Jaarverslag en Jaarrekening Aveleijn 2016

Page 1

g a l s r e Jaarv 016

2 n j i e l Ave

Leven vol betekenis


Voorwoord

Raad van Bestuur 03 Aveleijn jaarverslag 2016

een prettig en betekenisvol leven is wat we allen willen. dit geldt ook voor onze meer dan 2.600 cliënten. hun eigen kracht staat voorop, maar vaak vraagt kwetsbaarheid om extra ondersteuning. en daar staat aveleijn voor: professionele en betrokken ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale zelfredzaamheid. Voor sommigen is intensieve begeleiding gewenst, anderen zijn met een klein zetje geholpen. In heel Twente en een deel van de Achterhoek zetten onze medewerkers zich met grote passie, betrokkenheid en professionaliteit daarvoor in. We zijn hen en de vele vrijwilligers dankbaar voor hun vaak tomeloze inzet. Die maakte Aveleijn ook in 2016 weer tot een trotse organisatie. Onze ondersteuning is mensenwerk. Sinds enkele jaren investeren we in een waardenprogramma, waarbij we samen in gesprek gaan over hoe we de dienstverlening steeds beter vorm geven. Onze drie kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen zijn daarbij voor ons de richtinggevende principes. In 2016 hebben we flink ingezet op de ‘reflectieve praktijk’, waarbij we diverse methoden aanreikten om systematisch te reflecteren op een nog betere ondersteuning. We ontwierpen een nieuw ondersteuningsplan om een échte ontmoeting met onze cliënten nog meer te faciliteren. Op het gebied van ontwikkelen draaiden we een succesvolle pilot van de ‘academie voor Zelfstandigheid’ in Twente. Het is een voorrecht om vanuit bestuurlijk perspectief een bijdrage te mogen leveren aan Aveleijn. Vanaf 1 januari 2017 doen we dit weer samen. Susanne Bentvelsen werd dit najaar geselecteerd voor de invulling van de vacature die was ontstaan met het vertrek van Annette Imhof. Nogmaals dank aan allen die in 2016 een bijdrage leverden aan de bereikte resultaten. Financieel gezond, inhoudelijk gedreven en vol vertrouwen zien we de toekomst van Aveleijn tegemoet. Willem den Hartog en Susanne Bentvelsen Raad van Bestuur, Borne, mei 2017

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú


Inhoudsopgave

04

Ú

05 05 07

Ú Ú Ú

Hoofdstuk 2. Aveleijn als organisatie 2.1 Missie, visie en kernwaarden 2.2 Twents Profiel 2.3 Zorg- en ondersteuning door Aveleijn (portfolio) 2.4 Besturingsfilosofie

09 09 09 11 13

Ú Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 3. Prestaties in 2016 3.1 Cliënten 3.1.1 Waardenprogramma 3.1.2 Kwaliteit 3.1.3 Medische zorg 3.1.4 Ondersteuningsplan en Elektronisch Cliëntendossier 3.1.5 academie voor Zelfstandigheid 3.1.6 Evenementenbureau 3.2 Medewerkers 3.2.1 Professionaliteit en flexibiliteit 3.2.2 Ziekteverzuim 3.2.3 Social Return on Investment (SROI) 3.3 Ondersteunende diensten 3.3.1 Vastgoed 3.3.2 ICT 3.4 Risicomanagement

15 16 16 17 20 21 22 23 24 24 25 27 27 27 27 28

Ú Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 4.1 Raad van Bestuur 4.2 Raad van Toezicht 4.3 Medezeggenschap 4.3.1 Ondernemingsraad 4.3.2 Cliëntenraad

31 31 32 37 37 38

Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 5. Aveleijn in 2016 en verder

41

Ú

Hoofdstuk 6. Aveleijn in de pers

43

Ú

Hoofdstuk 7. Jaarrekening 2016 7.1 Jaarrekening 2016 7.1.1 Balans per 31 december 2016 7.1.2 Resultatenrekening over 2016 7.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 7.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 7.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 7.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 7.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2016

45 45 45 46 47 48 54 62 62 63

Ú

Hoofdstuk 8. Overige gegevens

69

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Hoofdstuk 1. Korte kennismaking met Aveleijn 1.1 Algemene gegevens 1.2 Kerngegevens

Ú

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú


Hoofdstuk

1. Korte kennismaking met Aveleijn 05 Aveleijn jaarverslag 2016

dit hoofdstuk geeft kernachtig weer waar aveleijn voor staat en hoe de omvang is. ook vindt u de algemene gegevens en een overzicht met kerngetallen. 1.1 Algemene gegevens Al bijna 50 jaar biedt Aveleijn ondersteuning aan

Deze ondersteuning bieden we zowel in de

met een verstandelijke beperking en/of lage

op onze eigen woon- en dagbestedingslocaties.

kinderen, jongeren, volwassenen en senioren sociale redzaamheid op het gebied van:

• emotioneel, lichamelijk en materieel welbevinden;

• persoonlijke relaties en ontwikkeling; • zelfbeschikking, sociale integratie en rechten.

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie

Ú

Ú

thuis- of gezinsomgeving van onze cliënten als De begeleiding is afgestemd op de zorgvraag en -behoefte en gericht op het behouden en vergroten van het zelfstandig functioneren.

We verliezen daarbij de kwetsbaarheid niet uit

het oog. Zo faciliteren we voor iedere cliënt een leven vol betekenis op maat.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


± 1.900 medewerkers ± 300 stagiaires ± 2.600 cliënten ± 700 vrijwilligers

± 80 locaties Tabel 1 Algemene gegevens

Ú

Stichting Aveleijn

Adres

Grotestraat 260

Postcode

7622 GW

Plaats

Borne

Telefoonnummer

074 255 66 00

Identificatienummer KvK

08.15.41.61

E-mailadres

info@aveleijn.nl

Website

www.aveleijn.nl

Social media

www.facebook.com/stichtingaveleijn www.twitter.com/aveleijn www.linkedin.com/organization/112357/

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Kenmerken

Ú

06


07 Aveleijn jaarverslag 2016

1.2 Kerngegevens Tabel 2 bevat een kort overzicht van een aantal kernmerken van Aveleijn als organisatie. Hierbij

valt te denken aan het aantal cliënten, de omvang van het personeelsbestand en het financiële

resultaat over 2016. Voor meer informatie over de kosten en opbrengsten in 2016, verwijzen we u naar onze jaarrekening op pagina 45.

Tabel 2 Kerngetallen 2016 Aveleijn Kerngegevens

Aantal/Euro’s/%

Aantal intramurale (verblijfs-)cliënten per jaareinde per financieringswijze Wlz

1.075

Jeugdwet

39

GGZ-C

53

Overig

4

Totaal

1.171

Aantal extramurale cliënten per jaareinde per financieringswijze (extramurale uren, dagbesteding en dagbehandeling) Wlz

406

Jeugdwet

162

Wmo

697

Overig

176

Totaal

1.441

Capaciteit 1.196

Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal verblijfsdagen per financieringswijze

Voorwoord

Wlz

395.535

Jeugdwet

11.451

GGZ-C

20.302

Overig

1.469

Totaal aantal verblijfsdagen

428.757

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie

Ú

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


Kerngegevens

Aantal/Euro’s/%

Aantal dagdelen dagbesteding en dagbehandeling per financieringswijze Wlz

114.435

Jeugdwet

18.723

Wmo

35.322

Overig

32.514

Totaal

200.994

Aantal uren extramurale productie per financieringswijze Wlz

19.563

Jeugdwet

11.360

Wmo

70.555

Overig

5.009

Totaal

106.487

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

1.820

Gemiddeld aantal FTE personeelsleden gedurende het verslagjaar (inclusief oproepkrachten en stagiaires)

1.352

Financiële gegevens

Ú

97.101

Totale persoonskosten (* € 1.000) in verslagjaar

65.447

Totale overige bedrijfskosten (* € 1.000) in verslagjaar

26.284

Resultaat (* € 1.000) in verslagjaar

2.398

Solvabiliteit: eigen vermogen/vreemd vermogen

72,6 %

Weerstandsvermogen: eigen vermogen/totale opbrengsten

58,6 %

Quick ratio: (vlottende activa – voorraden)/kortlopende schulden

3,57

Werkkapitaal (* € 1.000): vlottende activa – vlottende passiva

28.494

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Totale bedrijfsopbrengsten (* € 1.000) in verslagjaar

Ú

08


Hoofdstuk

2. Onze organisatie 09 Aveleijn jaarverslag 2016

aveleijn neemt een bijzondere positie in binnen de gehandicaptenzorg in twente. we kennen een grote diversiteit aan zorgvragers en daarmee een breed portfolio aan zorgondersteunende diensten. onze missie ‘leven vol betekenis’ is ons anker en de kernwaarden ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen vormen ons kompas.

2.1 Missie, visie en kernwaarden

onze organisatie en vernieuwingen in de zorg hangen daarbij nauw samen.

Aveleijn zet zich in voor een leven vol betekenis

Ondersteunen

eigen kracht van de cliënt en het onderzoeken,

zorgaanbod om cliënten in alle levensfasen

voor iedereen. Hierbij gaan we uit van de

ontplooien en aanspreken van eigen dromen,

wensen en talenten. De kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen zijn hierbij richtinggevend en maken ons uniek.

ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en helpen onze cliënten naar

vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Onze medewerkers zijn van nature

belevingswereld van onze cliënten willen we

met een passie voor mensen, zowel voor

elkaar écht leren kennen. Onvoorwaardelijke aandacht geven, waarbij we uitgaan van de

unieke mens. Ruimte bieden voor de dialoog

en gelijkwaardige communicatie met elkaar. We zoeken oprechte verbindingen en open

samenwerking met cliënten, verwanten en professionals om uit te kunnen gaan van ieders eigen kracht.

Aveleijn ondersteunt cliënten en hun netwerk bij de ontwikkelingsstappen. Hoe klein of groot ook. We hebben oog en aandacht

voor ontwikkeling in brede zin. Persoonlijke

ontwikkeling van cliënten en medewerkers,

kennisontwikkeling, de doorontwikkeling van

1. Korte kennismaking met Aveleijn

(maatschappelijk) betrokken professionals cliënten als collega’s. We realiseren ons

hoezeer kwaliteit van arbeid en kwaliteit van ondersteuning samen op gaan. Binnen het

waardenprogramma staan we dan ook met

elkaar stil bij ons vak en de manier waarop onze kernwaarden invulling krijgen in de dagelijkse praktijk.

Aveleijn investeert in professionele

Ontwikkelen

2. O nze organisatie Ú

Ú

ondersteuning te kunnen bieden. We creëren

Ontmoeten

Om aansluiting te vinden bij de leef- en

Voorwoord

Aveleijn beschikt over een integraal, breed

ontwikkeling en echte samenwerking met alle

betrokkenen binnen en buiten Aveleijn, waarbij reflectie in praktijk de basis vormt. Door vragen te blijven stellen en stil te staan bij wat goed

gaat, beter kan, dilemma’s en handelingen die

het verschil maken, werken we continu aan het waarborgen van onze kwaliteit van zorg.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


De drie kernwaarden van Aveleijn 010

Ontmoetenct en Oprecht conta goed luisteren

1. Ga open en oprecht het gesprek met elkaar aan

5. Interesseer je voor wat de ander belangrijk vindt

2. Heb oprechte aandacht voor elkaar

6. Neem de tijd voor elkaar

op basis van gelijkwaardigheid

3. Luister vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid

5. Onderzoek wat er voor de ander op het spel staat

3. Geef samen betekenis aan verhalen

7. Heb oog voor kracht en kwetsbaarheid

2. Verdiep je in wat de ander belangrijk vindt in zijn/haar leven 6. Verken de dromen en wensen van de cliënt

wil groeien

7. Richt je op de talenten in plaats van beperkingen van

4. Sluit aan bij de belevingswereld van de ander

1. Wees nieuwsgierig naar waar iemand vandaan komt

4. Onderzoek samen op welke levensgebieden de ander

in de relatie

de ander, maar houd oog voor kwetsbaarheid

Ontwikkelen

Elke dag een stap voo ruit

8. Stimuleer en prikkel anderen om nieuwe dingen te leren en te ontdekken

Ondersteunen Ondersteunen

Oplossingsgericht en professioneel

1. Wees er voor de ander als hij/zij je nodig heeft

6. Sta open voor feedback en geef feedback aan anderen

2. Bied elkaar een veilige en prettige leef- en leeromgeving

7. Werk vanuit passie en betrokkenheid

4. Zorg dat je op de hoogte bent en vakkennis bijhoudt

9. Hanteer een brede blik en werk samen met het netwerk

3. Heb vertrouwen in elkaars kunnen

5. Reflecteer op wat je doet en leer daarvan

8. Werk samen met anderen aan doelen

Leven vol betekenis

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


011 Aveleijn jaarverslag 2016

We werken daarbij onder meer vanuit de • acht levensdomeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock;

• driehoek cliënt, verwant en begeleider;

• positieve psychologie (oplossingsgericht)

2.2 Twents Profiel Aveleijn is en blijft een Twentse ‘noaber’. Met

circa 80 locaties, verspreid over de 14 Twentse

Figuur 1 Werkgebied Aveleijn

gemeenten en de gemeente Berkelland, is onze organisatie regionaal sterk verankerd. 1.820

betrokken professionals en ruim 700 vrijwilligers ondersteunen dagelijks ruim 2600 cliënten.

• Wonen met 24uurszorg en nabijheid;

én een werkgever die er toe doet. Als actieve

• Kortdurend verblijf, logeren of

Daarmee is Aveleijn in Twente een zorgverlener samenwerkingspartner in de keten leveren

• Maatwerkvoorzieningen ondersteuning

woon- en dagbestedingsvoorzieningen dragen

• Maatwerkvoorzieningen ondersteuning

gemeenschappen.

• (Arbeidsmatige) dagbesteding,

Aveleijn is sinds 1 april 2016 partner van

• Behandeling;

tussen bedrijfsleven, onderwijs- en

• Training en onderwijs.

we positief bij aan de leefbaarheid van lokale

kennisinstelling en overheid in Twente. >B ekijk het profiel van Aveleijn op de site van Twente Branding.

Aveleijn ondersteunt cliënten van alle

leeftijden. Van lichte ondersteuning tot

intensieve zorg: ons aanbod beslaat de volle breedte van het VG-spectrum:

2. O nze organisatie

bij maatschappelijke deelname (Wmo);

• Onderzoek en diagnostiek;

Onderscheidend is onze expertise bij zogeheten multiproblematiek, wanneer naast een

verstandelijke beperking ook sprake is van een

lichamelijke beperking, psychiatrische stoornis,

2.3 Zorg en ondersteuning door Aveleijn (portfolio)

1. Korte kennismaking met Aveleijn

bij zelfstandig leven (Wmo);

vrijetijdsbesteding en activiteiten;

Stichting Twente Branding, een samenwerking

Ú

Ú

vakantieopvang;

we een duurzame bijdrage aan kwalitatieve zorg in de regio. Vanuit onze kleinschalige

Voorwoord

• Ambulante (gezins)begeleiding;

autisme, gedragsproblematiek of verslaving. Op het gebied van verslavingszorg werkt Aveleijn nauw samen met Tactus.

Tabel 3 geeft een overzicht weer van de

cliëntgroepen waarvoor we ons inzetten,

uitgesplitst naar wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding en ambulante begeleiding (begeleiding aan huis).

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


012

Tabel 3 Doelgroepen Wonen Volwassenen met autisme Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek Licht verstandelijk beperkte volwassenen Vitale ouderen met een verstandelijke beperking Ouderen met dementie en een verstandelijke beperking

(Arbeidsmatige) dagbesteding Volwassenen met autisme Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek Licht verstandelijk beperkte volwassenen Vitale ouderen met een verstandelijke beperking Ouderen met dementie en een verstandelijke beperking

Ambulante begeleiding Volwassenen met autisme

Kinderen

Verslaving

Bemoeizorg

Gezinnen

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


013 Aveleijn jaarverslag 2016

2.4 Besturingsfilosofie

Ad 3. Werken in teams

Het faciliteren van een leven vol betekenis

Aveleijn ondersteund. De teams bestaan

is onze missie. Het is van belang dat alle

activiteiten (in)direct een bijdrage leveren aan deze missie; dit geldt dus ook voor de

(Groepen) cliënten worden door teams binnen uit ondersteunend begeleiders, persoonlijk begeleiders en senior begeleiders.

besturing van de organisatie.

De samenstelling en taken binnen een team

De besturingsfilosofie van Aveleijn is gebaseerd

doelgroep. De teams worden aangestuurd

1. Waardensturing

Om een leven vol betekenis te realiseren, is

3. Werken in teams

maat te kunnen bieden. Er is gekozen voor een

op drie uitgangspunten:

2. Werken in de driehoek

zijn afhankelijk van de kenmerken van de

door een manager.

het van belang om zorg en ondersteuning op

tweelagenstructuur om veel handelingsruimte

Ad 1. Waardensturing

Het faciliteren van een leven vol betekenis is

onze kerntaak en de kernwaarden Ontmoeten,

Ontwikkelen en Ondersteunen zijn hierbij onze richtinggevende principes. Wat we hieronder verstaan leest u in paragraaf 2.1.

te creëren voor het werken in de driehoek. Dit houdt in dat tussen de managers van de locaties en de Raad van Bestuur geen

managementlaag is gepositioneerd. Door te kiezen voor een tweelagenstructuur staat de Raad van Bestuur nauw in verbinding

met het primair proces en wordt onderlinge

Ad 2. Werken in de driehoek

De basis van onze organisatie wordt gevormd door de driehoek cliënt - verwant (netwerk) -

persoonlijk begeleider. Deze driehoek vormt het hart van onze zorg en ondersteuning.

samenwerking tussen de managers (en

daarmee locaties) gestimuleerd. Voorgaande

resulteert in het organogram, zoals weergeven in figuur 2.

Daar waar sprake is van een behandel-

behoefte wordt nauw samengewerkt met de gedragskundige.

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

Ú

2. O nze organisatie

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


Locale cliëntenraden (verwanten en cliënten)

014 CLIËNTEN

MEDEWERKERS LOCATIES

MANAGERS LOCATIES

adviesorganen: Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad (Cliënten), Centrale Cliëntenraad (Verwanten)

RAAD VAN BESTUUR

stafafdelingen: Zorgondersteuning en behandeling (ZOB), Personeel en Organisatie (P&O), Financiën en Administratie, ICT, Communicatie, Vastgoed, Kwaliteit en Innovatie

RAAD VAN TOEZICHT

Figuur 2 Organogram Aveleijn

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

3. Prestaties in 2016 015 Aveleijn jaarverslag 2016

het jaar 2016 stond in het teken van professionele scherpte. bij de ondersteuning van cliënten ontstaat soms een spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid en anderzijds de veiligheid van cliënten. autonomie en eigen kracht vormen het vertrekpunt bij de begeleiding, maar daarbij mag de kwetsbaarheid van cliënten niet onderschat worden. dit vraagt om continue alertheid van begeleiders en behandelaren. Om de juiste balans te vinden, investeren we in het reflectieve vermogen van onze medewerkers.

Methoden uit de reflectieve praktijk vormen een belangrijke basis binnen ons waardenprogramma. Ook zet Aveleijn diverse kwaliteitsinstrumenten en een jaarlijkse ondersteuningsdialoog in om het gesprek over autonomie versus kwetsbaarheid te stimuleren.

Dit hoofdstuk bevat de prestaties die het afgelopen jaar zijn behaald op de projecten die in het kader van professionele scherpte in gang zijn gezet.

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

2. O nze organisatie

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


016

3.1 Cliënten

7. De Leerwijzer (onderdeel afdeling HRM binnen Aveleijn) ontwikkelt diverse

3.1.1 Waardenprogramma

leerprogramma’s ten behoeve van het waardenprogramma.

In het najaar van 2014 startte Aveleijn

met het waardenprogramma. Met het

Reflectief handelen is een belangrijke pijler

aan de ondersteuning van cliënten. Leren van

alle managers en gedragswetenschappers de

waardenprogramma geven we verdieping

en reflecteren op het eigen handelen staan daarbij centraal.

periodiek geëvalueerd en aangescherpt. De

eerste fase - gezamenlijke bewustwording en het geven van betekenis aan de drie O’s - is

en de dilemma’s die daarbij naar voren komen, zijn diverse instrumenten beschikbaar. In 2016

bundelden we deze instrumenten in een waaier die beschikbaar is voor alle teams.

in 2015 afgerond. Het jaar 2016 stond in het

We zetten sterk in op het 'vertalen' van de

toepassen van de waarden op dilemma’s bij

locatie beschikt over een ambassadeur die

teken van verdieping van de thema’s en het

drie O’s naar gedragingen in de praktijk. Elke

de ondersteuning van cliënten. Daarbij is

hierin een voorbeeldfunctie vervult.

het programma verbreed door cliënten en

De ambassadeurs nemen deel aan leerteams

verwanten actief te betrekken.

en kwartaalbijeenkomsten. Zij zetten diverse instrumenten uit de toolbox in om de

Het waardenprogramma kent zeven

kernwaarden te implementeren in de dagelijkse

speerpunten, te weten:

1. Door middel van waardendagen, lezingen

en filmavonden worden cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers geïnspireerd;

2. Het stimuleren van verbinding tussen cliënten, verwanten en medewerkers;

praktijk op de locaties.

Verder organiseerden we in 2016 twee

waardendagen voor medewerkers. Beide

dagen stonden in het teken van reflectie op het handelen in de driehoek van cliënt, verwant en

3. Het ontwikkelen van reflectieve

professional. Theatergroep Plezant verzorgde

vaardigheden draagt bij aan

hierin een inspirerende theatervoorstelling.

waardengedreven handelen door

Op beide dagen waren ca. 400 medewerkers

medewerkers;

aanwezig. Ook voor cliënten en vrijwilligers

4. Op de locaties faciliteren en stimuleren

organiseerden we waardendagen.

ambassadeurs het reflectief en waardengedreven handelen;

Naast de grootschalige waardendagen

vervullen een voorbeeldfunctie als het

‘X+Y’, ‘Short Term 12’, ‘Op zoek naar mijn zusje’

5. De managers en gedragswetenschappers gaat om waardengedreven werken;

lezingen gehouden over het thema overgang

gebruikt in de communicatie uitingen;

Ú

naar volwassenheid, bezield veranderen en het

Ú

8. Overige gegevens

organiseerden we filmavonden waar de films en ‘Inside out’ zijn vertoond. Daarnaast zijn

6. De kernwaarden worden doorlopend

Ú

opleiding ‘reflectie in praktijk’. Om in de teams te reflecteren op het handelen van medewerkers

Het waardenprogramma is gefaseerd ingevoerd,

7. Jaarrekening 2016

binnen het waardenprogramma. Daarom volgden

Ú


017 Aveleijn jaarverslag 2016

toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Noemenswaardig is ook de Complimentencommissie die is ingesteld. Deze commissie haalt actief op wat er goed gaat in de

organisatie. Zo kunnen medewerkers spontaan

door de 'complimentenleijn' worden gebeld, met de vraag wie zij willen complimenteren.

Om na te gaan of de uitgangspunten van

het waardenprogramma de afgelopen jaren zijn ingebed in het dagelijkse handelen van

medewerkers, verrichtte het SIOO in opdracht van Aveleijn onderzoek. Tijdens dit zogeheten

‘actieonderzoek’ keken zij tot op de bodem naar de toepassing van de kernwaarden op twee

locaties. Specifiek onderzochten zij daarbij op

welke wijze begeleiders in interactie met cliënten invulling geven aan een leven vol betekenis en

hoe de drie kernwaarden gestalte krijgen in het professionele handelen. Zij concludeerden dat

de begeleiders de missie en kernwaarden goed kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Op

basis van het actie-onderzoek is besloten om de

methode die gehanteerd wordt bij actieonderzoek verder uit te breiden naar andere locaties. Ook

wordt, om verdere verdieping te stimuleren, extra ingezet op het professionaliseren van de rol van de persoonlijk begeleiders. Hiervoor start in

in te voeren ten behoeve van het melden en analyseren van incidenten. Bovendien hebben zorginstellingen sinds 1 januari 2016 een vergewisplicht. Dit houdt in

dat zij voorafgaand aan indiensttreding van medewerkers informatie over het arbeidsverleden moeten inwinnen (Verklaring Omtrent Gedrag).

• K lachten: om laagdrempelige

klachtenafhandeling te stimuleren,

zijn zorginstellingen verplicht om een

onafhankelijke klachtenfunctionaris aan

te stellen. Wanneer bemiddeling door de

klachtenfunctionaris er niet toe heeft geleid dat de klacht naar tevredenheid is opgelost, kan de klager een formele klacht indienen bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is

verplicht de formele klacht te onderzoeken en een standpunt in te nemen.

• Geschillen: zorginstellingen zijn

verplicht om zich aan te sluiten bij een

Geschillencommissie. De commissie kan bij het geschil besluiten een bedrag van maximaal € 25.000 toe te kennen aan de klager.

Voor de nieuwe, wettelijke vereisten op

> Bekijk het kernwaardenfilmpje.

dat Aveleijn al werkt volgens de wettelijke

het gebied van kwaliteit en klachten geldt

bepalingen. De procedures en reglementen waaruit dat blijkt zijn in 2016 aangepast.

Daarnaast heeft Aveleijn zich aangesloten bij

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking

de Geschillencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

getreden. De wet bevat een aantal bepalingen op

In 2014/2015 ontwikkelde Aveleijn een eigen

waar alle zorgaanbieders voor 1 januari 2017 aan

en kernwaarden. De bepalingen vanuit de

het gebied van kwaliteit, klachten en geschillen moeten voldoen. In het kort betreft het:

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie Ú

kwaliteitssysteem op basis van de missie

Wkkgz krijgen in dit kwaliteitssysteem hun

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

zorginstellingen verplicht een systeem

2017 een apart traject.

3.1.2 Kwaliteit

Voorwoord

• Kwaliteit: op het gebied van kwaliteit zijn

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


018

beslag. Bij de ontwikkeling van het eigen

(meet)instrumenten. Bij kwantitatieve

kracht en mogelijkheden centraal.

van incidenten. Kwalitatieve instrumenten

kwaliteitssysteem staat het benutten van eigen

zijn afgeleid van het waardenprogramma en

Ondertussen heeft de VGN haar

hebben betrekking op reflectie, audits, intervisie

kwaliteitskader vernieuwd. Het kwaliteits-

en feedback. We vinden het belangrijk dat

kader 2.0, zoals de VGN het kader noemt, is

de inzet van kwantitatieve en kwalitatieve

door diverse collega instellingen getest in

instrumenten in balans is.

zogeheten ‘proeftuinen’. Wanneer we het

nieuwe kwaliteitskader van de VGN naast

Kwantitatieve kwaliteitsinstrumenten

van Aveleijn leggen, valt op dat de kaders veel

Aveleijn beschikt over een meldsysteem waarin

het eigen ontwikkelde kwaliteitssysteem

overeenkomsten vertonen. De invoering van

het zelf ontwikkelde kwaliteitssysteem bracht veel activiteiten met zich mee. Zodoende

heeft Aveleijn indirect geparticipeerd in de

gaat uit van een uitgebalanceerde inzet van zogenaamde kwantitatieve en kwalitatieve

om op een veilige manier (bijna) incidenten

doel de professionele scherpte te vergroten en vergelijkbare situaties in de toekomst

te voorkomen. Aveleijn maakt gebruik van een digitaal meldsysteem (Cura RMS). Het

Ú

Ú

kunnen melden. Door medewerkers te vragen

reflecteren op het eigen handelen met als

Het vernieuwde kwaliteitssysteem van Aveleijn

Ú

medewerkers (bijna) incidenten en ongevallen

er is gebeurd, stimuleren we hen om te

de VGN.

8. Overige gegevens

(Bijna) incident melden

te melden en vervolgens te analyseren wat

ontwikkeling van het kwaliteitskader van

7. Jaarrekening 2016

instrumenten valt te denken aan het melden

Ú


019 Aveleijn jaarverslag 2016

meldsysteem heeft in 2016 enkele wijzigingen

Cliëntervaringsonderzoek

gemakkelijker verloopt. Ook de mogelijkheden

weten hoe cliënten de geboden ondersteuning

ondergaan, zodat het invoeren van een melding om op diverse aggregatieniveaus meldingen te analyseren zijn uitgebreid.

De meldingsbereidheid binnen Aveleijn is groot. De meeste meldingen hebben betrekking op situaties waarin cliënten agressief gedrag

vertonen, gevolgd door (administratieve fouten rondom) de toediening van medicatie.

Aveleijn vindt het van groot belang om te

ervaren. In 2016 is gezocht naar een instrument dat aansluit bij de missie en kernwaarden

van Aveleijn. Uiteindelijk is, na positief advies van de Centrale Cliëntenraad - Cliënten en

Centrale Cliëntenraad - Verwanten, gekozen

voor ‘Ben ik tevreden?’ (BIT). Het instrument is,

net zoals het ondersteuningsplan van Aveleijn, gebaseerd op de acht domeinen van Schalock en helpt om een goede dialoog met cliënten

Kwalitatieve kwaliteitsinstrumenten

te voeren. Doordat de vragenlijsten van BIT

Interne audits

ook beschikbaar zijn in pictogrammen is het

Een van de doelstellingen van het eigen

ontwikkelde kwaliteitssysteem is het aantal

interne audits uitbreiden. Hiertoe zijn in 2016 50 extra auditoren opgeleid, die met ingang

van 2017 aan de slag gaan. In 2016 vonden twee

instrument geschikt voor alle cliënten. In het

gesprek kunnen cliënten aangeven wat goed gaat en waar zij tevreden over zijn, maar ook wat zij graag anders zouden zien.

grote auditors plaats, die in het teken stonden

Signalen en klachten

bezochten respectievelijk 25 en 28 locaties.

soms situaties die het welzijn van cliënten

van dagbestedingsprojecten. De auditors

Externe audit - HKZ

In het kader van de HKZ certificatie brachten twee auditors van Lloyds in juli 2016 een

follow up bezoek aan Aveleijn. Zij bezochten diverse woon- en dagbestedingslocaties,

Ondanks alle inspanningen, ontstaan

en/of verwanten in de weg staan. In dat

geval kunnen zij een beroep doen op een

onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris of de Regionale Klachtencommissie.

waar zij (zoveel mogelijk) zijn rondgeleid door

van stafafdelingen. De auditors gaven in de

doen op de cliëntvertrouwenspersoon. Deze

cliënten. Ook spraken zij met medewerkers terugkoppeling aan dat zij onder de indruk

zijn van de wijze waarop Aveleijn de zorg en ondersteuning van cliënten vormgeeft. Ook de activiteiten die het Evenementenbureau organiseert werden door de auditors goed

gewaardeerd. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

- Cliëntvertrouwenspersoon

Cliënten en verwanten kunnen een beroep

rol wordt vervuld door Mieke Gondrie van ‘Grip op conflict’. Zij helpt cliënten en verwanten bij het voeren van lastige gesprekken. Ook

kan zij informatie aan cliënten verstrekken en hen helpen bij het voorleggen van

de klacht aan de klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon werkt

onafhankelijk. Dit wil zeggen dat zij niet in

dienst is bij Aveleijn. Zij is te bereiken via een

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

2. O nze organisatie

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


020

speciaal telefoonnummer en e-mailadres.

van de Jeugdwet moet worden uitgevoerd.

blijft vertrouwelijk.

Gemeenten contracteerde het AKJ om het

Alles wat met haar wordt besproken,

De Nederlandse Vereniging van Nederlandse vertrouwenswerk uit te voeren.

In 2016 deden 44 cliënten/verwanten een

Afgelopen jaar bezocht het AKJ, volgens een

beroep op de cliëntvertrouwenspersoon.

op de doelgroep afgestemde frequentie, de

Verhoudingsgewijs ligt dit aantal iets

jeugdlocaties van Aveleijn. Ondanks dat er

lager dan in 2015, toen zich tussen juni en

december 2015 29 cliënten en verwanten bij de cliëntvertrouwenspersoon meldden.

- Klachtenfunctionaris

van de Jeugdwet, ondersteunde het AKJ, op In 2016 wendden acht cliënten zich tot de

vertrouwenspersoon van het AKJ, waarvan er

wenden tot de klachtenfunctionaris. De

klachtenfunctionaris zet zich in om de ontstane situatie op een laagdrempelige manier, snel en zorgvuldig op te lossen. Waar nodig bemiddelt de klachtenfunctionaris in gesprekken tussen de klager(s) en beklaagde(n).

vier over een Jeugdwet indicatie beschikten. In de jaarrapportage gaf het AKJ aan de

positieve opstelling en ontvangst van de vertrouwenspersonen op de locatie erg te waarderen.

In 2016 ontving de klachtenfunctionaris 50

3.1.3 Medische zorg

gemaakte uitingen van ongenoegen van

Voor cliënten met een Zorgzwaartepakket

klachten ligt iets lager dan in 2015, toen werden

op onze behandellocaties draagt Aveleijn sinds

klachten. Hieronder scharen we álle kenbaar cliënten, verwanten en derden. Het aantal 54 klachten ingediend. Ruim 85% van de

klachten is binnen zes weken na ontvangst

eindverantwoordelijkheid brengt ook andere,

- Regionale Klachtencommissie

extra verantwoordelijkheden met zich mee.

kwaliteit, de Wet klachten cliënten zorgsector, was Aveleijn in 2016 aangesloten bij een

Regionale Klachtencommissie. In 2016 zijn geen klachten over Aveleijn ingediend bij

twee jaar middels het project medische zorg geborgd.

24/7 beschikbaar hebben van medische zorg (ofwel een arts). Bij Aveleijn was voorheen

- AKJ

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk

voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee ook voor het vertrouwenswerk dat in het kader

Ú

Ú

Deze verantwoordelijkheden zijn de afgelopen

De eerste, extra verantwoordelijkheid is het

deze commissie.

8. Overige gegevens

2015 de medische eindverantwoordelijkheid.

en ZZP 8 bij gekomen. Het dragen van medische

Conform de oude wet op het gebied van

7 (hierna ZZP) of cliënten die woonachtig zijn

In 2016 zijn daar ook cliënten met een ZZP 6

naar tevredenheid opgelost.

Ú

zijn die geen indicatie hebben op grond

ons verzoek, ook hen bij vragen of klachten.

Cliënten en verwanten kunnen zich ook

7. Jaarrekening 2016

op deze locaties ook kinderen en jongeren

alleen een adviserend arts in dienst,

inmiddels zijn drie artsen werkzaam bij

Aveleijn, waaronder sinds eind 2016 een arts

verstandelijk gehandicapten (AVG). De artsen

Ú


021 Aveleijn jaarverslag 2016

kantooruren bereikbaar. Voor de avond-, nacht-,

3.1.4 Ondersteuningsdialoog en het Elektronisch Cliëntendossier

gedaan op de artsen van Medtzorg. Omdat

In het kader van de kernwaarde

voor cliënten prettig dat zij dicht in hun buurt

een nieuw format voor het voeren van een

in dienst van Aveleijn zijn doordeweeks tijdens en weekenduren kan altijd een beroep worden Aveleijn veel decentrale locaties heeft is het een eigen huisarts hebben, aangezien de

huisartsen cliënten blijven behandelen voor

lichamelijke klachten die niet samenhangen met een verstandelijke beperking. Om de

verantwoordelijkheden van de artsen van

Aveleijn en de huisarts goed te borgen sloten

we overeenkomsten met de huisartsen van de betreffende cliënten.

Naast de verantwoordelijkheid voor 24/7 zorg

wel ondersteuningsplan genoemd, is gebaseerd op de acht domeinen van Schalock. Tijdens de ondersteuningsdialoog komen dan ook alle

facetten van het leven, waaronder emotioneel

en lichamelijk welbevinden, rechten en relaties, aan de orde. Het werken vanuit de positieve

psychologie vormt een belangrijke basis voor de ondersteuningsdialoog.

Het ondersteuningsplan is een werkdocument

reden onderzochten we voor cliënten die

ter ondersteuning van de cliënt. De visie en

gedrag beïnvloedende medicatie krijgen

of de bloedwaarden vaak genoeg worden

gecontroleerd en of afbouw van medicatie

mogelijk is. Daarbij zijn onze medewerkers opnieuw geschoold in het uitoefenen van voorbehouden handelingen.

voor de praktijk van alledag en een hulpmiddel kernwaarden van Aveleijn komen terug in de manier waarop het ondersteuningsplan is vormgegeven:

• Dialoog staat aan de basis van ieder ondersteuningsplan;

• Het ondersteuningsplan draagt bij aan

Tot slot namen we de verstrekking van

de verwezenlijking van de kernwaarden

medicatie voor deze groep cliënten

Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen;

onder de loep. Ook hierbij is het van

belang dat duidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen

Aveleijn en de lokale apotheken. Deze afspraken worden eveneens in een overeenkomst

vastgelegd. Bij onze cliënten zijn vaak meerdere

• Het ondersteuningsplan helpt bij

methodisch werken voor de begeleider en de cliënt;

• Een kernachtig ondersteuningsplan waarbij delen van informatie het uitgangspunt is.

artsen betrokken. Bij het afsluiten van de

We ondersteunden onze medewerkers in 2016

niet in alle gevallen sprake van een zogeheten

Onder meer door interactieve dialoogsessies

overeenkomsten met de apotheken is nog

‘closed loop’ (gesloten systeem) als het gaat

om voorschrijven tot toedienen van medicatie. Dit thema pakken we in 2017 op middels een apart medicatieproject.

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie Ú

volop in deze nieuwe manier van werken.

waarbij diverse thema’s zijn besproken, zoals de bedoeling van de ondersteuningsdialoog. In 2016 is met elke cliënt een

ondersteuningsdialoog gevoerd.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

ondersteuningsdialoog. Het nieuwe format, ook

heeft Aveleijn ook de verantwoordelijkheid

voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Om die

Voorwoord

Ontmoeten introduceerden we in 2016

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


022

voor de ingebruikname. Ruim 80 medewerkers volgden een training in het werken met het ECD. Zij zijn in staat om hun collega’s uit te leggen hoe het ondersteuningsplan in het

ECD werkt. Om het ondersteuningsplan in het ECD in gebruik te kunnen nemen is aandacht besteed aan onder andere handleidingen en

presentaties om medewerkers voor te bereiden op de overstap naar het ondersteuningsplan in het ECD in 2017 .

Veel aandacht is besteed aan het

veranderproces als onderdeel van het project. We ondersteunden de managers in het

Figuur 3 Poster ECD

opstellen van een veranderplan voor de locaties. In deze plannen staat beschreven op welke

wijze de ondersteuningsplannen overgezet

gaan worden in het ECD. Het in gebruik nemen

In 2016 startten de voorbereidingen om het

van het ondersteuningsplan in het ECD is

format voor de ondersteuningsdialoog (het

een eerste stap in het gebruik maken van de

ondersteuningsplan) te integreren in het

mogelijkheden van het ECD. Op termijn moet

Elektronisch Cliëntendossier (hierna ECD).

alle informatie rondom de cliënt zijn vastgelegd

We kozen bewust om eerst te gaan werken

in het ECD en eenvoudig ontsloten kunnen

met het nieuwe ondersteuningsplan en pas

worden door relevante belanghebbenden.

daarna de overstap naar het ECD te maken.

Op deze wijze was er meer aandacht voor de

bedoeling en uitgangspunten van de nieuwe

3.1.5 academie voor Zelfstandigheid

de ervaringen van medewerkers met het

De academie voor Zelfstandigheid is een

ontwerp van het ECD.

zorgorganisaties aangaat. Voor de regio Twente

ondersteuningsdialoog en waren we in staat ondersteuningsplan mee te nemen in het

landelijke organisatie die samenwerkingen met is dat Aveleijn. De academie stelt mensen met

Gedurende het jaar is hard gewerkt

een verstandelijke beperking in de gelegenheid

aan het ontwerp en de bouw van het

hun zelfstandigheid op het gebied van wonen

ondersteuningsplan in het ECD. Hierbij

maakten we een vertaling van de formulieren van het nieuwe format naar functionaliteiten in het ECD. In het najaar van 2016 was het

ontwikkelde ondersteuningsplan beschikbaar in een testomgeving van het ECD. Een

representatieve groep medewerkers testte dit

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

en/of werken uit te breiden. Het aanbod bestaat uit individuele trainingsprogramma’s, waarbij

wordt uitgegaan van wat studenten al kunnen. Bij de academie staat, naast de persoonlijke

aanpak, de toepassing van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk centraal.

Ú


023 Aveleijn jaarverslag 2016

3.1.6 PR en Evenementenbureau Het vergroten van de externe zichtbaarheid

was een speerpunt in 2016. Meer dan voorheen stond Aveleijn middels free publicity in de media.

We organiseerden diverse activiteiten voor een breed publiek. Zo namen we in de week van 19

t/m 25 maart 2016 deel aan de landelijke Week van Zorg en Welzijn met ca. 20 activiteiten/ open huizen op de locaties. In oktober

organiseerden we een ontmoetingsdag op

Kinderdagcentrum Klim Op in het kader van de landelijke Week van de Opvoeding.

Op 20 september 2016 organiseerden we het symposium ‘Bezield veranderen in de In 2016 startte Aveleijn middels een pilot met de academie. Twee begeleiders van Aveleijn zijn opgeleid tot docent. Zij begeleidden in 2016 20 studenten bij een training die is

samengesteld op basis van de individuele

leervraag. Bijvoorbeeld het verbeteren van

computervaardigheden en zelfstandig koken.

De studenten zijn positief over hun training en

het lesmateriaal. Bovendien gaven zij, maar ook

hun verwanten, aan dat hun zelfstandigheid na het volgen van de training is toegenomen. > Bekijk de filmpjes van de academie.

ervaring op te doen met het concept, besloten

omgeving, op bezielende wijze in staat zijn om in een gezamenlijke dialoog de juiste

ondersteuning aan cliënten te bieden. Dit

vraagt meer dan het uitvoeren van handelingen volgens gestandaardiseerde protocollen of procedures. Tijdens het symposium sprak

Adriaan Bekman, oprichter van het Instituut Mens en Organisatieontwikkeling, over

horizontaal leiderschap. Promovenda Anne

Marie Lohuis ging in op ‘Empowerment via

oplossingsgericht werken’ aan de hand van Willem den Hartog vertelde over

waardengedreven veranderen bij Aveleijn.

we de pilot voor de duur van een jaar te

Bureau Evenementen organiseert het hele

na te gaan welke middelen en faciliteiten nodig

voor cliënten, familie of vrienden van (andere)

verlengen. Het tweede jaar gebruiken we om zijn voor een succesvolle academie en om

samenwerkingspartners in de regio te vinden zodat we het aanbod kunnen uitbreiden.

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie Ú

jaar door activiteiten die toegankelijk zijn

zorginstellingen. Hoogtepunt in 2016 was de tiende editie van Aveleijn's got Talent! Wethouder Van Houdt van de gemeente

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

van professionals die, in een veranderende

haar proefschrift en bestuursvoorzitter

Op grond van deze resultaten en om bredere

Voorwoord

zorg’. Het symposium stond in het teken

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


024

Enschede was bij de finale aanwezig en reikte

promoveren. In 2016 behaalden twee

spetterend tienjarig jubileum.

Lohuis promoveerde op een onderzoek gericht

de prijzen uit. Ook het Muziekfestijn vierde een

medewerkers hun doctorstitel. Anne Marie

op het in kaart brengen van de effecten van

> Bekijk het filmpje van Aveleijn’s got

oplossingsgericht werken op de professionele

Talent! 2016.

identiteit en bevlogenheid van medewerkers, als ook de interactie tussen cliënten en

professionals binnen Aveleijn. Joanneke

3.2 Medewerkers

van der Nagel, psychiater, promoveerde op een onderzoek naar de omvang van

3.2.1 Professionaliteit en flexibiliteit

en risicofactoren voor (problematisch)

Het personeelsbeleid binnen Aveleijn gaat uit van professionaliteit en flexibiliteit.

middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Verder participeert Aveleijn aan diverse

Professionaliteit

wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij valt

Professionaliteit heeft betrekking op

te denken aan:

vakmanschap en gaat over het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg en

• Het ontwikkelen van een intake voor

ondersteuning. Continu blijven leren, staat

cliënten met een licht verstandelijke

hierin centraal. De reflectieve praktijk is een

beperking die kampen met

methodiek die we hiervoor gebruiken (zie

verslavingsproblematiek;

ook paragraaf 3.1.1 waardenprogramma). De

opleidingskwalificaties die aan medewerkers in de Jeugdzorg worden gesteld zijn verscherpt. Om hierop voor te sorteren zijn we een

diplomatraject gestart. In 2016 zijn alle

• Een onderzoek naar pijn bij cliënten met

Prader Willi en Williams in samenwerking met Vrije Universiteit;

• Het, in samenwerking met diverse partners, indienen van een aanvraag bij ZonMW

personeeldossiers digitaal aangevuld met

om de mogelijkheden van virtual reality

de diploma’s van medewerkers, waarbij het

behandelingen te onderzoeken bij cliënten

uitgangspunt is dat persoonlijk begeleiders

met borderline, verslavingsproblematiek of

beschikken over een niveau 4 diploma,

een licht verstandelijke beperking;

ondersteunend begeleiders niveau 3 en

locatieassistenten niveau 2. Elke manager stelt

• Het voeren van oriënterende gesprekken met het UMCG en Accare over

jaarlijks een opleidingsplan voor zijn/haar

deelname aan onderzoek over inzet van

team(s) op. Aveleijn faciliteert veel opleidingen,

gedragstherapeutische training voor

waarvan een aantal verplicht is. Het opleidings- boek bevat een overzicht van deze opleidingen. Bovendien beschikt Aveleijn over vier

opleidingsplekken voor gezondheidszorg

begeleiders zodat ze beter ongewenst

gedrag van cliënten kunnen begeleiden;

• Het voeren van verkennende gesprekken

met Pluryn over deelname aan onderzoek

psychologen (GZ psychologen).

over effectiviteit van een training voor

Aveleijn stimuleert medewerkers om te

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

jongeren met een licht verstandelijke

Ú


025 Aveleijn jaarverslag 2016

beperking en gedragsproblemen. Deze

training leert hen emoties van henzelf te herkennen en zichzelf beter te kunnen

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband

andere instellingen zoals Amerpoort

toch niet kunnen blijven op de locaties waarin

en Philadelphia over interventies bij

slaapproblemen. Hierbij wordt aan de

hand van Actiwatch het slaappatroon van cliënten in beeld gebracht.

• Participatie in het landelijke platform

ernstig meervoudige beperking (EMB).

die naar volle tevredenheid functioneren, maar zij werkzaam zijn omdat er geen formatieve ruimte is, kunnen in het kader van het

herplaatsingsbeleid worden geplaatst op een andere locatie.

Binnen dit kennisplatform delen diverse

3.2.2 Ziekteverzuim

die toegepast kunnen worden bij deze

In 2016 lag het gemiddelde ziekteverzuim

om het contact met EMB cliënten te

percentage ligt hoger dan het gemiddelde

organisaties onder andere methodieken doelgroep, zoals de methode “Vijf Olifanten” verbeteren en “LACCS” om het welzijn 1

van EMB cliënten te verbeteren vanuit het ontwikkelingsdenken.

op 4,25% (exclusief zwangerschappen). Het over 2015 toen het verzuimcijfer op 4,08%

uitkwam. Desondanks scoort Aveleijn over

beide jaren beter dan het landelijk gemiddelde in de branche. Het gemiddelde verzuimcijfer

Flexibiliteit

(exclusief zwangerschappen) kwam namelijk

Ten aanzien van flexibiliteit zijn diverse

activiteiten in gang gezet om in te kunnen

spelen op het opvangen van eventuele krimp, piek/ziek belasting en het doorvoeren van

wijzigingen in het formatieplan ten gevolge van nieuwe opleidingseisen die aan

in 2016 op 5,66% uit. Naast een stijging in het verzuimpercentage, is ook een stijging van de meldingsfrequentie waarneembaar. In 2015

bedroeg de meldingsfrequentie 0,9%, tegenover 0,98% in 2016.

medewerkers worden gesteld. Om de effecten

In 2015 maakten we een begin met het

kunnen vangen, zetten we in op een flexibele

langdurig ziekteverzuim structureel te verlagen.

van de voorgenoemde veranderingen op te

schil rondom onze vaste ‘pool’ van medewerkers. In 2014 is besloten een flexibele schil van 20% aan te houden. Vanaf eind 2015 bedraagt de

flexibele schil ook daadwerkelijk (>) 20%. Bij de jaarlijkse evaluatie is uitgebreid gekeken naar

de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van

deze eis, waarop is besloten de grens te verlagen naar 15%, teneinde zoveel mogelijk wisselingen van begeleiding van cliënten te voorkomen en talenten voor de organisatie te behouden.

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie Ú

inzetten van diverse maatregelen om het

Dit zijn maatregelen zoals het verruimen van de beschikbaarheid van de bedrijfsarts en

het aanbieden van trainingen met als doel de

fysieke vitaliteit te versterken. Deze aanpak is

in 2016 voortgezet. Daar waar nodig schakelen we organisaties in die ondersteuning bieden bij psychische of fysieke belasting en re-integratieprojecten.

1 . LACCS staat voor lichamelijk contact, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

mogelijkheden binnen de flexwet.

verplaatsen in anderen;

• Participatie in een netwerk met

Voorwoord

Wel blijven we maximaal gebruik maken van de

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


026

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


027 Aveleijn jaarverslag 2016

3.2.3 S ocial Return on Investment (SROI)

Verder is een woonconcept in ontwikkeling.

Met ingang van 1 januari 2015 formuleerden

van toekomstige cliënten. Het woonconcept

de Twentse gemeenten (op grond van landelijke wetgeving) de eis dat organisaties ter waarde van 5% van de aanneemsom, direct dan

wel indirect, werkgelegenheid creëren voor

vormt één van de uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling van voornoemde nieuwe woonlocaties.

In 2016 brachten we ook de energieprestatie

instroom van mensen met een afstand tot de

voorbereiding op de nader te ontwikkelen visie

arbeidsmarkt en het uitbesteden van werk aan bedrijven waarvan 5% van de formatie bestaat uit medewerkers met een afstand tot de

arbeidsmarkt, kwam onze SROI in 2016 uit op een gemiddelde van 9,08%.

3.3 Ondersteunende diensten

van de bestaande locaties in beeld. Dit in

op duurzaamheid en in overeenstemming

met Europese regelgeving rondom energiebesparing. In 2017 worden de resultaten

verwacht en wordt hier opvolging aan gegeven.

3.3.2. ICT In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het zogeheten Transformatieplan ICT.

3.3.1. Vastgoed

Doel is om vanuit een technologie gedreven

In 2015 bepaalden we de uitgangspunten voor

vastgoedvisie, -beleid, -strategie en -organisatie. In 2016 vloeide hier het portefeuilleplan wonen uit voort. Het plan bevat toekomst scenario’s

voor de huidige woonlocaties. De locaties zijn hierbij beoordeeld vanuit het perspectief van

de cliënten, de organisatie en de staat van het vastgoed. Een vergelijkbaar document voor

ICT-voorziening te transformeren naar

een waardengedreven ICT. Vanuit daar zijn we gestart met het opbouwen van een

partnerlandschap, waarin zich partners

bevinden die vanuit hun specialisatie het beheer van de ICT-systemen uitvoeren

namens Aveleijn. Tevens is de ICT afdeling opnieuw ingericht.

dagbestedingslocaties volgt.

In de toepassing van ICT-middelen heeft een

Vooruitlopend op de projecten uit het

bijvoorbeeld alle extramurale medewerkers

moderniseringsslag plaatsgevonden. Zo zijn

portefeuilleplan wonen worden drie

woonlocaties vervangen. Voor twee van deze woonlocaties is aan de hand van business cases de ontwikkeling van vervangende

nieuwbouw ter hand genomen. Voor het

derde kwaliteitsproject is een business case in de maak.

1. Korte kennismaking met Aveleijn

2. O nze organisatie Ú

voorzien van een tablet. Dit stelt hen in staat

om in de ontmoeting met hun cliënt verslag te doen van het bezoek en dit ook laagdrempelig te bespreken met de cliënt.

Het ondersteuningsplan is in 2016 succesvol gedigitaliseerd binnen het Elektronisch

Cliëntendossier. Dit vormt de opmaat naar een

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

huidige cliënten én de verwachte behoefte

mensen met een bijstandsuitkering of een

Wet sociale werkvoorziening (WSW). Met de

Voorwoord

Het concept is gebaseerd op de vraag van de

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


028

integrale en digitale dossiervoering, die we in 2017 verder uitbouwen.

betekent dat al het vastgoed in ieder geval

thema dat nadrukkelijk aandacht heeft. Zo is

informatieveiligheid expliciet meegenomen in

de selectieprocedures van partners en voerden we een risicoanalyse uit. Specifieke informatie

ten aanzien van de maatregelen ter voorkoming van datalekken, treft u in paragraaf 3.4 aan.

voldoet aan alle wettelijke eisen en dat

we waar nodig risicogerichte maatregelen treffen. Deze risicogerichte maatregelen

kunnen bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch van aard zijn, of een combinatie hiervan. Via het hiervoor

ingerichte project ‘brandveiligheid’ zijn alle locaties gescreend en waar nodig

3.4 Risicomanagement

aangepast. Het uitvoeren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen

De omgeving waarin Aveleijn ondersteuning

loopt door in 2017. De teams worden op

aanbiedt, verandert continu. Het is van groot

belang dat Aveleijn wendbaar is en blijft om in de veranderende omgeving goed te (kunnen) blijven opereren, zonder de missie daarbij uit het oog te verliezen.

organisatorisch vlak bewust gemaakt van

de brandveiligheid in en om gebouwen. We

stelden een meerjarenonderhoudplan op voor

al het vastgoed, zowel in huur als in eigendom. Op diverse locaties voerden we preventief en correctief onderhoud uit.

Voor het behalen van de organisatie doel-

stellingen en met het oog op professionele

Naar aanleiding van een aantal complexe

cyclus in aan de hand van de A3 systematiek.

beleidsdocument voor ‘vastgelopen situaties’.

scherpte, richtten we een planning en control In de praktijk komt het voor dat situaties

ontstaan die een bedreiging vormen voor het

realiseren van onze doelen. In sommige gevallen moeten we wellicht bepaalde stappen nemen om organisatiedoelstellingen te bereiken.

Dit impliceert dat Aveleijn bereid is om risico’s te nemen, maar deze risico’s mogen nooit

een negatief effect hebben op de veiligheid

casussen ontwikkelden we in 2016 een

Kern van het document is dat elke manager,

in het geval van een vastgelopen situatie, een beroep kan doen op een intern adviesteam. Waar nodig zetten we medewerkers met

passende expertise tijdelijk in om de crisis te

de-escaleren of advies vragen bij de Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) of een

collega-zorginstelling. Doel van deze vernieuwde

van cliënten.

werkwijze is om een crisis te voorkomen, of

in een vroeg stadium te de-escaleren. In 2017

De Raad van Bestuur bracht samen met de

evalueren we de nieuwe werkwijze.

stafmanagers en de Raad van Toezicht de

grootste risico’s op concern niveau in kaart.

aan de risico’s gekoppeld en uitgevoerd. Het

tijdig geïmplementeerd wordt, bespreken de

Vervolgens zijn diverse beheersmaatregelen

Ú

stafmanagers in hun maandelijkse vergadering

Ú

8. Overige gegevens

- Governance

Om te voorkomen dat nieuwe wetgeving niet

gaat daarbij om:

Ú

- Cliëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Aveleijn heeft gekozen voor regel- en

risicogericht brandveiligheidsbeleid. Dat

Naast dit alles is informatieveiligheid een

7. Jaarrekening 2016

Ú


029 Aveleijn jaarverslag 2016

nieuwe wetgeving op hun expertisegebied.

Ook doen we onderzoek naar mogelijkheden

signaleren en te ‘vertalen’ naar de organisatie.

die bijdragen aan zelfstandigheid,

Doel is om nieuwe wetgeving bijtijds te

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn in 2016 de volgende wetten geïmplementeerd:

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: zie paragraaf 3.1.2

• Huis voor Klokkenluiders: naar aanleiding van de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders heeft Aveleijn haar

zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. De zorgvraag wordt steeds complexer terwijl

de financiering hiervan achterblijft. Aveleijn is continu in gesprek met de financiers over de

vergoeding van de zorgvraag. De kostprijzen van de verschillende zorgproducten zijn inzichtelijk gemaakt, waardoor duidelijk is voor welke

klokkenluidersregeling herzien.

zorgvraag de vergoeding van de financiers niet

• Concept wettekst Wet cliënten

medezeggenschap zorgsector (Wmcz 2):

toereikend is.

in augustus 2016 publiceerde het Ministerie

Als zorginstelling beheert Aveleijn

Wmcz 2 voor een internetconsultatie.

voorkomen dat deze gegevens op straat komen

van VWS de concept wettekst van de De wet bevat de minimale eisen die

aan de medezeggenschap van cliënten gesteld worden. Aangezien Aveleijn werkt aan de modernisering van de

medezeggenschapsstructuur van cliënten en verwanten, houden we ontwikkelingen ten aanzien van deze wet nauwlettend in de gaten. Eventuele aanpassingen in de structuur of werkwijze met de

cliëntenraden(verwanten) zijn afgestemd op de toekomstige wetgeving.

van de inzet van technologische vernieuwingen

privacygevoelige gegevens van cliënten. Om te te liggen, bereidt Aveleijn zich voor op de

implementatie van de Europese richtlijn op het 15-1 gebied van privacy. We inventariseerden de

huidige situatie en stelden een verbeterplan op om de risico’s op datalekken te minimaliseren. Specifiek voor de omgang met datalekken

ontwikkelden we een procedure die is opgesteld op basis van de Wet Meldplicht Datalekken.

Daarnaast formaliseren we naar verwachting medio 2017 het informatiebeveiligingsbeleid.

- Bedrijfskundige risico’s

Met ingang van 2017 is de persoonsvolgende bekostiging ingevoerd voor Wlz cliënten.

Persoonsvolgende bekostiging maakt het nog

belangrijker te beschikken (eigendom of huur) over voor cliënten aantrekkelijk vastgoed.

Aveleijn beschikt over een portefeuilleplan

wonen (zie paragraaf 3.3.1), op grond waarvan we de komende jaren verbeteringen in

bestaand vastgoed en nieuwbouw realiseren.

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

Ú

2. O nze organisatie

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


030

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 031 Aveleijn jaarverslag 2016

aveleijn is, net zoals veel collega-zorgaanbieders, een stichting en beschikt over een toelating op grond van de wet toelating zorginstellingen (WTZi)2. conform de WTZi zijn een raad van bestuur en een raad van toezicht ingesteld. de raad van bestuur bestuurt aveleijn. dit houdt in dat de raad van bestuur de strategie en het beleid voor aveleijn bepaalt en eindverantwoordelijk is voor de resultaten die daaruit voortvloeien. de raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en de resultaten van de raad van bestuur. daarnaast is de raad van toezicht werkgever van de leden van de raad van bestuur en staat de raad van toezicht de raad van bestuur met advies terzijde.

De werkwijze van zowel de Raad van Toezicht

2017 is mevrouw S. (Susanne) Bentvelsen-Prins

statuten en reglementen. Beide raden handelen

4.2 Raad van Toezicht).

als de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de

conform de sectorbrede afspraken (Zorgbrede

Governance Code uit 2010). Bovendien beschikt

De leden van de Raad van Bestuur functioneren

Medewerkers van Aveleijn kunnen bij een

andere dat zij besluiten gezamenlijk, in

Aveleijn over een klokkenluidersregeling.

(vermoeden van een) misstand melding doen.

In 2016 heeft de Raad van Bestuur één anonieme melding ontvangen. Deze is volgens de regeling afgehandeld. Tot slot zijn in 2016, in lijn met de

voorgenoemde codes, de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Meer hierover in paragraaf 3.3.

leden: de heer W.H.M. (Willem) den Hartog

(voorzitter) en mevrouw J.M. (Annette) Imhof. Mevrouw Imhof heeft Aveleijn verlaten; op 1

april 2016 is zij gestart als bestuurder bij collega instelling Vanboeijen in Drenthe. Per 1 januari

Ú

beide leden de collectieve verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en financiële resultaten van Aveleijn.

Afspraken over de taken, verantwoordelijkheden en totstandkoming van besluiten zijn

wijze waarop de Raad van Bestuur (openbaar) verantwoording aflegt en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

2. Zorgaanbieders die zorg aanbieden die gefinancierd wordt uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg en ondersteuning aanbieden moeten officieel worden toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze wet regelt welke zorgaanbieders moeten worden toegelaten, bevat regels over de besturing en bepaalt in welke gevallen er winst mag worden uitgekeerd.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

Ú

2. O nze organisatie

overeenstemming nemen. Bovendien dragen

Het reglement bevat tevens bepalingen over de

In 2016 bestond de Raad van Bestuur uit twee

1. Korte kennismaking met Aveleijn

op basis van collegialiteit. Dit betekent onder

opgenomen in het reglement Raad van Bestuur.

4.1 Raad van Bestuur

Voorwoord

gestart als nieuwe bestuurder (zie ook paragraaf

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


032

De Raad van Bestuur stelt elk jaar een jaarplan

zitting hebben in de Raad van Toezicht.

uit het jaarplan dragen (in)direct bij aan de

de volgende leden:

met bijbehorende begroting op. Alle projecten realisatie van een leven vol betekenis voor

In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit • De heer P. Eringa (voorzitter);

alle cliënten. Activiteiten die bijdragen aan

• Mevrouw S.E. Korthuis (vicevoorzitter);

Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen,

• Mevrouw A.M.G. Dijcks;

zoals het aangaan van de dialoog en

reflecteren op bepaalde situaties staan hierbij centraal. De financiële doelstellingen zijn randvoorwaardelijk.

De heer Den Hartog en mevrouw Imhof waren in 2016 naast hun functie bij Aveleijn als

toezichthouder actief bij andere organisaties, zie tabel 4.

• Mevrouw M.L. Straks;

• De heer G.H. Ingenhoest;

• Mevrouw M.W.H. Ploumen. Afspraken over de taken en bevoegdheden,

de informatievoorziening, samenstelling van

de raad en de (her)benoeming en het aftreden van leden van de raad zijn opgenomen in het

reglement Raad van Toezicht. Tevens bevat het reglement bepalingen over de contacten met andere organen, de werkwijze en commissies

4.2 Raad van Toezicht

van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit zes

De Raad van Toezicht werkt met drie vaste

benoemd voor een periode van vier jaar. Een

de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en

leden (statutair minimaal vijf) die allen zijn

commissies, te weten de Auditcommissie,

lid kan maximaal twee termijnen van vier jaar

de Remuneratiecommissie. Ook is er een

Tabel 4 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur in 2016

Ú

Hoofd- en nevenfuncties

Drs. W.H.M. (Willem) den Hartog

• Lid Raad van Toezicht Warande • Lid Raad van Toezicht Vogellanden • Voorzitter IZO Twente • Lid Stichting Jeugdpartners Twente • Lid BAC kwaliteit van de VGN

Drs. J.M. (Annette) Imhof

• Lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort • Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Bestuurders

Ú


033 Aveleijn jaarverslag 2016

Tabel 5 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2016 Leden met hun functie en aandachtgebied

Hoofd- en nevenfuncties

De heer P. Eringa - Voorzitter Raad van Toezicht - Lid Remuneratiecommissie

• Voorzitter Raad van Bestuur van ProRail • Voorzitter Raad van Toezicht KNVB • Vicevoorzitter KNVB Bondsbestuur • Lid Commissie van Toezicht op Nederlandse Politie

Mevrouw S.E. Korthuis - Vicevoorzitter Raad van Toezicht - Voorzitter Remuneratiecommissie - Lid Vastgoedcommissie

• DGA Korthuis Consultancy BV • Lid Raad van Commissarissen ROVA • Lid Raad van Commissarissen NOM

Mevrouw A.M.G. Dijcks - Voorzitter Auditcommissie

• Interim manager Beleid en Organisatie De Woonplaats

Mevrouw M.L. Straks - Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid - Voorzitter Vastgoedcommissie

• Bestuurder Stichting WoonInvest

De heer G.H. Ingenhoest - Lid Auditcommissie

• Voorzitter Wmo-raad gemeente Hellendoorn

Mevrouw M.W.H. Ploumen - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

• Transitiedirecteur Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Reinier van Arkel

Vastgoedcommissie actief, die op ad hoc basis

van de Raad van Toezicht. Tevens bevat de tabel

aantal initiatieven op het gebied van vastgoed

van de toezichthouders.

bijeenkomt. Echter, gezien de toename van het heeft de Raad van Toezicht in oktober 2016

besloten de Vastgoedcommissie te formaliseren.

Rooster van aan- en aftreden

dus vier vaste commissies. Afspraken over de

de benoeming, schorsing en ontslag van zijn

Sinds november 2016 kent de Raad van Toezicht werkwijze van de structurele commissies zijn vastgelegd in afzonderlijke reglementen. Samenstelling Raad van Toezicht

Ú

toezichthouders worden altijd op openbare

wijze geworven. Bij de (her)benoeming van de

is bepaald dat de leden van de Raad van

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

Ú

2. O nze organisatie

leden en stelt zelf zijn bezoldiging vast. Nieuwe

openbare profielschets. In deze profielschets

aandachtsgebieden weer van de leden

1. Korte kennismaking met Aveleijn

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor

toezichthouders wordt gebruikgemaakt van een

Tabel 5 geeft de samenstelling en

Voorwoord

een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


034

Toezicht beschikken over uiteenlopende

Vergaderingen en besluitenlijst

kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad

keer. De Auditcommissie kwam in 2016 vijf keer

kennis en ervaring, en altijd onafhankelijk en

In 2016 vergaderde de Raad van Toezicht vijf

van Bestuur kunnen opereren. Over de te

bijeen. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid

(her)benoemen kandidaat wint de Raad van

Toezicht advies in bij de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen.

De leden van de Raad van Toezicht treden af

volgens het rooster van aan- en aftreden, dat in tabel 6 is weergegeven.

vergaderde drie keer. De Remuneratiecommissie

en de Vastgoedcommissie kwamen in 2016 twee keer bijeen.

Voorafgaand aan de vergadering in augustus brachten de leden van de Raad van Toezicht

Tabel 6 Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht Aveleijn Wonen

1e termijn

2e termijn

datum aftreden

Dhr. P. Eringa

april 2011

april 2015

april 2018 *

Mw. S.E. Korthuis

april 2011

april 2015

april 2019

Mw. M.L. Straks

april 2011

april 2015

april 2019

Mw. A.M.G. Dijcks

december 2011

december 2015

december 2019

Dhr. G.H. Ingenhoest

september 2013

december 2017

september 2021

Mw. M.W.H. Ploumen

augustus 2015

augustus 2019

augustus 2023

* met het oog op de continuïteit is bij de herbenoeming van de heer Eringa, mevrouw Korthuis en mevrouw Straks, de heer Eringa herbenoemd voor de duur van drie jaar.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


035 Aveleijn jaarverslag 2016

een werkbezoek aan een tweetal locaties in

van mevrouw M. (Marry) de Gaay, partner bij

zij locaties De Wonde en De Houtsnip. Tijdens

organisaties, is gediscussieerd over het thema

Almelo. Verdeeld over twee groepen bezochten de rondleiding is onder andere gesproken

over de ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met

middelengebruik. Na afloop vond een uitgebreid gesprek over dit thema plaats.

Ook de commissies vergaderden in 2016 diverse malen op locatie. Zo bezocht de

Auditcommissie locatie De Toermalijn in

Hengelo en kwam de Vastgoedcommissie in

Houthoff Buruma en commissaris bij diverse

professioneel toezicht. Ook schoof de heer H.

(Hans) Schirmbeck, voormalig directeur van de VGN, aan voor een themabespreking over de

ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg in relatie tot toezicht houden. In 2017 wordt opnieuw een heidag georganiseerd om

de nieuwe Zorgbrede Governance Code te

bespreken en onder leiding van een externe

gespreksleider een zelfevaluatie uit te voeren.

het kader van de bespreking over vervangende

Elke vergadering van de voltallige Raad van

in de bestaande Kloosterhof bijeen.

Vervolgens sluit de Raad van Bestuur aan en

huisvesting business case Kloosterhof in Borne De Kwaliteitscommissie vergaderde

tweemaal op locatie: bij AtelierZ in Hengelo en De Wielewaal in Enschede.

Toezicht start met een besloten gedeelte.

start de formele vergadering. In 2016 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de in tabel 7 opgenomen onderwerpen.

Verder heeft de Raad van Toezicht buiten de formele vergaderingen om in oktober 2016 een heidag georganiseerd. Onder leiding

Tabel 7 Besluitenlijst Raad van Toezicht

Voorwoord

nr

Datum

Besluit

1.

23 mei

De Raad van Toezicht keurt de aankoop van grond voor de realisatie van vervangende huisvesting in Tubbergen goed.

2.

23 mei

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging voor de Raad van Toezicht voor het jaar 2016 vast.

3.

23 mei

De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 goed.

4.

23 mei

De Raad van Toezicht verleent decharge aan de Raad van Bestuur over het verslagjaar 2015. Mevrouw Imhof is hierover separaat door de Raad van Toezicht geïnformeerd in verband met haar vertrek per 1 april 2016.

5.

23 mei

De Raad van Toezicht keurt de business case vervangende huisvesting voor De Kloosterhof te Borne goed.

6.

23 mei

De Raad van Toezicht keurt het portefeuilleplan wonen goed.

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

Ú

2. O nze organisatie

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


036

nr

Datum

Besluit

7.

23 mei

De Raad van Toezicht besluit tot het formaliseren van de (tot dan toe ad hoc) Vastgoedcommissie.

8.

29 aug

De Raad van Toezicht keurt een partiële statutenwijziging goed.

9.

29 aug

De Raad van Toezicht keurt de gereviseerde klokkenluidersregeling goed.

10.

31 okt

De Raad van Toezicht stelt het nieuwe reglement van de Vastgoedcommissie en de gewijzigde reglementen (Raad van Toezicht, Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Commissie Kwaliteit & Veiligheid) vast.

11.

31 okt

De Raad van Toezicht heeft (in navolging van de schriftelijke ronde d.d. 22 september 2016) unaniem het besluit bekrachtigd om mevrouw S. (Susanne) Bentvelsen - Prins met ingang van 1 januari 2017 te benoemen tot lid Raad van Bestuur van Aveleijn

12.

12 dec

De Raad van Toezicht keurt het voorgelegde jaarplan en begroting voor 2017 goed.

13.

12 dec

De Raad van Toezicht keurt het vastgoedstatuut goed. (Het betreft een jaarlijkse revisie van het statuut.)

Benoeming lid Raad van Bestuur

Informatievoorziening en

en mevrouw J.M. (Annette) Imhof gestart als

Voor het uitvoeren van de toezichthoudende

In 2013 zijn de heer W.H.M. (Willem) den Hartog respectievelijk voorzitter en lid Raad van Bestuur.

Eind maart 2016 verliet mevrouw Imhof Aveleijn. Zij startte op 1 april 2016 als bestuurder bij

collega instelling Vanboeijen in Drenthe. De

Raad van Toezicht is mevrouw Imhof erkentelijk voor de bijdrage die zij de afgelopen jaren aan Aveleijn heeft geleverd.

groot belang. In het informatieprotocol zijn specifieke afspraken opgenomen over de

formele informatieverstrekking van het bestuur aan de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er

tussentijds informele contacten tussen het

bestuur en de Raad van Toezicht om informatie

de Raad van Toezicht op openbare wijze een

Naast de informatieverstrekking vanuit het

Na positief advies van vier Adviescommissies,

van Toezicht tweemaal een vergadering

nieuw lid voor de Raad van Bestuur geworven. bestaande uit afgevaardigden namens de

Cliëntenraad - Verwanten, de Ondernemingsraad en het management, benoemde de Raad van

Toezicht mevrouw S. (Susanne) Bentvelsen - Prins. Mevrouw Bentvelsen is op 1 januari 2017 gestart.

Ú

Ú

8. Overige gegevens

bestuur heeft een afvaardiging van de Raad van de Ondernemingsraad bijgewoond in

Centrale Cliëntenraad – Cliënten, Centrale

Ú

functie is goede informatieverstrekking van

uit te wisselen.

Na het vertrek van mevrouw Imhof heeft

7. Jaarrekening 2016

deskundigheidsbevordering

aanwezigheid van het bestuur. Ook heeft de Raad van Toezicht gesproken met de

Centrale Cliëntenraad - Verwanten en Centrale Cliëntenraad - Cliënten. Bovendien heeft

een aantal leden van de Raad van Toezicht

Ú


037 Aveleijn jaarverslag 2016

deelgenomen aan de waardendagen en zijn zij

aanwezig geweest bij grote evenementen zoals het Muziekfestijn en de Eindejaarsontmoeting. Alle toezichthouders zijn aangesloten bij de

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en nemen, vanuit hun eigen aandachtsgebied, deel aan trainingen,

congressen en themabijeenkomsten. Voor

kunnen verrichten;

3. Dat er voortdurend, met ‘persoonlijke’

communicatie, draagvlak en betrokkenheid onder de medewerkers wordt gerealiseerd;

4. Dat de advies- en/of instemmingsaanvraag consistent ten opzichte van het beleid is.

In 2016 heeft de Ondernemingsraad (on)

een inwerkprogramma samengesteld. Ook

verleend aan:

worden de toezichthouders van Aveleijn op de

hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen in de branche.

gevraagd advies uitgebracht over of instemming

• Gedragscode;

• Roosterbeleid;

• Samenvoeging afdeling Bureau

Evenementen en afdeling Communicatie;

4.3 Medezeggenschap

• Klokkenluidersregeling;

Aveleijn kent op grond van de Wet op de

• Unieke inlognamen voor medewerkers;

• Flexibele schil;

Ondernemingsraden (Wor) en de Wet

medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) drie medezeggenschapsorganen, te weten de

• Beleid financiële uitgangspunten;

• Business case vervangende huisvesting locatie De Kloosterhof in Borne;

Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad -

• Voorstel WKR beleid 2017;

4.3.1 Ondernemingsraad

Medio april 2016 vonden verkiezingen voor

De Ondernemingsraad voert maandelijks

voorgaande jaren is hierbij gebruik gemaakt

Cliënten en Centrale Cliëntenraad - Verwanten.

overleg met de bestuurders in het belang van de voortgang van Aveleijn. De Ondernemingsraad

acht de medewerkers het belangrijkste kapitaal. Daarom toetst de Ondernemingsraad adviesen of instemmingsaanvragen aan een aantal criteria:

gewaarborgd is;

van de organisatie en het belang van de medewerkers en dat medewerkers hun

2. O nze organisatie

van een digitale stemmodule. Van de 1580

stemgerechtigde medewerkers brachten in

totaal 622 medewerkers hun stem uit (dit is een opkomstpercentage van ruim 39%). In

totaal waren er 13 kandidaten voor 11 OR-zetels. Aansluitend aan deze OR-verkiezingen is de

(en de Raad van Bestuur) te maken en verdere werkafspraken te maken. Vanzelfsprekend is

toen ook de missie en visie van de OR tegen het licht gehouden.

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

Ú

een nieuwe Ondernemingsraad plaats. Net als

training geweest om nader kennis met elkaar

2. Dat er evenwicht is tussen het belang

1. Korte kennismaking met Aveleijn

• Reglementen Regionale Klachtencommissie.

nieuwe Ondernemingsraad op een tweedaagse

1. Dat de continuïteit van Aveleijn

Ú

- met een zo comfortabel mogelijk gevoel

nieuwe toezichthouders wordt, afhankelijk van het aandachtsgebied van de toezichthouder,

Voorwoord

werkzaamheden – ook tijdens veranderingen

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


038

4.3.2 Cliëntenraad

• Dag van de cliënt 2016;

De medezeggenschapsstructuur voor

• Academie voor zelfstandigheid;

• Invulling van de kernwaarde “Ontwikkelen”;

cliënten is zowel op lokaal als centraal niveau

• Kaderbrief 2017;

ingericht. Dezelfde inrichting geldt ook voor

• Elektronisch Cliëntendossier.

de verwantenraden. Volgens het uitgangspunt

‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ worden (voorgenomen) besluiten op locatieniveau in

de lokale raden besproken en (voorgenomen)

• Nieuwe vervoerder;

cliënten zich op aangelegenheden die in de directe

• De benoeming van nieuwe leden voor de

leefomgeving van cliënten plaatsvinden. Met de verwanten wordt gesproken over beleidszaken.

Een keer per zes weken vergadert de Raad van

Bestuur met de Centrale Cliëntenraad - Cliënten (CCR-C). De CCR-C wordt ondersteund door een externe coach, Jaap Jonk. In de vergaderingen staat altijd één onderwerp centraal. In 2016 waren belangrijke onderwerpen:

Ú

Ú

8. Overige gegevens

• Het vernieuwde klachtenreglement; Regionale Klachtencommissie;

• Het nieuwe instrument ‘Ben ik

tevreden’ voor het uitvoeren van

Centrale Cliëntenraad - Cliënten

Ú

gegeven over:

besluiten op centraal niveau in de centrale

raden. Bovendien richt de medezeggenschap van

7. Jaarrekening 2016

In 2016 heeft de CCR-C (verzwaard) advies

cliënttevredenheidsonderzoek;

• Portefeuilleplan wonen;

• Business cases voor vervangende huisvesting voor cliënten van de Wiekhof in Tubbergen en De Kloosterhof in Borne;

• Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur.

Ú


039 Aveleijn jaarverslag 2016

Centrale Cliëntenraad - Verwanten

In 2016 zijn zowel de CCR-C en de CCR-V nauw

(CCR-V) vergadert de Raad van Bestuur

nieuwe vervoerder. Afgevaardigden namens

Met de Centrale Cliëntenraad - Verwanten maandelijks. Tijdens de vergadering worden één of meerdere thema’s besproken. In 2016 heeft de CCR-V (verzwaard) advies uitgebracht over: • Nieuwe vervoerder;

betrokken geweest bij de contractering van een beide raden namen deel aan het opstellen

van het programma van eisen. Op grond van de ingediende offertes nodigde Aveleijn een

viertal vervoerders uit voor een toelichting. Ook hierbij waren cliënten en verwanten aanwezig.

• Portefeuilleplan wonen;

• Business cases voor vervangende huisvesting voor cliënten van de Wiekhof in Tubbergen en De Kloosterhof in Borne;

Op basis van hun advies besloot de Raad van Bestuur Luttikhuis te contracteren voor het vervoer van en naar de dagbesteding.

• Herziening beleidsnotitie middelengebruik; • Jaarrekening 2015;

• Klachtenreglement;

• Benoeming leden voor de Regionale Klachtencommissie en het

klachtenreglement van de Regionale Klachtencommissie;

• Beleid met uitgangspunten financieel beleid; • Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur; • Begroting 2017.

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

Ú

2. O nze organisatie

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


040

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

5. Aveleijn in 2017 en verder... 041 Aveleijn jaarverslag 2016

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

Ú

2. O nze organisatie

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


042

het realiseren van een leven vol betekenis door te ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen blijft ook in 2017 ons uitgangspunt. vanuit de overtuiging dat we nooit uitgeleerd zijn en er altijd iets te verbeteren valt, continueren we het waardenprogramma. het thema zeggenschap neemt een belangrijke plek in binnen het waardenprogramma van 2017. Ook breiden we het gebruik van reflectieve

Daarnaast expliciteren we in 2017 onze visie

om de omslag te maken van ‘reflection on

Aveleijn diverse typen dagbesteding aan.

methoden verder uit. Doelstelling hierbij is

op dagbesteding. Op dit moment biedt

action’, ofwel het achteraf reflecteren op

Hierbij valt te denken aan belevingsgerichte

gebeurtenissen, naar ‘reflection in action’,

dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding,

waarbij op het moment zelf reflectie op het

creatieve dagbesteding, dagbesteding op

handelen plaatsvindt.

kinderdagcentra, enz. De aangescherpte visie

Meer dan in voorgaande jaren verstevigen we

in 2017 onze externe oriëntatie. Zorgmarketing is een van de nieuwe doelstellingen in

ons jaarplan. De behoeften van huidige

op dagbesteding heeft mogelijk consequenties

voor de vastgoedobjecten waar we momenteel de dagbesteding verzorgen. De staat van deze

vastgoedobjecten brengen we in 2017 in kaart, zodat er een integraal beeld ontstaat op basis

en toekomstige cliënten nemen we onder

waarvan eventueel keuzes kunnen worden

de loep, om na te gaan of we ons zorg- en

gemaakt.

ondersteuningsaanbod daarop aan kunnen

passen. Voor twee doelgroepen is dit onderzoek

Als het gaat om de woonlocaties, bereiden

Gezin en voor de ouder wordende cliënt met

Borne, Tubbergen en Oldenzaal verder voor.

reeds gestart, namelijk voor Kind, Jeugd en een verstandelijke beperking.

we in 2017 de vervangende huisvesting in

Mogelijk worden er gedurende het jaar nieuwe initiatieven aan dit rijtje toegevoegd.

Verder is in 2016 een eerste oriëntatie

uitgevoerd op het gebied van (technologische)

Tot slot zullen de Raad van Toezicht en de Raad

altijd verbonden is aan de dagelijkse zorg en

bestaande statuten, reglementen, maar vooral

innovatie. Uitgangspunt is dat innovatie

ondersteuning. We willen (technologische)

van Bestuur op het gebied van governance de de (onderlinge) werkwijze evalueren op basis

innovaties invoeren die meerwaarde voor

van de nieuw Zorgbrede Governance Code.

onze cliënten creëren. We denken hierbij aan vernieuwingen op het gebied van

cliëntcommunicatie, vitaliteit en het vergroten van zelfredzaamheid.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

6. Aveleijn in de pers 043 Aveleijn jaarverslag 2016

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn

Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú

2. O nze organisatie

Ú


Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

7. Jaarrekening 2016 045 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1 JAARREKENING 7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (bedragen x € 1.000 na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-16 €

31-dec-15 €

1 2

33.818 5.012 38.830

36.155 5.013 41.168

3 4 5 6

162 1.051 4.531 33.754 39.498

172 564 6.016 28.575 35.327

78.330

76.495

31-dec-16 €

31-dec-15 €

71 55.795 1.013 56.879

71 53.397 1.013 54.481

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

8.360

7.144

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

2.086

2.545

10

11.005

12.325

78.330

76.495

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Voorwoord

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

Ú


046

Stichting Aveleijn

7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016 (bedragen x € 1.000) Ref.

2016 €

2015 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

94.586

91.999

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

662

700

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.853

1.867

97.101

94.566

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

14

65.447

59.529

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

3.257

3.469

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

-112

654

Overige bedrijfskosten

17

26.284

29.099

Som der bedrijfslasten

94.876

92.751

BEDRIJFSRESULTAAT

2.224

1.815

174

130

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

2.398

1.945

RESULTAAT BOEKJAAR

2.398

1.945

2016 €

2015 €

85 2.313 2.398

560 1.385 1.945

Financiële baten en lasten

18

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsfonds boekwinst panden Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

5

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


047 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016 (bedragen x € 1.000)

Ref.

2016 €

2015 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

2.224

Aanpassingen voor: - afschrijvingen en overige waardeverminderingen - mutaties voorzieningen

3.145 1.216

1.815

4.123 -569 4.361

Veranderingen in werkkapitaal: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging

10 1.485 -487

- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

3.554 -7 -3.808 -168

-1.509

2.316 -501 6.084

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 314 -115

Ontvangen interest Betaalde interest

-1.667 3.702 361 -193

200 6.284

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

168 3.870

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -629 140 15

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Aflossing leningen u/g

-1.025 1.862 15 -474

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

852

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -631

Aflossing langlopende schulden

-2.343

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

-631

-2.343

5.179

2.379

28.575 33.754 5.179

31.196 33.575 2.379

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

6

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


048

Stichting Aveleijn

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Aveleijn, gevestigd aan de Grotestraat 260, 7622 GW te Borne, helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven te ervaren, zowel intramuraal als extramuraal op verschillende locaties in Twente en de gemeente Berkelland. De zorg die Aveleijn verleent, bestaat uit: - verblijf met en zonder behandeling in kleinschalige woonvoorzieningen - dagbestedingsactiviteiten in dagbestedingscentra en kinderdagcentra - ondersteuning van cliënten in hun thuis- en/of werksituatie en van kinderen in de schoolsituatie Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: voorzieningen en materiele vaste activa - bijzondere waardeverminderingen.

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting Aveleijn zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

7 Ú


049 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van stichting Aveleijn.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 - 3,33 %. • Verbouwingen : 5 - 10 %. • Installaties : 5 - 10 %. • Terreinvoorzieningen: 12,5 %. • Inventarissen : 10 - 12,5 %. • Vervoermiddelen : 20 %. • Automatisering: 33,33 %. Voor mogelijke verliezen uit hoofde van in het verleden gedane investeringen die niet in de budgetten zullen worden vergoed en derhalve in latere jaren een nadelig effect op de exploitatie van Aveleijn zouden kunnen hebben, is in voorgaande jaren een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt jaarlijks herijkt. In december 2013 is het vastgoedstatuut van Aveleijn vastgesteld. Op grond van de in dit statuut geformuleerde uitgangspunten worden jaarlijks impairmentberekeningen voor de panden in eigendom en voor de investeringen in huurpanden opgesteld. Voor het effect op de huren wordt verwezen naar de voorziening voor verlieslatende contracten. Groot onderhoud Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. De maatregelen inzake scheiden van wonen en zorg hebben naar verwachting op basis van de huidige inzichten geen ingrijpende gevolgen voor de vastgoedexploitatie van Aveleijn. Bij Aveleijn geldt dat de cliënten met de lagere zorgzwaarte veelal een langdurige zorgindicatie hebben, en naar verwachting in de WLZ zullen blijven. Een groot gedeelte van het vastgoed van Aveleijn is niet in eigendom, maar wordt gehuurd door middel van overeenkomsten met een relatief korte opzegtermijn. Op basis van actuele gegevens van VGN, VNG, Zorgkantoor en overheid worden scenario's uitgewerkt als gevolg waarvan Aveleijn jaarlijks overeenkomstig RJ 121 toetst of toekomstige afschrijvingskosten kunnen worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Aveleijn heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (clusters), en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2016. De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend op basis van historische verkoopopbrengsten, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper.

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten 8 in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


050

Stichting Aveleijn

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: - Voor het bestaande vastgoed wordt uitgegaan van de eerder bepaalde levensduur met een maximum van 30 jaar en een restwaarde ter hoogte van de geïndexeerde grondprijs. Voor nieuw opgeleverd en nieuw op te leveren vastgoed wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar met een renovatie na 20 jaar en een restwaarde ter hoogte van de geïndexeerde grondprijs minus mogelijke sloopkosten. - Een jaarlijkse indexatie van de materiële kosten van 1,14% en salariskosten 2,14% de komende drie jaar en daarna een indexatie van 2% - Een jaarlijkse indexatie van de NZA opbrengsten van 1,20% de komende drie jaar en daarna een indexatie van 2% - Een gemiddelde bezettingsgraad van 97% - Een disconteringsvoet van 5% zijnde de gemiddelde verwachte externe vermogenskosten van Aveleijn. - Uit de begroting 2017 afgeleide kasstromen rekening houdend met de kortingen 2018 en volgende jaren gebaseerd op actuele gegevens van VGN, VNG, Zorgkantoor en overheid.

Het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde per 31 december 2016 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt € 4.570.000 op basis van een disconteringsvoet van 5%. Voor 2016 betekent dit een terugname van de bijzondere waardevermindering van € 112.000. In overeenstemming met de bepalingen van RJ121 zijn de genoemde bijzondere waardeverminderingen in mindering gebracht op de oorspronkelijke boekwaarde van de betreffende activa en ten laste van het resultaat gebracht.

Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Financiële vaste activa en vorderingen De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen en overige vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van first-in first-out methode onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Het betreft voorraad voeding, schoonmaakmiddelen, verbruiksmaterialen dagbesteding, winkelvoorraad en kantoorbenodigdheden. Aangezien niet meer te gebruiken voorraden direct worden vernietigd, is de totale voorraad als courant aan te merken. Er is derhalve geen voorziening voor incourantheid van toepassing. Financiële instrumenten In de jaarrekening van Aveleijn zijn de volgende financiële instrumenten opgenomen: Vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende schulden en overlopende passiva.

Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopenden schulden en overige financiële verplichtingen worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Overige vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en niet direct opeisbare deposito's met een looptijd van 5 jaar (tot 2019). Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

9

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


051 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2%. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet eveneens 2%. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van panden. De voorziening is berekend op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in het vastgoedstatuut en gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening garantietoelagen De voorziening voor garantietoelagen is per persoon bepaald op basis van het verschil tussen het gegarandeerde salaris en de CAO-schaal, rekening houdend met te verwachten CAO-verhogingen. De voorziening is berekend tegen nominale waarde. Voorziening jubileumuitkeringen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op CAObepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+ alsmede het niet opgenomen jaarlijks recht op PBL uren van medewerkers over een periode van maximaal vijf jaar. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening reorganisatie De reorganisatievoorziening is bepaald op basis van de in 2012 ingezette reorganisatieplannen. De uitvoering van deze reorganisatieplannen heeft gedeeltelijk in 2013, 2014 en 2015 plaatsgevonden. In 2016 heeft de verdere afwikkeling plaatsgevonden. De voorziening is berekend tegen nominale waarde. Voorziening loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid De voorziening voor arbeidsongeschiktheid is bepaald aan de hand van de ziekte van de desbetreffende medewerker(s), de verwachte ziekteperiode en de salariskosten van de medewerker(s). De voorziening is berekend tegen nominale waarde. Voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden De voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden is bepaald door van elk huurpand waarvoor een terugbouwverplichting in oorspronkelijke staat geldt, te berekenen welk bedrag tegen het einde van de huurperiode nodig zal zijn om het pand in oorspronkelijke staat te herstellen. Daarnaast is rekening gehouden met de kans dat het huurcontract wordt verlengd. De voorziening is berekend tegen nominale waarde.

Voorziening ORT Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. De voorziening is bepaald op basis van de nieuwe beleidslijn (d.d. 7 april 2017) van Coziek waarbij de omvang is bepaald op grond van de inzet CAO-onderhandelingen van de VGN en juridische analyse voor personeel dat reeds heeft gestuit. Tevens is rekening gehouden met nabetaling van werkgeverslasten, waaronder pensioenpremie. Pagina 10

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten 10 in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


052

Stichting Aveleijn

Voorziening verlieslatende contracten De voorziening voor verlieslatende contracten is bepaald door bij elk huurlocatie vast te stellen of de jaarlijkse huurlasten van een locatie gedurende de resterende looptijd van de huurovereenkomst kunnen worden terugverdiend uit de toekomstige kasstromen die naar verwachting vanuit deze locatie kunnen worden gegenereerd. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn weergeven bij de bijzondere waardeverminderingen van de vaste activa. De indexatie van de huurkosten is gelijk gesteld aan die van de materiële kosten. Een disconteringsvoet van 2% is gehanteerd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú

11


053 Jaarrekening 2016

Pensioenen Stichting Aveleijn heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Aveleijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Aveleijn betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In november 2016 bedroeg de dekkingsgraad 92,8%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Aveleijn heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Aveleijn heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

7.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de resultatenrekening opgemaakt aangezien Aveleijn alleen in het segment gehandicaptenzorg actief is. 7.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten 12 in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


054

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (bedragen x € 1.000) ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-16 €

31-dec-15 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

23.120 7.521 2.890 287

24.662 8.174 3.281 38

Totaal materiële vaste activa

33.818

36.155

31-dec-16 €

31-dec-15 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen

36.155 948 3.342 55 -112

41.104 1.025 4.029 654 1.291 -

Boekwaarde per 31 december

33.818

36.155

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa en de afschrijvingspercentages per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In 2015 en 2016 zijn de vaste activa per locatie of cluster beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen. Hierbij is de boekwaarde van een actief per balansdatum vergeleken met de realiseerbare waarde. Wanneer de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde is een bijzondere waardevermindering op de boekwaarde van het actief verwerkt.

2. Financiële vaste activa 31-dec-16 €

31-dec-15 €

Overige vorderingen en effecten

5.012

5.013

Totaal financiële vaste activa

5.012

5.013

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Dit betreft de volgende vorderingen: In de financiële vaste activa is een deposito van € 5.000.000 begrepen, die in augustus 2019 afloopt. Vorig boekjaar stond het deposito gepresenteerd onder de post liquide middelen, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. Stichting Aveleijn heeft in 2006 een geldlening verstrekt aan Vogido van € 70.000. De lening zal in 10 jaarlijks gelijke termijnen worden afgelost, te beginnen in 2007. Ultimo 2016 is de lening afgelost. Over het uitstaande bedrag is een rente vergoed van 3%. Stichting Aveleijn heeft in 2007 een geldlening verstrekt aan Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor van € 75.000. De lening zal in 10 jaarlijks gelijke termijnen worden afgelost, te beginnen in 2008. Ultimo 2016 bedraagt de lening € 7.500. Over het uitstaande bedrag zal een rente worden vergoed van 4%. De voorziening die op bovenstaande vorderingen in mindering is gebracht, bedraagt € 7.500 (2015: € 22.000) Stichting Aveleijn heeft € 12.400 betaald aan waarborgsommen.

13

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


055 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-16 €

31-dec-15 €

33 32 27 43 27

33 33 29 51 26

162

172

Voedingsmiddelen Schoonmaakmiddelen Kantoorbenodigdheden Winkelvoorraad Dagbesteding Totaal voorraden

Toelichting: Alle voorraden zijn courant, er is dus geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de waarde van de voorraden.

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/Wlz

2015 €

2016 €

totaal €

-

564

-564

1.051

1.051 -564 487

-

1.051

1.051

31-dec-16 €

31-dec-15 €

1.051 1.051

564 564

31-dec-16 €

31-dec-15 €

80.030 78.979

79.008 78.444

1.051

564

€ 564

Saldo per 1 januari -564

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

1.051 -

Saldo per 31 december c

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a

a= interne berekening c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Totaal financieringsverschil Toelichting:

Wettelijk budget zoals hierboven opgenomen komt niet overeen met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ zorg in de resultatenrekening ad € 80.982.000. Het verschil betreft PGB ad € 952.000 (2015: € 664.000) (vanuit WLZ).

14

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


056

Stichting Aveleijn

ACTIVA 5. Debiteuren en overige vorderingen 31-dec-16 €

31-dec-15 €

464 2.694

592 3.993

Vooruitbetaalde bedragen: Fietsregeling Huren en overige huisvestingskosten Automatiserings- en onderhoudskosten Cursuskosten Verzekeringspremie

64 475 357 41 43

75 786 319 -

Nog te ontvangen bedragen: Omzetbelasting Rente Schade vergoedingen

4 170 -

5 215 9

Overige overlopende activa: Overige overlopende activa

218

22

4.531

6.016

31-dec-16 €

31-dec-15 €

33.667

28.479

57 31

67 29

33.754

28.575

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Gefactureerd en nog te ontvangen WMO/JW productie/Justitie

Totaal debiteuren en overige vorderingen Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 45.000 (2015: € 15.000). 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen

Toelichting: Door Aveleijn zijn ten behoeve van derden bank garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 93.525.De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

15

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


057 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16 €

31-dec-15 €

71 55.795 1.013 56.879

71 53.397 1.013 54.481

Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per 1-jan-2016 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2016 €

Kapitaal

71

-

-

71

Totaal kapitaal

71

-

-

71

Saldo per 1-jan-2016 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2016 €

Bestemmingsfondsen: Reserves aanvaardbare kosten Innovatie Boekwinst panden

50.662 67 2.668

2.313 85

-

52.975 67 2.753

Totaal bestemmingsfondsen

53.397

2.398

-

55.795

Saldo per 1-jan-2016 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2016 €

Algemene reserves

1.013

-

-

1.013

Totaal algemene en overige reserves

1.013

-

-

1.013

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

16

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


058

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA Toelichting: Bestemmingsfondsen Dit betreft vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht. Reserves aanvaardbare kosten De reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd op grond van NZa beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen de exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten. Met ingang van 2015 zijn dit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg en onttrekkingen in verband met de exploitatie van WMO- en/of Jeugdwetzorg. Innovatie In het WTG-budget is een bedrag voor innovatieprojecten opgenomen. Voor het niet aangewende gedeelte is conform instructie van het zorgkantoor een bestemmingsfonds gevomd. Boekwinst panden Voor de boekwinsten die zijn behaald met de verkoop van (zorggebonden) onroerend goed en waarvan de kapitaalslasten vergoed zijn geweest in het budget is een bestemmingsfonds gevormd.

8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2016 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per 31-dec-2016 €

Groot onderhoud Garantietoelagen Jubileumuitkeringen

510 94 1.115

458 20 129

-

916 82 1.193

Persoonlijk Budget Levensfase Reorganisatie Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Terugbouwverplichting huurpanden Verlieslatende contracten Voorziening ORT

3.214 208 287 392 1.324 -

845 50 550 69 1.087

52 32 51 332 153 234 3 459 -

105 46 525 -

3.727 603 343 409 1.087

Totaal voorzieningen

7.144

3.208

1.316

676

8.360

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2016 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.225 6.135 987

17

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


059 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA

Toelichting per categorie voorziening: Groot onderhoud Voor het egaliseren van de kosten van groot onderhoud is een voorziening groot onderhoud gevormd op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Garantietoeslagen Aan een aantal medewerkers is een salarisgarantie afgegeven. Voor de hieruit ontstane verplichting is een voorziening garantietoelagen getroffen. Jubileumuitkeringen De voorzieningen voor jubileumuitkeringen betreft de toekomstige uitgaven voor additionele salarisbetalingen van medewerkers die een conform de CAO vastgestelde duur van een dienstverband hebben bereikt. Daarnaast betreft de voorziening de uitgaven voor medewerkers, die met (vroeg)pensioen gaan. Persoonlijk Budget Levensfase Conform de CAO gehandicaptenzorg ontvangt iedere werknemer die op 31 december 2009, 45 jaar maar nog geen 50 jaar was, en die op dat moment onafgebroken 10 jaar werkzaam was in de zorgsector, in de maand waarop hij of zij 55 jaar wordt een eenmalige extra storting van 200 PBL uren. Voor deze in rechte afdwingbare verplichting alsmede voor de opgebouwde en nog niet opgenomen rechten van de werknemers over de afgelopen jaren is per balansdatum een voorziening gevormd. Reorganisatie De gevormde reorganisatievoorziening houdt verband met de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers van Aveleijn en is gerelateerd aan het Sociaal Plan. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid De voorziening loondoorbetaling bij ziekte is gevormd voor de medewerkers die per balansdatum ziek zijn, en waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt. Terugbouwverplichting huurpanden De voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden is gevormd om te kunnen voldoen aan de verplichting tot terugbouwen in de oorspronkelijke staat bij het verlaten van huurpanden door Aveleijn. Verlieslatende huurcontracten Voor mogelijke verliezen uit contracten zoals deze zijn meegenomen in de impairmentberekeningen (voor de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa) is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Voorziening ORT De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de nieuwe beleidslijn (d.d. 7 april 2017) van Coziek op grond van de inzet CAO-onderhandelingen van de VGN zijnde 8,3% ORT over de totaal betaalde ORT in de jaren 2012 t/m 2015 en juridische analyse voor personeel dat reeds heeft gestuit. Tevens is rekening gehouden met nabetaling van werkgeverslasten, waaronder pensioenpremie. Pagina 17

18

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


060

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 31-dec-16 €

31-dec-15 €

Schulden aan banken

2.086

2.545

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

2.086

2.545

Het verloop is als volgt weer te geven:

2015 €

2014 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

3.176 631

5.202 2.026

Stand per 31 december

2.545

3.176

459

631

2.086

2.545

De specificatie is als volgt:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

459

631

2.086 1.146

2.545 1.229

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere specificatie van de langlopende leningen wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende schulden onder 5.1.7. De aflossingsverplichtingen voor het komend verslagjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheden zijn verantwoord onder: Niet in de balans opgenomen verplichtingen. 10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Terug te betalen voorschotten Justitiële zorg Nog te betalen kosten: Brandveiligheid Overige exploitatiekosten Vooruitontvangen opbrengsten: Giften en donaties Totaal overige kortlopende schulden

19

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú

31-dec-16 €

31-dec-15 €

2.249 459 2.225 1.073 525 2.086 723 214

2.429 631 2.350 1.104 837 1.905 586 -

541 877

1.506 924

34

53

11.005

12.325


061 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Financiële instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreft voornamelijk PGB vorderingen. Het maximale bedrag aan kredietrisico is gering. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting: De huurlasten van Aveleijn bedragen op jaarbasis € 7,5 miljoen. Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan per 31-12-2016. Kredietfaciliteiten en verstrekte zekerheden De door Aveleijn aan de Rabobank verstrekte zekerheden zijn: - verpanding bedrijfsspaarrekening tbv afgegeven bankgaranties. Ten behoeve van rijksgaranties op langlopende leningen is op een aantal panden recht van eerste hypotheek verstrekt. Door de ING Bank is een lening verstrekt met een saldo per 31-12-2016 van € 1.563.000. Als zekerheden voor deze lening zijn gesteld: - een positieve en negatieve hypotheekverklaring rangorde 1 van € 3.300.000 betreffende een perceel grond aan de Binnenveldweg hoek Kroeskarperstraat te Hengelo. Er is een omzettingsverklaring afgegeven. Door Aveleijn zijn ten behoeve van derden voor rekening van de bank garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 93.525.

Onzekerheden opbrengstverantwoording Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

20

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


062

Stichting Aveleijn

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

Inventaris

Automatisering €

Vervoermiddelen €

Instandhouding €

Onderhanden Projecten €

Totaal

Verbouwingen €

Installaties

€ Stand per 1 januari 2016 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - bijzondere cumulatieve waardevermindering

3.205 -

620 169 53

25.428 5.111 3.311

7.722 2.894 776

11.803 3.087 542

6.841 3.827 -

437 316 -

289 143 -

37 36 -

38 -

56.420 15.583 4.682

Boekwaarde per 1 januari 2016

3.205

398

17.006

4.052

8.174

3.014

121

146

1

38

36.155

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

-

6 38 -1

1.157 -79

41 453 -19

97 747 -13

265 751 -

241 138 -

49 57 -

1 -

249 -

948 3.342 -112

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

-

0 0

650 650

50 50

62 62

546 546

339 339

70 70

7 7

-

1.724 1.724

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

-

156 136 20

33 14 19

24 8 16

-

-

-

-

-

213 158 55

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-32

-1.177

-431

-666

-486

103

-8

-1

249

-2.449

Stand per 31 december 2016 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - bijzondere cumulatieve waardeverminderingen

3.205 -

626 207 52

24.622 5.482 3.232

7.680 3.283 757

11.814 3.764 529

6.560 4.032 -

339 115 -

268 130 -

30 30 -

287 -

55.431 17.043 4.570

Boekwaarde per 31 december 2016

3.205

367

15.908

3.640

7.521

2.528

224

138

-

287

33.818

Afschrijvingspercentage

0,0%

12,5%

2% - 3%

5% - 10%

5% - 10%

12,5%

33,3%

20,0%

10,0%

0,0%

Stichting Aveleijn

7.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 21

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ ING 67.29.53.382 BNG 40.88019 BNG 40.101495 BNG 40.73595 NWB 10014376 BNG 40.86880 ASN Bank 900144 BNG 40.87155

8-7-2005 29-5-2008 1-4-1996 21-11-1988 1-4-1997 12-8-1997 9-7-1998 15-1-1997

2.500 378 769 454 549 1.005 873 365

Totaal

7. Jaarrekening 2016

6.893

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in 2015 rente 2016 %

30 40 20 40 20 26 21 30

Bank Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh.

2,500% 4,910% 3,950% 7,125% 4,170% 4,610% 5,080% 4,950%

Aflossing in 2016

Restschuld 31 december 2016

Restschuld over 5 jaar

1.647 289 404 148 56 309 165 158

-

84 12 404 12 29 38 40 12

1.563 277 136 27 271 125 146

1.146 -

3.176

-

631

2.545

1.146

Ú

Leninggever

Ú

Resterende looptijd in jaren eind 2016

Aflossingswijze

19 2 2 1 1 3 2

lin. lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lin. lin.

AflosGestelde zekerheden sing 2017 € 84 12 11 27 271 42 12 459

Hypoth. Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie


063 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016 BATEN 11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 2016 €

2015 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Opbrengsten Jeugdzorg Opbrengsten Wmo Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) Overige zorgprestaties

80.982 4.888 7.878 76 761

80.319 3.306 7.873 34 467

Totaal

94.586

91.999

De specificatie is als volgt:

Toelichting: De opbrengsten Jeugdzorg zijn in 2016 met € 1.582.000 gestegen ten opzichte van 2015 als gevolg van een hogere instroom van kinderen in de jeugdzorg. 12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 2016 €

2015 €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

351 282 7 21

346 325 8 21

Totaal

662

700

2016 €

2015 €

Overige dienstverlening: Opbrengsten voeding, waswerkzaamheden, vervoer en financieel beheer

164

135

Overige opbrengsten: Opbrengsten huisvesting Omzet supermarkt en grandcafé Overige opbrengsten

111 954 624

114 981 637

1.853

1.867

De specificatie is als volgt:

Toelichting: De subsidies Wlz/Zvw-zorg betreffen de subsidies kapitaallasten en extramurale behandeling.

13. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Totaal

Toelichting: Over 2016 zijn voor het eerst de interne opbrengsten uit voeding, waswerkzaamheden, financieel beheer, supermarkt, grandcafé en overige opbrengsten gesaldeerd met de daaraan gerelateerde interne overige bedrijfs- en personeelskosten. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor tevens aangepast.

23

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


064

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016 LASTEN 14. Personeelskosten 2016 €

2015 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

48.898 7.433 3.609

44.917 6.756 3.423

Andere personeelskosten: Andere personeelskosten Ontvangen uitkeringen Subtotaal Personeel niet in loondienst

2.172 -930 61.182 4.265

1.945 -979 56.062 3.467

Totaal personeelskosten

65.447

59.529

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Totaal aantal, geen segmentatie toegepast

1.352

1.300

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.352

1.300

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Personeel niet in loondienst is in 2016 met € 798.000 hoger met name door enkele ICT projecten en extra inzet zorgpersoneel in bijzondere cliëntsituaties. 15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2016 €

2015 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa Boekresultaat desinvesteringen

3.342 -85

4.029 -560

Totaal afschrijvingen

3.257

3.469

2016 €

2015 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa

-112

654

Totaal

-112

654

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Bij de verkoop van een pand is een boekwinst van € 85.000 gerealiseerd (2015: 4 panden).

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

24

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


065 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016 17. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2016 €

2015 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.914 5.446 4.912

4.727 6.759 4.810

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

2.158 906 579 192 3.836

3.623 679 649 175 5.126

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

7.679 -503

7.641 36

26.284

29.099

Totaal overige bedrijfskosten Toelichting:

De overige bedrijfskosten kosten zijn ten opzichte van 2015 gedaald met € 2,7 miljoen. De algemene kosten en onderhoudskosten over 2015 zijn incidenteel hoger vanwege projecten op het gebied van automatisering en brandveiligheid. 18. Financiële baten en lasten 2016 €

2015 €

Rentebaten Rentelasten

269 -95

314 -184

Totaal financiële baten en lasten

174

130

De specificatie is als volgt:

25

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


066

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

drs. W.H.M. den Hartog MHA, MCM

Naam topfunctionaris

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (6 en 7) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

drs. J.M. Imhof

P. Eringa

Mr. M.L. Straks MHA

Voorzitter Raad van Bestuur 15-3-2013 nvt 100,00%

Lid Raad van Bestuur 1-1-2013 31-3-2016 100,00%

Voorzitter Raad van Toezicht 18-4-2011 nvt nvt

Lid Raad van Toezicht 18-4-2011 nvt nvt

172.100 172.100 -

46.200 46.200 -

19.500 19.500 -

13.000 13.000 -

10.800

2.700

-

-

-

500

-

-

182.900

49.400

19.500

13.000

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 11) 12 12 12

Beloning 2015 184.500 168.400 18.000 12.000 IV IV IV IV Bezoldigingsklasse zorginstelling Het toegekende puntenaantal, zijnde 10 punten, is in vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 23 mei 2016 herbevestigd. Mr. S.E. KorthuisWilmink

drs. A.M.G. Dijcks

Lid Raad van Toezicht 18-4-2011 nvt nvt 13.000 13.000 -

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 11) 12 12

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Naam topfunctionaris

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (6 en 7) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar Uitkeringen in verband met beëindiging van het

Beloning 2015 Bezoldigingsklasse zorginstelling

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: De overgangsregeling is van toepassing op beide bestuurders.

26

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú

Drs. G.H. Ingenhoest MHA

M.W.H. Ploumen

Lid Raad van Toezicht 1-12-2012 nvt nvt 13.000 13.000 -

Lid Raad van Toezicht 1-9-2013 nvt nvt 13.000 13.000 -

Lid Raad van Toezicht 1-8-2015 nvt nvt 13.000 13.000 -

13.000

13.000

13.000

13.000

12.000 IV

12.000 IV

12.000 IV

5.000 IV


067 Jaarrekening 2016 Stichting Aveleijn

Stichting Aveleijn

21. Honoraria accountant

2016 €

2015 €

52.880 2016 20.040 -€ -

51.870 2015 19.920 -€ -

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 21. Honoraria accountant 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt: 4 Niet-controlediensten

1 Controle van de jaarrekening 52.880 51.870 Totaal honoraria accountant 72.920 71.790 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 20.040 19.920 3 Fiscale advisering Toelichting: 4 Niet-controlediensten De verantwoorde kosten zijn de totale kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking tot boekjaar 2016. Totaal honoraria accountant 72.920 71.790 Toelichting: De kosten zijn de totale kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking 22. verantwoorde Transacties met verbonden partijen tot boekjaar 2016. Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 22. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

28

28

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


068

StichtingAveleijn Aveleijn Stichting

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Aveleijn heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2017. 21. Honoraria accountant 2016 De raad van toezicht van de Stichting Aveleijn heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering € vanhonoraria 22 mei 2017. De van de accountant over 2016 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Resultaatbestemming 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

52.880 20.040 -

2015 €

51.870 19.920 -

Totaal honoraria accountant 72.920 71.790 Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting: Er verantwoorde zijn geen gebeurtenissen na totale balansdatum. De kosten zijn de kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking tot boekjaar 2016.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 22. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun W.G. W.G. bestuurders en leidinggevende functionarissen. Drs. W.H.M. den Hartog MHA, MCM 22-5-2017 P. Eringa 22-5-2017 Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

W.G. Drs. A.M.G. Dijcks

22-5-2017

W.G. Drs. G.H. Ingenhoest MHA

22-5-2017

W.G. Mr. S.E. Korthuis-Wilmink

22-5-2017

W.G. Mr. M.L. Straks MHA

22-5-2017

W.G. M.W.H. Ploumen

22-5-2017

Pagina 26

28 29

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú


Hoofdstuk

8. Overige gegevens 069 Jaarrekening 2016

Stichting Aveleijn

8.1 OVERIGE GEGEVENS 8.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen afzonderlijk artikel inzake de resultaatbestemming opgenomen. Uit de statuten kan worden afgeleid dat het behaalde resultaat wordt bestemd overeenkomstig het doel van de stichting.

8.2.2 Nevenvestigingen Stichting Aveleijn heeft geen nevenvestigingen. 8.2.3 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten 31 in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl

Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Stichting Aveleijn te Borne

Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016 Ons oordeel

Wij hebben de in het jaarverslag in hoofdstuk 7 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Aveleijn te

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Borne gecontroleerd.

Aan raad van toezicht Stichting Aveleijn te Borne 7 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van Naarde ons oordeel geeft devan in het jaarverslag in hoofdstuk de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Aveleijn op 31 december 2016 en van het VERKLARING OVER IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016 resultaat over 2016 inDE overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW). Ons oordeel De jaarrekening bestaat uit: Wij hebben de per in het in hoofdstuk 7 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Aveleijn te • De balans 31 jaarverslag december 2016. Borne gecontroleerd. • De resultatenrekening over 2016. Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag in hoofdstuk 7 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van en samenstelling van het vermogen van Stichting Aveleijn op 31 financiële decemberverslaggeving 2016 en van het •de grootte De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor en resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW). andere toelichtingen. De jaarrekening bestaat uit: De basis voor ons oordeel •Wij hebben De balans percontrole 31 december 2016.volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse onze uitgevoerd controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke • semipublieke De resultatenrekening over2016 2016. en sector (WNT) vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. • De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aveleijn zoals vereist in de “Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten” (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsDe basis voor ons oordeel regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de “Verordening gedrags- en beroepsregels accountants” (VGBA). Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden enons de Regeling Controleprotocol Wet voldoende normering en bezoldiging topfunctionarissen Wij vinden dat de door verkregen controle-informatie geschikt is als basis voor onspublieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in oordeel. de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aveleijn zoals vereist in de “Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten” (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de “Verordening gedrags- en beroepsregels accountants” (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

8. Overige gegevens

Ú

7. Jaarrekening 2016

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Ú

Ú

Ú

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Member of

070


071 Aveleijn jaarverslag 2016

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, bestaande uit: • Het bestuursverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 6 van het jaarverslag) • Overige gegevens Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: •

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 655) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW, RJ 655 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RVW en RJ 655. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


072

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016 ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: •

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

8. Overige gegevens

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú

Ú

Ú


073 Aveleijn jaarverslag 2016

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen. Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. Arnhem, 22 mei 2017 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA

1. Korte kennismaking met Aveleijn Ú

2. O nze organisatie Ú

3. Prestaties/ resultaten in 2016 Ú

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

5. Aveleijn in 2017 en verder Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


074

8. Overige gegevens

Ú

7. Jaarrekening 2016

Ú

Ú


Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid in de gemeente Berkelland en de 14 Twentse gemeenten.

Bestuurscentrum Grotestraat 260 7622 GW Borne 074 255 66 00 info@aveleijn.nl www.aveleijn.nl

Leven vol betekenis