Page 1

การฟื้นฟูร่างกายด้วยการท�ากายภาพบ�าบัด คือส่วนส�าคัญของการรักษา

You Need This Advice!

(pAge30)

I- C a r e a pUblication of healthy & lifestyle.

S K R o w S M T How

Free Copy

ISSUE 6: SEptEmbEr 2017 magazine by sUkUmVit hospital

plUีๆ ไsดเอต

ไอเดียด าพดี แบบสุขภ ไม่พึ่งยา

y H t l a He

s a e D i t e Di

กระบวนการฟืน้ ฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วย

เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

Varicose Veins ขาสวยเพอร์เฟค

ไร้เส้นเลือดขอดไม่ยากเลย

อ่านต่อหน้า 12

rUn rUn!

DengUe hemorrhagic

มาก่อนแน่ๆ...มาให้ลอง อ่านต่อหน้า 14

กำาลังระบาด เด็กๆ ต้องระวัง อ่านต่อหน้า 24

7 เทคนิคการวิ่งที่คุณ ต้องไม่เคยรู้

feVer โรคไข้เลือดออก


I - C a r e : letter issUe 6: september 2017

Editor’s TAlk สวัสดีครับ ท่านสมาชิกโรงพยาบาลสุขุมวิท และท่านผู้ที่สนใจทุกท่านครับ I-CArE ฉบับนี้บรรจุเนื้อหาที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องครับ ทั้งสำาหรับผู้สูงวัย คุณผูห้ ญิง และเด็กๆ โดยเฉพาะเครือ่ ง tmS (transcranial magnetic Stimulation) ซึ่งเป็นเครื่องมือกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูง สำาหรับช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองได้ดีครับ สำาหรับคุณผู้หญิงสาวๆ ก็ไม่ต้องกังวลกับเส้นเลือดขอดอีกต่อไป เพราะ I-CArE ฉบับนี้ได้มีการแนะนำาวิธีการแบบง่ายๆ และปลอดภัยมาฝากกันครับ นอกจากนีอ้ กี หนึง่ ในโรคยอดฮิตสาหรับเด็กในช่วงหน้าฝนนีก้ ค็ อื ไข้เลือดออก เรา จึงมีวธิ กี ารรับมือกันตัง้ แต่เนิน่ ๆ มาแนะนำากันรับรองว่าป้องกันและรักษาไข้เลือด ออกได้ทนั แน่นอนครับ ยังไม่หมดแค่นนี้ ะครับ.. ยังให้ความรูเ้ พิม่ เติมด้านสุขภาพ อีกด้วย ลองอ่านกันดูนะครับ

Editorial

Editor-in-Chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุขุมวิท

Editorial Coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & promotion คุณกมลวรรณ ถือทอง คุณพิมลพรรณ จันทร์กลิ่น Contact - (66)2-391-0011 # 860, 861 E-mail: bus@sukumvithospital.com

สุดท้ายนี้ขอให้มีสุขภาพดีกันทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุขุมวิท

นิตยสาร I-Care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้า หรือ กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

SEptEmbER 2017


â»Ãá¡ÃÁ

ÃÒ¤Ò/¤ÃÑ ้ § (ºÒ·)

Ê‹ Í §¡ÅŒ Í §¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒà (Gastrocopy)

11,000

Ê‹ Í §¡ÅŒ Í §ÅÓäÊŒ ã ËÞ‹ (Colonoscopy)

17,000

Ê‹ Í §¡ÅŒ Í §¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒà + ÅÓäÊŒ ã ËÞ‹

24,000

(Gastrocopy + Colonoscopy)

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560


I - C a r e : table of contents

no. 06 / 2017

issUe 6: september 2017 i Style 20 พอกันที

i care 8 โรคหลอด

เลือดสมอง กับการฟื้นฟู ด้วยเครื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า i Beautiful 12 ขาสวย

เพอร์เฟค ไร้เส้นเลือดขอด ไม่ยากเลย i Sport 14 เรารวบรวม

7 เทคนิคการวิ่ง ที่คุณต้องไม่ เคยรู้มาก่อน แน่ๆ มาให้ลอง

i HealtHy 16 ไอเดียดีๆ

ไดเอตแบบ สุขภาพดี ไม่พึ่ง ยาลดความอ้วน

i excluSive Story 18 นพ.ปัณณ

3 Fashion Items ที่ใส่แล้ว เสียสุขภาพ... มาเปลี่ยนเป็น Style ที่เฮลธ์ตี้ แถมอินกว่า

i eScape 22 ปลายฝน

ต้นหนาว... เที่ยวยาวๆ ไม่ต้องกลัว คนเยอะ!

i play 24 โรคไข้

i aStrology 28 ดวงประจ�า

วันแม่นมาก

i cHeck 29 เมื่อระบบ

ทางเดินอาหาร มีปัญหา...ส่อง กล้องช่วยได้

i Special 30 การฟื้นฟู

ร่างกาย ด้วยการท�า กายภาพบ�าบัด คือส่วนส�าคัญ ของการรักษา

เลือดออก ก�าลังระบาด เด็กๆ ต้องระวัง เป็นพิเศษ

i Smart 26 6 Gadget

+ Application สุดล�้าส�าหรับคน รักสุขภาพ

วิชญ์ เพราะ ความตั้งใจที่ อยากจะรักษา คนไข้ให้มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น จึงมีผม ในทุกวันนี้!

I Care 06

I-CARE

SEptEmbER 2017

พญ.จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล แพทย์เฉพาะทางด้าน ผิวหนัง และความงาม

y H t l Hea

s a e D i t Die


â»Ãá¡ÃÁµÃǨ¤Ñ´¡Ãͧ âäËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁͧ

โปรแกรม โปรแกรม คัดกรองเบื้องตน คัดกรองเชิงลึก

รายการ (Items) ตรวจสุขภาพโดยแพทยเฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณของเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ตรวจระดับไขมันในเลือด

ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจหลอดเลือดใหญที่คอ สมุดสุขภาพ คูปองอาหารวาง

PE CBC FBS HbA1C Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C AST ALT BUN Creatinine EKG

Carotid Duplex Ultrasounds Book Report Food Coupon

Package **** Additional

ถายภาพสมองและหลอดเลือดดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา(ไมรวมคาฉีดสี) MRI + MRA Brain 14,445 บาท ราคาปกติ 16,050 บาท

ราคาดังกลาวรวมคาแพทย และคาบริการในโรงพยาบาลแลว แตไมรวมคายา 1. ควรพักผอนใหเพียงพออยางนอย 8 ชั่วโมง 2. งดอาหารและเครื่องดื่มอยางนอย 12 ชั่วโมง 3. ในกรณีที่รับประทานยาประจำ ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือด

1,960

7,100

หมดเขต- 31 ธันวาคม 2560


I

C

are

โรคหลอดเลือดสมอง กับการฟื้นฟูด้วย เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

โรคหลอดเลือดสมองทุกคนต่างก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง แต่เมื่ออยู่ใน สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราเกิดเป็นขึ้นมาแล้ว การรู้จัก เข้าใจวิธีการฟื้นฟูและการรักษาโรค หลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ ก็ท�าให้เราไม่ต้องกลัวการเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาตอีกต่อไป ระยะของโรคหลอดเลือดสมอง... ช่วยบอกแผนการรักษาได้

นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์ววิ ฒ ั นานนท์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านเวชศาสตร์พื้นฟู เริ่มต้นเล่าเรื่องของโรคหลอด เลือดสมองให้ฟงั ว่า “ก่อนทีเ่ ราจะเข้าเรือ่ งของการฟืน้ ฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เราจะต้องรู้ก่อนว่าโรค หลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ โรค หลอดเลือดสมองตีบทีพ่ บมากกว่า 85% ของคนทีป่ ว่ ย เป็นโรคหลอดเลือดสมองทัง้ หมด และส่วนทีเ่ หลือคือ โรคหลอดเลือดสมองแตก ความจริงทีเ่ ราต้องรูเ้ รือ่ งนี้ ก่อนเพราะว่า การหายของโรคไม่เหมือนกัน” ซึง่ ระยะ ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะคือ 1 ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะที่ยังมีการด�าเนินของโรคหลอดเลือดสมอง อยู่ เป็นช่วงทีโ่ รคสามารถเปลีย่ นแปลงได้เรือ่ ยๆ และ สามารถรุนแรงขึ้นได้อีก เช่น ถ้าวันแรกๆ ที่เป็นยัง สามารถพูดได้ แต่ตอ่ มากลับพูดไม่คอ่ ยได้ หรืออาจจะ เดินได้ในช่วงแรกต่อมากลับเดินไม่คล่องหรือเดินเซก็ เป็นได้ ระยะนีจ้ ะเป็นอยูป่ ระมาณ 1-2 สัปดาห์แรก 2 ระยะกึง ่ เฉียบพลัน เป็นระยะทีก่ ารด�าเนินของโรคเริม่ สิน้ สุดลงแล้ว อาการ ของผู้ป่วยคงที่ ไม่มีอาการแทรกซ้อน ช่วงระยะกึ่ง 08

I-CARE

SEptEmbER 2017

เฉียบพลันนีเ้ ป็นช่วงการฟืน้ ฟูรา่ งกายของผูป้ ว่ ย สมอง จะค่อยๆ เริม่ ฟืน้ ฟูตงั้ แต่ระยะนีเ้ ป็นต้นไป เพราะฉะนัน้ ระยะนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของการรักษาและฟื้นฟู ร่างกาย การกายภาพบ�าบัดแบบเต็มรูปแบบจะเริม่ ท�า ในช่วงระยะนี้ ซึง่ จะเริม่ นับตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ 2 จนกระทัง่ 6 เดือน 3 ระยะเรือ ้ รัง เป็นระยะทีส่ ามารถระบุพฒ ั นาการของผูป้ ว่ ยได้เกือบ 100% เพราะเป็นระยะทีร่ า่ งกายฟืน้ ฟูเกือบเต็มทีแ่ ล้ว ซึง่ การพัฒนาของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเส้นเลือดสมองตีบและ แตกจะแตกต่างกันไป หากพูดถึงการบาดเจ็บของ เส้นเลือดสมองก็นับว่าทั้งสองแบบท�าให้สมองบาด เจ็บเหมือนกัน แต่ถา้ หากเส้นเลือดในสมองแตกจะมี เลือดไหลออกมากลายเป็นก้อนแข็ง ไปกดทับเนื้อ สมอง กลายเป็น Mass Effect การดูอาการของโรค เส้นเลือดสมองแตกจึงไม่ได้ใช้เวลาแค่เพียง 6 เดือน เท่านัน้ แต่ผปู้ ว่ ยยังมีโอกาสทีจ่ ะกลับสูภ่ าวะปกติหรือ หายเป็นปกติได้เมื่อการแข็งตัวของเลือดสลายไป ท�าให้ตน้ เหตุการไปกดทับในสมองหายไป การฟืน้ ตัว จึงตามดูกนั ได้นานๆ แตกต่างจากเส้นเลือดสมองตีบ ที่เส้นเลือดในสมองบาดเจ็บหรือเซลล์สมองตายไป ตัง้ แต่ตอนมีปญ ั หาการตีบ ประมาณว่า 90 % ของการ ฟืน้ ฟูเซลล์สมอง เกิดขึน้ ได้ภายใน 6 เดือนแรกเท่านัน้

นพ.ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู


stroke

I-CARE

SEptEmbER 2017

09


I

C

are

กระบวนการฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง คุณหมอเล่าต่ออีกว่า... “กระบวนการรักษาและฟืน้ ฟูของโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละระยะจะไม่เหมือนกัน”

ระยะเฉียบพลัน

กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยในช่วงนี้จะเป็นเพียงการท�าให้ ร่างกายเคลือ่ นไหวบ้างบางส่วน เพือ่ ไม่ให้ไปกระตุน้ ให้เกิด การเป็นมากขึน้ ของโรค เราต้องให้รา่ งกายผูป้ ว่ ยได้มกี าร ขยับบ้าง ไม่ให้กล้ามเนื้อบางส่วนฝ่อ เสียความยืดหยุ่น หรือมีการหดเกร็งจากการไม่ได้ใช้งานของไขข้อและกล้าม เนือ้ เราต้องท�าเท่าทีเ่ ราท�าได้ เช่น การยืดแขนยืดขาจน เต็มพิสยั ของข้อ หรือก็คอื การยืดหรือหมุนเท่าทีส่ ามารถ ท�าได้

ระยะกึง่ เฉียบพลัน

เมื่ออาการของโรคต่างๆ คงที่หมดแล้ว ช่วงนี้แหละคือ “ช่วงทอง” ของการฟืน้ ฟูรา่ งกายของผูป้ ว่ ย โดยเราต้องรู้ ก่อนว่า... สมองของเราท�าหน้าทีอ่ ยู่ 2 อย่างคือ การควบคุม ความรูส้ กึ เช่น ร้อน หนาว เจ็บ เป็นต้น และการควบคุม การสัง่ งานต่างๆ เช่น การขยับมือ นิว้ แขนและขา เป็นต้น ซึง่ เมือ่ เราเป็นโรคเส้นเลือดสมอง ความจ�าหรือเซลล์สมอง ที่เสียไปคือตรงส่วนของการควบคุมนี่แหละ แต่สมองที่ ควบคุมความรูส้ กึ ยังคงสามารถท�างานได้อยู่ ดังนัน้ เราจึง ไม่สามารถขยับแขน มือ นิว้ หรือขาได้ตามใจนึก ต้องใช้ การฝึกฝน ท�าซ�า้ เหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครัง้ เพราะ ร่างกายต้องเรียนรู้ หรือท�าผิดพลาดจนกว่าสมองจะ สามารถจ�าได้วา่ การเคลือ่ นไหวทีถ่ กู ต้องเป็นอย่างไร เช่น เดียวกับเมือ่ เป็นโรคเส้นเลือดสมอง การท�ากายภาพบ�าบัด จึงมีความส�าคัญทีผ่ ปู้ ว่ ยจะต้องเข้ามารับการรักษาและท�า กายภาพซ�า้ ไปเรือ่ ยๆ ฝึกไปเรือ่ ยๆ ทัง้ การหยิบ จับ ลุก เดิน นัง่ หรือฝึกการท�างานประสานกันของกล้ามเนือ้ จนกระทัง่ สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการฝึก กายภาพบ�าบัดไม่ได้เข้าไปช่วยกระตุน้ ให้สมองมีการฟืน้ ฟู ได้เร็วมากขึน้ แต่เป็นเพียงแค่การฟืน้ ฟูไปตามธรรมชาติ ของโรคและร่างกาย แต่ปจั จุบนั ได้มกี ารน�าเอาเครือ่ งมือ และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยในการฟืน้ ฟูและสามารถ เข้าไปกระตุน้ สมองให้เกิดการฟืน้ ฟูได้เร็วมากขึน้

ระยะเรือ้ รัง

เมือ่ ร่างกายเข้าสูร่ ะยะนีแ้ ล้ว การฟืน้ ฟูของร่างกายเกือบ จะเต็มทีแ่ ล้ว ดังนัน้ กระบวนการฟืน้ ฟูในระยะนีก้ จ็ ะยัง คงเหมือนระยะกึง่ เฉียบพลัน คือ ฝึกฝนร่างกายไปเรือ่ ยๆ จนผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และใน ท้ายที่สุดอาจจะต้องประเมินพัฒนาการของผู้ป่วยว่า สามารถพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ หรือสามารถกลับมาเป็น ปกติมากกว่านีไ้ ด้หรือไม่ หากไม่ได้อาจจะต้องปรึกษา แพทย์เพิม่ เติมส�าหรับการรักษาในรูปแบบอืน่ ๆ หรือใช้ เครือ่ งมือเข้าช่วยในการใช้ชวี ติ ประจ�าวัน

ปัจจัยทีท่ า� ให้รา่ งกายฟืน้ ฟูได้เร็วมากขึน้

แน่นอนว่าการท�ากายภาพบ�าบัดบ่อยๆ อย่างประจ�า อย่างสม�่าเสมอในทุกวัน จะช่วยให้ร่างกายสามารถ จดจ�าและท�าให้กล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ท�างานประสานงาน กันได้ แต่อย่างไรก็ตามร่างกายจะสามารถฟืน้ ฟูได้เร็ว มากน้อยแค่ไหน ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความรุนแรงของโรคทีเ่ ป็น มาด้วยเช่นกัน หากผูป้ ว่ ยไม่สามารถขยับแขนขาหรือลุก เดินได้เลยตัง้ แต่แรก ผูช้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย จะต้องคอย ขยับแขน และพยายามที่จะสอนให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ร่างกายตามพิสยั ของตัวเอง โดยท�าในทุกๆ วันจนกระทัง่ ผูป้ ว่ ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังจากนัน้ การเข้ารับ ความรูเ้ พิม่ เติมกับนักกายภาพบ�าบัด ก็มคี วามส�าคัญ เช่นกัน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้เองอย่าง ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง คุ ณ หมอเน้ น ย�้ า ว่ า “ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น การฝึ ก กายภาพบ�าบัดท�าบ่อยหรือท�ามากแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ ช่วยให้รา่ งกายฟืน้ ฟูได้เร็วขึน้ แต่การหายเร็วขึน้ หรือไม่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การฟืน้ ของสมอง ร่างกายจะท�างานได้เท่า ที่ฟื้นได้เต็มที่หรือตามขีดความสามารถของร่างกาย เท่านัน้ หากต้องการให้รา่ งกายสามารถฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้ จ�าเป็นจะต้องใช้ตวั ช่วยในการฟืน้ ฟู หรือนัน่ ก็คอื เครือ่ ง กระตุน้ แม่เหล็กไฟฟ้า หรือ TMS เข้ามาช่วยในการรักษา ผูป้ ว่ ย”

เครือ่ งมือลดความเจ็บปวดก็สา� คัญไม่แพ้กนั ...

ในช่วงของการฟืน้ ฟูรา่ งกายของผูป้ ว่ ยหรือในระยะกึง่ เฉียบพลัน คุณหมอบอกว่า “การใช้เครือ่ งมือในการกายบำาบัดมีสว่ นสำาคัญทำาให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ ง ทนเจ็บปวด” และในผูป้ ว่ ยบางคนทีม่ อี าการเกร็งและปวดตามส่วนต่างๆ นักกายภาพบำาบัดจะมีอปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยลดการเกร็งและการปวดลงได้ หากเป็น อาการเกร็งของกล้ามเนือ้ อาจใช้การยืดตามกล้ามเนือ้ ทีเ่ กร็ง หรือให้ยาทีช่ ว่ ยลดการเกร็ง หรือใช้เทคโนโลยีทดี่ มี ากขึน้ ไปอีก ด้วยการใช้เลเซอร์กาำ ลัง สูงทีเ่ รียกว่า High-power Laser therapy ใช้ Shockwave therapy ก็ได้เช่นกัน ทีส่ ามารถเข้าไปลดการอักเสบหรือเกาะตัวของกล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งๆ หรือ ใช้เป็นเครือ่ งแม่เหล็กไฟฟ้า magnetic Stimulation ทีส่ ามารถช่วยลดได้ทงั้ การปวดการเกร็ง ซึง่ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยเหล่านี… ้ ปัจจุบนั กำาลังได้รบั ความ นิยมกันในมากในวงการแพทย์สากล 10

I-CARE

SEptEmbER 2017


stroke

How TMS woRKS เครือ่ ง TMS กับบทบาทส�าคัญในการฟืน้ ฟูโรคหลอด เลือดสมอง

Magnetic fields

tms coil Electic field

motor cortex tMs focus point Left dorselateral perfrontal cortex

TMS หรือ Transcranial Magnetic Stimulation เป็นเครือ่ งมือการกระตุน้ ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามแรงสูง เครือ่ งมือนีจ้ ะเข้ากระตุน้ ยังเปลือกสมอง ท�าให้เกิดการเหนีย่ วน�ากระแสไฟฟ้าในเซลล์สมอง ส่งผ่านไปยังเน็ตเวิรค์ ในสมองและส่งต่อผ่านไปยังร่างกาย ซึง่ ก่อนการรักษาด้วยเครือ่ งนีจ้ ะต้อง ท�าการหาจุดทีจ่ ะใช้ในการกระตุน้ ประสาทส่วนต่างๆ ก่อนว่าประสาทจุด ไหนมีผลกับกล้ามเนือ้ ส่วนไหน การกระตุน้ นีจ้ ะเข้าไปกระตุน้ ที่ Primary Motor Cortex หรือเส้นประสาทหลักในการสัง่ การของกล้ามเนือ้ เมือ่ มีการ กระตุน้ ด้วยเครือ่ ง TMS แล้ว กระแสไฟฟ้าทีส่ ง่ ผ่านไปยังร่างกายนีจ้ ะเข้าไป กระตุน้ การท�างานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ นัน้ ๆ สาเหตุทตี่ อ้ งใช้ เครือ่ งมือไปกระตุน้ ทีบ่ นหัวหรือเปลือกสมอง เพราะเปลือกสมองเป็นส่วน ทีค่ วบคุมเส้นประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามรูส้ กึ และการสัง่ การการ ท�างานของกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ เมือ่ มีการเหนีย่ วน�ากระแสไฟฟ้าในสมอง แล้ว กระแสไฟฟ้าจะวิง่ ไปตามเส้นทางต่างๆ ของเส้นประสาท อาจจะวิง่ ไป ตามแขนหรือขา หรือส่วนอื่นๆ ที่ถูกก�าหนดต�าแหน่งไว้ ท�าให้เกิดการ กระตุกของกล้ามเนือ้ ในต�าแหน่งทีโ่ ดนกระตุน้ ซึง่ การกระตุน้ นีเ้ ป็นเพียงแค่ การกระตุน้ เส้นประสาทให้กลับมาท�างานได้ปกติหรือกลับมาท�างานได้เร็วขึน้

ข้อดีหลักของการกระตุน้ ด้วยเครือ่ งมือ TMS คือ 1.ช่วยให้เกิดเซลล์สมองใหม่ขนึ้ ได้ 2.ทำาให้รากของเซลล์สมองมีการงอกยาวขึน้ มาได้ 3.สามารถป้องกันการตายของเซลล์สมองได้

เพราะฉะนัน้ แล้วการใช้เครือ่ งมือ TMS นีจ้ ะเข้าไปช่วยกระตุน้ การท�างานของ สมองและกล้ามเนือ้ ในช่วงทองหรือช่วงระยะกึง่ เฉียบพลันจะช่วยให้คนไข้ ฟืน้ ฟูตวั เองได้เร็วขึน้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั และการรักษาด้วยเครือ่ ง มือ TMS นีจ้ ะได้ผลดีมากกับ 3 อาการเท่านัน้ คือ แรงกล้ามเนือ้ จะดีขน้ึ การ พูดจะพูดได้เร็วมากขึน้ และสามารถดึงความรูส้ กึ ของร่างกายทีห่ ายไปซีก หนึง่ กลับมาได้เร็วมากขึ้น และคุณหมอทิง้ ท้ายกับเราไว้ว่า... “เมือ่ เปรียบ เทียบผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งมือ TMS ในการฟืน้ ฟูกบั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้ใช้เครือ่ งมือนี้ ช่วยแล้ว กลับพบว่าโดยเฉลีย่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งมือนีช้ ว่ ยให้การรักษาร่างกาย สามารถฟืน้ ฟูได้เร็วมากขึน้ กว่าเดิม 30-60% เลยทีเดียว” I-CARE

SEptEmbER 2017

11


I

B

eautiful

ขาสวยเพอร์เฟค

ไร้เส้นเลือดขอด ไม่ยากเลย

คงกวนใจสาวๆ ไม่น้อย หากใส่กระโปรงแล้วเผยให้ เห็นเส้นเลือดขอดเป็นกระจุกที่ขาท�าให้เรียวขาดูสวย น้อยลงไปถนัดตา บางคนเป็นเส้นเลือดขอดตัง้ แต่ตงั้ ครรภ์ คลอดน้องแล้วก็ยงั ไม่หาย นอกจากไม่สวยงาม แล้วยังท�าให้เสียความมัน่ ใจไปได้เยอะเลย I-Care ฉบับ นี้ คุณหมอจันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล แพทย์เฉพาะทาง ด้านผิวหนังและความงาม มีวิธีจัดการเส้นเลือดขอด แบบง่าย ๆ และปลอดภัยมาฝากกันค่ะ

เส้นเลือดขอดไม่จา� เป็นต้องเกิดที่ ผู ้ ห ญิ ง เป็ น เส้ น เลื อ ดขอด ขาเสมอไป มากกว่าผูช้ าย 3 เท่า ! เมื่ อ พู ด ถึ ง เส้ น เลื อ ดขอด หลายคนคงนึ ก ถึ ง บริเวณขาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเป็นจุดทีเ่ รา พบเห็นได้มากทีส่ ดุ แต่แท้จริงแล้วเส้นเลือดขอด หรือ Varicose veins สามารถพบได้ทบี่ ริเวณอืน่ ของร่างกายด้วย เช่น บริเวณผนังหน้าท้อง อุ้ง เชิงกราน โดยเส้นเลือดขอดเป็นโรคที่เกิดจาก ความผิ ด ปกติ ข องผนั ง เส้ น เลื อ ดด� า ภายใน เส้นเลือดด�า รวมไปถึงการอุดตันหรือการขวาง การไหลเวียนภายในเส้นเลือดด�าท�าให้เกิดการ คัง่ ของเลือด เลือดด�าไม่สามารถไหลกลับเข้าสู่ หัวใจได้ตามปกติ ต่อมาความดันทีส่ งู ขึน้ จะท�าให้ เลือดไหลล้นกลับมาสู่เส้นเลือดด�าชั้นตื้นใต้ ผิวหนังเกิดเส้นเลือดโป่งพอง จนสามารถมอง เห็นเส้นเลือดฝอยทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณ ขา หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน หรือ หากปล่อย ให้อาการเป็นมากขึ้น ก็จะยิ่งเห็นเส้นเลือดโป่ง พองชัดเจนยิง่ ขึน้ 12

I-CARE

SEptEmbER 2017

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ ายแล้ว ผู้ หญิงมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดขอดได้มากถึง 25-33% ส่วนผูช้ ายมีโอกาสเป็นเพียง 10-20% มีรายงานการเกิดโรคเส้นเลือดขอดได้สูงถึง 72% ในผูห้ ญิงวัย 60-69 ปี แต่ปจั จุบนั เพราะ พฤติกรรมการใส่สน้ สูง น�า้ หนักตัวทีม่ ากเกิน ไป รวมทัง้ อาชีพทีต่ อ้ งยืนหรือนัง่ ทัง้ วัน ท�าให้ คนอายุน้อยก็มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดเพิม่ จ�านวนมากขึน้ นอกจากนีใ้ นผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ที่ ต้องแบกรับน�้าหนักตัวที่มากขึ้นในเวลาไม่กี่ เดือนก็มปี ญ ั หาเส้นเลือดขอดกันค่อนข้างมาก ซึ่งหลังจากคลอดบุตรแล้วหลายคนก็ยังมี เส้นเลือดขอดทีต่ อ้ งตามมารักษาในภายหลัง แม้ว่าอาการของเส้นเลือดขอดจะดีขึ้นหลัง คลอดบุตรไปแล้ว 3 เดือนก็ตาม นอกจากนี้ เส้นเลือดขอดยังเป็นโรคที่เกิดได้จากอายุที่ มากขึน้ และพันธุกรรมด้วย

อาการและอาการแสดง

ในระยะเริม่ ต้นอาจยังไม่แสดงอาการอะไร เพียง แต่มองเห็นเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดขอดนูน คดเคี้ยวเป็นสีแดง ม่วงเข้มหรือสีฟ้าบริเวณขา ต่อมาเมือ่ เป็นมากขึน้ ผูป้ ว่ ยจะเริม่ มีอาการปวด หน่วง ปวดเมือ่ ยทีข่ า เท้า และขาบวมเมือ่ ยืนหรือ นัง่ ห้อยเท้าเป็นเวลานาน ๆ โดยจะรูส้ กึ ดีขนึ้ เมือ่ พักและยกขาสูง ผิวหนังบริเวณนั้นจะมีอาการ คัน แสบ สีเปลีย่ นเป็นสีคล�า้ บางคนเกิดเป็นผืน่ คันอักเสบ หากเป็นรุนแรงสามารถเกิดแผลเรือ้ รัง และติดเชือ้ ตามมาได้


Varicose Veins เช็คดูหน่อยว่าอะไรท�าให้เราเป็นเส้นเลือดขอดได้บา้ ง? พันธุกรรม: ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรคเส้นเลือดขอด จะท�าให้มโี อกาส

เสีย่ งเป็นโรคได้มากกว่าคนทัว่ ไป และ 50% ของผูป้ ว่ ยโรคเส้นเลือดขอดมัก จะมีประวัตคิ รอบครัวร่วมด้วย เชือ้ ชาติ: มักพบเส้นเลือดขอดในชาวตะวันตกมากกว่าชาวเอเชีย อายุ: พบความเสือ่ มของลิน้ ในเส้นเลือดด�าและผนังเส้นเลือดด�าตามอายุที่ มากขึน้ การตัง้ ครรภ์: เมือ่ ทารกเจริญเติบโตมากขึน้ ในครรภ์มารดา จะมีแรงกดไป ยังเส้นเลือดด�าของมารดา ท�าให้เกิดเส้นเลือดขอดตามมาได้ หากตัง้ ครรภ์มา แล้วหลายครัง้ ก็จะเพิม่ โอกาสการเกิดเส้นเลือดขอดเพิม่ มากขึน้ เพศหญิง: ทัง้ จากการตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้กล่าวไปแล้ว ภาวะหมดประจ�าเดือน การ กินยาคุมก�าเนิด ล้วนท�าให้มกี ารเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนทีท่ า� ให้เพศหญิงมี โอกาสเป็นเส้นเลือดขอดมากกว่าเพศชาย อาชีพ: ส�าหรับคนที่ท�างานแล้วต้องนั่งหรือยืนนาน ๆ ก็ยิ่งมีโอกาสเกิด เส้นเลือดขอดมากขึน้ เท่านัน้ น�้าหนักตัว: ยิ่งน�้าหนักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความดันในเส้นเลือดด�า ซึ่ง เป็นต้นเหตุของเส้นเลือดขอดได้มากเท่านัน้ ขาดการออกก�าลังกาย: เป็นสาเหตุทที่ า� ให้กล้ามเนือ้ ขาเสือ่ มลงจนไม่มี ประสิทธิภาพในการพยุงเส้นเลือดด�าและการไหลเวียนของเลือดทีข่ าไม่ดี การบาดเจ็บทีบ่ ริเวณขา: ซึง่ อาจเกิดความเสียหายแก่ลนิ้ ภายในเส้นเลือด ด�า ท�าให้เลือดไหลเวียนไปได้ไม่ดี เกิดเส้นเลือดขอดตามมา

วิธรี กั ษาเส้นเลือดขอดแบบไม่ตอ้ งผ่าตัด

นอกเหนือจากการใส่ถงุ น่องเส้นเลือดขอด (Compression stockings) ทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ในการสร้างแรงดันบริเวณข้อเท้าตัง้ แต่ 20 มม.ปรอท ขึน้ ไปแล้ว ในปัจจุบนั การรักษา เส้นเลือดขอดทัง้ ปลอดภัยและไม่ตอ้ งยุง่ ยาก โดยเฉพาะวิธดี งั กล่าวเหล่านี้

การฉีดยาทีเ่ ส้นเลือดด�าที่ การใช้เลเซอร์ การใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ขอด (Sclerotherapy) เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ส� า หรั บ คนที่ หรือ แสงเลเซอร์ เข้าไป เป็นการฉีดยาที่ชื่อว่า เอธอก ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย ภายในเส้นเลือด (Endซีสเครอล (Aethoxysklerol injection) เข้าไปในเส้นเลือด ขอดเพื่ อ ท� า ลายผนั ง ของ เส้นเลือดขอดทีโ่ ป่งพองให้ยบุ และมี อ าการดี ขึ้ น เหมาะ สำาหรับ คนทีม่ เี ส้นเลือดขอด ขนาดเล็ ก ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร หรือเส้นเลือดขอด ขนาดเล็กมากประมาณ 0.5 มิลลิเมตร โดยยังไม่ปรากฎ ความผิดปกติของลิ้นภายใน เส้นเลือดด�า การรักษาวิธนี ไี้ ม่ เหมาะกับคนทีแ่ พ้ยาฉีด หรือ มีอาการเส้นเลือดบริเวณทีจ่ ะ รั ก ษ า เ กิ ด ก า ร อั ก เ ส บ เฉียบพลันร่วมด้วย

ไม่ต้องมีแผลเป็น โดยการใช้ Long-pulsed Nd: YAG laser ที่ มีคลื่นความยาว 1,064 นาโน เมตร หรือ Long-pulsed alexandrite laser ทีม่ คี ลืน่ ความยาว 755 นาโนเมตร ในการรักษา โดย พลังงานเลเซอร์จะถูกเปลีย่ นเป็น พลังงานความร้อนเข้าไปท�าลาย ผนังเส้นเลือดให้เลือนหายไป แต่ อาจจะต้องท�าซ�า้ หลายครัง้ ถึงจะ เห็นผลทีช่ ดั เจน เหมาะสำาหรับ คนที่มีเส้นเลือดขอดขนาดเล็ก กว่า 3 มิลลิเมตร และเส้นเลือด อยูใ่ นชัน้ ตืน้ เท่านัน้ ถ้าใหญ่หรือ ลึกกว่านีจ้ ะไม่คอ่ ยเห็นผลและมี โอกาสกลับมาเป็นซ�า้ ได้งา่ ย

ovenous radiofrequency หรือ laser ablation) เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ที่ ไ ด้ ผ ลดี ปลอดภัย โดยไม่ต้องผ่าตัด แพทย์ จ ะใช้ วิ ธี ก ารเจาะรู ขนาดเล็ ก ผ่ า นที่ บ ริ เ วณ ผิวหนัง แล้วใส่สายน�า หรือ สาย Fiberoptic ที่สามารถ เปลีย่ นพลังงานดังกล่าว มา เป็นพลังงานความร้อนใน การสลายเส้นเลือดขอด หลัง การรักษาเส้นเลือดขอดจะ ยุ บ ตั ว ลงครึ่ ง หนึ่ ง และจะ ค่อยๆ ยุบตัวลงอีกภายใน 6-8 สัปดาห์

Beauty tips do’s & don’ts

พญ.จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล แพทย์เฉพาะทางด้าน ผิวหนัง และความงาม

ป้องกันไว้ ถ้าไม่อยาก มีเส้นเลือดขอดกวนใจ หลังจากที่ได้ทราบสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิด เส้นเลือดขอดข้างต้นแล้วนัน้ เราคงไม่สามารถป้องกัน การเกิดเส้นเลือดขอดได้ 100% แต่เราสามารถลดอัตรา การเกิดเส้นเลือดขอดได้โดย หมั่นออกก�าลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้ แข็งแรง เพือ่ ให้สามารถช่วยบีบตัวให้เลือดไหลกลับเข้า สูห่ วั ใจได้ดขี นึ้ ควบคุมน�้าหนัก หากท�าได้ควรควบคุมน�้าหนักให้มี BMI (Body Mass Index) ไม่เกิน 23 เพราะภาวะ น�้าหนักเกินหรืออ้วน จะเพิ่มความดันในช่องท้องให้ สูงขึน้ การไหลกลับของเส้นเลือดด�าก็จะยากขึน้ ท�าให้ เกิดเส้นเลือดขอดได้งา่ ย หลีกเลีย่ งการยืนหรือนัง่ เป็นเวลานานๆ หากจ�าเป็น ก็ควรขยับขา เหยียดขา เปลี่ยนท่าทาง ลุกเดินบ่อยๆ ทุก 30 นาที ไม่นงั่ ไขว่หา้ งหรือนัง่ ห้อยเท้าเป็นเวลานาน หากจ�าเป็น ควรหาแท่นหรือที่รองขาด้านล่าง เพื่อยกให้เท้าสูงขึ้น ช่วยการไหลกลับของเลือดด�า นอนยกเท้าให้สงู กว่าระดับหัวใจ (หน้าอก) เพือ่ ช่วย ให้เลือดไหลกลับสูห่ วั ใจได้ดขี นึ้ เลีย่ งการใส่เท้ารองส้นสูง ไม่สวมใส่เสือ้ ผ้าทีร่ ดั แน่น จนเกินไป โดยเฉพาะกางเกงทีฟ่ ติ หรือรัดบริเวณขาหนีบ และเอว ส�าหรับผู้ที่เริ่มเป็นเส้นเลือดขอดในระยะแรก แนะน�า ให้ใส่ถุงน่องส�าหรับเส้นเลือดขอด (Compression stockings) ที่มีคุณสมบัติในการสร้างแรงดันบริเวณ ข้อเท้าตั้งแต่ 20 มม.ปรอท ขึ้นไป ในระหว่างที่ต้องยืน ท�างานเป็นเวลานานๆ หรือในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ และหากมีอาการขาบวม ให้ลดการบริโภคเกลือและ ความเค็มลง การรักษาเส้นเลือดขอดไม่ได้ยงุ่ ยากหรือ น่ า กลั ว อย่ า งที่ คิ ด ส� า หรั บ คุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ป ั ญ หา เส้นเลือดขอดกวนใจ หรืออยากมีเรียวขาที่สวยใส ไร้เส้นเลือดขอด ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเพื่อขอค�าปรึกษาและแนวทางการรักษาที่ถูกวิธี I-CARE

SEptEmbER 2017

13


I

S

port

RUN RUN! เรารวบรวม 7 เทคนิคการวิ่งที่คุณ

ต้องไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆ...มาให้ลอง สาวกนักวิ่งขาประจ�าน่าลองดูนะ... เรารู้ว่าบางข้ออาจจะฟังดูแปลกไปหน่อย แต่ เชือ่ ไหมว่าเทคนิคต่อไปนีท้ ดสอบมาแล้วจากเหล่าเทรนเนอร์ นักวิง่ มืออาชีพ โค้ช ชื่อดัง และแม้กระทั่งคุณหมอด้านกายภาพในต่างประเทศ ลองเลือกทีละข้อแล้ว เอาไปปรับใช้กับการวิ่งครั้งต่อไปของคุณกันเลยดีไหม

1

ฝึกผ่อนคลาย การก�ามือด้วย ม้วนกระดาษ

ทีเ่ ท้าหลังอยูท่ ี่ 9 นาฬิกา การสับเท้า พัก 10 วินาที ท�า 8 รอบเป็น 1 เซ็ต เป็นวงแบบนีเ้ ขาบอกว่าเป็นรูปแบบ ท�าให้ครบ 3-5 เซ็ตต่อวัน เทรนเนอร์ การวิง่ ทีเ่ พอร์เฟคท์ทสี่ ดุ เคนดร้า คอปปี้ ฟิทซ์เจอรัลด์ บอก ว่าการวิง่ เร็วขึน้ ในเวลาอันสัน้ อย่าง วิ่งถอยหลัง Tabata Program ช่วยลดไขมันได้ ใครสังเกตตัวเองแล้วพบว่าเวลาวิง่ และสไลด์ข้างบ้าง ดียงิ่ กว่าเดิมอีก เรามักจะเกร็งร่างกายช่วงบน รูไ้ หม ว่านั่นท�าให้คุณเหนื่อยเร็วขึ้นเป็น สองเท่า ลองมาฝึกผ่อน Upper ซินดี้ สแลนสกี้ นัง่ วิง่ อาชีพแนะน�า เก็บนิ้วโป้งบน Body ด้วยทริคง่ายๆ อย่างการม้วน ว่า ลองวิ่งถอยหลังและสไลด์ข้าง ก�าปั้นอย่าให้ชี้ กระดาษ A4 แล้วก�าไว้ขณะวิง่ ด้วย บนเครื่องวิ่งสัปดาห์ละครั้ง เพื่อ ออกมา กระตุ ้ น กล้ า มเนื ้ อ และเส้ น เอ็ น ใน ความเร็วเต็มสปีด “หากผ่านไปสอง สามนาที จะพบว่ากระดาษมีรอย บริเวณที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เชือ่ ไหมว่าเทคนิคทีอ่ อกจะแปลกนี้ ยับยู่ยี่ แปลว่าคุณก�าลังเกร็งช่วง ให้ซัพพอร์ตการท�างานของกล้าม โด่งดังขึ้นมาจากนักวิ่งคนดังและ ไหล่และแขนมากเกินไปขณะวิ่ง” เนื้อที่ใช้ประจ�าได้ดีขึ้น การสไลด์ โค้ชอย่าง อัลแบร์โต ซาลาซาร์ เขา แอนดรู แชดดิค Personal Trainer ข้างยังเป็นเทคนิคหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้แกน บอกว่าหลายคนไม่รู้ตัวว่ามักจะชี้ จากเท็กซัส สหรัฐอเมริกา บอกมา กลางล�าตัวแข็งแรงขึน้ ด้วย นิว้ โป้งออกมาขณะวิง่ และมันมีผล ต่อเนือ่ งท�าให้กล้ามเนือ้ ด้านหน้าขา ลองใช้เทคนิค แข็งเกร็งโดยไม่รตู้ วั สับเท้าเป็นวง

2

แบบเข็มนาฬิกา

แอนดรู แชดดิก บอกว่าลองนึกถึง การปัน่ จักรยานก็ได้ คือจังหวะทีย่ ก เท้าขึน้ สูงสุดอยูท่ ี่ 12 นาฬิกา แล้ว ก้าวไปข้างหน้าที่ 3 นาฬิกา เมือ่ เท้า แตะพืน้ จะอยูท่ ี่ 6 นาฬิกา ในขณะ

14

I-CARE

3 4

5

tabata training

6

ฝึกก�าลังนิ้วเท้าให้ แข็งแกร่ง

ถ้ายังไม่รจู้ กั เทคนิค Tabata มันคือ การเวิรค์ เอ้าท์แบบ High Intensity Interval Training ทีม่ รี ะยะเวลาการ นิว้ เท้าทีแ่ ข็งแรงจะช่วยป้องกันการ ฝึกที่สั้นและตายตัว แนะน�าว่าให้ บาดเจ็ บ จากการวิ่ ง และเพิ่ ม ลองวิ่งแบบความเร็วสูง 20 วินาที สมรรถภาพให้เราวิง่ เร็วขึน้ ได้ จอช

SEptEmbER 2017

ไซโทเมอร์ เ จ้ า ของสถิ ติ ก ารท� า Burpee หนึ่งหมื่นครั้ง แนะน�าว่า ลองฝึกความแข็งแรงนิ้วเท้าด้วย การเหยียบบนผ้าขนหนูเป็นแนว ยาว แล้วค่อยๆ ใช้นิ้วเท้าขยุ้มผ้า ขนหนูทั้งหมดเข้าหาตัวจนสุดแรง ถ้าให้ดคี วรท�าทุกวัน

7

รองเท้าวิ่ง... ไม่เอามาใส่เดิน

ดร. เลวี่ แฮริสสัน ศาสตราจาร์ดา้ น ศัลยกรรมกระดูกและข้อบอกว่า เวลาเราเดินกับวิ่ง การเคลื่อนไหว ของข้ อ และกระดู ก ต่ า งๆ จะไม่ เหมื อ นกั น โดยสิ้ น เชิ ง ถ้ า อยาก ให้ ก ารวิ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย รองเท้าวิง่ ของเรา ก็ไม่ควรเอามันมา ใส่เดินไปไหนมาไหน ให้เก็บรองเท้า คูน่ นั้ เพือ่ ใส่วงิ่ เท่านัน้


sUmmer sport ask t the exper

น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระดูก

วิธีป้องกันการบาดเจ็บ จากการออกก�าลังกาย

ตรวจสุขภาพ เผือ่ มีโรคประจ�า ตัวทีต่ อ้ งระวังในการออกก�าลังกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เพื่อดูว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง แค่ไหน

ศึกษาวิธีออกก�าลังกายหรือ เล่นกีฬาชนิดนั้นให้ละเอียด เพือ่

ลดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ใช้ อุ ป กรณ์ กี ฬ า และเครื่อง ป้องกันที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน เช่นรองเท้าวิ่งระยะไกล ควรมีพื้น หนา นุม่ ยืดหยุน่ การฝึกซ้อม ควรเริ่มเล่นเบาๆ ไม่หกั โหม เพือ่ ให้รา่ งกายได้ปรับตัว ไม่ลืมวอล์มอัพร่างกาย เพื่อ ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ลดความ เสีย่ งจากการบาดเจ็บ ออกก�าลังกายเสร็จ อย่าลืมที่ จะ cool down เพือ่ ให้หวั ใจค่อยๆ เต้นช้าลงจนปกติ

I-CARE

SEptEmbER 2017

15


I

H

EALTHY

Healthy Diet iDeaS

ไอเดียดีๆ ไดเอตแบบสุขภาพดี

ไม่พึ่งยาลดความอ้วน

ไม่วา่ ใครก็อยากจะมีหนุ่ ดีกนั ทัง้ นัน้ แต่บางคนหันไปใช้ทางลัดในการลดน�า้ หนักอย่างยาลดความอ้วนโดยไม่ทนั ได้ศกึ ษาถึงข้อดีขอ้ เสีย จนสุดท้ายต้องมานัง่ น�า้ ตาตกกับผลลัพธ์ทแี่ ย่กว่าเดิม I-Care ฉบับนีจ้ งึ อยากน�าไอเดีย ดีๆ มาแชร์ ว่าเทคนิคไดเอตแบบไหนทีท่ า� ให้สขุ ภาพดี เฮลท์ตกี้ นั แบบยัง่ ยืนบ้าง

iDea # 1 ลด “น�า้ ตาล” ลด “คาร์บ”

เวลาทีเ่ ราทานอาหารเข้าไป อินซูลนิ หรือฮอร์โมนทีต่ บั อ่อนสร้างขึน้ มาเพือ่ ควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดก็จะส่งสัญญาณให้เซลล์ในร่างกายเปิดรับ กลูโคสเข้าไปใช้กลายเป็นพลังงาน ซึง่ กลูโคสทีเ่ หลือจากการใช้งานก็จะถูก เก็บไว้ในเซลล์ไขมัน นัน่ แปลว่ายิง่ เรากินน�า้ ตาลและแป้งเข้าไปเกินความ จ�าเป็นมากเท่าไหร่ กลูโคสก็จะยิง่ ถูกเก็บไว้มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะเดียวกัน ถ้าเราลดปริมาณน�้าตาลและคาร์โบไฮเดรตได้ ระดับอินซูลินก็จะลดลง คราวนีร้ า่ งกายก็จะเริม่ ดึงไขมันทีเ่ ก็บไว้ออกมาใช้งานแทน และความอยาก อาหารก็จะลดลงตามไปด้วย คราวนี้น�้าหนักก็จะหายไปเองโดยที่เราไม่ รูส้ กึ โหย 16

I-CARE

SEptEmbER 2017

iDea # 2 จัด“โปรตีน”“ไขมัน”และ“ผักโลว์คาร์บ”ให้ครบ

อย่างทีร่ กู้ นั ดีวา่ ในหนึง่ มือ้ เราควรได้รบั สารอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นที่ โปรตีน ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ ไก่ เนือ้ หมู เนือ้ วัว ปลาแซลมอน อาหารทะเล หรือ ไข่ทอี่ ดุ มไปด้วยโอเมก้า 3 เพราะโปรตีนจะช่วยกระตุน้ การท�างานของระบบ เผาผลาญของร่างกาย ส่วน “ไขมัน” ก็เป็นสิง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้ เพราะร่างกาย ก็ยงั ต้องการไขมันดี ซึง่ มีในน�า้ มันมะพร้าว น�า้ มันมะกอก น�า้ มันอะโวคาโด และสุดท้ายคือ “ผัก Low-Carb” อย่างบล็อกโคลี่ กะหล�า่ ปลี ดอกกะหล�า่ คะน้า ผักโขม แตงกวา ขึน้ ฉ่าย ผักพวกนีด้ ตี อ่ ร่างกายทัง้ นัน้ แล้วก็ไม่ตอ้ ง กลัวอ้วน เพราะต่อให้กนิ เป็นกิโลๆ คาร์โบไฮเดรตก็ไม่มที างเกิน 20-50 กรัม ต่อวัน


Diet iDeas iDea # 3 ยกเวทอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่ออาทิตย์

การจะลดน�า้ หนักไม่จา� เป็นต้องโหมออกก�าลังกาย สูตรทีด่ คี อื ควรออกก�าลัง กายให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-4 ครัง้ ไม่ตอ้ งถึงกับเข้าคลาสออกก�าลัง กายหนักๆ เป็นชัว่ โมงๆ แค่การวอร์มอัพ ยกเวทสร้างกล้ามเนือ้ และยืด กล้ามเนือ้ เท่านัน้ ก็เพียงพอ ส�าหรับใครทีไ่ ม่คนุ้ กับการออกก�าลังกายในยิม อาจลองมองหาเทรนเนอร์สว่ นตัวคอยให้คา� แนะน�าทีถ่ กู ต้องก็ไม่ผดิ ข้อดี ของการยกเวทคือมันจะช่วยเบิรน์ แคลอรีแ่ ละกระตุน้ การท�างานของระบบ เผาผลาญ แต่สา� หรับใครทีไ่ ม่ชอบสายนีอ้ าจจะหันมาลองสายคาดิโออย่าง วิง่ หรือว่ายน�า้ ดูกไ็ ด้เหมือนกัน

iDea # 4 อย่า “อด” เพือ่ จะ “ลดน�า้ หนัก”

อันนี้เป็นเหมือนกฎเหล็กที่อยากให้ทุกคนท่องไว้ให้ขึ้นใจ เพราะการอด อาหารนัน้ มีผลเสียมากกว่าทีค่ ดิ ไม่วา่ จะเป็นโอกาสในการขาดสารอาหาร ที่จะท�าให้ทุกส่วนของร่างกายอ่อนแอลงเพราะไม่มีสารอาหารในการ ซ่อมแซม เมือ่ ไม่มอี าหาร เราก็จะรูส้ กึ ขาดพลังงาน ไม่อยากท�าอะไร ไม่มี เรีย่ วแรง และร่างกายก็จะลดระดับการเผาผลาญลงโดยอัตโนมัติ และเมือ่ ไม่มอี าหารตกถึงท้อง แน่นอนว่า “โรคกระเพาะ” ย่อมถามหา เพราะเมือ่ ไม่มอี าหารให้ยอ่ ย น�า้ ย่อยก็จะออกมาย่อยผิวกระเพาะแทน นีย่ งั ไม่รวมถึง การท�างานของระบบย่อยอาหารและขับถ่ายทีจ่ ะท�างานน้อยลงจนเกิดเป็น ปัญหาได้

iDea # 5 เริม่ “จดจ�า” เพือ่ ตามหา “ความพอดี”

บางครัง้ คนเราก็ไม่รหู้ รอกว่าวันๆ ตัวเองกินอะไรไปบ้าง ปริมาณแคลอรีเ่ กิน กว่าทีร่ า่ งกายต้องการจริงๆ มากน้อยแค่ไหน แม้แต่บางทีทเี่ ราคิดว่า เราก็ เน้น “โปรตีน” กินอาหาร “โลว์คาร์บ” หรืออะไรก็ตามแต่ แต่สดุ ท้ายปรากฏ ว่าเรากินมากหรือน้อยกว่าทีค่ าดไว้ เพราะฉะนัน้ การหัดทีจ่ ะสังเกตข้อมูล โภชนาการของสิง่ ทีเ่ รากินนัน้ เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควรเริม่ ท�า แรกๆ มันอาจจะ ยาก แต่พอผ่านไปซักพัก ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเราจะเริม่ สังเกตเห็นความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนมากขึน้

ask t the exper

คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร

รู้หรือไม่? อาหารแบบไหนควรกินก่อน ออกก�าลังกาย

อาหารก่อนการออกก�าลังกายนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการ ออกก�าลังกาย เช่น การวิ่ง เดินเร็ว (cardio) หรือการ Weight Training ซึ่งจะใช้สัดส่วนพลังงานที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปควร รับประทานอาหารมื้อเล็กๆ ก่อนออกก�าลังกายประมาณ 1-3 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้จุกหรือเสียดท้องขณะที่ออกก�าลังกาย ซึ่ง อาจเลือกเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และโปรตีนที่เป็น แหล่งพลังงาน เช่น โจ๊กหมูใส่ไข่ ขนมปังโฮลวีททูน่า ซีเรียล หรือข้าวโอ๊ตผสมผลไม้ใส่นม เพือ่ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้ และ ลดโอกาสในการบาดเจ็บที่รุนแรง I-CARE I-CARE SEptEmbER JUNE 2017

17


S

I

Exclusive tory

เพราะความตัง้ ใจทีอ่ ยากจะรักษาคนไข้ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ จึงมีผมในทุกวันนี!้ I-Care ฉบับนีเ้ ราจะพาไปพบกับ นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์ววิ ฒ ั นา นนท์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และ ความตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาคนไข้ให้หายป่วยด้วยก�าลังกายและก�าลังใจ ทีม่ ี พร้อมกับปณิธานทีต่ งั้ ไว้ตงั้ แต่ทเี่ รียนจบคณะแพทย์ฯ

“เด็กแว่น” กับการหล่อ หลอมให้ตัวเองจะต้อง เป็นแพทย์

คุณหมอปัณณวิชญ์เล่าเรื่องย้อน กลั บ ไปเมื่ อ ตอนเป็ น เด็ ก อายุ ประมาณ 10 ขวบ ในสมัยนัน้ ค่านิยม หรื อ ภาพติ ด ตาของหมอรั ก ษา คนไข้จะต้องเป็นหมอใส่แว่น และ เราก็รกู้ นั อยูแ่ ล้วว่าการจะเป็นหมอ ได้จะต้องเรียนเก่ง ซึง่ ในตอนนัน้ คุณ หมอก็เริ่มใส่แว่นแล้ว และยังเป็น เด็กทีใ่ ส่แว่นอยูค่ นเดียวในชัน้ ด้วย บวกกับความทีว่ า่ คุณหมอเป็นเด็ก เรียนเก่ง หลายคนจึงมองว่าคุณ หมอปัณณวิชญ์โตขึน้ ไปจะต้องเป็น หมอแน่นอน ท�าให้คุณหมอเริ่ม ซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาว่า ตัวเองจะต้องเป็นหมอ จนกระทั่ง ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงได้เลือก สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และใน ที่สุดก็สอบติดหมอที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยด้วยคะแนนอันดับที่ 3 ของประเทศ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้น ของ “นายแพทย์ ” ปั ณ ณวิ ช ญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์เป็นต้นมา...

ท�าไมต้องเป็นแพทย์ดา้ น เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู?

หลั ง จากที่ คุ ณ หมอปั ณ ณวิ ช ญ์ 18

I-CARE

ได้ ยิ น ค� า ถามนี้ ไ ปก็ นิ่ ง ไปสั ก พั ก และเริม่ เล่าถึงสมัยทีค่ ณ ุ หมอก�าลัง เรียนแพทย์อยู่ ในตอนนั้นก�าลัง เรียนแพทย์ปี 4 อยู่ ซึง่ เรียนแพทย์ มาตัง้ 4 ปีแต่กย็ งั ไม่ได้สนใจหรือมี ความชื่ น ชอบในการเป็ น แพทย์ สาขาใดๆ และในสมัยนัน้ ก็เป็นช่วง กลียคุ หรือเกิดเหตุการณ์ “6 ตุลา” ปี พ.ศ. 2519 คุณหมอเป็นหนึง่ ใน นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข ้ า ไ ป อ ยู ่ ใ น ป ่ า เหตุการณ์ตอนที่เข้าไปอยู่ในป่านี้ เองท�าให้คณ ุ หมอได้ทกั ษะ “การฝัง เข็ม” หลังจากนัน้ คุณหมอก็มโี อกาส ได้กลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย อีกครัง้ จนกระทัง่ ตอนเรียนจบคุณ หมอจึงตัดสินใจว่า... “เราจะเปิด คลินิกเป็นแพทย์รักษาโรคทั่วไป” แต่ทา้ ยทีส่ ดุ คุณหมอกลับไม่ได้เปิด คลินกิ เป็นของตัวเอง เพราะเพือ่ นได้ มาเตือนสติถึงความเชี่ยวชาญใน การฝั ง เข็ ม ของตน และนี่ คื อ จุ ด เปลีย่ นทีส่ า� คัญทีท่ า� ให้คณ ุ หมอเข้า สู่เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยความมุ่งมั่น ตั้ ง ใจ “เพราะการแพทย์ แ ผน ปัจจุบันไม่มีการฝังเข็ม จึงอยากที่ จะเอาการฝังเข็มไปพัฒนาและใช้ ในการแพทย์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ มากกว่านี้ สาขาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟูมี การน�าเครือ่ งไฟฟ้ามาช่วยในการฝัง

SEptEmbER 2017

เข็มได้ และยังสามารถช่วยลดความ เจ็ บ ปวดได้ จึ ง ตั ด สิ น ใจเรี ย น เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อน�า ความรูข้ องการแพทย์แผนปัจจุบนั มาประสานเข้ากับการแพทย์แผน ตะวันออกทีค่ ณ ุ หมอได้เรียนมาเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั การแพทย์แบบตะวัน ตก หรื อ เรี ย กง่ า ยๆ ว่ า ประยุ ก ต์ เอาการฝังเข็มหรือการแพทย์ทาง เลือกท�าให้กลายเป็นการแพทย์ แผนปัจจุบนั นัน่ เอง”

เ รี ย น จ บ ม า ท� า ง า น คอมพิวเตอร์... ก่อน เป็นหมอซะอีก

หลังจากเรียนจบมาได้สกั ระยะหนึง่ คุณหมอก็มโี อกาสได้ไปท�างานด้าน คอมพิวเตอร์สารสนเทศต่างๆ คุณ หมอกลับรูส้ กึ ว่า... การท�างานเป็น หมอเหมือนเป็นอาชีพเสริมของตัว เองมากกว่า เพราะด้วยความชอบ การคิดค�านวณ ตอนท�าวิทยานิพนธ์ ก่อนเรียนจบแพทย์ คุณหมอปัณณ วิ ช ญ์ เ ป็ น คนเดี ย วในรุ ่ น ที่ ท� า วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “หลักสูตรการสอน เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู” ท�าลงคอมพิวเตอร์ และน� า เสนออาจารย์ ซึ่ ง ความ สามารถของคุณหมอไม่เพียงแค่ พิมพ์รายงาน หรือท�างานส่งผ่าน


interView คอมพิวเตอร์แค่นนั้ ถ้านึกย้อนไปในสมัย ที่ มี ก ารน� า คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาใช้ ใ น ประเทศไทยแรกๆ คุณหมอปัณณวิชญ์ ได้ ใ ช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ ทดลองต่างๆ จนน�าโปรแกรมการค้นหา ค�าใส่ลงไปในวิทยานิพนธ์ด้วย เพื่อให้ สามารถค้นหาสิง่ ทีต่ อ้ งการอ่านในนัน้ ได้ ง่ายๆ แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณหมอปัณณ วิ ช ญ์ ก็ ไ ด้ ก ลั บ เข้ า ไปท� า งานในด้ า น เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูอย่างเต็มตัว ด้วยเพราะ ว่ารุน่ น้องของคุณหมอทีเ่ ป็นหัวหน้าศูนย์ เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูทโี่ รงพยาบาลราชวิถไี ด้ ลาออกพอดี คุณหมอจึงได้มโี อกาสเข้า มาเป็นหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูทนี่ ี่ และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถและประยุกต์ ความรู้ที่ตัวเองมีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนกลายเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างมากในทีส่ ดุ

ความกดดั น ในการรั ก ษา คนไข้

นพ.ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู

ตลอดช่วงระยะเวลาแรกๆ ทีค่ ณ ุ หมอเริม่ เข้ามาท�างานในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณหมอก็รสู้ กึ ถึงความหดหูแ่ ละกดดัน ส�าหรับการรักษาคนไข้มาตลอด เพราะ ท่านรู้ถึงขีดจ�ากัดในการรักษาคนไข้ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่คอ่ ยได้ผลดี ตามทีค่ ณ ุ หมอคาดหวังมากเท่าไหร่นกั เพราะว่าในสมัยก่อนความรู้ทางการ แพทย์ยงั ไม่ได้พฒ ั นามากและไมได้รบั การสนับสนุนเท่าทีค่ วร การรักษาในช่วง แรกๆ จึงท�าได้เพียงให้คา� แนะน�าในการ ปฏิบตั ติ วั และการป้องกันไม่ให้โรคต่างๆ กลับมาเกิดซ�า้ การรักษาด้านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูหลายๆโรคจึงเป็นแค่การแก้อาการ เพียงชั่วคราว ไม่สามารถรักษากลุ่ม คนไข้ทเี่ ป็นเรือ้ รังได้ จนกระทัง่ คุณหมอ ได้มโี อกาสใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามทันสมัย ความกดดันหรือความรู้สึกไม่ดีที่เคยมี มาตลอดชีวติ ของการเป็นหมอก็หายไป ในทันที เพราะมีเครือ่ งมือในการรักษาที่ ทันสมัยอย่างเช่น เครือ่ ง TMS ท�าให้การ รักษาคนไข้มีการพัฒนาขึ้นแบบก้าว กระโดด ไม่ใช่แค่เพียงรักษาให้หายได้ แต่ยงั ท�าให้หายได้รวดเร็วมากกว่าเดิม

และใช้เวลาในการรักษาสัน้ มาก ส่งผล ให้คนไข้ไม่ต้องเข้ามารับการรักษา บ่ อ ยๆ และด้ วยความทั น สมัยของ เครื่ อ งนี้ ก็ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ก ารฟื ้ น ฟู ร่ า งกายของคนไข้ ซ ่ อ มแซมตั ว เอง เร็วขึน้

ความในใจ... ทีอ่ ยากบอก ทุกคน

สิง่ ทีค่ ณ ุ หมออยากบอกกับทุกคนมาก ทีส่ ดุ คือ “อยากให้ทกุ คนเข้าใจถึงโรค หลอดเลื อ ดสมองจริ ง ๆ แม้ ว ่ า โรค หลอดเลือดสมองจะมีหลายระยะ แต่ ระยะที่ส�าคัญที่สุดคือ ระยะป้องกัน” คุณหมอเน้นในเรื่องการส่งเสริมสุข ภาพให้รา่ งกายแข็งแรงอยูเ่ สมอ เพราะ มีความส�าคัญมากหรือถ้าเทียบน�า้ หนัก กันแล้ว การป้องกันมีความส� าคัญ มากกว่าการรักษาและฟื้นฟูเสียอีก การทีเ่ ราสามารถก�าจัดหรือเลีย่ งปัจจัย เสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโรคหลอดเลือด สมองได้อย่างเช่น โรคความดันโลหิต สูง หรือโรคเบาหวานทีค่ นไทยเป็นกัน มากได้ ก็ทา� ให้เปอร์เซ็นต์การเป็นโรค หลอดเลือดสมองน้อยลงไปเยอะ แต่ ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึน้ มา จริงๆ สิ่งที่ควรรู้มากที่สุดคือ “FAST” Face คือ ปากเบี้ยว, Arm คือ แขน ขาอ่อนแรง, Speech คือ พูดไม่ชัด, Time คือ เวลา จะต้องพาคนทีเ่ ป็นโรค หลอดเลือดสมองเข้ามารักษาให้ทัน เวลาภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเกิด อาการ เพือ่ ไม่ให้สมองถูกท�าลายหรือ บาดเจ็บมากขึ้น สุดท้าย... คุณหมอ ปัณณวิชญ์พดู ถึงการรักษาโรคหลอด เลือดสมองในขัน้ ฟืน้ ฟูไว้วา่ “ถ้าเกิดคน ใกล้ตวั หรือเราเป็นจริงๆ อย่าเพิง่ ท้อใจ หรือผิดหวัง เพราะปัจจุบนั วิธกี ารรักษา เพือ่ การฟืน้ ฟูให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับมา ใช้ชวี ติ ได้ปกติ มีดว้ ยกันหลายวิธี แต่ท่ี ท่านแนะน�าและอยากจะให้ทกุ คนได้ เปิดใจลองใช้ดคู อื เครือ่ ง TMS ทีช่ ว่ ย กระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ เร็วขึ้น ท�าให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ เร็วขึน้ และกลับมาใช้ชวี ติ แบบเดิมได้ เร็วขึน้ ด้วย”

I-CARE

SEptEmbER 2017

19


I

S

tyle

e c v a H t พอก น ั s Mu ที 3 ททีี่เฮ่ใส่แลล้ธวเสี์ตยี้แสุถขมภาพอ...ินกว่า fashion items

D e g Han

มาเปลี่ยนเป็น st yle

เรามีเหตุผลเสมอถ้าเราจะแนะน�าสไตล์อนิ ๆ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนีใ้ ห้สาวๆ I-care มาลองแต่งตาม เพราะเราอยากให้คณ ุ ทัง้ อินเทรนด์และสุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน เลยขอว่า 3 ไอเท็มนีโ้ ยนทิง้ นอกตูเ้ สือ้ ผ้าซะที แล้วแทนทีด่ ว้ ย 3 ไอเท็มฮอตนีด้ กี ว่า Don’t: Jegging pant นอกจากจะเอ้าท์ไปใหญ่แล้ว หลังๆ เพื่อนยังเริ่มไม่ แน่ใจ ชอบถามว่าจะไปคลาสโยคะอีกแล้วเหรอ เรา เลยว่าสาวๆ ควรเลิกใส่ เพราะที่อันตรายที่สุดคือ กางเกงรัดแนบเนือ้ ตลอดทัง้ วันแบบนีล้ ะ่ ทีเ่ ป็นแหล่ง สะสมของเชือ้ โรคเลย โดยเฉพาะอากาศชืน้ สะสมใน ฤดูอมึ ครึมแบบนี้ พับเก็บไปก่อนดีกว่า Do: WiDe leg croppeD JeanS ยีนส์ขากว้างแบบสบายๆ เต่อๆ หน่อยนีล่ ะ่ สไตล์ทอี่ นิ มากแถมยังเปิดโอกาสให้ขาเราได้ผอ่ นคลาย ถ้าอยาก ได้ลคุ เซอร์หน่อยก็ตดั ปลายขาให้รยุ่ ร่าย ใส่กบั อะไรก็ คูลไปหมด

20

I-CARE

SEptEmbER 2017

Don’t: overSizeD Bag กระเป๋าไซส์ใหญ่เบิม้ อาจจะเคยเป็นกระเป๋าใบโปรดที่ เราใช้แทบทุกวัน เนือ่ งด้วยความขีเ้ กียจคิดว่าวันนีจ้ ะ เอาอะไรไปบ้าง เราเลยโยนทุกอย่างลงไปได้หมดแล้ว ออกจากบ้าน จนกระทัง่ คุณหมอสัง่ ห้ามแบกกระเป๋า หนักนีล่ ะ่ ... โชคดีนะทีม่ นั เลิกฮิตพอดี

Don’t: StilettoS เรือ่ งนีต้ อ่ ให้ตอ้ งพูดอีกหลายที สาวๆ ถึงจะยอมเชือ่ เรา ก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆ ไม่หมดความพยายาม...ว่าให้ เพลาๆ การใส่รองเท้าส้นสูงลงบ้าง โดยเฉพาะส้นสูง แบบส้นเข็ม Stilettos แบบนี้ ที่ในความเป็นจริงส้น รองเท้าไม่สามารถรองรับน�า้ หนักตัวเราได้เลย ท�าให้ จมูกเท้าด้านหน้าต้องรับน�า้ หนักแบบผิดสมดุลร่างกาย Do: Small croSS BoDy ส่งผลไปถึงการท�าร้ายกระดูกสันหลังโดยไม่รตู้ วั Bag หากระเป๋าใบเล็กไมโครแบ็คเริ่ดหรูสักใบมาใช้กัน Do: platform SanDalS หน่อยช่วงนี้ นอกจากก�าลังฮอตมากๆ แล้ว ยังเป็นช่วง ถ้าอยากใส่สงู ขึน้ มาหน่อยแต่ไม่ทา� ลายสุขภาพมากนัก พักเบรคให้หลังและไหล่ได้ฟน้ื สภาพจากการท�างาน แถมอินเทรนด์ด้วย ต้องรองเท้าแพลตฟอร์มรัดส้น หนัก จะเป็นสายโซ่หรูๆ ส�าหรับไปปาร์ตี้ หรือสายหนัง แบบนี้ จะใส่กบั กางเกงยีนส์เซอร์ๆ กระโปรงสัน้ หรือ มินมิ อลแบบสตรีทสไตล์ใจกลางโตเกียวก็ได้ กระโปรงยาวแม็กซีเ่ ดรสก็ได้อกี ลุค


trenD UpDate

er y a m JoHn

s y u G d o o w y l l o e H l ty

S t Bes

อยากแต่งลุคเซอร์ๆ แต่ดไู ม่สกปรก ให้ดตู วั อย่างจากร็อคเกอร์หนุม่ คน นีเ้ ลย จอห์น เมเยอร์คอื ไอคอนแห่ง สไตล์แคชชวล ดิบ เซอร์ แต่เท่สดุ ๆ เขาแมทช์เสือ้ ยืดกางเกงยีนส์ หรือ กางเกงผ้าชิโน และมักจะมีแว่นกัน แดดเท่ๆ เครือ่ งประดับฮิปๆ แบบ แต่งลุคอะไรก็ดดู ไี ปหมด

หนุม่ ฮอลลีวดู้ คนไหน ทีเ่ ราจะยืมสไตล์เขามา ได้บา้ ง

สำาหรับหนุม่ ๆ ในซีซนั่ นีเ้ ราช่วยคัดมา ให้วา่ สไตล์ของดาราฮอลลีวดู้ คนไหน ที่ จ ะเป็ น แรงบรรดาลใจให้ คุ ณ ได้ เวลาจะแต่งลุคเท่ๆ ในโอกาสต่างๆ

e

yn a m D e r eDDie

หนุม่ อังกฤษทีเ่ ราควรยืมสไตล์การแต่งตัวลุคทางการ ของเขามามากที่สุด เพราะไม่ว่าจะใส่ทักซิโด้หรือ เบลเซอร์สูท เอ๊ดดี้คือผู้ชายที่ดูดีที่สุดบนพรมแดง เสมอ หนุม่ คนไหนจะไปงานแต่งงานแต่คดิ ชุดไม่ออก แนะน�าให้เปิดดูเอ๊ดดีเ้ ป็นแบบอย่างได้เลย

iamS l l i W ell r r a H ถ้าเป็นลุคสตรีทล่ะก็ หนุม่ ฮิปฮอป p สตาร์คนนีไ้ ม่เคยท�าให้เราผิดหวัง ฟาเรลคือไอคอนแห่งสไตล์มานาน จนเขามีคอลเลคชัน่ ของตัวเองกับ แบรนด์ตา่ งๆ ตัง้ แต่สปอร์ตไปจน ไฮเอนด์ ที่ส�าคัญ ฟาร์เรลล์ไม่ใช่ ผูช้ ายไซส์ใหญ่ เหมาะแล้วทีห่ นุม่ ไทยจะลองแต่งตามได้

I-CARE

SEptEmbER 2017

21


I

E

SCApe

ภูทบั เบิก

ปลายฝนต้นหนาว...

เที่ยวยาวๆ ไม่ต้องกลัวคนเยอะ! เข้าสูช่ ว่ งปลายฝนต้นหนาวแล้ว ช่วงนีห้ ลายคนคงงดไปเทีย่ วกันสักพัก เพราะมรสุมหน้าฝนไม่วา่ จะไปทางไหนก็ตดิ ขัดไปหมด แต่ถา้ มองกลับกันนีแ่ หละคือโอกาสทีจ่ ะต้องออกไปเทีย่ ว เก็บเกีย่ วบรรยากาศก่อนคนจะเยอะในช่วงเทศกาลหน้าหนาวทีก่ า� ลัง จะมาถึง I-Care ฉบับนีข้ อพาคุณทัง้ หลายวางแผนทริปแบบกะทันหัน เก็บกระเป๋าด่วนจีแ๋ ล้วออกจากบ้านแบบเร่งด่วน เพราะ เรามีสถานทีด่ ๆี ช่วงคนน้อยๆ ให้คณ ุ ได้ไปเทีย่ วกัน จะขึน้ เขาลงห้วยออกเรือเราก็ไปได้หมด แค่มใี จไปด้วยกันก็พอ!

นำา้ ตกทีลอซู

เขากาโรส 22

I-CARE

SEptEmbER 2017


traVel

ปีนภูเขา เคล้าเสียง ลมฝน

ใครๆ ก็ชอบบอกว่าหน้าหนาวนี่ แหละเป็ น ช่ ว งที่ น ่ า เที่ ย วที่ สุ ด ส�าหรับ “ภูทับเบิก” ขึ้นชื่อว่า “ภู” แล้วต้องมีลกั ษณะเป็นทีส่ งู ซึง่ ภูทบั เบิกแห่งนี้มีความสูงจากระดับน�้า ทะเลถึง 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูง ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ที่ นี่ มี อากาศเย็นตลอดทั้งปี แต่ความ พิเศษของการมาเทีย่ วในหน้าฝนคือ เราไม่ ต ้ อ งเบี ย ดเสี ย ดกั บ คน มากมาย และช่ ว งปลายฝนต้ น หนาวอย่างนีจ้ ะมีหมอกทีเ่ ห็นได้ชดั และบ่อยกว่าช่วงฤดูหนาวเสียอีก ชาวบ้านต่างก็บอกกันว่า “ทะเล หมอกช่วงฤดูฝนทีน่ สี่ วยทีส่ ดุ ” ดังนัน้ ไม่ต้องแปลกใจเลยท�าไมถึงต้อง มาทีน่ ใี่ นช่วงฤดูมรสุม แม้วา่ เราจะ ไม่ ไ ด้ ช มต้ น พญาเสื อ โคร่ ง ที่ ออกดอกสีชมพูบานสะพรัง่ แต่เรา ก็ ยั ง ไปเยี่ ย มชมแปลงปลู ก ผั ก กะหล�า่ ปลีทใี่ หญ่ทสี่ ดุ แทนได้ หรือ หากคุณเป็นสายบุญแล้วละก็... ลองมาไหว้พระสักการะทีว่ ดั ผาซ่อน แก้ว หรือเจดียพ์ ระธาตุผาซ่อนแก้ว เสริมความเป็นสิรมิ งคลก็ได้ วัดแห่ง นี้ตั้งตระหง่านโดดเด่นมากอยู่บน ผาซ่อนแก้ว ภายในเจดียท์ สี่ ร้างเป็น รูปปั้นพระซ้อนกัน 7 ชั้น ยังเป็นที่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุเอาไว้ดว้ ย ทีส่ า� คัญวิวรอบๆ วัด บอกได้เลยว่า สวยสะกดไม่แพ้กับภูทับเบิกเลย ทีเดียว หากใครว่างๆ หาเวลาสัก 2 วัน มาค้างคืนเพื่อพักผ่อนและ ซึมซับบรรยากาศของความโล่งแจ้ง ไม่จอแจจากในเมือง และในช่วง เทศกาลได้เลย ต้องเรียกได้วา่ ช่วง เวลานี้แหละเหมาะที่จะมาเที่ยว มากทีส่ ดุ

เล่นน�า้ ตก พกเรือยาง

“ฤดูน�้าหลาก น�้าไหลเชี่ยวกราก” คือค�าที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ เมื่อถึงฤดู ฝน แต่ในความน่ากลัวของหน้าฝน ก็แฝงไปด้วยความสวยงามของ ธรรมชาติที่หลบซ่อนอยู่ในป่าลึก สถานที่ที่ว่านี้คือ “น�้าตกทีลอซู” เป็นชื่อที่กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ใน ละแวกนัน้ เรียกกัน น�า้ ตกแห่งนีต้ งั้ อยู ่ ใ นเขตอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า อุม้ ผาง อ�าเภออุง้ ผาง จังหวัดตาก ในช่วงเวลาทีม่ นี า�้ ไหลลงมามากใน หน้าฝนนีแ้ หละทีท่ า� ให้นา�้ ตกแห่งนี้ ดู ส ว ย แ ล ะ ง ด ง า ม ม า ก ที่ สุ ด นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั ได้ชอื่ ว่าเป็นน�า้ ตก ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยอีกด้วย ทีม่ หี น้ากว้างถึง 500 เมตร โดยใน ทุกฤดูฝนการเดินทางไปยังน�้าตก ทีลอซูจะมีความล�าบากมากกว่า ปกติคือ ไม่สามารถเดินทางไปยัง น�้าตกได้ด้วยรถ แต่จะต้องนั่งเรือ ยางล่องไปตามล�าน�้าผ่านป่าผ่าน เขากว่ า 2 ชั่ ว โมง แต่ ใ นความ ล�าบากก็ยงั มีความงดงามให้เราได้ ชม เพราะสองข้างทางในขณะทีเ่ รา ล่องเรือเข้าไปนั้น ท�าให้เราได้มี โอกาสชืน่ ชมบรรยากาศของป่าดง ดิ บ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า ง มาก แต่ความล�าบากยังไม่ได้จบที่ แค่นั่งเรือแล้วจะถึงน�้าตกเลย… หลังจากทีไ่ ด้นงั่ เรือยางมาสักพักก็ ต้องลงเดินเท้าต่ออีกประมาณ 10 กม.ก็ จ ะถึ ง น�้ า ตกที ล อซู ความ เหนือ่ ยล้าจากการเดินทางจะกลาย เป็นความตะลึงในความสวยงามที่ คุณจะได้สัม ผัส และความยาก ล�าบากแบบนีแ้ หละคือเสน่หข์ องที่ นี่ คนส่วนใหญ่จงึ มักจะมาเทีย่ วทีน่ ี่ หน้าหนาว เพราะสามารถเดินทาง โดยรถโฟร์วลี เข้ามาทีน่ ไี่ ด้โดยตรง หากคุ ณ อยากจะลองหาที่ เ ที่ ย ว แบบไม่ตอ้ งเบียดกับคนเยอะ มาที่ นีห่ น้าฝนก็สนุกไปอีกแบบ

เทีย่ วทะเลหน้าฝน ไม่ตอ้ งสนมรสุม

พญ.เพลินพิศ ตัณฑจินะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุร กรรม-โรคติดเชื้อ

escape tips อยากไปเทีย่ วแต่ไม่อยากป่วย มาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออก เดิ น ทางกั น เถอะ กั บ ค� า แนะน�าดีๆ จาก พญ.เพลินพิศ ตัณฑจินะ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ สาขาอายุรกรรม-โรคติดเชือ้ ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น สภาพ ภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศ โรคระบาดในพืน้ ที่ คนที่มีโรคประจ�าตัว ควร ปรึ ก ษาแพทย์ ก ่ อ นการเดิ น ทาง เตรียมยาทีต่ อ้ งใช้เป็นประจ�า และยาที่ต้องใช้ในกรณีเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ในบางประเทศอาจจ�าเป็น ต้องได้รับวัคซีนก่อนการเดิน ทาง เช่ น ประเทศแถบ แอฟริกาหรืออเมริกาใต้ต้อง ได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) ก่อนการเดิน ทาง อย่างน้อย 10 วัน ส�าหรับ วัคซีนอืน่ ๆ แพทย์จะพิจารณา ตามความเหมาะสม ในแต่ละ ราย โดยวัคซีนกับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเทศและสถานทีท่ จี่ ะ ไป ระยะเวลาและกิจกรรมที่ จะท�า โดยผูเ้ ดินทางควรมารับ วัคซีนก่อนการเดินทางล่วง หน้าอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

พอเข้าสู่หน้าฝน มรสุมของความ แปรปรวนในอากาศท�าให้เราไม่ สามารถคาดเดาและวางแผนการ เทีย่ วอะไรได้มากนัก โดยเฉพาะการ ท่ อ งเที่ ย วในภาคใต้ ที่ มี ม รสุ ม มากกว่าภาคอืน่ ๆ ท�าให้แพลนของ หลายคนทีจ่ ะไปเทีย่ วทะเลเปลีย่ น ไปเทีย่ วทีท่ สี่ ะดวกกว่า ฝนตกน้อย กว่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าภาคใต้ไม่ จ�าเป็นต้องเทีย่ วทะเลก็ได้ มีสถานที่ เที่ยวอย่างอื่นให้น่าชื่นชมอีกมาก อีกอย่างการล่องเรือชมเขาที่ถูก ธรรมชาติแกะสลักไว้อย่างประณีต จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อ ดัง เขาทีว่ า่ นีช้ อื่ “เขากาโรส” หรือที่ คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ หุบผา ปี ศ าจ อยู ่ ใ นจั ง หวั ด กระบี่ เป็ น หน้าผาที่ถูกทั้งลม ฝน และน�้ากัด เซาะจนกลายเป็นหน้าปีศาจ และนี้ ยังสามารถสือ่ อารมณ์ออกมาได้ 2 แบบ ถ้าคุณล่องเรือมาในตอนเช้า จะพบว่าหน้าปีศาจแสดงอารมณ์ เศร้า แต่ถา้ เริม่ เข้าสูช่ ว่ งบ่าย หน้า ปีศาจจะค่อยๆ โชว์รอยยิม้ ออกมา ให้เราได้เห็นกัน หากคุณได้มโี อกาส ล่องเรือชิลๆ เลยไปอีกหน่อย คุณจะ ได้พบกับผีตาโขนและแม่มดสีด�า บนหินสีขาวคอยมองคุณล่องเรือ ผ่านด้วย

I-CARE

SEptEmbER 2017

23


I

P

lay

โรคไข้เลือดออก

ก�าลังระบาด เด็กๆ ต้อง ระวังเป็นพิเศษ หนึง่ ในโรคยอดฮิตส�าหรับช่วงหน้าฝนนีก้ ค็ อื โรคไข้เลือดออก ที่อันตรายถึงขั้นมีโอกาสท�าให้เสียชีวิตได้ ทั้งที่มีสาเหตุมาจาก ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะน�าโรค โดยเฉพาะเด็กๆ ยิ่งต้องระวัง แต่คณ ุ พ่อคุณแม่อย่าเพิง่ กังวลไป เพราะถ้าเรารูว้ ธิ รี บั มือตัง้ แต่ เนิ่นๆ รับรองว่าป้องกันและรักษาได้ทันแน่นอน

โรคไข้เลือดออก VS. โรคไข้หวัด

อาการเริ่มต้นของไข้เลือดออก หรือ Dengue hemorrhagic fever (DHF) จะท�าให้ เด็กๆ ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ที่แพร่หลายได้ง่ายๆ โดยมียุงลายเป็นพาหะ น�าโรค นอกจากอากาศร้อนทีจ่ ะท�าให้ยงุ ลายแพร่พนั ธุไ์ ด้มากขึน้ แล้ว ช่วงหน้าฝนแบบ นีท้ มี่ โี อกาสมีนา�้ ขังตามแหล่งต่างๆ ทัง้ ในบ้านและนอกบ้านก็ทา� ให้ยงุ ลายเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน โดยระยะแรกจะมีไข้ขึ้นสูงและเป็นติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งมีอาการปวด เมือ่ ยตัว คลืน่ ไส้อาเจียน ท�าให้คณ ุ พ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจว่าลูกน้อยเป็นโรคไข้หวัด แต่ให้ลองสังเกตว่าลูกน้อยมีอาการคัดจมูก น�้ามูกไหลหรือไอบ่อยๆ หรือเปล่า ถ้าใช่ ก็แสดงว่าเป็นโรคไข้หวัด แต่ถา้ ไม่มอี าการทีว่ า่ มาก็แนะน�าว่าให้รบี พบแพทย์เพือ่ รักษา จะดีที่สุด อย่ารักษาเอง เพราะถ้าเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาต้องระวังการใช้ยาลดไข้ให้ มาก โดยเฉพาะแอสไพรินและไอบลูโปรเฟน ทีอ่ าจท�าให้อาการรุนแรงถึงกับช็อคและ เป็นทีม่ าของการเสียชีวติ ได้ เพราะฉะนัน้ คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งไม่ประมาทจะดีทสี่ ดุ เพราะ มีแค่ 30-50% ที่ได้รับเชื้อไวรัสเดงกี่แล้วจะเป็นไข้ขึ้นมา นั่นก็แปลว่ายังมีคนที่ได้รับ เชื้อแล้วไม่มีการแสดงอาการใดๆ ออกมานั่นเอง fact: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือด ออกในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 พบว่ามีผู้ป่วย 13,961 ราย และมีผู้ป่วยเสีย ชีวิตแล้ว 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.19 ราย ถือว่าค่อยๆ ลดลงในแต่ละปี 24

I-CARE

SEptEmbER 2017


DengUe hemorrhagic feVer

aDVice tips

ยุงลาย... ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

พาหะส�าคัญส�าหรับโรคไข้เลือดออกนี้ติดต่อกันโดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่จะกัดในช่วงเวลา กลางวัน ซึ่งวงจรของโรคนี้เกิดจากยุงที่ไปกัดดูดเลือดผู้ป่วยที่มีไข้ สูงในระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสนี้จะตรงเข้าสู่ กระเพาะยุง แล้วไปทีเ่ ซลล์ผนังกระเพาะ หลังจากนัน้ จะเพิม่ จ�านวน มากขึ้นเรื่อยๆ และเดินทางไปที่ต่อมน�้าลายของยุง ซึ่งจะมีระยะ ฟักตัวในยุงลายนี้ประมาณ 8-12 วัน หลังจากนั้นถ้ายุงลายตัวนั้น ไปกัดคนก็จะเอาเชื้อไวรัสนั้นไปสู่คนที่ถูกกัด พอเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ของคนเมือ่ ไหร่กจ็ ะผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5-8 วันหรืออย่าง น้อยที่สุด 3 วันและมากที่สุด 15 วัน และท�าให้คนนั้นเป็นโรคไข้ เลือดออกตามมา คนส่วนใหญ่มักก�าจัดยุงลายที่แหล่งเพาะพันธุ์ตามท่อระบาย น�้า บ่อน�้า หนองน�้า ริมคลอง ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เคมีพ่นซ�้าๆ อย่างน้อย 2 ครั้งใน 7 วัน แต่ไม่ค่อยก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณ บ้าน ทั้งที่ 60% เราสามารถพบลูกน�้ายุงลายตามภาชนะเก็บน�้าที่ ใสนิ่งในบ้าน และอีก 40% จะพบลูกน�้ายุงลายในภาชนะที่ไม่ได้ ปิดฝารวมถึงเศษภาชนะที่เป็นขยะรอบๆ บ้านด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ ได้ถูกก�าจัด เลยท�าให้ยุงลายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นอง

นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรกรรมเด็ก

ไม่อยากให้ลกู น้อยเป็น โ ร ค ไ ข ้ เ ลื อ ด อ อ ก ป้องกันได้

ที่มำ : http://www.thaivbd.org

ไข้เลือดออก กับ 3 วันอันตราย!

ส่วนใหญ่เด็กๆ ที่เป็นโรคไข้เลือดออกจะมีไข้มาหลายวัน ถ้าดูอาการระยะแรกแล้ว มีวิธี สังเกตง่ายๆ ว่าเป็นไข้เลือดออกแน่ๆ คือให้ดูว่ามีไข้สูงประมาณ 39-41 องศาเซลเซียส อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวหรือไม่ เด็กบางคนอาจมีอาการปวดท้อง เบื่ออาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย ปวดกระบอกตา ตาไม่กล้าสู้แสง ร่วมกับอาการผิวหนังแดงที่ใบหน้า ล�าคอ และหน้าอก โดยเฉพาะทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้าแปลว่ามีโอกาสทีจ่ ะเป็นไข้เลือดออกรุนแรงได้ โดย เฉพาะช่วงทีไ่ ข้เหมือนจะลดกลับลงมาเป็นอุณหภูมปิ กติ ท�าให้คณ ุ พ่อคุณแม่เข้าใจว่าลูกๆ ไข้ลดแล้ว บางครั้งนั่นเป็นสัญญาณว่าก�าลังเข้าสู่ระยะ 3 วันของโรคไข้เลือดออกที่อาจ รุนแรงจนท�าให้เด็กช็อคได้ ทางที่ดีคือควรพบแพทย์ตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจ ซึ่งการตรวจ เลือดจะเรียกว่า CBC (Complete Blood Count) เป็นการตรวจวัดดูค่าความเข้มข้นของ เม็ดเลือดแดง ถ้ามีจ�านวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดผิดปกติมากก็จะ ช่วยประเมินความรุนแรงของไข้เลือดออกได้ แนะน�าให้ตรวจดูความผิดปกติของระดับ เอนไซม์ตับ ร่วมกับอาการอื่นๆ ที่แสดงออกในช่วงนั้น เช่น ชีพจรที่เต้นเบาแต่เร็ว ความ ดันต�่า อาเจียน เหงื่อออก ตัวเย็น ปัสสาวะน้อย จะช่วยให้คุณหมอรักษาลูกน้อยได้ทัน หากมีภาวะไข้เลือดออกที่ก�าลังจะช็อคได้ ยิ่งถ้าลูกๆ มีปัญหาโรคเลือดอยู่แล้ว ก็ยิ่งต้อง ระวังเป็นพิเศษ I-CARE

นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์ แพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขา อายุรกรรมเด็ก แนะน�าว่า “อย่าให้ยุงลายกัด โดยแต่งกายให้มดิ ชิด ไม่อยูใ่ นที่ มืด นอนในห้องทีต่ ดิ มุง้ ลวดหรือ กางมุ้งนอน ก�าจัดแหล่งเพาะ พั น ธุ ์ ยุ ง ลาย ใช้ ย าทากั น ยุ ง บริ เ วณผิ ว หนั ง ที่ ไ ม่ มี เ สื้ อ ผ้ า ปกคลุม ส่วนวิธีป้องกันไข้เลือด ออกในปัจจุบนั เป็นอีกมาตรการ ที่ จ ะลดปั ญ หาไข้ เ ลื อ ดออก สามารถป้ อ งกั น โรคได้ ดี พ อ สมควร หรืออย่างน้อยช่วยลด ความรุนแรงของโรค แบบการ ฉีดส�าหรับเด็กอายุตงั้ แต่ 9 ปี ถึง ผู้ใหญ่อายุ 45 ปี เป็นวัคซีนมี ความปลอดภัยสูง อาจมีอาการ ปวดเฉพาะบริเวณทีฉ่ ดี เช่นเดียว กั บ วั ค ซี น โดยฉี ด ใต้ ผิ ว หนั ง จ�านวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 6 เดื อ น(0,6,12เดื อ น) จะช่ ว ย ป้องกันโรคได้เกือบ 70 % ลด โอกาสในการนอนโรงพยาบาล 80 % ลดความรุนแรงประมาน 90 % ดังนั้นการรับวัคซีนโรคไข้ เลือดออกเป็นอีกวิธีการรักษาที่ ป้องกันโรคไข้เลือดออก” SEptEmbER 2017

25


I

S

Mart

t e g d a G 6application +

สุดล�้าส�าหรับคนรักสุขภาพ ถ้าพูดถึงเทรนด์สุขภาพ เราต้องยอมรับเลยว่ากระแสนี้ยัง แรงดีไม่มีตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยท�างาน ที่ต่อให้ตาราง ชีวิตแน่นแค่ไหน ก็ต้องเสาะหาเวลามาเวิร์คเอ้าท์กันให้ได้ เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่หลายคนเสพติดจน ถอนตัวไม่ขนึ้ ยิง่ ได้มาเจอแอพพลิเคชัน่ และแกดเจ็ตดีๆ ด้วย แล้ว งานนี้เฮลท์ตี้กันถ้วนหน้า

BeDDit Sleep tracker

อุปกรณ์ติดตามการพักผ่อน

นอกจากการออกก�าลังกายแล้ว เรื่องของการพักผ่อนก็ส�าคัญไม่ แพ้กนั อุปกรณ์ตวั นีม้ คี วามล�า้ อยูต่ รงทีม่ นั สามารถแทรคการนอน ของเราได้โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องใส่ไว้ที่มือเลยด้วยซ�้า แค่วางไว้ที่ เตียงแล้วเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพียงแค่นี้มันก็จะคอยติดตามการ เคลื่อนไหวต่างๆ ของเราในขณะที่นอนหลับ รวมทั้งคอยตรวจจับ เสียงรบกวนรอบข้าง อุณหภูมิของห้อง โดยการท�างานจะ Sync กับสมาร์ทโฟนของเราเพื่อบันทึกข้อมูลการนอนเก็บไว้และแสดง ประมวลผลออกมาเป็นคะแนน ทีจ่ ะบอกได้วา่ ในแต่ละคืนนัน้ การ นอนของเรามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน 26

I-CARE

SEptEmbER 2017

lumo lift

อุปกรณ์ตรวจเช็คท่านั่งให้ถูกจุด

ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจจับท่านั่งของเราว่าเหมาะสม หรือไม่ เมื่อไหร่ที่เรานั่งผิดท่าซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการปวด เมือ่ ยหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพ เจ้าอุปกรณ์ตวั นีก้ จ็ ะสัน่ แจ้ง เตื อ นทั น ที นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบติ ด ตามลั ก ษณะการ เคลื่อนไหวของร่างกาย วัดระยะการเดิน หรือวิ่ง รวมไปถึง ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ ตัวนี้ก็ท�าหน้าที่บันทึกไว้ให้ เราหมด และยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ด้วย เรียกว่า เป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว กระตุ ้ น ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั้ ง สุ ข ภาพและ บุคลิกภาพไปในตัว


gaDget & application enDomonDo

แอพฯ สายวิ่ง

ส�าหรับใครที่ชอบออกก�าลังกายด้วยการวิ่ง เราขอ แนะน�าแอพฯ นีเ้ ลย เพราะ Endomondo เป็นแอพ พลิเคชั่นที่ใช้ได้กับทั้งการวิ่งเอ้าท์ดอร์ หรือวิ่งบนลู่ ในยิม โดยมีฟังก์ชั่นการท�างานที่คอยเก็บข้อมูล ระยะทาง, เวลา, ความเร็ว, แคลอรี่, และสถานที่ ต่างๆ ผ่าน GPS และที่แอดวานซ์กว่าใคร นั่นก็คือ แอพฯ นีเ้ ราสามารถเข้าร่วมชาเลนจ์ตา่ งๆ เกีย่ วกับ การวิ่งได้ หรือใครอยากครีเอทชาเลนจ์เองขึ้นมา ใหม่ ก็ทา� ได้เหมือนกัน นอกจากนี้ Endomondo ยัง สามารถใช้กับกีฬาอื่นนอกเหนือจากการวิ่งได้อีก ด้วย เช่น ปั่นจักรยาน, เวท เทรนนิ่ง, และอีกหลาย ประเภท ที่ส�าคัญแอพฯ นี้รองรับการท�างานได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

7 minuteS Workout

แอพฯ สายเร่งรีบ

แค่เห็นชือ่ แอพพลิเคชัน่ ก็คงพอจะเดากันได้ไม่ยาก แอพฯ นีเ้ ป็นการออกก�าลังกายทีร่ วบรัดและรวดเร็ว เรียกว่าเล่นยาวม้วนเดียวจบทุกท่วงท่าภายใน 7 นาที ส�าหรับใครที่ชีวิตหัวหมุน แอพฯ 7 Minutes Workout คงจะเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะกับไลฟ์สไตล์ ของคุณ เพราะเขามีการจัดเรียงการออกก�าลังกาย ในแต่ละวันมาให้ พร้อมกับข้อมูลรายละเอียด ท่า ที่ใช้ออกก�าลังกาย เพียงแค่เปิดแอพฯ ขึ้นมาแล้ว กดปุม่ Start Workout ก็เริม่ เบิรน์ กันได้เลย นอกจาก นี้หลังจากออกก�าลังกายไปได้ซักพัก หากอยาก ปรับให้เข้มขึ้นอีกก็ท�าได้ เรียกว่านี่เป็นแอพฯ ออก ก�าลังกายที่ได้ทุกสัดส่วนภายใน 7 นาที ต้นแบบ เวิร์คไลฟ์บาลานซ์สุดๆ ไปเลยล่ะ

fitStar perSonal trainer

แอพพลิเคชั่นที่ Fit ได้กับทุกคน

ส�าหรับใครทีก่ า� ลังมองหาเทนเนอร์สว่ นตัว ทีจ่ ะมา ช่วยคุณวางแผนการออกก�าลังกายให้เหมาะกับตัว เองมากที่สุด เราขอแนะน�าแอพพลิเคชั่นนี้เลย โดยที่เราต้องเลือกวัตถุประสงค์ของการเวิร์คเอ้าท์ ก่อนว่า ต้องการสร้างความแข็งแรง (Get Strong) สร้างความเพรียว (Get Lean) เล่นสม�า่ เสมอทุกวัน (Daily Dose) หรือขยับร่างกาย (Get Moving) ซึ่ง สามารถปรับแผนได้ตามใจชอบ อาทิตย์นี้อยาก เล่นเบาๆ ก่อน แล้วอาทิตย์หน้าค่อยเล่นหนัก ก็ ท�าได้ และจากรางวัลการันตีมากมาย ทั้ง Apple Editor’s Choice Award 2013, App Store Best of 2013, Best of 2014 product ก็ท�าให้เรามั่นใจ ได้ในคุณภาพ อย่างไม่มีข้อสงสัย

myfineSSpal

อาหารจานนี้มีกี่แคล?

ใครที่อยู่ในช่วงควบคุมอาหาร แอพฯ นี้จะช่วยตรวจดูว่าในแต่ละวันเรากินเข้าไปกี่แคลอรี่แล้วบ้าง เพียงแค่ใส่ชื่อ อาหารที่เรากินเข้าไป ซึ่งในแอพฯ ก็จะมีลิสต์มาให้เลือกเยอะพอสมควร แต่ถ้าอันไหนไม่มี เราก็สามารถใส่เพิ่ม เข้าไปได้ และที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ เราสามารถเพิ่มข้อมูลของอาหารที่เรากินลงไปได้ด้วย และนอกจากตัวแอพฯ นี้ จะเก็บข้อมูลเรื่องของแคลอรี่แล้ว ยังช่วยค�านวนจ�านวนแคลอรี่ที่เหมาะสมให้กับเราได้ด้วย

Hot tip!!

Q: เราจะป้องกันผิวอย่างไรไม่ให้ด�าคล�้าและ เป็นฝ้า กระมากขึ้น

พญ.เนตรนภา ยังรอต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาผิวหนังและความงาม

A: หน้าร้อนเมื่อเราต้องไปเที่ยวทะเลหรือกลางแจ้ง จะเลี่ยงแสงแดดได้ยาก ซึ่งในแสงแดดมีทั้งรังสี UVA (ช่วงคลื่น 320

ถึง 400 นาโนเมตร), UVB (ช่วงคลื่น 290 ถึง 320 นาโนเมตร) ซึ่งแสงแดดในหน้าร้อนจะมีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันชั้นโอโซนถูกท�าลายด้วยมลภาวะ ท�าให้เบาบางลง แสงแดดจึงทะลุผ่านลงมาได้มากขึ้น ซึ่งแสงแดดนี้ท�าให้ผิว เราคล�้าลง เกิดฝ้า กระ มากขึ้น รวมทั้งการเกิดผิวไหม้เกรียมจากแดดได้ นอกจากนี้ ถ้าโดนแดดในระยะยาวยังมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วย ดังนั้นเราควรจะรู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี โดยการใส่หมวกหรือกางร่ม และทาครีมกันแดด การเลือกซื้อครีมกันแดดก็มีความส�าคัญ ควรเลือกซื้อ ครีมที่ปกป้องผิวได้ทั้งจาก UVA และ UVB นอกจากนี้ค่า SPF (Sun Protection Factor) ในครีมกันแดดก็มีความส�าคัญ การที่ SPFสูง ก็จะมีความ สามารถในการป้องกันแดดได้ยาวนานกว่า ซึ่งค่า SPF นี้ ได้จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อก�าหนดให้ทาครีมประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร แต่ในความเป็นจริง ถ้าเราทาหนาเกินไป จะดูขาววอกไปทั้งหน้า คนส่วนใหญ่จึงมักไม่ได้ทาตามที่ก�าหนด ท�าให้ประสิทธิภาพในการป้องกันแดด ลดลง นอกจากนี้ หลังจากทาครีมไปสักพัก อากาศร้อนจะท�าให้เหงื่อไหลออกมาลบครีมไปบางส่วนด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่ แพทย์ผิวหนังจึงมักจะ แนะน�าว่า ถ้าต้องออกแดดจัด ควรทาครีมกันแดดซ�้าทุก 2 ชั่วโมง และถ้าเป็นไปได้ควรใช้หมวก หรือกางร่มด้วยค่ะ แต่ถ้าป้องกันไม่ถูกต้อง เกิดผื่น แดงหรือผิวไหม้จากแดด (sunburn) ฝ้า กระ อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะ I-CARE

SEptEmbER 2017

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

Monday

tuesday

มีหลายสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบ คุณเองยังรูส้ กึ สับสนกับสิง่ ทีต่ วั เอง ได้รับมอบหมาย เพราะภายในใจ ลึกๆ คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่ คุ ณ ดู แ ลอยู ่ นั้ น จะประสบความ ส�าเร็จอย่างที่ผู้ใหญ่คาดหวังหรือ ไม่ แต่เชื่อเถอะว่าปัญหาทุกอย่าง ย่อมมีทางออกเสมอ ขอเพียงคุณ ใจเย็นและใช้สติเรียนรู้รอเวลาใน การลงมื อ ท� า ให้ ถู ก ช่ ว งแล้ ว ทุ ก อย่ า งจะส� า เร็ จ อย่ า งที่ ตั้ ง ใจไว้ อย่างแน่นอน นอกจากนั้นให้ระวัง อาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า คุณมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสปลาย ป ร ะ ส า ท อั ก เ ส บ อั น เ กิ ด จ า ก ความเครียดหรือปัจจัยรอบด้านที่ สะสม ควรปรึกษาแพทย์อย่าหายา ทานเอง

สนุ ก กั บ สิ่ ง ที่ ท� า และมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ เรียนรู้ คุณก�าลังได้พบเจอกับสิ่งที่ น่าท้าทายที่ท�าให้อะดรีนาลีนใน ร่างกายพุ่งพล่านเป็นพิเศษ มีบท เรียนและบททดสอบใหม่ๆ ให้คุณ ได้พัฒนาความสามารถท�าให้คุณ รู้สึกตื่นเต้นและเอ็นจอยกับการ ท�างานมากขึ้น ที่ส�าคัญเพื่อนร่วม งานต่างให้การสนับสนุนและเชื่อ ฟังเป็นอย่างดี ถ้าทีมงานดี ชีวิตก็ มีชยั ไปกว่าครึง่ ความเหนือ่ ยไม่ใช่ ปัญหาแต่ความกล้าตัดสินใจเป็น ปั ญ หาใหญ่ ที่ คุ ณ ต้ อ งฝึ ก ฝน นอกจากนั้นสุขภาพร่างกายของ คุณอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นแต่ตัว คุณเองค่อนข้างตามใจปากท�าให้ ช่วงนี้ดูอวบอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็น พิเศษ

Friday

saturday

sunday

อาจจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวเกี่ยว กับความรับผิดชอบใหม่ที่คุณอาจ จะต้ อ งพบปะกั บ คนคุ ้ น เคยที่ ไม่ ค ่ อ ยอยากจะเจอสั ก เท่ า ไหร่ ท�าให้ช่วงนี้กระอักกระอ่วนในใจ นอกจากนั้นแล้วคุณก�าลังมองหา งานใหม่เพื่อให้ตัวเองได้ทดสอบ ความสามารถที่ ไ ด้ ส ะสมมาว่ า ตั ว คุ ณ เองพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ผู ้ น� า รับผิดชอบตัวเองและทีมงานได้ มากแค่ ไ หน อี ก สิ่ ง ที่ คุ ณ จะต้ อ ง ระมัดระวังเป็นพิเศษ คือสุขภาพ ร่างกายของคุณทีม่ อี าการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกวูบบ่อยครั้ง ในช่วงนี้ ทางที่ดีหาเวลาไปตรวจ หาอาการผิ ด ปกติ แ ล้ ว รี บ รั ก ษา จะดีกว่า

thursday

สารพัดเรื่องราวที่เข้ามาในช่วงนี้ ท�าให้คุณรู้สึกปล่อยวางกับเรื่อง วุน่ วายใจของคุณ ความไม่แน่นอน สอนให้คุณเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่า ของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวว่ามันมี ค่ามากมายกับคุณแค่ไหน และ ใครคื อ คนส� า คั ญ ที่ คุ ณ ควรแบ่ ง เวลาให้มากกว่าที่จะไปเม้ามอย ส่องไอจีแก้เบื่อแบบในอดีตที่ผ่าน มา โดยเฉพาะเรือ่ งงานคุณมีความ เป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบมากขึ้น ได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติ ถึงแม้ว่า บางครั้ ง อาจจะเหนื่ อ ยกาย แต่ ความเหนื่อยใจเบาบางลงอย่าง เห็นได้ชดั นอกจากนัน้ สุขภาพอาจ จ ะ มี ป ั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ อ า ก า ร อ่ อ นเพลี ย ง่ า ย เพราะขาดสาร อาหารบางอย่าง ควรหาเวลาไป ตรวจเพื่อหาวิธีป้องกัน

28

I-CARE

เร่งรีบท�างานทุกอย่างให้เสร็จตรง ตามก�าหนดจนตัวเองมีอาการมึนงง และหลงๆ ลืมๆ บ่อยครั้งในช่วงนี้ ดั ง นั้ น ให้ ห มั่ น ตรวจสอบดู ค วาม ผิดพลาดในงานของคุณเองให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะโดนต�าหนิเพราะ ความเผลอเรอของคุณ ควรหมัน่ หา เวลาพักผ่อนให้ร่างกายได้ชาร์จ พลั ง กลั บ มาสดชื่ น บ้ า ง และที่ ส�าคัญต้องฝึกการกระจายงานและ ท�างานเป็นทีมเพื่อให้มาแบ่งเบา ภาระและหน้าทีข่ องคุณ นอกจาก นั้นสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับผื่นคัน หรือสิวอักเสบบริเวณใบหน้าที่จะ เกิดขึน้ บ่อยในช่วงนี้ ท�าให้คณ ุ หมด ความมั่ น ใจในการเจอผู ้ ค นพอ สมควร

SEptEmbER 2017

ช่วงนี้ท�าอะไรก็รู้สึกตัวเองอารมณ์ หงุ ด หงิ ด ง่ า ยอย่ า งไม่ มี เ หตุ ผ ล บางทีคณ ุ อาจจะกดดันตัวเองมาก เกินไปจากเรื่องราวต่างๆ รอบตัว ถึ ง ครอบครั ว ของคุ ณ อาจจะ ต้องการใครสักคนมาเป็นผูน้ า� หรือ เป็นคนดูแลอย่างจริงจัง แต่คุณ เชื่อเถอะว่าไม่ได้มีใครคาดหวังให้ คุณแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวคุณ ขอ เพียงคุณมองปัญหาด้วยเหตุผล และคุ ณ จะเข้ าใจถึ ง ทางออกใน การรับมือมากขึ้น เรื่องงานมีอะไร ที่คุณจะต้องสะสางมากมายแต่ คุ ณ ก็ ส ามารถรั บ มื อ กั บ มั น ได้ ดี ขอเพียงอย่ากังวลมากเกินไปแล้ว ทุ ก อย่ า งจะดี ขึ้ น เอง สุ ข ภาพให้ ระวังความเร่งรีบจะท�าให้ลนื่ หกล้ม จนได้รับบาดเจ็บได้

Wednesday

เอาทุกอย่างมาคิดรวมกันมีหวังพัง แน่นอน ช่วงนี้ทุกอย่างรุมเร้าจน คุณเองไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่อง ไหนก่อนดี ลองหาเวลาอยู่เฉยๆ แล้วค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง เสร็ จ เมื่ อ ไหร่ ก็ เ มื่ อ นั้ น เพราะ สุดท้ายทุกอย่างก็ตอ้ งเสร็จในทีส่ ดุ อย่าให้ความเครียดมาท�าให้ความ สามารถในการท�างานของคุณลด ลงอย่างไม่รู้ตัว ที่ส�าคัญที่สุดคุณ ต้องหมั่นออกก�าลังกายหาเวลา ส่วนตัวบ้าง แล้วสมองของคุณจะ หายเหนื่อยล้าอย่างที่คุณเองไม่ ต้ อ งพยายามให้ ห ายเครี ย ด สุ ข ภาพอาจมี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ อาการกรดไหลย้ อ น ท้ อ งอื ด ท้องเฟ้อ


C

I

enDoscopy

heck

เมือ่ ระบบทางเดินอาหารมีปญ ั หา...

ส่องกล้องช่วยได้

อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ นีค่ อื อาการทีบ่ ง่ บอกได้วา่ … ก�าลังมีความผิดปกติเกิดขึน้ ทีร่ ะบบทางเดินอาหารของคุณ แต่ เราจะรูแ้ น่ชดั ได้ยงั ไง... ว่าอะไรคือสาเหตุ? “การส่องกล้อง” I-Care ฉบับ นีท้ จี่ ะช่วยหาค�าตอบให้คณ ุ ได้!!!

การส่องกล้อง ตรวจหาความผิดปกติ อะไรได้บา้ งนะ 1 การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

เป็ น การใช้ ท ่ อ ขนาดเล็ ก สอดเข้ า ไปทางปาก ผ่ า น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล�าไส้เล็กส่วนต้น เพื่อ ตรวจดู ว ่ า หลอดอาหารมี ก ารตี บ ตั น หรื อ ไม่ มี แ ผลใน กระเพาะอาหาร เนือ้ งอก หรือมีภาวะเลือดออกในช่องท้อง หรือเปล่า

2 การส่องกล้องตรวจล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก

สั ญ ญาณเตื อ น..ที่ บ อกว่ า ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ท้องผูก หรือ ท้องเสีย..เรื้อรัง จุกแน่นลิ้นปี่ ท้องอืด ท้องเฟ้อ กลืนล�าบาก น�้าหนักลด ตัวเหลือง ตาเหลือง และอาจ มีปัสสาวะสีเข้มร่วมด้วย

เป็นการใช้ทอ่ ขนาดเล็กสอดเข้าทางทวารหนักเพือ่ ตรวจดู ล�าไส้ใหญ่สว่ นปลาย ส่วนกลาง และส่วนต้น ผ่านไปจนถึง ล�าไส้เล็กส่วนปลาย เพือ่ หาความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ เช่น ริดสีดวงทวาร ล�าไส้อกั เสบ ภาวะเลือดออกในล�าไส้ใหญ่ หรือเนือ้ งอก...เพือ่ ตรวจหามะเร็งล�าไส้ใหญ่ รวมไปถึงใช้รกั ษาก้อนเนือ้ ในกรณีทไี่ ม่ใช่มะเร็งได้อกี ด้วย

3 การส่องกล้องท่อน�า้ ดีและตับอ่อน

เป็นการใช้ท่อขนาดเล็กสอดเข้าไปทางปาก ลงมายังกระเพาะอาหาร ไปจนถึง ล�าไส้เล็ก อวัยวะทีอ่ ยูต่ ดิ กับท่อน�า้ ดี เพือ่ ตรวจหาความผิดปกติ อย่างเช่น นิว่ ในท่อน�า้ ดี ท่อน�า้ ดีหรือท่อตับอ่อนอุดตัน เนือ้ งอกท่อน�า้ ดีหรือตับ อ่อน รวมไปถึงตับอ่อนอักเสบที่เกิดจากนิ่วในท่อน�้าดี เพราะระบบทางเดินอาหารอยู่ภายในร่างกาย ท�าให้ไม่ สามารถมองเห็นถึงความปกติได้ชัดเจน แต่ “การส่อง กล้อง” จะช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นย�า ดังนั้น... หากมีความผิดปกติเหล่านีเ้ กิดขึน้ ควรเข้ารับการส่องกล้อง ตรวจเป็นการด่วน เพือ่ ไม่ให้ความผิดปกติเล็กๆ กลายเป็นเรือ่ ง ใหญ่...จนยากที่จะรักษาได้!!!!

นพ.ธราธิป ประคองวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ทางเดินอาหารและตับ

จะรูไ้ ด้อย่างไร? เมือ่ ไหร่ถงึ ควร พบคุณหมอเพือ่ ส่องกล้อง

การส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นวิธีที่ได้ผล แม่นย�า มีความละเอียดสูง สามารถตรวจพบ สาเหตุได้แม้มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย และยังสามารถน�าชิ้นเนื้อมาตรวจเพิ่มเติม ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยที่ควรท�าการ ตรวจคือ ผู้ป่วยที่ปวดท้องเรื้อรัง รักษาด้วย การทานยาแล้วก็ยงั ไม่ดขี นึ้ หรือมีอาการอืน่ ร่วมด้วย เช่น น�า้ หนักลด เบือ่ อาหาร อาเจียน เรือ้ รัง หรือในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางระบบทาง เดินอาหารตอนอายุมากกว่า 50 ปี เนือ่ งจาก มีความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงสูงขึ้น ผู้ ป่วยที่มีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายอุจจาระเป็น สีด�า ถ่ายเป็นเลือด ตรวจอุจจาระพบว่ามี เลือดปนเปื้อน หรือ ปวดท้องร่วมกับตรวจ เจอว่ า ซี ด และ ผู ้ ป่ ว ยที่มีอ าการท้อ งเสีย เรือ้ รังหาสาเหตุไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนีก้ าร ส่องกล้องล�าไส้ใหญ่ยงั เป็นหนึง่ ในการตรวจ คัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมะเร็งล�าไส้ใหญ่เป็นมะเร็งทีพ่ บได้ บ่อยและเป็นสาเหตุการตายอันดับสามของ มะเร็งในประเทศไทย ซึ่งมักวินิจฉัยได้เมื่อมี อาการลุกลามแล้ว I-CARE

SEptEmbER 2017

29


I

S การฟื้นฟูร่างกาย pecial

ด้วยการท�ากายภาพบ�าบัด คือส่วนส�าคัญของการรักษา

นอกจากการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือหากเป็นโรคหรือมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องมี การผ่าตัดแล้ว อีกหนึ่งกระบวนการรักษาคนไข้ที่ขาดไปไม่ได้และมีความส�าคัญอย่างมากเลย คือ “การฟื้นฟู” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดมีความส�าคัญกับคนไข้เป็นอย่าง มาก ถ้าหากไม่ได้มีการท�าให้ถูกต้องและต่อเนื่องแล้วผลที่ตามมาอาจท�าให้คนไข้เกิดความผิด ปกติตลอดไปเลยก็เป็นได้

ท�าไมต้องมีการฟืน้ ฟูหลัง การผ่าตัด

นพ.พูนศักดิ์ ได้พูดถึงการฟื้นฟูหลัง การผ่าตัดไว้ว่า “การฟื้นฟูหรือการ กายภาพบ�าบัดมีความส�าคัญไม่แพ้ กระบวนการรักษาอื่นๆ เลย” ซึ่งหาก เราจินตนาการถึงวิธกี ารผ่าตัด เราจะ พบว่าการผ่าตัดจริงๆ นัน้ เป็นการแยก กล้ามเนือ้ หรือผิวหนังเราออก อาจจะ มีการตัดกล้ามเนือ้ บางส่วนทิง้ ท�าให้มี การบาดเจ็บของกล้ามเนือ้ หรือเส้นเอ็น รอบๆ แผลหรือภายในร่างกาย และ หลังจากกระบวนการผ่าตัดเสร็จสิน้ ลง กล้ามเนือ้ ต่างๆ บริเวณแผลผ่าตัดยัง คงมีความบอบช�า้ อาจจะท�าให้เกิดการ อักเสบ แผลเป็นภายในเนือ้ เยือ่ หรือมี พังผืดเกาะบริเวณแผลท�าให้กล้ามเนือ้ หรือข้อต่างๆ ท�างานได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร การฟืน้ ฟูหลังการผ่าตัด หรือทีเ่ ราเรียก กันว่า “การกายภาพบ�าบัด” จึงถูกน�า เข้ามาอยู่ในกระบวนการรักษาคนไข้ เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถฟื้นฟูกล้าม เนือ้ และข้อต่างๆ ให้กลับมาท�างานได้ ปกตินนั่ เอง

การฟืน้ ฟูดว้ ยการกายภาพ บ�าบัดควรเริม่ ท�าตอนไหน?

โดยทั่ ว ไปแล้ ว การกายภาพบ� า บั ด สามารถท�าได้เลยหลังจากการผ่าตัด แต่การท�ากายภาพบ�าบัดก็ยังต้อง ค�านึงถึงส่วนของการผ่าตัด และสภาพ ร่างกายของคนไข้ก่อนว่าสามารถ ท�าได้หรือไม่ ซึง่ ในช่วงแรกนัน้ การท�า กายภาพบ�าบัดจะท�าในส่วนที่ท�าได้ 30

I-CARE

เท่านั้น เช่น หากมีการผ่าตัดที่ต้นขา อาจจะท�ากายภายบ�าบัดทีข่ อ้ เท้าก่อน เราจะต้องหาจุดท�ากายภาพในส่วนที่ เกีย่ วเนือ่ งกับแผลผ่าตัด เป็นการท�าให้ กล้ามเนื้อขยับเขยื้อนหรือให้มีการ ยืดหยุน่ เบาๆ เกิดขึน้ หลังจากนัน้ การ ท�ากายภาพจะท�าในส่วนต่างๆ มากขึน้ ตามสภาพร่างกาย โดยระยะเวลาของ การกายภาพบ�าบัดก็จะไม่เท่ากันด้วย มักจะขึน้ อยูก่ บั ส่วนทีเ่ ราท�าการผ่าตัด และสภาพร่างกาย เช่น คนทีม่ นี า�้ หนัก มากอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนน�า้ หนักปกติ หรือการผ่าตัดหลังจะใช้ เวลาหายนานกว่ า การผ่ า ตั ด เข่ า เป็นต้น

ปัจจัยอะไรบ้างทีท่ า� ให้หาย เร็วมากยิง่ ขึน้ !

นอกเหนือจากปัจจัยด้านร่างกายของ คนไข้เองแล้ว การใช้เครือ่ งมือ ยาหรือ อุปกรณ์ตา่ งๆ ก็จะช่วยให้คนไข้หายเร็ว ได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถเร่งให้การ ฟืน้ ฟูของร่างกายท�าได้เร็วขึน้ ด้วยการ ใช้อุปกรณ์การท�ากายภาพบ�าบัดเข้า มาช่วยลดความปวด หรืออาจจะใช้ยา เข้ามาช่วยลดอาการอักเสบ การที่ ท�าให้คนไข้ลดอาการปวดและการ อักเสบลงนัน้ ก็เพือ่ ให้คนไข้สามารถท�า กายภาพบ�าบัดได้อย่างเต็มที่ อาหารก็ มีส่วนช่วยในการท�าให้คนไข้หายเร็ว มากขึน้ นพ.พูนศักดิบ์ อกว่า “คนไข้จะ มีสองทางเลือกในการกินโปรตีนคือ การรั บ ประทานอาหารจ� า พวกเนื้ อ เยอะๆ หรื อ การทานโปรตี น เสริ ม

SEptEmbER 2017

นพ. พูนศักดิ์ อาจอ�านวยวิภาส ศัลยกรรมกระดูก และข้อ

เข้าไป” และอีกหนึง่ ปัจจัยทีส่ �าคัญไม่ แพ้กันเลยก็คือ การมีวินัยในการท�า กายภาพบ�าบัด ถ้าคนไข้หมัน่ ฝึกซ้อม และท�ากายภาพบ�าบัดอย่างสม�า่ เสมอ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ากายภาพบ�าบัดแล้วล่ะก็ การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติก็จะท�าได้ เร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จากสถิตแิ ล้วการฝึก ท�ากายภาพบ�าบัดอย่างสม�า่ เสมอจะ ส่งผลดีต่อร่างกายคนไข้เองร่างกาย สามารถฟืน้ ฟูได้เร็วมากกว่าคนไข้ทที่ า� ไม่ตอ่ เนือ่ งมากถึง 20-30% เลยทีเดียว ดังนั้นหากคนไข้อยากที่จะหายเร็ว มากขึ้นควรท�ากายภาพบ�าบัดอย่าง เป็นประจ�า

กับบริเวณทีม่ กี ารผ่าตัด ซึง่ คนไข้แต่ละ คนอาจจะไม่ได้รบั การกายภาพบ�าบัด ทีเ่ หมือนกันแต่จะไม่แตกต่างกันมาก นัก แม้วา่ จะป่วยด้วยโรคเดียวกัน นัน่ ก็เพราะว่าปัจจัยหรือรายละเอียดของ คนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างไร ก็ตามลักษณะของการรักษาหรือการ ฟืน้ ฟูโดยรวมก็จะเหมือนๆ กันคือมีการ ฝึกเดิน เดินขยับเพือ่ สร้างก�าลังให้กบั กล้ า มเนื้ อ อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ของการ กายภาพบ�าบัดคือ โรคประจ�าตัวของ คนไข้ บางคนเป็นโรคหัวใจ บางคน เป็นโรคเบาหวาน การกายภาพบ�าบัด อาจจะต้องแตกต่างออกไปเล็กน้อย หากคนไข้บางคนมีโรคประจ�าตัวที่ แผนการท�ากายภาพบ�าบัด รุนแรงมากจนไม่สามารถเคลื่อนไหว แผนการท�ากายภาพบ�าบัดจะขึ้นอยู่ ร่างกายได้มาก

ค�าแนะน�าจากคุณหมอ

“สำาหรับคนทีก่ าำ ลังวางแผนในการผ่าตัดหรือต้องเข้ารับการผ่าตัดใน 1-2 เดือน ก่อนการดูแลร่างกายให้แข็งแรงคือสิง่ สำาคัญ ควรเลือก รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ และออก กำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ เพราะเมื่อคนไข้ถูกผ่าตัดแล้วหากมี ร่างกายทีแ่ ข็งแรงร่างกายจะสามารถฟืน้ ตัวได้เร็วและไม่เจ็บนาน”


ÃÙËŒ Ã×ÍäÁ‹???

¡Ç‹Ò 25,000 ÃÒÂ

·Õµ ่ ÍŒ §µÒ´ŒÇÂ䢌àÅ×Í´ÍÍ¡

ËÇÁÅ´ÍѵÃÒ¡ÒÃàÊÕªÕǵ Ô ´ŒÇÂÇѤ«Õ¹ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡

»ÃÐ⪹

¢Í§¡ÒÃ©Õ ´ ÇÑ ¤ «Õ ¹ 䢌 à Å× Í ´ÍÍ¡ Å´¤ÇÒÁÃعáç¢Í§âä Å´ÍѵÃÒ¡Òû†Ç Ŵ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒ Å´ÍѵÃÒ¡ÒÃàÊÕªÕÇÔµ à§×่͹䢡ÒÃ㪌ºÃÔ¡Òà - ÊํÒËÃѺ¼ÙŒ·Õ่ÁÕÍÒÂØ 9-45 »‚ à·‹Ò¹Ñ้¹ - ÃҤҴѧ¡Å‹ÒÇ੾ÒФ‹ÒÂÒáÅÐàǪÀѳ±

ÃÒ¤Ò 9,600 ºÒ· (¨ํҹǹ 3 à¢็Á)

µÑ้§áµ‹Çѹ¹Õ้ - 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2560

หมายเหตุ : ราคาพิเศษไม่สามารถคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริ การ Cr. สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค


ชาํระคาฝากสงรายเดอืน ใบอนญ ุ าตพเิศษที 252/59 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

@sukumvitHospital

I-Care Magazine issue6/2017  
I-Care Magazine issue6/2017  

กระบวนการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Web...

Advertisement