Jaarverslag en jaarrekening 2017

Page 1

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid in de gemeente Berkelland en de 14 Twentse gemeenten.

Bestuurscentrum Grotestraat 260 7622 GW Borne 074 255 66 00 info@aveleijn.nl www.aveleijn.nl

Leven vol betekenis


B

g a l s r e v estuurs

7 1 0 2 n j i e l e Av Leven vol betekenis


Voorwoord

Raad van Bestuur 03 Aveleijn bestuursverslag 2017

een leven vol betekenis, dat is wat we allemaal willen. het gaat daarbij om betekenis ervaren (“ik doe ertoe”) en van betekenis zijn (“ik draag iets bij”). aveleijn zet zich dagelijks in om cliënten te ondersteunen. daarbij gaan we uit van eigen kracht en talenten, maar hebben we ook oog voor kwetsbaarheid. Vanuit de kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen zoeken we elke dag

naar mogelijkheden om onze ondersteuning te verbeteren. Het jaarthema van 2017 was daarom ook “wie stopt met beter worden, houdt op met goed te zijn”.

Kwaliteit van arbeid en kwaliteit van ondersteuning zijn in onze sector onlosmakelijk

met elkaar verbonden. We zijn dan ook erg trots dat we, op basis van de uitkomsten

uit het tevredenheidonderzoek onder medewerkers, een jaar lang het predicaat “beste

werkgever” mogen voeren. Langs deze weg spreken we dan ook graag onze waardering uit voor de wijze waarop onze collega’s zich dagelijks inzetten voor een leven vol

betekenis voor cliënten. Ook zijn we erg trots op de vele vrijwilligers die hieraan hun steentje bijdragen!

Het jaar 2017 was het eerste jaar in de vernieuwde bestuurssamenstelling;

op 1 januari 2017 trad Susanne Bentvelsen toe tot de Raad van Bestuur. In het

voorliggende bestuursverslag blikken we terug op een geslaagd jaar. De start van

ons innovatieprogramma en het verankeren van onze kernwaarden in ons dagelijks

handelen zijn hier voorbeelden van. Onze financiële positie stelt ons in staat om te blijven verbeteren en vernieuwen.

In 2018 vieren we ons 50 jarig bestaan. Geïnspireerd door het in 2016 geratificeerde

VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, stellen we dit jubileumjaar in het teken van een “Wereld zonder Verschil”. Op de gelijknamige website

www.wereldzonderverschil.nl publiceren we verhalen over waar we vandaan komen, hoe we werken en onze inzet voor het realiseren van een inclusieve

maatschappij. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op deze website en

heten u van harte welkom bij een van de vele activiteiten die we in 2018 organiseren. Wij wensen u veel leesplezier toe! Willem den Hartog en Susanne Bentvelsen Raad van Bestuur Borne, mei 2018

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú


Inhoudsopgave

Ú

05 05 07

Ú Ú Ú

Hoofdstuk 2. Algemene informatie 2.1 Missie, visie en kernwaarden 2.2 Kenmerken Aveleijn 2.3 Besturingsfilosofie

09 09 11 13

Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 3. Prestaties in 2017 15 3.1 Planning & Control cyclus 15 3.2 Cliënten 16 3.2.1 Waardenprogramma 16 3.2.2 Kwaliteit 18 3.2.3 Innovatie 18 3.2.4 Project verslavingszorg 19 3.2.5 Project medicatieveiligheid 19 3.2.6 Ouder wordende cliënt binnen Aveleijn 20 3.2.7 Jeugdpleijn 20 3.2.8 Nieuw, interactief tijdschrift voor cliënten en Hart van Aveleijn 20 3.3 Medewerkers 21 3.3.1 Reflectieve praktijk 22 3.3.2 Pak-je-Vak 22 3.3.3 Professionaliseringstraject persoonlijk begeleiders 23 3.3.4 Medewerkertevredenheidonderzoek 23 3.3.5 Verzuim 24 3.3.6 Banenpleijn Week van Zorg en Welzijn 24 3.4 Maatschappij 24 3.4.1 Energie audit 24 3.4.2 Social Return On Investment 25 3.4.3 VN Verdrag 25 3.4.4 Bureau Evenementen 25 3.5 Bestuur & financiers (bedrijfsvoering) 27 3.5.1 Financiële informatie 27 3.5.2 Risicomanagement 28 3.5.3 Vastgoed 31 3.5.4 ICT 32

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 4. Bestuur en Toezicht 4.1 Toepassing Zorgbrede Governance Code 2017 4.2 Raad van Bestuur 4.3 Raad van Toezicht

33 33 34 35

Ú Ú Ú Ú

Hoofdstuk 5. Toekomst

43

Ú

Hoofdstuk 6. Aveleijn in de pers

45

Ú

Hoofdstuk 7. Jaarrekening 2017 7.1 Jaarrekening 2017 7.1.1 Balans per 31 december 2017 7.1.2 Resultatenrekening over 2017 7.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 7.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 7.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 7.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 7.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

47 47 47 48 49 50 57 65 65 66

Ú

Hoofdstuk 8. Overige gegevens

71

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Hoofdstuk 1. Aveleijn in cijfers 1.1 Algemene gegevens 1.2 Kerngegevens

Ú

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

04


Hoofdstuk

1. Aveleijn in cijfers 05 Aveleijn bestuursverslag 2017

aveleijn biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid op het gebied van: emotioneel, lichamelijk en materieel welbevinden / persoonlijke relaties en ontwikkeling / zelfbeschikking, sociale integratie en rechten. 1.1 Algemene gegevens Deze ondersteuning bieden we zowel in de

thuis- of gezinsomgeving van onze cliënten, als

op onze eigen woon- en dagbestedingslocaties. De begeleiding is afgestemd op de zorgvraag en -behoefte en gericht op het behouden

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie

Ú

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

en vergroten van het zelfstandig functioneren.

We verliezen daarbij de kwetsbaarheid niet uit

het oog. Zo faciliteren we voor iedere cliënt een

leven vol betekenis op maat.

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


± 1.900 medewerkers ± 300 stagiaires ± 2.600 cliënten ± 800 vrijwilligers

± 80 locaties Tabel 1 Algemene gegevens

Ú

Stichting Aveleijn

Adres

Grotestraat 260

Postcode

7622 GW

Plaats

Borne

Telefoonnummer

074 255 66 00

Identificatienummer KvK

08.15.41.61

E-mailadres

info@aveleijn.nl

Website

www.aveleijn.nl

Social media

www.facebook.com/stichtingaveleijn www.twitter.com/aveleijn www.linkedin.com/organization/112357/

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Kenmerken

Ú

06


07 Aveleijn bestuursverslag 2017

1.2 Kerngegevens Tabel 2 bevat een overzicht van een aantal kernmerken van Aveleijn als organisatie, waaronder het

aantal cliënten, de omvang van het personeelsbestand en het financiële resultaat over 2017. Voor

meer informatie over de kosten en opbrengsten in 2017, verwijzen wij u naar de jaarrekening. [p. 47]

Tabel 2 Kerngetallen 2017 Aveleijn Kerngegevens

Aantal/Euro’s/%

Aantal intramurale (verblijfs-)cliënten per jaareinde per financieringswijze Wlz

1.072

Jeugdwet

45

GGZ-C

52

Overig

4

Totaal

1.173

Aantal extramurale cliënten per jaareinde per financieringswijze (extramurale uren, dagbesteding en dagbehandeling) Wlz (VPT, MPT)

1.581

Jeugdwet

219

WMO

746

Overig

188

Totaal

1.5811

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

1.192

Productie Aantal verblijfsdagen per financieringswijze

1

Voorwoord

Wlz

393.697

Jeugdwet

15.658

GGZ-C

19.228

Overig

1.417

Totaal aantal verblijfsdagen

430.000

Het aantal unieke cliënten is 1.543. Enkele cliënten ontvangen meerdere diensten van Aveleijn.

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie

Ú

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


Kerngegevens

Aantal/Euro’s/%

Aantal dagdelen dagbesteding en dagbehandeling per financieringswijze Wlz

112.789

Jeugdwet

23.659

WMO

29.574

Overig

34.778

Totaal

200.800

Aantal uren extramurale productie per financieringswijze Wlz

23.455

Jeugdwet

18.781

WMO

74.267

Overig

4.293

Totaal

120.797

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. stagiaires)

1.883

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. stagiaires)

1.274

Gemiddeld aantal FTE personeelsleden gedurende het verslagjaar (excl. stagiaires)

1.329

Financiële gegevens

7. J aarrekening 2017 Ú

104.6112

Totale persoonskosten (* € 1.000) in verslagjaar

66.954

Totale overige bedrijfskosten (* € 1.000) in verslagjaar

28.606

Resultaat (* € 1.000) in verslagjaar

6.263

Solvabiliteit: eigen vermogen/ totaal vermogen

75,5%

Weerstandsvermogen: eigen vermogen/totale opbrengsten

60,4%

Quick ratio: (vlottende activa – voorraden)/kortlopende schulden

4,07

Werkkapitaal (* € 1.000): vlottende activa – vlottende passiva

34.356

Het gaat om de totale bedrijfsopbrengsten met uitzondering van de afschrijvingen en rente.

8. Overige gegevens Ú

Ú

2

Totale bedrijfsopbrengsten (* € 1.000) in verslagjaar

Ú

08


Hoofdstuk

2. Algemene informatie 09 Aveleijn bestuursverslag 2017

iedereen heeft dromen, wensen en talenten. deze laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. aveleijn helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven te ervaren. we zien eigen kracht en denken in oplossingen. we werken dagelijks vanuit onze kernwaarden ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen. we geloven in een leven vol betekenis voor iedereen! 2.1 Missie en kernwaarden Aveleijn zet zich in voor een leven vol betekenis

(3) Ondersteunen

ontplooien en aanspreken van wensen

zorgaanbod om cliënten in alle levensfasen

en talenten. De kernwaarden Ontmoeten,

Ontwikkelen en Ondersteunen zijn hierbij richtinggevend:

Aveleijn beschikt over een integraal, breed

ondersteuning te kunnen bieden. We creëren ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en helpen onze cliënten naar

vermogen deel te nemen aan de maatschappij.

(1) Ontmoeten

Om aansluiting te vinden bij de leef- en

Onze medewerkers zijn van nature

elkaar écht leren kennen. We streven naar

een passie voor mensen, zowel voor cliënten als

belevingswereld van onze cliënten willen we

(maatschappelijk) betrokken professionals met

het geven van onvoorwaardelijke aandacht,

collega’s. We realiseren ons hoezeer kwaliteit

bieden ruimte voor dialoog en gelijkwaardige

samen op gaan. Binnen het waardenprogramma

waarbij we uitgaan van de unieke mens. We

communicatie, zoeken oprechte verbindingen

en een open samenwerking met cliënten,

ouders en professionals om uit te kunnen gaan van ieders eigen kracht. (2) Ontwikkelen

van arbeid en kwaliteit van ondersteuning

staan we dan ook met elkaar stil bij ons vak en

de manier waarop onze kernwaarden invulling krijgen in de dagelijkse praktijk (zie paragraaf 3.2.1).

Aveleijn investeert in professionele ontwikkeling

Aveleijn ondersteunt cliënten en hun netwerk

en echte samenwerking met alle betrokkenen

in het leven. We hebben oog en aandacht

in de praktijk de basis vormt. Door vragen te

bij de kleine en grote ontwikkelingsstappen voor ontwikkeling in brede zin. Persoonlijke

ontwikkeling van cliënten en medewerkers,

kennisontwikkeling, de doorontwikkeling van

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

Ú

hangen daarbij nauw samen.

voor iedereen. Hierbij gaan we uit van de

eigen kracht van de cliënt en het onderzoeken,

Voorwoord

onze organisatie en vernieuwingen in de zorg

3. Prestaties in 2017 Ú

binnen en buiten Aveleijn, waarbij reflectie

blijven stellen en stil te staan bij wat goed gaat,

beter kan en dilemma’s en handelingen die het verschil maken, werken we continu aan het

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


De drie kernwaarden van Aveleijn 010

Ontmoetenct en Oprecht conta goed luisteren

1. Ga open en oprecht het gesprek met elkaar aan

5. Interesseer je voor wat de ander belangrijk vindt

2. Heb oprechte aandacht voor elkaar

6. Neem de tijd voor elkaar

op basis van gelijkwaardigheid

3. Luister vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid

5. Onderzoek wat er voor de ander op het spel staat

3. Geef samen betekenis aan verhalen

7. Heb oog voor kracht en kwetsbaarheid

2. Verdiep je in wat de ander belangrijk vindt in zijn/haar leven 6. Verken de dromen en wensen van de cliënt

wil groeien

7. Richt je op de talenten in plaats van beperkingen van

4. Sluit aan bij de belevingswereld van de ander

1. Wees nieuwsgierig naar waar iemand vandaan komt

4. Onderzoek samen op welke levensgebieden de ander

in de relatie

de ander, maar houd oog voor kwetsbaarheid

Ontwikkelen

Elke dag een stap voo ruit

8. Stimuleer en prikkel anderen om nieuwe dingen te leren en te ontdekken

Ondersteunen Ondersteunen

Oplossingsgericht en professioneel

1. Wees er voor de ander als hij/zij je nodig heeft

6. Sta open voor feedback en geef feedback aan anderen

2. Bied elkaar een veilige en prettige leef- en leeromgeving

7. Werk vanuit passie en betrokkenheid

4. Zorg dat je op de hoogte bent en vakkennis bijhoudt

9. Hanteer een brede blik en werk samen met het netwerk

3. Heb vertrouwen in elkaars kunnen

5. Reflecteer op wat je doet en leer daarvan

8. Werk samen met anderen aan doelen

Leven vol betekenis

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


011 Aveleijn bestuursverslag 2017

waarborgen van onze kwaliteit van zorg.

We werken daarbij onder meer vanuit de: • acht levensdomeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock2 ;

• driehoek cliënt, verwant en begeleider;

• positieve psychologie (oplossingsgericht).

2

De acht domeinen hebben betrekking op persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, persoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten en emotioneel-, fysiek-, en materieel welbevinden.

Figuur 1 Werkgebied Aveleijn

2.2 Kenmerken Aveleijn Zorg en ondersteuning door Aveleijn

een verstandelijke beperking ook sprake is van

leeftijdscategorieën. Van lichte ondersteuning

stoornis, autisme, gedragsproblematiek of

Aveleijn ondersteunt cliënten in alle

tot intensieve zorg. Hierbij valt te denken aan:

Samenwerkingsverbanden met andere

• Kortdurend verblijf, logeren of vakantieopvang;

Aveleijn werkt actief samen met andere

• Maatwerkvoorzieningen ondersteuning bij zelfstandig leven (WMO);

• Maatwerkvoorzieningen ondersteuning bij maatschappelijke deelname (WMO);

• (Arbeidsmatige) dagbesteding,

organisaties

organisaties op diverse thema’s. Voorbeelden hiervan zijn:

• De samenwerking met Tactus op het gebied van verslavingszorg;

• De participatie binnen KiECON

vrijetijdsbesteding en activiteiten;

(kinderexpertise centrum Oost-Nederland),

• Behandeling;

een diagnostisch centrum voor kinderen met

• Onderzoek en diagnostiek;

meervoudige ontwikkelingsproblemen;

• Training en onderwijs.

• Met andere VG instellingen uit de regio zet Aveleijn zich in voor het verbeteren van de

Tabel 3 geeft een overzicht weer van de

cliëntgroepen waarvoor wij ons inzetten,

uitgesplitst naar wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding en ambulante begeleiding

crisisopvang in de regio;

• Op het gebied van innovatie heeft Aveleijn zich aangesloten bij de Twentse ZorgAcademie.

(begeleiding aan huis).

Twents profiel

Onderscheidend is onze expertise bij

80 locaties, verspreid over de 14 Twentse

Aveleijn is een Twentse ‘noaber’. Met circa

multiproblematiek: situaties waarbij er naast

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

Ú

verslaving.

• Wonen met 24 uurszorg en nabijheid; • Ambulante (gezins)begeleiding;

Voorwoord

een lichamelijke beperking, psychiatrische

3. Prestaties in 2017 Ú

gemeenten en de gemeente Berkelland,

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


012

Tabel 3 Overzicht cliëntgroepen Wonen Volwassen en kinderen met een licht verstandelijke beperking Volwassenen en kinderen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische problematiek Volwassenen met een matige/ lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking en dementie (Arbeidsmatige) dagbesteding Volwassenen en kinderen met een licht verstandelijke beperking Volwassenen en kinderen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische problematiek Kinderen met een ernstige/ zeer ernstige verstandelijke beperking met motorische beperkingen Volwassenen met een lichte/ matige verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek Volwassenen met autisme Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking Ouder wordende cliënten Ambulante begeleiding Gezinnen waarbij de ouders, de kinderen of beiden een verstandelijke beperking hebben; Volwassenen en kinderen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische problematiek; Volwassenen met een lichte/ matige verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek; Volwassenen met autisme; Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking; Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking en dementie.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


013 Aveleijn bestuursverslag 2017

is onze organisatie regionaal sterk verankerd. Ruim 1800 betrokken professionals en circa

800 vrijwilligers ondersteunen dagelijks ruim 2600 cliënten. Daarmee is Aveleijn in Twente

> In onze besturingsfilosofie staan vier

kernwoorden centraal, te weten autonomie, rekenschap, kaders en samen.

een zorgverlener én een werkgever die er

toe doet. Als actieve samenwerkingspartner in de keten leveren we een duurzame

bijdrage aan kwalitatieve zorg in de regio. Vanuit onze kleinschalige woon- en

dagbestedingsvoorzieningen dragen we bij aan de leefbaarheid van lokale gemeenschappen.

2.3 Besturingsfilosofie Aveleijn zet zicht in voor een leven vol betekenis

voor cliënten. De kernwaarden Ontmoeten,

Ontwikkelen en Ondersteunen zijn onze richtinggevende principes. Een leven vol

betekenis vormt het toetsingskader voor de

Raad van Bestuur en het management. Onze

platte organisatiestructuur draagt bij aan

deze waardensturing. De tweelagenstructuur, zoals Aveleijn die kent, zorgt ervoor dat de

Raad van Bestuur nauw in verbinding staat

met het primair proces. Tevens stimuleert deze structuur de onderlinge samenwerking tussen

de managers (en daarmee locaties). Voorgaande resulteert in het organogram, zoals weergeven in figuur 2.

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

Ú

2. Algemene informatie

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


Locale cliëntenraden (verwanten en cliënten)

014

CLIËNTEN

MEDEWERKERS LOCATIES

MANAGERS EN GEDRAGSKUNDIGEN (ZOB)

adviesorganen: Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad (Cliënten), Centrale Cliëntenraad (Verwanten)

RAAD VAN BESTUUR

stafafdelingen: Zorgondersteuning en behandeling (ZOB), Personeel en Organisatie (P&O), Financiën en Administratie, ICT, Communicatie,

RAAD VAN TOEZICHT

Figuur 2 Organogram Aveleijn

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


Hoofdstuk

3. Prestaties in 2017 015 Aveleijn bestuursverslag 2017

“wie stopt met beter worden, houdt op met goed te zijn” was het jaarthema in 2017. vanuit de ambitie dat we nooit uitgeleerd zijn en dat er altijd ruimte voor verbetering is, heeft de raad van bestuur voor dit thema gekozen. in het kader van continue verbetering startten we uiteenlopende projecten op, die (in)direct bijdragen aan de verbetering van onze zorg en ondersteuning aan cliënten. in dit hoofdstuk leest u over deze projecten en de behaalde resultaten. 3.1 Planning & Control cyclus De planning & control cyclus binnen Aveleijn bestaat uit een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten. Elk jaar in juni stelt de Raad van Bestuur een kaderbrief op voor het daaropvolgende kalenderjaar. Aan

de hand van de kaderbrief werken managers jaarlijks een jaarplan met bijbehorende begroting voor hun

locatie(s) uit. Vervolgens worden de centrale beleidsvoornemens en voorziene financiële opbrengsten en uitgaven verwerkt in een overkoepelend(e) jaarplan en begroting. Gedurende het jaar leggen

managers in het voor- en najaar verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt

zelf verantwoording af aan de Raad van Toezicht aan de hand van de vier- en achtmaandrapportage en

het bestuursverslag. We hanteren de A3 systematiek als hulpmiddel bij onze planning & control cyclus. In lijn met de indeling van de A3 systematiek zijn de projecten in dit hoofdstuk gecategoriseerd onder cliënten, medewerkers, maatschappij en bestuur & financiers. In figuur 3 treft u een schematische weergave van de projecten aan.

Waardenprogramma Kwaliteit Innovatie

Project verslaving Zorg voor ouder wordende cliënten en jeugd ECD Communicatie en Evenementen

Energie audit Social return on investment VN Verdrag

CLIËNTEN

MAATSCHAPPIJ

MEDEWERKERS

BESTUUR & FINANCIERS

Reflectieve praktijk Medewerkertevredenheid Pak-je-vak Verzuim Banenpleijn

Ontwikkelingen boekjaar Behaalde omzet/ resultaten + ratio's Kasstromen en financieringsbehoefte Risico's Vastgoed ICT

Figuur 3 Planning & Control cyclus met projecten 2017

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

2. Algemene informatie

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


016

3.2 Cliënten

de kernwaarden, het ondersteuningsplan,

ECD en de reflectieve praktijk binnen Aveleijn.

3.2.1 Waardenprogramma

4. Doorlopend integreren van de kernwaarden

in alle protocollen/procedures/communicatie

In het najaar van 2014 startte Aveleijn het

en scholing.

waardenprogramma met als doel te werken

5. Gekoppeld aan belangrijke speerpunten

vanuit drie gezamenlijke kernwaarden;

in het waardenprogramma participeren in

Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen.

netwerkgroepen en delen van waardevolle

Het waardenprogramma geeft verdieping

aan de ondersteuning van cliënten. Leren van

inzichten.

en reflecteren op het eigen handelen staan

1. Inspiratie

gefaseerd ingevoerd, periodiek geëvalueerd

en één waardenavond voor medewerkers. De

hierbij centraal. Het waardenprogramma is

We organiseerden in 2017 twee waardendagen

en aangescherpt. Jaarlijks verleggen we de

accenten binnen het programma (zie figuur 4). In 2017 stonden vijf speerpunten centraal:

konden kiezen uit een vijftal paden (combinatie van en dilemma’s bij zeggenschap in het

ondersteunen van uiteenlopende doelgroepen.

leerbijeenkomsten voor medewerkers,

cliënten, verwanten, vrijwilligers en externen.

2. Sterke focus op ‘wat werkt’ in de praktijk,

onder meer door de inzet van actieonderzoek en coaching on the job in reflectief werken.

3. Versterken van de onderlinge verbinding van

2014-2015

thema ‘zeggenschap van de cliënt’. Medewerkers

van drie workshops) gericht op de betekenis

1. Continueren van inspiratie- en

Gezamenlijk laden van de kernwaarden: het gesprek erover staat centraal

eerste waardendag stond in het teken van het

2015-2016

Bewustwording en vertaling naar de dagelijkse praktijk: oefeningen, reflectie en toetsen staan centraal (toolbox)

De tweede dag en waardenavond stonden

in het teken van de ‘moedige professional’.

Ook hier volgden medewerkers verschillende workshops . Op beide dagen waren ca. 400

medewerkers aanwezig. Tevens organiseerden we in juni een filmavond, waarbij het verhaal

2016-2017

Verdieping kernwaarden aan de hand van specifieke thema's zoals VBM, zeggenschap, risicobewustzijn enz

Figuur 4 Fasering waardenprogramma

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú

2017-2018

Verankeren waardengericht werken in ons handelen dmv van reflectie en leren en dmv ondersteundende processen/structuren


017 Aveleijn bestuursverslag 2017

van Owen Suskind, een jongen met autisme,

is getoond (Life Animated). Met het oog op de verankering van het waardenprogramma op

kritisch naar ons beleid en regelgeving te kijken. Voorbeelden hiervan zijn:

alle locaties, zijn per locatie een of meerdere

• Het kwaliteitshandboek is gecomprimeerd en

organiseerden diverse leerbijeenkomsten voor

• Vanuit het thema de moedige professional

waardenambassadeurs benoemd. Zij

collega’s, cliënten en verwanten en vrijwilligers.

herschreven;

is stilgestaan bij ervaren tegenstrijdigheden

tussen externe- en organisatieverwachtingen

2. Wat werkt?

en waardengericht invulling geven aan het

In lijn met de aanbevelingen vanuit het

onderzoek dat Aveleijn in samenwerking met

SIOO uitvoerde, blijkt dat aandacht gegeven aan

ondersteunen van de cliënt;

• De interne auditoren gebruikten de audits om te reflecteren op thema’s, waarbij

best practices, het delen van praktijkvoorbeelden

waardengericht werken belangrijk is.

en het belang van reflectie en de rol van de

Hierbij valt te denken vrijheidsbeperking

binnen het waardenprogramma zijn. Tijdens

De opbrengsten van de audits vormen weer

persoonlijk begeleider effectieve elementen

en ondersteunen vanuit cliëntperspectief.

leerbijeenkomsten met waardenambassadeurs zijn ervaringsverhalen gedeeld en ideeën

uitgewisseld hoe de kernwaarden tot uiting

komen en onderwerp van gesprek blijven in de

aanleiding tot het herzien van de vastgelegde procedures en protocollen;

• Onze interne opleidingsafdeling (de Leerwijzer) ziet toe op de integratie van de kernwaarden in

teams. Naast de kernwaarden toolbox wordt er gebruik gemaakt van de waaier met reflectieve

scholingen en trainingen.

werkvormen.

5. Leren en delen met de buitenwereld

3. Verbinding

met Saxion Hogeschool en de UT een lezing

en onze reflectieve werkwijze zijn sterk met

het schrijven van toekomstbrieven nodigden

we de genoemde thema’s en sleutelfiguren

te visualiseren en te beschrijven. Twee UT

In maart organiseerden we in samenwerking

De kernwaarden, het ondersteuningsplan

elkaar verweven. Afgelopen jaar verbonden

daarbinnen aan elkaar. Door bijvoorbeeld

waardenambassadeurs en de medewerkers met

over de zorg van de toekomst. Door middel van we medewerkers uit de zorg van de toekomst studenten studeerden hierop af. In november

nam Aveleijn deel aan Van Koetsveldlezing, die in

het aandachtsgebied ‘ondersteuningsplan’ aan

het teken stond van waardigheid. We verzorgden

vertaalslag van waardengericht werken in het

de cliënt. Cliënten van de Centrale Cliëntenraad-

te moedigen samen te werken, verbeteren we de hanteren van systemen of regelgeving.

een workshop over reflectie op zeggenschap van Cliënten (CCR-C) deelden in een spiegelgesprek hun ervaringen ten aanzien van een aantal

4. Doorvertalen kernwaarden in systemen en

thema’s uit het VN-verdrag voor rechten van

Naast het vertalen van de drie kernwaarden

ondersteunende diensten

naar gedragingen in de dagelijkse praktijk

mensen met een beperking.

gebruiken we de kernwaarden als lens om

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

2. Algemene informatie

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


018

3.2.2 Kwaliteit

te delen. Aveleijn startte eind 2016 met een

In 2017 kreeg de ontwikkelde visie op

Het programma richt zich op drie thema’s, te

tweejarig e-health innovatieprogramma.

kwaliteit zijn beslag. Mede geïnspireerd

weten: fit & vitaal, contact & communicatie

op het VGN Kwaliteitskader is het interne

en persoonlijke ontwikkeling & zelfbepaling.

kwaliteitsmanagementsysteem verder

Naast deze inhoudelijke thema’s krijgt het

aangescherpt en geïmplementeerd.

programma vorm door de drie D’s: Durven,

Het kwaliteitssysteem omvat diverse

Doen en Delen!

medewerkertevredenheidsonderzoek, het

Medewerkers maken binnen het programma

instrumenten zoals het cliënt- en

ondersteuningsplan, teamreflectie, intern

verbeteren en externe toetsing. De uitkomsten kunt u nalezen in het Kwaliteitsrapport. U treft het rapport hier aan.

ruim 180 medewerkers kennis met deze

toepassingen, de “Aveleijn uitleenservice”

Innoveren vraagt om lef. Lef om anders te kijken en te doen. Daarnaast is het van belang om ervaringen over successen en mislukkingen

Ú

en andere toepassingen zoals Sensiks,

Mijneigenplan, Tinybot Tessa en diverse

domotica toepassingen. Er zijn 20 innovators benoemd, die de toepassingen testen. De

Ú

Ú

8. Overige gegevens

toepassingen zoals Cradle, Braintrainer,

Fitbit, sensoren, apps en een interactieve

vloer. Op de eerste innovatiemarkt maakten

3.2.3 Innovatie

7. Jaarrekening 2017

kennis met diverse, technologische

Ú


019 Aveleijn bestuursverslag 2017

apps GoOV en Buzzbuddy worden ingezet

in het kader van het project ‘Reiskoffer’ om

cliënten te leren en begeleiden bij het reizen

kunnen doen. Hiermee kunnen mensen zichzelf

scholen ter voorbereiding op bijvoorbeeld een

website, de interne innovatiecommunity

binnen Aveleijn.

op intranet, locatiebijeenkomsten en het

eventuele doorstroming naar een andere locatie

medewerkersmagazine.

Op basis van het nieuwe beleid en de nieuwe

Om de innovatiekracht te vergroten, sluit

ontwikkeld waarmee gedragswetenschappers

Aveleijn zich aan bij de Twentse Zorgacademie.

DSM 5 classificatie verslaving is er een checklist makkelijk kunnen screenen op de ernst van het

Dit is een regionaal innovatienetwerk van

middelengebruik. De indeling is gelieerd aan

participeren we in 2018 in het Digital Health

wordt weergegeven in een stoplichtmodel

onderwijs, zorg en leveranciers. Daarnaast Center, een innovatienetwerk voor VG-

zorgorganisaties, om innovatie te versnellen.

Binnen het Digital Health Center wordt marktkennis gedeeld en data verwerkt

en worden in gezamenlijkheid producten ontwikkeld, getest en gevalideerd.

de classificatie van de DSM 5 en de eindscore (groen-geel-oranje-rood). Aan de uitkomst zijn adviezen gekoppeld. Doel is om alertheid op gebruik te vergroten zodat sneller passende acties uitgezet worden. De checklist is een

onderdeel van het plaatsingsgesprek, zodat een actueel beeld gevormd wordt van eventueel

middelengebruik bij nieuwe cliënten.

3.2.4 Project verslavingszorg

3.2.5 Project medicatieveiligheid

In 2016 is het vernieuwde beleid voor

In 2017 startte het project medicatieveiligheid.

middelengebruik en middelenmisbruik

Vanuit het eerdere project medische zorg,

vastgesteld en geïmplementeerd. Het beleid

knelpunten uit de praktijk en een audit van IVM

met cliënten die middelen gebruiken. Om te

zes deelprojecten gedefinieerd, te weten:

andere benadering van het thema in de praktijk

1. Ontbreken van een ‘closed loop’ van

toepassing van het beleid. We verwachten de

2. Samenwerking huisartsen

geeft medewerkers richting in de omgang

onderzoeken of het beleid daadwerkelijk tot een heeft geleid, analyseren twee hbo stagiaires de resultaten van hun studie in 2018.

Tevens vernieuwden we afgelopen jaar de training en bijbehorende e-learning ‘licht

verstandelijk beperkt (LVB) & middelengebruik’ op basis van nieuwe inzichten op

(instituut verantwoord medicatiegebruik) zijn

voorschrijven en dossiervorming

3. Samenwerking apotheken

4. Terugdringen medicatiefouten 5. Revisie medicatiebeleid

6. Samenwerking met de

huisartsenposten (HAP)

verslavingsgebied. Ook biedt de Leerwijzer één

In 2018 continueren we deze deelprojecten.

aan alle medewerkers, zodat ook medewerkers

à twee keer per jaar de cursus ‘LVB en Middelen’

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

mate voorkomt, kennis over het thema op

met het OV. Collega’s wisselen ervaringen

uit met behulp van diverse media zoals de

Voorwoord

van locaties waar middelengebruik in mindere

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


020

3.2.6 Ouder wordende cliënt binnen Aveleijn

3.2.7 Jeugdpleijn

Aveleijn biedt ondersteuning in alle levensfasen.

we belangrijke (misschien wel de belangrijkste)

Over tien jaar zal naar verwachting het

aantal oudere cliënten (50+) binnen Aveleijn

hierbij het beste de kinderen, jongeren en hun

cliëntpopulatie. Aangezien de toenemende

leeftijd regelmatig gepaard gaat met specifieke

familie kunnen ondersteunen.

hulpvragen en een verhoogde kwetsbaarheid

De diversiteit van kinderen en jongeren is

ondersteuning daarop af te stemmen. Bovendien

geformuleerd:

op alle levensgebieden is het van belang onze

rusten we ons personeel uit om ook cliënten met somatische klachten te kunnen ondersteunen. In

2017 rondden vijftien medewerkers een opleiding tot verzorgende IG af.

groot. Binnen Jeugdpleijn zijn drie lijnen

• Het jonge kind van 0-12 jaar.

• Jongeren bij de overgang naar volwassenheid 18-/18+.

• Ondersteuning in (complexe) gezinssituaties.

Onze missie “leven vol betekenis” is vertaald naar acht beloftes aan de ouder wordende

Professionalisering van onze ondersteuning

eigen regie, levensverhaal, vitaliteit,

financiers zijn de eerste acties die vanuit het

cliënt. Deze beloftes gaan in op de thema’s

en het in overleg treden met ketenpartners en

zinvolle daginvulling, prettige- en veilige

Jeudgpleijn zijn opgepakt. Met het oog op de

woonomgeving, tekenen van veroudering,

aankondigingen vanuit de gemeenten dat zij in

sociaal netwerk en de laatste levensfase.

2018 nadrukkelijker inzetten op transformatie

De projectgroep start met de uitwerking

van de Jeugdzorg, intensiveren we onze inzet op

van vraagstukken rondom huisvesting,

het gebied van Jeugdzorg.

deskundigheidsbevordering, valpreventie en

3.2.8 Nieuw, interactief tijdschrift voor cliënten en Hart van Aveleijn

palliatieve zorg.

We nemen deel aan leernetwerk ouderen in het vizier, een initiatief van Vilans, en

Een fris ontwerp, boordevol interactiviteit en

Twente. Daarnaast organiseert Aveleijn in

in het voorjaar van 2017 een compleet nieuw

keer per jaar de dementietafels waar familie,

de redactie en voor iedere uitgave denkt een

met een online platform: Aveleijn lanceerde

sluiten aan bij Netwerken Palliatieve Zorg

samenwerking met De Twentse Zorgcentra drie hulpverleners en andere geïnteresseerden in gesprek gaan over verschillende vormen van

ouderdomsproblemen. In 2017 is bijvoorbeeld gesproken over dementie en dillema’s en

Ú

locatie mee over de poster en het coverbeeld.

Het tijdschrift viel in 2017 drie keer op de mat in een lente-, zomer- en wintereditie.

een magazine met zijn/haar eigen voornaam

Ú

8. Overige gegevens

cliëntentijdschrift. Cliënten maken deel uit van

Uniek is de personalisatie. Iedere cliënt krijgt

ontspannen en contact.

Ú

stappen in onze ontwikkeling. Aveleijn heeft in

het project Jeugdpleijn onderzocht hoe Aveleijn

zijn gestegen van 39% naar 57% van de

7. Jaarrekening 2017

Als kind, in de eerste jaren van ons leven, zetten

Ú


021 Aveleijn bestuursverslag 2017

op de cover. Op de achterzijde staat een uitje in

De Leerwijzer (onderdeel van de afdeling

het binnenwerk is naast persoonlijke verhalen

een aantal een verplicht karakter heeft.

de buurt van de woonlocatie van de cliënt. In en interviews ruimte voor knutsel- en doe pagina’s. De poster in het midden prikkelt

één van de zintuigen. Zo rook de lenteposter

naar gras, had de zomerposter een voelbaar zandstrand en kon de winterposter worden

omgetoverd in een lichtgevende sterrenhemel. Naast het fysieke tijdschrift is er ook een online versie. Hier kunnen de verhalen

beluisterd worden en zijn extra filmpjes en

opleidingsplekken voor GZ psychologen.

Vijftien medewerkers rondden in 2017 de

interne opleiding Verzorgende IG af en tien

medewerkers voltooiden het traject ‘Eerder verworven competenties’ met succes . Voor

hen betekent deze erkenning (door een extern

opleidingsinstituut) een volgende stap in hun ontwikkeling.

Voor medewerkers in de Jeugdzorg zijn

Kijk voor het online tijdschrift op:

Concreet houdt dit in dat bepaalde taken

de opleidingskwalificaties aangescherpt.

door geregistreerde hbo en/of universitair

Verder introduceerden we in 2017 ons eigen

videojournaal: Hart van Aveleijn. De filmcrew van enthousiaste cliënten ging in 2017 regelmatig op pad om verslag te doen van nieuws binnen de

organisatie en produceerde vier uitzendingen. Bekijk de uitzendingen via

het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg

en ondersteuning. Voor ons is een vakbekwame medewerker een reflectieve professional: bevoegd en bekwaam, in staat de juiste

afweging te maken in een specifieke situatie en lerend door reflectie. Dit stimuleren we, naast

deskundigheidsbevordering in algemene zin,

via het waardenprogramma (zie paragraaf 3.2.1 voor het waardenprogramma en 3.3.1 voor de reflectieve praktijk).

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

zich reeds ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd. Verder trof Aveleijn voorbereidingen

om in 2018 hbo geschoolde en geregistreerde

jeugd- en gezinsbegeleiders in te zetten in de ambulante en intramurale gezinsbegeleiding

onderzoeken:

Aveleijn zet in op vakmanschap. Het gaat over

2. Algemene informatie

De betrokken gedragswetenschappers hebben

Daarnaast leverden we een bijdrage in diverse

3.3 Medewerkers

1. Aveleijn in cijfers

geschoolde medewerkers worden uitgevoerd.

en in de toegangsteams.

aveleijn.nl/hart-van-aveleijn

Ú

Bovendien beschikt Aveleijn over vier

foto’s te bekijken.

tijdschrift.aveleijn.nl

Voorwoord

HRM) organiseert veel opleidingen, waarvan

• Aveleijn werkte mee aan het wetenschappelijk

onderzoek van Alain Dekker van de Universiteit Groningen naar Down & Alzheimer gericht op het testen van de BPSD-DS (Behavioural en Psychological Symptoms of Dementia) evaluatieschaal. Deze schaal richt zich op

dementie gerelateerde gedragsverandering (vroege symptomen van dementie);

• Aveleijn nam deel aan de zogenaamde

IBIS studie van Universiteit Groningen. Het onderzoek richt zich op de training voor

begeleiders om hen gedragstherapeutische

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


022

3.3.1 Reflectieve praktijk Aveleijn investeert sinds 2014 in de toepassing van reflectieve werkvormen (reflectieve

praktijk). De diversiteit van onze doelgroep en het langdurige karakter van onze begeleiding vraagt om individuele afwegingen. Door reflectief te werken voorkomen we dat

onze manier van handelen routinewerk

wordt en daardoor minder goed aansluit

bij wensen en behoeften van cliënten. Onze

oplossingsgerichte aanpak sluit hier bij aan; we willen meer doen van wat werkt en stoppen

Figuur 3 Poster ECD

met wat niet werkt. Reflectie draagt hier aan bij. Begin 2017 stelden alle locaties een lokaal plan

technieken aan te leren, zodat zij

voor reflectie op. Sommige locaties werken

probleemgedrag van cliënten kunnen

aan een specifieke cliënt casuïstiek, andere

vrijheidsbeperkende maatregelen of medicatie;

het startpunt voor reflectie. Opbrengsten van

verminderen zonder de inzet van

• We faciliteerden een afstudeeronderzoek

op inhoud- en procesniveau. Deze helpen ons

De onderzoeksvraag luidde “Wat zijn de

en verbeterthema’s op organisatieniveau

om onze reflectieve praktijk verder te versterken

verbeteringen in het beleid mishandeling en seksueel misbruik van Aveleijn?”;

• We faciliteerden een afstudeeronderzoek

orthopedagogiek naar de directe en indirecte

invloed van rook- en drinkregels van ouders op rook- en drinkgedrag van adolescenten;

• Daarnaast nam Aveleijn deel aan diverse

onderzoeken door invullen van vragenlijsten zoals bijvoorbeeld pijnonderzoek;

• In 2017 werkten twee gedragswetenschappers binnen Aveleijn aan hun promotieonderzoek over het thema verslaving.

kwaliteitsrapport.

3.3.2 Pak-je-Vak Aveleijn startte in 2017 met een nieuw

initiatief, waarbij we het leren van

elkaar door (persoonlijk) begeleiders te

koppelen aan zorginhoudelijke thema’s als

vrijheidsbeperkende maatregelen, agressie en regie op eigen leven. Op 16 november

collega’s. Het resultaat was dat de genoemde thema’s op een nieuwe manier onder de

professionaliseringsprojecten uit.

Ú

Ú

reflectieve werkvormen, kunt u nalezen in het

verschillende workshops, georganiseerd door

we in het voorliggende bestuursverslag

8. Overige gegevens

te definiëren. Meer over het gebruik van

namen ruim honderd begeleiders deel aan

In het kader van professionaliteit lichten

Ú

reflectieve teambesprekingen zijn verzameld

orthopedagogiek naar de werkwijze

met betrekking tot seksueel misbruik.

7. Jaarrekening 2017

teams kozen hun samenwerkingsproces als

Ú


023 Aveleijn bestuursverslag 2017

dat de cliënt zijn eigen kracht gebruikt, zich ontwikkelt en ondersteuning krijgt van het

netwerk om hem heen. Persoonlijk begeleiders geven aan vanuit bovenstaande ontwikkeling steviger gepositioneerd te willen worden

binnen de driehoeken persoonlijk begeleidercliënt – verwant en persoonlijk begeleider manager – gedragskundige.

Om invulling te geven aan deze veranderde

rol verkenden persoonlijk begeleiders in een

tweetal conferenties stapsgewijs het beroep “begeleider”. Daarnaast spraken zij op de

conferentie over de faciliteiten die zij nodig

hebben om hun vak vanuit het perspectief van de hiervoor genoemde vraagstukken uit te

(kunnen) oefenen. Naast een aantal generieke randvoorwaarden bleek het stimuleren van

eigen leervragen een cruciaal thema te zijn. We vervolgen het traject in 2018.

onderling leren. De meeste deelnemers vonden

3.3.4 Medewerkertevredenheidonderzoek

verrijking. Ruim 90% van de 100 deelnemers

In navolging van het medewerkertevredenhei-

In maart 2018 herhaalden we het concept en

wederom onderzoek naar de tevredenheid van

aandacht zijn gebracht en stimuleert het

de eerste ‘Pak-je-vak’ dag een verdieping en een had interesse in een jaarlijkse ‘Pak-je -vak’ dag. voegden we de thema’s zorg voor ouderen en

verslaving, naast de genoemde thema’s, toe aan

van het onderzoek waren positief. Op nagenoeg

alle onderwerpen was er sprake van een verbe-

3.3.3 Professionaliseringstraject persoonlijk begeleiders

en lagen de scores boven die van de benchmark.

tering ten opzichte van de resultaten uit 2015

gericht op eigen kracht/ burgerschap, beperkte financiële middelen en de steeds complexer

wordende zorgvraag is de rol van de persoonlijk

Managers zetten eventuele verbetermogelijk-

heden in hun locatiejaarplan om in acties. Voor Aveleijn als geheel zijn twee punten uit het

onderzoek gelicht die breed worden opgevolgd.

begeleider veranderd. Van de begeleider wordt

Aveleijn is er trots op met drie sterren het

en de taken over te nemen, maar om te zorgen

mogen voeren!

niet meer gevraagd om te zorgen voor de cliënt

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

alle medewerkers van Aveleijn. De resultaten

het programma.

In het veranderende politieke landschap,

Voorwoord

donderzoek uit 2015 verrichtte Effectory in 2017

predicaat “Beste Werkgever 2017-2018” te

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


024

3.3.5 Verzuim Aan het einde van het verslagjaar telde Aveleijn

3.3.6 Banenpleijn Week van Zorg en Welzijn

1.883 werknemers (exclusief stagiaires). Het

Op 13 maart, tijdens de Week van Zorg en

% (exclusief zwangerschappen), zie tabel 4. Dit

Banenpleijn voor potentiele collega’s.

gemiddelde ziekteverzuim lag in 2017 op 4,42

percentage ligt hoger dan het gemiddelde over 2016 toen het verzuimcijfer uit kwam op 4,25

%. Tegelijkertijd scoort Aveleijn ook over beide

jaren beter dan het landelijk gemiddelde in de branche. Dat lag namelijk op 5,79 %.

Waar de meldingsfrequentie in 2016 nog steeg

is deze in het afgelopen jaar gedaald van 0,98 % naar 0,91 %.

Welzijn, organiseerden we het Aveleijn We ontvingen in drie rondes ca. 100

belangstellenden in het Witte Huis in

Borne. Het programma bestond uit een

informatiemarkt, speeddate en verdiepende kennissessie. Vanuit het Banenpleijn en de

opvolgende meeloopdagen zijn enkele nieuwe collega’s aangenomen.

3.4 Maatschappij

In de aanpak van het verzuim is in 2017 een

vervolg gegeven aan de maatregelen om vooral

3.4.1 Energie audit

De beschikbaarheid van de bedrijfsarts is

Eerder brachten we onze energieprestatie van

we diverse individuele en groepstrainingen

kader van de Europese Richtlijn op het gebied

het langdurig verzuim structureel te verlagen.

de bestaande locaties in beeld, mede in het

blijvend verruimd. Daarnaast organiseren

van het gebruik van fossiele brandstoffen. In

voor medewerkers met als doel fysieke en

2017 troffen we de voorbereidingen voor het

geestelijke vitaliteit te versterken. Daar waar nodig schakelen we externe deskundigen in

die ondersteuning bieden bij het beperken en

voorkomen van psychische en fysieke belasting en re-integratie-activiteiten.

uitvoeren van maatregelen die met ingang van 2018 leiden tot een reductie van de “carbon footprint” van Aveleijn. In dit kader heeft

Aveleijn het thema duurzaamheid dan ook

benoemd tot beleidsspeerpunt in 2018. (Zie

hoofdstuk 5.)

Tabel 4 Vergelijking ziekteverzuim en meldingsfrequentie 2016-2017 2017

2016

Ziekteverzuim (excl. zwangerschappen)

4,42%

4,25%

Meldingsfrequentie

0,91%

0,98%

Aantal intramurale (verblijfs-)cliënten per jaareinde per financieringswijze

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


025 Aveleijn bestuursverslag 2017

3.4.2 Social Return On Investment

50-jarig jubileum van Aveleijn. Het thema is

Met ingang van 1 januari 2015 formuleerden de

gepresenteerd.

Twentse gemeenten (op grond van landelijke

wetgeving) de eis dat organisaties ter waarde

3.4.4 Bureau Evenementen

werkgelegenheid creëren voor mensen met een

Bureau Evenementen

sociale werkvoorziening (WSW).

activiteiten en evenementen voor mensen met

van 5% van de aanneemsom, direct of indirect, bijstandsuitkering of een uitkering uit de Wet Met het uitbesteden van werk aan bedrijven, waarvan 5% bestaat uit medewerkers met

een afstand tot de arbeidsmarkt, en de eigen

instroom van deze groep medewerkers kwam onze SROI in 2017 uit op een gemiddelde van ruim 14 %.

een verstandelijke beperking binnen en buiten

Aveleijn. Er zijn jaarlijks ca. 200 activiteiten voor jong en oud binnen de thema’s: • Sport & Spel

• Theater & Muziek • Ontspanning

Op 14 juni 2016 ondertekende Nederland het

VN Verdrag inzake de rechten van mensen met

• Informatief/Educatief Daarnaast organiseert Bureau Evenementen

een beperking. Aveleijn wil ambassadeur zijn

vakanties en weekendjes weg.

verdrag onder collega’s te bevorderen deelden

Aveleijn’s got Talent!

een artikel op het Intranetportaal en lanceerden

werken we samen met De Twentse Zorgcentra

van dit verdrag. Om het bewustzijn over het

we in de eerste helft van 2017 iedere maandag

we een community en themapagina met daarin handige informatie, waaronder filmpjes en

Voor de talentenjacht Aveleijn’s got Talent! (DTZC). Audities en voorrondes houden we

deels op DTZC locaties zodat DTZC-cliënten

teksten in eenvoudige taal. In elke uitgave van

eenvoudig kunnen deelnemen.

we een artikel over een van de thema’s. In

Ouderensoos

met de LFB een bijeenkomst over het verdrag

binnen Bureau Evenementen extra aandacht

het personeelsmagazine de Spigul plaatsten juli 2017 organiseerden we in samenwerking

voor vertegenwoordigers uit de cliëntenraden. Tijdens de waardendag in oktober maakte een workshop over het verdrag onderdeel uit van

het programma en in de Van Koetsveldlezing

in december behandelden we enkele thema’s uit het verdrag in een spiegelgesprek met

cliënten. Het VN Verdrag diende als belangrijke

inspiratiebron voor het thema ‘Wereld zonder Verschil’ dat in 2018 gekoppeld is aan het

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

Aveleijn Bureau Evenementen organiseert

• Creatief

3.4.3 VN Verdrag

Voorwoord

tijdens de Eindejaarsontmoeting van 2017

Met het groeiende aantal oudere cliënten is voor deze doelgroep. In Almelo (De Riet) en Hengelo (De Bussenkamp) organiseerden

we in 2017 iedere maand een ouderensoos. De vaste sozen op deze locaties zijn in 2017 uitgebreid met de ‘ouderensoos op visite’ waarbij een uitstapje wordt gemaakt

(dierentuin, tuincentrum, boerderij, theater

andere zorginstelling etc.). Ook cliënten van

collega zorginstellingen bezoeken onze sozen.

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


026

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


027 Aveleijn bestuursverslag 2017

Daarnaast stimuleren we de ontmoeting

(7,7%) gestegen en bedragen € 104.611.000. De

contacten met Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ)

5.128.000 gerealiseerd in de Wlz-zorg en voor

beperking. Zo hebben in 2017 geïnvesteerd in

en nemen ouderen van TMZ ook deel aan onze activiteiten.

In 2017 is een aangepast cultureel aanbod ontwikkeld voor cliënten met een licht

verstandelijke beperking met onder meer: • Musical Ciske de Rat

€ 2.090.000 in de Jeugdzorg. In overleg met het Zorgkantoor zijn Wlz-verblijfsindicaties

naar verblijfsindicaties inclusief behandeling. De stijging van de Wlz-opbrengsten wordt

verklaard door indexering van tarieven en het in overleg met het zorgkantoor omzetten de

Wlz-verblijfsindicaties exclusief behandeling (6VG t/m 8VG) naar verblijfsindicaties

• Kamermuziekconcert Wibi Soerjadi

inclusief behandeling. De opbrengsten

• Theatervoorstelling Tineke Schouten

Jeugdzorg zijn gestegen als gevolg van meer

• Museum Twentse Welle

instroom van kinderen vanuit de Jeugdwet

• Techniekmuseum Heim

in de 24-uursverblijf voorzieningen en de

• Sterrenwacht

kinderdagcentra.

Sinterklaas

De bedrijfslasten zijn gestegen met €

Bureau Evenementen de jaarlijkse

naar € 98.343.000 in 2017. De personeelskosten

Alweer voor het 12e jaar draaide

3.467.000 (2,8%) van € 94.876.000 in 2016

Sinterklaasvoorstelling. Niet alleen voor

cliënten en kinderen van collega’s, ook het

speciaal onderwijs uit de regio en de Bornse basisscholen genoten mee. Maar liefst 25

voorstellingen stonden Kaatje Kopstand, Piet

Bossche Bol, Tante Sissel, Kareltje Kweetniet en

Opa Piet op de planken van het Kulturhus in Borne. bekijk hier het interview met sinterklaas en kaatje.

namen toe met € 1.506.000, voornamelijk door extra inzet van agogisch personeel. De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2016

gestegen met € 2.322.000. De algemene kosten

en onderhoudskosten over 2017 zijn incidenteel hoger vanwege projecten op het gebied van

automatisering en kwalitatieve projecten op locaties.

Het resultaat over 2017 € 6.263.000 is

3.5 Bestuur & financiers (bedrijfsvoering)

toegevoegd aan het vermogen. Het vermogen bedraagt hierdoor € 63.143.000. De financiële

ratio’s zijn opgenomen onder de kerngegevens

3.5.1 Financiële informatie

in paragraaf 1.2.

Financiële positie

Liquiditeit

resultaat van € 6.263.000 (6,0% van de

In het kasstroomoverzicht in de jaarrekening

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief bedrijfsopbrengsten). De bedrijfsopbrengsten

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

toename van de bedrijfsopbrengsten is voor €

exclusief behandeling (6VG t/m 8VG) omgezet

Aanbod LVB

Voorwoord

zijn ten opzichte van 2016 met € 7.510.000

tussen ouderen met en zonder verstandelijke

De liquiditeit is verbeterd met € 4.475.000.

is toegelicht hoe de stijging van de liquide

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


028

middelen is opgebouwd. Het positieve resultaat

3.5.2. Risicomanagement

dragen bij aan de verbetering van de liquiditeit.

De omgeving waarin Aveleijn ondersteuning

vordering op het Zorgkantoor door aanpassing

belang dat Aveleijn wendbaar is en blijft om in

en afname van de vorderingen op gemeenten Daar staat tegenover een toename van de

van de bevoorschottingssystematiek. Daarnaast

zijn investeringen gedaan in met name

aanbiedt, verandert continu. Het is van groot

de veranderende omgeving goed te (kunnen) blijven opereren, zonder de missie daarbij uit het oog te verliezen. Voor het behalen van

inventarissen en automatisering.

Op 28 februari 2018 zijn alle leningen van BNG vervroegd afgelost. De restschuld van deze

leningen betrof per 31 december 2017 €757.000.

de organisatiedoelstellingen en met het oog op professionele scherpte, richtten we een

planning en control cyclus in aan de hand van de A3 systematiek.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Aveleijn is een financieel gezonde organisatie

is gebaseerd op een landelijk bepaalde

de financiële impact van mogelijke risico’s

die in principe een grote capaciteit heeft om

Het regiobudget van het Zorgkantoor

op te kunnen vangen. Omdat Aveleijn werkt

contracteerruimte. Als de contracteerruimte

met maatschappelijk gefinancierde middelen

wordt overschreden en er onvoldoende

is de risicobereidheid echter lager dan

middelen zijn om het totale volume te

voor organisaties die niet maatschappelijk

bekostigen, wordt het tarief integraal met

gefinancierd zijn. Rekening houdend met de

terugwerkende kracht aangepast.

kwetsbaarheid van de doelgroep is tevens vanuit de visie en missie van Aveleijn de

Diverse gemeenten hebben te maken met

tekorten. De tarieven voor de Twentse

risicobereidheid lager.

loonstijgingen bij zorgaanbieders, gelijk

De Raad van Bestuur bracht samen met de

gemeenten zijn, ondanks verwachte

gebleven. Daarnaast is de ontwikkeling van de

stafmanagers en de Raad van Toezicht de

moeilijk in te schatten.

Vervolgens zijn diverse beheersmaatregelen

volumes per gemeente in de WMO en Jeugdwet

grootste risico’s op concern niveau in kaart.

aan de risico’s gekoppeld en uitgevoerd. Het gaat daarbij om:

De vraag naar gekwalificeerd personeel blijft

stijgen. Gezien de oplopende schaarste op

- Cliëntveiligheid en kwaliteit van zorg

de arbeidsmarkt is de kans aanwezig dat er

Om de risico’s met betrekking tot

onvoldoende tijdig beschikbare, geschikte kandidaten zijn. De noodzaak voor tijdige

vervanging kan bovendien toenemen als gevolg van een stijgend natuurlijk verloop in verband met diezelfde krapte op de arbeidsmarkt.

cliëntveiligheid en kwaliteit van

zorg te verlagen trof Aveleijn diverse

beheersingsmaatregelen. De belangrijkste duiden we hierna aan. Aveleijn koos voor

regel- en risicogericht brandveiligheidsbeleid

(zie paragraaf 3.5.3). Een belangrijke factor voor de kwaliteit van zorg is de professionaliteit

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


029 Aveleijn bestuursverslag 2017

van de medewerker, hiervoor startten in

2017 diverse professionaliseringsprojecten (zie paragraaf 3.3). Om het risico op

medicatiefouten te verlagen startte in 2017

het project medicatieveiligheid (zie paragraaf

3.2.5.). Daarnaast continueerden we het

waardenprogramma ten behoeve van het

verankeren van waardengericht werken in ons handelen door middel van reflectie en leren (zie paragraaf 3.3.1.).

Om te borgen dat nieuwe wet- en regelgeving tijdig geborgd wordt, houden stafmanagers

nieuwe wetgeving op hun vakgebied bij. Doel

is om nieuwe wetgeving bijtijds te signaleren en te ‘vertalen’ naar de organisatie.

bekostiging ingevoerd voor Wlz cliënten.

Persoonsvolgende bekostiging maakt het nog

belangrijker te beschikken (eigendom of huur) over voor cliënten aantrekkelijk vastgoed.

Aveleijn beschikt over een portefeuilleplan wonen (zie paragraaf 3.5.3), op grond

waarvan we de komende jaren verbeteringen in bestaand vastgoed en nieuwbouw naar mogelijkheden van de inzet van

technologische vernieuwingen die bijdragen

aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten (zie paragraaf 3.2.3).

De zorgvraag wordt steeds complexer terwijl de financiering hiervan in sommige gevallen

Op het gebied van wet- en regelgeving

achterblijft. De kostprijzen van de verschillende

en (sectorale) veldnormen zijn in 2017

zorgproducten zijn inzichtelijk gemaakt,

implementatie van:

vergoeding van de financiers niet toereikend is.

voorbereidingen getroffen met het oog op de

waardoor duidelijk is voor welke zorgvraag de

Aveleijn is continu in gesprek met de financiers

• De Algemene Verordening

over de vergoeding van de zorgvraag, daar waar

Gegevensbescherming (AVG):

deze onvoldoende is.

zie paragraaf 3.5.4

• De Zorgbrede Governance Code 2017:

Investeringen in vastgoed voor de zorg brengen

zie paragraaf 4.1

risico’s met zich mee; het politieke klimaat

Aveleijn sluit contracten met verschillende financiers (waaronder zorgkantoor, diverse

gemeenten, zorgverzekeraars). Het niet op de

juiste wijze nakomen van de verplichtingen uit

kan veranderen, wensen van cliënten wijzigen in de loop der jaren en de kosten van de

salarissen en materialen in de bouw zijn in 2017 structureel gestegen. Voor elke investering in

vastgoed stellen we een businesscase inclusief

de contracten kan leiden tot correctiekortingen

meerjarenramingen met diverse scenario’s

contractafspraken goed te vast te leggen en

mogelijk te beheersen. De voor het vastgoed

en boetes. Het is daarom belangrijk om de

de naleving ervan te bewaken. Dit vindt plaats

via het contractmanagement dat in 2017 vaste vorm heeft gekregen binnen de organisatie.

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

Met ingang van 2017 is de persoonsvolgende

realiseren. Ook doen we onderzoek

- Governance

Voorwoord

- Bedrijfskundige risico’s

op, om zo de risico’s aan de voorkant zo veel

van belang zijnde ontwikkelingen volgen we

op de voet en worden zo nodig verwerkt in de businesscases.

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


030

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


031 Aveleijn bestuursverslag 2017

Als zorginstelling beheert Aveleijn

gepositioneerd kunnen worden.

privacygevoelige gegevens van cliënten.

Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijk

Met als uitgangspunt het Aveleijn

thema in de gehele organisatie en kreeg in

woonconcept Ontwikkelen we voor drie

in werking treden van de AVG medio 2018.

nieuwbouw. De projecten bevinden zich

2017 veel aandacht, mede met het oog op het

bestaande woonlocaties vervangende

Medio 2017 stelde de Raad van Bestuur het

in de ontwerpfase. Verder verrichten

over de omgang met persoonsgegevens

uitbreidingsmogelijkheden en vervanging van

informatiebeveiligingsbeleid vast. Bewustzijn behoeft continue aandacht, hiervoor zijn

inmiddels voor de gehele organisatie

we in drie gemeenten onderzoek naar

bestaande woonlocaties.

bewustwordingssessies gepland.

3.5.3 Vastgoed Strategie en portefeuille

Aveleijn heeft haar vastgoed opgedeeld in deelportefeuilles, gebaseerd op het type

dienstverlening. Voor elke deelportefeuille

stellen we een portefeuilleplan op. De locaties worden beoordeeld vanuit het perspectief

van cliënten, de organisatie en het vastgoed.

Vervolgens bepalen we scenario afhankelijke toekomstrichtingen voor de huidige locaties. In 2017 startten we met de herijking van het

portefeuilleplan wonen en het opstellen van het portefeuilleplan dagbesteding.

tot een woonlocatie voor mensen met een

In 2017 ontwikkelden we een uniek

woonconcept voor nieuwbouwinitiatieven.

Wensen en behoeften van cliënten, verwanten en medewerkers vormden ons vertrekpunt.

verstandelijke beperking. De Raad van Bestuur

zette in december 2017 zijn handtekening onder de intentie overeenkomst.

Zij konden op de Dag van de Woonbeleving in

In navolging van de Buurtsuper in Lonneker,

nagebouwd) appartement of een vitual reality

dagbestedingslocatie in Zenderen (Sindron).

maart 2017 een kijkje nemen in een (op schaal bril en hun bevindingen terugkoppelen. De

meest voorkomende functies zijn vervolgens opgenomen in zogenaamde bouwstenen,

die in de basis gelijk zijn, maar afhankelijk van situationele (omgevings)factoren

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ú

Daarnaast ontwikkelden we in 2017 een plan

om een bestaand kantoorpand om te vormen

Initiatieven en projecten

Voorwoord

openden we afgelopen jaar een vergelijkbare In Enschede renoveerden we twee gehuurde dagbestedingslocaties (Wattez en ’t Meera)

en verhuisde de Werkplaats naar een nieuwe locatie. In Denekamp verplaatsen we de

activiteiten van ’t Peerke naar het Kulturhus.

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


032

Exploitatie en beheer

Naast de genoemde projecten heeft het thema

brandveiligheidsbeleid. Dat betekent dat al het

Met het oog op de inwerkingtreding van

Aveleijn werkt met regel- en risicogericht

vastgoed voldoet aan alle wettelijke eisen en

dat we waar nodig additionele, risicogerichte maatregelen treffen. Deze risicogerichte maatregelen kunnen bouwkundig,

installatietechnisch of organisatorisch van aard zijn, of een combinatie hiervan.

informatieveiligheid nadrukkelijk onze aandacht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, stelden we een functionaris

gegevensbescherming aan. Deze voerde een

nulmeting uit en op basis van de uitkomsten zijn passende interventies in gang gezet. Verder integreerden we in 2016 het

ondersteuningsplan in het Elektronisch

Via het hiervoor ingerichte project

“brandveiligheid” zijn in voorgaande jaren alle

locaties gescreend en waar nodig bouwkundig, dan wel installatietechnisch aangepast. In 2017 screenden we op de organisatorische

brandveiligheid. Voor een aantal locaties leverde

Cliënten Dossier (ECD). Het jaar 2017 stond in het teken van de verdere doorontwikkeling en het in gebruik nemen van aanvullende

functionaliteiten zoals metingen, de integratie van het cliëntwaarderingsonderzoek ‘Ben ik Tevreden’ en het doorontwikkelen van

dit concrete verbetermaatregelen op die we

het behandelplan in het ECD. Daarnaast

van het kalenderjaar op konden lossen.

signaleringsplan en het verbeteren van de

voor het overgrote gedeelte nog voor het einde

werkten we aan het ontwikkelen van het

mogelijkheden van cliëntgegevens. Al deze

3.5.4 ICT

onderdelen dragen bij aan de doelstelling om,

Aveleijn omschreef in 2015 haar ambities op het

één plek vast te leggen en te ontsluiten.

gebied van ICT in in een Transformatieplan ICT.

op termijn, alle cliëntgebonden informatie op

Het plan kende meerdere pijlers, waarvan het

verbeteren van de infrastructuur, herinrichten van de beheerorganisatie en de verbetering

van het ECD voorbeelden zijn. Het contracteren van een outsourcingspartner, het vervangen van onze printers, de uitbesteding van het

rekencentrum en het afsluiten van nieuwe

partnerovereenkomsten voor onder andere

het beheer van de infrastructuur waren in 2017 belangrijke mijlpalen. Naast de projecten van

de afdeling ICT, participeert de afdeling ook in ontwikkelingen op het gebied van innovatie,

het vervangen van het roosterpakket en

toepassingen op het gebied van domotica en veiligheid van cliënten en medewerkers.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


Hoofdstuk

4. Bestuur en Toezicht 033 Aveleijn bestuursverslag 2017

aveleijn is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de wet toelating zorginstellingen (wtzi)3. conform de wtzi zijn een raad van bestuur en een raad van toezicht ingesteld. de raad van bestuur bestuurt aveleijn. dit houdt in dat de raad van bestuur de strategie en het beleid voor aveleijn bepaalt en eindverantwoordelijk is voor de resultaten die daaruit voortvloeien. de raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en de resultaten van de raad van bestuur. daarnaast is de raad van toezicht werkgever van de leden van de raad van bestuur en staat de raad van toezicht de raad van bestuur met advies terzijde. 4.1 Toepassing Zorgbrede Governance Code 2017

aanpassingen in de (commissie)reglementen

van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. In de statuten zijn de bepalingen rondom de

Op 1 januari 2017 ging de vernieuwde

Zorgbrede Governance Code (hierna Code)

van kracht. De Raad van Toezicht en de Raad

van Bestuur bespraken tijdens een heidag in het eerste kwartaal van 2017 de bepalingen

uit de vernieuwde Code. Voorafgaand aan de

heidag zijn een aantal gespreksonderwerpen geselecteerd, zoals waardensturing

(zie ook paragraaf 2.3), open en lerende

organisatiecultuur en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht heeft bovendien op

(zelf)evaluatie(s) van en tussen de Raad van

Toezicht en de Raad van Bestuur aangescherpt, alsmede de bepalingen over het benoemen en

ontslaan van de accountant en de opsomming van voorgenomen bestuursbesluiten die

aan goedkeuring door de Raad van Toezicht

onderworpen zijn. Tot slot is een (verwijzing naar een) conflictregeling opgenomen.

De conflictregeling is vervolgens separaat

vastgesteld. Overeenkomstig met de gewijzigde statuten, zijn in de reglementen de bepalingen

deze heidag een toezichtvisie opgesteld (zie

omtrent het uitvoeren van (zelf)evaluatie(s)

Naar aanleiding van de heidag zijn de statuten

In lijn met de vernieuwde Code vervatte de

een partiële statutenwijziging en een aantal

van declaraties van de leden van de Raad van

paragraaf 4.3).

en reglementen herzien. Dit resulteerde in

aangepast.

Raad van Toezicht de afspraken ten aanzien

Zorgaanbieders die zorg aanbieden die gefinancierd wordt uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg en ondersteuning aanbieden moeten officieel worden toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze wet regelt welke zorgaanbieders moeten worden toegelaten, bevat regels over de besturing en bepaalt in welke gevallen er winst mag worden uitgekeerd.

3

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

Ú

2. Algemene informatie

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


034

Bestuur in een declaratieregeling. Deze regeling

Reglement Raad van Bestuur

regeling melden misstanden zijn ongewijzigd

en totstandkoming van besluiten zijn

Bestuur, dan wel de Raad van Toezicht in het

Het reglement bevat bepalingen over de

treft u hier aan. Het informatieprotocol en de gebleven. Overigens ontving de Raad van

kader van de regeling melden misstanden in

verantwoording aflegt en het voorkomen

van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Ten slotte voerde de Raad van Toezicht

Het reglement van de Raad van Bestuur is

een zelfevaluatie uit. Mevrouw Pelzer van

Governance Support begeleidde de evaluatie

openbaar.

van de Raad van Toezicht. De samenwerking

Strategie en beleid

van Toezicht stond bij de evaluatie centraal.

met bijbehorende begroting op. Alle projecten/

binnen de Raad van Toezicht en met de Raad

De Raad van Bestuur stelt elk jaar een jaarplan thema’s uit het jaarplan dragen (in)direct bij

4.2 Raad van Bestuur

aan de realisatie van een leven vol betekenis voor alle cliënten. Activiteiten die bijdragen

Samenstelling

aan de kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen

In 2017 bestond de Raad van Bestuur uit

en Ondersteunen, zoals het aangaan van

twee leden: de heer W.H.M. (Willem)

de dialoog en reflecteren op bepaalde

den Hartog (voorzitter) en mevrouw G.A.

situaties staan hierbij centraal. De financiële

(Susanne) Bentvelsen

doelstellingen zijn randvoorwaardelijk. Meer

De leden van de Raad van Bestuur functioneren op basis van collegialiteit. Dit betekent

informatie over het gevoerde beleid en de

resultaten ervan, leest u na in hoofdstuk 3.

onder andere dat zij besluiten gezamenlijk in

Nevenfuncties

beide leden de collectieve verantwoordelijkheid

tevens als toezichthouder actief bij andere

overeenstemming nemen. Bovendien dragen voor de inhoudelijke en financiële resultaten van Aveleijn.

8. Overige gegevens Ú

De heer Den Hartog was in 2017 naast

organisaties. Indien leden van de Raad van

Bestuur toetreden tot andere (bestuurs)

Ú

Ú

opgenomen in het reglement Raad van Bestuur. wijze waarop de Raad van Bestuur (openbaar)

2017 geen meldingen.

7. Jaarrekening 2017

Afspraken over de taken, verantwoordelijkheden

Ú


035 Aveleijn bestuursverslag 2017

organen, verleent de Raad van Toezicht

Reglement(en) Raad van Toezicht

is met de bepalingen uit de Zorgbrede

informatievoorziening, samenstelling van de

goedkeuring, tenzij deelname tegenstrijdig Governance Code.

Afspraken over de taken en bevoegdheden, de raad en de (her)benoeming en het aftreden

van leden van de raad zijn opgenomen in het

reglement Raad van Toezicht. Tevens bevat het

4.3 Raad van Toezicht

reglement bepalingen over de contacten met andere organen, de werkwijze en commissies

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit zes leden (statutair minimaal vijf), die allen in

principe zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan maximaal twee termijnen van

vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

van de Raad van Toezicht. Het reglement is openbaar en via << link >> te raadplegen. De Raad van Toezicht werkt met vier vaste

commissies, te weten de auditcommissie, de

remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit

en veiligheid en de vastgoedcommissie.

Afspraken over de werkwijze van de structurele commissies zijn vastgelegd in afzonderlijke reglementen. Op << link >> treft u de

• De heer P. Eringa (voorzitter)

reglementen van de Raad van Toezicht aan.

• Mevrouw S.E. Korthuis (vicevoorzitter) • Mevrouw A.M.G. Dijcks • Mevrouw M.L. Straks

• De heer G.H. Ingenhoest

• Mevrouw M.W.H. Ploumen

Tabel 5 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur in 2017 Bestuurders

Hoofd- en nevenfuncties

Drs. W.H.M. (Willem) den Hartog

• Lid Raad van Toezicht Warande • Lid Raad van Toezicht Vogellanden • Bestuurslid IZO Twente • Bestuurslid Stichting Jeugdpartners Twente • Lid BAC kwaliteit van de VGN

Drs. G.A. (Susanne) Bentvelsen-Prins

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

Ú

2. Algemene informatie

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


TOEZICHTVISIE Positie De toezichtvisie bevat wezenlijke uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. De toezichtvisie wordt regelmatig herijkt en zo nodig aangevuld, op basis van een groeiend bewustzijn van de verantwoordelijkheid en rol van de Raad van Toezicht, dat wordt gevoed door praktijkervaringen, maatschappelijke discussies over good governance en de periodieke zelfreflectie van de Raad van Toezicht.

Meerwaarde van de Raad van Toezicht voor de Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke De meerwaarde van de Raad van Toezicht voor de Raad van Bestuur strekt zich uit over alle rollen van de Raad van Toezicht. De meerwaarde van de Raad van Toezicht komt tot uiting door: i. Het stellen van kritische vragen bij het houden van toezicht, zodat blinde vlekken niet ontstaan.

Bestaansgrond van de Raad van Toezicht van Aveleijn De Raad van Toezicht voelt zich primair verantwoordelijk voor het borgen van de (im)materiele belangen van de kwetsbare cliënten van Aveleijn en – voor zover die niet geschaad worden - voor de (im)materiele belangen van hun verwanten die zich (mede) verantwoordelijk voelen en weten voor de cliënt.

ii. H et optreden als adviseur (sparringspartner) op strategische en inhoudelijke onderwerpen, en iii. H et hebben van oog voor de werkinhoud én de persoon bij het vervullen van de werkgeversrol.

De zorg voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënten is daar onlosmakelijk mee verbonden. Dat betekent dat de continuïteit van Aveleijn of de overgang van de activiteiten van Aveleijn naar een andere organisatie die geschikt is om de zorg- en dienstverlening voort te zetten, geborgd moet worden. De Raad van Toezicht voelt zich ook verantwoordelijk voor het borgen van bredere publieke belangen van gezondheidszorg, met name voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, zoals in de Governancecode Zorg is aangegeven. De Raad van Toezicht acht het ook haar rol om de Raad van Bestuur te stimuleren om in beeld te houden of er behoeften bij en rondom de cliënten zijn die nog niet (voldoende) opgepakt worden, maar ook om de grenzen van de taak van Aveleijn in deze te bewaken. De publieke belangen kunnen in de tijd veranderen. Dat vraagt om grote maatschappelijke sensitiviteit van de bestuurders, maar ook van de Raad van Toezicht-leden. Medewerkers zijn van wezenlijk belang voor goede en voldoende zorg en dienstverlening. De Raad van Toezicht voelt zich niet alleen verantwoordelijkheid voor het borgen van goed sociaal beleid ten dienste van de zorg- en dienstverlening, maar ook voor goed sociaal beleid ten behoeve van de medewerkers. Dit binnen hetgeen mogelijk is vanuit het oogpunt van de (im)materiele belangen van cliënten en verwanten (laatstgenoemde onder voorwaarden zoals hiervoor genoemd), van de continuïteit en de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. De Raad van Toezicht borgt de belangen zoals hiervoor genoemd vooral i. door ervoor te zorgen dat voor hun taken geschikte bestuurders bij Aveleijn aan het roer staan en deze te inspireren en steunen, en ii. d oor te bewaken dat de hiervoor genoemde belangen in de praktijk van Aveleijn en in de strategische besluitvorming tot hun recht komen en – bij conflicterende belangen – goed afgewogen worden. Door de afstand tot de dagelijkse praktijk en zijn onafhankelijkheid fungeert de Raad van Toezicht hier als laatste geweten.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Waarden en normen i. Aveleijn zet zich in om een leven vol betekenis te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid. De kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen vormen de basis van waaruit gewerkt wordt. De kernwaarden zijn herkenbaar op alle niveaus in de organisatie en worden consistent gehanteerd. Ook de Raad van Toezicht past de kernwaarden toe bij de vervulling van zijn drie rollen (toezichthouder, adviseur en werkgever): a. De kernwaarde Ontmoeten heeft binnen Aveleijn betrekking op relationele afstemming en het voeren van een respectvolle dialoog met de cliënt. De Raad van Toezicht geeft invulling aan de kernwaarde Ontmoeten door een waarde- en respectvolle dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur, de medezeggenschapsorganen en andere relevante actoren. Naast de formele vergaderingen is de Raad van Toezicht regelmatig aanwezig bij activiteiten binnen Aveleijn om medewerkers ook informeel te kunnen Ontmoeten. b. Ontwikkelen gaat in het primaire proces over het schenken van aandacht aan cliënten bij het maken van een volgende stap in hun levensverhaal. De Raad van Toezicht geeft gestalte aan de kernwaarde Ontwikkelen door – binnen de maatschappelijke context - oog te hebben voor de vervolgstap in de biografie van Aveleijn als organisatie. Ontwikkelen is bij de Raad van Toezicht ook toepasbaar op de doorontwikkeling van de Raad van Toezicht als team en de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad als toezichthouder. c. Ondersteuning binnen Aveleijn sluit aan op de eigen kracht en initiatief van onze cliënten. Ondersteuning door de Raad van Toezicht vanuit de eerder genoemde drie rollen is afgestemd op de kracht van organisatie en de relevante organisatieontwikkelingen en – initiatieven. ii. D e kernwaarden vormen niet alleen een leidraad voor het eigen handelen maar zijn tevens toetsingskader voor de Raad van Toezicht bij het beoordelen van de werking en resultaten van de organisatie.

Ú

036


037 Aveleijn bestuursverslag 2017

Tabel 6 Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2017 Leden met hun functie en aandachtgebied

Hoofd- en nevenfuncties

De heer P. Eringa - Voorzitter Raad van Toezicht - Lid Remuneratiecommissie

• Voorzitter Raad van Bestuur van ProRail • Voorzitter Raad van Toezicht KNVB • Vicevoorzitter KNVB Bondsbestuur • Lid Commissie van Toezicht op Nederlandse Politie • President European Rail Infrastructure Managers

Mevrouw S.E. Korthuis - Vicevoorzitter Raad van Toezicht - Voorzitter Remuneratiecommissie - Lid Vastgoedcommissie

• DGA Korthuis Consultancy BV • Lid Raad van Commissarissen ROVA • Lid Raad van Commissarissen NOM

Mevrouw A.M.G. Dijcks - Voorzitter Auditcommissie

• Interim manager Beleid en Organisatie De Woonplaats

Mevrouw M.L. Straks - Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid - Voorzitter Vastgoedcommissie

• Bestuurder Stichting WoonInvest

De heer G.H. Ingenhoest - Lid Auditcommissie

• Voorzitter WMO-raad gemeente Hellendoorn

Mevrouw M.W.H. Ploumen - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

• Transitiedirecteur Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Reinier van Arkel • Lid Raad van Toezicht Vincent van Gogh

Samenstelling Raad van Toezicht

wijze geworven. Bij de (her)benoeming van de

aandachtsgebieden weer van de leden van de

openbare profielschets. In deze profielschets

Tabel 6 geeft de samenstelling en

Raad van Toezicht. Tevens bevat de tabel een

is bepaald dat de leden van de Raad van

de toezichthouders.

kennis en ervaring en altijd onafhankelijk en

overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor

de benoeming, schorsing en het ontslag van zijn

leden en stelt zelf zijn bezoldiging vast. Nieuwe

toezichthouders worden altijd op openbare

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

van Bestuur kunnen opereren. Over de te

(her)benoemen kandidaat wint de Raad van

Toezicht advies in bij de Raad van Bestuur en de

medezeggenschapsorganen.

4. Bestuur en Toezicht Ú

Ú

2. Algemene informatie

Toezicht beschikken over uiteenlopende

kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad

Rooster van aan- en aftreden

Voorwoord

toezichthouders wordt gebruikgemaakt van een

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


038

De leden van de Raad van Toezicht treden af

kunnen voorzien, startte de Raad van Toezicht

tabel 7 is weergegeven.

op. Bij het opstellen van het profiel voor de

volgens het rooster van aan- en aftreden, dat in

medio 2017 de wervings- en selectieprocedure nieuwe voorzitter, zijn de Raad van Bestuur,

De heer Ingenhoest is in 2017 met positief

Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad-

advies van de Ondernemingsraad, Centrale

Cliëntenraad-Cliënten en Centrale Cliëntenraad-

Cliënten en Centrale Cliëntenraad-Verwanten

nadrukkelijk betrokken. De vacature verscheen

Verwanten herbenoemd.

op 16 en 23 september in de Tubantia,

Om tijdig in de opvolging van de heer Eringa te

positief advies van de genoemde gremia heeft

Volkskrant, NRC en het Financieel Dagblad. Met

Tabel 7 Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht Aveleijn Wonen

1e termijn

2e termijn

datum aftreden

Dhr. P. Eringa

april 2011

april 2015

april 2018 (*)

Mw. S.E. Korthuis

april 2011

april 2015

april 2019

Mw. M.L. Straks

april 2011

april 2015

april 2019

Mw. A.M.G. Dijcks

december 2011

december 2015

december 2019

Dhr. G.H. Ingenhoest

september 2013

september 2017

september 2021

Mw. M.W.H. Ploumen

augustus 2015

augustus 2019

augustus 2023

* met het oog op de continuïteit is bij de herbenoeming van de heer Eringa, mevrouw Korthuis en mevrouw Straks, de heer Eringa herbenoemd voor de duur van drie jaar.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


039 Aveleijn bestuursverslag 2017

de Raad van Toezicht op 19 maart 2018 besloten

Informatievoorziening en

periode 19 maart tot en met 30 april 2018 tot lid

Voor het uitoefenen van de toezichthoudende

de heer M. (Maarten) Ruys te benoemen. In de en vervolgens tot voorzitter.

groot belang. In het informatieprotocol zijn

specifieke afspraken opgenomen over de

toezichthoudende functie heeft geaccepteerd

aan de Raad van Toezicht. Daarnaast sprak

bij een zorgorganisatie die - binnen hetzelfde

verzorgingsgebied – gedeeltelijk dezelfde zorg en ondersteuning biedt.

De Raad van Toezicht beraadt zich in het najaar over de (te) ontstane vacatures. De werving

zal volgens de gebruikelijke procedure worden

informatieverstrekking van de Raad van Bestuur (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht

in 2017 tweemaal met de Ondernemingsraad in het kader van een artikel 24 overleg.

Tevens sloot een afvaardiging van de Raad van Toezicht aan bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad-Cliënten en de

Centrale Cliëntenraad-Verwanten. Ook spraken

uitgevoerd; dit houdt in dat er openbaar

de voorzitters en vicevoorzitters van de

medezeggenschapsorganen in staat worden

voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van

geworven wordt en de Raad van Bestuur en gesteld om advies uit te brengen.

genoemde gremia in 2017 twee maal met de Toezicht en Raad van Bestuur. Tot slot waren

toezichthouders aanwezig bij het Muziekfestijn,

Vergaderingen en besluitenlijst

In 2017 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer. In verband met extreme weersomstandigheden

de waardendagen, Eindejaarsontmoeting en andere interne activiteiten.

vond de decembervergadering in februari 2018

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn

verleende de Raad van Toezicht goedkeuring aan

Toezichthouders in de Zorg en welzijn (NVTZ).

plaats. Door middel van een schriftelijke ronde

de Raad van Bestuur om in lijn met het concept jaarplan en begroting 2018 te handelen.

De auditcommissie kwam in 2017 zes keer

bijeen. De vastgoedcommissie vergaderde vier

keer en de commissie kwaliteit drie keer. Tot slot voerden de leden van de remuneratiecommissie in het voor- en najaar gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur.

De vergaderingen vonden op diverse locaties

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zij nemen, vanuit hun aandachtsgebied, deel aan relevante bijeenkomsten en trainingen. Een overzicht van de trainingen waaraan toezichthouders van Aveleijn hebben

deelgenomen, treft u aan op de website goed toezicht van de nvtz.

Medezeggenschapsorganen Op grond van de Wet op de

Ondernemingsraden en de Wet

medezeggenschap cliënten zorgsector

van Aveleijn plaats. De (commissies van de)

beschikt Aveleijn over respectievelijk een

(Hengelo), de Wonde (Almelo), het Kukelnest

Cliënten en Centrale Cliëntenraad-Verwanten.

Raad van Toezicht bezocht(en) de Schuberstraat (Goor) en het Kulturhus (Denekamp).

1. Aveleijn in cijfers

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

Ondernemingsraad, Centrale CliëntenraadDaarnaast beschikken de meeste locaties

4. Bestuur en Toezicht Ú

Ú

functie is goede informatieverstrekking van

Tevens trad mevrouw M. (Marianne) Straks

met ingang van mei 2018 terug, omdat zij een

Voorwoord

deskundigheidsbevordering

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


040

Tabel 7 Besluitenlijst Raad van Toezicht nr

Besluit

1

De Raad van Toezicht stelt vast Aveleijn in te delen in klasse IV ministeriële regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2017.

2

De Raad van Toezicht keurt het bestuursverslag en de Jaarrekening 2017 goed.

3

Bij afzonderlijk besluit verleent de Raad van Toezicht decharge aan de Raad van Bestuur over het jaar 2016. Mevrouw Imhof maakte tot 1 april 2016 deel uit van de Raad van Bestuur. Zij is hierover separaat geïnformeerd.

4

De Raad van Toezicht keurt de notitie met de financiële uitgangspunten voor de periode 2017-2020 goed.

5

De Raad van Toezicht besluit de opdracht voor de werving van een nieuwe voorzitter RvT te gunnen aan Ebbinge.

6

De Raad van Toezicht keurt het realiseren van vervangende huisvesting in Tubbergen goed.

7

De Raad van Toezicht keurt het aangaan van een tienjarige huurovereenkomst om 27 woonplekken te realiseren in het voormalig Arbeidsbureau in Hengelo, goed.

8

De Raad van Toezicht keurt de voorliggende taakverdeling van de Raad van Bestuur goed.

9

Met inachtneming van positief advies van de OR, CCR-V en de CCR-C is de heer Ingenhoest per september 2017 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn in de Raad van Toezicht.

10

De Raad van Toezicht keurt de voorgenomen statutenwijziging goed. Tevens stelt hij het reglement Raad van Toezicht en de reglementen van de auditcommissie, de kwaliteitscommissie, de vastgoedcommissie en de remuneratiecommissie goed.

11

De Raad van Toezicht benoemt (met terugwerkende kracht) de leden van de commissies van de Raad van Toezicht over de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

12

De Raad van Toezicht stelt, in gezamenlijkheid met de Raad van Bestuur, de conflictregeling vast.

13

De Raad van Toezicht stelt de toezichtvisie vast.

14

De Raad van Toezicht keurt het woonconcept goed.

15

De Raad van Toezicht stelt de declaratieregeling voor de Raad van Bestuur vast.

16

Het aangepaste reglement Raad van Bestuur wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

17

De Raad van Toezicht keurt het gereviseerde treasury statuut goed.

18

De Raad van Toezicht keurt het jaarplan en de begroting 2018 inclusief de meerjarenbegroting 20182022 goed.

19

De Raad van Toezicht keurt het treasury jaarplan 2018 goed.

20

De Raad van Toezicht keurt de vervroegde aflossing van vier leningen goed.

21

De Raad van Toezicht keurt het gereviseerde vastgoedstatuut goed.

22

De Raad van Toezicht keurt de business case De Citadel goed.

23

De Raad van Toezicht stelt vast Aveleijn in te delen in klasse IV ministeriële regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2018.

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


041 Aveleijn bestuursverslag 2017

van Aveleijn over een (met andere locaties

• Beleid Verklaring omtrent gedrag

gelden, zijn onderwerp van gesprek tussen de

• Afschaffen roulatiebeleid

verwantenraad. Thema’s die voor alle locaties

Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraden.

Verder bracht de OR in 2017 advies uit over:

Bovendien richt de medezeggenschap van

• Uitgangspunten financieel beleid 2017-2020

directe leefomgeving van cliënten plaatsvinden.

• Samenwerkingsverbanden/ investeringen

cliënten zich op aangelegenheden die in de Met de verwanten wordt gesproken over beleidszaken.

• Verzuim- en preventiebeleid • Verzuim

• Business Case voormalig Arbeidsbureau Hengelo

Ondernemingsraad

• Herbenoeming lid Raad van Toezicht

eenmaal per zes weken overleg met de

• Inbedding van de ondersteuningspool (interne

De Ondernemingsraad voert gemiddeld

• Organisatieaanpassingen Binnenplein

bestuurders in het belang van de voortgang van Aveleijn. De Ondernemingsraad acht de

medewerkers het belangrijkste kapitaal. Daarom toetst de Ondernemingsraad advies- en of

instemmingsaanvragen aan een aantal criteria: 1. Dat de continuïteit van Aveleijn

flexpool)

• Woonconcept

• Business case de Citadel Tot slot bracht de OR ongevraagd advies uit

over de uitvoering van het diplomatraject/ EVC.

gewaarborgd is;

Centrale cliëntenraad- cliënten

van de organisatie en het belang van de

Bestuur met de Centrale Cliëntenraad-Cliënten

2. Dat er evenwicht is tussen het belang

medewerkers en dat medewerkers hun

werkzaamheden – ook tijdens veranderingen – met een zo comfortabel mogelijk gevoel

kunnen verrichten;

3. Dat er voortdurend, met ‘persoonlijke’

communicatie, draagvlak en betrokkenheid

onder de medewerkers wordt gerealiseerd;

4. Dat de advies- en/of instemmingsaanvraag consistent ten opzichte van het beleid is.

In 2017 verleende de Ondernemingsraad instemming aan:

2. Algemene informatie

externe coach, Jaap Jonk. In de vergaderingen staat altijd één onderwerp centraal. In 2017 waren belangrijke onderwerpen: • Medezeggenschap

• Verkiezingen CCR-C

• Taken en rechten van de CCR-C • Woonconcept

• Visie op dagbesteding • Innovatie

• Zeggenschap

• Ontmoetingen met Raad van Toezicht

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

Ú

(CCR-C). De CCR-C wordt ondersteund door een

• Woonconcept

• Gereviseerde reglementen IBC en

1. Aveleijn in cijfers

Een keer per zes weken vergadert de Raad van

• 50 jaar Aveleijn

• Beleid tijdelijke contracten

Ú

• Werkkostenregeling 2017

Locatievraagstukken bespreekt de manager

met de lokale cliënten- en/of verwantenraad.

Voorwoord

Klachtencommissie medewerkers

gecombineerde) lokale cliënten- of

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


042

In 2017 gaf de CCR-C (verzwaard) advies over:

• Woonconcept

• Benoeming leden Regionale

• Vervangende nieuwbouw Citadel Oldenzaal

• Begroting 2018

Klachtencommissie

• Herbenoeming lid Raad van Toezicht

• Niet-reanimeren beleid en richtlijn ziekte en overlijden van een cliënt

In 2017 bracht de CCR-V verzwaard advies uit over: • Klachtenreglement cliënten, verwanten en derden

Centrale Cliëntenraad-Verwanten

• Reglement Regionale Klachtencommissie

Met de Centrale Cliëntenraad-Verwanten

• Benoeming leden Regionale

(CCR-V) vergadert de Raad van Bestuur

maandelijks. Tijdens de vergadering worden één of meerdere thema’s besproken. In 2017 bracht de CCR-V (verzwaard) advies uit over:

Klachtencommissie

• Herbenoeming lid Raad van Toezicht

• PGB vervoer 4

• Notitie Verstrekkingen 5

• Jaarrekening 2017

• Invoering BIT voor alle Wlz cliënten

• Business Case voormalig Arbeidsbureau Hengelo

• Niet-reanimeren beleid en richtlijn ziekte en overlijden van een cliënt

5

7. J aarrekening 2017 Ú

De CCR-C heeft deze adviesaanvraag begin 2018 behandeld. De CCR-C heeft deze adviesaanvraag begin 2018 behandeld.

8. Overige gegevens Ú

Ú

4

Ú


Hoofdstuk

5. Toekomst 043 Aveleijn bestuursverslag 2017

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

Ú

2. Algemene informatie

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú


044

in 2018 continueren we ons waardenprogramma en stimuleren we het gebruik van ref lectieve werkvormen. locaties adopteren in 2018 in het kader van het innovatieprogramma passende technologische toepassingen en elke locatie ontplooit ten minste één activiteit op het gebied van duurzaamheid. in het kader van het laatst genoemde thema brengen we in 2018 het gebruik van fossiele brandstoffen terug, door zonnepanelen te plaatsen op locaties die in eigendom zijn en andere energiebesparende maatregelen te treffen (bijvoorbeeld plaatsen van led verlichting). er wordt een start gemaakt met de nieuwbouw van locatie de wiekhof en daarnaast worden diverse locaties verbouwd en/of verbeterd.

Nieuwe aanbestedingsrondes in de Wlz,

wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt.

mogelijkerwijs impact op het zorgaanbod en

iedereen, ongeacht geaardheid, etnische of

de WMO en Jeugdwet voor 2019 hebben

de daaruit voorvloeiende opbrengsten. Het is

Ons ideaal is een wereld die kansen biedt aan culturele achtergrond, overtuiging of beperkt.

belangrijk voortdurend op de hoogte te zijn

Een wereld waarin iedereen dezelfde rechten

en financiers. Aveleijn blijft daarom, zowel op

www.wereldzonderverschil.nl vertellen we

van de wensen en verwachtingen van cliënten bestuurlijk als uitvoerend niveau, voortdurend investeren in goed relatie beheer.

heeft en ieders mening telt. Op de website

onze verhalen. Bovendien organiseren we in dit

jubileumjaar diverse, inclusieve evenementen. Houd de website goed in de gaten!

Daarnaast verandert de situatie op de

arbeidsmarkt. Het aantal sollicitanten per

vacature neemt snel af en maakt dat wij

in 2018 onder de noemer van aantrekkelijk

werkgeverschap ons profiel onderzoeken en aanscherpen.

Tot slot: Aveleijn bestaat in 2018 vijftig jaar! Het

jubileumjaar stellen wij in het teken van een

‘Wereld zonder Verschil’. Met het thema dragen we bij aan een wereld waarin we allemaal

onszelf kunnen zijn en de nadruk leggen op

Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. Jaarrekening 2017

Ú


Hoofdstuk

6. Aveleijn in de pers 045 Aveleijn bestuursverslag 2017

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers

Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Ú

2. Algemene informatie

Ú


Ú

8. Overige gegevens Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


Hoofdstuk

7. Jaarrekening 2017 047 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1 JAARREKENING 7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (bedragen x € 1.000 na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-17 €

31-dec-16 €

1 2

33.164 5.021 38.185

33.818 5.012 38.830

3 4 5 6

150 3.482 3.541 38.329 45.502

162 1.051 4.531 33.754 39.498

83.687

78.329

31-dec-17 €

31-dec-16 €

71 62.059 1.013 63.143

71 55.795 1.013 56.879

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

7.963

8.360

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

1.436

2.086

10

11.146

11.004

83.687

78.329

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Voorwoord

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht 4

Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

Ú


048

Stichting Aveleijn

7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017 (bedragen x € 1.000) Ref.

2017 €

2016 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

102.184

94.586

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

539

662

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.888

1.853

104.611

97.101

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

14

66.954

65.447

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

2.784

3.257

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

-

-112

Overige bedrijfskosten

17

28.606

26.284

Som der bedrijfslasten

98.343

94.876

BEDRIJFSRESULTAAT

6.268

2.224

-4

174

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

6.263

2.398

RESULTAAT BOEKJAAR

6.263

2.398

2017 €

2016 €

6.263 6.263

85 2.313 2.398

Financiële baten en lasten

18

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsfonds boekwinst panden Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

5

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


049 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 (bedragen x € 1.000)

Ref. €

2017 €

2016 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

6.268

Aanpassingen voor: - afschrijvingen en overige waardeverminderingen - mutaties voorzieningen

2.784 -397

2.224

3.145 1.216 2.387

Veranderingen in werkkapitaal: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

4.361

12 990

10 1.485

-2.431

-487

-709

-1.509 -2.138 6.516

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 242 -89

Ontvangen interest Betaalde interest

-501 6.084 314 -114

153 6.669

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

200 6.284

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.876 8

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Aflossing leningen u/g

-629 140 15 -1.868

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-474

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -226

Aflossing langlopende schulden

-631

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

-226

-631

4.575

5.179

33.754 38.329 4.575

28.575 33.754 5.179

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

6

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


050

Stichting Aveleijn

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Aveleijn, gevestigd aan de Grotestraat 260, 7622 GW te Borne, helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven te ervaren, zowel intramuraal als extramuraal op verschillende locaties in Twente en de gemeente Berkelland. De zorg die Aveleijn verleent, bestaat uit: - verblijf met en zonder behandeling in kleinschalige woonvoorzieningen - dagbestedingsactiviteiten in dagbestedingscentra en kinderdagcentra - ondersteuning van cliënten in hun thuis- en/of werksituatie en van kinderen in de schoolsituatie Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: voorzieningen en materiele vaste activa - bijzondere waardeverminderingen.

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting Aveleijn zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú 7


051 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 - 3,33 %. • Verbouwingen : 5 - 10 %. • Installaties : 5 - 10 %. • Terreinvoorzieningen: 12,5 %. • Inventarissen : 10 - 12,5 %. • Vervoermiddelen : 20 %. • Automatisering: 33,33 %. Voor mogelijke verliezen uit hoofde van in het verleden gedane investeringen die niet in de budgetten zullen worden vergoed en derhalve in latere jaren een nadelig effect op de exploitatie van Aveleijn zouden kunnen hebben, is in voorgaande jaren een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt herijkt indien sprake is van indicaties op een bijzondere waardevermindering. Groot onderhoud Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Een groot gedeelte van het vastgoed van Aveleijn is niet in eigendom, maar wordt gehuurd door middel van overeenkomsten met een relatief korte opzegtermijn. Op basis van actuele gegevens van VGN, VNG, Zorgkantoor en overheid worden scenario's uitgewerkt als gevolg waarvan Aveleijn jaarlijks overeenkomstig RJ 121 toetst of toekomstige afschrijvingskosten kunnen worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Aveleijn heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (clusters), en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2016. De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend op basis van historische verkoopopbrengsten, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper.

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

8

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


052

Stichting Aveleijn

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: - Voor het bestaande vastgoed wordt uitgegaan van de eerder bepaalde levensduur met een maximum van 30 jaar en een restwaarde ter hoogte van de geïndexeerde grondprijs. Voor nieuw opgeleverd en nieuw op te leveren vastgoed wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar met een renovatie na 20 jaar en een restwaarde ter hoogte van de geïndexeerde grondprijs minus mogelijke sloopkosten. - Een jaarlijkse indexatie van de materiële kosten van 1,14% en salariskosten 2,14% de komende drie jaar en daarna een indexatie van 2% - Een jaarlijkse indexatie van de NZA opbrengsten van 1,20% de komende drie jaar en daarna een indexatie van 2% - Een gemiddelde bezettingsgraad van 97% - Een disconteringsvoet van 5% zijnde de gemiddelde verwachte externe vermogenskosten van Aveleijn. - Uit de begroting 2017 afgeleide kasstromen rekening houdend met de kortingen 2018 en volgende jaren gebaseerd op actuele gegevens van VGN, VNG, Zorgkantoor en overheid. Het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde per 31 december 2016 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt € 4.570.000 op basis van een disconteringsvoet van 5%. Aangezien over 2017 geen nieuwe indicaties voor een bijzondere waardevermindering zijn gesignaleerd is de berekening niet niet opnieuw opgesteld. In overeenstemming met de bepalingen van RJ121 zijn de genoemde bijzondere waardeverminderingen in mindering gebracht op de oorspronkelijke boekwaarde van de betreffende activa en ten laste van het resultaat gebracht. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen en overige vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van first-in first-out methode onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Het betreft voorraad voeding, schoonmaakmiddelen, verbruiksmaterialen dagbesteding, winkelvoorraad en kantoorbenodigdheden. Aangezien niet meer te gebruiken voorraden direct worden vernietigd, is de totale voorraad als courant aan te merken. Er is derhalve geen voorziening voor incourantheid van toepassing. Financiële instrumenten In de jaarrekening van Aveleijn zijn de volgende financiële instrumenten opgenomen: Financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende schulden en overlopende passiva. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopenden schulden en overige financiële verplichtingen worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Overige vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

9

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


053 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet is 0,53%. Het effect van de discontering is € 375.000. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 2%. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van panden. De voorziening is berekend op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in het vastgoedstatuut en gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening garantietoelagen De voorziening voor garantietoelagen is per persoon bepaald op basis van het verschil tussen het gegarandeerde salaris en de CAO-schaal, rekening houdend met te verwachten CAO-verhogingen. De voorziening is berekend tegen nominale waarde. Voorziening jubileumuitkeringen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op CAObepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+ alsmede het niet opgenomen jaarlijks recht op PBL uren van medewerkers over een periode van maximaal vijf jaar. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid De voorziening voor arbeidsongeschiktheid is bepaald aan de hand van de ziekte van de desbetreffende medewerker(s), de verwachte ziekteperiode en de salariskosten van de medewerker(s). De voorziening is berekend tegen nominale waarde. Voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden De voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden is bepaald door van elk huurpand waarvoor een terugbouwverplichting in oorspronkelijke staat geldt, te berekenen welk bedrag tegen het einde van de huurperiode nodig zal zijn om het pand in oorspronkelijke staat te herstellen. Daarnaast is rekening gehouden met de kans dat het huurcontract wordt verlengd. De voorziening is berekend tegen nominale waarde.

Voorziening ORT Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. De voorziening is bepaald op basis van de nieuwe beleidslijn (d.d. 7 april 2017) van Coziek waarbij de omvang is bepaald op grond van de inzet CAO-onderhandelingen van de VGN en juridische analyse voor personeel dat reeds heeft gestuit. Tevens is rekening gehouden met nabetaling van werkgeverslasten, waaronder pensioenpremie. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Pagina 10

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

10

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


054

Stichting Aveleijn Voorziening verlieslatende contracten De voorziening voor verlieslatende contracten is bepaald door bij elk huurlocatie vast te stellen of de jaarlijkse huurlasten van een locatie gedurende de resterende looptijd van de huurovereenkomst kunnen worden terugverdiend uit de toekomstige kasstromen die naar verwachting vanuit deze locatie kunnen worden gegenereerd. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn weergeven bij de bijzondere waardeverminderingen van de vaste activa. De indexatie van de huurkosten is gelijk gesteld aan die van de materiële kosten. Een disconteringsvoet van 0,53% is gehanteerd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

11

Ú


055 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen. Voor de beloningen met opbouw van rechten (gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.

Pensioenen Stichting Aveleijn heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Aveleijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Aveleijn betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2018 bedroeg de dekkingsgraad 103,0%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Aveleijn heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Aveleijn heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

7.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de resultatenrekening opgemaakt aangezien Aveleijn alleen in het segment gehandicaptenzorg actief is. 7.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. 7.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

7.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Aveleijn zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

Pagina 12

3. Prestaties in 2017 Ú

12

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

7.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de resultatenrekening opgemaakt aangezien Aveleijn alleen in het segment gehandicaptenzorg actief is. 7.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. 7.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

7.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Aveleijn zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. Pagina 12 12

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú

056


057 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (bedragen x € 1.000) ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-17 €

31-dec-16 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

22.213 6.907 3.489 555

23.120 7.521 2.890 287

Totaal materiële vaste activa

33.164

33.818

31-dec-17 €

31-dec-16 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen

33.818 2.130 2.784 -

36.155 948 3.342 55 -112

Boekwaarde per 31 december

33.164

33.818

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa en de afschrijvingspercentages per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor het boekjaar 2016 en daarvoor zijn de vaste activa per locatie of cluster beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen. Hierbij is de boekwaarde van een actief per balansdatum vergeleken met de realiseerbare waarde. Wanneer de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde is een bijzondere waardevermindering op de boekwaarde van het actief verwerkt. Aangezien over 2017 geen nieuwe indicaties voor een bijzondere waardevermindering zijn gesignaleerd is de berekening niet niet opnieuw opgesteld. De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

2. Financiële vaste activa 31-dec-17 €

31-dec-16 €

Overige vorderingen en effecten

5.021

5.012

Totaal financiële vaste activa

5.021

5.012

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Dit betreft de volgende vorderingen: In de financiële vaste activa is een deposito van € 5.000.000 begrepen, die in augustus 2019 afloopt. Stichting Aveleijn heeft in 2007 een geldlening verstrekt aan Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor van € 75.000. De lening zal in 10 jaarlijks gelijke termijnen worden afgelost, te beginnen in 2008. Ultimo 2017 is de lening geheel afgelost. Over het uitstaande bedrag is een rente vergoed van 4%. Stichting Aveleijn heeft € 20.548 betaald aan waarborgsommen.

14

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


058

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen Schoonmaakmiddelen Kantoorbenodigdheden Winkelvoorraad Dagbesteding Totaal voorraden

31-dec-17 €

31-dec-16 €

25 29 16 59 21

33 32 27 43 27

150

162

Toelichting: Alle voorraden zijn courant, er is dus geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de waarde van de voorraden.

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/Wlz

2016 €

totaal €

-

-

-

3.482

4.533 -32 -1.019 3.482

-

3.482

3.482

31-dec-17 €

31-dec-16 €

3.482 3.482

1.051 1.051

31-dec-17 €

31-dec-16 €

84.972 81.490

80.030 78.979

3.482

1.051

-

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2017 €

1.051 -32 -1.019

3.482 -

Saldo per 31 december c

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a

a= interne berekening c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Totaal financieringsverschil

Toelichting: Wettelijk budget zoals hierboven opgenomen komt niet overeen met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ zorg in de resultatenrekening ad € 80.982.000. Het verschil betreft PGB ad € 1.171.000 (2016: € 952.000) (vanuit WLZ) en een afrekening van € 32.000 als gevolg van correcties uit voorgaande jaren.

15

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


059 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

ACTIVA 5. Debiteuren en overige vorderingen 31-dec-17 €

31-dec-16 €

398 1.848

464 2.694

Vooruitbetaalde bedragen: Fietsregeling Huren en overige huisvestingskosten Automatiserings- en onderhoudskosten Cursuskosten Verzekeringspremie

62 130 567 43 50

64 475 357 41 43

Nog te ontvangen bedragen: Omzetbelasting Rente Schade vergoedingen

21 153 -

4 170 -

Overige overlopende activa: Overige overlopende activa

269

218

3.541

4.531

31-dec-17 €

31-dec-16 €

38.228

33.667

63 38

57 31

38.329

33.754

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Gefactureerd en nog te ontvangen WMO/JW productie/Justitie

Totaal debiteuren en overige vorderingen Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 15.000 (2016: € 45.000). 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen

Toelichting: Door Aveleijn zijn ten behoeve van derden bank garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 87.775 (2016: € 93.525).De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

16

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


060

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

31-dec-17 €

31-dec-16 €

71 62.059 1.013 63.143

71 55.795 1.013 56.879

Kapitaal Saldo per 1-jan-17 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-17 €

Kapitaal

71

-

-

71

Totaal kapitaal

71

-

-

71

Saldo per 1-jan-17 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-17 €

Bestemmingsfondsen: Reserves aanvaardbare kosten Innovatie Boekwinst panden

52.975 67 2.753

6.263 -

-

59.239 67 2.753

Totaal bestemmingsfondsen

55.795

6.263

-

62.059

Saldo per 1-jan-17 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-17 €

Algemene reserves

1.013

-

-

1.013

Totaal algemene en overige reserves

1.013

-

-

1.013

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

17

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


061 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 PASSIVA Toelichting: Bestemmingsfondsen Dit betreft vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht. Reserves aanvaardbare kosten De reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd op grond van NZa beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen de exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten. Met ingang van 2015 zijn dit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg en de WMO- en Jeugdwetzorg. Innovatie In het WTG-budget is een bedrag voor innovatieprojecten opgenomen. Voor het niet aangewende gedeelte is conform instructie van het zorgkantoor een bestemmingsfonds gevomd. Boekwinst panden Voor de boekwinsten die zijn behaald met de verkoop van (zorggebonden) onroerend goed en waarvan de kapitaalslasten vergoed zijn geweest in het budget is een bestemmingsfonds gevormd. 8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-17 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per 31-dec-17 €

Groot onderhoud Garantietoelagen Jubileumuitkeringen

916 82 1.193

250 417

67 29 48

-

1.099 53 1.562

Persoonlijk Budget Levensfase Reorganisatie Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Terugbouwverplichting huurpanden Verlieslatende contracten Voorziening ORT

3.727 0 603 343 409 1.087

917 249 -

374 468 6 642

70 201 325

4.270 384 267 208 120

Totaal voorzieningen

8.360

1.833

1.634

596

7.963

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-17 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan > 5 jaar

1.509 6.454 1.313

18

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


062

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 PASSIVA

Toelichting per categorie voorziening: Groot onderhoud Voor het egaliseren van de kosten van groot onderhoud is een voorziening groot onderhoud gevormd op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Garantietoeslagen Aan een aantal medewerkers is een salarisgarantie afgegeven. Voor de hieruit ontstane verplichting is een voorziening garantietoelagen getroffen. Jubileumuitkeringen De voorzieningen voor jubileumuitkeringen betreft de toekomstige uitgaven voor additionele salarisbetalingen van medewerkers die een conform de CAO vastgestelde duur van een dienstverband hebben bereikt. Daarnaast betreft de voorziening de uitgaven voor medewerkers, die met (vroeg)pensioen gaan. Persoonlijk Budget Levensfase Conform de CAO gehandicaptenzorg ontvangt iedere werknemer die op 31 december 2009, 45 jaar maar nog geen 50 jaar was, en die op dat moment onafgebroken 10 jaar werkzaam was in de zorgsector, in de maand waarop hij of zij 55 jaar wordt een eenmalige extra storting van 200 PBL uren. Voor deze in rechte afdwingbare verplichting alsmede voor de opgebouwde en nog niet opgenomen rechten van de werknemers over de afgelopen jaren is per balansdatum een voorziening gevormd. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid De voorziening loondoorbetaling bij ziekte is gevormd voor de medewerkers die per balansdatum ziek zijn, en waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt. Terugbouwverplichting huurpanden De voorziening terugbouwverplichtingen huurpanden is gevormd om te kunnen voldoen aan de verplichting tot terugbouwen in de oorspronkelijke staat bij het verlaten van huurpanden door Aveleijn. Verlieslatende huurcontracten Voor mogelijke verliezen uit contracten zoals deze zijn meegenomen in de impairmentberekeningen (voor de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa) is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Voorziening ORT De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de nieuwe beleidslijn (d.d. 7 april 2017) van Coziek op grond van de inzet CAO-onderhandelingen van de VGN zijnde 8,3% ORT over de totaal betaalde ORT in de jaren 2012 t/m 2015 en juridische analyse voor personeel dat reeds heeft gestuit. Tevens is rekening gehouden met nabetaling van werkgeverslasten, waaronder pensioenpremie. Pagina 17

19

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


063 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 31-dec-17 €

31-dec-16 €

Schulden aan banken

1.436

2.086

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

1.436

2.086

Het verloop is als volgt weer te geven:

2017 €

2016 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

2.545 226

3.176 631

Stand per 31 december

2.319

2.545

883

459

1.436

2.086

De specificatie is als volgt:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

883 1.436 1.059

459 2.086 1.146

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Per 28 februari 2018 zijn alle leningen van BNG vervroegd afgelost. De restschuld van de leningen betrof per 31 december 2017 € 757.000. Voor een nadere specificatie van de langlopende leningen wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende schulden onder 5.1.7. De aflossingsverplichtingen voor het komend verslagjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheden zijn verantwoord onder: Niet in de balans opgenomen verplichtingen. 10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Terug te betalen voorschotten Justitiële zorg Nog te betalen kosten: Brandveiligheid Overige exploitatiekosten Vooruitontvangen opbrengsten: Giften en donaties Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-17 €

31-dec-16 €

2.527 883 2.581 218 527 2.208 764 -

2.249 459 2.225 1.073 525 2.086 723 214

461 884

541 838

92

72

11.146

11.004

20

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


064

Stichting Aveleijn

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Financiële instrumenten Algemeen Aveleijn maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Aveleijn handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan Aveleijn verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreft voornamelijk PGB vorderingen. Het maximale bedrag aan kredietrisico is gering. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting: De huurlasten van Aveleijn bedragen op jaarbasis € 7,9 miljoen. Per 31 december 2017 is een investeringsverplichtingen aangegaan van € 490.000 voor de aankoop van grond ten behoeve van nieuwbouw in Tubbergen. Kredietfaciliteiten en verstrekte zekerheden De door Aveleijn aan de Rabobank verstrekte zekerheden zijn: - verpanding bedrijfsspaarrekening tbv afgegeven bankgaranties. Ten behoeve van rijksgaranties op langlopende leningen is op een aantal panden recht van eerste hypotheek verstrekt. Door de ING Bank is een lening verstrekt met een saldo per 31-12-2017 van € 1.479.000. Als zekerheden voor deze lening zijn gesteld: - een positieve en negatieve hypotheekverklaring rangorde 1 van € 3.300.000 betreffende een perceel grond aan de Binnenveldweg hoek Kroeskarperstraat te Hengelo. Er is een omzettingsverklaring afgegeven. Door Aveleijn zijn ten behoeve van derden voor rekening van de bank garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 87.775 (2016: € 93.525). Onzekerheden opbrengstverantwoording Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

21

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


065 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

Inventaris

Automatisering €

Vervoermiddelen €

Instandhouding €

Onderhanden Projecten €

Totaal

Verbouwingen €

Installaties

€ Stand per 1 januari 2017 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - bijzondere cumulatieve waardevermindering

3.205 -

626 207 52

24.622 5.482 3.232

7.680 3.283 757

11.814 3.764 529

6.560 4.032 -

339 115 -

268 130 -

30 30 -

287 -

55.431 17.043 4.570

Boekwaarde per 1 januari 2017

3.205

367

15.908

3.640

7.521

2.528

224

138

0

287

33.818

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

-

64 33 -

760 -

141 319 -

95 709 -

758 693 -

637 210 -

167 60 -

-

268 -

2.130 2.784 -

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

-

-

255 255

3 3

-

577 577

12 12

4 4

-

-

851 851

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

31

-760

-178

-614

65

427

107

-

268

-654

Stand per 31 december 2017 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - bijzondere cumulatieve waardeverminderingen

3.205 -

690 240 52

24.367 5.987 3.232

7.818 3.599 757

11.909 4.473 529

6.741 4.148 -

964 313 -

431 186 -

30 30 -

555 -

56.710 18.976 4.570

Boekwaarde per 31 december 2017

3.205

398

15.148

3.462

6.907

2.593

651

245

-

555

33.164

Afschrijvingspercentage

0,0%

12,5%

2% - 3%

5% - 10%

5% - 10%

12,5%

33,3%

20,0%

10,0%

0,0%

Stichting Aveleijn

7.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ ING 67.29.53.382 BNG 40.88019 BNG 40.101495 BNG 40.73595 NWB 10014376 BNG 40.86880 ASN Bank 900144 BNG 40.87155

8-7-2005 29-5-2008 1-4-1996 21-11-1988 1-4-1997 12-8-1997 9-7-1998 15-1-1997

2.500 378 769 454 549 1.005 873 365

Totaal

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in 2016 rente 2017 %

30 40 20 40 20 26 21 30

Bank Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh. Onderh.

2,500% 4,910% 3,950% 7,125% 4,170% 4,610% 5,080% 4,950%

6.893

Aflossing in 2017

Restschuld 31 december 2017

Restschuld over 5 jaar

1.563 277 136 27 271 125 146

22-

84 10 12 27 39 42 12

1.479 267 124 232 83 134

1.059 -

2.545

-

226

2.319

1.059

Resterende looptijd in jaren eind 2017

Aflossingswijze

18 1 1 1 2 1

lin. lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lineair + afl. ineens lin. lin.

AflosGestelde zekerheden sing 2018 € 84 267 124 232 42 134

Hypoth. Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie

883

23

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


066

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017 BATEN 11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Opbrengsten Jeugdzorg Opbrengsten Wmo Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) Overige zorgprestaties Totaal

2017 €

2016 €

86.111 6.978 8.097 343 656

80.982 4.888 7.878 76 761

102.184

94.586

Toelichting: De opbrengsten Wlz-zorg zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 5.128.000. De stijging wordt verklaard door indexering van tarieven en het in overleg met het zorgkantoor omzetten de Wlz-verblijfsindicaties exclusief behandeling (6VG t/m 8VG) naar verblijfsindicaties inclusief behandeling. De opbrengsten Jeugdzorg zijn in 2017 met € 2.090.000 gestegen ten opzichte van 2016 als gevolg van een hogere instroom van kinderen vanuit de Jeugdwet in de 24-uursverblijfvoorzieningen en de kinderdagcentra. 12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 2017 €

2016 €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

207 300 6 26

351 282 7 21

Totaal

539

662

2017 €

2016 €

Overige dienstverlening: Opbrengsten voeding, waswerkzaamheden, vervoer en financieel beheer

169

164

Overige opbrengsten: Opbrengsten huisvesting Omzet supermarkt en grandcafé Overige opbrengsten

129 968 622

111 954 624

1.888

1.853

De specificatie is als volgt:

Toelichting: De subsidies Wlz/Zvw-zorg betreffen de subsidies kapitaallasten en extramurale behandeling.

13. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Totaal

Toelichting: De overige opbrengsten betreffen eigen bijdrages voor activiteiten, opbrengsten uit diverse projecten en detachering.

24

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


067 Jaarrekening 2017

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017 LASTEN 14. Personeelskosten 2017 €

2016 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

50.477 8.041 3.807

48.898 7.433 3.609

Andere personeelskosten: Andere personeelskosten Ontvangen uitkeringen Subtotaal Personeel niet in loondienst

2.020 -1.056 63.288 3.665

2.172 -930 61.182 4.265

Totaal personeelskosten

66.954

65.447

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Totaal aantal, geen segmentatie toegepast

1.419

1.352

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.419

1.352

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Personeel niet in loondienst is in 2017 met € 600.000 gedaald met name door afronding van enkele ICT projecten en minder extra inzet zorgpersoneel in bijzondere cliëntsituaties. 15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2017 €

2016 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa Boekresultaat desinvesteringen

2.784 -

3.342 -85

Totaal afschrijvingen

2.784

3.257

De specificatie is als volgt:

Toelichting: De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2016 gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen op locaties waarop een bijzondere afwaardering heeft plaatsgevonden.

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2017 €

2016 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa

-

-112

Totaal

-

-112

De specificatie is als volgt:

25

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


068

Stichting Aveleijn

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017 17. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2017 €

2016 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.952 6.385 5.144

4.914 5.446 4.912

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

2.886 771 544 174 4.375

2.158 906 579 192 3.836

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

7.769 -19

7.679 -503

28.606

26.284

Totaal overige bedrijfskosten Toelichting:

De overige bedrijfskosten kosten zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 2,3 miljoen. De algemene kosten en onderhoudskosten over 2017 zijn incidenteel hoger vanwege projecten op het gebied van automatisering en kwalitatieve projecten op locaties. 18. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2017 €

2016 €

Rentebaten Rentelasten

243 -247

269 -95

-4

174

Totaal financiële baten en lasten

26

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


069 Jaarrekening 2017 Stichting Aveleijn

Stichting Aveleijn

21. Honoraria accountant

2017 €

2016 €

53.845 2017 16.964 -€ 3.122

53.788 2016 16.650 -€ 2.482

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 21. Honoraria accountant 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt: 4 Niet-controlediensten

1 Controle van de jaarrekening 53.845 53.788 Totaal honoraria accountant 73.931 72.920 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 16.964 16.650 3 Fiscale advisering Toelichting: 4 Niet-controlediensten 3.122 2.482 De verantwoorde kosten zijn de totale kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking tot boekjaar 2017. Totaal honoraria accountant 73.931 72.920 Toelichting: De kosten zijn de totale kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking 22. verantwoorde Transacties met verbonden partijen tot boekjaar 2017. Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 22. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

28

28

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord Ú


070

StichtingAveleijn Aveleijn Stichting

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Aveleijn heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2018. 21. Honoraria accountant 2017 De raad van toezicht van de Stichting Aveleijn heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering € vanhonoraria 22 mei 2018. De van de accountant over 2016 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Resultaatbestemming 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

53.845 16.964 3.122

2016 €

53.788 16.650 2.482

Totaal honoraria accountant 73.931 72.920 Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting: Er verantwoorde zijn geen gebeurtenissen na totale balansdatum. De kosten zijn de kosten voor de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen met betrekking tot boekjaar 2017.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 22. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun W.G. W.G. bestuurders en leidinggevende functionarissen. Drs. W.H.M. den Hartog MHA, MCM 22-5-2018 Drs. G.A. Bentvelsen-Prins 22-5-2018 Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

W.G. Drs. M.A. Ruys

22-5-2018

W.G. Drs. A.M.G. Dijcks

22-5-2018

W.G. Mr. S.E. Korthuis-Wilmink

22-5-2018

W.G. Drs. G.H. Ingenhoest MHA

22-5-2018

W.G. M.W.H. Ploumen

22-5-2018

Pagina 26

28 29

8. Overige gegevens

Ú

Ú

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú


071 Aveleijn bestuursverslag 2017

Stichting Aveleijn

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING 7.1.9 WNT-gegevens WNT-VERANTWOORDING 2017 St. Aveleijn Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van deze op Aveleijn van toepassing zijnde WNT. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor St. Aveleijn is € 166.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2017 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking?

Drs. GA Bentvelsen- Drs. WHM den Hartog MHA, Prins MCM Raad van bestuur Raad van Bestuur 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1,0 1,0 nee nee nee nee

Individueel WNT-maximum

166.000

166.000

Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

137.133 11.037 148.170

170.454 11.112 181.566

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totaal bezoldiging

-

148.170

Verplichte motivering indien overschrijding

Drs. J.M. Imhof

181.566 Overgangsregeling van toepassing

N.v.t.

Gegevens 2016 Aanvang en einde functievervulling in 2016 Omvang dienstverband 2016 (in fte)

-

1/1 - 31/12 1,0

1/1 - 31/03 1,0

Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2016

-

172.100 10.800 182.900

46.700 2.700 49.400

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2017

P Eringa VOORZITTER 1/1 - 31/12

AMG Dijks LID 1/1 - 31/12

GH Ingenhoest LID 1/1 - 31/12

MWH Ploumen LID 1/1 - 31/12

SE Korthuis-Wilmink LID 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

24.900

16.600

16.600

16.600

16.600

16.600

Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

21.000 21.000

14.000 14.000

14.000 14.000

14.000 256 14.256

14.000 411 14.411

14.000 14.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging Verplichte motivering indien overschrijding Gegevens 2016 Aanvang en einde functievervulling in 2016 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2016

Voorwoord

ML Straks LID 1/1 - 31/12

1. Korte kennismaking met Aveleijn

-

-

-

-

-

-

21.000

14.000

14.000

14.256

14.411

14.000

PM

PM

PM

PM

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

20.816 20.816

2. Onze organisatie

Ú

Ú

13.877 13.877

13.877 13.877

3. Prestaties/ resultaten in 2015 Ú

13.881 13.881

13.887 13.887

4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Ú

13.893 13.893

5. Aveleijn in 2016 en verder Ú

Ú


072

Stichting Aveleijn

8.1 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Aveleijn

8.1 OVERIGE GEGEVENS 8.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen afzonderlijk artikel inzake de resultaatbestemming opgenomen. Uit de statuten kan worden afgeleid dat het behaalde resultaat wordt bestemd overeenkomstig het doel van de stichting.

8.2.2 Nevenvestigingen Stichting Aveleijn heeft geen nevenvestigingen. 8.2.3 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

31

Ăš

Ăš


Hoofdstuk

8. Overige gegevens 073 Jaarrekening 2017 Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Stichting Aveleijn te Borne

VERKLARING OVER DE IN HET BESTUURSVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017 Ons oordeel Wij hebben de in dit bestuursverslag in hoofdstuk 7 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Aveleijn te Borne gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in het bestuursverslag in hoofdstuk 7 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Aveleijn. op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW). De jaarrekening bestaat uit: 1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De resultatenrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aveleijn. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET BESTUURSVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het bestuursverslag andere informatie, die bestaat uit:   

Het voorwoord van de raad van bestuur Jaarverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 6 van het bestuursverslag) Hoofdstuk 8: Overige gegevens

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst

in /16. Aveleijn de pers

Ú

Ú

Voorwoord Ú


074 Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 655) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW, RJ 655 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het voorwoord, het jaarverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 6 van het bestuursverslag) en de overige gegevens, in overeenstemming met de RVW en RJ 655.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

8. Overige gegevens

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú

/2

Ú

Ú


075 Aveleijn bestuursverslag 2017 beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlepwerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

1. Aveleijn in cijfers Ú

2. Algemene informatie Ú

3. Prestaties in 2017 Ú

4. Bestuur en Toezicht Ú

5. Toekomst Ú

6. Aveleijn in de pers Ú

Voorwoord

/3

Ú


076

Arnhem, 28 mei 2018 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Knip RA

8. Overige gegevens

Ú

7. J aarrekening 2017

Ú

Ú

/4

Ú