Page 1

let’s check your heart rate........ You Need This Advice! (pAge29)

I- C a r e a publication oF healthy & liFestyle.

run strong for

Free Copy ISSUE 3: DEcEmbEr 2016 Magazine by sukuMvit hospital

life!

plสuุขภsาพดี

Know more

อยาก วัน ทุก ต้องรู้จัก

Focus

about botoX

healthy Food

ส่งต่อทางพันธุกรรม แต่ก็ป้องกันได้ !!

ลดรอยเหี่ยวย่น

แค่ทานอาหารให้ถูก

มะเร็งเต้านม...

โบท็อกซ์...มีดีมากกว่าแค่

หวัดหายได้ไม่พึ่งยา


ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลสุขุมวิท


I - C a r e : letter issue 3: deceMber 2016

editor’s TAlk สวัสดีครับ ท่านสมาชิกโรงพยาบาลสุขุมวิท และผู้ที่สนใจทุกท่าน บ้านเมืองของเรา เวลานี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศอันโศกเศร้ามาก รวมถึงตัวข้าพเจ้าผู้เป็นบรรณาธิการ ของหนังสือฉบับนี้ที่ยังคงหาค�าใดมาเขียนลงในหนังสือเล่มนี้มิได้เช่นกัน ดังนั้น ขออภัยทุกท่านที่ฉบับนี้ขอเป็นฉบับที่บทบรรณาธิการ จะสั้นเพียงเท่านี้ และขอเป็น ประโยคสุดท้ายในใจข้าพเจ้า “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”

เจอกันฉบับหน้านะครับ นายแพทย์ ดาวิน นารูลา

Editorial

Editor-in-chief นายแพทย์ ดาวิน นารูลา ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

Editorial coordinator นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย คุณธฤต ชื่นอิ่ม คุณนภจักษุ์ เถกิงเดช Advertising & Promotion คุณปิยาณี ฉิมวัย contact – (66)2-391-0011 # 862 E-mail: bus@sukumvithospital.com

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

นิตยสาร I-Care เป็นนิตยสารของโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อแจกจ่าย ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล สุขุมวิท ห้ามพิมพ์ซ�้า หรือ กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ข้อความในเนื้อที่โฆษณาของนิตยสารฉบับนี้มิได้เป็นของบริษัทโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์และ บริการ โรงพยาบาลสุขุมวิทไม่มีเจตนาให้การรับรองคุณภาพสินค้า บริการ หรือ ข้อความที่ปรากฎแต่อย่างใด

04

I-CARE

DECEMBER 2016


AD

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560


no. 03 / 2016

I - C a r e : table oF contents issue 3: deceMber 2016

วิง่ แล้ว...หัวใจ แข็งแรงขึน้ !! และการวิง่ ยัง ช่วยเพิม่ ความ แข็งแรงของ กล้ามเนือ้ ขาได้ ประมาณ

%

i cAre 8 มะเร็งเต้านม

แม้ส่งต่อทาง พันธุกรรม แต่เราก็ ป้องกันได้!!

i BeAutiful 12 โบท็อกซ์...

i style 20 วินเทอร์นี้

i cHecK 28 เป็นโรค

i escApe 22 เทคนิค

i speciAl 28 ศูนย์แพทย์

เรามีลุคสวยเท่ ในหัวเอาไว้ พร้อมรับ

มีดีมากกว่าแค่ ลดรอยเหี่ยวย่น

แพ็คกระเป๋า เที่ยวแบบ มือโปร

i sport 14 ไดเอท

i plAy 24 โรคที่เด็ก

ให้เวิร์ค... เราต้องรู้จัก ร่างกายตัวเอง กันก่อน

i HeAltHy 16 หวัดหายได้

ไม่พึ่งยา แค่ทาน อาหารให้ถูก

i exclusive story 18 ทุ่มเททุก

การรักษา เรียนรู้ ประสบการณ์ จากชีวิตจริง

หัวใจ ใครว่า ออกก�าลังกาย ไม่ได้?? โรคหัวใจ ครบวงจร ที่พร้อมให้การ รักษาตลอด 24 ชั่วโมง

ควรระมัดระวัง เมื่อเข้าสู่ หน้าหนาว

i smArt 26 5 gadgets

อัพเดตใหม่ ส�าหรับนักวิ่ง ที่ควรรู้!

i Astrology 28 ดวงประจ�า

วันแม่นมาก

WIn thIs! I-Care ฉบับนี้ขอชวนผู้อ่านร่วมสนุก แชร์เคล็ดลับการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวนี้ เรื่องราวของท่านใด ประทับใจคณะกรรมการมากที่สุด รับของรางวัลจาก Eucerin ฟรี จ�านวน 20 รางวัล ขั้นตอนการร่วมสนุก

1 ส่งค�าตอบพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ ผ่านทาง inbox www.facebook.com/sukumvithospital 2 กด Like Page www.facebook.com/sukumvithospital

ระยะเวลาร่วมสนุกส่งค�าตอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-31 มกราคม 2560

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/sukumvithospital ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หมายเหตุ; ค�าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 06

I-CARE

DECEMBER 2016


10 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม 2560 เท่านั้น

AD


I

C

are

08

I-CARE

DECEMBER 2016


breast cancer

มะเร็งเต้านม...

แม้ส่งต่อทางพันธุกรรม แต่เราก็ป้องกันได้ !!

I-Care ฉบับนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพราะเราเชื่อว่าหลาย คนก็ไม่เคยรู้ว่าโรคนี้สามารถส่งต่อได้ทางพันธุกรรม รวมถึงเทคนิคการดูแลตัวเองที่จะท�า อย่างไรให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมได้

I-CARE

DECEMBER 2016

09


I

C

are

อาการเริ่มต้น ที่ต้องเริ่มระวังตัว

ร่างกายผลิตฮอร์โมนนี้มามากๆ และเป็นระยะเวลานาน อย่างเช่น คนที่ประจ�าเดือนมาเร็ว นั่นก็เรียก เราสามารถสังเกตอาการด้วยตัว ว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว เองได้ง่ายๆ ด้วยการคล�า “คนไข้ ที่ ม าหาหมอส่ ว นใหญ่ มั ก จะมา มะเร็งเต้านม ด้วยอาการทีค่ ล�าเจอก้อนทีเ่ ต้านม VS อายุ อาการที่รองลงมาจะเป็นเรื่องของ น�้าที่ออกมาจากเต้านม ลักษณะ คุณหมอบอกว่าถึงจะไม่ได้มีการ เป็นน�า้ ใสๆ หรือน�า้ ทีม่ เี ลือดปน อีก ก�าหนดชัดเจนเรื่องอายุของกลุ่ม หนึ่งลักษณะภายนอกที่เราสังเกต เสี่ยง แต่มะเร็งเต้านมก็เกี่ยวข้อง เองได้ พญ.ปองขวัญ ประดิษฐานนท์ โดยตรงกับอายุที่มากขึ้น “ยิ่งอายุ แพทย์ ศั ล ยกรรม บอกว่ า ก็ คื อ มากขึน้ เท่าไหร่ ความเสีย่ งก็ยงิ่ เพิม่ ลั ก ษณะของผิ ว บริ เ วณเต้ า นมที่ ขึ้นมากเท่านั้น มีการศึกษาพบว่า เปลีย่ นไป จากทีเ่ คยเรียบๆ ก็กลาย ในกลุม่ ทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปีขนึ้ ไป เป็ น ผิ ว เปลื อ กส้ ม หรื อ มี อ าการ มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ บวมแดง นี่ก็ต้องระวัง “และใน ชั ด ” เพราะฉะนั้ น คุ ณ หมอถึ ง เคสที่เริ่มเป็นมะเร็งในขั้นที่เยอะ แนะน� า ให้ เ ริ่ ม ตรวจเต้ า นมด้ ว ย แล้ว คล�าดูอาจจะเจอก้อนบริเวณ ตัวเองโดยการคล�าตัง้ แต่อายุ 20 ปี รั ก แร้ ที่ เ ป็ น ต� า แหน่ ง ของต่ อ ม “เมือ่ อายุ 40 ปี ก็ตอ้ งเริม่ ไปตรวจกับ น�้ า เหลื อ ง” แต่ ไ ม่ ว ่ า จะคล� าเจอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม�่าเสมอ แบบไหน การไปหาหมอให้ เ ร็ ว ในเคสที่ ก ่ อ นหน้ า นี้ ต รวจคล� า เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เต้านมด้วยตัวเองมาตลอดและ ไม่เจอความผิดปกติใดๆ”

มะเร็งเต้านม VS ฮอร์โมน

“เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของระยะ เวลาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ สร้างฮอร์โมนในร่างกายของผูห้ ญิง อย่างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งทั้งสองตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ผลิต ในวัยเจริญพันธุใ์ นรังไข่ของผูห้ ญิง โดยจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปี” การที่

อยู่ให้ไกล... เริ่มเปลี่ยนได้ที่ ตัวเอง ความเสี่ ย งนั้ น มี ทั้ ง แบบที่ เ รา ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ สิ่งที่ เราควบคุมไม่ได้กอ็ ย่างเช่น เชือ้ ชาติ อายุ หรือ กลุ ่ ม ยี น ส์ ที่ ผิ ด ปกติ ม า ตัง้ แต่เกิด ซึง่ กลุม่ นีจ้ ะมีอยู่ 5-10% แพทย์หญิง ปองขวัญ ประดิษฐานนท์

แต่สงิ่ ทีเ่ ราสามารถควบคุมได้ และ ลุกขึ้นมาท�าได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมได้ดที สี่ ดุ นัน่ ก็คอื การออกก�าลังกาย “คนที่อ้วนมากๆ มีความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น ยิ่งคนที่ อยูใ่ นวัยหมดประจ�าเดือนด้วยแล้ว เพราะฮอร์ โ มนจะถู ก สร้ า งจาก เซลล์ไขมัน ซึง่ จะไปเพิม่ ความเสีย่ ง ต่อการเป็นมะเร็งให้เราได้แบบไม่รู้ ตัว” หรือใครที่ชอบกินยาคุม ไม่ว่า จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ นั่นก็ ไปเพิ่มความเสี่ยง เพราะฉะนั้นก็ ควรที่ จ ะหยุ ด ตั้ ง แต่ วั น นี้ ความ เสี่ยงจะได้ลดลง ยิ่งถ้าหยุดได้เกิน 10 ปี ความเสี่ยงจะลดลงเท่ากับ คนปกติเลยล่ะ “การกินเหล้า แม้ แค่วันละแก้ว ก็เป็นการเพิ่มความ เสี่ ย งต่ อ การเป็ น มะเร็ ง ได้ อ ย่ า ง ชัดเจนเหมือนกัน”

เมคชัวร์อีกขั้นกับ “การตรวจป้องกัน มะเร็งเต้านม” วิธีง่ายๆ ที่เป็นทางออกที่เราอยาก จะแนะน�าให้ทุกคนใส่ใจ เพราะ การตรวจป้องกันมะเร็งปากมดลูก นัน้ สามารถท�าได้ทกุ คน ไม่ได้มขี อ้ จ�ากัดทั้งในเรื่องอายุ หรือสุขภาพ ใดๆ “เมื่อคนไข้มาเจอแพทย์ เราก็ จะซักประวัตกิ อ่ น ประวัตคิ รอบครัว เพื่อดูว่ามีความเสี่ยงของการเป็น มะเร็งเต้านมที่ตกทอดกันมาตาม

พันธุกรรมหรือเปล่า เรื่องของการ ทานยา การมีบุตร” คุณหมอบอก ว่าในเคสที่มีลูกตั้งแต่อายุไม่เกิน 30 ปี หรือคนทีใ่ ห้นมบุตร ก็มคี วาม เสี่ยงลดลง เพราะฮอร์โมนน้อยลง หรือในเคสที่หมดประจ�าเดือนเร็ว ความเสี่ยงก็น้อยลงได้

ตรวจ Mammogram หรือ Ultrasound ดี ในเรือ่ งของการท�าเอ็กซเรย์เต้านม สิ่งที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ การตรวจแมมโมแกรม แต่เราไม่ เคยรู้ถึงข้อจ�ากัดของมัน “การท�า Mammogram จะคล้ายกับการ เอกซเรย์ปอด รูปที่ออกมาจะเป็น ภาพขาวด�า ท�าให้มขี อ้ จ�ากัดในคน ที่มีอายุน้อย เพราะมีเนื้อเต้านม ค่อนข้างแน่น ท�าให้รปู ทีอ่ อกมาจะ ขาวไปหมด เลยไม่สามารถเห็น ความผิดปกติได้ชัดเจน” ดังนั้นใน เคสของคนที่อายุน้อยๆ คุณหมอ จะแนะน�าให้ท�าการเอ็กซเรย์แบบ Ultrasound ซึ่งจะท�าให้เห็นดีเทล ของก้อนที่ผิดปกติได้ดีกว่า

did you know ?

ถ้ามีคนในครอบครัวในระดับ first Degree เป็น เช่นคุณแม่ หรือพี่สาวน้อง สาวเป็น จะท�าให้เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ถ้ามีคนใน first Degree เป็นสองคน ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าทันที คนที่ อ ายุ 40 ปี แพทย์ ห ญิ ง ปองขวั ญ ประดิ ษ ฐานนท์ แนะน� า ให้ ท� า ทั้ ง mAmmogrAm และ ultrAsounD เพื่อวิเคราะห์ดูความผิดปกติ หรืออาจมี การท�าเอ็กซเรย์อื่นๆ รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมด้วย 10

I-CARE

DECEMBER 2016


breast cancer

Don’t forget to cHecK

breast cancer awareness When to see your doctor?

รูส้ กึ เจ็บ และหัวนม ถู ก ดึ ง รั้ ง เข้ า ไปใน เต้านม

บริ เ วณเต้ า นมมี การเปลี่ ย นแปลง ขนาดและรูปร่าง

ผิวทีเ่ ต้านมจะมีลกั ษณะ เหมือนเปลือกส้ม อาจมี รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนา ผิ ด ปกติ แดงผิ ด ปกติ บางส่วนอาจมีสะเก็ด

คล�าพบก้อนที่เต้า นม หรื อ ใต้ รั ก แร้ ขนาดร้อยละ 15-20 ของก้ อ นที่ ค ล� า ได้ บริเวณเต้านม I-CARE

มีน�้าหรือเลือดไหล ออกมาจากหัวนม

DECEMBER 2016

11


I

B

eautiful

โบท็อกซ์...มีดีมากกว่าแค่

ลดรอยเหี่ยวย่น

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้หลายคนรู้จักโบท็อกซ์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึงวัยต้องใช้ เพราะ ต่างก็เชื่อว่าจะช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวเรียบเนียนตลอดเวลา แต่ใครจะรู้บ้างว่า นอกจากความสวยงาม แท้จริงแล้วโบท็อกซ์นนั้ ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อกี มาก และถูกค้นพบตั้งแต่สมัยสงครามเมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา

มารู้จักโบท็อกซ์กัน

โบท็อกซ์ หรือ โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน (Botulinum toxin) เป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ที่สร้างจากแบคทีเรีย “คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม” (Clostridium botulinum) ซึ่งมีด้วยกันถึง 7 ชนิด (Botulinum toxin type A-G) เป็นสารพิษ ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ ระบบประสาทที่ จ ะไปรบกวนการท� า งานของระบบ ประสาทท�าให้เซลล์ประสาทไม่สามารถหลั่งสารสื่อประสาทได้ กล้าม เนือ้ จึงคลายตัวหรือเรียกว่าเป็นอัมพาต(ชัว่ คราว)ของกล้ามเนือ้ เล็ก และ สารพิษตัวนีแ้ หล่ะทีท่ า� ให้อาหารทีเ่ ราทานอยูท่ กุ วันเป็นพิษได้หากได้รบั ในปริมาณมากๆ เช่น อาหารกระป๋องที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อตัวนี้อาจจะมี อันตรายถึงชีวิต

โบท็อกซ์มีที่มาอย่างไร?

Botulinum toxin เกิดขึน้ ในสมัยสงครามนโปเลียนจากการค้นพบความ สัมพันธ์ระหว่างไขมันไส้กรอกและอาการป่วยเป็นอัมพาต ต่อมาพิษที่ ถูกสกัดออกมาจากไส้กรอกส่งผลให้เกิดอาการอ่อนแรง เหงื่อไม่ออก ตามร่างกายและใช้รกั ษาความผิดปกติตา่ งๆ ของระบบประสาทได้เมือ่ ใช้ในปริมาณน้อย และได้มีการทดลองและค้นคว้ากันมาเรื่อยๆ จน กระทัง่ ถูกน�ามาใช้ในวงการแพทย์อย่างเป็นทางการโดยใช้ในการรักษา 12

I-CARE

DECEMBER 2016

อาการตากระตุก ตาเข ตาเหล่และโรคคอเอียงได้ และยังส่งผลข้างเคียง ในการรักษาคือรอยย่นบริเวณคิ้วและหน้าผากเลือนลง โบท็อกซ์จึงถูก น�ามาใช้ในวงการความสวยความงามในเวลาต่อมา นอกจากนีโ้ บท็อกซ์ ยั ง สามารถรั ก ษาอาการอื่ น ๆ ได้ อี ก เช่ น โรคเหงื่ อ อกมากผิ ด ปกติ และโรคไมเกรน

โบท็อกซ์ VS. ลดเหงื่อ ลดกลิ่นตัว

โดยปกติแล้วร่างกายของเราจะขับเหงื่อออกมา 1 มิลลิลิตรต่อนาที แต่ ถ้าร่างกายขับเหงื่อออกมามากกว่าปกติจะท�าให้เรามีกลิ่นตัวได้ง่ายขึ้น ท�าให้เรารูส้ กึ ไม่สบายตัวและเกิดความไม่มนั่ ใจ บริเวณทีม่ กั จะพบภาวะ เหงื่อออกมากกว่าปกติคือ บริเวณมือ-เท้า และใต้รักแร้ การรักษาภาวะ เหงื่อออกมากกว่าปกตินั้นท�าได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัดต่อมเหงื่อหรือ การผ่าตัดเส้นประสาทออกเพือ่ ลดการสัง่ งาน การรับประทานยาลดเหงือ่ แต่วิธีการรักษาที่ดี ทันสมัยและไม่น่ากลัวในปัจจุบันคือการรักษาด้วย การฉีดโบท็อกซ์ โดยแพทย์จะฉีดโบท็อกซ์เข้าไปที่ต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง โบท็อกซ์จะออกฤทธิ์ลดการหลั่งสารสื่อประสาทที่ต่อมเหงื่อยับยั้งการ ท�างานของต่อมเหงื่อ ลดเหงื่อและกลิ่นตัวได้มาก หมดกังวลเรื่องเหงื่อ ออกมากและกลิ่นตัวได้เลย


botulinuM toXin โบท็อกซ์ VS. ไมเกรน

ปวดหัวไมเกรนเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ท�าให้สมองไวต่อสิง่ กระตุน้ มากกว่า ปกติหรือเกิดการอักเสบของเส้นเลือดสมองและเส้นประสาท อาการปวดหัวไมเกรนคือ ปวดหัวข้างเดียว แต่อาการปวดสามารถย้ายจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายได้ หรือ มีปวดทั้ง 2 ข้างเลยก็ได้ แต่จะมีอาการร่วมคือรู้สึกคลื่นไส้อาเจียน และมองแสงจ้าไม่ ได้ นอกจากการทานยาลดการปวดไมเกรนแล้ว การฉีดโบท็อกซ์เพือ่ รักษาอาการไมเกรน ก็ท�าได้เช่นเดียวกัน โดยแพทย์จะฉีดโบท็อกเข้าที่บริเวณระหว่างคิ้ว ท้ายทอย ต้นคอ และบ่า โดยโบท็อกจะเข้าไปช่วยให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัว สามารถยับยั้งปลาย ประสาททีส่ ง่ สัญญานความเจ็บปวดไปยังสมอง ลดความถีข่ องการปวดหัวได้ ท�าให้คน ที่ปวดไมเกรนไม่ต้องทานยาเยอะ

Did you know?

จากทีเ่ ราทราบกันดีแล้วว่าโบท็อกซ์เป็นสารทีจ่ ะไปกวนการท�างานของระบบประสาทท�าให้ เซลล์ประสาทท�างานได้ไม่เต็มที่ กล้ามเนื้อจึงคลายตัวลง คุณสมบัตินี้เองที่แพทย์น�าไปใช้ ในการรักษาโรคอืน่ ๆ ทีม่ คี วามผิดปกติจากระบบประสาทและกล้ามเนือ้ นอกจากการรักษา เหงือ่ ทีอ่ อกมากกว่าปกติและไมเกรน โบท็อกซ์ยงั สามารถรักษาโรคทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหว ที่ผิดปกติได้ด้วย โรคที่ว่านี้คือ โรคบิดเกร็งของกล้ามเนื้อ เช่น หน้ากระตุกครึ่งซีก คอบิด กล้ามเนือ้ เกร็งจากโรคอัมพฤกษ์อมั พาต สารโบท็อกซ์จะช่วยบรรเทาอาการเกร็งหรือกระตุก ของกล้ามเนือ้ ใบหน้า แก้ไขคอเอียงผิดปกติและลดความปวดจากการเกร็งของกล้ามเนือ้ ลง อย่างไรก็ตามโบท็อกซ์จะเข้าไปยับยั้งการท�างานของกล้ามเนื้อเพียงชั่วคราวเท่านั้น

Anti-Aging sKincAre

ดูแลดีๆ ผิวก็ดอู อ่ นเยาว์เสมอ

ส�าหรับสาววัยท�างานไม่ว่าจะเป็น First Jobber หรือ ท�างานมากประสบการณ์มาแล้วหลายปีต่างก็ต้องเริ่ม ดูแลผิวกันบ้างแล้วล่ะ แค่หน้าขาวกระจ่างใสสไตล์เกาหลี ไม่พอแล้ว เพราะนอกจากผิวหน้าจะเจอมลพิษในแต่ละ วันแล้ว ความเครียดและการพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอก็ทา� ร้าย ผิวหน้าเราให้มีร่องริ้วรอยก่อนวัยแน่นอน ต้องเริ่มดูแล ตัวเองตั้งแต่วันนี้แ ล้วล่ะ ฉบับนี้ I-Care ขอแนะน�า สกินแคร์บา� รุงผิวทีช่ ว่ ยลดเลือนและบ�ารุงผิวให้ดอู อ่ นเยาว์ มาแนะน�ากัน Aqualabel royal rich Essence, 30 mL. 790 บาท เอสเซนส์สตู รเข้มข้นเนือ้ บางเบาทีจ่ ะช่วย บ�ารุงให้สาวๆ สวยตลอดกาลไปเลย เพียง แตะเนือ้ เอสเซนส์บางๆ ค่อยๆ ทาลงบน ผิวหน้าอย่างช้าๆ จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความชุม่ ชืน้ แต่ซึมซาบเร็ว เอสเซนส์จะเข้าไปกระตุ้น การท�างานของเซลล์ผวิ ให้กลับมาเฟรชอีก ครัง้ และยังช่วยลดเลือนริว้ รอยส�าหรับสาว วัย 20 ต้นๆ

BeAuty tips

Eau Thermale Avene cold cream, 40 mL. 550 บาท มอยส์เจอร์ไรเซอร์สตู รเข้มข้นส�าหรับผิวที่ แห้งมากเป็นพิเศษ ช่วยฟื้นบ�ารุงชั้นฟิล์ม เคลื อ บผิ ว ให้ ชุ ่ ม ชื้ น ได้ น าน แต่ ไ ม่ เหนอะหนะ เมือ่ ผิวชุม่ ชืน้ เต็มที่ ผิวก็จะดู เรียบเนียนมากขึ้น และยังสามารถใช้ทา ล�าตัว มือและจุดแห้งกร้านอืน่ ๆ ได้ดว้ ย

ถ้าไม่อยากให้ Botox เสื่อมสลายเร็วจนต้องฉีดบ่อย พญ.กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง และเลเซอร์เพื่อความงาม จะมาบอกเคล็ดลับนี้กัน “เนือ่ งจาก Botox (Botulinum toxin) เป็นโปรตีน จึงเสือ่ มสภาพง่าย เมือ่ เจอความร้อน และ Botox จะใช้เวลา 2 สัปดาห์จงึ จะออกฤทธิ์ สูงสุด ดังนัน้ หลังจากฉีด Botox แล้วควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสความ ร้อน เช่น การท�าเลเซอร์ การนวดหน้าด้วยเครือ่ งมือทีป่ ล่อยความ ร้อน การอบไอน�้า หรือ การอบซาวน่า เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ Botox ออกนอกต�าแหน่งที่ต้องการ ควรงดการนวด หน้า หรือเช็ดหน้าแรงๆ ในช่วง 2 สัปดาห์หลังฉีดด้วยเช่นกัน”

Philosophy renewed Hope in a jar re-energizing moisture mask, 120 mL. 1,350 บาท มาส์กบ�ารุงผิวเนื้อวิปนุ่มละมุน ระหว่าง มาส์ก 10 นาทีจะรูส้ กึ สดชืน่ ช่วยฟืน้ ฟูผวิ ด้วยการเติมความชุม่ ชืน้ ปรับสภาพผิวให้ เรียบเนียน และเพิม่ ความเปล่งปลัง่ จนรูส้ กึ ได้ดว้ ยส่วนผสมพิเศษจากกรดไฮยาลูโรเนต 3 แบบ พร้ อ มกรดเอลฟา ไฮดรอกซี สกั ด จากผลไม้ เ อเชี ย และส่ ว นผสม ต้นกระบองเพชร Fresh crÈmE Ancienne Soft cream, 30 mL 5,980 บาท เครีย อองเซีย ซอฟต์ ครีมบ�ารุงผิวจาก FrESH สกินแคร์ที่เน้นส่วนผสมธรราติ เนือ้ ครีมเนียนนุม่ น่าสัมผัส บางเบา ผสม น�้ า มั น สกั ด จากเมล็ ด เมโดว์ โ ฟมท� า ให้ ซึมซาบเข้าสูผ่ วิ ได้งา่ ยและบ�ารุงผิวอย่างมี ประสิทธิภาพ และยังมีวิตามิน ที่ช่วยลด การเกิดริว้ รอยสาเหตุจากอนุมลู อิสระ และ ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ได้ ยาวนานถึ ง 24 ชัว่ โมง ให้ผวิ ดูมชี วี ติ ชีวา แลดูออ่ นเยาว์ขนึ้ I-CARE

DECEMBER 2016

13


I

S

port

เรื่องเทรนด์การฟิตหุ่นไดเอทยุคนี้ บอกได้เลยว่าหนุ่มๆ เขาจริงจัง ยิ่งกว่าสาวๆ ซะอีก แถมท�าได้ดีกว่าด้วยสิ ผู้หญิงหลายคนเริ่มคิด “เราลดหุ่นแทบตาย ผ่านไปจะปีแล้วลงมาแค่ 2 กิโลกรัม แต่เขานี่สิ งดข้าวเย็นแล้วเข้ายิมแค่เดือนเดียว ดูดขี นึ้ เป็นกอง โลกไม่ยตุ ธิ รรม!”

Men VS Women ไดเอทให้ เ วิ ร ค ์ ... เราต้องรู้จักร่างกายตัวเองกันก่อน

ใช่เลย โลกไม่ยุติธรรม..เพราะร่างกายและระบบการท�างานของเราไม่เหมือนกันน่ะสิ จึงเป็น

ไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงและผู้ชายจะใช้วิธีลดความอ้วนแบบเดียวกันได้ ก่อนอื่นมาท�าความเข้าใจ ก่อนว่า เราต่างกันยังไงบ้าง...แคทเธอรีน ทอลมาจ นักก�าหนดอาหาร และเคยเขียนหนังสือ ฮาวทูการไดเอทชื่อ ““Men love their meat, and women are attached to carbohydrates” บอกว่า...

แค่เรื่องแอดทิจูดผู้ชายก็ชนะแล้ว เพราะทันทีที่หนุ่มๆ เขาตัดสินใจจะลดน�้าหนัก เขาจะ

มุ่งมั่นและท�าให้ส�าเร็จโดยเร็ว ในขณะที่สาวๆ อยู่ในสเต็ปเริ่มคิดว่าจะลด จะลด จะลด ปาเข้าไป เป็นเดือนก็ยังไม่เริ่มสักที และทันทีที่ยืนบนตาชั่งและเห็นว่าเราหนักขึ้นอีกสองกิโลกรัม ผู้หญิง ส่วนมากจะรู้สึกจิตตกในทันที และบ่นเรื่องนี้ไปอีกหลายวัน ในขณะที่ผู้ชายจะคิดแค่ว่า เขาจะ ลดอาหารตั้งแต่วันนี้ไปและออกก�าลังกายให้มากขึ้นเท่านั้นเอง

อีกความจริงทีเ่ ราต้องยอมรับคือ ร่างกายผูช้ ายถูกออกแบบมาให้มมี วลกล้ามเนือ้ มากกว่า

ไขมัน ซึ่งเป็นผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย นั่นแปลว่าเขาต้องการพลังงานแคลอรี่ ต่อวันมากกว่าผูห้ ญิง ในขณะทีผ่ หู้ ญิงมีเปอร์เซนต์ของการสะสมไขมันในร่างกายได้งา่ ยกว่า แถม ไขมันนัน้ ยังมีขนาดใหญ่กว่ากล้ามเนือ้ ในน�้าหนักทีเ่ ท่ากัน ดังนัน้ เพือ่ จะลดน�้าหนัก ผูห้ ญิงจ�าเป็น ต้องเวิร์คเอ้าท์แบบสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเพื่อเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้าม เนื้อ ในขณะที่ผู้ชายแค่ลดอาหารก็ผอมลงได้แล้ว

จากผลส�ารวจง่ายๆ ที่เห็นได้ทุกวันของคนวัยท�างาน...ทันทีที่กลับถึงบ้าน ผู้หญิงมักจะเดินไปเปิดตู้เย็นหาของกิน ในขณะที่ ผู้ชายจะเดินไปเปิดโทรทัศน์ และเขาจะไม่เข้าห้องครัวเลยจนกว่าจะถึงเวลาอาหารเย็น 14

I-CARE

DECEMBER 2016


diet ask t the eXper

แล้วเราต้องไดเอทต่างกันยังไง...ถึงจะเวิร์ค กฎของการควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักที่แตกต่างกันของ ผู้ชายและผู้หญิงนั้น เราขอแยกให้ชาว I-Care ลองท�าตาม แบบเลือกกินตามประเภทของสารอาหารกันง่ายๆ ไปเลย ใน หนึ่งวันเราควรกินอะไรแค่ไหนถึงจะไม่เกินความต้องการของ ร่างกาย

“ออกก�าลังกาย ช่วยลดการปวด หั ว ไมเกรนได้ อย่างไรบ้าง”

โปรตีน

woMen: ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมในผู้หญิงคือ โปรตีน 0.8 กรัมต่อ น�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น ผู้หญิงหนัก 59 กิโลกรัม ควรกินโปรตีนไม่เกิน วันละ 47 กรัม หรือประมาณชิ้นสเต็กเท่าฝ่ามือ Men: แน่ น อนว่ า ผู ้ ช ายต้ อ งการโปรตี น เพื่ อ ซ่ อ มแซมกล้ า มเนื้ อ ที่ มี มากกว่าผู้หญิง ในผู้ชายที่หนัก 59 กิโลกรัม สามารถกินโปรตีนได้วันละ 60 กรัม และควรเป็นโปรตีนที่ดี อย่างเนื้ออกไก่ หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

คาร์โบไฮเดรต

คนส่วนใหญ่มกั จะเข้าใจผิดว่า การลดน�้าหนักคือต้องงดแป้ง แต่ในความ เป็นจริงร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานในแต่ละวัน และ ยังมีผลการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจ�ามีแนวโน้มลด น�้าหนักได้มากกว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้า เพื่อกระตุ้นเมตาบอลิซึ่มให้ เผาผลาญ นักโภชนาการแนะน�าว่าควรเลือกกินคาร์โบไฮเดรตทัง้ หมดที่ ร่างกายต้องการในมือ้ เช้า ในปริมาณ 1 ก�าปัน้ ส�าหรับผูห้ ญิง และ 2 ก�าปัน้ ส�าหรับผู้ชาย

ไฟเบอร์

woMan: นอกจากไฟเบอร์ จ ะช่ ว ยในการขั บ ถ่ า ยแล้ ว ยั ง ช่ ว ยลด คลอเรสเตอรอลในเลือดได้ ผู้หญิงที่น�้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัมควร กินไฟเบอร์วันละ 25 กรัมหรือเท่ากับผักผลไม้ 2 ถ้วย Men: ผู้ชายต้องการไฟเบอร์มากกว่าผู้หญิง นั่นเพราะเขากินอาหารที่ แคลอรี่สูงกว่า ในผู้ชายที่หนัก 50 กิโลกรัมต้องกินผักผลไม้อย่างน้อย 3 ถ้วยต่อวัน

ถ้าปวดหัวไมเกรนบ่อย...ออกก�าลังกายช่วยได้!

ชาว I-Care ที่เจออาการปวดไมเกรนบ่อยๆ ลุกมาเวิร์คเอ้าท์กันเลย นัก วิทยาศาสตร์เขาศึกษาพบว่าการออกก�าลังกายช่วยเพิ่มระดับสารเคมี หลายๆ ตัวในร่างกายเรา ทัง้ การหลัง่ สารเอ็นโดรฟีน (Endorphin) ทีเ่ ป็น สารเคมีควบคุมความเจ็บปวด และเพิ่มปริมาณสารเอ็นคีฟาลีน (Enkephalins) ทีม่ คี ณ ุ สมบัตลิ ดความรูส้ กึ เจ็บปวดเหมือนกับการฉีดมอร์ฟนี ถึงจะป้องกันภาวะไมเกรนโจมตีไม่ได้ แต่เราลดการกินยาแก้ไมเกรนลง ด้วยการออกก�าลังกายเป็นประจ�าได้นะ

โดย พญ.จักษณี วรนุชกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท

ออกก�าลังกาย (Aerobic Exercise) เป็นเวลาอย่างน้อยครัง้ ละ 30 นาที เป็นเวลา 5 ครั้งต่อ สัปดาห์” มักเป็นค�าแนะน�าที่ คุน้ ชินกันดี และการออกก�าลัง กายก็ยอ่ มมีผลดีตอ่ สุขภาพ เช่น ความดันโลหิตลดต�า่ ลง น�า้ ตาล ในเลือดต�่าลง ควบคุมน�้าหนัก การเต้ น และการท� า งานของ หั ว ใจท� า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ กระดูกและกล้ามเนือ้ รวมไปถึง สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ รวม ทั้ ง ช่ ว ยให้ ก ารนอนหลั บ มี ประสิทธิภาพดีขนึ้ ในแง่การออกก�าลังกายส�าหรับ ผู ้ ป ่ ว ยไมเกรน มี ห ลายการ ศึกษาที่บ่งชี้ว่าการออกก�าลัง กาย ช่วยลดความถีแ่ ละความ รุนแรงของไมเกรนได้ และบาง การศึกษาที่บ่งถึงว่า การออก ก� า ลั ง กายเที ย บเท่ า กั บ การ รั ก ษ า ด ้ ว ย ย า อ ย ่ า ง มี ประสิทธิภาพ โดยจะแนะน�าว่าผูป้ ว่ ยไมเกรน ควรเลือกออกก�าลังกายที่ชอบ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้น ของไมเกรน เช่น ผูป้ ว่ ยบางราย ความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นของ ไมเกรน อาจจ�าเป็นต้องออก ก� า ลั ง กายที่ ไ ม่ ร ้ อ นมากนั ก เป็นต้น

I-CARE

DECEMBER 2016

15


I

H

EALTHY

หวัแคด่ทาหายได้ ไม่พงึ่ ยา นอาหารให้ถูก โรคหวัดเกิดจากเชือ้ ไวรัสท�าให้เกิดการอักเสบของอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ซึง่ โดยปกติแล้วโรคหวัดเกิดจากการ พักผ่อนไม่เพียงพอท�าให้ร่างกายอ่อนแอเชื้อไวรัสจึงเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย หรือการแพร่กระจายของเชื้อในอากาศ เช่น ไอ จาม เมื่อคุณเป็นหวัดแล้วนอกจากการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง ถ้าต้องการให้อาการหวัดที่ท�าให้เรารู้สึก อ่อนแอและไม่สบายตัวหายดีขึ้นอีกนิด I-Care ฉบับนี้ขอแนะน�าว่าการเลือกทานอาหารที่เหมาะสม ก็ช่วยให้อาการ หวัดดีขึ้นในเร็ววันได้เช่นกัน

16

I-CARE

DECEMBER 2016


healthy Food กระเทียม

กระเทียมถูกใช้เป็นอาหารประจ�า วันของคนไทยในปัจจุบนั นี้ แต่คน ส่วนใหญ่รู้หรือไม่ว่า กระเทียมมี สรรพคุณทีช่ ว่ ยแก้หวัดได้ดว้ ย เป็น ยาดีทชี่ ว่ ยลดอาการหวัดได้แม้จะมี กลิน่ รุนแรง โดยเฉพาะการบรรเทา โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ หวั ด โรคภู มิ แ พ้ ไอ หอบหื ด หลอดลมอักเสบ เจ็บคอและเสียง แหบได้ ซึ่ ง ในกระเที ย มจะมี ก�ามะถันเป็นองค์ประกอบที่ออก ฤทธิฆ์ า่ เชือ้ แบคทีเรียและไวรัสหวัด ได้โดยตรง และยังช่วยกระตุน้ การ ท�างานของเซลล์เม็ดเลือดขาวอีก ด้วย how-to: ใช้กระเทียม 1 กลีบเล็ก มาปัน่ เป็นชิน้ บางๆ ใช้ชอ้ นบีใ้ ห้ แตก เติมน�้าร้อนลงไป 1 ถ้วย และเติมน�้าผึ้งและมะนาวเล็ก น้ อ ยแล้ ว ดื่ ม จะช่ ว ยบรรเทา อาการหวัดได้

ไชเท้า

หัวไชเท้าสามารถก�าจัดสิง่ สกปรกที่ หมั ก หมมภายในร่ า งกาย (เชื้ อ แบคทีเรียต่างๆ) ช่วยละลายเสมหะ แก้พษิ และลดความดันโลหิตได้ดี มีฤทธิเ์ ป็นหยางหรือเย็น นอกจากนี้ ไชเท้ายังสามารถฟืน้ ฟูและบ�ารุงผิว พรรณให้มคี วามชุม่ ชืน้ แต่ทสี่ า� คัญ หั ว ไชเท้ า ยั ง ช่ ว ยสร้ า งระบบ ภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกายด้วย โดยไชเท้า จะไปสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนท์ และช่วยเพิม่ ปริมาณเม็ดเลือดขาว ส�าหรับการป้องกันโรคต่างๆ และ ช่วยป้องกันการติดเชือ้ ในระบบทาง เดินหายใจเช่นเดียวกัน how-to: นอกจากเอาไชเท้ามา ปรุงท�าเป็นอาหารจานโปรดแล้ว ยังสามารถน�าหัวไชเท้าสดมาคัน้ น�า้ เติมน�า้ ตาลทรายแดง ใช้ดม่ื แก้ไอ แก้เจ็บคอได้

ผลไม้ทใี่ ห้วติ ามินซีสงู

พรรณแลดูใสเรียบเนียนขึน้ วิตามิน ซียังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย เสริมสร้าง รักษาและป้องกันอาการ เจ็บป่วยต่างๆ หากมีอาการหวัดจะ ช่วยให้หายได้เร็วขึน้ และยังบรรเทา อาการแพ้ หอบหืด ไซนัสได้ดว้ ย แต่ ร่างกายไม่สามารถผลิตวิตามินซีขนึ้ มาเองได้ เราจึงต้องรับประทานเพิม่ เข้าไป ซึง่ หาได้งา่ ยๆ จากผลไม้ทใี่ ห้ วิตามินซีสูง เช่น ส้ม มะละกอสุก มะม่วง ฝรั่ง สับปะรด ส้มโอ ชมพู่ พุทรา มะขาม แตงโม เป็นต้น ยิ่ง ทานผลไม้สดๆ จะได้รบั คุณค่าของ วิตามินซีจากผลไม้และสารอาหาร อื่นที่มีประโยชน์โดยตรงที่จะช่วย ต้านหวัดและกระตุ้นการท�างาน ของภูมคิ มุ้ กันในร่างกายให้ตอ่ สูก้ บั ไข้หวัดได้ดขี นึ้

ขิง

ขิงเป็นสมุนไพรไทยทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายมาก มีวิตามินและแร่ธาตุ หลายชนิดที่ส�าคัญต่อร่างกาย มี สรรพคุ ณ ช่ ว ยขั บ พิ ษ ออกจาก ร่างกายโดยการขับพิษออกมาทาง เหงื่อ มีฤทธิ์แก้หวัดเย็น และช่วย บรรเทาอาการปวดท้ อ ง บ� า รุ ง กระเพาะอาหาร ท้องอืดและข้อ อั ก เสบได้ รวมไปถึ ง แก้ อ าการ คลืน่ ไส้อาเจียน ลดคอเลสเตอรอล ทีส่ ะสมในตับและเส้นเลือด ส่วนขิง สดสามารถก�าจัดพิษทีเ่ กิดจากการ ติดเชือ้ ภายในร่างกายและสามารถ ฆ่าไวรัสทีท่ า� ให้เกิดหวัดได้ นอกจาก นี้ยังไปช่วยเพิ่มระบบการท�างาน ของภูมคิ มุ้ กันในร่างกายเช่นกัน how-to: แค่ทบุ ขิงให้แตกเบาๆ แล้วต้มในน�า้ เปล่า ผสมน�า้ ตาล อ้อยเล็กน้อย ก็กลายเป็นเครือ่ ง ดืม่ แก้หวัดได้ดที เี ดียว

อาหารเผ็ดร้อน

วั ต ถุ ดิ บ เผ็ ด ร้ อ นของคนไทยทั้ ง เราทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่ามีวติ ามินซี หลายเช่น พริกขีห้ นู พริกชีฟ้ า้ พริก มีสรรพคุณทีน่ อกจากการท�าให้ผวิ แห้ง พริกไทย หัวหอมแดง ตะไคร้

กะเพรา เป็นต้น ช่วยยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ ช่ ว ยขั บ น�้ า และเพิ่ ม ความอบอุ ่ น ให้ ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ “พริก” ความ เผ็ ด ของพริ ก จะไปกระตุ ้ น ต่ อ มใน หลอดลมให้ ห ลั่ ง น�้ า เมื อ กออกมาลด ความเหนียวของเสมหะที่เกาะภายใน ทางเดินหายใจท�าให้ไอขับเสมหะได้งา่ ย ถ้าเป็นหวัดเมือ่ ทานพริกเป็นอาหารเย็น ตื่ น เช้ า มาอาการหวั ด จะทุ เ ลาลง นอกจากนีส้ ามารถบรรเทาอาการไซนัส หรือภูมแิ พ้ตา่ งๆ และการทานอาหารเผ็ด ท�าให้ร่างกายขับเหงื่อและขจัดสารพิษ ออกจากร่างกายได้มากขึน้

DiD you Know? เป็นหวัดหายได้ไม่ตอ้ งพึง่ ยา แค่ทานอาหารให้ถกู

คุณณรงค์ เติมพรเลิศ นักก�าหนดอาหาร แนะน�ามาว่า ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นหวัดสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเลือก รับประทานอาหารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยได้ อกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะ 1อยู่ใเลืนผลไม้ รสเปรี้ยวและผักบางชนิด เช่น ส้ม มะละกอ มะนาว ฝรั่ง คะน้า เป็นต้น

หลีกเลีย่ งการทานของเย็น ให้เลือกทานอาหารร้อน เพือ่ 2ช่วยควบคุ มอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ ประทานอาหารที่ย่อยง่าย และมีโปรตีนสูง เพื่อช่วย 3ให้รรั่บางกายได้ รั บ พลั ง งานที่ เ พี ย งพอ และฟื ้ น ฟู ร ะบบ ภูมิคุ้มกัน ท�าให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น

กระตุน้ ความอยากอาหารด้วยการเสริมกลิน่ และรสชาติ 4อาหารให้ น่าทานมากขึ้น เช่น มะนาว กระเทียม ขิง

5 ดื่มน�้าอุ่นวันละ 6-8 แก้ว และนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่

อาหารต้านหวัดทีแ่ นะน�า เช่น โจ๊กหมูสบั ใส่ขงิ ส้มต�าผลไม้ ต้มย�าน�าใส หรือแกงเลียง เป็นต้น I-CARE

DECEMBER 2016

17


S

I

Exclusive tory

ทุ ม ่ เท ทุกการรักษา เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง วันนี้เราจะพามารู้จักกับแพทย์หญิง จักษณี วรนุชกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สมองและระบบประสาท ผู้หญิงที่ยิ้มง่าย อารมณ์ดี และทุ่มเทจริงจังกับการ รักษาคนไข้แบบสุดตัว

จุดเริม่ ต้นของการเป็นคุณหมอ

คุณหมอเล่าให้ฟังถึงเคสแรกในชีวิตของการเป็นหมอว่า “เคสนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นทุกวันนี้ คนไข้คนนั้นเป็นมะเร็งที่เต้านม แล้วกระจายไปที่ไขสันหลัง คนไข้อ่อนแรงที่ขาทั้งสองข้าง เคสนั้น เป็นเคสที่เราดูองค์รวม ท�าให้เรารู้ทั้งหมด ที่วันนี้เขามีอาการแบบนี้ เพราะเขามีตรงนี้ เรารู้ว่าเขา ทรมาน เขาเป็นเคสแรกในชีวิตของเราที่ไม่มีวันลืม” และนั่นท�าให้คุณหมออยากที่จะเรียนทางด้าน ระบบประสาทเพิ่มเติม นอกเหนือจากด้านรังสีวิทยา “ถึงแม้ทุกวันนี้เขาอาจจะเสียไปนานแล้ว แต่ ก็ทา� ให้เราได้เรียนรูว้ า่ ถ้าครัง้ หน้ามีเคสแบบนี้ มีอาการเริม่ ต้นแบบนี้ เราก็จะจ�าได้ไม่มวี นั ลืมเลยว่า เราจะต้องรักษายังไงต่อ มันเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงที่ไม่ได้อยู่ในต�ารา ถึงที่สุดแล้วคนไข้เคสนั้น เขาจะแย่ลงไปตามสเต็ป แต่มันก็ท�าให้เราเรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้น”

เมือ่ เลือกแล้ว ก็ตอ้ งท�าให้ดที สี่ ดุ

เราทุกคนต่างก็รดู้ วี า่ อาชีพหมอเป็นอาชีพทีห่ นัก บางคนต้องทุม่ เทกับการรักษาคนไข้แบบ 24 ชัว่ โมง ท�าให้บางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัว “ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราชอบ เราเลือกแล้ว อาชีพนี้อาจจะต้อง ทุ่มเทมากกว่าคนอื่น คนเป็นหมอชีวิตจะอยู่แบบ 24 ชั่วโมงมานานแล้ว ตั้งแต่เริ่มเรียนเราก็ดู เคสทัง้ วันทัง้ คืน มันขึน้ อยูก่ บั ว่าคนรอบข้างรับเราได้แค่ไหนมากกว่า” และครอบครัวนีแ่ หละคือก�าลัง ใจส�าคัญ “พีน่ อ้ งส่วนใหญ่กเ็ ป็นหมอเหมือนกัน ท�าให้มไี ลฟ์สไตล์ทเี่ หมือนกัน คุณพ่อคุณแม่กเ็ ข้าใจ ครอบครัวเราก็เข้าใจ” ถึงเราจะแอบถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้ คุณหมอจะยังเลือกเดินทางสายนีไ้ หม เธอก็ตอบเราได้อย่างทันทีว่า “ถ้าย้อนกลับไปได้ เราก็ยังคงเลือกเป็นหมออยู่ดี”

“เราไม่ใช่หมอ…เราแค่เป็นคนทีเ่ ป็นหมอ”

คุณหมอเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่บอกไว้ว่า “ฉันไม่ได้อยากให้คุณเป็นแค่หมอ แต่ฉันอยากให้คุณเป็นคนด้วย” เราเชื่อว่าคุณหมอ อีกหลายๆ ท่านก็ยึดถือค�านี้ในการท�างาน “มันสื่อถึงว่าเรารักษาคนไข้ ไม่ใช่ว่าเรามีแค่ด้านเดียวที่ เป็นแค่หมอกับคนไข้เท่านัน้ เพราะบางทีเขาไม่ได้มปี ญ ั หาเฉพาะการรักษา การเจ็บป่วย เขาอาจจะ มีปญ ั หาภายในครอบครัว หรือปัญหาเรือ่ งอืน่ ๆ เพราะฉะนัน้ เราต้องรักษาควบคูก่ นั ไป เราต้องท�าให้ คนไข้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กันให้ได้” 18

I-CARE

DECEMBER 2016

“เรารักษาคนไข้ ไม่ใช่วา่ เรามีแค่ดา้ น เดียวทีเ่ ป็นแค่หมอ กับคนไข้เท่านัน้ ... เขาอาจจะมีปญ ั หา ภายในครอบครัว หรือปัญหาเรือ่ ง อืน่ ๆ เราต้องท�าให้ คนไข้ดขี นึ้ ไป พร้อมๆ กันให้ได้” แพทย์หญิง จักษณี วรนุชกุล


interview ถึงงานจะเครียด แต่ชวี ติ ก็ยมิ้ ได้เสมอ

เราสัมผัสได้ถงึ ความสดใสของคุณ หมอตัง้ แต่แวบแรกทีเ่ จอ คุณหมอ เป็นคนยิ้มเก่ง ดูใจดี แต่ก็มีความ จริงจังในการท�างาน “ถ้าพูดถึงไลฟ์ สไตล์ หมอเป็นคนค่อนข้างเรียบ ง่าย ยิ้มง่าย ยิ้มเก่ง ถ้าท�างานจะ ค่อนข้างจริงจัง แต่ไม่ค่อยเครียด” นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณหมอจบ มาทางด้ า นประสาทวิ ท ยาและ รังสีวิทยา ท�าให้ผ่านอะไรมาเยอะ จนเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดี “การรักษา ไม่ได้มีเฉพาะเรื่อง positive เสมอ ไป มีทั้งคนไข้ดีขึ้น คนไข้แย่ลงจน เสียชีวิต พอเราเห็นคนไข้คนหนึ่ง เสียชีวิต มันก็จะเป็นเหมือนแรง ผลักดัน ให้เราพยายามรักษาคนไข้ คนอื่ น ๆ ไม่ ใ ห้ แ ย่ ล ง เมื่ อ เรามี ประสบการณ์ ม ากขึ้ น เราก็ พยายามจะช่วยคนไข้รายอื่นๆ ให้ รอดพ้นภาวะต่างๆ นี้ไปให้ได้”

Part ของครอบครัว คุณหมอก็เต็มที่

คุณหมอบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีเวลา ว ่ า ง ก็ มั ก จ ะ ใ ช ้ เ ว ล า อ ยู ่ กั บ ครอบครัว “หากิจกรรมท�าร่วมกัน พ า ลู ก ๆ ไ ป ร ้ า น ห นั ง สื อ ไ ป สวนสัตว์” อย่างแพลนที่คุณหมอ วางไว้ว่ามีเวลาว่างครั้งหน้าเมื่อ ไหร่ ก็จะพาเด็กๆ ไปเที่ยวท้องฟ้า จ�าลอง เพราะเด็กๆ ชอบอวกาศ เรี ย กว่ า เป็ น ทั้ ง สุ ด ยอดคุ ณ หมอ และสุดยอดคุณแม่ตัวจริงเลยล่ะ

แพทย์หญิง จักษณี วรนุชกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

I-CARE

DECEMBER 2016

19


I

S

tyle

This Coming Winter เรามีลุคสวยเท่ในหัวเอาไว้พร้อมรับ

เผลอแปบๆ กลิ่นลมหนาวเริ่มพัดมาแล้ว หนุ่มสาวเทรนด์เซ็ตเตอร์ชาว I-Care อย่างเรา นอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ อากาศที่เปลี่ยนแปลงมาเล่นงานได้ เรายังขอป้องกันด้วยลุคเสื้อผ้าส�าหรับวินเทอร์ที่ให้ลุคคูลแต่อบอุ่นสุดๆ ไปเลย จะเลือกลุค ไหนจะมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไง ไปดูกัน...

s y o B Cool

l o o C s l r i G

แจ็ตเก็ตยีนส์ + เชิต้ ผูกไท

ลุ ค ผู ้ ช ายคู ล ๆ แบบหนุ ่ ม นิวยอร์คอย่างนี้ บอกเลยว่า หนุ่มไทยไม่ค่อยมีใครแต่ง กั น ...แนะน� า ว่ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลุ ค เนี๊ ยบขึ้ น ควรแมทช์ กับ กางเกงผ้าแนวชิโน ดีกว่า

คอร์เซ็ท ออน ท๊อป

เราเรียกสไตล์นี้ว่า Corset on Top คือการหยิบเอาเสือ้ ครอบ, บรา ท็อป, เสื้ อ สายเดี่ ย ว, หรื อ เสื้ อ คอร์ เ ซ็ ท รัดรูป มาใส่ทับเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืด เสือ้ คอเต่าหรือแม้แต่เดรสรัดรูปก็ยงั ได้ สไตล์นี้แต่งตอนหน้าหนาวแล้ว ดูเท่ๆ เซลฟ์ๆ ดี เพราะถ้าใส่ตอน หน้าร้อนจะเกิดการรักแร้เปียกขึ้น มาได้ ใส่กับยีนส์สักตัวก็เท่แล้ว

เสื้อคอเต่า +ยีนส์ขาด

นอกจากเสือ้ คอเต่าสีดา� เรียบๆ สักตัว จะอินมากๆ ตอนนี้ เสื้อ อุ่นๆ แบบนี้นี่ล่ะ ที่จะป้องกัน ลมหนาวให้คอและหน้าอกเรา ยังอุ่นอยู่แม้จะขึ้นไปบนยอด ดอยอ่างขางก็ตาม เลือกแมทช์ กับยีนส์สีซีดขาดๆ หรือจะเพิ่ม เลเยอร์ให้เก๋เข้าไปอีก ก็ใส่ทับ เสื้อเชิ้ตแล้วปล่อยชายออกมา โอ้โห...นิวยอร์คเกอร์สุดๆ 20

I-CARE

DECEMBER 2016

พอนโช + เดรสสัน้

พอนโชหรือผ้าคลุมไหล่สไตล์เม็กซิกนั ทีห่ ลาย คนซือ้ มาเก็บไว้แต่ไม่เคยได้ใช้สกั ที นอกจาก จะเอาไปห่มในโรงหนังเวลาหนาว แต่จะได้ หยิบมาใช้ก็คราวนี้ล่ะ และถ้าใครกลัวว่า ประชาชนจะหาว่าเว่อร์ ใส่ผ้าคลุมไหล่ใน กรุงเทพเนีย่ นะ เราแนะน�าว่าให้หยิบมาแมทช์ กับกางเกงขาสั้นหน่อย หรือจะเป็นเดรสสั้น บางๆ ก็เหมาะ ดูฉลาดมีสไตล์

เบลเซอร์สทู + เสือ้ ยืดสกรีน

อ า จ จ ะ ดู เ ห มื อ น ธรรมดา แต่เทคนิค อยู่ที่การมิกซ์แอนด์ แมทช์ลายเบลเซอร์ และเสื้อยืดให้ดี จะ แมทช์ ใ ห้ ไ ปคนละ ทางก็ได้ลคุ สนุกดีนะ

มิลลิทารีแ่ จ็คเก็ต + เชิต้ ขาว

เลือกเชิต้ ขาวเนีย๊ บๆ ใส่ข้างใน แล้วสวม ทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ต ท ห า ร สี เ ขี ย ว ตั ว หลวม แมทช์กับกาง เกงยีนส์หรือกางเกง ชิโนสีนา�้ เงิน


trend update the

right

pair

doctor’s tip

oF

Sunglasses for your fAce

รูไ้ หม...แว่นกันแดด ทรงไหนเหมาะกับ รูฤดูปหนาวปลายปี หน้าเราที ส่ ดุ นี่ ล ่ ะ ความจริ ง เป็ น ช่ ว งที่

แสงแดดแรงสุดๆ ไปเลย เลือกแว่นกันแดดใหม่ มาเตรียมพร้อมรับกัน ไม่ใช่วา่ แว่นทรงไหนก็ใส่ แล้วสวยหล่อนะ เพราะกรอบแว่นทีร่ บั กับรูปหน้า เรา จะช่วยให้ดูดีขึ้นอีกเกือบห้าสิบเปอร์เซนต์ แล้วหน้าทรงไหนต้องใส่แว่นทรงไหนล่ะ

rounD fAce รูปหน้าทรงกลม ควรเลือกแว่นที่กรอบ ไม่กลมมาก แต่กไ็ ม่เหลีย่ มจนเกินไป มี ขอบด้านบนเพือ่ เป็นเส้นตัดให้ไม่ดกู ลม ไปซะหมด

ovAl fAce หน้ารูปไข่ใส่แว่นกรอบเหลีย่ มหรือกลม ก็ได้

นพ. จตุพร ดวงพัตรา จักษุแพทย์

squAre fAce ใส่แว่นได้ทุกทรงยกเว้นกรอบสี่เหลี่ยม แต่ ท รงที่ เ หมาะที่ สุ ด คื อ แว่ น ทรง เอวิเอเตอร์

long fAce รูปหน้ายาว เหมาะกับแว่นกรอบทรงรี และกรอบเหลีย่ ม ทีจ่ ะไม่เพิม่ ความยาว ให้หน้าเข้าไปอีก

HeArt fAce หน้ารูปหัวใจสามารถใส่แว่นได้ทุกทรง แม้แต่แว่นทรงกลมดิกทีใ่ ส่ยาก หน้ารูป หัวใจก็ยังใส่ได้สวย

“รังสียวู สี ามารถส่งผลร้ายและก่อให้ เกิดอันตรายรวมถึงโรคทางตาได้ อย่างมากมาย เช่น เป็นตัวการท�าให้ เกิดต้อเนือ้ ต้อกระจก และท�าให้เกิด อันตรายต่อประสาทตา การปกป้อง ดวงตาของเราจากรั ง สี ยู วี จึ ง เป็ น เรื่องส�าคัญมาก ซึ่งสามารถท�าได้ ง่ า ยๆ เช่ น การใส่ แ ว่ น ตาที่ มี คุณสมบัติกันรังสี ขณะอยู่ในที่โล่ง แจ้ ง ห้ า มจ้ อ งมองแสงจากดวง อาทิตย์โดยตรง เพียงเท่านี้ดวงตา ของเราก็จะปลอดภัยจากรังสียูวีได้ ครั บ ” นพ. จตุ พ ร ดวงพั ต รา จั ก ษุ แ พทย์ แนะน� า วิ ธี ก ารดู แ ล สายตาให้ปลอดภัยจากแสงยูวี Hot trenD!!!

เทรนด์ซซี นั่ นีส้ า� หรับหนุม่ ๆ บอกเลยว่า กางเกง ทรงกระบอกกว้ า งนี่ แ หละก� า ลั ง มา เหล่ า ดีไซเนอร์ชอื่ ดังต่างพยายามจะหยิบเอาเทรนด์ กางเกงทรงสวยขากว้างจากยุค 70’s กลับมา ปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง แต่การกลับมาครั้งนี้จะมี ดีเทลที่โมเดิร์นมากขึ้น I-CARE

DECEMBER 2016

21


tips I

E

SCApe

10

เทคนิคแพ็คกระเป๋า เที่ยวแบบมือโปร

เข้าช่วงปลายปีแบบนี้...ชาว i-care หลายคนเริ่ม อยู่เฉยไม่ไหว กดจองทริปเที่ยวตุนเอาไว้ มีวัน หยุดยาวเมือ่ ไหร่ขอเก็บกระเป๋าไปเทีย่ วชาร์จพลัง รัวๆ เรามีเทคนิคแพ็คกระเป๋าเดินทางแสนง่าย และสนุกกุบกิบ ทีจ่ ะท�าให้คณ ุ ไม่ตอ้ งพลาดอะไรสัก อย่างจนหมดสนุก เริ่มเลย!

1

2

ก่อนจะเริม่ ลงมือแพ็คกระเป๋า หยิบกระดาษมา เขี ย นเช็ ค ลิ ส ท์ ข องทั้ ง หมดที่ จ ะเอาไปก่ อ น เพราะในโมเม้นต์ทเี่ ราเอาของทัง้ หมดมาใส่นนั้ อาจเกิดอาการตาลายจนลืมของส�าคัญไปจน ได้ แค่ลสิ ท์ไว้แล้วขีดฆ่าเมือ่ เราใส่ของนัน้ ลงไป ก็มั่นใจได้แค่ดูจากเช็คลิสท์ว่าครบชัวร์

ร้อยทั้งร้อยของนักเดินทางมือโปรจะใช้วิธีม้วน เสื้อผ้าแทนการพับ เพราะนอกจากจะลดช่อง ว่างในกระเป๋าเดินทางได้มากกว่าแล้ว การม้วน พลิกเสื้อกลับด้านแล้วค่อยแพ็ค เสือ้ ยังท�าให้เกิดรอยยับน้อยกว่าการพับอีกด้วย เพื่อป้องกันรอยเปื้อนเวลาเสื้อกลิ้งไปมาใน แถมการม้วนเสื้อยังเวิร์คกับการะเป๋าทุกรูป กระเป๋า ซึ่งอาจไปโดนพื้นรองเท้าหรือเมคอัพ แบบทั้งกระเป๋าลากและเป้แบ็คแพ็ค บางอย่างที่บังเอิญหกออกมา

ท�าเช็คลิสท์วางข้างกระเป๋า

22

I-CARE

DECEMBER 2016

ม้วนดีกว่าพับ

3


5

วางรองเท้าไว้ที่ด้านล่างกระเป๋า แบ่งทุกอย่างไปเท่าที่จะใช้ เสมอ แทนที่จะเอาแชมพูขวดใหญ่ใส่ลงไปทั้งหมด ก่อนจะแพ็ครองเท้าดูให้ดีว่าเมื่อเราตั้งกระเป๋า ขึ้นมารองเท้าจะต้องอยู่ด้านล่างเสมอ จะแยก รองเท้าใส่ถุงก่อน หรือลองเอาหมวกคลุมอาบ น�้ า เก่ า มาหุ ้ ม พื้ น รองเท้ า ไว้ ก็ ไ ด้ ป้ อ งกั น พื้ น รองเท้าเลอะเสื้อผ้า

9

เก็บมีดโกนไว้ในคลิปด�า

ไม่ว่าคุณหนุ่มๆ ที่ต้องพกมีดโกนหนวด หรือ สาวๆ จะต้องคอยโกนขนหน้าแข้ง ถ้าจะเอา มีดโกนใส่กระเป๋าไปล่ะก็ ป้องกันใบมีดไปกรีด ของอย่างอื่นจนขาดด้วยการเอาคลิปด�าหนีบ หัวมีดโกนไว้แล้วค่อยใส่กระเป๋า

แน่นอนว่าเราต้องขนมันมาอีกในตอนกลับ ลอง แบ่งทุกอย่างออกมาใส่ขวดเล็ก ทั้งแชมพู ครีม นวด ครีมอาบน�้า คอตตอนบัด บอดี้โลชั่น ท�า เป็นเซ็ทส�าหรับเดินทางพร้อมหยิบเข้ากระเป๋า เวลาจะเที่ยวเสมอ

6

ในรองเท้า...ยัดถุงเท้า ลงไปได้

7

ใส่ของชิ้นเล็กไว้ในถุง ซิปล็อค

8

เอากระเป๋าผ้าแบบพับได้ ไปด้วยเสมอ

เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิด ประโยชน์ ม้วนถุงเท้าที่จะเอาไป แล้ ว ใส่ ล งไปให้ เ ต็ ม ในรองเท้ า ผ้าใบก่อนแพ็ค

นอกจากของเหลวทีจ่ ะหกออกมา ได้แล้ว ของใช้ชิ้นเล็กๆ น้อยๆ ก็ ควรใส่รวมกันในถุงซิปล็อกด้วย เพราะมันจะง่ายขึน้ มากเวลาเปิด ออกมาหาของ

เลื อ กกระเป๋ า โท้ ท ผ้ า บางๆ ใบ ใหญ่แล้วพับใส่ไปด้วย เพราะเรา อาจได้ใช้มันเป็นกระเป๋า Carryon ที่เพิ่มมาตอนขากลับแน่ๆ

10

ยา 5 ประเภท ที่ควรแพ็คไปด้วย ไม่ว่าจะไปเที่ยวแนวไหน ยิ่งไปต่าง ประเทศแล้วด้วย การไปหาซื้อยาที่ต้องการ อาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาถ้าเราสื่อสาร กันไม่เข้าใจ แค่พกยาที่จ�าเป็น 5 ประเภท นี้ไว้อุ่นใจได้เลย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาฆ่าเชือ้ แก้ทอ้ งเสีย + ผงน�า้ ตาลเกลือแร่ ยาแก้เมารถเมาเรือ ยาแก้แพ้ลดน�้ามูก ยาลดกรด

เคล็ดลับการดูแลผิวเมือ่ ไปเทีย่ วทีอ่ ากาศ หนาวและแห้ง ไม่อยากให้ผิวเป็นขุยจน ถ่ า ยรู ป ออกมาไม่ ส วย พญ.กั ง สดาล รุ ่ ง โรจน์ ว งศ์ ศิ ริ แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ โรคผิวหนัง และเลเซอร์เพื่อความงาม แนะน�าว่า “อากาศทีห่ นาวและแห้ง มีผล ท�าให้ผิวแห้งแตก และเกิดการระคาย เคืองง่ายกว่าปกติ จึงควรได้รับการดูแล เป็นพิเศษ ดังนี้ 1 ไม่ควรอาบน�า้ ร้อนจนเกินไป เพราะจะ ท�าให้ผวิ แห้งมากยิง่ ขึน้ 2 ไม่ควรใช้สบูท่ มี่ คี วามเป็นด่างมากเกิน ไป ควรเลือกใช้สบูท่ มี่ ี pH 5.5 และมีสว่ น ผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ซึ่งช่วยเพิ่ม ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผวิ และลดการระคาย เคืองของผิวหนังได้ 3 ควรทาครีมบ�ารุงผิวหลังอาบน�า้ ทันที เนือ่ งจากผิวยังมีความชุม่ ชืน่ อยู่ ท�าให้การ ทาครีมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ 4 ควรทาครีมบ�ารุงผิวเพิ่มระหว่างวัน เพือ่ ให้ผวิ คงความชุม่ ชืน่ ไว้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดทัง้ วัน”

expert sAys

4

packing suitcase

เรียงของทั้งหมดเอาไว้ข้างนอก ก่อนใส่ลงกระเป๋า ส�าหรับคนที่ออกแนวบ้าหอบฟาง เทคนิคนี้จะ ช่วยเตือนสติเราได้ว่า จริงๆ แล้วของชิ้นไหนที่ ไม่จ�าเป็นบ้าง เราจะมีโอกาสตัดสินใจหยิบมัน ออกไปเก็บ หลังจากคิดรอบสองแล้วมั่นใจว่า เอาไปเผื่อเยอะเกินไป ไม่ได้ใช้ชัวร์ๆ

พญ.กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง และเลเซอร์เพื่อความงาม I-CARE

DECEMBER 2016

23


I

P

lay

5

โรคที่เด็กควรระมัดระวัง

เมื่อเข้าสู่หน้าหนาว

อากาศก�าลังดีๆ แต่ก็เป็นอีกช่วงเวลาที่ต้องระวังส�าหรับเด็กๆ พอสมควร เพราะเมือ่ ฤดูกาลเปลีย่ น เชือ้ โรคและไวรัสต่างๆ ก็พา กันเข้ามารุมล้อมลูกน้อยของคุณให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เนือ่ งจาก หลายสาเหตุปจั จัย ทัง้ การเปลีย่ นแปลงของอากาศและความแข็งแรง ของร่างกาย แต่คณ ุ สามารถป้องกันโรคทีพ่ บบ่อยๆ ได้ในเด็กหาก รูจ้ กั สาเหตุและการป้องกันทีด่ ี

1

โรคหัด

เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดจากการไอ หรือจามโดยตรง เมื่อเด็ก เป็ น โรคหั ด จะมี อ าการคล้ า ยกั บ การเป็ น หวั ด คื อ มี น�้ า มู ก ไหล ไอตลอดเวลา คุณจะทราบได้วา่ ลูกคุณเป็นหัดด้วยการสังเกตอาการ ว่ามีไข้สูง ตาแดง เวลาโดนแสงจะแสบตาและระคายเคืองตา ไอและมีน�้ามูกมาก ปากและจมูกแดง มีผื่นลามไปยังหน้าและตัว ซึ่งโรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ

2

โรคหัดเยอรมัน

เกิดจากเชื้อไวรัส และสามารถติดต่อกันได้ผ่านอากาศ เช่น การไอ จามหรือหายใจรดกัน เหมือนไข้หวัดหรือหัด มีอาการคล้ายการเป็นหัดแต่รุนแรงกว่า คือเป็นผื่นเม็ด ละเอียดสีแดง กระจัดกระจายทั่วร่างกายภายใน 24 ชัว่ โมง และจะหายไปเองภายใน 3 วัน ซึง่ สามารถป้องกัน ได้ด้วยการฉีดวัคซีน

3

โรคปอดบวม

เป็นภาวะการอักเสบของปอด เกิดจากน�า้ ลายและเสมหะหรือการติด เชื้อจากแบคทีเรีย สามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอหรือจาม เด็กจะมี อาการไอ คัดจมูกและต่อด้วยการมีไข้สูง หนาวสั่น หายใจหอบ และ เจ็บหน้าอก พบบ่อยในเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ไม่ใช่แค่ช่วงฤดูฝน แต่ ฤดูหนาวก็สามารถเป็นโรคปอดบวมนี้ได้ สามารถป้องกันได้หากมี การพักผ่อนที่เพียงพอ ดื่มน�้ามากๆ และฉีดวัคซีนป้องกัน 24

I-CARE

DECEMBER 2016

4

โรคไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาการ ของไข้หวัดใหญ่คือจะมีไข้สูง คัดจมูก เจ็บคอ ปวดหัว มาก ปวดเมื่อยตามตัวและมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วม ด้วย พบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 5 ปี ซึ่งโรคไข้หวัด ใหญ่ในเด็กมักจะเป็นบ่อยในช่วงอากาศหนาว ดังนั้น เด็กๆ ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไว้ก่อนจะดีที่สุด


need the advice!

children Flu

ยาฉุกเฉินเตรียมตัว ไปเที่ยวกับลูกน้อย

เคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยป้องกันลูกน้อยจากภูมิแพ้ จาก พญ.วาสินี สรรพดิลก แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคภูมแิ พ้ ในเด็ก การป้องกันภูมแิ พ้ สามารถท�าได้ตงั้ แต่ลกู น้อยอยูใ่ นครรภ์ เน้นให้คุณแม่ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ (โดยที่ ไม่ควรทานอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเกินไป) เมือ่ คลอดแล้ว ควรเน้นให้นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และ ควรเริม่ อาหารเสริมตามวัยทีอ่ ายุ 4-6 เดือน (ไม่ควรเริม่ เร็ว หรือช้ากว่านี้ ) คอยสังเกตว่าลูกมีอาการเข้าได้กบั โรคภูมแิ พ้หรือไม่ เช่น มีผื่นผิวหนังอักเสบเป็นๆ หายๆ มีผื่นหลังจากทานอาหาร บางอย่าง คัดแน่นจมูก ไอบ่อยเวลากลางคืน เป็นหวัดเรือ้ รัง ถ้าหากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์ เพือ่ หา สาเหตุ และวางแผนแก้ไข ควรหลีกเลี่ยงสารก่อโรคภูมิแพ้ในบ้าน เช่น ไรฝุ่น สัตว์ เลี้ยง เชื้อรา แมลงสาบ เป็นต้น

พาราเซตามอล ยาสามัญประจ�าบ้านที่ทุกบ้านจ�าเป็นต้องมี ส�าหรับ เด็กทีม่ อี าการปวดหัว ตัวร้อนมีไข้ ควรหาพาราเซตามอลชนิดน�า้ ส�าหรับ เด็กและชนิดหยอดส�าหรับทารกหรือเด็กเล็กเตรียมไว้ส�าหรับใส่กล่อง ยาฉุกเฉินเมื่อเดินทางทุกครั้ง

5 โรคภูมิแพ้

ใช้แก้อาการน�้ามูกไหล จาม เป็นหวัดหรือแพ้เมื่อมีอากาศเย็น โดย เฉพาะอย่างยิ่งเด็กต�่ากว่า 2 ขวบยังสั่งน�้ามูกเองไม่ได้ จึงต้องใช้ยาลด น�้ามูกเพื่อรักษาอาการคัดจมูกที่มีน�้ามูกปิดกั้นทางเดินหายใจ

เป็นโรคที่ภูมิในร่างกายมีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งแวดล้อม บางอย่างไวกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคภูมิแพ้คือ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถ้าพ่อแม่มปี ระวัตเิ ป็นโรคภูมแิ พ้ลกู ๆ จะมีโอกาสเป็นเช่นเดียวกัน 2 สิง่ แวดล้อม เช่น ไรฝุน่ ฝุน่ ควันบุหรีห่ รืออาหารบางชนิดก็สามารถ ท�าให้เกิดภูมิแพ้ได้เช่น แพ้อาหารทะเล นมวัว ไข่ ถั่ว โดยอาการของ โรคภูมิแพ้เกิดได้ในหลายระบบของร่างกายเช่น ระบบผิวหนัง ระบบ ทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร

คุณสามารถสังเกตุอาการโรคภูมิแพ้ได้เองดังนี้

เป็นหวัดบ่อยหรือเรือ้ รัง เป็นๆ หายๆ เช่น จามหรือน�า้ มูกไหลเฉพาะ ตอนเช้า มีอาการไอ เช่น อากาศเปลีย่ นแล้วไอ ไอเวลากลางคืน ไอเป็นเวลา นาน หากเป็นผื่นจะเป็นๆ หายๆ อาจจะเป็นผื่นหลังจากรับประทาน อาหารบางชนิด หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น สัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีโอกาสสัมผัสกับสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิด ภูมิแพ้แตกต่างกัน หากทราบว่าลูกคุณเป็นภูมิแพ้จ�าเป็นจะต้องหา สาเหตุของการเกิดเพื่อการรักษาและการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดซ�้า คุณสามารถทดสอบโรคภูมิแพ้ได้ด้วยการให้แพทย์ทดสอบภูมิแพ้ ทางผิวหนังที่มีความถูกต้องแม่นย�าสูงและเป็นวิธีที่นิยมที่สุด หรือ การเจาะเลือดและการทดสอบสมรรถภาพปอด การรักษาภูมแิ พ้เด็ก ในขณะที่ยังไม่เป็นมากจะมีโอกาสหายขาดมากกว่าปล่อยไว้เป็น ระยะเวลานาน

ยาสามัญประจ�าบ้านเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมี เพื่อเตรียมตัว รับมือกับอาการป่วยที่ไม่ได้คาดคิด และเพื่อรักษาอาการอย่างทัน ท่วงที ยิ่งหากคุณมีลูกที่ยังเด็กด้วยแล้ว การหายาสามัญประจ�าบ้าน ติดไว้เป็นสิง่ จ�าเป็นทีส่ ดุ และเมือ่ มีโอกาสได้ออกไปนอกบ้านควรพก 7 ยาฉุกเฉินนี้ไว้เพื่อป้องกันอาการต่างๆ ที่มักพบบ่อยในเด็กดังนี้

1 ยาแก้ปวดลดไข้

2 ยาลดน�้ามูก แพ้อากาศ

3 ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ

อาการไอและมีเสมหะมักจะมาพร้อมกับอาการแพ้อากาศ จึงควรพก ยาแก้ไอและละลายเสมหะไว้ใช้คู่กันกับยาลดน�้ามูกและแพ้อากาศ และให้ดื่มน�้าอุ่นมากๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการไอ

4 ยาแก้ท้องเสีย

ในขณะออกไปนอกบ้านเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของอาหารได้ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกท้องเสียถ่ายเป็นน�้ามาก จ�าเป็นต้องให้ยาเพื่อให้ อาการหายเร็วขึ้น โดยปกติท้องเสียสามารถหายเองได้ และเมื่อมี อาการท้องเสียควรให้ดื่มน�้ามากๆ หรือทานเกลือแร่ร่วม

5 ยาทาส�าหรับผื่นคัน

หากต้องออกไปข้างนอกค้างแรมในต่างสถานที่แล้ว ยาทาส�าหรับผื่น คันเป็นสิง่ จ�าเป็นเมือ่ ลูกคุณโดนยุงกัดหรือแมลงกัดต่อย ผิวบริเวณนัน้ จะอักเสบบวม แดงและคัน จะสามารถน�ายาทาเหล่านีม้ าช่วยบรรเทา อาการได้เป็นอย่างดี

6 ยาทาแผลสดและอุปกรณ์ท�าแผล

แผลสดและอุปกรณ์ท�าแผลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรพกไว้เมื่อพาลูกน้อย วัยซนไปต่างสถานที่ ยาทาแผลจ�าพวก ไอโอดีน ส�าลี แอลกอฮอล์และ พลาสเตอร์ยาก็เพียงพอแล้ว เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเตรียมตัว ไว้ก่อนดีที่สุด

7 ปรอทวัดไข้

เมื่อยังไม่แน่ใจว่าลูกของคุณเป็นไข้หรือไม่ การจับตัวหรือที่หน้าผาก ยังคงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าตัวร้อน การใช้ปรอทช่วยให้ประเมิน ได้ดีมากยิ่งขึ้น มีทั้งแบบหลอดแก้ว, ดิจิตอลและแถบแปะหน้าผาก I-CARE

DECEMBER 2016

25


I

S

Mart

5อัพเดตใหม่ Gadgets ส�าหรับนักวิ่งที่ควรรู้! ทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�าวันเรามากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และเทคโนโลยี สิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ เหล่านีก้ ช็ ว่ ยให้เราด�าเนินชีวติ ได้อย่างราบรืน่ มากขึน้ เรา จึงไม่อาจปฎิเสธเทคโลยีสุดล�้าเหล่านี้เข้ามาตอบรับชีวิตที่ต้องการความสบาย การ ออกก� า ลั ง กายก็ เ ช่ น กั น เทคโนโลยี จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ที่ อ อกก� า ลั ง กายสามารถวั ด ประสิทธิภาพในการออกก�าลังกายในมิติต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหว พลังงานที่ใช้ไป หรือแม้แต่กระทั่งสามารถวัดมวลค่า ซึ่ง I-Care ขอแนะน�า Gadget สุดอัพเดท ส�าหรับนักวิ่งที่ท�าให้คุณวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นาฬิกา

26

adidas micoAcH smArt run

bsX insight

นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจากค่าย Adidas ที่ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ กับนักวิ่งแบบขั้นสุด คุณสมบัติแม้จะไม่แตกต่างจาก Gadget อื่นๆ เท่าไหร่นกั แต่สาวก Adidas คงพลาดไม่ได้กบั ดีไซน์ทดี่ เู ท่ สีดา� คลาสสิค ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของ Gadget นักวิ่งคือ การวัดอัตราการเต้นของ หัวใจ, GPS, Bluetooth4.0, สามารถฟังเพลงแบบไร้สายได้ถงึ 4 ชัว่ โมง, หน้าจอสี และยังสามารถเชื่อมต่อกับ wi-fi ได้ คุณจ�าเป็นจะต้องมี Account ส�าหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ และสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน www.miCoach.com ได้

ในขณะทีเ่ ราออกก�าลังกายร่างกายจะหลัง่ สาร Lactate (แลกเตต) เป็น ผลให้ประสิทธิภาพการออกก�าลังกายลดลง เครือ่ ง BSX จะช่วยวัดสาร แลกเตตที่ร่างกายหลั่งออกมา โดย BSX นี้สามารถน�าไปใส่ตรงส่วน ไหนของร่างกายก็ได้เช่น ขาหรือแขน จะมีเครื่องตรวจกล้ามเนื้ออยู่ ภายในคอยตรวจวัดค่าออกซิเจนทีถ่ กู ใช้ไปของกล้ามเนือ้ ซึง่ ออกซิเจน เหล่านี้จะช่วยก�าจัดสารแลกเตตที่ท�าให้ประสิทธิภาพการออกก�าลัง กายลดลง และความซับซ้อนเหล่านีแ้ หละจะช่วยคุณวัดการใช้พลังงาน ของร่างกายในขณะวิ่ง เป็น Gadget อีกรูปแบบหนึ่งที่แปลกใหม่

I-CARE

DECEMBER 2016

lActAte tHresHolD AnD muscle oxygen monitor


activewear

เซ็นเซอร์พกพา luMo run

เซ็นเซอร์อัจฉริยะขนาดพกพาที่ช่วยให้นักวิ่งอย่างคุณ โฟกัสการออกก�าลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัว Lumo Run นีย้ งั กันน�า้ และสามารถซักได้ มีระยะเวลาการใช้งาน ที่ยาวนาน สามารถใส่ไว้ตรงริสต์แบนด์ โดยเทคโนโลยี อัจฉริยะนี้สามารถบอกค่าของแรงกระแทก การโน้มเอียง ระยะของก้าวแต่ละก้าวขณะวิ่ง จังหวะในการวิ่ง รวมไป ถึงแรงกระแทกของสะโพก โดยข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกส่งผ่าน เครือ่ ง Lumo Run มายังสมาร์ทโฟนของคุณเพียงแค่ดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานนี้

แว่นตาสุดล�้า recon Jet

แว่นตาทีม่ หี น้าตาคล้ายไซบอกตัวนีช้ ว่ ยให้คณ ุ ไม่ถกู เบีย่ งเบนความสนใจขณะ วิง่ คุณสามารถเห็นค่าวัดตัวเลขต่างๆ ทีต่ อ้ งการบนหน้าจอของแว่นตาโดยที่ ไม่จา� เป็นต้องตรวจเช็คค่าต่างๆ ระหว่างวิง่ หรือหลังวิง่ เสร็จ แต่เจ้าตัวนีส้ ามารถ บอกบนหน้าจอดิจติ อลได้เลยทันที ความล�า้ ของแว่นนีค้ อื มีการใส่ GPS, กล้อง และแผนที่ไว้เพื่อให้คุณได้วิ่งอย่างเพลิดเพลินไม่หลงทางและ Track ระยะ ทางการวิง่ ได้ รวมถึงยังสามารถบอกค่าการเต้นของหัวใจ, ความเร็ว, จังหวะวิง่ และเวลา ยิง่ ไปกว่านัน้ แว่นตานีย้ งั สามารถเชือ่ มต่อ Bluetooth เข้ากับโทรศัพท์ ท�าให้คณ ุ ฟังเพลง หรือรับโทรศัพท์ได้ในขณะท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วย

sMart tip

Milestone pod เครื่อง Milestone Pod ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับ นั ก วิ่ ง ที่ ต ้ อ งการความสะดวกสบายในการวิ่ ง โดยเครื่ อ ง Milestone นี้ถูกออกแบบมาให้เล็กกะทัดรัดส�าหรับติดกับ รองเท้าวิ่งเพื่อให้ไม่รบกวนการวิ่งโดยหนักเพียง 13 กรัมและ กันน�า้ ได้อกี ด้วย แม้เครือ่ งจะมีขนาดเล็กแต่ความสามารถไม่ ได้ถูกจ�ากัดให้น้อยลงเลย เครื่องนี้สามารถวัดค่าได้เหมือน ไอโฟนหรือ Gadget ตัวอืน่ ๆ ซึง่ สามารถวัดจังหวะการวิง่ ระยะ การก้าว การเหวี่ยงของขาและระยะทางได้เหมือนกัน แต่ไฮไลท์ความแตกต่างของเจ้า milestone นี้แหละที่ท�าให้ นักวิง่ อย่างคุณอยากได้ขนึ้ มาทันทีเลยเพราะ 1 ไม่จ�าเป็นต้อง Sync กับ Smartphone ตลอดเวลา เพราะเครือ่ งนีส้ ามารถ bluetooth เข้ากับโทรศัพท์ในภายหลังวิง่ ได้โดยทีข่ อ้ มูล ต่างๆ ยังคงถูกป้อนเข้าโทรศัพท์เหมือนปกติ 2 GPS ไม่ตอ้ ง เพราะใช้เซ็นเซอร์และมาตรวัด ความเร็วในการประมวลข้อมูล ท�าให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้น หากต้องวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่อับสัญญาน 3 แบตเตอรี่ยาวนานสุด เพราะใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกับ นาฬิกาข้อมือ สามารถใช้ได้มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไปโดยไม่ตอ้ ง ชาร์จ ใช้การเปลี่ยนถ่านเอา 4 อุปกรณ์ค่ ูใจรองเท้าคูโ่ ปรด เครือ่ งนีจ้ ะวัดจ�านวนระยะทาง และข้อมูลต่างๆ ขณะที่ใช้รองเท้านี้ได้ตลอดการใช้งาน คุณ สามารถเช็คได้เลยว่าคุณวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มาเป็นระยะทาง เท่าไหร่

พญ.ฑิตถา เก่งปฏิยุทธ์ แพทย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด แนะน�าว่าแท้จริง แล้วคนที่เป็นโรคหัวใจก็ยังวิ่งได้ เพราะการวิ่งจะยิ่งช่วยให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้นอีก ด้วย “แต่ผู้ป่วยแต่ละรายควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกก�าลังกาย หากต้องการวิ่งก็ ควรเป็นการวิ่งแบบเบา (Low Intensity) เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว และระหว่างที่วิ่งต้อง ลองคล�าชีพจรที่ข้อมือข้างใดข้างหนึ่งว่าเต้นสม�่าเสมอหรือไม่ ถ้าสังเกตุว่ามีความ ผิดปกติ ก็ให้หยุดพักทันที ถ้าพักแล้วอาการยังไม่ดขี นึ้ ควรรีบพบแพทย์ทนั ทีเช่นกัน” I-CARE

DECEMBER 2016

27


I

A

strology

I-Care ฉบับนี้จะพาคุณไปเช็คดวงชะตา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

Monday

Tuesday

wednesday

Friday

saturday

sunday

มี ค วามไม่ ส บายใจบางอย่ า งที่ ท�าให้คุณรู้สึกอยากจะพยายาม จัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ เพราะ ความวุ่นวายและความรับ่ ผิดชอบ ใหม่ๆ ท�าให้คณ ุ จะต้องมีความเป็น ผู้น�ามากขึ้น แต่ท่ีส�าคัญคุณกลับ รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น และสนุ ก กั บ ความ ท้าทายเหล่านี้ เอาเป็นว่าถึงเหนือ่ ย ก็ ยั ง ทนไหวอย่ า งไม่ น ่ า เชื่ อ นอกจากนั้นแล้วให้ระวังสุขภาพ เกี่ยวกับอาการเจ็บคอเสียงแหบ แห้ง เนื่องจากเวลาพักผ่อนน้อย และปาร์ ตี้ จั ด เพื่ อ ผ่ อ นคลาย ความเครี ย ดที่ ส ะสมจากการ ท�างานที่ไม่ค่อยเป็นเวลาของคุณ สักเท่าไหร่

Thursday

อะไรก็ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ เสมอ ปัญหาทีค่ ณ ุ จะต้องเผชิญอยู่ นัน้ กลับกลายเป็นเรือ่ งเล็กอย่างไม่ น่าเชื่อ คุณอุตส่าห์เครียดและเฝ้า ระวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น สุดท้ายแล้ว ทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่น เพี ย งแต่ ก ว่ า จะผ่ า นก็ ไ ม่ ใ ช่ ง่ายดาย ท�าให้คุณต้องลุ้นจนถึง วินาทีสดุ ท้าย ความพยายามตัง้ ใจ ของคุ ณ ท� า ให้ ป ั ญ หาทุ ก อย่ า ง ค่ อ ยๆ สะสางและลงตั ว ขึ้ น ถึ ง แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามวันเวลาที่ ก�าหนดไว้ก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว คุณอาจจะต้องเผชิญปัญหาเกี่ยว กับอาการผืน่ แพ้คนั หรือแพ้อากาศ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว ในบาง รายอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยว กับอาการอ่อนเพลียและพักผ่อน ไม่ เ พี ย งพอ ทางที่ ดี ห าเวลาไป ตรวจหาที่ ม าของอาการดี ก ว่ า ปล่อยทิ้งไว้ให้ผ่านเลยไป 28

I-CARE

หลายอย่างที่เข้ามาท�าให้คุณไม่ สามารถรั บ มื อ กั บ ปริ ม าณงาน มากมายที่ถาโถมเข้ามาในช่วงนี้ ถึ ง แม้ ว ่ า คุ ณ จะได้ รั บ โอกาสดี ๆ มากมาย แต่คณ ุ ก็รสู้ กึ หงุดหงิดกับ ความไม่ได้ดั่งใจของตัวเอง ทางที่ ดีควรหาเวลาพักผ่อนอย่ากดดัน ตัวเองมากเกินไป เพราะคุณอาจ จะเป็นเหตุให้คุณท�างานผิดพลาด และต้ อ งเสี ย เวลาในการแก้ ไ ข หลายครั้งจนงานไม่สามารถเสร็จ สิ้นตามก�าหนดเวลาที่รับปากไว้ นอกจากนั้นแล้วคุณจะรู้สึกแน่น หน้ า อกหายใจไม่ ค ่ อ ยปกติ นั่ น เพราะคุณมีความเครียดสะสมอยู่ ภายใน ทางที่ดีหาเวลาผ่อนคลาย ความตึงเครียดด้วยการออกก�าลัง กายหรือออกเดินทางท่องเที่ยวสูด อากาศรับออกซิเจน เพื่อให้สมอง ปลอดโปร่งบ้าง

DECEMBER 2016

เหมื อ นความเปลี่ ย นแปลงบาง อย่ า งก� า ลั ง ท� า ให้ คุ ณ เติ บ โตขึ้ น อย่างรวดเร็ว คุณเป็นที่จับตามอง ของผู้หลักผู้ใหญ่ มีความโดดเด่น เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นอย่างดีและส�าเร็จลุลว่ งในทาง ที่ดี จากเรื่องยากกลายเป็นเรื่อง ง่ายภายในชั่วพริบตา เอาเป็นว่า มุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�างานทีอ่ ยูต่ รงหน้าให้ ดี ที่ สุ ด ถึ ง แม้ ว ่ า อาจจะเหนื่ อ ย สายตัวแทบขาด หายใจแทบไม่ทนั แต่ คุ ณ ก็ รั บ มื อ ได้ อ ย่ า งแน่ น อน นอกจากนั้ น แล้ ว ให้ ร ะมั ด ระวั ง อาการปวดตามกล้ามเนือ้ และเส้น ต่างๆ ของร่างกายจะท�าให้คุณมี อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง ทางที่ดีหา โอกาสไปนวดผ่อนคลายหรือพบ แพทย์ เ พื่ อ หาต้ น ตอของสาเหตุ อย่าปล่อยให้อาการเรื้อรัง

รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคุณไม่ได้ เป็นคนเริ่มต้น ท�าให้ท่ ุกอย่างมันดู ยากและซับซ้อนอย่างที่เห็น แต่ การที่ออกกฎระเบียบที่ขาดความ เข้าอกเข้าใจ ท�าให้ทมี งานของคุณ ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาทุก อย่างได้อย่างเป็นระบบ คุณเอง เลยจะต้องเหนื่อยมาวางแผนใหม่ จนบางครั้ ง รู ้ สึกว่ า ทุ กอย่ า งไม่ มี ความชัดเจนในการท�างาน เอาเป็น ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน คุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นนั้น ไม่มีความแน่นอนมาตั้งนานแล้ว นอกจากนัน้ คุณจะมีอาการระคาย เคื อ งตาหรื อ ตาแห้ ง เพราะใช้ สายตาในการท�างานมากเกินไป หรือไม่ก็ผ่อนคลายความเครียด ด้ ว ยการใช้ ส ายตาจ้ อ งหน้ า โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์จนเป็น เหตุ ใ ห้ ด วงตาของคุ ณ เริ่ ม ด้ อ ย ประสิทธิภาพก่อนวัยอันควร

แล้วความจริงบางอย่างก็ปรากฎ ท�าให้คุณพบกับสัจธรรมของการ ท�างาน เพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยกับ กลายเป็นคนแปลกหน้า แต่นั่น เพราะหน้าทีค่ วามรับผิดชอบท�าให้ ต่างฝ่ายจะต้องสวมหน้ากากเข้าหา กัน แต่พอหมดบทบาทหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายทุกสิง่ ทุกอย่างก็กลับ มาเป็นเหมือนเดิม ทางทีด่ คี ณ ุ ต้อง ปล่อยวาง และแบ่งแยกเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนขึ้น แล้ว สุดท้ายคุณก็จะรูว้ า่ มันเป็นเรือ่ งราว บางอย่างทีส่ อนให้คณ ุ เข้มแข็งขึน้ ก็ เท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้วให้ ระวังอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับช่อง ท้องหรือกระเพาะอาหาร ในคุณ บางรายอาจมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เหมือนกรดไหลย้อนเนือ่ งจากทาน อาหารไม่เป็นเวลาหรือชอบทานดึก จนติดเป็นนิสยั

พื้นที่สมองของคุณก�าลังใกล้หมด เต็มที เหมือนทุกสิง่ ทุกอย่างบังคับ ให้คณ ุ ต้องเข้าใจและเรียนรูใ้ นเวลา อันสั้น คุณรู้สึกเบลอกับเรื่องราว ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ถึงแม้วา่ บางสิง่ บาง อย่างคุณไม่ได้เกีย่ วข้อง แต่กม็ เี หตุ ที่ต้องไปรับรู้จนท�าให้ตัวเองเกิด อาการเครียด ทางทีด่ คี วรปล่อยวาง อะไรที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของคุณ แล้วปล่อยให้ผา่ นเลยไป อย่าให้สงิ่ เหล่านัน้ ท�าให้สภาพจิตใจของคุณ ย�า่ แย่ ความเข้มแข็งบนความอ่อน โยนจะท� า ให้ คุ ณ สามารถฝ่ า ฟั น อุปสรรคกับจิตใจของคุณเองได้ใน ช่ ว งเวลานี้ นอกจากนั้ น ให้ ระมัดระวังอาการปวดตามข้อและ ความเร่งรีบของคุณจะท�าให้ได้รับ บาดเจ็บจากความซุ่มซ่ามที่เป็น บ่อยครัง้ ในช่วงนี้


I

C

heck

เป็ น โรคหั ว ใจ ใครว่าออกก�าลังกายไม่ได้?? ใครที่ก�าลังสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจแล้วจะออกก�าลังกาย แบบคนอืน่ ได้หรือเปล่า I-Care ฉบับนีเ้ รามีขอ้ มูลดีๆ จาก คุณหมอมาแชร์ให้ทราบกัน

checklist อาการเสียงต่อ โรคหัวใจ

เป็นโรคหัวใจก็ลกุ ขึน้ มา “วิง่ ” ได้จริงหรือ?

เจ็บแน่นหน้าอก ร้าวไปถึงแขนขาทั้ง สองข้าง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหมือน จะเป็นลม หอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก นอนราบไม่ได้ ต้อง หนุนศีรษะให้สูง ขาบวมทั้ง 2 ข้าง กดแล้วบุ๋ม มีโรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันใน เลือดสูง สูบบุหรี่เป็นประจ�า อ้วนลงพุง

จริงๆ แล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้มขี อ้ ห้ามให้ผปู้ ว่ ยโรคหัวใจลุกขึน้ มาออกก�าลัง กายด้วยการวิง่ “การวิง่ เป็นการออกก�าลังกายทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูหวั ใจได้ดี ทางสมาคม โรคหัวใจในทวีปยุโรปและอเมริกา ได้ออกมาพูดถึงการศึกษาทีพ่ บว่านอกจาก การวิ่งออกก�าลังกายสามารถลดอัตราการตายได้ถึง 35% แล้ว ยังช่วยท�าให้ ผูป้ ว่ ยสามารถออกแรงได้ดขี นึ้ กว่าเดิมด้วย”

วิง่ แล้ว...หัวใจแข็งแรงขึน้ !!

“การออกก�าลังกายด้วยการวิง่ จะช่วยท�าให้การท�างานของหัวใจและหลอดเลือด ดีขนึ้ ไปช่วยเพิม่ แรงบีบตัวของหัวใจล่างซ้าย ช่วยท�าให้ไขมัน คลอเรสเตอรอล ในเลือดลดลง และอัตราการเต้นของหัวใจก็อยูใ่ นระดับทีด่ ”ี และการวิง่ ยังช่วย เพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาได้ประมาณ 68% เมือ่ เราออกบ่อยๆ ร่างกาย ก็จะเริม่ ชิน ระบบการไหลเวียนเลือด กล้ามเนือ้ ก็ดงึ ออกซิเจนไปใช้ได้ดขี นึ้

ก่อนจะวิง่ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?

คุณหมอบอกว่าสิง่ แรกทีเ่ ราต้องนึกถึงก่อนทีจ่ ะพุง่ ตัวไปออกก�าลังกายทุกครัง้ ก็ คือ อาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยทีเ่ ราเป็นอยูม่ นั เป็นอุปสรรคในการทีเ่ ราจะ ไปออกก�าลังกายหรือเปล่า เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ ภาวะไข้เฉียบพลัน “ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งความดัน ก็ควรทีจ่ ะเลือกใช้อปุ กรณ์ และเครือ่ งมือในการออกก�าลังกายทีเ่ หมาะสม ปรับเปลีย่ นโปรแกรมให้เข้ากับ สภาวะของตัวเอง ซึง่ ตรงนีเ้ ราสามารถปรึกษาแพทย์ได้”

พญ.ฑิตถา เก่งปฏิยุทธ์ แพทย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ไม่อยาก “วิง่ ” เล่นอย่างอืน่ แทนได้ไหม?

คุณหมออธิบายว่าก่อนอืน่ เราต้องเข้าใจการแบ่งระดับความหนักเบาของการ ออกก�าลังกายทางการแพทย์ก่อนว่ามีอยู่ 3 ระดับ คือการออกก�าลังแบบเบา (Low Intensity) อย่างการวิง่ เยาะ เดินเร็ว ทีจ่ ะไม่คอ่ ยรูส้ กึ เหนือ่ ยมาก การออก ก�าลังหนักปานกลาง (Moderate Intensity) เช่น วิง่ เร็ว แบบนีก้ จ็ ะเหนือ่ ยขึน้ มา หน่อย แต่ยงั พอจะพูดเป็นประโยคสัน้ ๆ ได้บา้ ง แบบสุดท้ายคือออกก�าลังกาย แบบหนัก (Vigorous Intensity) อันนีจ้ ะเหนือ่ ยมาก พูดได้แค่เป็นค�าๆ

การออกก�าลังกายทีจ่ ะท�าให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ กับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจก็คอื การ ออกก�าลังกายแบบหนักปานกลาง “เริม่ จากแอโรบิคก็ได้ เพราะจะใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ท�าเป็นจังหวะ และใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานควบคูก่ นั ไป อย่าง การปัน่ จักรยานอยูก่ บั ที่ อย่างเพิง่ ไปปัน่ นอกบ้าน เพราะอาจจะมีความกดดันสูง ทัง้ ความชันของเส้นทาง อากาศทีร่ อ้ น อาจจะหันมาว่ายน�า้ ช้าๆ ท�างานบ้านทีไ่ ม่ ได้หนักมาก ท�าสวน ให้เหนือ่ ยแบบพอทีจ่ ะพูดประโยคสัน้ ๆ ได้” แต่ถา้ เคสไหน ทีเ่ พิง่ ผ่าหัวใจมา หรือใส่อปุ กรณ์ชว่ ยท�าให้การท�างานของหัวใจดีขนึ้ อย่าง CRT, ICD หรือ Pacemaker คุณหมอแนะน�าให้ปรึกษาแพทย์กอ่ นจะดีทสี่ ดุ

ถ้าวิง่ อยูด่ ๆี หัวใจเกิดเต้นผิดจังหวะ

เทคนิคง่ายๆ ดูแลหัวใจตัวเองได้ทกุ วัน

ความหนัก-เบาของการออกก�าลังกาย

“ให้ลองคล�าชีพจรทีข่ อ้ มือข้างไหนก็ได้ ถ้ารูส้ กึ ได้วา่ มีเร็วบ้าง ช้าบ้าง เบา แรงไม่ เท่ากัน ให้สงสัยไว้กอ่ นเลยว่ามีอตั ราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ให้หยุดพักทันที แล้วรีบไปตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่า” หรือถ้า ใครมีรสู้ กึ แน่นหน้าอก นัง่ พักแล้วอาการก็ยงั ไม่ดขี นึ้ กลับเป็นมากขึน้ อมยาใต้ ลิน้ แล้วก็ไม่ดขี นึ้ หรือเริม่ มีอาการเดินเซ มึนงง หน้ามืด เวียนหัว คุณหมอก็แนะน�า ให้รีบไปพบแพทย์ เพราะอาการเหล่านี้เป็นความผิดปกติของระบบประสาท ส่วนกลาง

ส�าหรับมือใหม่ คุณหมอแนะน�าว่าเราสามารถดูแลหัวใจตัวเองได้งา่ ยๆ “เริม่ ออก ก�าลังกายด้วยการวอร์มอัพ ซัก 10-15 นาทีเพือ่ ลดการบาดเจ็บทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับร่างกาย ทัง้ เอ็นและข้อต่างๆ เริม่ จากออกก�าลังในระดับเบาก่อน แล้วค่อยๆ เพิม่ ระดับ จนเป็น 20-30 นาที จากอาทิตย์ละ 2-3 ครัง้ ค่อยๆ เพิม่ เป็น 3-5 ครัง้ ” อย่าลืมจบด้วยการคูลดาวน์ตอ่ อีก 10-15 นาที เพือ่ เพิม่ การไหลเวียนของหลอด เลือดด�า ท�าให้หวั ใจค่อยๆ กลับสูภ่ าวะปกติ แล้วก็อย่าลืมทีจ่ ะควบคุมเรือ่ งอาหาร การกิน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ แล้วก็พยายามไม่เครียดด้วยล่ะ I-CARE

DECEMBER 2016

29


I

S

pecial

Cath Lab

ศูนย์แพทย์โรคหัวใจครบวงจร ที่ พ ร้ อ มให้ ก ารรั ก ษาตลอด 24 ชั่วโมง เมือ่ โรคหัวใจเป็นสิง่ ทีร่ อไม่ได้ ทางโรงพยาบาล สุขมุ วิทจึงเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ด้านการรักษาโรคหัวใจแบบฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง ด้วยอุปกรณ์ทที่ นั สมัยและทีมแพทย์ที่ มากประสบการณ์

ตลอด 2 ปี กับ 24 ชั่วโมง

นพ. นิวธิ กาลรา แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้ า นอายุ ร กรรมโรคหั ว ใจและ หลอดเลือด พูดถึงความพร้อมของ Cath Lab ให้เราฟังว่า “ศูนย์โรค หัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิท เริ่มมี การท�าการสวนหลอดเลือดหัวใจ มาได้ 2 ปีแล้ว โดยศูนย์โรคหัวใจ นีจ้ ะเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถ

นพ. นิวิธ กาลรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรกรรม โรคหัวใจและ หลอดเลือด

ท�าเคสหลอดเลือดอุดตันฉุกเฉินได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพราะมีทมี แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ งการสวนหลอด เลือดหัวใจทั้งแบบอุดตัน 100% และแบบที่ ไ ม่ ไ ด้ อุ ด ตั น 100% สแตนบายให้ ก ารรั ก ษาตลอด 24 ชั่วโมง”

ที่ สุ ด ของความพร้ อ ม ทั้ ง ที ม แ พ ท ย ์ แ ล ะ อุปกรณ์

ไม่วา่ จะเป็นเคสผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทีเ่ ข้า มาด้ ว ยการเจ็ บ แน่ น หน้ า อก ที่ ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ และจ� า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสวน หั ว ใจฉุ ก เฉิ น หรื อ ในกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ฉุกเฉิน ทีน่ กี่ ม็ อี ปุ กรณ์เตรียมพร้อม ให้การรักษาหลอดเลือดทุกชนิด “เรามี Rotablator เครื่ อ งปั ่ น แคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ ขด ลวดหัวใจ (Stent) เราก็มีตั้งแต่ขด 30

I-CARE

DECEMBER 2016

เลื อ ดเคลื อ บยา และขดลวดที่ ละลายหายไปในตัวผูป้ ว่ ยได้เอง ที่ เรียกว่า Bioabsorbable Stent” ที่ พร้อมให้การรักษาได้ทนั ที ด้วยทีม แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญของแต่ละสาขา ทีพ่ ร้อมดูแลทุกแนวทางการรักษา ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์โรค หัวใจ โดยการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับ ลั ก ษณะหลอดเลื อ ดของผู ้ ป ่ ว ย ต� า แหน่ ง ของหลอดเลื อ ดและ ความต้องการของผู้ป่วยด้วย

มาพร้อมเทคโนโลยีเต็ม ประสิทธิภาพ

นอกจากทางศูนย์โรคหัวใจนี้จะ สามารถท�าการสวนหลอดเลือด หั ว ใจได้ แ ล้ ว ที่ นี่ ก็ ยั ง สามารถ ท� า การจี้ ไ ฟฟ้ า หั ว ใจเพื่ อ รั ก ษา ผู้ป่วยกลุ่มที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิด ปกติ ไ ด้ ด ้ ว ย โดยการใส่ เ ครื่ อ ง กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

“สามารถฝังเครื่องเพื่อช่วยบีบ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจ(CRT) ผ่ า ลิ้ น หั ว ใจ หลอดเลื อ ดหั ว ใจและ หลอดเลือดช่องท้องของผู้ป่วย ได้” และเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว ในการรักษา ทางโรงพยาบาลได้ จัดตั้งห้องปฏิบัติการสวนหลอด เลือดหัวใจนี้ไว้ติดกับห้องผ่าตัด ท�าให้ในเคสที่ผู้ป่วยต้องผ่าตัด สวนหัวใจฉุกเฉินก็สามารถท�าได้ ทันที


ชาํระคาฝากสงรายเดอืน ใบอนญ ุ าตพเิศษที 252/59 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

@sukumvithospital

I-Care Magazine issue3/2016  
I-Care Magazine issue3/2016  

RUN STRONG FOR LIFE Tel : +66(0)2-391-0011 Fax : +66(0)2-714-0081 E-mail : info@sukumvithospital.com Website : www.sukumvithospital.com

Advertisement