Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN

JUNI 2013

Nordisk överblick – fyra aktuella projekt

Ledande branschutrustning – effektiviserar gruvan

Nödvändig spetskompetens – konsulten ovärdelig

Chris Carlon – med hela världen som arbetsfält

Metallpriser

Kreditförsäkring

Rätt kompetens

– återhämtning väntas 2014

– minskar ekonomiska risker

– stor framtidsutmaning

En hiss ...........

..... minskar underhållskostnaden för din anläggning! När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

www.alimakhek.com


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

ledare läs mer om...

Basindustrin är viktig för utveckling Sverige har stora naturtillgångar som är globalt efterfrågade. Vi har infrastruktur, välutbildade människor, en offentlig sektor, fungerande lagstiftning och ett ganska stabilt samhälle.

Förutsättningarna för en utveckling inom basindustrin är goda, inte minst med tanke på vår tradition. viktigt att se basindustrin i ett större perspektiv. I takt med automatisering och effektiviseringar blir produktiviteten inom basindustrin allt större. Färre personer producerar mer. Skillnaden mellan skogshuggaren med motorsågen och maskinföraren i den moderna skogsmaskinen är nog tydlig för de flesta. Likadant är inom gruvnäringen, där effekterna måste ses i ett betydligt vidare begrepp än traditionellt. Men, det är

det är nödvändigt att se kunskaps- och tjänstenäringarnas koppling till basindustrin. Detta inte minst när vi ska se på möjlighet till regional utveckling i ett vidare perspektiv. Jag vågar till exempel påstå att Umeå är en av de orter i Västerbotten som har mest positiva effekter av en expanderande gruvnäring. Det är viktigt att visa på basnäringarnas betydelse för att utveckla näringar inom tjänstesektorn. Det finns till exempel en rad företag verksamma i Umeå som vi kanske inte självklart definierar som knutna till basindustrin. Jag menar att

Lennart Gustavsson Ordförande Georange

Vi kan nämna ett antal som; Sweco, Tyrens, Hifab, Enetjärn Natur, Oryx,

Ramböll, Semantix, Envix, Mätcenter med flera, som på ett eller annat sätt utifrån sin kunskap och kompetens utgör viktiga partners för basindustrin. Dessutom finns exempelvis Umeå universitet där vi bland annat kan peka på den kompetens som finns inom genusforskningen. Ska vi utveckla vår del av världen så kommer jämställdhetsfrågorna att vara avgörande.

» Vi ska satsa på

återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion.

Ibland ses gruvnäringen utifrån bilden av en ”kraftigt miljöstörande verksamhet som bedrivs i en trång gång tusen meter under jord, av en finskbrytande man troligen på väg ut i strejk”. Bilden av en verksamhet som befinner sig i teknikens framkant där kunskaps- och tjänstesektorn är avgörande för eventuella framgångar lyfts enligt min mening allt för sällan fram. I ett modernt samhälle behövs metaller – våra datorer, våra mobiltelefoner, våra vindkraftverk, våra

solceller, våra kirurgiska instrument, ja det mesta behöver faktiskt metaller. Det är inte så länge sedan som man på allvar diskuterade om vi skulle ha gruvor i Sverige. Fortfarande är det viktigt att peka på metallers betydelse för ett modernt samhälle. Vi ska satsa på återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion. Återvinning är bra och viktig, men den är inte lösningen på vårt nuvarande behov av metaller. Inom överskådlig framtid måste detta täckas från gruvproduktion. Vi kan se fram mot nya produkter, men metaller är fortfarande en produkt som kan användas om och om igen. I ett framtida samhälle kommer återanvändning och återvinning att var en av de centrala frågorna. Utvecklingen av kunskaps- och tjänstesektorn och dess koppling till basindustrin är avgörande för möjligheterna till hållbar utveckling. Här utgör miljöteknikföretagande en viktig del. Vi kan tillsammans göra mer för att utveckla företagandet kopplat till basnäringarna. Vi måste öka kunskapen och insikten om basnäringarnas betydelse för såväl regional som nationell utveckling. Gruvor handlar i högsta grad om en utveckling av hela samhället.

10

12

04 Nordisk överblick – aktuella projekt 06 Bemanning – stärkande kunskap 08 Råvarupriser – återhämtning 2014 10 Guldhandel – fördelar och nackdelar 12 Profilintervju – Chris Carlon 14 Branschutrustning – öka produktiviteten 16 Exportfinansiering – csr ökad vikt 18 Kreditförsäkring – minska risken 20 Rätt kompetens – framtida utmaning 22 Krönika

Natural resources

Detta är Smart Media

Projektledare: Markus Kaplun, markus.kaplun@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Vi står bakom svensk export inom gruvindustrin även när marken skakar

Även i en ostadig världsekonomi söker allt fler inom svensk gruvindustri nya marknader. Och trots höga råvarupriser kan kundernas betalningar vara osäkra. Då är det bra att veta att EKN har garantier för betalning och finansiering. Det ger dig möjlighet att göra fler och säkrare exportaffärer – även när det är lite skakigt i omvärlden. Vi har branschexperterna Vi har specialister med stor erfarenhet av gruvindustrin. Vill du veta mer om hur EKN kan bli en del av din finansieringslösning? Kontakta Kenneth Mineur, Senior underwriter, 08-788 01 57 eller mejla till kenneth.mineur@ekn.se

www.ekn.se

Följ oss:


ANNONS

Kilimanjaro Gold Maragruvan ligger i en välkänd mineraliserad zon i norra Tanzania. Kilimanjaro Gold förbereder produktion av guld som ligger kvar i restupplag på marken efter tidigare brytning. Längre fram planeras igångsättning av underjordsgruva.

Kilimanjaro Gold planerar produktion av guld i restupplag vid Maragruvan Det svensk-tanzaniska prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Kilimanjaro Gold har som mål att börja producera guld i restupplag från tidigare produktion vid Mara i Tanzania. På sikt är målet att genom prospektering utöka mineraltillgången från 190 000 oz. till 1 miljon oz.

Maragruvan ligger i norra Tanzania i Mararegionen sydöst om Viktoriasjön. Gruvan ligger i en väl känd och starkt mineraliserad zon med flera stora gruvor i drift. North Mara gruvan har kända mineraltillgångar på 4 miljoner oz. guld och en årlig produktion på cirka 250 000 oz. Gruvan ligger 4 km nordväst om Maragruvan som Kilimanjaro Gold förvärvat. – Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera en mineraltillgång på 1 miljon oz. vid Maragruvan, vilket gör det till ett attraktivt projekt att ta över även för lite större aktörer, säger Peter Hjorth, VD på Kilimanjaro Gold.

Företaget kommer att undersöka gruvlicensområdet genom bl a borrprogram på djupet. För att ytterligare öka mineraltillgången finns planer på att förvärva geografisk närliggande licensrättigheter. – Möjlighet till produktion av guld i restupplag är en intressant bonus då det kan ge oss möjlighet att etablera visst kassaflöde och bygga upp en verksamhet och organisation på plats, säger Peter Hjorth. Och han fortsätter: – Kassaflödet kan delfinansiera vår prospektering av mineralltillgångar under jord, vilket är vårt egentliga huvudmål med verksamheten. Det är där vi bedömer att den stora potentialen finns. Kilimanjaro Gold ser positivt på möjligheterna i Afrika och framförallt Tanzania. Landet är rikt på mineraltillgångar - framförallt guld - och det finns en väl fungerande lagstiftning som skapar goda förutsättningar att verka i landet som utländsk investerare. – Vi siktar på att utveckla fler projekt vid sidan av Maragruvan som är ett utmärkt första projekt, säger Peter Hjorth. Vi bygger en långsiktig närvaro i landet och ser stora möjligheter att bygga en stark position i segmentet mellanstora mineralfyndigheter.

FAKTA Kilimanjaro Gold är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på upp till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd. Kilimanjaro Golds aktie är listad på NGM Nordic MTF och handlas under symbolen KILIMTF.

Kilimanjaro Gold | Brahegatan 29 | 114 37 STOCKHOLM | www.kilimanjarogold.com


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

aktuellt

nordisk överblick

Grus i maskineriet för Sveriges gruvor? Det har väl inte undgått någon att gruvbolag på sina håll börjat få problem. Men är det ett uttryck för att tillväxten avstannat? Vi tittar på fyra projekt som varit omskrivna i media. text Anders Edström Frejman foto Fredric Alm

Den svenska gruvindustrin har haft medvind på senare år. Våra politiker på såväl riks-, regional- som lokalnivå har hakat på och verkar tävla om att tala sig varma för denna bransch. Statliga pengar i form av infrastruktursatsningar för att säkerställa denna industris framtida transportbehov utlovas och prioriteras. Det finns många bra exempel på aktiva svenska gruvor. Bara för att nämna några så rullar Zinkgruvan som ägas av Lundin Mining på liksom de två stora gruvbolagen LKAB:s och Bolidens projekt i Norrland och Bergslagen. Utöver detta driver andra mindre spelare projekt i Sverige. Men nu verkar det kanske som om man bildligt talat fått gråberg i maskineriet. Det finns pågående gruvprojekt i Norden som stött på problem eller åtminstone inte gått lika bra som förväntat. Frågan är om gruvprojekt som potentiella vinstmaskiner är överskattade? Eller är problemen i Norden bevis på att gruvprojekt i sin natur är komplexa och faktiskt kan stöta på oväntade problem? Låt oss titta på fyra aktuella projekt i Norden. Northland Resources i Pajala kommun är ett projekt på marker där LKAB tidigare prospekterat. Projektet har en lättillgänglig malmförekomst ur vilken det är relativt enkelt att få fram en produkt med hög järnhalt. De merkostnader om 2,5 miljarder som projektet drabbats av jämfört med ursprungsplanen kan dock främst härledas till logistiken. Transportlösningen med 90 tons lastbilar mellan gruvan och anslut-

ningen till Malmbanan 16 mil bort har blivit dyrare än förväntat, då det varit svårare att hitta en entreprenör än man från början hade trott. Dessutom har man fått göra investeringar i djuphamnen i Narvik. Den första malmleveransen därifrån skedde i slutet av februari 2013, men med tillfälliga lastningsanordningar. Turerna om företaget kommer att överleva har varit många. I skrivande stund i början av juni ser det dock återigen ljusare ut.

» Det handlar inte

om en kris. Dock är det svårare att finansiera prospektering. har i Österåkers kommun återstartat den järnmalmsgruva som SSAB lade ned så sent som i början av 1990-talet. Gruvan ligger i direkt anslutning till en nyligen upprustad och väl fungerande järnvägslösning med utskeppning i Hargs hamn. I juni 2012 skedde den första malmleveransen med båt. Vid tiden för nedläggningen matades det tidigare sovringsverket med malm från flera malmkroppar. I dag sker brytningen i huvudsak i ett fåtal malmkroppar och man har fått revidera prognoserna för produktionsvolymerna under 2013 på grund av oväntade gråbergsfickor i de två malmkroppar som man bryter. Enligt ett pressmeddelande från Dannemora Mineral

den 28 maj har man nu kommit igenom detta område och utbytet uppgår numera till mer normala nivåer. Gruvbolaget har ett pågående investeringsprogram om totalt 110 miljoner som enligt egen utsago syftar till att förbättra utbytet i det nya sovringsverket med först tre procentenheter och sedan10 till 15 procentenheter. deras guldgruva i finska Laiva har under 2012 haft stora problem med uppstarten av sitt anrikningsverk. Man har gjort en lyckad nyemission och hann även med ett vd-byte under förra året. Under januari och februari 2013 har man haft både planerade och oplanerade stopp i anrikningsverket, men mars var dock en rekordmånad och man är försiktigt optimistiska. Nordic Mines och

finska dotterbolag som driver Pahtavaaragruvan i norra Finland befinner sig i rekonstruktion efter att ha tvingats stoppa brytningen för att spara såväl pengar som mineralreserv. Bakgrunden är att malmen visat sig ha en annan sammansättning och vara svårare att mala än det man tidigare brutit. Utöver detta har dessutom gråbergsinbladningen varit större med lägre utbyte av guld som följd. Enligt moderbolagets årsredovisning för 2012 som presenterades i början av juni kan det bli aktuellt att sälja Fäbolidenprojektet i sin helhet eller hitta en partner som en konsekvens av nämnda problem med Pahtavaaragruvan. Lappland Goldminers

exempel illustrerar det faktum att gruvprojekt är Ovanstående fyra

LKAB har inte alltid varit så framgångsrik, men investeringar och en uthållig världsklass.

Tuffa miljöer kräver robusta filter TSF-filter TSF-filtret är resultatet av över 30 års erfarenheter och forskning tillsammans med våra kunder, främst inom stål, gjuteri-, mineral- och kemi industrin. TSF bygger på väl beprövade principer beträffande gasföring och extremt jämn gasfördelning i filtret.

Processfilter Sweden AB | Tel: 042-38 65 80 | info@processfilter.se | www.processfilter.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

nordisk överblick

komplexa. Ledtiden från konstaterad mineralisering till första malmleverans kan vara uppemot ett decennium. Det saknas sällan goda geologiska kunskaper i nya projekt, men om man ska generalisera grovt så har nya gruvprojekt ofta ett tydligt inslag av konsulter i ett tidigt stadium. Precis som många etablerade företag används även underentreprenörer för viktiga kärnfunktioner. Dessa båda saker behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, men det ställer precis som i alla outsourcingliknande sammanhang, och oavsett bransch, enorma krav på kompetens, löpande kontroller och uppföljning i den beställande organisationen. Ju mer pengar det handlar om desto mer kritiskt. Om man dessutom har i åtanke att gruvuppstartsprojekt av nya spelare ofta har en mycket slimmad organisation är det förstås en utmaning. Även en så kort time-to-market som möjligt är viktig för att snabbt generera kassaflöde och visa för både befintliga investerare och marknad att man är på rätt väg. är nämligen ett ansenligt geologi-, industri- och anläggningsprojekt. Den grundliga geologiska undersökningen är varje gruvföretags ”hemläxa” som aldrig går att komma ifrån. Här finns inga genvägar för någon. Den lägger grunden för dels hur malmen ska och bör brytas. Det styr även de ingångsvärden anrikningsverkets process ska utvecklas utifrån och verkets processlayout. Men också hur det ska dimensioneras. Etablerade gruvbolag kanske kan använda befintligt anrikningsverk för en ny gruva man själv öppnar. Jämfört med större företag som redan har aktiva gruvor som genererar intäkter är en ny och mindre spelare mer sårbar. Dels för hur mycket man har råd att investera i undersökningar och Ett nytt gruvprojekt

ägare har bidragit till att skapa en vinstmaskin i form av ett gruvföretag i

anläggningar och dels hur ekonomiskt uthållig man är för problem. För de kommer. Det är vanligt att det tar 1 till 1,5 år innan en produktionsapparat av denna typ är intrimmad. Nästa steg är leveranslogistiken som är helt avgörande för lönsamheten. Här kan den pågående framgångssagan LKAB lyftas fram som ett lysande exempel på en effektiv logistikapparat. Man levererar flera gånger mer än närmaste konkurrent i Norden och har överlevt såväl konkurrensen från 1960-talets gigantiska lastfartyg med billiga brasilianska och australiensiska järnmalmsprodukter som 1970-talets oljekris, låga järnmalmspriser och ett konkurshot. om en kris i den svenska gruvbranschen? Nej, men det har helt krasst blivit svårare för prospekteringsbolag och mindre gruvbolag att få in kapital. Dock är ovanstående fyra exempel ändå ytterst små i ett internationellt perspektiv oavsett hur man räknar. Även om metallpriser har svängt en del handlar det sannolikt om höga nivåer för överskådlig tid. Efterfrågan på världsmarknaden är god. Även om dragloket Kina för tillfället inte drar lika fort finns efterföljare. Flera asiatiska länder med Indien i spetsen uppvisar god tillväxt och Afrika väntar längre fram.

Men handlar det

Smart fakta Gruvprojekt är långsiktigta och kapitalintensiva till sin karaktär. De är storskaliga industriprojekt med en lång kedja av processer som behöver vara optimerade både ekonomiskt och tekniskt. De kräver stor noggrannhet och ekonomisk uthållighet av sina ägare för att överbrygga problem och vara lyckosamma.

a k t uellt

Jerkontoret tror stenhårt på stålet Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, presenterade i mitten av juni sin vision för 2050. Det är en industri som vill visa att man är framåtsträvande. – Trots att stålmarknaden just nu utvecklas svagare än förväntat har vi en långsiktig tro på framtiden. Världen behöver stål och stål kan bidra till en bättre framtid, säger Martin Lindqvist, branschorganisationens ordförande tillika koncernchef i SSAB i ett pressmeddelande. Bakgrunden till visionen är att man vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Med visionen som har ledorden ”Stål formar en bättre framtid” kommer tre åtaganden. Industrin ska leda teknikutvecklingen på så vis att den revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Vidare att den ska föda kreativa individer som stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Slutligen ska produkterna skapa maximal miljönytta. – Stålindustrin har funnits i sekler, mött hög- och lågkonjunkturer, sett kriser komma och gå, och alltid lyckats komma ut på andra sidan, med än större exportinkomster och därmed bidragit till ­Sveriges välstånd, säger Martin ­Lindqvist.

ANNONS

Produkter för stenhårda jobb GlobalDrilling är ett flexibelt företag med hög kompetens. Utifrån varje kunds behov jobbar man fram en optimal lösning.

Närhet till kunden viktig för GlobalDrilling. Här är en bild från företagets minimässa för dess kunder i slutet av maj.

Gruv-, jord- och bergborrningsbranschen är en starkt nischad bransch. Kunderna är starkt beroende av, inte bara hökvalitativa produkter, utan även snabb och bra service. Stillestånd är dyrt och kan få förödande konsekvenser för ett företag oavsett storlek. – Något som är centralt i vårt sätt att arbeta är närheten till kunden. Det gör att vi kan konkurrera framgångsrikt med internationella företag på området, säger GlobalDrillings VD, Christer Wretman. GlobalDrilling säljer produkter

från hela världen som anpassas och skräddarsys för varje kunds behov, men det kräver samtidigt spetskompetens – Fördelen är att det samtidigt skapar en flexibilitet för kunden och möjligheter att få en produkt som är optimerad för det aktuella användningsområdet. GlobalDrilling AB med kontor i Falun och Stockholm är idag en av Sveriges främsta aktörer på marknaden. Vi erbjuder produkter för berg-och jordborrning samt för demolering av berg, sten och byggelement.

GlobalDrillingSystem Sweden AB | Moränvägen 13, 186 40 Vallentuna | 08-560 250 40 | www.globaldrilling.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

fokus

bemanning

Konsulter – vägvisare i framgångsrika gruvprojekt För att ett gruvprojekt ska bli lyckosamt krävs djup kunskap inom en rad områden. Här spelar konsulter en viktig roll både för att tillföra spetskompetens till projekt och spara tid och pengar.

finnas intressekonflikter mellan å ena sidan naturvärden och betsmarker och å andra sidan stora kommersiella värden. De senare kan i synnerhet när det gäller gruvor ha en stor ekonomisk betydelse för orten som är föremål för investeringen. Här är det vanligt att konsultbolag fungerar som en viktig länk mellan exploaterade företag, allmänhet och myndigheter. De anlitas för att hjälpa företag genom hela tillståndsprocessen där juridik med bäring på miljö spelar en stor roll. Det vill säga framtagning av handlingar och samråd ända fram till skarp drift och därefter avfallsplaner, efterbehandling av avfall och avfallsklassificering.

text Anders Edström Frejman

Ett gruvprojekt omfattar många faser, vilka kräver kunskap inom många discipliner. I början handlar det mycket om prospektering i olika stadier. Det bedrivs både av renodlade prospekteringsbolag eller som en del av ett etablerat gruvföretag eller koncerns verksamhet. Det är inte ovanligt att en underkonsult utför det praktiska borrningsarbetet på uppdrag av ett prospekteringsbolag som utför analyserna. biten bakom uppstart av en ny gruva är omfattande. Ett talande exempel är stoppet av brytningen i nya dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i juni 2012. Den föranleddes av att mark- och miljööverdomstolen underkände att LKAB gjort separata ansökningar om miljöprövning för dagbrottsgruvan respektive den pågående malmförädlingen. Mark- och miljööverdomstolen menade att det skulle göras i en gemensam ansökan. Högsta domstolen avslog LKAB:s överklagan och företaget fick göra en ny ansökan. Först i slutet av december samma år var man igång med brytning – sex månader efter denna formella juridiska fadäs. Denna historia illustrerar att juridiken spelar en viktig roll i Den juridiska

även flitigt för projektering inom en rad områden, eftersom en gruva är ett stort industri- och byggprojekt. I stora investeringsprojekt köps ofta konsulttjänster var för sig för de olika delarna av ett projekt. Till exempel elförsörjning, uppförande av processanläggningar, kommunikation, avvattning, säkerhet, intern och extern logistik. I det senare fallet är järnväg självfallet att föredra, eftersom det rör sig om miljontals ton malm som ska transporteras. För underjordsgruvor tillkommer dessutom bland annat ventilation, anläggningar med underjordskrossar, transportnivåer och system för att få upp malmen till marknivå. Konsulter används

gruvprojekt. Enligt lag ska ett prospekterande bolag först ansöka som undersökningstillstånd hos Bergsstaten. Om inledande prospektering faller väl ut ansöker företaget om bearbetningskoncession. Detta för att kunna utföra provbrytning och utföra processtester. bearbetningskoncessionen ska en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, lämnas in. Om projektet fortsätter behöver det företag som avser att starta brytning slutligen ansöka om ett miljötillstånd. Under prospekteringens faser görs även lönsamhetsstudier för att säkerställa att en tänkt gruvdrift kan bedrivas lönsamt. Detta som ett led i att kunna attrahera finansiärer och inte minst för att skydda investerare. Dessa studier kan utföras av allt från en person till att kräva mycket

omfattande ingenjörsarbete om det handlar om en detaljerad lönsamhetsstudie. Några av alla viktiga ingångsvärden till lönsamhetsstudierna är beräkningar av den så kallade mineraliseringarnas storlek. Detta görs utifrån av branschen vedertagna och redovisade metoder.

Tillsammans med

Slarvigt uttryckt beräknas hur mycket pengar det finns i marken inom ett aktuellt område. Det vill säga koncentrationen av intressanta brytbara mineraliseringar i marken som analyserna av provborrningarna visat. Den totala mängden och det beräknade värdet av fyndigheten. I alla dessa led spelar konsulter en viktig roll. I ett tidigt stadium kommer till exempel frågor om markanvändning in. Precis som vid till exempel vindkraftsprojekt hamnar gruvor där de hamnar och det kan

Smart fakta Konsulter används i flera led av ett gruvprojekt för att tillföra spetskompetens inom flera områden, för att hålla ett högt tempo i projektet och använda projektets medel effektivt.

Vill du veta en hemlighet?

Vår hemlighet bakom lönsammare materialhantering är enkel. Vi kombinerar helt enkelt vår kompetens, vårt engagemang och breda utbud med din erfarenhet av just din anläggning och produktion. Vi löser dina behov av materialhantering med hjälp av individuellt anpassade lösningar och modern teknik. På vår hemsida berättar vi fler hemligheter. www.kellve.com

Rekordleverans till LKAB:s gruvor i Svappavaara Till nästa sommar beräknas den första Catmaskinen levereras enligt det rekordstora avtal på drygt 1 100 miljoner kronor som Pon Mining har slutit med LKAB. Avtalet är ett av de största någonsin för Pon Mining och samtidigt den största maskininvesteringen som LKAB har gjort. Affären omfattar bland annat 19 truckar, fyra grävmaskiner och fyra hjullastare. Maskinerna ska levereras till LKAB:s planerade dagbrottsgruvor Mertainen och Leveäniemi i Svappavaraområdet, där produktionen beräknas starta under hösten 2014 respektive våren 2015. – Avtalet innebär ett nära samarbete under en lång tid framöver och vi har under hela resans gång haft en bra dialog med både Pon Mining och Caterpillar, säger Mats Stålnacke på LKAB:s inköpsavdelning, och tillägger att Pon även har varit behjälpliga med optimering av maskinparken och designkriterier för dagbrotten i syfte att säkerställa produktionskapaciteten. – Enhetsoperationerna lastning och transport är en viktig del för de nya dagbrotten och vi känner oss trygga med Pon Mining som leverantör och har även inlett förhandlingar kring framtida serviceåtaganden, säger projektledare Patrik Kansa på LKAB Berg & Betong.


Nordkalk tar ansvar för miljön Kalk är en miljöprodukt som gör nytta inom en mängd områden. Den renar vårt dricksvatten, neutraliserar försurade sjöar och vattendrag, förbättrar lantbrukets skördar och ger oss starka, friska djur. Inom industrin har kalken en miljöförbättrande funktion där den bl a renar rökgaser, avlägsnar svavel och andra skadliga komponenter. Kalk är en viktig beståndsdel i många produkter vi ser som nödvändiga i ett modernt samhälle.

NORMET_130617_imageAd_124x176_NatRes_DI

ANNONS

WSP gör gruvprojekt möjliga Det finns gott om tekniska utmaningar i gruvprojekt. De är storskaliga och miljöhänsyn är alltid en av hörnstenarna. WSP är ett erfaret konsultbolag som får gruvorna att snurra. WSP har djupa tekniska och miljömässiga kunskaper om ett gruvprojekts olika faser och utmaningar. – Just nu hjälper vi till exempel LKAB med deras planer på en gruvetablering i Mertainen utanför Svappavaara. Bland annat gällande layouter av gruvområdet, geotekniska undersökningar, all infrastruktur så som vägar, planer etcetera, säger Jesper Lindgren. Utöver detta utför man ren byggprojektering omfattande bland annat en truckverkstad där WSP utfört samtliga discipliner: mark, bygg, vent, VA och VS. – Vi jobbar även med fundamentering för övriga byggnationer såsom primär- sekundärkrossar. I arbetet lutar företaget sig mot en lång erfarenhet från likande gruvprojet man jobbat med i regionen såsom Northlands projekt i Pajala och andra mycket stora industriprojekt som Aitik36, vilket omfattade en fördubbling av anrikningsverkets kapacitet

www.wspgroup.se

Jesper Lindgren

till 36 miljoner ton/år och LKABs nya huvudnivå (KUJ1365). Det senare är ett av Sveriges absolut största industriprojekt. – Dessutom hjälper vi Boliden med deras förstudier kring ett eventuellt nyöppnande av gruvan i Laver Älvsbyn, avslutar Jesper Lindgren.

WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och 14 500 medarbetare i 35 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

ANNONS

Rekryterare och Arbetsförmedlingen samarbetar om gruvjobb För att möta efterfrågan på arbetskraft till gruvindustrin arbetar Proffice Mining i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel är att vi samarbetar på mässan LOAD UP NORTH i höst. Behovet av ny arbetskraft kring gruvorna i Skellefteå, Kiruna och Pajala beräknas uppgå till flera tusen under de kommande åren. Arbetsförmedlingen Gruvnäring är en nationell arbetsförmedling som arbetar i nära samarbete med arbetsgivare och rekryteringsbolag. – Vi har ju samma mål; att arbetssökande ska få jobb och arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. Det krävs många aktörer för att fylla behoven, säger Kristina Palo som är chef för gruvrekrytering på Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel på en kommande gemensam satsning är mässan LOAD UP NORTH som arrangeras i Boden i höst. – Vi har ett väldigt starkt tryck inom vårt affärsområde Proffice Mining. Att vi som utställande företag samarbetar med arbetsförmedlingen är helt klart ett bra sätt koppla samman arbetssökande med arbetsgivare som ligger i tiden, säger Maria Söderberg som är ansvarig för Proffice kontor i Skellefteå, Luleå, Kiruna och Pajala.

Maria Söderberg Marknadsområdeschef

i Proffice Mining är ett affärsområde inom be­ manningsföretaget Proffice, vilket grundades 1960. Vi erbjuder lösningar inom personal­ uthyrning, rekrytering och omställning. Våra kunder finns både bland privata och offentliga företag och organisationer. Idag är vi över 10 000 medarbetare på cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakta oss: 0733 43 43 43 020 170 70 70 www.prof fice.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

framtid

råvaror

Aktier och råvaror rör sig inte parallellt, därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag.

Råvarupriserna faller – återhämtning 2014 Råvarupriserna har fallit under våren främst orsakat av en osäker konjunktur och svagare tillväxt i Kina. Enligt SEB:s Investment Outlook för maj/juni 2013 har metallpriserna nu fallit för mycket och en återhämtning kan väntas under nästa år. text Fredrik Dhejne

»Långsiktigt kan vi vänta

att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Jörgen Kennemar

Råvaror är lite säsongbetonade. – Folk köper det som gick upp i går och säljer det som gick ned i går. Man reagerar på händelser och det är inte särskilt rationellt. De mest intressanta råvarorna varierar också över året. Till exempel är intresset för el större på vintern, berättar Torbjörn Iwarson vid SEB Merchant Banking. Han säger att råvaror rör sig mindre än aktier. – Folk tror att råvaror är riskabla och då tänker de på gruvbolagen. Bolidens aktie är till exempel dubbelt så volatil som aktieindex. Annars är råvaror i sig inte speciellt volatila även om det varierar mellan råvaruslagen. Skog är inte volatilt medan sågade trävaror är det. Naturgas som är svårt att lagra är mycket volatilt. Vi menar därför att man inte ska ha råvaror till 100 procent på lång sikt. Ska man sprida sina risker vid ett långsiktigt sparande bör man ha cirka 10 till 20 procent råvaror i portföljen. Råvaror handlas ofta på termin. Konkret innebär det till exempel att en lantbrukare vill skydda sin skörd med ett terminskontrakt och låsa priset för senare leverans. Då måste det finnas en riskpremie. – Som bank gör vi det möjligt för sparare att köpa andelar i terminskontrakt som vi har paketerat. Det

blir då ett finansiellt instrument som man kan handla med. All modern teknik som byggts upp för aktiehandel fungerar också för råvaruinstrumenten, säger Torbjörn Iwarson. de stora investeringsråvarorna guld och olja har legat relativt stilla, guldet har dock fallit mycket de senaste två månaderna. Därför börjar det bli köpvärt igen. – Utvecklingsländerna driver upp priserna på råvaror genom sina investeringar i infrastruktur, bostäder med mera. Det är en boom som historiskt sett blir övergående. Vartefter inkomsterna stiger efterfrågas tjänster och saker med lägre råvaruinnehåll. Kina går ur sin mest råvaruintensiva period och Indien har ännu inte kommit in i den. Det blir ett hack i efterfrågan. Eftersom Indierna till stor del är hinduer och därmed vegetarianer, ska man inte förvänta sig en ny boom på spannmål och sojabönor, foderråvaror. Det kan komma en ny boom för metaller, däremot. Han säger att

Han säger vidare att det finns en mängd olika investeringsformer baserade på råvaror. Det är fonder, börsfonder, certifikat med mera. – Hos oss på SEB har vi 88 certifikat på råvaror, men vill man bara handla till exempel koppar eller guld finns det dock färre produkter. gruvbranschen säger Torbjörn Iwarson att den är ganska kall och aktierna i flera gruvbolag har rasat. Järnmalmspriset började falla 2008 och är nu på väg upp. – Järnmalm handlar mycket om entreprenadverksamhet där det krävs stora investeringar, vilket är tydligt i exemplet Northland. De som behöver järnmalm finns långt bort. Därför måste gruvbranschens kostnader vara låga. Europeisk industri har dessutom extrakostnader för koldioxidutsläpp. När det gäller

att platina och palladium är ädelmetaller med industriell tillämpning som väntas bli mer intressanta. För koppar är utbudet Han säger vidare

större än efterfrågan även om priset ligger ovanför produktionskostnaden. – Oljan har legat ganska stilla i de senaste två och ett halvt åren men har i år fallit ned mot 100 dollar per barrel. Vi tror att priset kan gå ner mot 90 dollar. Skifferoljan påverkar utbudet av olja. EU har varit emot tekniken men spridningen av denna teknik kan gå snabbt. Jag tror därför på en prissänkning av olja framöver. råvaror är lite lågt nu. – Vi har haft en nedgång under årets första kvartal. Det beror på en seg omvärldskonjunktur där Kina växer långsammare än väntat. Dessutom har gruvnäringen investerat mycket de senaste åren och nu är produktionen större än efterfrågan, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker hos Swedbank. Även Swedbanks inköpsindex PMI visar på en tydlig trend. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med närmare nio indexenheter, och index hamnade på Intresset för

37,4 i april, den lägsta nivån sedan maj 2009. – Även oljepriset har fallit ned från en hög nivå. Det beror bland annat på ett högt utbud (USA, Saudi). Priset i slutet av maj låg nere på 104 dollar per barrel, Brent. Dessutom ökar USA:s skifferolja utbudet, vilket kan mildra prisökningar och kompensera störningar från Mellanöstern. Geopolitiskt kan den minska USA:s intresse för regionen. Det kan också påverka USA:s skuldberg genom att en egen oljetillgång kan bidra till lägre försvarsutgifter och därmed pressen på de offentliga finanserna. Man får också en bättre bytesbalans genom minskad oljeimport, framhåller Jörgen Kennemar. Han säger vidare att USA:s ekonomi är på väg upp och räntorna där stiger. Detta kan i sin tur påverka råvarupriserna uppåt. Men bilden är splittrad och EMU-området har fortfarande recession. – Långsiktigt kan vi vänta att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Men Kina vill få sin ekonomi att växa i andra sektorer också, därför kan det bli en lugnare efterfrågan på metal�ler. De finansiella investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. Man har också sålt guld.

Vad förväntar ni er framåt? – Industrimetallerna kan nog falla ytterligare, även om USA är på väg upp samtidigt som Kina växer långsammare. Vi tror att metallpriserna kommer tillbaka mot slutet av året och 2014. Vi har nu höga lagernivåer. På ädelmetallsidan väntar vi fortsatt prisfall på guld och silver, men från en hög nivå. Den globala inflationen är låg och då är guldet mindre intressant, säger Jörgen Kennemar. Han framhåller att aktier och råvaror inte rör sig parallellt och därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag.


Kopparberg Mineral – på väg i rätt riktning! Kopparberg Mineral är sanno­ likt det juniorbolag som i dagsläget bedriver den mest omfattande och system­ atiska prospekteringen i det mineralrika Bergslagen. Vår affärsidé är att identifiera och utveckla mineraltillgångar till ekonomiskt intressanta mineralreserver och att i senare skeden av projekten hitta strukturella lösningar med andra intressenter – finansiella eller industriella. Tack vare en effektiv organisation, en utom­ ordentligt kompetent styrelse och ett omfattande svenskt och internationellt nätverk, kan verksamheten snabbt drivas framåt och växlas upp för att genomföra omfattande studier med målsättningen att utveckla fyndigheter till fungerande gruvor.

KORTSIKTIGT ÄR BOLAGETS MÅL ATT:

• Utveckla projekten i Berg­ slagen till mineraltillgångar enligt internationella normer och genom bearbetnings­ koncessioner förbereda projekten för kommersiell exploatering. • Inom intressebolaget Norrliden Mining AB i Skel­ leftefältet utöka existerande mineraltillgångar klassifice­ rade enligt internationella normer genom bearbetnings­ koncessioner förbereda dem för exploatering. • Att vara en aktiv äga­ re i Nordic Iron Ore och kompetensmässigt bidra till en snabb utveckling av Ludvika gruvor.

info@kopparbergmineral.se | www.kopparbergmineral.se

protan.no

Kunsten å frakte frisk luft i fjell


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

FOKUS

GULD

»Egentligen

kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår.

Christer Granath

Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker, anser Christer Granath.

Guldpriset ner från hög nivå Den finansiella oron har drivit upp guldpriset till en historiskt hög nivå. Men de senaste månaderna har guldpriset fallit kraftigt. Det kan snart vara läge att köpa guld igen, menar en expert vi talat med. text Fredrik Dhejne

Den finansiella oron i världen avspeglas i lägre metallpriser och minskad prospektering. Enligt rapporten ”State of the Market" från IntierraRMG har letandet efter guld mer än halverats i mars 2013 jämfört med mars 2012. Rapporten visar dock att guldpriset fortfarande ligger en bra bit över utvinningskostnaden för en stor del av världens produktion. – Vi har haft stora rörelser på ädla metaller. Vid det största tappet gick priserna ned till tvåårslägsta. Det kom också ut stora tillgångar på pappersguld som bidrog till prisfallet,

säger Christer Granath, vd Guldcentralen. Han säger vidare att de som jobbar med fysiskt guld samtidigt noterar en högre efterfrågan på det. observation är att i många andra kulturer har man en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath anser detta vara klokt och uppmanar svenskar att ta efter. – Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. Det vi också ser är att fysiskt guld historiskt sett hållit sitt värde bra. Det är ett sätt att garantera att man långsiktigt har kvar sin köpkraft. Granath berättar att nackdelen med fysiskt guld jämfört med aktier En intressant

är att det inte ger någon avkastning under den tid man behåller det utan först vid försäljning. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silvret har fallit ned mot runt 22 dollar per ounce jämfört med guldet som ligger runt 1 400 dollar per ounce. I ett längre perspektiv tror han på högre priser på ädelmetaller och råvaror på grund av fortsatt finansiell oro. – Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår, säger Christer Granath. investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. – Man har också sålt guld. Samtidigt finns det fortfarande efterfrågan på fysikt guld, bland annat i Asien. Guldet ses som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska De finansiella

» Det hänger ihop

med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Torbjörn Ivarson

centralbanker ökat andelen guld i sina valutareserver. De finansiella investerarna är dock mer avvaktande till guld, säger Jörgen Kennemar, som bevakar råvaror vid Swedbank. Han väntar att prisfallet på guld kan fortsätta även om det är från en hög nivå. – Vi ser heller ingen stor risk för eurokollaps vilket skulle kunna gynna ett högt guldpris. Dessutom är den globala inflationen låg och då är guldet mindre intressant. Samtidigt är guld en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Guld och silver är viktiga investeringsråvaror.

– Deras funktion är egentligen pengar, att utgöra värdetillgångar, säger Torbjörn Ivarsson, SEB Merchant Banking. att intresset för guld är betydligt lägre än för tre år sedan. – Vi har haft ett utflöde från guld/ silver den senaste månaden. Det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Vi väntar också att platina och palladium, som är ädelmetaller med industriell tillämpning, blir mer intressanta.

Han konstaterar

Smart fakta Guldets användning Efterfrågan på guld fördelar sig på smycketillverkning (44 %), industriell användning (15 %) och finansiell efterfrågan (40%). Källa: SGU Nyhetsbrev.

EXPLORING treasures - FOR YOU.

Diamond Core Drilling - Over 30 years of experience in different parts of the world, from Greenland to Sahara. Down Hole Surveys - Expand on the information discovered from the drill holes. www.oykatiab.com


ANNONS

Säkerställd finansiering garanterar fortsatt utveckling av Vindelgransele till Sveriges nästa stora guldgruveområde Efter framgången med Vargbäcken fortsätter Botnia Exploration sin satsning med Fäbodliden C. Bland annat för detta syfte har företaget lyckats säkerställa ytterligare 13 mkr i finansiering. Malmen från provbrytningen i Vargbäcken anrikades hos Björkdalsgruvan (bilden) och Botnia Exploration har nu producerat sina första kilon riktigt guld. Fokus är nu på att utveckla Fäboliden C.

Det fortsätter att rulla på i rätt riktning för Botnia Exploration. Företaget som bedriver prospektering efter guld i Västerbotten med fokus på Vindelgranseleområdet har under vintern lyckats väl med provanrikningen från Vargbäcken där man har en bearbetningskoncession. Så väl att man nu anser att området är färdigprospekterat och att nästa steg är att hitta en industriell partner för den framtida utvecklingen. Företaget har därför skiftat fokus på prospekteringen till övriga områden man har i

OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning och från ledande befattningar i industrin och LTU.

Vindelgransele. Här är Fäbodliden C intressantast där man under två vintrar i rad gjort provborrningar. Den senaste omgången – återigen med synligt guld i alla de tretton hål som genomkorsat den guldförande kvartsgången – visar på guldhalter över 10 gram per ton som redovistas i pressmeddelanden under våren. Styrelsen har gjort bedömningen att man redan med en begränsad borrkampanj kan utöka fyndighetens storlek och därmed dess värde. Denna nya borrkampanj har just påbörjats. Utifrån de höga guldhalterna och de tydliga indikationerna på regelbundenhet i den kvartsgången, beslutade styrelsen att genom föra en riktad emission och företrädesemission. Främst med syftet att kunna gå

vidare med Fäbodliden C. Vid senaste bolagsstämman valdes vidare Per-Erik Lindvall, vVD i LKAB in som styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB Den riktade emissionen har tecknats av Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB om tillsammans 6,2 mkr. Redan den 5 juni stod det klart att summan av teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti tillsammans även säkerställer företrädesemissionen om 6,8 mkr fullt ut. Företaget är därmed garanterat allt som allt ytterligare 13 mkr i ­finansiering.

Botnia Exploration AB | Cylindervägen 18 8 tr | Box 1113 131 26 Nacka Strand | www.botniaexploration.com

A mine of gold

As a dependable gold producer we are doing our outmost to operate in a safe, socially and environmentally responsible way. We adhere to the principles of sustainable development and use best available technologies in all our operations. The environment is precious to us all.

Agnico Eagle Finland Oy, Pokantie 541, 99250 Kiistala, Finland www.agnicoeagle.com


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

P ROFILINTERV J U

”Ett av de viktigaste yrkena i världen” Geologen Chris Carlon har 37 år i branschen och har arbetat i 40 länder, bland annat i Sverige. Sedan 2010 har han börjat skriva och undervisa mer. text Anders Edström Frejman

Chris Carlon tycker fortfarande att han har världens bästa jobb och har aldrig ångrat sitt yrkesval. Han har arbetat som prospekteringsgeolog under hela sitt yrkesverksamma liv och har jobbat på alla kontinenter utom Antarktis. Men som för så många andra bestämdes hans val av yrkesbana lite av en tillfällighet. – Ja, jag läste geologi när jag var 14. Läraren som var geolog tog klassen till den stora underjordiska saltgruvan Winsford, N V England. Då bestämde jag mig för att bli geolog. grundlades i skolan ledde honom först en till kandidatexamen (bachelor) i geologi på Swansea University. Doktorshatten fick han vid Manchester University och studierna slutfördes under tiden på Consolidated Goldfields. Här fick han även sin första anställning. – När det gäller prospektering lär du dig något nytt varje dag. Det är ett riktigt detektivarbete och en spännande karriär, så varför byta? Det är på få arbetsplatser där man kan få uppdrag av typen ’jag vill att du letar efter guld i Grekland’, eller bli ombedd att åka och utvärdera ett område i Sudan, Mongoliet eller Karibien, säger han. Han har den stora förmånen att hela tiden haft jobb och att ha arbetat för några riktigt stora gruvföretag. Förutom Consolidated Goldfields på Intresset som

1970-talet, jobbade Chris Carlon för BP Minerals under 1980-talet, Rio Tinto på 1990-talet och Minorco och Anglo American på 2000-talet, då han blev företagets chef för geovetenskap. Så här långt räknar han 120 projekt och 40 länder.

» Verkligheten är

den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. han kan nämna några minnesvärda tillfällen från sin karriär svarar han: – Att få det första jobbet. Branschen är väldigt cyklisk och det kan vara svårt för en geolog att komma upp på det första karriärsteget i en långkonjunktur. Han nämner även att ha fått vara med och gjort stora upptäckter av koppar i Chile och nickel i Brasilien. Att arbeta på internationella gruvföretag har varit ett äventyr. Geologisk kartläggning och provtagning genom Gobiöknen, provborrning i Anderna i Peru och Chile, diamantborrning i Iran, utvärdering av områden i Thailand och Gabon eller arbeta i västra Sibirien med ryska geologer. På frågan om

– Bara att som i Peru flyga in borrutrustning med helikopter och transportera en liten borrigg i byggsats med häst i Anderna är i sig upplevelser, säger Chris Carlon. Att Sverige i gruvhänseende skulle vara ett litet land håller han inte alls med om. – Det är inte storleken på landet som spelar roll utan dess geologiska förutsättningar och möjligheterna att bedriva gruvverksamhet. tillförlitliga, tillgängliga och omfattande historiska prospekteringsarkiv samt områden som är relevanta för prospektering gör landet intressant. – Gruvnationerna Australien, Canada, Brasilien och Ryssland har stora områden som inte prospekterats. Brist på infrastruktur gör prospektering svårt eller omöjligt. Vi geologer kallar det för ”avståndets tyranni”. Även politisk stabilitet är ett villkor. Sveriges geologi,

arbetat i Sverige på 1980-, 1990- och på tidigt 2000-tal. Första besöket var 1976 i Gällivare, Jokkmokk och Laisvall för Consolidated Goldfields. Han åkte även genom hela landet på sin semester tillsammans med sin fru sommaren 1978. Chris Carlon har

bodde han med fru och de tre yngsta barnen i Lud-

På åttiotalet

Chris Carlon i Snowdonia, Norra Wales.

Mining safely. Mining more. Mining right. Gruvbrytning är ett tufft jobb i en tuff miljö, för både personal och maskiner. Tempot är högt och maskinerna måste producera dygnet runt - utan avbrott. En förutsättning för detta är förstklassig service av kompetent och pålitlig personal. Därför väljer svenska gruvkunder maskiner från Caterpillar och heltäckande servicelösningar från Pon Mining International. © 2013 Pon Equipment AB. © 2013 Caterpillar Inc. All rights reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, ”Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress as well as product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Pon Mining International 0776-65 00 00 Service & Reservdelar 08-559 029 00 Huvudkontor www.pon-cat.com

Min252x120_Pon.indd 1

2013-06-04 11:27:54


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

13

pro filint ervju

» Bara att transportera en liten borrigg

i byggsats med häst i Anderna är i sig en upplevelse.

vika under fem år, varifrån de reste mycket i landet. – Vi tvekade inte en sekund när vi fick frågan att flytta till Sverige och trivdes jättebra. Pojkarna gick svensk skola, vi paddlade kanot om somrarna och jag åkte Vasaloppets ”öppet spår”. På det yrkesmässiga planet minns han bland annat samarbetet med geologerna på LKAB Prospektering i Berglagen och Norrland för guld och basmetaller. Det utmynnade bland annat i upptäkten av Lovisafyndigheten i Bergslagen 1985 och basmetaller i Jokkmokk-trakten. Han menar att geologer har en viktig uppgift. – Jag märker ett stort intresse för geologi från både allmänhet och universitet. Även jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott, klimatförändringar, energiproduktion och förstås gruvor är ju alla starkt kopplade till geologi. dock med allmänhetens brist på kunskaper om gruvbranschens betydelse. Många kan namnen på internationella oljebolag och förstår deras betydelse för att kunna tanka bilen. Få reflekterar över kopplingen mellan gruvan och de över de 1 000 kilo metall en normalstor bil innehåller. – Många – även politiker – associerar fortfarande gruvor med miljöförstörande verksamhet och dåliga Sämre är det

arbetsförhållanden. Verkligheten är den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. När han skulle tala inför ett antal politiker i det brittiska parlamentet valde han därför att ge sitt föredrag rubriken ”Mineral Resources and Mining – Myths and Reality” där han tog itu med de viktigaste missförstånden. Han känner ett stort ansvar att kommunicera gruvindustrins och geologivetenskapens betydelse, och har efter 37 år i branschen börjat undervisa och skriva mer. – Min karriär har gett mig så mycket så här långt och jag känner att jag vill ge tillbaka något till utbildningsystemet som betytt så mycket för mig, säger Chris Carlon som även är ordförande för Storbritanniens sammanslutning för lärare inom geologi på alla nivåer.

Smart fakta Chris Carlon, född 1951, i Northwich, Cheshire NW England, är en Brittisk geolog. Han bor i England, är gift och har fyra pojkar. Han har arbetat som prospekteringsgeolog för flera internationella gruvföretag. Sedan 2012 är han bland annat styrelsemedlem i prospekteringsbolaget Kopparberg Mineral.

2012 all-time-high Förra året var all-time-high för prospektering i världen. Aldrig har det alltså spenderats så mycket pengar på att försöka hitta metallfyndigheter som är brytvärda som år 2012. Det står att läsa i ”Worldwide Exploration Trends 2013”. Pengarna som spenderades för att leda efter icke-järnhaltiga malmer och uran uppgick till 21,5 miljarder dollar. Inkluderas prospekteringen av järnmalm blir siffran över 24 miljarder dollar. Kurvan över investeringar har pekat brant uppåt ända sedan 2003, med undantag för ett dipp 2009 på grund av finanskrisen. Redan för helåret 2010 kunde en tydlig återhämtning skönjas och 2011 blev ånyo ett nytt rekordår. Men detta rekord utraderades alltså redan under 2012. För svenskt vikommande minskade satsningarna på prospektering i landet under 2012 med sju procent jämfört med rekordåret 2011, enligt data från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Detta förklarar man med att ett antal stora projekt i stort sett hade avslutats samt att några så kallade juniorbolag fått dra ned på tempot grund av finansieringsproblem under året. LKAB och Boliden bidrar tillsammans med hälften av de 110 miljoner dollar i prospekteringskostnader som plöjdes ned i svenska bergrunden 2012.

Lönsam guldproduktion enligt hållbara principer

Redo för tillväxt! Stark portfölj med guldtillgångar i Finland Pampalo guldgruva i produktion sedan februari 2011 Rämepuro guldgruva i industriskalig testproduktion sedan juni 2013 Den Karelska Guldlinjen: Endomines kontrollerar alla kända guldförekomster Modern teknologi och produktion enligt hållbara principer Aggressiv prospektering

www.endomines.com Endomines AB:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm med ticker ENDO och på NASDAQ OMX Helsinki med ticker ENDOM.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

Foto: Atlas Copco

branschutrustning Foto: Atlas Copco

möjligheter

Svenska företag som Atlas Copco och Sandvik har levererat utrustning till gruvor i många decennier.

Branschspecialister får gruvorna att rulla Gruvor är en mycket speciell marknad att leverera utrustning och lösningar till. Kunderna är miljömedvetna, krävande och vill ha maximal produktivitet i kombination med högsta tillgänglighet. text Anders Edström Frejman

Gruvindustrin är en extrem bransch att leverera till ur många aspekter. Det lär inte ha undgått någon att en gruva till sin natur är ett kapitalintensivt projekt. Förseningar i ett gruvprojekt under uppbyggnad innebär att datumet för första leverans obönhörligen flyttas fram. Man ska hålla i minnet att ett nytt gruvprojekt bara innebär utgifter för ägarna ända fram till den dag då man skeppar den första malmen. Liknande förhållanden gäller förstås för ett pågående gruvprojekt. Ett stillastående anrikningsverk eller en

fallerande uppfordringshiss för malm till en aktiv gruva kostar snabbt miljoner i uteblivna intäkter för ägaren. Begreppet tillgänglighet är därför A och O. Därför är servicekontrakt på utrustning i stort sett lika viktigt som utrustingens prestanda och hur miljövänlig den är. Leverantörer som exempelvis Metso, ABB, Sandvik och Atlas Copco är givetvis marknadsledare på så att säga hårdvara inom sina områden, men man skulle kunna säga att en förklaring till deras framgång också är service- och underhållsåtaganden. De två senare leverantörerna lär ha 60 procent av väldsmarknaden för underjordsgruvor. Ovan jord är det lite mer splittrat när det gäller kolbrytning och brytning i berg. Här är till exempel såväl japanska Komatsu som amerikanska Caterpillar stora på bland annat gruvtruckar. Även den miljö som utrustningen vistas i är extrem. Under jord är det fuktigt, skitigt och trångt. Ovan jord

finns andra utmaningar. Från Australiens hetta till Norrbottens snö och kyla kräver kundanpassade fordon för maximerad funktion och bästa arbetsmiljö för arbetare. Leverantörer vittnar om att kunderna hela tiden flyttar fram gränserna för vad de vill att utrustningen ska prestera. Produktiviteten i gruvor har ökat markant bara på några decennier samtidigt som antalet anställda fallit. Det är först på senare år som antalet anställda i svenska gruvor börjat öka, och passerat antalet anställda i gruvföretag på 1990-talet. Men då är underleverantörer och anställda i anläggningsföretag som till exempel Peab, NCC och Skanska inte inräknade. Men ökningen i antalet gruvbolagsanställda går samtidigt hand i hand med nya gruvöppningar och produktionsrekord i befintliga gruvor. 2011 blev ett rekordår i Sverige med över 67 miljoner ton malm enligt Sveriges Geologiska Undersök-

» Produktiviteten

i gruvor har ökat markant bara på några decennier.

ning, SGU. Det slogs redan förra året då man för första gången gick över 70 miljoner ton. Några av förklaringarna till produktivitetsökningarna är bättre processtyrning, effektivare och mer exakt spränghålsborrning och flytande sprängmedel. Här är till exempel sprängmedelstillverkare som Forcit och LKAB Kimit två tillverkare och leverantörer på den svenska marknaden. Forcit är till exempel leverantör till Northlands projekt i Pajala kommun. Kiruna Wagon är exempel på en leverantör med tydlig inriktning på järnvägsvagnar för gruvbruk. Gene-

rellt används höghållfasta stål för att maximera nyttolasten och därmed utnyttja det tillåtna axeltrycket på järnvägen optimalt. Man bygger bland annat vagnar för transport på Malmbanan och mindre vagnar för underjordsbruk i gruvor. I båda fallen rör det sig om starkt specialiserade vagnar för LKAB som töms i botten. För Northland har man valt en annan lösning med tippbar korg. För Boliden och deras behov av transport av kopparkoncentrat ned till Rönnskärsverken har man en lösning med tak och även här sker tömning med en tippbar korg.

Smart fakta Stora leverantörer till gruvor är svenska Atlas Copco och Sandvik som sedan länge är stora på underjordsutrustning. ABB dominerar el och hissar och Metso är stora på processidan.

Positiv trend för nordiska gruvor Trots motvind på sina håll finns det flera Nordiska gruvprojekt i olika stadier som går framåt. Här tittar vi på aktuell status för två finska och ett svenskt projekt. text Anders Edström Frejman

Björkdalsgruvan fyra mil väster om Skellefteå i Västerbottens län är en ”liten guldgruva” som, efter en rad ägarbyten genom åren, sedan maj 2012 ägs av kanadensiska Elgin Mining Inc. Här, i samma område som Boliden har flera gruvor, bryts ungefär lika mycket malm i dagbrottet som under jord. Gruvan som årligen producerar 1 400 kilogram guld är liten i internationellt perspektiv, men relativt stor i lokalt perspektiv.

– Vi processar 1,3 miljoner ton malm per år från vår gruva, vilket är nästan lika mycket som gruvorna som finns runt Bolidens anrikningsverk i regionen, säger platschefen Mats Lindegren. Det har gått bra för Björkdalsgruvan under ett antal år. – Vi har haft en mycket bra ekonomisk utveckling på så vis att vi har haft god hjälp av guldpriset som har ökat starkt från 2004 fram tills nu under 2013. Fokus för gruvan är därför – precis som för alla andra gruvor – att

se över driftskostnaderna även om de för Björkdalsgruvan är relativt låga per ton.

ducerade 867 kilogram guld, vilket stämde väl överens med det uppsatta produktionsmålet.

Endomines underjordsgruva för guld i Pampalo startade 2011 och ligger mitt på den fyra mil långa så kallade kareliska guldlinjen. Företaget kontrollerar här via undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner samtliga i dag kända guldförekomster. Förra året var det första helåret för Endomines som både gruv- och prospekteringsbolag och man pro-

Ett projekt med

kapacitetsökning i anrikningsverket har slutförts under början av 2013, vilket gör det möjligt att även anrika även fattigare malm. En lyckad riktad emission under våren har säkerställt att företagets prospekteringsprojekt kan fortsätta och intensifieras. – Gruvan är i produktion och man skulle kunna säga att vi har allt under kontroll, säger Endomines vd,

» Vi befinner oss just nu i en aktiv fas för att

sätta ihop ett finansieringspaket. Timo Lindborg

Markus Ekberg. Ett projekt som också löper enligt plan, men som ännu inte kommit lika långt, är Taivaljärvi silvergruva i mellersta Finland. Planen är att starta produktion under fjärde kvartalet 2013. Mineraltillgången uppgår till över fem miljoner ton enligt vad som redovisas i feasibility-studien, men är sannolikt uppemot 13 miljoner ton. Det senare måste i vanlig ordning verifieras med ett tätare borrprogram. – Vi befinner oss just nu i en aktiv fas för att sätta ihop ett finansieringspaket för vår silvergruva. Parallellt håller vi på med infrastrukturinvesteringar, säger vd Timo Lindborg. De senare omfattar bland annat ett kontrakt med ABB om att leverera elektrifierings- och automationslösningar för anrikningsverket och gruvbrytningen. ABB har även arrangerat ett finansieringspaket för leveransen av denna utrustning.


We’re changing the ground rules.

Kom i kontakt med din lokala Goodyear representant på 08 - 466 20 00

Hoppas vi ses på Load Up North, 27-29 september i Boden där vi kan berätta om hur vi kan skapa utmärkt timkostnad för er.

Läs mer på vår hemsida www.goodyear.se

Er industripartner i Norrbotten Nybergs Mekaniska Verkstad har i 65 år servat de stora industrierna i norra Sverige. Välkommen att kontakta oss när du söker en mångsidig industripartner i Norrbotten.

15 SEKUNDER TILL HÖGSTA BERGSÄKERHET

Bigger, Stronger, Faster

Spårgasen hittar de utrymmen där ingjutningsmassa saknas.

Cavimeter® är det snabbaste sättet att hitta fel i ingjutningen. Den patenterade tekniken säkerställer montaget av ingjuten bergbult.

• Konstruktion • Industrifordon • Tillverkning • Hydraulik • Reparation • CE-märkning • Underhåll • Laseruppriktning • Mobil bearbetning

Hos Malmfälten AB hittar du Cavimeter, bergbult och andra produkter för bergsäkerhet.

www.malmfalten.se NYBE RGS MEKA NISKA

MALMALTEN AB

A PART OF

A PART OF

GROUP

GROUP

Vagn nr. 1000 för LKAB I september 2012 levererades den 1000:e malmvagnen till LKAB som del av ett gigantiskt svenskt industriprojekt som inleddes i juni 2004. Med leveransen av den tusende vagnen av modell FAMMOORR050 har man totalt levererat 10,3 km tåg och 21000 ton stål. Ingen motsvarande tillverkning av godsvagnar har skett under de senaste 40 åren. Vagnen lackerades i guldgult för att markera bedriften.

KIRUNA WAGON A PART OF

GROUP

www.nybergsmek.se

WWW.KIRUNAWAGON.COM

+46 (0)980 - 640 80

World Class Ore Logistics


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

16

fördjupn i ng

exportfinansiering

»Gruvutrustning innebär ju stora investeringar vilket kan ­betyda långa kredit­ villkor, vilket vi klarar.

Geologen – ljusa framtidsutsikter

Kenneth Mineur

– De senaste fem åren har antalet gruvrelaterade affärer gått upp kraftigt, framhåller Kenneth Mineur.

Csr-frågorna får ökad vikt vid riskbedömning Sverige har ett väl utvecklat system för stöd till exportföretagen avseende finansiering och försäkring av risker. Viktiga institutioner är Exportkreditnämnden, EKN, Svensk Exportkredit, SEK, och bankerna. text Fredrik Dhejne

– Vi är en myndighet som främjar export och svenska företags internationalisering. Vi försäkrar exporterande företag och bankers risk för utebliven betalning, säger Kenneth Mineur, Senior Underwriter Mining, Construction & Transport Large Corporates på EKN. De vill göra alla marknader tillgängliga för svenska företag. – EKN lånar inte ut pengar men garanterar att exportörerna får betalt. Om exportören eller banken inte får betalt betalar vi ut skadeersättning och tar över fordringarna. EKN är verksamt i 130 länder, har en god kapitalbas och lång uthållighet, säger Kenneth Mineur. med i alla former av utlandsaffärer under förutsättning att det finns ett svenskt intresse i form av export av varor eller tjänster. – De senaste fem åren har antalet gruvrelaterade affärer gått upp kraftigt och efterfrågan är fortfarande väldigt hög. Gruvutrustning innebär ju stora investeringar vilket kan betyda långa kreditvillkor, vilket vi klarar. När EKN ska gå in i en affär analyseras upplägg, struktur, risker, vilket land det gäller, belopp, kunder och deras återbetalningsförmåga. – Vi tittar också på csr-frågor som ofta ligger tungt i våra bedömningar. Gruvbranschen påverkar ju många människor och mineraltillgångarna ligger där de ligger. Det kan innebära folkomflyttningar, påverkan på bosättningar, jordbruk, vattentillgångar med mera. Därför är frågor om mänskliga rättigheter och miljö viktiga att väga in i våra bedömningar. Vi ser också väldigt hårt på korruption. EKN har få avslag men kan säga nej till affärer om det saknas en tillräckligt god betalningsförmåga eller att det finns för lite information om affären. EKN kan vara

» Både

gruvnäringen och skogsbranschen kan vara besvärliga ur csr-synpunkt.

Kerstin Gedung

EKN klassificerar alla länder i en skala från noll till sju, där sju är högst kreditrisk. Myndigheten har särskilda landbedömare samverkar i sin bedömning med övriga OECD-länder. På EKN:s hemsida finns information om länder och riskerna i respektive land. Landbedömningarna ändras löpande beroende på läget i landet i fråga.

Hur ser ni framåt? – I lågkonjunktur ökar behovet av våra tjänster, men även i goda tider är vi efterfrågade eftersom många företag då vill växa och söker sig ut. Vi räknar med fortsatt stor efterfrågan. Offertvolymen förra året låg på 77 miljarder kronor och vi betalade ut 437 miljoner kronor i ersättningar och återvann 172 miljoner kronor, säger Kenneth Mineur. aktör för exportfinansierig är statliga Svensk Exportkredit, SEK. – Vi finansierar exportörernas exportaffärer till köparen tillsammans med EKN och affärsbankerna. SEK erbjuder finansiering till rörliga marknadsräntor och fasta räntor inom det statsstödda cirr-systemet, säger Kerstin Gedung, head of structured finance på SEK. SEK gör också en utförlig riskbedömning. – Vi tittar på landets och köparens betalningsförmåga, risker för penningtvätt, politiska risker, risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter och även tveksam lagstiftning och politisk styrning av rättssystemet. Slutligen tittar vi även på om EU och FN tillämpar sanktioner mot olika länder som omöjliggör vår medverkan. Allt detta kokas ned till Ytterligare en viktig

en samlad riskbedömning. Hon framhåller att affärsbanker föredrar kortare löptider. SEK kan vara mer långsiktig och låna ut på längre löptider, detta behov har ökat sedan Lehmankrisen 2008. Csr-frågorna har blivit viktigare och hon säger att alla inser vikten av csr i dag och ingen vill göra affärer som inte är hållbara ur detta perspektiv. Medvetandegraden ökar. – När vi ska gå in i en affär går vi igenom exportörens csr-rutiner och vi granskar också köparen och projektet. Gruvnäring är ju exempelvis inte de lättaste projekten att bedöma när det gäller csr. Både gruvnäringen och skogsbranschen kan vara besvärliga ur csr-synpunkt. Samtidigt är det näringar i vilka svenska företag är aktiva. SEK:s roll är dock inte att säga nej till en bransch och vi följer våra exportörer ut i världen – även till svårare marknader. Vi gör hållbara affärer genom att titta på hur exportör och köpare hanterar dessa frågor och vi ställer tillsammans med EKN krav på att exportör, köpare och projekten håller internationell standard, framhåller Kerstin Gedung. Per Bengtsson är chef för exportoch projektfinansiering på Nordea. – Vi hjälper i huvudsak till med att strukturera långfristiga finansieringslösningar åt exportföretagens slutkunder. Att kunna erbjuda konkurrenskraftig finansiering kan vara en viktig del av affären.

Hur kan de säkra sina affärer och se till att de får betalt? – I exportfinansiering betalas krediten ut till exportföretaget mot att överenskomna villkor uppfyllts, men det finns en intressebalans mel-

lan köpare och säljare. Det handlar inte bara om att säljaren ska få betalt, köparen måste få sin leverans också. Han säger att i det svenska exportkreditsystemet spelar bankerna, EKN och SEK de viktigaste rollerna. – Dessutom kan vi nämna utvecklingsbanker som den Nordiska investeringsbanken, NIB, den Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, och den internationella finanskorporationen, IFC. Nya aktörer är olika fonder och kapitalförvaltare som vi sett internationellt men inte så mycket i Sverige ännu. Detta är till del drivet av att det finns ont om placeringsalternativ vad gäller tillgångar med relativt låg risk och med bättre avkastning än statsobligationer. Nordea arbetar nära kunderna för att förstå vilka behov de har. – Med de hårdare kapitalkraven som finns på banker är det viktigt att vi tillsammans med kunden har en dialog om var vi gör mest nytta. Sverige är oerhört beroende av våra exportföretag för arbetstillfällen och utvecklingen i samhället i stort och den globala konkurrensen är stenhård.

Vilka är vanliga problem vid exportaffärer? – Sverige exporterar och handlar med nästan alla världens länder och utmaningarna är varierande. Det kan exempelvis handla om miljölagstiftning, eller brist på sådan, mänskliga rättigheter, valutaregleringar, skatter, tillstånd, eller på tillgången och kvaliteten på finansiell information. Regelverken kring penningtvätt, internationella sanktioner och korruption har också skärpts och det krävs grundliga undersökningar för att uppfylla dessa krav, säger Per Bengtsson.

Smart fakta EKN:s verksamhet är helt finansierad med premier från företag och banker. EKN kompletterar den privata marknaden för de risker som privata försäkringsbolag inte täcker. Under 2012 garanterade EKN exportaffärer för närmare 50 miljarder kronor. Svensk Exportkredit, SEK är ett helstatligt bolag med uppdraget att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

I en värld där behovet av råvaror ökar och där svensk gruvindustri expanderar ser arbetsmarknaden för geologer mycket bra ut. Arbetsfältet för geologer är brett, men geologen är på många sätt en doldis och för många unga är utbildningen i geovetenskaper okänd. Men framtiden ser ljus ut. Anna Albertsson och Axel Sjöqvist, båda studenter i geovetenskap vid Göteborgs universitet, är överens: – Alla som är utexaminerade får arbete, en kompis till mig fick jobb direkt efter kandidatexamen, en annan fick ett erbjudande redan efter tre terminer, säger Anna Albertsson, som läser första året på en master i geovetenskap. Lennart Björklund, som är lärare i geovetenskap, brinner för sitt ämne: – Vi behöver lokalisera och gräva upp alla möjliga grundämnen. För en mobiltelefon behövs 70 grundämnen. Den gröna teknologin kräver nya gruvor på grundämnen som knappt efterfrågades förr. Höghastighetsrälserna som byggs i Kina ska tåla tåg som går i 350 kilometer per timme, det kräver legeringsmetaller. Och för att odla behöver vi bra jord, rent vatten och gödningsmedel som fosfor.

Järmalmspriset sjunker i Kina Järnmalmspriserna har på den kinesiska spotmarknaden fallit med cirka 20 procent sedan årsskiftet och med hela tio procent i maj månad. Orsaken anses vara en kombination av ökat utbud av järnmalm och stålskrot, och minskad efterfrågan från de kinesiska stålverken. Den minskade efterfrågan beror i sin tur på den kinesiska regeringens reglering av den inhemska fastighetsmarknaden. Även ädelmetallerna, främst guldpriset sjunker. Basmetallerna har däremot haft en mer positiv utveckling. För de flesta låg priserna oförändrade men en svag uppgång för koppar noteras. Blypriset ökade med hela tio procent under maj, vilket beror på den långsiktigt ökande efterfrågan av bly, främst i Kina, och främst för batteritillverkning. Källa: SGU nyhetsbrev Metaller och mineral


En kulturbygd eller en gruva i Oviksbygden? Två prospekteringsbolag vill bryta alunskiffer i Oviken och det motsätter sig Bergs kommun – som har ett fullmäktigebeslut att använda sitt veto om det skulle bli aktuellt.

DAMMBEKÄMPNING

Fara för dricksvattnet Riskerna får oåterkalleliga miljökonsekvenser, inte bara för Ovikenområdet, utan är en stor fara för Storsjöns vatten där fyra kommuner tar sitt dricksvatten. Lättillgänglig information finns i en film som är framtagen och finansierad av dessa kommuner, se vår hemsida www.berg.se. Oviken är en kulturbygd med många vackra vyer och jordbruksmark som brukas. En gruva skulle förstöra den vackra omgivningen och för alltid göra marken obrukbar för skogs och jordbruksnäring.

Dammbekämpning med vatten Fasta och mobila system • Kundanpassade lösningar Nu erbjuder vi även system som inte blöter ner material och omgivning!

IN SW MADE

EDEN!

Tillverkare: DUZTECH AB • Trådvägen 12 • 831 52 Östersund, SWEDEN Tel: +46 (0)63-10 06 06 • E-mail: info@duztech.eu • DUZTECH.COM

Bättre arbetsmiljö i gruvan Gruvindustrin blir mer och mer automatiserad. Men trots de moderniserade arbetsmomenten behöver arbetsmiljön fortfarande vara i absolut toppklass när det gäller säkerheten. Prevent har utbildningsmaterial inom arbetsmiljö och en vägledning för köp av företagshälsovårdstjänster särskillt framtagna för gruv- och mineralindustrin.

Böcker o m arbetsm iljö för gruv an

Läs mer på: prevent.se/gruv


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

18

fokus

kreditf örsäkring

Kreditförsäkringar kan underlätta finansiering exempelvis vid utlandsaffärer.

Kreditförsäkringar för säkrare utlandsaffärer Det finns en rad sätt att som företagare säkerställa att man minskar risken för kreditförluster. Kreditförsäkringar är ett exempel och används såväl vid affärer inom landet som vid utlandsaffärer. text Anders Edström Frejman

Får man som företagare inte betalt är det bara en tidsfråga innan man är borta från marknaden. Det går ju som bekant inte att leva på kreditförluster. Men hur gör man när man samtidigt inte har råd att tacka nej till en kund som man tidigare inte gjort affärer med? En kund som dessutom kanske är relativt ny på marknaden? fakturaköp eller factoring är kända begrepp och används av många företag bland annat för att förbättra likviditeten. Allt från enskilda näringsidkare till ganska stora företag. Det används ofta av företag vars kunder antingen kräver lång kredit, eller där det i Fakturabelåning,

praktiken av olika anledningar tar 60, 90 eller kanske ännu fler dagar att få betalt. fördel är att man som företagare snabbt kan få huvuddelen av pengarna insatta på sitt konto givet att finansbolaget – som tillhandahåller den tjänst man valt – godkänner den eller de kundfakturor som avses. Finansbolag av denna typ är duktiga på att bedöma risk och är snabba i hanteringarna. Tjänster av denna typ kan bidra till att förbättra likviditeten, möjliggöra expansion och man slipper som företagare lägga tid och energi på att ringa sina egna kunder och jaga betalningar. En uppenbar

rad upplägg med varierande kostnad och villkor och det gäller som alltid att läsa det finstilta. Till exempel totalkostnaden för tjänsten och i vilken mån finansbolaget helt övertar kreditrisken. Ett alternativ till ovanstående är att sköta allt själv, men använda en checkkredit som ekonomisk buffert, där fördelen är att man bara har kreditkostnader för det belopp man för tillfället är i behov av. Företag som handlar med utlandet står Här finns en

»Kost­

naden för en kreditförsäkring uppgår till några promille av försäljningen.

inför ytterligare utmaningar. Det kan till exempel vara valutarisker, språkbarriärer, nationell juridik inom inkasso eller möjligheter att få tillgång till tillförlitlig och uppdaterad kreditinformation. Här kan exportfactoring vara ett alternativ. Kreditförsäkring är ytterligare ett alternativ. Denna produkt kan användas både vid affärer med kunder i det egna landet eller vid utlandsaffärer. Kostnaden för en kreditförsäkring uppgår vanligen endast till några promillen av försäljningen. Precis som i fallet med bland annat factoring så avlastas den egna organisationen på så vis att man slipper ta reda på befintliga och potentiella kunders kreditvärdighet. I stället utnyttjas stordriftsfördelar i form av försäkringsleverantörens expertis i riskvärderingsfrågor. Deras kärnverksamhet är ju att göra riskbedömningar. Kreditförsäkringar är inga standardförsäkringar utan anpassas individuellt vid varje tillfälle och styrs av en rad parametrar. Försäkringen fungerar på så vis att försäkringsbolaget står hela eller

en överenskommen del av risken i det fall kunden inte skulle betala. denna typ brukar även anses öka chanserna till att möjliggöra finansiering och därmed hjälpa en säljare att kunna sy ihop en affär. Om man ska generalisera grovt skulle man kunna säga att kreditförsäkringar som produkt har primärt fokus på kortare krediter på etablerade marknader. På samma sätt skulle man kunna säga att Exportkreditnämnden, EKN, är svenska statens motsvarighet när det handlar om lite längre krediter gällande affärer på så kallade tillväxtmarknader. Det vill säga inte ”rika” OECD-länder utan marknader där riskerna allmänt anses vara större. Försäkringar av

Smart fakta En kreditförsäkring är en försäkring som anpassas individuellt för varje enskilt tillfälle och skyddar en säljare från kreditförluster i händelse av att kunden inte skulle betala.

ANNONS

Coface – en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas

på gedigna kreditbedömningar. – Våra experter analyserar och bevakar ständigt länder, marknader och enskilda företag, vilket ger oss tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast uppdaterade informationen om våra försäkringstagares kunder, säger Coface Sveriges vd, Mikael Pettersson. Internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster, säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen, samt utgör en stabil plattform för företagets risk management-verksam-

het. Coface är en internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt inkasso och kreditförsäkring. Det innebär att Coface kreditförsäkringar med fördel kan kombineras med olika finansieringsmodeller, exempelvis factoring. En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i dagsläget en avgörande framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl anpassade kreditförsäkringslösningar.

Mikael Pettersson vd Coface Sverige

www.coface.se 08-534 81 500


Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Läs mer på www.archelon.se.

JÄMFÖR OCH SÄLJ DINA FAKTUROR TILL DEN SOM BETALAR MEST – jämför priser från ledande finansbolag

www.fakturum.se

Archelon Mineral AB FAKTURAKÖP | FAKTURABELÅNING | FACTORING

DIN EGEN GULDRESERV

inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin sparportfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform. Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld. Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.Våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet.

Tel 08- 410 515 90

info@guldcentralen.se

www.guldcentralen.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

20

aktuellt

forskning & utbildning

De tidigare gruvned­ läggningarna har skapat ett uppdämt behov av kompetent personal när vinden nu har vänt. Branschen för en tät dialog med närings- och utbildningsdepartementen om utmaningarna. text Anders Edström Frejman

Från att ha varit en industri på tillbakagång har den svenska gruvindustrin upplevt ett uppsving tack vare generellt högre världsmarknadspriser på metaller. Bara under de senaste åren har det varit en prospekteringsboom. En utveckling som möjliggjordes i början av 1990-talet då minerallagen skrevs om och gjorde det enklare för utländska bolag att bedriva prospektering. All time-high inom prospektering nåddes 2011 och trycket är fortsatt högt. Anrika gruvbolag som Boliden och LKAB har gjort och gör miljardinvesteringar, ökar produktionsvolymer och öppnar nya gruvor. Även en mindre gruva som Lovisagruvan i Lindesberg som bryter zink och bly visar god lönsamhet.

kompetens varit låg på grund av de många gruvnedläggningarna särskilt under 1970-, 1980- och 1990-talen. konkurrerar dessutom med andra branscher om kompetent personal med vitt skilda utbildningsnivåer och inriktningar på många områden. – Det pågår till exempel en rad stora infrastrukturprojekt i Sverige, många med inslag av tunneldrivning. Därtill ligger många av de befintliga och kommande gruvorna i norra delarna av Sverige, säger Fredrik Gunnarsson, som jobbar med frågor rörande kompetensförsörjning på branschorganisationen SveMin. Han illustrerar detta med ett talande exempel: – En stor del av högskoleingenjörerna från Bergsskolan går till företag verksamma inom infrastrukturprojekt. Gruvbolagen

Bergsskolan i Filipstad, med anor från 1830, har märkt ett ökat tryck på sina utbildningar och är

sedan 2012 en del av Luleå Tekniska Universitet. Det senare är det svenska tekniska universitet som har det bredaste utbudet av utbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå med bäring på berg- och gruvor. Det samma gäller forskningsprogram och forskningssammarbeten inom området. Det internationella samarbetet är stort mellan gruvnationer i bland annat Norden och Nordamerika och svenska företag är världsledande på underjordsbrytning. Utöver detta har till exempel även Högskolan i Dalarna, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet sedan länge utbildningar mot metallurgi, materialteknik och materialfysik. – Jag tror att många fortfarande associerar gruvindustrin med att åka ned i ett skitigt svart hål med hjälm och pannlampa för att proppa berget fullt med dynamitgubbar. Det är sedan länge en högteknologisk industri hela vägen från gruvan via väloljade moderna logistiklösningar till

»Det är

­sedan länge en hög­ teknologisk industri.

är att gamla gruvor som till exempel Dannemora återstartats och gruvorna i Ludvika planerar åter att vara i drift under 2014. Utöver detta finns en rad nya gruvprojekt som befinner sig i olika faser. En direkt följd av denna utveckling är att bristen på kompetens börjar bli märkbar. Medelåldern är på sina håll hög och återväxten av En parallell trend

Fredrik Gunnarsson

Foto: Boliden

Rätt kompetens – utmaning för gruv- och metallnäringen avancerad processindustri i form av smältverk och framställning av starkt specialiserade metallprodukter. Och han fortsätter: – De signaler vi får från våra medlemsföretag inom gruv- och metallindustrin är att man har ett brett behov av inte minst högskole- och civilingenjörer och då inte bara dem som har utbildningar med tydlig gruvprofil. Exempel på detta är kemiprocess- och elingenjörer, men också vvs-tekniker och elektriker. antytts är suget efter kompetens störst i närheten av befintliga gruvtrakter. Malmfälten och Bergslagsområdet dominerar, men även i Skellefteåområdet och Pajala finns stora behov av utbildad personal – i dag och i framtiden. Han tror denna trend kanske kan medföra att till exempel en del norrlänningar ”som lever i förskingringen” flyttar hem. Men det ställer även krav på fungerande samhällen för hela familjen – inte minst tillgång på bostäder. – I vår framtidsvision, som bekräftas av de svar vi fått av våra medlemsföretag, ser vi ett behov av många tusen nya medarbetare fram till 2025. Här till kommer även arbetstillfällen som genereras som en direkt följd av den expanderande gruvnäringen, avslutar Fredrik Gunnarsson. Som tidigare

Smart fakta Sveriges gruvnäring har ett stort behov dels av spetskompetens på högskole- och civilingenjörsnivå, men också av alla former av kompetens som rör stödjande funktioner runt gruvor.

Kvinnor viktig grupp Gruvindustrins behov av ett brett spektrum av personal för olika uppgifter är stort. Andelen kvinnor i gruvindustrin dock är liten om man jämför med arbetsmarknaden i sin helhet, men också om man bara jämför med tillverkningsindustrin. Här har gruvindustrin insett en möjlighet att bredda rekryteringsbasen när behovet av personal ökat. Kvinnorna inom gruvnäringen har också mycket riktigt blivit fler de senaste tio till femton åren. På arbetarsidan har kvinnorna ökat från fem procent år 2000 till 15 procent år 2012. Det framgår av en artikel i nyhetsbrevet ”Metal�ler och Mineral” som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Vidare kan man läsa att det finns exempel som visar att när kvinnor ska utföra arbetsuppgifter som män tidigare klarat med muskelkraft, så hittar de tekniska lösningar som också männen tar till sig och förslitningsskadorna sjunker, till fördel för alla. I artikeln nämns även att Bolidens gruva i Aitik brukar lyftas fram som ett exempel på hur lönsamheten ökade i samband med att kvinnor började köra de stora gruvtruckarna. Det beror på att kvinnorna kör lite försiktigare. Som en direkt följd av detta sjönk underhållskostnaderna på dessa tunga fordon.

annons

KTH Materialvetenskap – världsledande inom materialforskning Sverige ligger i framkant inom materialforskning rörande legeringar, speciellt om stål och stålets egenskaper. Professor Börje Johansson och hans forskarkollegor på Kungliga Tekniska Högskolan har genom egen forskning och nära samarbeten internationellt nått en position som är unik. –Det är frukten av en mycket tidig och långsiktig satsning utgående från den atomnära elektronstrukturen hos material med sikte på bland annat vår basindustri där stålet har varit och är viktigt. Länder som USA och Kina ligger i startgroparna för att satsa stora resurser på samma typ av forskning men vi har ett klart försprång. Risken är dock att försprånget snabbt äts upp om fortsatta aktiva satsningar inte görs, förklarar Börje.

Vad krävs för att behålla försprånget och vad ska vi inrikta oss på? –Materialutvecklingen går väldigt fort nu och även vår basindustri har ambitionen att behålla tätpositionen inom stål och stålkvalitéer. Här finns alltså ett område där forskningen ska vara med och bidra. Det händer också mycket inom svensk materialforskning. Två exempel finns i Lund där forskningsanläggningarna Max-lab och kommande ESS bidrar och kommer att kraftfullt bidra till fortsatt stark grundforskning. –Satsningarna i Lund visar också på vikten av ett livligt internationellt samarbete. Traditionellt har vi på avdelningen för Materialvetenskap ett ständigt ömsesidigt utbyte

med forskningscentra i världen. Negativt är de svårigheter det idag är att kunna bjuda in gästforskare. Tidigare kunde jag snabbt stipendiera en senior forskare för exempelvis två månader, köpa biljett och få hit forskaren direkt. Det var otroligt värdefullt för verksamheten. Börje kommer även in på vikten av rätt förutsättningar för svenska forskare. Idag försvinner många lovande unga forskare utomlands utan att vi skapar tillräcklig stimulans för att de ska komma tillbaka. –Svenska forskare måste få internation-ella erfarenheter och kunskaper. Samtidigt måste vi lyfta de inhemska förutsättningarna så det blir rejält lockande att komma tillbaka hem och ta de avgörande stegen som forskare. Dessutom

Börje Johansson, professor i teoretisk materialvetenskap vid KTH. borje.johansson@mse.kth.se Institutionen för materialvetenskap KTH | Brinellvägen 23 | 100 44 Stockholm | Tel: 08-790 83 91 | Fax: 08-20 76 81 | www.mse.kth.se

måste vi kunna ställa ännu högre krav på både forskare och doktorander. Det räcker inte att vara lagom om vi ska behålla vår ledande position. Vi måste vara bäst vilket kräver de rätta förutsättningarna och rätt inställning. Går det att peka på något speciellt viktigt för Börje och hans forskarkollegors framgångar? –Teamkänsla! Även om många av forskarna är de bästa skulle vi inte lyckas om vi inte jobbar och trivs som team. Detta hjälpte oss till att erövra ett ytterst åtråvärt forskningsbidrag från europeiska forskningsrådet ERC. I vår forskning prioriterar vi spännande materialfysikaliska problem kopplade till grundforskning. Goda relationer internationellt är också mycket viktigt. Dessutom, lite tur med vissa forskningsprojekt skadar inte heller.


Maskiner & Reservdelar!

Ludvika Gruvor Europas nästa järnmalmsproducent under utveckling

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska bergborrmaskiner.

• Alla nödvändiga tillstånd under 2013

I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

• Planerad produktionsstart i Blötberget i slutet av 2014 • Direkt i anslutning till järnväg

Vi utför även reparationer på Era maskiner.

• Utleveranser via Oxelösunds hamn

Saxdalsvägen 2, Blötberget, 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95, Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E post info@gruvteknik.com

www.nordicironore.se

www.gruvteknik.com

DET HÄR ÄR DEN KLOKASTE PLATSEN FÖR UTBILDNINGAR INOM HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

vårt utbud av webbaserade utbildningar utvecklas hela tiden. Vi kan bland annat erbjuda fyra starka utbildningar som ger både individen och företaget en helt ny plattform för arbetet med hälsa, säkerhet och miljö. Alla fyra utbildningar genomförs via webben och går enkelt att följa upp och administrera via vår kompetensdatabas. Bra koll på utbildningarna ger också bra koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Se hela vårt utbildningsutbud på SSG.SE

I paketet, som ni kan nyttja i delar eller som helhet ingår: SSG Entre, gemensam säkerhetsutbildning för entreprenörer till industrin.

SSG Brandskyddsbevis, viktig utgångspunkt för brandskyddsarbetet.

SSG Säkerhetskörkort, för alla anställda inom industrin.

SSG Miljöpass, ansvaret för vår gemensamma miljö i fokus.

Kontakta oss gärna för mer information om våra utbildningar. Detaljer hittar du på www.ssg.se.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

22

krönika

Sverige i unik sits i att bli ett föregångsland Kärnkraft är en energikälla som utnyttjar de krafter som finns mellan protoner och neutroner i atomkärnor, till skillnad från atomkraft som använder krafterna mellan molekyler i en atom. text Prof. Dr. Christian Ekberg, Chalmers

De mest stabila grundämnena i kärnteknisk mening ligger runt järn. Kärnkraften kan utnyttjas både genom att slå ihop lättare atomkärnor (fusion) eller slå isär atomkärnor (fission). Dock är det hittills bara fissionen som bidragit till mänsklighetens energiförsörjning. De krafter som blir tillgängliga för kärnkraft är 100 000 gånger starkare än de som kan frigöras vid atomkraft (till exempel förbränning). En liten bit (1x1x1 centimeter) uranbränsle motsvarar 800 liter olja. av uran och att atomkärnan var klyvbar kom man snabbt på att där fanns ju både konstruktiva och destruktiva krafter, varför utvecklingen av reaktorer och bomber går parallellt. De destruktiva användningsområdena blev tyvärr tydliga för allmänheten före de konstruktiva. Den första atombomben exploderade 1945 medan den första kraftproducerande reaktorn (snabbreaktorn EBR 1 i USA) togs i drift först 1951. Det är lätt att fokusera på reaktorutveckling och reaktortyper, men inget av detta hade varit möjligt utan den avancerade och nyskapande kärnkemi som forskare likt Marie Curie och Glenn Seaborg utvecklade när de isolerade radium, plutonium Efter upptäckten

och flera andra grundämnen. Fortfarande är kärnkemin en av de mer väsentliga nycklarna till en framgångsrik, säker energiproduktion.

»De destruktiva användningsområdena

blev tyvärr tydliga för allmänheten före de konstruktiva.

kärnkraften är de så kallade generation 4 systemen. Där kopplar man ihop reaktorer som baseras på långsamma och snabba neutroner ihop med återvinning av allt klyvbart material till nytt bränsle. Då kan man öka energiutnyttjandet med nästan 100 gånger och minska lagringstiden av det använda bränslet med nästan 100 gånger. Naturligtvis behövs fortfarande ett säkret slutförvar men kraven kan ställas helt annorlunda. Framtiden för

är Sverige ett av länderna med unika möjligheter. Fyra viktiga tekniska pusselbitar måste på plats för att den nya kärnkraften ska bli verklighet. Alla dessa bitar forskas det mycket framgångsrikt på inom svenska universitet och högskolor; säkra innovativa reaktorer (KTH), nya bättre kärnbränslen (Chalmers, KTH), återvinningsprocesser (Chalmers), säkerhet och icke-spridningsfrågor (Uppsala universitet) samt de viktiga materialfrågorna som både svensk ståldindustri och universiteten samarbetar om att lösa. För Gen (IV)

unik sits att kunna bli ett föregångsland i att visa på funktionaliteten hos en ny generations kärnkraftssystem genom att bygga av en liten pilotanläggning som demonstrerar alla de nödvändiga stegen beskrivna ovan. Sverige har en

ta ett steg liknande det våra företrädare gjorde på 1950och 1960-talet då de säkrade Sveriges möjligheter att i dag ha pålitlig, billig och fossilbränslefri energiproduktion? Är vi redo att

Utan Geologer stannar samhället! Läs geovetenskap vid Göteborgs universitet!

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper


annons

Geoenergi – En naturresurs att räkna med! När solen lyser på oss lagras energi i mark och berg geoenergi. Och det är ansenliga mängder solenergi som lagras in. Effekten av solen når ner till drygt 400 m djup. Därefter tar geotermin, värme från jordens inre, över i allt större utsträckning. Att värma upp en stor bergmassa tar lång tid och därför tar det också lång tid att kyla ner berget. Den trögheten gör att fastighetsägare kan tillgodogöra sig energin även under den tid på året som solen inte har så stark intensitet eller till och med ”lyser” med sin frånvaro.

En naturresurs som är välkänd och enkel En geoenergianläggning till en fastighet består oftast av ett eller flera borrhål kopplade till en värmepump. Borrhålets djup varierar beroende på vilken marktemperatur man har och på hur stort energiuttag man skall göra. Vanliga djup i Sverige är mellan 150 – 250 m. Det populäraste systemet benämns ”bergvärme”. Värmepumpen hämtar energin genom att cirkulera en vätska i en slang – kollektorn - som sitter monterad i ett borrhål. Kollektorn fungerar som värmeväxlare mellan värmepump och bergmassa. Vätskan består av en etanoloch vattenblandning av lagom groggstyrka. Den ingående slangen i borrhålet har en lägre temperatur än berget och därför strömmar värmeenergi till från omgivningen och värmer upp vätskan. Värmeenergin kan sedan förädlas i värmepumpen som sedan kan överföra den till ett konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion. Utväxlingen av energi från geoenergi till

småhus är drygt tre (energifaktor 3), dvs en del drivenergi (köpt) och två delar gratis och förnybar.

Större fastigheter Det ovan beskrivna systemet går också att använda i större skala. Det är då viktigt att antalet borrhål dimensioneras korrekt utefter det energibehov som fastigheten har. De större fastigheterna och industrierna använder ofta framgångsrikt system med många, tätt liggande borrhål – s.k. borrhålslager. Då samverkar borrhålen och en större bergmassa utnyttjas. Borrhålslagren blir väldigt effektiva när det finns ett kylbehov. Då utvinns värme under vinterperioden varvid berget blir kallare än omgivningen – och när kylsäsongen börjar i maj, vänds systemet och kylan hämtas hem som frikyla varvid berget successivt återuppvärms till nästkommande vintersäsong. Dessa system går att göra mycket stora och med synnerligen stora miljömässiga och ekonomiska vinster. IKEA och Biltema är några av de stora företag som valt att installera geoenergi för kyla och värme till många av sina varuhus. Utväxlingen av energi från borrhålslager ligger normalt mellan 4 – 7. Finns det möjligheter att använda sig av en grundvattenförekomst med tillräcklig kapacitet är det effektivaste sättet att utnyttja geoenergin, även för bara uttag av värme eller kyla, men framför allt om det finns behov av bägge. De kallas akviferlager. Eftersom vattnet fungerar som energibärare sker energiväxlingen nu inte bara i borrhålen, utan framför allt i de porer och sprickor där grundvattnet finns. Det gör att den energiöverförande ytan blir betydligt större. Med fördel görs stora system som också får en exceptionell verkningsgrad. Utväxlingen kan under sommarhalvåret komma upp över 40. Kristianstad Centrallasarett är ett exempel på akviferlager och Arlanda flygplats startade under 2009 sin stora anläggning – helt utan värmepumpar.

www.svenskgeoenergi.se | www.geotec.se

Ser en kraftig ökning fram i tiden Under de senaste två åren har det skett en markant ökning av installationer i bostadsrättsföreningar som konverterar från företrädelsevis fjärrvärme. Anläggningarna blir också större och större. Även installationer i större fastighetskomplex och industrier fortsätter att öka i allt större takt.

Tredje största förnybara energikällan Idag är geoenergi den tredje största förnybara energikällan, näst vattenkraft och biobränsle. Den finns överallt, är tyst och syns ej heller från utsidan när den väl är installerad. Det är en naturresurs Sverige inte har råd att vara utan. Johan Barth VD Geotec MÅNGA OCH STORA FÖRDELAR

• Geoenergi är ett av de mest ekonomiska och mest miljövänliga energislag som finns. Därför används den idag av runt 400 000 fastighetsägare, tusentals hyreshus, industrier, varuhus, kontorshus och restauranger. Och allt sker på den enskilde ägarens initiativ. Oavsett om det är en villa på 140 kvadrat eller en stadsdel på totalt 200 000 kvadratmeter. • Geoenergi tar idag över 12 TWh gratis energi ur marken i Sverige. • Geoenergi står för 15-20 % av bostadsuppvärmningen, villor och flerbostadshus. • Geoenergin är förnybar precis som sol, vind och vatten. Den finns överallt och har inga geografiska hinder • Geoenergi är samlingsnamnet för bergsjö- och markvärme respektive kyla samt borrhålslager och akviferlager • Mer information finns på www.svenskgeoenergi.se och www.geotec.se


Bryter ny mark Lundin Mining är ett globalt gruvbolag med en portfölj bestående av högklassiga basmetallgruvor med låga kostnader och långt produktionsliv. Zinkgruvan utanför Askersund har varit i produktion i mer än 150 år och har bland de lägsta produktionskostnaderna i världen. Den nyligen förvärvade Eagle Mine i Michigan, USA, lägger ett nordamerikanskt nickel/kopparprojekt med höga halter och låga kostnader till portföljen. Gruvproduktionen vid Eagle planeras börja i slutet av 2014.

Lundin Mining-aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm (ticker: LUMI) och på TSX i Kanada (ticker: LUN) www.lundinmining.com

Lundin Mining är en diversifierad basmetallproducent med produktion av koppar, zink, bly och nickel från de helägda gruvorna i Sverige, Portugal och Spanien, samt meddelade nyligen att bolaget förvärvat Eagle Mine i USA. Dessutom äger Lundin Mining 24% av koppar/ koboltgruvan Tenke Fungurume i DR Kongo och koboltraffinaderiet Kokkola i Finland.

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Advertisement