Page 1

plan 2015, 2016

växjö stift och prästlönetillgångar i växjö stift

Budget 2014


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Och så vidare var temat för det möte jag kal�lade diakoner och präster till inför den nya mandatperioden. Det var då dessa valde sina företrädare i domkapitlet och även ersättare där för biskop och domprost. Även om detta var det formella skälet till mötet så var det ett möte i första hand för reflektion och inspiration, gemensam bön och lovsång. Och så vidare skulle jag vilja se som vår inriktning för den nya mandatperioden som vi nu går in. Och står för enhet och gemenskap. För det gemensamma uppdraget vi har som kyrka och som enskilda döpta. Uppdraget att föra den kristna tron vidare till människors befrielse och glädje och för en bättre värld. Så i betydelsen hur, på vilket sätt vi ska utföra vårt uppdrag och vara som kyrka. Varje tid kräver sina former och modeller för verksamheten. Om vi ser vårt gemensamma uppdrag och den enhet som finns i Kristus kan vi tillåta mångfald i verksamheten. Vidare anger riktningen framåt och ständigt vidare ut mot världen. Ängelns budskap till herdarna var att glädjen gällde hela folket. Om

vi vet var centrum är behöver vi inte ägna oss åt gränserna och utestänga någon. Och vägen vidare heter till tro. Det är en stark budget vi lägger fram för 2014. Det beror till stor del på att vi tog en del avgörande beslut för ett par år sedan som innebar att vi drog ner på personalstyrkan på stiftskansliet. Men trots det måste vi vara medvetna om att den ekonomiska framtidsprognosen anger att ytterligare besparingar på sikt kan bli nödvändiga. I tacksamhet till glädjens Herre som ger oss uppdraget går vi nu vidare i Jesu namn! Er tillgivne +Jan-Olof biskop

Svenska kyrkan, Växjö stift box 527, 351 06 Växjö tfn 0470-77 38 00 fax 0470-77 38 90 besöksadress: Östrabo www.svenskakyrkan.se/växjöstift vaxjostift@svenskakyrkan.se

© svenska kyrkan, växjö stift 2014 grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKON omslagsfoto Sara Peterson upplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat tryckeri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

Växjö stift organisationsnummer 07-252010-0062 bankgiro 5469-4989 plusgiro 86 59 22-9 Prästlönetillgångar i Växjö stift organisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484 plusgiro 6 89 36-4

2


Budget

ID-dokument

Stiftets grundläggande uppdrag Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.   Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder.   Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorganisationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Detta betyder • I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift. • Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdraget, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget. • Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag. • Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning omsorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser. • Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt. Vårt arbete ska präglas av • • • •

Trohet mot det av Kristus givna uppdraget Lyssnande och lärande Kunnande och kreativitet Trovärdighet och ansvarstagande

FAKTA

Svenska kyrkan

Församlingar och stift 2012 hade Svenska kyrkan 1429 församlingar och 883 pastorat, och folkmängden var 9 558 388 varav antalet tillhöriga 6 449 542. Detta motsvarar 67,5 procent av landets befolkning. Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 191 församlingar uppdelade i 79 pastorat och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2012 var 632 492 varav 455 089 var kyrkotillhöriga. Det är 72,0 procent av befolkningen i stiftet. Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben. www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Lokal nivå Kyrkofullmäktige Kyrkoråd Regional nivå Stiftsfullmäktige Stiftsstyrelse Nationell nivå Kyrkomötet Kyrkostyrelsen

Innehållsförteckning Växjö stifts organisation _ ___________________________ 4

Prästlönetillgångarna ________________________________17

Växjö stifts ekonomi _ _________________________________ 5

Resultatbudget/plan_________________________________ 19

Verksamheten i siffror________________________________9

Ledamöter_ _______________________________________________ 23

Budgetsammanställning/plan___________________ 14

3


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Växjö stifts organisation Stiftsfullmäktige Biskop Stiftsstyrelse Biskop ordförande

Domkapitel Biskop ordförande Arbetsutskott

Kyrkobyggnadsutskott

Egendomsnämnd

Strukturutskott

Stiftskansli

Stiftsstyrelse

Stiftsfullmäktige

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; Arbetsutskott, Kyrkobyggnadsutskott och Strukturutskott.

Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Egendomsnämnd Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond.

Kansli

Domkapitel

Som verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet. Här återfinns ett stort antal yrkeskompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. En stor grupp medarbetare arbetar med egendomsförvaltning: inom detta område återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.

Domkapitlet, som har en självständig ställning i förhållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter. 4


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Växjö stifts ekonomi för 2014 och framåt Intäkter från kyrkoavgiften

för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.

År 2014 ökar intäkterna från kyrkoavgiften. Överlag ökar intäkterna för hela Svenska kyrkan på grund av att slutavräkningarna blivit betydligt högre än beräknat. Det betyder att vi fick alldeles för låga förskott för år 2012. Eftersom vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten så kan vi tillgodogöra oss 2012 års slutavräkning i budget 2014. På stiftsnivå innebär ökningen 4,3 procent från år 2013 till 2014. Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar för 2014 54 procent av stiftets totala intäkter.

Riktat församlingsbidrag (RFB) Kyrkomötet beslutade 2009 om ett riktat församlingsbidrag skulle destineras till stiftens församlingar. Bidraget villkorades till arbete med administrativa åtgärder som på sikt ska leda till effektivisering och frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgift. Sedan 2009 har Växjö stift beviljats RFB motsvarande ett belopp om 21 miljoner kronor som kan nyttjas till och med utgången av 2015.

Ökningen av kyrkoavgiften finansierar både löne- och kostnadsökningar för 2014. Prognosen visar att den procentuella ökningen inte kommer vara lika hög 2015 (+1,9 procent) och för år 2016 visar prognosen inte på någon ökning alls. År 2014 blir därför ett år där de ökade satsningarna bör vara av temporär karaktär för att inte öka kostnadsvolymen totalt.

För Växjö stift har stiftsstyrelsen beslutat om en prioriteringsordning i RFB-arbetet. De ekonomiska enheterna har erbjudits att gå med i en gemensam telefoniplattform (GTP), med möjlighet till en gratis växelfunktion från stiftskansliets sida, och även möjligheten att ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen (GIP). Som komplement till GIP har arbetet med att bygga gemensamma administrativa system (GAS) och arbetssätt påbörjats av nationell nivå. I första skedet handlar det om löne- och tidsredovisning samt ekonomisystem. Stiftkansliets personal arbetar aktivt för att se på vilket sätt och i vilken form dessa system kan erbjudas stiftets ekonomiska enheter över tid.

Erhållen ekonomisk utjämning För 2014 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 32 018 tkr, att jämföra med 31 883 tkr för 2013. Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräknas av nationell nivå vilka bestämmer ett beloppstak för varje stift. I budget 2014 för Växjö stift finansieras dock hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från prästlönetillgångarna, det vill säga stiftet erhåller inte något stiftsbidrag från nationell nivå. Till och med år 2012 hade stiftet en extraordinärt hög utdelning under ett antal år på grund av stormfällningarna 2005 och 2007, vilket även gav höga utdelningar till andelsägarna.

Målkapital Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet värdesäkras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga

Avkastning på investerat kapital Växjö stift har intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet reellt på 2 procent per år det vill säga innan inflation. För budget 2014 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,5 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftsstyrelsen ett nytt reglemente 5


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.

utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar samt pensionsavsättningar. Omorganisationen som trädde ikraft i februari 2012 har möjliggjort en minskning av personalkostnaderna och vi ser redan 2013 effekterna av detta. I övrigt görs en generell översyn av kostnaderna inför varje budgetår.

Bidrag till församlingar, samfälligheter samt övriga organisationer Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, samfälligheter samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2014. Under 2012 genomfördes en översyn av stiftsbidragen med kyrkoordningens vistelsebegrepp som grund. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar och övriga organisationer drygt 16 miljoner kronor för 2014. Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över och i takt med att kyrkoavgiftsintäkten successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme för att behålla nuvarande bidragsnivåer.

Stiftskansliet Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effektivitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning. Under 2014 planeraras en gemensam bibelutbildning med pilgrimsresa till Israel för den nytillträdda stiftsstyrelsen och stiftskansliets personal.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2013 att teckna avtal med de största bidragsmottagarna. Detta med avsikten att tydliggöra en långsiktighet i de åtagande stiftet gör genom att bevilja stiftsbidrag till sådana verksamheter som till exempel sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminalssjälavård.

Växjö stift står inför samma utmaningar som hela samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att stiftet tryggar återväxten och gör det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöverlämningar vid de tillfällen medarbetare lämnar på grund av ålderspension eller nyanställning. Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetsgivare rätt att behålla sin anställning till 67 års ålder. Under 2014 kommer en tillsvidareanställd att gå i ålderspension. I budget 2014 har planerats för förändring av innehåll i befattning i samband detta. 300 tkr har avsatts som medel för rekryteringsinsatser.

Framtidsprognos Kyrkoavgiftsintäkten är mycket beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Svensk ekonomi är på väg mot en återhämtning. Samtidigt väntas inflationen vara låg under ännu en tid, vilket beror på en svag efterfrågan i ekonomin. Det beror även på de senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen. Man ser dock tecken på global återhämtning.

Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman reducerats till 98 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser på alla typer av tjänster, vilket gör att totala lönekostnaden sjunker. Det gällande kollektivavtalet gäller till och med sista mars 2016 och den avtalsenliga löneökningen följer märket och landar på lägst 2,2 procent.

Växjö stift har i dagsläget en stabil ekonomisk situation. Det egna kapitalet uppgår till 74 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har

6


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Strategisk personalplanering När vi ser på framtiden avseende Växjö stift ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. En volymminskning kommer successivt att ske med anledning av det faktum att kyrkoavgiftsintäkterna över tid inte täcker årliga kostnadsökningar och löneökningar. Det förutsätter en långsiktig planering som redan påbörjats.

Ett antal beslut i stiftsstyrelsen tidigare år har medfört att en anpassning till minskade resurser redan gjorts. •

Diagrammet nedan åskådliggör historik och prognos för kyrkoavgiftsintäkten för perioden 2009-2019. En realistisk syn på de framtida intäkterna är av stor betydelse. Ökningen av kyrkoavgiftsintäkten för 2014 uppgår till 4,3 procent.

• • •

Trots en relativt hög ökning av kyrkoavgiftsintäkten 2014 kommer den procentuella ökningen framgent inte ha samma nivå. De alltmer begränsade resurserna innebär en prioritering på alla områden. I detta arbete är det viktigt att stiftet tar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och anpassar organisationen i samband med pensionsavgångar och övrig naturlig avgång.

Två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft i februari 2012. En stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012. En personlig prästtjänst avslutades i samband med pensionsavgång, budget 2013. En stiftsadjunkt på själavårdscentrum drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2013. En stiftsantikvarie ersattes med internrekrytering vid pensionsavgång, budget 2013.

Personalkostnader ovan skulle idag uppgå till drygt 3,5 miljoner kronor vilket inte hade rymts inom intäktsramen för 2014. Det ska ändå beaktas att intäkten från kyrkoavgiften återigen har ökat från år 2012. Både 2011 och 2012 minskade intäkten från kyrkoavgiften årligen. Sammanfattningsvis var den fleråriga anpassningen av personalkostnaderna en nödvändig åtgärd för framtiden.

7


Budget

2014 Svenska kyrkan, Växjö stift

Vårt gemensamma arbete bär frukt! Och så vidare anger biskopen som tema för nästa verksamhetsår. Det som han lyfter och hoppas ska vara den nya mandatperiodens inriktning presenteras i kronor och ören och på kommande sidor.

år. Just detta vill jag stanna vid. Det är vårt gemensamma arbete som bär frukt. En budget är och ska aldrig vara en enmansproduktion utan utvecklas över tid av anställda och förtroendevalda som i sin tur lägger örat mot marken och känner av vad som sker i stiftets församlingar.

Att spegla allt det som ryms av satsning, utveckling och arbetsinsats inom stiftsorganisationen för 2014 är omöjligt i ett budgetdokument som det som presenteras här. Då skulle sidorna behöva utökas i stor omfattning och det skulle bli detaljerat på ett sådant sätt att det övergripande lätt skulle försvinna i just alla dessa detaljer. Därför har vi valt att presentera en kortfattad verksamhetsidé och att med några kort meningar ge en bild av vad varje område rymmer.

Jag hoppas att det som de kommande sidorna beskriver ska ge en inblick i stiftets verksamhet och även väcka nyfikenhet och frågor kring de enskilda verksamhetsområdena. Du som läser detta är välkommen att höra av dig! Samtalet om stiftsorganisationens uppdrag och verksamhet är en angelägenhet för oss alla.

Goda medarbetare har planerat och tänkt, stiftsstyrelsen har berett och det slutgiltiga beslutet om budgeten har fattas av stiftets högsta beslutande nivå, stiftsfullmäktige.

Katarina Toll Koril, kanslichef katarina.toll.koril@svenskakyrkan.se 0470-77 38 87

Vi är många som har talat om prioriteringar, mål och vad stiftsorganisationen konkret ska göra under nästkommande

8


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Verksamheten i siffror Uppställda per verksamhetsområde Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.

Biskopen

Stiftsorganisation – gemensam administration

Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utom stiftets gränser. Under ett verksamhetsår innebär det bland annat präst- och diakonvigningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesledamöter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter samt lunch för personal och styrelser i samband med sommarens prästvigning. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-2 653

-2 775

För att kansliet ska kunna fungera behövs vissa gemensamma funktioner såsom ledning, reception/ växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och löneadministration. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

Budget

2014

-2 691

Budget

2014

Intäkter Kostnader

Intäkter Kostnader

-13 377 63

-12 563

-14 390

140

-14 530

Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

-2 754

Att leda stiftet och främja församlingsutveckling genom det långsiktiga arbetet med till tro.

Förtroendevald organisation Förvaltning De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen kräver såväl ekonomiska som personella resurser – prästlönetillgångarna för att fungera. 2014 är det första året på mandatperioden och resurser är avsatta för att stödja de nyvalda förtroendepersonerna i deras olika uppdrag. Av total budget för 2014 uppgående till 3 431 tkr avser 180 tkr revisionskostnader. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-4 714

-4 620

Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna. Budget 2013 Prognos 2013

Budget

2014

-3 431

Intäkter Kostnader

265

Belopp i tkr

-3 696

-110

Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.

-135

Budget

2014 -140

Intäkter Kostnader

17 542

-17 682

Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

9


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Kontraktsprostar Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-2 099

-1 699

2014

-1 884

-996

0

-3 371

-2 491

43

-2 534

Ekumeniska och internationella kontakter Ett sätt för Växjö stift att göra skillnad i världen är att genom ett långsiktigt engagemang för ekumenik och internationellt arbete visa på betydelsen av den världsvida kristna kyrkan. Inom detta kostnadsställe ryms arbetet med våra vänstift, Växjö stifts internationella råd samt stöd för församlingarnas flyktingarbete. I detta års budget avsätts medel för att möjliggöra en fördjupning av vänstiftsrelationerna – framförallt med vänstift i Tyskland och England. Till Växjö stifts internationella engagemang hör även relationen med

-1 177

Intäkter Kostnader

69

-1 246

Stiftet har under ett antal år fått en tydligare roll i att stödja församlingarna i deras administrativa arbete. Det handlar såväl om utbildningar i kyrkobokföring, det interna betalsystemet KBOK som att erbjuda stöd i frågor kring arkiv och diarium. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-4 530

-3 632

Budget

2014

-4 907

Intäkter Kostnader

191

-5 098

Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.

Intäkter Kostnader

Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.

2014

Församlingsstöd

Budget

2014

-700

Budget

Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.

-1 884

Stiftets roll i relation till församlingarna är primärt att stödja det pastorala arbete som sker på församlingsnivå. Inom ett litet antal områden behöver stiftet – som en pastoral nivå enligt Kyrkoordningen – utföra ett direkt pastoralt arbete. Detta uttrycks bland annat genom arbetet på minoritetsspråk men också genom de bidrag som stiftet ger såväl Sjukhuskyrkan som kyrkans arbete bland högskolans studenter.

-2 575

Belopp i tkr

Intäkter Kostnader

Främjande vistelseansvaret

Belopp i tkr

Budget 2013 Prognos 2013

Budget

Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.

Budget 2013 Prognos 2013

den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Årets budget rymmer också en nysatsning för att stödja församlingarnas arbete med att möta flyktingar.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) Sedan relationsförändringen med staten 2000 har stiftet fått ett helt nytt arbetsområde genom ansvaret att fördela den statliga ersättningen för Svenska kyrkans ansvar för det nationella kulturarvet. Detta arbete har resulterat i att stiftet också behöver bistå med antikvarisk kompetens men också stöd i frågor som rör exempelvis projektledning och upphandling. Inom kostnadsstället tas stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja sådana projekt som beviljats KAE. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-1 687

-1 907

Budget

2014

-1 588

Intäkter Kostnader

700

-2 288

Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt. 10


Budget

Utbildning och utveckling i församling

Själavårdscentrum

Stiftets uppdrag att främja församlingarnas grundläggande uppdrag blir synligt under detta kostnadsställe. Syftet är primärt att rusta dem som på olika sätt verkar som ledare i församlingsverksamheten. Här ryms satsningar på fortbildningar för församlingarnas förtroendevalda men också stiftets insatser för att stödja arbetet med åldersgruppen 0-18. I årets budget ryms dessutom nysatsningar på fortbildning för dem med en kyrklig profilutbildning i form av en fortbildningsvecka. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-3 747

-3 676

-3 469

Intäkter Kostnader

914

Ett centralt uppdrag för stiftets Själavårdscentrum är att erbjuda samtalsstöd och handledning för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Vården av det heliga tar här gestalt i samtalets form. Inom detta kostnadsställe redovisas framförallt kostnader och intäkter för arbetshandledning samt stiftets del i den nationella telefonsjälavården; Själavårdscentrum fortbildar också församlingspersonal i själavårdsfrågor vilket avspeglas i budget 2014. I årets budget avsätts också medel för att stiftet ska kunna gå in i den planerade nationella själavården över internet. Budget 2013 Prognos 2013

Budget

2014

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Belopp i tkr

-4 383

-2 146

Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.

-2 536

Budget

2014

-2 508

Intäkter Kostnader

70

-2 578

Att genom samtal, handledning och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.

Rekrytering till kyrklig tjänst

Miljö

Stiftets arbete med rekrytering syftar främst till insatser för de fyra profilutbildningarna – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under kostnadsstället ryms exempelvis praktik- och kurskostnader men även lönekostnader för pastorsadjunkter. Mycket av den verksamhet som ryms inom kostnadsstället är grundat i beslut på nationell nivå och är därför relativt konstanta år från år.

Stiftets arbete med hållbarhet och miljö ska under 2014 ta sikte på att väcka nytt engagemang i församlingar som tidigare jobbat med Svenska kyrkans Miljödiplomering och att få nya församlingar och enheter att arbeta målmedvetet för en minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, med Ljussteg och Miljödiplomering som främsta verktyg.

Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-7 594

-7 369

Fördjupande dialog, kurser och aktiviteter utifrån samtalsmaterialet Himlakropp ska också erbjudas.

Budget

2014 -7 217

Intäkter Kostnader

6

Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-7 223

Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.

-589

-459

Budget

2014 -455

Intäkter Kostnader

8

-463

Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning, i ord och handling. Antalet församlingar som genomgått arbetet med Ljussteget och som kommit igång med ett arbete i Svenska kyrkans miljödiplomering ska på en tvåårsperiod fördubblas.

11


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Kommunikation och media

byggnaden och arbetet kommer att färdigställas under våren 2014. För året budgeteras ommålning av fasader till flygelbyggnader samt markarbeten och vägunderhåll.

Stiftets kommunikations- och informationsarbete har fått ökad betydelse inte bara som ett sätt att möta församlingarna utan också som ett led i stiftets främjandeuppdrag. Att arbeta med kommunikationsfrågor blir en del i att skapa levande gemenskap, på såväl stifts- som församlingsnivå. I detta års budget ryms kostnader för stiftets olika kommunikationskanaler men också en satsning som syftar till att öka stiftsorganisationens möjlighet att bistå församlingarna i kommunikationsfrågor. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-2 626

-2 430

Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-2 998

-2 736

-4 077

Intäkter Kostnader

160

-4 237

Samarbetspartners och bidrag

Intäkter Kostnader

78

2014

Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.

Budget

2014

-3 437

Budget

-2 814

Fördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2014 redovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfälligheter specificeras inte. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2014 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 650 tkr för 2014.

Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta media.

Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets anställda personal.

Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor och frågan vad huvudmannaskapet innebär såväl för skola som för stiftsorganisation kommer att ligga i fokus under 2014.

Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Den ökade intäkten från kyrkoavgiften ger möjlighet att med ledning av denna plan öka fastigheternas reparationsoch underhållskostnaderna för 2014.

Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

-15 312

-14 860

Budget

2014

-16 607

Intäkter Kostnader

770

-17 377

Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.

De kostnader som redovisas i budget 2014 rör byggnaderna Östrabo med flygelbyggnader samt stiftskansliets huvudbyggnad Östraboliden. Två av de fyra flygelbyggnaderna har sedan tidigare renoverats och anpassats till en fungerande kontorsmiljö. Under 2013 påbörjades en omfattande renovering av tredje flygel-

12


Budget

Finansiering Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgiften, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital samt ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Växjö stifts ekonomi för 2014 och framåt” på sid 5. Budget 2013 Prognos 2013 Belopp i tkr

67 753

67 801

Budget

2014

Intäkter Kostnader

69 768

75 728

-5 960

Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.

13

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Sammanställning över budget 2014 samt plan 2015–2016 (belopp i tkr)

redovisning per kostnadsställe Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Intäkter

Kostnader

Plan 2015

Plan 2016

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Biskopen

-2 653

-2 775

-2 691

63

-2 754

-2 758

-2 813

Förtroendevald organisation *

-4 714

-4 620

-3 431

265

-3 696

-3 817

-3 683

-13 377

-12 563

-14 390

140

-14 530

-14 875

-15 082

-110

-135

-140

17 542

-17 682

-143

-142

Kontraktsprostar

-2 099

-1 699

-1 884

0

-1 884

-1 931

-1 970

Främjande vistelseansvaret

-2 575

-3 371

-2 491

43

-2 534

-2 597

-2 649

-996

-700

-1 177

69

-1 246

-1 206

-1 231

Församlingsstöd

-4 530

-3 632

-4 907

191

-5 098

-5 030

-5 130

Kyrkoantikvarisk ersättning

-1 687

-1 907

-1 588

700

-2 288

-1 628

-1 660

Utbildning och utveckling i församling

-3 747

-3 676

-3 469

914

-4 383

-3 556

-3 627

Rekrytering till kyrklig tjänst

-7 594

-7 369

-7 217

6

-7 223

-7 397

-7 545

Själavårdscentrum

-2 146

-2 536

-2 508

70

-2 578

-2 571

-2 622

-589

-459

-455

8

-463

-466

-476

Kommunikation och media

-2 626

-2 430

-2 736

78

-2 814

-2 727

-2 781

Stiftets fastigheter på Östrabo

-2 998

-3 437

-4 077

160

-4 237

-3 609

-3 681

Samarbetspartners och bidrag

-15 312

-14 860

-16 607

770

-17 377

-17 022

-17 448

67 753

67 801

69 768

75 728

-5 960

70 883

71 040

0

1 632

0

96 748

-96 748

-450

-1 500

Stiftsorganisation - gemensam administration Förvaltning - prästlönetillgångarna

Ekumeniska och internationella kontakter

Miljö

Finansiering Resultat

* Av total budget för 2014 uppgående till 3 431 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.

14


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Bidrag och internationell diakoni och mission (belopp i tkr) Utfall 2012

Budget 2013

Budget 2014

Tallnäs ekonomiska förening

2 675

2 675

2 675

S:t Sigfrids folkhögskola

1 950

1 950

1 950

Oskarshamns folkhögskola

1 100

1 100

1 100

250

400

400

25

0

0

180

180

180

SKUT-rådet i Växjö stift

30

30

30

Bidrag till Wallquistpriset

25

25

25

0

95

95

6 235

6 455

6 455

Bidrag till andra organisationer

Svenska kyrkans unga* Johannelunds teologiska högskola Hela människan i Jönköping, Kalmar och Växjö

Att fördela löpande under året:

* 250 000 kronor avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2014, resterande 150 000 kronor ska

reserveras om behov uppkommer under året. Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

Internationell diakoni och mission Svenska kyrkans internationella arbete

650

660

650

650

660

650

Investeringsbudget 2014 samt plan 2015–2016 (belopp i tkr)

Plan 2015

Plan 2016

700

500

500

500

Datainvestering och elektronisk utrustning*

1050

500

300

300

Övriga inventarier**

1000

800

500

500

2750

1 800

1300

1300

Investeringar Byggnader och markanläggning

Budget 2013

Budget 2014

* Högre datainvesteringar 2013 med anledning av anslutning till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform ** Avser renovering och ombyggnad av lokaler samt inventarieköp. 15


Budget

2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Resultatbudget 2014 samt plan 2015–2016 (belopp i tkr)

Utfall 2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift

39 617

40 430

40 479

42 210

43 018

43 004

Erhållen ekonomisk utjämning*

78 281

31 883

31 890

32 018

32 225

32 396

Nettoomsättning

17 007

17 203

16 584

18 106

18 468

18 837

3 385

2 933

3 706

1 470

1 000

1 020

Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter

1 208

3 044

1 116

1 444

1 549

1 580

139 498

95 493

93 775

95 248

96 261

96 838

-66 018

- 20 596

-19 784

-21 302

-21 728

-22 162

Verksamhetens kostnader Lämnad ekonomisk utjämning Kostnader för varor, material och tjänster

-926

- 1 400

-1 111

-1 133

-1 156

-1 179

Övriga externa kostnader

-20 043

- 24 576

-19 838

-22 739

-22 264

-22 117

Personalkostnader**

-51 768

- 48 821

-51 260

- 49 962

-51 519

-52 803

Avskrivning av anläggningstillgångar

-1 557

- 1 500

-1 550

-1 612

-1 644

-1 677

-140 312

- 96 893

-93 543

-96 748

-98 311

-99 938

Ränteintäkter

2 063

1 400

1 400

1 500

1 600

1 600

Reslultat

1 249

0

1 632

0

-450

-1 500

Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat

* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. **I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter 3 939 tkr för 2014.

Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2014 Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr). Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2013-01-01 hade Växjö stift ett redovisat eget kapital på 73 168 tkr.

16


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2014 För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2014 budgeteras ett resultat före skatt på 58,6 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 52,6 mnkr.

Skogen Just nu verkar konjunkturen vända upp igen efter några år med stark oro på finansmarknaderna och låg aktivitet på byggmarknaden. Efterfrågan på skogsprodukter är dock splittrad. Konsumtionen av tryckpapper sjunker stadigt och flera pappersbruk har lagts ner. Nybyggnationen av småhus ökar dock i USA och det påverkar hela marknaden för träprodukter. En viss optimism har därför börjat spira och vi räknar med något ökande efterfrågan och sakta stigande virkespriser. Budgeten följer vår långsiktiga avverkningsplan som fastställts för skogsförvaltningen. På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda mekaniska plantskydd i stor skala. Erfarenheterna är överlag goda, men i vissa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyddet visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behandling i liten skala är därför fortfarande nödvändig. Behovet av lövröjningar är fortfarande stort och vi planerar att röja 1850 ha 2014. Utöver egen arbetskraft använder vi oss av externa resurser i form av röjningsentreprenörer, för att ha en möjlighet att klara av behoven.

17


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Jordbruket Priset på mjölkprodukter har börjat vända upp igen efter några magra år som pressat mjölkgårdarna svårt. Vi tror på en förbättrad lönsamhet för dem som klarat sig igenom detta stålbad och effektiviserat sin verksamhet. Även när det gäller jordbruket hyser vi därför en försiktig optimism inför framtiden även om vi vet att lönsamheten också är starkt beroende av politiska beslut i EU. Budgeterat resultat för jordbruket med tillhörande upplåtelser för 2014 beräknas bli cirka 4,3 mnkr.

Prästlönefonden Vid 2013 års början bytte vi förvaltningskoncept och har placerat kapitalet i fonder med etisk inriktning. Börskurserna har hittills under 2013 gått upp starkt. Räntorna är fortsatt låga. Analytikerna förutspår långsamt stigande räntor från 2015 men utvecklingen är mycket svår att förutsäga. Det är som alltid omöjligt att förutsäga när denna starka utveckling av börserna kommer att brytas och vi får en nedgång. Vi har vid budgeteringen för 2014 räknat med ett positivt resultat och utdelningen från fonderna som avkastning vid resultatberäkningen.

Miljöfrågor Svenska kyrkans PEFC förening och Svenska kyrkans FSC förening har nu slagits ihop och stiften samarbetar om en kvalificerad resurs som stöder miljöarbetet. Att ha tillgång till en sådan är helt nödvändigt med tanke på hur komplicerat arbetet med skogscertifieringen har blivit.

18


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget per rörelsegren (belopp i tkr) Utfall 2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Intäkter

110 606

101 565

111 265

105 850

105 998

107 248

Kostnader

-56 286

-53 793

-56 412

-55 478

-54 027

-54 056

Resultat

54 320

47 772

54 853

50 372

51 971

53 192

Intäkter

10 669

10 730

10 540

10 570

10 695

10 815

Kostnader

-6 696

-6 315

-6 245

-6 295

-6 355

-6 375

Resultat

3 973

4 415

4 295

4 275

4 340

4 440

Intäkter

17 633

7 000

6 300

6 000

6 100

6 200

-792

-1 000

-700

-600

-614

-625

16 841

6 000

5 600

5 400

5 486

5 575

Summa intäkter

138 908

119 295

128 105

122 420

122 793

124 263

Summa kostnader

-63 774

-61 108

-63 357

-62 373

-60 996

-61 056

75 134

58 187

64 748

60 047

61 797

63 207

4 247

2 000

3 500

2 000

1 000

1 000

Skogsbruk

Jordbruk

Prästlönefond

Kostnader Resultat

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-11 490

Skatt

-9 352

-5 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Resultat

58 539

55 187

62 248

56 047

56 797

58 207

0

-3 000

-1 600

-3 400

-3 400

-3 400

58 539

52 187

60 648

52 647

53 397

54 807

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

19


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Skogbruk (belopp i tkr) Utfall 2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

104 902

96 872

106 628

101 005

100 993

102 043

639

706

621

720

770

855

Jakt, fiske

3 723

3 910

3 980

4 055

4 165

4 280

Övriga intäkter

1 342

77

36

70

70

70

110 606

101 565

111 265

105 850

105 998

107 248

Avverkning

-24 793

-22 000

-24 469

-22 589

-22 454

-21 650

Skogsvård

-15 878

-15 021

-14 909

-15 849

-14 478

-15 296

962

250

-228

-28

50

0

Gemensamma kostnader

-1 125

-1 984

-1 610

-1 817

-1 783

-1 792

Vägar

-3 698

-2 595

-2 500

-2 771

-2 784

-2 803

Övriga fastighetskostnader

-3 278

-3 662

-3 824

-3 369

-3 361

-3 130

-227

-320

-320

-245

-250

-255

-8 249

-8 461

-8 552

-8 810

-8 967

-9 130

-56 286

-53 793

-56 412

-55 478

-54 027

-54 056

54 320

47 772

54 853

50 372

51 971

53 192

4 218

2 000

3 500

2 000

1 000

1 000

58 538

49 772

58 353

52 372

52 971

54 192

Intäkter Virke Markarrende

Summa intäkter

Kostnader

Förändring skogsvårdsskuld

Egendomsnämnd Administration Summa kostnader

Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultat

20


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Jordbruk (belopp i tkr)

Utfall 2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Intäkter Arrenden, hyror

10 680

10 495

10 530

10 655

10 780

47

50

45

40

40

35

10 669

10 730

10 540

10 570

10 695

10 815

Fastighetskostnader

-2 621

-2 785

-2 715

-2 685

-2 725

-2 735

Befarad kundförlust

-569 -46

-70

-70

-52

-53

-54

Administration

-1 835

-1 860

-1 860

-1 958

-1 977

-1 986

Summa kostnader

-6 696

-6 315

-6 245

-6 295

-6 355

-6 375

3 973

4 415

4 295

4 275

4 340

4 440

29

0

0

0

0

0

4 002

4 415

4 295

4 275

4 340

4 440

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

3 000

6 800

6 000

6 100

6 200

6 000

6 100

6 200

Försäkringsersättning Övriga intäkter Summa intäkter

10 507 115

Kostnader

Egendomsnämnd

Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultat

Resultatbudget – Prästlönefond (belopp i tkr) Utfall 2012 Intäkter Ränta Utdelning

70 3 924

Realisationsresultat

13 639

4 000

-500

Summa intäkter

17 633

7 000

6 300

-227

-300

0

0

0

0

-47

-70

-70

-53

-54

-55

Kostnader Förvaltare Egendomsnämnd Övrig administration

-518

-630

-630

-547

-560

-570

Summa kostnader

-792

-1 000

-700

-600

-614

-625

Resultat Avsättning värdesäkring

16 841

6 000

5 600

5 400

5 486

5 575

0

-3 000

-1 600

-3 400

-3 400

-3 400

21


Budget

2014 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr)

Utfall 2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

104 902

96 872

106 628

101 005

100 993

102 043

Arrende

14 869

15 296

15 096

15 305

15 590

15 915

Prästlönefond

17 633

7 000

6 300

6 000

6 100

6 200

Övriga intäkter

1 504

127

81

110

110

105

138 908

119 295

128 105

122 420

122 793

124 263

Avverkning

-24 793

-22 000

-24 469

-22 589

-22 454

-21 650

Skogsvård

-15 878

-15 021

-14 909

-15 849

-14 478

-15 296

962

250

-228

-28

50

0

-1 125

-1 984

-1 610

-1 817

-1 783

-1 792

Fastighetskostnader

-11 222

-10 642

-10 639

-10 425

-10 470

-10 268

Befarad kundförlust

-569

Egendomsnämnd

-320

-460

-460

-350

-357

-364

Administration

-10 829

-11 251

-11 042

-11 315

-11 504

-11 686

Summa kostnader

-63 774

-61 108

-63 357

-62 373

-60 996

-61 056

75 134

58 187

64 748

60 047

61 797

63 207

4 247

2 000

3 500

2 000

1 000

1 000

Intäkter Virke

Summa intäkter

Kostnader

Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-11 490

Skatt

-9 352

-5 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Resultat

58 539

55 187

62 248

56 047

56 797

58 207

0

-3 000

-1 600

-3 400

-3 400

-3 400

58 539

52 187

60 648

52 647

53 397

54 807

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

22


Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017 Presidium: Ordförande Bruno Edgarsson, Bolmsö (c) 1:e vice Elsa Jönsson, Växjö (s) 2:e vice Sofia Rosenquist (posk) Anton V Härder (s) Emma Johansson (s) Birgitta Lindén (s) Evy Annér (s) Göte Svensson (s) Jan-Erik Forsberg (s) Johanna Reistad (s) Arne Ahlgren (s) Anita Andersson (s)

Ledamöter valda för perioden 2014-2017

Stiftsstyrelse stiftsstyrelse.vaxjostift@svenskakyrkan.se ORDINARIE ERSÄTTARE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Domprost Thomas Pettersson, Växjö Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) Birgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK) Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c) Anders Åkesson, Kalmar (c) Elsa Jönsson, Växjö (s) Jonas Karlsson, Nybro (s) Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s) Johanna Reistad, Jönköping (s) Mats Nilsson, Vislanda (c) Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Bella Aune, Värnamo (c) Annette Rehn, Smålandsstenar (c) Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Roland Björn, Jönköping (posk) Olle Sandahl, Ör (posk) Birgit Lerman, Växjö (posk) Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA) Bertil Olsson, Lammhult (kr) Annika Stacke, Lammhult (Vägen)

Kenneth Åberg (s) Anna-Stina Sjöholm Söder (s) Elsa Jönsson (s) Jonas Danielsson (s) Nils-Erich Reuterdahl (BorgA) Bo Gunnar Åkesson (BorgA) Bengt Arvidsson (BorgA) Johnny Lilja

(BorgA)

Bruno Edgarsson (c) Mats Nilsson (c) Carl-Johan Sigvardsson

(c)

Anders Åkesson (c)

Egendomsnämnd egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c) Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s) Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA) Evy Annér, Nybro (s) Nils Grönqvist, Gullaskruv (c) Thomas Linder, Kalmar (posk) Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

Veine Backenius (c)

ERSÄTTARE Per Ragnarsson, Lenhovda (c) Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s) Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA) Göte Svensson, Långasjö (s) Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c) Tore Karlsson, Månsarp (posk) Magnus Hedin, Växjö (Vägen)

Nils Grönkvist (c) Margareta Andersson (c)

Domkapitel domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se

Stig-Göran Fransson (c) Bella Aune (c) Annette Rehn

ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf. Diakon Helena Ask, Huskvarna Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Margareta Andersson, Åseda (c) Birgitta Lindén, Rockneby (s) Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

(c)

Kjell Gustafsson (c) Håkan Persson (FK) Dag Sandahl

(FK)

Håkan Sunnliden (FK) Börje Duvell (kr) Leif Petersson (kr) Katarina Åkesson (kr)

ERSÄTTARE Annette Geyer, Vissefjärda Annette Geyer, Vissefjärda Pär-Magnus Möller, Värnamo Bengt Johansson, Växjö, domarledarmot Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s) Rita Fröberg, Urshult (Vägen)

Helen Hammarqvist (mp) Marianne Slattegård

(posk)

Thomas Linder (posk) Roland Björn (posk) Tore Karlsson

(posk)

Elisabeth Hullfors (posk) Sofia Rosenqvist (posk) Birgit Lerman (posk) Olle Sandahl

Teckenförklaring – nomineringsgrupper

(posk)

Camilla Dahlström (posk) Leif Gustavsson (SD) Håkan Klasson

(SD)

Helena Elmqvist Rita Fröberg

(SD)

(Vägen)

Magnus Hedin

(Vägen)

Birgitta Axelsson Edström Gunnar Thorbert (ÖKA)

(ViSK)

BorgA c FK kr mp posk

Borgerligt alternativ Centerpartiet Frimodig kyrka Kristdemokrater i Svenska kyrkan Miljöpartister i Svenska kyrkan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

s SD ViSK Vägen ÖKA

Arbetarepartiet–Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänstern i Svenska kyrkan Vägen Öppen kyrka – en kyrka för alla


Karta över Växjö stift Visingsö Gränna

Skärstad - Ölmstad

Bankeryd Jönköpings Sofia - Järstorp

Huskvarna Hakarp

Lekeryd

Jönköpings Kristina - Ljungarum Norrahammar Barnarp

Rogberga Öggestorp

Barkeryd Forserum

Månsarp

Nässjö

Ödestugu Malmbäck

Byarum - Bondstorp

Almesåkra Björkö Bringetofta Norra Sandsjö

Svenarum

Åsenhöga

Nävelsjö

VrigstadHylletofta

Skillingaryd

Näsby Vetlanda Alseda

Källeryd Gislaved Bosebo

Gnosjö Kävsjö

Våthult Anderstorp

Stockaryd

Kulltorp

Döderhult

Nye, Näshult och Stenberga

Nydala-Fryele

Lannaskede

Hultsjö

Oskarshamn

Korsberga

Hjälmseryd

Värnamo Villstad

Bäckseda

Sävsjö

Nordöland

Bredaryd

Fågelfors

Burseryd

Gällaryd

Västbo S:t Sigfrid

Lammhult

Forshedabygden

Fagerhult

Åseda

Högsby

Fliseryd

Nottebäck Tånnö

Långaryd

Voxtorp

Söraby

Femsjö

Rydaholm

Angelstad

Hovmantorp

Pjätteryd

Ljungby Väckelsång

Emmaboda

Älmhult

Älmeboda Urshult

Härlunda Almundsryd

Oskar

Linneryd

Göteryd

Hallaryd

Nybro S:t Sigfrid

Örsjö

Ljuder

Västra Torsås

Stenbrohult Virestad

Traryd

Åby

FörlösaKläckeberga

Ingelstad

Hinneryd

Långasjö

Vissefjärda

Karlslunda - Mortorp

Arby - Hagby

Halltop - Voxtorp

Södra Sandsjö Tingsås

Räpplinge Högsrum

Madesjö

Lessebo Algutsboda

Kalvsvik

Köpingsvik

Ryssby Kristvalla

Tävelsås

Skatelöv

Torpa

Markaryd

Borgholm Hälleberga Ekeberga

Vederslöv Dänningelanda

Vislanda

Agunnaryd

Södra Ljunga

Bäckebo

Hemmesjö-Furuby

Gemla

Blädinge

Annerstad

Vrå

Lenhovda-Herråkra Växjö stadsoch domkyrko

Tutaryd

Ljungby Maria

FöraAlböke-Löt

Ålem

Gårdsby

Öjaby

Ryssby Ljungby

Lidhult

Kråksmåla

Dädesjö

Alvesta

Berga Odensjö

Långemåla Älghult

Dörarp

Vittaryd Bolmsö Tannåker

Unnaryd

Mönsterås

Moheda

Mistelås Färgaryd

Sjösås

Slätthög

Gullabo

Söderåkra

Glömminge

Gärdslösa, Långlöt och Runsten

Två Systrar Sankta Birgitta Algutsrum Dörby Heliga korset Kalmar Sankt Hossmo Johannes Torslunda N Möckleby, Sandby och Gårdby ResmoVickleby

Hulterstad Mörbylånga - Stenåsa Kastlösa

Torsås

Sydöland

Budget 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you