MZ Maasstadter Personeelsmagazine 14

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis Nr. 14 - december 2019

ee! emterm Neass rus tig thuis tad

De Ma mplaar lezen? Neem een exe laren mp exe er me zijn mee. Er g. elin afd op de

TEAMLEIDER PASCAL GOBRÉAU EERSTE WERKGELUKDESKUNDIGE IN ONS ZIEKENHUIS! PAGINA 12

ENTHOUSIASTE MAASSTADTERS AAN TAFEL BIJ RAAD VAN BESTUUR

MOOI VERHAAL!

PAGINA 8

PATIËNTEN GERIATRIE EN ORTHOPEDIE/ TRAUMACHIRURGIE SPELEN SPELLETJES EN LUISTEREN NAAR MUZIEK MET BELEVENISTAFELS! PAGINA 9

1


Voorwoord

Beste collega’s Het is december, alweer een jaar voorbij gevlogen!

Verder in deze Maasstadter aandacht voor Verpleging In

In deze feestmaand hebben we extra aandacht voor

Beweging! en een interview met de oud-voorzitter en de

elkaar. Aandacht voor Aandacht, één van onze ambities.

huidige voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad.

Wij hebben aandacht voor onze patiënten en voor onze

Lees verder hoe collega’s de VRE-uitbraak wisten in te

medewer­kers. Daarom is het mooi om te lezen dat

tomen en daarover presenteerden in Zwitserland. Een

teamleider Pascal Gobrèau de eerste collega in ons

prachtig voorbeeld van de ambitie Kwaliteit & Veiligheid.

ziekenhuis is met het certificaat ‘Werkgelukdeskundige’. Waarvan worden de meeste collega’s van ons blij? Als

Om ook onze patiënten en bezoekers te informeren

we een compliment krijgen van een patiënt en/of

over wat wij als ziekenhuis voor ze doen, wordt de

bezoeker en ook als we onder druk een goede

Maasstadter volgend jaar een magazine voor mede­wer­

teamprestatie hebben geleverd. Ik denk dat zijn

kers én patiënten. Vol verhalen van onze mede­werkers

ervaringen voor ons allemaal gelden.

hoe ze de best mogelijke patiëntenzorg bieden.

Bij Aandacht voor Aandacht luisteren wij vooral naar

Er is in de zorg weer veel bereikt en er is hard gewerkt.

wat er leeft in huis. Enthousiaste Maasstadters schoven

Dat zien wij iedere dag en waarderen we oprecht. We

daarom de afgelopen maanden bij ons aan en praatten

bedanken jullie van harte hiervoor en wensen jullie

mee over wat er nog nodig is om onze vijf ambities eind

fijne feestdagen en een goed en gezond 2019 toe!

2021 te realiseren en hoe de kernwaarden van ons ziekenhuis daarin een rol spelen. De komende periode

We nodigen jullie alvast hartelijk uit om naar de

gaan we met de opbrengsten van de gesprekken aan

nieuwsjaarbijeenkomst in Pastel te komen op dinsdag

de slag om tot concrete acties te komen.

7 januari 2019, vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

Een ander mooi voorbeeld van Aandacht voor Aandacht,

Peter Langenbach en Wietske Vrijland

maar dan voor onze patiënten, zijn de Belevenistafels.

Raad van bestuur

Die zijn door onze collega Kees van der Laan en zijn goede vriend Patrick van de Waart gedoneerd aan de afdelingen Geriatrie en Orthopedie/Traumachirurgie. In de Beleveniskoffers zitten mobiele Belevenistafels, dat zijn interactieve tafels met touchscreen waarmee patiënten onder begeleiding verschillende activiteiten kunnen doen, zoals spelletjes spelen, puzzelen, oude filmpjes kijken en muziek luisteren. Een schot in de roos, horen wij! Wietske Vrijland (l) en Peter Langenbach (r)

2 MAASSTADTER


4

DUO-INTERVIEW VERPLEEGKUNDIGE ADVIESRAAD

6 Secretarissen raad van bestuur stellen zich voor 8 Medewerkers aan tafel bij de raad van bestuur 9 Beleveniskoffers 10 Stichting Vrienden 11 Nieuws van de OR 14 Verpleging In Beweging! “We kunnen het anders doen” 18 VRE-uitbraak leidt tot veel aandacht infectiepreventiemaatregelen 20 Joint Decesion Support Samen voor optimale gezondheid reumapatiënten

12 TEAMLEIDER PASCAL GOBRÉAU SAMEN MET HR EXPERT ANGELIQUE VAN LEEUWEN

AFRONDING GEZAMENLIJKE ZORG DICHTBIJ

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Hoofredactie: Carla van Zuijlen

16

Redactie: Marije de Coole, Tanja Schollen Eindredactie & coördinatie: Monique Snoeij Aan deze editie werkten verder mee: Deirisa Lopes Barreto, Esther Godijn, Gerben Stolk, Janneke van Zelst E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Esther Godijn, Patricia de Kluis, Paul Douw van der Krap Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

3


VAR

A AD V ER PL EE G K U N D IG E A D V IE SR Duo-interview met de voormalige en de huidige voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Peter van der Weegen en Jacqueline van Houwelingen PETER VAN DER WEEGEN

zijn ze steeds meer aan de

Zorgmanager

voorkant, bij de

Van wanneer tot wanneer was je voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad?

ontwikkeling van beleid,

“Ik ben eind jaren 90 gestart in het toenmalige St. Clara

hebben we lunchbijeen­

Ziekenhuis. Eerlijk gezegd stond ik op het punt van opstappen,

komsten met

er zat niet zoveel ‘drive’ in. Bij de fusie met het

contactpersonen. De

Zuiderziekenhuis bleek dat er daar geen Verpleegkundige

digitalisering heeft ons

Adviesraad was. We zijn als gezamenlijke VAR helemaal

geholpen, zoals intranet.

opnieuw gestart met veel nieuwe leden. Toen hebben we een

En we hebben vaak de

eigen draai aan de vernieuwde adviesraad kunnen geven. Tot

afdelingen bezocht en ons

april dit jaar ben ik voorzitter gebleven. Dus zeker 20 jaar.”

laten zien op de Dag van

erbij gaan betrekken. Ook

de Verpleging.”

Wat was de rol van de VAR en is die veranderd in de loop van de jaren?

Wat was een mijlpaal?

“We hebben heel hard gewerkt en veel gedaan om de VAR te

“Het feit dat we een

positioneren en gepositioneerd te houden. In die 20 jaar

gesprekspartner zijn

hebben we bijvoorbeeld veel raden van bestuur ‘overleefd’ en

geworden voor de raad

een crisis met klebsiella doorstaan. Veel adviesorganen vielen

van bestuur, groeiende

toen om, alleen de VAR bleef overeind. Die kon op de situatie

naar de advisering op

inspelen omdat het een kwaliteit- en veiligheidsprobleem was.

strategisch niveau. We

We hebben onze achterban in die 20 jaar laten zien wat wij

hebben veel ontwikkeld

konden betekenen als vertegenwoordiging van de

voor verpleegkundige

verpleegkundigen als adviesorgaan richting raad van bestuur.”

adviesraden, op regionaal en landelijk niveau. Onze VAR heeft bijeenkomsten voor andere ziekenhuizen en verpleeg- en

Wat waren de belangrijkste verpleegkundige ontwikkelingen tijdens jouw voorzitterschap?

verzorgingshuizen georganiseerd en we zijn altijd nauw

“Ons vak ging verder professionaliseren met verschillende

huidige V&VN (redactie: Verpleegkundigen en Verzorgenden

niveaus. Zo kwamen de eerste verpleegkundig specialisten in

Nederland). We waren en zijn een voorbeeld in Nederland van

het ziekenhuis voor wie we binnen de vakgroepen duidelijk

een goede VAR.“

betrokken geweest bij de ontwikkeling van de AV&V naar de

moesten maken wat hun toegevoegde waarde was. We verpleegkundigen te maken hebben en daarop portefeuilles

Wat heeft de rol van voorzitter van de VAR persoonlijk voor jou betekend?

vastgesteld.”

“Grote toegevoegde waarde voor de invulling van mijn functie

hebben in kaart gebracht met welke stakeholders wij als

van manager door een nog directere verbinding met de

Hoe betrokken jullie verpleegkundigen bij de VAR?

verpleegkundige beroepsgroep. Ik kreeg veel verhalen terug

“Daar is ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Het viel

uit de praktijk en kon daarover weer overleggen met collega-

niet altijd mee om de achterban bewust te maken van wat wij

managers. Mijn functie als manager en mijn rol als voorzitter

deden en welk nut dat had. Veel heeft te maken met beleid en

van de VAR heb ik trouwens altijd heel goed kunnen scheiden.”

plannen, terwijl verpleegkundigen praktische mensen zijn. We

4 MAASSTADTER


JACQUELINE VAN HOUWELINGEN

verpleegkundige beroepsgroep. Samen als team met MBO-,

Verpleegkundige van de vlinderpool

HBO en in-service opgeleide verpleegkundigen en

Vanaf wanneer ben je voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad?

verpleegkundig wetenschappers. Iedereen is even belangrijk

“Na een half jaar als contactpersoon vanuit het vlinderteam te

in bent en waar je voor bent opgeleid. We willen natuurlijk van

hebben gefungeerd, ben ik 1 april dit jaar benoemd tot

elkaar leren en verbeteren, zoals het toepassen van Evidence

voorzitter.”

Based Practice en Value Based Healthcare.”

Wat is de rol van de VAR nu en zal die veranderen?

Hoe betrekken jullie verpleegkundigen bij de VAR?

Officieel heet het dat we gevraagd en ongevraagd advies

“Iedere afdeling heeft een contactpersoon in de VAR. Met de

geven over zaken die het verpleegkundig domein aangaan. De

contactpersonen vergaderen we iedere zes weken. Dit is ons

rol van de VAR’s in Nederland wordt steeds groter. Hier in het

belangrijkste overleg want daar zijn we met elkaar in gesprek

Maasstad Ziekenhuis krijgt de VAR alle mogelijkheden om bij te

over zaken die ons raken en hoe we hier verder mee gaan, op

dragen aan het ziekenhuisbeleid. Als voorbeeld: Sinds juli 2018

afdelings- of op organisatieniveau. Ook Intranet is een

heeft de VAR meer invloed op de strategische besluitvorming.

belangrijk communicatiemiddel, onze pagina’s zijn bijna af.

maar heeft ook eigen aandachtsgebieden. Doen waar je goed

Persoonlijk contact is net zo belangrijk. De leden van de VAR werken op verpleegafdelingen en maken daar ook zaken bespreekbaar. Dat is een goede ontwikkeling. We staan als collega’s te midden van onze beroepsgroep en ervaren aan den lijve wat het is om het vak uit te oefenen. Steeds meer verpleegkundigen weten ons te vinden en mailen ons of stellen vragen.”

Wat zou een mijlpaal zijn? “Het pad staat vol mijlpalen! We zetten steeds een stapje. We kijken ernaar uit om vanaf januari het thema ‘verpleegkundig leiderschap’ een aantal maanden te behandelen en daar op allerlei manieren vorm aan te geven. We hopen daarbij op een heleboel betrokken verpleegkundigen. Een andere mijlpaal zou de vergroting zijn van onze inbreng op bestuurlijke thema’s. En een doorgaand ‘Verpleging in Beweging’ uiteraard.

Wat betekent de rol van voorzitter persoonlijk voor jou? “Het prachtig samenvallen van mijn passie, de patiëntenzorg, met het kunnen leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep. Dat doe ik samen met mijn VAR collega’s. Ik vind het belangrijk om Peter van der Weegen en Jacqueline van Houwelingen

zo ook bij te dragen aan het grotere geheel: de ontwikkeling van het Maasstad Ziekenhuis.

Avond- en nachthoofd Rob Oosterhof sluit op dinsdag aan bij

Het raakt me om de zorg in het nauw te zien. Ik zie de tekorten

het informele overleg met de raad van bestuur, management

aan verpleegkundigen maar ik zie ook de mooie dingen. Waar ik

en stafbestuur om op strategisch niveau na te denken over

heel erg van kan genieten, is dat al die mensen er iedere dag

besluiten die genomen moeten worden. Verder werken wij aan

weer zijn en zich volledig inzetten. Het is hartstikke mooi dat

een meer proactieve rol en aan verdere professionalisering van

jonge mensen kiezen voor de zorg en dat je ze kunt coachen en

de VAR. Onze mening wordt steeds meer gevraagd, ook bij

het vak leren. Het is een kunst en een opdracht om iedere dag

onderwerpen die over kwaliteit en veiligheid gaan, bij

voor onszelf de motivatie naar boven te halen: waarom doe ik

HR-zaken, capaciteitsmanagement, en de aanschaf van

dit vak? Voor mij is dit iedere dag een goed gesprek met een

materialen en middelen. Ook denkt de VAR mee in regionaal

patiënt of een collega. Dat maakt ons prachtige beroep

verband en Santeonverband.

tastbaar en zinvol.”

Wat zie jij als de belangrijkste verpleegkundige ontwikkelingen voor de komende jaren?

Wil je contact opnemen met de VAR?

“Het aantrekken en behouden van verpleegkundigen samen

VerpleegkundigeAdviesraad@maasstadziekenhuis.nl

met alles wat daaraan bijdraagt, staat natuurlijk bovenaan de

Telefonisch zijn wij bereikbaar via Nel Evers,

agenda. En de verdere professionalisering van de

ambtelijk secretaris: (291) 15 50.

Stuur een e-mail naar:

5


De secretarissen van de raad van bestuur Links Marjolein Dijns, rechts Cynthia du Parand

SECRETARISSEN RAAD VAN BESTUUR Cynthia du Parand en Marjolein Dijns stellen zich voor “Op 1 juni 2019 ben ik gestart in het Maasstad Ziekenhuis als secretaris raad van bestuur. De stap naar een nieuwe uitdaging bevalt me goed! De inhoud van de functie is afwisselend, uitdagend en geeft energie. Die energie voel ik ook in het Maasstad Ziekenhuis: de ambitie om het elke dag beter te doen en waarde toe te voegen aan het leven van patiënten is bij veel collega’s voelbaar en zichtbaar”, vertelt Cynthia.

6 MAASSTADTER


In het afgelopen half jaar is Cynthia betrokken bij veel projecten; zo ondersteunt zij de raad van bestuur onder andere bij het uitrollen en uitwerken van de gesprekken rondom het Strategisch Medisch Beleidsplan (SMBP), kaderbrief en begrotingsproces en ontwikkelingen binnen de Havenpolikliniek en Havenue.

Marjolein stelt zich voor: “Op 1 juni 2019 ben ik gestart in het Maasstad Ziekenhuis als secretaris raad van bestuur. De stap naar een nieuwe omgeving dichter bij de zorg bevalt me heel erg goed! Als manager inkoopstrategie was ik bij het Zilveren Kruis onder andere verantwoordelijk voor het inkoopbeleid medisch specialistische zorg, waarmee we toegankelijke en kwalitatieve

“De stap naar een nieuwe uitdaging bevalt me goed!“ Cynthia du Parand

zorg voor iedereen in Nederland wilden stimuleren. Het is prachtig om in mijn nieuwe functie te werken met de voeten in de klei. Met elkaar werken aan het verbeteren van zorg en die toegankelijk houden voor onze

“Het geeft mij een trots gevoel deze projecten te ondersteunen.“ Marjolein Dijns

patiënten in Rotterdam Zuid en omgeving. In mijn werk ondersteun ik de raad van bestuur bij allerlei projecten zoals samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders en brancheverenigingen. Ook ondersteun ik de raad van toezicht. Ik ervaar het Maasstad Ziekenhuis als een vooruitstrevend ziekenhuis. Er wordt hard gewerkt en we gaan de samenwerking aan met andere partijen om de zorg beter te maken voor onze patiënten. Voorbeelden van projecten die

“In mijn werk ondersteun ik de raad van bestuur bij allerlei

daaraan bijdragen zijn: integratie tussen de Huisartsenpost en

processen, projecten en besluitvormingen, waardoor ik

de Spoedeisende Hulp, project Beverwaard (in samenwerking

samenwerk met veel collega’s uit de hele organisatie. Met

met het Gezondheidscentrum Beverwaard) en Verloskundig

name die samenwerking met collega’s en het leggen van

SamenwerkingsVerband op Zuid. Het geeft mij een trots

verbanden en verbindingen tussen afdelingen en collega’s

gevoel deze projecten te ondersteunen.

binnen het werk passen me als een jas. Daarnaast ben ik betrokken bij de overleggen met de adviesraden en

Het hoofdlijnenakkoord 2020-2022 geeft ons als ziekenhuis

verantwoordelijk voor de afdeling Juridische Zaken.

geen ruimte om te groeien qua omzet, daarbij willen wij groeien qua topklinische zorg en toegankelijk blijven voor

Samen met mijn collega Marjolein Dijns hebben we een

onze klanten. Dit vraagt om verandering in het zorgaanbod.

inwerkprogramma doorlopen. Dit hield in dat we door alle

Kortom: welke zorg kunnen we voorkomen, verplaatsen of

managers een halve tot een hele dag door hun eenheid zijn

vervangen? Om deze verandering te realiseren, heb ik samen

geleid. Het is mooi om te zien dat veel collega’s trots zijn op

met de collega’s het programma ‘Juiste Zorg op de juiste plek’

hun werk en afdeling en daarmee laten zien hoe zij bijdragen

opgezet. Vanaf 2020 gaat het programma echt van start en ik

aan de ambities van het Maasstad Ziekenhuis.”

beloof jullie hierover de komende tijd verder te informeren.“

7


STRATIEGISCH MEDISCH BELEIDSPLAN

AAN TAFEL BIJ DE RAAD VAN BESTUUR Peter Langenbach en Wietske Vrijland vertellen ons waarom zij het zo belangrijk vinden om met collega’s in gesprek te gaan. Enthousiaste Maasstadters schoven de afgelopen maanden aan tafel bij de raad van bestuur en dachten mee over wat er nog nodig is om onze vijf ambities eind 2021 te realiseren en hoe de kernwaarden van ons ziekenhuis daarin een rol spelen.

Peter legt uit: “De gesprekken

Peter vertelt verder: ”Door

gaven een goed beeld van wat er

duidelijker te communiceren met

speelt in onze organisatie. Er is veel

elkaar kunnen we meer bereiken.

gedeeld en er was een open en

Door elkaars rollen te respecteren,

positieve sfeer. Ook zijn er zaken

kunnen we nog meer meters

genoemd die beter kunnen. Het

maken. Keuzes maken vinden

stafbestuur en wij hebben nu meer

Maasstadters belangrijk: welke zorg

inzicht in hoe we bepaalde thema’s

willen wij leveren in de toekomst en

meer aandacht kunnen geven. Het

wat is daarvoor nodig? Onze keuze

doel is om onze plannen waar te

voor acute zorg moet breder

maken zodat we de kwaliteit van

aandacht krijgen dan nu het geval

leven van onze patiënten nog

is. Een ander verbeterpunt is het

verder kunnen verbeteren.”

vereenvoudigen van procedures rondom projecten, bestellingen en vacatures.”

Wietske vervolgt: “Het blijkt dat wij als Maasstadters trots zijn op het Maasstad Ziekenhuis en de eigen

De komende periode gaan we met

afdeling en hier graag werken.

de opbrengsten van de gesprekken

Iedereen kent de ambities en wil er

aan de slag om tot concrete acties te

graag een bijdrage aan leveren. Wel

komen. Dit wordt in samen­werking

wordt aangegeven dat we succes­

met de managers en medisch

voller kunnen zijn als we beter

managers verder vormgegeven.”

samen­werken. De verbinding

Houden we deze gesprekken met

tussen collega’s van verschillende afdelingen en lagen in het Maasstad Ziekenhuis kan beter. Dit sluit aan bij onze ambitie ‘Aandacht voor aandacht’, naast aandacht voor onze patiënten, willen we ook aandacht voor elkaar hebben.”

8 MAASSTADTER

“Wij vonden de gesprekken leuk en waardevol en willen dit zeker doorzetten.“

de raad van bestuur erin? “Wij vonden de gesprekken leuk en waardevol en willen dit zeker doorzetten”, aldus Peter en Wietske.


BELEVENISKOFFERS

“We zaten net nog met z’n allen mee te zingen met Toon Hermans”, begint pedagogisch hulpverlener Corine van den Hoek enthousiast. “De muziek in de Beleveniskoffers doet het hier op de afdeling Geriatrie altijd goed. Daarmee komen de verhalen los. Sommige patiënten worden er letterlijk wakker van en leven helemaal op.”

BELEVENISKOFFERS Van Wim Sonneveld tot en met oude auto’s, er zit van alles in de Beleveniskoffers!

Pedagogisch medewerker Corine van den Hoek met een patiënt van de afdeling Geriatrie.

Het is meteen duidelijk, Corine is groot

gebruik ik veel. Dan moet je twee

fan van de Beleveniskoffers die door

helften bij elkaar zoeken. Ze gaan van

onze collega Kees van der Laan en zijn

gemakkelijk tot moeilijk en ook daar

goede vriend Patrick van de Waart zijn

zitten vaak verhalen aan vast.”

gedoneerd aan de afdelingen Geriatrie en Orthopedie/Trauma­chirurgie. In de

Terwijl Corine over de koffers vertelt,

Beleveniskoffers zitten mobiele Bele­-

staat de muziek zachtjes op. Twee heren

venistafels. Dat zijn interactieve tafels

luisteren en kijken naar het scherm van

met touchscreen waarmee patiënten

de Beleveniskoffer waar videobeelden

onder begeleiding verschillende

met muziek te zien zijn. Aan de overkant

activiteiten kunnen doen, zoals

van de tafel zingt een mevrouw zachtjes

spelletjes spelen, puzzelen, oude

mee. Het zelfstandig bedienen van de

filmpjes kijken en muziek luisteren.

tafel is voor veel ouderen nog wat lastig. “En er zit zo veel in, dat het voor

“Ik raad iedereen zo’n Beleveniskoffer

mij soms al een hele ontdekkingstocht

aan”, zegt Corine. “Ik werk hier twee

is. Dan moet ik ook even zoeken naar

dagen in de week en dan komen de

die oude auto’s of filmpjes”, zegt

koffers altijd de kast uit. Alle onder­

Corine lachend. “We moeten de

delen die in de tafels zitten, kunnen

patiënten daar echt bij helpen. Maar ik

aanleiding zijn om een gesprek te

zeg altijd ‘samen zijn we 100 procent’,

voeren. Vooral de spreekwoorden

de verhouding maakt niet uit.”

Kees van der Laan wordt in de bloemen gezet als hij de belevenistafels aan de afdelingen overhandigt!

RTL 7 Arctic Challenge Kees van der Laan en Patrick van de

negen dagen tijd bij temperaturen van

Waart hebben het geld voor de twee

36 graden onder nul. Ze haalden er

Beleveniskoffers ingezameld door

zo’n 4500 euro mee op. Volgens Kees

mee te doen aan de RTL 7 Arctic

was het een prachtige ervaring, al was

Challenge. Dat is een uitdagende

het wel ontzettend vermoeiend. “Je

toertocht voor personenauto’s door

moet tegen afzien kunnen. En kunnen

Scandinavië naar een bestemming

mopperen tegen elkaar. Gelukkig

voorbij de Noordpoolcirkel. De

kunnen Patrick en ik dat, want we zijn

mannen reden 7700 kilometer in

goede vrienden”, besluit hij trots.

9


STICHTING VRIENDEN

Aanvragen beoordelen Er ligt wel een uitdaging voor me. Het Maasstad Ziekenhuis is een grote organisatie en de vraag naar financiering voor grote en kleine projecten is behoorlijk. Het bestuur van de

Beer Lankhorst werkt vanaf half juli dit jaar als fondsenwerver voor de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Ze vertelt over de Stichting, haar werkwijze en de mooie projecten die mogelijk zijn gemaakt.

Vrienden Stichting heeft besloten om tweemaal per jaar aanvragen te beoordelen. Na de beoordeling zijn er een paar mogelijkheden. Het kan zijn dat de Vrienden Stichting het gehele project of een deel van het project zal financieren of dat ik als fondsenwerver ga helpen de financiering rond te krijgen.

Nieuwe fondsenwerver Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis Beer Lankhorst! Als het project wel wordt goedgekeurd maar er geen financiering wordt toegezegd, dan zorg ik voor de juiste begeleiding zodat je zelf met jouw afdeling aan de slag kan gaan om fondsen te werven. Het aanvraagformulier is bij mij op te vragen via: vrienden@maasstadziekenhuis.nl. De volgende beoordelingsronde is in april/mei 2020.

Mooie voorbeelden De Tuin van Herinnering is een mooi voorbeeld van een project dat erg goed binnen de doelstelling van de Vrienden Stichting valt. Maar ook wolkenplafonds, fotobehang, Fuusjes, ondersteunende bh’s en Hotel Dada zijn prachtige projecten die de Vrienden Stichting omarmt. Dit jaar werk ik drie dagen per week voor de Vrienden Stichting. Volgend jaar ga ik mij daarnaast één dag inzetten

S

voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Natuurlijk kan de Stichting Vrienden niet alle projecten

tichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

gefinancierd krijgen. Maar ik ga enorm mijn best doen om

(Vrienden Stichting) financiert of werft fondsen

samen met jullie de zorg steeds een beetje mooier te

voor projecten die het verblijf van de patiënt

maken. Daar zijn we tenslotte vrienden voor!

optimaliseren maar niet onder het reguliere ziekenhuisbudget vallen. Sinds ik voor de

Contactgegevens Beer Lankhorst:

Stichting Vrienden werk en mensen mij ook

Lankhorstb@maasstadziekenhuis.nl

steeds beter weten te vinden, is het duidelijk dat er veel

Telefoon: (010) 291 38 94

vraag is om gewenste projecten gerealiseerd te krijgen. Ik

www.vriendenmaasstad.nl

heb de afgelopen maanden met diverse afdelingen gesproken. De passie waarmee iedereen over zijn of haar afdeling spreekt, is erg bijzonder. Diezelfde passie zorgt ervoor dat medewerkers tijd zoeken om verder te kijken dan

DONEREN

de reguliere werkzaamheden.

Wil je doneren aan de Stichting Vrienden

Zij willen duidelijk het verblijf voor de patiënten in het

Maasstad Ziekenhuis?

ziekenhuis verbeteren en daarmee de zorg. Dit doen ze

De Iban van de Stichting Vrienden is:

ondanks de toch stevige werkdruk. Ik kan alleen maar zeggen

NL46 INGB 0668637943

dat ik trots en geïnspireerd ben om hieraan mee te werken.

10 MAASSTADTER


NIEUWS VAN OR

“Wat vliegt de tijd! 2019 gaat zijn laatste maand in.” De zittingsperiode van de huidige Ondernemingsraad zit er bijna op.

In mei 2020 vinden er nieuwe verkiezingen plaats. In totaal zullen er 17 collega’s worden geïnstalleerd. Zij zullen als OR-lid de gehele organisatie vertegenwoordigen, waarbij medewerkersbelangen en organisatiebelangen steeds in goede balans moeten worden afgewogen. Onderstaand enkele cijfers van één jaar deelname in de Ondernemingsraad, inclusief vergaderingen en deelnames aan (organisatie-overstijgende) projecten.

3 Vaste OR-com missies 1 Overlegvergad erin OR aa nwezigheid g in 8 Overlegvergaderingenur stu be n raad va n toezic en raad va ht de 3 Ongev raagde 14 Afgeron a d vi en eigen initia ezen adviestrajecten tieven 17 OR-leden

42 OR-vergaderingen 3 Afgeronde instemmings-trajecten 10 Deelname in organisatie- overstijgende overleggen

Een ondernemingsraadlid ben je niet zomaar, daar moet je in

Er zijn veel algemene en zorginhoudelijke kwesties die

groeien. Er is ruimte voor persoonlijke ontplooiing en

aandacht moeten krijgen. Daarom is een brede afspiegeling

ontwikkeling. Dit gebeurt onder andere door cursussen en

van de organisatie wenselijk, zowel uit de zorgafdelingen, de

trainingen die je kan volgen. De ondernemingsraad gaat twee

zorgondersteunende afdelingen als beheerafdelingen.

keer per jaar op training en behandelt dan actuele

Voor de uren die je niet beschikbaar kunt zijn voor patiënten

onderwerpen onder leiding van een externe trainer.

en/of je afdeling, wordt je afdeling gecompenseerd. Dit hoeft dus geen belemmering te zijn je kandidaat te stellen voor de

Ben jij: • Iemand met organisatiebrede interesse? • Iemand die goed kan samenwerken met mensen uit

ondernemingsraad.

Kijk ook eens op intranet.

verschillende disciplines, achtergronden en

Klik links bovenin op ‘Afdelingen’ en

opvattingen?

daarna op ‘Ondernemingsraad’.

• Resultaatgericht?

Hier kun je de verslagen lezen van

• Initiatiefrijk en constructief kritisch? • Vanaf juni 2020 voor 6 uur per week beschikbaar voor

met de raad van bestuur en vind je meer algemene

• Discreet en integer?

overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad informatie.

een periode van 4 jaar?

Wij kijken uit naar je reactie! Stel je dan kandidaat voor de ondernemingsraad.

Voor verdere info en vragen over de verkiezingen in

Je krijgt dan de mogelijkheid om je in te zetten voor je

2020 kun je bellen met Nel Evers, ambtelijk secretaris

collega’s op de werkvloer, door mee te denken over het

van de Ondernemingsraad, telefoon (291) 15 50, of mailen

ziekenhuisbreed (personeels-)beleid en in- en externe

naar Ondernemingsraad@maasstadziekenhuis.nl

veranderingen die op ons afkomen.

11


WERKGELUK

SÁMEN VERANTWOORDELIJK

DESKUNDIG IN WERKGELUK Een primeur: Pascal Gobréau is de eerste collega in ons ziekenhuis met het certificaat ‘Werkgelukdeskundige’. Hij zegt: “Werkgeluk komt van twee kanten. Zowel werkgever als medewerkers kunnen eraan bijdragen. Daar wil ik me hard voor maken.” Waarvan worden de meeste directe collega’s van Pascal Gobréau blij? Als zij een compliment krijgen van een patiënt en/of bezoeker of als ze onder druk een goede teamprestatie hebben geleverd. Dat heeft Pascal ervaren in de ruim vier jaar dat hij teamleider Cardiac Care/Eerste Hart Hulp/ Interventiecardiologie is binnen het Maasstad Ziekenhuis. “Die twee gelukkig-makende factoren heb je grotendeels in eigen hand”, zegt hij. “Je kunt je werk zó doen, dat de kans op een prima teamprestatie of compliment van een patiënt groter wordt. Aan de andere kant is er bij het streven naar werkgeluk een belangrijke rol weggelegd voor de organisatie en leidinggevenden in ons ziekenhuis. Het is belangrijk dat zij aandacht hebben voor een happy cultuur. Dat is een open cultuur waarin je bijvoorbeeld fouten mag maken en successen worden gevierd. Daarnaast kan een organisatie streven naar energie-gevende werkplekken. Nodigt een ruimte bijvoorbeeld uit tot een goede ver­ gadering? Mag je een foto van een familielid neerzetten op een flexplek?”

Wetenschap en praktijk Pascal was altijd al geïnteresseerd in werkgeluk. Hij wil bijvoorbeeld collega’s op zijn afdeling de kans geven zich te ontwikkelen en streeft bij iedereen naar een goede werk-privébalans. “Toen ik op LinkedIn de zesdaagse opleiding tot werkgelukdeskundige van Hogeschool Leiden zag, dacht ik dan ook: dat wil ik doen. Het gaf me de gelegenheid wetenschappelijke onderbouwing en praktische vaardigheden te krijgen.”

Talent Wat ambieert hem nu hij sinds november het certificaat heeft? “Ik wil de term werkgeluk en de bijbehorende verantwoordelijkheden organisatiebreed onder de aandacht brengen. In december spreek ik met de raad van bestuur over werkgeluk als manier om een nog betere werkgever te worden. Tegelijk wil ik graag dat kennis en talent van collega’s worden ingezet om het werkgeluk te vergroten. Er zijn veel mooie initiatieven, goede ideeën en gemotiveerde mensen in ons huis. Maar vaak blijft een idee

12 MAASSTADTER


of initiatief beperkt tot een afdeling, terwijl veel meer collega’s er hun voordeel mee zouden kunnen doen. Het is mijn doel kennis binnen de organisatie te koppelen aan werkgeluk en een bijdrage te leveren aan de verbinding van collega’s, zodat we met zijn allen vorm kunnen geven aan werkgeluk organisatie-breed. Om deze reden heb ik ook contact gelegd met Angelique van Leeuwen, HR expert Sterk in je Werk. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers o.a. minder last hebben van stress, gemotiveerder zijn en

‘Workshop voor Santeon ziekenhuizen’

beter samenwerken. Werkgeluk levert dus zeker een goede bijdrage om je sterk in je werk te voelen! Dit hebben we onlangs ook Santeon breed uitgedragen. In november hebben wij een workshop over werkgeluk gegeven aan de

Definitie

leidinggevenden van de andere Santeon ziekenhuizen.” Werkgeluk ervaar je als je: • positieve emoties voelt; • plezier hebt in je werk; • voldoening voelt door het groeien en benutten van je eigen talenten; • en het gevoel hebt bij te dragen aan een hoger doel.

Eigen initiatief Collega’s kunnen hun werkgeluk vergroten door zelf invulling te geven aan zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Pascal Gobréau: “Een collega van mij op de afdeling zag bijvoorbeeld dat informatie over de afdeling Coronary Care Unit en Eerste Hart Hulp ontbrak op de website van het ziekenhuis. Ik heb hem gevraagd of hij teksten wilde schrijven. Dat heeft hij gedaan in samenwerking met de afdeling Communicatie. Het heeft hem een voldaan gevoel opgeleverd én een resultaat om trots op te mogen zijn.”

Teamleider en werkgelukdeskundige Pascal Gobréau samen met HR expert Angelique van Leeuwen.

13


VERPLEGING IN BEWEGING

Programmamanager Erny van den Berg bespreekt met verpleegkundigen functiedifferentiatie nadat de Wet BIG II van tafel is gegaan.

VERPLEGING IN BEWEGING!

‘WE KUNNEN HET ÁNDERS DOEN’ Verpleegkundigen kunnen met functiedifferentiatie gezamenlijk de kwaliteit van zorg verbeteren die hun team levert op een afdeling. Dat is de boodschap van Erny van den Berg, program­manager Verpleging In Beweging! “Er is een uitweg uit de hoge

ons werk ook eenduidiger wordt.

Beweging! in ons ziekenhuis. De

werkdruk. We kunnen afscheid nemen

Verder is het een ambitie om

aanleiding voor dit project is onder

van harder, harder, harder werken en

verpleegkundige ontwikkelingen,

meer de groei van technologische

meer, meer, meer doen. Waar het om

vooral het evidence based maken van

mogelijkheden en vooral de

gaat, is dat we het ánders moeten

verpleegkundige zorg, zelf in de hand

toenemende beschikbaarheid van

doen en zo de zorgkwaliteit kunnen

te nemen. Bij al deze uitdagingen is

evidence based practice en de kans

vergroten. Voorbeelden? Vaker

het nuttig variatie in functies te

deze te kunnen toepassen in de

gebruikmaken van technologie en niet

hebben op een afdeling: verschillende

patiëntenzorg.

langer tradities leidend laten zijn in de

skills, kwaliteiten en competenties.”

werkprocessen. Het is eveneens

Denkbeeldige foto

belangrijk ontwikkelingen in het

Efficiënter en beter

verpleegkundig proces niet te

Aan het woord is Erny van den Berg.

in Beweging! zijn in het najaar vier

beperken tot een afdeling, maar ze te

Zij werkt sinds twee jaar als

afdelingen van start gegaan. Het gaat

implementeren in het hele huis, zodat

programmanager Verpleging in

om de Dagbehandeling, Urologie/

14 MAASSTADTER

Erny: “Onder de vlag van Verpleging


Gynaecologie, Interne Geneeskunde/

Ontplooiing

Nefrologie en Neurologie/Cardiologie.

Een andere mooie ontwikkeling is een

Bij de start is een denkbeeldige foto

nieuwe visie op verpleegkundige zorg.

gemaakt. Wat zijn de verpleegkundige

De werkgroep visieontwikkeling,

vraagstukken waar de afdeling het

onderdeel van Verpleging in

meest mee heeft te dealen? Wat gaat

Beweging!, heeft deze opgesteld in

goed en wat kan beter? Dankzij

samenwerking met verpleegkundigen

subsidie van het ministerie van VWS

uit de verpleegkundige adviesraad

kan de regieverpleegkundige op de

(VAR) en een aantal andere afdelings­

startafdelingen - een jaar lang - één

verpleegkundigen en teamleiders.

dag per week niet-patiëntgebonden

Erny: “We hebben ons mede laten

activiteiten doen. De regieverpleeg­

leiden door de principes van excellente

kundige heeft de opdracht evidence

zorg in alle Santeon ziekenhuizen. In de

based practises te vinden of onderzoek

visie wordt het belang benadrukt van

te doen. Op basis van de bevindingen

voldoende ontplooiings-, opleidings-

bekijkt de regieverpleegkundige

en loopbaanmogelijkheden. Die

samen met het verpleegkundig team

vergroten de kans dat verpleegkun­

welke zorgonderdelen kunnen worden

digen graag willen werken binnen een

verbeterd vanuit het jaarplan 2020,

organisatie. Hopelijk gaat de nieuwe

zodat iedereen een beetje gelukkiger

visie nog dit jaar de besluitvormings­

wordt.”

procedure in van ons ziekenhuis.”

Maandelijkse themabijeenkomst Op de hoogte blijven van actuele en verdiepende verpleegkundige onderwerpen? Met collega’s van gedachten wisselen hierover? Je bent elke eerste maandag van de maand welkom tussen 15.00 en 17.00 uur in Pastel eten & drinken. Erny van den Berg: “In de zomer ging het bijvoorbeeld een paar keer over het wetsvoorstel BIG II, terwijl in december werd inge­zoomd op de eerste ervaringen op de startafdelingen.”

“Meer opleidingsen loopbaanmogelijkheden“

Stuurgroep De stuurgroep van het programma Verpleging in Beweging! bestaat uit vertegenwoordigers van de afdeling Human Resources & Organisatieadvies, het zorgmanagement, de VAR en Erny van den Berg.

15


GEZAMELIJKE ZORG DICHTBIJ

Een terugblik

Afronding programma Gezamenlijke Zorg Dichtbij In gesprek met Colinda Tijssen en Janneke van Zelst De afronding van programma Gezamenlijke Zorg Dichtbij is in zicht. Tijd om samen met Colinda Tijssen en Janneke van Zelst terug te blikken op hoe het is verlopen. Wat ging goed, wat waren uitdagingen en kunnen we er als Maasstad nog iets van leren? Colinda Tijssen werkt als programmaleider nu bijna twee jaar aan het programma Gezamenlijke Zorg Dichtbij met een stuurgroep en een team projectleiders. Patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis en digitaal versturen van recepten zijn de meest zichtbare onderdelen van het programma, maar ook videoconsulting hoort erbij. Janneke van Zelst is één van de projectleiders en Colinda’s rechterhand als projectleider Marketing & Communicatie.

Het programma vormen kostte tijd en vroeg geduld

agenda’s van zorgverleners en een diversiteit aan patiënten was dat geregeld een uitdaging.”

Colinda vertelt dat werken in een programma niet zo vastomlijnd is als bij een project. “De doelen waar je

“We ontdekten dat het ijs tussen verschillende

naartoe werkt zijn bekend, de weg ernaartoe zeker niet.”

gebruikersgroepen goed gebroken wordt als een

In het eerste half jaar heeft het programmateam daarom

bijeenkomst vooraf gaat met een etentje of een

de tijd genomen om gedachten te vormen – met input uit

eenvoudig buffet. Eén keer hebben we een

de startbijeenkomst met patiënten, mantelzorgers en

driegangenmenu geserveerd aan een groep van acht

zorgverleners en vervolgsessies met collega’s - en zo te

patiënten. Tussen de gangen door hebben we diverse

bepalen wat binnen het programma wordt opgepakt en

onderwerpen met ze doorgenomen. Door het informele

wat niet. “Dat vroeg geduld en ook vertrouwen dat deze

karakter was dit een topavond voor ons allemaal”,

‘denktijd’ zou resulteren in een goede programma

herinnert Colinda.

aanpak. Gelukkig is dat gelukt.” “Natuurlijk kunnen we achter ons bureau best goede De visie, werkwijze en projecten zijn vervolgens opgeno-

dingen bedenken”, vult Janneke aan, “maar de échte

men in een programmabrochure. “In een tijdlijn hebben

inzichten ontstaan tijdens gesprekken met gebruikers.

we alle projecten, mijlpalen en deeldoelstellingen

Sommige uitspraken van patiënten en artsen staan in mijn

opgenomen”, met een beknopte uitleg van elk project.

geheugen gegrift. Zo duidelijk en beeldend. Je weet

Dit hebben we aangevuld met een motto ‘Samen naar

gelijk waar het écht over gaat. Vervolgens wordt keuzes

zinvolle digitale zorg’. Het heeft ons gedwongen concreet

maken veel makkelijker.”

te maken wat we zouden gaan doen. Het gaf ons veel focus en houvast in deze twee jaar”, legt Janneke uit.

Participatie bracht ons snel bij de essentie, maar we moesten wel een drempel over Eén van de uitgangspunten was dat we de verandering naar nieuwe technologie samen met gebruikers – patiënten en zorgverleners – wilden vormgeven. Bij elk project zouden we gebruikers betrekken. “Dat was niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend voor iedere projectleider”, zegt Colinda. “We moesten allemaal uit onze comfortzone komen en ontdekken hoe we die participatie het beste konden vormgeven. Met drukke

16 MAASSTADTER

“Ook hebben we gebruikers zelf keuzes laten maken. Bij de uitbreiding van Mijn Maasstad Ziekenhuis met meer


GEZAMENLIJKE ZORG DICHTBIJ Samen naar zinvol gebruik van digitale zorg

Resultaten • Een heel compleet ‘Mijn Maasstad Ziekenhuis’ o Veel dossierinformatie o Met functionaliteiten als e-consult en herhaalrecepten o Nog veel mogelijkheden voor benutten van vragenlijsten en online afspraken • Toenemende bezoekersaantallen (één op de vijf patiënten logt in) • Een afgeschermde plek op de Pijnkliniek met computers voor het invullen van vragenlijsten • Een oefenversie voor patiënten om te leren werken met Mijn Maasstad ziekenhuis • Meer digitale medicatie-uitwisseling Colinda Tijssen (links) en Janneke van Zelst tussen Links: Janneke van Zelst, rechts: Colinda Tijssen

ziekenhuis en apotheek o Ruim 50% raadplegingen van actuele medicatie via het Landelijk Schakelpunt (LSP) o Ruim 39% van de recepten wordt digitaal

dossierinformatie bijvoorbeeld. Dat waren pittige dialogen

verstuurd (start oktober)

tussen patiënten en artsen, waar beide concessies

• Een succesvolle pilot videoconsulten

moesten doen om tot een goede keuze te komen. Voor

In afronding:

mij was dat één van de mooiste bijeenkomsten”, zegt

• Een digitaal ondersteuningspunt in de centrale hal

Janneke. “En het heeft geresulteerd in een heel compleet patiëntenportaal met waardevolle dossierinformatie voor patiënten waar ook de artsen goed mee overweg kunnen.

voor patiënten, bezoekers en medewerkers • Ontwikkeling van een digitale serious game voor diabetes in het kader van preventie

Cruciaal was ook het advies van de gebruikers over hoe we het moesten implementeren. Het plan van aanpak was na deze bijeenkomst al zo goed als klaar.”

Doelstellingen hielden ons scherp

Het lukte ons om voldoende patiënten te laten deelnemen aan de gezamenlijke bijeenkomsten, zorgverleners bereikten we minder goed. Gelukkig

Het programma heeft pittige doelstellingen vanuit het

hadden we steeds voldoende deelnemers om mooie

VIPP programma (=versnellingsprogramma Informatie-

dialogen te laten ontstaan tussen patiënten en

Uitwisseling Patiënt en Professional) om aan te voldoen.

zorgverleners, alleen niet met vertegenwoordiging vanuit

Hieraan zit subsidiegeld gekoppeld. “De doelstellingen

alle vakgroepen.”

hebben ons scherp gehouden in tijd en kwaliteit“, zegt Colinda. “Daarnaast hebben we zelf vier kwalitatieve

“En onze wensenlijst was vaak groter dan we konden

doelstellingen geformuleerd: We werken aan een betere

realiseren. Zo wilden we ‘machtigen’ voor het

informatie-uitwisseling tussen patiënten en onze

patiëntenportaal (ouders en mantelzorgers toegang

zorgverleners, een verhoging van de medicatieveiligheid,

geven tot het portaal van een ander) oppakken na

efficiëntere zorgprocessen voor zorgverleners en meer

afronding van een pilot in een ander ziekenhuis met de

regie bij patiënten.”

betrokken externe partijen. Alleen werd daar op het laatst

Veel uitdagingen - niet alles lukt “Niet alles is gelukt”, erkent Colinda. “Als we terugblikken op de rode draad uit de startbijeenkomst met patiënten

moment door de leverancier de stekker uit getrokken. Dan kun je opeens niet meer verder met de gekozen oplossing.”

en zorgverleners hebben we nog steeds uitdagingen die

Afronding

ook landelijk volop in de schijnwerpers staan. Zoals de

“Of we nog een laatste tip hebben voor collega’s? Neem

informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en informatie

de tijd om een programma of project op te zetten, maar

op maat aanbieden aan patiënten. Gelukkig hebben we

ga ook absoluut aan de slag en experimenteer. Dat vraagt

hier wel stappen in gezet!”

soms lef en uit je comfortzone komen – en tegengas kun

“Een uitdaging waar we steeds tegenaan liepen, was het

je ook verwachten – maar met de juiste mensen om je

breed betrekken van zorgverleners bij bijeenkomsten.

heen kun je ver komen.”

17


ONDER DE AANDACHT

Deskundige infectiepreventie Melissa Bolleman: “Supertrots dat uitbraak snel is gestopt” Een posterpresentatie van Melissa in Genève over het onderzoek naar MRSA contactonderzoeken

VRE-uitbraak leidt tot veel aandacht voor infectiepreventiemaatregelen Na de VRE-uitbraak in 2018 is de aandacht voor infectiepreventiemaatregelen sterk verbeterd. De afdeling Infectie­preventie was hier zelf uiteraard nauw bij betrokken. Wij interviewden Ilse Pruis en Melissa Bolleman, deskundigen infectiepreventie (DIP-er) om te vragen wat de rol van de afdeling infectiepreventie is geweest, wat we als ziekenhuis ervan hebben geleerd en welke positieve veranderingen het teweeg heeft gebracht in ons ziekenhuis. VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterococ, een gewone darmbacterie die resistent is voor een gangbaar antibioticum. Ilse: “Melissa en ik hadden nog nooit een echt grote

Ook heel veel andere afdelingen en andere medewerkers

VRE-uitbraak meegemaakt als DIP-er. Daar kwam in het

hebben in die periode bergen werk verzet.

voorjaar en de zomer 2018 verandering in. We hebben in het Maasstad Ziekenhuis in die periode een uitbraak gehad die

Outbreak Management Team (OMT)

vijf maanden duurde, waarbij in totaal 55 patiënten positief

Het Maasstad Ziekenhuis is een ziekenhuis dat zeer bedreven

getest zijn met hetzelfde VRE type. Dat is een middelgrote

is in het handelen tijdens een uitbraak, merkt Ilse op. Als blijkt

uitbraak. Omdat het om VRE ging, waren we direct alert

dat hetzelfde micro-organisme meer dan normaal voorkomt in

omdat deze bacterie bekend staat om het vermogen om

dezelfde periode (verheffing of uitbraak), wordt een Outbreak

zich ongemerkt en snel te verspreiden.

Management Team (OMT) bijeengeroepen. Zo’n OMT bestaat uit deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog,

Melissa haakt in op deze woorden: “De afdeling Dialyse en

managers/teamleiders van de betrokken afdelingen waar

SVA 10 (redactie: Standaard Verpleegafdeling) bleken relatief

de besmettingen zijn geconstateerd, afgevaardigden van

veel van de positieve patiënten te behandelen. Om verdere

IMTS schoonmaak, IMTS Technische Dienst en de afdeling

verspreiding proberen tegen te gaan, was één van de

Communicatie.

maatregelen om patiënten, indien medisch verantwoord, te clusteren op één verpleegafdeling. Dit gebeurde op SVA 10.

Melissa licht toe: “We konden zeer snel schakelen omdat

Het verplegend personeel daar heeft veel specifieke

al deze afgevaardigden deelnamen in het OMT. Toen

isolatiekennis opgedaan. Teamleider Nicole Michielsen heeft

bleek dat de eerder ingezette acties niet direct afdoende

vooral veel contact gehad met onze afdeling. Ook Cora

waren om verspreiding van VRE te doen stoppen, werd

Kreuk en Cees Vijfhuizen, teamleiders van de afdeling

overgegaan naar een Crisis Management Team (CMT)

Dialyse en HKM-er Bea Nobel als eerste aanspreekpunt voor

om goede patiëntenzorg te blijven waarborgen. Het

hygiëne en kwaliteit, hebben een belangrijke rol gehad.

CMT bestaat uit een klein clubje crisismanagers, raad

18 MAASSTADTER


Deskundige infectiepreventie Ilse Pruis presenteert bij een congres in Genève de bevindingen van de VRE-uitbraak en de getroffen maatregelen

van bestuur, deskundigen infectiepreventie, de arts

patiënt die een week in het ziekenhuis ligt, wordt namelijk

microbioloog en specialisten van de afdelingen die

gescreend op BRMO’s (redactie: Bijzonder Resistente

betrokken zijn. Hierdoor worden communicatielijnen nog

Micro-Organismen), waar de VRE-bacterie ook onder valt.

korter en konden besluiten vanuit dit CMT nog sneller

Onze vraag was: Is dit screeningsbeleid kosteneffectief?

worden opgevolgd. Door het snelle ingrijpen en opschalen

Daarop zijn we een onderzoek gestart met behulp van het

van een OMT naar een CMT, hebben we samen met alle

LMM (Laboratorium Medische Microbiologie) en in het

betrokken disciplines snel deze uitbraak met de VRE

bijzonder Pieter Smit en Marjolein Damen, verheldert Ilse. Ze

bacterie kunnen stoppen.”

vertelt verder: “Het resultaat van het onderzoek is, dat het

Desinfecteren

screenings­­programma zowel kosteneffectief is als bevorderlijk voor de patiëntveiligheid. De uitkomst van het onderzoek

Ilse weet nog dat ze merkten dat in het begin van de uitbraak

mocht ik in Genève presenteren. Na de presentatie wisselde

de overdracht van de VRE bacterie niet snel genoeg tot

ik nog tips uit met deskundigen uit ziekenhuizen in Vietnam

stilstand werd gebracht. Daarom werd tijdens de uitbraak de

en Zwitserland die ook met VRE-uitbraken kampten. Dit was

isolatievorm van VRE-positieve en -verdachte patiënten

een hele mooie, leerzame ervaring!

opgeschaald naar een speciale, strengere isolatievorm: de contact-plus isolatie. Hierbij blijven deuren gesloten en draagt iedereen beschermende kleding. “Daarnaast is in het kader van de patiëntveiligheid de manier waarop we reinigen en

Door ingrijpen en opschalen snel de VRE- uitbraak gestopt!

desinfec ­teren geïntensiveerd. Ruimtes en afdelingen waar de VRE-bacterie mogelijk verspreid was, zijn gedesinfecteerd met

Melissa heeft op het congres een poster gepresenteerd naar

waterstofperoxidedampen, waardoor bacteriën worden

aanleiding van het onderzoek over de MRSA contact­

gedood (foggen). Hiermee bereik je de kleinste kiertjes en

onderzoeken in het Maasstad Ziekenhuis. De poster was een

gaatjes. Voor de afdelingen zelf, maar ook IMTS Schoonmaak

visualisatie van dit onderzoek. Voor het onderzoek zijn alle

en de apotheek is dat heel arbeids­intensief, want de hele

MRSA contactonderzoeken van 1 januari 2015 tot 1 januari

afdeling moet worden leeggeruimd. Dit vroeg om een goede

2019 geanalyseerd met als doel het evalueren van het beleid

communicatie en samenwerking van en met de betrokken

rondom MRSA contactonderzoeken. Het resultaat van het

partijen. We hebben hier als ziekenhuis ook veel van geleerd,

onderzoek is dat contactonderzoeken rondom patiënten

waardoor dit soort samenwerkingen in het vervolg veel

uitgevoerd kunnen blijven worden zoals eerder werd

makkelijker verlopen.”

gedaan. Contactonderzoeken rondom medewerkers zijn te

Supertrots

groot opgezet en de methode moet heroverwogen worden. Medewerkers die onbeschermd contact hebben gehad met

Melissa: We weten dat VRE-uitbraken in andere ziekenhuizen

besmette patiënten, nemen kweken af. Daaruit blijkt dat

zeer veel impact hebben gehad. Daarom hebben wij in een

meestal bij een heel erg klein percentage MRSA wordt

vroeg stadium besloten groot in te zetten met maatregelen

aangetroffen. Daarom zal er voortaan bij medewerkers

om de uitbraak snel te kunnen stoppen. We kunnen met z’n

kleinschaliger en pas als zij meer risico hebben gelopen, een

allen supertrots zijn dat het ons zo snel gelukt is. Iedereen

contactonderzoek worden uitgevoerd.

deed zijn uiterste best en we hebben gezamenlijk onze schouders eronder gezet!

Congres

Ilse rondt af: “We kunnen wel concluderen dat wij het in Nederland, en in het Maasstad Ziekenhuis in het bijzonder, prima doen op het gebied van infectiepreventie. Wij zijn

Naar aanleiding van door afdeling Infectiepreventie

veel verder met het vakgebied infectiepreventie vergeleken

uitgevoerde studies zijn Melissa en Ilse in september 2019

met sommige andere landen, ook binnen Europa. De

naar de International Conference on Prevention & Infection

functie deskundige infectiepreventie kennen ze daar zelfs

Control (ICPIC) in Genève geweest.

niet altijd. Ik ben dan ook trots op mijn beroep en op het

“We vroegen ons na de uitbraak af of het door ons

ziekenhuis waarin ik dat mag uitvoeren samen met mijn

toegepaste screeningsporgramma kosteneffectief is. Elke

collega’s uit het team en uit andere disciplines!

19


JOINT DECISION SUPPORT

SAMEN BESLISSEN IN DE SPREEKKAMER VOOR OPTIMALE GEZONDHEIDSUITKOMSTEN Joint Decision Support Zorg voor optimalere gezondheidsuitkomsten voor reumapatiënten. Dit doen we door de uitkomsten van vragenlijsten die patienten invullen, te verzamelen in een overzicht. Hierdoor kunnen de patienten en de zorgverleners gemakkelijker samen beslissen.

In het najaar van 2018 is de afdeling Reumatologie gestart

geven aan alle patiënten en behandelteams (multi­

met het Joint Decision Support project. Zorginstituut

disciplinair), gezamenlijk de best passende behandel­opties

Nederland heeft hiervoor subsidie gegeven. Naast 15

aan te bieden. Met dit project investeren we in een

andere samenwerkende zorgpartijen, is de afdeling een

duurzame relatie tussen patiënt en behandelteam.

voorloper op het gebied van samen beslissen met behulp

Bovendien wordt de samenwerking met Santeon zieken­

van uitkomstinformatie. Binnen dit project optimaliseren we

huizen ingezet om klinische en voor de patiënt relevante

de zorgkwaliteit door gezamen­lijke beslissingen binnen en

gezondheidsuitkomsten continu te verbeteren. Dit alles levert een bijdrage aan waardegedreven zorg. Het gaat om behoud, verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van de gezondheidszorg.

Zorginnovaties Het Joint Share Dataplatform en het Joint Decision Dashboard zijn zorginnovaties die de zorgkwaliteit kunnen optimaliseren. Hierbij gebruiken we een dataplatform. Concreet houdt dit in dat bestaande uitkomstinformatie (labuitslagen medicatie en scorelijsten), afkomstig van diverse bronsystemen, verrijkt worden met ICHOM standaardsets waardoor de doelmatigheid van behandelingen in een oogopslag inzichtelijk is. Deze inzichten gebruiken we bij het samen beslissen.

Kracht van het project Het project is niet alleen een technische zorginnovatie, maar vooral een sociale met als overkoepelende doelstelling het Deze foto is gemaakt bij de opnamen van een film waarbij we aan patiënten uitleggen wat er met Joint Decision Support gaat veranderen in de spreekkamer en waarom we dit doen. Rechts: reumatoloog Angelique Weel, links: een patiënt.

meer patientwaarde te bereiken, actieve betrokkenheid en betere gezondheidsuitkomsten. De kracht van het project ligt in de unieke samenwerking tussen patiënten, afdelingen Reuma­tologie (regionaal), bestaande registers, Business Intelligence, Santeon ziekenhuizen, LUMC-sectie Besliskunde,

buiten de spreekkamer te realiseren. Dit doen we door de

‘Voorlichting op Maat’ en private partijen.

nieuwste technische ontwikkelingen te combineren met de persoonlijke wensen van patiënten en zorgverleners.

Wij moedigen geïnteresseerden aan om contact op te

Er wordt hard gewerkt om de zorg dichterbij, van wachtkamer

nemen met de projectleider dr. Deirisa Lopes Barreto.

naar huiskamer te organiseren. Dit betekent dat we

Dit kan via e-mail: LopesBarretoD@maasstadziekenhuis.nl.

patienten ondersteunen om zelf de regie te kunnen voeren.

Op deze manier kunnen wij samen verkennen hoe zij

Het behandelteam moet andere competenties ontwikkelen,

betrokken kunnen worden bij dit project. Daarnaast wordt

zodat zij samen verantwoordelijk zijn voor het zorgproces.

er begin 2020 een bijeenkomst georganiseerd waar we het

De ambitie is door betrouwbare en volledige informatie te

dataplatform, dashboard en de eerste ervaringen delen.