Page 1


ยังคงเดินหน้าต่อไป สู่ก้าวที่ 4 ของการท�ำนิตยสาร การท�ำนิตยสารให้ผู้อ่าน ส่วนหนึ่งก็มีความสุขไม่น้อยอยู่แล้ว เพราะพวกเราอยู่บนบรรทัดฐาน แห่งความรักที่มีต่อสโมสร นอกเหนือจากนั้นผลการแข่งขันปีนี้ดูเหมือนจะเป็นใจให้เรามีความสุข มากขึ้นเป็นทวี ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็เชื่อว่า เดอะ คอป ทุกท่าน คงมีความสุขที่คล้ายคลึง กับการยึด พื้นที่หัวตารางไว้อย่างเหนียวแน่นหลังผ่านไป 11 นัด หรือมากกว่า 1 ใน 4 ของเกมการแข่งขันทั้ง ฤดูกาล นอกจากนั้นการมีอันดับอยู่เหนือทีมอริอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดูเหมือนจะสร้างความ อิ่มเอมให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมเราเองยังมีภาระอีกมากมายที่ต้องจัดการ การคงความเสมอต้นเสมอปลาย ในผลการแข่งขันของทีม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะเพื่อสนองความกระหาย การจัดการกับ เหล่านักเตะวัยรุ่นที่ไม่มีโอกาสสอดแทรก รวมไปถึงการเฟ้นหาผู้เล่นที่ใช้งานได้จริงมากกว่าซื้อมา ดองเค็มในตลาดเดือนมกรา ทุกเรื่องราวล้วนเป็นภาระที่ผู้จัดการอย่าง Brendan Rodgers ต้อง แสดงผีไม้ลายมือ การผ่านเกม 4 นัดในเดือนที่ผ่านมาด้วย ชัยชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 ถือเป็นการเก็บแต้มที่ค่อน ข้างมีคุณภาพ การห่างหัวตารางอย่าง ปืนใหญ่ 2 แต้ม ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ทีมรักอย่าง ลิเวอร์พูล คงต้องพยายามสร้างความเสมอต้นเสมอปลายต่อไป เพราะ 8 ทีมหัวตาราง ยังพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โชค วาสนา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้าประทาน หากแต่อยู่ที่ความพยายามของผู้คน การิน ธนะอมรทัต บรรณาธิการ


6

T reatise

The Reds - September 2013


7

September 2013 - The Reds


8

จากการวิเคราะห์โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาของ สถาบัน Academy นาย Tim Jenkins ได้กล่าวว่า นักเตะดาวรุ่งควรที่จะพัฒนาเกมการเล่นของตัวเอง ด้วยการ “เรียนและศึกษาจาก video clips ต่างๆ ของตัวเอง และในเวลาเดียวกันก็ควรจะศึกษาจาก มืออาชีพที่มากประสบการณ์ไปด้วย” Tim heads ได้อธิบายว่า แนวทางการเล่นของ Philippe Coutinho และ Glen Johnson จะมี ประโยชน์มากๆ ส�ำหรับเด็กๆ ดาวรุ่งไว้ใช้ศึกษา เช่น เดียวกับ Cristiano Ronaldo และ Jordi Alba... การท�ำงานของสถาบันนัน้ เกีย่ วข้องกับพัฒนาการ ต่างๆ โดยไม่ได้มองไปที่ฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวม หรือการพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าท�ำไมเกมดังกล่าวถึง แพ้หรือชนะ การท�ำงานต่างๆ เน้นที่การดูแลบุคคลในทีมแต่ ละคนเพื่อพยายามที่จะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ดีขึ้น สิ่งที่ ก� ำ ลั ง พยายามท� ำ ก็ คื อ การเพิ่ ม ความชั ด เจนให้ กั บ กระบวนการฝึกสอน ซึ่งจะท�ำให้นักเตะแต่ละคนรู้ว่า ตรงภาคส่วนใดที่พวกเขาจ�ำเป็นต้องพัฒนา ได้มีการ ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเตะเป็นกลุ่มๆ แยกเป็นช่วง อายุต่างๆ ซึ่งมีการระบุขั้นตอนการพัฒนาสองหรือสาม ขั้นตอนเพื่อนักเตะดาวรุ่งทุกๆ คน ลองใช้ Jordon Ibe เป็นตัวอย่าง หนึง่ ในเป้าหมาย ที่เราเตรียมไว้ให้กับ Jordon ก็คือให้เขาพยายามที่ จะบุกแล้วตัดเข้าในให้มากที่สุดเมื่อถูกช่วงใช้เล่นทาง กราบ และให้เขาใช้ประสิทธิภาพด้านความเร็วของเขา ให้มากที่สุดในการวิ่งตัดหลังแนวป้องกัน ได้มีการะบุขอบเขตเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่เขาจะ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และล�ำดับต่อมาก็คือการให้เขาดู ตัวอย่างจาก clips การแข่งขันต่างๆ clips เหล่านี้แสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง โอกาสที่ เขาจะสามารถวิ่ ง ตั ด หลั ง แนวรั บ หรือโอกาสทีเ่ ขาจะวิง่ ได้อย่างถูกทีถ่ กู ทางเพือ่ สร้างสรรค์ ประตูได้ ได้มีการท�ำฟีตแบ็คสิ่งเหล่านี้คืนกลับไปสู่ตัวนัก เตะเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าตรงไหนที่เขาจ�ำเป็นต้อง ฝึกฝนให้มากขึ้น.. ทางด้าน Alex Inglethorpe และ สต๊าฟฟ์โค้ชก็จะเข้ามาดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง เจาะประเด็นให้มาก The Reds - September 2013


9

September 2013 - The Reds


10

The Reds - September 2013


11

ขึ้น รวมไปถึงการสอดใส่ไอเดียเหล่านี้ในทุกๆ เซสชั่น ในการซ้อม เมื่อเหล่าโค้ชส่งไอเดียเหล่านี้ออกไป พวกเขา สามารถที่จะน�ำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ซ้อมทีมในแต่ละ เซสชั่นได้ เรียกว่าอาจจะถึงขั้นให้โค้ชประกบและสอน กันตัวต่อตัวเลย ซึ่ง Alex ก็จะท�ำสิ่งเหล่านี้ตัวต่อตัว กั บ นั ก เตะในภาคส่ ว นที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ที่ ม องเห็ น ว่ า จ�ำเป็นต้องปรับปรุง จะมีส่วนสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วย กล่าวคือมี การออกไปถ่ายวีดีโอผ่าน iPad ในทุกๆ เซสชั่นเพื่อที่ จะเก็บภาพการท�ำงานของ Alex ให้มากที่สุดเท่าที่จะ ท�ำได้ เพื่อที่ว่าเมื่อนักเตะอยู่นอกสนาม พกวเขาจะมี การบันทึกการซ้อมไว้ให้ดู ซึ่งเหมือนเป็นฟีตแบ็คคืน กลับไปสู่นักเตะ เพื่อเป็นการให้พวกเขาได้เห็นว่าสิ่งที่ เราก�ำลังพูดถึงนั้น คือเรื่องอะไร อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งในเรื่ อ งที่ ก� ำ ลั ง พยายามที่ จ ะ พัฒนาดาวรุ่งก็คือการให้พกวเขาดู videos ของนัก เตะอื่นๆดู เพราะงั้นส�ำหรับ Jordon แล้วได้มีการโชว์ video ของ Cristiano Ronaldo ให้เขาดู Kyle Wiffen ซึ่งเป็นนักเตะวิเคราะห์ฟอร์มการ เล่นของทีมชุด U18 ได้จัดท�ำ video ประกอบการ วิเคราะห์การเล่นของ Ronaldo ว่าเล่นอย่างไร ยิง อย่างไร ประตูแบบไหนที่เขายิงได้ การวิ่งแบบไหนที่ เขาได้กระท�ำลงไป และมีการสรุปทุกๆ อย่างลงใน clip ดังกล่าวเพื่อที่จะได้สามารถน�ำไปให้ Jordon ดูได้ การท�ำดังนี้เพื่อให้ Jordon ได้เห็นว่าที่นักเตะ อย่าง Ronaldo ประสบความส�ำเร็จนั้นเพราะเล่นแบบ ไหน และ Jordon เองก็จะสามารถลองกระท�ำดูบ้าง หรือใช้ทริคบางอย่างเข้ามาสอดแทรกความเป็นตัวเอง อีกที ทุกๆ ฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเห็น พัฒนาการในภาคส่วนที่ชี้เฉพาะเจาะจงไป ทางสถาบัน พยายามที่จะท�ำแบบนี้กับนักเตะดาวรุ่งส่วนใหญ่ของ ทีม ให้พวกเขาดู clip สั้นๆ ของเหล่าสุดยอดทวยเทพ ของโลก และรายละเอียดปลีกย่อยในการเล่นของนักเตะ เหล่านั้น Jordon คือตัวอย่างที่ดี และเขายังคงจะต้อง ท�ำงานอีกเยอะ แต่กระนัน้ ทางสถาบันก็ได้เห็นพัฒนาการ September 2013 - The Reds


12

The Reds - September 2013


13

ที่ชัดเจนมากขึ้นในเกมการเล่นของเขา ซึ่งส่งผลให้เขา ได้ถูกเรียไปเล่นทีมชุดใหญ่เอาเมื่อตอนท้ายฤดูกาลที่ แล้ว ถ้าจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่สถานะที่ดีมากๆ ในแง่ ของการมีนักเตะชั้นดีไว้คอยเป็นแบบอย่างให้กับดาว รุ่งไว้ใช้ส�ำหรับพัฒนาตัวเอง ก็คงไม่ผิดอะไร ได้มีการท�ำงานอย่างมากมายกับ Ryan McLaughlin, พยายามทีจ่ ะให้เขามุง่ สมาธิไปทีร่ ายละเอียด ปลีกย่อยในเกมรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะตัวนัก เตะเองก็เริ่มที่จะฉายแววโดดเด่นขึ้นตามล�ำดับ ได้ มี ก ารชี้ ใ ห้ เ ขา เห็ น ว่ า เราจ� ำ เป็ น ต้ อ ง ป้องกันแนวหลังให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในต� ำ แหน่ ง แบ็ค ซึ่งก็ได้มีการเอา clips ของตัวเขาเองให้เขา ดู และเอาไปเปรียบเทียบ กับของ Glen Johnson ซึ่งท�ำให้เห็นว่าการป้อง กั น ประตู นั้ น ดี ขึ้ น ระดั บ ไหนเมื่ อ ต้ อ งดวลกั บ คู ่ แข่งตัวต่อตัว ได้มีการใช้ clip ของ Jordi Alba ของ Barcelona เป็น ตัวอย่างเช่นกันให้ Ryan ได้ดู ว่าการที่จะเติมเกม รุกอย่างมีประสิทธิภาพมากๆ นั้นก็จะต้องเล่นเกมรับ ได้ดีเช่นกัน ได้มีการโชว์ clip ที่ว่าให้ Ryan ดู และก็ได้เห็น ว่าเขานั้นพยายามอย่างหนักในเรื่องนี้ตอนซ้อม Alex ได้ยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ลงไปให้เขา และผลก็คือเขาเล่น เกมรับดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลส�ำหรับเขา กระนั้นก็มีสัญญานแห่งการพัฒนาเกิดขึ้นให้เห็น. Philippe Coutinho คือหนึ่งผู้เล่นที่สถาบัน มักที่จะใช้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ความสามารถของ เขา ศักยภาพของเขาในการไปกับลูกบอล เป็นมาตรฐาน ที่ยอดเยี่ยม ส�ำหรับดาวรุ่งทุกๆ คนให้ถวิลหา หรือเป็น แรงบันดาลใจ

ไม่เพียงแค่เท่านี้ ได้มีการท�ำงานอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับดาวรุ่งที่เพิ่งหายเจ็บกลับมา โดยการเปิด clip ของตัวเองเขาเองที่เล่นได้ดีก่อนที่เขาจะเจ็บไป เพื่อ เป็นขวัญก�ำลังใจให้กับตัวเขาเอง เพื่อให้ตัวนักเตะรู้สึก ดีขึ้นและกระเหี้ยนกระหือรือที่จะกลับมาท�ำให้ได้แบบ เดิมอีกครั้ง นี่ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นการแสดงให้ดาวรุ่ง เห็นว่าจ�ำเป็นต้องพัฒนาในภาคส่วนไหนเท่านั้น แต่มัน มีเรื่องอย่างอื่นอีกเยอะ ต้องมีการท�ำงานอย่างหนักในเรื่องการวิเคราะห์

เกมของทีมโดยรวม ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับโค้ชต่างๆ ที่ ท�ำงานด้วย และที่ Liverpool นัน้ ทีส่ ถาบัน Academy นั้นนักเตะวิเคราะห์และโค้ชต่างท�ำงานกันอย่างใกล้ ชิด ซึ่งจะท�ำให้กระบวนการฝึกสอนและพัฒนาได้ผล เป็นรูปธรรม มั น จะไม่ เ กิ ด ประโยชน์ อั น ใดเลยหากว่ า ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ เรื่ อ งราวต่ า งๆแล้ ว ไม่ ถู ก น� ำ ไปใช้ ฝึกสอนต่อ เพราะงั้นที่ Liverpool นั้นจึงมีความ ชั ด เจนตรงนี้ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของเหล่ า ดาวรุ ่ ง ทุกๆฝ่ายรู้ว่านักเตะควรต้องพัฒนาตัวเอง เช่นเดียว กับโค้ช การท�ำงานทุกๆ อย่างเป็นไปแบบ “สามัคคี สร้างพลัง” September 2013 - The Reds


16

T his is Anfield

The Reds - September 2013


17

September 2013 - The Reds


18

คนขับรถของสโมสร Liverpool นาย Dave Sloan สร้างปรากฏการณ์เขย่าบัลลังก์ทีมอันยิ่งใหญ่ ที่สุดของโลกทีมหนึ่งอย่าง หงส์แดง ซะแล้ว หลังจาก ที่เจ้าตัวเกิดถูกบีบให้ต้องออกจากงาน ซึ่งเจ้าตัวได้ กระท�ำการอันเรียกว่าฮิตสุดๆ ในสยามประเทศตอน นี้ ก็คือ การ “เป่านกหวีด” แฉบอร์ดบริหารสโมสร อย่างเต็มข้อ กล่าวคือยื่นเรื่องเข้าสู่ศาลแรงงาน และ แฉหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นที่สโมสร คนขับรถคนนี้ เคยเป็นต�ำรวจเก่ามาก่อน และ ท�ำงานในต�ำแหน่งที่ต้อง “ไว้ใจได้สุดๆ” คนหนึ่งที่ สโมสรระดับ Premier League แต่มันเกิดอะไรขึ้น เล่าที่ท�ำให้เขาต้อง “พับความซื่อตรงต่อสโมสร และ ความไว้วางใจตรงนี้เก็บไปซะ” แล้วต้องออกมาแฉ แบบนี้ คนขับรถ หรือที่เราเรียกๆ กันว่า “chauffeur” แห่งสโมสร Liverpool football club รายนี้รับ หน้าที่ขับรถให้กับนักเตะ ข้าวของทีม ครอบครัวของ พวกเขา มาวันนี้ถูกบีบให้ออกหลังจากที่กระท�ำการ “เป่านกหวีด” แฉเรื่องทุจริตเกี่ยวกับการขายตั๋วใน ตลาดมืดของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในสโมสร ซึ่งตรงนี้เขา ได้แฉเรื่องนี้อย่างเป็นทางการผ่านศาลแรงงาน อดีตนายต�ำรวจ นามว่า Dave Sloan เป็น แฟนบอลสโมสรมาอย่างยาวนาน และอยู่ในเหตุการณ์ โศกนาฎกรรม Hillsborough ด้วยรายนี้ ได้กล่าวว่า เขาเริ่มสงสัยอย่างมากเมื่อจับสังเกตได้ว่าในบัญชีของ เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนนึง มีเงินเข้าบัญชีมาแบบไม่มี สาเหตุถึง 40,000 ปอนด์ นาย Sloan วัย 50 ปี ได้ท�ำงานให้กับ Liverpool มาสี่ปี โดยได้รับการจ้างงานโดยผู้อ�ำนวยการสโมสร คนเก่าอย่าง Christian Purslow ให้เป็นคนขับรถ ส่วนตัว เขาได้บอกว่าเขานั้นมักจะขับรถให้กับเหล่า นักเตะด้วยไม่เจาะจงเฉพาะ โดยขับให้ทงั้ Luis Suarez และ Andy Carroll, เช่นเดียวกับที่ขับให้กับ Brendan Rodgers ภรรยาของเขา และแม้แต่เจ้าของทีมอย่าง John W Henry และครอบครัวของเขา โดยรถที่ขับ ให้ก็คือ Audi A8 เขาได้บอกกับศาลว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ทีมพิเศษที่คอยดูแลเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยมีหน้าที่ The Reds - September 2013


19

September 2013 - The Reds


20

The Reds - September 2013


21

คล้ายๆ พ่อบ้านด้วย โดยต้องตอบสนองความต้องการ หลายๆด้านของนักเตะ งานของเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับ การท�ำความสะอาดและเติมน�้ำมันให้กับรถของเหล่า นักเตะดาวรุ่งของทีม คอยจัดหาที่พักให้กับนักเตะ หน้าใหม่ รวมไปถึงการจัดหาโรงเรียนให้กบั ลูกๆ นักเตะ รวมไปถึงการไปเปิดบัญชีให้ด้วย แต่ นาย Sloan ได้กล่าวว่า ตัวเขาถูกลดบทบาท การท� ำ งานลงทั น ที ห ลั ง จากที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง โครงสร้างของฝ่ายบริหาร และส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจาก การที่เขาตัดสินใจ แฉเรื่องทุจริตในการขายตั๋วที่ Melwood เขาถูกบอกกล่าวให้อยู่กับบ้าน และถูกเรียกมา เพื่อท�ำเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่นเอานาฬิกาที่แขวน ที่ผนังไปใส่ถ่าน อะไรท�ำนองนี้ นาย Sloan ได้อ้างว่าเขานั้นเคยมีความสัมพันธ์ ที่ดีเยี่ยมกับฝ่ายบริหาร โดยเป็นคนพาไปร่วมงานทาง สังคมบ่อยครั้ง และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ แต่ ความสัมพันธ์ที่หวานแหววกับกลายเป็นขมไปเมื่อครั้ง หนึ่งเขาเคยถูกส่งไปที่ Ibiza เพื่อขอ visa ให้กับดาว เตะราคา 35 ล้านปอนด์อย่าง Andy Carroll เพื่อ ให้ไปร่วมทัวร์ช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรที่สหรัฐ ตลอดทริป เขานั้นถูกว่ากล่าวว่าพูดจาไม่เหมาะกับสมถึงสามครั้ง ต่อหน้า Carroll, ซึ่งเกิดมีปากเสียงกัน เมื่อบอร์ด บริ ห ารเรี ย กคุ ย เพื่ อ ตั ก เตื อ นพฤติ ก รรมเมื่ อ เดื อ น สิงหาคม ปี 2012 เขาถูกเตือนให้ “รู้จักใจเย็นให้มาก เข้าไว้” เวลาที่ต้องดีลกับเหล่านักเตะ เขาเคยถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่ต่อหน้ารถ บัสของทีม ยังไม่หมด นาย Sloan ยังเคยถูกกล่าวหา ว่าท�ำตัว “วุ่นวาย” หรือ “จุ้นจ้าน” เกิน เช่นการพูด คุยกับผู้คนมากเกินไป กล่าวคือ “friendly” กับผู้คน เกินไป เขายังได้กล่าวอีกว่า เขาถูกห้ามไม่ให้พูดคุยกับ Carroll แต่เมื่อเขาลองถาม Carroll เรื่องนี้เอง เจ้า ตัวกลับตอบว่า ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการห้ามครั้งนี้ แถมยังข�ำเข้าให้ด้วย มาถึงประเด็นส�ำคัญที่น่าจะเป็นสาเหตุของการ สูญเสียงานครั้งนี้ เมื่อ Sloan ได้กล่าวอ้างว่า หนึ่งใน เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งในถิ่น Anfield ซึ่งท�ำหน้าที่ September 2013 - The Reds


22

เป็นตัวประสานงานเรื่องต่างๆให้กับนักเตะ นามว่า Ray Haughan “มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง ทุจริตการ ขายตั๋ว” ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ นาย Ray Haughan ปฏิเสธ คนขับรถดังกล่าวได้อ้างว่าเขานั้นมักจะถูก เรียกให้ไปที่ตู้กดเงิน โดย Haughan เป็นคนใช้ให้ ท�ำ และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาสังเกตว่า “เงินในบัญชีของ Haughan เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปราวๆ 40,000 ปอนด์” นาย Sloan ได้กล่าวว่า เขานั้นเคยได้ยินข่าวลือ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เน่าเหม็นในเรื่องการขาย ตั๋วภายในสโมสร และรู้สึกเป็นกังวลอย่างมาก เพราะ หากมีการกักตั๋วไว้ แล้วขายในตลาดมืดในราคาแพงๆ เท่ากับว่าแฟนบอลจะไม่ได้ตั๋วของพวกเขา แล้วสโมสร ยังขาดทุนจากการกระท�ำเช่นนี้อีกต่างหาก เขารู้ดีว่าสิ่ง เหล่านี้ก�ำลังเกิดขึ้นแบบลับๆ และแฟนบอลที่รอคอย อยู่ก็ไม่ได้ตั๋วเหล่านี้ โดยมีใครบางคนที่เป็นคนในที่ ก�ำลังท�ำก�ำไรอยู่ ซึ่งไม่ถูกต้อง ซึ่งคนขับรถดังกล่าวก็เริ่ม เอาเรื่องนี้ไปพูด โดยเขาได้บอกว่า นาย Haughan นั้น เป็นผู้ดูแลเรื่องเงินของนักเตะ ซึ่งเราก�ำลังพูดถึงเงิน หลายพันปอนด์ นักเตะมักจะเดินมาแล้ววางเงินเหล่านี้ ไว้บนโต๊ะ ให้เจ้าหน้าที่น�ำเข้าบัญชีให้ เพื่อจะได้ไม่ต้อง มาเที่ยวพกสมุดบัญชีใดๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็จะเอา เงินไปฝากให้ ซึ่ง Sloan นั้นคิดว่าเงินที่เพิ่มไปในบัญชี ของ Haughan ไม่น่าจะใช้เงินของนักเตะที่ผ่านบัญชี เขาแต่อย่างใด แต่สงสัยว่าน่าจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับการทุจริตใน การขายตั๋ว และพอเรื่องนี้มีการแฉกันขึ้น หลังจากนั้น เขาก็ถกู นาย Haughan ปฎิบตั ใิ นวิถที างทีแ่ ย่มาตลอด เริ่มมีการจับผิดเขา และมีการส่งจดหมายเตือน เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปาร์ตี้วัน Christmas ที่ผู้เป็นเจ้าภาพงานวันนั้นก็คือ Brendan Rodgers ทีโ่ รงแรม Hope Hotel ในเมือง Liverpool โดยเป็น ปาร์ตี้ของเหล่าสต๊าฟฟ์สโมสร มีการฟ้องว่า Sloan เมาแล้วก่อเรื่อง ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าตนเองดื่มเบียร์ไป บ้างแต่ “เอาอยู่” แนวๆ นักร้องขาร็อคสยามประเทศ คนหนึ่ง ในงานปาร์ตี้ดังกล่าวเขาเที่ยวพูดกับเหล่าเจ้า หน้าที่ระดับสูงว่าเขานั้นเชื่อว่า นาย Haughan ก�ำลัง “ปล้นสโมสร” The Reds - September 2013


23

September 2013 - The Reds


24

The Reds - September 2013


25

ซึ่งงานนี้ ผู้อ�ำนวยการของ Liverpool นาย Ian Ayre ได้กล่าวอ้างว่าเขาเคยมีปัญหากับ Sloan ถึง สองครั้ง โดยให้นิยามคนขับรถคนนี้ว่า “เกิดจิตหลุด แล้วออกอาการโกรธกริ้ว หาเรื่องตลอดเวลา ซึ่งน่า จะเกิดจากการเมา” Ayre ได้กล่าวอีกว่า คนขับรถรายนี้ได้บ่นตลอด เวลาว่า “เขานั้นไม่ค่อยจะได้รับการให้เกียรติเท่าที่ ควร และท้ายที่สุดจ�ำใจต้องปลดเขาเพราะเรื่องเข้า ขายพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงเพราะเคยจะชก ชาวบ้านชาวช่องมาแล้ว” ประเด็นของเรื่องนี้ ก็คือ Ray Haughan ถูก กล่าวหาว่าทุจริตการการขายตั๋วในตลาดมืด และคน ขับรถดังกล่าวอ้างว่าเขานั้นถูก Haughan ใช้ต�ำแหน่ง หน้าที่รังแกเขาก่อนที่ตัวเขาจะไปฟ้อง Ayre และแขก ที่มาในงานปาร์ตี้วันนั้นว่า Haughan นั้นก�ำลังปล้น สโมสร ซึ่งดูเหมือนว่า Ayre จะไม่ได้สนใจ เพราะคิด ว่าเขาเมา ซึ่ง Sloan ได้อ้างกับศาลว่า Ayre รู้เห็น เป็นใจกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ เพื่อน�ำหลักฐาน ต่างๆ มาว่าร้ายเขาในศาล ค�ำกล่าวของ Sloan ในศาลก็คือ ‘ผมสงสัยว่ามี การทุจริตในการขายตั๋วเกิดขึ้นที่ Liverpool ผมนั้น ห่วงใยต่อความเสียหายของสโมสร และแฟนบอลที่ ไม่ได้ตั๋ว โดยมีใครบางคนซึ่งเป็นคนในนี่แหล่ะก�ำลัง ท�ำก�ำไรหารายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด’ สรุปว่าเรื่องราวเหล่านี้จะลงเอยอย่างไร สรุปว่า เป็นการ “เมาแล้วเอาอยู”่ หรือ “เจ้าหน้าทีท่ จุ ริต โชเฟอร์ ต้องม๊อบ”?... การต่อสู้ในศาลก็ยังคงต้องด�ำเนินต่อไป แต่ ก ารแฉครั้ ง นี้ น ่ า จะเขย่ า บั ล ลั ง ก์ ข องสโมสรอั น ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างหงส์แดงได้ระดับหนึ่ง... ซึ่ง อาจจะลามไปถึงความเสียหายที่ใหญ่โตกว่า หากว่า ความเป็นจริง คือ “การทุจริตกันอย่างเป็นระบบ โดย เจ้าหน้าที่ระดับสูง เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย” งานนี้ แค่ลงสัตยาบัน คงไม่พอ... ที่ส�ำคัญ นี่เท่ากับเป็นการ หักหลังฐานเสียงหรือซัพพอร์เตอร์ของตัวเอง หากว่า ฝ่ายบริหารซูเอี๋ยกันจริง งานนี้ คงไม่สามารถไว้วางใจ ให้ท�ำหน้าที่บริหารสโมสรต่อไปได้... แล้วสุดท้าย จะ ต้องไปแบบปลิงมะกัน ขอให้อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย... Liverpool บอบช�้ำมาพอแล้ว... September 2013 - The Reds


28

T he Match

The Reds - September 2013


29

September 2013 - The Reds


30

The Reds - September 2013


31

September 2013 - The Reds


32

The Reds - September 2013


33

เกมนี้เครื่องจักรสีแดงบุกไปเยือนถิ่น สาลิกาดง “นิวคาสเซิล” แม้ว่า นิวคาสเซิล จะ เหลือ 10 คน แต่ก็ยากที่ หงส์แดง จะชนะจริงๆ ไม่รู้ว่าเราท�ำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก เพราะ กลัวปีนี้พรีเมียร์ลีกจะลุ้นกับตารางคะแนนไม่สนุกรึเปล่านะ เกมนี้ ลิเวอร์พูล มาในระบบ 3-4-1-2 เป็นระบบที่เหล่าบรรดาแฟนบอลก�ำลังจะท�ำตัว ให้เริ่มชิน เริ่มเกมมาถึงนาทีที่ 6 เป็นเจ้าบ้าน นิวคาสเซิล ได้โอกาสยิงทักทายก่อน จากการซัด ไกลของ มาติเยอ เดบูชี่ บอลพุ่งเข้ากรอบ แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น นายทวารจอมเหนียวหนึบ ของลิเวอร์พูลอย่าง ซิมง มินโญเลต์ ยังรับได้สบายๆ เกมในช่วง 10 นาทีแรก เป็นอะไรที่ กอง เชียร์หงส์แดง ค่อนข้างอึดอัด เกมเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านซะเยอะเหลือเกิน แต่ใช่ว่า หงส์ แดง ของเราจะไม่แสดงศักยภาพเครื่องจักรสีแดงเลย มีลุ้นประตูให้กองชียร์ได้เสียวกับเค้าบ้าง เหมือนกันนะเออ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ หงส์แดง ท�ำประตูไม่ได้ เลยโดนลงโทษซะเลยในนาทีที่ 23 แฟน บอลเจ้าถิ่นได้ส่งเสียงเฮกันลั่นก่อน มันเป็นความปวดร้าวแต่ก็เหมือนจะเริ่มชิน เปี๊ยกได้แต่ พึมพ�ำในใจ โดนก่อนอีกแล้วหรอวะเนี่ยยยย... จังหวะการได้ประตูของ นิวคาสเซิล ได้จาก เมื่อ โยฮัน กาบาย ฉายเดี่ยวท�ำเทพพาบอลมาจากกลางสนามมาถึงกรอบเขตโทษ จากนั้นซัด ไกลเปรี้ยงเดียว ตู้มมมมม กลายเป็นโกโก้ครันซ์ !!! บอลพุ่งกระดอนพื้นเสียบเสาสองไปอย่าง สวยงามติดตาตรึงใจผู้ชมจริงๆ สาลิกา น�ำ หงส์ 1-0 เวลาผ่านไปล่วงเข้านาทีที่ 40 ถึงทีสาวกหงส์ได้เฮบ้าง ไม่ใช่อะไร มาปู ย็องกา เอ็มบิว่า นึกหมั่นไส้เลยจัดการดึง หลุยส์ ซัวเรซ ล้มในกรอบเขตโทษ อันเดร มาร์ริเนอร์ จารย์ตัดสิน เกมนี้ไม่รอช้า ท�ำหน้าที่ได้ดีเลิศเป่าเป็นลุกจุดโทษ พร้อมควักใบแดงให้ ย็องกา เอ็มบิว่า ไป อาบน�้ำก่อนเพื่อนเลยนะฮร้า กัปตันไดนาโม สตีเว่น เจอร์ราร์ด ท�ำหน้าที่รับหน้าที่สังหารจุด โทษ ไม่เหลืออออ ท�ำประตูที่ 100 ของตัวเองได้ จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 เริ่มครึ่งหลังมาเพียง 10 นาที แฟนสาลิกาดง ได้เฮกันลั่นก่อน แฟนหงส์ อีกแล้ว แม้ เหลือ 10 คนแต่ด้วยความมุ่งมั่นได้ประตูน�ำอีกครั้ง เมื่อ โยฮัน กาบาย (ตัวแสบ) วางบอลข้าม มาถึงเสาสอง พอล ดัมเมตต์ วิ่งมาแปสวนตัว มินโญเลต์ ไป นิวคาสเซิล ขึ้นน�ำอีกครั้งแม้ เหลือ 10 คนก็ตาม... ถึงตอนนี้รู้สึกได้ถึงกลิ่นของมาม่าโชยมาเบาเบา หงส์แดง ได้ขึ้นชื่อเครื่องจักรสีแดงมีรึจะยอมง่ายๆ นาที 72 ไล่ตีเสมอได้อีกครั้ง จากการ ประสานงานของ หม่อมเหยิน และ เฮียริดจ์ โดย เฮียริดจ์ พุ่งโหม่งเสียบตาข่ายเข้าไป และ สาวกหงส์เกือบได้เฮอีกครั้งในจังหวะที่ ซัวเรซ เกือบยิงให้ทีมพลิกน�ำ นาที 74 ทว่าโชคร้าย บอลเช็ดคานออกหลังไปแบบเหลือเชื่อ ต้องอุทาน โอ้ววววว มาย ก้อด กันเลยทีเดียว สุดท้ายช่วงเวลาที่เหลือก็ท�ำไรไม่ได้ จบเกม เก็บได้อีก 1 แต้ม ขึ้นไปน�ำจ่าฝูงชั่วคราว แม้ จะเสมอแต่ก็ยังไม่เสียหายอะไร (แต่ชนะก็ดีที่สุดอยู่ดีนะ -.- ) เกมนี้เป็นใจให้ นิวคาสเซิล เหลือ 10 คนแต่ หงส์แดง ก็ยังท�ำอะไรไม่ได้ ให้เครดิตร สาลิกาดง ที่ช่วยกันป้องกันและความคิดที่ไม่ กลัว ท�ำให้ผลออกมาควรได้แต้มในบ้านด้วยเช่นกัน ลิเวอร์พูล แมทช์นี้แม้ว่าจะเสมอ แต่ปัญหาเดิมๆ ก็คือมีโอกาสในการท�ำประตูแต่ท�ำไม่ ได้ เกมก็ไม่ได้เป็นรอง นิวคาสเซิล มีโอกาสในการท�ำประตูมากกว่าด้วยซ�้ำคงต้องใช้เวลากันต่อ ไป ตอนนี้ก็นับว่าผ่านมา 8 นัด ถือได้ว่าสถิติตอนนี้ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว เอานะ สู้ต่อ ไป หงส์แดง ลิเวอร์พูล จุ๊บๆ เปี๊ยกบางใหญ่ รายงาน September 2013 - The Reds


34

T he Match

The Reds - September 2013


35

September 2013 - The Reds


36

The Reds - September 2013


37

September 2013 - The Reds


38

ยินดีต้อนรับกลับแอนฟิลด์ ส�ำหรับ สตีฟ คล้าก แมทช์นี้ชนะใสใส เบาเบา จิ๊บๆ ไม่มี มาม่า สุขใจจริงๆ การเจอกับ เวสต์ บรอม ไม่ใช่ขี้ๆ แต่ เครื่องจักรสีแดง ก็ถล่มไป 4-1 แม้ ไลน์แมนจะอยากดังได้รับใต้โต๊ะกับข้าวมาก็ตาม แต่การสะดุดยอดหญ้าเรียกจุดโทษคืนหนึ่งลูก ก็มิอาจหยุดหงส์ให้บินสูงได้ แมทช์นี้หงส์แดงเจ๋งมาก เกมนี้นับว่าเล่นดี ถึงแม้ เฮียริดจ์ จะไม่เป็นตัวของตัวเองเท่า ไหร่ แต่สุดท้ายแกก็ได้เต้นดังใจหวัง แหม่ นึกว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้ว เกมนี้ดูไปเพลินไป ถึงเล่น ได้ไม่เนียนตามาก แต่ก็พอจะได้ใจคนดู ไม่พูดถึง หม่อมเหยิน คนที่ได้หิ้วบอลกลับบ้านไปก็คง ไม่ได้ ไม่อยากอวดแต่เทพอะนะ ซัดแฮทริกไปเบาเบา เฮฮากันไป ส�ำหรับเกมวันนี้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังขอชมว่าเล่นได้ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ยอดเยี่ยมและ ดีพอที่จะเอาชนะเวสต์บรอมไปได้ ต้องชื่นชมและให้เครดิต บีร็อด ด้วยเช่นกัน ทางด้านนาย ทวารลิเวอร์พูลอย่าง มิโญเล่ต์ ก็ไม่ได้ไม่ท�ำงาน ได้ท�ำงานกับเค้านะเออ แม้งานไม่ได้หนักหนา แต่ก็ได้โชว์เซฟสวยๆ กับเค้าเหมือนกันนะ ได้เสียเหงื่อคุ้มค่าเหนื่อยเหมือนกัน กองหลังวันนี้แม้จะไม่แน่นปึก แต่ก็ดีพอจะช่วยกันท�ำให้หงส์ไม่เสียประตู ไม่นับจุดโทษ มันเป็นความกากของจารย์ข้างสนาม ที่สายตาไม่ดีหรืออาจได้ รับสินบนเป็นยาดอง ก่อนลง ท�ำหน้าที่ก็เป็นได้ (ก็ว่ากันไป) เกมนี้ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้เทพลูผู้ยิ่งหญ่ายยยย....ต้องชมจริงๆ เป็น บุคคลปิดทองหลัง พระจริงๆ เทพลูผู้ยิ่งใหญ่ น่าร๊อกอะ เล่นได้ดีอย่าบอกใคร การสกัดบอล การลงไปช่วยรับ จังหวะรุกก็มีให้เห็นบ้าง สุดยอดจริงๆ เกมนี้ หงส์แดง ยังเก็บ 3 แต้มได้ต่อไป ยังอยู่ที่สูงให้คนเชียร์ได้สูดกลิ่นไอความหนาว ต่อไป นับว่าเป็นอะไรที่กองเชียร์รอมาหลายปี จบ 9 แมทช์ แล้วยังสามารถรักษาอันดับลมบน ตารางได้อย่างเหนียวแน่น แขวะทีมกลางตารางได้อยู่ 55555 ก็รอดูแมทช์หน้ากันต่อไปเจอทีมคลังแสงอย่าง อาร์เซนอล ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่ล้มได้ ง่าย น้าเหี่ยวเวงเกอร์ ก�ำลังท�ำทีมได้เข้าฝัก ผลัดกันขึ้นไปน�ำเป็นจ่าฝูงกับ หงส์แดง และหอย ทะเล เชลซี ได้อย่างสูสี จะหนาวสุดไม่สุดรอดูกันแมทช์หน้า (กว่าหนังสืออนไลน์เล่มนี้จะออก คงรู้ผลกันไปเรียบร้อย) ไม่รู้จะจะเขียนอะไรละแมทช์นี้ ต่างคนต่างสุขใจ ชะชะช่า เปี๊ยกขอลาไปดู เอลกลาซิโก้ ต่อ ยาวไปเบบี๋ ก่อนจากกันวันนี้ มีวาทะเด็ดของบิล แชงคลีย์ มาฝากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกม แต่อยาก เอามาฝาก อิอิ “A lot of football success is in the mind. You must believe that you are the best and then make sure that you are. In my time at Liverpool we always said we had the best two teams in Merseyside, Liverpool and Liverpool reserves.” “ความส�ำเร็จของฟุตบอลส่วนใหญ่อยู่ที่จิตใจ คุณจะต้องเชื่อว่าคุณนั้นเก่งที่สุดและ พยายามท�ำให้มันเป็นเช่นนั้น ในสมัยของผมที่ลิเวอร์พูลเราพูดกันอยู่เสมอว่า มีทีมที่ดีที่สุด สองทีมในถิ่นเมอร์ซี่ย์ไซด์ คือทีมลิเวอร์พูลและทีมส�ำรองของลิเวอร์พูล” เปี๊ยกบางใหญ่ รายงาน The Reds - September 2013


39

September 2013 - The Reds


40

T he Match

The Reds - September 2013


41

September 2013 - The Reds


42

The Reds - September 2013


43

September 2013 - The Reds


44

The Reds - September 2013


45

เพราะฟุตบอลคือฟุตบอล เมื่อมีชนะก็มีแพ้ไง มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกเกม อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับทีมที่มีไม่ใช่ทีมที่ฝัน และเชียร์ทีมนั้นให้ดีที่สุด.... เฮ้ออออออออออออออออออออออ... อากาศคืนนี้หนาวแต่ไม่สุดไงไม่รู้ อยู่แค่ขั้นที่ 2 ของความหนาวขึ้นไปไม่ถึงจุดยอดซักที หนาวไม่สุด มันเกิดอะไรคืนนี้เหรอ??? มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพียงแค่เจ็บและชินไปเองงงงง** ปืน ทีมคลังแสงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ หงส์แดง ทีมเครื่องจักรสีแดง เกมนี้ ต้องยกนิ้วให้กับ น้าเหี่ยว จริง แม้จะขาดตัวหลักไป เรียกได้ว่าไม่ครบเครื่องการบุก แต่ก็ท�ำผล งานออกมาได้ดี สมควรได้รับชัยชนะจริงๆ หงส์แดง คืนนี้ขาดอะไร...ขาดสิ่งเดิมๆ ที่เป็นปัญหาค้างคาระดับชาติมานาน วันนี้กัปตัน เจอร์ราร์ด, ลูคัส หายไปจากเกม เฮนโด้ เห็นบ้างนิดนิดหน่อยๆ แม้จะเปลี่ยน คูตินโญ่ มาท�ำ เกมแดนกลางให้วูบวาบมากขึ้น แต่ก็ดูมีลุ้นแค่ตอนแรก ปืนใหญ่ เก็บได้หมด ไม่ให้โอกาสกลาง เราได้เล่นเลย T^T กองหน้ามีโอกาสก็ท�ำไม่ได้ บอลน่ะเค้ามีหลายลูก ไม่ต้องหวงกัน จะว่าไป ป๋าเฮนรี่ น่า จะซื้อแจกคนละ 100 ลูกให้ไปนอนกอดกันให้อิ่มหน�ำไปเลยไหม หวงกันจริงๆ -*ส่วนกองหลังวันนี้ ตูเร่ ท�ำงานหนัก ไม่มี ตูเร่ เห็นทีเราจะเป็น นอริช 2 ระบบ 3-5-2 คงจะใช้ไม่ได้ในเกมนี้ ปีกธรรมชาติไม่มี กลางเล่นไม่ได้ ขึ้นบอลไม่ได้ หลังก็ไม่ปึ้ก เกมนี้รอแพ้ จริงๆ ปืนบีบบอลเร็ว เข้าบอลได้ดี หลังก็ปึ้ก กลางก็เนี้ยบ วันนี้ปืนเล่นดีไร้ที่ติจริงๆ (หลายคน บอกว่า 3-5-2 ไม่ใช่ทางออก ทางออกคือประตู แหม่ชอบจริงๆ มุกนี้) แมทช์นี้ท�ำให้นึกถึงการต่อกรกับทีมเท้าต่อเท้า ด้วยการโยนบอล นึกถึงกองหน้าสูงใหญ่ อย่าง แคโรล กองหน้าจอมขยัน ที่ผันตัวมาเล่นปีก อย่าง เดิร์ก เคาท์ จริงๆ เอาหน่ะ ผ่านมา 10 แมทช์อย่างน้อยก็ยังอยู่ที่ 3 แพ้เป็นเพื่อนหอยทะเล แพ้จ่าฝูง ก็นับ ว่ายังดี ยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาล บีร๊อด รู้ว่าต้องปรับอะไร ... ที่ปลื้มใจก็มีแต่ แฟนบอลยังคงยืนร้อง เพลง YNWA ด้วยเสียงอันน้อยนิดใน สนามเอมิเรตส์ สู้ต่อไป บีร็อด, แชงก์ลีย์ กว่าจะมาเป็น ผจก.ระดับโลกยังต้องใช้เวลา คุณก็ต้องใช้เวลา ถึงตอนนี้อยู่ที่ 2 ไม่เสียหาย สบาย สบาย เชื่อมั่นและศรัทธา ปาฏิหาริย์จะบังเกิด You’ll never walk alone.

เปี๊ยกบางใหญ่ รายงาน September 2013 - The Reds


46

T he Match

The Reds - September 2013


47

September 2013 - The Reds


48

The Reds - September 2013


49

September 2013 - The Reds


50

นัดที่ 11 ลิเวอร์พูล เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เจ้าสัวน้อย “ฟูแล่ม” ส�ำหรับวัน นี้เพราะ เปี๊ยก โดนฉีดยาเลยเป็นพลังให้ หงส์ บุกแหลก แหกชิมิ ชนะไปสวยหรู 4 เม็ด....ป๋า ตอฟได้แต่ล้อฟรีท�ำตาปริบๆ จะแฮทริกเหมือนอยู่ แมนจู แมนยูไนเต็ด คงยาก ครึ่งแรกครึ่งหลังวันนี้ไม่ใช่หนังคนละม้วน เป็นหนังม้วนเดียวกันกองเชียร์เลยสุขใจ ลิเวอร์พูล เครื่องจักรสีแดงมีโอกาสได้บุกตลอดทั้งเกม ต้องบอกว่า มิโญเล่ต์ แทบไม่ได้ท�ำงาน เลยทีเดียว ได้ออกโรงแค่ลูกเดียวด้วยซ�้ำไม่อยากคุย บุกไปเรื่อยๆ จนในที่สุดกองเชียร์ก็ได้เฮใน นาทีที่ 23 สเตอร์ริดจ์ โดนท�ำฟาวล์นอกกรอบ กัปตันไดนาโม เจอร์ราร์ด ท�ำหน้าที่เปิดฟรีคิก เข้ามา อมอเรเบียต้า เห็นดังนั้นไม่รอช้าโหม่งเข้าประตูตัวเอง อาจเป็นเพราะลืมตัวก็เป็นได้ ส่ง ผลให้ลิเวอร์พูล ขึ้นน�ำไปก่อน 1 เม็ด ได้เฮเพิ่มเป็น 2 เท่า ผ่านไปได้ไม่กี่นาที นาทีที่ 26 เจอร์ราร์ด สุดหล่อเปิดลูกเตะมุมมา มาร์ติน สเตอร์เทล โขกเต็มหัวล้านบอลตุงตาข่ายตุงแช่ !! ลิเวอร์พูล น�ำห่าง เฮฮาปาจิงโกะ ยัง ไงวันนี้ก็ 3 แต้มชัวร์ป๊าบบบบ แต่ระดับเครื่องจักรสีแดง 2 เม็ดไม่พอไหนๆ จัดหนักแล้วขออีก นาทีที่ 36 ไม่รอช้า เฮนโด้ โชว์เทพจ่ายทะลุช่องให้ ซัวเรส หลุดไปยิงสวนทาง สเตเคเลนเบิร์ก ไม่เหลือซาก น่าสงสารแมทช์นี้ท�ำงานหนักเสียจริง ครึ่งหลังเริ่มมาเกมก็ยังคงเป็นของลิเวอร์พูล บุกแหลกแหกระห�่ำเหมือนเก็บกด ว่าแล้ว นาทีที่ 54 ซัวเรสก็จัดให้ไม่รอช้า อีก 1 เม็ด ใสใสไรสิวเสี้ยน ครึ่งหลังนี้เล่นไปเรื่อยๆ บุกแบบ ชิวๆ กองเชียร์เจ้าถิ่นหน้าตาเบิกบาน ส่วนมาร์ติน โยล กุนซือฟูแล่มหน้ามุ่ยต่อไป แมทช์นี้ได้จีเจกลับมาช่วยในการขึ้นบอลริมเส้น กองกลางคุมเกมได้ดี เพราะได้คูตี้กลับ มาอีกคน ส่วนฝั่งซ้ายเอนริเก้ได้ลงเคาะสนิมแล้ว อีกไม่นานซ้ายขวาหงส์แดงคงได้เติมเต็มในไม่ ช้า ทีมที่ลงเล่นในแมทช์นี้ต้องถือได้ว่าเกือบฟูลทีมจริงๆ เกมวันนี้ดูไปเพลินไป (ปวดท้องไป) จะไม่ดูก็อดไม่ได้ ชนะใสใส ขึ้นที่ 2 ไร้มาม่า แต่จะ ว่าไปทางนักบุญเล่นแรงแฮะ ตามหงส์มาติดๆ ขึ้นมาที่ 3 เชลซีเสมอเวสต์ บรอม แบบดราม่า ตกไปที่ 4 อาทิตย์นี้รักษาอันดับ 2 อากาศด้านบนได้อย่างเหนียวแน่น สูดอากาศหนาวกันต่อ คงต้องลุ้นกันแมทช์ต่อแมทช์ ตารางคะแนนผ่าน 11 นัดขับเขี้ยวกันเข้มข้น ไม่มีใครยอม ใคร ถึงตอนนีล้ ิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่ควรอยู่ คงเป็นอะไรที่ท�ำให้กองเชียร์สุขใจหลังผ่าน 11 นัดในรอบหลายปี อันดับดี รูปเกมดี มีความสุข ชะ เอิง เอย ^^ หลังเกมเล่มนี้ก็ขอจบด้วยประการนี้ ทิ้งท้ายด้วยประโยคเก่าเล่าใหม่ “เชื่อมั่นและ ศรัทธา ปาฏิหาริย์จะบังเกิด You’ll never walk alone.” เปี๊ยกบางใหญ่ รายงาน

The Reds - September 2013


51

September 2013 - The Reds


54

S pecial Report

The Reds - September 2013


55

September 2013 - The Reds


56

ณ ปัจจุบันนี้ Murphy อายุก็ปาเข้าไป 36 ปี แล้ว และได้เกษียณตัวเองไปเรียบร้อย กระนั้นเขายัง คงมีความท้าทายอย่างมากมายรอคอยเขาอยู่ข้างหน้า Murphy ก�ำลังจะสอบผ่านใบอนุญาตที่เรียกว่า UEFA ‘B’ Licence ในเดือนพฤศจิกายนแล้ว แล้ว ยังเริ่มสร้างชื่อให้ตัวเองในการเป็นกูรูของสื่อ เขานั้นมี ความมุ่งมั่นที่จะเดินเส้นทางสาย “ผู้จัดการทีม” และ การเป็น “โค้ช” เขารู้สึกว่าบางคนยังคงคิดตื้นๆ ว่า การเป็นผู้ จัดการทีมที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นสุดยอดโค้ชเท่านั้น แต่ เราคงได้เห็นแล้วว่า Gerard Houllier นัน้ เป็น อะไรที่นอกเหนือจากความเชื่อนี้ เพราะที่ Liverpool นั้นผู้จัดการคนนี้กลับเป็นแม่ทัพของเหล่าโค้ช และยัง คงมานั่งคุมซ้อมเองในทุกๆ เซสชั่น Murphy นั้นคิดว่าการคุมทีมนั้นง่ายกว่าการ เป็นโค้ชมากนัก เพราะงั้นการที่จะเข้ามาร่วมดูแลทุกๆ เซสชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาทีม เป็นอะไร ที่ยากกว่าแค่คุมทีมเฉยๆ และเขานั้นต้องการที่จะเดิน เส้นทางสายนี้ เขาเป็นนักคิดและนักพูด แต่เขารู้สึกว่าเขาจะ เป็นคนที่พัฒนาขึ้นเมื่อต้องช่วยเหลือคนรอบตัวใน ทีม เขาคิดทุกวันนี้นักเตะขาดซึ่งสิ่งนี้ คือ การเป็นผู้น�ำ เพราะทุกๆ คนมุ่งแต่จะท�ำงานของตัวเองเท่านั้น โดย พลาดสิ่งที่เรียกว่า ความเป็นผู้น�ำไป ลองคิดถึง Liverpool ที่ประกอบด้วยนักเตะ อย่าง Carra (Jamie Carragher) ยืนหลังสิ การ ตะโกน เขาเป็นผู้น�ำ เป็นผู้ชนะ ซึ่งเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ในตัว Joe Hart เช่นกัน หลังจากที่ได้อยู่ในเกมฟุตบอลและเรียนรู้จาก ผู้จัดการทีมมาอย่างยาวนาน Murphy รู้สึกว่าเขานั้น สามารถเป็นโค้ชที่ดีได้ เช่นเดียวกับการเป็นผู้จัดการ ทีมที่ดีได้ กระนั้นเขายังคงต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมาย และจะต้องเสียสละอะไรที่มากกว่านี้ มี ผู ้ จั ด การที ม สามคนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ของ Murphy เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้ ซึ่งก็คือ Houllier, Dario Gradi และ Roy Hodgson ซึ่งรายหลังนี้ให้เขาเป็นกัปตันที่ Fulham Murphy รู้สึกว่าเขาโชคดีที่ได้รู้จัก Gradi ที่ The Reds - September 2013


57

September 2013 - The Reds


58

The Reds - September 2013


59

เป็นเหมือน “พ่อ” ส�ำหรับเขา และมักจะหยุดการซ้อม กลางเซสชั่นเพื่อให้โค้ชนั้นคอยดูแลเขา ด้วยประโยค คลาสสิกว่า “จับตาดู Murphy ให้ดี หากว่าจ่ายพลาด เมื่อไหร่ ไม่จ่ายตามที่ต้องการเมื่อไหร่ ให้หวดด้วยไม้ ได้เลย” คือมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆ เป็นเดือนๆ ที่เป็นไปในรูปแบบนี้ ตอนแรกเขาก็ร�ำคาญ เบื่อ ว่า อะไรนักหนา แต่พอนานเข้าก็เลิกที่จะบ่น Houllier นัน้ ได้ตวั Murphy มาอยูท่ ี่ Liverpool แต่กุนซือชาวฝรั่งเศสกลับส่งเขากลับไปเล่นที่ Crewe แบบยืมตัวอีกครั้งเพื่อทดสอบความปรารถนาของเขา หลังจากที่ใช้ชีวิตกว่า 18 เดือนที่ Anfield นั่นคือการ กระท�ำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของ Murphy มันเป็นก้าวที่โหดส�ำหรับเขาเพราะจากเล่นด้วย ค่าเหนื่อย 200 ปอนด์ต่อสัปดาห์ กลายเป็นไปเล่นด้วย ค่าตัว 3000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่เมื่อลองมองย้อนกลับ ไปแล้ว มันเป็นอะไรที่น่าจดจ�ำ เพราะ Liverpool คือ ความฝันของเขา ตัวเขาเองถือตั๋วฤดูกาลของ Liverpool มาเป็น ปีตั้งแต่สมัยเด็กๆ ในขณะที่ยังเป็นแค่นักเรียนเกรียนๆ คนหนึ่งเท่านั้น Houllier นั้นเป็นคนที่ท�ำให้เขาต้องกลับมายืน บนผืนดินอีกครั้ง หลังจากที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว เพราะ เพิ่งควาแชมป์สามรายการให้กับ Liverpool กล่าวคือ League, FA และ UEFA Cup ในปี 2001 Murphy ตอนนั้นคิดว่าการยิงได้ 10 ประตูและ ลงเล่นถึง 47 นัดในฤดูกาลนั้น น่าจะได้รับรางวัลเป็น สัญญาฉบับใหม่ แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น Houllier กลับบอกให้เขาลดน�ำ้ หนักซะหลังผ่านช่วงpre-season ที่ยากล�ำบาก Murphy ได้ติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรก เขาตอนเดือนพฤศจิกายนถัดมา ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแน่นอนก็คือ การได้สวมชุดสีแดงของ Liverpool และคว้าสามแชมป์ การยิงประตูทีมอย่าง Manchester United ได้ หลายครั้ง การยิงประตูชัยเหนือ Everton และลงเล่น ในเกมใหญ่ที่สนามบิ๊กๆ ทั่วยุโรป แน่นอนเขารู้สึกผิดหวังที่ต้องจากลาทีมอย่าง Liverpool ไป ตอนนั้นเขาสามารถย้ายไป Everton ในยุค David Moyes ได้แต่เขาไม่ต้องการให้แฟน September 2013 - The Reds


60

Liverpool เสียความรู้สึก หลังจากที่ใช้เวลาเล่นกับ Charlton Athletic และ Tottenham Hotspur, Murphy ได้ย้ายมาร่วม ทีมของ Lawrie Sanchez ซึ่งก็คือ Fulham เมื่อ สิงหาคมปี 2007 ตอนนั้นเขาคิดว่าค�่ำคืนแห่งบอลยุโรป คงเป็นเรื่องอดีตไปแล้ว คงไม่มีวันได้ลิ้มรสอีกแล้ว แต่ เมื่อ Hodgson มาคุมถิ่น Craven Cottage ตอน ธันวาคม นั่นคือความสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมที่แคร์และ ดูแลสอนสั่งนักเตะมากที่สุดเท่าที่ Murphy เคย ประสบมา Hodgson เป็นคนมอบปลอกแขนกัปตันให้กับ Murphy และรับผิดชอบทีมทั้งหมด ด้วยบทบาทที่ เล่นกลางตัวรับ หลังจากที่ Murphy ยิง Portsmouth ช่วยให้ Fulham คงอยู่ใน Premier League ต่อไปในวัน สุดท้ายของฤดูกาล 2008 ในปีต่อมาสโมสรจบที่อันดับ เจ็ด และได้เข้าชิงศึก Europa League ปี 2010 ในปีเหล่านั้น ตัว Murphy เองรู้สึกว่าทีมมีความ คงเส้นคงวา และความสามัคคี ที่แต่ก่อนไม่มีอะไรแบบ นี้เลย ด้วยเหตุนี้การพ่ายแพ้ต่อ Atletico Madrid ในรอบชิงฯ ศึก Europa League จึงเป็นความผิด หวังสูงสุดในทีมชีวิตการค้าแข้งของเขา คือมันร้ายแรง ยิ่งกว่าการบาดเจ็บในศึกฟุตบอลโลกปี 2002 ชีวิตเขามีความเศร้าเสียใจไม่มาก แต่ Murphy ก็รู้สึกว่าเขานั้นจากทีมอย่าง Fulham เร็วไปหน่อย เพราะสัญญาของเขาหมดลงในปี 2012 และก็ก้าวต่อไปสู่ Blackburn Rovers ที่ท�ำให้ เขาได้รายได้เยอะขึ้น และมีสัญญาสองปี แต่สโมสรมี การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย ท�ำให้ทุกๆ อย่างยาก ส�ำหรับเขา นั่นไม่ใช่บทส่งท้ายที่ Murphy ต้องการ และ เขาไม่ปรารถนาที่จะยืดเวลาในสายอาชีพของเขาด้วย การไปเล่นในลีคต�่ำชั่นกว่า หรือใช้ชีวิตห่างไหลจาก ภรรยาของเขาและลูกทั้งสอง ปรัชญาทางฟุตบอลของ Murphy มันชัดเจน อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ บางทีนักฟุตบอลผู้มากความ คิดเช่นนี้ คงไม่ได้ห่างไกลจากเส้นทางสายบริหารทีม อย่างที่คิดๆ กัน The Reds - September 2013


61

September 2013 - The Reds


64

T reatise

Brendan Rodgers ดึงนักเตะเยี่ยมๆ เข้ามาเสริมความแกร่งของทีมชุดนี้ได้หลายคน ตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมา Liverpool นั้นถือได้ว่ามีผลงานที่ดี ผิดหูผิดตาไปพอควรทีมหนึ่งในเวที Premier League ฤดูกาลนี้ โดย Brendan Rodgers นั้นเซ็นเข้ามาหลายคน เรียกได้ว่าเกือบโหลได้กระมัง เพราะไม่อยากที่จะเริ่มต้นฤดูกาลได้แย่อย่างที่เป็นไปในฤดูกาลที่ผ่านมา The Reds - September 2013


65

การลงทุนครั้งนี้ของสโมสรเพื่อสนับสนุนเขา ดูเหมือนว่าจะประสบผลอย่างชัดเจน เพราะ ณ ตอนนี้ หงส์แดงนั้นอยู่แถวหัวตารางของลีค ขอใช้โอกาสนี้ลองจัด rating ให้กับนักเตะอย่าง Mamadou Sakho, Tiago Ilori, Victor Moses, Aly Cissokho, Simon Mignolet, Iago Aspas, Luis Alberto และ Kolo Toure ดูกัน September 2013 - The Reds


66

ดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ดูจะต้องใช้เวลาปรับตัว อยู่ไม่นานหลังจากที่เปิดตัวมาเล่นยังตื่นๆอยู่พอควร แต่ พอเริ่มปรับจูนตัวเองได้ก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้ มากที่สุดคนนึงในแผงหลัง โดยได้เป็นตัวจริงมาแล้วแปด นัดทั้งในเวที Premier League และ League Cup The Reds - September 2013


67

คนเห็นคะแนนอาจจะงงว่า เฮ้ยห่วย แตกขนาดนั้นเลยหรือ? ก็ไม่ใช่อย่างนั้น ครับ หากว่าแต่ปราการหลังชาว Portuguese รายนี้ยังมไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุด ใหญ่เลยแม้แต่นัดเดียว หากแต่ไปเล่นให้ กับทีม U21 เพียงแค่สองนัดเท่านั้น จริงๆ ไอ้ Rating ที่ออกมาน้อยไม่ใช่ความผิดของ เขาแต่อย่างใด แต่เพราะว่าตัวอื่นๆ เล่นดี กันหมด จึงยังไม่มีที่ว่างให้ ที่ส�ำคัญเริ่มที่ จะมีข่าวลือหนาหูแล้วว่าเขาน่าที่จะไปเล่น แบบยืมตัวในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจากนี้ September 2013 - The Reds


68

Moses ได้ลงเล่นไป 8 นัดในฤดูกาลให้กับ Liverpool, ยิง ไปได้ประตูเดียว ซึ่งเป็นการมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวจาก Chelsea. เขาดูแล้วก็ถือได้ว่ามีประโยชน์พอควร แต่สิ่งที่น่าผิดหวังนิด หน่อยก็คือ การขาดความเฉียบคมในการยิงประตู ที่ส�ำคัญคือท�ำ assist ไม่ค่อยจะได้ ตรงนี้อาจจะมาจากความจริงที่ว่า เขาถูกเรียก ใช้ในหลายๆ บทบาทไปหน่อย The Reds - September 2013


69

Cissokho เพิ่งเริ่มที่จะเป็นตัวจริงบ้าง เขาลง เล่นไปแปดนัดในฤดูกาลนี้ ท�ำ Assist ได้หนึ่งครั้ง. เขาดูดีเชียวนับตั้งแต่ถูกยืมตัวมาจาก Valencia และถือเป็นตัวสแตนด์อินแทน Jose Enrique ที่บาดเจ็บ จริงๆ แล้วประโยชน์ของเขานั้นไม่ใช่แค่ แบ็คซ้ายเท่านั้น แต่ยังสามารถถูกจับเล่นในบทบาท Midfield ได้ด้วย

September 2013 - The Reds


70

Aspas ถูกช่วงใช้บ่อยครั้งตอนต้นฤดูกาล แต่แล้วก็ค่อยๆ หลุดจากทีมไปแบบชาวบ้านชาวช่องไม่รู้ตัวเลย เพราะ “ความชั่ว ไม่มี ความดีไม่ปรากฎ” เขาดูคล้ายว่าจะประสบปัญหาในการรับมือกับเกมที่เร็วและ ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างมากของเวที Premier League แต่เทคนิคต่างๆ ของเขาในฐานะนักฟุตบอลนั้นไม่ใช่ธรรมดา น่าจะ เรียกว่าเข้าขั้นเยี่ยม ซึ่ง ณ ตอนนี้เขาอาจจะไม่มีที่ว่างให้ลงไปแสดง ศักยภาพให้กับทีมได้ และด้วยเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีก แต่คาดว่าเขา คงจะมีส่วนส�ำคัญในครึ่งฤดูกาลหลังนี้แน่ ต้องเอาใจช่วยกันต่อไป

The Reds - September 2013


71

นายทวารชาว Belgian ถือได้ว่าเป็นคนส�ำคัญมากๆ ของ Liverpool ฤดูกาลนี้ เขานั้นท�ำหน้าที่ได้เยี่ยมตั้งแต่นัดแรกที่ประเดิมสนาม ให้กับสโมสรใหม่ของเขา และมีความคงเส้นคงวามาตลอด จนถึงตอนนี้ เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งแบบไร้คู่แข่งไปแล้วให้ กับสโมสรแห่งนี้

September 2013 - The Reds


72

นี่เป็นอีกครั้งที่ Rating อาจดูขัดใจคนอ่าน ครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ว่าไม่ใช่ความผิดของตัว นักเตะเอง . ตัว Alberto เองได้แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้ จากการถูก เปลี่ยนตัวลงสนามในฐานะตัวส�ำรอง แต่เวลา น้อยเกินไปที่จะแสดงศักยภาพของเขาให้เป็น ที่ประจักษ์ได้ กระนั้นเขาเล่นดีเหลือเกินในทีม u-21 ยิงประตูได้บ่อยครั้ง.

The Reds - September 2013


73

Toure นั้นต้องปรบมือให้เลยเพราะ โดดเด่นเป็นสง่ามากๆ ตั้งแต่วันแรกที่ย้าย มาอยู่กับ Liverpool จากย้ายมาจาก Manchester City แบบ Free Agent เขาลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว 11 นัด ในทุกๆ เวทีการแข่งขันที่สโมสรลงแข่ง เขา ดูสงบนิง่ และเป็นนักเตะทีม่ ปี ระโยชน์มากๆ เพราะความเก๋าเกมที่มีมากกว่าใครๆ ไม่ว่า เขาจะถูกเรียกใช้ไปเล่นในบทบาทไหนใน เกมรับ เขาก็ท�ำได้ดี ไม่มีที่ติ แล้วคุณเล่า คุณประทับใจการเซ็น สัญญานักเตะคนใดในทั้งหมดนี้ที่สุด ?

September 2013 - The Reds


76

A cademy News

The Reds - September 2013


77

September 2013 - The Reds


78

The Reds - September 2013


79

ในอดีต เรามีนักเตะดาวรุ่งมากมาย ที่ถูกผลัก ดันก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ และแน่นอนว่า นักเตะเหล่า นั้นก็มีหลายคนที่ประสบความส�ำเร็จ และก็ยังมี อีกหลายคน ที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้และก็ไม่ ประสบความส�ำเร็จกับทีมลิเวอร์พูล ... ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา .. ลิเวอร์พูล มีนักเตะใน ระดับเยาวชนหลายต่อหลายคน ที่ถูกมองว่า น่าจะเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ และน่าจะเป็นอนาคต ของทีม แต่ในที่สุด เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง นักเตะเหล่านั้น ก็ไม่สามารถพัฒนาจนถึงขีดสุดและท�ำให้ผู้จัดการทีม เลือกที่จะปล่อยตัวออกไป หลายคนเป็นที่น่าเสียดาย เพราะถูกจับตามอง อย่างมาก รวมถึงแฟนบอลจ�ำนวนมากที่เอาใจช่วยให้ สามารถเข้ามาเป็นตัวความหวังและตัวหลักของทีม ... “แดเนี่ยล ปาเชโก้” น่าจะเป็นนักเตะในล�ำดับต้นๆ ที่เชื่อว่าหลายคนบ่นอุบเสียดาย ในฝีเท้าของเขา แต่ จนแล้วจนรอด ปาเชโก้ ก็ใช้เวลากับลิเวอร์พูลมากไป สุดท้ายก็กลายเป็นนักเตะฝีเท้าธรรมดาคนนึง ทั้งๆ ที่ ก่อนหน้านี้ ถูกจับตามองเหมือนกันว่าจะเป็นความ หวังใหม่ของทีมชาติสเปน... ส�ำหรับทีมในระดับ เยาวชนหรือในระดับ อคา เดมี่ของลิเวอร์พูล ณ เวลานี้ มีนักเตะหลายคนที่ถูก จับตามองอย่างมาก และน่าจะเป็นก�ำลังหลักส�ำคัญใน อนาคตของทีม ซึ่งในบทความครั้งนี้ จะขอพูดถึงสัก 3 คน แนะน�ำให้เพื่อนๆ ได้พอรู้จักกันบ้าง.. September 2013 - The Reds


80

Wilson ผมเชื่อว่าหลายๆ คน น่าจะยังไมเคยได้รู้จักนัก เตะคนนี้ อย่างแน่นอน แต่หลายคนก็น่าจะพอได้รู้จักแล้ว หลัง จากที่เจ้าตัว สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะทีมชาติเวลส์ ที่ลงเล่น ให้กับทีมชาติอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ท�ำลายสถิติ แกเร็ธ เบล รุ่นพี่ในทีมชาติ นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลก ลงได้ ... โดยเขา มีอายุเพียงแค่ 16 ปี กับอีก 208 วัน.. กับเกมแรกในทีมชาติชุด ใหญ่ที่เสมอกับ เบลเยี่ยม ไป 1 - 1 .. เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา .. Wilson เข้าสู่รั้ว kirkby ประมาณตอน 8 ขวบ และปัจจุบัน ก็เล่นให้กับในระดับเยาวชนชุด U-18.. แต่ผู้จัดการทีมชาติเวลส์ นั้นประทับใจในฟอร์มการเล่น ของ Wilson ในช่วงที่ Wilson นั้น ลงเล่นในทีมชาติชุด U-17 .. Wilson เล่นในต�ำแหน่งปีกซ้าย สไตล์การเล่นก็จะคล้ายๆ กับปีกธรรมชาติทั่วๆ ไป ที่ใช้ความเร็วกระชาก และยังท�ำประตู ได้ดีด้วย จากเท้าซ้ายที่เป็นข้างถนัด.. เขาอายุยังน้อยมาก คงต้อง เพราะบ่มประสบการณ์ และค่อยๆ สร้างพัฒนากันเรื่อยๆ ขึ้นมา เราคงไม่หวังว่า Wilson จะเป็นเหมือนดั่ง ไมเคิ่ล โอเว่น ที่ถูกดัน ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และโด่งดังเป็นพลุแตก .... เดอะค๊อป จะรอคอยวันที่ เขาพร้อมเพื่อที่อนาคตของเขา จะเจริญรอยตาม รุ่นพี่ในสโมสร หรือในระดับทีมชาติก็ตามที ...

The Reds - September 2013


81

September 2013 - The Reds


82

The Reds - September 2013


83

Yasil นักเตะเชื้อสาย ตุรกิช-เยอรมัน เป็นนักเตะดาว รุ่งที่น่าจับตามองมากในวงการฟุตบอลเยอรมันนี ... และก็เป็น ลิเวอร์พูลที่ดึงตัวเข้าสู่ทีม เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต ของทีมลิเวอร์พูล.. Yasil เล่นในต�ำแหน่งกองหน้า ยิงประตูอย่าง ระเบิดเถิดเทิงให้กับ ไบเบอร์ เลเวอร์คูเซ่น ทีมเก่าในระดับ เยาวชน ... โดยท�ำให้ประตูได้มากถึง 57 ประตูจาก 71 เกมที่เขา ลงเล่น ... โดย Yasil เองติดทีมชาติในระดับเยาวชนมาในทุกระดับ แน่นอน ทั้งลิเวอร์พูลและทีมชาติเยอรมันเองก็ต่างหวังที่จะให้ Yasil เป็นอนาคตของทีม (จริงๆแล้ว Yasil เลือกที่จะเล่นให้กับ ทีมชาติตุรกีด้วย) .. Yasil กับลิเวอร์พูล ถึง ณ เวลานี้ Yasil ยังไม่มีโอกาสที่จะ ลงสัมผัสเกมในระดับทีมชุดใหญ่เลยสักเกมเดียว

September 2013 - The Reds


84

อีก 1 ในนักเตะต�ำแหน่งปีก ที่ก�ำลังถูกจับตา มองอย่างมาก ส�ำหรับลิเวอร์พูล.. จริงๆ แล้ว Ibe ไม่ ใช้ ลูกหม้อที่แท้จริงกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่ เพราะ Ibe เองก็เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมเยาวชนกับลิเวอร์พูล ใน ฤดูกาล 2011-12.. ก่อนที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างยอด เยี่ยม และ ก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมได้ ในฤดูกาล ถัดมา.. Ibe เล่นในต�ำแหน่ง มิดฟิลด์ริมเส้น ซึ่งต�ำแหน่ง ก็จะคล้ายๆ กับ Raheem Sterling รุ่นพี่ที่ยกระดับ ขึ้นมาได้แล้ว Jordon Ibe ลงประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูล ในช่วงพรีซีซั่น ฤดูกาล 2012-13 ในเกมที่ไปเล่นที่ สหรัฐอเมริกา กับ MLS .... และ ในฤดูกาลที่แล้ว Ibe ก็เรียกติดทีมชุดใหญ่ เป็นครั้งแรก ในเกมที่พบกับ เซา ป์แธมปตั้น แต่เจ้าตัวยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกม นั้น จนกระทั่ง ได้รับโอกาสอีกครั้งในเกมสุดท้ายของ ฤดูกาลที่เจอกับ QPR ... ซึ่งเกมนั้น Ibe ได้ลงเล่นเป็น 11 ตัวจริงและสร้างความประทับใจให้กับเดอะค๊อป เมื่อเป็นผู้เลี้ยงและผ่านบอลให้ Philippe Coutinho ซัดประตูชัยในเกมวันนั้น .. โดย Jordon Ibe ก็ได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ ในช่วง พรีซีซั่นในฤดูกาล 2013-14 .. แต่ในฤดูกาล ล่าสุด Ibe ยังไม่มีโอกาสประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูล

The Reds - September 2013


85

September 2013 - The Reds


86

ในส่วนของนักเตะดาวรุ่ง ยังมีอีกหลายคนใน หลายต�ำแหน่งที่มีความน่าสนใจ นี้ยังไม่รวมไปถึง นัก เตะดาวรุ่งอีกหลายๆคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาเล่นใน ทีมชุดใหญ่ได้แล้ว เช่น Suso, Wisdom, Robinson และ Coady นักเตะเหล่านี้ ล้วนเป็น อนาคตของทีม แต่เนื่องจากการแข่งขันภายในทีมค่อนข้างสูง และ พื้นที่ต่างๆ ของเด็กๆ เหล่านี้ ยังมีไม่มากพอท�ำให้ บางคนต้องถูกปล่อยตัวไปแบบสัญญายืมตัว เพื่อให้มี โอกาสได้สัมผัสเกมการแข่งขันจริงๆ อย่างสม�่ำเสมอ.. ความหวั่นใจส�ำหรับนักเตะดาวรุ่งต่างๆ เหล่า นี้ ก็น่าจะมีพอสมควร เพราะจากอดีตมันก็มีไม่มาก นักส�ำหรับนักเตะที่ถูกปล่อยตัวไปเล่นแบบยืมตัว แล้ว The Reds - September 2013

สามารถกลับมาเป็นตัวหลักของทีมได้.. หลายคนถูก ยืมตัวไปในหลายฤดูกาล สุดท้ายก็ต้องถูกปล่อยตัว ออกจากทีมไป เพราะโอกาสในทีมมีน้อย เราคงไม่อาจจะคาดหวังได้ว่า นักเตะที่ผมกล่าว มานี้ จะเป็นอนาคตของทีมอย่างแท้จริง.. แต่เราก็หวัง ว่า ในจ�ำนวนนักเตะดาวรุ่งที่เรามีอยู่ มันน่าจะต้องมี บ้างที่สามารถก้าวกระโดดขึ้นมา เป็นตัวหลักให้กับทีม เหมือนอย่างที่รุ่นพี่ อย่าง สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด หรือ เจมี่ คาราเกอร์ ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว... สุดท้ายของคอลัมภ์เดือนนี้ เอาข่าวผลการ แข่งขันส�ำหรับทีม U-21 มาฝากกัน หลังจากฉบับ ที่แล้ว รายงานเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลชุด U-21 ถล่ม


87

เอาชนะ สเปอร์ส U-21 ไป 5-0 ... หลังจากนั้น ลิเวอร์พูล U-21 ก็มีคิวลงแข่งขัน เจอกับ เวสต์บรอม วิช อัลเบี้ยน ซึ่งทีมดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็โชว์ฟอร์มได้ อย่างไม่ดีมากนักเมื่อ พลาดท่าพ่ายไป 4-2 หลังจากนั้น ก็มีเกมที่ไปเยือน มิดเดิ้ลสโบร์ ซึ่ง ก็เป็นลิเวอร์พูล U-21 ที่เฉือนเอาชนะ โบโร่ ชุดเล็กไป 4-3... เกมนี้ ลิเวอร์พูลน�ำไปก่อนถึง 3-0... และ 4-1 แต่ก็โดนไล่บี้มาจนถึง 4-3 ..... สุดท้ายก็ประคองเกม เอาชนะไปได้ แบบสนุก ถ้าไม่นับ Joao Teixeira มิดฟิลด์ เชิงสูงของ ทีมคนนี้ที่ท�ำไป 2 ประตูแล้ว Jordon Ibe ก็เป็น อีก 1 คนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะจาก 4

ประตูที่ได้มาของลิเวอร์พูล Jordon Ibe นั้นมีส่วน ร่วมทั้งหมด โดยมีชื่อเป็นผู้ท�ำ 3 Assist... และก็ยังมี โอกาสเบิกสกอร์ให้ตัวเอง ไม่น้อยไปกว่า 3 ครั้งและ อีก 1 คาน... น่าสนใจครับฟอร์มการเล่นแบบนี้ อยาก ให้มีโอกาสเล่นในทีมชุดใหญ่บ้าง... ต�ำแหน่ง ณ ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล U-21 อยู่ใน อันดับที่ 4 ... มี 16 แต้มตามหลังจ่าฝูง 4 คะแนนแต่ แข่งน้อยกว่า 1 นัด ... โดยโปรแกรมหน้าจะเริ่มแข่งอีก ทีเดือน ธันวาคม .. ฉบับนี้ขอลาไปก่อน และทีมงาน The Reds Magazine จะน�ำความเคลื่อนไหว ข่าวคราวของทีม เยาวชนมาให้ตดิ ตามอีกในฉบับหน้า.. “ขอบคุณครับ” September 2013 - The Reds


88

R ed Shadow

The Reds - September 2013


89

September 2013 - The Reds


90

เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนมานี่เอง ที่ดูคล้าย ว่าอนาคตในชุดหงส์แดงของ Martin Skrtel มีแวว จะจบลง และ ณ บัดนี้ทุกๆ อย่างพลิกผันไปเป็นคนละ เรื่อง ณ จุดนี้คงจะต้องกล่าวขอบคุณระบบ 3-5-2 และ การกลับมาคืนฟอร์มของเขานี่แหล่ะ ที่ท�ำให้เขาพลิก ชะตาของเขาได้ กลายเป็นว่าตอนนี้เขาได้ท�ำดีพอที่จะ กลับไปอยู่ในแผนการท�ำทีมของ Brendan Rodgers อีกแล้วซะงั้นเลย ............................................ เมื่อตอนที่ Brendan Rodgers มาคุมทีม Liverpool เมื่อสองซัมเมอร์ที่ผ่านมา เขาได้รับมรดกสอง สุดยอดปราการหลังของ Premier League การเซ็น สัญญาที่แย่หลายๆ คน ที่จบด้วยอาการบาดเจ็บของ Lucas Leiva ท�ำให้ทีมที่ดูท่าจะมีความหวังในยุค Kenny Dalglish ต้องกลับมาย�่ำแย่จนท�ำให้ผู้จัดการ ทีมอันเป็นต�ำนานหงส์ต้องเสียเก้าอี้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้น Charlie Adam เอย, Stewart Downing เอย และ แม้แต่ Andy Carroll ก็ไม่เคยที่จะสามารถตั้งเนื้อตั้ง ตัวให้เป็นต�ำนานในถิ่น Anfield ได้ กระนั้นแนวรับก็ ยังคงความเป็นทีเด็ดอยู่ Daniel Agger นั้นเหนียวแน่นมากในบทบาท เซ็นเตอร์ทางซ้าย และดูว่าเริ่มที่จะแสดงให้เห็นว่า อาการบาดเจ็บที่รบกวนเขามาตลอดในอดีตก�ำลังจะ หายไป สิ่งที่น่าเซอร์ไพรสเกิดขึ้นเมื่อคู่ขาของ Agger ที่ชื่อ Martin Skrtel กลับสูญเสียต�ำแหน่งให้ กับ Jamie Carragher ที่อายุมากแล้ว เพราะว่าเกิด ความไม่คงเส้นคงวาขึ้นในการเล่นของเขา ความมั่นใจ หดหาย ทุกๆอย่างผิดที่ผิดทางไปหมด ท่ามกลางนักเตะที่ประสบปัญหาในการปรับ ตัวในการเล่นให้กับ Brendan Rodgers ไม่มีใคร ที่ประสบปัญหามากเท่ากับ Skrtel ที่ต้องเปลี่ยน แนวทางไปเล่นเกมเพรสซิ่งอย่างเต็มตัว ความผิด พลาดบ่อยๆครั้งท�ำให้ดูคล้ายกับว่าเขาคงจะต้องโดน ขายเป็นแน่แท้ และอาจจะเพราะอาการบาดเจ็บของ The Reds - September 2013


91

September 2013 - The Reds


92

The Reds - September 2013


93

Kolo Toure ตอนช่วงสิงหาคมนั่นแหล่ะที่ท�ำให้เขา รอดพ้นจากการถูกขายให้กับ Rafa Benitez ที่ Napoli การมาถึงของ Mamadou Sakho ก็เพิ่มกระแส ความเชื่อที่ว่าเขาจะถูกขายในที่สุดเพิ่มเข้าให้อีก หาก ไม่ใช่ตอนนี้ก็น่าจะเดือนมกราคมหากว่ากองหลังทุก ตัวยังฟิตกันหมดผ่านช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ไปได้ กระนั้น Rodgers ก็ยังคงยืนยันผ่านสื่อตลอด ว่ายังคงมีที่ให้ Skrtel อยู่ที่ Liverpool แต่ขึ้นอยู่กับ ตัวนักเตะเองว่าจะสู้แค่ไหน เพราะอยากจะลงเล่นก็ ต้องสู้ให้ได้มา หลายๆฝ่ายมองว่าค�ำพูดเหล่านั้นก็แค่ ตอบไปตามคอนเซปต์ เป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมพูดกันอยู่ แล้ว หากไม่พูดแบบนั้นราคานักเตะก็จะตกลง แต่ท้าย ที่สุดมันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าค�ำพูดของ Rodgers นั้นมีน�้ำหนักจริง ไม่ใช่พูดเล่นๆ พูดเอาหล่อ มันน่า เซอร์ไพรสพอควรเพราะเมื่อดูจากขุมก�ำลังแนวรับของ Liverpool โดยเฉพาะต�ำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟแบบนี้ มีมากเหลือเกิน แล้วเมื่อดูจากที่ Skrtel เมื่อฤดูกาลที่ แล้วนั้นไม่ค่อยจะได้ลงเล่นเท่าไหร่ ท�ำให้รู้สึกว่ายังไงๆ เดือนมกราคมนี้ Skrtel ถูกขายแน่ แต่เมื่อเขาได้รับ โอกาส เขากลับเล่นดีเหลือเกิน ในระบบ 3-5-2 ท�ำให้ ต้องเปลี่ยนความคิดกันไปเลย ผู้จัดการทีมรายนี้มักจะบอกว่า “ผมนั้นมักจะ พยายามที่จะแสดงให้นักเตะเห็นถึงความยุติธรรม ของผม” และสิ่งที่เราได้เห็นถัดมาก็คือการเล่นที่ยอด เยี่ยมของ Skrtel อย่างต่อเนื่อง ที่ตอนนี้กลายเป็นตัว เลือกแรกๆ แทน “ท่านรองฯ” อย่าง Daniel Agger ไปแล้ว. “ผู้คนมักถามผมว่าคุณไม่ชอบเขาหรือ? แต่ ผมมักจะบอกว่าไม่ใช่แบบนั้น มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ระดับฟอร์มการเล่น หากว่าคุณเล่นดี คุณจะได้ลง เล่น หากว่าไม่ คุณก็จะถูกดร๊อปไป ผมนั้นมีกัปตัน ทีมชาติ และรองกัปตันสโมสรนั่งส�ำรองมาแล้ว แต่ นั่นเพราะว่าผมคิดว่าผมนั้นยุติธรรม หากใครเล่น ดี เขาต้องได้เล่นต่อ นั่นคือข้อสรุปที่ชัดเจนว่าท�ำไม Martin ถึงได้เล่นอยู่ เพราะเขาโดดเด่นมากๆ” นี่คือ ค�ำกล่าวของผู้จัดการทีม ............................................ September 2013 - The Reds


94

C over Story

The Reds - September 2013


95

September 2013 - The Reds


96

The Reds - September 2013


97

หากพูดถึงชัยชนะของ Liverpool เหนือ West Brom ไป 4-1 เมื่อหลายนัดที่ผ่านมา หลายๆ ฝ่ายมอง ไปที่ความ “เทพ” เหลือเกินของ Luis Suarez แต่สิ่ง หนึ่งที่ทุกๆ ฝ่ายคงจะปฎิเสธไม่ได้ก็คือ ฟอร์มการเล่น ของ Jordan Henderson ยังคงยอดเยี่ยมอีกครั้ง อย่างที่มันเป็นไปมาตลอดช่วงต้นฤดูกาลนี้ มันน่าจะแฟร์ที่จะบอกว่าดาวเตะวัย 23 ปี รายนี้ โดนถล่มโดยเหล่ากูรู ผู้รู้และแฟนบอลมากมาย เพราะ การย้ายมาของเขาในถิ่น Anfield นั้นราคาสูงเกินไป มาก ในช่วงสองปีแรกของเขากับสโมสร เขาแทบไม่ ค่อยจะได้ท�ำผลงานโดดเด่นอะไรมาก เขาดูไม่แกร่ง ดู เครียด ดูไม่นิ่ง และดูจะเป็นการขาดทุนของสโมสรที่ จ่ายเงินซื้อเขามา ...หลายๆ คนต่างดูแคลนเขา แต่เรา ก็ได้เห็นการ “ถือก�ำเนิดใหม่” ของนักเตะคนนี้ตั้งแต่ หงส์แดงเปิดฤดูกาลใหม่นี้มา โดยเขาได้เป็นตัวจริงมัน ทุกนัด ไม่ว่าเขาจะถูกช่วงใช้ไปเล่น Midfield ตัวกลาง หรือแบ็คขวาแทนที่GlenJohnson,นาย Henderson คนนี้เล่นได้อย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยสปีด เขาดูขยัน และวิ่งไม่มีวันหมด เมื่อยามที่สวมบทบาทตรงกลาง เขานั้นกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สโมสรขาดหายไป นาน ในยุคที่ Steven Gerrard และ Lucas Leiva ต้องยืนด้วยกัน เขานั้นได้แสดงให้เห็นถึงการส่งบอลที่ เยี่ยมขึ้นมากๆ ทั้งๆ ที่เมื่อปีก่อนหน้านี้ยังจ่ายคืนหลัง มันตลอดเวลาอยู่เลยแท้ๆ จนหลายๆ ฝ่ายบอกว่าเขา สร้างสรรค์อะไรไม่เป็น Sir Alex Ferguson นั้นได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Henderson ในหนังสือเล่มใหม่ของเขา โดยวิจารณ์ถึง สไตล์การวิ่งของนักเตะคนนี้ ว่า “ไร้ซึ่ง class ไร้แก่น สารที่จะสร้างสรรค์อะไร แล้วการวิ่งแบบนี้จะส่งผล ร้ายต่อร่างกายนักเตะในอนาคต” ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็น เพราะความคั่งแค้นใดๆ หรือไม่ ท�ำให้ Henderson โชว์สเต็ปและความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้อดีตกุนซือ Manchester United หน้าแหกที่บังอาจมาดราม่าใส่เขา แบบนั้น สิ่งหนึ่งที่แฟนหงส์จะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือ อย่าโอเวอร์เกินไปจนคิดว่า Henderson คือตัวตาย ตัวแทนของ Steven Gerrard ในแผงกองกลาง September 2013 - The Reds


98

Liverpool ในอนาคต และอย่าไปดูถูกเขาด้วยเช่นกัน ว่าเขานั้นจะไม่มีทางที่จะเทียมชั้นได้กับต�ำนานยอด กัปตันวัย 33 ปีของทีม บอกตามตรงว่ากองกลางราย นี้ยังเหมือน “เครื่องมือที่ยังสร้างไม่เสร็จ” และก�ำลัง พยายามพัฒนาการตัดสินใจในเกมและการยิงประตู ของเขาด้วย คงจะบอกได้เพียงว่าหากเขายังเป็นแบบนี้ต่อ ไป เขาจะกลายเป็นที่รักที่บูชามากที่สุดคนนึง เพราะ อย่างน้อยเขาเคยเป็นหนึ่งในดาวเตะที่ถูกประเมินไว้ สูงมากที่สุดคนหนึ่งเมื่อยามเป็นดาวรุ่ง โดยมีทีมระ ดับท๊อปหลายๆ ทีมต่างเฝ้าจับดูพัฒนาการของเขามา ตลอด ซึ่งไม่อยากจะบอกว่าทั้งผีแดงและ Ferguson เองก็เคยแอบติดตามฟอร์มเขาด้วยเช่นกัน แต่พูดไม่ ได้ เพราะมันเสียเชิง หลังจากสองปีที่เหมือนจะไร้ ประโยชน์ไร้แก่นสารให้จับต้อง ณ วันนี้ Henderson ได้ก้าวขึ้นมาสู่จุดที่น่าจับตามองด้วยตัวของเขาเองอีก ครั้ง นักวิจารณ์ทาง Sky Sports ในเกม Champions League อย่าง Gary Neville ได้พูดถึงนักเตะ Bayern Munich นามว่า Thomas Muller โดยเขาบอกว่าดาว เตะ German รายนี้ “ไม่ใช่นักเตะผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็น นักเตะที่ท�ำให้ทีมยิ่งใหญ่” ถึงแม้ว่าทีมจะเต็มไปด้วย นักเตะระดับโลกอย่าง Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery และ Arjen Robben แต่ Neville บอกว่าถ้าเป็นเขานั้น เขาจะเลือกเขียนชื่อ Muller เป็น ชื่อแรกใน Team Sheet ณ จุดนี้ คงจะสามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับ Henderson ณ ช่วงเวลานี้ได้ เพราะตอนนี้ทุกๆ ฝ่าย ต่างหลงไหลได้ปลื้มกับฟอร์มการยิงประตูของสองสุด ยอดกองหน้าอย่าง Suarez และ Daniel Sturridge และแน่นอนที่สุดการเปิดที่สุดแม่นของ Gerrard จน มองข้ามอดีตดาวเตะ Sunderland รายนี้ไป ใน ความเป็นจริงก็คือ Henderson เป็นหนึ่งในนักเตะ ที่โดดเด่นที่สุดของ Liverpool ฤดูกาลนี้แบบไม่ต้อง สงสัยกันอีกแล้ว ทุกๆ ทีมที่ยิ่งใหญ่ ต่างยอมรับการหมดแล้ว ว่า จ�ำเป็นต้องมีใครซักคนทีเ่ ป็นแบบ Henderson; นักเตะ ที่คอยท�ำงานสกปรกหรือ “Dirty Work” และการวิ่ง The Reds - September 2013


99

September 2013 - The Reds


100

The Reds - September 2013


101

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และตรงนี้เขาเป็นที่ยอมรับ อย่างมากจากเพื่อนร่วมทีมแล้ว เราคงจะจ�ำได้ว่า Dirk Kuyt คือคนๆ นั้นในยุคที่ดีที่สุดของ Rafa Benitez กับสโมสรแห่งนี้ ในขณะที่สโมสรอื่นๆนั้น ก็จะมีนักเตะ อย่าง Gilberto Silva และ Darren Fletcher ที่ ถูกมองข้ามเสมอ แต่เป็นตัวจักรส�ำคัญที่ช่วยให้ทีมบิน สูงได้ ในวัย 23 ปี Henderson ก�ำลังอยู่ในช่วงพัฒนา ตัวเองไปตามอายุ เขาจะโตขึ้นในแง่ของร่างกาย และ วุฒิภาวะ และจะเป็นผู้น�ำมากขึ้นเมื่อหลายปีผ่านไป เและมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นนักเตะระดับท๊อปได้ (กัด Fergie ซักหน่อย) ที่ Liverpool หากว่าฟอร์ม การเล่นของเขายังคงเจิดจรัสอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ เหลือของฤดูกาลนี้ ก็ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะปฎิเสธไม่ให้ เขาไป Brazil ด้วยในซัมเมอร์หน้าเพื่อลุยศึกฟุตบอล โลก มันรู้สึกดีๆ ที่ได้เห็น Henderson เล่นดีแบบ นี้ และเขาคู่ควรแล้วที่จะได้รับค�ำชม เขานั้นท�ำงาน หนักอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนากเกมการเล่นของตัวเอง มาตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมา และตอนนี้ก�ำลังเก็บเกี่ยว ประโยชน์ของมันแล้ว จ�ำได้ว่าเพิ่งไม่นานมานี่เองที่ เขานั้นเคยจะถูกปล่อยออกจากทีม และตอนนั้นหาก ว่ใจไม่สู้หน่อย ยอมรับชะตากรรมก็คงจะไปเล่นที่อื่น แล้ว เหมือนอย่าง Stewart Downing ที่สู้ไม่พอ ถอด ใจก่อน ตัว Henderson นั้นยอมทนผ่านช่วงเวลาที่ ยากล�ำบากมาได้ และ ณ ตอนนี้ได้แสดงให้เห็นแล้ว ว่า ท�ำไม Kenny Dalglish ถึงได้ลงทุนซื้อเขามาแพง ขนาดนี้ ท้ายสุด ขอน�ำ เรื่องเล่าสมัยเลียดก๊กมาเปรียบ เปรย โกวเจี้ยนเป็นคนในยุคเลียดก๊ก เป็นอ๋องของ แคว้นเย่เคยตกไปเป็นคนรับใช้ฟูซาอ๋องแห่งแคว้นอู่ ถูกหยามอัปยศไว้มากมายแต่ก็ไม่ย่อท้อท�ำงานรับใช้ จน ฟูซาอ๋อง ไว้ใจปล่อยกลับไป เมื่อ กลับไปแคว้นเย่ โกวเจี้ยน ยอมนอนเตียงฟืนเลียดีหมีเพื่อไม่ให้ความ สบายในตอนนี้ท�ำให้ลืมความอัปยศที่ตนเคยได้รับ จน ในที่สุดก็ท�ำการสังหารอู๋อ๋องได้ในเวลาต่อมา เรื่องของ เขาอยู่ในปรัชญาของหานเฟยจื่อ จ�ำชื่อเขาไว้ Jordan Henderson September 2013 - The Reds


102

T reatise

The Reds - September 2013


103

September 2013 - The Reds


104

อย่างที่เราคงจ�ำๆ กันได้ เกี่ยวกับนัดที่ Liverpool เสมอกับt Newcastle 2-2 ทั้งที่ได้เปรียบเรื่อง ตัวผู้เล่นที่มากกว่า แน่นอนมันเป็นเกมที่น่าเสียดาย และได้เห็นแท็คติกที่ผิดพลาดของการยืนหลังสามตัว ซึ่งท�ำให้แดนกลางขาดความสามารถในการควบคุม เกมที่เด็ดขาด Brendan Rodgers ในนัดดังกล่าวยึดมั่นใน ระบบ 3-4-1-2 โดยใช้ Jordan Henderson ยืน กลางกับ Steven Gerrard ในเกมที่ปราศจาก Lucas Leiva เราได้เห็นชัดเจนว่าก่อนที่ Mapou YangaMbiwa จะถูกไล่ออกจากสนามไป ลูกทีมของ Rodgers ประสบปัญหาในการคุมเกม วิงแบ็คสองตัวอย่าง Glen Johnson และ Aly Cissokho ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นได้ในบทบาทที่ตัว เองต้องรับผิดชอบ โดยทั้งคู่นั้นเพิ่งกลับมาจากอาการ บาดเจ็บและต้องรับบทบาทที่ต้องเน้นความแข็งแกร่ง ของร่างกายอย่างมาก ในขณะที่ Victor Moses ก็ไร้ ประสิทธิภาพในการยืนบทบาท “No. 10” ด้านหลัง Luis Suarez และ Daniel Sturridge กระนั้นก็ต่อเมื่อได้มีการส่ง Luis Alberto Romero ลงนี่แหล่ะตอนใกล้จะหมดเวลาครึ่งชั่วโมง ที่ดูเหมือนว่า Liverpool จะเริ่มต้นคุมเกมได้ การ ลงสนามมาของดาวเตะชาวสเปนรายนี้หมายถึงการ เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็น 4-2-3-1 ท�ำให้ทีมดูมีทรง ที่ดีขึ้นเมื่อถ่าง Moses ไปเล่นทางกราบดันเกมสุดทาง กราบขวา ต้องยอมรับว่าส่วนหนึง่ ที่ Alberto เปล่งประกาย ก็เพราะว่าคู่แข่งเริ่มที่จะแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อย ล้าในการต่อสู้ด้วยนักเตะเพียงแค่ 10 คน แต่แน่นอน เขาได้เพิ่มมิติในการควบคุมเกมระหว่างกองกลางและ แนวรุก เขาเป็นผู้เล่นที่ท�ำให้ทีมครอบครองเกมได้มาก ขึ้น ควบคุมการไหลเวียนของบอลและการเล่นอย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์โอกาสมากมายที่น่าจะน�ำไป สู่ชัยชนะได้ The Reds - September 2013


105

September 2013 - The Reds


106

The Reds - September 2013


107

แน่นอนการกลับมาของ Philippe Coutinho น่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในต�ำแหน่งดังกล่าวได้ สมบูรณ์แบบมากขึ้น แต่ในขณะที่ขาดซึ่งกองกลางราย นี้ ตัว Alberto ควรที่จะได้รับโอกาสที่จะเล่นบทบาท นี้มากกว่า Moses ที่ชัดเจนว่าเล่นทางกราบน่าจะดี กว่าเยอะ Pep Guardiola เคยได้ให้ค�ำอธิบายการเล่น ฟุตบอลสมัยใหม่ไว้ว่า “คุณอาจจะชนะการแข่งขันบางนัดได้เพราะ คุณมีกองหน้าที่เยี่ยมและมีกองหลังที่ดี แต่ความ ส�ำเร็จที่มั่นคงถาวรและคงเส้นคงวานั้นเป็นไปไม่ได้ เลยหากว่าคุณไม่มีนักเตะชั้นยอดในแดนกลาง” ผมบอกได้เลยว่าเรื่องจริงแท้ เราคงได้เห็นแล้ว จากการเริ่มต้นฤดูกาลนี้ของ Liverpool แน่นอนมี หลายเกมที่หงส์ชนะคู่แข่งได้ แต่ผมไม่มั่นใจว่าทีมจะ สามารถปล่อยให้ปัญหานี้ค้างคาอยู่ต่อไป หากว่าขาด ซึ่งการควบคุมเกมในแดนกลาง โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอ กับทีมที่แกร่งกว่า การกลับมาของ Joe Allen, Lucas Leiva และ Coutinho บวกด้วย Alberto ที่เล่นได้อย่าง โดดเด่นในเกมกับ Newcastle ท�ำให้ Rodgers มั่นใจ ได้ว่าเขามีตัวเลือกมากขึ้นในแดนกลางตอนนี้. Steven Gerrard แม้จะยังคงยอดเยี่ยมและ เป็นตัวจักรส�ำคัญในแดนกลางทั้งๆ ที่วัยก็ 33 ไปแล้ว แต่เขาไม่ใช่ Gerrard ที่ทรงประสิทธิภาพอย่างเช่น เมื่อสิบปีก่อนแล้ว ส�ำหรับ Liverpool ในการควบคุม แดนกลาง เขาจ�ำเป็นต้องมีนักเตะอีกสองคนคอยเป็น ม้าใช้เป็นตัววิ่ง ตัวบู๊ ให้กับเขาด้วย การยืนกลาง รูปแบบ “Diamond Midfield” น่าจะท�ำให้ Rodgers สามารถช่วงใช้ Lucas ในบทบาท “Holding” พร้อมด้วย Gerrard และ Henderson หรือ Allen ในชณะที่ Coutinho จะ เป็นตัวทีเด็ดด้านหลัง Suarez และ Sturridge ทางกราบก็ควรที่จะใช้วิงแบ็คจอมบุกแบบเต็ม ตัวอย่าง Johnson และ Jose Enrique September 2013 - The Reds


ผ่านพ้นไปอีกหนึง่ ฉบับด้วยดี จะว่าช้าคงไม่ชา้ เท่าไหร่นกั เพราะเป็นความ ตัง้ ใจผสมแอบเนียนนิดหน่อยทีต่ งั้ ใจออกหนังสือให้เลยช่วงสุดสัปดาห์ เพราะเพือ่ หลบหลีกไทม์ไลน์ในช่วงชุลมุน เพราะทัง้ หวยออกในวันเสาร์เอย ต่อด้วยเทศกาล ลอยกระทงในวันอาทิตย์อกี โดยคาดว่า ทัง้ กรณีการถูกหวยกินหรือกรณีหาคูล่ อย กระทง คงจะเต็มฟีดไทม์ไลน์ ขณะเดียวกันท่านผูอ้ า่ นอาจจะยังคงวุน่ วาย เป้าหมายเลยเป็นการตั้งเป้าจะมาออกในวันนี้ เพราะคาดการณ์ว่าทุก อย่างน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ หลังฉบับนี้ เดอะ คอป ทุกท่าน คงตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่ “โหมดลุ้นระทึก” เต็มตัว เพราะวันเสาร์เป็นคิวต้องชน “ทอฟฟี่สีน�้ำเงิน” คู่อริร่วมเมือง เว้นหาย ใจเบาๆ ไปหนึ่งอาทิตย์ จะต่อด้วย เดือนแห่งความหฤหรรษ์ 7 แมทช์ ใน 29 วัน เฉลี่ยลุ้นกันทุก 4 วัน งานนี้ทีมไหนพลาด ? มีสิทธิน�้ำตาตกได้อย่างไม่ทันตั้งตัว ถ้าพ้นเดือนหน้าไป ลิเวอร์พูล ยังเกาะติด 1 ใน 4 ของตาราง ฤดูกาลนี้ คงต้องบอกว่า มีลุ้นกันยันปิดฤดู ยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นแบบไหน ทีมงานส่วนใหญ่ยัง คงลุ้นกันไปทีละนัด ว่ากันไปทีละเกม หากเป้าหมายคือการติด 1 ใน 4 เพื่อไป เล่นถ้วยหูใหญ่ยังคงอยู่ นั่นคือภาพรวมของทีมประสบความส�ำเร็จ ส่วนจะดีไป ถึงขนาดไหน ส่วนที่เกินจากนั้นล้วนคือ “ก�ำไร” บนโลกแห่งความจริง ขนาดของทีม ความสมดุลระหว่างผู้เล่นชุดจริงกับ ชุดส�ำรอง ตลอดจนหัวจิตหัวใจที่หนักแน่นและไม่หวั่นไหว เรายังล้วนเป็นรอง หลายคู่ต่อสู้ แต่ถึงกระนั้นทุกเรื่องยังล้วนเป็นไปได้ เรื่องอื่นเป็นรอง แต่เรื่องการเชียร์ การสนับสนุน การเคียงข้างผู้เล่น และทีม ผมว่า เดอะ คอป เราไม่เป็นรองใครในปฐพี การิน ธนะอมรทัต บรรณาธิการ


หากคุณพลาด ติดตามลิ้งค์ทุกฉบับ ได้ที่


The Reds Magazine 4  
The Reds Magazine 4  

The Reds Magazine About Liverpool FC Thai Edition

Advertisement