TSG Nieuwsbrief December 2017

Page 1

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

Nieuwsbrief december 2017 TIBETAANS PARLEMENT IN BALLINGSCHAP IN NEDERLAND DOLMA TSERING OVER GEWELDLOOSHEID VOOR KINDEREN BOEK: FOOD OF BODHISATTVAS

Ahimsa Kalligrafie door Puntsok Tsering


Ten geleide De premier van de Tibetaanse regering in ballingschap, Lobsang Sangay, denkt dat geweldloosheid misschien vraagt om een lange adem, maar dat het wel de beste manier is om het Tibetaanse volk te vertegenwoordigen – geweld is zinloos. De filosofie van geweldloosheid die ook Ghandi uitdroeg, ahimsa, is de juiste weg, aldus de Sikyong. Natuurlijk is geweldloosheid ook de weg van Zijne Heiligheid de veertiende Dalai Lama en vormt geweldloosheid het kernpunt van

the middleway approach, de weg van het midden. Het is misschien nog een lange weg, maar dan wel één met eerbied en ontzag voor alle voelende wezens. Rosemarijn Dissen Coördinator Tibet Support Groep Nederland Bron: Office of Sikyong, CTA

DELEGATIE TIBETAANS PARLEMENT IN BALLINGSCHAP IN NEDERLAND De delegatie van het Tibetaanse parlement in ballingschap die eind november neerstreek in Amsterdam bezocht de tentoonstelling We have a dream in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deze expositie gaat over drie wereldberoemde personen die grote invloed hadden op de geschiedenis van de twintigste eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Drie dromers die uitgroeiden tot voorvechters van mensenrechten en gelijkheid. Dolma Tsering, delegatielid van het Tibetaanse parlement in ballingschap, vroeg zich meteen af: en waar is de Dalai Lama, dé voorvechter van geweldloosheid en mensenrechten van deze tijd? Een voorlichter van de Nieuwe Kerk verzekerde haar dat de Dalai Lama volgend jaar een tentoonstelling krijgt in de Nieuwe Kerk! De geweldloze strijd die de Dalai Lama en het Tibetaanse parlement in ballingschap voeren voor meer autonomie en vrijheid voor het Tibetaanse volk, is een inspiratiebron voor vele Tibetanen. De Tibetaanse parlementariërs die Nederland bezochten, kwamen spreken over geweldloosheid en wat dat betekent voor Tibetanen. Geweldloosheid begint in de gedachten, vertelde Dolma Tsering. Iedereen in de vrije wereld kan geweldloosheid uitdragen, zelfs jongeren die veel op hun iPhone kijken; stuur een berichtje over Tibet de wereld in: I care. ‘Een actie van vijf minuten voor Tibet’, aldus Dolma. De mensenrechtensituatie in Tibet is bar slecht en kwam ook aan bod tijdens een gesprek met de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken. In de Tweede Kamer werd de delegatie ontvangen door mevrouw Sadet Karabulut van de SP. Voorts hadden de vier

Dawa Phunkyi

Eerw. Atuk Tsetani

Tibetaanse parlementariërs een ontmoeting met nog drie leden van deze Kamercommissie. Het is van het grootste belang dat politieke leiders uit de hele wereld zich bewust worden van de situatie in Tibet en zij China hierop durven aanspreken, ondanks handelsovereenkomsten en handelsbelangen. Het Tibetaanse parlement is altijd bereid geweest tot een dialoog met China; in 2010 is de dialoog echter tot stilstand gekomen. Tibet is in our heart, heeft het Tibetaanse parlement vanuit de internationale politiek vaak te horen gekregen; wij geven om Tibet. Wat echter nodig is, volgens Dolma Tsering, is een actieplan. De delegatie die Nederland bezocht, bestond uit eerwaarde Atuk Tsetan, mevrouw Dolma Tsering Teykhang, de heer Dawa Phunkyi en de heer Ngawang Tharpa. Lees meer over deze delegatie op onze website tibet.nu Het bezoek aan Nederland vond plaats van vrijdag 24 tot en met donderdag 30 november 2017; de delegatie onmoette mede 150 leden van de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland. Het rapport van de Central Tibetan Administration (CTA) over de huidige mensenrechtensituatie in Tibet, Current human rights situation in Tibet (2017), is te lezen op www.tibet.nu en op www. tibet.net De tentoonstelling We have a dream is tot en met 4 februari 2018 te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, www.nieuwekerk.nl

Tsering Jampa


DOLMA TSERING OVER GEWELDLOOSHEID VOOR KINDEREN Dolma Tsering was lerares van kinderen die vanuit Tibet aankwamen in de Tibetaanse kinderdorpen (Tibetan Children Villages, TCV) in India. Dolma en haar man hebben hun leven gewijd aan de zorg voor deze kinderen. Zij leerden hun niet alleen schrijven, zij stopten hen ’s avonds ook in, wanneer de kinderen – vaak zonder hun ouders over de Himalaya gekomen – de slaap niet konden vatten. Geen kwaad woord over India; Dolma Tsering zegt dat zij enkel dankbaar is voor de kansen die de Tibetanen na hun vlucht over de bergen in India kregen. Het was geen eenvoudig leven, vertelde ze. En de kinderen waren soms niet in staat zich aan te passen aan het idee ‘samen spelen, samen delen’ zoals wij hier in Nederland in de peuterspeelzaal al horen. Wie krijgt het laatste potlood als er net te weinig zijn voor de hele groep? Het kostte Dolma maanden om kinderen die in de overlevingsstand verkeerden te leren hoe te delen en hoe voor elkaar en zichzelf te zorgen. Hoe zit dat dan: uitleggen aan kinderen wat geweldloosheid is en waarom het belangrijk is? Deze houding kan aangeleerd worden, aldus Dolma Tsering. Iedereen wil een vredig en gelukkig leven; kinderen kunnen leren zich te realiseren dat zelfs een boos kind in zijn hart ook alleen vrede en geluk zoekt. Als je tevreden bent, kan je geluk vinden. Een harmonieuze gemoedstoestand draagt bij aan een vreedzame samenleving, en aan een vreedzame klas op school. Laat een kind aan het eind van de dag terugkijken op wat hij of zij

heeft gedaan en heeft beleefd. Ook mislukkingen of fouten kunnen leiden tot succes. Het heeft geen zin om boos te worden als je een fout maakt en je die niet meer kunt terugdraaien; vergeef jezelf. Leer van je fouten en kijk naar wat er goed ging. Leer je kinderen geweldloosheid, en het gaat over van familie op gemeenschap op samenleving. Lees meer over de Tibetaanse kinderdorpen op www.tcv.org.in

Dolma Tsering

GU CHU SUM De organisatie Gu Chu Sum, die (voormalig) politieke gevangenen uit Tibet steunt in India, verzet belangrijk werk om mensen weer een toekomst te bieden na hun ontberingen in de Chinese gevangenis. Dat dit werk niet zonder gevaar is, bleek toen in oktober jl. een Chinese vrouw de directrice van Gu Chu Sum, Lhagyari Namgyal Dolkar, op straat aanviel. Gelukkig liep het goed af en kan Gu Chu Sum het goede werk voortzetten.

WEER ZELFVERBRANDING IN TIBET Een van de onderwerpen waar de delegatie van het Tibetaanse parlement in ballingschap over sprak, was zelfverbranding. En juist dat weekend, op 26 november 2017, pleegde de Tibetaanse monnik Tenga (63) deze daad van wanhopig verzet in Kardze, Tibet. Tenga is overleden aan zijn verwondingen. Hij is sinds 2009 de 151e Tibetaan die is overgegaan tot zelfverbranding.

LARUNG GAR DELFT HET ONDERSPIT In de vorige TSG Nieuwsbrief berichtten wij over de afbraak van Larung Gar. In de tussentijd is de situatie verder verslechterd. Een deel van Larung Gar lijkt nu door China te worden gebruikt als toeristische trekpleister. Meer over Larung Gar leest u op onze website.

Een van de manieren waarop Gu Chu Sum voormalige gevangenen uit Tibet helpt om een nieuw leven op te bouwen, is door verschillende naaiateliers die in 1991 zijn opgericht. Een aantal producten uit deze ateliers is nu in de Tibetwinkel te vinden.


door ine van schaik

Boek

En spreken de dieren ‘Op een dag toen ik me wilde laven midden in een weide, naderden er van alle kanten vele geiten en schapen die zich om mij heen verzamelden. Onder hen was een oud schaap dat sprak: “Oude monnik, (...), ik wil je iets vertellen.”’* Shabkar Tsogdruk Rangdrol (1781-1851), afkomstig uit Amdo, noordoostelijk Tibet, leidde zijn leven grotendeels in afzondering dan wel als rondtrekkende, geordineerde asceet – dwalend langs de heilige locaties binnen Tibet en het Himalaya-gebied. Lama Shabkar – ‘witvoet’, zoals hij werd genoemd aangezien ‘daar waar hij zijn voet zette, het land wit kleurde van deugdzaamheid’ – kende een vrije geest, existerend in de periferie van de samenleving, diverse Tibetaans-boeddhistische tradities – nyingma, kagyu, sakya, jonang en gelug – non-sectarisch levend. Shabkar’s zijn was doortrokken van genegenheid en zorg voor dieren. Een toewijding niet alleen verbonden aan persoonlijke sympathie en vanuit esthetisch perspectief; meeromvattend gelegen in begrip van de boeddhistische leringen. Dieren als gewaarwordende wezens die evenals de mens geluk wensen te ervaren en niet-geluk trachten te vermijden. Mede als gevolg van Shabkar’s langdurige verwijlen in de Tibetaanse wildernis voelde hij een vorm van vriendschap voor dieren, en van tijd tot tijd sprak hij met ze – en zij met hem, naar het leek. Zo bood hij eens eenvoudige spirituele instructies aan een gezelschap kyang – wilde ezels – die daartoe halt leken te houden en toeluisterden, en ontving hijzelf welgemeend onderricht van een schaap. Niet zelden zou de roep van een vogel of de zoem van een insect hem tot spirituele inzichten leiden, welke hij opnam in zijn gezangen en dichtwerken. Sinds zijn vroegste jeugd verontrustte de wijze waarop dieren door mensen werden bejegend Shabkar in verregaande mate. Binnen zijn onderricht moedigde hij zijn toehoorders aan af te zien van het (laten) doden van dieren. Mede stelde hij levens van dieren veilig door ze te kopen en vervolgens vrij te laten. En op enig moment besloot hij zelf geen dier meer ter consumptie aan te wenden – in de gegeven situatie en tijd een aanzienlijke opgave, gezien de beperkte beschikbare alternatieven. Het op de mogelijkheden van de leerling afgestemde onderricht van de Boeddha indachtig, heet het dat Shabkar geen intolerante fundamentalist was die één regel hanteerde, ongeacht de omstandigheden – zijn streven was verandering en groei van mensen. Naast een stevige introductie van de Padmakara Vertaal Groep omvat Food of bodhisattvas twee teksten: een collectie citaten uit mahayana-geschriften en uit onderricht van meesters verbonden aan de onderscheiden Tibetaans-boeddhistische overleveringslijnen, en een verhandeling van Shabkar’s eigen hand, zijnde binnen de Tibetaanse literatuur een van de meest gedreven aanklachten tegen het eten van dier. Voor wie het kan en wil aanvaarden, biedt het onderhavige boekwerkje rijk voedsel – moge het wel bekomen. Shabkar, Food of bodhisattvas. Buddhist teachings on abstaining from meat. Boston & London: Shambhala, 2004 – 144 p., ISBN 9781590301166 * bron: The life of Shabkar. The autobiography of a Tibetan yogin. Boston: Snow Lion, 2001

TIBETWINKEL NIEUWS December feestmaand, u vindt vele cadeaus in de Tibetwinkel in de Spuistraat 185A, Amsterdam, en online www.tibetwinkel.nl U steunt met uw aankopen Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en Tibet!

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND Wij bedanken donateurs en belangstellenden voor alle gebaren van steun die de Tibet Support Groep Nederland in 2017 heeft mogen ontvangen.

Tibetwinkel, Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam

www.tibetwinkel.nl

www.tibet.nu

Word donateur info@tibet.nu Colofon

Redactie: Rosemarijn Dissen, Ine van Schaik Vormgeving: Erik Schermer De nieuwsbrief van de TSG verschijnt eenmaal per kwartaal. Redactieadres: Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam www.tibet.nu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.