Artilleri & Luftvärn nr 4 2020

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 4 2020Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 4 | 2020 | årgång 149 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: sbratt67@icloud.com

Innehåll Magnus Ståhl Pandemin – en blöt filt över 2020__________________________________________ 4

Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se

Niklas Edelsvärd Artilleriet behöver system för långräckviddig bekämpning____________________ 10

Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Jan Ohlson Villagatan 73 253 54 Mörarp Tel: 070-633 59 18

Hallänning ny chef för Lv 6_____________________________________________ 6

Ny artikelserie i Artilleri & Luftvärn: Kvinnlig officer i det svenska försvaret____________________________________ 14 Sofia Westermark - första kvinnliga bataljonschefen________________________ 15 Johan Wåhlén och Rick Grundevik Svenskt Patriotkontor etablerat i USA____________________________________ 18 Per Nordberg Behovet av mer luftvärn ur ett luftmaktsteoretiskt perspektiv_________________ 22 Mattias Hansson & Birger Hedman Renoveringsarbetet av Arthur är klart____________________________________ 25 Mats Nilsson - debatt Svensk artilleriutveckling på väg att halka på efterkälken?___________________ 26 Stefan Matzka Många tester och försök före leverans av Eldenhet 98_______________________ 28 Kallelse till årsmöte__________________________________________________ 32

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Omslagsbild: Nu är efter flera års arbete livstidsförlängningen av artillerilokaleriseringsradar 2091, Arthur slutförd. Foto Mats Rostadius, Artilleriregementet.

ISSN 004 – 3788

Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Print AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

Artilleri & Luftvärn

3


Ordföranden, överste Magnus Ståhl har ordet:

Pandemin – en blöt filt över 2020 En sammanställning av det gångna året kan sammanfattas i ett ord – pandemin. Den har påverkat oss alla både på det personliga planet som inom vår profession oavsett vilket yrke vi har. Den har också i allra högsta grad påverkat Artilleri- och Luftvärnsklubbens verksamhet. Ett exempel är våra inställda klubbmöten. Covid-19 till trots kunde såväl A 9 som Lv 6 på ett mycket bra sätt slutföra inneliggande rekrytkull, ta emot nya inryckande samt genomföra bra och anpassad utbildning för dessa. Här ligger styrkan i vår utbildning och träning att kunna hantera nya och uppkomna utmaningar för att anpassa oss till rådande läge.

Ändra fokus över en natt När ni läser denna tidskrift har förhoppningsvis Försvarsbeslutet fattats som anger riktningen för framtiden. Tillväxt för Försvarsmakten (FM) är vad som står för dörren. Efter så många år med neddragningar och besparingar är det naturligtvis inte alldeles enkelt för en så stor organisation som FM att bara ändra fokus över en natt utan det kommer krävas hårt arbete av oss alla, inte bara inom FM. Vi inom FM kommer att behöva hjälp av såväl andra myndigheter, organisationer och industrin för att ta några exempel för att gemensamt dra åt samma håll.

4

Framtid bortom framtiden Som jag har skrivit om tidigare har Artilleri- och Luftvärnsklubben en viktig roll i att bidra till framtidens utveckling genom såväl vår eminenta tidskrift som förhoppningsvis de möten och seminarier vi kan anordna i framtiden. Det är dock viktigt att vara uthållig då den kommande tillväxten sträcker sig över minst de två kommande försvarsbeslutet – alltså framemot 2030. Sedan finns en framtid bortom framtiden. I en inte alldeles för lång tidshorisont kommer arbetet såväl inom FM som inom politiken att börja titta på perioden bortom 2030 mot 2040 och hur den framtida Försvarsmakten och därtill civilförsvar bör se ut för att möta framtidens hot och utmaningar. Här gäller det att klara att hantera flera tidsaspekter och framtidsscenarier samtidigt då fullt naturligt är det minst sagt utmanande att börja titta på vad som händer bortom exempelvis Patriotinförandet – Archerinförandet när vi uppfattar att vi är precis i början av det arbetet. Jag vill, så här någon vecka före en välkommen julledighet, tacka såväl styrelse och klubbmedlemmar för ert engagemang och stöd. Jag ber att få önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Artilleri & Luftvärn


PROTECTING SWEDEN

IRIS-T SLS Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

5


Mikael Beck tar över efter Anders Svensson:

48-årig hallänning ny chef för Lv 6 Måhända är namnet Mikael Beck för en del av Artilleri & Luftvärns läsekrets mindre bekant men faktum är att den 48-årige hallänningen som den 6 november tog befälet över Halmstads garnison och Luftvärnsregementet, har mångårig erfarenhet av luftvärnets verksamhet. – Ja, det håller jag med dig om. Jag har varit luftvärnare i hela mitt yrkesverksamma officersliv men gjorde värnplikten som plutonchef för pansarvärnsrobot vid dåvarande I 16 19931994. Sedan blev det ett val mellan utlandstjänstgöring i Bosnien eller officersutbildning. 6

Det blev det senare, och det har jag inte ångrat. Mikael Beck pustar ut efter en lång fredag då han inte bara tackat av avgående regementschefen och Artilleri- och Luftvärnsklubbens vice ordförande, överste Anders Svensson för sina fem år som regementschef. Artilleri & Luftvärn


Överstebefordran Denna dag har också Mikael Beck av arméchef Karl Engelbrektson befordrats till överste efter 24 år som yrkesofficer. – Naturligtvis är det med en oerhörd stolthet som jag nu sitter här som regementschef efter att ha gått vägen från plutonchef till bataljonschef och nu senast befattningen på arméstaben. Det är också en utnämning som manar mig till att fortsätta utveckla det arv som mina företrädare har lämnar över till mig. Det är mindre än en månad sedan Högkvarterets beslut landade på regementet om att Mikael Beck, då ställföreträdande stabschef vid Arméstaben i Enköping, utsetts till Luftvärnsregementets nye chef. Han kommer till ett förband där verksamheten är febril. Förbandet är, som merparten av Artilleri & Luftvärns läsare vid detta lag är fullt medvetna om, i full färd med att införa två helt nya vapensystem, ombeväpna två bataljoner samtidigt som de gamla systemen fasas ut och dessutom ta emot både fler värnpliktiga samt öka antalet skolelever vid LvSS. För att nämna några uppgifter som väntar. Nästa år genomförs också, om inte Coronapandemin sätter p för dessa planer, ett världsmästerskap i militär femkamp på garnisonen.

Intensiva år framgent – De närmaste åren blir definitivt intensiva men jag vet att förbandet har såväl professionella och engagerade medarbetare som är lösningsorienterade och gör sitt bästa för att vi ska nå fastställda målbilder. Samtidigt tror jag att i dessa utmaningar finns en stark energi. Vi ska lösa dessa för regementet stora och viktiga uppgifter i skenet av en kommande försvarsbeslutsperiod som även den är unik. Jag vill påstå att luftvärnet är först ut i den utveckling som Armén står inför de kommande tio åren. Vi ska tillföra luftförsvaret en ny förmåga, säger överste Beck. Han betonar att samtidigt som siktet är inställt på 2025 då han vid årsskiftet till 2026 ska rapportera Full Operational Capacity (FOC) avseende luftvärnsbataljon 103/98 till chefen Insats, måste också fokus på förmåga ”här och nu” behållas: Artilleri & Luftvärn

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson befordrar Mikael Beck till överste. Mitten: Stabsofficerskollegan Fredrik Skoglöf orienterar dåvarande bataljonschefen för 61:a luftvärnsbataljonen. Nedre: 61:as stabschef Mats Lövdahl och Mikael Beck skriver in sig som besökare till 91:a artilleribataljonens stab i samband med en övning i Skövde. 7


– Det säkerhetspolitiska läget är orsaken till Försvarsmaktens tillväxt och högre krav på tillgängliga förband. Detta kommer kräva nytänkande i val av metoder och att chefer på alla nivåer kan prioritera i sin verksamhet. Vi måste alla ta vårt ansvar i den balanseringen.

Viktigt hitta balansen – Vilken tror du blir den största utmaningen för förbandet de närmaste åren? – Att hitta en balans av det som måste göras på kort sikt med de mer långsiktiga konsekvenserna av allt som sker och behöver beslutas om i det korta perspektivet, det vill säga tillväxa kontrollerat med forcerad tidsplan! Inte minst uppgiften att rekrytera fler medarbetare och yrkesofficerare ligger högt upp på min dagordning. Blir vi inte fler som hanterar vår verksamhet blir det tuff att nå de utsatta målbilderna, säger Mikael Beck.

– Vilken uppgift ser du som viktigast att hantera i den närmaste framtiden? – Naturligtvis är det svårt att enbart lyfta fram en viktig uppgift men som chef för Lv 6 säger jag uppgiften att producera de två krigsförband som skall bidra med sin nya förmåga; 103/98 bataljonerna. Mycket av min företrädares arbete har varit att förbereda detta så att nu förverkliga dessa planer är viktigt! Samtidigt är utvecklingen av brigadluftvärnet i fokus för arméns fortsatta tillväxt. Att få till förstärkningsluftvärn för divisionsförmåga kommer också att ha mitt fokus när väl de politiska besluten är fattade. När den nye chefen har blivit lite mer insatt i regementets verksamhet kommer Artilleri & Luftvärn att återkomma med en mer djupare intervju. Fram till dess får ni nöja er med att veta att Mikael Beck är en stor fantast av matlagning, som han också gärna utför i goda vänners lag. – Jag provar gärna att använda mig av nya tekniker. Smak är viktigt, likaså att vårda sina vänner och familj – vilket jag gärna gör i denna kontext!

FAKTA Överste Mikael Beck Ålder: 48 år Född: I Kungsbacka och uppvuxen i norra Halland, Åsa söder om Kungsbacka. Familj: Fru och två döttrar. Intressen: Spelar gärna golf och när han får tid windsurfing. Ett intresse som återupptagits från ungdomsåren.

8

Artilleri & Luftvärn


MilDef Teknologi för taktiskt övertag

FÖRE

RENO

EFTER

Foto: Försvarsmakten

Med användaren och uppdraget i fokus Materiel enligt bilderna i operativt bruk från 2015, RENO 2020, åter i fält 2020-2025....minst. Läs mer om det här: www.mildef.com/resources/lifecycle_investment Besök oss på www.mildef.com och snart också i vår nya anläggning/HQ i Helsingborg.

Kontaktpersoner:

Artilleri & Luftvärn Björn Karlsson Berndt Grundevik Johan Pakarinen Michael Bengtsson

9


Artilleriet behöver system för långräckviddig bekämpning Det svenska artilleriet med indirekt eld som kärnförmåga är en efterfrågad resurs men har såväl ”kvantitativa som kvalitativa förmågebrister” samt är underdimensionerad. Det konstaterar överstelöjtnant Niklas Edelsvärd när han som chef för Artilleriets Stridsskola (ArtSS) ger sin syn på hur det svenska artilleriet ska bidra till arméns ökade förmåga under kommande år. Han pläderar bland annat för införandet av långräckviddiga, markbaserade bekämpningssystem. ”Elden är det viktigaste medlet för strid. När ett avgörande söks eftersträvas kraftsamling av elden till tid och rum. Artilleriets valspråk Ultima Ratio Regum – Konungars yttersta argument – exemplifierar väl den indirekta eldens betydelse över århundraden. Den strategiska förändring som skett i Sverige med ett ökat fokus mot nationellt försvar mot en kvalificerad motståndare innebär ett ökat behov av indirekt eld. Den tidlösa slutsatsen förankrad i krigshistorien att anfallande bataljon bör understödjas av två till fyra artilleribataljoner utöver eget bataljonsartilleri bedöms alltjämt riktig. Detta innebär att funktionen indirekt eld är en mycket efterfrågad resurs men för närvarande numerärt underdimensionerad. Artilleriregementets studie om understödsbehov och framtida bekämpningskoncept indikerar att dagens verkansförband (artilleri- och granatkastarförband) har kvantitativa och kvalitativa förmågebrister.

Kvantitativa förmågebrister Den kvantitativa förmågebristen utgör den begränsade numerär av förband som idag finns, vilket bland annat det historiska exemplet ovan exemplifierar. Artilleriet behöver således växa för att hantera dagens och morgondagens understödsbehov. Arméchefen har under den senaste tiden beskrivit en målbild för en ny och större armé vilket också vägleder artilleriets tillväxtarbete. 10

Som tillägg beskrev Försvarsberedningens rapport Värnkraft också en utveckling helt i linje med Arméchefens målbild. Dagens Archersystem utgör en nödvändig basplatta, men ytterligare numerär av pjäser behövs. Förutom de Archer som idag utgör brigadartilleri fordras ytterligare eldrörsartilleri som bör organiseras som divisionsartilleri för att kunna förstärka brigadartilleriet och skapa elduthållighet. Vid anskaffning av ytterligare artilleri betonas nödvändigheten av systemlikhet vilket underlättar utbildning och vidmakthållande samt genererar enhetliga och robusta underhållslösningar som skapar förband med ökad uthållighet och tillgänglighet. Regeringens proposition ”Totalförsvaret 2021-2025” bejakar delvis den tillväxt som efterfrågats i studien. Propositionen föreslår exempelvis anskaffning av samtliga Archerpjäser som beställdes i samband med Sverige/Norge-ordern samt ytterligare artilleri för att upprätta två divisionsartilleribataljoner, vilket är mycket positivt. Regeringen föreslår även att artilleriutbildning etableras i Kristinehamn och påbörjas i sådant fall under perioden 2021–2025 med full kapacitet innan 2030. Det är naturligtvis mycket glädjande med ytterligare ett artilleriregemente med hänsyn till de behov av tillväxt och utveckling som beskrivits.

Artilleri & Luftvärn


Kvalitativa förmågebrister Den kvalitativa förmågebristen består främst i behovet av att kunna bekämpa en motståndare på allt längre håll. En omvärldsanalys visar att motståndarens satsning på olika typer av luftvärnssystem med allt längre räckvidd försvårar egen och tredje parts flygoperationer. En slutsats blir att för att kontinuerligt kunna påverka en motståndare på djupet av stridsfältet krävs markgrupperade verkanssystem med långskjutande förmåga. Här avses understödsbehov om cirka 150300 kilometer. På dessa avstånd är inte längre eldrörsartilleri ett möjligt alternativ utan det krävs raketer med förmåga att bära större vapenlaster. Sensorräckvidder och vapensystems räckvidd bör följas åt för att skapa en effektiv bekämpningskedja. ArtSS kommer inom kort att inleda evaluering av en multifunktionsradar som kan detektera motståndarens artilleriförband på cirka 100 kilometers avstånd. För att få full effekt av en sådan sensor krävs väsentligt ökade skottvidder.

Niklas Edelsvärd Övlt Niklas Edelsvärd är sedan 2017 chef för Artilleriets Stridsskola vid A 9 i Boden.

Kan frigöra flygstridskrafter Den långskjutande förmågan inom armén bedöms kunna komplettera behovet av direkt flygunderstöd vilket kan frigöra flygstridskrafter till andra uppgifter, exempelvis strategisk markmålsbekämpning och luftförsvar. Vidare skulle arméns förmåga till långskjutande bekämpning kunna komplettera marinstridskrafternas behov av kustnära bekämpning. Dessutom bedöms markgrupperade verkanssystem ha en ökad tillgänglighet och lägre kostnad jämfört med exempelvis flygburna system. Även om det råder stor enighet inom armén om behovet av att kunna bekämpa mål på längre räckvidd inryms inte raketartilleriförband i den nu överlämnade propositionen vilket innebär att den kvalitativa förmågebristen kopplat till räckvidd alltjämt består.

Anskaffa modernare ammunition

Företrädare för A 9 och P 4 samlade för att diskutera den kommande artilleriutbildningen på P 4, som enligt planerna startar under 2021.

Artilleri & Luftvärn

Parallellt med anskaffning av långskjutande system för markmålsbekämpning behöver anskaffning av modernare ammunition ske för att öka effektiviteten i Archersystemet. Detta för att öka räckvidden, minska spridningsbilden samt att öka effekten i målet. Särskilt betonas vikten av att kunna bekämpa motståndarens splitterskyddade fordon. För att binda samman sensorer (exempelvis eldledare eller radar) och verkanssystem med markförband krävs ett ledningsstödsystem som på ett effektivt och säkert sätt kan utbyta nödvändig information med såväl andra stridskrafter (Joint Fires) som med andra nationer, främst Finland. 11


Behovet av att skaffa en förmåga avseende raketartillerisystem är stort, konstaterar Niklas Edelsvärd. Bilden visar det koreanska systemet Chunmoo.

12

Försök med specialistofficersutbildning

Stort förmågebehov

För att möjliggöra den tillväxt och utveckling som beskrivs i denna artikel är rekrytering och utbildning av personal, framförallt officerare och specialistofficerare, en grundläggande förutsättning för att lyckas. ArtSS genomför i detta nu försök med specialistofficersutbildning där alla tre terminer genomförs i Boden. Det ger ökad närhet till förbandsverksamhet och underlättar rekrytering. Ett exempel på en konkret åtgärd för att öka volymer av personal snabbt. Vidare har chefen för A 9 i dialog med chefen för P 4 i Skövde tagit initiativ att initiera en artilleriutbildning i Skövde garnison med start 2021. Fördelen med detta initiativ är att det på kortast möjliga tid medger ökade utbildningsvolymer av artillerister, vilket i sin tur skapar en ökad grund för rekrytering av kompetent personal. Det innebär också att P 4 skickar personal till artilleriets officersoch specialistofficersutbildning. Detta möjliggör långsiktigt bemanningen av den utökade artilleriorganisationen som beskrivits.

Även om anskaffning av raketartilleri inte ryms i den överlämnade propositionen är förmågebehovet stort. ArtSS har påbörjat informationsinhämtning inom området, bland annat genom deltagande i ledningsträningsövningar och genom studiebesök. Eftersom denna typ av förmåga inte funnits operativ i Försvarsmakten tidigare bedöms kompetensuppbyggnad ta förhållandevis lång tid. Exempel på utmaningar kan exempelvis vara ledning av förband och luftrumssamordning,. Därför betonas vikten av att påbörja ett parallellt införande av långskjutande förmåga vid sidan om utökningen av eldrörsartilleri. Det förtjänar att betonas att det inte är ett vägval mellan granatkastare, artilleri eller raketartilleri som diskuteras utan det är olika verkanssystem med olika för- och nackdelar som tillsammans skapar möjligheter att understödja förband och bekämpa mål på motståndarens djup.

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

13


Artilleriets Honnörsmedalj är cirkelrund med en diameter på 60 mm och präglad i en valör - brons.

Vem ska få Artilleriets Honnörsmedalj? Har du förslag på någon framträdande artillerist som skulle kunna vara mottagare av Artilleriet Honnörsmedalj (AHM)? I så fall vill gärna A 9:s regementsförvaltare, Peter Hemphälä, gärna ta del av ditt förslag. I början av 1980-talet lät dåvarande artilleriinspektören, översten av första graden Gösta Gärdin, ta fram Artilleriets Honnörsmedalj (AHM) efter förslag från bland annat välkända artillerister som överstelöjtnant Jonas Hedberg. Tidigare artilleriinspektörer hade under lång tid konstaterat ett behov av en unik och erkänt eftertraktad utmärkelse att utdelas dels till vissa honoratiores, dels till särskilt förtjänta artillerister. Förutom väl förtjänta artillerister kan medaljen delas ut till svensk eller utländsk person, institution, militär enhet, myndighet eller företag som gjort mycket framstående insatser till det svenska artilleriets fromma. Den första medaljen tilldelades Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf. Fram till i dag har AHM tilldelat 62 personer. Senaste medaljerad är överste Johan Pekkari (nr 61) samt översten av första graden Thure Östberg (nr 62). Förslag på lämpliga mottagare med motivering lämnas till A 9:s medaljkommittés ordförande, regementsförvaltare Peter Hemphälä, peter.hemphala@mil.se

14

Ny artikelserie i Artilleri & Luftvärn:

Kvinnlig officer i svenska försvaret Fram till år 2025 ska antalet kvinnor i Försvarsmakten öka markant. Halmstad Garnison har satt ett mål att bli landets mest jämställda garnison. År 2025 ska andelen kvinnliga officerare inom garnisonen vara minst 30 procent. Man skulle kunna säga ”äntligen” men det känns egentligen flera decennier för sent. Faktum kvarstår dock att de senaste åren har kvinnliga officerare tagit flera kliv framåt mot framträdande poster inom Försvarsmakten. I fjol utsågs den första kvinnliga armégeneralen då luftvärnsofficeren Laura Swaan Wrede utnämndes till ställföreträdande arméchef. I våras skedde nästa stora överlämning då en kvinna, Ewa Skoog Haslum utsågs till konteramiral och övertog ledningen av den svenska marinen från Jens Nyqvist. Även inom Luftvärnet har kvinnliga officerare fått historiska befattningar. Sedan mitten av sommaren leds nu Luftvärnsregementets luftvärnsbataljon av överstelöjtnant Sofia Westermark. Den första kvinnan med uppdrag att leda bataljonen. På annan plats i detta nummer är Sofia Westermark först ut i en serie av intervjuer som Artilleri & Luftvärn kommer att publicera om kvinnor i Försvarsmakten och deras syn på attityder, kultur, ledarskap, uppdraget och inte minst verksamheten de ansvarar för. Redaktionen utlovar en intressant inblick och många tänkvärda resonemang från dessa kvinnliga officerare.

Artilleri & Luftvärn


Sofia – första kvinnan på posten som bataljonschef Reveljen på dåvarande I 15 i Borås. Där har ni en viktig anledning till att Sofia Westermark blev yrkesofficer. Sedan drygt ett halvår är också hon den första kvinnan med uppdraget att leda en av luftvärnsbataljonerna i Halmstad. Artilleri & Luftvärn har träffat kvinnan som detta år skrivit historia på Luftvärnsregementet. - Jag vill poängtera att fokuseringen på min roll som kvinnlig bataljonschef är privatpersonen Sofia lite trött på. Samtidigt inser jag vilken möjlighet jag som kvinna och chef i Försvarsmakten har att påverka, inspirera och motivera andra kvinnor till att satsa på en officerskarriär, säger den 46–åriga västgöten. Vi sitter i hennes nya tjänsterum i byggnad 147. Det är början av hösten 2020 och Sofia har bara för några månader sedan utexaminerats från Försvarshögskolans högre officersutbildning som numera kallas HOP12. Artilleri & Luftvärn

Hon ser fram emot att få leda grundutbildningsbataljonen samt att vara chef för 62:a luftvärnsbataljonen. -Kanske är det lite naivt men jag har hittills tyckt att varje befattning jag har haft har varit den bästa. Jag trivdes utmärkt som värnpliktig KB-elev på Lv4 i Ystad, jag trivdes jättebra som plutonchef i Halmstad och jag hade en fantastisk tjänst som chef för skolkompaniet för något år sedan. Så jag hoppas att jag ska få trivas lika bra i rollen som bataljonschef.

15


Bild till vä: Två kvinnliga överstelöjtnanter springer på varandra i kanslihuset. Katarina Schöön Niklasson gratulerar sin kollega till bataljonschefsbefattningen. Till hö: Förvaltaren och chefen för bataljonens stödsektion, Tobias Gustafsson diskuterar en snabb fråga med sin nya chef.

Helt ny i rollen som hög chef inom Luftvärnet är inte Sofia Westermark då hon under något år hade rollen som ställföreträdande krigsbataljonschef för 61:a luftvärnsbataljonen. - Vem är Sofia Westermark? - Jag är mycket, beroende på roll. Jag är mamma, hustru, yrkesofficer och naturligtvis chef. Jag hoppas att jag uppfattas som en enkel och rak person som är prestigelös och tror på respekt för alla individer oavsett grad eller befattning. Jag vill gärna ifrågasätta och vara kreativa med mina lösningar. Är det något jag inte kan så frågar jag!

En vital revelj Åter till detta med reveljen på dåvarande I 15. En revelj som Sofia hörde nästan varje morgon hon gick till gymnasiet för det sista årets studier på teknisk linje. -Vid gymnasiet i Kinna där jag gick de första två gymnasieåren fanns inte det tredje året tillgängligt då vi skulle läsa en särskild inriktning. Så det blev flytt till Borås och min lägenhet var nära dåvarande I 15. När jag gick till skolan hörde jag alltid reveljen som jag fascinerades av och stannade för att lyssna färdigt, vilket jag då fick veta att man ska göra. Några månader senare undrade en skolkompis om jag ville följa med till Flygvapenungdoms verksamhet. Sedan var jag fast i det militära, och jag fortsatte med Flygvapenungdom när jag studerade vidare på Högskolan i Västerås. 16

Gillade hierarkin och strukturen - Vad var det du gillade med den militära verksamheten? - Jag gillade hierarkin, den militära strukturen med ordning och reda och även att tillhöra en mycket tight grupp, som jag inte upplevt tidigare. Under mina högskolestudier bestämde jag mig att genomföra värnplikten och den fick jag göra på Lv4 i Ystad som robottroppchef robot 90 (KB-elev). En väldigt givande tid, säger överstelöjtnanten och blickar ut mot fotbollsplanen där en grupp soldater övar exercis. En tid senare träffade hon sin make, som också valt en karriär som yrkesofficer. Som utomstående undrar jag hur det är pussla ihop detta livspussel med två officerare under pågående karriär med kommenderingar, övningar och andra verksamheter som inte sker på hemmaplan. Svaret från Sofia är ”det har gått väldigt bra”: - Från början hanterade vi karriären var för sig då barnen inte var födda men efter att jag blev gravid med första barnet så har vi varit väldigt tydliga mot våra chefer om hur vår situation sett ut och vi har också planerat i god tid vem som ska och kan göra vad. Vem kan åka, kan båda åka eller kan vi skaffa barnvakt? -Du kunde vara så tydlig mot din chef om att du var tvungen av familjeskäl att avstå en övning? -Det har gått bra eftersom mina chefer, haft en förståelse för familjelivet och hur jag som underställd chef måste hantera Artilleri & Luftvärn


detta pussel. Arbetsgivaren har aldrig tvingat någon av oss att delta i någon verksamhet om vi inte har haft möjlighet att skaffa barnvakt. och vi har båda kommit överens om vem som går utbildning, säger Sofia.

Gör det som andra inte gör Sofia berättar att hon gärna är en person som gör det som alla andra inte gör. När andra tjejer hängde med mopedkillarna valde Sofia att köpa en häst. Andra tjejer valde mer teoretiska program, hon valde tekniskt program. När en majoritet av hennes tjejkompisar inte var intresserade av värnplikt, genomförde Sofia denna. -Ja, det är väl jag i ett nötskal. Arbetet som plutonchef under åren 2006-2010 upplever Sofia som mycket utvecklande. - Åren som plutonchef var väldigt viktiga för mig eftersom jag ser det som år då man lär sig verksamheten i sin helhet och officershantverket huvudsyssla, att leda. Det är också år då du får känna på ledarskapet på allvar med allt vad detta kan innebär i både positiv och negativ mening. Fram till idag har det varit ett militärt arbete på hemmaplan hemma i Sverige för Sofias del. -Ja, en utomlandsmission är en erfarenhet som jag saknar och som jag gärna skulle vilja göra. Nu får vi se om det blir något tillfälle till en sådan befattning framgent men jag skulle nog inte tveka många sekunder om jag får chansen och att det fungerar för övriga familjen.

Strävar efter något nytt - Har du någon drömbefattning som du vill uppnå? - Naturligtvis finns det ett antal befattningar på högre nivå som jag är intresserad av men det beror på hur det går i nuvarande befattning om jag kan nå dessa. Jag vill att mina chefer ska fortsätta och ge mig vägledning till hur jag ska packa min ryggsäck för att utveckla min kompetens och förmåga som ledare och chef. Det andra med högre befattningar sker när det sker och när min chef anser att jag är redo för det. - För att bli bra i en chefsbefattning är min erfarenhet att det krävs minst tre år. Första året är du ny och det är en inlärningsperiod. Andra året vet du vad som gäller och löser uppgiften på ett bra sätt men tredje året är du bäst. Min erfarenhet är att jag inte ska vara mer än tre år på en befattning då jag riskerar att bli lite väl "varm" i kläderna. Så upplever jag att jag fungerar, men det kan också vara kopplat till att jag gärna strävar efter att uppleva något nytt efter ett tag på en befattning. -Halmstad garnison har satt upp målet att minst 30 procent av personalen ska vara kvinnor år 2025. Vad kan du göra för att hjälpa till med att nå denna målsättning? -En sak är ganska självklar – vara ett föredöme som motiverar unga tjejer till att bli en del av Försvarsmakten. Att jag som privatpersonen Sofia inte är lika förtjust i att delta i olika medieaktiviteter måste jag hantera eftersom den kvinnliga bataljonschefen Sofia Westermark de facto är ett viktigt verktyg för regementet att uppnå målet.

FAKTA Överstelöjtnant Sofia Westermark Ålder: 46 år Född: I Hyssna, söder om Borås där hon även är uppvuxen fram till gymnasiet. Familj: Make och två barn, 13 och 16 år gamla. Intressen: Cyklar gärna under sommarhalvåret mountainbike och finns tiden deltar i olika multisporttävlingar. På vintern åker Sofia gärna snowboard. Det visste du inte: Sofia har en fäbless för Skåne och har som livsmål att någon gång under sitt liv bosätta sig i vårt sydligaste landskap.

Artilleri & Luftvärn

17


Svenskt Patriotkontor etablerat i Redstone Arsenal, Huntsville Alabama:

Rick och Johan samverkar på plats Anskaffningen av Försvarsmaktens nya, långräckviddiga, luftvärnssystem 103 Patriot är en av de största upphandlingarna på flera decennier inom såväl Försvarsmakten som FMV. En upphandling som naturligtvis kräver omfattande resurser. En av dessa resurser är den svenska närvaron av två samverkansofficerare på plats i Huntsville i USA. Överstelöjtnanterna Rick Grundevik och Johan Wåhlén ger en exklusiv rapport från det pågående arbetet som foreign liaison officers (FLO) ”FMV:s uppdrag från Försvarsmakten att anskaffa luftvärnssystemet Patriot till Sverige är en upphandling som sker stat till stat. Den består av flera delar som materiel, utbildning och träning (genomförs i Fort Sill), tekniskt support team från USA på plats i Halmstad (technical assistance field team, TAFT), multifunktionellt informationsdistributionssystem (MIDS) samt kryptosystem. Som en del i anskaffningen, och baserat på erfarenheter från tidigare projekt, beslöt FMV att etablera svensk närvaro med två samverkansofficerare, (Foreign Liason Officers, FLO) i Huntsville, Alabama. De svenska officerarnas uppdrag inleddes den första januari 2019. Johan med FMV som arbetsgivare och Rick från Försvarsmakten och Luftvärnsregementet med anställning på FMV (tjänstledig från FM) medför fördelar ur både ett beställar- som i ett mottagarperspektiv. Flytten till USA skedde i mars 2019 och vi blev ackrediterade som FLO i maj. 18

Viktiga aktörer på plats I dag har 17 länder anskaffat eller är på väg att anskaffa Patriot. Tretton av dessa har representation med eget kontor i Huntsville. NATO Support and Procurement Agency (NSPA) har också en representant på plats. I Huntsville finns amerikanska arméns Materielkommando (US Army Materiel Command, AMC), lett av en fyrstjärnig general. AMC leder all materiel- och logistikverksamhet inom US Army. Här finns även AMCOM (US Army Aviation and Missile lifecycle management Command), ACC (US Army Contracting Command) och PEO MS (Program Executive Office Missiles and Space), vars verksamhet omhändertar allt som rör luftvärn. Alla dessa är på plats på Redstone Arsenal i Huntsville. FLO är ackrediterade till Program Executive Office Missiles and Space. I Huntsville finns även viktiga aktörer från industrin som exempelvis, Raytheon och Lockheed Martin som driver Artilleri & Luftvärn


Bilder till vä. Redstone Arsenal är en militärbas med cirka 40 000 anställda och är centrum för US Armys materielkommando. Här finns också 13 länders Patriotkontor och det svenska är det senaste tillskottet All Patriotutbildning sker i Fort Sill i Oklahoma.

teknikutvecklingen framåt inom Patriotspåret. Vid Redstone Arsenal finns även verksamhet inom rymdindustrin med NASA i täten samt en nyetablering av federala FBI:s EOD verksamhet. Huntsville är därmed en viktig centralort för vår anskaffning och utveckling av Patriot nu och många år framåt. Den första delen av projektet har inneburit upphandling, anskaffning och etablering av det svenska Patriotkontoret. Därefter är det vidmakthållande och en fortsatt teknikutveckling där Sverige, med andra Patriotländer, deltar i syfte att ta del av uppgraderingar och reparationer/underhåll med mera till lägsta möjliga pris. Tyskland och Nederländerna finns på plats i Huntsville sedan i mitten av 80-talet.

Rocket City Att bo i delstaten Alabama och Huntsville fungerar generellt sett bra. Vi bor båda två här med respektive familjer. Staden Huntsville med närliggande områden har det mesta som man normalt finner i en amerikansk småstad som shoppingområden, restauranger, skolor och biografer. Klimatet är generellt bra med mycket varma somrar och svalare på vintern. Det regnar mycket och Huntsville ligger i USAs tornadostråk. Tornados är ofta förekommande i vårt närområde. Omkring Huntsville (från 1-4 timmar med bil) finns också ett stort utbud av aktiviteter. Bland annat områden med höga berg och promenadstråk, floder och grottor, men också andra städer att besöka som Memphis, Nashville och Atlanta. Vi försöker att utnyttja fritiden till att resa runt så mycket som hinns med. Skolorna är högt rankade och utbildningsnivåerna på de som arbetar här är generellt hög. Inflyttningen till Huntsville går just nu i en rasande fart och det byggs bostäder och vägar överallt. Huntsville kallas för ”Rocket City” med anledning av den forskning och utveckling som sker av raketmotorer. Artilleri & Luftvärn

Överstelöjtnanterna Rick Grundevik och Johan Wåhlen framför en eldenhet Patriot i samband med en testskjutning på White Sands skjutfält i New Mexico. 19


En verksamhet som främst leds av NASA. Motorerna för den första månlandningen, Apollo 11, är tillverkade i Huntsville. Här finns också en ledningscentral för den Internationella rymdstationen, ISS. Ansvaret delas mellan NASA i Houston och Huntsville. Just nu pågår det utveckling av motorer med uppgift att ta människan till Mars. All denna verksamhet återfinns inne på vårt basområde, Redstone Arsenal. En militärbas, som dagligen tar emot besökare motsvarande storleken för en mellansvensk stad, cirka 40 000 personer, inklusive personal ur US Armys olika HQ. Vårt kontor, Swedish Patriot Office (SWEPO), är sedan mitten av september i år, beläget inne på basområdet.

Bygga relationer Uppgiften från FMV till FLO var att etablera det svenska Patriotkontoret (SWEPO), skapa nödvändig struktur och förståelse, sätta FMV och Sverige på PATRIOT-kartan, bygga relationer och ett ha ett aktivt deltagande på alla konferenser, möten, förevisningar och samlingar. Utöver detta har FLO uppgiften att: • Vara FMVs representanter i USA inom ramen för anskaffningen av PATRIOT. • Verka som länken mellan FMV och IFMC1/SAMD2 och industrin. • På plats i USA bevaka systemutveckling, logistik- och programplaner tillsammans med SAMD och IFMC. • Underlätta Sveriges beslutsprocesser genom deltagande på alla PATRIOT-konferenser/möten. • Delta på IESP/FSP (partnerskaps) möten avseende svenska PATRIOT-anskaffningen. • Delta på Program Management Review (PMR). • Förklara Sveriges uppfattning i öppna forum och diskussioner innan omröstning och beslut fattas. • Samordna möten med teknisk expertis för att klargöra eller ta emot information och underlätta snabb respons. • Ansvara för att svar lämnas på frågor från såväl FMV som amerikansk förvaltning eller industri. • Följa upp Action Items (AI) mellan USG3 och FMV/FM. • Hantera korrespondens mellan Sverige och USA:s PATRIOT-program. 20

Arbetet som FLO Arbetsbördan är mycket hög och har stor komplexitet. Pandemin har naturligtvis påverkat och inneburit inställda fysiska möten, många telekonferenser, stängda skolor samt särskilda covid-19 regler som gäller i Alabama och USA. Det har varit mycket arbete från hemmet det senaste halvåret. Som FLO hanterar vi en stor mängd information och handlingar, både från amerikanska staten som från FMV (projektet MRLv fas 1). MRLv Fas 1 har åtta verksamhetsområden. Projektledning, ILS, Communication, Cyber, Transportation, Utbildning, Systemsäkerhet och Fordon. FLO är delaktig i samtliga verksamhetsområden. Det innebär en stor mängd olika aktiviteter för att förstå detaljer men också för att få en helhetsbild. Uppdragstaktik och ett pragmatiskt synsätt är viktiga förhållningssätt för alla inblandade. Vi deltar på alla Patriot-konferenser samt övriga möten som genomförs, ungefär 35-40 per år, framförallt i Huntsville men även på andra platser i USA. I samband med dessa möten träffar vi övriga länders FLO, representanter från USG och ur den amerikanska industrin. Vi har vårt svenska kontor i samma byggnad som övriga FLO vilket är mycket givande då det medger samtal, utbyte av erfarenheter men också skapande av relationer.

Den första leveransen av Patriotmaterial kontrollerades i Skövde. Det var verktyg och testutrustning till en Patrioteldenhet som anlände tidigare i höst. Artilleri & Luftvärn


Vi arbetar tillsammans med SAMD som tillhör AMCOM och företräder USG inom ramen för det avtal som Sverige har med USG. SAMD är lokaliserat nära FLO som medger möjlighet till nära samverkan. De ansvarar för ingångna avtal men också eventuella förändringar och tillägg till avtalen. De arbetar även med statusrapporter och programuppföljning. De är vår primära kontakt in i de ansvarsområden USG har i det amerikanska upphandlingssystemet. USG upphandlar produkter och materiel från amerikansk som utländsk industri. SAMD ansvarar även för att hantera hela livscykeln från förberedelser med avtal och köp till genomförande, utveckling och avslut av bilaterala upphandlingar. FLO är FMVs representant i USA inom alla dessa områden och skeden.

Lång tid för att få svar USG har lång beredningstid och deras processer med att lämna svar på en fråga tar oftast lång tid. Det beror på deras interna beslutsprocess och vem som är behörig att skriva på (fatta beslut) men också att de flesta frågor går till amerikansk industri som har 30-120 dagar på sig att bereda och besvara ärendet. Med de erfarenheter och den förståelse som erhålls genom ett aktivt deltagande och närvaro här i Huntsville kan vi

FLO stödja FMV med rätt info för kommande planering och genomförande. En FLO bör tjänstgöra 3-5 år på plats i USA för att uppnå högsta möjliga professionalism, effekt och kvalitet. Under september-oktober i år har de första omgångarna av utrustning transporterats till Sverige och förberedelser skett för mottagande i både Halmstad och Skövde. Patriotprojektet följer tidplanen. 2021 blir ett mycket spännande år för FMV och FM, då den första Patriotenheten är på väg till Sverige.

Förtjänsterna med att ha FLO i USA • Företräder FMV i USA med avseende på PATRIOT-projektet • På rätt plats (Huntsville) • Rätt tid (tidzon) • Tillsammans med andra (länder och organisationer) • Nära beslutsfattare • Deltar på samtliga PATRIOT-möten och samordnar och koordinerar alla möten för svensk personal inom ramen för PATRIOT i USA • Daglig uppföljning med SAMD • Relationsskapande • Kostnadseffektivt

Johan Wåhlén arbetar vid FMV sedan 2003 och tillhör avdelningen Armémateriel där hans senaste befattning var chef för luftvärnsenheten. Innan anställningen vid FMV har han haft chef- och ledarpositioner inom IT-konsultindustrin samt även ett förflutet vid Celsius Tech (nuvarande Saab i Järfälla). Johan är civilingenjör med examen från KTH samt har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är reservofficer i luftvärnet. Rick Grundevik är tjänstledig från Försvarsmakten för att delta i FMV:s arbete med Patriotanskaffningen. Sedan januari 2019 arbetar han som Yrkesofficer vid annan myndighet (YAM) och tillhör luftvärnsenheten inom Armemateriel. Rick var tidigare chef för utvecklingsavdelningen vid LvSS, som ansvarar för projekten Insatsförmåga Luftvärn (IFLv) och MRLv inom Luftvärnsregementet. Grundevik tilldelades år 2018 Artilleri- och Luftvärnsklubbens utmärkelse ur John Lindnérs Donationsfond för sitt deltagande i arbetet med att skapa luftvärnets systemutvecklingsplan. 1. Integrated Fires Mission Command (Fd LTPO) 2. Security Assistance Management Directorate 3. United States Government

Artilleri & Luftvärn

21


Behovet av mer luftvärn – ett luftmaktsteoretiskt perspektiv Krigsvetenskap och militärteori som akademisk inriktning är en relativt ny företeelse i den svenska högskole- och universitetsvärlden, men ämnet i sig har studerats vid våra skolor så länge det har funnits någon variant av högre utbildning av officerare. Krigshistoria, militärteknik och taktik är exempel på ämnen som ingår i eller har beröringspunkter med militärteorin. Ett område av krigsvetenskapen är luftmaktsteori, Air Power. Viktoriya Fedorchak har i monografin ”Understanding Contemporary Air Power” gett sig på uppgiften att sammanfatta och ge en överblick över modern luftmaktsteori. I jämförelse med teorier kring krigföring till lands eller sjöss kan man nästan påstå att alla teoretiker är moderna, den förste ,allmänt erkände luftmaktsteoretikern, Giulio Douhet levde på 1900-talet (död 1930) och andra framstående luftmaktsteoretiker som John Warden och Robert Pape är fortfarande till del verksamma. 22

Beprövad erfarenhet Kännetecknande för teoretiker är att de använder sig av historiska exempel för att bilda en förenklad beskrivning av verkligheten. De delar upp och grupperar data och försöker på så vis förklara verkligheten och i viss mån har de åsikter om vilka principer som i framtiden bör vara mest framgångsrika. Detta är således i grunden definitionen av begreppet beprövad erfarenhet, nämligen professionell erfarenhet som är utvecklad, prövad och dokumenterad. Artilleri & Luftvärn


Fedorchak ägnar ett av bokens kapitel till att rekapitulera de mest inflytelserika luftmaktsteoretikerna och deras grundläggande teorier. Utvecklingen av luftmaktsteorier började med de som ansåg att skoningslöst bombande av civilbefolkningen var ett bra sätt att försöka lösa en militär konflikt (Douhet) till mer militärt inriktade angrepp (Billy Mitchell). Efter andra världskriget dominerades teoriutvecklingen av atomåldern och därmed mer abstrakta synsätt rörande rationellt tänkande samt om och hur kärnvapen skulle och kunde användas vid en konflikt eller om de bara var till för avskräckning. De riktigt moderna teoriutvecklarna fick sina genombrott i samband med det första Irakkriget då John Wardens teorier kring hur man skulle betrakta fienden som ett system och hur luftmakt skulle nyttjas för att nå systemkollaps var grunden för operationsplaneringen. Wardens teorier utvecklades sen av David Deptula som lanserade begreppet ”Effect Based Operations”.

Fyra fundamentala bitar Fedorchak delar in luftmaktsbegreppet i fyra fundamentala bitar; nämligen luftrumskontroll, attackanfall, ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) samt luftburen transport. Inte helt obekant indelning för den som har läst vårt eget ”Taktikreglemente för luftoperationer” eller andra doktrinära dokument som avhandlar luftmakt. Var finner vi då luftvärnets roll i dessa teorier? Svaret på den frågan är: på ett enda ställe och överallt. Det enda stället är inom ramen för defensivt luftförsvar där vi finner luftvärnet som en aktiv komponent. Till skillnad från passivt luftförsvar som handlar mer om att vidta åtgärder för att undgå bekämpning. Luftvärnet är, i och med sin viktiga roll för att upprätthålla luftrumskontroll, en faktor som motverkar luftmaktens alla andra områden. Strategisk attack, luftförsvarsattack (att slå ut motståndarens flygvapen på marken), avregling av stridsfältet och direkt flygunderstöd (CAS) är kanske de mest offensiva inslagen av luftmakt som luftvärnet har att hantera. I detta är naturligtvis hotet från kryssningsrobotar och från ballistiska robotar givna inslag. Artilleri & Luftvärn

Luftförsvar måste ha en offensiv del som inriktas mot att slå ut en motståndares resurser på marken. Vapen med lång räckvidd, specialförband och offensiv cyberförmåga är också nödvändiga komponenter i ett luftförsvar, konstaterar överstelöjtnant Per Nordberg som läst om de senaste rönen inom luftmaktsteori.

Slå ut motståndaren på marken Sammanfattningsvis så är forskningsläget rörande luftförsvar tätt sammanlänkat med forskning om luftmakt i allmänhet och baseras på historisk empiri. Målsättningarna för ett luftförsvar, vad som ska skyddas, råder det inom forskningen enighet om. Det rör sig dels om att hävda egen nationell integritet och eget luftrum. Dels handlar det om att skydda ledning, viktig infrastruktur samt militära förband. Med vilken prioritet dessa bör skyddas och i vilken ordning dessa skyddsobjekt bör bli mål är däremot föremål för diskussion inom forskningen. Det råder också enighet inom forskningen om att den effektivaste formen av luftförsvar är att slå ut motståndaren på marken. Att med jaktflyg eller luftvärn bekämpa en luftfarkost åt gången betraktas som en nödåtgärd som inte leder till framgång på sikt. 23


Överstelöjtnant Per Nordberg började sin karriär som yrkesofficer som instruktör vid robot 70-pluton vid dåvarande Lv 7 i Boden. Efter studier vid det taktiskt programmet Luftvärn tjänstgjorde han som lärare vid LvSS officersprogram. Vid Lv 6 har han varit chef för stabs- och ledningsplutoner och robot 23-pluton, chef för ledningskompaniet och bataljonschef för Luftvärnsbataljonen fram till år 2020. För närvarande är han verksam vid LvSS. Han är gift, har tre barn och på fritiden ägnar han sig gärna åt kanotsport, sprint- och maratonpaddling.

De hot från Iran och Nordkorea, som USA upplever, driver en materielutveckling och därmed en doktrin- och forskningsutveckling inom området ”skydd mot ballistiska robotar”. Även hotet från kryssningsrobotar är en delmängd i detta, men inte lika tydligt som behovet av skydd mot ballistiska robotar.

Vad ska vi skydda i Sverige? Med ovanstående i beaktande kan man börja fundera kring var det behövs luftvärn i Sverige. Rikets ledning (militär och civil), civila och militära flygplatser och flygbaser, marinbaser samt viktiga hamnar är bara ett axplock av vad som behöver skyddas. Därtill behövs luftvärn organisatoriskt i division, brigader och en del bataljoner (till exempel amfibiebataljon). Perspektivstudier och spel har till uppgift att ge våra beslutsfattare råd om hur våra resurser ska disponeras. Men att be-

hoven, rent luftmaktsteoretiskt, är mycket stora råder det ingen tvekan om. Att man inte kan försvara allting och överallt är även något som Douhet tog fasta på. Han menade att för att ha ett fullgott luftförsvar behövs två saker. För det första måste luftförsvaret vara starkare än de resurser en angripare kan kraftsamla. För det andra måste försvararen ha den styrkan på varje enskild plats som ska försvaras. Detta gör, enligt Douhet, att luftförsvar av nödvändighet även måste ha en offensiv del som inriktas mot att slå ut en motståndares resurser på marken. Vapen med lång räckvidd, specialförband och offensiv cyberförmåga är med det sagt också nödvändiga komponenter i ett luftförsvar.

Referenser: Giulio Douhet, The Command of the Air, (Tuscaloosa: University Alabama Press, 2010) Viktoriya Fedorchak, Understanding Contemporary Air Power, (New York: Routledge, 2020) 24

Artilleri & Luftvärn


Renoveringsarbetet av Arthur är klart Nu är äntligen renoveringen klar av våra artillerilokaliseringsradarbandvagnar 2091 även kallad Arthur (Artillery Hunting Radar). Försvarsmakten har livstidsförlängt radarkomponenterna i ARTHUR-vagnarna som nu rullat i över 20 år. Ett exempel på förbättringsarbetet är att byta ut de gamla datorskärmarna som är baserade på katodstrålerör, en teknik som härstammar från tidigt förra seklet. Denna typ av skärmar går inte längre att få tag i och en ersättare måste tas fram som kan ta emot bildsignalen. De nya skärmarna måste också tåla vibrationer och temperaturer (-40 till +55) som de utsätts för i radarvagnen. Text: Kapten Mattias Hansson, försvarsingenjör, A 9 och löjtnant Birger Hedman, Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS

Foto: Peter Aksberg, Försvarsmakten

Saab har grundligt gjort rent och utfört noggranna kontroller på varje komponent som tillhör radarsystemet. Vissa komponenter har renoverats eller blivit utbytta. Arbetet har dokumenterats för att ligga till grund för ytterligare förbättringar. Renoveringen har gjorts i fyra olika leveranser med mottagningskontroller, av personal från både Försvarsmakten (FM) och FMV, innan radarvagnarna levereras tillbaka till Försvarsmakten. Nu fortsätter FM tillsammans med FMV att se över reservdelssatser, dokumentation, mjukvara och andra förbättringar på systemet.

Bilden visar deltagarna i samband med att den sista renoverade vagnen överlämnades från FMV till Försvarsmakten. Från vänster: Stellan Karlsson, Saab, Dennis Olsson, Saab, Birger Hedman, FM, Helen Fängström, FMV, Åke Antonsson, Saab, John Henriksson, Saab, Isak Wennberg, FMV, Anders Lassing, Saab och Ludwig Wenklo, Saab Artilleri & Luftvärn

25


Debatt:

Svensk artilleriutveckling på väg att halka på efterkälken? Äntligen verkar debattlustan inom vår förening ha tagit fart. I förra numret publicerades ett upprop om förbättrat brigadluftvärn från nyexaminerade yrkesofficeren Viktor Åberg. I denna artikel hävdar artilleristen, major Mats Nilsson att svensk artilleriutveckling har hamnat på efterkälken. Håller ni med? Redaktionen tar gärna framgent emot fler debattinlägg i ämnet. ”I och med den strategiska timeouten har västvärlden hamnat på efterkälken avseende artilleriutveckling. Sverige har liksom övriga västvärlden försummat och glömt bort behov av artilleri. Ryssland har bland annat i och med NATO:s AirLanddoktrin och användandet av denna i Irakkrigen, satsat på att utveckla en potent luftförsvarsförmåga med flera olika luftvärnssystem med syfte att motverka Land-Air doktrinen och skydda sina värdefullaste tillgångar och system.

God bekämpningsförmåga Vidare har Ryssland fortsatta att utveckla en redan mycket god artilleriförmåga. Ryssland har idag många olika artillerisystem och artilleriförband med förmåga till understöd och bekämpning av mål på djupet. Här kan ryssarnas i brigaden tre ingående artilleribataljoner varav en raketartilleribataljon samt möjlighet till förstärkning av den organiserade artilleribrigaden med fem ingående artilleribataljoner nämnas. Tillgången till artillerisystem som BM 30 Smerch (räckvidd 135 kilometer med 300 millimeters raketer) och TOS 1 A Buratino med termobariska vapen är två exempel på Rysslands goda förmåga till bekämpning. I Ryssland har artilleriet alltid haft en särställning och betraktas av ryssarna som ”Guden på stridsfältet”. Modernisering av befintliga system där räckvidd, precision och verkan utvecklas, sker parallellt med en nyutveckling av mera tekniskt sofistikerade underrättelse,- och ledningssystem. Även om 26

dessa nya och utvecklade, äldre system ännu inte är tillgängliga i större volymer manar Rysslands förmåga till eftertanke. Denna utveckling har manifesterats och prövats i relativt moderna krig och insatser (Georgien, Ukraina, Syrien). Att erhålla stora egna förluster försöker man nu undvika via bekämpning på långa avstånd.

Borde påskynda svensk utveckling I Nato talar uttrycket ”shape the battlefield” för sig själv. Ryssarna har med dagens långt mindre förbandsnumerärer i stort samma synsätt. Denna ryska utveckling påskyndar nu västvärldens behov av artilleriutveckling. NATO och västvärldens försvarsorganisationer har samma grundproblem som vi. I Sverige var länge behovet av 2-4 artilleribataljoner för att kunna genomföra anfall med en mekaniserad bataljon ett axiom. Denna förr i tiden uppfattade självklarhet har fallit i glömska trots all historia och krigserfarenheter som tydligt pekar på behovet av artilleri. Från Försvarsberedningen och i Försvarsmaktens svar till beredningen, (BU 21-K) anas en ljusning för det svenska artilleriet och långräckviddig bekämpning. Den nu föreslagna numerären och bestyckningen är emellertid inte på långa vägar tillräcklig. För att uppnå en bättre balans behöver såväl förbandsnumerär som räckvidder, precision och förmåga till verkan utvecklas. Artilleri & Luftvärn


Major Mats Nilsson

I underkant

är Bodenartillerist från början av sin militära karriär. Han har arbetat på dåvarande A 8 med befattningar från plutonchef till bataljonschef. För närvarande är Mats Nilsson utvecklingsofficer vid ArtSS i Boden.

Med tanke på vårt långa land och dagens förbandsindelning skulle en artilleribataljon per brigad och fem ytterligare artilleribataljoner på divisionsnivå fortfarande vara i underkant. Om vi utvecklar en långräckviddig förmåga liknande den Mats Nilsson är styrelseledamot för som nämns i arenastudie mark (300 kilometers räckvidd) Artlvklubben och har av styrelsen fått kan understöd eller bekämpning erhållas trots geografi och uppdraget att leda planering av föreningens jubileumsfirande. avstånd. Ett sådant system har dessutom andra fördelar. Han är också en passionerad älgjägare. Inte heller har han något Verkanslasten är mångdubbel jämfört med en eldrörsgranat emot att få antingen torsk eller hälleflundra på kroken. som knappast kan väga mer än 45 kilo. Det innebär att raketen kan innehålla precisionsstyrning och hög verkansdel med olika varianter av; hårdmål, spräng, minor med mera. En artilleriportfölj med rörlig granatkastare, eldrörsartilleri och raketartilleri är utvecklad och naturlig i omvärlden där Dennahar kartbild över Sverige även små länder som exempelvis Finland hela paletten. Visualiserar några exempel på Varför har vi i Sverige under lång tid, negligerat artilleriutbekämpningsmöjligheter med veckling i allmänhet och behovet av raketartilleri i synnerhet? ett Raketartilleri med 300 km Med en tanke på våra värdeord ”operativ effekt” borde valen Räckvidd, grupperat i Lycksele vara enkla. Bygg upp kungen eller drottningen på stridsfältet i ex NORD och i Eksjö i Ex SYD. enligt artilleriets devis - ”Ultima ratio Regum” (konungars Möjligt eldområde = blå ringar Lycksele sista argument).” =300km radie. Pilarna visar på några strategiska platser och Avstånd samt möjligheter att nå dessa platser. Grupperingsplatserna är valda någorlunda Denna kartbild över Sverige visualiserar några exempelcentralt på i norr ochmed syd på allmänt bekämpningsmöjligheter med ett raketartilleri 300 km kända orter för iatt räckvidd, grupperat i Lycksele i ex nord och i Eksjö ex öka syd. Möjligt eldområde= blå ringar. Igenkänningsfaktor. Pilarna visar på några strategiska platser och avstånd samt Raketartilleri har via sin möjligheter att nå dessa platser. utformning Möjlighet till att bära Grupperingsplatserna är valda någorlunda centralt i norr mineringsgranater, hårdmål och syd på allmänt kända orter för att öka Igenkänningsfaktor. Precisionsbekämpningssystem Raketartilleri har via sin utformning möjlighet till att bära och större verkansdelar mineringsgranater, hårdmål precisionsbekämpningssystem

Eksjö

Ex NORD Avstånd fåge Lycksele-Kal Lycksele-Öst Lycksele-Sun

Ex SYD Avstånd fåge Eksjö-Malm Eksjö-GBG à Eksjö-Karlsta Eksjö-Stockh Eksjö-Visby

och större verkansdelar. Artilleri & Luftvärn

27


Bandvagn 410 under körprov i Tyskland utförda vid tyska försvarsmaktens tekniska centra i Trier.

Många tester och försök före leverans av Eldenhet 98 Tyska Diehl Defence är systemleverantör till luftvärnets nya verkansystem Eldenhet 98. Hur har Diehl arbetat med utvecklingen och utprovningen av systemet? Detta beskrivs översiktligt av Diehls Stefan Matzka. “High-tech weapons such as the Swedish air defence-system Eldenhet 98 must be up to the manifold challenges of longterm use even under extreme climatic conditions because soldiers deserve to be provided with optimal equipment during their missions. Therefore weapon systems are subjected to numerous and complex tests. The ML-98 launcher developed by Diehl also had to pass extensive tests prior to delivery. Material fatigue, for example, had to be analyzed to guarantee long service life of the launcher. For this purpose, the finite element method (FEM), a numerical procedure for strength and deformation analysis of solids, was used based on the results from driving tests carried out at the Federal Armed Forces Technical Center 41 in Trier, Germany. 28

Protecting components During these tests, ML-98 was equipped with sensors for vibration measurement and was strained to its limits on the carrier vehicle Bv 410 from BAE Systems Hägglunds. The results were included in the analyses and contributed to optimization of the launcher design. However, that's not all. The impact of an IRIS-T guided missile during launch on the overall system had to be analyzed. Particular attention was paid to the enormous heat development during rocket motor burn. The following question arose: Which components are affected and should be protected, if required? The rubber tracks of the carrier vehicle Bv 410 reinforced with steel cores immediately caught the eye. In order to protect them, a fireproof and heat-resistant covering sheet Artilleri & Luftvärn


Simuleringsprov för test av påverkan av elektromagnetiska pulser (EMP). Bild till höger vidare skyttens operationscentral under inomhusgruppering.

hanging over the rear edge of the launcher frame was used during missile launch. This covering sheet also must withstand the worst case, a so-called hang-fire. Therefore, burn tests were carried out during which heat acted on the covering sheet throughout the entire burn time of the rocket motor.

Environmental impacts When developing new weapon systems, environmental impacts also have to be taken into account. It is a matter of course that they should be operational in all weather conditions, in both arctic temperatures and tropical heat, under the influence of wind and rain or dust and sand. To ensure this, various tests were carried out, for instance, in cold chambers. Particular environmental influences occurring when nuclear weapons are used also must be considered. Hence, the launcher’s resistance to nuclear electromagnetic pulses (NEMP) was proven during complex tests. These pulses are similar to a lightning stroke but have a considerably steeper voltage rise. Associated tests were performed at the Bundeswehr Research Institute for Protective Technologies and NBC Protection in Münster and were passed with excellence. Artilleri & Luftvärn

Launcher and missile electronics were not damaged and operated properly even after the tests. These examples show the intensity and extent of tests carried out on equipment for military use. The basis for meeting the high requirements was a careful development to be able to provide the Swedish Armed Forces with a high-performance, state-of-the-art weapon system.”

Stefan Matzka is marketing manager for the business unit Ground Based Air Defence of Diehl Defence. Matzka joined Diehl Defence after twelve years of active service in the German Air Force. He studied aerospace engineering at the Bundeswehr University in Munich and served in his military career as an Air Defence Officer in different weapon systems.

29


Generallöjtnant

FOLKE REHNSTRÖM, 1942-2020 En av artilleriets högsta företrädare, generallöjtnant Folke Rehnström är död. Han avled i en ålder av 77 år den första september efter en längre tids sjukdom. Folke Rehnström föddes i Halmstad och efter viss tvekan bestämde han sig efter studentexamen och värnplikt för en militär yrkeskarriär. År 1967 utnämndes han till fänrik och fick sin första befattning vid dåvarande Wendes Artilleriregemente, A 3. Folke Rehnström avslutade sin framgångsrika karriär som yrkesofficer med att 1996 utnämnas till generallöjtnant och innan pensionen var han chef för en av Försvarsmaktens dåvarande främsta befattningar, Högkvarterets Krigsförbandsledning. År 1983 befordrades Rehnström till överstelöjtnant och fick befattning som chef för Försvarsstabens Planeringslednings programavdelning. Under åren 1987-1988 var han bataljonschef vid Karlskrona Kustartilleriregemente (KA 2). Rehnström befordrades till överste 1989 då han var överdirektör och ställföreträdande generaldirektör för Försvarets Materielverk (1989–1994). År 1991 blev han generalmajor och utnämndes 1995 till stabschef för Norra militärområdet.

30

Hade glimten i ögat Under sin karriär var Folke mycket uppskattad på alla de ställen han arbetade. Han var en mycket omtänksam, vänlig, generös och humoristisk person med glimten i ögat. Eter sin pension jobbade Folke som styrelsemedlem och operativ controller i Rote Consulting där hans gedigna analys-och planeringsförmåga kom väl till pass.1969 träffade Folke sin stora kärlek Gunilla (Nilla). Tre år senare stod bröllopet. Via Nillas föräldrar fick paret tillgång till ett fantastiskt ställe i Sörfjärden, norr om Hudiksvall. År 2007 gick flyttlasset från Stockholm till Hudiksvall för att kunna tillbringa mer tid i Sörfjärden. Efter att fått besked om att hans sjukdom tagit ett mer aggressivt förlopp ville Folke avsluta sitt liv hemma i sitt älskade Sörfjärden. Sammanställt av vännerna, tidigare ÖB, general Owe Wiktorin och generallöjtnant Johan Kihl.

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition

Specialammunition Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

31


Hög tid att fira 150-års jubileum

Inbjudan till årsmöte 2021

Artilleri och Luftvärnsklubbens stora jubileum närmar sig med stormsteg. 2021 fyller Artilleri och Luftvärnsklubben 150 år.

Artilleri- och luftvärnsklubben kallar medlemmarna till årsmöte. Med tanke på rådande läge avseende Covid-19 kommer årsmötet 2021 att genomföras digitalt och via telefon.

För att fira och hedra denna ärevördiga klubb pågår nu ett arbete med att finna formerna för hur jubileumsfirandet ska genomföras. Av vad som hittills utkristalliserat sig från den arbetsgrupp som styrelse utsett med major Mats Nilsson som projektansvarig är att en högtidligare jubileumsdag genomförs under september-oktober månad med preliminär plats Karlbergs slott i Stockholm. Dock sker all planering med beaktan på hur situationen avseende Covid-19 utvecklar sig och i vilken utsträckning där är lämpligt och möjligt att genomföra aktiviteterna. Det kommer också att ske någon form av firande på respektive garnisonsort i Boden och Halmstad. Datum för dessa är ännu inte planerade. Men, håll utkik i kommande nummer av tidskriften och på klubbens webbplats www.artlvklubben.se där mer och detaljerad information kommer att presenteras om de olika aktiviteterna. Information kommer också att spridas där så är möjligt via Försvarsmaktens intranät Emilia.

32

Onsdag 2021-02-17 kl. 16.00 till ca 18.00 Årsmötet sker via det digitala mötesverktyget Microsoft Teams samt telefon. Handlingar och underlag kommer, om så önskas och begärs, att skickas via e-post till deltagarna. Program 16.00-17.00 Årsmöte 17.00 Information Artilleri- och Luftvärns- klubben 150 år Vad händer inom luftvärnsområdet 18.00 Vad händer inom artilleri-området Anmälan Senast 2021-02-13 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om deltagande via Microsoft Teams eller telefon. De som deltar via telefon skall anmäla e-post adress om de önskar få underlaget inför årsmötet skickat till sig. Instruktioner för hur du ansluter till mötet skickas senast 2021-02-14 till de som anmält sig. Mer information kommer på www.artlvklubben.se samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebook-sida i början på januari.

Artilleri & Luftvärn


Överste 1. graden

SVEN SJÖLANDER 1935-2020 En framstående företrädare för arméns luftvärn är död. Överste av första graden och förre luftvärnsinspektören Sven Sjölander, Upplands Väsby har lämnat oss. Han blev 85 år. Sven Sjölander föddes och växte upp i Göteborg. Han genomförde värnplikten vid Göta Luftvärnsregemente (Lv6). Efter genomförd officersutbildning 1956 utnämndes han till fänrik. Sven Sjölander blev generalstabsofficer 1967 och tjänstgjorde vid såväl Arméstaben (AST) som Försvarsstaben (FST) fram till 1976 med avbrott för trupptjänstgöring på förband. År 1976 utnämndes han till chef för AST luftvärnsavdelning och med detta inledde Sven Sjölander sitt mångåriga arbete med att utveckla luftvärnets förmågor. Tre år senare fick han befattningen som chef för Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv5) och utnämndes till överste. En uppgift som samtidigt innebar en utmaning för Sven då förbandet skulle avvecklas men uppgiften gav honom viktiga erfarenheter. Ytterligare tre år senare utnämndes Sven Sjölander till översta av första graden och utsågs till luftvärnsinspektör.

Gladlynt och rättfram Som person var Sven gladlynt och rättfram, vilket gjorde honom omtyckt. Han var också mycket kunnig inom sitt område. Hans insikter om hur ett framtida luftvärn skulle utformas bidrog till skapandet av ett modernt luftvärn.

Artilleri & Luftvärn

Sven trodde på den enskilda människans förmåga vilket vägledde honom i utvecklingen av luftvärnets organisation och ledning. Hans långa tjänstgöring gjorde också att han hade en god personkännedom, vilket också kom att påverka ledningsskiktet inom luftvärnet långt efter sin abrupta avgång. En avgång som skedde med mycket kort varsel då han stred mot ÖB och försvarsledningen när beslut om att avveckla Lv4 lyftes fram till politikerna. Ett förslag som Sven Sjölander ansåg var felaktigt och inte var analyserat i dialog med luftvärnets ledning innan förslaget fördes fram till den politiska nivån. Situationen med det ur luftvärnsinspektörens felaktiga avvecklingsförslaget ledde till att Sjölander avgick med omedelbar verkan 1992. Efter sin avgång kunde Sven tillbringa mer tid i naturen, vilket han var mycket förtjust i. Han köpte en fastighet på Gräsö i Roslagen och kunde därmed också njuta av sitt stora fritidsintresse – fiske. Sven Sjölander efterlämnar hustrun Kjerstin, sonen Magnus med familj samt övrig släkt och vänner. Sammanställt av: före detta luftvärnsinspektörerna, överstar av 1.gr Leif Gunnerhell och Stig Schyldt

33


Artilleri- och luftvärnsklubben

Dags att betala årets medlemsskap

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Överste Magnus Ståhl Artilleriregementet Boden 0921-34 80 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se

I början av nästa år är det dags för dig som medlem att hålla utkik i brevlåda för då dimper årets faktura för ditt medlemskap ned.

Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri och Luftvärnsklubben är beroende av sina medlemmar och därmed också medlemsavgiften för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Bankgiro 833-4278

Tidskriften du nu läser detta i ges ut av klubben fyra gånger per år och skickas ut till alla medlemmar. Utöver detta anordnas seminarier med intressanta föreläsare samt klubbmöten. Sedan några år tillbaka faktureras medlemsavgiften enligt en ny rutin i föreningen, vilket underlättar styrelsens uppföljning av medlemsavgiften. Har du frågor angående ditt medlemskap eller betalningen av din faktura, ber vi dig kontakta sekreteraren Lars Mörrby (070-217 02 16) eller via e-post: lars.morrby@fmv.se Utträde ur föreningen ska anmälas till medlemsansvarig.

34

Adress

Artilleri-Tidskrift Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2020 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

35


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

Eldkraft i alla lägen

ARCHER – MORE THAN A GUN

ARCHER utgör nästa generations mobila artillerisystem, Mobility, Survivability, Effect and Endurance, utvecklad för konfl ikter med komplex hotbild. Systemets Archer brings the indirect fire to an eldkraft och mobilitet är optimeratcapability för att understödja entirelymarkförband new level. snabbrörliga – i alla lägen. BAE Systems Bofors i Karlskoga utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter och system och bidrar till en stärkt nationell säkerhet och försvarsförmåga. www.baesystems.com

Liljedal Com munication 2020

ARCHER