Aveleijn Kwaliteitsrapport 2020

Page 1

kwaliteitsrapport 2020


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Proloog Wat een bijzonder jaar was 2020! In het voorjaar stond de wereld

We staan op een maatschappelijk kantelpunt. We zullen in

ineens op zijn kop. Een onbekend virus leidde tot een pandemie en

moeten spelen op de economische en sociale consequenties van

ontregelde ons leven. Om de medisch kwetsbaren te beschermen

de coronacrisis. We vinden het van groot belang daarbij steeds het

en overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen nam het

beeld van een inclusieve gelijkwaardige samenleving voor ogen te

Kabinet drastische maatregelen. De basisregels werden: 1,5

houden. Een vraagstuk dat nog stevige aandacht behoeft, zo laat

meter afstand houden en sociale contacten drastisch beperken.

onderzoek van het Sociaal Cultureel Plan Bureau zien. Daarnaast

Maatregelen met een grote impact op het leven van onze

speelt het urgente thema van de steeds verder verstoorde relatie

cliënten, hun naasten en onze medewerkers.

tussen mens en aarde. De noodzaak tot een duurzame wereld met oog voor natuur en klimaat. Thema’s waar we als Aveleijn aan

Door de uitbraak van corona hebben we in 2020 noodgedwongen

willen bijdragen vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen

vertrouwde activiteiten moeten afblazen. Dit jaar geen

voor onze volgende generaties. In dit rapport laten we zien hoe

muziekfestijn, geen “Aveleijn got Talent”, geen feestelijk

we op deze punten al onderweg zijn.

volleybaltoernooi, geen gezamenlijk BBQ’s op de clusters, geen gezellige kerstmarkten en geen grootse eindejaarontmoeting. Tot

Daarnaast leggen we in dit kwaliteitsrapport verantwoording

onze grote spijt, want deze zeer gewaardeerde rituelen versterken

af over hoe we invulling hebben gegeven aan onze ambitie om

de verbinding binnen onze Aveleijn-gemeenschap. Gezamenlijk

voortdurende kansen voor verbetering te zoeken en te verzilveren.

hebben we ons zo goed mogelijk door deze periode heen

Dit rapport is uitkomst van een reeks van dialogen met cliënten,

geslagen. Met veel creativiteit en betrokkenheid zochten we naar

verwanten, medezeggenschapsorganen, Raad van Toezicht en

(deels digitale) alternatieven. Dit leidde tot prachtige oplossingen

onze externe visitatie partner ’s Heerenloo.

waarvan u voorbeelden treft in deze rapportage. Dank aan allen voor de inspirerende gesprekken en waardevolle Het was het afgelopen jaar niet altijd gemakkelijk omdat we

input die ons helpt ons werk binnen Aveleijn verder te

voor afwegingen stonden vanuit verschillende perspectieven.

ontwikkelen. Met veel vertrouwen gaat Aveleijn de toekomst

Het beperken van besmettingsrisico’s versus de behoefte

tegemoet en de voorliggende uitdagingen aan.

aan nabijheid en sociaal contact bijvoorbeeld. We hebben grote waardering voor de bijdrage van cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers in dit soms complexe samenspel.

Willem den Hartog en Susanne Bentvelsen

Hoe we dit schouder aan schouder hebben gedaan en wat we

Raad van Bestuur

daarbij hebben geleerd leest u in deze rapportage. Gelukkig zijn er ook verhalen over mooie opbrengsten. Bijvoorbeeld de digitale mogelijkheden die in een enorme versnelling zijn geraakt en die we blijvend kunnen verankeren in ons werk. Nu een jaar later lonkt gelukkig ook het perspectief van meer vrijheid door de beschikbaar gekomen vaccins. Onze cliënten hebben (voor zover ze dat wilden) inmiddels de vaccinaties achter de rug. Een belangrijke stap op weg naar terugkeer naar het ‘gewone’ leven.

2


kwaliteitsrapport | Aveleijn

3


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Inhoudsopgave 5

Samenvatting

10

Over Aveleijn

11

Context 2020 - Omgaan met Corona

19

Leven vol betekenis

23 25 26 30 33 34

Werk dat deugt 3.1 Ervaringen van cliënten 3.2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 3.3 Betekenisvol meedoen 3.4 Veiligheid 3.5 Conclusie

35 37 37 39 40

Werk dat deugd doet 4.1 Ervaringen van medewerkers 4.2 Vakmanschap 4.3 Aantrekken en behouden van medewerkers 4.4 Conclusie

41 43 43

Duurzaam ondernemen 5.1 Duurzaamheidsprogramma 5.2 Effectieve en efficiënte organisatie

46 46 47 48 49

Reflecties 6.1 Reflectie op kwaliteit 6.2 Reflectie op het kwaliteitsrapport 6.3 Externe visitatie 6.4 Epiloog Raad van Bestuur

50 51

Informatiebronnen Bijlagen


kwaliteitsrapport | Aveleijn

Samenvatting Leven vol betekenis

Binnen het werken vanuit gedeelde waarden zien we twee

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking

thema’s die we in 2021 (verder) willen verbeteren:

of een lage sociale redzaamheid bij een leven vol betekenis. Daar werken we samen aan vanuit onze kernwaarden Ontmoeten,

Ontwikkelen en Ondersteunen. Goed samenspel in de driehoek

het werken met waarden en hoe zij van daaruit bijdragen aan

is het startpunt van onze ondersteuning. We investeren in een gelijkwaardige relatie met de cliënt en zijn dierbaren. Het

We nemen nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag mee in leven vol betekenis.

Iedere cliënt krijgt de best mogelijke ondersteuning, omdat

afgelopen jaar hebben we ervaren dat het waardenwerk ons helpt

we de werkzame bestanddelen uit succes- en leerervaringen

in hectische tijden. We richtten ons in 2020 op:

halen, vastleggen en delen met elkaar.

Kernwaarden als kompas in een turbulente tijd

Werk dat deugt

Collega’s vonden ook tijdens de coronacrisis momenten om

Het is heel persoonlijk hoe iemand zijn kwaliteit van leven ervaart

met elkaar stil te staan bij de bedoeling van ons werk. Juist

en wat hierop van invloed is. Onze ondersteuning en het gesprek

nu alle routines wegvielen, gaf het waardenwerk richting en

hierover omvat alle domeinen van kwaliteit van bestaan van

houvast. Van 19 oktober t/m 9 november 2020 organiseerden

Schalock: lichamelijk en emotioneel welbevinden, zelfbepaling,

we (binnen de geldende RIVM-maatregelen) de Waardenweken.

relaties, inclusie, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn

Het programma bestond uit verschillende onlinebijeenkomsten,

en rechten. Deze acht domeinen dragen bij aan een leven vol

webinars en teamgesprekken, verspreid over meerdere weken en

betekenis.

binnen de eigen lokale context georganiseerd. Ervaringen van cliënten Elkaar blijven inspireren

We vinden het belangrijk dat de mensen die we ondersteunen

De ambassadeurs van het waardenwerk, gedragswetenschappers

zich gezien en gehoord voelen. Om te onderzoeken of

en managers stimuleren het werken vanuit de waarden op de

cliënten tevreden zijn over hun kwaliteit van leven en welke

locaties. Hierbij kunnen zij gebruik maken van verschillende

ontwikkelstappen zij nog willen zetten, gaan begeleiders

ondersteuningsmiddelen en werkvormen. In 2020 hebben we

jaarlijks met cliënten in gesprek met behulp van de methode

nieuwe tools ontwikkeld zoals de ‘Thermometer Waardenwerk’ en

Ben Ik Tevreden (BIT). Uit de BIT-onderzoeken van 2020 blijkt dat

het pocketboekje ‘Je bent het waard.’.

cliënten over het algemeen tevreden zijn over hun leven met ondersteuning van Aveleijn. Actiepunten en ontwikkelwensen

Meer waarden, meer kwaliteit

die uit dit onderzoek naar voren komen kunnen we gelijk in

We verbeteren onze zorg door systematisch te reflecteren,

het ondersteuningsplan verwerken. Om de tevredenheid van

verbeteren, evalueren en waar nodig bij te stellen. We

cliënten in de WMO en Jeugdwet te meten hebben we een eigen

hanteren daarbij de uitgangspunten van het Kwaliteitskader

cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Deze zetten we vanaf

Gehandicaptenzorg. In 2020 hebben we een aantal stappen

2021 in.

gezet om de effecten van kwaliteitsverbetering meer zichtbaar te maken en te delen met elkaar. We hebben onder meer een nieuwe

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

vorm van teamreflectie ontwikkeld waar alle teams in 2021 mee

Een Leven vol betekenis krijgt alleen vorm via interacties met

aan de slag gaan.

anderen. Een systemische blik helpt ons om dit samenspel van onze cliënten met anderen beter te doorgronden. In 2019 zijn we

Gemeenschapsvorming

gestart met bijeenkomsten en trainingen Systeemgericht werken.

We zetten ons dagelijks in om cliënten te versterken in hun

In 2020 zijn deze trainingen uitgebreid en doorontwikkeld. Dit

relaties en gemeenschappen, zodat zij er gelijkwaardig deel van

jaar zijn twee systeemtherapeuten gestart die naast hun rol als

uit kunnen maken. We startten dit jaar met het onderzoeken van

behandelaar bijdragen aan professionalisering van systemisch

gemeenschapsvorming en hoe dit kan bijdragen aan leven vol

werken binnen Aveleijn.

betekenis. Het methodisch werken blijft een belangrijk basisprincipe en aandachtspunt. Ook in 2020 is ingezet hier verder op te

5


Aveleijn | kwaliteitsrapport

professionaliseren. De intensiteit hiervan is helaas wat getemperd

Veiligheid

door de impact van de corona. We werkten aan scholing en

Rondom het thema veiligheid ging het in 2020 over vier thema’s:

ondersteuningsmiddelen voor medewerkers. Aveleijn participeert

medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg, infectiepreventie en

sinds dit jaar in de werkgroep methodisch werken van de VGN.

melden van geweld en misbruik.

Om de zeggenschap en regie van cliënten en verwanten te

Uit de externe audit in 2020 blijkt dat het nieuwe

vergroten, hebben wij in 2020 de toegang tot het Elektronisch

medicatiesysteem Medimo goed werkt. Dat zien we ook terug

Cliënten Dossier (ECD) uitgebreid. Cliënten en verwanten vinden

in een daling van het aantal meldingen van aftekenfouten bij

het ECD overzichtelijk, de digitale toegang kan nog worden

medicatie. Dit jaar hebben we het voorschrijfsysteem uitgebreid

versimpeld. Op basis van de gebruikerservaringen passen we het

en met verschillende acties de medicatieveiligheid verder

clientportaal doorlopend aan.

verbeterd.

Vanuit ons Behandel- en Adviescentrum bieden we behandeling

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is in 2020 geïmplementeerd. We

aan cliënten bij wie sprake is van multiproblematiek. We merken

hebben ons met een uitgebreid scholingsprogramma gericht op

dat er ook buiten Aveleijn behoefte is aan deze specialistische

bewustwording over onvrijwillige zorg. Uit een interne audit blijkt

zorg. We zien in 2020 dat de interne vraag naar behandeling is

dat medewerkers hierdoor vaker dan voorheen kijken naar een

gestegen en dat er een lichte toename van het aantal mensen

alternatieve aanpak. Maar er zijn ook nog veel praktische vragen.

is van buiten Aveleijn. Op dit moment is er een wachtlijst, we

Externe deskundigheid op dit thema borgen we door samen te

werken eraan deze terug te dringen zodat onze expertise binnen

werken met De Twentse Zorgcentra en ‘s Heerenloo.

en buiten onze organisatie toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds juni 2020 hebben we een commissie Infectiepreventie. De commissie adviseert managers en teams in het werken volgens

Zorgtechnologie is steeds meer onderdeel van het leven van

landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. Omdat

onze cliënten en het werkproces van onze medewerkers. In

we infectiepreventie een belangrijk thema vinden zetten we in op

2020 kwamen veel implementaties en sommige projecten in

goede samenwerking met de GGD. Zij voeren in 2021 een audit

een versnelling door Corona. Zo is het beeldbellen niet meer

uit en ondersteunen ons.

weg te denken en was er een flinke toename van de vraag naar interactieve toepassingen, onder meer op het gebied van spel,

Landelijk waren er zorgen over mogelijke onzichtbaarheid van

bewegen en dagstructuur.

huiselijk geweld door de coronamaatregelen. Deze zorgen deelden we bij Aveleijn. In 2020 waren er meer meldingen

Betekenisvol meedoen

rondom overschrijdend gedrag en mishandeling dan in 2018 en

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we maatschappelijk

2019. Dit kan komen door corona, maar ook de bewustwording

nog een lange weg hebben te gaan op het gebied van inclusie en

van de meldcode waar continu aandacht voor gevraagd is kan

kansengelijkheid. Voor mensen met een verstandelijke beperking

een rol hebben gespeeld. We stellen alles in het werk om deze

is meedoen in de maatschappij vaak ingewikkeld. Vanuit

vormen van geweld te voorkomen en te stoppen. Het meldteam

verschillende perspectieven, in kleine of grotere stappen, werkten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandeling begeleidt

we in 2020 samen met cliënten en hun netwerk aan een sterkere

alle meldingen, waarborgt zorgvuldig handelen en draagt bij aan

persoonlijke positie.

deskundigheidsbevordering.

We zetten ons in voor het versterken van ervaringsdeskundigheid

Langs de as Werk dat deugt willen we in 2021 dit thema

en het creëren van niet voor de hand liggende ontmoetingen

verbeteren:

van mensen met en zonder verstandelijke beperkingen. De samenwerking met de LFB en het full partnership van de stichting Prokkel zijn daarbij belangrijke hulpbronnen. Een mooi

Cliënten ervaren regie en maximale vrijheid door een goede toepassing van de Wet Zorg en Dwang door medewerkers.

exemplarisch project op dit terrein was het project Iedereen doet mee, waarbij kunstenaars met en zonder verstandelijke

Werk dat deugd doet

beperking samen werk maakten en tentoonstelden. Een mooie

Ons werk is mensenwerk. Het doet ertoe, maakt trots en geeft

erkenning voor de deelnemers hierbij was het winnen van de

voldoening. Dat werd tijdens de coronacrisis nog maar eens heel

gehandicaptenzorg prijs!

duidelijk. Maar ons werk is ook complex en aangrijpend. We

6


kwaliteitsrapport | Aveleijn

vinden het belangrijk om dat te erkennen, daardoor ontstaat

blijven boeien van deskundige medewerkers. We laten zien hoe

een open basis om met elkaar te werken aan steeds beter

waardevol ons werk is en we willen een aantrekkelijk werkgever

vakmanschap.

zijn.

Ervaring van medewerkers

Het proces van centrale werving en selectie is verbeterd.

In 2020 hebben we inzicht in de waardering en tevredenheid

De aanstelling van een recruiter en de inzet op

van medewerkers gekregen door periodieke in- en

arbeidsmarktcommunicatie werpt z’n vruchten af. We hebben dit

uitstroomonderzoeken. Nieuwe medewerkers waarderen vooral

jaar meer mensen bereikt en meer nieuwe collega’s aangenomen

de clientgerichtheid, de werksfeer en de open cultuur bij Aveleijn.

t.o.v. voorgaande jaren.

Het inwerken vraagt aandacht. Medewerkers die bij Aveleijn uitstromen geven daarvoor als voornaamste redenen aan dat zij

We hebben in 2020 geïnvesteerd in het aantrekken

toe zijn aan een nieuwe uitdaging of willen doorgroeien.

van professionals in nieuwe functies zoals Jeugd- en Gezinsbegeleiders, systeemtherapeuten en verpleegkundig

In 2020 namen we ook onze primaire en secundaire

specialisten. Deze nieuwe functies binnen Aveleijn bieden in de

arbeidsvoorwaarden onder de loep. De conclusie is dat onze

toekomst meer doorgroeimogelijkheden op hbo-niveau. Ook

voorwaarden vergelijkbaar zijn met andere organisaties in de

met het Manager In Opleiding (MIO) programma bieden we

gehandicaptensector.

talentvolle en ambitieuze medewerkers uit het primair proces de mogelijkheid om door te groeien naar een managementpositie.

Vakmanschap Vakmanschap groeit door reflectief vermogen en een lerende

Op basis van het instroomonderzoek weten we dat het inwerken

houding. Medewerkers zijn immers zelf hun belangrijkste

aandacht behoeft. In 2020 hebben we verdere voorbereidingen

instrument. We zien dat het reflectief werken sterk geworteld

getroffen voor een verbeterd inwerkproces dat in 2021 van start

is in onze organisatie. In 2020 reflecteerden teams over diverse

gaat.

onderwerpen, zoals corona, casuïstiek rondom cliënten, samenwerken in de driehoek en de samenwerking in het team. De

Ieder jaar breiden we het aantal leerwerkplekken binnen

praktijkleiders reflectieve praktijk hebben hierbij een coachende

Aveleijn uit. Ook in de coronaperiode is dit gelukt. In totaal zijn

rol. In 2020 hebben we een nieuwe vorm van systematische

er 55 leerwerkplekken. De leerlingen die in 2021 hun diploma

teamreflectie ontwikkeld, dit wordt in 2021 door elk team ingezet.

ontvangen krijgen een vaste aanstelling bij Aveleijn. Opvallend is het grote aantal zij-instromers onder leerlingen dit jaar.

Leren en ontwikkelen is bij Aveleijn altijd een belangrijk speerpunt. Via onze Leerwijzer worden medewerkers

Rondom vakmanschap en het aantrekken en behouden van

doorlopend geschoold binnen centrale opleidingsprogramma’s

medewerkers willen we twee onderwerpen in 2021 oppakken als

en e-learnings. 2020 stond vooral in het teken van kennis en

verbeterpunt:

vaardigheden ontwikkelen die op dat moment nodig waren om

Het verbeterde onboardingproces draagt bij aan minder

de coronacrisis het hoofd te bieden. Sinds 2019 werken samen

verloop in de eerste twee jaar na aanstelling. Cliënten ervaren

met de VGN Academie waardoor we over een groot aantal nieuwe

hierdoor minder wisselingen.

leertrajecten beschikken. Het eerste leerpad Wet Zorg en Dwang is in 2020 van start gegaan.

We werken aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendig functiegebouw zodat het goed past bij

Vakmanschap gaat ook over ontwikkeling en professionalisering

de ondersteuning aan de verschillende doelgroepen.

van de begeleider en van het vak. Binnen het programma professionalisering PB-er hebben we in 2020 gewerkt aan het

Duurzaam ondernemen

verfijnen van de professionele beroepshouding. Alle PB-ers uit

Het thema duurzaamheid en het bevorderen van een

het vakgenootschap zijn lid geworden van de Beroepsvereniging

duurzame manier van werken heeft een prominente plek op

Sociaal Werk (BPSW).

onze beleidsagenda. In 2020 hebben we ingezet op duurzame initiatieven, samenwerking en effectief organiseren.

Aantrekken en behouden van medewerkers Om professionele zorg voor cliënten nu en in de toekomst te garanderen, zetten we extra in op het aantrekken, binden en

7


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Duurzaamheidsprogramma In 2018 heeft de Raad van Bestuur de Green Deal voor duurzame zorg ondertekend. In de zomer van 2019 ging de verduurzaming van Aveleijn officieel van start. In 2020 heeft ons Green Team verschillende grote en kleine stappen gezet binnen de thema’s voeding, afval, mobiliteit, groene leefomgeving en gebouwen. Om onze impact te vergroten werken we nauw samen met regionale partners. Efficiënte en effectieve organisatie Om efficiënt en effectief samen te werken heeft de Raad van Bestuur in 2019 een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd. De overleggen zijn rondom specifieke behoeften van de verschillende doelgroepen geformeerd. Hieraan is in 2020 verder invulling gegeven. In het werken aan kwaliteit blijven we scherp door anderen mee te laten kijken in onze organisatie. Deze externe blik helpt ons om goede voorbeelden en blinde vlekken te ontdekken. In september 2020 voerde Certificatie in de Zorg de jaarlijkse externe audit uit. Op het gebied van duurzaam ondernemen en effectief organiseren willen we in 2021 onder meer werken aan: •

Vergroten bewustwording rondom het thema duurzaamheid

Omgaan met corona 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Vooraan in dit rapport hebben we een hoofdstuk opgenomen waarin we de context, onze aanpak en de belangrijkste opbrengsten van ons werk in coronatijd beschrijven.

8


kwaliteitsrapport | Aveleijn

9


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Over Aveleijn Ontmoeten

Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en

Oprecht contact en aandachtig luisteren

advies aan mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met circa 80 locaties in alle Twentse gemeenten en in de gemeente Berkelland zijn we regionaal sterk verankerd. Vanuit kleinschalige voorzieningen sluiten we aan bij wat er leeft in de wijk of de lokale

kernwaarden

gemeenschap. Meer dan 2700 mensen van alle leeftijden ontvangen ondersteuning van Aveleijn. Ruim 2000 medewerkers zetten zich dagelijks in om bij te dragen aan een leven vol betekenis voor de cliënt. We zijn heel dankbaar dat we daarbij mogen rekenen op de hulp van ongeveer 800

Ontwikkelen

Ondersteunen

Elke dag een stap in jouw levensverhaal

Oplossingsgericht, professioneel en samen

vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor cliënten en medewerkers.

Onze missie: Leven vol betekenis Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Deze laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanuit onze missie helpen we mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven te ervaren.

Leven vol betekenis

Een leven waarin je van betekenis bent: • omdat je er bent, door wie je bent, omdat je iets betekent voor een ander; • omdat je iets bijdraagt door wat je doet.

Ik doe er toe

ik draag bij

: Een leven waarin je betekenis ervaart • door te genieten van wat het gewone en het goede leven te bieden heeft; • door leuke dingen te doen en ervaren, door mee te kunnen doen. Ik voel me goed

Ik ervaar mooie dingen

Wereld zonder verschil Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin autonomie en waardigheid de uitgangspunten zijn voor een leven vol betekenis. Een maatschappij waarin iedereen meetelt en meedoet. Onderzoek laat zien dat we hierin maatschappelijk nog een lange weg te gaan hebben. Bij Aveleijn strijden we voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Dit doen we door zichtbaar te zijn in de (regionale en lokale) samenleving en mensen met een verstandelijke beperking te helpen hun stem te laten horen. We benutten ervaringsdeskundigheid en ondersteunen cliënten bij het maken van persoonlijke keuzes in hun leven. Aveleijn staat voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. We geloven in een Wereld zonder verschil: iedereen is anders, juist daarin zijn we gelijk. www.wereldzonderverschil.nl

10


omgaan met corona | kwaliteitsrapport | Aveleijn

OMGAAN MET CORONA 11


Aveleijn | kwaliteitsrapport | omgaan met corona

1. Omgaan met Corona De uitbraak van het coronavirus veranderde de wereld van onze cliënten en verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Vertrouwde routines en patronen werden doorbroken, nieuwe dilemma’s dienden zich aan. Zorgen voor medische veiligheid van onze kwetsbare cliënten en medewerkers enerzijds. Anderzijds het besef dat sociaal contact, nabijheid en vrijheid belangrijke waarden zijn voor leven vol betekenis. We hebben ingewikkelde afwegingen moeten maken. Daarbij hebben we ons ingezet om persoonsgericht de kwaliteit van bestaan voorop te zetten. In dit hoofdstuk schetsen we de context waarbinnen we werkten in 2020 en wat onze aanpak was.

Saai, geen werk 1,5 meter regel Wat een pokketijd

CORONA :-( Samen buiten zitten Tijd voor hardlopen Zorgen voor het buurhondje

CORONA :-) 12


omgaan met corona | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Aanpak

Impact op cliënten en zorg

Crisisorganisatie

Uitbraak op locaties

Toen de eerste berichten over corona in Nederland ons

Begin maart brak het virus uit op twee locaties, in Denekamp

bereikten eind februari, richtten we het CoronaCrisisTeam (CCT)

en in Oldenzaal. Onder andere door compartimenteren is

in. Dit team zette de (snel wijzigende) externe omstandigheden

verdere verspreiding binnen het cluster tegengegaan. Dit

en maatregelen om in passende interventies voor Aveleijn. Vrij

neemt niet weg, dat we al relatief vroeg in de crisis vier cliënten

snel daarop volgde het CoronaOndersteuningsTeam (COT) dat

verloren hebben aan het virus. Dit kwam hard aan bij familie,

de organisatie en uitvoering van beleid op zich nam. Het COT

medebewoners en medewerkers. Extra verdrietig was het dat

stond tot aan de zomer 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat

we ook bij het afscheid gebonden waren aan de opgelegde

om managers en gedragswetenschappers te ondersteunen

maatregelen.

bij praktische vragen. Op de locaties coördineerden de LokaleCoronaTeams (LCT) de uitvoering van de maatregelen.

Mondkapjes In de vervolgfase van de crisis kregen onze cliënten te maken

Maatregelen, informatie en beschermingsmiddelen

met een mondkapjesplicht voor henzelf en hun begeleiders.

Deze eerste periode stond in het teken van beperken

Veel cliënten lieten weten dat dit de maatregel was waar ze het

van het bezoek op woonlocaties, het tijdelijk sluiten van

meest last van hadden.

dagbestedingslocaties en het verspreiden van informatie over algemene hygiënemaatregelen. Tijdens de eerste golf in

Bezoekregels, dagbesteding op woonlocatie en online

maart was onze sector regionaal en landelijk onderbelicht. In

activiteiten

de richting van andere partijen maakten we ons (samen met

De strenge bezoekregels, de sluiting van de

andere VG-organisaties) hard voor het verkrijgen van voldoende

dagbestedingslocaties en het wegvallen van activiteiten of

persoonlijke beschermingsmiddelen en testmogelijkheden.

evenementen tijdens de lockdown had veel impact op het leven van cliënten. De reacties waren wisselend. Sommige

Toerusting en samenwerking

cliënten ervaarden meer rust, terwijl bij andere cliënten de

In de zomerperiode nam het aantal besmettingen flink af en

spanningen juist opliepen. Vrienden en familie niet meer

zijn veel maatregelen versoepeld. Door de kennis en ervaringen

kunnen ontmoeten viel veel cliënten en hun dierbaren zwaar.

die we in het voorjaar opdeden, waren we beter voorbereid

Met de inzet van beeldbellen en het inrichten van coronaproof

op de tweede golf in het najaar. Documenten, informatie en

ontmoetingsplekken zoals de Kuierdeur of tuinhuisjes, konden

richtlijnen zijn buiten en binnen Aveleijn meer gestructureerd

cliënten toch in contact blijven met anderen. Medewerkers,

beschikbaar via vaste kanalen, op vaste momenten. We

maar ook verwanten, vrijwilligers, buren en andere organisaties

stelden een commissie Infectiepreventie in en ontwikkelden

spanden zich in om cliënten en collega’s een hart onder de

een scholingsprogramma om medewerkers nog beter toe

riem te steken. Dagbesteding en activiteiten werden op de

te rusten in het omgaan met corona. De VG-sector is door

woonlocaties of online georganiseerd.

goede (regionale) samenwerking tussen zorgorganisaties en de branchevereniging VGN beter in beeld. Vanaf het begin

Ambulante ondersteuning en behandeling

van de zomer zijn er voldoende PBM en testmogelijkheden, de

De ambulante begeleiding en behandeltrajecten liepen in

dagbestedingslocaties bleven open tijdens de tweede lockdown

het voorjaar van 2020 vertraging op door de maatregelen.

in december en er was oog voor mantelzorg.

Thuisbezoeken en therapiesessies werden waar mogelijk vervangen door online afspraken. Per situatie werd beoordeeld

Vaccinatieprogramma

waar fysieke bezoeken noodzakelijk en mogelijk waren.

De start van het vaccinatieprogramma markeert een nieuwe

Sommige cliënten voelden zich alleen of onrustig doordat

fase in deze crisis. Eind december ontvingen we de eerste

de begeleider ineens niet meer langs kwam of behandeling

berichten hierover. De cliënten die op grond van een Wlz

werd uitgesteld. Het aantal aanvragen bij ons Behandel- en

indicatie verblijven op een woonlocatie van Aveleijn, worden

Adviescentrum is in 2020 met 20% gestegen. Ook is er een

eind januari en begin februari 2021 als eerste gevaccineerd. De

wachtlijst ontstaan, we werken eraan om deze terug te dringen.

huisarts van de cliënt verzorgt de vaccinatie met het Moderna

op de woonlocaties of online georganiseerd.

vaccin. Medewerkers worden vanaf begin februari 2021 uitgenodigd een afspraak voor vaccinatie te maken bij de GGD.

13


Aveleijn | kwaliteitsrapport | omgaan met corona

Creatieve initiatieven Online bingo en crea-les Via een livestream op Facebook konden cliënten de bingo, de crea-les en allerlei andere activiteiten volgen. Het is zeer waarschijnlijk dat ook na de crisis de online bingo blijft bestaan!

Ramen lappende clowns en tuinconcerten Verkleed als clown gingen een aantal collega’s verschillende locaties langs om afleiding en vrolijkheid te brengen. Ook was er op veel locaties muzikaal vermaak om de cliënten op te beuren. Telefoonleijn Cliënten konden van maart tot en met december bellen met de Telefoonleijn, gewoon voor een praatje.

Radio Aveleijn Tijdens de decembermaand werd er toch gezorgd voor saamhorigheid met een meerdaagse radioshow. Collega’s werden in het zonnetje gezet, plaatjes Kuier’n met familie en vrienden

aangevraagd en mooie prijzen verdeeld!

‘Kuieren’ betekent in het Twents ‘praten’. Door allerlei deuren, ruimtes of ingerichte hoekjes konden bewoners van Aveleijn locaties toch ‘offline’ en op 1,5 meter afstand met familie en vrienden kletsen.

Spandoeken, posters en stoepkrijttekeningen Dit spandoek maakten de bewoners van locatie Tuindorpstraat op eigen initiatief. Ook vanuit de buurt kregen we allerlei lieve berichten. 14


omgaan met corona | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Eenzaamheid in de coronatijd.... Ik ben Stephanie, 43 jaar en woon nu 3 jaar

Ik heb in die tijd veel gesprekken gehad met

binnen Aveleijn. Ik ben al 13 jaar gelukkig

mijn gedragswetenschapper en met mijn

getrouwd met mijn man Stephan, die

begeleiders en dat luchtte wel een beetje

woont in een andere instelling. Om de week

op.

zien we elkaar in het weekend. Dan is het altijd heel fijn om

Op 13 mei 2020 mocht ik eindelijk weer naar

bij elkaar te zijn en om samen leuke dingen

Stephan toe. We waren allebei hartstikke

te doen.

blij om elkaar weer te zien. We kwamen naar elkaar toe lopen, we moesten huilen

Op 15 maart 2020 zou ik op bezoek gaan

toen we elkaar zagen

bij Stephan, maar kreeg toen te horen dat

en hebben elkaar wel stiekem heel snel een

dit niet mocht vanwege het coronavirus. Ik

kus en knuffel gegeven terwijl dat eigenlijk

was kwaad en verdrietig. Ik zag anderen van

niet mocht.

mijn groep wel naar huis gaan voor langere periode en vond dat niet eerlijk. Ik had het

Het was al met al zo’n onzekere tijd voor

gevoel dat anderen werden voorgetrokken.

ons, vooral omdat we niet wisten wanneer

Het nadeel voor ons was dat Stephan

en of we elkaar nog zagen.

ook te maken had met de regels van zijn

Een tip voor alle instellingen is dat als er

instelling. We konden hierdoor maanden

nog weer een lockdown komt, zorg dan dat

lang niet bij elkaar op bezoek komen. Ik

getrouwde stellen in ieder geval

werd hier behoorlijk depri en chagrijnig van.

bij elkaar kunnen zijn.

Beeldbellen vonden we allebei erg irritant om te doen.

15


Aveleijn | kwaliteitsrapport | omgaan met corona

Impact op personeel en werk Ziekteverzuim Hoewel het ziekteverzuim nauwelijks steeg en niet afweek van voorgaande jaren, kenden we ook onder de collega’s besmettingen met het virus. Bij sommigen was het verloop

“We hebben ontdekt dat ons team stabiel is en in staat is om dit soort situaties op te vangen. we zijn nuchter en dat scheelt. ook zijn we veel creatiever geworden in het bedenken van oplossingen”

ernstig. Gelukkig zijn er geen collega’s overleden door corona. Er waren zorgelijke momenten in persoonlijke situaties, die ook

In de zomer was de situatie naar omstandigheden rustig

weerslag hadden op de directe collega’s in het team. Op enkele

en konden we iets ontspannen. Toch bleek voor een aantal

plekken ontstonden er knelpunten in de roosters, bijvoorbeeld

collega’s de vakantie niet voldoende om te herstellen van

door de beperkte testcapaciteit tijdens de eerste golf en

de vermoeidheid. Voor hen hebben we diverse hulplijnen

quarantainemaatregelen. Met regionale of bovenregionale

beschikbaar gesteld, waaronder een externe coach om mee te

roostering en een eigen teststraat hebben we dit op kunnen

praten.

vangen. Thuiswerken Saamhorigheid en vermoeidheid

Het advies om waar mogelijk thuis te werken is breed

De crisis is door iedereen anders beleefd. Er waren zorgen, over

opgevolgd. Ook de ervaringen met het thuiswerken lopen

cliënten en over de eigen gezondheid (of over familie). Er was

uiteen. Positief was dat er geen reistijd is, het beeldbellen is

ontregeling, voor sommigen was de werkdruk hoog, vooral

efficiënt en voor sommigen was het thuiskantoor een rustige,

op locaties waar besmettingen waren. Anderen zaten ineens

prima werkplek. Duidelijk is dat het voor een deel van de

thuis en kregen te maken met thuisonderwijs. Collega’s van

medewerkers tot extra belasting heeft geleid. Bijvoorbeeld door

de gesloten dagbestedinglocaties gingen aan de slag op de

de combinatie van werk en het verzorgen van thuisonderwijs

woonlocaties. Door de grote diversiteit binnen Aveleijn waren

voor basisschoolkinderen. Of door een verstoorde privé-werk

de gevolgen heel verschillend voor mensen. Wat we ook in bijna

balans. Ook missen de thuiswerkers het contact met collega’s.

elke evaluatie of reflectie terug horen is dat er een sterk gevoel

In overleg met leidinggevenden kon een deel van deze groep

van saamhorigheid en teamspirit was.

(met in achtneming van de maatregelen) afwisselend op kantoor werken.

16


omgaan met corona | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Najaar 2020 Leren van corona

omstandigheden. Met de CCT – LCT – ondersteuningsstructuur

Op verschillende manieren hebben we de impact van de

zo dicht mogelijk bij cliënten en collega’s georganiseerd. Dit

coronacrisis onderzocht en ervaringen beschreven om van te

gaf teams de ruimte om te handelen naar eigen professioneel

leren. Het CCT wendde de relatief rustige zomerperiode aan

inzicht, passend bij de doelgroep en situatie op locatie.

hebben we de uitvoering van coronabeleid met heldere kaders

om de werking van de crisisorganisatie te evalueren. Naast een interne evaluatie (ook onder de LCT’s), hebben we samen met een crisiscoördinator van de GHOR het verloop van de eerste golf binnen Aveleijn geëvalueerd. In diezelfde periode startten we een breder intern actieonderzoek naar de beleving van begeleiders, managers en stafmedewerkers. Hierin zijn ook de ervaringen van cliënten en verwanten meegenomen die door ons team van ervaringsdeskundigen is uitgevraagd. De afdeling Zorg Ondersteuning en Behandeling heeft de kwalitatieve impact op cliënten in beeld gebracht. In de loop van het jaar hebben veel teams in reflectiesessies en tijdens de waardenweken met elkaar stil gestaan bij de impact van corona. Al deze leerervaringen zijn gestructureerd opgehaald, beschreven en gedeeld. Een samenvatting van de belangrijkste dilemma’s, inzichten en opbrengsten: 1. Elkaar opnieuw ontmoeten draagt bij aan het maken van goede afwegingen In nagenoeg alle gesprekken en reflecties werd het (opnieuw) ontmoeten van de cliënt, het individuele maatwerk als kern van het werk in coronatijd aangeduid. Begeleiders, cliënten en

3. Samenwerking wonen en dagbesteding is versterkt

verwanten hebben elkaar op een andere manier leren kennen.

Dagbesteding bieden op de woonlocatie leverde een meer

De 1,5 meter afstand en de strenge bezoekregels zijn aan

vloeiende samenwerking en meer onderlinge solidariteit op

cliënten vaak lastig uit te leggen. We moesten ingewikkelde

tussen de teams van wonen en dagbesteding. Collega’s geven

afwegingen maken: zorgen voor medische veiligheid enerzijds

aan meer inzicht in elkaars expertise te hebben en samen een

en oog houden voor de nabijheid en sociale contacten die onze

completer beeld van de cliënt te hebben gekregen.

cliënten zo nodig hebben anderzijds. Onderweg ontdekten we meer veerkracht bij cliënten dan vooraf verwacht. Op meerdere

4. Zorgen voor elkaar in tijden van crisis

plekken werden cliënten zelfstandiger door de maatregelen.

In een tijd waarin iedereen alles op alles zet om goede zorg

Ook kregen cliënten meer rust door de lockdown. Aan de andere

te bieden, is het belangrijk om ook goed voor jezelf en voor

kant ervaarden sommige cliënten juist meer spanning en waren

elkaar te zorgen. Managers op de locaties waren het eerste

er meer gedragsproblemen door de ontregeling. We hebben

aanspreekpunt voor medewerkers en verantwoordelijk

algemene landelijke maatregelen steeds zo goed mogelijk

voor persoonlijke aandacht. De behoefte hieraan en hoe de

vertaald naar persoonlijke behoeften en mogelijkheden.

persoonlijke aandacht ervaren is, loopt uiteen. Er is in 2020 ruim

“Ik heb 75 kleurplaten gemaakt voor het tijdschrift Schik gemaakt. Daar ben ik heel trots op. Samen met mijn begeleidster heb ik daar spullen voor gekocht. Dat was erg top.”

ingezet op nazorg en initiatieven om met elkaar in verbinding te blijven. Zoals de telefonische hulplijn waar medewerkers naar toe konden bellen om te praten met een coach, de community corona op het portaal waar collega’s onderling veelvuldig ervaringen, tips en hulp met elkaar deelden of het zomerpakket met daarin een abonnement op een tijdschrift

2. Uitvoering van beleid lokaal en dichtbij de cliënt

voor ontspanning. Ook de verschillende online events met

organiseren geeft ruimte voor persoonlijk maatwerk

daarin webinars als ‘Gelukskunde’ van Mirjam Spitholt en ‘Wat

Ook in crisistijd hebben we vastgehouden aan onze

doet de lockdown met je brein’ van Erik Scherder werden goed

besturingsfilosofie om zoveel mogelijk recht te doen aan lokale

bezocht en gewaardeerd.

17


Aveleijn | kwaliteitsrapport | omgaan met corona

5. Digitale vaardigheden en het gebruik van technologische

waren van de maatregelen en dat ze de snelheid van schakelen

toepassingen namen een vlucht

en communiceren waardeerden. We hebben hiervan geleerd

Het beeldbellen is in bijna elke terugblik benoemd als positieve

dat ten tijde van een crisis als deze we informatiemanagement

ontwikkeling die medewerkers willen vasthouden. Het

en crisiscommunicatie als gescheiden gebieden willen beleggen.

scheelt reistijd en het overleg verloopt efficiënter. Een goede afwisseling is essentieel. Te lang en veel beeldbellen zorgt

7. Advies en medezeggenschap in crisistijd

ook voor vermoeidheid. Ook hebben we ons bekwaamd in

In deze langdurige crisis was er telkens weer een nieuwe

online leren en online events organiseren en bezoeken. Voor

werkelijkheid. Nieuwe maatregelen gingen vaak per direct in op

cliënten was het heel waardevol om via beeldbellen familie

grond van een noodverordening (bijvoorbeeld het thuiswerken

en vrienden te blijven zien. Technologische toepassingen als

en sluiting van de dagbestedingslocaties). Dit maakte het steeds

een beweegvloer, interactieve fiets of games zijn door veel

niet mogelijk om deze besluiten ter advisering of instemming

locaties aangevraagd. Ook hebben cliënten en medewerkers

aan de medezeggenschapsorganen voor te leggen zoals we

via beeldbellen mee kunnen doen in (ICT) projecten. Zoals het

gewend zijn. De Raad van Bestuur heeft de OR, Centrale

project cliëntportaal of het project over beeldzorg zelf.

Verwantenraad, Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht periodiek bijgepraat. Bij versoepelingen vroegen we hen om

6. Crisisinformatiemanagement en crisiscommunicatie zijn

advies of instemming.

twee verschillende gebieden Vooral tijdens de eerste golf in het voorjaar kwam er elke dag

8. Samenwerken in de regio

nieuwe informatie en werden landelijke maatregelen in snel

Door goed samen te werken met andere (zorg)organisaties,

tempo ingevoerd. Soms veranderden per dagdeel de richtlijnen.

GHOR, GGD, huisartsen en bestuurlijke betrokkenheid in het

De vertaling van deze richtlijnen voor de VG-sector door de

ROAZ zijn we beter voorbereid op verschillende scenario’s.

brancheorganisatie VGN, kwam daar achteraan. Dit zorgde

Zo hebben we het initiatief genomen om gezamenlijk een

ervoor dat medewerkers informatie niet altijd duidelijk en

cohortafdeling, een eigen teststraat en verpleegkundige

eenduidig vonden. Zij ervaarden wisselend beleid en er waren

voorwacht in te richten. Hierdoor konden begeleiders snel en

veel vragen. Wel blijkt dat medewerkers goed op de hoogte

adequaat inspelen op medische situaties.

Waarderen Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden • • • •

Cliënten steeds opnieuw ontmoeten om ook in crisistijd persoonsgerichte zorg te blijven bieden. De weerbaarheid en creativiteit van cliënten, verwanten, collega’s en vrijwilligers. Ieders inzet om voor elkaar te zorgen en constructief samen te werken. De inzet en het snel eigen maken van digitale vaardigheden en technologie, waardoor cliënten en collega’s in contact met anderen bleven. • Samenwerken in de regio heeft bijgedragen aan meer zichtbaarheid en zorgvuldige voorbereiding op verschillende scenario’s.

Leren Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen • Informatiemanagement en crisiscommunicatie zijn twee verschillende gebieden, deze willen we in tijden van crisis apart van elkaar beleggen. • Beschrijven hoe we in langdurige en/of complexe crisissituatie omgaan met formele besluitvormingsprocessen rondom advies en medezeggenschap. • Onderzoeken hoe leiderschap op afstand is gegaan en ervaren.

Dilemma’s waar we voor stonden: • Generieke maatregelen versus persoonlijk maatwerk

• 1,5 meter afstand en bezoekregeling versus nabijheid, vrijheid en sociale contacten • Medische veiligheid versus de noodzaak voor behandeling

18


leven vol betekenis | kwaliteitsrapport | Aveleijn

LEVEN VOL BETEKENIS 19


Aveleijn | kwaliteitsrapport | leven vol betekenis

2. Leven vol betekenis Het samenspel tussen begeleider en cliënt is het startpunt voor goede ondersteuning bij leven vol betekenis. We investeren in een gelijkwaardige relatie met de cliënt en zijn dierbaren door aandachtig naar hen te luisteren en nauw samen te werken. Onze inzet is erop gericht mensen te versterken in hun relaties en hun leven binnen verschillende gemeenschappen. Door het werken vanuit waarden leren we klein en precies te kijken naar wat lukt en wat moeilijk is. De vraag is steeds opnieuw: wat staat er op dit moment, in deze situatie, voor deze persoon op het spel? Mensenwerk is maatwerk. Onze focus in 2020

Kernwaarden als kompas in een turbulente tijd De waardenweken die we organiseerden in het najaar gaven ruimte voor reflectie, richting en inspiratie in crisistijd. De webinars en lokale gesprekken droegen bij aan verbondenheid met elkaar.

Elkaar blijven inspireren De ambassadeur heeft samen met de manager en gedragswetenschapper verschillende bijeenkomsten op de eigen locatie voorbereid. Zij gingen aan de hand van nieuwe tools met collega’s in gesprek over het waardenwerk binnen de eigen context.

Meer waarden, meer kwaliteit Onze missie en kernwaarden zijn het fundament van het ondersteuningsplan van de cliënt en van onze kwaliteitssystemen. De verbinding tussen onze kwaliteit(systemen) en de bedoeling van ons werk is in 2020 verscherpt.

Gemeenschapsvorming als aanvullend accent Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen en gemeenschappen. Veel van onze bewuste en onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hierin hun oorsprong. We startten dit jaar met het verkennen van gemeenschapsvorming en hoe dit kan bijdragen aan leven vol betekenis.

20


leven vol betekenis | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Kernwaarden als kompas in een turbulente tijd

en de manager stimuleren zij het werken vanuit de bedoeling

In woeste wateren is een goed kompas onontbeerlijk. Dat bleek

op de locatie. In 2020 hebben ambassadeur, manager en

wel uit de inzichten en ervaringen die we hebben opgedaan

gedragswetenschapper samen het lokale programma tijdens

tijdens de waardenweken die we organiseerden in het najaar

de waardenweken vormgegeven. Zij kunnen hierbij gebruik

van 2020. Middenin een hele hectische tijd door Corona, vonden

maken van een veel verschillende ondersteuningsmiddelen en

veel collega’s toch momenten om samen stil te staan bij de

werkvormen. Dit jaar zijn er de zijn een aantal nieuwe tools

bedoeling van ons werk. Juist wanneer routines wegvallen en veel

ontwikkeld:

afwegingen gemaakt moeten worden, is het waardenwerk een houvast en geeft het ons richting.

Thermometer waardenwerk De kernwaarden zijn omschreven in concrete gedragingen.

Van 19 oktober t/m 9 november 2020 organiseerden we

Het is een tool die helpt om het gesprek te voeren over waar

(binnen de geldende RIVM-maatregelen) de Waardenweken.

je als team staat in het waardenwerk. Om de samenwerking

Het programma bestond uit verschillende onlinebijeenkomsten,

te bevorderen is gevraagd aan de ambassadeurs om

webinars en teamgesprekken, verspreid over meerdere weken en

deze tool te gebruiken in gesprek met de managers en

binnen de eigen lokale context georganiseerd. In plaats van grote

gedragswetenschapper.

fysieke bijeenkomsten werd het zo een inspiratie aanbod op maat.

Iedereen kon er op zijn of haar eigen manier aan mee doen.

Pocketversie ‘Je bent het waard’ Een handzame afgeleide van en beknopt vervolg op het boek ‘Je bent het waard’ uit 2018. In dit klein formaat naslagwerk

Het (voornamelijk online) programma bestond onder meer uit:

beschrijven we waar we voor staan bij Aveleijn, hoe we kijken

Webinar van Simon van der Weele over afhankelijkheid in de

en hoe we daar invulling aan geven. Bekijk de digitale versie

zorgrelatie;

van het boekje

• •

Webinar van Mirjam Spitholt over werken vanuit geluk (en

Prezi presentatie

hoe doe je dat in Coronatijd?);

Een uitgebreide presentatie voor het kernteam waardenwerk,

Digitale reflectiebijeenkomsten op locatie met de eigen

ambassadeurs of praktijkleiders waarmee zij het

ambassadeurs waarin de pocketversie ‘Je bent het waard’

organisatieverhaal kunnen vertellen aan de hand van

werd besproken;

verschillende thema’s en zienswijzen.

Teambijeenkomsten op locatie, begeleid door ambassadeurs. De meest genoemde onderwerpen van gesprek:

We hebben de waardenweken geëvalueerd door middel van een

samenwerken in de driehoek en oog voor de unieke mens;

enquête onder de ambassadeurs. De opbrengsten en inzichten uit

Reflectiesessies met de ondersteunende diensten, begeleid

de teamgesprekken zijn verzameld en gedeeld. Uit de uitkomsten

door kernteam waardenwerk.

blijkt dat het waardenwerk ons geholpen heeft bij het maken

“Als stafmedewerker moet je ook steeds bewust stilstaan bij hoe we toegevoegde waarde hebben voor de cliënt. Dat helpt ook om te prioriteren. Doen we de juiste dingen en doe we ze goed? We willen elkaar hier meer op gaan bevragen en elkaar zo helpen de verbinding te maken en meer momenten van bezinning in te lassen.”

van keuzes, bespreken van dilemma’s en maken van goede afwegingen in crisistijd. Er waren ook teams en locaties waar het door de coronahectiek niet is gelukt om mee te doen met de waardenweken. Wil je meer weten over de opbrengsten van de waardenweken? Bekijk dit filmpje! Meer waarden, meer kwaliteit

Elkaar blijven inspireren

Een belangrijk principe van onze professionaliteit is: wie stopt met

Het organiseren van waardendagen (of dit jaar: weken) is een van

verbeteren houdt op met goed te zijn. We verbeteren onze zorg

de manieren binnen Aveleijn om samen stil te staan bij wat ons

en ondersteuning systematisch. Dat doen we door teamreflecties

beweegt en hoe we bijdragen aan leven vol betekenis. Het doel

uit te voeren, verbeteracties in gang zetten, periodiek te

van de waardenweken in 2020 was het meenemen van nieuwe

evalueren en onze werkwijze waar nodig steeds bij te stellen.

medewerkers in onze visie en manier van werken, het opfrissen

We hanteren daarbij de uitgangspunten van het Kwaliteitskader

van de basis en verdiepen op lokale onderwerpen.

Gehandicaptenzorg.

Ambassadeurs van het waardenwerk zijn belangrijke dragers

In 2020 hebben we een aantal stappen gezet om de uitkomsten

van ons gedachtengoed. Samen met de gedragswetenschapper

uit onze kwaliteitssystemen te verankeren in onze jaarplancyclus.

21


Aveleijn | kwaliteitsrapport | leven vol betekenis

Hierdoor worden de effecten van kwaliteitsverbetering meer

Veel van onze bewuste en onbewuste overtuigingen, gedragingen

zichtbaar en kunnen we deze beter delen met elkaar.

en patronen vinden hierin hun oorsprong. We kijken daarom systemisch naar mensen en dynamieken in relaties. Cliënten,

We hebben een nieuwe vorm van teamreflectie ontworpen

begeleiders, verwanten, vrijwilligers, iedereen maakt vanuit zijn

waarin teams met elkaar in gesprek gaan over het werken vanuit

eigen rol gelijkwaardig deel uit van de gemeenschap waarin zij

waarden. Iedereen voert in 2021 een teamreflectie uit volgens

zich samen bevinden. We startten dit jaar met het onderzoeken

deze nieuwe methode.

van gemeenschapsvorming en hoe het kan bijdragen aan leven vol betekenis.

Er is in 2020 een pilot Rijker Verantwoorden gestart. Hiermee verantwoorden we ons door middel van cijfers, verhalen, beeldmateriaal en dialoog. W ​ e verantwoorden ons aan de groep mensen voor wie het resultaat belangrijk is. We gaan dit in 2021 verder vormgeven en inzetten. Gemeenschapsvorming Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen en gemeenschappen: •

Natuurlijke gemeenschap (gezin, familie);

Organisatorische gemeenschap (zoals werk, dagbesteding,

“Een van de cliënten was vaak agressief. Om hem beter te leren kennen ging ik met hem in de auto naar de plek waar hij opgegroeid is. Zijn ouderlijk huis bleek een grote boerderij te zijn. Tijdens dat bezoek vertelde hij over zijn jeugd. Wat mij deed beseffen dat er een groot verschil is tussen de letterlijke ruimte en vrijheid die hij vroeger had en die hij nu heeft in zijn omgeving. We hebben toen met best wat lef gekozen om hem meer los te laten. Dit pakt heel goed uit, we hebben beter contact met hem en er is minder agressie.”

woonlocatie); •

Persoonlijke gemeenschap (zoals je vriendenclub).

Waarderen Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden • Medewerkers raakten geïnspireerd door online bijeenkomsten en hebben ideeën gekregen om ook in coronatijd te werken aan het waardenprogramma in de praktijk. • Medewerkers hebben een naslagwerk waarin ze snel en makkelijk terug kunnen zien hoe we werken met waarden en kunnen er woorden aan geven.

Leren Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen • Effecten van waardenwerk zichtbaar maken voor elkaar door de methodische verbetercyclus. • De ondersteunende diensten geven invulling aan werken met waarden en dragen bij aan kwaliteitsbewustwording. • Verkennen van de toegevoegde waarde van gemeenschapsvorming.

Verbeteren Vanuit een knelpunt of noodzaak • We nemen nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag mee in het werken met waarden en hoe zij van daaruit bijdragen aan leven vol betekenis. • Iedere cliënt krijgt de best mogelijke ondersteuning, omdat we de werkzame bestanddelen uit succes- en leerervaringen halen, vastleggen en delen met elkaar.

22


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

WERK DAT DEUGT 23


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

3. Werk dat deugt We vinden het belangrijk dat de mensen die we ondersteunen zich gezien en gehoord voelen. Dat doen we vooral door goed te luisteren en te kijken. Goede ondersteuning is maatwerk in het moment. We vragen door, vangen signalen op, stemmen op elkaar af, stellen bij waar nodig in overleg met de cliënt en de mensen die voor hem belangrijk zijn. Steeds opnieuw. Vanuit een gelijkwaardige relatie willen we samenwerken aan een leven vol betekenis.

Onze focus in 2020 Systemisch en vanuit gelijkwaardigheid kijken Ieder mens maakt gelijkwaardig deel uit van verschillende systemen of gemeenschappen, zoals je gezin, werk of je vriendenclub. Veel van onze bewuste en onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in deze systemen. We kijken daarom steeds beter systemisch naar mensen en dynamieken in relaties.

Methodisch werken in het Ondersteuningsplan Methodisch werken in het ondersteuningsplan (OP) is de basis van onze zorg en ondersteuning aan cliënten. Dromen, wensen en mogelijkheden veranderen voortdurend en het OP verandert steeds mee.

E-health en Innovatie Zorgtechnologie is steeds meer onderdeel van het leven van onze cliënten en het werkproces van onze medewerkers. Het beeldbellen is nu niet meer weg te denken en er was er een flinke toename van de vraag naar interactieve toepassingen.

Betekenisvol meedoen Onder het motto ‘Wereld zonder Verschil’ werken we eraan om cliënten te versterken in hun relaties en hun leven binnen verschillende gemeenschappen. Door ervaringsdeskundigheid te bevorderen verstevigt de persoonlijk kracht en positie. Dit helpt om mee te kunnen doen in een inclusieve maatschappij.

Veiligheid We zijn doorlopend alert op een veilige omgeving voor onze cliënten. Dit jaar stond het thema veiligheid in het teken van verder verbeteren van medicatieveiligheid, implementeren van de Wet Zorg en Dwang en werken aan infectiepreventie.

24


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

4.1 Ervaringen van cliënten

Meedoen in de maatschappij

Ben ik tevreden (BIT)

het meedoen in de maatschappij en het begrijpen van rechten.

Wat een leven vol betekenis is voor iemand en wat hierop van

Cliënten zijn hier tevreden over:

invloed is, dat is heel persoonlijk. Door goed samenspel in de driehoek onderzoeken we wat voor de cliënt belangrijk is en

We ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van relaties,

Dat ik mensen om

0

3.3

4

Ik bepaal zelf aan welke activiteit ik meedoe.

0

3.37

4

elkaar in gesprek over alle domeinen van kwaliteit van bestaan

Ik heb genoeg mensen

(Schalock). Actiepunten die uit dit onderzoek naar voren

0

3.36

4

ik terecht kan voor hulp of advies

bijdraagt aan de kwaliteit van zijn leven. Om deze ervaringen in beeld te brengen hebben we gekozen voor het instrument Ben Ik Tevreden (BIT). Dit dialogische instrument zetten we jaarlijks in. De cliënt (en/of zijn verwant) en de begeleider gaan met

komen kunnen we gelijk in het ondersteuningsplan verwerken. Hierdoor werken we methodisch aan de ontwikkeling die de cliënt belangrijk vindt.

In veel verhalen van cliënten komt het belang van betekenisvolle contacten terug. Een aantal cliënten vertelt last

Het BIT gesprek is vooral waardevol voor de cliënt persoonlijk.

te hebben gehad van de coronamaatregelen. Zij misten andere

Op locatie en organisatieniveau onderzoeken we welke lessen

mensen, sport en de mogelijkheid om iets te ondernemen:

er achter de individuele verhalen zitten. Hieronder lichten we de

‘Ik wil graag weer een visje eten op de markt’.

gespreksuitkomsten op drie thema’s uit. Wat opvalt ten opzichte van vorig jaar is dat cliënten meer Zelfstandigheid

tevreden zijn over contacten via internet en social media. Het

Dit thema gaat over persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling.

lijkt erop dat de coronamaatregelen mensen heeft geprikkeld

We helpen cliënten hun zelfstandigheid te vergroten door te

om op een alternatieve, online manier sociale contacten te

motiveren, prikkelende ervaringen te bieden en vaardigheden

onderhouden.

te leren. Uit de gespreklijst blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de verschillende aspecten die binnen deze

Cliënten vinden dat de begeleider goed luistert en rekening

domeinen aan de orde komen. Voorbeelden zijn:

houdt met hun wensen. Hierover zijn zij heel erg tevreden. Dat geldt ook voor het hebben van een eigen plek waar niet

Ik doe wat ik kan.

0

3.37

4

Ik bepaal zelf aan welke activiteit ik meedoe.

0

3.4

4

iedereen zomaar binnenkomt. Welbevinden Lichamelijk, emotioneel en materieel welbevinden zijn belangrijke voorwaarden voor een goede levenskwaliteit. Cliënten zijn over veel aspecten tevreden, wel zien we op het

Veel cliënten geven aan tevreden te zijn over wat zij nu kunnen

thema welbevinden verschillende uitkomsten:

en dat ze niet direct behoefte hebben om nieuwe dingen te leren. Een aantal cliënten vindt zich daar ook te oud voor.

Hoge score

Andere cliënten geven aan leren belangrijk te vinden. Zij willen bijvoorbeeld kleding leren maken, een trekker rijbewijs halen of een andere taal leren. Veel cliënten zijn trots op ‘dingen die ik zelf kan, doe ik zelf’ en

Ik heb voldoende eigen spullen

0

3.46

4

Ik ben tevreden

0

3.36

4

‘ik maak eigen keuzes’. We zien ook een groot aantal cliënten die het komende jaar juist willen werken aan het vergroten

Cliënten zijn heel erg blij met hun woning en de spullen die zij

van zelfstandigheid. Zij geven aan het lastig te vinden om zelf

hebben. Sommige cliënten geven aan dat hun leefruimte wat

keuzes te maken.

groter zou mogen zijn.

Cliënten hebben het over het algemeen naar hun zin op het werk of bij de dagbesteding. Dit hebben zij in coronatijd gemist.

25


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

Lagere score

In 2021 gaat de kenniskring Systeemgericht werken nog steviger samenwerken met de verschillende programma’s

Ik voel me ontspannen/ rustig

0

Zeggen dat iets dwars zit

0

3.0

4

van begeleiders. Het verkennen van de versterkende werking

Hoeveel ik beweeg

0

3.04

4

vragen als:

2.99

4

en projecten binnen Aveleijn. Zo krijgt het steeds meer een prominente plek in het waardenwerk en de professionalisering van gemeenschapsvorming sluit daarop aan. We onderzoeken

• Veel van de cliënten die hier ontevreden over zijn geven aan hier al stappen in te hebben gezet. Maar voor een groot deel van

gemeenschap? •

hen is het een doel om gezonder te eten, af te vallen, meer te bewegen en beter leren aan te geven wat hen dwars zit. Bij de observatielijst voor EMB-cliënten zien we dat voor een aantal

Wat zijn kenmerken van een krachtige maar niet gesloten Wat maakt dat je wel of niet bij een groep(je) hoort en hoe heb je daar invloed op?

Hoe versterk je jezelf zodat je persoonlijke keuzes kunt maken over waar je deel van uit wil maken?

van hen bewegen, het dag-nachtritme en eigen keuzes maken ingewikkeld is.

Methodisch werken in het ondersteuningsplan Methodisch werken in het ondersteuningsplan (OP) is de basis

Om de tevredenheid van cliënten in de WMO en Jeugdwet te

van onze zorg en ondersteuning aan cliënten. Dromen, wensen

meten hebben we een eigen cliënttevredenheidsonderzoek

en mogelijkheden veranderen voortdurend en het OP verandert

ontwikkeld. Deze zetten we vanaf 2021 in.

steeds mee.

4.2 Persoonsgerichte zorg

In 2019 zijn we een verbetertraject gestart om het methodisch

en ondersteuning

daarmee verder, door Corona helaas iets minder voortvarend

werken in het OP te professionaliseren. In 2020 gingen we dan beoogt. We werkten aan ondersteuning voor medewerkers, zoals het ontwerpen van de methodische cyclus als hulpmiddel:

Systemisch en vanuit gelijkwaardigheid kijken We kijken systemisch naar mensen en dynamieken in relaties. Iedereen maakt vanuit zijn of haar eigen rol gelijkwaardig deel uit van het systeem. Iedereen brengt en haalt. In 2019 zijn we gestart met bijeenkomsten en trainingen Systeemgericht werken (in de driehoek). In 2020 zijn deze trainingen uitgebreid en doorontwikkeld. Naast verschillende teams zijn ook de ambassadeurs waardenwerk, begeleiders uit het project Professionalisering PB-er, behandelaren en gedragswetenschappers geïnspireerd over het systeemgerichte werken. Dit jaar zijn twee systeemtherapeuten gestart. Zij geven verdieping aan de samenwerking in de driehoek en aan het systemisch werken binnen Aveleijn.

“Alles wat je hoort, ziet en voelt zit in jouw systeem. Je begeleider, ouders, broers en zussen, maar ook jouw woonomgeving en de spullen om je heen. Om gedrag beter te begrijpen, kijk ik als systeemtherapeut naar alles wat ooit van invloed op jou was en nu is, hoe je bent en hoe jij je voelt. Door belangrijke mensen en factoren uit je omgeving te betrekken kunnen we samen zoeken naar antwoorden op jouw vragen.”

Er zijn trainers geworven die in 2021 trainingen gaan geven aan de ambassadeurs van het waardenwerk, de taakhouders ECD en de managers. Deze collega’s gaan samen het methodisch werken op de locatie verder ontwikkelen. Ook alle begeleiders krijgen een webinar over methodisch werken in het ECD.

26


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

VGN-werkgroep methodisch werken Aveleijn participeert in de werkgroep methodisch werken van de VGN. In deze werkgroep delen we visie en ervaringen over het methodisch werken als basis voor ontwikkeling en kwaliteit. We dragen bij aan het maken van trainingsmateriaal voor de sector. Door in deze landelijke werkgroep deel te nemen blijven we ook kritisch naar ons eigen proces kijken. Cliëntportaal Om de zeggenschap en regie van cliënten en verwanten te vergroten, hebben wij in 2019 een deel van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) voor hen opengesteld. In 2020 hebben wij deze toegang in het ECD uitgebreid. Via het Cliëntportaal kunnen cliënten en verwanten vrijwel alle informatie inzien die over hen is vastgelegd in het ECD. 36 cliënten en 123 verwanten of vertegenwoordigers van cliënten maakten hier gebruik van. Dit

“Sommige cliënten konden door Corona niet meer bij mij komen. Dan ging ik naar de cliënt toe en deden we al wandelend de gesprekken. Bij een andere client heb ik zelfs EMDR (traumabehandeling met behulp van oogbewegingen) via een beeldscherm gedaan. Ik dacht dat dit heel lastig zou zijn omdat je zo minder grip op het gesprek hebt. Komt er bijvoorbeeld plotseling een hond in beeld. Maar het ging eigenlijk heel goed. De begeleidster was bij haar en vertelde wat ze zag, dat wat ik niet kon zien. Bijvoorbeeld spanning in het lijf, dat zie je via een scherm bijna niet. Ik hoorde later dat ze er enorm mee geholpen was. Met goede afstemming met de client en begeleiding is er dus veel meer mogelijk dan we vooraf hadden bedacht!”

aantal neemt elke week toe. Er zijn voor deze behandelingen wachtlijsten en wachttijden De ervaring van deze eerste gebruikers is dat het cliëntportaal

die variëren tussen de 3 en 6 maanden. Door ons Behandel- en

overzichtelijk is maar dat sommige begrippen onduidelijk zijn. Ook

Adviescentrum beter bedrijfsmatig in te richten, willen we de

geven cliënten en begeleiders aan dat ze het spannend vinden

wachtlijsten verkleinen. In 2021 willen we ook meer zichtbaar

om in het dossier te lezen of laten lezen. Verder vinden cliënten

maken wat de effecten van de behandelingen zijn en hoe

en verwanten het moeilijk om in te loggen. Dit komt omdat het

tevreden de cliënt erover is. Daarnaast krijgt het samenspel

cliëntportaal, vanwege de vertrouwelijke gegevens, goed beveiligd

tussen behandeling en begeleiding meer aandacht.

is. Dit is voor ons belangrijk, we nemen de bescherming van persoonlijke gegevens van onze cliënten zeer serieus. Op basis van de gebruikerservaringen passen we het clientportaal doorlopend aan. Voor ondersteuning bij het inloggen kunnen cliënten en verwanten bij onze helpdesk terecht. Onze ambitie is dat het cliëntportaal de communicatie in de driehoek gaat ondersteunen. We geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Daarom werken we nauw samen met cliënten, verwanten en begeleiders aan het door ontwikkelen van het Cliëntportaal. Behandel en Adviescentrum Aveleijn biedt ondersteuning bij multiproblematiek waarbij, naast een verstandelijke beperking, sprake is van bijkomende problematiek. Zoals een psychiatrische stoornis, onverwerkt trauma, angst - en stemmingsstoornissen of gedragsproblemen. Deze specialistische of complexe behandelingen vallen binnen de expertise van het Behandel- en Adviescentrum van Aveleijn. We merken dat er ook buiten Aveleijn behoefte is aan specialistische zorg. We zetten ons ervoor in dat onze expertise ook extern toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. We zien in 2020 een lichte toename van het aantal mensen van buiten Aveleijn. De meest gevraagde behandelingen zijn op het gebied van trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

27


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

E-health en innovatie

We maken onderscheid in drie soorten beeldbellen:

Zorgtechnologie is steeds meer onderdeel van het leven van onze cliënten en het werkproces van onze medewerkers. Ons living lab

Professioneel (cliënt-medewerker)

is begin 2020 gehuisvest bij de Technologie en Zorg Academie,

Vanaf maart 2020 hebben we veel ervaring opgedaan

een inspiratievolle plek waar de cliëntinnovatoren ook buiten

met het beeldbellen. In het najaar hebben we een nieuwe

Aveleijn voorlichting geven over zorgtechnologie.

applicatie geïmplementeerd voor veilig en professioneel beeldbellen.

Door inzet van (technologische) innovaties bij Aveleijn:

Sociaal (cliënt en netwerk) Ruim 40 iPads zijn op verzoek van locaties ingezet om

• •

Ervaren cliënten meer regie, zelfredzaamheid en invloed op

in contact met familie te blijven. Voor een kwart van de

eigen leven;

gebruikers is er zelfs meer contact met familie dan eerder,

Zijn cliënten meer tevreden over het contact en communicatie met hun omgeving;

• •

bijvoorbeeld omdat zij ver weg wonen of minder mobiel zijn. •

Intercollegiaal (medewerkers onderling)

Voelen cliënten zich fitter, vitaler en veiliger zowel geestelijk

Vanaf maart 2020 hebben we MSteams en Zoom breed

als lichamelijk ;

ingezet binnen Aveleijn. Medewerkers ervaren het als

Ervaren medewerkers minder tijdsdruk en besparen zij tijd.

efficiënt en effectief. Overleggen met een grote groep vraagt wel een andere benadering dan we gewend zijn. Een aantal

Versnelling door Corona

medewerkers is in 2020 getraind in het begeleiden van

In 2020 kwamen veel implementaties en sommige projecten

onlinebijeenkomsten.

in een versnelling door Corona. Zo is het beeldbellen niet meer weg te denken en was er een flinke toename van de vraag naar

De vraag naar interactieve toepassingen steeg vanaf maart 2020

interactieve toepassingen.

en piekte in de zomer tijdens de intelligente lockdown. Iedereen was thuis. Medewerkers waren op zoek naar creatieve oplossingen

Uitleen

Tijdens de coronaperiode kende de uitleen van interactieve toepassingen een flinke piek.

BrainTrainers

en de inzet van zorgtechnologie maakte daar onderdeel vanuit. Toepassingen voor bewegen (zoals Moofi en Qwiek.up), voor

Projectietafels en -vloeren

ontspanning (zoals relaxmaker of qwiek.snooze) of beleving (natuurbeelden van Beterdoorbeeld) werden uitgeprobeerd. iPads voor beeldbellen met familie

Diverse clusters schaften toepassingen aan voor eigen locatie. In 2020 hebben we verschillende individuele vragen van cliënten beantwoord met inzet van zorgtechnologie. Een aantal voorbeelden zijn te vinden op de rechterpagina.

28


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Horloge mijn eigen plan

Zelfredzaamheid

Dit horloge is gekoppeld aan Mijn eigen plan en helpt bij verduidelijken van de dagstructuur.

“Het horloge geeft mij duidelijkheid en rust. Het zorgt ervoor dat ik weet wat ik moet doen. Ik vind het handig dat ik dat kan zien door middel van de plaatjes.” Pillo Games Pillo games is een spel dat bijdraagt aan zelfstandige vrijetijdsbesteding.

“Voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking is het moeilijk om zelfstandig een game te spelen. Met de Pillo kan dit wel, omdat het een groot oppervlakte met sensor heeft, in plaats van een muis of gameconsole. Wat groeien zij hiervan nu ze wel zelf kunnen gamen.”

Contact en communicatie “Bij ons op de Amaliahof kunnen cliënten nu op hun eigen televisie zien welke activiteiten er zijn, leuke foto’s met elkaar delen en films kijken. Wij als redactie runnen het tv-kanaal samen cliënten. Ook in de coronaperiode ideaal om cliënten te informeren over alle maatregelen.”

Eigen TV-kanaal voor een locatie Dit privé kanaal is gericht op de verbinding in de lokale gemeenschap.

Fit en vitaliteit

Serene place  Een belevingsgerichte ruimte waar ouderen

Interactieve fiets

kunnen bewegen, beleven en ontspannen.

Deze fiets stimuleert beweging.

“Cliënten gaan helemaal stralen bij het onderdeel de Wonderfoon. Heel erg leuk om te zien dat sommige cliënten er al zelf gebruik van maken terwijl we nog in de proeffase zitten.”

“Ik fiets zo de hele wereld over! Terwijl ik het anders eigenlijk heel moeilijk vind om te bewegen. Maar zo is het heel leuk want ik het ook samen met anderen doen.” 29


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

4.3 Betekenisvol meedoen Toen Nederland in 2016 het VN-verdrag verdrag voor de rechten

ingewikkeld. We nemen deze signalen ter harte en werken nog

van mensen met een beperking ratificeerde, hebben we dit volop

harder aan het versterken van de persoonlijke kracht en positie

omarmd. Onder het motto ‘Wereld zonder Verschil’ strijden

van cliënten.

we voor een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Binnen en buiten Aveleijn geven we betekenisvol meedoen op allerlei

Dit doen we door zichtbaar te zijn in de (regionale) samenleving,

manieren vorm.

de mensen die we ondersteunen te helpen hun stem te laten horen en ervaringsdeskundigheid te benutten. Alle cliënten en zijn

Maatschappelijk hebben we hierin nog een lange weg te gaan.

dierbaren zijn ervaringsdeskundig.

Eind 2019 publiceerde de Alliantie VN-verdrag een evaluatie van de implementatie van het verdrag in Nederland. De uitkomst was allesbehalve rooskleurig. We sluiten in Nederland nog steeds mensen uit en kansenongelijkheid groeit. Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking is meedoen in de maatschappij

Ervaringsdeskundigheid versterkt Living Lab Interactie op de woon- of dagbestedingslocatie

Naar de TOP

Gericht op versterken van de dialoog in de driehoek en eigen regie

Team SAM Interactie in de maatschappij

Gericht op medezeggenschap op de locatie

Interactie in de persoonlijke ondersteuning

Interactie binnen Aveleijn

Lokale Cliëntenraad

IDOLS (project)

STERK plaats

Gericht op betekenisvol meedoen en zichtbaarheid vergroten.

Gericht op meedenken in beleid en projecten.

Team SAM Centrale Cliëntenraad

In 2021

Living Lab

- vergroten we de bewustwording; - kunnen meer cliënten meedoen; - zorgen we voor een goede matching tussen de vraag en de ervaringsdeskundige.

Niveaus van ervaringsdeskundigheid

Niveau 1: Ervaringsinformatie De ervaringsdeskundige deelt ervaringen zoals hij / zij deze 30 persoonlijk beleeft.

Niveau 2: Ervaringskennis De ervaringsdeskundige is zich bewust van zijn/haar beperking en doet daardoor kennis en inzichten op.

Niveau 3: Ervaringsdeskundigheid De ervaringsdeskundige leert vaardigheden om eigen ervaringskennis in te zetten om zichzelf en anderen te begrijpen en hen te vertegenwoordigen.

Niveau 4: Ervaringswerk De ervaringsdeskundige heeft er ervaringskennis- en deskundigheid doorontwikkeld zodat hij/zij kan worden ingezet om te adviseren in praktijksituaties en beleid.


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

Vanuit verschillende perspectieven, in kleine of grotere stappen

de raad meer een representatieve afspiegeling van de cliënten en

werken we samen aan een sterkere persoonlijke positie:

verwanten.

In de persoonlijke ondersteuning

In 2021 richten de centrale raden zich op het intensiveren

In een gelijkwaardige dialoog in de driehoek kan de cliënt zijn

van de contacten met de lokale raden. De CCR-C wil 1 of 2

verhaal en ervaringen delen. We ondersteunen de cliënt bij het

keer per jaar een themabijeenkomst houden waar leden van

maken van persoonlijke keuzes en stimuleren regie op eigen leven.

lokale cliëntenraden zich voor op kunnen geven. Zij mogen zelf meedenken over interessante thema’s. Daarnaast wil de CCR-C

Naar de Top

elk half jaar een filmpje maken om aan de achterban te vertellen

Vanuit ons waardenprogramma is in samenwerking met de

waarover ze hebben gepraat met elkaar en de Raad van Bestuur.

LFB het programma ‘Naar de top’ gestart voor cliënten. Dit programma wordt door de LFB aangeboden vanuit het VWSprogramma Volwaardig leven. Het doel van Naar de top is cliënten de mogelijkheid te bieden tot persoonlijke groei en talentontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van het programma. LINK In november 2020 is de eerste training gestart met 8 cliënten en 4 coaches. Deze 4 coaches zijn medewerkers van Aveleijn. Bij de samenstelling van de groep coaches is de nadruk gelegd op het verbinden van verschillende afdelingen: een reflectieve praktijkleider, een begeleider, een trainer van de Academie voor Zelfstandigheid en een coach van Team SAM, ons team van ervaringsdeskundigen. Deze verbinding is van belang om ervaringsdeskundigheid binnen Aveleijn breed en in samenhang te laten groeien. Binnen Aveleijn Vooral het samen doen, maakt dat de persoonlijke groei meer

In Aveleijn brede projecten kunnen cliënten meedenken over

betekenis heeft dan voor alleen het individu. De groep leert van

beleid of de uitvoering van een project. Dit gebeurt al wel,

elkaar, de deelnemer groeit in zijn netwerk. Het programma Naar

maar het kan nog beter. Een mooi voorbeeld is ons Living Lab

de Top krijgt een vervolg in 2021. We willen 100 cliënten opleiden,

waarbij cliënten zelf onderzoek doen naar en adviseren over

zij kunnen kiezen uit 3 verschillende programma’s.

technologische toepassingen.

Op de woon- of dagbestedingslocatie

Team SAM - interne bijdrage

Via de medezeggenschap vertegenwoordigen cliënten de

Een ander inspirerend voorbeeld is Team SAM. Dit team van

belangen van zichzelf en anderen als het gaat om ontwikkelingen

ervaringsdeskundigen wordt al op veel plekken binnen en buiten

of besluiten op een locatie.

Aveleijn ingezet om mee te denken en te praten.

Vernieuwde Wet Medezeggenschap Cliënten

In 2020 hebben zij intern bijgedragen aan:

Bij Aveleijn praten we met cliënten, niet over cliënten. We vinden het daarom belangrijk dat zowel cliënten, als hun verwanten

Het maken van een informatieplan voor de toekomst van ICT.

hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken. De

Verder ontwikkelen van het ECD. Met als resultaat een nieuw

vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

tabblad in het OP: ‘mijn wensen’.

(Wmcz) die per 1 juli 2020 is ingegaan sluit daarbij aan. De wet

Het testen van 5 beeldbelapplicaties.

verruimt de inspraak-en medezeggenschapsmogelijkheden voor

Bespreekbaar maken van het thema pesten tijdens het

cliënten (en hun netwerk). Daar staat tegenover dat de nieuwe wet ook wat van cliëntenraden verwacht: het informeren van de andere lokale raden en ook periodiek hun meningen ophalen. Zo is

clusterwerkoverleg in Oldenzaal •

Het organiseren van 2 werkvormen tijdens het voorstellen van nieuwe leden in de CCR-C

31


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

In de maatschappij

Gericht op ervaringen delen, leren van elkaar en invloed

Voor een betere positionering van mensen met een verstandelijke

uitoefenen zijn de projecten:

beperking in de maatschappij is het belangrijk dat zij zichtbaar zijn en hun stem kunnen laten horen. Aveleijn werkt actief samen

STERKplaats

met verschillende maatschappelijke en culturele organisaties om

STERKplaatsen vind je door heel Nederland. In Twente is het een

hieraan bij te dragen.

leerwerkplek voor cliënten met een dagbestedingsindicatie, in samenwerking met andere zorginstellingen, de LFB, het ROC van

Gericht op zichtbaarheid, co-creatie en het ontmoeten van

Twente en Saxion. Deze driejarige opleiding is in februari 2020

mensen met een beperking zijn de projecten:

gestart. Meer weten? Kijk hier! [link naar filmpje met Natascha]

Prokkel

Team SAM - externe bijdrage

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en

Ons team van ervaringsdeskundigen heeft in 2020 extern

zonder beperking. Aveleijn is partner van Stichting Prokkel. Tijdens

bijgedragen aan:

de Nationale Prokkelweek namen cliënten deel aan de online beleidsprokkels bij het UWV, de Reclassering en het Ministerie

van Justitie en Veiligheid. Ook ontvingen alle cliënten van Aveleijn

Het organiseren van de Prokkel bij het UWV en de reclassering.

een inspiratiekaart. We stuurden hen een dubbele kaart zodat

Content op Steffie.nl over wilsonbekwaamheid.

cliënten zelf ook een kaart aan iemand konden sturen. Voor dit

De website van het RadboudUMC.

idee ontvingen we van Stichting Prokkel een prijs.

Antwoord op de vraag hoe je kunt G-sporten binnen de Coronaregels bij Heracles en FC Twente.

Iedereen doet mee (project IDOLS) De vraag hoe contact verloopt als je samen aan iets bouwt is in

In 2021 gaan we met onverminderde energie door met onze strijd

dit project verder uitgewerkt en onderzocht. Kunst werd ingezet

voor een wereld zonder verschil. We geven uitgebreid aandacht

als middel om anders te leren kijken en grenzen te verleggen.

aan de Tweede Kamer Verkiezingen om cliënten te helpen of

Drie kunstenaars met een beperking en drie kunstenaars zonder

stimuleren hun stem uit te brengen. In het bijzonder verheugen

beperking (die elkaar voor die tijd niet kennen) werkten in duo’s

we ons op de Special Olympics die we mede organiseren in

gedurende een langere periode samen. Er werd niets verwacht,

Twente. Vanuit onze bestuurlijke en organisatorische rol zetten

behalve dat ze open stonden voor wat er zou ontstaan. En dat

we ons in om inclusief sporten en inclusie in de regio een impuls

ze bereid waren om daarop te reflecteren. Het project Iedereen

te geven.

doet mee is afgesloten met een expositie en ervaringsatelier in de binnenstad van Enschede. Op 15 maart 2021 ontvingen wij voor dit project de Nationale Gehandicaptenprijs. Sinterklaasfilm Elk jaar organiseert ons Bureau Evenementen een Sinterklaasvoorstelling voor kinderen van medewerkers, cliënten en ruim 3000 basisschoolleerlingen in Twente. De voorstelling wordt samen met cliënten gemaakt. Dit jaar waren volle zalen helaas uit den boze. In plaats van een theatervoorstelling hebben we in 2020 een speelfilm gemaakt. Medewerkers, vrijwilligers en cliënten speelden mee in de film. De film ‘Alles is Anders’ is gemaakt onder regie van theatermaker Jos Brummelhuis (bekend van o.a. Het Verzet Kraakt, Stork! en de Passiespelen in Hertme) en acteur Eddy van der Schouw (o.a. bekend van Edda’s Nightclub en Sinterklaas van Enschede). Onze Sinterklaasfilm is op TV Oost vertoond en verstuurd naar basisscholen en andere zorgorganisaties in de regio.

32


werk dat deugt | kwaliteitsrapport | Aveleijn

4.4 Veiligheid Medicatie

de taakhouder en de gedragswetenschapper ondersteunen bij

Het veilig omgaan met medicatie heeft continu onze aandacht.

bewustwording over onvrijwillige zorg. Externe deskundigheid

Incidentmeldingen, Prisma onderzoeken en de in- en externe

op dit thema borgen we door samen te werken met De Twentse

audit geven een beeld van de medicatieveiligheid en waar er

Zorgcentra en ‘s Heerenloo.

verbeteringen nodig zijn. Eind 2020 is op 4 locaties een interne audit uitgevoerd. We zien In 2020 heeft de commissie Medicatie:

dat medewerkers zich meer bewust zijn van wat onvrijwillige zorg betekent. Er wordt vaker dan voorheen gekeken naar een

Medimo uitgebreid. Het elektronisch voorschrijfsysteem is

alternatieve aanpak. De cliënt houdt hierdoor zoveel mogelijk

nu ook in gebruik op twee dagbestedingslocaties als pilot.

vrijheid en eigen regie. Door corona was de aandacht voor

We zijn een pilot met opiaten gestart. De registratie en de

de nieuwe WZD minder groot dan gepland. Er zijn daardoor

noodprocedure is verbeterd.

nog veel praktische vragen en taakhouders zijn nog niet goed

Beheer Eigen Medicatie lijst in gebruik genomen en

zichtbaar in hun rol.

verwerkt in het OP. Zo kunnen we verantwoord medicijnen •

in eigen beheer geven aan cliënten.

De bezochte locaties gaan in 2021 aan de slag met hun eigen

Een nieuwe vragenlijst ontwikkeld voor periodieke

verbeterpunten. De commissie Onvrijwillige zorg gaat in 2021

medicatie beoordeling tussen cliënt, arts, apotheker en

taakhouders, managers en gedragswetenschappers verder

begeleider. Voor iedere cliënt hebben we zo een goed

ondersteunen bij de implementatie van de WZD.

inzicht. • •

Taakhouders medicatie getraind in het werken volgens de

Infectiepreventie

richtlijnen IVM.

Sinds juni 2020 hebben we een commissie Infectiepreventie. De

De procedure retourmedicatie aangescherpt en veilige

commissie adviseert managers en teams in het werken volgens

retourboxen op elke locatie geleverd.

landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Uit de externe audit in 2020 blijkt dat het nieuwe

De commissie Infectiepreventie heeft zich in 2020 gericht op:

medicatiesysteem praktisch en prettig werkt. Het medicatieproces is veiliger geworden. Dat zien we ook terug

Het volgen van de landelijke (VGN) richtlijnen rondom het

in een daling van het aantal meldingen van aftekenfouten bij

thema infectiepreventie. De richtlijnen worden vertaald

medicatie. De auditoren geven ook aan dat we het systeem

naar beleidsadviezen en protocollen voor Aveleijn.

nog meer kunnen gebruiken om analyses te maken. Op

organisatieniveau worden de gegevens nu geanalyseerd vanuit het RMS-meldingssysteem en door de commissie Medicatie

Het onderhouden van contacten met de GGD, andere zorginstellingen en landelijke organisaties zoals de VGN.

waar nodig omgezet in verbeteracties.

Het adviseren van onze lokale coronateams (LCT) over infectiepreventie en ondersteuning bieden aan het LCT bij een besmetting.

In 2021 breiden we Medimo verder uit. We willen de

Het adviseren over een structureel scholingsprogramma

medicatiemelding uit Medimo halen om oneigenlijk aftekenen

Infectiepreventie voor medewerkers. Hiervoor zijn onder

te voorkomen en administratieve lasten te verkleinen.

meer de opbrengsten uit de zelfscan over het omgaan met

Daarnaast richten we ons in 2021 op hygiëne bij het delen van

de Coronamaatregelen gebruikt.

medicatie. In het najaar van 2020 hebben drie locaties meegedaan aan een Onvrijwillige zorg

interne audit over hoe locaties omgaan met infectiepreventie.

In 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) geïmplementeerd. Het

De resultaten laten de bekende en zogeheten ‘performance

stappenplan is vormgegeven en aan het ECD is een module

gap’ zien: medewerkers zijn zich bewust van het belang

toegevoegd om onvrijwillige zorg te registreren. Een uitgebreid

van hygiënisch werken en zijn goed op de hoogte van de

scholingsprogramma is ingezet om de teams te ondersteunen

hygiëneregels. Tegelijk is het goed uitvoeren en elkaar

bij het volgen van de stappen uit de Wet zorg en dwang. Ook

aanspreken op gedrag in de praktijk niet vanzelfsprekend.

33


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugt

De commissie Infectiepreventie gaat met de uitkomsten van

deskundige, de managers van HRM en Zorgondersteuning en

de audits aan de slag om het hygiënisch werken verder te

Behandeling aansluiten. Zij kijken kritisch mee op het handelen

verbeteren.

van het meldteam en geven adviezen.​

In 2021 ligt de focus op een scholingsprogramma voor

In begin van het jaar waren er relatief weinig meldingen.

medewerkers. Omdat we infectiepreventie een belangrijk

Landelijk waren er zorgen over mogelijke onzichtbaarheid van

thema vinden zetten we in op goede samenwerking met de

huiselijk geweld door de coronamaatregelen. Deze zorgen

GGD. Zij voeren in 2021 een audit uit en ondersteunen ons bij

deelden we bij Aveleijn. Het aantal meldingen liep later in

het werken volgens de richtlijn Infectiepreventie.

het jaar op en over het algemeen zien we dat er in 2020 meer gemeld is dan in 2018 en 2019. Dit kan komen door corona,

Meldteam seksueel grensoverschrijdend gedrag en

maar ook de bewustwording van de meldcode waar continu

mishandeling

aandacht voor gevraagd is kan een rol hebben gespeeld.

Aveleijn stelt alles in het werk om deze vormen van geweld te voorkomen en te stoppen. Het meldteam seksueel

Deskundigheidsbevordering is een belangrijke pijler van de

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling begeleidt alle

commissie. In de week van de kindermishandeling hebben

meldingen waarbij een vermoeden is van seksueel geweld of

we een webinar gehouden over seksueel grensoverschrijdend

mishandeling. Zo waarborgen we zorgvuldig handelen. Dit

gedrag en kindermishandeling. In 2021 richt het meldteam zich

meldteam bestaat uit gedragswetenschappers, een manager

onder meer op deskundigheidsbevordering door scholing en

en een HRM adviseur. Elk kwartaal is er een adviesteam-overleg

training van medewerkers.

waarbij ook Veilig Thuis Twente, een advocaat, een externe

4.5 Conclusie werk dat deugt Wat staat ons te doen in 2021?

Waarderen Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden • Cliënten ervaren door de vele initiatieven dat ze sterker worden. Zij voelen zich meer gezien en doen beter mee in gesprekken in de driehoek, de organisatie en de maatschappij. • De dialoog in de driehoek kon doorgaan door het versneld inzetten van beeldbellen. • Cliënten en medewerkers worden geholpen door systeemtherapeuten bij complexe relaties in de systemen waar ze zich in bevinden.

Leren Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen • De cliënten, verwanten en medewerkers ervaren het ondersteuningsplan als een hulpmiddel in het methodisch werken. • Cliënten dragen als ervaringsdeskundige op alle niveaus bij aan afgestemde, goede zorg. • Het medimo medicatiesysteem nog meer gebruiken om analyses te maken, zodat we er nog beter van leren.

Verbeteren Vanuit een knelpunt of noodzaak • Cliënten ervaren regie en maximale vrijheid door een goede toepassing van de Wet Zorg en Dwang door medewerkers.

34


werk dat deugt doet | kwaliteitsrapport | Aveleijn

WERK DAT DEUGD DOET 35


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugd doet

4. Werk dat deugd doet Medewerkers van Aveleijn werken in een omgeving waarin zij waarde toevoegen aan het leven van cliënten en hun netwerk. Dat medewerkers zelf plezier en betrokkenheid ervaren in de ontmoeting met cliënten is cruciaal voor het betekenisvolle werk dat zij doen. Ons werk is mensenwerk. Ons werk doet ertoe, maakt trots en geeft voldoening. Dat werd tijdens de coronacrisis nog maar eens heel duidelijk. Maar ons werk is ook complex en aangrijpend. We vinden het belangrijk om dat te erkennen, daardoor ontstaat een open basis om met elkaar te werken aan steeds beter vakmanschap. Onze focus in 2020

Flexibel in leren en ontwikkelen We bieden ook in crisistijd een goed (online) opleidingsaanbod. We blijven het vak PB-er professionaliseren en spelen in op toekomstige en specialistische ondersteuningsvragen.

Aantrekken en behouden van medewerkers We willen duurzaam inzetbare en gekwalificeerde medewerkers, nu en in de toekomst. We zetten in op goede werving & selectie en het behoud van medewerkers. We zijn en blijven een aantrekkelijk werkgever.

36


werk dat deugt doet | kwaliteitsrapport | Aveleijn

4.1 Ervaringen van medewerkers

zijn waarom medewerkers bij Aveleijn vertrekken. Meestal hoort bij de nieuwe functie ook een salarisverhoging. Hoewel niet de hoofdredenen voor vertrek, zijn ook beloning en werkdruk in 2020 genoemde verbeterpunten.

Eens in de twee jaar voeren we een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit onder alle medewerkers. In 2019 is dit onderzoek uitgevoerd. Daarom zijn er dit jaar geen ervaringen uit het centrale MTO beschikbaar. Wel hebben we in 2020 een benchmarkonderzoek uitgevoerd

“Aveleijn is zeker een fijne organisatie om voor te werken met veel scholingsmogelijkheden. Het is alleen goed om te kijken of het personeel dan ook wat met de opleiding kan doen op dat niveau.”

en brengen we elk jaar periodiek de ervaringen van nieuwe en vertrekkende medewerkers in beeld met het in- en uitstroom onderzoek.

4.2 Vakmanschap

Vergelijkbare arbeidsvoorwaarden bij zorgorganisaties

Reflectieve praktijk Reflectie is sterk verankerd in onze organisatie, we zien het als

Om meer inzicht te krijgen in de diverse aspecten van

een middel om te leren en verbeteren. Onze reflectieve prak-

waardering namen we in 2020 onze primaire en secundaire

tijkleiders ondersteunen de collega’s en teams op locatie bij

arbeidsvoorwaarden onder de loep. De conclusie is dat onze

het methodisch reflecteren. Er zijn verschillende hulpmiddelen

voorwaarden vergelijkbaar zijn met andere organisaties in de

en werkvormen beschikbaar om dit structureel vorm te geven

gehandicaptensector. Afhankelijk van de intensiteit van de

binnen de dagelijkse praktijk.

zorgvraag wordt gedifferentieerd in beloning. Ook bij Aveleijn zijn er verschillende begeleidersfuncties met bijpassend salaris,

In 2020 hebben de praktijkleiders reflectieve praktijk ingezet

zoals Intensieve Begeleiding en Behandeling en Kind Jeugd

op het coachen en toerusten van collega’s. Zodat zij zelf op de

Gezin. Er is in onze sector ook steeds meer aandacht voor een

werkvloer reflectie kunnen vormgeven en inbedden in het werk.

gezonde werk-privé balans, door meer mogelijkheden in het

De praktijkleiders zelf begeleiden complexe situaties, dit jaar

rooster (meer uren, langere diensten).

zijn zij hier 9 keer voor gevraagd. Met reflectiesessies hebben zij onder meer ondersteund bij een conflict in de driehoek, nazorg

Nieuwe medewerkers waarderen cliëntgerichtheid bij Aveleijn

geboden bij een locatie waar veel coronabesmettingen waren

Na 50 dagen vragen we nieuwe medewerkers naar hun

en bemiddeld bij teamfunctioneren.

ervaringen bij Aveleijn. Uit deze onderzoeken in 2020 weten we dat zij vooral de cliëntgerichtheid, de werksfeer en de open

De reflectieve praktijkleiders sluiten aan bij verschillende pro-

cultuur bij Aveleijn waarderen. Ze hebben prettig contact met

jecten en programma’s. Zo ontstaan er reflectieve werkvormen

collega’s, een goed gevoel bij Aveleijn als werkgever en geven

in projecten. Enkele voorbeelden daarvan in 2020 zijn betrok-

aan dat de baan de juiste keuze is voor hen.

kenheid bij het programma ‘Professionalisering PB-er’, het mede organiseren van de waardenweken en de intervisie begeleiding

Waardering instromers

Benchmark

van de digicoaches.

Juiste baan

8,9

8,9

Teamreflectie

Tevredenheid periode

8,5

8,5

De reflectieve praktijkbesprekingen in teamverband gingen

Bevlogenheid

8,7

8,6

in 2020 vaak over het functioneren van het team en over

Inwerken

7,2

7,7

hoe we als team bijdragen aan leven vol betekenis voor de cliënt. Tijdens de waardenweken gingen teams in gesprek over

Het inwerken vraagt aandacht. Medewerkers geven aan zich

verschillende basisthema’s:

welkom te voelen maar zeggen ook dat ze weinig tijd ervaren om ingewerkt te worden. En er is weinig structuur en sturing

Oog voor talenten en eigen kracht

tijdens het inwerken. Corona maakte het inwerken nog eens

Samenwerken in de driehoek

extra lastig. In algemene zin wordt ook werkdruk genoemd als

Oog voor de unieke mens

aandachtspunt in het instroomonderzoek.

Basisklimaat

Onderzoeken van dromen en wensen van cliënten

Oprechte aandacht

Doorgroeimogelijkheden en behoefte aan nieuwe uitdaging voornaamste redenen van vertrek Uit onze uitstroomonderzoeken blijkt dat vooral het willen doorgroeien en toe zijn aan een nieuwe uitdaging de redenen

37


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugd doet

We hebben in 2020 gewerkt aan een nieuwe manier van

In 2020 hebben we het thema agressie binnen onze organisatie

teamreflectie. Er zijn 19 teambesprekingen gehouden volgens

geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven. Hieruit

deze nieuwe methode. Elk team heeft besproken wat zij

kwam vooral naar voren dat er meer cliënten met complexe

waarderen, nog willen leren en willen verbeteren. De teams

ondersteuningsvragen en gedragsproblemen in zorg komen. De

maken hiervoor zelf een eigen ontwikkelplan. In 2021 wordt deze

eisen voor instroom in de WLZ zijn strenger geworden. Naast het

systematische reflectiemethode door alle teams ingezet.

vergroten van kennis, vaardigheden en handelingsbekwaamheid van medewerkers, willen we in 2021 investeren in preventie.

Teamreflectie is als thema opgenomen in de kaderbrief voor 2021. We Het streven is dat volgend jaar elk team een teamreflectie

Professionalisering PB’er

uitvoert volgens het nieuwe ontwerp.

Het vak van de Persoonlijk Begeleider stelde hele hoge eisen aan medewerkers in 2020. Begeleiders stonden voor ingewikkelde

Leren en ontwikkelen

keuzes, afwegingen en belangen. De werkdruk was hoog en

Bij Aveleijn hebben we veel aandacht voor leren en ontwikkelen

tegelijk vielen er op sommige plekken gaten in de roosters door

van medewerkers. Er is een uitgebreid scholingsaanbod vanuit

alle coronamaatregelen. Tóch was er de behoefte om ook dit

onze Leerwijzer. Centraal en lokaal verzorgen we trainingen

jaar te investeren in professionalisering. In 2020 organiseerden

en cursussen op het gebied van bijvoorbeeld BHV, diabetes,

we 5 online vakgenootschapdagen. De leerteams kwamen

medicatie en psychische aandoeningen. Vanaf februari 2020

verschillende keren digitaal bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten

stond leren en ontwikkelen bij Aveleijn vooral in het teken van

werden ervaringen en kennis gedeeld en gesprekken gevoerd over

aanpassen aan corona. Regulier en verplicht scholingsaanbod is

de professionele beroepshouding.

omgezet in online of coronaproof scholing. De focus lag op de kennis en vaardigheden die op dat moment nodig waren om de situatie het hoofd te bieden: •

Medewerkers online bevoegd en bekwaam houden voor fysieke handelingen (BHV).

Toerusten Lokale Coranateams met een digitaal leer- en ontwikkelpakket (o.a. filmpjes, kennistoetsen, ervaringsoefeningen).

Scholen (BIG geregistreerde) begeleiders met verpleegkundige achtergrond in corona gerelateerde kennis en handelingen (zoals saturatie meten en zuurstof toedienen).

VGN Academie, leerpad Wet Zorg en Dwang In 2019 heeft Aveleijn een overeenkomst gesloten met de VGN

“Ik ben trots op de beweging die ik mag maken met mijn collega’s. Helemaal omdat dit jaar op de werkvloer, maar ook thuis, heel erg in het teken van COVID stond. We konden niet meer met ons allen samen komen op een locatie. De vakgenootschapsdagen werden omgezet naar online bijeenkomsten. Ik was er in eerste instantie niet van overtuigd dat deze nieuwe manier van informatie geven en delen wel zou werken. Dat werd mijn eerste inzicht van dit jaar: dat werkt prima. We leerden over EVI: de Essentie van het Idee bovenhalen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu ook zelf veel meer en beter in gesprek ben met collega’s, cliënten en verwanten.”

Academie. Hierdoor beschikken we vanaf 2020 over een groot aantal nieuwe leertrajecten. Het eerste leerpad Wet Zorg en

Lidmaatschap Beroepsvereniging Sociaal Werk

Dwang is in 2020 van start gegaan. Ook hebben we meegewerkt

Om de professionele beroepshouding te ondersteunen zijn alle

aan de ontwikkeling van het leerpad Gehechtheid die vanaf 2021

deelnemers aan het programma Professionalisering PB’er in 2020

wordt ingezet.

lid geworden van de Beroepsvereniging Sociaal Werk (BPSW). Afgelopen jaar heeft het BPSW een nieuwe brede beroepscode

Dit jaar startten we ook met de ontwikkeling van een leerlijn

beschreven voor sociaal werk, samen met diverse professionals

rondom de doelgroep Kind Jeugd en Gezin. In 2021 volgen er

uit de praktijk. De beroepscode helpt begeleiders bij het

leerlijnen rondom de andere doelgroepen. Door de samenwerking

maken van afwegingen en het nemen en verantwoorden van

met de VGN Academie kunnen we goede voorbeelden beter delen

beslissingen in - soms moeilijke - situaties in hun werk. In 2021

en leren van elkaar.

wordt deze beroepscode gebruikt bij persoonlijke reflectie op het professioneel handelen in de praktijk.

Omgaan met agressie In situaties waarbij agressie voorkomt moeten medewerkers

Samenwerken

professionele afwegingen maken, gericht op veiligheid én

De begeleiders uit het vakgenootschap Professionalisering PB-er

waardigheid. Uit de externe audit van 2019 kwam naar voren dat

hebben dit jaar inhoudelijk bijgedragen aan het vernieuwde

medewerkers soms handelingsverlegen zijn bij agressief gedrag.

kader Begeleiding en Behandeling. Dit naslagdocument vormt het

Met reflectieve praktijksessies, trainingen en nazorggesprekken

inhoudelijk fundament voor het handelen van de medewerkers

ondersteunen we professioneel handelen bij agressie.

van Aveleijn. Het beschrijft hoe we inhoud geven aan de

38


werk dat deugd doet | kwaliteitsrapport | Aveleijn

zorg voor cliënten en hun netwerk. Het kader Begeleiden en

online kennismakingssessies om potentiële collega’s op een

Behandelen biedt duidelijkheid over taken, rollen en professionele

laagdrempelige manier kennis te laten maken met teams en

verantwoordelijkheid. In 2021 staat samenwerking en verbinding

locaties. We zijn ook gestart met adverteren in de krant. Het doel

nog meer centraal in het programma. We werken samen

is tweeledig: een ander deel van onze doelgroep bereiken én onze

met projectgroepen, doelgroepen en commissies aan actuele

zichtbaarheid vergroten.

vraagstukken. In 2021 laten we nog meer zien waar wij als sector en organisatie Digitaal vaardige medewerkers

voor door interviews van medewerkers te verspreiden via social

In 2019 zijn we gestart met een project om digitale vaardigheden

media en onze website. Om de gehandicaptenzorg meer aandacht

van medewerkers te vergroten. Begin 2020 gingen de digicoaches

te geven, organiseren we in 2021 een belevingsbanenmarkt

en medewerkers voortvarend op weg met als doel digitaal

voor 800 studenten uit Twente. Dit doen wij samen met andere

vaardige medewerkers binnen Aveleijn. Zo’n 1800 medewerkers

gehandicaptenzorginstellingen uit de regio.

vulden de zelfscan in. Op basis van de uitkomsten hiervan gingen de digicoaches aan de slag met het begeleiden van collega’s bij

Introductie nieuwe medewerkers

hun digitale ontwikkelpunten. Tot de uitbraak van het coronavirus

Op basis van het instroomonderzoek hebben we gezien dat het

en de bijbehorende maatregelen van kracht gingen, vanaf dat

inwerken beter kan. Daarom worden nieuwe medewerkers vanaf

moment lag het project helaas zo goed als stil. De digicoaches

2021 op een meer gestructureerde manier ingewerkt. Daarvoor

hebben online hun coaching van collega’s voortgezet, maar in veel

zijn in 2020 alle voorbereidingen getroffen. Een buddy, een

mindere mate dan beoogd. Het streven was om het overgrote

digicoach, een opleidingsprogramma, een introductieportaal,

deel van de medewerkers te coachen, uiteindelijk werden dat er

dit zijn allemaal elementen die in het introductieprogramma bij

ca 200 vanwege de verschuiving van prioriteiten. Ondanks de

elkaar komen.

tegenvallende aantallen, zien we door het project en de digitale versnelling vanwege corona al positieve effecten ontstaan voor

Het doel is dat nieuwe medewerkers sneller deel uitmaken van en

cliënt en medewerker. In 2021 pakken we het project weer op en

zich verbonden voelen met de identiteit en cultuur van Aveleijn.

gaan we verder aan de slag met het begeleiden van medewerkers

De introductie moet bijdragen aan meer werkgeluk en minder

in hun digitale vaardigheid.

verloop in de eerste twee jaar. Het online-inwerkprogramma

4.3 Aantrekken en behouden van medewerkers

gaat hand in hand met het inwerken op de werkvloer. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het slagen van een goede introductie. De bereidheid van managers, buddy en collega’s is hierbij essentieel. Dit vraagt extra aandacht als het programma in 2021 wordt geïmplementeerd.

Een van de belangrijkste uitdagingen van onze sector is een groeiend tekort aan mensen in de zorg. We laten zien hoe

Nieuwe functies en doorgroeimogelijkheden

waardevol ons werk is en we willen een aantrekkelijk werkgever

We willen zo goed mogelijk aan blijven sluiten bij de (toekomstige

zijn. We zetten in op duurzaam inzetbare en vitale medewerkers.

en specialistische) ondersteuningsvraag van cliënten. Daarom

Zo zorgen we ervoor dat professionele zorg voor cliënten

hebben we in 2019 en 2020 geïnvesteerd in het aantrekken van

gegarandeerd is, nu en in de toekomst.

nieuwe professionals. Waaronder Jeugd- en Gezinsbegeleiders, systeemtherapeuten en verpleegkundig specialisten. Deze

Werving en selectie nieuwe medewerkers

nieuwe functies binnen Aveleijn bieden in de toekomst ook meer

Via centrale recruiting zijn dit jaar 65 begeleiders aangetrokken

doorgroeimogelijkheden op hbo-niveau.

en is de ondersteuningspool met 20 nieuwe collega’s uitgebreid. De centrale werving van vakantiekrachten voor de zomerperiode

Zij-instromers en begeleiden leerlingen

leverde ruim 50 matches op. Medewerkers zijn de beste

In maart 2020 is het ondanks de lockdown gelukt om 15 nieuwe

ambassadeurs van de organisatie. De aanbrengpremie is daarom

leerlingen te werven. Daarmee biedt Aveleijn in totaal 55

uitgebreid naar functies binnen het primair proces voor alle

leerwerkplekken aan. Opvallend is dat een groot deel van de

locaties en de afdeling Zorgondersteuning en Behandeling.

leerlingen zij-instromers zijn, mensen die werkzaam zijn in een

Recruiter werpt vruchten af.

andere branche en de overstap naar VG willen maken. Daar zijn we blij mee omdat zij vanuit levenservaring en motivatie veel

Arbeidsmarktcommunicatie

waarde toevoegen in de teams. We zijn er trots op dat we ieder

In 2020 hebben we veel social media ingezet om vacatures

jaar het aantal leerwerkplekken kunnen laten groeien.

te delen. Dit levert meer sollicitaties op. Via LinkedIn benaderen we actief kandidaten die aangeven op zoek te zijn naar ander werk. We organiseerden in 2020 verschillende 39


Aveleijn | kwaliteitsrapport | werk dat deugd doet

“Mijn werk in de autotechniek gaf me geen energie meer. Een goede kennis tipte mij om Aveleijn te benaderen, omdat het een gezonde organisatie was waar ook ruimte is om te leren. Ik ging aan de slag als vrijwilliger bij de Toccatastraat. Dit beviel zo goed dat ik besloot hier mijn werk van te maken. Ik kreeg de mogelijkheid om een leerwerktraject te volgen binnen Aveleijn. Ik heb de leerlingencarrousel als positief ervaren, omdat ik in tweeëneenhalf jaar tijd met drie verschillende doelgroepen heb kunnen werken. Een nadeel waren de wisselmomenten, tegen de tijd dat de werkplek vertrouwd voelde ging ik naar een andere locatie. Ik vond het een uitdaging om vertrouwen te winnen, want soms wisten de cliënten ook dat ik na de zomervakantie weer weg zou zijn. Toch ben ik blij dat ik ondanks mijn korte verblijf op verschillende locaties goede dingen heb kunnen doen. Ik heb mooie relaties op kunnen bouwen met cliënten en collega’s. Ik kijk terug op leerzame jaren en kijk vooruit naar een mooie loopbaan op een van de mooiste clusters van Aveleijn.“

een prominentere rol en betere coaching. In 2021 ontvangen 12 leerlingen hun diploma, zij krijgen een vaste aanstelling binnen Aveleijn. Manager In Opleiding Met het MIO-programma bieden we talentvolle en ambitieuze medewerkers uit het primair proces de mogelijkheid om door te groeien naar een managementpositie. Al eerder hebben we intern medewerkers succesvol opgeleid. Hogeschool Saxion begeleidt de opleiding en de intervisie. De opleiding is op basis van evaluaties aangescherpt in 2020 en de wervingsprocedure van kandidaten is afgerond. Volgend jaar starten 4 enthousiaste managers in spe met de opleiding. Om de toekomstige manager te ondersteunen bij zijn rol als cultuurdrager breiden we het ontwikkelprogramma uit met een interne opleiding. Hierin zijn waarden gedreven leiderschap, reflectieve praktijk en kwaliteit belangrijke pijlers. Inzet medewerkers ‘niet in loondienst’ Opnieuw hebben we in 2020 op vrijwel alle locaties gebruik moeten maken van de inzet van uitzendkrachten en ZZP-ers. We hebben gewerkt aan een afspraken met specifieke aanbieders en een nieuwe werkwijze rondom de inzet van uitzendkrachten en ZZP-ers. Op deze wijze willen we werken aan een veilige

Ons leerklimaat ontwikkelt zich steeds verder. Op basis van een

en kwalitatief hoogwaardige inzet van begeleiders in onze

eerder gesignaleerd verbeterpunt hebben we het leerling- en

organisatie. Ook als zij niet in het Aveleijn-programma zijn

stagebeleid in 2020 herschreven. Werkbegeleiders krijgen hierin

opgeleid.

4.4 Conclusie werk dat deugd doet Waarderen Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden • Medewerkers blijven zich ook in coronatijd ontwikkelen door het online scholingsaanbod en nieuw aanbod op gebied van Corona. • Cliënten hebben ook tijdens corona een betekenisvolle dag invulling gehad door persoonsgericht maatwerk. Medewerkers hebben daarbij creativiteit en veerkracht laten zien. • Medewerkers ervaren met elkaar betrokkenheid en wendbaarheid door flexibele, regionale roostering.

Leren Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen • Cliënten ontvangen specifieke ondersteuning door vakbekwame professionals die zich bijscholen met specialistische leerlijnen. • We werken samen aan complexe capaciteitsvraagstukken en vertalen de ondersteuningsbehoefte van de cliënt door naar de benodigde personele capaciteit.

Verbeteren Vanuit een knelpunt of noodzaak • Het verbeterde onboardingproces draagt bij aan minder verloop in de eerste twee jaar na aanstelling. Cliënten ervaren hierdoor minder wisselingen. • We werken aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendig functiegebouw zodat het goed past bij de ondersteuning aan de verschillende doelgroepen.

40


duurzaam ondernemen | kwaliteitsrapport | Aveleijn

DUURZAAM ONDERNEMEN 41


Aveleijn | kwaliteitsrapport | duurzaam ondernemen

5. Duurzaam ondernemen Als maatschappelijke organisatie willen we bijdragen aan het creëren van een duurzame wereld. Het thema duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame manier van werken heeft daarom een prominente plek op onze beleidsagenda. Zo zorgen we er samen voor dat we cliënten en hun netwerk - nu én in de toekomst – persoonsgerichte zorg kunnen bieden. Onze focus in 2020

Duurzame initiatieven en relaties Met kleine en grote initiatieven van ons Green Team dragen bij aan een duurzame (werk)omgeving. Hiervoor werken we nauw samen met organisaties en overheden in de regio, zoals onderwijs en gemeenten.

Organisatiestructuur is gericht op de diversiteit binnen Aveleijn Binnen Aveleijn onderscheiden we veel verschillende doelgroepen. Zoals ouderen, kinderen, wonen of dagbesteding. We werken aan kwaliteitsverbetering door ons vanuit doelgroeptafels te richten op de specifieke behoeften van deze doelgroepen.

42


duurzaam ondernemen | kwaliteitsrapport | Aveleijn

5.1 Duurzaamheidsprogramma

5.2 Efficiënte en effectieve organisatie

Green Deal

Doelgroepbenadering

In 2018 heeft Aveleijn de Green Deal voor duurzame zorg

Door de tweelagenstructuur liggen verantwoordelijkheden laag

ondertekend. De opgaven vanuit de Green Deal geven

in de organisatie en werken we dichtbij de cliënt. Om efficiënt

richting aan het duurzaamheidsprogramma van Aveleijn.

en effectief samen te werken heeft de Raad van Bestuur in 2019

Het duurzaamheidsprogramma is inmiddels meer en meer

een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd. Hieraan is in 2020

verankerd in onze doelstellingen en activiteiten. In het

verder invulling gegeven.

programma onderscheiden we vijf hoofdthema’s: Binnen Aveleijn onderscheiden we veel verschillende •

Voeding

doelgroepen. Veel van onze locaties zijn gericht op een bepaalde

Afval

doelgroep. Zoals ouderen, kinderen, wonen of dagbesteding. In

Mobiliteit

de overlegstructuur zijn daarom doelgroeptafels geformeerd. In

Groene leefomgeving

deze overleggen richten managers en gedragswetenschappers

Gebouwen

zich samen met de ondersteunende diensten op de specifieke behoeften van deze doelgroepen. Met deze structuur beogen

Green Team Aveleijn

we continue kwaliteitsverbetering van persoonsgerichte

Om binnen Aveleijn zoveel mogelijk mensen kennis te laten

ondersteuning. De tafels hebben in 2020 concrete (meer)

maken met het thema duurzaamheid is een Green Team

jaarplannen gemaakt voor de strategische uitdagingen waar de

Aveleijn opgericht. In het Green Team zitten verschillende

doelgroep voor staan.

collega’s die allemaal op een andere manier bezig zijn met het thema duurzaamheid. Doel van het Green Team is om zoveel

De externe blik

mogelijk acties te ondernemen die bijdragen aan duurzame

In het werken aan kwaliteit blijven we scherp door anderen mee

zorg voor een gezonde toekomst.

te laten kijken in onze organisatie. Deze externe blik helpt ons om goede voorbeelden en blinde vlekken te ontdekken. We zien

In 2020 zijn verschillende grote en kleine acties uitgezet binnen

de onafhankelijke toetsing van het bureau Certificatie in de Zorg

de onderscheiden thema’s. Zo is het aantal zonnepanelen

als een waardevolle aanvulling op het VGN-kwaliteitskader.

vergroot. Op dit moment hebben we 3600 zonnepanelen.

In september 2020 voerde Certificatie in de Zorg de jaarlijkse

Dat scheelt per jaar zo’n 900.000 kg CO2 uitstoot. Ook wordt

externe audit uit. De bevindingen zijn verwerkt in de

traditionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Eén

waarderen, leren en verbeterpunten in dit rapport.

van de woonlocaties heeft een vleesloze dag geïntroduceerd. Cliënten van de dagbesteding hergebruiken diverse materialen:

Werking van kwaliteitsinstrumenten

van restjes badstof en katoen worden herbruikbare make up

Elk jaar bespreken we het kwaliteitssysteem van het primaire

doekjes gemaakt en oude spijkerbroeken worden veranderd

proces in een reflectieve dialoog met de gebruikers. Het gaat

in tassen. De introductie van de medicatieretourboxen zorgen

daarbij om de werking van kwaliteitsinstrumenten die zicht

voor het verantwoord verwerken van medicatie-afval.

geven op kwaliteit en de beoogde kwaliteitsverbetering. Zoals de BIT, de audits en de prisma onderzoeken. Uit dit gesprek

Om onze impact te vergroten werken we nauw samen met

(directiebeoordeling) volgen verbeteracties. Deze zijn voor een

het onderwijs, gemeenten, VGN, Milieuplatform Zorgsector,

groot deel verwerkt in het kwaliteitsrapport.

RVO en andere regionale partners. In samenwerking met Hogeschool Saxion ontwikkelden we een aantal indicatoren voor de impact van duurzaamheidsmaatregelen bij Aveleijn. Deze informatie helpt ons om de voortgang op onze duurzaamheidsdoelstellingen te monitoren en bij te sturen. In 2021 richten we ons op stimuleren van duurzaam gedrag in een gezonde omgeving. Bekijk hier de duurzame initiatieven van Aveleijn.

43


Aveleijn | kwaliteitsrapport | duurzaam ondernemen

5.3 Conclusie duurzaam ondernemen Waarderen Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden • Mooie initiatieven vanuit het greenteam met concrete effecten die bijdragen aan duurzaamheid. • De duurzame relaties die we opbouwen in de regio met het onderwijs en gemeenten rondom de arbeidsmarktproblematiek (bijvoorbeeld het project “banen in de zorg” dat in samenwerking met ROC en gemeente Enschede ingezet wordt) en op het terrein van innovatie (Serene Place in samenwerking met Smart Solutions Semester van Saxion) en duurzaamheid (eveneens samenwerking met Saxion vanuit het lectoraat voor een duurzame leefomgeving)

Leren Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen • • • •

Overlegstructuur doorontwikkelen Doelgroepbenadering meer toepassen. Circulair werken en inkopen binnen onze organisatie Vervoer binnen onze organisatie verduurzamen

Verbeteren Vanuit een knelpunt of noodzaak • Verbeteren van de bewustwording rondom het thema duurzaamheid (inzet van OZIO (onze zorg is opgewekt).

44


kwaliteitsrapport | Aveleijn

45


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Reflectie op kwaliteit K WALITEITSDIALOOG MEDEZEGGENSCHAPSR ADEN

We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over kwaliteit. Iedereen heeft een eigen kijk en eigen ervaringen. Door deze met elkaar te bespreken leren we van elkaar en doen we inzichten op die ons helpen de ondersteuning nog beter te maken Dit hebben we gedaan bij de kwaliteitsdialoog. Er was een afvaardiging van team SAM, CCR-C, CCR-V, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht, de Raad van bestuur, managers van de thematafel kwaliteit en schrijvers van het kwaliteitsrapport aanwezig. Het was een online meeting waarin we met elkaar gesproken hebben over Corona en Betekenisvol meedoen. Vooraf heeft iedereen een uitleg van die thema’s gehad met voorbereidende vragen. Het was een fijne bijeenkomst waarin we vanuit verschillende perspectieven gelijkwaardig met elkaar hebben kunnen spreken over de beide thema’s. We hebben tijdens de bijeenkomst de opbrengsten per thema samengevat in 2 punten die goed zijn gegaan (duimpje) en 1 tip (cadeautje).

Corona

Door corona zijn we vaker bij elkaar en zijn liever voor elkaar.

Goede informatie naar cliënten, verwanten en medewerkers.

Sneller en eerder de raden betrekken, voordat je gaat communiceren. Zo zijn de raden geïnformeerd over wat er naar de hele organisatie gaat. De mondkapjes zijn het allerlastigst!

De techniek werkt heel mooi!

De betrokkenheid en saamhorigheid, we gaan goed met elkaar om.

De creativiteit, flexibiliteit en de saamhorigheid zijn heel fijn.

Wens om maatwerk te kunnen leveren voor cliënten.

De wil en inzet van iedereen om ervoor te gaan: een hoge betrokkenheid.

De wens om meer te bellen met de verwanten.

Goed uitleggen van de maatregelen.

Betekenisvol meedoen

We doen zo ontzettend veel, we hebben veel mogelijkheden.

We doen heel veel goede dingen (bv. sport, cultuur).

46

De cliëntenraad wordt echt gehoord, de communicatie overstijgt het formele.

Elke persoon moet een keer vallen om te leren opstaan.

Cliënten kunnen meer dan ze denken. Wat als cliënten gaan doen?

Zoek het meer in de (kleine) dagelijkse dingen.

Geef verwanten meer inzicht in de keuzes die we maken.

Begeleiders denken soms dat cliënten iets niet kunnen, laat dit geen belemmering zijn.

Wat als we meer tijd zouden ervaren, konden we dan nog meer dingen per individu doen? (Maatwerk)


kwaliteitsrapport | Aveleijn

Reflectie op het kwaliteitsrapport SCHRIF TELIJKE REFLECTIE MEDEZEGGENSCHAPSR ADEN OP HET R APPORT

Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) MEI 2020 De CCR-C heeft op 12 en 19 mei 2021 gepraat over het

dan?’ Als ze een fijne begeleider hebben, willen ze graag dat deze

kwaliteitsrapport 2020. Dit gebeurde tijdens een reguliere digitale

lang blijft werken met hen.

CCR-C vergadering. Coach Jaap Jonk en ambtelijk secretaris Kirsten Frick waren ook aanwezig en hebben daar waar nodig een

Door corona zijn er extra wisselingen geweest. Cliënten geven aan

toelichting gegeven.

dat er vaker invallers aan het werk waren bij wonen vanwege een tekort aan begeleiding. Ook werden begeleiders van dagbesteding

Het gesprek is gevoerd met de cliëntversie van het

ingezet bij wonen. De cliënten gaven aan dat er hierdoor veel

kwaliteitsrapport als gespreksleidraad.

onbekende gezichten waren op de groepen. Dit was niet altijd prettig.

Allereerst heeft de CCR-C een aantal algemene opmerkingen: Meer bewegen •

De CCR-C vindt dat de cliëntversie er mooi uit ziet en dat het

Meerdere cliënten geven aan dat er afgelopen jaar bij wonen

goed leesbaar is. De CCR-C vindt de cliëntversie wel abstract.

verschillende wandel- en sportinitiatieven zijn ontstaan. De

Ze vinden het daarom moeilijk om hun mening te geven over

cliënten vertellen dat het hen goed doet. Ze gaven deze

het rapport. Er is informatie weggelaten uit de cliëntversie,

voorbeelden: 2-3 keer per dag een half uurtje wandelen met

die wel in het grote rapport staat. Hierdoor ontbreken de

begeleiding, met vrijwilliger fitnessoefeningen doen in de

inhoud en de uitleg bij de verschillende onderwerpen;

buitenlucht en op de fiets naar het werk. Ook het sporten en

De CCR-C mist in de cliëntversie het onderwerp ‘wisseling

bewegen met innovatieve middelen was erg leuk om te doen.

van pb’ers’; •

Tip voor komende jaren: Voeg concrete voornemens en acties

Duurzaamheid

toe aan de cliëntversie van het rapport om het begrijpelijker

Op een dagbestedingslocatie zijn vorig jaar de gewone lampen

te maken voor alle cliënten.

vervangen door LED lampen. Er is op sommige locaties meer aandacht gekomen voor het scheiden van afval en ook het

Op een aantal punten uit het kwaliteitsrapport heeft de CCR-C

besparen van water.

een reactie/toelichting gegeven. Tot slot Goede zorg voor elkaar in corona tijd

Op de slotvraag: Wat kan er beter bij Aveleijn? , zei de CCR-C:

Cliënten vertellen dat ze goede zorg hebben ontvangen afgelopen jaar. Begeleiding hield zich goed aan de maatregelen,

‘Tijdens corona heeft Aveleijn het goed gedaan’

zoals afstand houden, handen wassen en het dragen van een

‘Er hoeft niks verbeterd te worden, het gaat heel goed. Ik had

mondkapje.

pas een gesprek met de gemeente, Aveleijn nam ruim de tijd voor mij. Dat vond ik prettig’

Door de coronamaatregelen konden veel cliënten niet naar

dagbesteding of hun werk toe. Cliënten geven aan niet altijd goed te snappen waarom sommige cliënten wel, en andere niet naar

‘Er zijn teveel invallers en nieuwe begeleiders. Dat vind ik niet prettig’.

dagbesteding mochten.

‘Er is niet altijd voldoende tijd en ruimte voor cliënten om dingen die er echt toe doen, te bespreken met begeleiding. Dat vind ik jammer’.

De extra begeleidingsmomenten en de contacten met familie en

vrienden via beeldbellen hebben cliënten als prettig ervaren. Ook geven ze aan dat er meer positieve aandacht was in de vorm van

‘Er moet aandacht blijven voor sport en beweging. Dat is belangrijk voor cliënten en ook voor begeleiding’.

‘Betere Wifi verbinding op locaties van Aveleijn’

complimenten. Wisseling van begeleiders Wat de cliënten niet weten, is of medewerkers met plezier hun werk doen. ‘Als ze hun werk leuk vinden, waarom vertrekken ze 47


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) MEI 2020 De CCR-V heeft het kwaliteitsrapport wederom met

Bij de totstandkoming van het rapport heeft de

belangstelling gelezen. Het is een omvangrijk stuk en gelukkig

medezeggenschap een expliciete rol gehad. Een mooi voorbeeld

heeft Aveleijn óók een verkorte versie aangeleverd. Aveleijn

hiervan vinden we het aanpassen van de afbeelding van het

voldoet daarmee in onze ogen ook ruimschoots aan de jaarlijkse

ondersteuningsplan (pagina 4 van het kwaliteitsrapport verkorte

verplichting om verslag uit te brengen over de geleverde kwaliteit

versie). Op advies van de Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C)

rond uitgevoerde activiteiten. Het rapport is helder geschreven

is de kleur rood in deze afbeelding aangepast. Rood heeft een

en kent een logische opbouw. Moeilijke termen zijn waar mogelijk

afschrikkende werking en werkt als ‘een rode lap op een stier’,

vermeden waarmee duidelijk aan onze wensen van een vorig jaar

aldus de CCR-C. Het lijkt een detail, maar dat was het dus duidelijk

is tegemoet gekomen.

niet. Zo blijkt maar weer hoe belangrijk inbreng (‘betekenisvol meedoen’) is.

De lay-out van zowel het verslag als de verkorte versie is werkelijk prachtig. De verkorte versie zal daardoor dan ook voor

Als CCR-V zijn we blij dat de inbreng op details toch

een deel van de cliënten heel begrijpelijk zijn. Het jaar 2020

doorslaggevend en dus zo belangrijk kan zijn. Daarmee voldoet

werd gekenmerkt door corona. En toch blijkt dat Aveleijn zich

voor ons het kwaliteitsverslag ook geheel aan de doelstelling

niet helemaal heeft laten (af)leiden door dit virus. Het begrip

‘betekenisvol meedoen’.

‘betekenisvol meedoen’ is nadrukkelijk in beeld gebleven en heeft nog meer inhoud gekregen.

Ondernemingsraad (OR) MEI 2020 De OR heeft het kwaliteitsrapport met interesse gelezen en de

werkgeverschap. Het blijven kijken naar het verbeteren van de

uitnodiging tot deelname aan de kwaliteitsdialoog werd zeer op

primair en secundaire arbeidsvoorwaarden hoort hier ook bij.

prijs gesteld. Als gevolg van Corona heeft deze dialoog digitaal

In het kwaliteitsdocument wordt genoemd dat er opnieuw

plaatsgevonden.

gekeken gaat worden naar ons functiegebouw en de OR onderschrijft dit voornemen als een belangrijke ontwikkeling.

Allereerst is het een prettig leesbaar stuk; de OR herkent zich

Het kunnen doorgroeien en beloning in lijn met je taken en

in wat beschreven staat. Ondanks de Coronaperiode is er oog

verantwoordelijkheden zijn belangrijke speerpunten voor Aveleijn

gebleven voor kwaliteit; daarnaast is de huidige crisisperiode

als aantrekkelijk werkgever.

uitvoerig besproken en zijn zowel positieve verhalen als mogelijke dilemma’s naar voren gekomen. De digitale vaardigheden voor

Tenslotte juicht de OR het initiatief om meer inzicht te krijgen

meer medewerkers zijn toegankelijker gemaakt en er is meer oog

in de verbeteracties van harte toe! (zie bijlagen Reflectie op het

voor het samenwerken in de regio.

kwaliteitssysteem). Ieder jaar worden er veel verbeteracties op touw gezet; die maken gebruik van schaarse middelen als mensen

Het onboardingsproces is belangrijk voor het aantrekken van

en middelen. Het is dan belangrijk dan die verbeteracties te kiezen

nieuwe medewerkers en de OR is blij dat hier stappen in zijn

die het meeste bijdragen aan onze doelstellingen. Zo niet dan kan

gezet. Deze verbetering is een eerste stap en meer acties zijn

er ruimte worden gemaakte voor andere acties die dit wel kunnen.

zeker ook nog noodzakelijk, mede in het kader van aantrekkelijk

48


kwaliteitsrapport | Aveleijn

Raad van Toezicht (RvT) MEI 2020 De Raad van Toezicht is trots en heeft veel bewondering hoe de

van prikkels. Sommige Clienten gaven tevens aan dat zij soms

clienten, verwanten, medwerkers, managers, staf en raad van

meer zelf willen doen, meer uitgedaagd willen worden en leren

bestuur van Aveleijn in de bijzondere tijd van covid de kwaliteit

van ‘vallen en opstaan’.

van zorg op peil heeft weten te houden. En niet alleen op peil heeft weten te houden maar ook nog ruimte en tijd heeft gezien

De Raad van Toezicht onderschrijft het belang dat cliënten zich

om de kwaliteit en zorg door te ontwikkelen en elke dag te blijven

moeten blijven kunnen ontwikkelen en begeleiders soms ‘minder

leren en verbeteren.

hoeven te zorgen’. Het is van belang dat Aveleijn hierop blijft reflecteren en leren. Het is mooi dat Aveleijn alle leerervaringen

In de contacten met cliënten is voor de Raad van Toezicht

en positieve effecten (zoals digitalisering) van covid meeneemt in

gebleken dat cliënten het sociale contact en de gebruikelijke

de doorontwikkeling van de organisatie.

routines misten tijdens de lockdown en door de maatregelen. Er is waardering dat Aveleijn via activiteiten binnen de locaties

Het thema leren van elkaar en incidenten, gekoppeld aan

zelf, “raamcontacten” en via online mogelijkheden voor cliënten

‘narratief toezicht’, is daarbij een belangrijk hulpmiddel zoals

en verwanten de negatieve effecten zoveel mogelijk heeft

besproken in de externe audit met ’s Heerenloo. Leren en

getracht te verzachten. Overigens gaven sommige cliënten aan

ontwikkelen in en rond netwerkorganisaties is waardevol voor de

dat ze juist opbloeiden en meer rust ervaarden door de afname

inclusieve maatschappelijke opdracht die Aveleijn heeft.

49


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Externe visitatie Het VGN kwaliteitskader beschrijft dat zorgorganisaties om het

Hierin geeft de wet niet direct duidelijkheid. Het is belangrijk om

jaar deskundigen van buiten de eigen organisatie uitnodigen

hierover in gesprek te gaan met elkaar. De uiteindelijke vraag is:

om met elkaar te reflecteren op kwaliteit. Het doel van deze

ervaren cliënten meer vrijheid door de nieuwe wet? Dat gaan we

externe visitatie is van elkaar te leren. Dit jaar gingen Aveleijn en ’s

de komende tijd ervaren en onderzoeken.

Heerenloo met elkaar in gesprek over vier verschillende thema’s: 3. Leren van incidenten 1. Teamreflectie

In elke organisatie zijn er incidenten. Een incident is een

2. Onvrijwillige zorg

kans om te leren. We spreken met elkaar over het proces van

3. Leren van incidenten

melden, het leren en verbeteren door analyses en de nazorg. Bij

4. Zeggenschap en Betekenisvol meedoen

Aveleijn worden incidenten gemeld via Fierit/Cura. De manager is eindverantwoordelijk voor de afhandeling. We zien dat er

Cliënten, collega’s en verwanten van beide organisaties

verschillen zijn tussen locaties en regio’s in het omgaan met

ontmoeten elkaar in wisselende samenstelling tijdens

incidenten. Daarmee is ook de behoefte aan ondersteuning

verschillende online bijeenkomsten.

verschillend. Het meldsysteem en de analyses die medewerkers vanuit één systeem kunnen maken werken goed. De meldingen

De bestuursleden van Aveleijn en s’ Heerenloo hebben

staan structureel op de agenda van de

met elkaar de opbrengsten van deze bijeenkomsten en de kwaliteitsrapporten van beide organisaties besproken. Hieronder

teamvergaderingen. Ernstige incidenten worden besproken in de

volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen per

teams, met betrokkenen, de gedragswetenschapper en de Raad

thema en de inzichten uit de bestuurlijke reflectie:

van Bestuur. We stellen onszelf vragen als: wat zijn leerpunten, wat ging goed en waar zou je hulp bij kunnen gebruiken? We

1. Teamreflectie

hebben aandacht voor nazorg voor betrokkenen bij impactvolle

Kenmerkend voor de aanpak van Aveleijn is de focus op het

incidenten, dit vinden we heel belangrijk. Toch is het goed

verankeren van een reflectieve houding in de organisatie. Aveleijn

vormgeven van nazorg nog niet overal vanzelfsprekend.

heeft veel geïnvesteerd in de reflectieve praktijk. Er zijn actieve, professionele praktijkleiders die de teams met activiteiten en

4. Zeggenschap en betekenisvol meedoen

middelen ondersteunen in het methodisch reflecteren. Uit de

Waar ervaren cliënten en verwanten dat ze betekenisvol

externe visitatie blijkt dat deze aanpak, gericht op houding en

meedoen? Is er zeggenschap en waar loopt dit goed en waar

gedrag van medewerkers, goed werkt. Het werken vanuit missie

is het lastig? Daarover spraken we met elkaar in de vorm van

en waarden wordt zo gestimuleerd. Het monitoren en benutten

een Spiegelgesprek. De deelnemers vonden dit een fijne, mooie

van de opbrengsten uit reflectieve bijeenkomsten kunnen we

werkvorm om een goed gesprek in een kleinere groep te voeren,

verbeteren. Ook het reflecteren samen met cliënten en verwanten

terwijl de ‘buitenkring’ aandachtig luistert. Uit deze bijeenkomst

willen we meer vorm gaan geven.

nemen we de bevestiging mee dat de ontmoeting de basis is. Geef oprechte aandacht, wees nieuwsgierig en neem de tijd voor

2. Onvrijwillige zorg

elkaar. Het is belangrijk dat de begeleider vertrouwen geeft en dat

In 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) geïmplementeerd. Deze

cliënten leiderschap tonen. Dat is niet altijd makkelijk, maar helpt

nieuwe definitie met bijbehorend stappenplan zorgt ervoor dat

om de dynamiek van afhankelijkheid die er soms is te doorbreken.

rechten van mensen en zorgvuldig handelen voorop staan. Beide

We ondernemen bij Aveleijn veel op het gebied van betekenisvol

organisaties werken aan het implementeren van de wet, door

meedoen en er zijn allerlei hulpmiddelen voor een goede dialoog.

Corona is dat proces vertraagd. Het invoeren van de wet kost tijd,

Belangrijk is wel om aandacht te hebben voor hoe deze middelen

maar geeft ook een frisse, scherpe blik op onvrijwillige zorg. Het

worden ingezet. Het betrekken van de achterban, dat puzzelt

stappenplan zorgt ervoor dat er meer rollen zijn in het proces,

verwanten. Hoe kunnen we dit vanuit Aveleijn ondersteunen?

dit vergroot de administratieve last. Toch is het goed omdat het houvast biedt en verschillende perspectieven waarborgt. Dit

Bestuurlijke reflectie

stimuleert afbouw van onvrijwillige zorg. Praktijksituaties rondom

Er zijn overeenkomsten en verschillen in het werken aan kwaliteit

opvoeden en onvrijwillige zorg blijken nog een grijs gebied.

en ervaringen van beide organisaties. Als het gaat om reflectie ligt

50


kwaliteitsrapport | Aveleijn

bij Aveleijn de focus op de reflectieve houding en bij ’s Heeren Loo

Een andere, mooie uitdaging die beide organisaties erkennen is

op methodische kwaliteitsreflecties. Gezamenlijk komen we tot

het reflecteren met cliënten en verwanten. De grote inzet op het

de conclusie dat reflectie binnen Aveleijn meer op de leefwereld

stimuleren van ervaringsdeskundigheid legt hiervoor een mooie

(dicht op de inhoud en medewerker/cliënt) zit, gefocust op het

basis.

gesprek. Bij ’s Heeren Loo ligt het accent op dit moment meer op de systeemwereld (ophalen van verbeterpotentieel). We komen

De externe visitatie heeft geleid tot een boeiende uitwisseling

tot het inzicht dat beide werelden in balans aanwezig moeten

waar herkenning en leren van elkaar goed gelukt is.

zijn om zo tot goede kwaliteit van zorg te komen. Het is een uitdaging om op het juiste moment, vanuit de juiste taal mensen te inspireren en beide werelden naast elkaar te laten staan. Ook vraagt reflectie continu aandacht. Het goede gesprek dient ondersteund te worden in tijd, tools en waar nodig met expertise. Reflectie is geen vanzelfsprekendheid. De opbrengsten van de reflecties verankeren in het handelen is een uitdaging die beide organisaties herkennen.

Wat werkt goed in onze eigen aanpak (behouden)? · Vanuit onze missie en waarden investeren in de reflectieve praktijk (houding). · Het meldsysteem en de analyses die medewerkers zelf kunnen maken. · Nazorg op de Wonde is een voorbeeld voor nazorg bij incidenten.

Wat spreekt aan in de aanpak van de ander (leren)? · Methodische teamreflectie, waarbij de uitkomsten gebruikt kunnen worden om als organisatie van te leren. · Verbinding tussen stappenplan onvrijwillige zorg aan de missie, gesprekken daarover voeren met medewerkers. · Dashboard kwaliteit maken die ook inzichtelijk is voor medewerkers.

Kansen! · Sturing vanuit de organisatie op hoe we omgaan met nazorg. · Cliënten en verwanten meer betrekken bij kwaliteitsthema’s, nog meer samenspel!

51


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Epiloog Raad van Bestuur Kernwaarden als leidende principes

was indrukwekkend. Mooie, creatieve initiatieven werden in

Onverwacht en ongewild waren we in het afgelopen jaar

snel tempo samen met cliënten en verwanten gerealiseerd. De

onderdeel van een groot verhaal dat wereldwijd impact had. De

liefdevolle verzorging van onze cliënten die in isolatie moesten

corona-pandemie, zoals deze periode de geschiedenisboeken

of ziek werden als gevolg van een besmetting zullen wij nooit

in zal gaan, gooide het leven van velen overhoop en liet ook

vergeten.

zijn sporen na in onze organisatie. We kregen te maken met ingrijpende maatregelen, ziekte en overlijden. Maar ook toonden

Wij hebben ontdekt dat de kernwaarden als leidende principes

de organisatie en iedereen die daarbij betrokken is een ongekende

van onze organisatie wérken. Op deze plek is een groot woord

wendbaarheid en veerkracht.

van waardering en respect voor iedereen die betrokken is bij onze organisatie op zijn plaats. Ook in de reflecties van onze interne

De stevigheid van kernwaarden in de organisatie laat zich het

stakeholders lezen we waardering voor de wijze waarop binnen

best zien in tijden van zware belasting. In het afgelopen jaar,

Aveleijn is omgegaan met deze situatie.

waarin de coronapandemie een hoofdrol speelde, konden we de verankering van onze leidende principes rondom ‘een leven vol

Waarderen

betekenis’ volop testen. De kernwaarden ‘ontmoeten, ontwikkelen

Niet alleen vormden onze kernwaarden een baken in de tijden van

en ondersteunen’ vormden ons anker.

corona, ook in de andere werkzaamheden die ‘gewoon’ doorgang vonden, stonden ‘ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen’

Het ‘ontmoeten’ stond misschien wel het meest onder

voorop in het werk. Zo gingen onze Waardendagen - die zorgen

druk. Hoe moeilijk vonden we het om het leven van onze

voor inspiratie en nieuwe energie in het waardenprogramma

cliënten te beperken als gevolg van de coronamaatregelen.

- online door en bleef de aandacht voor het betekenisvol

Compartimentering binnen de locaties, de sluiting van de

meedoen in een inclusieve maatschappij bestaan. Dit uitte

dagbesteding en het beperken van bezoek hadden een grote

zich onder meer in het project Idols, waarvoor we in 2021 de

impact. Maar het meest ingrijpend waren misschien wel de

Nationale Gehandicaptenprijs ontvingen. In dit project stond

anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht, waardoor

de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking

cliënten elkaar en hun begeleiders niet altijd meer herkenden. De

centraal bij het gezamenlijk maken van een kunstwerk. We

nabijheid die zo kenmerkend is voor ons samen zijn met cliënten,

gingen door met ons duurzaamheidsprogramma. Het geplande

de mimiek die zo belangrijk is voor ons bij het interpreteren van

bewustmakingsprogramma kon helaas geen doorgang vinden,

signalen: het viel allemaal weg.

maar wel brachten we het inspiratieboekje ‘Duurzaam Aveleijn’ uit. Ook de introductie en vormgeving van het Onboardingsproces

Samen met cliënten en verwanten werd gezocht naar

voor nieuwe medewerkers kon op waardering binnen de

mogelijkheden om cliënten in deze periode te helpen met de

organisatie rekenen.

duiding van wat er gebeurde in de wereld en de wijze waarop zij hiermee om konden gaan. Het was mooi om te zien hoe

We zijn trots op onze reflectieve praktijk die vanuit ‘de bedoeling’

onze tweede kernwaarde ‘ontwikkelen’ hierbij vorm kreeg. Wat

ingericht is en in de basis van het dagelijkse werk verankerd is.

stond er voor hen in deze periode op het spel en wat zou de

De praktische tools zijn daadwerkelijk hulpmiddelen die in de

volgende stap kunnen zijn? Soms werd dit leren beeldbellen

organisatie in veel besprekingen worden gebruikt.

of de maatregelen serieus te omarmen. Soms was de inzet een betekenisvolle dag te maken zonder naar de externe dagbesteding

Leren en verbeteren

te kunnen. We zagen een enorme veerkracht van onze cliënten en

De ontmoeting blijft de basis van zeggenschap en betekenisvol

medewerkers in deze periode.

meedoen. We hebben geleerd dat er soms patronen ontstaan waardoor een cliënt onvoldoende het leiderschap over zijn/haar

Het heeft ons met respect en trots vervuld dat ondanks de

leven kan nemen. Het vraagt om continue alertheid en een goed

beperkingen onze medewerkers alles op alles hebben gezet om

samenspel om dit soort blinde vlekken te blijven herkennen.

de betekenisvolle ontmoeting van onze cliënten met elkaar en

In de mede-zeggenschap van de centrale raden voor cliënten

met anderen op alternatieve manieren vorm te geven. De wijze

en verwanten is de organisatie van en de betrokkenheid bij de

waarop de ‘ondersteuning’ (onze derde kernwaarde) vorm kreeg

achterban een onderwerp dat in 2021 op de agenda zal staan.

52


kwaliteitsrapport | Aveleijn

Stabiliteit van teams en beperkte wisselingen van begeleiders is

Externe visitatie

erg belangrijk voor onze cliënten en verwanten. Goede begeleiders

Interessant en leerzaam was de externe visitatie die we samen

vinden en behouden blijft een onderwerp dat hoog op de agenda

met ’s Heerenloo organiseerden. De visitatie was opgezet via een

van onze medezeggenschapsraden staat. We zijn ons ervan

drietal inhoudelijke workshops met groepen medewerkers uit

bewust dat dit een relevant thema is, terwijl zich tegelijkertijd een

beide organisaties, een spiegelgesprek en kwaliteitsdialoog met

groot vraagstuk rondom de arbeidsmarktontwikkeling aandient.

cliënten, verwanten, (regio)managers en bestuurders van beide

Wisselingen zijn niet altijd te voorkomen, maar via welk proces

organisaties en tot slot een gezamenlijke bestuurlijke reflectie.

kun je dit zo goed mogelijk laten verlopen? Via verschillende lijnen werken we aan dit vraagstuk dat taai is en veel vraagt op het

Hoofdvragen waren welke zaken uit de eigen aanpak goed werken

terrein van innovatiekracht en creativiteit. Goed werkgeverschap

en welke onderdelen uit de aanpak van de ander aanspreken. De

en blijven investeren in een reflectieve houding en ons

onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

waardenprogramma zien we als een speerpunt hierbij.

- team/kwaliteitsreflectie

-

Onvrijwillige zorg

Naast de verankering van onze reflectieve praktijk in het dagelijks

-

Leren van incidenten

werk willen we de methodische teamreflectie verder ontwikkelen,

-

Zeggenschap en betekenisvol meedoen.

evenals het meer reflecteren samen met cliënten en verwanten.

Er was over en weer veel herkenning op de thema’s en dilemma’s

De analyses en uitkomsten uit de reflectieve bijeenkomsten gaan

die spelen in de organisatie. De visitatie leverde mooie,

we nog systematischer gebruiken om organisatie breed van te

inhoudelijke gesprekken op, waarbij iedere deelnemersgroep

kunnen leren.

inbreng had en respectvolle dialogen plaatsvonden. Overeenkomsten, maar juist ook het gesprek over de verschillen in

Ten aanzien van de Implementatie van de Wet Zorg en Dwang

aanpak leverden veel inzichten op.

nodigt ons stappenplan uit tot professionele scherpte en ligt de focus op de afbouw van onvrijwillige zorg. Wel zien we dat

Dank aan allen

de organisatie-brede implementatie nog aandacht verdient de

We hebben met deze terugblik in het kwaliteitsrapport veel

komende periode.

opgehaald uit de organisatie en bij externe partners. Ons leitmotief is: werk dat deugt en werk dat deugd doet! Het rapport

Voor wat betreft het ‘leren van incidenten’ zijn we tevreden

geeft niet alleen een mooie terugblik op alles wat we hierbij

over het meldsysteem en de analyses die teams gezamenlijk

bereikt hebben, maar draagt ook bij aan het besef dat het elke

kunnen maken en waarop zij kunnen reflecteren. Verbeterpunt

dag nog beter kan. Wie niet meer verbetert, stopt immers met

is een grotere alerter op het bieden van methodisch nazorg aan

goed te zijn!

alle betrokkenen. Een eigen best-practice op dit terrein verdient verdere verspreiding.

De Raad van Bestuur dankt iedereen die betrokken is bij onze organisatie voor de enorme inzet, het geschonken vertrouwen, de veerkracht, creativiteit en positiviteit in het afgelopen jaar. Mei 2021 Willem den Hartog Susanne Bentvelsen Raad van Bestuur Aveleijn

53


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Informatiebronnen •

Viermaandrapportage 2020 Aveleijn

Achtmaandrapportage 2020 Aveleijn

Kaderbrief 2021

Strategisch document 2019-2022

Directiebeoordeling 2020

Eindrapportage Covid-19 ‘zomerwerk’

Actieonderzoek: leren van Corona Aveleijn

Opdracht commissie Infectiepreventie Aveleijn

Aveleijn brochure Wet zorg en dwang voor cliënten

Opleverdocument Wet zorg en dwang

Overzicht resultaten Ben Ik Tevreden? Aveleijn 2020

Jaarverslag 2020 medicatiecommissie

Jaarverslag 2020 commissie infectiepreventie

Jaarverslag 2020 commissie onvrijwillige zorg

Jaarverslag 2020 Adviesteam Mishandeling en Seksueel misbruik

Jaarverslag 2020 Klachten

Jaarverslag 2020 Vertrouwenspersoon

Voortgangsrapportage E-health innovatieprogramma

Evaluatie beeldbellen

Evaluatie Amaliahof TV

Voortgangsrapportage digitale vaardigheden

Boekje duurzaamheid.

54


kwaliteitsrapport | Aveleijn

BIJL AGEN

Wie zijn wij? Binnen Aveleijn geven cliënten, verwanten en medewerkers samen invulling aan een leven vol betekenis. Dat doen we vanuit ruim 80 kleinschalige locaties in de 14 Twentse gemeenten en in de gemeente Berkelland. Circa 2700 cliënten van alle leeftijden ontvangen ondersteuning van Aveleijn bij uiteenlopende zorgvragen. Deze ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de Wlz, Jeugdwet en Wmo. Bij Aveleijn werken meer dan 2000 mensen (1305 fte) en 835 vrijwilligers. Doelgroepen Aveleijn biedt zorg en ondersteuning aan de meeste doelgroepen die de VG-sector onderscheidt. Aveleijn biedt ondersteuning op het gebied van wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding, ambulante begeleiding en behandeling. Veel voorkomende doelgroepen zijn volwassenen met autisme, licht verstandelijk gehandicapte volwassenen met psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek en ouderen (ook met dementie). Extramuraal begeleidt Aveleijn veel kinderen, volwassenen met autisme, gezinnen en cliënten met verslavingsproblemen.

BIJL AGEN

Organisatiestructuur Aveleijn heeft een tweelagenstructuur. Daardoor staan alle medewerkers (relatief) kort in verbinding met het primaire proces. In 2019 is een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd om nog meer verbinding te creëren binnen de organisatie.

Rollen managers Managers vormen een onmisbare schakel in onze tweelagenstructuur. Om de verbinding tussen hen en het primaire proces, de staf en de Raad van Bestuur te optimaliseren werken we met een overlegstructuur bestaande uit ‘tafels’. De tafels zijn ontstaan uit de vijf rollen die de managers uitvoeren. Het gaat om:

1

Aansturing van het team

Primair proces

2

Intercollegiaal overleg

Regionale basistafels

3

Beleidsvoorbereiding met de staf

Thematafels

4

Verbetering zorg- en dienstverlening

Doelgroeptafels

per doelgroep 5

Uitwerken strategische projecten

gecombineerd met de doelgroeptafels

55


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Naast de overlegtafels kent Aveleijn commissies: 1

De medicatie commissie;

2

De commissie onvrijwillige zorg;

3

De ECD commissie;

4

Meldteam/ adviescommissie huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling;

5

De OP werkgroep (ondersteuningsplan);

6

De commissie infectiepreventie;

7

De ARBO commissie.

Daarnaast zijn binnen Aveleijn diverse kenniskringen actief.

Ook zijn er projecten en werkgroepen. Bij de aanvang van een

Kenniskringen zijn gericht op het bijhouden en vertalen van

project stellen de initiatiefnemers een projectplan op. Hierin

zorginhoudelijke kennis rondom een bepaalde doelgroep of

staan in elk geval het beoogde resultaat, de betrokkenen en

vakgebied. Voorbeelden zijn de kenniskring Autisme of de

eventuele kosten beschreven. Op het moment dat de Raad van

kenniskring Systeemgerichte zorg. Commissies en kenniskringen

Bestuur een project instelt, betreft het een strategisch project.

stellen een jaarplan op en delen opbrengsten met elkaar en de organisatie. BIJL AGEN

Werken aan kwaliteit Kwaliteit betekent voor ons elke dag de goede dingen proberen

bepaald in de relatie tussen cliënt, verwant en medewerker. Het

te doen voor onze cliënten. Kwaliteit is daarmee geen statisch

ondersteuningsplan is het middel om de doelen, wensen en

gegeven, maar dynamisch. Net zoals het leven van onze

individuele ondersteuning te beschrijven.

cliënten. Het kwaliteitssysteem sluit vanuit de kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen aan bij deze

Het kwaliteitssysteem zet drie resultaten centraal:

dynamische werkelijkheid. We zoeken steeds naar een balans

- Waardering van cliënten en verwanten

tussen waardengericht werken en werken vanuit regels,

- Waardering van medewerkers

beheersing en risico’s die ertoe doen. Kwaliteit van zorg wordt

- Geleverde zorg in de praktijk

Klik om de video over ‘Ondersteunen’ op YouTube te bekijken

Klik om de video over ‘Ontwikkelen’ op YouTube te bekijken

Waarderen, leren en verbeteren De opbrengsten van de verschillende kwaliteitsinstrumenten

iets zeggen over de ervaringen van individuele cliënten of

vertellen ons of we bijdragen aan een leven vol betekenis. En of

teams, starten verbeterinitiatieven voornamelijk op teamniveau.

we de goede dingen doen voor onze cliënten. Het geeft ook aan

Organisatie brede verbeterpunten worden opgepakt binnen een

waar ruimte is om te verbeteren. Omdat veel instrumenten

project of door een werkgroep met specifieke deskundigheid.

56


kwaliteitsrapport | Aveleijn

BIJL AGEN

Werkwijze en opbrengsten van kwaliteitsinstrumenten Binnen Aveleijn hebben we verschillende instrumenten beschikbaar om te werken aan kwaliteit. In onderstaande tabel is weergegeven welk instrument passend is bij welke vraag.

KWALITEITSINSTRUMENTEN DIE WIJ GEBRUIKEN:

Wat vinden onze cliënten?

Ben Ik Tevreden onderzoek (BIT) Waarderingsonderzoek verwanten Klachten onderzoek

Wat vinden onze medewerkers?

Medewerkers tevredenheidonderzoek In- en uitstroom onderzoek

Hoe begeleiden wij de cliënt?

Ondersteuningsplan

Hoe ontwikkelen wij als team?

Reflectieve praktijk Teamreflectie

Hoe verbeteren wij als organisatie?

Interne audits Risico Management Systeem (RMS) Prisma onderzoeken

Hoe blijven wij scherp?

Externe audit Kwaliteitsrapport met externe visitatie Bezoeken IGJ

BIJL AGEN

BIT-Onderzoek 2020 Sinds 2017 maakt Aveleijn voor haar WLZ-cliënten gebruik van

In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten van de BIT toegelicht. Aan de

het instrument Ben Ik Tevreden (BIT). Dit instrument brengt de

rechterzijde de uitkomsten op organisatieniveau per domein.

kwaliteit van bestaan en ervaringen van cliënten in beeld en helpt dit te verbeteren. BIT is gebaseerd op de acht domeinen

In 2020 zijn 768 BIT-gesprekslijsten en 85 BIT-observatielijsten

van Schalock. In het BIT-gesprek vertelt de cliënt per domein

ingevuld. Er zijn iets minder BIT gesprekken gevoerd dan vorig

wat goed gaat en waar hij aan wil werken. Soms wordt dit

jaar (948 gesprekken en 107 observaties) vanwege Corona. Dat

direct in praktijk gebracht. Of anders nemen we de acties

is begrijpelijk, er is veel met cliënten gesproken over de impact

op in het ondersteuningsplan en zijn ze onderwerp tijdens

van Corona. Locaties zijn een inhaalslag aan het maken zijn in

een vervolggesprek tussen cliënt en begeleider. Wanneer een

het voeren van de BIT gesprekken. Een deel van de cliënten (52)

cliënt niet in staat is om een gesprek te voeren, wordt een BIT-

heeft aangegeven geen BIT gesprek te willen. We willen in 2021

observatielijst ingevuld door een verwant en een begeleider.

onderzoeken waar het lastig is om BIT gesprekken te voeren en wat de redenen hiervoor zijn.

57


Aveleijn | kwaliteitsrapport

Uitkomsten BIT jan-mrt 2020 (5-puntsschaal) Gemiddelde totaalscore en gemiddelde scores per domein op

Gemiddelde totaalscore en gemiddelde scores per domein op

de BiT Gesprekslijst (jan-mrt).

de BiT Klein Kijken (jan-mrt).

Domein

Score

Domein

Score

Lichamelijk welbevinden

3.9

Lichamelijk welbevinden

3.8

Psychisch welbevinden

3.8

Psychisch welbevinden

3.9

Persoonlijke ontwikkeling

4.0

Persoonlijke ontwikkeling

4.0

Zelfbepaling

4.2

Zelfbepaling

3.5

Interpersoonlijke relaties

4.1

Interpersoonlijke relaties

4.2

Deelname aan samenleving

3.7

Deelname aan samenleving

3.0

Materieel welbevinden

4.1

Materieel welbevinden

4.1

Rechten

4.0

Rechten

4.4

Totaal gemiddelde

4.0

Totaal gemiddelde

3.9

Uitkomsten BIT apr-dec 2020 (4-puntsschaal) Gemiddelde totaalscore en gemiddelde scores per domein op de BiT Gesprekslijst (april-dec).

Gemiddelde totaalscore en gemiddelde scores per domein op de BiT Observatielijst (april-dec).

Domein

Score

Domein

Score

Lichamelijk welbevinden

3.1

Lichamelijk welbevinden

3.1

Psychisch welbevinden

3.1

Psychisch welbevinden

3.2

Persoonlijke ontwikkeling

3.2

Persoonlijke ontwikkeling

3.1

Zelfbepaling

3.3

Zelfbepaling

3.0

Interpersoonlijke relaties

3.3

Interpersoonlijke relaties

3.4

Deelname aan samenleving

3.2

Deelname aan samenleving

3.0

Materieel welbevinden

3.4

Materieel welbevinden

3.4

Rechten

3.3

Rechten

3.2

Intimiteit en seksualiteit

3.0

Intimiteit en seksualiteit

2.7

Totaal gemiddelde

3.2

Totaal gemiddelde

3.2

58


kwaliteitsrapport | Aveleijn

BIJL AGEN

Klachten Van een klacht kunnen wij leren en de ondersteuning verbeteren.

Het aantal klachten in 2020 was 47. Veel van deze klachten

Als cliënten het lastig vinden om zelf het gesprek aan te gaan, kan

hielden verband met de andere context vanwege de maatregelen

een externe vertrouwenspersoon hen daarbij ondersteunen. De

ten tijde van de corona periode. Zo was er een toename in de

vertrouwenspersoon staat in het gesprek naast de cliënt. Iedereen

categorie overlast en waren er klachten over de bezoekregeling.

kan een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Aveleijn.

Alle klachten zijn grotendeels opgelost binnen 6 weken. Daarbij

Als deze bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing,

was de dialoog waarbij erkenning voor de klager gegeven werd,

dan kan degene met een klacht een officiële klacht indienen bij

vaak een passende oplossing.

de Raad van Bestuur van Aveleijn. Op ieder moment bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke regionale klachtenadviescommissie.

KL ACHTEN PER C ATEGORIE VAN 2018-2020:  Soort

Aantal 2020

Aantal 2019

Aantal 2018

Bezoekregeling

7

-

-

Overig

2

2

5

Wisseling van begeleiders

-

3

-

Overlast (overig)

7

1

2

Overlast door cliënt(en)

9

8

5

Ontevreden over besluit manager

2

5

5

Ontevreden over geboden zorg

9

18

8

Ontevreden over begeleiding

7

11

10

Bejegening

4

3

1

Prisma onderzoeken Bij een aantal incidenten is gekozen om een prisma-light uit te

Naar aanleiding van een incident is er 1 melding bij de inspectie

voeren. Dit is een methodiek waarin er samen met betrokkenen

gedaan in de categorie calamiteiten. Het prisma onderzoek heeft

systematisch gezocht wordt naar oorzaken en gezamenlijk

2 verbeteracties opgeleverd en de inspectie heeft de melding

verbeterpunten worden geformuleerd. In 2020 zijn er 5 prisma-

gesloten.

light onderzoeken uitgevoerd. Onderwerpen hierbij waren; valincident, brandincident, agressie en medicatiefouten.

Meldingen incidenten Binnen het Elektronisch Cliënten Dossier is een Risico

met medicatie. Managers van de locaties dragen zorg voor een

Management Systeem (RMS) ingericht. Dit biedt medewerkers

goede afhandeling van de melding en voeren verbeteringen door

de mogelijkheid om (bijna) incidenten te registreren en de

als de meldingen daar aanleiding toe geven. Op organisatieniveau

ondersteuning zo nodig te verbeteren. Medewerkers gebruiken

zijn verschillende commissies actief die de meldingen periodiek

dit systeem voor het melden van bijvoorbeeld vallen, huiselijk

analyseren en, waar nodig, overgaan tot actie.

geweld, agressief of grensoverschrijdend gedrag of incidenten

GEREGISTREERDE (BIJNA) INCIDENTEN Soort

Aantal 2020

Aantal 2019

Aantal 2018

Aantal 2017

FOBO medicatie

2242

2361

2438

2714

FOBO vallen

545

480

519

533

FOBO overig

639

732

606

570

Agressie

5656

5476

5233

5070

Grensoverschrijdend gedrag/misbruik

160

141

126

97

Huiselijk geweld

109

100

99

62

Kindermishandeling

48

45

38

21 59


Aveleijn | kwaliteitsrapport

BIJL AGEN

Analyse Onvrijwillige Zorg Toetsingskader De wet- en regelgeving, veldnormen en in de toezichtvisie

Meldingen omtrent onvrijwillige zorg worden geregistreerd

geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden zijn de basis

in het elektronisch cliëntdossier (ECD). WZD-functionarissen

voor het toetsen van onvrijwillige zorg aan personen met een

stemmen wekelijks af over binnengekomen meldingen. Daarnaast

verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

registreren WZD-functionarissen adviesvragen die ze binnen

De drie thema’s van het toetsingskader zijn:

krijgen vanuit collega’s.

1.

Sturen op kwaliteit en veiligheid: gericht op hoe bestuurder

2. Deskundige zorgverleners: gericht op de professionaliteit van

en leidinggevenden ervoor zorgen dat zorgverleners goede

de zorgverlener.

en veilige zorg kunnen leveren.

2020 is het jaar van de overgang naar de WZD, echter de

Deskundige zorgverleners: gericht op de professionaliteit van

Covid-19 pandemie had invloed op de implementatie ervan. Het

de zorgverlener.

oorspronkelijke plan waarin de commissie Onvrijwillige Zorg

Persoonsgerichte zorg: gericht op ondersteuning, kwaliteit

en de WZD-functionarissen alle clusters van Aveleijn zouden

van leven en bescherming van de rechtspositie van de cliënt.

bezoeken, is omgezet in een online programma. Managers en

2. 3.

gedragskundigen zijn geregeld geïnformeerd over en herinnert 1. Sturen op kwaliteit en veiligheid: gericht op hoe bestuurder

aan de WZD met het dringende verzoek hier op de clusters

en leidinggevenden ervoor zorgen dat zorgverleners goede en

aandacht voor te hebben. Op de WZD accommodaties is intensief

veilige zorg kunnen leveren.

aandacht geweest voor de wetgeving en de veranderingen die dit

Aveleijn staat geregistreerd in het online locatieregister. Binnen

met zich meebrengt op de werkvloer.

Aveleijn zijn 2 clusters geoormerkt als accommodatie WZD: Rohaan in Markelo en Gravenallee in Noord-Deurningen. Deze

In het ECD zijn aanpassingen gemaakt en onvrijwillige zorg is

accommodaties binnen Aveleijn kennen een open karakter, er zijn

onderdeel van het ondersteuningsplan dat jaarlijks geëvalueerd

geen separeer- of afzonderingsruimtes aanwezig, de terreinen

wordt. Elk cluster heeft 1 (of meer) medewerkers aangewezen

zijn landelijk gelegen maar vrij toegankelijk en niet afgezet met

als taakhouder onvrijwillige zorg. Taakhouders worden vanuit de

hekwerk.

commissie geschoold en geïnstrueerd om op hun eigen werkplek zicht te kunnen houden op toepassing van onvrijwillige zorg. Voor

Er zijn 2 functionarissen Wet Zorg en Dwang (WZG) aangewezen

2021 is de verdere implementatie een belangrijk onderdeel in het

binnen Aveleijn en goedgekeurd door de CCR-C en CCR-V.

jaarplan van de commissie WZD. Het thema onvrijwillige zorg

Daarnaast kan men een beroep doen op een externe WZD-

wordt onderdeel van de verplichte ECD cursus voor medewerkers.

functionaris (voormalig BOPZ-arts) voor intercollegiaal

De opbrengsten uit de interne audits van het najaar 2020 zijn

consult. Aveleijn beschikt over AVG-artsen en een psychiater

opgenomen in het jaarplan.

die beschikbaar zijn voor RM-beoordelingen. Daarnaast is in samenwerking met ’s Heerenloo en de Twentse Zorgcentra een

3. Persoonsgerichte zorg: gericht op ondersteuning, kwaliteit

pool opgezet van BIG-geregistreerde medewerkers voor de rol

van leven en bescherming van de rechtspositie van de cliënt.

van externe deskundige (stap 4 WZD stappenplan). Aanvullend

Iedere cliënt van Aveleijn beschikt over een ondersteuningsplan

beschikt Aveleijn over een commissie Onvrijwillige Zorg. Deze

(OP). Dit plan wordt samen met de cliënt opgesteld en minimaal

commissie ontwikkelt en borgt beleid rondom dit thema. Tot de

1x per jaar geëvalueerd. Daarnaast is er minimaal 1x per jaar een

taken behoort scholing, aansturing van de taakhouders op locatie,

multidisciplinair cliënt overleg (MDCO). Hierin gaan de cliënt en

casuistiekbespreking en het toetsen van bestaande protocollen op

alle betrokkenen met elkaar in gesprek over hoe het jaar gelopen

de nieuwe wetgeving.

is, welke wensen er zijn voor de toekomst en of de zorg passend is. Inzet van onvrijwillige zorg wordt in dit overleg expliciet

De zorgverantwoordelijke zoals vermeld in de wet is de

uitgevraagd en vermeld met registratieformulieren vanuit het

persoonlijk begeleider die elke cliënt heeft. We onderzoeken

ECD.

of ook een gedragskundige deze rol kan vervullen bij cliënten met een hogere indicatie (VG6, VG7, VG8). Vanuit

Ieder cluster beschikt over huisregels, deze worden regelmatig

regiebehandelaarschap lijkt dit in de praktijk beter werkbaar te

geëvalueerd. Huisregels kunnen ter toetsing voorgelegd worden

zijn.

aan de commissie onvrijwillige zorg.

60


kwaliteitsrapport | Aveleijn

BIJL AGEN

Analyse Onvrijwillige Zorg Cliënten van Aveleijn kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon WZD vanuit het LSR. Wat is dat? De vertrouwenspersoon is vorig jaar bij de CCR-C en CCR-V geweest om kennis te maken. In de zomer van 2020 hebben alle cliënten een flyer ontvangen met daarin informatie over de WZD. Hierin zijn ook de WZD-functionarissen en de vertrouwenspersoon voorgesteld en zijn de contactgegevens vermeld. Wanneer onvrijwillige zorg ingezet wordt, wijst de begeleider de cliënt nogmaals op de mogelijkheid van inzet van de vertrouwenspersoon en ontvangt hij een flyer met informatie. De vertrouwenspersoon bezoekt met regelmaat de WZD accommodaties. Zo wordt zij een bekend gezicht voor cliënten en is ze laagdrempelig beschikbaar. De WZD-functionarissen en de vertrouwenspersoon hebben geregeld afstemming en evalueren jaarlijks op casuïstiek en opvallendheden.

61


Aveleijn | kwaliteitsrapport

BIJL AGEN

Reflectie op het kwaliteitssysteem Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem van het primaire

In 2020 heeft de directiebeoordeling ons laten zien dat

proces besproken. Het gaat daarbij om een set aan

de instrumenten bijdragen aan inzicht op een aantal

kwaliteitsinstrumenten die de zicht geven op kwaliteit aangaande

kwaliteitsthema’s. Door de cijfers te analyseren en te verbinden

het primaire proces en de beoogde kwaliteitsverbetering.

aan de context krijgt men zicht op wat goed gaat en wat beter kan. Niet alle uitkomsten van de kwaliteitsinstrumenten zijn

De directiebeoordeling is voor ons een reflectief proces waarin

makkelijk in te zien en op te vragen. Dat is wel wenselijk, omdat

verschillende betrokkenen de werking en effecten van de

er dan data is waar men over in gesprek kan gaan. Reflectietools

instrumenten bespreken en input geven voor de uiteindelijke

dragen bij aan het goede gesprek over kwaliteit. Ook werd uit de

beoordeling door de RvB. Uit deze beoordeling volgen

directiebeoordeling helder dat er behoefte om te leren van elkaar

verbeteracties.

door meer zicht te krijgen op effecten van verbeteracties en de werkzame bestanddelen.

Het gaat bij een de reflectie om de volgende vragen: In 2021 willen we kwaliteitsbewustzijn bevorderen door •

Hebben we de juiste gegevens?

de kwaliteitsinstrumenten onderdeel te laten zijn van de

Hoe verloopt de werkwijze om tot de gegevens te komen?

teamreflectie. We gaan met begeleiders in gesprek over

Heeft de werkwijze geleid tot realisering van de doelstelling

kwaliteit, zodat ze taal kunnen geven aan kwaliteit in relatie tot

(kwaliteitsverbetering)?

waardenwerk en kwaliteitsbewustzijn wordt vergroot.

• •

Wat waren de eventuele tekortkomingen in de werkwijze (systeemtekortkomingen)?

We willen in 2021 ook meer zicht op effecten van verbeteracties.

Wat zijn de uitdagingen voor de komende periode?

Er is een verbetercyclus gemaakt die iedereen gaat gebruiken bij de teamreflectie. Ook zal in de pilot ‘rijker verantwoorden’

Vervolgens gaat om de centrale vraag:

aandacht zijn voor het laten zien van effecten. Een verbeterregister en indicatoren in zorgmonitor ondersteunt

Helpt het kwaliteitssysteem de medewerkers hun werk goed te doen

overzicht en inzicht in de opbrengsten van verbeteracties. En door

en geeft dit zinvolle informatie die aanzet tot leren en verbeteren?

de analyse van werkzame bestanddelen willen we leren van elkaar en zo de cliënten de best mogelijk ondersteuning bieden.

62


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.