Page 1

Why you Need to Care about haNd, foot aNd mouth disease...

You Need This Advice!

(pAge24)

I- C a r e a pUBlication of HealtHy & lifeStyle.

pl�าUรุงSสมอง

อาหารบ ่ายๆ ที่หากินง ได้ทุกวัน

Cerebral thrombosis

Free Copy ISSUE 5: JUnE 2017 Magazine By SUkUMvit HoSpital

y a d y r EvE

S d o o f r e SUp

Brain infarction

filler injection

รักษาเร็วสามารถหายได้ อ่านต่อหน้า 8

ต้องรูจ้ กั ฉีดฟิลเลอร์ อ่านต่อหน้า 12

เส้นเลือดสมองตีบรูก้ อ่ น

อยากสวยไร้ริ้วรอย

Urinary

incontinence

เช็คอาการ “ปัสสาวะเล็ด” อ่านต่อหน้า 29


I - C a r e : letter

iSSUe 5: jUne 2017

Editor’s TAlk สวัสดีครับ ท่านสมาชิกโรงพยาบาลสุขุมวิท และท่านผู้สนใจทุกท่านครับ I-CARE ฉบับทีแ่ ล้วได้เสริมความรู้ เรือ่ งหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท เช่นเคย I-CARE ฉบับนี้ได้เพิ่มเกร็ดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องส�าคัญที่คุกคามคนในครอบครัว คือ เส้นเลือดสมองตีบ โดยเฉพาะถ้าทราบอาการวินิจฉัยได้เร็ว สามารถให้การรักษาได้ ทันท่วงที มีโอกาสรักษาหายได้หลุดพ้นจากการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ครับ นอกจาก นี้ได้แนะน�าการออกก�าลังกายและทานอาหาร 13 อย่าง ช่วยบ�ารุงสมองด้วยครับ แน่นอนครับฉบับนีไ้ ม่ลมื น้องๆ (ลูก) ของเรา โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน โรคมือ เท้า ปากเปือ่ ย ควรได้รับความรู้ความเข้าใจและท�าอย่างไรจะหลีกเลี่ยงจากอาการดังกล่าวได้ครับ I-CARE ฉบับนี้ได้เสริมความรู้ให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสูงวัยเรื่อง ปัสสาวะเล็ด ลองอ่านกันดูนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับ

Editorial

Editor-in-Chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุขุมวิท

Editorial Coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & Promotion คุณกมลวรรณ ถือทอง คุณพิมลพรรณ จันทร์กลิ่น Contact - (66)2-391-0011 # 860, 861 E-mail: bus@sukumvithospital.com

สวัสดีครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุขุมวิท

นิตยสาร I-Care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้า หรือ กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

JUNE 2017


I - C a r e : taBle of contentS

iSSUe 5: jUne 2017

i carE 8 เส้นเลือด

สมองตีบ รู้ก่อน รักษาเร็ว สามารถหายได้ i BEautiful 12 อยากสวย

ไร้ริ้วรอย ต้องรู้จักฉีด ฟิลเลอร์ให้ ปลอดภัย!!

i Sport 14 Happy

Superfoods อาหารบ�ารุง สมอง ที่หากิน ง่ายๆ ได้ทุกวัน

จักรี ความตั้งใจ ในการรักษาให้ ดีที่สุด คือสิ่งที่ ยึดมั่นตลอดมา!

i StylE 20 ไอเท็มเด่น

ของซีซั่นนี้ มีแล้วอินได้ ตลอดฤดูเลย

Sport for family กีฬา สุดอิน...ไปลอง แล้วได้เฮลธ์ตี้ สนุกกันทั้ง ครอบครัว

i HEaltHy 16 Everyday

i ExcluSivE Story 18 คุณหมอ

i EScapE 22 6 เมืองน่า

เที่ยวใกล้เมือง ไทย ไม่ไปไม่ได้ แล้ว

i aStrology 28 ดวงประจ�า

วันแม่นมาก

i cHEck 29 เช็คอาการ

“ปัสสาวะเล็ด” นี่ใช่สัญญาณ เตือนของโรค ร้ายหรือเปล่า?

i SpEcial 30 เทคโนโลยี

TMS กับการ ฟื้นฟูให้คนไข้ แขนขาอ่อนแรง กลับมาเป็นปกติ เร็วขึ้น

i play 24 โรคมือ

เท้า ปาก อันตรายที่มา กับหน้าฝน!

i Smart 26 5 Cool

Gadget in-a-budget ล�้ากว่าใคร แบบไม่ล�้างบ ในกระเป๋า

I Care 06

I-CARE

JUNE 2017

no. 05 / 2017


I

C

are

I-Care ฉบับนี้ขอมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรค เส้นเลือดสมองตีบกับ นพ.จักรี ธัญยนพพร และ พญ.จักษณี วรนุชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน สมองและระบบประสาท ว่าจริงหรือไม่แค่การ ตรวจสุ ข ภาพประจ� า ปี ก็ ส ามารถป้ อ งกั น โรค เส้นเลือดสมองตีบได้?... และถ้าเรารูอ้ าการทีบ่ ง่ ชีว้ า่ เราก�าลังเป็นเส้นเลือดสมองตีบอยู่ แล้วรีบ มาโรงพยาบาลทันทีทที่ ราบ โรคเส้นเลือดสมอง ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป...

เส้นเลือดสมองตีบ รู้ก่อน รักษาเร็ว สามารถหายได้ 08

I-CARE

JUNE 2017


cereBral tHroMBoSiS

นพ.จักรี ธัญยนพพร และ พญ.จักษณี วรนุชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง และระบบประสาท

ท�าความเข้าใจโรคเส้นเลือดสมองตีบก่อน

ในสมองของคนเราจะประกอบไปด้วยหลายส่วน มีทงั้ เนือ้ สมอง เส้นเลือดแดงและเส้นเลือดด�า ดังนัน้ โรคเส้นเลือดสมองตีบสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ กับเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดด�า ซึง่ อาจจะเกิด จากมีอะไรเข้าไปอุดตัน หรือเส้นเลือดมีลกั ษณะผิดปกติกลายเป็นเส้นเลือดทีไ่ ม่ดี มีการพอกของ สารเนือ้ เยือ่ บางอย่างท�าให้เส้นเลือดตีบขึน้ มา ถ้าจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนท่อน�า้ ปกติทมี่ อี ะไร เข้าไปอุด เมือ่ มีการใช้งานมานาน มีตระกันเข้าไปอุดท�าให้ตบี ลง น�า้ ไหลออกไม่ได้หรือไม่สะดวก เส้นเลือดในสมองก็เหมือนกัน เนือ้ เยือ่ ในสมองทีค่ วรจะมีเลือดมาเลีย้ งตลอดเวลา แต่ถา้ เลือดไม่ สามารถเข้าไปเลี้ยงได้ หรือเลือดไหลไม่สะดวกนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะตีบที่ เส้นเลือดแดงมากกว่า

เส้นเลือดสมอง “ตีบ” กับ “ตัน” ต่างกันไหม

ความจริงแล้วเส้นเลือดคนเราสามารถเกิดได้ทงั้ แตก ตีบ และตัน แต่เส้นเลือดแตกจะเป็นอาการ ทีห่ นักแล้ว คือเส้นเลือดแตกไปเลย แต่เส้นเลือดในสมองตีบกับตันเราอาจจะต้องมาดูทสี่ าเหตุ ของโรค ว่ามีลกั ษณะเป็นแบบไหนถึงท�าให้เส้นเลือดตีบหรือตัน ส�าหรับเส้นเลือดในสมองตีบก็คอื เส้นเลือดตรงนัน้ มีอะไรเข้าไปพอก เข้าไปอุด เช่น มีไขมันหรือลิม่ เลือดเข้าไปอุดท�าให้เส้นเลือดตีบ ได้ แต่เส้นเลือดในสมองตันอาจจะมีสาเหตุจากโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิน้ หัวใจ แล้วท�าให้เกิดลิม่ เลือด เมือ่ ลิม่ เลือดนีว้ งิ่ เข้าไปอุดไปเกาะทีเ่ ส้นเลือดในสมองมากๆ เข้าก็ทา� ให้ เส้นเลือดในสมองตันได้ หรือบางคนอาจจะมีภาวะเลือดแข็งตัวง่ายท�าให้เกิดเส้นเลือดในสมองอุด ตันได้ง่าย อย่างไรก็ตามอาการเส้นเลือดในสมองตีบก็มีโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตันได้ ถ้าปล่อยไว้กระทัง่ ตีบจนเลือดไม่สามารถผ่านไปได้นนั่ เอง

ปัจจัยทีท่ า� ให้เส้นเลือดสมองตีบ

คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่เส้นเลือดสมองตีบมักพบในผูส้ งู อายุ ไม่วา่ จะเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ หรือเล็ก แต่มกั จะพบเส้นเลือดแดงใหญ่ทมี่ กั จะตีบ ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ อย่างเช่น โรคเรือ้ รัง (NCDs) ความดัน เบาหวาน โรคอ้วน หรือเกิดจากพฤติกรรมของเราเองทีท่ า� ให้เสีย่ งเป็นโรคมากขึน้ เช่น การสูบบุหรีจ่ ดั การดืม่ แอลกอฮอล์ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทที่ า� ให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบได้งา่ ยขึน้ I-CARE

JUNE 2017

09


I

C อาการ faSt are

facial

คือ อาการ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว

FAST เป็นค�าย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายส�าหรับการให้ความรู้เรื่อง โรคเส้นเลือดในสมอง ซึ่งสังเกตง่ายๆ ดังนี้

arM/leg คือ อาการ แขนขา อ่อนแรง

แม้วา่ อาการเส้นเลือดในสมองตีบจะมีหลากหลายอาการ เช่น ชา เห็นภาพซ้อน เวียนหัว บ้านหมุน โคลงเคลง เป็นต้น เราก็ สามารถตีความได้ว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ได้ หรือ เป็นโรคอื่นๆ ก็ได้ แต่อาการหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนขาอ่อน แรง พูดไม่ชัด เป็นอาการที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ค่อยมีความ เกีย่ วข้องกับโรคอืน่ ๆ ถ้ามีอาการเหล่านีเ้ กิดขึน้ แปลว่าโอกาส ที่จะเป็นโรคอื่นคือน้อย ดังนั้นถ้าหากเรามีอาการเหล่านี้ก็ สามารถสันนิษฐานไว้ก่อนได้ ว่าเราก�าลังมีอาการเส้นเลือด ในสมองตีบ แล้วอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเดียว ก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 อย่าง ขึ้นอยู่กับ ต�าแหน่งการตีบของเส้นเลือดในสมอง อาการก็จะแตกต่าง กันไปตามเส้นเลือดที่ตีบ แต่ที่ส�าคัญ...แค่มีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วและควรรีบมาโรงพยาบาลในทันที เพราะเวลาคือสิ่งส�าคัญ แม้ว่าบางคนอาจจะก�าลังนอนหลับ อยู ่ รู ้ ตั ว อี ก ที ก็ ต อนเช้ า แล้ ว เมื่ อ ตื่ น มาแล้ ว ก็ ค วรรี บ มา โรงพยาบาลทันทีเช่นกัน เพราะเวลาที่ดีที่สุดคือ ควรจะมารับ การรักษาภายใน 3-4.5 ชัว่ โมง การทีเ่ ราปล่อยให้เส้นเลือดใน สมองตีบไปนานๆ จะท�าให้สมองบริเวณนั้นๆ มีการบาดเจ็บ ของเนือ้ สมอง อาจจะคืนมาไม่ได้ ถ้าเรายิง่ ปล่อยให้เวลาผ่าน ไปเรือ่ ยๆ โอกาสทีจ่ ะคืนกลับมาก็จะยากขึน้ เมื่อรู้ตวั ก็ควรรีบ มารักษาดีกว่าปล่อยไว้แล้วค่อยมารักษาทีหลังเมื่ออาการ หนักแล้ว 10

I-CARE

JUNE 2017

SpeecH

คือ อาการ พูดไม่ชัด พูดล�าบาก พูดไม่เข้าใจ

tiMe

คือ เวลาที่ ต้องรีบมา รักษาโดยด่วน

ใครบ้างมีแนวโน้มที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบ

โรคเส้นเลือดในสมองตีบตันสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ชายหรือ ผู้หญิงก็สามารถเป็นได้หมด แต่ที่คุณหมอพบอาจจะพบผู้ชายมากกว่า ผู้หญิงนิดหน่อย แต่ถ้าให้เปรียบเทียบวัยรุ่นกับผู้สูงอายุ ก็มักจะเจอ ผู้สูงอายุมากกว่าเพราะมีโอกาสเป็นมากกว่า ด้วยปัจจัยต่างๆ แต่ไม่ใช่ ว่าเป็นวัยรุ่นแล้วจะเป็นไม่ได้ ในคนอายุน้อยๆ ก็มีโอกาสเป็นได้ แต่แค่ มีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดสมองตันมากกว่าตีบ ด้วยโรคประจ�าตัวอย่าง โรคหัวใจ

เส้นเลือดสมองตีบรักษายังไง

เมื่อมาโรงพยาบาลภายใน 3 – 4.5 ชั่วโมงหลังจากที่มีอาการเส้นเลือด สมองตีบแล้ว การรักษาจะเป็นแบบเฉียบพลันก็คอื ให้ยาละลายลิม่ เลือด ก่อน หากการให้ยาละลายลิม่ เลือดได้ผลก็จะให้ตอ่ แต่ถา้ หากมีลมิ่ เลือด เข้าไปอุดตันอยู่มาก ก็สามารถรักษาได้อีกวิธีคือ การลากลิ่มเลือดออก จากเส้นเลือดนั้นๆ ให้เลือดสามารถกลับมาไหลได้ปกติ ส่วนการรักษา อื่นๆ เช่น ให้สารน�้าหรือการให้น�้าเกลือ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียน ของเลือดไปที่สมอง หรือการให้ยาต้านเกล็ดเลือด อย่างไรก็ตามวิธีการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ กลไกการท�างาน ภายในร่างกายของแต่ละคนด้วย การประคับประคองก็อาจจะแตกต่าง กันไปด้วยวิธีอื่นๆ เช่น เช็คความดัน ตรวจดูน�้าตาลในเลือด เพราะคนไข้ ทุกคนทีเ่ ข้ามารับการรักษา คุณหมอพยายามจะหากลไกหรือต้นตอการ เกิดโรคให้ได้ เพื่อจะได้รักษาคนไข้ได้อย่างตรงจุดที่สุด


cereBral tHroMBoSiS

fact! เส้นเลือดสมองตีบ พบได้บอ่ ยมากขึน้ ไม่นา่ แปลกใจเลยกับตัวเลข ของการเป็นโรคเส้นเลือด สมองตีบทีม่ ากขึน้ ในทุกๆ ปี เพราะเราก�าลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ หรือคนมีอายุยืน มากขึน้ พอเรามีอายุมากขึน้ โอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังก็ จะมากขึ้ น แล้ ว โรคเรื้ อ รั ง เหล่านี้แหละก็เป็นปัจจัยใน การก่อให้เกิดโรคเส้นเลือด ในสมองตีบตามมา

cErEBral artEry

arEa of cErEBral infarction

ถ้ามารักษาไม่ทันภายใน 4.5 ชั่วโมงล่ะ...

การมาโรงพยาบาลไม่ทันภายใน 4.5 ชั่วโมงไม่ได้หมายถึงคนไข้จะต้อง เสี ย ชี วิ ต การเสี ย ชี วิ ต ของคนไข้ โ รคเส้ น เลื อ ดในสมองจะขึ้ น อยู ่ กั บ ต�าแหน่งทีเ่ ส้นเลือดในสมองตีบว่าอยูต่ รงไหน ขนาดไหน ส่วนใหญ่จะไม่ ได้เสียชีวิตเลย อาจจะแค่บวมขึ้นเฉยๆ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใน สมองถึงจะท�าให้เสียชีวติ ได้ เช่น อาจจะมีการตีบมากจนไปกดศูนย์กลาง tHromBuS ของการด�ารงชีวติ อย่างการหายใจ หัวใจหยุดเต้น หรือมีภาวะแทรกซ้อน อย่างอื่นที่ท�าให้เสียชีวิตได้ เช่น เส้นเลือดสมองตีบพร้อมกับเส้นเลือด cHolEStErol หัวใจตีบ ถ้าตีบอย่างเดียวเฉยๆ โอกาสเสียชีวิตค่อนข้างน้อย อย่างไร ก็ตามหากมาโรงพยาบาลไม่ทนั ภายใน 4.5 ชัว่ โมงคนไข้กย็ งั จ�าเป็นทีจ่ ะ ต้องมาโรงพยาบาลอยู่ดี เพียงแต่สมองอาจจะถูกท�าลายมากขึ้นเท่านั้น เอง ดังนั้นคนไข้อาจจะไม่มีตัวเลือกในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในการ รักษาเบื้องต้น อาจจะต้องรักษาด้วยวิธีอื่นแทน เช่น ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่า คนไข้มีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่สามารถลากออกมาได้ แล้วสมอง รูต้ วั อีกก็ตอ่ เมือ่ ถึงปลายทาง หรืออาการเกิดขึน้ มาหนักแล้ว บางครัง้ พบ ไม่ได้บาดเจ็บมาก ก็จะท�าการลากลิม่ เลือด หรือท�าการถ่างเส้นเลือดด้วย ว่าคนไข้มาด้วยเส้นเลือดสมองแตกเลยก็มี ปริมาณคนไข้ในแต่ละปีจึง ขดลวดแทน เยอะขึ้น เพราะไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการตรวจสุขภาพและ ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ นั่นเอง โอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบจึง เส้นเลือดสมองตีบป้องกันได้... มีมากกว่าคนทีด่ แู ลตัวเองมากขึน้ ถึง 3 – 4 เท่า นอกจากนีก้ ารออกก�าลัง ในเมือ่ เรารูส้ าเหตุของการเกิดเส้นเลือดสมองตีบแล้วว่าเกิดจากโรคเรือ้ รัง กายอย่างสม�่าเสมอ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ก็ช่วยป้องกันได้ อย่าง เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ แต่ด้วยความที่ว่าโรคเหล่านี้จะ ระดับหนึ่ง ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เราเห็น บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเอง ก�าลังเผชิญกับโรคเบาหวานอยู่ก็ได้ หรือเรามีไขมันเกิน ดังนั้นการตรวจ เรามีโอกาสเป็นซ�้าได้หรือไม่ สุขภาพเป็นประจ�าในทุกๆ ปีเพื่อหาสาเหตุของโรคต่างๆ เพื่อที่จะดูแล คนทีเ่ คยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้ว ก็เป็นปัจจัยเสีย่ งอย่างหนึง่ ที่ รักษาตัวเองไม่ให้เอาร่างกายไปเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นๆ ซ้อนขึ้นมาก็เป็น จะสามารถเป็นได้อกี โดยอาจจะเป็นเส้นเลือดเดิมก็ได้ เส้นเลือดใหม่กไ็ ด้ เรื่องที่ส�าคัญมาก ถ้าเราไม่ไปตรวจร่างกายเลยอาจเกิดโรคต่างๆ ขึ้นมา ดังนั้นแม้ว่าเราจะท�าอะไรไม่ได้เลย นอกจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด แบบเฉียบพลันโดยเฉพาะเส้นเลือดสมองตีบ เพราะเราไม่ได้ทราบถึง และเมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็ต้องมาท�ากายภาพบ�าบัดไม่ให้เป็นอีกต่อไป สาเหตุทแี่ ท้จริงทีส่ ง่ ผลให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบ เพราะโรคเหล่านีเ้ ราจะ หรือก็คือ การมาหาสาเหตุและปรับพฤติกรรมไม่ให้เป็นซ�้าอีก I-CARE

JUNE 2017

11


I

B

eautiful

ย อ ร ว ้ ิ ร ้ ! ร ! ไ ย ั ย ภ ด ว ากส ์ให้ปลอ

อยงรู้จักฉีดฟิลเลอร ต้อ

หนึง่ วิธที สี่ าวๆ หลายคนใช้แก้ปญ ั หาริว้ รอยก็คอื “การฉีดฟิลเลอร์” ทีม่ าช่วยเติม เต็มร่องลึกบนใบหน้าให้ดเู รียบเนียนขึน้ เพิม่ ส่วนทีข่ าดให้ดอู วบอิม่ แต่เรือ่ งของ ความปลอดภัยก็เป็นสิง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้ I-Care ฉบับเราจึงมีเกร็ดความรูด้ ๆี เรือ่ ง ฟิลเลอร์มาฝาก ให้สาวๆ ได้สวยกันอย่างสบายใจ ไม่ตอ้ งมานัง่ เสียใจภายหลัง

ฟิลเลอร์ VS. โบท็อกซ์

ทัง้ สองวิธชี ว่ ยเรือ่ งลดริว้ รอยได้เหมือนกัน โดยไม่ตอ้ งใช้การศัลยกรรม ใช้เวลาไม่นาน และไม่ต้องพักฟื้นหลังท�าเสร็จ แต่...มันมีความต่างกันตรงที่.. ฟิลเลอร์ : เป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปเติมร่องริว้ รอยบริเวณต่างๆ บนใบหน้า เช่น ร่องแก้ม ร่องรอบๆ ริมฝีปาก รอยบุม๋ บริเวณแก้ม ซึง่ บริเวณทีไ่ ด้รบั การฉีดก็จะดูอมิ่ เอิบ ริว้ รอยหายไป และยังใช้แก้ไขจุดบกพร่องได้ เช่น ฉีดให้ควิ้ ทีต่ กดูยกสูงขึน้ เติมริมฝีปาก บางให้หนาขึน้ เป็นต้น และสารนีจ้ ะค่อยๆ สลายไปภายในเวลาประมาณ1-1.5 ปี โบท็อกซ์ : เป็นการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ตรงเข้าไปออก ฤทธิ์บริเวณที่ฉีดด้วยการหยุดการท�างานของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ ท�าให้กล้ามเนื้อ เกิดการคลายตัว และเป็นสาเหตุที่ท�าให้ริ้วรอยเหมือนหายไปนั่นเอง แต่สารนี้จะไม่ คงทนถาวร เพราะสามารถสลายไปได้ในเวลา 4-6 เดือน

สารทีใ่ ช้ฉดี ฟิลเลอร์แบ่งเป็น

1 สารเติมเต็มทีร่ า่ งกายดูดซึมได้

แคลเซียม ไฮดรอกซีอะพาไทท์ (Calcium Hydroxyapatite หรือ CaHA) คือแร่ธาตุ

มากที่สุด เพราะเป็นน�้าตาลชนิดหนึ่งที่อยู่ใน เนือ้ เยือ่ ของเรา เมือ่ ผสมกับน�า้ จะกลายเป็นเนือ้ แบบเจล ทีช่ ว่ ยเติมเต็มร่องลึกให้ดเู รียบเนียนขึน้ ส่วนใหญ่จะมาจากแบคทีเรียหรือสกัดจากหงอน ไก่ และใช้กระบวนการทางเคมีเพือ่ ให้กรดไฮยาลู รอนิคยืดอายุได้นานขึ้น หลังจากฉีดไปแล้วจะ สลายไปภายใน 6-12 เดือน

รูปแบบของสารละลายเนื้อเจลชั่วคราว และ สามารถอยูไ่ ด้นาน 18 เดือนก่อนสลายไป และ หากสารนีเ้ ข้าสูร่ า่ งกายแล้ว เมือ่ มีการท�าเอ็กซเรย์ จะท�าให้มองเห็นไม่ชดั จึงควรต้องแจ้งแพทย์กอ่ น ล่วงหน้าว่ามีการฉีดฟิลเลอร์ดว้ ยสารนีเ้ ข้าไป

ทีม่ อี ยูใ่ นร่างกายเหมือนกัน แต่ทใี่ ช้ในการฉีดฟิล เลอร์สว่ นใหญ่จะมาจากสัตว์ เช่น วัวหรือหมู และ มาจากเซลล์ของมนุษย์ หลังจากฉีดแล้วจะสลาย ไปภายใน 3-4 เดือน จึงไม่คอ่ ยนิยม และก่อนฉีด จะต้องทดสอบก่อนว่ามีการแพ้โปรตีนหรือไม่ ด้วย

มนุ ษ ย์ ไ ด้ นอกจากเพื่ อ ความสวยงามแล้ ว ทางการแพทย์ยงั ใช้สารนีแ้ ทนวัสดุเย็บแผลและ เชือ่ มต่อเนือ้ เยือ่ เช่น ไหมละลายและตะปูเกลียว ยึดกระดูก และยังสามารถย่อยสลายได้หลังจาก ฉีดไปแล้วประมาณ 2 ปี แต่ในระยะแรกต้องมี การฉีดซ�า้ หลายครัง้ ก่อนทีจ่ ะเห็นผลลัพธ์

กรดไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic ชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถพบได้ในกระดูกและฟันของ Acid หรือ HA) เป็นหนึง่ ในสารทีน่ ยิ มฉีดกัน เรา การฉีดฟิลเลอร์ดว้ ยสารนีจ้ ะเข้าไปจะอยูใ่ น

ไขมัน (Fat Filler/Grafting) เป็นฟิลเลอร์ชนิด

ที่มาจากร่างกายมนุษย์ที่ใช้เป็นสารเติมเต็มได้ ส่วนใหญ่จะใช้ไขมันบริเวณสะโพก ต้นขาหรือ หน้าท้อง เพราะมีปริมาณไขมันค่อนข้างมากอยู่ แล้ว แต่กอ่ นฉีดต้องท�าการดูดไขมันออกมาก่อน แล้วกลัน่ ไขมันในห้องแล็บก่อนจะกลับมาฉีดซ�า้ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง นอกจากฉีดได้ครั้งละเล็กน้อยแล้ว ร่างกายจะ ค่อยๆ ดูดซึมไขมันที่ฉีดเข้าไปนี้ ท�าให้สลายไป หลังจากฉีดแล้วประมาณ 1 ปี

2 สารเติมเต็มทีร่ า่ งกายดูดซึมไม่ได้

โพลี-่ แอล-แลคติค แอซิด (Poly-L-lactic โพลีเมธิลเมธาไครเลต บีทส์ (PolymethAcid หรือ PLLA) เป็นสารโพลิเมอร์ทสี่ ร้าง ylmethacrylate beats หรือ PMMA คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ขึ้นมา แต่สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อในร่างกาย Microspheres) เป็นสารสังเคราะห์ทสี่ ามารถ

12

I-CARE

JUNE 2017

เข้ากับเนือ้ เยือ่ ของมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถย่อย สลายได้เองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ในการ รักษาทางการแพทย์มากกว่า เช่น ซีเมนต์กระดูก เลนส์แก้วตาเทียม ถ้าจะใช้สารนีเ้ ป็นฟิลเลอร์กจ็ ะ ต้องท�าให้เป็นสารละลายในรูปของเจลและผสม กับคอลลาเจนก่อนฉีดเข้าทีผ่ วิ หนัง


filler aSk t tHe exper

cHeck liSt

เช็คลิสท์กอ่ นฉีดฟิลเลอร์

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไป แล้ว ก่อนฉีดฟิลเลอร์ต้องให้แน่ใจก่อนว่า... ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการฉีดฟิลเลอร์ ก่อนฉีด 1 สัปดาห์ต้องไม่มีการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs เช่น Brufen, Voltaren รวมทัง้ ยาทีม่ ผี ลในการหยุดเลือด เช่น แอสไพริน, วิตามิน อี, น�้ามันปลา พริมโรสออยล์ แปะก๊วย เพราะจะท�าให้เกิดรอยฟกช�้าได้ ตรวจสอบประเภทฟิลเลอร์ที่จะใช้ส�าหรับฉีดว่าเป็นแบบไหน รวมไปถึง ยาชาทีใ่ ช้ตอ้ งได้มาตรฐานความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากส�านักงาน คณะกรรมอาหารและยา (อ.ย.) ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่อยู่ในภาวะผิวหนังอักเสบหรือมีการติดเชื้อ ไม่มีประวัติแพ้ยาชนิดต่างๆ เช่น ยาชา หรือแพ้สารไฮยาลูรอนิค แอซิด คอลลาเจน ฯลฯ ที่เป็นส่วนผสมของฟิลเลอร์ เป็นต้น ไม่มีการท�าเลเซอร์ ศัลยกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมา หรือควรแจ้ง แพทย์ก่อนการฉีดฟิลเลอร์ ไม่มีประวัติเกิดแผลนูนคีลอยด์ได้ง่าย ผู้ฉีดต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เท่านั้น เพราะการ ฉีดฟิลเลอร์หากไม่เชี่ยวชาญจริงอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงขั้นตาบอดได้ เลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานเท่านั้น

การดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์

ไม่นอนหมอนสูงในช่วง 3-4 วันแรก เพือ่ ป้องกันฟิลเลอร์ไหลเคลือ่ นออก จากต�าแหน่งที่ฉีดไว้ ควรดืม่ น�า้ ให้มาก ประมาณวันละ 8-16 แก้ว โดยเฉพาะในช่วง 4 วันแรก หลังฉีดฟิลเลอร์ไปแล้ว เพื่อช่วยให้ร่างกายเพิ่มการอุ้มน�้าให้กับฟิลเลอร์ หากมีรอยเขียวช�า้ จากการฉีดฟิลเลอร์ สามารถใช้นา�้ แข็งประคบได้ หรือ ทาครีมบ�ารุงที่มีส่วนผสมของวิตามินเคเพื่อช่วยลดอาการช�้าได้ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมง งดการเข้าใกล้ความร้อน เช่น สตรีม ซาวน่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก งดการนวดหน้า สครับ หรือท�าเลเซอร์ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก รวมทั้ง หลีกเลี่ยงครีมบ�ารุงที่มีสาร AHA, BHA และวิตามิน เอ งดการออกก�าลังกายในช่วง 2 วันแรก พบแพทย์เพื่อเช็คผลการฉีดฟิลเลอร์หลังฉีดไปแล้ว 1 สัปดาห์

แพทย์หญิงสุธิดา อารยเมธี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผิวหนังและความงาม

อยากฉีดฟิลเลอร์ให้ปลอดภัยที่สุด พญ.สุธิดา อารยเมธี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ผิวหนังและ ความงาม แนะน�าว่า 1 ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐาน ผ่าน อย. สามารถ ฉีดสลายได้ ดังนัน้ ถ้าเจอฟิลเลอร์ทบี่ อกว่าฉีดแล้วอยูไ่ ด้ นานกว่าสองปี ฟันธงได้เลยว่าเป็นแบบสลายไม่ได้แน่ๆ และปัจจุบนั มีของก๊อบเกรด AAA มากมาย ทีฉ่ ดี เข้าไป แล้วทัง้ ไหล ทัง้ ติดเชือ้ ทัง้ ตะปุม่ ตะป�า่ อีกหนึง่ จุดสังเกต คื อ ยาฉี ด ที่ เ ป็ น ของแท้ นั้ น บริ ษั ท จะจ� า หน่ า ยเฉพาะ สถานพยาบาลทีข่ นึ้ ทะเบียนถูกต้องและมีแพทย์ประจ�า เท่านั้น 2 เลือกขนาดโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ บริเวณที่จะฉีด โดยแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบใบหน้า และเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นว่า ถ้าบริเวณร่อง ริ้วรอยตื้นๆ ต้องฉีดแบบตื้น ขนาดโมเลกุลต้องเล็ก เนื้อ เบาๆ ไม่เช่นนั้น ฉีดแล้วจะเป็นก้อน แต่ถ้าบริเวณลึก เช่น ขมับ เสริมโหนกแก้ม เสริมคาง ก็ต้องใช้ขนาด โมเลกุลใหญ่ เนือ้ แน่นๆ หนักๆ การฉีดบริเวณอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ ใบหน้าถือว่าไม่ปลอดภัย 3 แพทย์ที่ฉีดต้องมีความรู้เรื่องโครงสร้างของใบหน้า อย่างละเอียด โดยเฉพาะต�าแหน่งของเส้นเลือด รวมทัง้ การใช้เข็มที่เหมาะสม และจรดปลายเข็ม ต้องมีความ รู้และประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ตลอด เวลา สามารถประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะกับผู้ป่วย แต่ละราย 4 คุณหมอจะไม่ได้ฉดี ให้ทกุ คน เช่น คุณแม่ตงั้ ครรภ์หรือ ให้นมบุตร คนทีม่ คี วามผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด หรือก�าลังทานยาบางอย่างที่ส่งผลเกี่ยวกับการแข็งตัว ของเลือด ต้องงดหนึ่งสัปดาห์ก่อนฉีด เช่น กลุ่มยา ละลายลิ่มเลือด อย่าง แอสไพริน ยาแก้ปวดบางชนิด เช่น Brufen, Voltaren อาหารเสริม เช่น วิตามินอี ใบ แปะก๊วย ฯลฯ I-CARE

JUNE 2017

13


I

S

port

happy กีฬาสุดอิน...ไปลอง

Sport for faMily

แล้วได้เฮลธ์ตี้

สนุกกันทั้งครอบครัว

เพราะเรือ่ งการออกก�าลัง กายนัน้ เราจะไม่โฟกัสแค่ ทีส่ ขุ ภาพดีอย่างเดียวอีก ต่ อ ไป ยุ ค นี้ มี แ ต่ เ รื่ อ ง สนุกๆ ให้ทา� มากมาย แล้ว การออกก�าลังกายจะยัง น่าเบือ่ อยูไ่ ด้ยงั ไง I-Care ขอชวนทุกคนไปลอง 5 rollErBladE BouncE กีฬาทีก่ า� ลังอยูใ่ นเทรนด์นี้ เราบอกเลยว่ากีฬาฮิตแห่งยุค 90’s ลืมการเล่นแทรมโพรีนที่สวนหลัง เลย เล่นได้ทงั้ ครอบครัว นีล้ ะ่ ก�าลังกลับมา! ใครยังมีรองเท้า บ้านสุดโบราณกันไปเลย เพราะ เพราะมันสนุกมากแถมยัง โรลเลอร์เบลดคู่เก่าสมัยวัยเอ๊าะก็ การกระโดดแทมโพรีนยุคนี้นั้นมัน หยิบมาปัดฝุ่นหยอดน�้ามัน แต่เรา ป๊อปกว่าเดิมมาก กับสนามแทรม ฟิตทุกส่วน มั่นใจว่าหนูๆ น้องๆ ยุคนี้อาจจะมี กันอยู่แล้วคนละคู่ งั้นจะรออะไร หิ้วรองเท้าออกไปโรลเลอร์กันเลย ทัง้ บ้าน จะให้มนั ส์กว่าเดิมอย่าลืม แต่ ง ตั ว ให้ เ ป็ น ที ม คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่คุณลูก และแน่นอน...อุปกรณ์ เซฟตีห้ มวกกันน๊อคก็ตอ้ งมีดว้ ยนะ Facts! เล่นโรลเลอร์เบลด 1 ชั่วโมง สามารถเบิร์นได้ถึง 913 แคลอรี่ เลย

14

I-CARE

JUNE 2017

โพลีนที่ใหญ่สุดๆ กับแทรมโพลีน ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ พ ร ้ อ ม เทรนเนอร์ ค อยสอนท่ า กระโดด ต่างๆ น้องๆ หนูๆ ยังสามารถแข่ง ฟุตบอลบนสนามแทรมโพลีนได้ ด้วย และการกระโดดนี่ล่ะ ที่ช่วย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แกนกลาง ของร่างกายแข็งแรงได้มากที่สุด Where: Bounce inc. ชั้น 5 The Street Ratchada และ ดิเอ็มควอ เทียร์ www.bounceinc.co.th

Sup Board

ซัพบอร์ด หรือย่อมาจาก Stand Up Paddle Board หลายคนอาจเคย เห็นเหล่าเซเลบฮอลลีวดู้ หรือทราเวล บล็ อ กเกอร์ เ ขาใส่ บิ กิ นี่ ยื น พาย บอร์ดในไอจีกันมาบ้าง และคราว นี้ ล ่ ะ ที่ พ วกเราจะได้ ล องเล่ น กั น แล้ว กีฬาทางน�า้ ทีเ่ ราจะได้ยนื พาย บนเซิร์ฟบอร์ด ทั้งฝึกการทรงตัว และยังได้กล้ามเนื้อขา หน้าท้อง และแขน ไม่ มี กิ จ กรรมอะไรจะ เหมาะกับซัมเมอร์ไปกว่านีแ้ ล้ว ใน เมืองไทยเราก็มีให้เลือกเล่นทั้งใน แม่น�้าและทะเล ส�าคัญว่าอย่าลืม ใส่เสือ้ ชูชพี ล่ะ เพราะน้องหนูตวั จิว๋ ก็ หั ด เล่ น ได้ รั บ รองติ ด ใจกั น ทั้ ง ครอบครัวแน่ don’t Miss! ส�าหรับสาวๆ ที่อยาก แอดวานซ์ เขามีกิจกรรมโยคะบน Sup Board ด้วยนะ ยิ่งฟิตเข้าไป อีก! Where: Sup Station Thailland เป็นทีพ่ าย Sup Board แห่งแรกใน เมื อ งไทย ให้ พ ายกั น ในแม่ น�้ า เจ้าพระยา อยู่ จ.ปทุมธานี www. facebook.com/supstationthailand


SUMMer Sport นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสมอง และระบบประสาท

aqua Biking

ใครมีผู้ใหญ่อายุมากในบ้าน ชวน กันไปเล่นกีฬานี้ด่วนเลย การปั่น จักรยานในน�้า รับรองว่าช่วยเบิร์น แต่กเ็ ซฟข้อเข่าให้คณ ุ ลุงคุณป้าได้ เพราะแรงต้านในน�า้ จะช่วยลดแรง กระแทกของข้อได้มาก แล้วยังช่วย ให้ได้ออกแรงก�าลังดี เลือดสูบฉีด ให้หัวใจคุณป้าคุณลุงแข็งแรงขึ้น อีก บ่ายๆ วันอาทิตย์ทอี่ ากาศร้อนๆ ลงน�้ากันทั้งบ้านให้สดชื่นสุดๆ ไป เลย Where: Aquabiking Bangkok ซอยสุขุมวิท 16 www.aquabiking-bangkok.com

aSk t tHe exper

ออกก�าลังกายอย่างไรทีช่ ว่ ยบ�ารุงสมองให้กลับมาสดชืน่ นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ สาขาสมอง และระบบประสาท จะมาให้คา� ตอบนีก้ นั rock climBing

ปีนหน้าผาจ�าลองยังไม่เอ้าท์นะ เพราะนี่คือกีฬาที่ไม่มีทางเบื่อกัน ได้ง่ายๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลา อยู่กับลูกๆ ที่หน้าผาจ�าลองได้ทั้ง วัน ผลัดกันเป็นคนปีนผลัดกันเป็น บีเลเยอร์ คุณพ่ออาจจะปีนจนได้ กล้ามแขน คุณแม่ได้ซิกแพ็ค ส่วน คุณลูกก็สนุกและแข็งแรง ปีนไว ขึ้นไปแตะถึงหินก้อนบนสุดก่อน ใคร บอกเลยว่ากีฬาปีนผานี่ล่ะ ที่ จะสร้างพื้นฐานความแข็งแรงของ ร่างกายให้น้องหนูทุกๆ คนได้ไป จนโต Where: rock domain climbing gym ถนนบางนา-ตราด www. rockdomaingym.com Urban Playground Climbing ซอยสุขุมวิท 49 www.urbanplaygroundclimbing.com

“ล่าสุดมีหลักฐานจากงานวิจยั ว่า ใน การออกก�าลังกายแต่ละนาทีนั้นยัง ได้ ช ่ ว ยกระตุ ้ น และฟื ้ น ฟู ก าร เปลี่ ย นแปลงทางเคมี ใ นสมอง ด้วย ท�าให้เราฉลาดขึ้น มีความสุข ขึ้น อ่อนเยาว์ขึ้น และป้องกันไม่ให้ สมองเกิดความเครียดและแก่ตัวลง จากการศึกษาของ ดร.จอห์น เรทีย์ นั ก จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร ์ ข อ ง ค ณ ะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า การออกก�าลังกายต่างหากที่ ช่วยบ�ารุงสมองเหนือสิง่ อืน่ ใด และยิง่ เราแข็ ง แรงขึ้ น เท่ า ไร สมองก็ ยิ่ ง ท�างานดีเท่านัน้ ผลวิจัยชี้ว่า การออกก�าลังกาย สม�่าเสมอช่วยกระตุ้นสมอง ท�าให้ เซลล์ประสาทมีการเชือ่ มต่อกันดีขนึ้ และแข็งแรงขึ้น การออกก�าลังกาย ช่วยปลดปล่อยสารเคมีหลายชนิดเข้า สู ่ ก ระแสเลื อ ดซึ่ ง จะไปบ� า รุ ง เลี้ ย ง สมอง เช่น สาร BDNF ซึง่ เป็นสารที่ ส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง ท�าให้ เซลล์ประสาทในสมองมีการเชือ่ มต่อ

กันคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ ท�าให้กิ่ง ก ้ า น เ ห ล ่ า นี้ เ ติ บ โ ต ช ่ ว ย เ พิ่ ม ประสิทธิภาพการท�างานของสมองได้ แต่สารดังกล่าวได้มีการผลิตลดน้อย ลงเนือ่ งจากแรงกดดันของวิถชี วี ติ สมัย ใหม่ ร วมไปถึ ง การใช้ ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ถู ก สุขลักษณะ แต่การออกก�าลังกายจะ กระตุน้ การหลัง่ สารเคมีชนิดนีร้ วมไป ถึงเอ็นไซม์และโปรตีนอืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ เกิด”การช�าระล้าง” ภายในสมอง ซึง่ ก็ คือทีจ่ ะก�าจัดของเสียทีอ่ ดุ ตัน อันท�าให้ เกิดอาการคิดช้าและเหนี่ยวรั้งไม่ให้ สมองท�างานอย่างเต็มที่ การออกก�าลังกายในระดับปาน กลาง (moderate exercise) เช่น ว่าย น�า้ อย่างเร็วในสระหรือปัน่ จักรยานอยู่ กับทีน่ านอย่างน้อย 30 นาที จะมีการ กระตุน้ ต่อมใต้สมองให้ปล่อยฮอร์โมน สร้างความเติบโตทีช่ อื่ HGH (Human Growth Hormone) ออกมา เจ้ า ฮอร์โมนนีจ้ ะช่วยเผาผลาญไขมันหน้า ท้อง จัดระเบียบเส้นใยกล้ามเนือ้ และ เพิม่ เนือ้ สมอง โดยทัว่ ไป HGH จะอยู่

ในกระแสเลือดเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาที แต่ผลวิจยั ชีว้ า่ การออกก�าลังกายแบบ นีจ้ ะช่วยรักษาระดับของฮอร์โมนตัวนี้ ไว้ได้นานถึง 4 ชัว่ โมง ถ้ า ใครอยากพั ฒ นาพลั ง สมอง อย่างเต็มที่ สามารถท�าได้โดยออก ก�าลังกายปานกลางวันละ 1 ชั่วโมง เช่น จ๊อกกิง้ สัปดาห์ละ 4 วัน หรือเล่น สควอช หรือวิง่ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ คนที่ ไม่ แ ข็ ง แรงควรเริ่ ม แต่ น ้ อ ยก่ อ น นอกจากนีก้ ารออกก�าลังกายสามารถ ป้องกันผลกระทบของภาวะชราภาพ ต่อสมองได้ ยิ่งเริ่มออกก�าลังกายเร็ว เท่าไรยิ่งดี เพราะหากเรามีสมองที่มี เส้นประสาทเชือ่ มต่อกันดีกอ่ นทีจ่ ะเข้า สู่วัยชราก็จะสามารถป้องกันภาวะ สมองเสือ่ มได้ เนือ่ งจากว่าพอเราอายุ มากขึน้ โดยเฉพาะตัง้ แต่ 40 ปีขนึ้ ไป ร่างกายจะมีการสูญเสียมวลของสมอง ไปประมาณ 5% ทุก 10 ปี รวมถึงการ หดเล็ ก ลงของหลอดเลื อ ดฝอยใน สมองท� า ให้ เ ป็ น สาเหตุ ส� า คั ญ ของ อาการหลงลืมในผูส้ งู อายุ ในผูท้ เี่ ริม่ จะเข้าสูว่ ยั ชราการออก ก�าลังกายในแบบใดแบบหนึ่งทุกวัน เช่น เต้นลีลาศ ตัดหญ้าในสนาม เล่น เทนนิส หรือเล่นกับหลานๆ เป็นสิ่งที่ ควรกระท�า แต่ถา้ ต้องการชะลอความ แก่ ขอแนะน�าให้ทดลองวิธกี ารเหล่านี้ 1 ท� า กิ จ กรรมที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว ร่างกาย เช่น เดิน เต้นร�า ท�าสวน เป็น เวลา 30-60 นาที สัปดาห์ละ 4 วัน 2 ออกก�าลังกายด้วยการยกน�้าหนัก หรือท�าตามค�าแนะน�าในวิดีโอสอน การออกก�าลังกายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความ แข็งแรงของกระดูก เพื่อป้องกันโรค กระดูกพรุน 3 ออกก�าลังกายจ�าพวกยืดหยุ่นหรือ การทรงตัวสัปดาห์ละ 2 ครัง้ เช่น โยคะ ร�ามวยจีน หรือเล่นทรงตัวในลักษณะ ต่างๆ เป็นเวลา 30 นาที เพือ่ ให้รา่ งกาย มีความคล่องตัวและสมดุลทีด่ ”ี I-CARE

JUNE 2017

15


I

H

EALTHY

13 EvEryday

superfoods อาหารบ�ารุงสมอง ที่หากินง่ายๆ ได้ทุกวัน

I-Care ฉบับนี้ เราจะพาทุกคนมารูจ้ กั กับอาหารบ�ารุงสมอง ทีห่ ากินได้งา่ ยๆ และทีส่ า� คัญยังกินกันได้ทกุ วัน บอกเลยว่า แต่ละอย่างนีป่ ระโยชน์เพียบ เรียกว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตครัง้ หน้า หน้าตาอาหารในตะกร้าของคุณจะต้องเปลีย่ นไปแน่นอน

ไข่

เปลี่ยนขนมทานเล่นที่บ้านจากขนม ไม่วา่ จะตอนทีร่ า่ งกายปกติดี หรือตอน ซองกรุบกรอบ มาเป็นเฮเซลนัท เม็ด ป่วย ไข่กด็ จู ะเป็นเมนูหลักทีข่ าดไม่ได้ มะม่วงหิมพานต์ วอลนัท อัลมอนด์ นัน่ ก็เพราะว่าไข่มที งั้ โปรตีนและไขมัน ดูบา้ งไหม? ทีไ่ ม่ใช่แค่ชว่ ยบ�ารุงร่างกาย แต่ยงั ช่วย พัฒนาระบบการท�างานของสมองด้วย แอปเปิล ้ อย่างสารโคลีนทีอ่ ยูใ่ นไข่ ก็มรี ายงาน การรับประทานแอปเปิ้ลให้ได้วันละ จาก Standing Committee on the 2-3 ผล จะช่ ว ยเพิ่ ม การสร้ า งสื่ อ Scientific Evaluation of Dietary ประสาทสมองทีช่ อื่ ว่า “อะเซทิลโคลีน” Reference Intake, Food and Nutri- ทีเ่ ป็นตัวก�าหนดความสามารถในการ tion Board, Institute of Medicine. เรียนรู้และการจดจ�า และยังไปเพิ่ม สหรัฐอเมริกา เขาศึกษามาแล้วว่า ประสิทธิภาพความจ�าของสมองใน โคลีน มีสว่ นส�าคัญในการพัฒนาการ ส่วนฮิปโปแคมปัส ทีช่ ว่ ยชะลอภาวะ ท�างานสมองและความจ�า และเป็น สมองเสือ่ มได้อกี ด้วย ก็เหมือนอย่างที่ สารอาหารทีจ่ า� เป็นต่อการสร้างเซลล์ เขาพูดกันว่า การกินแอปเปิ้ลให้ได้ สมอง อย่างน้อยวันละ 1 ลูก ก็ชว่ ยให้สขุ ภาพ ห่างไกลจากโรคได้ (An apple a day ถัว่ keeps the doctors away) อีกหนึ่งสิ่งที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ทั้ง โปรตี น ใยอาหาร และไขมั น ที่ มี บลูเบอร์รี่ ประโยชน์ อย่างโปรตีนและไขมัน ก็จะ ผลไม้ ต ระกู ล เบอร์ รี่ นี่ เ รี ย กว่ า เป็ น ช่วยให้เรามีพลังงานได้ตลอดทั้งวัน อาหารชั้นดีของสมอง ช่วยให้ระบบ สร้างสมดุลให้รา่ งกาย และในถัว่ ยังมี หมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองท�างาน วิตามินอี ทีช่ ว่ ยการท�างานของสมอง ได้ดี ลดความดันโลหิตที่สูงให้สมดุล ในระบบความคิดและความจ�า ลอง นอกจากนีย้ งั มีสารต้านอนุมลู อิสระสูง 16

I-CARE

JUNE 2017

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการคิด รวมไปถึงไอคิว และมีใยอาหารสูงแต่ น�้าตาลต�่า ที่ท�าให้กินได้โดยไม่ต้อง กลัวว่าน�า้ ตาลในเลือดจะพุง่ สูง การกิน ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ยังช่วยลดความ เสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย เพราะไปช่ ว ยเพิ่ ม จ� า นวนเซลล์ ประสาทในฮิปโปแคมปัสไงล่ะ

ปลาแซลมอน

ที่สุดของอาหารบ�ารุงสมองกับปลา ทะเลน�้าลึก ที่มีประโยชน์สูงปรี๊ดต่อ สมอง อย่างปลาแซลมอนเอง ก็มกี รด ไขมันจ�าเป็น เช่น โอเมก้า-3 ที่ช่วย บ�ารุงสมอง ชะลอความเสือ่ มถอยของ ระบบประสาทส่วนกลาง พัฒนาความ จ�า ท�าให้อารมณ์ดี และยังลดโอกาส การเกิดโรคซึมเศร้าและสมาธิสนั้ ได้อกี ด้วย แอบกระซิบหน่อยว่าถ้าเป็นไปได้ อยากให้เลือกรับประทานแซลมอน ตามธรรมชาติ ดี ก ว่ า แซลมอนจาก ฟาร์มเลีย้ งนะ

ทูนา่ ครีบเหลือง ทีม่ ปี ริมาณของวิตามิน บี 6 สูงกว่าทุกสิง่ ซึง่ วิตามินบี 6 นีแ่ หละ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับความจ�าและสติ ปัญญา รวมไปถึงสุขภาพโดยรวมของ สมอง และวิตามินบี ก็คอื สิง่ ทีส่ า� คัญ มากในการที่จะช่วยให้เรามีอารมณ์ คงที่ ไม่พงุ่ ปรีด๊ และวิตามินบี 6 นีเ้ อง ก็จะส่งผลต่อการรับสารโดพามีน ที่ เป็นหนึ่งในฮอร์โมนความสุขเหมือน กับเซโรโทนิน

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือนี้ เป็นข้าว ทีส่ เี อาแต่เปลือกออก โดยเยือ่ หุม้ เมล็ด ข้าวที่มีสีน�้าตาลแดงและจมูกข้าวยัง อยู่ จึงเป็นข้าวทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณค่าทาง อาหาร ช่วยในการท�างานของเอนไซม์ ช่วยบ�ารุงสมอง และยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส ทีช่ ว่ ยป้องกันโรคโลหิตจาง โรคกระดูก อ่อนทีเ่ ปราะแตกง่าย ป้องกันเหน็บชา และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วย ทานข้าวมือ้ หน้า ลองเปลีย่ นจากข้าว ขาว มาเป็นข้าวกล้อง เพือ่ สุขภาพกัน ปลาทูนา่ อีกหนึง่ แหล่งรวมโอเมก้า-3 โดยเฉพาะ หน่อยไหมล่ะ


SUperfoodS ชาเขียว

นอกจากในชาเขี ย วจะมี ส ารต้ า น อนุมลู อิสระทีม่ ากกว่าบลูเบอร์รถี่ งึ 33 เท่าช่วยขับสารพิษในร่างกายแล้ว ยัง มีคาเฟอีน และธิโอฟิลลีน ที่เป็นสาร กระตุน้ การท�างานของระบบประสาท ส่วนกลาง ช่วยแก้อาการง่วงนอน ท�าให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า คาเฟอีนในชาเขียว ยังช่วยกระตุ้น สมอง เพิ่มสมาธิ และการเผาผลาญ ร่างกาย ท�าให้ระบบหมุนเวียนเลือด ท�างานได้ดขี นึ้ ด้วย

เนือ้ สีมว่ งทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีนนั้ จะมีสาร “แอนโทไซยานิน” มีฤทธิต้านอนุมูล อิสระ ช่วยชะลอความเสือ่ มของเซลล์ ลดอั ต ราการเสี่ ย งของการเกิ ด โรค หัวใจและเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ การกินมันเทศโดยไม่ปอกเปลือกก็จะ ท�าให้ไ ด้รับสารเบต้าแคโรทีนและ เส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน�า้ ทีไ่ ม่ใช่ แค่มปี ระโยชน์ตอ่ สายตาและผิวพรรณ แต่ยงั ลดความเสีย่ งของโรคข้ออักเสบ ได้ และยังช่วยลดคอเลสเตอรอลใน กระแสเลือดได้เช่นกัน

มะเขือเทศ

โยเกิรต์

ส�าหรับใครทีค่ ดิ ไม่ออกว่ามือ้ เช้าจะกิน อะไรดี บอกเลยว่านี่เป็นอีกหนี่งทาง เลือกดีๆ เพราะโยเกิร์ตมีประโยชน์ เพียบ ทั้งโปรตีนและแคลเซียม ซึ่ง โปรตีนเรียกว่าเป็นสิ่งส�าคัญมากต่อ สารสื่อประสาทที่จะช่วยท�าให้สมอง แจ่มใส ส่วนแคลเซียมก็ช่วยในเรื่อง ของความจ�า หรือถ้าใครสามารถหาที่ เป็นกรีกโยเกิร์ตได้ก็จะดีมาก เพราะ ตั ว นี้ จ ะมี ส ่ ว นผสมของทั้ ง นมและ bacterial cultures ที่ให้ทั้งพลังงาน และโปรตีนมากกว่าโยเกิรต์ ธรรมดาถึง 2 เท่า และยังมีโปรไบโอติก และสาร มันเทศ มั น เทศมี อ ยู ่ ห ลายสี ซึ่ ง แต่ ล ะสี ก็ มี อาหารอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างระบบ ประโยชน์แตกต่างกันไป อย่างมันเทศ ภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกาย ปกติเวลาพูดถึงมะเขือเทศ เราก็จะ นึกถึงความกระจ่างใส ทีม่ แี ต่คนบอก ว่ากินแล้วผิวจะสวย แต่เราไม่เคยรูเ้ ลย ว่ามะเขือเทศนัน้ ก็ถอื เป็นอาหารสมอง ชัน้ ดีดว้ ยเหมือนกัน เพราะมีสารต้าน อนุมูลอิสระที่ชื่อว่า “ไลโคปีน” ช่วย ป้องกันการเสือ่ มของเซลล์ในร่างกาย และเซลล์สมอง และยังช่วยลดไขมันที่ ไม่ดี (LDL) ลดการเกิดโรคหัวใจขาด เลือด และป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ในคุณผูช้ ายทัง้ หลายได้อกี ด้วย

ผักโขม

ผักชนิดนีไ้ ด้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นตัวเด่นทีช่ ว่ ย ลดอาการความจ�าเสือ่ มโดยเฉพาะใน ผู้หญิง เพราะเขามีการวิจัยออกมา แล้วว่า ผู้หญิงวัยกลางคนที่ทานผัก โขมร่วมกับผักชนิดอืน่ ๆ เป็นประจ�า จะ ช่วยลดอาการความจ�าเสือ่ มไปได้ถงึ 2 ปี นอกจากนีผ้ กั โขมยังมีเอนไซม์ทดี่ ตี อ่ ความแข็งแกร่งของเซลล์ประสาท และ เสริ ม ความแข็ ง แรงให้ กั บ ตั ว รั บ ส่ ง ข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท นอกจาก นี้ยังมีกรดโฟลิกสูง ช่วยรักษาสมดุล ของน�า้ ในร่างกาย

น�า้ ดืม่ สะอาด

อย่างทีเ่ รารูก้ นั ดีวา่ น�า้ เป็นสิง่ ส�าคัญต่อ ชีวติ ซึง่ ไม่ใช่แค่รา่ งกายทีต่ อ้ งการน�า้ แต่สมองเองก็ตอ้ งการด้วยเหมือนกัน เมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดน�้าจะส่งผลต่อ สมองท�าให้ความสามารถในการจดจ�า ลดลง นี่ยังไม่รวมถึงระบบการผลิต พลั ง งานที่ เ สี ย ไป เพราะฉะนั้ น พยายามดืม่ น�า้ สะอาดให้ได้วนั ละ 6-8 แก้ว เพือ่ รักษาสมดุลต่างๆ ในร่างกาย เพราะนอกจากน�้าจะช่วยเพิ่มความ สดชื่ น แล้ ว ยั ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งและ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยให้เลือด หมุนเวียนได้ดี การดืม่ น�า้ สะอาดพร้อม กับสูดหายใจเอาอากาศบริสทุ ธิเ์ ข้าไป ลึกๆ จะช่วยทดแทนออกซิเจนเข้าไป ในสมองให้ไม่รสู้ กึ ล้าจนเกินไป อยากให้รา่ งกายแข็งแรง สมอง สามารถท�างานได้ดี ก็ต้องหมั่น ดูแลเอาใจใส่ ทั้งทานอาหารที่มี ประโยชน์ ออกก�าลังกาย และพัก ผ่อนให้เพียงพอ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ เราเชือ่ ว่าคุณเองก็ทา� ได้ จริงไหม??

คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร

did you know?

q: การกินวิตามินเสริมต่างๆ เพื่อบ�ารุงสมอง จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการได้รับสารอาหารจากการกินนั้นๆ ได้หรือเปล่า? a: คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร แนะน�าว่า “ในปัจจุบันมีการรับประทานวิตามินอาหารเสริมหลากหลายชนิด เนื่องจากผู้คน

ใส่ใจในเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ แต่ผคู้ นส่วนใหญ่มกั จะไม่ทราบถึงความจ�าเป็นในการรับประทานวิตามินอาหารเสริมเหล่านัน้ จึงควรมีการตรวจ เลือด หาระดับวิตามินในร่างกายก่อน เพื่อป้องกันการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมในปริมาณที่มากเกินไป ท�าให้เป็นผลเสียต่อ สุขภาพได้ ซึ่งหากผู้บริโภคมีการรับประทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้ว ก็อาจไม่จ�าเป็นต้องทานอาหาร เสริมอีก ดังนัน้ ก่อนจะเริม่ รับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม ควรปรึกษาแพทย์ทกุ ครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�าหรับผูท้ มี่ โี รคประจ�าตัวต่างๆ” I-CARE

JUNE 2017

17


S

I

Exclusive tory

ความตัง้ ใจในการรักษาให้ดที ส่ี ดุ

คือสิง่ ทีย่ ดึ มัน่ ตลอดมา!

I-Care ฉบับนีข้ อแนะน�าให้รจู้ กั กับ นพ.จักรี ธัญยนพพร อาจารย์หมอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมองและระบบประสาททีม่ ี ประสบการณ์ทา� งานมามากมาย คุณหมอเลือกทีจ่ ะช่วยคนไข้มาก่อนเป็นอันดับแรก และเมือ่ ได้ทา� แล้ว ก็ทา� ทุกอย่างด้วย ความตัง้ ใจอย่างทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผลลัพธ์ออกมาดีทสี่ ดุ

วิศวกรคืออาชีพในฝัน!

ตั้งแต่สมัยเด็กๆ คุณหมอไม่ได้อยากเป็นหมอตั้งแต่แรก แต่อยากเป็น วิศวกรมากกว่า “จริงๆ ก็เป็นความใฝ่ฝนั ของเด็กผูช้ ายหลายๆ คนอยูแ่ ล้ว แต่พอได้ไปเรียนไปสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ เลยเลือกที่จะไปเรียนอย่าง อืน่ แทน แต่ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ได้คดิ ว่าอยากอะไร เรียนอะไรก็ได้ แต่สดุ ท้ายก็ เลือกเรียนหมอจนได้ อีกอย่างคือการท�าอาชีพหมอและวิศวกรก็มคี วาม แตกต่างกัน งานวิศวกรก็คงเปือ้ นๆ ลุยๆ หน่อย แต่สา� หรับการท�าอาชีพ หมอนัน้ ดูเป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้ความละเอียดรอบคอบและยังได้ชว่ ยชีวติ คน พอเริม่ เรียนหมอไปสักพักก็เริม่ สนุก เพราะรูส้ กึ ว่าเวลาได้ชว่ ยคนป่วยให้ หายได้ เรารูส้ กึ ภูมใิ จ”

เพราะอุปกรณ์มคี วามเพียบพร้อมมาก เหมือนได้รกั ษาคนไข้แบบข้ามขัน้ ไป อีกระดับ เมือ่ ได้รบั โอกาสดีๆ ในการเรียนไปด้วยและท�างานไปด้วย การเรียน ก็เหมือนไม่ใช่การเรียนอีกต่อไป กลับรูส้ กึ สนุกกับการเรียนแบบท�างาน ได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริงท�าให้ได้ซมึ ซับตัวอย่างทีด่ ใี นการท�างานไปด้วย”

เป็นแพทย์รกั ษาโรคยาก... เครียดมัย้ ?

เพราะการผ่าตัดแต่ละครั้งมีความส�าคัญมาก และแน่นอนว่าพลาดไม่ได้ แม้แต่นดิ เดียว “มีคนบอกว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองต้องจัดการกับชีวติ คนเยอะ คนไข้มโี อกาสพิการและเสียชีวติ สูง เมือ่ เราต้องเจอแบบนีแ้ ล้วก็เครียดมาก เมือ่ ตอนเรียนจบใหม่ๆ ก็มคี วามเครียดระดับหนึง่ แล้ว เครียดเพราะในสมัย ทีเ่ รียนอยูม่ คี นคอยปกป้องตลอดเวลา แต่ตอนนีเ้ ราไม่มแี ล้ว เราเป็นเจ้าของ แค่รสู้ กึ ว่าอยากจะช่วยคนไข้ให้หายดี พอเรียนหมอจบก็มโี อกาสได้ไปใช้ทนุ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ อ.ฝาง แล้วก็ยา้ ย ไข้ เป็นคนรับผิดชอบคนไข้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ และในทุกวันนีค้ วามเครียดก็ไม่ มาโรงพยาบาลนครพิงค์ และที่นี่ท�าให้คุณหมอได้รับประสบการณ์ดีๆ ได้ลดลงเลย เครียดมากขึน้ ทุกๆ วันด้วยซ�า้ บางครัง้ ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่ มากมาย “เมือ่ สมัยประมาณ 15 ปีทแี่ ล้ว ตอนนัน้ ไม่คอ่ ยมีหมอสักเท่าไหร่ หลับก็มี แต่กส็ ามารถรับมือกับความเครียดได้มากขึน้ มากกว่า” มีหมอน้อยมากจริงๆ และมีหมอผ่าตัดสมองเพียงคนเดียว ด้วยความทีว่ า่ เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ เลยมีอบุ ตั เิ หตุเยอะ และเสียชีวติ กันบ่อยมาก เห็น บริหารความเครียดได้อย่างไร ทุกวันจนรูส้ กึ ว่า ทีน่ ยี่ งั มีความไม่พร้อมของบุคลากร เห็นคนไข้แล้วช่วยเขา “การผ่อนคลายความเครียดปกติกอ็ าจจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลงทัว่ ๆ ไปอยู่ ไม่ได้กร็ สู้ กึ ไม่ดี เจออย่างนีท้ กุ วันกับคนไข้ทมี่ คี วามเป็นความตายเนือ่ งมา แล้ว แต่การบริหารความเครียดทีด่ ที ส่ี ดุ ในแบบของผมคือ การเข้าไปอยูใ่ น จากสมอง ในตอนนัน้ ก็รสู้ กึ อย่างเดียวว่าอยากจะช่วยคนไข้ให้หายดี และ ความเครียดคือ เรารู้ว่าญาติคนไข้เครียด เดือดเนื้อร้อนใจ เราก็ต้องคอย ที่โรงพยาบาลที่เข้าไปท�างานไม่ได้ขาดหมออย่างอื่น แต่กลับขาดหมอ จัดการปัญหากับเขาไปนัง่ คุยกับญาติให้เขาได้ระบายความเครียด ความคับ ผ่าตัดสมอง เลยคิดว่าถ้าเราผ่าตัดสมองได้กค็ งจะช่วยคนไข้ได้จริงๆ และ ข้องใจ ความรูส้ กึ เดือดเนือ้ ร้อนใจนัน้ ออกมา เมือ่ ได้คยุ กันแล้วก็ทา� ให้ผม คิดว่าตอนนีโ้ รงพยาบาลขาดอะไร ตรงจุดนัน้ ขาดอะไร และในขณะนัน้ ก็มี หายเครียดได้ ในบางครั้งเมื่อเราไปอยู่กับความเครียดตรงนั้น ช่วยกัน โอกาสได้รจ้ ู กั กับหมอผ่าตัดสมองของทีน่ นั่ เขาเลยแนะน�าให้ไปเรียนผ่าตัดสมอง” วางแผนการรักษากับญาติคนไข้ หรือทีผ่ มพูดเสมอว่า “เราร่วมกันวางแผน และสุดท้ายคุณหมอก็จงึ เลือกเรียนด้านผ่าตัดสมองเพือ่ ช่วยคนไข้ตอ่ ไป รักษา” เราจะได้รวู้ า่ ญาติเขาต้องการอะไร ในบางครัง้ ผลการผ่าตัดออกมา คนไข้รอู้ ยูแ่ ล้วว่าอาจจะไม่รอด ต้องนิทราไปตลอด เราก็ยงั ต้องถามคนไข้วา่ ต้องการแบบไหน อยากให้เราท�าอย่างไร คือเราต้องมีจดุ หมายปลายทาง เรียนก็เหมือนไม่ได้เรียน ั หาของเขา เขาต้องจัดการกับปัญหามาก “ตอนทีเ่ รียนผ่าตัดสมอง ได้มโี อกาสเรียนทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและเชียงใหม่ ซึง่ เหมือนกัน เพราะเรารูว้ า่ เขาก็มปี ญ ทัง้ สองทีก่ ใ็ ห้ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกัน ตอนทีเ่ รียนและท�างานอยูท่ เี่ ชียงใหม่ แค่ไหน ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเท่าไหร่ ญาติเขาจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่ เรา รูส้ กึ ว่าท�างานเพือ่ ช่วยคนไข้จริงๆ เพราะเครือ่ งมือยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ เลยต้องเข้าไปคุยกับคนไข้หรือญาติให้ชดั เจน ผมก็ตอ้ งบอกว่าจุดมุง่ หมาย แต่โชคดีทไี่ ด้ทา� งานทีโ่ รงเรียนแพทย์เครือ่ งมือจึงพร้อมประมานหนึง่ แต่ ของผมคืออะไร และของคนไข้คอื อะไร เพือ่ ให้ผลลัพธ์ออกมาดีทสี่ ดุ พอใจ พอได้เข้ามาเรียนและท�างานที่กรุงเทพฯ ก็ให้ความรู้สึกแตกต่างไปเลย กันทัง้ คู่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจกันมากทีส่ ดุ ” 18

I-CARE

JUNE 2017


intervieW นพ.จักรี ธัญยนพพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง และระบบประสาท

เคสไหนส�าหรับคุณหมอทีย่ ากทีส่ ดุ ?

ส�าหรับคุณหมอแล้ว แทบทุกเคสเป็นเรื่องยากสม�่าเสมอ “ก็เจอออยู่เรื่อยๆ เพราะผมอยูโ่ รงพยาบาลแพทย์ หรือ Tertiary Care เป็นการรักษาขัน้ สูงสุด หรือรักษาขัน้ สุดท้ายนัน่ เอง จึงต้องมีหมอทีเ่ ชีย่ วชาญอยูเ่ ยอะพอสมควร เครือ่ ง มือต้องดีพร้อม การรักษาในระดับโรงเรียนแพทย์จงึ ต้องยากกว่าปกติ และเคส ง่ายๆ เขาก็จะไม่สง่ เข้ามา เลยมีแต่เคสยากๆ ทีเ่ ข้ามาทีน่ ี่ เราจึงต้องเจอกับ ปัญหาทุกๆ วัน เจอกับความเครียดมากขึน้ ส่วนเคสทีย่ ากๆ นีก่ เ็ ช่นพวกเนือ้ งอกในสมองทีต่ อ้ งใช้เวลาในการผ่าตัดมากกว่า 16 - 18 ชัว่ โมง”

สนุกกับความท้าทาย

ค�าถามคือคุณหมอสนุกกับการท�างานไหม? ค�าตอบทีไ่ ด้คณ ุ หมอบอกไม่ได้ เรียกว่าสนุกกับการท�างาน แต่สนุกกับความท้าทายในการท�างานมากกว่า หรือก็คอื สนุกกับงานทีท่ า� อยูต่ ลอดเวลา เพราะหมอผ่าตัดสมองมีความอยาก ทีจ่ ะช่วยเหลือคนไข้ให้หายอยูแ่ ล้ว แต่ทสี่ นุกคือเวลาได้รกั ษาอะไรทีย่ ากแล้ว ท�าให้หายเป็นปกติได้ เป็นเหมือนการตอบโจทย์ของตัวเองด้วยเหมือนกัน

เพราะขาดจึงต้องเติม

หลังจากเป็นอาจารย์ผา่ ตัดสมองมาได้สกั พัก คุณหมอก็มโี อกาสได้ทนุ ไปเรียน ต่อ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื คุณหมอจะเรียนต่อด้านไหนดี “ตอนทีผ่ มไปเรียนก็ไม่ได้ คิดอะไรมาก คิดแค่วา่ ทีท่ เี่ ราอยูต่ อนนีข้ าดอะไรบ้าง เลยเลือกทีจ่ ะไปเรียน Intervention หรือการใส่สวนหลอดเลือดในสมองเพือ่ รักษาหลอดเลือดสมอง ทีผ่ ดิ ปกติ ตีบ แตก ตัน จึงท�างานผสานกันระหว่างการผ่าตัดสมองและการใส่ สายสวนหลอดเลือดสมองไปพร้อมๆ กัน งานเลยชัดเจนมากขึน้ แต่การรักษา ก็ยากขึน้ ไปอีก ถ้าสามารถใส่สายสวนหลอดเลือดได้กจ็ ะสามารถหลีกเลีย่ ง การผ่าตัดได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ท�าให้ไม่ต้องผ่าตัดเปิดกะโหลก ใช้แค่เข็มจิ้ม เข้าไป และหมอทีท่ า� แบบนีไ้ ด้มนี อ้ ยมาก และหมอเหล่านัน้ ส่วนใหญ่กอ็ ยูใ่ น โรงเรียนแพทย์และต้องใช้อปุ กรณ์เยอะ แต่อย่างไรก็ตามคนไข้ทจี่ ะท�าการ รักษาด้วยวิธนี กี้ ต็ อ้ งมีความซับซ้อนในการรักษาด้วยเช่นกัน”

“ผมจะท�าให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้”

สิง่ ทีค่ นไข้ตอ้ งการจากหมอเมือ่ มาหาหมอคือ ความคาดหวังว่าต้องดีขนึ้ กลับ ไปทุกราย แต่จะมีบางรายเท่านัน้ ไม่สามารถรักษาได้จริงๆ แต่ยงั ไงก็แล้วแต่... ยังต้องมีความหวัง คนเป็นหมอก็ยงั ต้องมีความหวัง แต่ในบางครัง้ ก็รอู้ ยูแ่ ล้ว ว่าเราท�าไม่ได้ แต่กต็ อ้ งท�าให้คนไข้รสู้ กึ ว่าหมอตัง้ ใจรักษาอย่างเต็มทีท่ สี่ ดุ แล้ว เราและทีมงานมีความตัง้ ใจในการรักษา อย่างน้อยๆ ก็ไม่รสู้ กึ ผิดกับตัวเอง พยาบาลก็ไม่ผดิ กับคนไข้ สุดท้ายถ้าคนไข้จะไม่ไหวจริงๆ อาจจะเป็นโชคชะตา แต่การรักษาจะต้องด�าเนินอยู่ ญาติคนไข้จะต้องเห็นเองว่าเราตัง้ ใจ คุณหมอ ไม่เคยบอกคนไข้วา่ ไม่มหี วัง เมือ่ เขามาหาหมอเขาต้องมีความหวังแน่นอน แต่เราให้ความหวังเขาแล้วเนีย่ เราก็ตอ้ งไม่โกหก “ผมจะท�าให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะ ท�าได้ เมือ่ คนไข้จะต้องเสียชีวติ ไปด้วยโรคมันรุนแรงมากจริงๆ อย่างน้อยผม ก็ไม่รสู้ กึ ผิดทีผ่ มไม่เคยรักษาเลย เพราะผมก็ให้การรักษาเต็มทีแ่ บบเดียวกัน กับทุกๆ คน”

สิง่ ทีค่ ดิ มาตลอดการท�างานเลยก็คอื ...

คุณหมอคิดแค่วา่ “ผมจะท�าให้มนั ดีทสี่ ดุ ” ค�านีแ้ หละคือค�าทีย่ ดึ และใช้ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่เด็กจนโต เพราะ ไม่วา่ เราจะท�าอะไรก็ตามขอแค่ทา� ให้มนั ดีทสี่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งงาน ครอบครัว การรักษาคนไข้กต็ าม ถ้าเราท�าให้มนั ดีทสี่ ดุ คุณหมอเชือ่ ว่า มันก็จะดีทสี่ ดุ อย่างทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ I-CARE

JUNE 2017

19


I

S

tyle

e v a h t S E s i r u o m S 9 accES

En iส�-าหรัm บหนุ่มๆ ในฤดูนี้

ไอเท็มเด่นของซีซั่นนี้... มีแล้วอินได้ตลอดฤดูเลย

จะแต่งลุคอะไรก็ได้ เราขอแค่ ว่าอย่าเยอะจนเห็นแล้วเหงื่อ ออกแทน อาจเป็นแค่เสื้อเชิ้ต ผ้าลินินบางเบา กับขาสั้น แล้ว ลองหาแอคเซสเซอรี่ตามนี้มา แมทช์ บอกเลยว่าควรมี...

เวลาที่เห็นแสงแดดจ้าๆ นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่แค่ หลับตานึกถึงทะเลก็มคี วามสุขแล้ว กลางปีนถี้ งึ อากาศจะ ยังร้อนอยู่ ฤดูนกี้ ย็ งั เป็นฤดูทเี่ รามิกซ์แอนด์แมทช์ชดุ ได้ มันส์สดุ ๆ ไปเลย เพราะท�าให้เราใส่เสือ้ ผ้าได้นอ้ ยชิน้ ไม่ให้ อบอ้าว แต่ละชิน้ ก็ตอ้ งเป็นไอเท็มเด็ดทีท่ า� ให้ลคุ ของเราไม่ ธรรมดาจนแพ้ชว่ งหน้าหนาวไปได้ แล้วไอเท็มอะไรบ้างที่ ต้องมี I-Care ฉบับนีเ้ ราก็มมี าฝากกัน

3 1

totE Bag ใครว่าผู้ชายจะถือกระเป๋าโท้ทไม่ได้ โดย เฉพาะฤดูนี้ เหมาะทีส่ ดุ ทีจ่ ะลองหากระเป๋า โท้ ท ผ้ า เท่ ๆ สั ก ใบที่ ถื อ แล้ ว พอดี กั บ ตั ว เลือกทรงทีส่ ะพายไหล่หรือหิว้ ก็ไม่ยาวถึงพืน้ ยิง่ สกรีนลายประโยคคูลๆ ยิง่ สนุกเลย

2

BaSEBall cap ใครจะหาหมวกใบใหม่แบบที่ใส่แล้วอินกับอากาศปีนี้ ลองเลือกหมวกแก๊ปทรง หมวกเบสบอลธรรมดาๆ จะสีดา� สไตล์หนุม่ เกาหลี หรือสีสดใสพาสเทลเหลือง-ชมพู ก็ได้อารมณ์วนิ เทจดีนะ ใส่กบั เสือ้ ยืดสีเรียบๆ ก็เอาอยูเ่ ลย 20

I-CARE

JUNE 2017

Slip-on SnEakEr จะไปทริปทะเลคราวนี้ ลองเปลีย่ นจากลาก รองเท้าแตะหนีบส�าหรับเซิรฟ์ มาเป็นรองเท้า ผ้าใบแบบสวมดู เป็นรองเท้าทีห่ นุม่ นักเซิรฟ์ เมืองนอกเขาใส่กนั สบายๆ เช่นกัน ทีส่ า� คัญ เมือ่ แมทช์กบั เชิต้ และขาสัน้ แล้ว แบบว่าคุณ พีจ่ ะดูดสี ดุ ๆ เหมือนแบรด พิทท์ไปฮอลิเดย์ ทีบ่ าฮามาสเลย


trend Update

n E m o i-wสาวๆ เลิกนึกถึง แค่บิกินี่เบๆ กันสักที เมื่อต้องไปทริปทะเล เพราะมันน่าเบื่อเกินไป แล้ว...ต้องนี่สิ

5

wHitE t-SHirt ได้เวลา Back to basic กันสักที หาเสือ้ ยืดสีขาวล้วนเนือ้ ผ้าดีๆ ทีใ่ ส่แล้วชอบทีส่ ดุ ถ้าเจอแล้วแนะน�าให้ซอื้ เก็บไว้หลายๆ ตัว ใส่ไปจนแดดสุดท้ายของซีซนั่ นีจ้ ะลาไป ความเจ๋งของเสือ้ ยืด สีขาวก็คือ เราสามารถแมทช์ได้กับสิ่งอื่นทุกสิ่งที่อยู่ในลิสท์ ไอเท็มนีเ้ ลย

48 pajama coat เสื้อคลุมสไตล์ชุดนอนผ้า ซาตินสุดพริว้ นีล่ ะ่ ทีจ่ ะเป็น เพื่ อ นสนิ ท คนใหม่ ข อง สาวๆ แทนบิกนิ เี่ ดิมๆ แสน น่าเบือ่ ไม่วา่ จะใส่คลุมยีนส์ ขาสั้นสุดออกไปกินกาแฟ บ่ายวันเสาร์ หรือใส่คลุมวัน พีชทีร่ มิ ชายหาดก็ดปู งั เป็น มาดาม ชนะเลิศบน News Feed ของวันเลย

7

Bandana ผ้าพันคอสไตล์ไบเกอร์สดุ แมนนีล่ ะ่ อีกสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราตลอดฤดูนี้ นอกจากพันคอได้หลายสไตล์เพือ่ เปลี่ยนลุคให้ชุดธรรมดาดูมีสไตล์ ขึน้ มา ยังโพกหัว ผูกผม ผูกข้อมือ เป็นแอคเซสเซอรี่ หรือผูกห่วงกาง เกงยีนส์ให้ดเู ก๋ขนึ้ มาได้อกี ด้วยล่ะ มีประโยชน์จริงๆ

6

rEtro Earing ต่างหูใหญ่เบ้งสไตล์เรโทรมาแล้ว จะ เป็นต่างหูห่วงใหญ่สีทองแบบเจนนิ เฟอร์ โลเปซ หรื อ ทรงสามเหลี่ ย ม ทองค�า เรขาคณิตใดๆ ก็เริด่ หรูทงั้ นัน้ ในซีซั่นนี้ แค่นี้ก็ได้ลุคพร้อมลงปก แมกกาซีนทันที

9

cHokEr โช้คเกอร์กเ็ ช่นกัน แอคเซสเซอรีช่ นิ้ เล็กที่ พร้อมเปลีย่ นลุคซีซนั่ นีใ้ ห้สนุกขึน้ ในห้า วินาที จะใส่เสือ้ ยืดธรรมดา สายเดีย่ วผ้า บางสบาย กับยีนส์เดนิมขาดนิดๆ แล้ว ใส่โช้คเกอร์เข้าไปอีกหน่อย โอโห้...คอม พลีทลุคเลย

Sport Bra เพราะว่าบิกนิ ธี่ รรมดานัน้ เอาท์แล้วจริงๆ แถมการ ไปทะเลในยุคนีย้ งั มีแอคทิวติ ใี้ ห้เล่นเพียบทัง้ เซิรฟ์ บอร์ดทั้งด�าน�้า สาวๆ ลองเปลี่ยนมาใส่สปอร์ต บราไปทะเลแทนกันดีกว่า จะเล่นโยคะริมหาด อาบแดด หรือลงน�า้ ก็ได้ทงั้ นัน้ I-CARE

JUNE 2017

21


I

E

SCApe

6ไม่ไปไม่ได้แล้ว

เมืองน่าเที่ยวใกล้เมืองไทย

เข้าเดือนมิถนุ ายนแล้วหลายคนคงเริม่ แพลนทริปไปเทีย่ วกลางปีหรือปลายปีกนั บ้าง ฉบับนี้ I-Care มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีน่ า่ สนใจใกล้เมืองไทยแค่นดิ เดียว แต่หลายคนอาจจะพลาดหรือยังไม่เคยไปเลยสักครัง้ ทัง้ ทีเ่ ป็นเมืองทีเ่ ย้ายวนและมี เสน่หแ์ ละยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามระดับโลกทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เวลาเดินทางนานๆ ใครพร้อมแล้วก็ไปกันเลย

หลวงพระบาง, ลาว

เราเคยได้ยินชื่อเมืองแห่งมรดก โลกนีก้ นั มานานมากแล้ว แต่หลาย คนกลับยังไม่เคยได้ไปเยือนเมือง ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้กันสักที ICare ขอแนะน� าเมื องท่อ งเที่ ยว ใกล้ เ มื อ งไทยที่ แ รกด้ ว ย เมื อ ง หลวงพระบาง ประเทศลาว เพราะ ความสวยงามของบ้ า นเมื อ ง ที่ สามารถผสมผสานสถาปัตยกรรม ของชาวตะวันตกร่วมกับชาวพื้น เมืองที่เข้ากันลงตัวที่สุด บ้านเรือน หลายแห่ ง ถู ก ออกแบบให้ มี ลักษณะแบบโคโลเนียล แต่ก็ยังมี บ้านเรือนแบบชาวพื้นเมืองปะปน อยูใ่ ห้เห็นกันทัว่ ไป หากได้มโี อกาส เดิ น ชมเมื อ งหลวงพระบางแบบ ชิลล์ๆ สัก 1-2 วันจะพบว่า เมืองนี้ ยั ง ค ง รั ก ษ า ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ประเพณีแบบดัง้ เดิมไว้เป็นอย่างดี มีวดั วาอารามเก่าแก่มากมายทีย่ งั 22

I-CARE

JUNE 2017

อยู่ในสภาพดีและสวยงามไม่ต่าง จากในอดี ต ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เข้าไปถ่ายรูปและกราบไหว้ และ ด้วยความสวยงามที่ลงตัวนี้เองที่ ท�าให้ยเู นสโก้ยกให้เมืองหลวงพระ บางเป็นเมืองแห่งมรดกโลก

เสียมราฐ, กัมพูชา

“See Angkor Wat and die” ประโยคสุ ด คลาสสิ ค จากนั ก ประวัตศิ าสตร์ชาวอังกฤษ ทีเ่ มือ่ ได้ ฟั ง แล้ ว ก็ จ ะต้ อ งตั้ ง ค� า ถามกั บ ประโยคนีว้ า่ ท�าไมต้องไปดูองั กอร์ วัด หรือนครวัด นครธม ก่อนตาย ด้วยหรือ? ถ้าอยากได้คา� ตอบคงต้อง ไปดูดว้ ยตาตัวเองเท่านัน้ แต่ถา้ จะ ให้เล่าก็คงบอกได้เลยว่า เป็นเพราะ ความสวยงามและยิง่ ใหญ่อลังการ งานสร้างของชาวกัมพูชา ทีส่ ามารถ สร้างปราสาทขนาดใหญ่โตมโหฬาร พร้ อ มกั บ ขุ ด คู ขึ้ น มาล้ อ มรอบ

ปราสาท และไม่ใช่มีเพียงปราสาท เดียวเท่านัน้ ในเสียมราฐ แต่นครธม ปราสาทตาพรหมทีใ่ ช้ถา่ ยละครเรือ่ ง Tomb Rider และอีกมากมาย แต่ถา้ พูดถึงนครวัดทีแ่ ห่งนีใ้ นสมัยก่อนยัง เคยเป็นศาสนสถานประจ�าเมืองของ พระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 เมือ่ ประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 12 หรือย้อนกลับไป เมือ่ ประมาณ 800 ปีทผี่ า่ นมา ถ้าจะ พูดว่าทีน่ อี่ ลังการอย่างไร อยากให้ทกุ คนลองนึกภาพการก่อสร้างปราสาท ด้วยหินขนาดใหญ่ ในสมัยเมือ่ 800 ปี ทีแ่ ล้วว่าจะต้องมีความล�าบากมากๆ

แน่นอน และนครวัดนี้ยังเป็นสิ่ง ก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีสถาปัตยกรรมภายในเป็น แบบเขมรทีม่ กี ารแกะสลักหินอย่าง ประณีตบรรจง ภายในตัวเทวสถาน แห่งนี้มีการแกะสลักเป็นเรื่องราว วรรณคดีรามายณะ และเป็นรูปนาง อัปสรทีม่ มี ากกว่า 1,796 นาง มีการ แต่งกายและทรงผมที่ไม่ซ�้ากันอีก ด้วย และด้วยเหตุนที้ า� ให้ทนี่ เี่ ป็น 1 ในสิง่ มหัศจรรย์ของโลกทีน่ า่ ไปเทีย่ ว ทีส่ ดุ และยังอยูใ่ กล้เมืองไทยแค่นดิ เดียวเท่านัน้


travel

มุยเน่, เวียดนาม

ชวาตะวันออก, อินโดนีเซีย

ของกรุ ง มะนิ ล าประมาณ 315 กิ โ ลเมตร เป็ น เกาะที่ มี ชื่ อ เสี ย ง อย่างมาก เคยได้รับการยกย่องให้ เป็นเกาะทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลกมาแล้ว ด้วย แม้ว่าเกาะจะมีขนาดเล็ก แต่ เต็ ม ไปด้ ว ยความสวยงามของ ธรรมชาติ มี ห าดทรายสี ข าวนุ ่ ม ละเอียด (แทบจะนอนบนทรายได้ เลย) ทอดยาวไปตามชายฝั่ง และ เพลิ น ไปกั บ การนอนฟั ง เสี ย งน�้ า ทะเลที่ ใ สสะอาดสุ ด ๆ ซั ด มาชน หาดทรายสี ข าว ชิ ล ล์ ม ากจริ ง ๆ บอกได้เลย ใครที่อยากไปพักผ่อน หย่อนใจหาความสงบแต่ไม่อยาก ไปไกล แนะน�าว่าต้องที่นี่เลย

มุยเน่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อทะเล ทรายสี ข าวมุ ย เน่ ที่ นี่ เ ป็ น สถาน ทีพ่ กั ตากอากาศของชาวเวียดนาม เป็ น ชายหาดทอดยาวกว่ า 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ภาคกลางตอนใต้ ของเวียดนาม มุยเน่ยังขึ้นชื่อใน เรื่องของความสงบเหมาะกับการ พักผ่อน แต่ลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นของ มุยเน่อยู่ที่เนินทรายนั่นเอง หลาย คนคงรูจ้ กั แค่วา่ มีทะเลทรายสีขาว เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว มุยเน่มี ทรายมากกว่า 18 สี แต่ทเี่ ด่นๆ เลย คือเนินทรายสีแดงทีอ่ ยูต่ ดิ ริมทะเล และเนินทรายสีขาวที่อยู่ห่างจาก ชายฝั่งออกไปทางเหนือกว่า 20 กิโลเมตรอยู่ติดกับทะเลสาบ Bau มัณฑะเลย์, พม่า Trang ที่กินพื้นที่กว้างขวางให้เรา เมืองมัณฑะเลย์ เมืองแห่งคุณค่า ได้ไปเดินถ่ายรูปกันได้สบายเลย ทางจิตใจของชาวพม่าที่นักท่อง ทีเดียว เที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชม ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งนี้ กั น โบราเคย์, ฟิลิปปินส์ มากมาย ด้วยความที่เป็นเมืองที่ เกาะสวรรค์ของคนชอบเทีย่ วทะเล เก่าแก่ เป็นเมืองหลวงที่สุดท้าย ใครว่าเที่ยวทะเลเที่ยวเมืองไทย ของราชวงศ์พม่า แต่กลับล่มสลาย ก็ ไ ด้ แต่ ถ ้ า อยากได้ บ รรยากาศ ด้วยไฟทีเ่ ผาเมืองทัง้ เมืองวอดวาย แปลกใหม่ I-Care ฉบับนี้ก็อยาก พร้อมกับพระราชวังที่ทรงเกียรติ ให้ ไ ด้ ล องไปเที่ ย วทะเลที่ ต ่ า ง ของกษัตริย์ในสมัยนั้น หากได้มา ประเทศดูบ้าง แล้วคุณจะติดใจ เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์แล้ว I-Care เกาะโบราเคย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ขอแนะน�า 4 สถานทีท่ คี่ วรไปอย่าง

ยิง่ ในมัณฑะเลย์เลยคือ ไปไหว้พระ ที่วัดมหามัยมุนี เป็น 1 ใน 5 มหา เจดียศ์ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพม่าเลยทีเดียว ต่ อ ด้ ว ยชมพระมหาเจดี ย ์ มิ ง กุ น แม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จ เพราะ พระเจ้ า มิ ง กุ นเสด็จ สวรรคตเสีย ก่อน แต่วา่ เจดียแ์ ห่งนีถ้ กู ออกแบบ มาเป็นอย่างดี หากสร้างเสร็จแล้ว จะมี ค วามใหญ่ โ ตอลั ง การกว่ า เจดี ย ์ ใ นสมั ย พุ ก ามทั้ ง หมดและ ใหญ่กว่าองค์พระปฐมเจดีย์ของ ประเทศไทยเราด้วยซ�้า นั่งรถไป เรือ่ ยๆ ลัดเลาะไปตามแม่นา�้ อิรวดี ก็ควรไปชมทัชมาฮาลแห่งลุม่ แม่นา�้ อิ ร วดี ห รื อ เจดี ย ์ ชิ น พิ ว มิ น เจดี ย ์ สีขาวทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์ แห่งความรักของพระเจ้าบากะยีดอว์ และพระมหาเทวีชนิ พิวมิน สุดท้าย ควรไปชมวัดชเวนันดอว์ เป็นอีกหนึง่ ไฮไลท์ของทริปนี้ มีประติมากรรม วิจติ รสวยงาม สร้างด้วยไม้สกั ทอง เก่าแก่ทมี่ คี ณ ุ ค่าทางจิตใจ ลวดลาย ของไม้สักที่ถูกแกะสลักเป็นเรื่อง ราวของพระพุทธเจ้าเป็นลวดลาย ศิลปะของพม่าแท้ๆ และยังเป็นวัด ที่ ร อดพ้ น จากการถู ก ท� า ลายใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย

หลายคนอาจจะเคยไปเทีย่ วบาหลี กันมาหลายครั้งแล้ว แต่หลายคน อาจไม่ รู ้ จั ก เมื อ งชวาตะวั น ออก เ มื อ ง ที่ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง ธรรมชาติทจี่ ะสะกดทุกสายตาทีไ่ ป เยื อ นกั น เลย เพราะทางฝั ่ ง ชวา ตะวันออกมีภูเขาไฟโบรโม่เป็นจุด ขายของย่านนี้ ภูเขาไฟโบรโม่เป็น ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว แต่ยงั ดับไม่สนิท จึงยังคงมีควันพวยพุ่งออกมาจาก ปล่องตลอดเวลา การได้มาเยือน โบรโม่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ อีก หนึง่ จุดท่องเทีย่ วส�าคัญทีท่ กุ คนมา แล้ ว พลาดไม่ ไ ด้ ก็ คื อ จุ ด ชมวิ ว Penanjakan เป็ น จุ ด ชมวิ ว ของ ย่ า นชวาตะวั น ออกที่ ส วยที่ สุ ด เพราะอะไรถึงสวยทีส่ ดุ น่ะหรือ... ก็ เพราะวิวนีเ้ ป็นเหมือนฝันในวัยเด็ก advicE tipS! เมือ่ ต้องเดินทางบ่อยๆ คุณควรดูแลตัวเอง ทีม่ พี ระอาทิตย์ขนึ้ อยูด่ า้ นหลังของ อย่างไร? พญ.นัชรินทร์  เอกลักษณ์โพธิ ์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขา หู คอ จมูก มีคา� ตอบมาฝาก ภู เ ขาที่ ทั บ ซ้ อ นกั น พร้ อ มกั บ วิ ว “ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้ง อย่าลืมพกกระเป๋ายาติดไปด้วยนะคะ เพราะการเดินทางอาจ หมอกเสมือนเป็นทะเลหมอกสีขาว พญ.นัชรินทร์ เอกลักษณ์โพธิ์ ต้องพบเจอมลภาวะ ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะไข้หวัด เนื่องจากต้องพบเจอผู้คน แล้วมีปากปล่องภูเขาไฟเป็นเกาะ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขา หู คอ จมูก พลุกพล่าน ดังนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคือ ยาแก้แพ้ ลดน�้ามูก (Zyrtee , Ioratadine หรือ CPM ) ให้เราได้ชื่นชม เป็นวิวธรรมชาติ ยาลดไข้ Paracetamol หากมีน�้ามูกคัดจมูก จะช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ก่อน และยาอีกตัวที่ส�าคัญคือ ยาแก้ สวยงามทีล่ ะสายตาไม่ได้เลยจริงๆ เมารถ Dramamine แนะน�าให้ทานก่อนออกเดินทางประมาณ 30 นาที ได้เลยค่ะ I-CARE

JUNE 2017

23


I

P

lay

โรคมือ เท้า ปาก

อันตรายที่มากับหน้าฝน! โรคติดต่อที่ถูกพูดถึงอยู่ เป็นประจ�าในทุกๆ ปี และมี การเฝ้าระวังกันอย่างมาก ในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีนั่นก็ คื อ “โรคมื อ เท้ า ปาก” สามารถพบโรคนี้ได้ตลอด ทั้งปี แต่จะพบมากที่สุดใน ช่ ว งหน้ า ฝน โดยกรม ควบคุ ม โรคมี ก ารส� า รวจ การติดเชือ้ โรคมือ เท้า ปาก ของเด็กในทุกๆ ปี ซึง่ แม้วา่ จะมีการประกาศเตือนและ คอยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ย วกั บ โรคนี้ อ ยู ่ ต ลอด เวลา แต่ จ ากผลส� า รวจ กลับพบว่าเด็กเป็นโรคมือ เท้า ปากมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพิม่ ขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ ง ปี 2559 ที่ ผ ่ า นมา ส�านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เปิ ด เผยตั ว เลข ออกมาว่ า มี จ� า นวนเด็ ก ที่ ติ ด เชื้ อ โรคนี้ ม ากกว่ า ปี 2558 ถึ ง 2 เท่ า หรื อ มากกว่ า 7 หมื่ น คนทั่ ว ประเทศไทย ดังนั้นหากพ่อ แม่เข้าใจสาเหตุของการติด เชื้ อ การดู แ ลลู ก น้ อ ยให้ ห่ า งไกลจากโรคนี้ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ยากเลย... 24

I-CARE

JUNE 2017

โรคมือ เท้า ปากติดต่อกันได้อย่างไร?

โรคมือ เท้า ปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคจะติดต่อได้จากการรับเชื้อโดยตรงทางปาก ซึ่ง การรับเชื้อทางปากในที่นี้หมายถึง การที่เด็กมีเชื้อติดอยู่ที่มือแล้วน�าของเล่น ของกินที่ถูกสัมผัสด้วยน�้ามูก น�้าลาย หรือสารคัดหลั่งต่างๆ ที่มาจากผู้มีเชื้อเช่น การไอ จาม เป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร กิน น�า้ กับผูท้ มี่ เี ชือ้ อยูก่ ส็ ามารถติดต่อได้เช่นกัน และจากการส�ารวจพบว่าโรคมือ เท้า ปากพบบ่อยในเด็กทารก และเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 5 ปี เนื่องจากเด็กเหล่านี้ยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ต�่าอยู่ โอกาสในการติดเชื้อจึงง่าย โดย เชื้อที่เป็นต้นเหตุของโรคนี้ก็คือ เชื้อไวรัสเอนเทอโร (Enterovirus) ที่เมื่อเด็กรับเชื้อนี้เข้าไปแล้วจะแสดง อาการภายใน 3 - 7 วัน

โรคมือ เท้า ปากอันตรายขนาดไหนกัน

หลังจากที่เด็กได้รับเชื้อไวรัสมาแล้วภายใน 7 วัน เด็กจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร มี น�้ามูก เจ็บคอ คลื่นไส้ หลังจากนั้นประมาณ 1 - 2 วันเด็กจะเริ่มมีตุ่มพองเล็กๆ เป็นจุดนูนแดงที่ผิวหนัง บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และตุ่มน�้าใสบริเวณภายในปาก ซึ่งตุ่มน�้าในปากนี้แหละที่จะท�าให้เด็กไม่อยากทาน อาหาร เพราะมีอาการเจ็บจากแผลในปาก และหลังจากเป็นตุ่มแดงตามร่างกายได้สักพัก ตุ่มแดงๆ เหล่า นั้นจะกลายเป็นตุ่มน�้า เด็กบางคนอาจจะคันหรือไม่คันก็ได้ แต่อาการของตุ่มแดงๆ จะมาพร้อมมีไข้ แต่ไข้ จะหายได้เองภายใน 3 – 4 วัน ส่วนแผลในปากก็จะหายได้เองเช่นกันภายใน 7 วัน และตุ่มตามมือและเท้า จะค่อยๆ หายไปภายใน 10 วัน ส�าหรับเด็กที่มีอาการรุนแรง เด็กอาจจะได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71 อาจจะมีอาการปวดหัวมาก ชัก แขนขาอ่อนแรง หายใจหอบ ซึมและอาจจะอาเจียนรุนแรงก็ได้ หากเด็ก มีอายุนอ้ ยกว่า 3 ปีหรือมีโรคประจ�าตัวอยูแ่ ล้วอาจเสีย่ งต่ออาการแทรกซ้อน เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ สมอง อักเสบ อัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อเรารู้ถึงอันตรายของโรคมือ เท้า ปากแล้วหากสังเกตเห็นว่า ลูกน้อยเริ่มมีอาการต่างๆ เหล่านี้ ควรรีบพาไปพบแพทย์

ข้อสังเกตโรคมือ เท้า ปาก

ในระยะเริ่มต้นโรคมือ เท้า ปากนี้จะมีอาการใกล้เคียงเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ คือมีการเจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย มีนา�้ มูก แต่หลังจากนัน้ ไม่นานจะมีตมุ่ น�า้ ขึน้ ตามตัวเด็ก จึงสามารถบอกเราได้แล้วว่าไม่ใช่อาการ ไข้หวัดธรรมดาแน่นอน อย่างไรก็ตามโรคอีสกุ อีใสก็มตี มุ่ น�า้ นูนขึน้ ตามตัวเด็กเช่นกัน แล้วเราจะรูไ้ ด้ยงั ไงล่ะ ว่าลูกเราเป็นอะไรกันแน่... อาการตุ่มน�้าใสตามตัวเด็กของโรคอีสุกอีใสจะกระจายไปตามใบหน้า ล�าตัว แขนขา และอาจจะมีในปากด้วยเช่นกัน แต่ส�าหรับโรคมือ เท้า ปากแล้ว ตุ่มน�้าที่ขึ้นมาจะขึ้นเฉพาะที่อย่าง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และภายในปากเท่านั้น


Hand, foot and MoUtH diSeaSe aSk t tHe exper

พญ.วาสินี สรรพดิลก (ศูนย์เด็ก) ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ในเด็ก

q: เมื่อลูกเป็นโรค มือ เท้า

โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้แค่ “เลี่ยง”

แม้วา่ จะยังไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคนีใ้ นปัจจุบนั แต่การป้องกันโรคมือ เท้า ปากนัน้ ท�าได้ไม่ยากเลยเพียงแค่รจู้ กั “หลีกเลี่ยง” 1 เลี่ยงการเข้าไปคลุกคลีกับเด็กที่ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อจากการไอ จาม หรือการรับ ประทานอาหารร่วมกัน 2 เลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน�้า หลอด ช้อนส้อม ของเล่น เป็นต้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ 3 เลี่ยงการน�าสิ่งของหรือนิ้วมือเข้าปาก 4 เลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรก หากลูกน้อยจ�าเป็นต้องสัมผัสของใช้ที่เป็นของสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้ว ควรหมั่นให้ลูกน้อยล้างท�าความสะอาดมืออยู่เป็นประจ�า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะน�ามือที่สัมผัสกับเชื้อ โรคเข้าปาก ดังนั้นการรักษาสุขอนามัยของเด็กและสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่นั้นเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปากได้ดที สี่ ดุ โดยพ่อแม่สามารถหมัน่ ท�าความสะอาดและดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชดิ สอนให้เด็กล้าง มือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมากขึ้น

ปาก พ่อแม่ควรดูแลลูกน้อย อย่างไร? a: พญ.วาสินี สรรพดิลก (ศูนย์ เด็ก) ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ใน เด็ก ให้ค�าแนะน�ามาว่า.... 1 ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่าง ใกล้ ชิด เพราะอาจมีไข้สูง ไม่ สบายตัว เจ็บแผลในปาก ทาน อาหารลดลง อาจทายาชา บริเวณช่องปาก ก่อนทานอาหาร เน้นอาหารเหลว และมีความเย็น เช่น นมแช่เย็น เยลลี่ น�้าหวาน ไอศกรีม เน้นทานน�้ามากๆ เพื่อ หลี ก เลี่ ย งการขาดน�้ า ถ้ า ทาน อาหารได้น้อยควรรีบพาไปพบ แพทย์ 2 ควรให้ ลู ก หยุ ด เรี ย น เพื่ อ ดู อาการของลู ก และโอกาศลด การกระจายเชื้อ 3 โดยปกติ โรคมือ เท้า ปาก ถ้า อาการไม่รุนแรง จะหายได้เอง ภายใน 1 สัปดาห์ แต่ถ้ากรณีที่ ซึมมาก อาเจียนมาก ควรรีบไป พบแพทย์

สั ญ ญาณเตื อ นของภาวะ แทรกซ้อนที่รุนแรง

เด็กมีอาการซึมลง ไม่เล่น ไม่ อยากทานอาหารหรือน�้า บ่นปวดศีรษะมาก ปวดทนไม่ ไหว มีอาการพูดเพ้อ ไม่รเู้ รือ่ ง สลับ กับซึมลง หรือเห็นภาพแปลกๆ มีอาการสะดุ้ง ผวา ตัวสั่นๆ แขนหรือมือสั่น มีอาการไอ หายใจเร็ว หน้าซีด เสมหะมาก I-CARE

JUNE 2017

25


I

S

Mart

5 Cool Gadgets in-a-BudgEt

ล�แบบไม่ ้ากว่ลา�้างบในกระเป๋ ใคร า โลกยุคนี้สนุกมากเลย ยิ่งใครเป็นสาวกของแกดเจ็ตนะ...มีแนวโน้มว่าจะช้อปปิ้งกันเพลิน เพราะอุปกรณ์ไฮเทคยุค นีม้ แี ต่ของไม่ธรรมดา แถมออกมาในราคาแบบทีเ่ ราอยากร้องว้าวดังๆ I-Care ฉบับนีอ้ ยากให้ลองเสิรช์ หาแกดเจ็ต คูลๆ ชิ้นใหม่มาเล่นกัน แล้วไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะฉีก เพราะของเหล่านี้...ไม่แพงเลย 26

I-CARE

JUNE 2017


cool gadget Under 500.-

Under 500.-

Under 400.-

mini uSB 3d optical fingEr mouSE ตอนที่เมาส์แบบ Wireless ออกมาเราก็ว่าล�้าแล้ว แต่นี้คือนวัตกรรมเมาส์ล่าสุด ที่จะเสก ให้เราเข้าใกล้ลุคเท่ๆ แบบหุ่นยนต์ AI เข้าไปอีก ด้วยฟิงเกอร์เมาส์ ที่มาในรูปแบบปลอก เมาส์สวมนิว้ ทีนกี้ ไ็ ม่ตอ้ งหาทีว่ างเมาส์แล้วขยับข้อมือให้ขอ้ ล็อคอีกต่อไป แค่ขยับนิว้ ชีบ้ น คีย์บอร์ดก็ยังได้ พอยเตอร์ของเมาส์จะเคลื่อนที่ไปตามการขยับนิ้ว เหมาะกับหนุ่มสาว ท�างานที่ชอบเปิดคอมพิวเตอร์ท�างานนอกสถานที่ แบบคล่องตัวสุดๆ หรือเหล่ากราฟฟิค ดีไซเนอร์จะวาดรูปก็ง่ายขึ้นเยอะ vr cardBoard Box แว่น Virtual Reality 3 มิติ ที่ให้เราสามารถเล่มเกมส์ ดูหนัง หรือดู Youtube ในรูปแบบ 360 องศาได้ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เปิดยูทูปในสมาร์ทโฟนแล้วเสิร์ชหาวิดีโอ 360 องศา จากนั้นสอดสมาร์ทโฟนเข้าไปในกล่องแว่น VR นี้ แล้วหันซ้ายขวาหน้าหลังดู แบบ 360 องศาได้เลย แนะน�าให้ลองดูวิดีโอแนวผจญภัยหรือโรลเลอร์โคสเตอร์จ�าลอง รับรองมีกรี๊ดออกมาอย่างเมามันส์ travEl lamp for pHonE โคมไฟซิลโิ คนทีจ่ ะเปลีย่ นสมาร์ทโฟนของเราให้กลายเป็นโคมไฟสุดน่ารักได้ยามต้องการ เหมาะกับคนที่ชอบเดินทางหรือไปแคมป์ปิ้งสุดๆ เพียงแค่สวมซิลิโคนนี้เข้าไปที่ไฟแฟลช แล้วเปิดโหมดไฟฉาย เราก็จะได้โคมไฟสว่างก�าลังดีไว้หาของหรืออ่านหนังสือในเต็นท์มดื ๆ ได้แล้ว

Under 200.-

Under 2,500.-

pHoSEat pHonE Stand ไม่ต้องถือสมาร์ทโฟนนอนดูหนังให้เมื่อยแขนอีกต่อไป หรือจะยืนดูยูทูปบนรถไฟฟ้า เราก็ จะเหลือมือไว้เกาะเสาและถือของได้อย่างสบายใจ เพราะ Smartphone Holder นี้ช่าง อัจฉริยะ ด้วยความสามารถในการดัดที่จับให้วางตั้ง เกี่ยว หรือจะคล้องคอไว้ก็ยังได้เลย portaBlE Solar cHargEr จะเรียกว่าเป็นที่ชาร์จแบตมือถือที่ Eco-Friendly ที่สุดก็ได้ เพราะนี่คือที่ชาร์จแบตจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ให้เราไม่ต้องเสียเงินค่าไฟในการชาร์จโทรศัพท์มือถือและชาร์จพาว เวอร์แบงค์ทกุ ๆ วันอีกต่อไป แค่เปิด Solar Charger นีเ้ พือ่ รับแสงไปแปลงเก็บเป็นพลังงาน ไว้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ แล้วที่ส�าคัญ...ถ้าไม่ใช่แดดแรงๆ ของเมืองไทยที่ เหมาะกับการมีแกดเจ็ตนี้ก็คงต้องเป็นทะเลทรายในอียิปต์แล้วล่ะ

did you know?

ถ้าไม่อยากใช้สมาร์ทโฟนจนสายตาพร่ามัว นพ.จตุพร ดวงพัตรา แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาวิชา กระจกตาแก้ไขสายตา ก็มเี ทคนิคการปรับสายตาระหว่างใช้มอื ถือหรือแกดเจ็ตต่างๆ มาแนะน�ากัน “การใช้สายตา เป็นระยะเวลานาน เช่น การใช้สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลานาน ย่อมท�าให้เกิดอาการตาล้า ไม่สบายตา บางครัง้ อาจมีอาการพร่ามัว ซึง่ มักเกิดจาก ตาแห้ง เช่นหลังจากการใช้สายตาเป็นระยะเวลา นานประมาณ 20 นาที ควรพักสายตาโดยการหลับตาหรือมองไปไกลๆ สักระยะหนึ่ง จะท�าให้อาการดี ขึ้น หรือใช้น�้าตาเทียมเพื่อลดอาการตาแห้งร่วมด้วย”

นพ. จตุพร ดวงพัตรา จักษุแพทย์ I-CARE

JUNE 2017

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

Monday

thursday

ในที่ สุ ด คุ ณ ก็ ค ้ น พบหนทางที่ จ ะ ท�าให้ตัวเองมีความสุขในแบบที่ คุณพึงพอใจ ในตอนนี้คุณได้เรียน รู้แล้วว่าความทุกข์ของตัวคุณ คือ สิ่งที่คุณคิดและสร้างขึ้นมา ไม่มี อะไรดีพอหรือพอดีหากคุณยังคงมี ข้อแม้และตั้งกฎเกณฑ์กับสิ่งที่อยู่ ในสมอง บางครั้งเงินไม่ใช่ค�าตอบ ของทุกอย่างแต่คุณก็มักจะท�าให้ เงิ น เป็ น ตั ว แปรของความทุ ก ข์ ของคุณอย่างไม่รตู้ วั สุขภาพช่วงนี้ น�้ า หนั ก ลดเพราะคุ ณ จะต้ อ ง เดิ น ทางหรื อ ท� า กิ จ กรรมหลาย อย่างพร้อมๆ กันจนท�าให้รบั ประทาน อาหารไม่ ต รงตามเวลาหรื อ มี อาการเบื่ออาหารเป็นครั้งคราวใน ช่วงนี้

28

I-CARE

JUNE 2017

ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ท�าอยู่เพราะ คุณรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ใจจาก ไฟในตัวที่ค่อยๆ มอดลงไปเรื่อยๆ คุ ณ ก� า ลั ง คิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง ตัวเองให้ปล่อยวางและมีความสุข มากกว่าเดิม ซึ่งในเร็วๆ นี้น่าจะ ดีขึ้น และความชัดเจนในตัวเอง บางอย่ า งจะท� า ให้ คุ ณ ตั ด สิ น ใจ เริ่ ม ต้ น หาแรงบั น ดาลใจหรื อ ไป ศึ ก ษาต่ อ ด้ า นสุ ข ภาพมี ป ั ญ หา เกี่ ย วกั บ อาการท้ อ งอื ด อาหาร ไม่ยอ่ ย ในคนบางคนมีปญ ั หาเกีย่ ว กับระบบขับถ่ายที่ผิดปกติ ส่งผล ท�าให้ใบหน้าไม่สดชืน่ มีผนื่ ผดหรือ สิวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

tuesday

พยายามจะรับมือทุกอย่างให้ได้ และเรียบร้อยตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ ไว้วางใจในตัวคุณ แต่คุณเองก็ยัง รู้สึกว่าสิ่งที่รับผิดชอบอยู่นั้นยังท�า ดีได้ไม่มากพอ คุณมีความเหนื่อย กายและเหนื่อยใจกับแรงกดดัน ที่ ตั ว เองสร้ า งขึ้ น มาเองทั้ ง นั้ น ทางทีด่ คี วรปล่อยวางแล้วเดินทาง สายกลางโดยการหากิ จ กรรมที่ ท�าให้ตวั เองรูส้ กึ ผ่อนคลาย รับรอง ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆ ในการ ท� า งานมากขึ้ น อย่ า งแน่ น อน สุขภาพมีอาการเหนือ่ ยง่าย หายใจ ไม่คอ่ ยสะดวก ทางทีด่ หี าเวลาออก ก�าลังกายและทุกอย่างจะบรรเทา ลงได้ เชื่อเถอะความเครียดเป็น ต้ น เหตุ ข องอาการเจ็ บ ป่ วยได้ หลายโรคอย่างที่เราไม่ทันระวัง

Wednesday

Friday

saturday

Sunday

ค�าตอบทุกอย่างคุณย่อมรูด้ อี ยูแ่ ล้ว ในใจเพราะไม่ว่าใครจะพูดอะไร คุ ณ เองมั ก มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะอธิ บ าย ความรู้สึกและความต้องการของ ตัวเองได้อย่างชัดเจน หากสิง่ ทีค่ ณ ุ ได้รับมานั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ สิ่งนั้นก็จะไร้ค่าและไร้ราคาไปใน ทันที แต่บางสิ่งเพียงคุณรู้สึกชอบ และต้องการมัน ก็กลับกลายเป็น สิ่งที่มีค่าและหวงแหนแบบที่ไม่ จ�าเป็นต้องหาเหตุผลอะไรมาสนับ สนุนในสมองของคุณ ความฉลาด และความเป็นคนจิตใจดีบวกกับ ความดือ้ อาจจะท�าให้คณ ุ มีปญ ั หา กั บ ตั ว เองเกี่ ย วกั บ ความสั บ สน ภายในใจ สุขภาพให้ระวังอาการ จุกเสียดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อย หรือบางรายมีไข้และเจ็บคอจาก การติดเชื้อไวรัสทางอากาศเพราะ ร่างกายอ่อนแอ

รู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน แต่คณ ุ ก็พยายามทีจ่ ะมองข้ามเพือ่ ให้ ตั ว เองสบายใจมากขึ้ น คุ ณ ฉลาดทีจ่ ะยอมรับความไม่ได้ดงั่ ใจ แล้วมองหาความสุขที่แอบซ่อน เอาไว้ คุณเลือกที่จะอยู่กับความ สบายใจมากกว่าที่จะต้องอดทน กับความไม่ซื่อสัตย์และไม่จริงใจ ของคน เหมือนในอดีตที่ผ่านมา คุณค่าของการใช้ชีวิตของคุณคือ การได้อยูก่ บั คนทีค่ ณ ุ รูส้ กึ สบายใจ และเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็น เพราะ คุณเรียนรูแ้ ล้วว่าไม่มใี ครเป็นคนที่ สมบูรณ์แบบหรือดีพร้อมทุกอย่าง คุณได้เจอคนทีเ่ ข้าใจคุณในแบบที่ คุ ณ เป็ น ท� า ให้ รู ้ สึ ก โชคดี แ ละมี ความสบายใจเป็ น อย่ า งมาก สุ ข ภาพให้ ร ะวั ง อาการปวดหลั ง ปวดไหล่เพราะร่างกายแข็งเกร็ง

สิ่งที่คุณเองก�าลังท�าความเข้าใจ อยู ่ นั้ น กลั บ เป็ น อะไรบางอย่ า ง ที่ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น และวางแผน กันใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็น เรื่องราวที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็เพิ่ม ประสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้างอนาคตและโอกาสมากมาย ให้ กั บ คุ ณ ขอเพี ย งอย่ า ยอมแพ้ หรือกังวลมากจนเกินไปเพราะไม่มี อะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องลงมือหรือ ลงแรงสมอง สุ ข ภาพให้ ร ะวั ง ความเร่งรีบของคุณจะท�าให้ได้รับ อุบัติเหตุบริเวณหัวเข่าหรือข้อเท้า ที่ท�าให้คุณไม่สามารถเดินเหินได้ ตามปกติ

ก็ไม่รู้ว่าอะไรท�าให้คุณรู้สึกเหงา และอ้างว้างอย่างบอกไม่ถกู ช่วงนี้ ทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทาง ไม่เหนื่อย ใจเหนื่อยกายแบบที่ผ่านมา แต่ คุณจะรูส้ กึ แอบเหงาภายในใจลึกๆ เพราะคุณเองยังมีความต้องการ และอยากที่ จ ะเรี ย นรู ้ ห าความ ท้าทายในชีวิต อย่างไรก็ดีคุณควร หาความท้ า ทายและสร้ า งแรง บันดาลใจกับการท�างานมากกว่า สร้ า งความท้ า ทายที่ ท� า ให้ ชี วิ ต ครอบครั ว วุ ่ น วายน่ า จะดี ก ว่ า สุขภาพให้ระวังอาการกรดไหลย้อน และโรคกระเพาะ เพราะคุณเองมัก ทานอาหารด้วยความรวดเร็วและ ไม่เป็นเวลาบ่อยครั้งในช่วงนี้


I

C

heck

Urinary incontinence

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (Urology)

เช็คอาการ “ปัสสาวะเล็ด”

นีใ่ ช่สญ ั ญาณเตือนของโรคร้ายหรือเปล่า?

อีกหนึ่งปัญหากวนใจของผู้สูงวัยหลายๆ คนนั่นก็คืออาการ อาการ “ปัสสาวะเล็ด” ใช่สัญญาณโรคร้าย ปัสสาวะเล็ด หรือกลัน้ ปัสสาวะไม่อยู่ แต่รหู้ รือไม่วา่ ความจริงแล้ว หรือเปล่า “ปัสสาวะเล็ด” เกิดขึน้ จากสาเหตุอะไร ใช่สญ ั ญาณของโรคร้าย คุณหมออธิบายให้ฟังว่า “โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นแบบเฉียบพลันมักไม่ใช่ หรือเปล่า และมีวธิ รี กั ษาอย่างไร เรามีคา� ตอบจาก นพ.พิมพ์พล อาการของโรคร้ายแรง แต่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขอนามัย การเข้าสังคม หงษ์ทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และคุณภาพชีวิตในภาพรวมมากกว่า” แต่การที่ปล่อยทิ้งไว้ก็อาจน�าไป (Urology) ทีจ่ ะมาไขข้อสงสัยนีข้ อ้ สงสัยนีใ้ ห้ได้รกู้ นั ดีกว่า

“ปัสสาวะเล็ดราด” เกิดมาจากอะไร

อาการปัสสาวะเล็ดราดหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นั้น คุณหมอบอกว่าเกิด ได้จากหลายสาเหตุ แบ่งกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีโรคบางอย่างที่ ท�าให้เกิดอาการกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้เพียงชัว่ คราว เช่น โรคทางสมองและ ระบบประสาท ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ท่อปัสสาวะอักเสบจาก การเข้าสู่วัยทอง การกินยาบางชนิด เป็นต้น ซึ่งเมื่อภาวะต่างๆ นี้ได้รับ การรักษา ก็จะส่งผลท�าให้อาการปัสสาวะเล็ดราดนี้ดีขึ้นหรือหายขาด ตามไปด้วย ส่วนอีกกลุม่ คือ มีสาเหตุมาจากอาการเรือ้ รังของโรคในระบบ ขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะโดยตรง เช่ น กลุ ่ ม โรคของกระเพาะปั ส สาวะ โรคระบบประสาทบางอย่าง และกลุ่มโรคหูรูดของท่อปัสสาวะ ท่อตีบ อุดตัน หรือต่อมลูกหมากโต

สูโ่ รคร้ายแรงได้เหมือนกัน เช่น มีการอุดตันของท่อปัสสาวะเรือ้ รังในต่อม ลูกหมากโตจนปัสสาวะเล็ดเรื้อรัง ยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานๆ ก็จะท�าให้การ ท�างานของกระเพาะปัสสาวะเสียไป หรือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทาง ไขสันหลังท�าให้กระเพาะปัสสาวะเสียการบีบตัว เกิดปัสสาวะตกค้าง เรื้อรังและยิ่งถ้าไม่ได้รับการใส่สายสวนเพื่อระบายที่เหมาะสม ก็อาจ ท�าให้ติดเชื้อและไตวายได้”

เมื่อเป็นแล้ว...ต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ถ้าเป็นแล้ว คุณหมอแนะน�าให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยหา สาเหตุ แ ละวางแผนการรั ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม เพื่ อ ประสิทธิภาพในการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ และลดปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ “ในรายทีป่ สั สาวะเล็ดชัว่ คราว ก็จะมุง่ เน้นรักษาทีต่ วั ต้นเหตุ แต่ถา้ เป็นในเคสที่มีอาการเรื้อรัง ก็จ�าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและให้การ รักษาที่ตรงกับโรคนั้นๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากการกินยา การผ่าตัด หรือการ นี่แหละ...คือ “ปัจจัยเสี่ยง” “ในกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อหูรูดเสื่อมและหย่อนยาน จะมีโอกาสเกิดปัสสาวะ ท�ากายภาพบ�าบัดร่วมด้วย” เล็ดได้ง่ายขึ้น โดยอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น เรื่องของเพศ รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมที่จะควบคุมอาหารและออกก�าลังกาย เพื่อ ผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดปัสสาวะเล็ดได้มากกว่าผู้ชาย คนที่มีอายุมากขึ้น ก็จะเป็นมากขึ้น เพราะกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงลง การมีน�้าหนักตัวเกิน ควบคุมน�า้ หนักตัวให้เหมาะสม และอย่าปล่อยให้ทอ้ งผูก หรือถ้าใครเป็น มาตรฐาน การคลอดบุตร คนที่เคยได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อ เบาหวาน ก็ต้องลุกขึ้นมาควบคุมระดับน�้ าตาลกันอย่างจริงจัง และ ปัสสาวะ ผู้หญิงในวัยหมดประจ�าเดือน หรือคนที่มีโรคหรือเคยได้รับ พยายามฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเชิงกราน เพื่อให้ห่างไกลจาก การเกิดอาการ “ปัสสาวะเล็ด” ได้ อุบัติเหตุต่อสมองและระบบประสาท ต่างก็มีความเสี่ยงกันทั้งนั้น” I-CARE

JUNE 2017

29


I

S

pecial นพ.ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู

เทคโนโลยี tmS กับการฟื้นฟูให้คนไข้

แขนขาอ่อนแรง กลับมาเป็นปกติเร็วขึ้น

เราคงคุ้นเคยกับการกายภาพบ�าบัดในแบบเดิมๆ ทั้งการฝึกเดิน ฝึกนั่ง ฝึกยืน แต่วันนี้ นพ.ปัณณวิชญ์ วงค์ววิ ฒ ั นานนท์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู จะมาช่วยแนะน�าวิธี การฟื้นฟูแบบใหม่ ที่ช่วยเร่งให้การบ�าบัดของผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงจากเส้นเลือด สมองตีบ กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้เร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยี TMS

TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) คืออะไร?

เป็นเทคโนโลยีทกี่ ระตุน้ ด้วยแม่เหล็ก ไฟฟ้าทีม่ คี วามแรงสูงคล้ายกับเครือ่ ง MRI กระตุ้นไปยังเปลือกสมอง หรือ ทะลุ ผ ่ า นเข้ า อวั ย วะต่ า งๆ ภายใน ร่ า งกาย เกิ ด การเหนี่ ย วน�ากระแส ไฟฟ้าภายในร่างกาย ท�าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงการท�างานของระบบ ประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ท�าให้ เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ และช่วยปรับความไม่สมดุลทางการ สื่อสารของสมองสองซีกให้กลับคืนสู่ สภาพเดิ ม หลั ง จากเป็ น โรคหลอด เลือดสมอง

เครื่อง TMS นี้ ท�างานอย่างไร

ตามแขนหรือขา หรือส่วนอื่นๆ ที่ถูก ก� า หนดต� า แหน่ ง ไว้ ท� า ให้ เ กิ ด การ กระตุกของกล้ามเนื้อในต�าแหน่งที่ โดนกระตุ้น แต่การกระตุกหรือการก ระตุ้นนี้จะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย เป็นเพียงแค่การกระตุ้นเส้นประสาท ให้กลับมาท�างานได้ปกติ

เทคโนโลยี TMS สามารถ ใช้รักษาโรคใดได้บ้าง

คุณหมอบอกว่าจากผลการวิจัยและ ศึกษาในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ นักวิจัยในทวีปยุโรป การรักษาโรค ด้วยเทคโนโลยี TMS นี้ที่มีผลอย่างมี นัยส�าคัญเลยคือ โรคเกี่ยวกับสมอง และจิตเวช หรือก็คอื โรคซึมเศร้าแบบ รุ น แรงที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ ยาต้ า น อาการซึมเศร้า แต่เทคนิคนี้ถูกน�ามา ใช้ในผู้ป่วยระบบประสาทด้วย เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ คนไข้เป็น อัมพฤกษ์อมั พาต อาการอ่อนแรงครึง่ ซีก ปวดครึ่งซีก อาการปวดต่างๆ โรค ลมชัก ติดบุหรี่ ประสาทหลอน อัลไซ เมอร์ เป็นต้น

หากเราต้องการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ สมองหรือเส้นประสาท การกระตุ้น ด้วยเครื่อง TMS นี้จะท�าการกระตุ้น บนศี ร ษะหรื อ ผ่ า นเปลื อ กสมอง เพราะเปลืองสมองเป็นส่วนทีค่ วบคุม เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ความรูส้ กึ และการสัง่ การการท�างาน ข้อจ�ากัดของการใช้ ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เมื่อมีการ เทคโนโลยีนี้คืออะไร เหนี่ยวน�ากระแสไฟฟ้าในสมองแล้ว อย่ า งที่ เ ราทราบกั น อยู ่ แ ล้ ว ว่ า กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามเส้นทาง เทคโนโลยีนใี้ ช้แม่เหล็กเป็นตัวเหนีย่ ว ต่างๆ ของเส้นประสาท อาจจะวิ่งไป น�าไฟฟ้าภายในร่างกาย ดังนั้นคนไข้ 30

I-CARE

JUNE 2017

ทีม่ กี ารฝังอุปกรณ์ทมี่ เี หล็กอยูภ่ ายใน ร่างกายอาจจะต้องระวังสักหน่อย หรือคนทีไ่ ม่สามารถรักษาด้วยเครือ่ ง ตัวนี้นั่นก็คือ คนไข้ที่มีการฝังเครื่อง กระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) หรือคน ที่ ใ ส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ที่ อ ยู ่ ใ นหู ชั้ น ใน (Implanted Cardio Converter) หรือ ถ้าให้พูดง่ายๆ ก็คือคนที่มีอุปกรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต ที่ ฝ ั ง อยู ่ ใ นร่ า งกายจะไม่ สามารถท�าการรักษาด้วยวิธนี ไ้ี ด้ และ ทีท่ า� ไม่ได้กเ็ พราะว่าเมือ่ มีการเหนีย่ ว น�าไฟฟ้าในร่างกายแล้ว ไฟฟ้าจะ เข้ า ไปท� า ลายอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ที่ อ ยู ่ ภายในร่างกายเราจนเสียหายนัน่ เอง

TMS ช่วยผูป้ ว่ ยเส้นเลือด สมองตีบอย่างไร

หลั ง จากการใช้ ย าในการรั ก ษา เส้ น เลื อ ดสมองตี บ หรื อ การรั ก ษา เส้นเลือดสมองตีบจนคนไข้พ้นจาก ขีดอันตรายแล้ว หากคนไข้ยังคงมี

ข้อควรระวัง

อาการหลงเหลือ หรือยังคงมีอ าการ หน้าเบีย้ วปากเบีย้ ว แขนขาอ่อนแรงอยู่ เรายังคงต้องเฝ้าดูอาการในระยะ Active หรื อ ก็ คื อ ระยะสั ง เกตอาการของโรค ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เมือ่ อาการ คงที่แล้วก็จะท�ากายภาพบ�าบัด เช่น การขยับแขนขยับขาไปเรื่อยๆ ฝึกยืน เดิน นัง่ อย่างไรก็ตามการกายบ�าบัดนัน้ ก็ไม่ได้ช่วยให้อาการฟื้นมาได้เร็วขึ้น เพียงแต่เป็นการท�าให้สิ่งที่ฟื้นคืนแล้ว ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณ หมอบอกว่ า “ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ผมเลย ต้องหาสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับคนไข้ หา ตัวเร่งที่สามารถช่วยให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้น นั่นก็คือเทคโนโลยี TMS สามารถเร่ง ป้องกันการตายของเซลล์สมอง ยิ่งท�า เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้าปล่อยไว้นานเกินไป อาจจะสายเกินไป เมื่อเปลือกสมองถูก กระตุ้นตรงต�าแหน่งที่ต้องการ ท�าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของระบบ ประสาท มีผลต่อการท�างานของเส้น ประสาทในการซ่อมแซมเส้นประสาท เพราะอาการต่างๆ ที่หายหรือดีขึ้น จะ ดีขนึ้ นานมากกว่า 2-3 วัน หรือมากกว่า 6 เดือน ไม่ใช่ดีขึ้นแค่ชั่วคราว เพราะ สารสื่อประสาทหลายๆ ตัวถูกกระตุ้น ด้วยแม่เหล็ก”

ความนิยมของ การใช้เทคโนโลยีนี้

แม้วา่ เทคโนโลยี TMS นีจ้ ะมีอยูเ่ พียงไม่ กี่โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ใช้ใน ก า ร รั ก ษ า ค น ไ ข ้ เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ประเทศไทยก�าลังเพิ่งจะเริ่มยอมรับใน การรักษาด้วยวิธีการนี้ แต่ในปัจจุบัน คุ ณ หมอหลายท่ า นก็ ก� า ลั ง ให้ ค วาม สนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่ นี้มารักษาคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆ และใน อนาคตเทคโนโลยีนี้จะแพร่หลายมาก ขึน้ การรักษาคนไข้ทมี่ อี าการกล้ามเนือ้ อ่อนแรงก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติ ได้ไวมากขึ้นแน่นอน

คนท้อง คนที่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคมะเร็งสมอง คนที่เป็นโรคเบาหวาน คน เหล่านี้ควรระวังในการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS เพราะไฟฟ้าที่ถูก เหนี่ยวน�าในร่างกายอาจไปกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย เช่น หากเป็นโรคเบาหวาน อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าตาล ได้ หรือคนที่เป็นโรคมะเร็งสมองอาจท�าให้ชักได้ ดังนั้นก่อนการรักษา จึงต้องมีแพทย์คอยเฝ้าระวังและให้ค�าปรึกษาอยู่ตลอดเวลา


ชาํระคาฝากสงรายเดอืน ใบอนญ ุ าตพเิศษที 252/59 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

@sukumvitHospital

I-Care Magazine issue5/2017  

CEREBRAL THROMBOSIS Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithospital.com

I-Care Magazine issue5/2017  

CEREBRAL THROMBOSIS Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithospital.com

Advertisement