__MAIN_TEXT__

Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

MODERN INDUSTRI DEN SVENSKA EKONOMINS MOTOR

APRIL 2014

Världsledande automation – i Mälardalen

Energibesparing

– framgångsrik satsning

Grön kemi

– framtiden för kemiindustri

Ulf Helles

– automatisering i stället för utflyttning Pontus Braunerhjelm

– om svensk utvecklingskraft

Gunnar Bolmsjö

– om progressiv robotteknik

ÖR F N O I T A M . N I R T AUTO S U D N I NGS MAJ 2014! 9 – TILLVERKNI. 6 G IN P N JÖNKÖ T /AUTOMATIO G E I .S T IA K I M L R .E PÅ WWW

Använd

kod

A10076 8 för a

tt gratis e skriva ut ntrék hemsid ort på an

FÖLJ OSS PÅ TWITTER! @elmiaautomation

Radiostyrning

– effektivt och säkert Parallellt med Elmia Automation arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik för leverantörer av svets- och fogningsutrustning. I partnerskap med Svetskommissionen, 6−9 maj 2014, Jönköping


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

2

LEDARE

Svensk industri avgörande för framtida välstånd Även om industrin minskat i termer av sysselsättning är den en viktig, ofta avgörande, faktor för andra branschers utveckling, nyföretagande, export och sysselsättning. Detta ställer i sin tur krav på en ekonomisk politik som allt mer ställs mot förutsättningarna i andra länder.

04 Sveriges export 05 Intresseökning för robotar 06 Industriell radiostyrning

Svensk industri har under drygt 100 år visat en imponerande utvecklingskraft och hävdat sig väl i en växande global konkurrens. Till stora delar är industrin fortfarande svensk ekonomis ryggrad med betydande spridningseffekter till andra sektorer. Som andel av sysselsättningen har industrin visserligen minskat under de senaste decennierna medan tjänstenäringarna ökat. I en allt mer sammanflätad global ekonomi, med produktionskedjor som spänner över ett stort antal länder, är det en naturlig utveckling. Särskilt för en ekonomi som domineras av få stora multinationella företag. En internationell spridd verksamhet är en förutsättning för dessa företags framtida konkurrenskraft.

stora industriföretag. Avknoppningsföretag från redan existerande företag är visserligen få; 14 procent av de nya företagen eller 1,5 procent av de anställda. Men de är överlägset mest framgångsrika i termer av överlevnad och sysselsättningstillväxt. Storföretagen blir därmed ett slags plantskolor för nya snabbväxande bolag.

industrin så viktigt för svensk ekonomi? För det första är storföretagen ofta ”ankare” i dynamiska tillväxtmiljöer, kluster, och fungerar som magneter för både etablerade och nya företag. Storföretagens närvaro signalerar kvalitet och spetskompetens och att förutsättningar finns för en dynamisk utvecklingsmiljö baserad i kunskapsspridning, konkurrens men också dynamiska samarbeten. Samarbeten, som ofta sker med tjänsteföretag, och kunskapsspridning ökar produktiviteten och innovationskapaciteten. Dessutom har de mest framgångsrika entreprenörerna ofta en bakgrund i

har de nyetablerade industriföretagen på den totala sysselsättningen i en region. En etablering av ett nytt industrijobb leder till ytterligare ungefär ett nytt arbete i en svensk arbetsmarknadsregion. Det är mindre än i exempelvis USA där motsvarande effekt är 1,6 nya jobb. Störst är effekten när ett högteknologiskt industriföretag lokaliseras i en region. Anställer till exempel Ericsson en ingenjör, en person med hög produktivitet och hög lön och därmed hög köpkraft, skapas tre jobb inom tjänstesektorn (i USA är motsvarande siffra fem). De nya jobben finns främst i tjänstesektorn;

VARFÖR ÄR DÅ

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor vid KTH

LÄS MER OM...

» Storföretagen

blir därmed ett slags plantskolor för nya snabbväxande bolag.

DESTO STÖRRE EFFEKT

alltifrån jurister till frisörtjänster och städhjälp. Det är således just de högteknologiska, kunskapsintensiva och innovativa jobben som driver efterfrågan på arbetskraft.

08 Proaktivt affärssystem

våra stora framgångsrika företag intimt sammanknippade med Sveriges förmåga att fortsatt vara attraktivt som lokaliseringsland för industriell produktion i en global konkurrens. För svensk ekonomi är det centralt viktigt hur storföretagen agerar med avseende på lokalisering, investeringar och satsningar på FoU. Inom högteknologisk produktion dominerar åtta storföretag som svarar för 90 procent av FoU-satsningarna och också är avgörande för export och anställningsmöjligheter för högutbildad arbetskraft. Detta ställer i sin tur krav på den ekonomiska politiken och de generella förutsättningarna för industriproduktion, företagsbyggande och innovation i såväl stora etablerade företag som nya och unga.

13 Automationsfokus Mälardalen

ÖVERGRIPANDE ÄR DÄRFÖR

FÖR DEN EKONOMISKA politiken innebär detta att avstamp måste tas i ett helhetsperspektiv som innefattar kompetens- och kapitalförsörjning, skatter och regelbörda och som formas utifrån vad som händer i vår omvärld. Då finns förutsättningarna för en konkurrenskraftig svensk industri under många decennier framåt.

10 Automation skapar jobb 12 Effektiv elbesparing

14 Utveckling oljedimfilter 16 Profilintervju Ulf Helles 18 Grön energi 20 Industrins arbetsmiljö 22 Ultimata fabriken 24 Effektiv produktionsprocess 26 Flexibilitet med Lean 28 Expertpanel industri 30 Krönika

Trevlig läsning! Oscar Kjerrman Projektledare

MODERN INDUSTRI

DETTA ÄR SMART MEDIA

Projektledare: Oscar Kjerrman, oscar.kjerrman@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne, Annika Wihlborg Omslagsbild: Anja Callius Redaktionschef: Ruxandra Bocaciu Korrektur: Pål Johansson Layout och repro: Martin Isaksson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Distribution: Dagens industri, april 2014 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl sammansatta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster.

You want that feeling of security. You require uninterrupted production. We bring you safety and reliability

Följ oss:

Festo AB Möt oss på ELMIA AUTOMATION den 6-9 Maj 2014

020 38 38 40 www.festo.se

år

Image_Ad_252x120_Safety_ELMIA_se.indd 1

Festo Sverige 1964 – 2014

25.02.2014 12:16:03


DRIVING THE WORLD INSPIRING ANSWERS | FLOWave

SEW-Eurodrive – kundspecifika och innovativa transportbanelösningar

“Vem har sagt att det måste finnas sensorer i mätröret på en flödesmätare?”

SEW-Eurodrive är ett teknikföretag med drygt åttio års tradition och rötter i Tyskland. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar ur vår omfattande verktygslåda med växelmotorer, frekvensomformare, servodrivsystem, decentraliserade drivsystem och övriga automationslösningar. Tack vare den patenterade SAW-teknologin kräver våra nya FLOWave flödesmätare inga sensorer i mätröret. Därav får man pålitliga resultat även i de mest krävande hygieniska applikationer.

– Vi erbjuder individuellt anpassade lösningar som baseras på beprövade standardkomponenter och ser ofta bortom traditionella drivsystemkomponenter när vi sätter ihop den optimala lösningen till våra kunder. Sortimentsbredden är en av våra främsta styrkor, säger Anders Danielsson, regionchef på SEW-Eurodrive, ett globalt företag med 15 000 anställda och 75 technology centers runtom i världen.

www.inspiring-answers.com

SEW-Eurodrive erbjuder ett totalkoncept där skräddarsydda tekniska lösningar kompletteras med programvara, support och service. I sortimentet ingår bland annat motorer i samtliga klasser, från IE1 till IE4. – På Elmias automationsmässa medverkar vi med flera nyheter, bland annat en vinkelkuggväxel i två nya storlekar som tillsammans med en IE4-motor erbjuder en mycket hög verkningsgrad och kostnadseffektiv drift. Produkten används i första hand på transportbanor och innehåller en funktion för synkront varvtal, vilket hjälper kunden att hålla full koll på drivbanans hastighet, säger Anders Danielsson.

www.sew-eurodrive.se

N FÖR AUTOMATIOINGSINDUSTRIN. 14! TILLVERKN . 6– 9 MAJ 20 JÖNKÖPING .SE/AUTOMATION T IG PÅ RIKT WWW.ELMIA

ÖR F N O I T A M . N I R T AUTO S U D N I VERKNINGS

Använd

kod

A10076 8

för att gratis enskriva ut tréko hemsida rt på n

FÖLJ OSS PÅ TWITTER! @elmiaautomation

J 2014!

Kvalitet. Produktivitet. Lönsamhet. Kvalitet. Produktivitet. Lönsamhet. www.permanova.se www.permanova.se

Parallellt med Elmia Automation arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik för leverantörer av svets- och fogningsutrustning.

I partnerskap med Svetskommissionen, 6−9 maj 2014, Jönköping

Använd

kod

A10076 8 för a

tt gratis e skriva ut ntrék hemsid ort på an

Elmia Automation ViParallellt ses i med monter D01:98 arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik för leveElmia Automation/Svets rantörer av svets- och fogningsutrustning. 6–9 maj 2014 i Jönköping

I partnerskap med Svetskommissionen, 6−9 maj 2014, Jönköping


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

4

AKTUELLT

EXPORT

Verkstadsvaror som exempelvis fordon, maskiner, elektrovaror, telekom stod för över 40 procent av exportvärdet 2013.

Exporten får Sveriges hjul att snurra Det går bra för Sverige. Exporten står för cirka 50 procent av BNP, men gör svensk ekonomi, exporterande företag och deras underleverantörer beroende av det som händer utanför landets gränser. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Sverige har det väl förspänt i och med att vi har en bred industristruktur. Om man analyserar industriproduktionens sammansättning med avseende på förädlingsvärde så bidrar både maskinindustri och gruppen elektronik, elapparatur och optik med dryga 13 procent vardera. Grupperna kemi, olja och läkemedel respektive stål, metallframställning, metallvaror står för vardera dryga 14 procent. Siffran för trä, papper och massa är strax under tolv procent. Detta enligt siffror från SCB. Då förädlingsvärde är företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) är det intressant att fördelningen är relativt sett jämn.

från två sidor. Dels från produktionssidan då man tittar på vem som producerar varorna och tjänsterna. Dels från användningssidan då man tittar på vilka som konsumerar varor och tjänster. Tillverkningsindustrins totala bidrag till Sveriges BNP sett ur produktionsperspektiv är 20 procent. Näringslivets tjänstesektor står för 60 och resterade 20 kommer främst från offentlig sektor. Detta i form av tjänster inom välfärden. Men det är sett från användningssidan som det börjar bli intressant. Ungefär 50 procent av Sveriges BNP, som under 2013 var 3 634 miljarder kronor, är export. Här dominerar export av varor (1 116 mdkr) stort över tjänsteexporten (543 mdkr). BNP KAN MÄTAS

MÄTER MAN I STÄLLET med avseende på varuvärde stod verkstadsvaror som fordon, maskiner, elektrovaror och telekom för 44,4 procent. Sveriges basindustri i form av varor från skog, mineral och kemi stod tillsammans för 33,8 procent. Mycket av BNP-tillväxten har kommit sedan mitten av 1990-talet. Det har skett en tydlig tyngdpunktsförskjutning från in-

KOLL PÅ LÄGET Visualisering Effektiv taktning Andon och larmhantering Plockindikering Instruktioner på skärm Spårbarhet och statistik

www.binarelektronik.se

»Den

stora exporten gör att det finns ett hälsosamt överskott i den svenska bytesbalansen.

dustri som stål, papper och pappersmassa, till tjänster, it-industri och telekommunikation. Detta även om de förra självklart fortfarande är viktiga exportprodukter. Att 50 procent av BNP är export av varor och tjänster gör Sveriges ekonomi extremt beroende av hur det går för våra företag på exportmarknaderna. 2010 arbetade 1,3 miljoner personer i exporterande företag, enligt siffror sammanställda av ekonomifakta.se. Även om merparten av dessa har sin huvudsakliga försäljning inom landets gränser så arbetar uppemot 240 000 i företag som främst är exporterande. Till detta ska läggas underleverantörer till exporterande företag. i särklass viktigaste exportregion, följt av övriga Europa och Nordamerika. Vår enskilt största handelspartner är Norge till vilken vi förra året exporterade varor för sammanlagt 117 miljarder kronor. Tvåan var Tyskland (109 mdkr) följt av Finland (77 mdkr), Danmark (73 mdkr), Storbritannien (71 mdkr) och USA (68 mdkr). Även till Kina, som ofta ses som hela världens fabrik, exporterar vi betydande EU ÄR VÅR

volymer varor. Under 2013 låg siffran på 40 miljarder kronor samtidigt som vi importerade varor för 44 miljarder kronor från kineserna. Överhuvudtaget är Asien är en exportmarknad som växer i betydelse och är i dag större än Nord- och Sydamerika tillsammans. Det har även skett en tillväxt när det kommer till importen från Asien, men var 2013 fortfarande mindre än vår export till samma region. som bland annat består av handels- och tjänstebalans, är positiv. Handelsbalansen (2,2 procent av BNP 2013) har visat stora överskott sedan början av 90-talet. Tjänstebalansen har varit positiv sedan 2002. Förra året låg den på 3,4 procent av BNP. DEN SVENSKA BYTESBALANSEN,

Smart fakta Sveriges export ökade mellan 1975– 2011 från 27 till cirka 50 procent av BNP. Sveriges andel av världsexporten har dock på grund av konkurrens halverats från cirka 2 till 1 procent.

Effektiv och innovativ ytbehandling och rengöring från Agaria Agenturföretaget Agaria erbjuder produkter inom framför allt plast-, brand- och ytteknik. Vi söker regelbundet upp de intressantaste produkterna på den Europeiska marknaden och tillgängliggör dem för svenska kunder. Produkterna kan ofta bidra till en effektivare och säkrare tillverkningskedja. Bland Agarias mest efterfrågade och mångsidiga produkter finns laserrengöring som rengör detaljer före lasersvetsning eller limning, exempelvis ett kugghjul som rengörs genom att avlägsna olja och oxidskikt innan svetsning. – Laserrengöringens främsta fördel vid formrengöring är att den inte sliter på verktyg och apparatur såsom andra metoder där man blästrar eller tillför rengöringsmedel. Med lasertekniken tillförs istället ljus som förångar smutsen som sugs in i ett filter, säger Agarias vd Jonas Axelsson. Jämnare behandling av stora ytor Agaria erbjuder även atmosfärsplasmautrustning som ökar vätbarheten och därmed fästförmågan inför lackering, limning, tryckning, märkning eller andra moment. – Våra produkter är utrustade med munstycken med roterande huvud, vilket möjliggör en jämnare behandling av stora ytor med minimal tryckluftsåtgång. Vi marknadsför även Co2 snö- och plastsvetsningsutrustningar. Co2 snö är koldioxid i flytande form som först kommer ut som snöpartiklar och sedan sublimeras till gas. Det torrtvättar effektivt olika typer av material, säger Jonas Axelsson.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

5

ROBOTAUTOMATION

FÖ RDJUPNING

Så blir industrirobotarna lönsamma även vid mindre serier Det finns fortfarande mycket att göra när det kommer till att använda industrirobotar även vid mindre serier. Lösningarna för detta togs fram redan på 1980-talet, men nu ökar intresset alltmer. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Användningen av industrirobotar har varit mer eller mindre synonymt med stora serier och tunga industrier. Många har säkert en bild på näthinnan av en stor bilfabrik med robotar som svetsar karosser i rasande fart och med stor precision. Svetsning är helt klart det vanligaste användningsområdet för industrirobotar. Det är självklart en korrekt bild att man kan göra stora vinster både kvalitetsmässigt i form av en hög repeterbarhet och låga kostnader på investeringar som kan slås ut på en större volym produkter. Ofta med liten eller ingen variation. Men egentligen är det en felaktig uppfattning att det måste vara ett likamedtecken mellan industrirobotar och stora volymer. Allt handlar egentligen om hur effektivt man kan transportera material till och från robotens arbetsområde; ofta kallad cell, samt hur korta man kan göra ställtiderna. Det vill säga tiden det tar för att ställa om från arbete med en produkt till en annan. gäller till exempel svetsning med hjälp av robotar har man använt sig av en lägesstälTRADITIONELLT NÄR DET

» Det är ett missförstånd att användning

av robotar enbart passar större serier. Nyckeln är genomtänkt materialstyrning, simulering och kalibrering. lare för att manipulera, till exempel rotera, objektet som ska svetsas. Lägesställaren har vanligen två sidor; en vänd mot operatören som laddar objektet och en vänd mot roboten. Ska man byta från arbete med en produkt till en annan måste man byta ut fixturerna i robotens cell. En fixtur kan slarvigt uttryckt beskrivas som den anordning som garanterar att den produkt som ska bearbetas hamnar exakt rätt i förhållande till roboten. serier har varit att just ställtiderna blivit för långa i förhållande till seriernas storlek. En lösning på problemet är att bygga system där fixturerna byts automatiskt som en del i materialhanteringen. På så sätt minimeras ställtiden för roboten. Lösningar som tar itu med denna typ av problematik har egentligen levererats sedan början 1980-talet, men har börjat användas allt mer. Problemet är den seglivade föreställningen och missförståndet att automatisering med robotar enbart PROBLEMET MED SMÅ

är lönsamt i stora serier. DET HAR INTE OVÄNTAT hänt en del på teknikfronten under de senaste 40 åren. Industrirobotar har förstås blivit snabbare, starkare och erbjuder större precison. Men moderna industrirobotar fungerar i grunden som de allra första när de kommer till hur de styrs. Programmering av industrirobotar är fortfarande ett hantverk även om förstås programmeringsstödet utvecklats högst väsentligt. Det här bidrar också till att öppna vägar för mindre serier. Det är i dag vardagsmat att en komplett robotcell kan modelleras upp i ett 3D-program. I denna mycket verklighetstrogna skalenliga virtuella miljö kan man ”köra” roboten precis som i verkligheten och testa olika lösningar, simulera verklig drift och arbetsflöden. Kort sagt simulera fram den mest effektiva och flexibla robotcellen.

dubbelarbete genom att samma produktionspro-

DESSUTOM UNDVIKS

gram som används i den virtuella miljön sedan kan användas i den eller de fysiska robotar som står i robotcellen. Det har till exempel utvecklats tekniker för att använda samma produktionsprogram i alla robotar längs en tillverkningslina med ett antal celler. Det finns i dag metoder på marknaden där man skapar produktionsprogrammet en gång och sedan görs automatiska korrigeringar utifrån den individuella uppmätning som gjorts för var och en av de olika cellerna. Uppmätningen görs med laser med mycket stor precision och varje cell kalibreras individuellt, vilket alltså produktionsprogrammet tar hänsyn till. fördelar med detta. Man bygger in en flexibilitet, skalbarhet och redundans i den egna produktionsapparaten. Detta då samma uppsättning robotar kan användas till ett flertal produkter. För det tillverkande företaget innebär detta att man kan minska kapitalbindningen då man inte tvingas tillverka större serier mot lager. Låg lagerbindning kan alltså kombineras med korta leveranstider utan att göra avkall på kvalitet. DET FINNS FLERA

Smart fakta Genom att låta byten av fixturer vara en del av materialhanteringen och låta flera kalibrerade robotceller dela på samma produktionsprogram kan robotar användas även i små serier.

Lasersvetsning gynnar miljön och sänker tillverkningskostnaderna Allt fler industriföretag upptäcker fördelarna med lasersvetsning. Den kräver visserligen en något högre grundinvestering än andra svetsmetoder, men i allmänhet är den mer kostnadseffektiv att använda, ger miljöfördelar och en oslagbar precision. En fördel med lasersvetsning är att det inte kräver några tillsatsmaterial. Den enda ”råvara” som krävs är den varma laserstrålen. Det gör lasersvetsning till en kostnadseffektiv teknik med minimal miljöpåverkan. Lasersvetsning har ett brett tillämpningsområde och ger utrymme för knivskarp precision som bland annat gör det möjligt att styra materialets egenskaper, vilket bland annat fordons- och flygindustrin har upptäckt. – På senare tid har prisläget på lasersvetsutrustning sänkts, vilket öppnar upp för fler industriella användningsområden. För många företag handlar det om att ta sig över tröskeln som hindrar dem från att våga prova nya tekniker. Prognosen för lasersvetsning ser ljus ut, det kommer förmodligen att fortsätta öka med uppemot 20 procent per år även i framtiden, säger Björn Lekander, marknadschef på Permanova.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

6

FOKUS

RADIOSTYRNING

Många fördelar med UV-ljusbaserad vattenrening

Radiostyrning – både säkrare och enklare Hur många gånger har man inte upplevt behovet att vara på två ställen samtidigt? Det är lite av vad industriell radiostyrning kan ge utöver att effektivisera, spara pengar och öka säkerheten. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

De flesta bilägare är säkert bekanta med smidigheten med en fjärrkontroll till centrallåset på bilen. En del kan kanske även manövrera sin garageport med en knapptryckning. Men radiostyrningstillämpningar kan vara så mycket mer än bara en lösning för att göra livet mer bekvämt, vid till exempel port- eller grindöppning. Att man till exempel slipper kliva ur fordonet och bli blöt en regnig dag. I många fall är radiostyrning en möjliggörare för att över huvud taget kunna arbeta effektivt och ofta är det

ett villkor för att i praktiken kunna uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå med avseende på liv, lem och materiella värden. Det finns till exempel många tillfällen då trådbunden kommunikation ända fram till manöverplatsen på en maskin varken är praktisk möjlig eller ekonomiskt försvarbar. radiostyrning ofta vid tillfällen då en operatör måste kunna röra sig fritt inom ett område. Till exempel vid styrning av traverser i exempelvis gruv-, fabrikseller lagermiljöer. Operatören kan då gå bredvid det tunga lyftet och på nära håll kunna säkerställa att transporten sker säkert från start till mål. Andra vanliga tillämpningar på samma tema är fordonsmonterade vinschar, rörliga flak, fjärrstyrda fordonsmonterade kranar på lastbilar. De senare för att till exempel kunna leverera byggmaterial med högsta precision genom fönsteröppningar i trång stadsmiljö. För en operatör av avloppsspolning är det förstås en uppenbar fördel INDUSTRIELLT ANVÄNDS

» Inom industriell

radiostyrning är säkerheten mycket hög. att själv trådlöst kunna styra spolbilens kompressor inifrån en byggnad. hur många exempel som helst på tillämpningar där radiostyrning tillför uppenbara mervärden. Radiostyrning bidrar både till att öka produktiviteten i en verksamhet och samtidigt öka säkerheten. Modern industriell radiostyrning omfattar oftast en dubbelriktad kommunikation mellan operatör och maskin. Detta på så vis att operatören kan få återkoppling via sensorer, mätutrusning eller liknande från maskinen som styrs. De underliggande styrsystemen kan vara mycket avancerade, vilket möjliggör för en operatör att med några enkla knapptryckningar kunna DET FINNS EGENTLIGEN

styra återkommande rörelser som kan vara ganska komplicerade. ligger man i dag på enligt maskindirektivet på PLe samt Safety Integrity Level 3 (SIL3) när det kommer till radiostyrning. I dag är det ett krav på många applikationer att man håller en så hög säkerhetsnivå. Moderna installationer av industriell radiostyrning innehåller också en lång rad säkerhetslösningar. PINoch ID-koder för handhållna styrenheter, säkerhetsreläer och nödstoppar etcetera används för att säkerställa att rätt person hanterar utrustningen och att risker för skador minimeras. PÅ SÄKERHETSFRONTEN

Smart fakta Industriellt används radiostyrning ofta vid tillfällen då en operatör måste kunna röra sig fritt inom ett område, exempelvis vid styrning av traverser i gruv-, fabriks- eller lagermiljöer.

Att rena vatten med UV-ljus är en välbeprövad teknik med många användningsområden i industrin. Metoden är säker, resurssnål och miljövänlig. UV-ljusets strålar eliminerar på ett effektivt sätt bakterietillväxt i vattnet. – UV-ljus är en icke kemikaliebaserad metod som använts länge på bland annat vattenverk. UV-ljuset fungerar som en barriär för bakterierna och renar vattnet utan att klor eller andra kemikalier behöver tillsättas, säger Per-Erik Ålander, affärsområdeschef för UV-teknik på Christian Berner Tech Trade. Inom industrin kan UVrening vara ett attraktivt alternativ till klorbaserad rening, inte minst eftersom UV-reningen inte riskerar att angripa rör, värmeväxlare och andra komponenter på samma sätt som kemikaliebaserad rengöring. På pappersbruk kan exempelvis delar av vattnet renas med UV-teknik som alternativ till biocider. – Industriföretag som vill maximera effekten av sin UV-rening kan kombinera UV-teknik med väteperoxid eller ozon. Genom att använda dessa kan reningseffekten kombineras med oxidation samt regleras på olika sätt, säger Per-Erik Ålander.


service Fyra serviceblock som täcker alla behov. ABUS AVTALSSERVICE – maximal tillgänglighet och minimala reparationskostnader.

Förebyggande underhåll och reparationer. Välj mellan tre modeller: Basservice, Standardservice och Plusservice.

Konditionskontroll av kranen för säker överblick. Opartisk bedömning via DEKRA Industrial AB.

life Vi genomför generalrenoveringar på telfrar och kranar, både ABUS-produkter och andra fabrikat.

Modernt »dödmansgrepp« med hjälp av kapacitiva sensorer Stödjer såväl latchande (Till / Från) som momentana funktioner

utbildningar I ABUS servicekurs utbildar vi din personal i basservice på våra krantyper. Vi genomför även kranförarutbildning.

Läs mer i vår broschyr Service och utbildning. Maila info@abus-kransystem.se så skickar vi ett ex!

Tel. 054-55 56 50 www.abus-kransystem.se

Högsta säkerhet med

SAFETY TOUCH

check

service

Hetronic är pionjär och global marknadsledare inom kvalitativa radiostyrningar. De avancerade och värdefulla utrustningar som vi styr kräver precision med hög säkerhet. Säkerhet har alltid varit en röd tråd i Hetronics utveckling. Nu är det dags för Safety Touch.

www.hetronicsverige.se

Kransystem

Brett utbud. Bäst kundservice. Svenskt. Kanske har du hört talas om oss, vi är Skandinaviens största leverantör av industriell radiostyrning. Men vi är inte bara produkter, vi har satsat otroligt mycket på att även ha bäst kundservice, oavsett om det gäller att lösa problem eller att skräddarsy styrning för just din unika applikation. Vi är ett helsvenskt företag, grundat 1955. På 59 år har vi lärt oss en del om hur man gör en kund nöjd, testa oss.

www.teleradio.com

annons_halvsida_tele-radio.indd 1

2014-02-14 07:50:41


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

8

M ÖJLIG HETER

AFFÄRSSYSTEM

I dag ligger privat bruk av ny mobil teknologi ofta flera steg före företag.

Visualisering av data viktigt i proaktiva affärssystem Kan man styra fabriken från loungen på flygplatsen och få förmiddagens säljresultat pushat till paddan? Ja, morgondagens teknik finns redan i dag. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Många kanske har en bild av affärssystem som stora, dyra och oflexibla. Det kan kanske delvis ligga något i den bilden. Men det händer mycket inom området bland annat när det kommer till mobilitet, visualisering av stora datamängder och så kal�lade two-tier-strategies. Det handlar om lösningar som adderar verklig affärsnytta, ökar produktiviteten och märkbart underlättar beslutsfattande för dem som sitter på ledande positioner. Satsning på mobilitet är en tydlig trend bland affärssystemsleverantörer. Här kan ett intressant paradigmskifte iakttas. Längre tillbaka konfronterades många för första gången med den senaste tekniken i arbetet, till exempel mobiltelefoner, datorer, portabla datorer och nätverk. I DAG LIGGER privat bruk av ny mobil teknologi ofta flera steg före företag. Ett tydligt exempel är bruket av smartphones, läsplattor och appar. Så varför inte göra bruk av de anställdas erfarenhet av mobila enheter? – I de nya lösningar som i dag tas fram av affärssystemleverantörer flyttar mycket av funktionaliteten mycket riktigt ut i mobila enheter. Eller åtminstone kan allt mer information nås via mobiltelefoner och läsplattor, säger Peter Cornelius, Global Industry Director på IFS. EXEMPEL PÅ FUNKTIONALITET som inte längre är bunden till exempelvis

»Morgondagens företags-

ledare förväntar sig access till realtidsdata för beslutsfattande i kombination med historiska data.

stationära eller portabla datorer är insamling av underlag till fakturering, fakturering, tidrapportering, ordermottagning och attestering av fakturor. Mycket av nämnda arbetsuppgifter kan i dag med fördel skötas i även i tidsluckor som uppstår under en vanlig arbetsdag, exempelvis på resa i taxi eller tåg, på flygplatsen och i väntan på möten som ska starta. Detta leder till en effektivare tidsanvändning, snabbare transport av data, kortare ledtider och högre produktivitet. Det har även potential till att minska stress och även öka känslan av kontroll. Viktigt är dock ramverken och strategierna för säkerhet då allt mer företagskritisk data tydligt flyttar utanför företagets väggar och ut i handhållna enheter. Nu handlar det inte bara om mobiler fyllda med känsliga mail. Utan även mobila enheter med access till affärsystem. datamängder är en viktig del av moderna affärssystem. Det har sin grund i att data finns tillgängligt i parti och minut. Stora mängder data samlas in VISUALISERING AV STORA

från många delar av verksamheten inte bara i redovisning och lager. Bara det stora inslaget av datorisering av produktionsutrustning i alla former skapar ett hav av data. Men data är inget värt om det inte struktureras och presenteras på ett relevant och korrekt sätt. Analyser av stora mängder data och användarvänliga verktyg för relevanta och tillförlitliga analyser är en självklar del av ett modernt affärssystem och systemen förfinas och utvecklas ständigt.

kommer alltid att ha en viktig roll för djupare analyser. Det handlar inte heller om att förändra underliggande processer. Nej, det handlar om att stödja beslutsfattare i sitt dagliga arbete, säger Peter Cornelius. Detta genom att enbart presentera det data som är relevant för den position man har i företaget och det egna ansvarsområdet. Det kan till exempel handla om att systemet flaggar för potentiella problem i en produktionsprocess. SJÄLVKLART HAR ANVÄNDAREN

att morgondagens företagsledare som är vana med data som trycks ut i mobilappar som till exempel Facebook och Twitter inte kommer att acceptera att beslut i den dagliga verksamheten enbart fattas på historiska data. Man vill ha tillgång till realtidsdata. Historiska data hjälper dock användaren att korrekt tolka realtidsdata. Men data, i synnerhet realtidsdata, måste presenterars på ett begripligt sätt. – Färg och form blir därför allt mer vanligt i moderna affärssystem. Det handlar inte om att ersätta traditionella tunga BI-system. Dessa MYCKET TYDER PÅ

möjlighet att nå bakgrundsdata med några klick. Men tänket kan ses som ett uttryck för att morgondagens användare förväntar sig proaktiva affärsystem. Mycket tyder på att framtidens affärssystem kommer att ha större inslag av färg och form på bekostnad av traditionella användargränssnitt som visuellt präglats av formulär och tabeller. Konsolidering av plattformar för affärssystem och fördelarna med en koncerngemensam affärssystemsplattform är något som det talats om mycket. Ju större och mer globalt närvarande företag desto större

fördelar med en och samma lösning är en vanlig uppfattning. Om man går tillbaka några år talades det mycket om att gå ”all-in” gällande affärsystem. Stora organisationer genomförde stora tidskrävande och kostsamma migreringsprojekt då till exempel affärssystem ”ärvda” från företag som köpts upp byttes ut mot en gemensam plattform. Självklart kan det i många fall varit ett korrekt i beslut att ersätta en brokig flora system med en enhetlig lösning. – En vanlig trend numera är så kallade two-tier-strategies. Här kan man använda till exempel en större SAP-installation för koncernredovisning i botten. På toppen används en mer lättrörlig och flexibel systemlösning i form av ett affärssystem om enklare kan anpassas och användas i daglig produktion. en organisations olika delar gjort mot ett koncerngemensamt system, desto svårare är det att stödja en förändring. Där av bruket av two-tier-strategies, vilket skulle kunna ses som ett sätt att försöka plocka det bästa ur två världar; ett stort ERP-system för redovisning och mindre separata ERP-system för processtöd när det kommer till exempelvis service, produktion och FoU. Där de senare representerar delar som kan behöva vara mer lättrörliga för att kunna stödja snabba förändringar på en global marknad. JU MER INTEGRATION

Smart fakta Två trender inom affärssystem är ökad mobilitet med access till data via mobila enheter och two-tier strategies då man låter olika affärssystem samexistera inom samma organisation.


Idus IS – lätt att använda, lönsamt och effektivt! Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll.

Idus IS går att koppla till ert affärssystem. Idus IS – Systemet som utgår från dina behov för kontroll på underhållet. Koppla samman produktionen med underhållsystemet, för tillståndsbaserat underhåll. Få balans mellan driftsäkerhet och ekonomi.

Härnösand:

0611-275 30

Göteborg:

031-797 77 20

Gävle:

026-457 33 70

Staffanstorp:

046-590 06 80

www.idus.se

Creator utvecklar nästa generations produkter med kreativitet och struktur Creator Teknisk Utveckling är ett komplett produktutvecklingsföretag som sedan 1982 hjälper såväl världsledande som mindre och medelstora företag att utveckla nya produkter och förbättra och förfina sitt befintliga produktutbud. Creator fungerar som en extern produktutvecklingsavdelning vars ledord är ”Structured creativity”. Creator kombinerar kreativitet med metodik, innovativt tänkande med strukturerat produktutvecklingsarbete. Uppdragen berör lika ofta vidareutveckling och förfining av befintliga produkter som nyutveckling. – Vi lotsar kunden genom hela produktutvecklingsprocessen, från förstudie till produktspecifikation, testspecifikationer, finalprototyp och tillverkningsunderlag. Det är viktigt att våra kunder kan känna sig trygga när produktutvecklingsfasen övergår i produktion. Produktkalkylen är därför ständigt i fokus, med drygt trettio års erfarenhet i ryggen säkerställer vi att utvecklingsarbetet fortlöper enligt kalkylen, säger Creators vd Jonas Nordlöf. Kvalitet, teknik och design en lönsam investering Flera utvecklingsprojekt har växt till internationellt storsäljande produkter då Creator vill satsa på kvalitet, design och att ligga framkant tekniskt. Långt efter produktlansering kämpar konkurrenterna fortfarande efter att komma ikapp produkter som marknadsledande batteriladdare, högpresterande luftfilter för svetsare och lättviktiga ergonomiska handhållna verktyg.

Beprövad produktutvecklingsmodell En av Creators främsta styrkor är koordineringen av kreativa resurser och kompetenser som samspelar i hela produktutvecklingsprocessen. Sedan starten 1982 har företaget utvecklat och finslipat sin strukturerade produktutvecklingsmodell som vid det här laget är beprövad och med framgång kan appliceras på produktägande företag, oavsett bransch. – Vi samlar all produktutvecklingskompetens under ett tak, vilket bland annat innefattar elektronikkonstruktion, mekanikkonstruktion, industridesign, prototyp-, och modellframställning, visualisering, grafisk design och projektledning. Även projektledarna har en djup teknisk kompetens hämtad från egna erfarenheter som konstruktörer inom mekanik eller elektronik och kan snabbt sätta sig in i projekten, säger Katarina Gilén, försäljningsansvarig på Creator. Extern kreativ produktutvecklingsenhet Creators roll skiftar utifrån kundens behov. Större industriföretag med egna utvecklingsavdelningar har ofta fullt upp med att underhålla sitt befintliga produktsortiment och söker ofta ett kreativt bollplank, en extern aktör som kan fokusera fullt ut på utveckling av nya produkter. Mindre och medelstora industriföretag som saknar egna produktutvecklingsavdelningar anlitar med fördel Creator som en extern produktutvecklingsenhet som kan hyras in när produktportföljen behöver förnyas eller uppdateras.

www.creator.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

10

FOKUS

AUTOMATION

Begagnade robotar intressant alternativ

Företag med produktion i låglöneländer kan få lönsam tillverkning på hemmaplan. Det förutsätter dock en högre grad av automation i fler led.

Roboten räddningen för svensk industri Ökad grad av automation är en nyckel för tillverkande företags konkurrenskraft i Sverige. Det är enda sättet att möta konkurrensen från låglöneländer och kan bidra till att skapa fler jobb. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Världen har så här långt inte bara sett en industriell revolution, utan tre. Den första var mekaniseringen med vatten och ånga, den andra massproduktionen med stöd av den utbredda elektrifieringen. Man kan säga att dagens industriella automation är en del av den tredje industriella revolutionen där tillverkning av produkter karaktäriseras av starkt stöd från elektronik och it. ETT DELOMRÅDE SOM utmärker sig på så vis att det utvecklats snabbt på senare år är visionteknik där produk-

tionsutrustning, enkelt förklarat, kan fatta beslut och i vissa fall till och med på egen hand navigera utifrån vad den ser. Till exempel styra en robotarm till ett objekt som plockas upp. – Den snabba utvecklingen inom kamerateknik har gjort visionteknik på kort tid både stabilare och prisvärd. Nu använder man den allt mer i industrin, säger Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation, ett företag som grundades redan 1944, men som arbetat med industriautomation ända sedan slutet av 1960-talet. till exempel till att göra kvalitetskontroller där arbetsstycket jämförs med en masterbild. Till exempel om en skruv är inskruvad eller ej, eller om en produkt håller sig inom givna måttramar. Ett annat användningsområde är utsortering av felaktiga produkter, eller paketering av produkter från ett band som rör sig i hög hastighet. Till exempel används detta flitigt inom livsmedelsindustrin där robotar som hänger över ett löpande band VISIONTEKNIK ANVÄNDS

» Automatisering kan

möjliggöra att produktion i låglöneländer flyttas tillbaka till Sverige. Stefan Berntsson

sorterar kakor eller i rasande fart packar chokladaskar. Så kallad ”bin-picking” där robotar kan plocka ut föremål ur osorterat gods fick ett uppsving för några år sedan. Allt fler börjar använda sig av tekniken, men det är en utmaning att med 3D-kameror guida robotens gripklo bland hundratals osorterade föremål i en stor låda. kräver alltid en viss nivå av volym för att de ska vara lönsamma. En lyckad automationslösning börjar egentligen redan på idéstadiet. Design for manufacturing (DFM)

AUTOMATIONSLÖSNINGAR

är ett begrepp och handlar om att man redan från början behöver designa en produkt så att den är möjlig att massproducera. – Med andra ord kan det vara svårt att börja massproducera en befintlig produkt där det tidigare funnits stort inslag av handmontage. Stefan Berntsson menar att automation är en förutsättning för att vi ska kunna ha kvar produktion i Sverige. – Effektiviseringar i form av automation innebär inte att det totalt sett försvinner arbetstillfällen i Sverige. att en del företag som tidigare haft produktion i låglöneländer tar hem produktionen. Det förutsätter dock en högre grad av automation och som tidigare nämnts att produkten i grunden är konstruerad för massproduktion. – Viktiga drivkrafter bakom att åter börja producera i hemlandet, eller åtminstone göra slutmonteringen, är förbättrad leveranssäkerhet genom bättre kontroll på logistikkedjan och bättre kontroll på kvalitet. TVÄRTOM MENAR HAN

Industrirobotar har mycket lång livslängd om de servas och underhålls på rätt sätt. Av den anledningen kan en begagnad industrirobot vara ett intressant alternativ för industriföretag. Att investera i en begagnad industrirobot kan vara ett sätt att få tillgång till en relativt ny och effektiv produktionsutrustning till ett mycket attraktivt pris. - För många som vill börja använda robotar eller komplettera sin park kan det vara ett mycket bra alternativ, säger Conrad Benatti på Software Solutions som har stor erfarenhet av att sälja begagnade industrirobotar. Och han fortsätter: - Precis som med till exempel begagnade bilar gäller det att hålla koll på vad man köper, garantier mm. Här gäller det förstås att som slutkund samarbeta med seriösa leverantörer. Ett lägre pris gör det till exempel möjligt för även ett mindre företag att investera i och få tillgång till utrustning för automatisering för en rimlig penning. - Det lägre ekonomiska insteget gör att man inte får samma avkastningskrav på robotinvesteringen. För det andra kan begagnade robotar vara en del av en strategi över en längre tid. - Vi märker att kunder börjar hos oss och fortsätter att köpa begagnade robotar, avslutar Conrad Benatti.


JL Sweden specialisten på automation, robotar och maskinsäkerhet “Efter att ha levererat automationslösningar i fler än 25 år har vi en gedigen erfarenhet som har tagit oss till en ledande position i Sverige.” / Johan Lindvall, VD

www.jl.se

Flexibilitet, energieffektivitet och ökad produktivitet är viktiga faktorer för våra produktionsanläggningar Säkerställ att ni fokuserar på rätt faktorer i produktionsprocessen genom att ta hjälp av en automationsleverantör som kan hjälpa er att fokusera på faktorer som genererar energibesparingar, minimerar driftstoppen och bidrar till ökad produktionseffektivitet på såväl kort som lång sikt. Det rekommenderar Lars Ekelund, affärsutvecklingschef för automationslösningar på Mitsubishi Electric i Norden.

En ökad automationsgrad innebär en ökad produktivitet, vilket i sin tur stärker verksamhetens internationella konkurrenskraft. Det centrala är inte exakt vilka komponenter ni väljer – utifrån ett långsiktigt driftscykelperspektiv är det betydligt mer väsentligt att produktionslinan förses med kritisk information i rätt tid, både i förebyggande syfte och vid eventuella driftstopp. Realtidsinformation kan bland annat påminna om när det är dags att serva utrustningen och redan på ett tidigt stadium indikera avvikelser eller maskinfel innan driftstoppet eller maskinhaveriet är ett faktum. En annan viktig del är att skicka rådata från processen till sk. MES och ERP system. Mitsubishis Electrics MAPS SCADA mjukvarulösning har inbyggda

www.mitsubishi-automation.se

funktioner för intelligent data- och alarmanalyser. Detta gör att användaren på ett enkelt sätt kan ta fram olika rapporter så som KPI, OEE samt energiförbrukningsdiagram. Höga krav på flexibla produktionsanläggningar Tillverkningsindustrin måste anpassa sig efter konsumenternas efterfrågan och en allt globalare marknad med de krav som ställs utifrån detta. Detta kräver produktionsanläggningar med flexibla automationslösningar. Robotar och automation är en viktig del i detta och kan hjälpa kunderna att bygga lösningar för korta produktserier och olika produkter i samma produktionslinje.

En annan viktig faktor är att välja automationssystem med mycket hög kvalitet och som är flexibelt att växa med under många år. Mitsubishi Electric produkter är kända för att hålla absolut högsta kvalitet samt att man alltid tänker på att kunderna kan växa med systemen även med nyare generationer av automationssystem. Ökade miljökrav och energibesparingar är viktigt för alla företag Energibesparing och ett minskat resursanvändande är mycket viktigt för våra kunder och för Mitsubishi Electric. En lösning för att minska energiförbrukningen i produktionen är att öka produktiviteten, där samma energiförbrukning genrerar högre produktionsvolym. Där

använder Mitsubishi Electric sin kunskap från olika industrier så som bilindustrin, halvledartillverkning och plattskärmstillverkning, där produktionen ofta är mycket komplex och avancerad. Från ett produktperspektiv fokuserar vi på att konstruera våra produkter med hög energieffektivitet. Den senaste servomotor genrationen är konstruerad för att minska energiförbrukningen med 25%. Våra frekvensomriktare har en specialutvecklad algoritm för att optimera motorströmmen i förhållande till lasten, vilket kan spara upp till 12% energi. Automationslösningar från Mitsubishi Electric bidrar till att öka produktiviteten och minska produktionskostnaderna.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

12

INS PIRATION

ENERGIBESPARING

»Denna typ av

effektiviseringsprogram sätter press och tvingar organisationen att engagera sig. Nilla Dahlin

Lyckad energibesparing i Södra Två av Södra-koncernens bolag har deltagit i Energimyndighetens framgångsrika sparprogram för energiintensiv industri (PFE). Bolaget tycker att programmet fungerat bra och vill att det fortsätter. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO SÖDRA

– Södra-koncernen har varit med i PFE sedan starten 2004 genom bolagen Södra Cell och Södra Timber som räknas som elintensiva företag, säger koncernens energisamordnare Nilla Dahlin. Bland de åtgärder Södra har vidtagit ingår vattenpumparna för mekaniskt och kemiskt renat vatten vid Södra Cell Mörrum. Dessa var gamla och kördes på ett föråldrat sätt. Pumpar, pumphus och pumphjul har kompositbelagts, mekaniska tätningar har bytts ut och körsättet har förändrats. Investeringen uppgick till cirka 550 000 kronor vilket gav elbespa-

ring på omkring 2,2 GWh/år. Södra Cell Mörrum finns vattenlagringspumpar som gick konstant. Genom att förse dessa med reglerventiler efter varje pump samt on/ off-ventil innan pumparna kan de nu stoppas även för kortare stopp. Investering på cirka 200 000 kr och en elbesparing på cirka 0,4 GWh/år. – Det tredje exemplet är att vi genom PFE hittat pumpar som kunnat stängas av vid alla fabrikerna. Processen förändras över åren genom olika ombyggnader. Det kan frigöra pumpar utan att någon tidigare noterat detta. Genom riktat arbete kan dessa upptäckas. Exempelvis hittade vi en vakuumpump vid Södra Cell Värö som drog 36 MWh el per år som kunde stängas av, vilket inte kostade något att genomföra.

I VEDGÅRDEN VID

»För att

energieffektiviseringsarbetet ska bli effektivt krävs det att det avsätts tid och resurser. Nilla Dahlin

vid Värö gav en elbesparing på 9,6 GWh/år till en projektkostnad på 26,8 miljoner kronor. – Vid alla tre fabrikerna har man kunnat svarva ner pumphjul för att minska

ETT NYTT FÖRSILERI

RENT VATTEN

UV renar vattnet miljövänligt. Bakteriefritt dricksvatten till miljontals användare.

TYSTA MILJÖER

Sylomer® är ett mångsidigt och flexibelt material som dämpar ljud och vibration effektivt.

elbehovet för att driva runt pumparna. En snabb och billig åtgärd som sparar cirka 1 GWh/år. PFE 1 ledde till en elbesparing på cirka 32 GWh/år. Under PFE 2 har Södra Cell satsat 63,5 miljoner kr. En stor del av denna kostnad kan härledas till större energieffektiviserande projekt med lång avskrivningstid. Detta har minskat elförbrukningen med 44,5 GWh/år. Interna målet var en minskning med 2 procent utifrån 2008 års elförbrukning (24 GWh), så det klarades med råge. – För att energieffektiviseringsarbetet ska bli effektivt krävs det att det avsätts tid och resurser. Denna typ av effektiviseringsprogram sätter press och tvingar organisationen att engagera sig. PFEprogrammet har troligtvis lett till åtgärder som annars inte genomförts, åtminstone inte vid samma tidpunkt. Genom energikartläggningen identifierades många små och stora energiförluster som gick att åtgärda. Södra har en fungerande idéverksamhet som fått många förslag för att minska elenergi efter att PFE infördes.

HÅLLBARA PRODUKTER

Spraytorkning är en teknik som gör det möjligt att skapa nya produkter ur förnyelsebara råvaror.

Vad har varit mest framgångsrikt? – Medvetenheten kring energianvändning har ökat i hela företaget. PFE har också bidragit till att vi fått ett tätare och bättre samarbete mellan bruken inom Södra i energifrågor. Några stora motgångar har man inte mött även om en del teoretiska möjliga lösningar inte fungerat i praktiken. – PFE 2 går mot sitt slut och det var givetvis svårare att hitta förbättringar denna gång då alla lågt hängande frukter redan var plockade. Det var också något svårare att få organisationen med sig och engagera sig i ett nytt omtag. Dahlin säger att koncernledningen prioriterar energibesparing och att koncernen ska bli fossilfri. – Förståelsen i organisationen har varit god och utbildningar har hållits för att öka medvetenheten. Vi har beskrivit vad PFE innebär, att vi får tillbaka energiskatten på 0,5 öre/kWh för elen som vi förbrukar, samtidigt som den största besparingen blir att vi faktiskt blir mer energieffektiva genom de riktade insatserna.

HÅLLBAR PRODUKTION

Tekniska lösningar inom vakuumsystem, energiproduktion och processkontroll minskar miljöbelastningen.

VI FÖRBÄTTRAR MILJÖER SOM PÅVERKAR MÅNGA. Christian Berner levererar avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare inom ett flertal områden och branscher.

CHRISTIAN BERNER AB LEDANDE PARTNER FÖR TEKNISKA LÖSNINGAR

www.christianberner.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

13

AUTOMATION

FO K US

Automation i världsklass Mälardalen är en världsledande automationsregion som samlar ett stort antal stora och små företag med attraktiva automationslösningar. Regionen står för sju procent av världens samlade automationslösningar. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Sedan 2007 arbetar företagsklustret Automation Region med att tillvarata mångfalden och stärka Mälardalens framskjutna position inom automation. Svensk automationsindustri omsätter 50 miljarder, varav drygt 65 procent i Mälardalsregionen med fler än 500 företag. Mälardalen i allmänhet och Västmanland i synnerhet är en av Sveriges främsta exportregioner. Inom Västmanlands län har man även tagit fram en affärsplan där automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa är utpekade styrkeområden för länet. Automation Region, med bas i Västerås, knyter samman leverantörer, användare, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation i världsklass. Det råder ingen tvekan om att automationsindustrin är av stor strategisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft.

Attraherar nästa medarbetargeneration – För att värna om och stärka svenska företags position inom automation krävs ett kraftfullt triple-helixsamarbete där näringsliv, akademi och offentliga aktörer deltar på lika villkor. Vi synliggör den automa-

tionsindustri som finns i Mälardalen och kommunicerar dess betydelse för den svenska exportindustrins framtida konkurrenskraft, säger Karolina Winbo, en av två processledare för Automation Region, som består av ett hundratal medlemsorganisationer. En av automationsindustrins främsta utmaningar är att tillgodose det framtida kompetensbehovet. Företagen befinner sig mitt i ett pågående generationsskifte och det gäller att lyckas attrahera nästa generation till denna spännande bransch. Inom Automation Region arbetar man branschöverskridande mellan de olika områdena processautomation, tillverkningsautomation, fastighetsautomation och smarta elnät. Genom att dra paralleller och applicera erfarenheter från andra branscher på den stundtals relativt trögrörliga och konservativa automationsindustrin. Automation Region har bland annat tagit fram barnboken CAX för

att öka teknikintresset bland barn. De har även medverkat vid utformningen av en YH-utbildning med fokus på automation, och arrangerar även en årligt återkommande rekryteringsmässa för ingenjörer som är nyfikna på branschens karriärmöjligheter.

På väg in i en ny automationsvåg – En av våra viktigaste uppgifter är att synliggöra automationsindustrin för unga, att informera om de karriärmöjligheter vår industri kan erbjuda och vilken kompetens som efterfrågas i framtiden. De senaste tre åren har vi, genom vår samarbetsorganisation ”Jobba i Västerås”, informerat drygt 19 700 ungdomar om karriärmöjligheterna inom bland annat automationsindustrin, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region. – Vi är på väg in i en ny automationsvåg med övergripande utmaningar som berör hela branschen,

nämligen hur vi ska kunna integrera och koordinera all information som finns i de it-system som används i olika produktionsprocesser. Det handlar om att ta vara på alla möjligheter som nya digitala produktionssystem erbjuder. Möjligheter som minskar tidsåtgång, material och energi och ökar produkternas kvalitet och därmed Sveriges konkurrenskraft, säger Mikael Klintberg.

Välkomnar innovationer från andra branscher Automation Region ägnar sig även åt innovationsarbete, med det övergripande syftet att höja branschens innovationsmedvetenhet och att integrera innovationsarbetet i den vardagliga verksamheten. – Vi utvecklar ett mätverktyg i samarbete med Mälardalens Högskola och SICS (Swedish Institute of Computer Science). Verktyget kan användas av såväl chefer som medarbetare och innehåller ett antal övningar som sänker tröskeln till att arbeta på ett innovativt sätt. I samarbete med Olle Dierks Munktell Science Park i Eskilstuna arrangerar vi även en öppen innovationstävling, Mälardalen Open, som öppnar upp automationsbranschen för innovativa idéer från allmänheten och individer från andra branscher, säger Karolina Winbo.

Smart fakta

Karolina Winbo

Mikael Klintberg

I Västmanland löser vi globala utmaningar Vår ambition är hög. 2020 ska Västmanland ha en stark och attraktiv identitet som en innovativ och entreprenöriell region med världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer. Det krävs för att nå vår vision: I Västmanland löser vi globala utmaningar. Vill du veta mer? vastmanland@lansstyrelsen.se

Svensk automationskompetens säkerställer produktivitet, kvalitet och konkurrenskraft inom svensk industri och gör Sverige framgångsrikt, trots vårt höga löneläge.

Ökad efterfrågan på utbildning och service av lyftutrustning Sedan Arbetsmiljöverket skärpte kraven vad gäller service och underhåll av lyftutrustning har efterfrågan på service och utbildning stegvis ökat. Allt fler inser vikten av att utbilda sig inom säker lyfthantering samt ser värdet av ett gediget serviceavtal. – Vi upplever att industriföretag ställer striktare krav vad gäller dokumentering samt manualer i samband med leverans av lyftutrustning. Samtidigt har intresset för kranförarutbildningar växt. Medarbetare som kan hantera utrustningen på ett säkert och korrekt sätt bidrar till att minimera antalet olyckstillbud och är också mer skonsam mot lyftutrustningen, säger Tony Wittgren, marknadsansvarig på ABUS Kransystem. Okulära kontroller innan lyftutrustningen tas i bruk är viktigt för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Kontrollerna bör ske varje gång utrustningen används och kompletteras med fördel med ett serviceavtal. – Var noga med att föra journal över den service som genomförts och var noga med att bevaka utrustningens teoretiska livstidslängd. När den teoretiska livstidslängden uppnåtts bör man genomföra en konditionskontroll som visar om utrustningens beståndsdelar är slitna och behöver servas eller ersättas.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

14

FÖRDJUPN I NG

OLJEDIMFILTER

Tony Landh

Tekniska framsteg skärper kraven på oljedimfilter De oljedimfilter som finns på marknaden är inte alltid dimensionerade för ett heltäckande och långsiktigt skydd mot skadliga partiklar från tillverkningen. Det är därför ofta nödvändigt att regelbundet stanna upp och analysera verksamhetens aktuella oljedimfilterbehov för att undvika obehagliga överraskningar. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Kraven på de oljedimfilter vi använder ökar i takt med att maskinprestandan förbättras och kraven på en god arbetsmiljö skärps. Min erfarenhet är att maskintillverkare sällan är experter på filtreringsteknik. Deras expertkompetens ligger i

allmänhet i den egna processen, som kund bör man därför vara uppmärksam på att det filter som levereras tillsammans med maskinen verkligen lever upp till verksamhetens krav, säger Robert Andersson, produktionstekniker och projektledare för maskininvesteringar på Scania i Södertälje.

Anlita filterexpertis Han rekommenderar därför industriföretag att anlita intern eller extern expertkompetens när det är dags att utrusta industrilokalerna med filterteknik. Filterexperten ska kunna välja rätt filter utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv som tar hänsyn till totalekonomin. Säkerställ att ni har koll på filterutrustningens serviceintervaller och välj filter utifrån ett långsiktigt perspektiv. Företag som regelmässigt väljer det billigaste alternativet kan få en långsiktigt dyrare kalkyl än ett företag som inkluderar drifts- och underhållskostnader i kalkylen.

» Välj filter

utifrån ett långsiktigt perspektiv.

– För oss och många andra tillverkande företag är filter av rätt dimension en viktig förutsättning för en effektiv tillverkningsprocess. En feldimensionerad filterenhet riskerar att leda till omotiverat höga servicekostnader och, inte minst, kostsamma driftuppehåll som kan fördröja hela produktionskedjan, säger Robert Andersson.

Mikroskopiska oljepartiklar vanligare – Många tror nog inte att det kan skilja så mycket från ett oljedimfilter till ett annat. Utvecklingen i tillverkningsindustrin på senare år gör dock att funktionsskillnaden mellan olika

typer av filterutrustning är stor, säger Tony Landh, vd på processfilterföretaget Absolent. – Kanske var situationen annorlunda förr. Oljedimman som bildades i dåtidens maskinpark bestod i huvudsak av relativt stora droppar, med en storlek över 1 µm. I dag har tillverkningstempot och prestandan skruvats upp. Höga pumptryck på över 80 bar kombinerat med höga spindelhastigheter skapar en dimma med mikroskopiska oljepartiklar, oljerök. Vi träffar ofta på maskiner där 80 procent av föroreningen består av partiklar under 1 µm, det är partiklar i storlek som virus, säger Tony Landh.

Vad är den garanterade filtreringseffektiviteten för den partikelstorlek som just denna maskin har? En annan viktig garanti är att luftflödet är rätt under hela driftstiden, annars läcker föroreningen ut ur maskinen. Dessa två garantier i kombination med en tredje garanti för hur länge filterenheten klarar drift utan servicestopp, ger företaget full kontroll på totalkostnaden. Man kan även se till att företagets medarbetare utbildas i filterkunskap för att på så sätt bli mer medvetna och krävande kunder, säger Tony Landh.

Betydande skillnader mellan olika oljedimfilter – Ett tips till industriföretag som står i begrepp att köpa in filterutrustning är att göra en noggrann undersökning av föroreningen från maskinen. Vid upphandling bör framför allt tre funktionsgarantier efterfrågas.

Avancerad och högteknologisk tillverkningsindustri genererar ofta mikropartiklar som kan vara svåra att avlägsna utan ett industrifilter som är exakt dimensionerat för just den typen av partiklar.

Smart fakta


VI ARBETAR FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING COWI utvecklar lösningar för att stödja företag i deras strävan mot en mer lönsam och grön framtid. Allt från tidiga utredningar till totalansvar – från början till slut. COWI erbjuder specialisttjänster inom bland annat processindustri, bioenergi, skogsindustri och kraftvärme. Läs mer på www.cowi.se

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

16

P ROFILINTER V J U

ULF HELLES

Vi måste automatisera mera Det är nödvändigt för svensk industri att automatisera mer om vi ska behålla vår konkurrenskraft och kunna ha kvar företag och jobb i Sverige. Vi måste också få fler ungdomar att välja tekniska yrken. Det menar Ulf Helles, vd för Aventics, före detta Bosch Rexroth Pneumatik AB. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO ANJA CALLIUS

Vi träffar Ulf Helles på bolagets kontor i Älvsjö. Han berättar att Rexroth Pneumatik AB nu är inne i ett spännande skede eftersom Bosch nyligen sålt pneumatikdivision till investeringsbolaget Triton. Det nya företaget får namnet Aventics, har 2 200 medarbetare med försäljningskontor över hela världen och fabriker i Tyskland, Ungern, Frankrike, Kina och USA. – I Sverige är vi ett säljbolag med 45 medarbetare och vi har en utvecklingsavdelning för applikationer i lastbilar. Vi utvecklar och tillverkar pneumatikkomponenter och system och vi gör allting själva. Vi jobbar främst med industripneumatik. Ulf Helles sitter också i styrelsen för Svenska Automationsgruppen som aktivt bidragit till mässan Elmia Automation som är renodlat fokuserad på industriautomation. Svenska Automationsgruppen har också tagit initiativ till tankesmedjan AutomaTHINK med representanter från bland andra Svensk Industriförening, Elmia, Fordonskomponentgruppen med flera. – Det vi vill inom Svenska Automationsgruppen och AutomaTHINK är att se till att industrin blir kvar i Sverige, både de som tillverkar prylar och de som stöder industrin som underleverantörer, maskinbyggare

» Vi är duktiga men

det finns mycket kvar att göra. och systemintegratörer. Ett krav vi ställer är att vi behöver en svensk industriminister. I dag talas det mycket om exempelvis tjänstesektorn. Vi vill skifta fokus och sätta svensk industri högst upp på agendan.

Hur utvecklas svensk produktivitet? – Vi är duktiga men det finns mycket kvar att göra. Tillsammans med Svensk Industriförening gjorde vi en enkät förra året där vi frågade hur mycket man automatiserade och hur mycket man ville investera mer i automatisering. De flesta vill satsa mer för att de inser att det är en konkurrensfördel. Är automatisering ett alternativ till utflyttning? – Absolut, det finns det en mängd kostnader och risker vid en utflyttning. Med automatisering kommer ofta mer kvalificerade jobb. Vi ska ha folk som programmerar och folk

som underhåller och servar robotar och automatiserade system plus att vi har företag som levererar automationssystem och maskiner. Det skapar också jobb här hemma och vi har många duktiga maskinbyggare. Nej, vi behöver inte flytta ut.Hur mår underleverantörerna? – Jag tror att de mår bra även om de är pressade av bilindustrin. Det finns fortfarande många underleverantörer i landet. Vi märker att företag som Volvo vill ha underleverantörer hyfsat nära. När en billina stannar på grund av brist på delar, antingen till själva linan eller komponenter till produktionen, kostar det stora pengar. Trots krisen i Saab och andra kriser har företagen i Gnosjö klarat sig bra och många av dem är leverantörer till svensk industri. Svensk tillverkning utvecklas ständigt. Det är till exempel jätteroligt att Husqvarna nu investerar i en produktionsanläggning för motorsågskedjor som ska ligga i Huskvarna. – Scania och Volvo lastvagnar har lyckats otroligt bra och säljer bilar över hela världen. De har investerat i moderna produktionsanläggningar. Båda är stora kunder till oss. Det är trist allt som hänt med Saab även om de börjat producera igen i liten skala. Samtidigt har vi ju mycket annan industri som är viktig, som sågverk och papper.

JTI- Just Torque JTI- Just it!Torque it! Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktygkraftverktyg Powertools Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet • Hydraulik frånTryckluft Powertools från Powertools JTI- Just Torque JTI- Just it!Torque it! Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet

Innovativa verktyg för industrin en nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och extremt robust men samtidigt extremtför robust Vi JTI på är Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen digförenklad att hitta för de din bästa kraftverktygen din ger effektivitet, kraft & precision hydrauliskFinns momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för eninte demonstration Besök oss anpassar för en demonstration verksamhet. det inteverksamhet. som standard, Finns anpassar det som vi våra standard, verktyg efter vi våra verktyg efter dina – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tarför fram att även helt du skall unika fåverktyg maximal för att även du skall få maximal på behov Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter A36:38. att visa Vi kommer att visa effektivitet din verkstad.verktyg, effektivitet din verkstad. Torc-Up isegdragande Torc-Up SLisegdragande gängoch balansarmar verktyg, SLsamt gäng- och balansarmar samt

Fujis, om Fiams våraärSweden egenutvecklade Fujis, Fiams kvalitetstryckluftsmaskiner. våraäregenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Oavsett ditt och behov Oavsett inom industriell om ditt och behov produktion inom eller industriell tungt underhåll produktion eller tungt underhåll Powertools AB Kvartsgatan 10JTI Tel: 0171 - 663 000Vänd powertools@powertools.se JTIviärverktygen en nyutvecklad och förenklad en nyutvecklad men och förenklad extremt robust men extremtom robust har du saknat. har Vänd viärverktygen dig till oss dusamtidigt saknat. för diskussioner dig om till hydraulosssamtidigt för diskussioner hydraul749 40 Enköping Fax: 0171 - 393 16 www.powertools.se hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. föratt enspara demonstration osskunder. föratt enspara demonstration verktyg eller tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för tid viBesök åt brinner våra för tid åt våra kunder. på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38.Mässan, Vi kommer monter ävenA36:38. att visa Vi kommer även att visa


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

17

ULF HELLES

PRO FILINT ERV JU HALLÅ DÄR...

» För oss är hela industrin

och dess överlevnad intressant.

...Lina Kåvestam, projektchef Elmia Automation .

■ Hur går det med Elmia Auto-

mation?

Hur är det med träbranschens automatisering? – Sågverken har riktigt avancerad automatisering och har kommit väldigt långt med att modernisera sina anläggningar. Möbel- och övrig träindustri kan bli mycket bättre. Generellt finns det väldigt mycket att förbättra inom automation i alla tillverkande branscher. Ulf Helles säger att livsmedelsföretagen med sina höga krav är med och driver utvecklingen inom automation. – Ett roligt exempel är Ecolean som startats av Gad Rausing. En av våra mest spännande kunder som växer. Vi har varit med från början och utvecklat prototyper till förpackningsmaskiner, och har en specialistavdelning i Sverige som jobbar med sådant. Denna nya förpackningstyp är väldigt smart, har låg vikt och är biologiskt nedbrytningsbar. Att fylla mjuka påsar med vätska är rätt knepigt. Det är mycket pneumatik i deras maskiner, vilket är jättehäftigt.Han konstaterar att pneumatik används i all tillverkningsindustri även i enkla applikationer som att lyfta saker. – För oss är hela industrin och dess överlevnad intressant. Jag brinner för svensk industri och det är därför jag är med i de olika

branschgrupperna. Återväxten är ytterligare en grej jag gärna talar om. Vi behöver få in nytt folk i industrin. Vi vill ha både civil- och högskoleingenjörer med automationsinriktning. Visst kommer det ut en del men de är alldeles för få. Det gäller hela industrin överlag, den anses inte vara tillräckligt sexig. Vi saknar ett stort antal ingenjörer. Det är också ett skäl bakom en del av utflyttningen. Därför är det mycket viktigt att göra industrin mer lockande. Vår industri är väldigt viktig för Sverige och politikerna borde tala mer om den.

Smart fakta Befattning: Vd för Aventics, före detta Bosch Rexroth Pneumatik AB Utbildning: Maskiningenjör Familj: Fru och två barn Bor: Södermalm i Stockholm Uppdrag: Ledamot i styrelsen för Svenska Automationsgruppen och i tankesmedjan AutomaThink 2014 Brinner för: Svensk tillverkningsindustri

– Det går bra. Mässan är fullbokad och är större än förra gången. I år har vi 25 procent mer yta än 2012. Elmia Automation ska gå vartannat år och genomförs nu för andra gången den 6-9 maj. Premiären var 2012. Mässsan arrangeras i samarbete med Svenska Automationsgruppen. – Den här mässan är starkt fokuserad på automation och våra utställare består främst av robot- och komponentleverantörer samt systemintegratörer. Lina Kåvestam säger att produktionsteknik och automation drar till sig stort intresse. – Alla företag som tillverkar något behöver arbeta med automation. I dag köper tillverkande företag i allt större grad en hel produktionslösning. Därför finns det mycket att lära mellan olika branscher. Till exempel har trä- och möbelindustrin en lång resa kvar. Vår styrka är att vi är fokuserade på automation och våra besökare vill veta att de får vad de söker och att vi har en bra spridning på utställare. – Vi kommer också visa upp mycket som är igång. Besökarna vill få en upplevelse och se hur automationssystem praktiskt fungerar. Vi kommer också ha ett seminarieprogram, bland annat med medverkan från Robotdalen, säger Lina Kåvestam.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

18

FRAMTID

GRÖN KEMI HALLÅ DÄR...

...Markus Hällström, vd på Koteko.

■ Kraven på integrerad säker-

het i produktionsanläggningar har höjts på senare år. Vad kan industriföretag göra för att ytterligare öka säkerheten i sina anläggningar?

Det finns flera spännande samarbeten mellan den traditionella kemiska industrin och skogsindustrin. Och fler är på gång.

Framtidens råvaror finns i skogen Svenska kemiföretag har en unik möjlighet att bli världsledande inom grön kemi som handlar om att öka inslaget av förnybara råvaror i produkter. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

En stor utmaning för raffinaderier och den petrokemiska industrin är relaterad till fossila råvaror som fortfarande är dominerande. Här finns ett stort tryck från flera håll att minska beroendet till råvaror med fossilt ursprung. Detta av flera skäl. Dels av miljömässiga skäl där minskade utsläpp av växthusgaser kanske är den enskilt viktigaste drivkraften. Exempel på politiska mål är en fossilfri fordonsflotta år 2030, vilket regeringen angett som ett viktigt delmål för att nå ett klimatneutralt samhälle 2050. Dels handlar det om en långsiktig omställning från råvaror och energikällor av fossilt ursprung till förnybara helt enkelt på grund av att det fossila är ändligt. man från ord och politiska mål till verklighet? Här behövs samarbeten långt över traditionella gränser och nya konstellationer. – Området grön kemi handlar om att ställa om och hitta alternativ till fossila råvaror som till exempel olja. Här har Sverige och i synnerhet Västsverige, som är landets ledande centrum för kemisk industri, påbörjat arbetet med omställningen, säger Anna Berggren, specialist på processteknik på teknikkonsultföretaget COWI. Mycket tyder på att regionen kommer att spela en viktig roll inom grön kemi. På västkusten finns nämligen det så kallade Kemiindustriklustret. Här samverkar näringsliv, akademisk forskning och samhällsaktörer. Grundsyftet med detta samarbete är att stötta och stärka utvecklingen av den västsvenska kemiindustrin och andra branscher med koppling till industrin. MEN HUR GÅR

med högt ställda mål och visioner samt akademiska institutioner som tillsammans utgör precis den kritiska massa som behövs för att kunna driva en omställning som ger genomslag nationellt och långt utanför landets gränser. – Att detta samarbete har en geografisk tyngdpunkt i Västsverige har naturliga förklaringar i att en stor del av Sveriges produktion av drivmedel och kemiska produkter är geografiskt lokaliserad här, säger Anna Berggren. Business Region Göteborg är värdorganisation för Kemiindustriklustret. Bland medlemmarna återfinns en rad ledande företag inom kemi, återvinning, energidistribution och skog. Bland annat AGA, AkzoNobel, Borealis, Perstorp, Preem, Renova, COWI AB, Swedegas samt Södra. Även engagemanget från det offentliga är stort. Kommunerna i bland annat Lysekil och Stenungsund samt Västra Götalandsregionen är djupt involverade. forskningsfronten samverkar man med bland annat Chalmers Tekniska Högskola. Kemiindustriklustret samverkar även med aktörer utanför klustret samt andra kluster i Sverige och Europa. Området grön kemi skapar många nya former för samverkan. – I Kemiindustriklustret pågår en rad spännande samarbeten mellan näringsliv, akademisk forskning och samhällsaktörer, konstaterar Anna Berggren. Klustret skapar mötesplatser och dialog samt gemensamma utvecklingsprojekt. Inom ramen för Kemiindustriklustret drivs till exempel projektet ”Samverkan för Hållbar Kemi” som fem stora kemiföretag i Stenungsund ställt sig bakom. Det är ett treårigt projekt som finansieras av EU via Regionala utvecklingsfonden. – Målet är att Västsverige år 2030 ska vara ett nav för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Verksamheten ska vara baserad till stor del på förnybara råvaror och energi, säger Anna Berggren. PÅ AKADEMI- OCH

man från branschen har flera utvecklingsprojekt både i nya och befintliga produk-

HON BERÄTTAR ATT

regionen är att det här finns många och stora företag DET SOM TALAR FÖR

»Grön kemi

handlar om att ställa om och hitta alternativ till fossila råvaror. Här finns potential för flera win-winsituationer. Anna Berggren

tionsanläggningar i Stenungsund och Göteborg för att öka bioråvaran i produkterna. – Det gäller egentligen alla produkter som i dag har ingredienser med fossilt ursprung. En av visionerna med ”Samverkan för Hållbar Kemi” är att till exempel i alger, vegetabiliska oljor och träråvara kunna hitta ersättningsråvaror till exempelvis fossil olja. Inte minst det senare är ett intressant spår. Den traditionella skogsindustrin genomgår en intressant omställning. En minskande efterfrågan på pappersprodukter gör att man söker nya vägar för avsättning för skogens värdefulla produkter. Sverige har haft och har fortfarande en mycket stor råvarubas i form av skogen. Faktum är att det svenska skogsbeståndet, tack vare en målmedveten återplantering som pågått i decennier inom ramen för skogsbruket, aldrig varit så stort som det är i dag. DET FINNS EN STOR potential i att öka det så kallade uttaget från de svenska skogarna utan att påverka balansen i naturen. – Det är viktigt att den utvecklingen går framåt då det finns mycket att vinna på detta. Både från petrokemiska industrin där man vill minska beroende från fossil råvara och skogsindustrin som söker fler ben att stå på. Här finns potential för flera win-win-situationer, säger Anna Berggren. Nämnda samarbeten visar tydligt att

en omställning mot ökad användning av bioråvara kräver breda samarbeten för att de ska lyckas. Det handlar även om att säkra regionens och landets konkurrenskraft på lång sikt. – Det rör sig om globala verksamheter och då är det viktigt att kompetensen om förnybara råvaror utvecklas och blir kvar inom landet. I förlängningen handlar det även om arbetstillfällen då dessa industrier är stora arbetsgivare i regionalt perspektiv. – Ja, att fortsätta ha effektiva produktionsanläggningar som klarar global konkurrens är även ett sätt för företagen att ha kvar sina verksamheter i regionen. FÖRETAGEN TILLVERKAR produkter som hela tiden utvecklas, men samtidigt är extremt marknadsanpassade. – Det handlar alltså om att fortsätta att producera samma slags produkter, men med ökande inslag av biobaserade råvaror. Här är biodiesel och en rad viktiga baskemikalier bara några exempel. Plastråvara är ett annat område där efterfrågan kommer att vara fortsatt stor globalt sett. Plaster återfinns i alltifrån förpackningar, byggnader, möbler och tyger till bilinredningar och spelar alla en oerhört viktig roll i vår vardag. – Behovet av plaster kommer att finnas kvar, vilket i sig visar på vikten av dessa samarbeten. Hon tror att företagen i Kemiindustriklustret ligger bra till internationellt sett. Kompentensen finns liksom närheten till förnybar råvara från exempelvis skogen. – Förutsättningarna finns för att ta en unik position inom detta område, avslutar Anna Berggren.

Smart fakta Grön kemi handlar om att ställa om produktionen samt hitta och använda förnybara råvaror i stället för fossila, som den ändliga oljan. Allt för att minska miljöbelastningen.

– Den enskilt viktigaste åtgärden är att jobba med attityder gällande säkerhet från ledning till produktionspersonal. Säkerhetsnivån kan höjas ytterligare genom att konsekvent arbeta med att förändra attityder till det dagliga säkerhetsarbetet.

■ Energibesparingar med ny

och bättre teknik. Hur kan man åstadkomma det? – Givetvis genom att använda ny och energieffektiv teknik, men även genom att se över hur processerna styrs gällande tryck, flöden, värme och kyla. Man kan åstadkomma relativt stora energibesparingar även genom att justera befintlig tillverkningsutrustning. Övervaka samt registrera aktuellt effektbehov på utrustningen. Det ger en helhetsbild av var insatserna ger bäst avkastning.

■ En ökad automationsgrad är

en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Har du några tips till industriföretag som vill öka sin automationsgrad? – Se regelbundet över styrsätt och regleringar av maskiner samt processer. Det finns ofta kostnadseffektiva lösningar som enbart innefattar justeringar i befintliga styrsystem. Man ska se varje underhållsåtgärd som en chans att förbättra automationsgraden på maskindelen.

Materialforskning Hur material är sammansatta, hur de kan användas och omformas har haft en avgörande betydelse för industrin genom tiderna. Ny teknologi vittnar att om man blandar nanopartiklar i ytskiktet så håller det tre gånger längre. Om två år kan metoden användas praktiskt i flygmotorer. En forskargrupp vid Högskolan i Väst i Trollhättan har visat att ytskiktets livslängd kan trefaldigas med hjälp av nanopartiklar. Källa: Ny teknik


WWW.SECOTOOLS.COM/SV/SE-SWEDEN/KONTAKTA-OSS/ SECO_Image_1_2014_banor.indd 1

2014-03-25 18:14:35


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

20

P ERS PEKTI V

ARBETSMILJÖ

Fysiskt bra men psykosocialt sämre Arbetsmiljön i svensk industri är generellt bra. Man har kommit långt menar branschorganisationen Teknikföretagen. Fackförbundet Unionen delar dock inte helt den bilden och pekar på ett hårt tempo och slimmade arbetsplatser.

»Ska man

attrahera ungdomar måste vi göra arbetsplatserna attraktiva.

TEXT FREDRIK DHEJNE

– Generellt är arbetsmiljön bra hos våra medlemsföretag. Arbetsmiljön har blivit en produktions- och konkurrensfaktor. Ska svenska företag överleva måste de jobba smartare och ha en effektiv produktion, vilket påverkar arbetsmiljön positivt. Konstruktörerna av produkter måste i dag både tänka på att konstruera sina produkter så att de dels går att tillverka effektivt och enkelt, dels att de också är lätta att använda och underhålla. När dessa aspekter lyfts fram tydligare bidrar de till bättre arbetsmiljö. Design och konstruktion är därför också viktiga inslag i att arbetsmiljöarbetet, säger Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig hos Teknikföretagen. arbetsmiljöfrågorna måste in i grundutbildningen av ingenjörer, arkitekter och andra yrkesgrupper. – Inte minst gäller detta utvecklarna av it-system. Vi har alldeles för många it-system med dålig eller usel användarvänlighet. Här har vi har en stor utmaning på tjänstemannasidan. HAN TYCKER ATT

Johan Skattner

att förbättra är stress och belastning, chefs- och ledarskapsfrågor samt trivsel och socialt klimat. Intresset för den fysiska arbetsmiljön har för första gången sedan mätningarna startade ökat kraftigt. Skyddsombuden tycker även att det systematiska arbetsmiljöarbetet tappar i kvalitet jämfört med tidigare år. – Att den fysiska arbetsmiljön åter blivit viktig kan ha att göra med trenden mot kontorslandskap och flexkontor. Viktigt vid övergång till andra kontorsformer är att det alltid måste genomföras rejäla riskbedömningar samt att processen är öppen och bjuder in de anställda till delaktighet. tittat på itstressen som är mycket påtaglig. – Det är långt mellan skyddsombuden och it-cheferna och deras leverantörer och det finns en viss uppgivenhet hos våra skyddsombud. Man borde ha användarvänlighet med i upphandlingarna. Den största utmaningen hon ser är hur företag och fack ska hantera de hårt slimmade arbetsorganisationerna. Johan Skattner är marknadschef vid Gigant Arbetsplats AB som levererar arbetsmiljöutrustning till industrin. – Vi börjar se bättre industriarbetsplatser och tror att utvecklingen kommer accelerera. Ska man attrahera ungdomar måste vi göra arbetsplatserna attraktiva. Ungdomar ställer nya krav, vill ha lågt buller, ljusa lokaler och arbeta med ergonomiska hjälpmedel. Vi tycker att företagen har fokus på arbetsmiljön, speciellt i de stora företagen. Jag upplever också ett starkt säkerhetstänk. UNIONEN HAR OCKSÅ

Men it-tekniken kan även utnyttjas för att förbättra arbetsmiljön. Vi har deltagit i utvecklingen av en APP för riskbedömning för servicetekniker av pumpar. Med appen kan teknikerna på en mobil/datorplatta bedöma vilka risker det kan medföra att serva en pump. Det kan gälla utsläpp av gas eller frätande eller heta vätskor. Den här tekniken kan säkert vidgas till andra branscher och teknikområden där service och underhåll innebär risker för personalen, till exempel eloch vindkraftsmontörer, skogsröjning eller vid arbete på höga höjder. andra branscher tycker Björn Hammar att verkstadsindustrin lyckats bra med rutiner kring arbetsmiljö och att jobba systematiskt. – Träindustrin är sämre på att skydda medarbetare mot invalidiseI JÄMFÖRELSE MED

rande skador. Men även där har det skett ett lyft på senare år, bland annat med Maskinkörkortet. Ett stort problem i flera branscher är fordon. 40-50 procent av dödsolyckor i arbetslivet är relaterat till fordon. Här sker dock en teknisk utveckling med sensorer, bättre utbildning av truckförare etcetera. Martine Syrjänen Stålberg är arbetsmiljöspecialist hos Unionen. Hon har inte samma optimistiska bild som Björn Hammar. – Något har hänt. Det är så högt tempo nu och organisationerna är så slimmade och vi ser att sjukskrivningarna ökar. UNIONENS ARBETSMILJÖBAROMETER, där man varje år frågar skyddsombud om arbetsmiljön, visar att de tre frågor som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna

Robotlösningar och analys effektiviserar industrin Robotlösningar kan ofta bidra med en avsevärd effektivisering av befintliga tillverkningsprocesser. Genom att eliminera tunga och resurskrävande arbetsuppgifter kan medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. – Mitt tips till industriföretag i behov av att rationalisera sina produktionsprocesser är att ta kontakt med ett företag som har lång erfarenhet av att initiera och leda effektiviseringsarbete i nära samverkan med kunden, säger Roger Käll, marknadschef på PV Systems. Han rekommenderar företag att inleda med en egen analys av effektiviseringsbehovet. Specificera konkreta mål och var tydliga med vad ni vill uppnå när det är dags att koppla in extern expertis. – Ett exempel på ett konkret mål kan vara att man vill kunna tillverka en specifik detalj på en viss tid eller minska personalstyrkan med ett visst antal personer. Just robotlösningar kommer starkt i framtiden. De har på senare år ökat i efterfrågan i takt med att priserna sänkts, vilket gjort tekniken mer lättillgänglig, även för mindre företag, säger Roger Käll.

kunder tjänar pengar på att minimera antalet driftstopp i sin produktion och vi vet att vi levererar en hållbar lösning. Hållbar för såväl maskin som människa och miljö. Vi satsar på kvalitet. Det lönar sig alltid i längden.


www.turck.se

TURCK – BANBRYTANDE INOM INDUSTRIAUTOMATION

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

TURCK GRUPPEN TURCK är en världsomspännande grupp inom området industriautomation. Vårt globala nätverk spänner över 27 dotterbolag med ytterligare 60 distributörer och agenter i världen. Med våra 3350 anställda utvecklar och tillverkar vi produkter och lösningar inom områdena sensorer, anslutningsteknik, interface, fältbussteknik, HMI och RFID. TURCK SWEDEN OFFICE EA Rosengrensgata 32 42131 Västra Frölunda Tel: +46 10 447 16 00 Fax: +46 10 447 16 20 E-mail: sweden@turck.com Internet www.turck.se

T0269-0314_SE_176x124+3mm_Image.indd 1

HYR DINA ARBETSKLÄDER Vill du ha mer kontroll och stora valmöjligheter? Snacka med oss! Vi hjälper dig med rätt plagg, tvätt och leverans av arbetskläder. Allt med vår hyrservice.

www.cws-boco.se

21.3.2014 09:52:56

mOBILIty HAS ALREAdy cHANGEd yOUR LIFE. NOw It wILL cHANGE yOUR BUSINESS. Mobility has the power to transform the way your business operates, connecting workforce, suppliers and customers in new ways. And IFS’ long-term experience in ERP and industrial manufacturing makes us the perfect partner when you want to extend mobility throughout your business, quickly, simply and effectively.

FOR AGILE BUSINESS

mOBILIty.IFSwORLd.cOm


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

22

E XPERTPA NEL

Konkurrenskraft och tekniklösningar Här svarar fyra experter på frågor om gruvprojekt, effektiv produktutveckling, administrativa system som ökar produktivitet och framtidens fabriker. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Åke Persson

Johan Söderberg

Mattias Jönegren

Henrik Wikberg

Marknadsansvarig gruvor, Midroc Electro AB

Försäljningschef mekaniklösningar, Autodesk

Hogia Industrial Systems AB

Försäljnings- och marknadschef, Beckhoff

Vad händer i dag inom affärsområde gruvor? – Huvuddelen av alla aktiva gruvor, i ett globalt perspektiv, producerar malm från öppna dagbrott som i många fall börjar bli orimligt djupa och kostsamma. För att komma åt resterande del av malmkroppen måste man gräva sig ned under.

Hur står sig Sverige i aspekten innovation? – Jag reser mycket i jobbet och träffar kunder i Sverige, Finland och kollegor från övriga Europa och USA. Jag slås av att vi har en mycket innovativ industri även om mycket av vår befintliga export bygger på relativt gamla innovationer.

Vad skiljer ett gruvprojekt under jord jämfört med vanliga industriprojekt? – Som exempel, den nya nivån KUJ1365 hos LKAB i Kiruna ligger drygt 600 meter under havets yta. Logistik för personal och materiel är komplex. Att hitta bra uppställningsplatser i trånga gruvgångar med passerande trafik kräver hög samarbetsvilja mellan alla som är verksamma i gruvan. Lösningsorienterat positivt tänkande, vi-känsla är ett måste.

Hur kan svenska tillverkande företag bli mer konkurrenskraftiga? – Ur vårt perspektiv som mjukvaruföretag för konstruktion, design och tillverkning handlar det om att förse våra kunder med kostnadseffektiva verktyg och kunskap för att öka kvalitet och produktivitet. Att korta ned tider från idé till produkt. Det är tufft att vara ett tillverkande företag på en global marknad där man både har konkurrens i form av illegala kopior och produktion i låglöneländer. Därför gäller det att hela tiden se till så att dessa konkurrenter ligger på betryggande avstånd bakom.

Vilka tekniklösningar finns det i en gruva under jord? – I KUJ1365 fylls malm i schakt från brytnivån, tappas på tåg, transporteras, töms till kross och förs upp till markytan. För styrning används en vanlig processtyrning för industri, en tågstyrning som används på vårt järnvägsnät samt ett kamerasystem för bevakning. Dessa tre system integreras i ett gemensamt system. I kontrollrummet ovan mark sköter operatörer den dagliga driften, man strävar efter att minimera personal under jord. Vad är gruvkundernas behov i framtiden? – Ofta har de själva tunna organisationer, gruvorna ligger avigt till på svårtillgängliga platser. Erbjud så mycket samordning och integrering av system och funktioner som möjligt. För kunden minskar samordningsrisken ju mer funktionalitet det ligger i ett kontrakt.

Rent konkret hur kan det ta sig i uttryck? – Jag tror att det handlar mycket om att utnyttja kraften och potentialen i de moderna datastöd som finns. Det vill säga långt mer än bara traditionell 2D och 3D CAD. Kärnan här är att tillverkande företag behöver bli bättre på att ta ett större grepp på utvecklingsprocessen. Hur kan man snabba på en utvecklingsprocess? – Personligen tror jag mycket på digitala prototyper där även de första enkla skisserna kan vara digitala tack vare intuitiva och lätta applikationer. I dessa digitala prototyper simuleras inte bara design, funktion och hållfasthet, utan även hela produktionsprocessen.

Har industriföretag särskilda behov när det kommer till administrativt stöd? – Ja, på sätt och vis. Dels handlar det om att ha en effektiv tidrapportering och stöd för kollektivavtal och dels ställs även stora krav på HR-funktionalitet. Det senare handlar bland annat om att hantera utbildningsinsatser och kompetensutveckling för medarbetare som krävs för att få rätt person på rätt plats i en konkurrensutsatt bransch. ISO-certifierade företag behöver stöd för att stödja löpande certifieringsprocesser för anställda. Vilka andra fördelar kan ett bra it-stöd inom dessa områden ge? – Ett bra HR-system är användbart till exempel för att hålla reda på rehabiliteringsinsatser vid arbetsskador. Överhuvudtaget har chefer i olika led med personalansvar nytta av historiken i ett HR-system. Inte minst för att arbeta proaktivt med kompetensutveckling. Hur viktigt är tidrapporteringen? – Att hålla koll på kostnader är a och o i ett tillverkande företag. Därför är enkel, effektiv och korrekt tidrapportering inte bara viktigt för att den anställde ska få ut rätt lön. Det handlar lika mycket om att avlasta företagets administration, men framförallt att kunna följa upp vad produkterna kostar att tillverka i form av tid. Så hur ska man tänka? – Se till att ha ett system som kan hantera avvikelser, minimerar dubbelarbete och förenklar arbetet för chefer, administration och övriga anställda. Allt från förenklad rapportframtagning till bra stöd för reseräkning, körjournaler och tid för övriga anställda.

Koteko – specialister på helhetsåtagande inom automation Koteko erbjuder kompletta systemleveranser och ingenjörstjänster med fokus på processautomation. Vi genomför också energibesparande åtgärder och har rätt kompetens för att konstruera lösningar som kombinerar hög prestanda med en minst lika hög integrerad maskinsäkerhet. – Vi har tjugo års erfarenhet av helhetstänkande kombinerat med ett gediget processkunnande. Vi åtar oss totalåtagande som inkluderar drifter, styrsystem, elinstallation, mekanik, hydraulik och pneumatik. En viktig roll för oss är att agera lyhörd speaking partner för våra kunder från start till mål, vi finns där hela vägen och leder processen i hamn. Merparten av våra kunder återkommer, genom åren har vi byggt ett flertal långsiktiga kundrelationer, ett kvitto på att det finns en efterfrågan på vår specialistkompetens, säger Markus Hällström, vice vd på Koteko.

Levererar helhet med kunskap och samverkan Koteko genomför uppgraderingar, prestandahöjningar eller flytt av befintliga maskiner samt implementering av nya maskiner och processavsnitt. Kunderna finns bland annat inom metall- och verkstadsindustrin, energi- och värmeproduktion, vatten- och reningsverk och gruvnäringen, Ingenjörstjänsterna består av allt från avancerad valsspaltsreglering till komponentutbyten. Kotekos kunder slipper samordna en mängd leverantörer och kan lätt överblicka även komplexa projekt, såväl nyinstallation som ombyggnad och modernisering av befintliga system. – Vi levererar inte bara teknik, vi levererar en helhet bestående av kunskap, samverkan och ansvarstagande samt en gedigen förståelse för våra kunders verksamhet och förutsättningar, säger Markus Hällström.

Vad är ”Industry 4.0”? – Industry 4.0 är nästa stora industrirevolution och den är initierad av den tyska regeringen. Målet är den ultimata fabriken med integrerade stödprocesser, en fabrik som karaktäriseras av resurseffektivitet, adaptivitet, ergonomi och med sammanknytning till övriga processer i företaget. Den första industriella revolutionen startades i Storbritannien på 1700-talet och vände upp och ner på hur och var tillverkning genomfördes. Den andra revolutionen startades i början av 1900-talet av Henry Fords löpande band-princip. Den tredje var införandet av datorer och automatiserad produktion i fabrikerna på 1970-talet. Varför? – Det handlar om möjligheter till flexibel, anpassningsbar och kvalitetssäkrad massproduktion. Genom att koppla samman maskiner, överordnade system och andra processer längs produktens värdekedja skapas stora fördelar. Detta medför konkurrensmöjligheter mot låglöneländerna. Vilka möjligheter för med sig? – Till exempel maskiner som förutsäger fel och automatiskt initierar underhållsprocesser eller själv-organiserande logistik som reagerar på oväntade händelser i produktionen. Produktionssystem som erbjuder öppen teknik och standardiserad kommunikation är en förutsättning. Hur långt fram i tiden ligger det? – I viss utsträckning finns redan fabriker som uppfyller majoriteten av de funktioner som beskrivs ovan. Men de är väldig få och även där finns det mer att göra. De kommande åren kommer allt fler fabriker stoltsera med Industry 4.0 standard. ANNONS

Markus Hällström, vice vd på Koteko


AluFlex

– automationsspecialisten med ett gediget register av beprövade lösningar Aluflex är specialister på kompletta automationslösningar och har 25 års erfarenhet av att kombinera innovativa och be-prövade lösningar som hjälper industriföretag att rationalisera produktionsprocessen och därigenom vässa sin konkurrenskraft. Aluflex omvandlar kundernas idéer till färdiga lösningar och använder sig av sin omfattande erfarenhet när de utvecklar kundspecifika automationslösningar.

– Vi är övertygade om värdet i att ha ett välsorterat lager med ett brett produktsortiment, med bland annat aluminiumprofiler, linjärkomponenter, bandtransportörer och palettbanor mm. Det gör att vi kan erbjuda snabba och säkra leveranser. Vår primära målgrupp är maskinbyggare i behov av konkurrenskraftiga automationslösningar, säger Fredrik Jönsson.

– Vi finns vid kundens sida från idé till leverans. All konstruktion, bearbetning och montage görs under samma tak. Eftersom vi erbjuder hela kedjan från konstruktion till leverans agerar vi självklart bollplank i samband med konstruktions- och tillverkningsprocessen. Det gör bland annat att vi kan säkerställa en kostnadseffektiv process, säger Aluflex vd Fredrik Jönsson. Aluflex är en snabbfotad och nytänkande automationsexpert som ofta bidrar med idéer och förslag som kan bidra till en avsevärd effektivisering av processen från konstruktion till färdig automationslösning.

www.aluflex.se

Den 31 mars, 2014 byter Rexroth Pneumatik AB namn till Aventics AB. Namnbytet markerar starten på en ny era för vårt företag där flexibilitet och engagemang står i fokus. Telefon: 010-510 92 00 www.aventics.com/se

www.wibergreklam.se

DISCOVER THE NEXT GENERATION PNEUMATICS


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

24

FOKUS

AUTOMATION

Effektiva produktionsflöden stärker konkurrenskraften

Effektivisera produktionsprocessen Automation, mät- och styrteknologi som bidrar till att rationalisera och effektivisera produktionsprocessen, är en förutsättning för en modern och framtidsinriktad industri. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Antalet aktörer på den svenska automationsmarknaden har på senare år ökat, vilket bland annat kan härledas till en ökad globalisering. Roger Kroon, chef för Norden och Baltikum på Beijer Electronics, tror att de automationsleverantörer som kan ha en global närvaro och samtidigt flexibelt anpassa sina lösningar till sina kunders efterfrågan och behov har goda förutsättningar att bli framtidens vinnare. – En övergripande och tydlig trend är att de automationslösningar som efterfrågas ska kunna kommunicera effektivt med andra maskiner och tekniska system. Samtliga system i ett tillverkande företag ska kunna kommunicera med varandra via öppna gränssnitt, det är numera ett hygienkrav för många beställare, säger Roger Kroon.

Flexibla automationslösningar genererar bredare målgrupp Roger Kroon påpekar att automationslösningarnas användningsområden har breddats på senare år. En sänkt medelprisnivå är en konsekvens av att den globala konkurrensen har skärpts. Det har i sin tur lett till att automationslösningar finns överallt utanför den traditionella tillverkningsindustrin. Exempel på detta finns i tåg och järnvägar, fastigheter, transport och trafik, vatten och avlopp, säkerhet, övervakning och andra sammanhang där den precision och data som konkurrenskraftiga automationslösningar genererar kommer till nytta. När automationssystemens målgrupp breddas ökar också kraven

»Vi delar indu-

strins stora utmaning, att locka unga människor till tekniska utbildningar. Roger Kroon

på användarvänlighet, vilket kan vara en utmaning eftersom systemen i grunden är relativt komplexa.

som ökat i efterfrågan till följd av de senaste årens skärpta konkurrens och breddade sortiment.

Tydligare krav på användarvänliga gränssnitt – Det blir allt viktigare för maskinanvändare att kunna identifiera sig med användargränssnittet på de maskiner som används. Användargränssnitten på industriella maskiner var tidigare ofta grundläggande och ibland relativt svårhanterliga. Numera kräver industriföretag att användargränssnitten ska vara lika användarvänliga och intuitiva som på hemelektronikapparater. Den trenden kommer förmodligen att förstärkas i framtiden, säger Roger Kroon. Hans tips till industriföretag som står i begrepp att välja automationsleverantör är att undersöka de tjänster företaget kan erbjuda, utöver den tekniska grundlösningen som ofta bygger på samma teknologi. Flexibilitet, support och användarutbildning har alltid varit viktigt men tenderar att bli än viktigare för framtidens automationsanvändare. Roger Kroon betonar särskilt vikten av att få kvalificerad hjälp att välja en automationslösning som passar verksamhetens aktuella och framtida behov, en kompetens

Spårbarhet möjliggör effektiv tillverkningsprocess En annan avgörande faktor i en konkurrenskraftig automationslösning är spårbarhet och möjligheten att följa upp tillverkningsprocessen genom standardiserade gränssnitt. Genom att analysera de data som sparas i automationslösningarna kan industriföretag följa förbrukningen av material och energi i samband med produktionsprocessen. Processen kan därefter kalibreras i takt med att produktionstakten förändras vilket bidrar till att energioptimera tillverkningsprocessen. Vilka faktorer karakteriserar då en konkurrenskraftig automationslösning? Roger Kroon menar att smarta lösningar som kombinerar flera olika teknologier i samma hårdvara, exempelvis operatörskommunikation, maskinstyrning och industriell datakommunikation, är attraktiva för många industrianvändare eftersom det resulterar i en effektivare integration, mindre hårdvara och färre ingenjörstimmar.

Fler ungdomar till industriella yrken en ödesfråga En ödesfråga för svensk industri är, enligt Björn Nordén, ansvarig för kompetensgruppen inom nätverket Automation Region, hur vi ska lyckas gradera upp alla de som är i arbete så våra företag kan ta till sig den nya tekniken och hålla jämna steg med andra länder. – Vad gäller inflödet är det största problemet att unga människor inte ser industrins jobberbjudande. Redan i dag finns jobb som väntar och hade det funnits kvalificerade tekniker skulle de anställas. Det är ett stort problem att tillverkningsindustrin generellt sett är dålig på att marknadsföra sig. Det saknas konkretisering av vilka arbetsuppgifter och yrkesroller industrin kan erbjuda och hur vägen fram till dem kan se ut, säger Björn Nordén. Han påpekar att det finns 8 619 olika yrkesroller i Sverige i dag. Samtidigt känner många ungdomar bara till ett tjugotal olika yrkesroller. Det gäller därför att arbeta konsekvent med informationsinsatser kring var jobben finns och att industrin kan erbjuda spännande framtidsyrken. – Vi delar industrins stora utmaning, att locka unga människor till tekniska utbildningar. Vi behöver visa att teknik är fascinerande och kreativt. Människan har en inneboende lust att skapa nya saker, som tekniker har du möjlighet att göra just det varje arbetsdag, säger Johan Malmqvist, utbildningsansvarig för utbildningar inom maskinteknik och automation teknisk design på Chalmers tekniska högskola.

Smart fakta Konkurrenskraftiga automationslösningar anses av många vara en av de investeringar som i framtiden kan bibehålla Sveriges konkurrenskraft på den globala tillverkningsmarknaden.

Ett effektivt produktionsflöde är på många sätt nyckeln till en konkurrenskraftig produktion. Moderna koncept hämtar ofta inspiration från Lean och fordonsindustrins arbetssätt. En extern partner som kan bistå med att skapa ett effektivt flöde är ofta en god investering. Information och kontroll i nutid gör det lättare att effektivisera produktion och samtidigt säkra kvalitet. Med produktionsstödsystem kopplar man informationsflödet mellan affärssystem och produktion. Det är en av flera metoder som kan rusta ett industriföretag till att bli konkurrenskraftigt. – Lösningar som bidrar till en effektiv produktion kan användas av alla, även mindre industriföretag. Ett exempel är elektroniska montageinstruktioner som kan tillämpas av i princip alla tillverkande företag, oavsett om man tillverkar bilar eller lysrörsarmaturer. Lättåtkomlig information och standardiserat arbetssätt skapar även förutsättningar för framgångsrik arbetsrotation, säger Leif Gustavsson, vd på Binar Elektronik. – Takt- och Andonsystem är effektiva redskap som hjälper personalen att tillverka rätt saker i rätt takt. Arbetsbelastningen balanseras jämt mellan montörer vilket minskar stress och arbetsskador. Visualisering gör det möjligt att mäta en mängd produktionsparametrar i realtid, säger Anders Wilhelmsson, marknadschef på Binar Elektronik.

Varifrån kommer avfallet? Den senaste avfallsstatistiken visar att det under 2010 producerades totalt 117,6 miljoner ton avfall i Sverige. Industrisektorn (exklusive gruvsektorn) gav upphov till 7,8 miljoner ton avfall. Byggsektorn producerade 9,4 miljoner ton. Tjänstesektorn genererade 1,8 miljoner ton. Från hushållen kom drygt fyra miljoner ton. Sektorn infrastruktur (energi- och vattenförsörjning, samt avloppsrening och sanering) genererade 1,7 miljoner ton. Källa: Naturvårdsverket


Välj en produktionspartner där allt är möjligt!

STENBERGS ERBJUDER AUTOMATION OCH MASKINER I NYCKELFÄRDIGA PAKET Stenbergs är en av Sveriges ledande leverantörer av maskiner för verkstadsindustrin. Vi erbjuder maskiner, automation, verktyg, utbildning, service, reservdelar och finansiering i en, för våra kunder, lönsam och trygg totallösning. Med en gedigen erfarenhet, kunskap och ett stort engagemang bidrar vi till nöjda kunder och effektiva automationslösningar.

Komponenter

. Fixturer . Specialmaskiner . Automationsutrustning

Vi tillverkar dina automationslösningar +46 502 175 00 www.steensmek.se

– Många associerar oss med verktygsmaskiner. Vi har även en stark position som leverantör av kompletta, nyckelfärdiga produktionsceller med automation. Maskinutrustning av hög kvalitet tillsammans med en bred support inom service och produktionsteknik är våra främsta kännetecken, säger Stenbergs vd Jonas Wihlborg.

Vill göra automation enkelt Stenbergs kunder finns i verkstadsindustrin, med tonvikt på skärande bearbetning. Nyckelfärdiga paketlösningar som snabbt kan implementeras och bidra till att öka kundens effektivitet och lönsamhet är en av Stenbergs starka sidor. – Vår ambition är att göra automation enkelt för våra kunder, bland annat genom produkten Stenberg Automation, som är integrerad med Okumas styrsystem. Systemet kräver ingen specifik utbildning eller förprogrammering vilket bidrar till korta ställtider även vid små serier. Vi kallar konceptet ”Automation för nybörjare”. Lösningen, som visas upp på Elmia Automation, sänker tröskeln till en ökad automatiseringsgrad, säger Jonas Wihlborg.

ANNONS

Consat Engineering – teknisk spetskompetens driver industrins produkt- och produktionsutveckling Consat Engineering är en av Sveriges största privatägda ingenjörsbyråer som fokuserar på produkt- och produktionsutveckling, från förstudier och enstaka tjänster till skräddarsydda projektleveranser. Här finns en bred teknisk kompetens, en extern resurs som kan utveckla alltifrån solkraftverk till vävmaskiner. TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: MATTIAS JOHNSSON

C

onsat Engineering är en mångsidig ingenjörsbyrå vars främsta styrka ligger inom systemutveckling, mekanik, automation, mjukvaruutveckling, elektronik samt telematik. – Vi är en komplett partner för teknikutveckling och står på en plattform med varierande specialistkompetenser inom bland annat mekanikutveckling, robot, visionsystem, automation, elektronik och mjukvara. Det gör att vi kan skräddarsy team inför varje nytt uppdrag, säger Emil Brandt, affärsutvecklingsansvarig för industriteknikverksamheten på Consat Engineering. – Allt fler industriföretag anlitar Consat Engineering för att utveckla specialmaskiner eller produkter. Somliga har en egen utvecklingsavdelning i behov av extern förstärkning, andra saknar helt interna resurser för utvecklingsarbete. I samtliga fall fyller Consat en viktig funktion som teknisk diskussions- och samarbetspartner. Utvecklar 3D-skrivare, solkraftverk och sedelhanteringsmaskiner Ett av Consat Engineerings affärsområden är industriteknik, vars anställda bland annat ägnar sig åt mekanik, PLC-system, elkonstruktion, robot- och visionssystem samt automation. Consat Engineerings främsta styrka är verksamhetens bredd och en välutvecklad förmåga till samarbete. Consats sätt att driva projekt på ett innova-

tivt och pragmatiskt sätt har visat sig vara ett vinnande koncept. De har en lång rad nöjda kunder som återkommer gång på gång och som verkligen värdesätter nyttan av en proaktiv leverantör som stödjer på riktigt. För att nämna några av den långa raden genomförda utvecklingsuppdrag så har företagets ingenjörer utvecklat 3D-skrivare, vävmaskiner, solkraftverk, moderna produktionslinjer, mynt- och sedelhanteringsmaskiner, handikapphjälpmedel samt ett antal olika konsumentprodukter. – Många kunder väljer att anlita oss när de är mogna att bryta ny mark. Vår kreativitet kombinerat med vår djupa teknikkompetens, höga innovationstakt och gedigna erfarenhet av teknikutveckling är en viktig tillgång för våra kunder, säger Emil Brandt. Emil berättar entusiastiskt om Consats senaste projekt som är en helt ny världsunik robotcell för uppackning av komponenter direkt från pall. – Med hjälp av vår egen vision-plattform kombinerat med den senaste sensortekniken har vi på mycket kort tid utvecklat en robotcell som kan se hur komponenter ligger i en pall, plocka dem i hög hastighet, orientera och montera dem i produktion med hög tillförlitlighet. Detta är Consat i nötskal, från en ”omöjlig” ide till en nöjd kund med en färdig produkt som fungerar.

Emil Brandt, affärsutvecklingsansvarig för industriteknikverksamheten på Consat Engineering

www.consat.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

26

ÖVERBLICK

PRODUKTION

»Det är glädjande

att även de mindre företagen börjar förstå nyttan och allt mer vågar investera i automatiserade lösningar. Mikael Gustavsson

Närproducerat blir allt viktigare för industrin Omvärldens aptit på nya produkter gör att behovet av flexibel automation har ökat. Lösningen är att jobba med Lean och automation som gör det möjligt för fler företag att närproducera, menar Mikael Gustavsson, vd på Elektroautomatik i Sverige. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Under de senaste årtiondena har industrin utvecklats starkt och förändrat vårt samhälle, både positivt och negativt. Ändå är det mesta ogjort. – För att vi ska kunna uppfylla marknadens behov, vara konkurrensstarka och samtidigt göra samhällsnytta måste vi effektivisera och göra produktionskedjan mer flexibel. Ett mer flexibelt produktionsförlopp skulle dessutom öka möjligheterna

för lokala företag att fortsätta vara verksamma på hemmaplan. För att vårt samhälle skall ha en god chans att fungera även i framtiden måste vi börja tänka på att närproducera mera Ökade jobbmöjligheter ger ökade skatteintäkter som i sin tur möjliggör att vi får en väl fungerande skola, omsorgsfull vård och en trygg pension, säger Mikael Gustavsson.

Flexibel produktion med Lean och automation En av de bärande idéerna med Lean är att minska slöserier genom att inte tillverka mer än vad som behövs, eftersom automation i allmänhet kräver stora serier för att få fram rätt produkt. Just där finner många aktörer ett motsatsförhållande. – Vi bestämde oss för att utmana den bilden genom att testa metoden på vår egen verksamhet för lite mer än ett år sedan. Jag anser att Lean i kombination med automation är en fantastisk kombination med en god framtidspotential för den svenska

industrin, säger Mikael Gustavsson Genom att använda dagens teknik och automationslösningar kan vi lösa tillverkningsindustrins utmaningar. Kortare ställtider kan uppnås genom virtuella metoder, det vill säga att vi i digitala modeller gör en stor del av programmeringen och funktionskontrollen. – När sedan produkten är satt i produktion kan vi köra olika varianter utan ställtider genom att visionkameror och bildbehandling ”ser” vilken variant som ska produceras och låter robotar och bearbetningsstationer göra den variantspecifika produktionen. Allt detta är i dag fullt möjligt. Den stora utmaningen ligger i att vi måste inse vilka stora möjligheter som finns och därefter skaffa oss kunskaper om den. Naturligtvis fortsätter de stora företagen att automatisera allt mer. Det är glädjande att även de mindre företagen börjar förstå nyttan och allt mer vågar investera i automatiserade lösningar, säger Mikael Gustavsson.

Många fördelar med flexibel automation Tid är en bristvara som värderas högt. Med hjälp av flexibel automation kan produktionen ständigt pågå med både hög säkerhet och med minimala ställtider. Kvalitet uppnår man genom att den automatiserade repetitiva processen kan optimeras som i sin tur gör att det blir mindre slöseri i tillverkningen. Miljö omfattar både människa och natur. En bra automatiserad arbetsmiljö blir både mer hälsosam och minskar påverkan på vår omvärld. Lönsamhet skapas genom tidseffektivitet, hög kvalitet och bra miljöarbete.

Smart fakta En flexibel produktionskedja kan utvecklas till en av de enskilt viktigaste konkurrensfördelarna för svenska industriföretag i framtiden.

– Vi har genom åren byggt alltifrån båtar till broar, pressar och andra stora industriella komponenter. En av våra främsta styrkor är att hantera hela processen från ax till limpa, från konstruktion och materialinköp till tillverkning, leverans och montage, säger Tommy Johansson, affärschef på Motala Verkstad. I sin storskaliga och mångsidiga verkstad tillverkar Motala

Industrins säljare är numera ofta välutbildade ingenjörer som har mycket nytta att dela med sig av till sina kunder, inte minst vad gäller automationskomponenter. Som industriföretag gäller det att ta vara på säljarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in dem till en problemlösande roll. – En säljare som säljer sensorer har med stor sannolikhet besökt ett stort antal företag som är verksamma i olika industrigrenar. Mycket av den erfarenhet han eller hon tillgodogjort sig i andra branscher kan komma ert företag till nytta. Sensorlösningar som tillämpas i läkemedelsindustrin kan exempelvis ofta tillämpas även i trä- och massaindustrin och tvärtom, säger Thomas Winemar, vd på Turck i Sverige. Duktiga säljare motiveras ofta av att få agera problemlösande och har många gånger nya konstruktiva idéer och perspektiv att bidra med. – Ett tips till industriföretag är att våga vara mer öppen med sin problematik gentemot säljare. Ge dem en möjlighet att bidra med sin problemlösande erfarenhet genom att visa på hela bilden och sätta in era behov och problem i ett större sammanhang. Då kan ni få till en riktigt konstruktiv dialog som verkligen kan hjälpa företaget att utvecklas i rätt riktning.

ANNONS

Motala Verkstad – gedigen erfarenhet av komplexa helhetsåtaganden Motala Verkstad grundades 1822 av Baltzar von Platen, inledde sin verksamhet med att bygga komponenter till Göta Kanal och har sedan dess förvaltat sitt rika industriella arv och samtidigt utvecklats i takt med industrins efterfrågan. Specialiteten är helhetsåtaganden och komplexa konstruktionsuppdrag.

Bjud in säljare till en problemlösande roll

Verkstad alltifrån komponenter i små och medelstora serier till tillverkning av storskaliga komponenter till bland annat offshore- och basindustrin, ett område där företaget har lång erfarenhet och omfattande resurser. Helhetsansvar från skiss till monterad konstruktion – Våra kunder får ut allra mest av vår erfarenhet och kompetens i samband med helhetsåtaganden som inleds med en skiss och avslutas med leverans och montage. Vi är bra på att ha en konstruktiv dialog med kunden under hela processen, säger Tommy Johansson. Motala Verkstad består av fyra affärsområden; medicinteknik, industri, marint samt olja och gas. Inom medicinteknik kan vi ansvara för hela tillverkningskedjan och är

certifierade enligt ISO 13485, en standard för produktion av medicinteknisk utrustning. Stärkt kompetens inom olja och gas Inom affärsområdet olja, gas och marint tillverkar Motala Verkstad, med hjälp av avancerad tillverkningsteknik och material till fartyg och oljeplattformar. Tillverkningen ställer bland annat krav på oförstörande prövning. På senare år har Motala Verkstad stärkt sin kompetens inom olja och gas och står nu redo att axla ett helhetsansvar för fler kunder.


ANNONS

Arho skräddarsyr robotautomationslösningar som stärker industrins konkurrenskraft år med bibehållen funktionalitet, säger Andreas Rask. Arho är specialister på att anpassa robotar utifrån kundspecifika behov. Processen från start till mål är beprövad, ledtiderna är korta. Lösningar med robotar från ABB och Universal Robots blir anpassade och programmerade för att utföra rätt arbetsuppgifter i rätt tid. Många uppskattar Arhos roll som bollplank och diskussionspartner under hela processen, från start till mål.

Arho är specialister på att effektivisera industriella processer med hjälp av kundspecifika och innovativa robotlösningar och specialmaskiner. Dessa optimeras och programmeras för att kunna fylla en nyckelfunktion och bidra till en ökad automationsgrad. – Våra robotlösningar reducerar och eliminerar monotona moment i kundernas tillverkningsprocess. Vi förser roboten med gripdon och andra komponenter som behövs för att den ska kunna utföra sin uppgift på ett säkert sätt. Våra lösningar är robusta, många av våra robotar och maskiner har använts i produktion i över tjugo

– Vår innovationskraft och förmåga att föreslå nyskapande och smarta lösningar är en av våra främsta styrkor, i kombination med en resursstark konstruktionsavdelning och egen verkstad. Det faktum att vi internt har de resurser och den kompetens som behövs för att leverera driftklara robotlösningar och specialmaskiner innebär att vi på kort tid kan bygga lösningar som motsvarar eller överträffar kundens krav, säger Andreas Rask.

ANNONS

Busck & Co – industrins kompletta elmotor- och växelleverantör Busck & Co är ett familjeföretag i tredje generationen med anor från 1923. Vi är specialister på elmotorer och erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av elmotorer från Brook Crompton och vårt eget varumärke Busck. Hos oss får du kvalificerad rådgivning och elmotorer som minimerar energiförbrukningen och maximerar maskinernas verkningsgrad. – Vårt breda utbud, goda tekniska kompetens och höga leveranssäkerhet gör oss till industrins kompletta maskinleverantör. Många kunder uppskattar vår rådgivning, som lotsar dem fram till rätt elmotor för olika typer av behov. Rätt motor på rätt plats bidrar till att minimera energiförbrukningen och maximera verkningsgraden, vilket är våra kunders två viktigaste behov, sä-ger Stig Henrysson, försäljningschef på Busck & Co.

Drygt sextio års erfarenhet av elmotorer Företagets elmotorer uppfyller kraven för de nya verkningsgradsnormerna IE2,IE3 och IE4. Här finns drygt 35 000 elmotorer med kapaciteter från 90 watt till 630 kilowatt på lager. Montage av Kuggväxlar så vi kan snabbt få fram en växel med rätt utväxling och stort lager av Snäckväxlar – Vår primära målgrupp är maskintillverkare och elektromekaniska verkstäder, men vi har levererat elmotorer till i princip alla typer av industriföretag i drygt sextio års tid. Det ger oss en god förståelse för kundernas verksamhet och förutsättningar, säger Stig Henrysson. En del av sortimentet visas på Elmia Automation monter D07:55. Här har du också möjlighet att diskutera dina motor- och växelbehov med kunnig personal.

BUSCK

Beijer Electronics

Vi gör det lätt att välja rätt

Vi vill ge dig en massa tekniska valmöjligheter. Därför erbjuder vi ett brett sortiment inom automation. Produkter som är omsorgsfullt utvecklade och handplockade av teknikälskare för teknikälskare. Välj bland våra öppna standardlösningar inom styrning, kommunikation, visualisering och drivlösningar baserade på nyckelteknologierna CODESYS, EtherCAT och iX. Välj att kombinera med andra kvalitetsprodukter från världskända leverantörer som Mitsubishi Electric, där vi byggt upp en unik kunskap baserad på trettio års lyckat samarbete. Hitta alla våra produkter på www.beijer.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

28

E XPERTPA NEL

Utmaning och utveckling – experterna tipsar Här svarar fyra experter på frågor gällande CAD-investeringar, industriell radiostyrning, energieffektivisering, säkerhet och flödesmätare. TEXT ANNIKA WIHLBORG, ANDERS EDSTRÖM FREJMAN

Fredrik Carlsson

Lars Sjöberg

Anders Danielsson

Michael Bäärnhielm

Vd CCS

Applikationsingenjör Hetronic Sverige

Regionchef SEW Eurodrive

Vd Bürkert-Contromatic

Vad bör industriföretag ha i åtanke när de står inför en långsiktig CAD-investering? – Välj en stabil, resursstark och långsiktig leverantör som kan serva er i många år framöver, en partner som har förståelse för hur er verksamhet fungerar och hur arbetsprocesserna ser ut. Om ni har eller planerar att ha internationell verksamhet är det viktigt att CAD-leverantören har tillräckliga resurser för att kunna bistå er och kan bidra till att skapa en enhetlig CAD-hantering på era kontor runt om i världen.

Kan du se några trender gällande industriell radiostyrning?

Vilka trender har du noterat på CAD-området? – Allt fler industriföretag efterfrågar kraftfulla lösningar, system som kan hantera och integrera data från såväl el som hydraulik och pneumatik. Det gör att medarbetare inom varje område synkroniserar sitt agerande med varandra, vilket innebär att de hela tiden arbetar utifrån samma förutsättningar. Många företag väljer också att integrera ett PDM-system i sin CAD-lösning, vilket kopplar på fler funktioner i samma system, exempelvis inköp och mekanik.

Vad är den största utmaningen för er som leverantör? – Som alltid handlar det om att försäkra sig om att man på djupet förstått hur den maskin man ska styra fungerar och hur kunden vill och behöver använda den. Sedan handlar det om att få inblandade parter att förstå hur implementeringen av radiostyrningen bör och kan ske.

Vilka är fördelarna med att välja en helhetslösning för företagets CAD-system? – Med ett integrerat system får man snabbare fram ett enhetligt konstruktionsunderlag. Det gör också att det finns ett samförstånd mellan olika konstruerande enheter, vilket är en stor fördel om man samarbetar med produktframtagningen eller att man har möjlighet att förlägga konstruktion av vissa utvecklingspaket till den enhet som har mest tillgängliga resurser för tillfället.

– Ett ökat fokus på säkerhet och redundans från lagstiftaren och att man försöker eliminera alla möjligheter till att man kan göra fel. Det handlar helt enkelt om att göra systemen omanipulerbara men också att bygga bort viljan att manipulera säkerhetssystemen i styrsystemet. Radiostyrning i industriella miljöer är överhuvudtaget en trend inte minst genom fördelen med att slippa vara begränsad i vad du som operatör kan befinna dig vid olika arbetsmoment.

Kan du ge exempel på teknikutveckling som skett på senare tid? – Två exempel är bättre lösningar för dödmansgrepp och bättre skärmar som visar hur maskinen arbetar. Ett annat område är möjligheter till bättre videoöverföring från skymda sidor av en maskin. Vad finns att vänta i framtiden? – Motorisk återkoppling, så kallad force feedback. Tekniken finns redan och används vid trådbunden kommunikation. Anledningen till att det inte slagit igenom på den trådlösa sidan är strömförbrukning. Motorisk återkoppling ger en bättre känsla för hur maskinen fungerar, men i dagsläget prioriteras lång batteritid framför denna, relativt sett, strömkrävande funktionalitet.

Vilka trender har du identifierat på området energieffektiv materialhantering och produktion? – Industrin fokuserar allt mer på att minimera energiförbrukningen i sina produktionslinor. Merparten väljer att se till helheten genom att fokusera på totalkostnaden. Det är inte bara storskalig tillverkning som kan energieffektivisera rejält, även företag med många små motorer kan genomföra stora kostnadsbesparingar.

Vad har du för tips till industriföretag som vill energieffektivisera sin produktionslina? – Granska helheten, från växlarna till drivlinorna, fokusera inte enbart på någon eller några specifika delar av tillverkningen. Det kan löna sig att ta hjälp av en extern aktör som är specialiserad på att analysera tillverkningsprocessen och på att identifiera energieffektiviseringsmöjligheter. De kan ta ett helhetsgrepp om produktionskedjan. Om ni överväger att bygga nytt eller investera i ny utrustning så är det ett gyllene tillfälle att se över hela tillverkningens energiförbrukning och totalkostnad. Hur kan industriföretag energieffektivisera sin produktion med hjälp av automationslösningar? – Det är inte enbart valet av utrustning som avgör energiförbrukningen, användarbeteendet är också en avgörande faktor för att kunna leva upp till den kravställda utförandenivån och samtidigt bedriva verksamheten på ett energieffektivt sätt. Det kan handla om att inte köra på för snabbt, utan istället ständigt anpassa hastigheten i utrustningens motorer på ett optimalt sätt efter behov och kapacitet.

Hur ser industrins behov av flödesmätare för vätskor ut? – Tidigare har en fungerande teknik för att mäta flödesnivåerna i vätskor som saknar ledningsförmåga saknats. De tekniker som finns är kostsamma och mätutrustningen är ofta relativt otymplig. I många industriella kemiska processer vill man inte ha några rörliga komponenter som mäter flödet, inte minst av hygieniska skäl. Många industriföretag har efterlyst smidigare, kostnadseffektivare och mer användarvänliga alternativ.

Hur kan problemet lösas? – Vi har utvecklat en teknik som bygger på att akustiska ljudvågor mäter flödesnivåerna. Utifrån den tekniken har vi utvecklat en rörformad flödesmätare som kan mäta flöde och temperatur utan att komma i kontakt med vätskan i fråga. Den nya mättekniken lanseras våren 2014. Hur kan mättekniken som bygger på akustiska ljudvågor bidra till att effektivisera industrins mätprocesser? – Den här teknikplattformen banar väg för en ny generations mätutrustning som är mer kompakt, hygienisk och flexibel i sin placering. Det kan bland annat leda till att framtidens flödesmätningsutrustning förmodligen blir mer kostnadseffektiv och därmed mer tillgänglig. Det blir dessutom lättare att mäta temperaturen eftersom denna funktion är integrerad i flödesmätaren.

Vi levererar

Smart Automation

- Den ledande automationsintegratören www.elektroautomatik.se


Se trailer:

starkare, vassare och mer uthållig!

LYCKAS MED

LEAN!

PRODUKTION I VÄRLDSKLASS tiger·tec® silver vändskär för iso P-, iso k- och iso m-material. Nu finns nya skärsorter och nya geometrier - en kombination som ger upp till 75% effektivare bearbetning! Ett nytt patenterat skikt av aluminiumoxid ger tillsammans med Walters världsledande Tiger·tec Silver-teknik ®

en helt ny dimension av skärande bearbetning!

Minska störningarna i produktionen Reducera ledtiderna Öka lönsamheten med en effektivare produktion

Walter Norden aB Halmstad, Sverige +46 (0) 35 16 53 00

Uppföljningssystemet Axxos OEE mäter stopptider, stopporsaker, hastighetsförluster, nyckeltal som TAK/OEE-värden och kan även integreras mot ERP/MPS-systemet.

Besök om www.axxos.c

service.norden@walter-tools.com www.walter-tools.com

Projektengagemang är en konsultkoncern som levererar tjänster inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Vi har en bred geografisk närvaro i Sverige och kan kombinera det mindre företagets flexibilitet och närhet med koncernens samlade kompetens. Projektengagemang förstärker medarbetarnas engagemang och ansvar genom delägande i bolagen. Genom ett projektlöfte kvalitetssäkras kraven på kompetens, resultat och förståelse för kundens vision. Projektengagemang  är en koncern som erbjuder konsulttjänster inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. I dag är vi drygt fyrahundra medarbetare i tjugofem bolag runt om i landet.  

Våra tjänster inom industri är: Processteknik Automation Elkraft Mekanisk engineering Produktutveckling Inom industri verkar vi från våra kontor i Karlstad, Stockholm, Kalmar, Skövde, Göteborg, Malmö.   www.projektengagemang.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

30

KRÖNIKA

Nya möjligheter för robotteknik Robotar har funnits som en del i tillverkningsindustrin och automation i drygt 50 år och har sedan dess kommit att användas inom en mängd olika branscher och områden. TEXT GUNNAR BOLMSJÖ, PROFESSOR, ROBOTTEKNIK, HÖGSKOLAN VÄST

Robotar har varit en del i tillverkningsindustrin och automation i drygt 50 år. Fordonsindustrin är fortfarande den bransch som på många sätt driver marknaden inom dessa områden, men forskning och utveckling håller snabbt på att skapa nya förutsättningar och möjligheter. En indikator på ovanstående kan ses genom massiva insatser inom forskningsprogram och roadmaps från EU, USA och länder i Sydostasien som Sydkorea och Japan. Här ses robotteknik inte bara som en teknik eller forskningsområde i sig själv, utan som; en bransch i sig själv med stor ekonomisk potential, en teknologi som kan förändra samhället och beteenden i grunden som internet eller mobiltelefoni gjort samt ett kunskapsdrivet område som ger unika möjligheter men också utmaningar för samhället, företag och individer. startade med industrin i fokus och att lösa konkreta problem som kunde relateras till arbeten som var svåra att lösa med manuellt arbete. Efterhand som tekniken utvecklades kom givetvis parametrar som ekonomin, produktivitet och kvalitet i fokus och i dag är robotar ett självklart val vid automatisering inom industrin. Detta har accelererats och under senare år

UTVECKLINGEN AV ROBOTAR

»Samhället måste stödja forskning och

utveckling där förutsättningar för sådan finns.

har det skett en revolution kring utveckling av komponenter, delsystem och programvara, till stor del baserat på resultat från forskningsprogram. En annan faktor är naturligtvis att informationstekniken har gett nya möjligheter att samverka. Men hur tillgodogör man sig ny teknik på ett sätt som sätter mig själv och mitt företag i en bättre position än konkurrenterna? om vi ska ha ett samhälle som ligger i täten i forskning, utveckling och innovation. Och i detta intar robotteknik och automation en nyckelposition, inte bara ur ett industriellt perspektiv. Servicerobotik är ett område som formligen exploderar och nya affärsmöjligheter kommer att skapas som vi inte kan föreställa oss i dag. Samhället måste stödja forskning och utveckling där förutsättningar för sådan finns, och unga människor måste motiveras genom goda förebilder där skapandet genom ingenjörsyrket är det sanna kreativa. Det som faktiskt realiseras till fysiska produkter eller tjänster som inte bara är en idé eller fantasi. Och inom robotteknik och automation finner man ofta kreativa lösningar på problem som knyter samman idéer, koncept eller lösning från vitt skilda områden till ett system som kommer att lösa dagens och morgondagens utmaningar i industrin och i samhället. Kan man på lokal nivå konkurrera globalt, och gör det en skillnad för Sverige? Jag är övertygad om det, men det kräver passion och attityd att utmaningar är möjligheter och inte problem. Att se sig själv i rollen att göra jobbet och inte outsourca till andra. Att våga ta risk men också ta hem spelet då man lyckas. Och i detta finns nyckeln till framgång.

ALLT HÄNGER SAMMAN

ifm electronic - en av världens ledande tillverkare inom automationsindustrin ifm electronic är ett andra generationens familjeföretag med huvudkontor i Tyskland. Vår specialitet är att tillverka beröringsfria givare och sensorsystem som med åren blivit nästintill oumbärliga i många industrisektorer. ifm electronic marknadsför i huvudsak egenutvecklade givarlösningar. Mycket resurser investeras i företagets globala forsknings- och utvecklingsarbete, som lägger grunden till innovativa givarlösningar med potential att öka automationsgraden i kundernas tillverkningsprocesser. – På global basis arbetar drygt 600 av våra medarbetare i ett sjuttiotal länder med forskning och utveckling. Det ger oss den kapacitet som krävs för att ständigt ligga i den tekniska utvecklingens framkant. Flera av våra senaste produktnyheter demonstreras på Elmia Automation, däribland flödesmätare, tryckgivare och en ny generations fotocell som bygger på avståndsmätning; time of flight, säger Dan Keuneke, försäljningschef på ifm electronic Sverige. Optimerar industrins tekniska processer sedan 1969 ifm elecronics motto ”close to you” illustrerar vikten av närhet till våra kunder, med ett nära samarbete som sträcker sig från idé till igångkörning. – Vi är marknadsledande på induktiva givare, men erbjuder givarlösningar för en mängd olika industriella verksamheter och ändamål. Våra produkter karakteriseras av hög kvalitet, brett utbud och hög innovationsgrad, säger Dan Keuneke.

Ett axplock av ifm electronics nyheter på Elmia Automation: Liten, kompakt och kostnadsbesparande trycktransmitter med optimerat pris/prestandaförhållande. Den nya generationen trycktransmittrar typ PT har nu en integrerad tunnfilmcell i stället för en trådtöjningscell. Tack vare detta erbjuder trycktransmittrarna i PT540x-serien större noggrannhet vid bästa möjliga pris/prestandaförhållande. Flödesgivare för exakt mätning av vätskeflöden upp till 600 l/min. Kompakt och till låg kostnad ifm gör det möjligt: efector mid - en volymetrisk flödesgivare upp till 600 l/min, med elektronik och utvärderingsenhet i ett av de mest kompakta höljena på marknaden. Kompaktare och billigare än andra jämförbara givare. Första standardfotocellen med time of flight-mätning. I samma prisklass som standardfotoceller, det är ett smart alternativ. Time of flight-mätning (PMD = photonic mixer device) kombinerar följande fördelar: långa räckvidder, pålitlig bakgrundsdämpning, synligt rött ljus och hög funktionsreserv.


Discover

how to design, visualize, and simulate with Autodesk Digital Prototyping solutions. Digital Prototyping is a revolutionary approach to product development that lets you design, visualize, and simulate products rapidly and cost-effectively. Help grow revenue, spur innovation, and deliver quality products faster than ever by using Digital Prototyping.

Robotsystem - Specialmaskiner - Fixturer

Discover your Autodesk® Digital Prototyping solution:

www.autodesk.com

Image courtesy of Dynamic Structures Ltd.

Vi automatiserar den tillverkande industrin.

www.pvs.se

Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Mekanex verksamhetsområde utökas med lyftpelare till vindkraftsindustrin Mekanex är en av Skandinaviens ledande leverantörer av mekaniska och elektromekaniska komponenter till industrin, däribland komponenter för att driva och styra linjära rörelser. Nu vidgar Mekanex sitt verksamhetsområde inom tunga lyft, den här gången gentemot vindkraftsindustrin. – Vi är kända för finmekaniska komponenter med höga krav på prestanda och livslängd och är bra på att skräddarsy konkurrenskraftiga lösningar, även för mycket små serier och enstaka konstruktioner, säger Mekanex vd Staffan Franzén. Erigoraise har valt Mekanex som leverantör av lyftpelare till sina vindkraftverkstorn. Avtalet med Erigoraise, som patenterat en innovativ teknik för att bygga vindkraftverkstorn, signerades i januari 2014. Tekniken bygger på att tornet byggs på plats genom att segment på tre meter svetsas in underifrån. Därefter lyfts tornet med Mekanex lyftpelare för att göra plats för nästa segment. – Vi samarbetar med ett österrikiskt företag som har stor erfarenhet av tunga lyft, bland annat inom flygplanstillverkning. Vi är stolta över det här nya samverkansprojektet, som är en bekräftelse på vår kompetens inom tunga lyft och går att applicera i många olika industrier, säger Staffan Franzén.

www.mekanex.se

Why wait.....Automate! Nya och begagnade robotar av alla märken! • Reservdelar • System integration • Kundanpassade lösningar • Utbildning • Programmering • Robotgripdon

Företagsvägen 29 SE-232 37 Arlöv Sweden Telefon: +46 (0)40 631 82 10 Fax: +46 (0)40 631 82 11

www.begagnaderobotar.se www.softwaresolutions.se


Med tre kärnproduktgrupper är FANUC det enda företaget inom branschen som utvecklar och tillverkar samtliga huvudkomponenter internt. Varje detalj, i både maskin- och programvara, kontrolleras noga i en optimerad kedja. Detta leder till överlägsen funktionell tillförlitlighet och förtroendet från nöjda kunder över hela världen. The colour of automation.

En leverantör oändliga möjligheter

6-9 Maj - monter D04:50 MAD-00326-FEC-SE_3_division_252x360.indd 1

WWW.FANUC.EU

14/03/2014 11:44:49

Profile for Smart Media Agency AG

Modern industri  

Modern industri  

Advertisement