast pris också mot en privatperson. Det händer ibland att byggaren (näringsidkaren) har fakturerat arbe tet utan hänsyn till att viss del av arbetet utförts på löpande räkning och en annan del en ligt fast pris, det vill säga att man har blandat. Det är inte bra eftersom det då blir svårt att värdera det arbete som ut förts utanför det fasta priset. Kunden har rätt till en specifi cerad räkning. Skilj på det fas ta priset och det övriga i fak tureringen.Detycker att det totalt sett har blivit för dyrt. Enligt kon sumenttjänstlagen ska kun den betala vad som är skäligt med hänsyn till arbetets art och omfattning (om priset in te står i avtalet). Om ni är trygga med att ni har gjort ett bra jobb och att tidsåtgången är okej borde ni också få betalt så småningom. Problemet kan ju vara, med jobb på en gam mal villa, att det är svårt i ef terhand att bena ut vad som gjorts och mot vilken ersätt ning i de olika delarna. Man har så att säga nöjt sig med att hålla koll på den totala arbets tiden. Det kan vara ett svårt di lemma, bland annat eftersom kunden har rätt till en specifi cerad räkning. Det finns ingen återvändo; det är bara att sät ta igång och specificera arbete

37www.ff.se info@ff.se

Det är fel på jobbet säger de och de vill inte att ni kommer dit mer. Utgångspunkten är att det är kunden som ska bevisa att det är fel på utfört arbete.

n RÅDGIVNINGSPANELEN

Magnus HedenbergHedenbergAdvokat&Partner

Frågor får svar! Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga? Kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre gånger 15 minuter per år och medlem. Gärdlund

Skicka in din fråga till kansliet! info@ff.se

min kund?

NorrtäljeGärdlundAdvokataktiebolagetAB Thorbjörn Hilleskog Advokat MalmöHilleskogThorbjörn Lars Andersson HelsingborgJansonAdvokataktiebolaget&Partners, Göran Smedberg GöranAdvokatfirmanSmedberg AB Maria Lidström Kaiding,AdvokatbyrånSkellefteå Rebecca Edman Säkra Stenstaden AB KB,HedenbergAdvokatfirmanMagnusStockholmAstraJohanStockholmEngborgAdvokaterHedenberg&PartnerGöteborgPerLarssonPerLarssonAB,SundsvallChristofferSöderlundCITConsultingAB

Lasse

STOCKADOBEILLUSTRATION:

och material fördelat på de oli ka delarna av jobbet. En sådan specificering är också ofta nödvändig att ha om man se nare måste anlita en sakkun nig för att värdera jobbet.

Eftersom en besiktning har gjorts antar jag att en besikt ningsman har besiktat arbetet.

Om ni inte redan har fått ett bör ni se till att få ett skriftligt protokoll, så att ni vet vad som avses. Ni har rätt att åt gärda felen; det vill säga om de vägrar att släppa in er har de inte rätt att dra av på er sättningen på grund av ett sådant fel (undantag finns men de är sällsynta). Ofta är det bra att omedelbart och per skrift begära att få kom ma till och åtgärda felen.

Vissa saker är inte beställ da. Å ena sidan måste ni kun na bevisa att ett visst arbete är beställt. Å andra sidan kan det vara svårt att invända att beställning inte gjorts om man har stått och pratat om jobbet på plats och kunden rent av har sett på då det ut förts. Det är också så att man utan specifikt avtal kan ha rätt till ersättning för tilläggsarbe ten ”om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget”. Om det exempelvis ligger fuk tigt organiskt material under ett uppbrutet golv kan det lig ga nära till hands att kunden vill att man tar bort material et, innan man lägger det nya golvet. Specificera hur ni kom mit överens om jobbet eller varför det har måst göras, allt så. Uthållighet är ofta av nö den i sådana här saker.

Prova oss! Vill du slippa fakturahanteringen helt? Teckna fakturaserviceavtal 14,90kr/fakt Medlemmar sparar i snitt 6200 kr per år på medlemskapet* för alla småföretagare! Kanske marknadens bästa fraktavtal! …för små och medelstora företag. Avtalet omfattar inrikes och utrikestransporter, både paket och pallsändningar. Du som avtalskund får tillgång till service och bra priser från några av de största transportö rerna i världen – DHL, TNT och Fedex CRM offentligaför affärer Kolla dina kollegors offentliga affärer, checklista - hur genomför jag ett anbud?, Offentliga affärer för ”dum mies” 35% rabatt ...på berättigat katalogsortiment. - Aktuella priser finns på officedepot.se - Nettoprislista på frekventa kontorsvaror. - Fraktfria leveranser oavsett ordervärde på lagersortiment. - 30 dagar netto, inga övriga kostnader 15% rabatt På hela Swedols sortiment både på webben och i butiken! Gäller ej blåa priser/storköpspriser i katalogen, kampanjpriser eller produk ter i Nima-katalogen. Opel Combo upp till 26% rabatt Gäller Opel Combo eller Combo-e Opel Vivaro eller Vivaro-e samt Mova no 25 procents rabatt V42022medlemmaråterkommandeMedlemsförmåner

38 www.ff.se info@ff.se

Ditt smarta medlemskort som app med alla förmåner på plats i telefonen.

Du hittar den iApp Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med ditt organisationsnummer och följ instruktionerna.

Medlems

förmåner!

Enligt en undersökning bland medlemmarna i februari 2021 så sparar de som använder förmånerna i genomsnitt 6.200kr på att utnyttja förmånerna. Med vårt nya fraktavtal har de som skickar mycket angett att de sparar över 100.000kr! Gratis inkasso! på alla dina obetalda fakturor Vi hjälper dig effektivt att få betalt för dina fakturor.

Alla medlemmar har tillgång till fina förmåner som kan spara mycket pengar för dig som små företagare. Testa några av nedanstående. Bara att sikta med mobilen och registrera dig som medlemskund på partnerns sajt. Enkelt och smart.

n INSPIRERANDE AFFÄRER Deras robotar fixar jobbet på djupet VISSTE DU ATT ... • Fjärrstyrd undervattensfarkost eller Remotely operated Underwater Vehicle (ROV) är fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster – som till exempel används inom offshore-industrin för att arbeta med gasledningar och oljeplattformar eller inom havsforskningen. • De finns i storlekar från något kilo upp till flera ton. En fjärrstyrd undervattens farkost kan utrustas med olika instrument och verktyg, som exempelvis kameror, griparmar och sågar. Den är kopplad till ett fartyg på ytan med en kabel till en

Ocean Robotics är världsledande när det gäller fjärrstyrda undervattensfarkoster. Företaget i Linköping tillverkar så kallade ROV:er (Remotely operated vehicles) som går ända ner till flera tusen meters djup – allt från korallrev i Karibien till isflak i Antarktis.

45www.ff.se info@ff.se

– Vi tillverkar robotar av alla storlekar, från 15–20 kilo upp till över ett ton. Även om vi har ett sortiment med standard modeller är det vi sticker ut mest på och är världsledande in om att ta fram specialanpassade exemplar helt efter våra kun ders verksamhet och önskemål, berättar Niklas Wänström, en av tre grundare och även vd.

n iNSPIRERANDE AFFÄRER

O cean Robotics startade 2010 – men bygger på en lång tradition då Linköping har varit Sveriges hu vudstad för undervattensprodukter ända sedan 1970-talet. Deras fjärrstyrda farkoster används bland annat för att leta skatter, inspektera broar, installera pipelines, tvätta fartygsskrov eller som rena nöjes maskiner ombord på lyxyachter. Exempel på kunder är kryss ningsfartyg och offshore-företag som installerar vind- och vågkraftverk till havs.

De så kallade ROV:erna exporteras till världens alla hörn. Ofta används de i farliga platser eller för stora djup för människan att ta sig till – och robotarnas uppdrag kan vara exempelvis att rengöra, skruva, montera eller svetsa.

– En annan bransch där vi lyckats väl är inom akvakultur, med robotar för rengöring och kvalitetssäkring av laxodling ar. Både när det gäller det och mycket annat är Norge vår störs ta marknad. Där kretsar ju mycket kring deras djupa vatten, inte minst inom fiske- och oljeindustrin. I princip allt går på export, då det inte finns någon stor marknad för våra produk ter i OceanSverige.Robotics bedriver forskning och utveckling inom mjukvara, elektronik och mekanik för att ta fram nya lösning ar som flyttar fram gränserna inom undervattensbranschen. I dagsläget har företaget tio anställda – en siffra som skulle be höva dubbleras.

– Trenden pekar uppåt och vi behöver helt klart rekrytera ny personal för att hinna med att leverera i den hastighet som vi vill, säger Niklas Wänström.

Text & foto: Joakim Löwing

50 När Ingela Johansson tog över föräldragården i Bottnansmåla bestämde hon sig för att hålla kernanaturbetesmar-öppna.

n INSPIRERANDE AFFÄRER

H on anlade ett 18 hektar stort hägn för dovvilt och är mer än nöjd med resultatet. Nu köar kunderna för att köpa hennes lokalproducerade hjortkött. Den stora efterfrågan på vilt köttet har gjort att hon kunnat öppna en gårdsbutik, och det ta i sin tur har gjort att gården blivit så pass känd i området att turister i ökad utsträckning bokat sommarboende i de ny byggda uthyrningsstugorna på fastigheten.Isommarhar bokningsläget varit riktigt bra, och det skapar liv och rörelse på gården som är omgiven av en vacker och levande landsbygd. En del av hjorthägnet ligger i anslutning till uthyrningsstu gorna, och besökare som har tur kan få en skymt av det skyggaTidigaredovviltet.varhon med vid slakten, men numera hyr hon in erfarna jägare som snabbt och effektivt skjuter av önskat antal.   – Det är viktigt att avskjut ningen sker under så kort stund som möjligt så att inte stress uppstår i flocken, och därefter tar jaktlaget ur kropparna och levererar till slakteriet. Jag hämtar sedan det styckade och paketerade köttet som jag säljer i min gårdsbutik.

Text & foto: Peter Fredriksson

Hjorthägn ger klirr i kassan för Ingela

n INSPIRERANDE AFFÄRER

57www.ff.se info@ff.se

n INSPIRERANDE AFFÄRER

59

Roger Svenssons rullande reklampelare slår alla konkurrenter på fingrarna. H ans reklamsomettGreenmonsterbygge,Dragon,ärläckertblickfånggervärdefullförhansfö retag Jämjö Schakt AB. Maski nen är en av de främsta i Euro pa när det gäller traktor-pul ling.–Det finns alltid något att göra, säger Roger och Helen Svensson när de tar en kort paus från översynen efter hel gens tävling. Vi befinner oss i en grå och anonym byggnad som rym mer verkstaden som är själva medelpunkten i teamets verk samhet.   Det är här man landar mel lan tävlingarna för att repare ra, bygga om och fundera på hur maskinen ska bli starkare och mer balanserad.  Helen har laddat ner data från motorn som de ska gå ige nom senare under dagen för att bestämma vad som behövs justeras. –Viärett litet team med en begränsad budget, det är bara vi två och nu när vår maskin är den enda som finns i Pro Stock-klassen i Sverige får vi söka oss utomlands. Det i sin tur gör att det är svårt att få svenska sponsorer, så framöver hoppas vi få köra uppvis ningar i Sverige för att få upp intresset, säger Roger som be rättar att själva chassit köpte de 2015 och därefter har de ställt upp i de flesta större täv lingar som arrangerats, bland annat har de kört EuroCup och representerat Sverige i EM fle ra gånger.

n INSPIRERANDE AFFÄRER Grön

Text & foto: Peter Fredriksson drake reklampelarehet

AppTips! E-liggare AppStore GooglePlayLadda ner här! HIFI SALLÉN754FYRISLUNDSGUPPLANDEXPERIENCEAB6850UPPSALAELEKTRISKA AB HANSELLISGATAN 1 754 50 KUMLINSUPPSALAELEKTRISKA AB HJORTONGATAN 34 754 52 UPPSALA STIG THORELL ÅKERI AB GINSTVÄGEN 44 755 50 UPPSALA THORD ANDERSSON & SÖNER ÅKERI AB VÄNGE-BÄRBY 14 755 77 DANMARKS-MYRBYRENDO755FUNBOLARS755RASBO-ÅRSTACUTTERWAY755FULLERÖEKEBY755FORKARBYSVAHN755ROSTAAKTIEBOLAGROSTAVÄNGEGÅRD2793UPPSALAMARKAB31293UPPSALASTUTERIEKEBY71594UPPSALAAB896UPPSALAANDERSSONÅKERBY9297UPPSALABYGGAB 10 755 98 UPPSALA MBE BERGSHAMRA760SINDVIKSVÄGENREDOVISNING1715GRÄDDÖÅKERI AB SVENSBODAVÄGEN 37 761 11 BERGSHAMRA IIAS I ACCOUNTINGINTELLIGENTSERVICES AB NILS FERLINS GRÄND 4 761110330 STOCKHOLMSVÄGENIT-KONSULTJOHN761POSTHUSGATANKARINGULDSMEDERNANORRTÄLJE&SÖRENAB630NORRTÄLJEJANSSONAB 59 761 43 &LANDERSNORRTÄLJEKRAFTLJUSTEKNIKABKASERNGATAN176146NORRTÄLJE OVANSUNDET BYGG & MARK VÄTÖVÄGENAB 574 761 76 SMED-ANDERSNORRTÄLJEBRAND & SON VALLBYAB GÅRDSVÄG 93 762 51 LUNDÅSVÄGENEXACTA762ÅSBYVÄGENKRANPÅLGÅRD762UPPSALAVÄGENHG762BEATEBERGSVÄGENVARUFABRIKNYSTRÖMS762RÖKVARNSVÄGENOCHMATTESRIMBOMARKANLÄGGNING593RÖCEMENT-AB693RIMBOHOVSLAGERI51695RIMBO&SÖNERAKTIEBOLAG2298EDSBROLOGISTICSAB1076330HALLSTAVIKHEDINSDÄCK&GUMMIVERKSTADABNORRAUPPSALAVÄGEN 59 763 30

Jämför snabbt fraktbolag och alternativ i portalen - priser, tider och bokning direkt på mindre än 1 minut tjänar tusenlappar varje år som medlemSveriges enkaste fraktbokning?

ÅSGÅRDSVÄGENIVITVARUTJÄNSTAVESTAAB 25 B LGH 774120260 METALLÅTERVINNINGAVESTA774GRYTNÄSBOMANKÖKAVESTAAB3792AVESTA AB FURUVÄGEN 2 775 50 TOMASKRYLBOREPOMEK I KRYLBO TROLLESABVÄG 7 775 54 &SONNBOKRYLBOREP-UNDERHÅLLABBRUNNBÄCKSVÄGEN 135 775 96 KRYLBO I P MÅLARBODEN OMVÅRDNAD776IVARSHYTTEVÄGENAB1533HEDEMORAISKÖNVIK AB DAMASTVÄGEN 5 776 36 HEDEMORA LIFE SVENSK777ALLÉGATANGLOBECERT776DIKESVÄGENSWEDENCOOPERATIONAB7B97DALAHUSBYAB1331SMEDJEBACKENYTBEHANDLING AB NYA ÅGATAN 21 777 32 SMEDJEBACKEN FOT 780LAPPHEDENS.K.M.A.777PARKUDDSVÄGENELIASSON777UTGÄRDESVÄGENMELRUS777EGNAHEMSVÄGENKONSULTBLOMKVIST777FLATENBERGSVÄGENP&V777ÅGATANPUNKTEN1632SMEDJEBACKENRÖRSVETSAB134SMEDJEBACKENBYGG&IDALARNAAB1151SMEDJEBACKENFASTIGHETERHB491SMEDJEBACKENLOGGINGAB594SÖDERBÄRKEANLÄGGNINGSAB1054ÄPPELBO STALAMA AKTIEBOLAG BOX 34 780 61 HISSDELENÖJE NORDEN AB ÄLVNÄSVÄGEN 3 781 69 FORSKARGATANSYMETRI781BACKAGATANINTERSPORTBORLÄNGEABNORRA3E70BORLÄNGEAB378170BORLÄNGELOGSLOGISTICSABMÄSTARGATAN1378171BORLÄNGEAKTIEBOLAGETDALAPLÅTTEKNIKFILARGATAN678171BORLÄNGEGYLLEMECABSVETSGRÄND778172BORLÄNGESANSTIMMEROCHBYGGABTYLLAHAGEN53078192BORLÄNGEMEKANOIMALUNGABÖSTRAINDUSTRIGATAN 2 782 33 EDVARDSONMALUNGSWEDEN AB EDVARDSTÄPPA 7 782 75 MALUNGSFORS BM 785HÖGBERGETPBP784HEMGATANCONTUB784ISLINGBYVÄGENMÅLERIBJÖRN784HAGAVÄGENBORLÄNGEHAGA783RASJÖNTRANSPORTSERVICE1395GUSTAFSSALONGIAB55A40BORLÄNGEBROGRENAB2572BORLÄNGEAB5773BORLÄNGEVATTENRALLAR’NAB8643MOCKFJÄRD THAGE JANSSON ÅKERI AB SÖDRA INDUSTRIVÄGEN 25 785 61 GAGNEF OSAM UPPSÄLJEAB 79 786 VÄSTERDALADALA-JÄRNA92 DÄCK & SERVICE PROPELLERVÄGENAB 13 786 92 FAIR790FRAMGÅRDVÄGENFRESTAURANG790HÄRADSVÄGENFALU790SKÄRBACKENDÄCK790KÅRTÄKTENTREPRENADLISSELBODALA-JÄRNAAB11815SUNDBORN80AB720GRYCKSBOSOLENERGIAB425LINGHED&MIIDREAB191IDREBYGG&MONTAGE AB ENKÖPINGSVÄGEN 77-79 791 24 SUNDBYBERG TS STANSEN DALA791VERKSTADSVAB27B45FALUNNYPRODUKTION AB SANDVIKSVÄGEN 122 791 46 FALUN J.R KABEL-TV AB TINGSVÄGEN 16 B LGH 1001 791 56 KILGRÄVNINGSVÄGENFÄRNÄS791NYBROGATANSTÅHLKLOOINGENJÖRSGRUPPENFALUNAB2372FALUNPLÅTTECHAB 7 792 75 FÄRNÄS SELJA SNICKERIFABRIK AB SELJA BYVÄG 30 792 94 MORA &HOLÉN793BOXUNE-PRODUKTER792ORSAVÄGENTAPETSERARFIRMALUNDBERGS5A96VOMHUSAB5822LEKSANDSKOGENTREPRENADABNEPTUNSVÄG179335LEKSANDERIKSSONSJOUROCHALLSERVICEABÅLVÄGEN2879340INSJÖNOLLASTIMMERSTUGOR AB INDUSTRIVÄGEN 8 795 32 RÄTTVIKSRÄTTVIKSKROTAFFÄR AB TORPVÄGEN 5 795 32 SNICKERIVÄGENRÄTTVIKSRÄTTVIKVVSAB1 D 795 32 JOCKESRÄTTVIKSCHAKT ÅSENSKOGSTJÄNSTDIGERBERGS796SNICKARVÄGENHEEDS795SVEDSARVSVÄGENTIMMERHUSBACKA795UTANÅKERSTRANSPORTAKTIEBOLAGOCHBYVÄG1190RÄTTVIKSNICKERI&ABBACKA691RÄTTVIKBILOCHVULKAB730ÄLVDALENABDIGERBERGSVÄGEN 1 796 90 ÄLVDALEN GÄVLE BILRIKT AB RÄLSGATAN 11 802 91 PÅBYGGARGRUPPENGÄVLE I GÄVLE RÄLSGATANAB 11 802 91 SMÖRJTEKNIKGÄVLE NORDEN AB UTJORDSVÄGEN 14 802 91 GÄVLE LJP KONSULT STRÖMSBROVÄGENAB 33 803 09 TAXAMETERTEKNIKGÄVLE I GÄVLE BECKASINVÄGENAB 3 803 09 GÄVLE K E ÖSTLING AB NYGATAN 26 803 11 BYGGKONSTRUKTÖRENGÄVLE I GÄVLE NORRAABSLOTTSGATAN 5 803 20 GÄVLE GÄVLE DILÉN806ALVÄGENVECKLINGSPL805GÄVLEBROBÄRGNINGSANDVIKENAB91GÄVLEVERKSAMHETSUTAB227GÄVLEDETALJHANDEL AB GAVELSTIGEN 70 810 22 ÅRSUNDA SVEN LEIF810VIDAVÄGENTRANSPORTDAHLQVISTSAB622ÅRSUNDANYGRENSELABLINGGATAN2381132SANDVIKENDAHLÖFSBYGGSERVICE AB SANDSTENSVÄGEN 4 811 52 SILVERSANDVIKENCLOUDCONSULT AB VOLFRAMGATAN 16 811 54 BYREUS815812TINGSGATANBLIXTVINDUSTRITEKNIKSANDVIKENS811DALSÄNGSVENTREPRENADBRODINSSANDVIKENAB16291SANDVIKENAB1881193SANDVIKENSTORVIKSTORMARKNADAB530STORVIKROGER&MATTIASBYGGABTÄLLET20381591TIERPJNPMARK&TRANSPORTABSKÄMSTA13992TIERPINREDNINGAR & SOLSKYDD AB IGGLEBO 219 815 95 MÅNKARBO OCKELBO LEGO-MEK AB HAMRÅNGEVÄGEN 10 816 31 STEINSOCKELBOBILSERVICE AB HAMRÅNGEVÄGEN 2 816 31 820STAVÅKERGRÄVA.820STATIONSGATANSENSEAIR820GÄRDESVÄGENLOTTABODEN820HAMREGATANBONDARVMACKES820BOXBERGVIK820BOXSANDARNEJOSEF819EDSÄTRASNICKERITURE818SÄNGSTUVÄGENHEDESUNDABENGTS818SÖDERFORSVÄGENTJÄNSTERISSUS818LÖTÄNDANMARKSTÅHLBERG818PENSIONATSVÄGENRÅNGSTA818MARIAGATANSTRÖMBERG818BJÖRKEBÄCKSVÄGENMITAB816VÄSTERBOEYAESTETISKOCKELBOPLASTIKKIRURGILEWARTIEAB6594OCKELBOBYGGAB741FORSBACKABUSSAB1641FORSBACKATRANSPORTAB245HEDESUNDASKOGOBUILDINGAB292VALBOBEGRAVNINGSAB1495HEDESUNDAELIABP2995HEDESUNDAERIKSSONSAB17963HÅLLNÄSLINDBERGIAB5622SANDARNESWEDENAB4623BERGVIKGRÄVMASKINER6C40JÄRVSÖ350LOOSAB1260DELSBOHILDINGSSON&MEK4265FORSADET HÄR ÄR ANNONSPLATSBETALD DET HÄR ÄR ANNONSPLATSBETALD DET HÄR ÄR ANNONSPLATSBETALD DET HÄR ÄR ANNONSPLATSBETALD

Du

Det enklaste sättet att komma igång med en elektronisk personalliggare för dina byggen. Utan krav på ID06. Byggd enligt Skatteverkets regelverk. PER771BOXLUDVIKA764SIDFJÄRDSVÄGENRÖRSERVICEANDERS764GAMLAMARKPLANERINGROSLAGENS764BYVÄGARHOLMASNICKARELENNART764BOXSKOGSHANTERINGVÄDDÖHALLSTAVIKAB8821VÄDDÖFRANSSONSÖDRA3754ARHOLMASANITETOCH/ROSOMLANDSV5156GRISSLEHAMNHANSSONAB192VÄDDÖDENTALLABAB26126LUDVIKAKVADRATABBOX14477423AVESTAHEDBERGSTAKABFÖRRÅDSVÄGEN477424AVESTA

54 www.ff.se info@ff.se n FRIA FÖRETAGARE Med ordentliga rabatter på frakter och paket inom Sverige, Europa och Världen!

Med vårt smidiga företagskort kan du tvätta din tjänstebil upp till 8 gånger i månaden för bara 239:-/mån (exkl. moms), utan bindningstid. Du registrerar bara ditt företagskort till vårt tvättabonnemang i appen OKQ8, sen är det bara att tuta och tvätta. Läs mer på OKQ8.se/tvattabonnemangAlltid tjänstebil!renTvättabonnemang Nyhet!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.