Page 1

Why you Need to Care about CoroNary artery disease..........

You Need This Advice!

(pAge8)

I- C a r e a publicaTioN of healThy & lifesTyle.

Free Copy

d o o G

ISSUE 4: March 2017 magaziNe by sukumviT hospiTal

OR F S W E N

r u o y T r a e h

หลอดเลือด หัวใจตีบ

pluที่เรsียกว่า

(อาจ) ไม่ต้องผ่า

แบบไหน าการ “เด็กพัฒน ล่าช้า”

Do’s&DoN’Ts

summer Diseases

มากวนใจตลอดซัมเมอร์น!้ี อ่านต่อหน้า 12

อาหารช่วงหน้าร้อน อ่านต่อหน้า 16

ไม่อยากมีฝา้ กระ จุดด่างด�า

โรคสุดฮิต ที่มากับ

alzheimer’s Disease เช็คสัญญาณ “อัลไซเมอร์”

อ่านต่อหน้า 29


I - C a r e : leTTer issue 4: march 2017

eDiTor’s TAlk สวัสดีครับ ท่านสมาชิกโรงพยาบาลสุขุมวิทและท่านผู้สนใจทุกท่านครับ I-CArE ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2560 ผมขอถือโอกาสกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้า ไปด้วยเลยนะครับ เช่นเคยครับ I-CArE ของเรามีเกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพรอบๆ ตัว เราและเสริมความรูท้ างการแพทย์ เพือ่ การป้องกันและรักษา เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบสนิท(อาจ)ไม่ต้องผ่า อย่างที่ท่านทราบกันครับโรคหัวใจเป็นภัยร้ายที่เริ่มคุกคาม ประชากรไทยทีม่ อี ายุนอ้ ยลงและคร่าชีวิตคนไทยมากถึงชั่วโมงละ7คนเลยครับ (สถิติปี 2557จำกกระทรวงสำธำรณสุข)

ประชากรไทย ขยับเข้าสู่สังคมสูงวัย แน่นอนครับโรคที่ควรรู้จักและดูแลก่อนเกิด ย่อมหนีไม่พ้น โรคอัลไซเมอร์ (alzheimer’s disease) นอกเหนือจากเนื้อหาและเกร็ด ความรู้ในเรื่องอัลไซเมอร์ส�าหรับผู้ที่เป็นแล้ว “คนรอบข้าง” มีความส�าคัญมากต้องมี ความเข้าใจในตัวโรคด้วย เพื่อดูแลบุพการีได้อย่างถูกต้องครับ และอีกหนึ่งโรคที่ เห็นจะต้องให้ความส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ “โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต”จากหลอดเลือดใน สมองอุดตัน ทางโรงพยาบาลสุขุมวิทได้สร้างกระบวนการที่จะรักษาคนไข้เหล่านี้ โดยมี Stroke Fast Track เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ให้ติดตามอ่าน รายละเอียดต่างๆ ใน I care ฉบับนี้ได้เลยครับ……ขอบคุณครับ

Editorial

Editor-in-Chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

Editorial Coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & Promotion คุณปิยาณี ฉิมวัย contact – (66)2-391-0011 # 862 E-mail: bus@sukumvithospital.com

สวัสดีปีใหม่นะครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

นิตยสาร I-Care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้า หรือ กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของบริษัทโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และ บริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

MARCH 2017


I - C a r e : Table of coNTeNTs issue 4: march 2017

i caRE

โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ (อาจ) ไม่ต้องผ่า i BEautiFul 12 Do’s & Don’ts

ถ้าไม่อยากมีฝ้า กระ จุดด่างด�า มากวนใจตลอด ซัมเมอร์

i SpORt 14 5 Cool&

Fit Sport This Summer!

i HEaltHy 16 โรคสุดฮิต

ที่มากับอาหาร ช่วงหน้าร้อน

i StylE 20 รันเวย์ก�าลัง

ร้อนเป็นไฟ

i EScapE 22 ตะลุยเที่ยว

ทะเลสุดฟินรอบ โลก!!!

i play 24 พัฒนาการ

เด็กแต่ละช่วง วัย แบบไหน เข้าข่าย “พัฒนาการ ล่าช้า” ที่คุณ พ่อคุณแม่ต้อง ดูแลอย่างใกล้ชดิ

i cHEck 29 เช็ค

สัญญาณ “อัลไซเมอร์” หนึ่งในภาวะ สมองเสื่อม ของผู้สูงอายุ

i SpEcial 30 การรักษา

เส้นเลือดใน สมองอุดตันที่ ต้องแข่งกับ “เวลา”

i SmaRt 26 ไม่ควร

i ExcluSivE StORy 18 คุณหมอ

แพรว ความ ประทับใจที่ยิ่ง ใหญ่เกิดจากการ ได้ “ลงมือท�า”

พลาดกับ เทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ วันหยุดของ คุณสบาย มากขึ้น

i aStROlOgy 28 ดวงประจ�า

วันแม่นมาก

I Care 06

I-CARE

MARCH 2017

no. 04 / 2017


I

C

are

Your Heart

โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ (อาจ) ไม่ต้องผ่า

เราต่างก็รู้ดีว่า “เลือด” นั้นเป็นส่วนประกอบที่ ส�าคัญต่อร่างกาย ที่ท�าหน้าที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ตามอวัยวะให้ท�างานได้เป็นปกติ และหนึ่ ง ใน อวัยวะทีส่ า� คัญนัน้ ก็คอื หัวใจ เมือ่ ไหร่ทเี่ ลือดไม่ สามารถผ่านเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้ ไม่ว่าจะเพราะ หลอดเลื อ ดตี บ แคบ หรื อ มี สิ่ ง อุ ด ตั น ก็ ต าม ถ้าไม่รีบรักษา นั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิต 08

I-CARE

MARCH 2017


coroNary arTery Disease

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ

รู้จัก “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” ดีพอแล้ว หรือยัง?

ยก่อนผูช้ าย “อายุสมั45 ปีขนึ้ ไป

ผูห้ ญิงอายุ 55 ปีขนึ้ ไป ถึงจะเริม่ เสีย่ ง แต่ใน ปัจจุบนั กลับพบในคน อายุนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ เพราะ แนวทางการใช้ชวี ติ เปลีย่ นไป

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคนี้ว่า “ปกติ หลอดเลือดของคนเราจะใช้ในการส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจ ท�าให้หัวใจ มีแรงที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจได้ แต่พอใช้งานไปนานๆ หรือบางคนมีปจั จัยเสีย่ ง เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง ก็ทา� ให้หลอด เลือดเสื่อมสภาพและเกิดตะกรัน หรือไขมันไปเกาะติดอยู่ตรงผนังด้าน ใน พอนานเข้าตะกรันนี้ก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้เลือดไหลผ่านได้ไม่ สะดวก” คุณหมอบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รอยตีบนี้มีมากกว่า 70% นั่นแปล ว่าเลือดเริ่มไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ พอเราใช้หัวใจท�างานหนักๆ เช่น วิ่ง หรือออกก�าลังกาย ก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอก และนั่นก็คือ สัญญาณที่ฟ้องว่าตอนนี้เลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ

ผู้สูงอายุ คือ “กลุ่มเสี่ยง” เท่านั้นหรือ

ถ้าเราก�าลังพูดถึงกลุ่มเสี่ยงหลัก นั่นก็อาจจะใช่ แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด เพราะคุณหมอบอกว่าโรคนีเ้ ป็นโรคของความเสือ่ มตามอายุ เมือ่ อายุมาก ขึ้น ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น “อย่างในสมัยก่อนผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป ผู้หญิง อายุ 55 ปีขึ้นไปถึงจะเริ่มเสี่ยง แต่ในปัจจุบันกลับพบในคนอายุน้อยลง เรื่อยๆ เพราะแนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป” รายที่อายุน้อยที่สุดที่คุณ หมอเคยเจอคือเด็กที่ก�าลังจะรับปริญญา อายุแค่ 20 กว่าๆ เกิดหัวใจ ก�าเริบ พอฉีดสีดูก็เจอตะกรันในหลอดเลือดที่ต้องรีบรักษา

“สัญญาณเตือน” ที่สังเกตได้

ถ้าอาการตามแบบฉบับ จะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตรงกลางหน้าอก อาจมีร้าวออกไปทางด้านซ้าย แต่ส่วนใหญ่จะจุกอยู่กลางหน้าอก “จะ เจ็บเหมือนจุก เหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับ ไม่ใช่การเจ็บแปลบๆ บางที อาจมีการเจ็บร้าวไปที่มือด้านซ้าย แขนซ้าย และคอด้านซ้ายได้ด้วย ซึ่ง ส่วนใหญ่อาการเจ็บมักจะสัมพันธ์กับการออกแรง คือออกแรงแล้วเจ็บ พอพักก็หาย” หรืออย่างคนไข้บางคนที่มียาอมใต้ลิ้น เมื่อมีอาการเจ็บ แล้วอมยา อาการก็จะดีขึ้น แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั่นก็คือ กว่า 30% ของ คนไข้ ไม่มีสัญญาณเตือน บางคนไม่มีอาการเลย มาถึงหัวใจก็หยุดเต้น หรือบางคนมาในลักษณะที่ไม่เจ็บแต่มีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติ I-CARE

MARCH 2017

09


I

C

are

“ปัจจัยเสี่ยง” ที่กระตุ้นให้เกิดโรค

นอกจากอายุ โรคอื่นๆ ก็สามารถ ท� า ให้ ห ลอดเลื อ ดเสื่ อ มพยาธิ สภาพได้เร็วขึ้นเช่นกัน “ตัวหลักๆ ก็คือเบาหวาน ตามมาด้วยความ ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และ พฤติกรรมการเป็นอยู่ ก็เป็นปัจจัย เสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน อย่างการสูบบุหรี่ ความเครียด ไม่ ค่อ ยออกก� า ลั ง กาย ทานอาหาร ไม่ มี ป ระโยชน์ ทานอาหารที่ มี ไขมันสูง”

10

I-CARE

MARCH 2017

จุดเริ่มต้น “ก่อนท�าการรักษา”

คุณหมอจะเริ่มจากการประเมินความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจตีบ เบือ้ งต้นก่อน “ตรวจดูวา่ มีอาการตีบมากแค่ไหน หลายจุดไหม ซึง่ ในกรณี ที่คนไข้มีลักษณะบ่งชี้ว่ารุนแรง แพทย์ก็จะต้องไปฉีดสีดูจ�านวนรอยตีบ หรือถ้าไม่ชดั เจน ก็ตอ้ งท�าการทดสอบ เช่น การเดินสายพาน หรือเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ หรือคลื่นแม่เหล็ก” ถ้าหลังจากการประเมินขั้นต้นแล้วพบ ว่าอาการรุนแรง คุณหมอก็จะท�าการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ซึ่ง เป็นการตรวจที่แม่นย�าที่สุด ที่จะบอกได้ว่ามีหลอดเลือดตีบกี่เส้น ตีบที่ ต�าแหน่งไหน และจะต้องท�าอะไรต่อไป

“การผ่าตัด” ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง

คุณหมออธิบายให้เราฟังว่าไม่ใช่คนไข้ทุกรายจ�าเป็นต้องรักษาด้วยการ ผ่าตัด “ถ้าฉีดสีดูแล้วมีตะกรันน้อย หลอดเลือดตีบไม่ถึง 70% ก็อาจจะ ให้กินยา แต่ถ้าตีบมาก ก็ต้องมาดูระหว่างการผ่าตัดกับท�าบอลลูน ซึ่ง ปกติเราจะผ่าตัดในกรณีทมี่ กี ารตีบอยูห่ ลายต�าแหน่ง หรือบางคนตันไป


เลย ซึ่งการท�าบอลลูนไม่สามารถท�าได้ ก็จ�าเป็นต้องผ่าตัด แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีการท�าบอลลูนค่อนข้างก้าวหน้าไปเยอะ และมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ แพทย์ดว้ ย ว่ามีความช�านาญในการใช้เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อนมากแค่ไหน” บางกรณีเป็นรอยตีบที่ยากมากๆ จนเกือบจะตัน อาจจะต้องอาศัย ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญของคุณหมอในการรักษา เรือ่ งค่าใช้ จ่ายก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา

Artherosclerosis

coroNary arTery Disease

การเฝ้าระวัง “หลังการผ่าตัด”

หลังจากทีผ่ า่ ตัดบายพาสแล้ว ไม่ใช่คนไข้ทกุ รายจะใช้หลอดเลือดแดง มาต่อ “โดยธรรมชาติของหลอดเลือดหัวใจซึง่ เป็นหลอดเลือดแดงซึง่ มี ความหนาและยืดหยุ่นสูง แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาท�าบายพาส จะใช้ หลอดเลือดแดงได้แค่ 1 เส้น 1 ต�าแหน่ง ซึ่งถ้าคนไข้เกิดตีบ 2-3 ต�าแหน่ง หลายครั้งที่มีการใช้หลอดเลือดด�าที่ขามาต่อแทน” ซึ่งคุณ หมออธิบายว่าธรรมชาติของหลอดเลือดด�านั้นผนังบาง ทนแรงดันสูง ไม่ค่อยได้ จึงพบว่าพอคนไข้ใช้หลอดเลือดด�าที่ผ่าตัดบายพาสไปซัก 10 ปี หลอดเลือดด�านีจ้ ะเริม่ ตัน และตอนนัน้ ล่ะทีเ่ ป็นปัญหา เพราะจะ ผ่าตัดซ�้าก็ไม่ได้ หลอดเลือดธรรมชาติทเี่ คยท�าไว้กห็ ายไปแล้ว จะซ่อม บายพาสหลอดเลือดด�าก็ท�าได้ยาก “เพราะฉะนั้นการผ่าตัดอาจจะไป มีปญ ั หาในระยะยาว จากช่วงหลัง 10 กว่าปี นัน่ จึงเป็นเหตุผลว่าในคน ที่อายุน้อย เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดให้ได้มากที่สุด แต่ถ้า เป็นในกรณีของคนที่อายุเยอะที่ประเมินแล้วว่าเขาน่าจะมีช่วงชีวิตที่ เหลือไม่เกิน 10 ปี เราก็อาจจะเลือกที่จะผ่าตัด” แต่ถ้ากรณีอายุน้อยที่ จะผ่าตัด คุณหมอแนะน�าว่าให้ใช้หลอดเลือดแดงให้ได้มากที่สุด และ ใช้หลอดเลือดด�าให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ โดยทัว่ ไปถ้าคนไข้ไม่มปี ญ ั หาเรือ่ งค่า ใช้จ่าย ในกลุ่มคนที่อายุน้อย คุณหมอมักจะแนะน�าให้ท�าบอลลูน

“ดูแลไม่ดี” อาจอันตรายถึงชีวิต

“ทั่วไปแล้ว เมื่อท�าบอลลูน เรามักจะใส่ขดลวดค�้ายัน เพื่อเคลือบยาที่ ป้องกันการตีบซ�า้ เอาไว้ ซึง่ ขดลวดพวกนีม้ คี ณ ุ สมบัตลิ ดโอกาสการเกิด การตีบซ�้าได้มาก เทียบกับขดลวดสมัยก่อน หรือการไม่ได้ใส่ขดลวด แต่สิ่งที่จ�าเป็นอย่างมาก คือคนไข้จ�าเป็นต้องกินยาเพื่อดูแลตัวเอง อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในหนึง่ ปีแรก ห้ามขาดยา ไม่อย่างนัน้ อาจเกิด การอุดตันเฉียบพลัน ซึง่ อาจท�าให้คนไข้ถงึ ตายได้ เพราะฉะนัน้ หลังท�า บอลลูนแล้ว ก็ควรทีจ่ ะมาพบแพทย์อย่างสม�า่ เสมอ และอย่าลืมกินยา เพื่อควบคุมการตีบซ�้า”

NORmal aRtERy

ถ้าฉีดสีดแู ล้วมี “ ตะกรันน้อย หลอด

เลือดตีบไม่ถงึ ก็อาจจะให้ กินยา แต่ถา้ ตีบเยอะ ก็ตอ้ งมาดูระหว่าง การผ่าตัดกับท�า บอลลูน

70%

ENdOtHElial diSFuNctiON

Fatty StREak FORmatiON

StaBlE (FiBROuS) plaquE FORmatiON

“เคยเป็นแล้ว” ท�าอย่างไร “ไม่ให้เป็นซ�้า”

ในกรณีของคนไข้ทเี่ คยเป็นแล้ว คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่กจ็ ะรูว้ ธิ กี าร ดูแลตัวเองดีอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ส�าคัญคือไม่คอ่ ยทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม เช่น คนไข้ เบาหวาน ก็ไม่ยอมทีจ่ ะควบคุมอาการ ยังอยากกินของมันๆ อยู่ ไม่คอ่ ย ยอมออกก�าลังกาย โดยอ้างว่างานยุ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพฤติกรรม ทีค่ นไข้นนั้ รูด้ ี แต่ไม่คอ่ ยยอมปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าตัวคนไข้เอง ก็มีส่วนส�าคัญมากที่จะท�าให้หลอดเลือดนั้นกลับมาตีบตันอีกหรือไม่

uNStaBlE plaquE FORmatiON

I-CARE

MARCH 2017

11


I

B

eautiful

Do′s DON′Ts &

ถ้าไม่อยากมีฝ้า กระ จุดด่างด�า มากวนใจตลอดซัมเมอร์นี้!

เมือ่ พูดถึงซัมเมอร์เราก็ตอ้ งนึกถึงทีพ่ กั ผ่อนชายทะเล หาดทรายขาวละเอียด สีขาวนิม่ จนอยากลงไปนอนอาบแดด แต่แสงแดดร้อนๆ นัน้ มากับรังสียวู ที ที่ า� ให้เกิดฝ้า กระ และจุดด่างด�า หมดสวยกันพอดี!! I-Care ฉบับนีเ้ ลยขอ แนะน�าเคล็ดลับดีๆ ทีช่ ว่ ยให้ผวิ สวยตลอดซัมเมอร์ ทีร่ บั รองว่าผิวกระจ่างใสไม่มอี ะไรกวนใจแน่นอน

แสงแดดท�าให้เกิดฝ้าและกระได้อย่างไร?

เรารู้กันอยู่แล้วว่าในแสงแดดมีรังสี UVA และ UVB ที่คอยท�าร้ายผิวของเรา แต่เจ้าตัวรังสี UVA นี่แหละตัวส�าคัญที่เมื่อมากระทบ กับผิวของเราแล้ว จะไปกระตุ้นเมลาโนไซต์ให้สร้างเมลานินเพื่อปกป้องผิวของเราไม่ให้เกิดการไหม้ เมื่อมีเมลานินเพิ่มมากขึ้น ผิว ก็เปลีย่ นมาเป็นสีเข้มหรือคล�า้ ขึน้ และเมือ่ เมลานินมีมากเป็นกระจุกตัวก็จะกลายเป็นจุดสีดา� หรือสีนา�้ ตาลเล็กๆ บนใบหน้าของเรา เรียกว่าฝ้าและกระนั่นเอง แต่นอกจากแสงแดดแล้วพันธุกรรมหรือฮอร์โมนก็มีส่วนท�าให้เราเกิดฝ้าได้เช่นกัน

o’s D “เลี่ยงการออกแดด”

ชีวติ ประจ�าวันของเรายังไงก็ตอ้ งเจอกับแสงแดดอยูแ่ ล้วไม่ มากก็น้อย การที่เราเลี่ยงไม่ออกไปยืนกลางแดด หรือเจอ แดดให้นอ้ ยทีส่ ดุ ก็เป็นอีกวิธที จี่ ะท�าให้เราไม่พบกับจุดด่างด�า ฝ้า กระที่จะมากวนใจเราได้ง่ายๆ และรู้หรือไม่ว่าช่วงเวลา ประมาณ 10.00-14.00 น. คือช่วงเวลาที่รังสียูวีเยอะมาก ที่สุด และเป็นช่วงที่สามารถท�าร้ายผิวเราได้ดีทีเดียว

“สวมหมวก กางร่มก่อนออกแดด”

I-CARE

รูห้ รือไม่การท�าผิวสีแทนบนเครือ่ งหรือทีน่ อนทีเ่ รียกว่า Tanning Bed ใน 1 ครัง้ เทียบเท่ากับการนอนอาบแดดทัง้ วัน ดังนัน้ การท�าผิว Tan ด้วย เครือ่ ง Tanning Bed จะไปกระตุน้ ให้เมลาโนไซต์สร้างเมลานินเพิม่ มาก ขึน้ ได้เช่นเดียวกับการไปอาบแสงแดดทีร่ มิ ทะเลได้เหมือนกัน และถ้า ไม่อยากให้ใบหน้ามีฝา้ และกระก็ควรจะเลีย่ งไม่ทา� ผิวสีแทนด้วยเครือ่ ง แบบนี้ แต่ใช้ครีมทาผิวแทนทีม่ วี างขายทัว่ ไปตามร้านชัน้ น�า แค่นคี้ ณ ุ ก็มผี วิ สีแทนแบบไม่ตอ้ งกลัวผิวเสียแล้ว

เมือ่ ผิวของเราเซนซิทฟี กับแสงแดดขนาดนีแ้ ล้ว การป้องกัน ผิวหน้าไม่ให้สัมผัสกับแดด เพื่อเลี่ยงความร้อนและรังสียูวี การสวมหมวกหรือกางร่มก็เป็นสิง่ ทีค่ วรท�าเช่นกัน เมือ่ ต้อง เจอกับแดดหรือต้องออกแดดเป็นเวลานาน และเป็นการ เลี่ยงแดดได้อีกวิธีหนึ่ง เพื่อไม่ให้หน้าเราสัมผัสกับแดด โดยตรง

“ไม่ควรออกแดดอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังท�าเลเซอร์”

“ทาครีมกันแดด”

“ไม่ใช้ครีมทีม่ สี ว่ นผสมของสเตียรอยด์”

MUST DO ส�าหรับการป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าหรือกระเลยก็ได้ เพราะฝ้าและกระเกิดจากแสงแดด แต่เราจะเลีย่ งไม่ให้เจอ แดดตลอดชีวติ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ดังนัน้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือการ ปกป้องผิวหน้าเราด้วยครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป เพื่อ ปกป้องไม่ให้ UVA เข้ามากระตุน้ ให้ผวิ เราสร้างเมลานินมาก เกินไปจนเป็นจุดด่างด�าบนใบหน้าเรานั่นเอง 12

n’tาผิsว Tan” D“ไม่oควรท�

MARCH 2017

เราทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าถ้าท�าเลเซอร์มาไม่วา่ จะเป็นเลเซอร์แบบไหน ชนิดไหนก็ตามห้ามให้ผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดอย่างน้อยเป็นระยะ เวลา 1 สัปดาห์ เพราะหลังการท�าเลเซอร์หน้าเราจะบอบบางกว่าปกติ การให้ใบหน้าสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงนอกจากจะท�าให้ผวิ หมองคล�า้ ได้งา่ ยแล้ว ยังท�าให้จดุ ด่างด�า ฝ้าและกระเกิดได้งา่ ยมากขึน้ เช่นกัน ครีมทาผิวสวยเพอร์เฟ็คข้ามคืนหรือครีมรักษาสิวสวยข้ามวันทีเ่ ราเห็น ในอินเตอร์เน็ตทุกวันนี้ หลายผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ที่ แม้ว่าจะท�าให้ใบหน้าของคุณสวยข้ามคืนได้จริงๆ แต่ผลที่ตามมาก็ คือใบหน้านั้นกลับไวต่อแสงแดด ผิวคล�้าเสียได้เร็ว หน้าอาจจะมีสิว และผดผื่นได้ง่าย และถ้าหน้าเราไวต่อแสงแดดขนาดนี้ คุณก็คงจะ หนีไม่พ้นฝ้า กระและจุดด่างด�าที่จะขึ้นบนใบหน้าได้ง่ายเช่นกัน ยัง ไม่รวมโอกาสที่ผิวหน้าจะพังเพราะสเตียรอยด์ตามมาอีก


freckles aND Dark spoTs

tREatmENt FOR SummER

แพทย์หญิงสุทธิดา อารยเมธี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผิวหนังและความงาม

T The exper Tips

Mesotherapy

เมโสหน้าใสไม่ตอ้ งกลัวเจ็บอีก ต่อไป...

ใครๆ ก็คงอยากจะมีผิวสว่างกระจ่างใสทั้งนั้น แต่จะรอครีมบ�ารุง กินอาหารคลีน กินอาหาร เสริมให้หน้าใสทันใจเราคงไม่มี การฉีดเมโสช่วย ผิวกระจ่างก็เป็นอีกหนึง่ ตัวเลือกทีส่ า� คัญของคน รักสวยรักงาม เพราะเมโสจะเข้าไปช่วยลดรอย จุดด่างด�า รอยสิว ฝ้า และกระจะแลดูจางลง ซึง่ การฉีดเมโสแต่ละครั้งเราก็จะรู้สึกเจ็บแปล๊บๆ เพราะมีการใช้เข็มขนาดเล็กมากแทงลงไปใน ชั้นผิวเพื่อส่งวิตามินและอาหารของผิวเข้าไป บ�ารุง กระตุน้ และฟืน้ ฟูผวิ ทีใ่ ต้ชนั้ ผิวโดยตรงเลย ส�าหรับคนที่กลัวเข็มหรือกลัวการเจ็บก็จะไม่ กล้าท�าอะไรแบบนี้ แต่ปญ ั หาเหล่านีจ้ ะหมดไป เพราะเมโสไม่ต้องฉีดอีกต่อไป คุณสามารถท�า เมโสด้วยการท�าทรีทเม้นท์ผลักวิตามินเข้าไป แทน ทั้งไม่เจ็บหน้าและยังสบายอีกต่างหาก

ทรีทเม้นท์เมโสคืออะไร

เป็นทรีทเมนท์ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายการท�าทรีทเมนท์ ทั่วไป เพียงแต่เมโสจะใช้การผลักตัวยา เช่น กรดอะมิโน โคเอนไซม์ เป็นต้น เป็นตัวยาเดียว กับการฉีดเมโสเข้าสู่ผิวด้วยกระแสไฟฟ้าให้ ตัวยาแตกตัวและมีขนาดเล็กมากๆ ระดับนาโน เพือ่ ให้ซมึ ซาบเข้าสูผ่ วิ ได้ลกึ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท�าทรีทเม้นท์นี้จะได้ผลลัพธ์เหมือนการ ฉีดเมโสเลยทีเดียว แต่ต่างกันตรงที่ไม่ต้องเจ็บ ตัว รู้ตัวตื่นมาอีกทีผิวก็กระจ่างแล้ว ใช้เวลา เพียงไม่เกิน 30 นาทีก็จะได้ผิวสวยๆ กลับบ้าน กันเลย

แพทย์หญิงสุทธิดา อารยเมธี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผิวหนังและความงาม แนะน�ามาว่า ถ้าอยาก ดูแลและป้องกันไม่ให้ผวิ หมองหรือมีจดุ ด่างด�า ฝ้า กระ ตลอดหน้าร้อนนี้ต้องท�าอย่างไร ควรดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ จิบไปเรื่อยๆ ประมาณชัว่ โมงละ 150 ซีซี หรือมากกว่านัน้ ถ้าหิว หรือเสียเหงื่อ ทานผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูล อิสระ และควรทานผักให้ได้ 50% ต่อมื้ออาหาร ส่วนผลไม้ทานพอประมาณ เพราะถ้ามากไปก็จะ ได้รับปริมาณน�้าตาลที่มากเกินเป็นของแถมค่ะ ควรทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ผิวชุ่มชื้น มีส่วน ผสมของ Hyarulonic Acid หรือว่านหางจระเข้ แม้ จะเป็นคนผิวมัน ที่ผิวสร้างน�้ามันเก่งแต่สร้างน�้า ไม่เก่ง โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นซีรั่มหรือเจลค่ะ ส�าหรับคนผิวแห้งให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของ Ceramide ที่เป็นเนื้อโลชั่นหรือครีม การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความกระจ่างก็จ�าเป็น เลือกที่ใช้แล้วไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองค่ะ เน้นย�้าเรื่องการทาครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติ ป้องกันรังสี UVA1,UVA2, UVB และ Infrared ได้ ค่ะ โดยทาทุกวันก่อน 9 โมงเช้า แม้เราไม่โดนแดด โดยตรง เพราะรังสีบางอย่าง เช่น UVA สามารถ ผ่านกระจกได้ค่ะ และปริมาณที่ทาต้องเพียงพอ เป็นต้นว่าที่เป็นเนื้อครีมต้องใช้ประมาณ 1 ข้อนิ้ว มือ ต่อ 1 ใบหน้า เนื้อโลชั่นหรือเนื้อเจลต้องใช้ ปริมาณมากกว่านี้ตามล�าดับ ทาจนทั่วใบหน้าค่ะ หากต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน แม้สวม หมวกหรือกลางร่ม ก็ควรทาครีมกันแดดซ�้าทุก 4 ชั่วโมง การใส่หมวกปีกกว้างและร่มจะช่วยป้องกัน รังสี UVB ได้ดี I-CARE

MARCH 2017

13


I

S

port

หน้าร้อนนีก้ ไ็ ม่ได้แย่เสมอไป ใครทีอ่ ยากออกก�าลังกาย I-Care ฉบับนีเ้ รามีกฬี าสนุกให้เวิรค์ เอาท์ได้ไม่เบือ่ แล้ว ยังเย็นสดชื่น ทั้งได้รีเฟรชตัวเองและฟิตแอนด์เฟิร์ม สุดตัวมาแนะน�ากันด้วย

5 Cool& Fit sporT This summer! Swimming

Underwater Diving

1 SWimmiNg

Flowrider

ที่มำจำก www.calorielab.com gOOd tO kNOW : ถ้าอยากออกก�าลังกายด้วยการว่ายน�า้ ให้เห็นผล

ก็ควรจะว่ายน�า้ ติดต่อกันอย่างน้อย 15-20 นาที จะช่วยกระตุน้ ระบบเผาผลาญ ในร่างกาย ช่วยกระตุน้ การเต้นของหัวใจ เพราะต้องหายใจให้เป็นจังหวะ ช่วย ให้เลือดลมไหลเวียนดี และยังเหมาะส�าหรับคนทีม่ ปี ญ ั หาข้อต่อต่างๆ เพราะ เป็นกีฬาทีไ่ ม่มแี รงกระแทกทีท่ า� ให้ขอ้ ต่อบาดเจ็บ และยังเป็นการออกก�าลังกาย ที่ช่วยให้ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ช่วยให้แขน-ขาเฟิร์ม ยิ่งถ้าว่ายน�้าสัปดาห์ ละ 3-5 วันรับรองว่าพุงยุบหน้าท้องเฟิร์มเลย ยิ่งใครตื่นมาว่ายน�้าตอนเช้าๆ ก็เท่ากับได้เริ่มต้นวันด้วยความสดชื่น หรือว่ายน�้าหลังเลิกงานก็เป็นอีกวิธี ที่ช่วยคลายเครียดได้ดี และยังท�าให้หลับสบายขึ้นด้วย I-CARE

MARCH 2017

Indoor Snowsports

2 uNdERWatER diviNg

ใครไม่ชอบเหงือ่ ออกหรือเบือ่ ออกก�าลังกายเพราะร้อน ซัมเมอร์นลี้ องเปลีย่ น มาว่ายน�้าดูบ้างรับรองว่าสดชื่นแน่นอน หรือใครมีแพลนจะไปเที่ยวทะเล ก็ อย่าลืมแพ็คชุดว่ายน�า้ ติดกระเป๋าไปด้วย จะได้ลงเล่นน�า้ ทะเลหรือว่ายน�า้ ใน สระด้วยก็ได้ ถ้ากลัวแดดแรงๆ ให้เลี่ยงว่ายน�้าตอนกลางวัน โดยเฉพาะช่วง 10.00-15.00 น. นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนจัดแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ รังสียูวีแผดเผาลงมาท�าอันตรายกับผิวเรามากที่สุดด้วย did yOu kNOW? การว่ายน�้าช่วยเบิร์นได้ตั้งแต่ 500-750 กิโลแคลรี่ /ชั่วโมง หรือประมาณ 200 กิโลแคลอรี่/30 นาที ขึ้นอยู่กับท่าว่ายน�้าที่เลือก ด้วย และการออกก�าลังกายในน�า้ 30 นาที = การออกก�าลังกายปกติ 45 นาที

14

Aqua Biking

อีกหนึ่งกีฬาที่เหมาะสุดๆ ส�าหรับคนที่ชอบโลกใต้น�้าเป็นชีวิตจิตใจ เหมือนได้ ลงไปเปิดอีกโลกหนึ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆ ส�าหรับการด�าน�้าก็ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ SNORkEliNg เป็นการว่ายอยู่บนผิวน�้า แล้วสวมหน้ากากด�าน�้า และคาบท่อหายใจไว้ SkiN diviNg เป็นการสวมหน้ากากด�าน�้าแล้วกลั้นหายใจด�าลง ไปว่ายน�้าอยู่ใต้ทะเลเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ScuBa diviNg เป็นการว่ายน�า้ ระดับแอดวานซ์ ต้องสวมหน้ากาก ด�าน�า้ และใช้อปุ กรณ์ชว่ ยหายใจใต้นา�้ เป็นเวลานาน การด�าน�า้ ระดับนีต้ อ้ งผ่าน การเรียนและได้รบั ประกาศนียบัตรก่อนถึงจะสามารถด�าน�า้ ลึกแบบนีไ้ ด้ เพราะ มีกฎทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พือ่ ความปลอดภัยตลอดการลงไปอยูใ่ ต้นา�้ แต่รบั รองว่าคุม้ ค่ามากๆ การด�าน�า้ เป็นทัง้ กีฬาและอีกหนึง่ กิจกรรมทีท่ า� ให้ไปเทีย่ วทะเลได้สนุกขึน้ ได้เห็นโลกใต้น�้าที่สวยงามแบบที่ใครยังไม่เคยลงไปด�าน�้าลึกมาก่อนอาจคิด ภาพไม่ออก แต่ต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง ออกก�าลังกาย สม�า่ เสมอก่อนไปด�าน�า้ เพือ่ กระตุน้ การหายใจให้เป็นระบบและแข็งแรง เพราะ ระหว่างด�าน�้าต้องควบคุมการหายใจเป็นอย่างมาก แต่ส�าหรับคนที่ไม่พร้อม ก็ใช้การด�าน�้าตื้นแค่ว่ายอยู่บนผิวน�้าก็ยังสนุกกับโลกใต้น�้าได้เหมือนกัน เป็น กีฬาที่ดูเหมือนเพลินๆ แต่จริงๆ ก็ช่วยระบบเผาผลาญได้เหมือนกัน


summer sporT ask T The exper

3 FlOWRidER

ส�าหรับคนที่ชอบกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีมหน่อย แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ ซัมเมอร์นี้ลองมา โต้คลืน่ กับเซิรฟ์ จ�าลองทีร่ บั รองว่าได้ทงั้ ความสนุกและหุน่ เฟิรม์ กลับไปเหมือนกัน เพราะตอนที่เล่นเราต้องรู้จักควบคุมร่างกายให้สมดุลทั้งในท่ายืน (Stand Up Surfing) หรือท่านอนและนั่งบนบอร์ด (Bodyboarding) ในขณะที่ต้องดูทิศทาง ของคลื่นน�้าไปด้วย หลายคนที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วติดใจกันสุดๆ เพราะได้ใช้ กล้ามเนื้อทุกส่วน ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีสมาธิ ฝึกการบาลานซ์ร่างกาย กระตุ้นการเผาผลาญได้ดีและยังสดชื่นเหมือนก�าลังโต้คลื่นอยู่ที่ทะเลจริงๆ แต่ ต่างกันตรงที่คลื่นจ�าลองแบบนี้ไม่มีหมด ถ้าแรงเรายังมีก็โต้คลื่นกันไปได้เรื่อยๆ ในบรรยากาศสุดชิลล์ ใครยังไม่เคยลองก็ไม่ตอ้ งกลัว เพราะทีน่ จี่ ะมีครูฝกึ คอยดูแลและสอนเราอย่าง ใกล้ชิด เป็นกีฬาที่เด็กๆ ก็ยังเล่นได้ แวะไปลองกันได้ที่ Flow House Bangkok อยู่ที่ A Square สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โทร. 0-2108-5210 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุด เวลา 10.00-23.00 น. คลิก www. flowhousebangkok.com

4aqua BikiNg

เทรนด์ล่าสุดที่ก�าลังฮอตฮิตมากส�าหรับการออกก�าลังกายทางน�้ารูปแบบใหม่ที่ แค่เห็นก็รสู้ กึ ว่าสดชืน่ แล้ว เป็นการยกเอาคลาสสปินนิง่ มาไว้ในน�า้ แล้วผสมผสาน เทคนิคการออกก�าลังกายรูปแบบอื่นๆ เข้าไปเพิ่มเติม ให้เข้ากับจุดประสงค์ของ การออกก�าลังกายในแต่ละคลาส เช่น ต้องการลดน�้าหนัก ต้องการเพิ่มความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน did yOu kNOW? ข้อดีของการออกก�าลังกายนี้คือ การปั่นจักรยานในน�้า ต้องออกแรงมากกว่าปกติหลายเท่า (อาจเบิร์นได้สูงสุด 800 กิโลแคลอรี่) และยัง ช่วยลดแรงกระแทก โดยเฉพาะข้อต่อและเส้นเอ็นต่างๆ ไม่ให้บาดเจ็บ WHERE tO gO Aqua Biking ซอยสุขม ุ วิท 16 กรุงเทพฯ โทร.088-053-2644 www.aquabiking-bangkok.com

5 iNdOOR SNOWSpORtS

เวลาเจออากาศร้อนๆ หลายคนคงคิดว่าถ้าแวบไปอยู่ท่ามกลางหิมะเย็นเจี๊ยบได้ คงดี ฝันนัน้ เป็นจริงแล้วในเมืองไทย กับกีฬาหน้าหนาวไม่วา่ จะเป็นสกี สโนบอร์ด ไอซ์สเก็ต ในบรรยากาศอินดอร์ที่ให้เรามีโอกาสเล่นกีฬาหน้าหนาวแบบนี้ได้ทุก วันโดยไม่ต้องเดินทางไกล กับลานสกีจ�าลองในร่มขนาด 1,000 ตารางเมตร มี ลานฝึ ก สกี แ ละสโนว์ บ อร์ ด ความยาว 11 เมตร ที่ น� า เข้ า มาจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ พร้อมครูฝึกสอนดูแลอย่างใกล้ชิด และยังมีลานน�้าแข็งส�าหรับเล่น ไอซ์สเก็ตแบบเปิดขนาด 800 ตารางเมตรด้วย ใครชอบกีฬาแนวแอดเวนเจอร์ ตื่นเต้นท้าทายหรือเผื่อใครมีแพลนจะไปเที่ยวสกีรีสอร์ทช่วงหน้าหนาว มาฝึกที่นี่ ก่อนได้เลย ถึงเวลาเจอหิมะจริงก็เล่นได้โดนไม่ตอ้ งไปรอฝึกทีโ่ น่น เป็นอีกหนึง่ กีฬา ทีส่ ามารถเล่นกันได้ทงั้ ครอบครัว (เริม่ เรียนได้ตงั้ แต่อายุ 3 ขวบ) สนุก ท้าทายและ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับบ้านไปด้วยแน่นอน WHERE tO gO: Ski365 ชั้น 3 Zpell โซน Sportlight ชั้น G ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี 10.30-21.30 น. วันศุกร์ 10.30-22.00 น. เสาร์อาทิตย์ 10.00-22.00 น. โทร.0-2150-9046-47 www.facebook.com/ski365. zpell/ www.ski365.net/

แพทย์หญิง ฑิตถา เก่งปฎิยุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมโรคหัวใจ และหลอดเลือด

จะเล่นกีฬาช่วงหน้าร้อน ต้องเตรียม ตัวอย่างไร และมีอะไรทีต่ อ้ งระวังบ้าง จะเล่นกีฬาช่วงหน้าร้อน ต้องเตรียมตัวอย่างไร และมีอะไรทีต่ อ้ ง ระวังบ้าง แพทย์หญิง ฑิตถา เก่งปฎิยทุ ธิ์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด แนะน�าว่า “การออกก�าลัง กายในที่มีอากาศร้อนเป็นเวลานานๆ ท�าให้เหงื่อออกมาก หาก ได้รับน�้าและเกลือแร่ทดแทนไม่เพียงพอ จะท�าให้เกิดอันตราย ได้ เช่น กล้ามเนื้อกระตุก เกร็งเป็นตะคริวที่ขาแขนและหลัง อ่อนเพลียปวดศีรษะ มึนงง สับสน กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนังเย็นชื้น ชีพจรเต้นเร็วและเบา (เพลียแดด) ถ้าเป็นมากอาจควบคุมการเคลือ่ นไหวและสติสมั ปชัญญะไม่ได้ ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ และหมดสติในเวลาต่อมา หรือที่เรียกว่า ลมแดด (Heat Stroke) แนวทางการรักษา เมื่อเกิดตะคริวที่ต�าแหน่งใดก็ตามขณะเล่น กีฬาให้หยุดเล่นทันที พักท�าการยืดกล้ามเนื้อและที่ส�าคัญต้อง ทดแทนน�้าและเกลือแร่ให้เพียงพอ เช่น ให้ดื่มน�้าส้มหรือน�้า ผลไม้ทมี่ เี กลือแร่ให้ดมื่ ช้าๆ จนรูส้ กึ อิม่ หรือหยุดกระหายน�า้ น�า้ ร้อน หรือน�า้ เย็นไม่แตกต่างกัน ถ้าอาการตะคริวไม่หายภายในครึง่ ชัว่ โมง ถึงสองชั่วโมง ต้องพักการเล่นกีฬาอย่างน้อย 1-2 วัน ในรายที่มี อาการมากๆ เช่น ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ วิงเวียน และเหงือ่ ออกน้อย ลงขณะเล่นกีฬา ต้องหยุดทันทีเพราะถ้าเล่นกีฬาต่อไปจะกลาย เป็นลมแดด ซึ่งอันตรายมาก ให้นอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้าง เพือ่ เพิม่ การไหลเวียนของเลือดทีส่ มอง ถอดเสือ้ ผ้าออก ใช้ผา้ ชุบ น�้าเย็นเช็ดให้ทั่วตัว หากเป็นลมแดดข้อสังเกตุที่ส�าคัญคือ จะ ไม่มีเหงื่อออกเลย อุณหภูมิร่างกายร้อนจัดและเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ให้น�้าเกลือเข้าเส้นเลือดทันที รีบน�าส่งโรงพยาบาล การป้องกัน ควรดืม่ น�า้ ให้เพียงพอก่อนเริม่ เล่นกีฬา 10 นาที และ ดื่มน�้า 1-2 แก้ว ทุกๆ 15 นาที ขณะเล่นกีฬานานๆ ถึงแม้ไม่ กระหายน�้าก็ควรดื่ม และหลังเล่นกีฬาเสร็จให้ดื่มน�้า 1-2 แก้ว ใส่เสือ้ ผ้าชุดเล่นกีฬาสีออ่ น เพือ่ ไม่ให้ดดู ซับความร้อนและปิดบัง แสงแดดให้มาก แต่ที่ส�าคัญต้องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก I-CARE

MARCH 2017

15


I

H

EALTHY

โรคสุ ด ฮิ ต ที่มากับอาหารช่วงหน้าร้อน เป็นอีกหนึง่ ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ วทีท่ า� ให้หลายคนต้องออกไปกินข้าวนอก บ้านหรือเดินทางไปกินอาหารแปลกๆ ใหม่ๆ ต่างถิน่ มากกว่าปกติ และอากาศ ทีร่ อ้ นจัด ยังเป็นต้นเหตุทที่ �าให้เชือ้ แบคทีเรียและไวรัสบางชนิดเติบโตได้ดี ในสภาพอากาศเช่นนี้ด้วย จึงเป็นที่มาที่ท�าให้เชื้อปนเปื้อนอยู่ในอาหารและ น�้าดื่มได้มากกว่าปกติ เป็นเหตุท�าให้ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารกินมากขึ้น เพราะหากอาหารไม่สะอาดเพียงพอก็อาจจะตามมาด้วย 5 โรคเช่นนี้

1

โรคท้องร่วง

acutE diaRRHEa สาเหตุ: ท้องร่วงเกิดจากการติดเชือ้ โรค ต่างๆ ทีป่ นเปือ้ นมากับอาหารและน�า้ ดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ เช่น อาหาร ทีป่ รุงไม่สกุ หรือสุกๆ ดิบๆ เป็นอาหาร ทีม่ แี มลงวันตอม (ตัวการแพร่กระจาย เชือ้ โรค) หรืออาหารค้างคืน เพราะยิง่ อากาศร้อนก็ยงิ่ จะท�าให้เชือ้ โรคขยาย พันธุไ์ ด้งา่ ยและเร็วขึน้ อาการ: เริ่มจากท้องเสีย ถ่ายเหลว ติดต่อกันมากกว่า 3 ครัง้ ต่อวัน ถ้าหนัก หน่อยอาจจะถ่ายเป็นน�้าหรือมีมูก เลือดปะปน นอกจากนัน้ ก็ยงั มีอาการ ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน บางคนอาจ เป็นไข้สงู ร่วมด้วย การรักษา: เพราะขับถ่ายมากกว่าปกติ และติดต่อกัน ท�าให้รา่ งกายสูญเสียน�า้ และเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไป จน อาจเกิดอาการช็อคหมดสติ ซึง่ ไม่นา่ เชือ่ ว่าถ้าไม่ได้รบั การรักษาหรือรักษา ช้าเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุทที่ า� ให้เสีย ชีวิตได้เลย เพราะฉะนั้นควรดื่มน�้า หรือทานอาหารเหลวมากๆ เช่น ดื่ม เกลือแร่ (ถ้าไม่มีสามารถใช้น�้าตาล ทราย 2 ช้อนโต๊ะผสมเกลือครึง่ ช้อนชา เทผสมในน�า้ ต้มสุก 1 ขวด) กินแกงจืด ถ้ายังไม่หยุดถ่ายเหลว ไม่ควรหายาแก้ ท้ อ งเสี ย มากิ น เอง แนะน� า ให้ รี บ ปรึกษาแพทย์จะดีทสี่ ดุ 16

I-CARE

MARCH 2017

2

อาหารเป็นพิษ

FOOd pOiSONiNg สาเหตุ เกิดจากร่างกายได้รบั สารพิษจาก แบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่ไม่ สะอาด ปรุงไม่สกุ หรือสุกๆ ดิบๆ ท�าให้ บูดเสียโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะจากเนื้อ สัตว์ตา่ งๆ เช่น อาหารทะเล เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ ฯลฯ จนท�าให้เกิดอาการท้องเสีย อาการ อาการท้องเสียของคนที่อาหาร เป็นพิษ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ภายใน 2-6 ชั่ว โมงหลัง ทานอาหารชนิดนั้นไป มี อาการถ่ายเหลวเป็นน�า้ แต่ไม่มมี กู เลือด ไม่มไี ข้ อาจจะมีอาการคลืน่ ไส้อาเจียน ร่วมได้ และมักหายได้เองถ้ามีอาการไม่ มากนัก การรักษา ถ้าอาการไม่หนักมากสามารถ ดืม่ น�า้ เกลือแร่ชว่ ยได้ แต่ถา้ อาการยังไม่ ดีขนึ้ แนะน�าให้พบแพทย์เพือ่ ปรึกษาวิธี แก้ไข ซึ่งอาจเป็นการให้น�้าเกลือทาง เส้นเลือดหากมีอาการรุนแรง

3

โรคบิด

dySENtERy สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน มากับอาหารและน�า้ ดืม่ ทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือมีแมลงวันตอม โดยทัว่ ไปโรค บิดจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ บิดชิเกลลา (Shigellosis) เป็ น โรคบิ ด ที่ ไ ม่ มี ตั ว อาการจะเกิดหลังได้รบั เชือ้ ภายใน 1-7 วัน และจะมีอาการแสดงอยู่ 3-10 วัน และบิดอะมีบา (Amebiasis) บิดแบบมี


Top 5 summer Diseases ตัว จะมีอาการหลังได้รบั เชือ้ 7-10 วัน และอาจมีเชื้อเป็นพาหะโรคได้นาน เป็ น เดื อ นหรื อ เป็ น ปี และมี อ าการ ตัง้ แต่ 3-4 วัน ไปจนถึงหลายสัปดาห์ อาการ เริม่ จากมีอาการปวดบิดในท้อง ก่อน ตามมาด้วยไข้ขนึ้ ตอนถ่ายจะมี มู ก เลื อ ดปะปนค่ อ นข้ า งมาก เบื่ อ อาหารและผอมลง (ส่วนใหญ่จะเป็น โรคบิดแบบอะมีบา) และมีอาการปวด เบ่งคล้ายกับถ่ายท้องแล้วไม่สดุ ร่วม กับอาการปวดศีรษะ มีอาการปวด เมือ่ ยตามตัว แล้วยังคลืน่ ไส้ อาเจียน ถ้าไม่ได้ทานยา อาการปวดบิดจะหาย ได้เองภายใน 5-7 วัน แต่บางคนหาก เชือ้ ยังอยูก่ อ็ าจจะท�าให้อาการกลับมา ใหม่อกี ครัง้ ได้ การรักษา ดืม่ น�า้ เกลือแร่ชว่ ยลดอาการ ขาดน�า้ และเกลือแร่ในร่างกาย ดืม่ น�า้ สะอาดมากๆ หรือถ้ารุนแรงอาจจะ ต้ อ งพบแพทย์ เ พื่ อ ให้ น�้ า เกลื อ ทาง เส้นเลือด

4

ไทฟอยด์ ไข้รากสาดน้อย

typHOid สาเหตุ เกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อ โรคทีป่ ะปนมากับอาหารและน�า้ ดืม่ ซึง่ จะพบบ่อยจากการดืม่ น�า้ อาหารทีท่ า� จากนม หอย ไข่ เนือ้ สัตว์ และน�า้ ดืม่ อาการ แรกๆ จะมีไข้ตา�่ ๆ ปวดเนือ้ ปวด ตัว ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร บางคนอาจมีอาการหนาวสัน่ รู้สึกซึมๆ ถึงขั้นเพ้อได้ และเริ่มหัวใจ

เต้นช้าลงทัง้ ทีม่ ไี ข้อยู่ การรักษา ต้องรีบปรึกษาแพทย์ และ ต้องใช้การตรวจเลือดเพือ่ ยันยันว่าเป็น ไทฟอยด์หรือไม่ และตรวจบริเวณม้าม ซึ่งหากใช่ก็มักจะมีอาการม้ามโตใต้ ชายโครงด้านซ้าย ทางที่ดีแนะน�าให้ ป้องกันด้วยการใช้วัคซีน ซึ่งมีทั้งการ รับประทานหรือฉีด แต่วิธีนี้ก็ยังไม่ สามารถป้องกันได้เต็มร้อย เพราะ ฉะนั้นต้องหมั่นระมัดระวังเวลาทาน อาหารและน�า้ ดืม่ เป็นพิเศษ

5

อหิวาตกโรค

cHOlERa สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Vibrio Cholerae ปะปนมากับ อาหารหรือน�้าดื่ม ส่วนใหญ่เกิดจาก อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารสุกๆ ดิบๆ อาการ พอเชือ้ แบคทีเรียเข้าสูร่ า่ งกาย ก็จะเข้าไปท�าปฏิกิริยากับเยื่อบุผนัง ล�าไส้เล็กจนเกิดอาการท้องร่วงตามมา ร่วมกับการอาเจียน บางคนถ้าติดเชือ้ ไม่มากก็อาจจะไม่มอี าการแสดงออก มาหรืออาการไม่รุนแรงมาก ยกเว้น กรณีทตี่ ดิ เชือ้ รุนแรงก็อาจจะท�าให้เสีย ชีวติ ได้ในเวลาไม่กชี่ วั่ โมง การรักษา เนือ่ งจากร่างกายสูญเสียน�า้ และเกลื อ แร่ จ ากการขั บ ถ่ า ยและ อาเจียน แนะน�าให้ดมื่ น�า้ เกลือแร่ชว่ ย ทดแทนน�า้ และเกลือแร่ทรี่ า่ งกายเสีย ไป แต่ถ้ามีอาการรุนแรงต้องรีบพบ แพทย์ดว่ น

ask T The exper เพือ่ ป้องกันโรคทีเ่ กิดจากอาหารช่วงฤดูรอ้ นเช่นนี้ คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร แนะน�าว่า ในช่วงนีป้ ระเทศไทย เริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งสภาพอากาศมักจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหาร ท�าให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหาร เป็นพิษ ฯลฯ โดยปกติเชื้อโรคจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 4-60 องศา(Hazard Zone)

ผู้บริโภคจึงควรปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ท�าไว้นาน หากต้องการเก็บอาหาร ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และมีภาชนะบรรจุปิดสนิท รับประทานอาหารรสชาติไม่จัด และไม่ควรเป็นอาหารประเภทกะทิ เพราะมีโอกาสบูดเสียได้ง่าย ดื่มน�้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร I-CARE

MARCH 2017

17


S

I

Exclusive tory

แพทย์หญิง แพรว หาญเสรี ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซีม

ความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากการได้ 18

“ลงมือท�า” I-CARE

MARCH 2017


iNTerview

I-Care ฉบับนี้ เราจะพามารู้จักกับ “คุณหมอแพรว” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เธอเป็น อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมกับแนวคิดดีๆ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในเส้นทางอาชีพ “แพทย์” ที่เธอเลือกเดิน

จุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็น “แพทย์”

“ต้นแบบ” ที่อยู่ใกล้ๆ ตัว

การเรียนแพทย์เป็นอย่างที่คิดหรือไม่

“เวลาท�างานต้องจริงจัง เวลาว่างก็เต็มที่”

คุณหมอแพรว เล่าให้เราฟังถึงแรงบันดาลใจทีท่ า� ให้เธอตัดสินใจเดินหน้า มุง่ สูเ่ ส้นทางอาชีพแพทย์ “ช่วง ม.ปลาย เป็นช่วงทีท่ กุ คนพยายามค้นหา ตัวเองว่าควรจะเรียนต่อด้านใด เพือ่ นๆ ได้ชวนให้ไปฝึกงานทีโ่ รงพยาบาล ศิริราช ตอนนั้นได้ไปช่วยที่ตึกศัลยกรรมเด็ก ได้เรียนรู้การท�างานของ แพทย์ใกล้ชดิ มากขึน้ เมือ่ ได้เห็นอาจารย์แพทย์ทนี่ อกจากจะผ่าตัดรักษา เด็กให้หายจากความเจ็บป่วย ยังคอยให้ก�าลังใจพ่อแม่ช่วยให้ผ่านช่วง เวลาวิกฤตนั้นไปได้ ท�าให้เรารู้สึกประทับใจ และน่าเอาเป็นตัวอย่าง นั่น แหละคือจุดที่ท�าให้ตัดสินใจเรียนหมอ” หมอเกิดที่รพ.รามาจึงเลือกมาเรียนแพทย์ที่รพ.รามา หมอรู้สึกสนุกกับ การเรียนมาก เริม่ แรกเราเรียนทฤษฎีเกีย่ วกับการท�างานของร่างกายปกติ ต่อมาก็เรียนถึงความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย การน�าความรู้ ที่ได้เรียนมามองย้อนไปที่ตัวเองและคนรอบข้างท�าให้เรารู้จักที่จะดูแล ส่งเสริมสุขภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ ผ่านภาคทฤษฎีแล้วก็ตอ้ งมาเรียนภาคปฏิบตั ิ ในหอผู้ป่วย การได้เรียนรู้จากผู้ป่วยโดยตรงนอกจากจะท�าให้เราเรียนรู้ โรคต่างๆได้ดยี งิ่ ขึน้ ยังท�าให้เราได้เรียนรูช้ วี ติ มากขึน้ ด้วย อาจารย์ได้สอน อยู่เสมอว่า “หมอที่เก่งรักษาโรคได้ แต่หมอที่ดีต้องรักษาคนไข้ด้วย”

ถึงคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้มาทางสายแพทย์ แต่คุณหมอแพรวก็มีคุณลุง และคุณน้าที่เป็นหมอ โดยเฉพาะคุณลุงที่เป็นคุณหมอทางด้านต่อมไร้ ท่อฯ ซึ่งเป็นสาขาเดียวกับที่เธอเลือกเรียน นั่นท�าให้เธอมีโอกาสได้เรียน รู้การท�างานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างใกล้ชิด “ช่วงที่เรียนหมอ พอปิดเทอมก็ได้ไปช่วยที่คลินิคของคุณลุงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่ ท�าให้เราได้เรียนรูว้ า่ เขามีวธิ รี กั ษาคนไข้กนั ยังไง ได้เห็นการน�าเทคโนโลยี ใหม่ๆมาช่วยในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างคนไข้เบาหวานที่มาหาหมอ สิบคน ก็มวี ธิ กี ารรักษาทีต่ า่ งกันออกไป มันเป็นความท้าทาย ความสนุก”

ถ้าพูดถึงอาชีพหมอแล้ว สิ่งที่เรารับรู้กันมาตลอดคือ คุณหมอจะไม่ค่อย มีเวลาส่วนตัว แต่ส�าหรับคุณหมอแพรวแล้ว “เวลา” ดูจะไม่ใช่อุปสรรค ในอาชีพนีเ้ ลย “เวลางานคนไข้ตอ้ งมาก่อนเสมอ แต่การผลัดเวรกันดูแล คนไข้ ท�าให้เราสามารถแบ่งเวลาไปท�ากิจกรรมที่เราชอบได้” และกีฬา ก็ เ ป็ น หนึ่ ง กิ จ กรรมหลั ก ของคุ ณ หมอนอกเวลางาน ไม่ ว ่ า จะเล่ น แบดมินตัน เล่นเทนนิส นอกจากนี้หมอยังชอบกิจกรรมกลางแจ้งและ ชอบลองกิจกรรมใหม่ๆ ใครชวนไปท�าอะไรก็ไป “ตอนที่เรียนหมออยู่ที่ สหรัฐอเมริกา จะมีกิจกรรมท�าตลอด เช่น เล่นเรือใบ พายเรือ วินเซิร์ฟ ต่อยมวย ยิงธนู ปีนผา หรือช่วงหน้าหนาวก็เล่นสกี เรียกว่าเล่นหมดทุก อย่าง แต่เมื่อกลับมาอยู่กรุงเทพฯ ก็ต้องปรับตัวใหม่เพราะต้องใช้เวลา มีเคสอะไรที่ประทับใจ ตอนเป็นแพทย์ฝกึ หัดได้มโี อกาสดูแลคนไข้เบาหวานทีม่ ีภาวะเลือดเป็น ไปกับการเดินทางมากขึ้น เวลาออกก�าลังกายลดลง ในวันท�างานก็ กรดรุนแรงจนโคม่าเป็นครัง้ แรก ตอนนัน้ ต้องไปนอนเฝ้าคนไข้ในห้อง ICU พยายามเพิ่มการเดินให้มากขึ้น วันหยุดก็ยังไปเล่นกีฬาเหมือนเดิม” และคอยตรวจวัดระดับน�า้ ตาลและปรับยาอินซูลนิ ทีใ่ ห้ทางน�า้ เกลือทุกๆ ชั่วโมง แต่เมื่อได้เห็นคนไข้อาการดีขึ้น ค่อยๆตื่นรู้สึกตัวมากขึ้น จนถอด “สายผจญภั ย ชอบเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ” เครื่องช่วยหายใจได้ในวันต่อมา ความเหนื่อยล้าที่ไม่ได้นอนวันนั้นกลับ คาแรคเตอร์ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว กลายเป็นความภูมใิ จและเป็นแรงบันดาลใจให้เราท�างานอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ตลอดเวลาที่เราได้นั่งพูดคุยกับคุณหมอ เราเห็นถึงความน่ารักสดใส คนไข้เสมอมา จริงใจ เป็นคนทีด่ ตู รงไปตรงมา แต่กห็ ลงรักในการผจญภัยมาก ไม่วา่ จะ เป็นกิจกรรมที่ท�า หรือแนวคิดต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราชอบในตัวเธอก็คือเธอ เป็นคนมองโลกในแง่บวก มองสิ่งที่ยากเป็นความสนุก ความท้าทาย

“การเป็นแพทย์ ท�าให้เราได้เรียนรูอ้ ะไร ใหม่ๆ เยอะขึน้ โดยเฉพาะเรียนรูเ้ กีย่ ว “ชัดเจน” ในทุกก้าวที่เลือกเดิน เมือ่ เราถามคุณหมอว่าถ้าวันนีไ้ ม่ได้เป็นแพทย์ คุณหมอคิดว่าจะท�าอาชีพ กับร่างกายมนุษย์ ได้เห็นความ อะไร ค�าตอบที่ได้ ท�าให้เราถึงกับทึ่งและขอชื่นชมในจุดยืนที่เธอมี “ทุก มหัศจรรย์ และได้นา� ความรูน้ นั้ มาช่วย วันนีห้ มอมีความสุขกับการท�างานแพทย์ ไม่คดิ จะเปลีย่ นไปท�าอย่างอืน่ จกรรมอย่างอืน่ ทีช่ อบ เช่น ถ่ายรูป ท�าอาหาร เราก็ทา� เป็นงานอดิเรก เหลือและดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ จ็บป่วยต่อไป” ส่ได้วนกิเพราะคนเราไม่ จา� เป็นต้องชอบอะไรอย่างเดียว ถึงเราจะเป็นหมอ แต่ แพทย์หญิง แพรว หาญเสรี

เราก็สามารถเรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีก มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้” I-CARE

MARCH 2017

19


I

S

tyle

Summer Hot Style is on the way!!!

รันเวย์ก�าลังร้อนเป็นไฟ เพราะซัมเมอร์นเี้ หล่าแฟชัน่ นิสต้าทัง้ หลายได้หยิบจับชุดทีด่ แู ปลก ตามาแต่งเสริมความสวยหล่อไม่ไว้หน้าใครทัง้ นัน้ มิกซ์แอนด์แมทช์ ชุดธรรมดาให้ดูเก๋มากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ท่ีอินสุดแล้ว มาลองดูกนั ว่าเราจะสามารถหยิบจับเสือ้ ผ้าในตูม้ าเพิม่ ดีกรี ความฮอตรับอากาศร้อนช่วงนีก้ นั ได้ยงั ไงบ้าง OvERSizE SHOuldER กลับมายังลุคที่สามารถใส่ไปท�างานกันได้ดูบ้าง Oversize Shoulder ถูกน�ามาเป็นเทรนด์แฟชัน่ ซัมเมอร์นี้ การใส่เสือ้ เชิต้ BikiNi WitH cOat ใส่แค่บิกินี่เดินริมชายหาดตอนนี้คงจะดู หรือสูทที่ดูใหญ่กว่าปกติกลับเป็นการเพิ่มเลเยอร์ของเสื้อผ้า ธรรมดาไปซะแล้ว เพราะบนรันเวย์ได้ คุณผูห้ ญิงได้อย่างสวยงาม เพิม่ ลุคความเพอร์เฟ็คท์ผสม หยิบเอาเสือ้ โค้ตทีด่ เู ก๋มาสวมทับบิกนิ ตี่ วั ผสานกับแฟชั่นให้ดูลงตัวและเข้าท่าที่สุด เก่งพร้อมคาดเข็มขัดให้ดทู นั สมัยขึน้ ไป อีก เป็นการเพิ่มเลเยอร์ความสวยงาม SidEWay cap ให้นา่ มองมากยิง่ ขึน้ คุณลองหาเสือ้ คลุม ลุคบอยๆ แบบสตรีทก็ก�าลังมาแรงไม่แพ้ลุคยุค เก๋ๆ ตัวใหญ่ๆ ใส่คู่กับบิกินี่ริมทะเลเลย 70’s กันเลย หนุ่มๆ เพียงแค่เพิ่ม Accessory เป็นหมวกแก๊ปจะสีไหนก็ได้ แต่ขอให้ใส่ ไม่มีเอ้าท์ หมวกหันไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อเพิ่มความ เท่ ดูกวนๆ แต่ยงั คงมีเสน่หใ์ ห้สาวๆ ได้รสู้ กึ lacEd ถึงความน่าค้นหา SidiNg SWimSuit SEvENtiEtH Still ชุ ด ว่ า ยน�้ า ที่ ก� า ลั ง ถู ก พู ด ถึ ง alivE มากที่สุดก็คงจะเป็นวันพีช การแต่งตัวสไตล์ยุค 70’s ก�าลังกลับมา (One-piece) แต่จะเป็นวัน ได้รบั ความนิยมในช่วงซัมเมอร์นอี้ กี ครัง้ พีชแบบธรรมดาก็จะเชยไป และจุดเด่นของการแต่งตัวยุคนี้คือสี แล้ว ซัมเมอร์นี้ต้องโชว์ความ น�้าตาล ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อ เซ็ ก ซี่ อี ก นิ ด กั บ วั น พี ช ที่ เ ปิ ด ยื ด แต่ ข อให้ เ ป็ น สี น�้ า ตาลสนิ ม หรื อ สี ข้ า งโชว์ ท รวดทรงเรื อ นร่ า ง น�า้ ตาลอมม่วงแดงก็ได้ ใส่กบั กางเกงยีนส์ ของคุณผู้หญิงขึ้นมาอีกสัก หน่อย แต่ยัง คงมีลายถัก สานของชุดว่ายน�้าเพื่ออ� าพราง ตัวเก่ง พร้อมคาดเข็มขัดให้ดูมีความเท่ อีกนิดหน่อยก็ลงตัวแล้ว ส�าหรับสาวๆ แก้เขินได้อยู่บ้าง 20

I-CARE

MARCH 2017


TreND upDaTe aDvice Tips

cOlORFul SHORtS กางเกงขาสั้นสีสันสดใสเหมาะกับช่วงนี้ของปีที่สุดแล้ว คุณลอง หยิบเอากางเกงสีแสบตาดู Colorful มิกซ์แอนแมทช์กบั เสือ้ สีเรียบ ก็เข้ากันอยู่ มาใส่เดินเล่นตามชายหาดกันเลย เพราะสีสันกับ ซัมเมอร์ไม่เคยหนีกนั ไปไหน เพียงแค่คณ ุ เลือกใส่ให้เข้ากับบุคลิก ของคุณเท่านั้นเอง คุณก็ดูเทรนดี้ได้ WayFaRER SuNglaSSES แว่นกันแดดทรง Wayfarer ยังคงได้รับความนิยมตลอดกาล ไม่ ว่าจะผ่านไปกีป่ กี ย็ งั คงหยิบมาจับใส่ได้ตลอดเวลา ยิง่ ช่วงซัมเมอร์ แบบนี้ ขอให้หนุม่ ๆ ลองหยิบแว่นตากันแดด Wayfarer มาปัดฝุน่ ใส่กันเถอะ รับรองไม่มีเอ้าท์แน่นอน

gigaNtic clOtHES กลับมาที่ลุคท�างานของหนุ่มๆ กันดู บ้าง แฟชั่นช่วงซัมเมอร์ของหนุ่มๆ ที่ ก�าลังมาคือ เสื้อผ้าตัวใหญ่ ที่ฮิตไม่ แพ้กันเลยกับกับแฟชั่นของผู้หญิง แบบ Oversize แม้วา่ สกินนีห่ รือสลิม ฟิตจะฮิตมานานแล้ว การใส่เสื้อผ้า ที่ดูใหญ่ ใส่สบายในช่วงซัมเมอร์ก็ เปลี่ยนลุคคุณไปอีกแบบ แถมยังไม่ ท�าให้ไม่ร้อนจนเกินไปด้วย ดูแฟชั่น สุดๆ ไปเลย คุณลองหยิบเสื้อสูทตัว ใหญ่แมทช์กับชุดท�างานวันธรรมดา เท่านี้ก็ไปท�างานได้แล้ว

vElvEt! หน้าร้อนแบบนี้ลด ดีกรีความร้อนแรง ของอากาศด้วยชุด ทีใ่ ส่สบาย แต่ยงั คง แฟชั่ น ไม่ ใ ห้ ห ลุ ด เทรนด์ดว้ ยเสือ้ คลุม ยาวผ้ า ฝ้ า ยที่ นุ ่ ม พริ้วไหวเมื่อถูกลม พัด ใส่เป็นเสือ้ คลุม เพิ่มความเท่ให้กับ หนุ ่ ม ๆ ใส่ กั บ เสื้ อ ยืดกางเกงผ้าฝ้าย ใส่ได้ทงั้ วันธรรมดา และใส่เดินเล่นริม หาดก็ได้เช่นกัน

แพทย์หญิง เนตรนภา ยังรอต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และความงาม

หน้าร้อนนีถ้ า้ ไม่อยากเป็นผด ผื่ น จากการสวมใส่ เ สื้ อ ผ้ า แพทย์หญิง เนตรนภา ยังรอต แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น ผิ ว ห นั ง แ ล ะ ค ว า ม ง า ม แนะน�ามาว่า “อากาศที่ร้อน มั ก จะเกิ ด ผดผื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ง่าย โดยเฉพาะในคนทีผ่ วิ แพ้ ง่ายอยู่เดิม เหงื่อที่เพิ่มมาก ขึ้ น อาจท� า ให้ เ กิ ด อาการ ระคายเคื อ งผิ ว และสาร ก่อการแพ้ซึมเข้าผิว กระตุ้น ใ ห ้ ผื่ น แ พ ้ ก� า เ ริ บ ขึ้ น ไ ด ้ cat EyE SuNglaSSES นอกจากนี้ ความร้อนและชืน้ แว่นตาทรงแคทอายส์ยงั คงได้รบั ความนิยมอยูใ่ นซัมเมอร์ เพราะนอกจาก จะท� า ให้ เ กิ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย จะเป็นแว่นตากันแดดที่ทรงดูแปลกตาแล้ว ยังเป็นแว่นตาที่ไม่ว่าผู้หญิง และเชือ้ รา ดังนัน้ ในหน้าร้อน คนไหนใส่ก็จะเพิ่มความเปรี้ยวแก่นซ่าขึ้นมาได้อีกระดับ ที่ส�าคัญถ้าเป็น เราควรใส่ เ สื้ อ ผ้ า ที่ โ ปร่ ง แว่นสีสันสดใสต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็จะเพิ่มดีกรีความน่ารักขึ้นไปอีก ระบายอากาศและความชื้น ได้ ดี หลี ก เลี่ ย งการอยู ่ ใ น สถานที่ ที่ อ ากาศถ่ า ยเทไม่ สะดวก หรือมีแดดร้อน ถ้า หากเลีย่ งไม่ได้ เมือ่ กลับบ้าน ควรจะอาบน�้ า ท� า ความ สะอาดเพื่อลดการหมักหมม ของเชื้ อ โรคและลดสาร ก่อการแพ้ทผี่ วิ หนัง แต่หากมี ผื่นขึ้นแล้ว ก็ควรพบแพทย์ เพื่ อ รั บ การรั ก ษาอย่ า งถู ก ต้องต่อไปค่ะ” I-CARE

MARCH 2017

21


I

E

SCApe

Around the

World

ตะลุยเที่ยวทะเลสุดฟินรอบโลก!!!

ถึงอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่ก็ต้องยอมรับว่าซัมเมอร์เป็นช่วงเวลาที่แสงแดดสวยที่สุดอีกเดือนหนึ่ง และท�าให้ หลายๆ คนอยากไปเทีย่ วทะเลในฤดูนมี้ ากทีส่ ดุ ด้วย นอกจากชายหาดเมืองไทยทีน่ า่ ไปแล้ว มาดูกนั สิวา่ ตอนนีม้ ที ะเล สวยรอบโลกที่ไหนที่ติดอันดับบ้าง I-Care ฉบับนี้จะพาไปอัพเดทกันเดี๋ยวนี้เลย

Italy

เกาะ Capri

อีกหนึง่ เกาะชือ่ ดังของโลก ทีห่ ลายคน ยกให้ เ ป็ น สวรรค์ บ นดิ น เป็ น เกาะ เล็กๆ ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลกจนกลายมาเป็นเกาะแบบ ทุกวันนี้ เป็นสถานที่ตากอากาศมา ตัง้ แต่ยคุ สมัยโบราณ จนถึงทุกวันนีก้ ็ มีคนดังทัว่ โลกมาเยือนเกาะนีไ้ ม่ขาด สาย มี ท ่ า จอดเรื อ ยอร์ ช ส่ ว นตั ว มากมาย รวมทั้งคฤหาสถ์สุดหรู ร้าน ค้าแบรนด์เนม และโรงแรมไฮโซที่มี อยู่ทั่วเกาะ ส่วนใครที่มาถึงที่นี่แล้วก็ ต้องไม่พลาดไปเที่ยวถ�้าเรืองแสงที่ เกาะ Blue Grotto ที่ต้องนั่งเรือเล็ก ลอดเข้าไป และต้องนอนราบกับพื้น ถึงจะเข้าไปด้านในได้ ความสวยงาม ของทะเลบนเกาะคาปรีกค็ อื จะระยิบ ระยับท่ามกลางแสงอบอุน่ ตลอดทัง้ ปี แต่เดือนที่เหมาะและสวยที่สุดก็คือ เดือนสิงหาคมนั่นเอง 22

I-CARE

MARCH 2017

Natherlands

Egypt

Maho Beach เกาะ St.Maarten

ส่วนใครอยากได้ความตื่นเต้นเวลา นอนอาบแดดอยู่ริมหาด บอกเลยว่า ต้ อ งมาที่ นี่ ถึ ง แม้ ช ายหาดอาจจะ พลุกพล่านไปด้วยผู้คนแบบบางครั้ง ก็ล้นชายหาด แต่น�้าทะเลตรงหน้าก็ เป็นสีเขียวสวยงามมาก ที่ส�าคัญสุด ก็ คื อ นี่ คื อ ชายหาดที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ สนามบิน St.Maarten ที่นอนๆ อยู่จะ มีเครือ่ งบินล�าใหญ่ๆ บินโฉบเหนือเรา ไปแบบเฉียดฉิวทั้งวัน คือใกล้ชิดกัน มากแบบที่ลมพัดปลิวกระจุย แต่ก็ เป็ น อี ก หนึ่ ง บรรยากาศสุ ด ตื่ น เต้ น ท้าทายของการมาเที่ยวทะเลที่น่าจะ หาไม่ได้จากที่ไหนบนโลกนี้อีกแล้ว

Brazil

Baia do Sancho หรือ Dolphin Bay

เกาะ Fernando de Noronha

ความสวยงามของชายหาดนี้ คื อ ความโค้งเว้าเหมือนกับรูปทรงของ พระจันทร์ครึง่ เสีย้ ว เหมาะกับการมา ใช้ชีวิตชิลล์ๆ พักผ่อน นอนเล่น มอง ชายหาดสวยๆ น�้าทะเลสีเขียว ฟัง เสียงคลื่นซัดมาเบาๆ และใกล้ชิดกับ ฝูงปลาโลมา

ชายหาด Sharm El Luli เมือง Marsa Alam

ประเทศที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า จะมีทะเลสวยๆ ซ่อนอยู่ในประเทศนี้ ด้วย และนีค่ อื หนึง่ ในชายหาดดังของ อียิปต์ อยู่ทางใต้ของเมือง Marsa Alam ใครชอบความเป็นธรรมชาติ สุดๆ น่าจะชอบชายหาดนี้ เพราะ เงียบสงบมาก น�้าทะเลสีฟ้าใสและ บริสุทธิ์มาก แล้วยังมีแนวปะการังสี สวยและฝูงปลาเล็กปลาน้อย รวมทัง้ โลกใต้นา�้ หลายคนคอนเฟิรม์ มาแล้ว ว่าน่าตื่นเต้นที่สุด


Travel

Thailand

ทะเลแหวก สันหลังมังกร

เกาะพลอง จ.พังงา

Seychelles

ชายหาด Anse Source d’Argent เกาะ La Digue

ประเทศที่มีหมู่เกาะมากถึง 115 หมู่ เกาะ อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เป็นอีก หนึ่งประเทศที่มีทะเลสวยงามมาก โดยเฉพาะหาด Anse Source d’Argent ที่สวยงามไม่ซ�้าใคร เพราะ ผืนทรายจะมีสีขาวปะปนกับทราย สีชมพู น�้าทะเลสวยใสแบบคริสตัล เคลียร์ รายล้อมไปด้วยแนวปะการัง และโขดหินก้อนโตที่สวยลงตัวรอบ เกาะ ถ่ายรูปแล้วสวยทุกมุม แถม อุณหภูมิของน�้าทะเลที่นี่บอกเลยว่า ก�าลังสบายเหมาะทีจ่ ะว่ายน�า้ หรือด�า น�้าดูปะการังมาก

ทะเล Unseen ล่าสุดของเมืองไทยที่ สวยงามแปลกตา อยู่ที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา นี่เอง อยู่ห่างจากเกาะยาว น้อยไปประมาณ 3 กิโลเมตร ไฮไลท์ คือต้องมารอตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่น�้า ทะเลจะลด แล้วจะค่อยๆ เห็นทะเล แหวกสุดมหัศจรรย์ไปพร้อมๆ กับ แสงอาทิ ต ย์ สี ส วยที่ ก� า ลั ง ตกดิ น เปลี่ ย นจากแสงสี ท องกลายเป็ น สีชมพูโรแมนติก จากผืนทะเลเราจะ สามารถเดินเป็นแนวยาวบนสันดอน ทรายสวยที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสี เขียวคราม ถ้ามองจากมุมท็อปจะ เห็นทะเลแหวกเป็นแนวยาวคดเคีย้ ว ไปมาเหมื อ นกั บ หลั ง ของมั ง กร ประมาณ 2 กิโลเมตรกันเลยทีเดียว การเดิ น ทาง จะมี เ รื อ ออกทุ ก หนึ่ ง ชัว่ โมงไปเกาะยาวน้อย จากท่าเรือทัง้ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ และใช้เวลา เดิ น ทางไปที่ เ กาะพลองอี ก หนึ่ ง ชั่วโมง แต่ถ้ามาจากเกาะยาว จะใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีถึง เกาะพลอง

Australia

Hyams Beach รัฐนิวเซาท์เวลส์

ชายหาดที่ Guinness Book บันทึกไว้ แล้วว่า เป็นชายหาดที่ขาวสวยที่สุด ในโลก ทรายที่นี่จะเม็ดเล็ก นุ่ม เนียน ละเอียด และยังเป็นเมืองชายทะเลที่ เงียบสงบเหมาะส�าหรับบรรยากาศ พักผ่อนชาร์จแบตสุดชิลล์ แต่รอบๆ ข้างก็ยังมี Booderee National Park ให้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด เดิน เล่ น ใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ มี ส วนโบทา นิ ค ส์ แ ละสั ต ว์ ป่า และนกหายาก ส�าหรับคนทีไ่ ม่อยากอยูก่ บั ทะเลทัง้ วัน

French Polynesia

เกาะโบรา โบรา

หนึ่งในหมู่เกาะตาฮิติที่หลายคนฝัน อยากไปฮันนีมนู ทีน่ สี่ กั ครัง้ ในชีวติ อยู่ ทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่ต้อง ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน แต่กค็ มุ้ ค่ า สุ ด ๆ กั บ เวลาที่ เ สี ย ไป เพราะ นอกจากน�้าทะเลใสแจ๋ว หาดทราย ขาวละเอียด โลกใต้ทอ้ งทะเลทีน่ กี่ ไ็ ม่ แพ้ที่ไหนในโลก เป็นอีกหนึ่งเกาะที่ หลายคนเลือกมาด�าน�้า เพราะคนไม่ พลุ ก พล่ า นมาก ทุ ก อย่ า งยั ง เป็ น ธรรมชาติ กับทีพ่ กั บนรีสอร์ทกลางน�า้ และการหนีมาใช้ชีวิตสุดหรูที่นี่ท�าให้ ลืมทุกความเครียดไปได้เลย

tRavEl likE a pRO! จะไปเทีย่ วทัง้ ทีขอพกกระเป๋ายาติดไปด้วยเพือ่ ความปลอดภัยไว้กอ่ น คุณหมอวริศรา ตัง้ ประดับเกียรติ แนะน�าว่า “แบ่งเป็นยาส�าหรับทาภายนอก มีตงั้ แต่ ครีมกันแดดและอาฟเตอร์ ซัน ลดอาการผิวหนังแสบร้อนจากแสงแดด น�า้ เกลือล้างแผล (Normal Saline) ใช้ลา้ งแผล หรือล้างตากรณีทฝี นุ่ หรือสิง่ แปลกปลอมเข้าตา ยาฆ่าเชือ้ ส�าหรับแผลสด (เบตาดีน) น�า้ ส้มสายชู ใช้ลา้ งแผลทีเ่ กิดจากแมงกะพรุน กรณีฉกุ เฉินใช้นา�้ ทะเลล้างแทนได้ และยากัน ยุง ส่วนยาส�าหรับรับประทาน ให้เตรียมยาแก้ปวดลดไข้ (Paracetamol) 1 เม็ดเวลามีอาการปวด/ไข้ ซ�า้ ได้ทกุ 4-6 ชัว่ โมงหรือมีอาการ ยาแก้แพ้แก้ คัน (Altarax หรือ CPM) 1 เม็ดเวลามีอาการ และซ�า้ ได้ทกุ 8 ชัว่ โมง ยาแก้เมารถเมาเรือ (Dramamine) 1 เม็ดก่อนเดินทาง 30 นาที ยาแก้ทอ้ งเสีย ผง เกลือแร่ ลดอาการอ่อนเพลีย Domperidone (Motilium) แก้คลืน่ ไส้ อาเจียน นอกจากนัน้ ก็เป็นยาส�าหรับโรคประจ�าตัว” MorE: หากเดินทางต่างประเทศ ควรมีฉลากยาหรือใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ ตรวจสอบได้งา่ ยว่าไม่เข้าข่าย พญ.วริศรา ตั้งประดับเกียรติ ยาต้องห้ามส�าหรับประเทศนัน้ ๆ และยาลดน�า้ มูก+ยาแก้ทอ้ งเสียบางรายการเป็นยาทีห่ า้ มเข้าในประเทศญีป่ นุ่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ I-CARE

MARCH 2017

23


I

P

lay

พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย แบบไหนเข้าข่าย

“พั ฒ นาการล่ า ช้ า ” ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร กุมารแพทย์

24

I-CARE

MARCH 2017

did yOu kNOW?

“พัฒนาการของลูก” เป็น เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่กังวล ใจกันมาก บางบ้านหาข้อมูล เตรียมตัวกันมาอย่างดี แต่ จู่ๆ ก็เริ่มไม่มั่นใจว่าอะไรคือ สิ่งที่ถูกต้องกันแน่ I-Care ฉบั บ นี้ เ ราเลยได้ พู ด คุ ย กั บ นพ.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สุ ร ประยู ร กุมารแพทย์ มาให้คณ ุ พ่อคุณ แม่ได้อุ่นใจกัน

20-35 ปี คือช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุด ส�าหรับการตั้งครรภ์ เพราะถ้าคุณแม่ อายุน้อย (15-19 ปี) ก็มีความเสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน เช่น อาจจะมี ภาวะแทรกซ้อนทีม่ ากขึน้ ทัง้ จากสภาพ ร่างกายทีย่ งั ไม่พร้อมตามธรรมชาติ ทาง ด้านจิตใจทั้งช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอด และหลังคลอด รวมถึงปัญหาการติด เชื้อที่ดูจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ


chilD’s DelayeD laNguage or speech DevelopmeNT เกณฑ์ง่ายๆ เพิ่ม ความอุ่นใจให้ ครอบครัว

คุณหมออธิบายว่า พัฒนาการของ เด็กนั้นมีอยู่ 4 ด้าน คือด้านกล้าม เนือ้ มัดเล็ก ด้านกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ด้านสังคม และด้านภาษา ซึ่งวิธี สังเกตง่ายๆ ว่าพัฒนาการลูกปกติ หรือไม่ ก็คือเมื่ออายุเขาครบตาม เกณฑ์ นี่คือสิ่งที่เขาควรจะท�าได้ ด้ า นกล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ : 4 เดือนเด็กจะเริ่มพลิกคว�่าได้ พอ 6 เดือนเริ่มนั่งได้ และเริ่มคลานได้ ตอน 8 เดือน ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก: 9 เดือน เด็กจะเริ่มหยิบจับของชิ้นเล็กได้ เช่น หยิบลูกเกดเข้าปากเองได้ ด้านสังคม: 2 เดือน เด็กเริ่มยิ้ม ตอบได้ 4 เดือนเริม่ ดีใจเวลาเจอคน เลี้ยง 9 เดือน ก็เล่นจ๊ะเอ๋กับคุณ พ่อคุณแม่ได้ ด้านภาษา: 9 เดือนเด็กจะเริ่ม เรียกแม่ว่า “มามา” เรียกพ่อว่า “ปาปา” พอ 1 ขวบ ก็จะเริม่ พูดเป็น ค�าได้ 1 ค�า เช่น ถ้าอยากกินนมก็ จะพูดค�าว่า “นม” อยากจะไปไหน ก็จะพูดว่า “ไป” เริ่มชี้บอกความ ต้องการได้ และเดินเองได้

อาการแบบไหน เริ่มเข้าข่าย “พัฒนาการช้า”

จุดสังเกตง่ายๆ ที่คุณหมอบอกไว้ ก็คอื ถ้าคนอืน่ เริม่ ท�าได้แล้ว แต่ลกู เรายังท�าไม่ได้ นัน่ คือสัญญาณเริม่ ต้นของความผิดปกติแล้ว “เกณฑ์ ทีพ่ ดู ไปนัน้ ความจริงก็คอ่ นข้างช้า แล้ว นั่นหมายความว่า เด็กไม่ควร ทีจ่ ะมีพฒ ั นาการช้ากว่านี้ เช่น เด็ก ส่ ว นใหญ่ มั ก จะพู ด ได้ ก ่ อ นหนึ่ ง ขวบอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูก 1 ขวบแล้วยังไม่พูด ไม่ชี้บอกความ ต้องการ ไม่หยิบจับของเล็กๆ หรือ ไม่ เ ดิ น ให้ รี บ พามาพบกุ ม าร แพทย์” คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่ง ตกใจไป พาน้ อ งๆ มาปรึ ก ษาผู ้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ หาสาเหตุ แ ละวิ ธี การรักษาให้ตรงจุด

“tummy timE”

เทนนิคเสริมสร้าง พัฒนาการให้ลูกน้อย

ในเด็กที่มีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป คุณหมอแนะน�าวิธีที่จะช่วยเสริม สร้างพัฒนาการให้ลกู น้อยเองได้ที่ บ้าน “ให้คุณพ่อหรือคุณแม่นอน เอนตัวประมาณ 45 องศา แล้ว

วางตัวเด็กให้ท้องชนท้อง มือหนึ่ง ประคองหลัง อีกมือประคองก้น ท่า นีเ้ ป็นการบังคับให้เด็กพยายามยก ตัวขึน้ มา จะช่วยกระตุน้ พัฒนาการ ทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้าม เนื้ อ คอ หลั ง และยั ง สามารถ กระตุ ้ น พั ฒ นาการทางภาษาได้ ด้ ว ย เพราะระหว่ า งที่ ท� า คุ ณ พ่อคุณแม่สามารถพูดคุยกับเด็ก ไปด้วยได้ ท�าเสียงสูง ต�่า ให้เขา สนใจกับเสียงพูดของเรา”

“เสียง” สิ่งส�าคัญ ช่วยกระตุ้น การเรียนรู้

คุ ณ หมอบอกว่ า อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะ ช่วยกระตุน้ พัฒนาการของเด็กเล็ก ได้ดี นั่นก็คือ “เสียง” “คุณพ่อคุณ แม่อาจจะเขย่ากรุง๊ กริง๊ ไปด้านซ้าย ที ขวาที ขึ้นบน ลงล่าง ให้เด็กมอง ตาม วิธีนี้จะช่วยพัฒนาการทาง ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เร็วกว่า คนอื่น” แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เด็ก เกิ น 4 เดื อ นไปแล้ ว คุ ณ หมอ แนะน�าให้เริม่ อ่านหนังสือให้เขาฟัง “เด็กอายุ 4-12 เดือน คุณพ่อคุณ แม่ควรจะเลือกหนังสือที่เป็นผ้า หรือเป็นยาง ที่ไม่ท�าอันตรายต่อ

เด็ก ไม่มีมุม แหลมคม ฉีกไม่ได้ ส่ ว นรู ป ภาพก็ จ ะเน้ น รู ป สั ต ว์ ตั ว ใหญ่ๆ เช่น ยีราฟ สิงโต คอยชี้ให้ เด็กดู ให้เขามีส่วนร่วมในการจับ ในการเปิดหน้าหนังสือ อาจจะมี การท�าท่าเลียนแบบให้ดูด้วยก็ได้ เช่น ท่ากระต่าย ท่าแมวมีหนวด หรือท�าเสียงสูงเสียงต�่าให้เด็กรู้สึก สนใจ”

WatcH Out!

“การให้เด็กอายุต�่ากว่า 3 ขวบดู ทีวีหรือแท็บเล็ต นอกจากจะไม่ส่ง เสริมพัฒนาการเด็กแล้ว ยังอาจ ท�าให้เด็กมีสมาธิสั้น และส่งผลให้ พัฒนาการล่าช้า เพราะสิง่ เหล่านัน้ ไม่สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรื อ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ ดๆ ได้ เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ หรือคน เลี้ ย งนั่ น เอง เพราะฉะนั้ น คุ ณ พ่อคุณแม่ควรที่จะมีช่วงเวลากับ เด็กให้ได้อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ หรือ 3 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อ พัฒนาการที่ดีของลูกน้อย”

aDvice Tips

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมาก มีผลต่อ พัฒนาการเด็กหรือไม่?

ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ท�าให้สาวๆ หลายคนเลือกที่จะมีครอบครัวช้าลง และนั่นก็หมายถึงการมีเจ้า ตัวน้อยช้าลงตามไปด้วย ซึง่ ประเด็นส�าคัญก็คอื ผูห้ ญิงไม่นอ้ ยเลยทีก่ า� ลังเครียดกับปัญหานี้ เพราะไม่รวู้ า่ การ ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากนั้น จะส่งผลเสียต่อลูกในท้องหรือเปล่า วันนี้เรามีค�าตอบจาก อ.อังสุมาลิน ศรีหล้า แพทย์หญิง อังสุมาลิน ศรีหล้า มาฝากกัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช q: คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมาก เสี่ยงต่ออะไรบ้าง? a: “ทางการแพทย์ว่าที่คุณแม่นับตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป มักจะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้ง ครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก�าหนด ภาวะตกเลือดหลังคลอด และส�าหรับตัวเด็กในท้องก็เสี่ยงต่อภาวะทารกโตช้า ภาวะ โครโมโซมผิดปกติ หรือกลุ่มอาการดาวน์” q: ต้องดูแลอย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งแม่ลูก? a: คุณหมอบอกว่า ถึงจะมีความเสี่ยงมาก แต่ถ้าสามารถมาฝากครรภ์ได้เร็ว คุณหมอก็จะดูแลได้อย่างใกล้ชิด “จะสามารถค�านวณอายุ ครรภ์ ก�าหนดวันคลอดและประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นได้ หรืออาจจะมีการตรวจหาความผิดปกติในครรภ์ ทัง้ เรือ่ งโครโมโซมผิดปกติ หรือโรค ทางพันธุกรรม” ซึ่งในคุณแม่ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ส่วนมากคุณหมอจะแนะน�าให้เจาะน�้าคร�่าเพื่อดูโครโมโซมของทารก ซึ่งวิธีนี้จะสามารถตรวจ หาความผิดปกติได้มากถึง 98-99% เลยทีเดียว I-CARE

MARCH 2017

25


I

S

Mart

SuMMer ไม่ควรพลาดกับเทคโนโลยี

ไม่ว่าจะฤดูไหนคุณก็ต้องหาโอกาส ออกเดินทางไปค้นหาอะไรใหม่ๆ เติม พลังให้กับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ โดยเฉพาะซัมเมอร์แบบนี้ ต้องหนี เทีย่ วพักร้อนให้หายเหนือ่ ยกันหน่อย I-Care ฉบับนีเ้ ลยขอแนะน�า Gadget ที่คุณต้องไม่พลาด พร้อมกับการ รวบรวม Application ประจ�าตัว มี ไว้อนุ่ ใจแน่นอน เพราะคุณจะไม่พลาด งานส�าคัญเมื่ออยู่นอกออฟฟิศเลย

meem memory cable

ที่จะช่วยให้วันหยุดของคุณสบายมากขึ้น

mEmORy

google chromecasT

StREamiNg tv

จิ๋วแบบพกพา

Gadget ที่ได้รับการยกย่องจาก Conde Nast Traveler ให้เป็น 1 ใน 20 Gadget ทีด่ ที สี่ ดุ ในปี 2016 ทีผ่ า่ นมา ก็คอื Google Chromecast มีลกั ษณะ คล้าย USB ที่ให้คุณดูหนังออนไลน์ได้อย่างเพลิดเพลิน กับการ Steaming หนังจาก Netflix, Hulu และ Google Play เข้ากับทีวีด้วยสายต่อ HDMI ที่ให้ คุณดูหนังอย่างคมชัดระดับ HD กันไปเลย และด้วยขนาดจิ๋วที่สามารถพก พาได้สะดวก ซึง่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 2 นิว้ และหนาเพียง 0.5 นิว้ เท่านัน้ และราคาที่ย่อมเยาว์สามารถจับต้องได้เพียง 35 เหรียญสหรัฐฯ หรือในรูป แบบที่ซัพพอร์ต 4K จะอยู่ที่ราคาเพียง 69 เหรียญสหรัฐฯ 26

I-CARE

MARCH 2017

พกพา ติดตัวไว้ (เมื่อออกไปเที่ยว) อุ่นใจเสมอ...

Gadget อัพเดทฉบับนีข้ อน�าเสนอ MEEM Memory Cable เมมโมรี่ ที่ควรค่ากับการพกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ ส�าคัญๆ เพียงแค่เสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟน เรียกว่าเป็นการ Backup ข้อมูลไปในตัว ทั้งข้อความ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ วีดิโอและ ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ที่เราอยากจะเก็บไว้ ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของ เรามีความจุน้อยหรือใกล้จะเต็มแล้ว ก็ถ่ายโอนข้อมูลมาเก็บไว้ได้ ทันที แล้วไปลุยถ่ายภาพต่อกับสถานที่สวยๆ ได้เลย และที่ส�าคัญ ตัวเมมโมรี่เคเบิ้ลนี้ยังเป็นที่ชาร์จสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ส�าหรับ ระบบปฏิบตั กิ าร Android มีความจุ 16 GB ในราคา 49.99 เหรียญ สหรัฐฯ และ IOS มีความจุ 32 GB ในราคา 69.99 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้นเอง


applicaTioN upDaTe

3

แอพพลิเคชั่นตัวช่วย ให้คุณท�างานอย่าง

pROFESSiONal

เพราะการท�างานไม่ได้อยู่แค่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ขอแนะน�า 3 แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ท�างานได้สนุกขึ้น

1

2

3

แอพพลิเคชั่นดูหนังฟัง เพลงที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยประการทั้งปวง...

หยุดซัมเมอร์ทั้งทีขอไม่พลาดอะไรดีๆ ละกันนะ เพราะวันนี้ I-Care จะขอแนะน�าแอพพลิเคชั่นดู หนั ง ฟั ง เพลงที่ ไ ม่ ว ่ า คุ ณ จะไปอยู ่ มุ ม ไหนของ ประเทศไทย ก็สามารถเลือกดูหนัง เลือกฟังเพลง กันได้จุใจ

aiSplay

แอพพลิเคชั่นที่คุณไม่ควรพลาดจากค่าย AIS ที่ปล่อยออกมาให้คอหนัง คอละครอย่างคุณ ได้ดูกันอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวอยู่ที่มุม ไหนในเมืองไทย คุณก็สามารถเลือกดูหนัง ดูทีวีได้ อย่างสะใจ แถมยังดูทีวีย้อนหลังได้อีกด้วย ให้คุณ ไม่พลาดที่จะติดตามซีรีย์หรือละครที่ก�าลังดุเด็ด เผ็ดมันส์กันสักตอนเลยทีเดียว และยังมีฟังก์ชั่นให้ ได้ร้องคาราโอเกะอีกด้วย โหลดมาไว้เลยเพลินแน่

HOOq

และทีไ่ ม่ควรพลาดอีกหนึง่ แอพพลิเคชัน่ นี้ เลย ส�าหรับคอหนังระดับ Hollywood คอซีรีย์ฝรั่ง อเมริกา แค่มอี นิ เตอร์เน็ตก็สามารถดูหนังระดับ HD ได้ตลอดเวลากันแล้ว อย่างนีจ้ ะไม่โหลดมาใช้ได้ไงล่ะ

iFlix

gOOglE dRivE

ที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่คุณ และเพื่อนร่วมงานแชร์ให้กัน เพื่ อ ตรวจเช็ ค งานหรื อ เก็ บ ไฟล์งานใหญ่ๆ และส�าคัญไว้ บนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถ จะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ และไม่ ว่ า คุ ณ จะแก้ ไ ขอะไรก็ ต าม บนไฟล์ ง านใน Google Drive เพือ่ นคุณจะได้อพั เดท ไฟล์งานแบบ Real time ไม่ ต้ อ งส่ ง อี เ มล์ กั น อี ก ต่ อ ไป หากคุณเป็นคนที่งานรัดตัว แล้วละก็... แอพพลิเคชั่นนี้ คุณควรมีติดเครื่องไว้ได้เลย

dOOdlE

ฟรี แ อพพลิ เ คชั่ น ที่ จ ะช่ ว ย ให้การท�างานของคุณคล่อง ขึ้นไปกว่าเดิม การนัดหมาย ประชุมต่างๆ จะไม่ใช่เรื่อง ยากอีกต่อไป แอพพลิเคชัน่ นี้ จะช่วยให้คุณจัดตารางการ ประชุมกับเพื่อนร่วมงานได้ ง่ายขึ้น มีการท�า Schedule การท�า Survey เพือ่ สอบถาม วันและเวลาทีว่ า่ งตรงกันเพือ่ จัดประชุม สะดวกสุดๆ ไม่ จ�าเป็นต้องโทรถามกันอีกต่อ ไปแล้ว

BOOmERaNg

หมดปัญหากับการเสียเวลา ในการตอบอีเมล์ เพราะบาง ครั้ ง อี เ มล์ ที่ เ ข้ า มาเหมื อ น มรสุม จนบางครั้งการตอบ อีเมล์ของคุณก็ลว่ งเลยไปจน คนทีร่ บั สารเลิกงานแล้ว หรือ ดึกดืน่ ไปแล้ว การส่งอีเมล์ใน ช่ ว งเวลาเหล่ า นั้ น อาจเป็ น ความทีไ่ ม่ Professional ก็ได้ แอพพลิเคชั่น Boomerang จึ ง เกิ ด มาเพื่ อ สิ่ ง นี้ คุ ณ จะ สามารถตอบอีเมล์ตอนเทีย่ ง คืน แล้วตั้งเวลาให้ส่งตอน ช่วงเช้าก็ได้ หรือจะตัง้ วันทีใ่ ห้ ต อ บ ใ น อี ก 2 วั น คุ ณ ก็ สามารถท�าได้ เท่านี้เองการ ท�างานของคุณก็จะไม่สะดุด อีกต่อไป

แม้ว่าจะเปิดตัวในไทยมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่กระแสความแรงของแอพพลิเคชั่นนี้ยังคงติด อันดับต้นๆ ของคนทีช่ อบดูหนังอยู่ เพราะหนังทีเ่ อา มาให้เราได้ดกู นั นัน้ เรียกได้วา่ ต้องฮิตจริงๆ ใครชอบ ดูหนังเก่า หนังคลาสสิคทีน่ มี่ มี าเสิรฟ์ ให้คณ ุ แน่นอน

JOOx

แอพพลิเคชั่นฟังเพลงที่มีเพลงให้คุณได้ เลือกฟังมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ มีการจัด Category ให้คุณได้เลือกฟังได้อย่างสนุก ทั้งเพลงเศร้า เหงา ซึง้ เพลงสมัยมัธยมปลาย หรือจะเป็นเพลงฮิต ตลอดกาล คุณสามารถเลือกฟังเพลงได้ฟรีๆ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

liNE tv

แอพพลิเคชั่นที่ไม่มีไม่ได้จริงๆ เพราะที่นี่ คือที่สุดของประสบการณ์การรวบรวมซีรีย์ของ ประเทศไทยเอาไว้ให้คณ ุ ได้ชมกันตลอดเวลา มีซรี ยี ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากมาย จนหลายคนที่ ช อบ ละครดราม่า หรือซีรีย์ดราม่าต่างพากันยกย่องให้ เจ้า LINE TV นีแ่ หละคือแอพพลิเคชัน่ ทีท่ กุ คนต้องมี I-CARE

MARCH 2017

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

monday

Tuesday

wednesday

friday

saturday

sunday

มีหลายอย่างในใจที่ท�าให้คุณเกิด อาการสับสน กับการเปลีย่ นแปลง ที่ก�าลังเกิดขึ้นนี้ ว่านี่คือสิ่งที่คุณ ต้องการจริงๆ หรือเปล่า? หรือเป็น แค่เพียงความเบื่อจากบรรยากาศ และนโยบายใหม่ จนไม่อยากจะ ปรับตัวหรือเข้าใจอะไรทัง้ นัน้ ส่วน ทีม่ เี รือ่ งราวคาใจในตอนนีก้ า� ลังจะ หาข้อสรุปและสามารถคลี่คลาย ไปในทางที่ดีแน่นอน สุขภาพ อาจ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท มี อาการชาตามมือแขนและขาเป็น ระยะเวลาสั้นๆ บ่อยครั้ง ควรหา เวลาไปพบแพทย์บ้างจะช่วยให้ อาการป่วยทุเลาลง

Thursday

อาจจะต้องพยายามใจเย็นกับสิง่ ที่ คุณต้องรับผิดชอบ เพราะทุกสิง่ ทุก อย่ า งก� า ลั ง เป็ น ไปได้ ด ้ ว ยดี แต่ ความกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ เองท� า ใจไม่ ไ ด้ จ าก ความเครียดเรื่องต่างๆ รอบๆ ต้วที่ เข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึก ทีอ่ อ่ นไหวง่ายในช่วงนีเ้ ท่านัน้ ทาง ที่ดีความปล่อยวางจะช่วยให้ทุก อย่างค่อยๆ ดีขนึ้ นอกจากนัน้ ระวัง ความน้อยใจคิดมากเกินกว่าเหตุ ของคุณจะท�าให้คุณเครียดแบบ เสียเวลาเปล่า สุขภาพ ให้ระวัง อาการปวดหลัง ปวดเอวเพราะการ นั่งนอนผิดท่า บางคนมีโอกาสซื้อ เตียงหรือฟูกใหม่อีกด้วย หลังจาก ที่จะซื้อมานานแล้ว

28

I-CARE

MARCH 2017

อาจจะต้ อ งปรั บ ความเข้ า ใจกั บ เพื่ อ นร่ ว มใหม่ ที่ ท� า ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก อึดอัดกับความแตกต่างที่มากจน เกินไป นอกจากนั้นแล้วก็มีสิ่งที่ ท� า ให้ คุ ณ เบื่ อ หน่ า ยภายในใจ อย่างไม่มีเหตุผล ทางที่ดีควรหา เวลาออกเดิ น ทางไปหาแรง บันดาลใจใหม่ๆ ก่อนทีค่ ณ ุ จะหมด ไฟในการท�างานไปมากกว่านี้ และ คุ ณ มี เ กณฑ์ จ ะได้ เ ดิ น ทางอย่ า ง กะทันหันไปท่องเที่ยวฟรีจากคน ใกล้ตัว ที่ส�าคัญเป็นประสบการณ์ ที่ ดี เ กิ น คาดอี ก ด้ ว ย สุ ข ภาพ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจ เพราะภูมิต้านท้านลดลง สาเหตุจากความเครียดล้วนๆ ที่ สะสมมาทีละนิด หมัน่ ออกก�าลังกาย และดื่มน�้าเปล่าให้มากๆ

เหมือนมีความหนักใจบางอย่างที่ ท�าให้คุณเองมีอาการกลืนไม่เข้า คายไม่ออก ภาระหน้าที่ทุกอย่าง ตกลงมาทีค่ ณ ุ จนบางครัง้ ก็ไม่รวู้ า่ เป็นความโชคดีหรือความไว้ใจอัน มากมายที่เจ้านายมีให้ แต่เชื่อ เถอะว่ า คุ ณ รั บ มื อ ได้ ดี เ กิ น คาด นอกจากนัน้ ให้ระวังจะมีคนใกล้ชดิ มาแอบชอบท� า ให้ คุ ณ ท� า งาน ล�าบากพอสมควร สุขภาพ มีอาการ ผืน่ แพ้คนั ตามร่างกาย อันเกิดจาก ความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่ ค่อยเป็นเวลา ทางที่ดีควรหาเวลา ออกก� า ลั ง กายและนอนหลั บ พักผ่อนให้เร็วขึน้ แล้วอาการต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้นอย่างช้าๆ และกลับ มาซ่าได้อย่างเดิม

ความจริงบางอย่างท�าให้คณ ุ ท�าใจ ไม่ได้ และคุณก็ไม่สามารถท�าใจ ยอมรับความเป็นจริงได้ว่า อะไร คื อ เหตุ ผ ลของการจากไปของ เพือ่ นร่วมงานและคนใกล้ชดิ ทีต่ า่ ง พ า กั น ห ่ า ง เ หิ น ไ ป จ า ก คุ ณ นอกจากนั้นแล้วคุณเองรู้สึกโดด เดี่ ย วเดี ย วดายอย่ า งบอกไม่ ถู ก เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ครั้ ง ใหญ่ อี ก ครั้ ง และคุ ณ ก� า ลั ง อยากหาอะไรใหม่ ๆ ท� า หรื อ หา กิจการของตัวเองขึ้นมาในช่วงนี้ สุขภาพ มีปัญหาเกี่ยวกับอาการ ร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อนเป็นระยะๆ ส่วนสิง่ ทีต่ อ้ งท�าเป็นประจ�าคือทาน อาหารให้ตรงเวลาบ้างและดื่มน�้า ระหว่างวันบ่อยๆ จะบรรเทาอาการ ลงมาได้บ้าง

คุณท�าทุกอย่างด้วยความเร่งรีบ แต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่ให้ ระวั ง อารมณ์ ข องคุ ณ จะท� า ให้ มี ปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ่อยครั้ง พยายามสงบสติ อ ารมณ์ แ ละ สีหน้าของคุณบ้าง ไม่เช่นนั้นจะ กลายเป็นสงครามกลางออฟฟิศ แน่น่อน นอกจากนั้นแล้วคุณอาจ จะวางแผนเที่ยวระยะยาวกับคน ใกล้ชิดในเร็วๆ นี้ท�าให้เกิดความ คิดว่าอยากจะพักยาวกว่าปกติ สุขภาพ มีอาการมึนหัว หงุดหงิด ง่าย นอนหลับไม่คอ่ ยสนิท แนะน�า ให้หาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าง จริงจังอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพราะ คุณจะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างถูก วิธี อย่าปล่อยให้เงินที่คุณหามา หมดไปกับค่ารักษาสุขภาพ แต่ควร เป็นค่าดูแลสุขภาพมากกว่า

หน้าที่การงานช่วงนี้เป็นไปตามที่ คุณหวัง สิง่ ทีต่ อ้ งการมานานก�าลัง จะประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน นอกจากนั้ น แล้ ว ความเครี ย ด ที่เคยมีมากก็หายไปในชั่วพริบตา อย่างไม่น่าเชื่อ อะไรที่เคยคิดว่า เป็นปัญหาก็กลับกลายเป็นเรือ่ งราว ดีๆ ขึ้นมาในชั่วพริบตา จงเข้มแข็ง และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจต่อไป แล้วทุกอย่าง จะมีค�าตอบที่ดีเสมอ นอกจากนั้น แล้ ว ให้ ร ะวั ง อุ บั ติ เ หตุ จ ากความ หลงลืมของคุณเอง สุขภาพ อาจมี ปัญหาเกี่ยวกับขาที่เรื้อรังมานาน ลองหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อช่วย ลดอาการให้ทุเลาเบาบางลงได้ บ้าง ทีส่ า� คัญอาจมีปญ ั หาเกีย่ วกับ ช่องปากเพราะเหงือกอักเสบให้ ระวังได้ด้วย


I

C

heck

alzheimer’s Disease นายแพทย์ ธนกร สืบพันธ์วงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสมอง และระบบประสาท

checklisT สัญญาณ & อาการเตือน เบือ้ งต้น ให้เริม่ สังเกต...

คุณหมอเล่าให้เราฟังว่า อาการส่วน ใหญ่ที่ญาติหรือลูกหลานมักจะพา ผู ้ สู ง อายุ เ ข้ า มาหาก็ คื อ มี อ าการ “ขี้ลืม” แต่ความจริงแล้วยังมีอาการ อี ก มาก ที่ เ ป็ น สั ญ ญาณเตื อ นว่ า ผู ้ สูงอายุอาจเข้าข่ายก�าลังเป็นภาวะ “อัลไซเมอร์” คุณหมอแนะน�าอาการ มาให้ตามนี้เลย

เช็คสัญญาณ “อัลไซเมอร์”

หนึ่งในภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ

เคลียร์ความสงสัยเรือ่ ง “อัลไซเมอร์” แบบรอบด้านกับ นพ. ธนกร สืบพันธ์วงษ์ อยากรูว้ า่ นีค่ อื โรคเดียวกับสมองเสือ่ มหรือไม่ อะไรคือปัจจัยเสีย่ ง มีอาการเริม่ ต้น แบบไหน และมีวธิ กี ารรักษาได้อย่างไร มาดูคา� ตอบกัน

“อัลไซเมอร์” ต่างกับ “สมองเสื่อม” อย่างไร

ความจริงแล้วคุณหมออธิบายว่า ภาวะสมองเสื่อมนั้นมีได้หลายแบบ แต่หนึ่งในนั้นที่พบได้บ่อยคือ “ภาวะ อัลไซเมอร์” “เป็นภาวะที่สมองสูญเสียความสามารถในการท�ากิจกรรมหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของ ความจ�า ความคิดในเชิงทีเ่ ป็นตรรกะ รวมถึงเรือ่ งของภาษา” ซึง่ สาเหตุทที่ า� ให้เกิดภาวะนีก้ ค็ อื การทีเ่ ซลล์สมอง เสื่อมสภาพไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น

“ปัจจัยเสี่ยง” ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง

อายุทเี่ พิม่ ขึน้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของปัจจัยเสีย่ งเท่านัน้ ซึง่ คนอายุมากไม่จา� เป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทกุ คน “ปัจจัย เสีย่ งของอัลไซเมอร์ มีทงั้ สิง่ ทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น อายุทเี่ พิม่ ขึน้ ประวัตคิ รอบครัวทีเ่ คยมีคนในบ้านเป็น ไม่วา่ จะ พ่อแม่พนี่ อ้ ง หรือญาติสายตรง ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งมากขึน้ 2-4 เท่า หรือเรือ่ งของยีนส์ทที่ า� หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการ ท�างานของสมอง และปัจจัยทีค่ วบคุมได้ เช่น การดูแลตัวเอง ไม่สบู บุหรี่ ดืม่ เหล้า เพราะจะท�าให้เส้นเลือดตีบ แข็ง หรือคนทีเ่ คยมีประวัตศิ รี ษะถูกกระแทก” ซึง่ แม้การกระแทกนัน้ จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อย แต่ถา้ สะสมเรือ่ ยๆ เป็นเวลานาน ก็จะท�าให้เซลล์สมองโดนกระทบกระเทือน เซลล์สมองเสือ่ มสภาพและฝ่อลงได้งา่ ย และยังรวมไป ถึงคนทีไ่ ม่คอ่ ยได้ออกก�าลังกาย ชอบอยูเ่ ฉยๆ หรือท�ากิจวัตรประจ�าวันซ�า้ ๆ เดิมๆ ซึง่ จะท�าให้สมองไม่ได้ฝกึ คิด อะไรใหม่ๆ ท�าให้เซลล์สมองมีโอกาสเสือ่ มสภาพได้เร็วกว่าคนปกติ

สิ่งส�าคัญ ในการ “รักษา”

โรคนีไ้ ม่มยี ารักษาให้หายขาด ท�าได้เพียงแค่ชะลอและยืดระยะเวลาความเสือ่ มเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีท่ า� ได้ คือการดูแลผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างดีที่สุด ซึ่ง “คนรอบข้าง” ต้องมีความเข้าใจในตัวโรค เข้าใจ อาการที่เป็น ต้องมีความรัก มีความอดทน เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน “ค่อยๆ ดึง เขากลับมาสูโ่ รคของความเป็นจริง ฟังในสิง่ ทีเ่ ขาพูด แม้จะเป็นเรือ่ งเดิมๆ ซ�า้ ๆ” และผูด้ แู ลเองควรต้องมีสขุ ภาพ จิตที่ดี ร่างกายแข็งแรง สุดท้ายคุณหมอแนะน�าให้มีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งคน เพื่อสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป จะดีที่สุด

สูญเสียความจ�าในสิ่งที่เพิ่งเกิด ขึน้ แต่จะกลับจ�ารายละเอียดในเรือ่ ง เก่าๆ ได้ดี มีการตัดสินใจทีช่ า้ ลง แย่ลง และ ผิดเพี้ยนไป เช่น เปิดพัดลมแรงใน วันที่อากาศหนาว ท�ากิจวัตรประจ�าวัน หรือท�าสิ่งที่ เคยท� า ได้ ย ากขึ้ น หรื อ ผิ ด ขั้ น ตอน เช่น ลืมวิธีท�ากับข้าว ความสามารถในการใช้ภาษาลด ลง บางทีนกึ ศัพท์งา่ ยๆ ไม่ได้ หรือใช้ ศัพท์ความหมายผิด สับสนวัน เวลา ผูส้ งู อายุสว่ นมาก อาจจะจ�าวันที่ไม่ได้ แต่อย่างน้อย ควรจะจ�าเดือนได้ หรือช่วงเวลากลาง วัน กลางคืน สูญเสียความคิดรวบยอด สิ่งที่ เคยประมวลผลได้ในอดีต อยู่ๆ ก็ท�า ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว เช่ น เคยคิ ด เลขในใจ สับสนกับค่าของตัวเลข เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆ เก็บของ ผิดที่ผิดทาง อารมณ์ เ หวี่ ย ง วี น อาจมี ก าร ก้าวร้าว บุคลิกภาพเริม่ เปลีย่ นไป มีความ หวาดระแวง กลัวว่าคนจะมาขโมย ของ ชอบเก็บตัวมากขึน้ ไม่ชอบท�าใน สิ่งที่เคยชอบท�า ซึ่งสิ่งส�าคัญคือเราต้องแยกอาการเหล่า นี้ให้ออก เพราะอาจมีบางโรคที่มีอาการ คล้ายกัน เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะสับสน หรือการใช้ยาบางตัวที่ส่งผลต่อจิตใจ ความคิดก็ช้าลง

I-CARE

MARCH 2017

29


I

S

pecial

Stroke

Fast Track

แพทย์หญิง จักษณี วรนุชกุล นายแพทย์ จักรี ธัญยนพพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยประศาสตร์ และระบบประสาท และอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

การรักษาเส้นเลือดในสมองอุดตันที่ต้องแข่งกับ “เวลา”

Stroke Fast Track คืออะไร?

นี่คือกระบวนการในการที่จะรักษาคนไข้เส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตันที่มี โอกาสรอด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุด พญ.จักษณี วรนุชกุล เล่าว่า “หลังจากทีค่ นไข้มาถึง เราจ�าเป็นต้องรูก้ อ่ นว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรือ แตก ถ้าเป็นกรณีทเี่ ส้นเลือดตีบ เราจะพยายามเก็บรักษาเซลล์สมองทีย่ งั พอใช้ งานได้ให้มากที่สุด โดยระยะเวลาที่คนไข้เป็นมาก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลนั้น ส�าคัญมาก”

โรคนี้ “ไม่มีสัญญาณเตือน”

พญ. จักษณีบอกไว้ว่า จริงๆ แล้ว โรคหลอดเลือดทุกอย่างค่อนข้างเฉียบพลัน มีโอกาสน้อยมากที่จะมีสัญญาณเตือนมาก่อน “เป็นหวัดอาจมีอาการปวด เมื่อยตัวน�ามาก่อน แต่เส้นเลือดอุดตันนี้ไม่มี แต่อาการที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นหน้าเบีย้ ว ปากเบีย้ ว พูดไม่ชดั แขนขาอ่อนแรง นัน่ ก็คอื อาการของโรคเลย เพราะฉะนัน้ เมือ่ ไหร่ทม่ี อี าการให้รบี มาโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ และคนไข้ทเี่ ป็น เส้นเลือดในสมองตีบทุกคน ควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะบางที เริ่มจากเป็นน้อย ถ้าปล่อยไว้ก็เป็นมากได้”

ท�าไม “เวลา” จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

นพ. จักรี ธัญยนพพร อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องความส�าคัญของเวลาว่า ตามขั้น ตอนการรักษาปกติ การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้าม ควรท�า 30

I-CARE

MARCH 2017

ภายในสามถึงสีช่ วั่ โมงครึง่ “การให้ยาละลายลิม่ เลือดเป็นมาตรฐานในการ ที่จะท�าให้หลอดเลือดเปิด และอาการอ่อนแรงทั้งหมดก็จะดีขึ้น 70-80% เพราะเราเชื่อว่าการละลายลิ่มเลือดหรือเอาเลือดออกได้ เป็นทางที่ดีที่สุด ที่ท�าให้ผู้ป่วยรอดชีวิตหรือไม่เป็นมากขึ้น” แต่ถ้าในเคสที่เกินสี่ช่ัวโมงครึ่งไปแล้ว พญ.จักษณีย�้าว่า “ควรต้องรีบ มารักษา เพราะถึงแม้วา่ เขาจะพลาดโอกาสในการให้ยาละลายลิม่ เลือด ที่ เป็นการรักษาหลักแล้ว แต่ก็ยังมีการรักษารอง เช่นการเอาลิ่มเลือดออก หรือลาก Clot ให้ยาต้านเกล็ดเลือด ที่สามารท�าการรักษาได้”

การรักษาแบบลาก Clot

เมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วมันไม่เปิด หรือมีข้อห้ามในการให้ยา เช่น ผูป้ ว่ ยทานยาละลายลิม่ เลือดอยูแ่ ล้ว การให้ยาซ�า้ ก็ไม่มปี ระโยชน์ หรือคน ที่มีความดันสูงมากๆ ก็ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ นั่นท�าให้การ รักษาต้องเปลี่ยนไปที่การลาก Clot แทน นพ.จักรีอธิบายให้ฟังว่า “นี่เป็น วิธีการเอาลิ่มเลือดออกด้วยการท�าหัตถการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใส่สาย สวนเข้าไปที่ต้นขา ขึ้นไปที่สมอง ฉีดสีทีละเส้น เมื่อพบว่ามีการอุดตันจริง ก็จะใส่ขดลวดแบบตะกร้าเข้าไป เมื่อถึงต�าแหน่งที่มีลิ่มเลือด ขดลวดก็จะ กางออกเป็นตาข่ายตะแกรงให้เลือดจับแล้วค่อยๆ ดึงออกมา” ซึ่งถ้าผล ส�าเร็จคุณหมอบอกว่าเทียบเท่ากับการให้ยาละลายลิ่มเลือดเลย หรือใน บางรายอาจจะดีกว่าด้วยซ�้า แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ด้วยจ�านวนของ บุคลากรแพทย์ผทู้ เี่ ชีย่ วชาญทางด้านนี้ “มีจา� กัด”และอุปกรณ์ทมี่ รี าคาค่อน ข้างสูง ท�าให้การท�าหัตถการนี้ไม่สามารถท�าได้ในทุกโรงพยาบาล จะมี เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เท่านั้น อาการของผูป้ ว่ ย Stroke ทีส่ งั เกตง่ายๆ คือ FaST (Face = อาการ หน้าเบีย้ ว ปากเบีย้ ว, arm = แขนขาอ่อนแรง, Speech = พูดไม่ชดั พูดไม่รเู้ รือ่ ง สือ่ สารล�าบาก, Time = โรคนีส้ า� คัญทีเ่ วลา)

Tips

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันที่ต้องเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต คุณภาพชีวิตแย่ลงในพริบตาเกิดขึ้น มากมาย เพียงเพราะไม่ได้รบั การรักษาทีท่ นั ท่วงที I-Care ฉบับนี้เลยขอแชร์กระบวนการรักษาแบบใหม่ ที่ช่วยให้ คนไข้มีโอกาสรอดที่สูงกว่า


ชาํระคาฝากสงรายเดอืน ใบอนญ ุ าตพเิศษที 252/59 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

@sukumvithospital

I-Care Magazine issue4/2017  
I-Care Magazine issue4/2017  

หลอดเลือดหัวใจตีบ (อาจ) ไม่ต้องผ่า Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvitho...

Advertisement