Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

kredithantering maximera likviditeten i företaget

JUNI 2013

Kredit­ försäkringar – öka affärstryggheten

Moderna kassasystem – stora möjligheter

Bankernas lånekrav – riskmedvetenhet viktigt

Marcus Carloni – om transparens på factoringmarknaden

Effektivisera mera

Outsourcing

Nya betalkanaler

– tillvarata rätt konsult

– få mer för pengarna

– snabb utveckling

Frigör kapital med Factoring! On fair terms!

För att ständigt kunna ligga i framkant är factoring ett bra verktyg att snabbt få tillgång till kapital och minska riskerna för kreditförluster. Men inte till vilket pris som helst – jämför alltid med Ikano!

Jämför alltid med Ikano Bank – vi ger dig bra villkor!

Vi erbjuder alltid bra priser på • • • •

Factoring – med 90% belåning Fakturaköp – där vi tar kreditrisken Factoringmed kreditförsäkring Factoring för utländska fakturor

Ring oss! 08-514 203 35, www.ikanobank.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

ledare

Bra alternativ till traditionell lånefinansiering Många företag är i dag i behov av alternativ till tra­ ditionell låne­finansiering på grund av högre kost­ nader när kapitalkraven höjs. Bland större före­ tag märks exempelvis ett ökande intresse för ­obligationsutgivning.

För både stora och små företag finns bra alternativ i form av finansbolags­ produkterna leasing, avbetalnings­ finansiering och factoring. Intres­ set för finansbolagsprodukterna ­förväntas därmed öka framöver. Inte minst factoringmarknaden har utvecklats väl under de senaste men även övriga alternativ kommer san­ nolikt att växa. Vad innebär de olika finansieringsformerna?

Fakturaköp innebär att företaget väljer att sälja några eller alla fakturor till factoringbolaget med ett mindre avdrag för factoringbolagets provi­ sion och andra kostnader. Fordran försvinner från kundens balansräk­ ning, kunden uppnår högre likviditet, slipper administrationen och blir dessutom av med kreditrisken. Fak­ turaköp förekommer i olika varianter samt under olika benämningar. Det kallas ibland även för amerikansk factoring. innebär vanligen att alla fakturor skickas till facto­ ringbolaget som säkerhet för kredit. Belåningsgraden är vanligen runt 70 procent av fakturabeloppet. Kunden väljer sedan hur mycket av krediten som utnyttjas. Kreditrisken och en del av administrationen ligger kvar hos kunden eftersom fordran kvarstår i kundens balansräkning. Fakturabelåning

Lars Zacharoff, vd Finansbolagens Förening

Leasing och avbetalningsfinansiering

Leasing innebär att företaget får tillgång till utrustning, fordon eller andra objekt mot en förutsägbar kost­ nad, ofta månadsvis, vilket gör det lätt att budgetera. Leasing kan användas inom praktisk taget alla områden där ett objekt behövs i verksamhe­ ten. Företaget behåller sin likviditet och kreditkapacitet (inga pantbrev eller företagsinteckningar behövs). Lease-givaren har genom äganderät­ ten till objektet fullgod säkerhet,

» Intresset för finansbolags­ produkterna förväntas öka.

läs mer om...

rapport framtagen av Oxford Economics, i vilken även Sverige ingick, svarade hela 40 procent av de europeiska SME-företagen att de använder sig av leasing som finansieringskälla. Leasing som finansieringskälla är av särskild betydelse för företag under uppbyggnad, som enligt rapporten i högre grad än andra företag använder sig av leasing. Leasing är dock mer en enbart en finansieringsform. Det finns möjligheter att kombinera service, administration av objekten och på så sätt undvika nackdelar som ofta förknippas med ägande. Avbetalningsfinansiering

innebär att kunden äger objektet samtidigt som kreditgivaren har en lagstadgad rätt att återta objektet om avbetalningen av objektet inte full­ görs, vilket ger kreditgivaren säkerhet för avbetalningskrediten. Effektiva och trygga lösningar

vilket innebär att övriga tillgångar i lease-tagarens balansräkning inte belastas och det blir därmed inga kostnader för pantbrev eller företags­ inteckningar. Leasingavgiften är i sin helhet avdragsgill som kostnad vid beskattning. viktig finansieringskälla för små och medelstora företag (SME). I en

Leasing är en

Leasing, avbetalningsfinansie­ ring och factoring är effektiva och rationella finansieringsformer som alla verksamheter i en eller annan form har anledning och överväga. En affärsmässig och riskmässig bedöm­ ning sker också, vilket innebär att förutsättningarna för affären baseras på en analys och samlad riskbedöm­ ning vilket ger ökad trygghet för alla parter.

04

08

10

12

04 Kreditförsäkringar – tryggar affären 05 Kassasystem – nya lösningar 06 It-konsulter – effektiviserar verksamheten 08 Nya betalkanaler – heta trender 10 Profilintervju – Marcus Carloni 12 Outsourcing – välj rätt stöd 14 Factoring – frigör kapital 18 Krönika

kredithantering

Detta är Smart Media

Projektledare: Carl-Johan Eneqvist, carl-johan.eneqvist@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Annika Wihlborg, Anders Edström Frejman Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeåk Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar auto­ matiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Följ oss:

De vill att Du hör av Dig På tillväxtmarknader som exempelvis Kina finns en stor efterfrågan på svenska produkter och tjänster. EKN har lång erfarenhet av att hjälpa svenska företag att göra affärer på nya marknader. När du försäkrar betalningen hos oss kan du erbjuda dina kunder kredit. Resultatet? Fler och säkrare exportaffärer. Ring 08-788 00 00 eller besök www.ekn.se så får du veta mer.

* Ser fram emot att prata med dig inom kort


ANNONS

Coface – en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas

på gedigna kreditbedömningar. – Våra experter analyserar och bevakar länder, marknader och enskilda företag, vilket ger oss tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast uppdaterade informationen om våra försäkringstagares kunder, säger Coface Sveriges vd, Mikael Pettersson. Internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster, säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen, samt utgör en stabil platt-

form för företagets risk management-verksamhet. Coface är en internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt inkasso och kreditförsäkring. Det innebär att Coface kreditförsäkringar med fördel kan kombineras med olika finansieringsmodeller, exempelvis factoring. En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i dagsläget en avgörande framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl anpassade kreditförsäkringslösningar.

Mikael Pettersson vd Coface Sverige

www.coface.se 08-534 81 500

Byggstenar för kvalitet i redovisning och kreditbedömning av småföretag! Ett företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult för att ta hand om företagets ekonomi får en hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. Ett konsultuppdrag kan handla om allt från redovisning, löner, bokslut och deklaration till rådgivning inom ekonomi, administration och företagande. Företaget kan även få en Bokslutsrapport, som är ett kvalitetskvitto på att redovisningen är rimlighetsbedömd och följer lagar och regler, vilket ger ett bra beslutsunderlag Läs mer och ladda ner vår broschyr på srfkonsult.se/auktorisation

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är landets ledande branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Förbundet har 6 000 medlemmar, varav 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter, som är redo att hjälpa de svenska småföretagen att utvecklas och skapa förtroende hos banker, kreditinstitut och andra intressenter på marknaden. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter anlitas idag av fler än 300 000 företag och de finns sökbara på www.srfkonsult.se

Vad är en Bokslutsrapport? En Bokslutsrapport är en bekräftelse på att kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är uppfyllda och att redovisningen har kvalitetssäkrats redan när arbetet har utförts. För de flesta företag är det både ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska rapporteringen. En Bokslutsrapport kan endast utfärdas av en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF • srfkonsult.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

aktuellt

kreditförs äkring

I dag är cirka fem procent av de svenska företagen kreditförsäkrade, en siffra som kommer att öka framöver, enligt Curt Hässler.

Kreditförsäkringar bidrar till en trygg affärsrelation En kreditförsäkring skyddar ett företag mot kreditförlus­ ter, effektiviserar kredithan­ teringen och utgör en stabil plattform för företagets risk management-verksamhet. text Annika Wihlborg

En kreditförsäkring ökar tryggheten i företagets affärer genom att erbjuda ett skydd mot kreditförluster vid uteblivna kundbetalningar. – En kreditförsäkring kan bidra till att företag vågar göra affärer med en kund som inte bedöms ha en tillfredsstäl­ lande finansiell tillförlitlighet. Efter­ som kreditförsäkringen försäkrar bort kreditförlustrisken kan företag tillvarata affärsmöjligheter som de kanske hade tvingats tacka nej till annars, säger Curt Hässler, rådgivare för kreditförsäkringar på Söderberg & Partners. Flera faktorer avgör om ett företag är i behov av en kreditförsäkring. Ett företag som har stor riskspridning bland sina kunder och säljer till ett relativt stort antal kunder från olika branscher är vanligtvis

inte i lika stort behov av en kreditförsäk­ ring som ett företag vars hela omsättning baseras på ett fåtal storkunder. – Ett vanligt scenario är att 20 procent av kunderna står för 80 procent av affärer­ na. För att minska risken för kreditförlust är det förstås klokt att bevaka kreditris­ kerna hos de 20 procent av kunderna som står för merparten av omsättningen, säger Curt Hässler. Kontinuerlig kreditbevakning

En kreditförsäkring kan också bidra till att effektivisera företagets kreditarbete och öka dess kreditvärdighet. Företag som investerar i en kreditförsäkring väljer samtidigt att outsourca delar av sin kreditfunktion till försäkringsbolaget. Det innebär att försäkringsbolaget åtar sig att kontinuerligt bevaka era nyckelkunders kreditvärdighet och betalningsförmåga. Samma kreditbedömningsprocess kan genomföras om man överväger att göra affärer med nya kunder. Det kan i sin tur minska risken för framtida kreditförluster. Företag med liten riskspridning i kundbasen och företag vars kunder är verksamma i osäkra eller extremt kon­ junkturberoende branscher där kredit­ förluster är relativt vanliga, exempelvis

»Ett

vanligt scenario är att 20 procent av kunderna står för 80 procent av affärerna. Curt Hässler

byggbranschen, kan välja att investera i en katastrofförsäkring, ett alternativ till de traditionella kreditförsäkringarna på marknaden.

och underlätta kreditbedömningen av kundernas befintliga och presumtiva sam­ arbetspartners väljer flera internationella kreditförsäkringsleverantörer att satsa på lokal närvaro i Sverige.

Vanligare på kontinenten

Efterfrågan på kreditförsäkringar har ökat i takt med att bankerna blivit allt mer restriktiva med att bevilja lån. Curt Hässler menar att kreditförsäkringar behandlas styvmoderligt av storbankerna, som sällan tar in kreditförsäkringar i beräkningen när de gör en lånebedömning för ett företag. – Kreditförsäkringar är inte lika vanligt bland svenska företag som bland företag från övriga Europa. I exempelvis Danmark är det fem gånger vanligare att företag har kreditförsäkringar. Drygt fem procent av de svenska företagen är i dags­ läget kreditförsäkrade, men den siffran kommer förmodligen att öka framöver, säger Curt Hässler. I takt med att bankernas utlåningsreg­ ler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av väl avvägda kreditbe­ dömningar och kreditförsäkringslös­ ningar som ständigt justeras utifrån kundens aktuella riskbild. För att öka sin kännedom om den lokala marknaden

Trender

– En växande trend är möjligheten att teckna kreditförsäkringar för enstaka kunder. Ett företag som exempelvis har identifierat ett antal högriskkunder kan alltså välja att teckna en kreditförsäkring som enbart omfattar dem. Ytterligare en trend är icke uppsägningsbara limiter, som innebär att företag kan försäkra sig om en fastställd limit ett drygt halvår framåt. Van­ ligtvis har försäkringsbolagen rätt att ändra ett företags limit i takt med att kreditris­ kerna förändras, säger Curt Hässler.

Smart fakta Sedan de internationella kreditför­ säkringsaktörerna gjorde sitt intåg på den svenska marknaden 1992 har marknaden växt och utbudet bred­ dats. Den internationella kreditför­ säkringsmarknaden domineras av tre stora aktörer.

Vi är Nordens ledande försäkringsmäklare inom kredit- och politisk risk.

Garantier • Portföljlösningar • Single Risk www.brim.se Tegnérgatan 2C Stockholm | Tel: 08-441 89 70 | Mail: info@brim.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

kassasystem

fo k us

Stora möjligheter med moderna kassasystem De flesta handlare om­fattas av kassa­ registerlagen, men vad krävs och hur ser teknik­ utvecklingen ut när det gäller kassasystem? Här reder representanter från branschen ut begreppen. text Anders Edström Frejman

Den första januari 2010 började den så kallade kassaregisterlagen att gälla. Från detta datum måste verksamhe­ ter som inte i ringa omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant be­ talning ha ett godkänt kassaregister med en särskilt kontrollenhet. Exempelvis har torghandlare varit undantagna dessa krav, men det är sannolikt bara en tidsfråga tills även dessa kommer att omfattas av lagen, eftersom det finns en proposition från Skatteverket att även den grup­ pen ska omfattas av kraven. lagen som bör­ jade gälla för cirka 3,5 år sedan var att handeln fick en efterlängtad lag för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Samtidigt fick Skatteverket ett kontrollverktyg. Det negativa var att det snabbt uppstod en osäkerhet bland handlare på grund av flera otydligheter från myndighetens sida. Kanske på grund av att lagen skyndades igenom på kort tid. Osäkerheten handlade om att man som handlare inte kunde vara säker på att ett kassaregister man köpt verkligen uppfyllde Skat­ teverkets kriterier. Detta underblåstes av att lagen skapat en miljardmarknad för nya kassaregister. Detta lockade förstås seriösa tillverkare och återförsäljare, Det positiva med

Svenska_Kassasystem_DI_252x120mm.indd 2

men lika säkert oseriösa lycksökare. – Från vår sida drev vi tidigt på att Skatteverket behövde en motpart från leverantörssidan. Bland annat kring frågor om produktansvar och certifiering för att skydda enskilda handlare som ju var för sig inte kunde vara tekniska experter på kassaregister, säger Bengt Nilervall på branschorganisationen Svensk Handel. Tre år senare har det hänt en hel del. Kassaregisterrådet, som bildades i slutet av 2009, samlar tillverkare och leverantörer av kassaregister. De har tillsammans med Svensk Handel tagit fram en guide för handlare som ska införskaffa kassaregister. Fortfarande är det så att det saknas ett oberoende tredje part för att certifiering. – Det är upp till varje tillverkare att tolka att man uppfyllt Skattever­ kets krav. Men vi tror att man som

handlare kan undvika minorna med vår guide, säger Nils Weidstam, Kas­ saregisterrådet. kom­ plett med kassaapparat och kon­ trollenhet kostar från cirka 14 000 kronor där fyra tusenlappar utgörs av kontrollenheten. Det är typiskt den minimilösning som till exempel en frisersalong eller mindre butik behöver. – Det finns grundläggande typer av kassaregister, klassiska rom-base­ rade system och nyare pc-baserade. Till bägge typerna måste en kontrol­ lenhet anslutas. De flesta mindre handlare har dock sannolikt en lösning som de be­ talat en mindre engångskostnad för kombinerat med en löpande månads­ kostnad på några hundralappar. Men utvecklingen har gått snabbt framåt. – För ett totalpris runt 20 000 kronor kan du få ett system som är

integrerat med vissa bokföringssys­ tem. Det sparar en hel del adminis­ tration för företagaren, säger Nils Weidstam.

Ett nytt kassaregister,

» Det är viktigt

att Skatteverket inte hindrar teknik­ utvecklingen, men de har börjat lyssna gällande exempel­ vis molntjänster och e-kvitton. Nils Weidstam

finns det branschan­ passade apparater med knappsatser som är skräddarsydda för olika verksamheters behov och det finns ingen egentlig övre gräns på vad en färdig lösning kan kosta. Komplett med datorer, kortläsare, scanners och kanske med koppling till exempelvis lagersaldo eller kundregister blir prislappen snabbt sexsiffrig. – Frågor som är i behov av daglig statistik från kassan, behörighetsfrå­ gor, säkerhetsfrågor som till exempel system för säker kontanthantering, rånrisk med mera påverkar i hög grad valet av system, leverantör och förstås slutnotan, säger Nils Weidstam. Och han fortsätter: – Från branschen har vi fram­ fört förslag till Skatteverket att den fysiska kontrollboxen borde kunna ersättas med en billigare molnlös­ ning. Ännu så länge finns ingen lösning som vi tyckt är enkel nog, men vi tror att detta är framtiden. Redan i dag kan man välja att få sina kvitton elektroniskt. Befintlig lagstift­ ning kräver kvitton, men de behöver inte vara utskrivna på papper. Detta är effektivare och dessutom mera miljövänligt.

Sedan länge

Smart fakta Verksamheter med lägre för­ säljning än fyra prisbasbelopp omfattas ej av Kassaregisterla­ gen, inte heller till exempel taxi, distansförsäljning samt torg- och marknadshandel.

Positiva signaler för handeln Branschorganisationen Svensk Handel ser positiva tendenser. Man konstaterar att svensken till den stundande midsom­ marhelgen kommer att handla mat och dagligvaror för 7,3 miljarder kronor. Mer än 800 miljoner mer än en vanlig junivecka. Detta enligt en prognos som HUI Research gjort för organisationen. Bara under torsdagen handlas det för två miljarder spår HUI Research. Det är bara svenskens shop­ ping under påsk- respektive julveckan som slår midsom­ marshoppingen. Vädret spelar givetvis stor roll för midsommarhandeln. – Svenskarna är ett grillto­ kigt folk och grilltrenden ser ut att bli starkare än någonsin i år. Det gör att livsmedels­ handlarna hoppas på varma kvällar och många solar på väderkartorna i sommar, säger Lisa Burden, omvärlds­ bevakare på Svensk Handel i ett pressmeddelande. Svenskt Näringslivs så kal�­ lade stilindex visar dessutom fina siffror för modebranschen för maj månad. En ökad för­ säljning av kläder i fackhan­ deln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,7 procent jämfört med samma månad förra året. Den stora ökningen under april följdes därmed upp med en bra efterföljande månad. Nu hoppas man en fortsätt­ ning under juni då många får skatteåterbäring.

2013-06-14 13:40:39


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

fokus

it-konsult

Rätta målbilder – grunden för lyckade affärsystemsprojekt It-konsulter kan vara guld värda för företag, att lyckas vid byte eller uppgraderingar av affärs­ system. Detta med hjälp av sin erfarenhet, upprät­ tande av tydliga målbilder och bra förarbeten.

» Det gäller att

noga testa och utvärdera det funktionsmässiga då man ska leva med affärsystemet under många år.

text Anders Edström Frejman

Affärssystem är verktyg för att styra, kontrollera och utveckla en verksam­ het och är oerhört centrala för till exempel ett tillverkande företags dagliga verksamhet, och oftast en enorm tillgång. När en organisation utvecklas, växer, inlemmar inköpta företag eller på andra sätt genomgår förändringar är det inte ovanligt att man byter af­ färssystem eller gör större uppgrade­ ringar av desamma. Men projekt av denna typ är ofta komplexa, speciellt om det rör sig om företag med verksamhet i många länder, eller som ”ärvt” system vid uppköp av andra bolag. När det går snett kan det gå rejält snett och gäller det större bolag, kommunal eller statlig förvaltning är media sällan sena med att lyfta fram hur mycket fördyrat eller försenat ett systemskifte blivit. – Det viktiga är att man satt upp de viktiga parametrarna tid, kostnad och kvalitet tidigt i projektet och att man definierar ganska strikt vad som är viktigt och att man håller sig till det, säger Anders Lundberg på IT Companiet, som har lång erfaren­ het av projekt på affärssystemssidan inom SAP och Jeeves. Enligt honom är kanske effektivi­ tetsmålet ett av de viktigaste målen

Anders Lundberg

de inte alltid är lika anpassningsbara som om man skulle köpa licenser på ett traditionellt sätt och där man har kontroll över var ens data ligger. Det säger Jonas Lindell, key account manager på TDC Hosting. Och han fortsätter: – Det gäller att noga testa och utvärdera det funktionsmässiga då man ska leva med affärsystemet under många år framöver. En annan aspekt är att när ditt bolag växer och det kommer rapportkrav uppifrån kan det bli lite utmaningar när du måste hämta data från olika system och koppla ihop det i till exempel ett bi-system. Även juridiska aspekter runt vem som äger datat, vilka data­ lagar som gäller etcetera är viktigt i sammanhanget. Det gäller att läsa det finstilta. samtidigt att för­ delar i form av minskade kostnader för licenser, hårdvara, infrastruktur och det faktum att man bara behöver betala för det man använder, gör att molntjänster i erp-världen kan vara mycket bra. – En molntjänst innebär ofta att man kan göra omedelbara bespa­ ringar gällande it jämfört med en traditionell lösning, samtidigt som man maximerar flexibilitet och data­ åtkomst. Dessutom kan man reagera snabbt vid organisatoriska föränd­ ringar, avslutar Jonas Lindell. Men han menar

man måste sätta upp för uppgrade­ ringen, systembytet eller vad man nu vill göra med tanke på den investe­ ring man faktiskt gör. – Problemet är att man ofta inte tillräckligt noga definierat vad man vill uppnå eller vilka problem man vill åtgärda. Ett annat problem kan vara att man inte tagit reda på att det nya systemet faktiskt ger de effektmål man satt upp. Det låter självklart, men det är här som han menar att it-konsulter med rätt profil kan göra verklig nytta. – Ja, en konsult ska ju i den bästa av världar vara en oberoende specia­ list som tack vare sin erfarenhet från tidigare och liknande projekt hjälper kunden att tänka rätt och ställa sig själv rätt frågor. egna bransch­ kunskaper om kundens affärspro­ cesser kan hjälpa till att identifiera En konsult med

befintliga flaskhalsar. Men också att undvika oförutsett merarbete ute i organisationen som ibland skapats vid införanden av nya system. – Det är långt ifrån alla företag som behöver starkt skräddarsydda lösningar. Ofta har systemintegratö­ rer mer eller mindre färdiga paket anpassade för olika branscher oavsett om det står SAP, Jeeves, Agresso eller Visma på kartongen. Särskilt mindre organisationer behöver inte alltid så mycket anpassningar, säger Anders Lundberg. typer av moln­ tjänster, som blivit oerhört omskriv­ na för sina olika fördelar, kan minska behovet av kostsamma anpassningar. – Visst har det förenklat mycket. Dock ska man tänka på att en del erp-molntjänster är ganska hårt paketerade och avgränsande med funktioner. Detta gör ”by default” att Men även olika

Smart fakta Affärssystem (erp-system) i form av molntjänster har många fördelar, till exempel besparing­ ar. Men det är viktigt att utvär­ dera hur andra program kan nå datat samt juridiska aspekter.

30 miljarder i återbäring Hela 3,6 miljoner personer får tillsammans över 30 miljarder kronor i skatteåterbäring före midsommar. Det står klart efter att Skatteverket avslutat den första omgången av årets granskning av inkomstdeklara­ tionerna. Totalt 3 629 180 av de cirka fem miljoner personer som deklarerat via internet, sms, app eller telefon kommer att få sammanlagt 30 076 221 383 kronor i skatteåterbäring före midsommarhelgen. Nytt för i år är att även per­ soner som är delägare i han­ delsbolag eller aktiebolag kan få pengar tillbaka tidigt. Det är nästan 2,5 miljarder kronor mer som betalas ut i skatteå­ terbäring före midsommar i år jämfört med förra året. Den som har en e-legitimation kan själv via webben kolla saldot på sitt skattekonto. Ett antal deklaranter kom­ mer inte att få sina pengar före midsommar, trots att de deklarerat via internet, sms, app eller telefon och har an­ mält konto för återbetalning. – Det kan bero på att de tagits ut för granskning och att denna ännu inte är klar, säger Susanna Svensson, Skatteverket. Övriga får vänta på sina slutskattebesked till mitten av augusti, september eller december. Slutskattebeske­ det i december berör främst personer som bor utomlands och juridiska personer.


Nånsin funderat på att anlita en hitman?

Lugn, nu! Det finns ett bättre och smartare sätt att hantera ditt företags ekonomi. Låt oss börja med att presentera oss lite närmare. PEAK Office är ett bemannings- och rekryteringsföretag med inriktning på Ekonomi, Administration och Service. Genom oss kan du bland annat hyra in snabbstartade ekonomer, ekonomichefer, löneadministratörer, redovisningskonsulter och assistenter under både korta och längre perioder – snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Så innan du gör något som du inte borde, kontakta oss på PEAK Office för att se vilka personaltjänster vi kan erbjuda ditt företag.

PEAK – Better is always possible

Stockholm | Göteborg | Malmö

www.peak-office.se PEAK_Office_Kredithatering.indd 5

2012-10-30 09.05


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

m öjlig heter

betalningslösningar

» Det behövs

troligen en bred standard över branschgränser för att användning av elektroniska plånböcker ska ta fart på allvar.

Utvecklingen inom nya elektroniska betalmetoder går snabbt, men kortbetalningar och (elektroniska) fakturor dominerar och det kommer sannolikt att förbli så i en överskådlig tid framöver.

Snabb utveckling av nya betalkanaler för företagare Det finns i dag många vägar att som före­ tagare ta betalt. Utöver kort­betalningar och ­elektroniska fakturor är elektroniska plånböcker ett hett område. text Anders Edström Frejman

Som företagare finns det i dag en uppsjö av möjligheter att ta betalt av sina kunder. Valet av betalmetod och upplägg på betalningen styrs själv­ klart i hög grad av bransch, produkt och om det rör sig om stora belopp eller många mindre. Faktura är den vanligaste krediten där slutkunden har ett bestämt antal dagar på sig att betala. Men hantering av pappersfakturor kräver flera steg av fysisk hantering. Bland annat ut­ skrift, kuverttering och posthantering på avsändarsidan. Elektroniska fakturor mot främst privatpersoner är sedan länge ett attraktivt sätt för stora fakturaut­ ställare att minska sina kostnader och samtidigt tala sig varm för minskade koldioxidutsläpp och sparade träd. Försäkringsbolag, teleoperatörer, bensin- och energibolag är exempel på verksamheter med mycket stora fakturavolymer som tidigt erbjöd sina kunder möjligheten till e-faktura. Sedan många år tillbaka har även fakturautställare med betydligt min­ dre volymer anammat e-faktura. Till exempel erbjuder många kommuner i dag medborgare att betala till ex­ empel förskoleavgifter via e-faktura. Förbättrade lösningar för integration och bättre mjukvarustöd från affärs­ system har säkert bidragit till denna utveckling.

e-fakturor för mottagarna är att de slipper faktura­ avgifter, mata in ocr-koder och hålla reda på pappersfakturor. Inom B2B går det generellt sett mycket trögare även om elektroniska Fördelarna med

är troligen det hetaste området just nu och kan utan överdrift beskrivas som en djungel. Internationellt är eBayägda PayPal en av de mer etablerade och Google Wallet en av de senast lanserade. För svenskt vidkommande finns bland annat WyWallet som lansera­ des av de fyra stora mobiloperatö­ rerna Telia, Tre, Telenor och Tele2 förra sommaren. Bankernas svar i form av tjänsten Swish lät inte vänta på sig. Bakom den senare tjänsten står SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Länsförsäkringar samt Swedbank och Sparbankerna. Elektroniska plånböcker

»I vissa branscher

har ­utvecklingen mot minimerad kontanthantering varit extra tydlig.

tjänst för att göra betal­ ningar mellan privatpersoner medan WyWallet i slutet av 2012 hade tusen anslutna handlare, där kunder kunde använda sms-betalning, till exempel parkering, varuautomater eller biljet­ ter för Skånetrafiken. Utmaningen för nämnda ­elektroniska plånböcker och andra liknande lösningar är att det rör sig om en ny marknad som redan blivit fragmenterad och med ännu så länge kraftigt begränsade användnings­ områden. Detta om man jämför med kortbetalningar som svensken ­använder frekvent och är van att använda. Med andra ord kan det hända att man, beroende vad man önskar kunna göra med sin elektroniska plånbok, behöver installera flera appar – det vill säga flera parallella lösningar. Det är troligt att det i prak­ tiken behövs en bred standard över branschgränser för att elektroniska plånböcker ska ta riktig fart. Swish är en

affärsdokument utbytts mellan affärs­ partners sedan 1970-talet, där tillver­ kande industri i form av fordonsin­ dustrin med underleverantörer är ett typiskt exempel. Här är elektroniska fakturor bara en av många elektro­ niska affärsdokument.

resenärer hänvisade till olika system med förköp. Allt från sms-biljetter till förköpsremsor eller elektroniska ”smarta kort”.

anledning till tröghe­ ten inom B2B är att det saknas en gemensam standard. Detta mycket beroende på att många företag- och branscher har sina egna väldigt spe­ cifika krav och standards. En tydlig utveckling är att stora fakturamottagare som till exempel multinationella företag, statlig, eller annan offentlig förvaltning börjat kräva leverantörsfakturor i elektro­ nisk form.

sedan länge flitigt använt alternativ till fysiska pengar och i Sverige är vi relativt am­ bitiösa användare av betalkort. Till skillnad från större marknader som Storbritannien och framför allt USA så är dessutom i stort sett samtliga svenska betalkort försedda med chip av säkerhetsskäl. Svenskens flitiga kort­användande har gjort det mer eller mindre nödvändigt för handlare att ha en ­terminal från banken för kortbetal­ ningar, men dessa är långt ifrån gratis lika lite som transaktions­kostnaderna.

Kontantbetalning med fysiska pengar är något som handeln sedan många år tillbaka jobbat på att begränsa. Förutom risken för rån så är hela kedjan av kontanthantering via butik, bank, värdetransporter och värdedepåer med mera mycket kostsam. I vissa branscher har utvecklingen mot minimerad kontanthantering varit extra tydlig och gått snabbt. Ett exempel är kollektivtrafiken där kon­ tanter efter påtryckningar från facket på relativt kort tid försvann efter rån mot busschaufförer. I stället blev

Uppstickaren iZettle erbjuder inte bara företagare utan också pri­ vatpersoner en lösning för att ta emot betalningar från betalkort till en lägre kostnad. Detta i form av en liten betalkortsläsare som fysiskt kopplas ihop med en iphone, ipad eller ett snabbt ökande antal kompatibla android-telefoner eller tablets med samma operativsystem. Dessutom har iZettle numera även en fristå­ ende lösning – något tjockare än en miniräknare – som utgör ett direkt alternativ till bankernas trådlösa betalterminaler.

En viktig

Betalkort är ett

Lösningar näthandel

Företag som säljer varor via nätet har i dag en rad möjligheter att ta betalt av sina kunder. Förutom traditionell faktura och postförskott erbjuder många webbshopar konto med möj­ lighet att dela upp köp på ett antal avbetalningar. Vissa handlare samlar till och med alla köp som skett under en månad på en samlingsfaktura i slutet av varje månad. Ytterligare en betalningsväg är förstås säker kon­ tantbetalning med betalkort. Direktbetalning via bank som en del webbutiker erbjuder skulle man kunna säga är en variant på det senare. Kunden dirigeras vid utcheckning direkt till sin internet­ bank där betalningen sker med hjälp av kundens egen bankdosa. faktura, men utan fakturahantering. Så kan man väl närmast beskriva företaget Klarnas tjänst där företaget blir en länk mellan säljare och köpare. Klarna gör det möjligt för webbutiker som inte kan eller vill hantera fakturaköp att ändå erbjuda sina kunder att handla mot faktura, och med andra ord betala efter leverans av varan. Fördelen för säljaren är att denne slipper fakturahantering samtidigt som kunden får möjlighet att klämma och känna på varan innan man betalar.

Betalning via

Smart fakta Trenden är att kontanthante­ ringen sjunker till förmån för en rad olika elektroniska alternativ där kortbetalningar och e-faktu­ ra mot privatpersoner och olika verksamheter ökar starkt.


OptoSweden levererar lösningar till både stora och små företag inom elektronisk dokumenthantering

Looking for a state-of-the-art card and mobile payments platform that includes all functionality for successful card issuing life-cycle management, and is easy to adapt and integrate to your existing infrastructure? Look no further! Standard processes in all honesty, but the ingenious advantage with our system is that it can be adapted to your business, infrastructure and your needs.

Vi är det ledande mäklarhuset inom molntjänster för avancerade tolknings- och dokumenthanteringslösningar. Vi effektiviserar din dokumenthantering och dina dokumentflöden och erbjuder den bästa lösningen för alla typer av verksamheter och företagsstorlekar. Med hjälp av våra lösningar minimeras dina tidskrävande och kostsamma manuella arbeten med att kontrollera och registrera inkommande post. Med våra lösningar i ditt företag blir din dagliga dokumenthantering billigare, effektivare och framförallt säkrare. Hur hittar du dina dokument idag?

Interested? Contact us, www.crosskey.se – we’ll be happy to tell you more.

Hör av dig och testa oss idag www.optosweden.se

Kungsbron 1, BOX 70 377 107 24 Stockholm Tel N° 08-791 49 00 sales@crosskey.se

INBJUDAN

Obligationslån Juni 2013

Vi ger Dig en sparränta om11%

Bryggfinansiering

Emissionshantering

Factoring - Sverige - Export

På Banken kan Du få en sparränta om 0,5%

Aktiespridning

Garantikonsortium

Inkasso - Sverige - Export

Detta är en sammanfattning av memorandumet som finns att tillgå på www.capillum.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

P ROFILINTERV JU

"Bättre villkor för företagare" Antalet aktörer inom factoring och relaterade tjänster har ökat snabbt på några år. Entreprenören Marcus Carloni vill göra det enklare att jämföra villkoren. text Anders Edström Frejman

Han är ständigt på språng – serieen­ treprenören Marcus Carloni. Hans senaste satsning, Fakturum, är en jämförelsesajt för factoring- och fakturabelåningstjänster. De senare är tjänster som funnits på marknaden under ganska lång tid men som fått ett kraftigt uppsving på relativt kort tid.

köpa nya varor som kan säljas. Detta som en alternativ finan­ sieringsmetod till checkkredit eller banklån – som kan vara svåra att få för mindre eller relativt nystartade bolag. Dessautom är ofta ledtiden, från första kontakt till pengar på kontot, kortare med exempelvis factoring än med banklån.

förra året fanns det enligt Ekot 75 factoringbolag listade hos Finansinspektionen, FI. Hela en tredjedel av dessa hade registrerats under det senaste året. – Som alltid när man ser ett område växa snabbt uppstår det ofta stora skillnader i pris och villkor. Det är precis vad man kan iaktta inom factoring och relaterade tjänster, säger Marcus Carloni. Han tror att det finns flera drivkrafter bakom tillväxten för factoring-, fakturaköp-, och faktura­ belåningstjänster. De kan till exempel hjälpa till att förbättra likviditeten och kan till exempel i vissa fall användas som ett sätt att med egna medel finansiera expansion eller skapa en positiv spiral genom att snabbt frigöra kapital.

» Jag hoppas att

I slutet av

Ett förenklat scenario kan till exempel vara att man som företagare får in pengar snabbt, varvid man kan betala sina leverantörer och löner till anställda, samtidigt som man kan

vi kan bidra till en ökad transparens i factoring-branschen. Ytterligare en drivkraft bakom tillväxten bland denna typ av finans­ bolag kan vara att det blivit svårare att få till exempel banklån. Hårdare regler från statsmakten gällande bankernas utlåning, kan ha påverkat de krav som banker ställer på före­ tagare och bankernas vilja att låna ut. Dessutom har kanske eventuella merkostnader börjat tas ut på ban­ kernas kunder – företagarna. – Även krav på långa betalnings­ tider, kanske uppemot 90 dagar som krävs av viktiga kunder är inte alls ovanliga för många företagare. Något som särskilt små och medelstora företag kan ha svårt att hantera. Di­

lemmat består i att man å ena sidan inte gärna vill agera bank till sina stora kunder, men å andra sidan inte har råd att tacka nej till affärer. hoppas kunna åstadkomma med tjänsten är att företagare känner att de enkelt kan jämföra pris och villkor för factoring-, fakturaköp- och faktura­ belåningstjänster och kanske hitta ett alternativ till banker när det är lämpligt. Den dubbla fördelen tjänsten ska skapa är att leverantörer tvingas offerera på ett likartat och jämförbart sätt samtidigt som det skapas en naturlig prispress. – Ja, leverantörerna vet ju att of­ fertförfrågan samtidigt går ut till fyra andra aktörer och att det rör sig om en tjänst där brukaren förväntar sig ett snabbt svar. Det Marcus Carloni

Mottagandet av tjänsten som lanserades i början av året har varit positiv. – Ja, det finns ju gott om jämförel­ sesajter för B2C, men inte lika många för B2B som detta är ett exempel på. Även om vi inte är först med en tjänst av denna typ mot finansmark­ naden så märker vi att det finns ett uppdämt behov.

leverantörssidan har reak­ tionerna varit positiva. Även på

Det stora antalet factoringföretag gör att det ofta finns stora prisskillnader mel kunderna och skapa en effektiv försäljningskanal för factoringföretagen.

Få tillgång till dina pengar! Vi köper dina fakturor och du får pengar direkt.

Kontakta oss på tel 0511-144 44 eller epost info@magni.se Du kan också besöka vår hemsida www.magni.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

11

pro filint ervju

» Krav på betalningstider uppemot 90 dagar är inte alls ovanliga för många företagare.

– Man ser detta som ännu en sälj­ kanal för kunder som visat ett aktivt intresse för denna typ av tjänster och ett nytt sätt att få in ”leads”. Men vi har valt att arbeta med relativt få leverantörer för att det ska vara så effektivt som möjligt. Jag tror att vi även fortsättningsvis kommer att använda maxinalt sju-åtta partners. Han ser en stor potential av tjänsten. På frågan om vilka expan­ sionsplaner han kan tänkas ha med Fakturum blir svaret att de nordiska länderna är det primära målet, och därefter kanske Tyskland. Men ännu så länge är fokus på Sverige. företag under en miljon i omsättning var vanligast i början, men nu märks även ett ökat intresse bland företag som omsätter uppemot ett par hundra miljoner. Kärnan är dock fortfarande mindre bolag. – Många har inte tid att ringa runt till ett antal factoringbolag, ta in of­ ferter och försöka jämföra dessa. Vår tjänst är kostnadsfri för den som sö­ ker just efter tjänster av denna typ. Vi vidarebefordrar förfrågan till några utvalda leverantörer och resultatet presenteras på ett sätt som gör det möjligt för den potentiella kunden att jämföra buden från leverantörerna. Han berättar att

llan aktörerna på marknaden. Fakturum vill därför öka transparensen för

Han tror att även vana köpare av varierande storlek kommer att ta

hjälp av jämförelsesajten för att se sig om. – Avtal om sådana här tjänster har en typisk löptid om ett år. Jag hoppas att många som trampat på i samma hjulspår, och inte kommit sig för att undersöka alternativ till sin nuvarande tjänsteleverantör, väljer att använda vår tjänst för att få en mer prisvärd produkt från finansbolaget. För det kan vara snårigt att få ett grepp om den totala kostnaden. Månadskostnader, uppläggnings­ kostnader, räntor och kostnader som kan vara volymrelaterade. Dessutom kanske finansbolagets policy gällande kravhantering är viktigt i samman­ hanget. Man överlåter ju även denna funktion till en tredje part. – Vi hoppas att användarna upplever till att vi kan bidra till att skapa en transparens inom området, avslutar Marcus Carloni.

Smart fakta Marcus Carloni, 36, har studerat vid European Business School i London, och har tidigare bl.a. startat upp ett telemarketing­ bolag i Tyskland. Tillsammans med Fredrik Lagergren, Daniel Sivertsson och Salar Roshandel driver han Fakturum.

Avdrag gynnar fritidshusägare Schablonavdraget för uthyr­ ning av fritidshus har 2013 nästan fördubblats till 40 000 kronor, skriver Skat­ teverket på sin hemsida. Det höjda beloppet gör det enklare för många att hyra ut sitt fritidshus i sommar, eftersom hyresintäkter som är lägre än schablonavdraget inte behöver tas upp i nästa års deklaration. Sammantaget gör dessa avdrag att inkomster för uthyrning av fritidshus upp till 50 000 kronor inte behöver beskattas och inte heller tas upp i deklarationen. – Eftersom schablonav­ draget höjts till nästan det dubbla kommer färre personer behöva ta upp det i deklaratio­ nen. Om ett sommarhus hyrs ut i till exempel två månader är det först när hyran är över 25 000 kronor per månad som inkomsten från uthyrningen ska beskattas, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skat­ teverket. Eftersom schablonavdra­ get gäller per hus så blir det extra förmånligt om fler äger huset. Två personer får med andra ord dra av hälften av schablonbeloppet vardera. På samma sätt gäller att om en person äger och hyr ut två stycken fritidshus får 40 000 kronor dras av per hus, det vill säga 80 000 kronor totalt. Reglerna är helt oberoende om fritidshuset finns inom el­ ler utanför Sveriges gränser.

FörenKla Och eFFeKtivisera Din varDag.

Outsourca din ekonomifunktion. Framgångens vän Fler än 3 000 företag har redan valt Matrisen som leverantör av redovisnings- och ekonomitjänster. Bland kunderna finns både ägarledda och noterade bolag, liksom svenska och internationella företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att växa och nå framgång. Den erfarenheten använder vi för att hjälpa dig att nå dina mål.

Att outsourca ekonomifunktionen är ett enkelt sätt att öka företagets effektivitet och samtidigt minska kostnaderna. Du får tid över för din kärnverksamhet och behöver inte hantera kostnader för system, uppgraderingar och personal. Matrisen ger dig det digitala kontoret. Ni får en integrerad internetplattform för bästa möjliga säkerhet, tillgänglighet och transparens – helt anpassad för ekonomer och beslutsfattare. Matrisens kärnverksamhet bygger på IT-baserad outsourcing, effektiva redovisningstjänster, rådgivning samt HR- och löneadministration. Vi arbetar med outsourcingkoncept åt börsnoterade och icke börsnoterade kunder inom många olika branscher, som exempelvis konsultverksamhet, detaljhandel, forskning/utveckling och bygg/entreprenad.

Kontakta oss redan idag.

Välkommen att kontakta matrisen > Hans Jansson 073-431 36 03 eller hans.jansson@matrisen.se Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, HR- och löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi har förtroendet från över 3 000 kunder inom Sverige och internationellt. Matrisen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Gävle, Västervik och Lund. www.matrisen.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

fördjupning

outsourcing

Hushållen sparar mer…

Att förlägga telefonisttjänster eller ett företags kundtjänst till ett callcenter är två vanliga exempel på outsourcing.

Outsourcing för effektivare organisation Outsourcing blev på 1990-talet mer eller mindre synonymt med att lägga ut it på entreprenad. I dag finns det långt fler områden som kan outsourcas. text Anders Edström Frejman

Vitt skilda verksamheter, vare sig det handlar om företag eller offentlig för­ valtning, har vissa ”stödfunktioner” som måste finnas för att den dagliga verksamheten ska kunna rulla. Beroende på organisationens stor­ lek kan funktioner som till exempel it, postservice, lokalvård, fastighets­ skötsel eller telefonväxel sysselsätta en ansenlig mängd personal. Det vill säga funktioner som inte nödvän­ digtvis har med organisationens direkta kärnverksamhet att göra. Det senare är den grundläggande tjänst eller produkt som organisationen ska leverera. kärnverksam­ heten” har varit ett återkommande uttryck under många år och är det fortfarande i många organisatio­ ner. En grundtanke är att man ska kunna spara pengar, minska den egna interna administrationen och få en bättre kvalitet på en viss funktion om man låter någon som är expert inom området sköta den. Genom att till exempel utnyttja skalfördelar hos ett företag som tillhandahåller receptionisttjänster, lokalvård, fastighetsskötsel eller drift av kaffeautomater behöver ett företag inte ha egen anställd personal för detta. En tumregel är att varje heltidsanställd person kostar en halv miljon kronor och uppåt per år för en arbetsgivare. Att ”fokusera på

ledning av nämnda tjänster är exempel på funktio­ ner som brukar benämnas facility management. Vanligen skiljer man på ”hårda” tjänster som är knutna till fastigheten där säkerhet och energi­ optimering är exempel, och ”mjuka” arbetsplatsknutna tjänster som exempelvis funktionen på kaffeauto­ Styrning och

är av de vanligas­ te exemplen på outsourcing. Snabba, billiga och tillförlitliga internetupp­ kopplingar i kombination med det ökade utbudet av molntjänster har tillsammans inneburit att det i dag finns en rad it-funktioner som kan köpas som tjänst. Det vill säga en modern it-avdel­ ning har i många fall ett bra alternativ till att ansvara för drift av servrar och programvaror i egen regi. Ordet ”outsourcing” blev annars på 1990-ta­ let mer eller mindre synonymt med övertagande av hela it-avdelningar inkluderande såväl personal som servrar. Självklart förekommer detta även i dag, men i dag kan man i många fall låta ett tjänsteföretag sköta mail, backup och drift av kontorsprogram­ vara. Detta medan it-avdelningen kanske väljer att behålla utvecklings­ avdelning och drift av affärskritiska applikationer inhouse. Vid out­ sourcing av it-tjänster är lyckande­ graden mycket starkt beroende av it-avdelningens beställarkompentens, kravspecifikationer och att man redan har bra och fungerande interna processer. It- och datadrift

» Lyckande­

graden beror på it-avdelningens kompentens, krav­ specifikationer och fungerande ­processer.

maten, fylla på och beställa toner eller kopieringspapper. En fördel med att lägga ut denna typ av tjänster på entreprenad är att det levererande företaget i händelse av arbetstoppar eller sjukdom har en ”pool” av utbildad personal som kan sättas in på kort varsel. Andra fördelar som brukar fram­ hållas med att outsourca funktioner inom facility services är att man får en tydlighet i ansvarsfördelningen och att kostnader, verklig tidsåtgång och servicenivåer blir tydliga och förutsägbara. Om funktionerna tidi­ gare skötts av reception, vd-assistent, it-avdelning eller andra anställda i mån av tid, är alla dessa parametrar svåra att mäta. eller kund­ service är ett klassiskt exempel på hur man som kund tydligt kan dra nytta av skalfördelar hos en leveran­ tör specialiserad på sådana tjänster. Om ett företag har en policy att alla samtal ska besvaras och kundärenden hanteras inom en viss tidsrymd kan man med ledning av erfarenhet av antalet inkommande samtal och med klassisk köteori ganska enkelt räkna ut hur många anställda som krävs för detta. För ett företag som vill sköta detta själv medför detta att organisationen kommer att vara överdimensione­ rad under stora delar av en normal arbetsdag eller riskera att vara under­ Telefonisttjänster

bemannad när man behöver personal som mest. Här kan ett callcenter – där flera kunder kan dela på ett stort antal telefonister eller kundtjänstperso­ nal – på ett effektivare sätt använda personalresurser samtidigt som det kan vara enklare att bibehålla service på helger och utom kontorstid. telekommuni­ kation spelar det sedan länge ingen roll var call-centret är lokaliserat geografiskt. Det finns även stora möjligheter med modern teknik, till exempel med virtuella växlar eller att fjärrstyra en kunds befintliga växel från ett call-center, och även låta callcenter-personalen få tillgång till mötesbokningar i outlook eller andra kalendersystem. Om den sökta personen är upptagen, på semester eller sjuk kan telefonisten hänvisa till rätt alternativ person.

Utlåningstillväxten minskade något under det första kvarta­ let. En lägre utlåningstillväxt rapporterades i storbankerna och bankaktiebolagen. I de övriga bolagsgrupperna ökade tillväxttakten. Storbankernas utlåning till allmänheten ökade under det första kvartalet med 0,8 procent. Utlåningstillväxten mot svenska hushåll var 3,5 procent. Det innebär att trenden, i storbankerna, med en fortsatt sjunkande utlåningstillväxt mot hushåll fortsätter. Utlåningen till svenska företag visar även denna period en högre utlå­ ningstillväxt. I storbankerna uppgick kreditförlusterna under årets första kvartal till 2,3 miljarder kronor vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 procent (uppräknat till årstakt). Den totala inlåningen fort­ satte att öka. Tillväxttakten i inlåningen var vid utgången av första kvartalet närmare fem procent. Inlåningstillväxten från svenska hushåll ökade och uppgick till drygt nio procent. I storbankerna har inlånings­ tillväxten från allmänheten ökat något och tillväxten uppgick till 3,6 procent. De svenska hushållen ökade sin in­ låning i de mindre kreditmark­ nadsbolagen med 35 procent och den inlånade volymen i denna bolagsgrupp uppgår nu till 32,5 miljarder kronor.

Tack vare modern

som brukar framhållas när det gäller callcenterlösningar för telefoni är att man som företag inte riskerar att tappa viktiga samtal. Att en telefonist kan lämna besked och ta ett meddelande – som till exempel vidarebefordras till rätt person via sms eller mail – kan upplevas viktigt för den som ringer. Kostnaden för en elementär telefo­ nisttjänst med dygnet-runt-passning börjar på ett par tusenlappar i månaden. En annan fördel

management är ytter­ ligare ett område som kan lämpa sig väl för outsourcing. Här handlar det om att låta ett företag som är expert på allt som rör logistik, helt eller delvis, sköta kundens drift, utveckling och ledning av kundens logistikfunktion. Finessen med detta kan till exempel vara att en fabrik, som är ledande på att producera en viss produkt, kanske inte är lika duktiga på materialanskaffning, dimensione­ ring av lagernivåer och att maximera leveransprecisionen. Här kan en oberoende part kanske lättare se möjligheter till effektiviseringar hela vägen från order till leverans. Supply chain

Smart fakta Vid outsourcing sköter ett tjänsteföretag funktioner som beställaren inte betraktar som sin kärnverksamhet. Besparing­ ar och tydliga ansvarsgränser är fördelar som brukar nämnas.

…Och bankerna ökar vinsten Rörelseresultatet under det första kvartalet 2013 ökade för både sparbanker och bankaktie­ bolag under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Även resultatet i grupperna bostadsinstitut, mindre kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag var hö­ gre under det första kvartalet. Storbankernas rörelseresultat uppgick under kvartalet till 21,9 miljarder. Det är något högre än motsvarande period förra året. Storbankernas avkastning på eget kapital var 12,9 procent. Källa: Finansinspektionen


ANNONS

FrAmgåNgSrik OutSOurciNg bAkOm ”åretS låN” Från en liten nätmäklare till en bankutmanare. Nordnet har under sina femton år på marknaden sakta men säkert breddat sitt erbjudande inom värdepappershandel till att även omfatta pensions- och banktjänster. Idag växer man snabbt, och tack vare samarbetet med Emric kunde man för ungefär två år sedan lansera Toppenlånet som tidigare tilldelades utmärkelsen årets lån av Privata affärer. På den svenska bankmarknaden är förtroende A och O för att vinna kunder inom sparande och lån. Ett mycket framgångsrikt företag i sin nisch är Nordnet, som under större delen av sin historia arbetat med aktier, fonder och pensionssparande. Och en av Nordnets framgångsformler har varit att spararna själva sköter sina placeringar via nätet. Ett transparent gränssnitt där enkelhet varit ett ledord är en av framgångsnycklarna. Värdet av aktier och fonder styrs som bekant av omvärlden, en liten darrning någonstans i världen kan få stora konsekvenser i vilken portfölj som helst. – Vi kände därför ett behov av att bredda både Nordnet och vårt erbjudande med nya bankprodukter. Inte minst för att traditionella bankprodukter ger en stabilare grund att stå på, berättar Jan Dinkelspiel, innovationschef på Nordnet. Vi är visserligen en

direkt motpol till begreppet traditionell bank, men det som historiskt visat sig vara bra och lönsamt är oftast bra även för en okonventionell aktör som vi.

brA ekONOmi löNAr Sig Den bankprodukt som Nordnet sjösatte under 2011 fick namnet Toppenlånet, och har en något annan målgrupp än andra blancolån. Toppenlånet vänder sig till konventionella bankkunder som har bra ekonomi i allmänhet och sköter sin ekonomi i synnerhet. Tack vare dessa grundförutsättningar för att få lånet kan Nordnet erbjuda unikt bra ränta och mycket enkel hantering. – Våra ledord på spararsidan är att vi alltid ska ha bra villkor för våra kunder. Och det fanns ingen anledning att ändra den inställningen när vi nu öppnade för utlåning till samma kunder. Toppenlånet är något jag är både stolt och glad över att kunna erbjuda kunderna. Att Toppenlånet lanserades som ett nytt fräscht lån med ny målgrupp var något som föll åtminstone tidningen Privata Affärer i smaken. Lånet utsågs till ”Årets lån” med motiveringen ”Bästa lånet för dig med god ekonomi – och behöver extra pengar utan krångel och höga räntor.” – Vi hade aldrig fått den utmärkelsen utan samarbetet med Emric. De har stor del i framgångarna med lånet. Så är det absolut, säger Jan Dinkelspiel.

emric är tOppeNlåNetS FuNDAmeNt Nordnet har sedan tidigare kompetenser kring allt som rör aktier, fonder, pensioner och kreditriskhan-

Jan Dinkelspiel, Nordnet, linus Singelman, emric och magnus Stenström, emric.

tering, men mindre erfarenhet av vad som krävs för att effektivt och lönsamt administrera blancokreditgivning. – Varför ska vi bygga upp kompetensen inhouse när vi kan få den direkt via Emric, som vi redan hade stort förtroende för från ett annat samarbete? Själva Toppenlånet och dess unika utformning är det som Nordnet skapat. Effek tiviteten bakom hela erbjudandet bygger på Emrics stora erfarenhet av allt som rör kredithantering och kreditprocesser. Emrics outsourcingtjänst FPO gör det möjligt för Nordnet att helt fokusera på marknadskommunikation, kreditriskhantering, refi nansiering och det strategiska. Emric hanterar IT och de administrativa processerna. – Nordnet sparar tid och framförallt pengar på att anlita oss och vår FPOtjänst, menar Linus Singelman, vVD och Affärsområdesansvarig FPO på Emric. Vår tjänst är mycket dynamisk och kostnadseffektiv genom sin skalbarhet. Ju mer kunden växer, desto mer levererar vi och vi gör det sömlöst. Och vår tjänst skapar faktiskt förutsättningarna som gör den låga räntan möjlig.

Ny låNeprODukt på tre måNADer En annan stor fördel som Nordnet drog nytta av är att Emrics FPO-tjänst ger mycket kort time-to-market. Från det att Nordnet beslutade sig för Emric som samarbetspartner tog det rekordkorta tre månader innan den första låntagaren hanterades i systemet. Vilket ska jämföras med ca ett år om man istället valt att sätta upp kompetensen inhouse. Tid är som bekant pengar, och korta ledtider är en minst sagt lönsam parameter i en hårt konkurrensutsatt bransch som utlåning. Det är den nyckel som behövs för den framtida bank som vill överleva även i framtiden. FAktA: Emrics ursprung i bank och finansvärlden går tillbaka till 1994 och sedan dess har verksamheten alltmer renodlats till att idag helt fokusera på att erbjuda verksamhetskunnande och kraftfulla systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen. Cirka 175 medarbetare finns inom de tre affärsområdena Solutions, Outsourcing och Consulting där hälften av omsättningen genereras i andra länder än Sverige. Med ett komplett erbjudande av alla delar inom en kreditprocess är Emric idag en Gateway eller en One-stop-shop för banker och kreditgivare över hela världen som vill effektivisera sina kredit processer.

För mer iNFOrmAtiON: Jan Dinkelspiel Chief Innovation OfficerNordnet jan.dinkelspiel@nordnet.se

linus Singelman vVD, Affärsområdeansv. FPO linus.singelman@emric.com

magnus Stenström Kundansvarig magnus.stenstrom@emric.com

mathias Arbman Försäljning- och Marknadsansvarig mathias.arbman@emric.com

Emric AB, Box 157, 101 23 Stockholm Besök: Västra Järnvägsg. 3, Tel: 08-400 28 400 E-post: info@emric.com www.emric.com

EMRI0044 Annonsoriginal Nordnet 252x176.indd 1

2013-06-14 -24 09.37

make a decision

»Med verktyg för Prediktiv Analys och Business Intelligence hjälper vi dig att hantera och minimera dina kreditrisker« KNOWIT.SE/DECISION


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

fokus

factoring

– Factoring kan bidra till att öka tryggheten i samband med internationella affärer, anser Michael Forsman.

Factoring frigör kapital från företagets balansräkning Factoring kan vara en attraktiv finansierings­ form, i synnerhet i företag som befinner sig mitt i en expansiv tillväxtfas som ställer höga krav på före­ tagets likviditet, men även i företag som vill stärka sitt kassaflöde. text Annika Wihlborg

Factoring är en välkänd och beprö­ vad metod för att öka företags likvi­ ditet som fått något av ett uppsving i samband med finanskrisens efterdy­ ningar. Sedan bankerna blivit mer restriktiva med att bevilja företagslån har factoring utvecklats till en allt mer betydelsefull och viktig finansie­ ringsform för många företag. Genom att sälja sina kundfordringar kan ett företag frigöra likviditet från sin egen balansräkning, samtidigt som risken för kundförluster minskar.

Factoring är ett samlingsnamn för begreppen fakturabelåning och fak­ turaköp. Fakturaköpen har på senare tid stått för den snabbaste ökningen på marknaden. Ett fakturaköp inne­ bär i allmänhet att factoringbolaget övertar såväl administration som kreditrisk och fakturabevakning. Finansierar bolag i tillväxfaser Factoringtjänster kan bidra till ett ökat rörelsekapital och ett förbättrat kassaflöde. Samtidigt minskar före­ tagets beroende av bankfinansiering. För större företag kan factoring bidra till att stärka balansräkningen, öka soliditeten och påverka verksamhe­ tens nyckeltal i positiv riktning, vilket kan ha bidragit till att allt fler större företag numera också använder sig av factoringtjänster. – Fakturaköp används i stor utsträckning av företag som befinner sig i en expansiv fas och behöver fi­ nansiering för att hantera den snabba tillväxttakten. När banken inte är med på noterna kan fakturaköp vara en betydelsefull finansieringsform som gör att företaget kan frigöra

» Fakturaköp används

i stor utsträckning av företag som befinner sig i en expansiv fas. Michael Forsman

kapital från sin egen balansräkning utan att behöva ta lån, säger Michael Forsman, vd, Amfa Bank. Han menar att många företag inte tillvaratar de möjligheter som facto­ ring erbjuder. Företag kanske hinner lämna in sin låneansökan innan de hinner överväga factoring som en alternativ finansieringsmetod. I många fall kan factoring vara ett att­ raktivt alternativ till lånefinansiering eftersom bolag som väljer factoring undviker att försätta verksamheten i skuld. Michael Forsmans tips till företag som står i begrepp att välja factoringleverantör är att välja en som är ett av Finansinspektionen

Internationella affärer

Factoring kan med fördel kombine­ ras med andra finansieringsformer, exempelvis checkkrediter. – En trend på factoringmarkna­ den är att allt fler företag anlitar fac­ toringbolag även i samband med sina internationella affärer. Factoring kan bidra till att öka tryggheten i sam­ band med internationella affärer. Välj i första hand ett factoringbolag som enbart fokuserar på just factoring, det är i allmänhet en förutsättning för att de ska kunna serva sina kunder snabbt, säger Michael Forsman. Begreppsförklaring factoring Fakturaköp: Företaget väljer själv vilka fakturor som ska säljas till fac­ toringbolaget. Kunden uppnår högre

Snabbast

likviditet och överlåter administration samt kreditrisk till factoringbolaget. Fakturabelåning: Alla fakturor skickas till factoringbolaget som sä­ kerhet för en kredit. Belåningsgraden avgörs från fall till fall. Fordringarna finns kvar i kundens balansräkning, vilket innebär att kunden även fort­ sättningsvis ansvarar för att faktura­ betalningen. En normal belåningsgrad är 70 procent av fakturabeloppet. Res­ terande belopp betalas ut när kundens köpare betalar fakturan.

Smart fakta En undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Amfa Bank visar att bankvillko­ ren har försämrats för många småföretag med färre än 20 anställda. Undersökningen visade att drygt 2 000 tillfrå­ gade företag ansåg att bankerna försämrat villkoren för deras finansiering det senaste året.

Just nu! Sälj första fakturan* – f å ut

BilligastSmidigast

100 %

inom 24 h

Utmanaoss ossredan redanidag! idag! Utmana alltid efter att du erbjuda marknadens lägsta avgifternågon och ni har pengarna ViViärsträvar övertygade om att inte hittar billigare factoring inom 24 timmar. Just nu vi på28 avgiften försales@solidum.se. första fakturan*. Ingen årsavgift. annanstans. Kontakta ossbjuder på 08-23 00 eller Skicka –era fakturorbilligast till oss, vi&sköter resten! Ring oss på tel 08-12 34 56 78. Solidum snabbast, smidigast.

www.solidum.se

*Gäller fakturor upp till 100 tkr. Erbjudandet gäller t o m den 31 aug 2013.

Fakturaköp

auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Sedan factoringmarknaden avreg­ lerades 2004 ställs nämligen inga specifika krav för att ett företag ska få kalla sig för factoringbolag.


Här är Sergel Vårt jobb är att skapa fler avslutade affärer genom att hjälpa transaktionsintensiva företag med alla aspekter av ”ta-betalt” lösningar - från att hitta rätt målgrupp, rätt betalkanal och en fungerande helhet till att följa upp att pengarna verkligen landat på ditt konto. Få/skaffa kunder du trodde var omöjliga. ■ Minimera dina utestående fordringar. ■ Vårda din existerande kundbas. ■ Återvinn skulder du trodde var förlorade. ■ I nära samarbete löser vi dina ta-betalt utmaningar så att ditt företag kan nå sin fulla affärspotential. ■

Sergel hjälper till att vända Era ta-betalt utmaningar till affärsmöjligheter – Maximera dina möjligheter.

Läs mer på: www.sergel.se | Email: info@sergel.com

Det finns ekonomichefer som har vårt namn intatuerat. Ok, det där var kanske inte riktigt sant. Men det är många som gillar oss riktigt mycket för att de slipper binda kapital i en bankgaranti när de behöver en förskottsgaranti, betalningsgaranti, fullgörandegaranti eller någon annan garanti för att säkra en affär.

Ett smartare sätt att säkra affären www.nordg.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

16

m öjlig heter

bankfinansiering

» Se till att

föra en löpande dialog med banken, även sedan lånet beviljats.

Ett gott råd är att ta in en erfaren entreprenör i företagets styrelse, det tillför extra tyngd och trovärdighet i förhandlingarna med banken.

Nyckeln till bankens förtroende Banker är inte särskilt risk­ viliga och analyserar noga företagets kassaflöde och förmåga att betala tillbaka sitt lån med hjälp av intjänat kapital och, om saker och ting inte utvecklas som planerat, med hjälp av säkerheter. text Annika Wihlborg

Det kan löna sig att förbereda sig noga inför mötet med banken: – Visa att företaget är eller har po­ tential att bli lönsamt, att du kan ta ut en marknadsmässig lön och att du har en plan för hur företaget ska utvecklas om såväl ett halvår som om tre år. På så sätt visar du också att du har en plan för hur ett eventuellt lån ska användas, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna. Ta med en uppdaterad och genomarbetad affärsplan, marknadsplan och en budget som visar på företagets framtida kapital­ behov. Tveka inte att ta in extern hjälp

för att finslipa dessa dokument, det kan löna sig, även om du exempelvis ber en erfaren ekonom eller entreprenör ur din egen bekantskapskrets ta en titt. Gör en kalkyl som visar hur företagets beräknade intäkter och kostnader ser ut de kom­ mande åren. Inge förtroende

– Om företaget är nystartat är det för­ stås svårt att visa på historisk lönsamhet. Då gäller det att i stället inge förtroende genom att kunna visa en affärsplan och en realistisk prognos över företagets intäkter och kostnader, som visar att företaget med stor sannolikhet kan bli lönsamt i framtiden. Det handlar också om att inge förtroende för dig som entreprenör. Var beredd på att presentera dig själv, övriga ägare och styrelseledamoter. Ta gärna med era cv:n så att ni har dem redo om banken frågar efter dem, säger Lars Jagrén. Om du har en mentor, delägare eller styrelseledamot som är känd av eller kan inge förtroende hos banken kan det vara en fördel att ta med henne eller honom till mötet. En realistisk beskrivning av företagets förmåga att återbetala sitt lån

»Visa att

du har en plan för hur före­ taget ska utvecklas om såväl ett halvår som om tre år. Lars Jagrén

utgör en hörnpelare när banker behandlar en låneansökan. Företag som har någon form av eget kapital i form av en egen insats, borgen eller säkerheter i form av exempelvis fastigheter, har en fördel i låneförhandlingarna med banken. Lars Jagrén rekommenderar företagare att jämföra bankernas lånevillkor. En kart­ läggning från Företagarna visar nämligen att räntenivåerna och kraven på säkerhet skiljer sig markant mellan olika banker. – Många företagare vittnar om att ban­ kernas krav på säkerheter och borgen har skärpts i efterdyningarna av finanskrisen. Kontakta såväl storbanker som fristående sparbanker och se till att förhandla om villkoren när du väl beviljats ett lån, säger Lars Jagrén. Riskmedvetenhet

Banker lägger stor vikt vid att analysera olika typer av risker när de går igenom låneansökningar. Ett sätt att öka företagets skydd mot oförutsedda händelser som kan bidra till att företagets långsiktiga plan revideras är att investera i en bra fö­ retagsförsäkring samt sjukförsäkringar för nyckelmedarbetare. Visa prov på en hög

riskmedvetenhet genom att visa en plan som tydliggör hur man tänker hantera situationen om saker och ting inte går som planerat. Företagare som kan visa på en plan där de beskriver hur de hante­ rar scenarion och har utrustat sig med handlingsplaner som tacklar situationen om företaget exempelvis inte utvecklas enligt prognosen, ökar sin trovärdighet på banken. Se till att föra en löpande dialog med banken, även sedan lånet beviljats. Håll din bankkontakt uppdaterad kring före­ tagets utveckling och framtidsplaner, det kan underlätta processen nästa gång det är dags att ansöka om ett banklån

Smart fakta Banker analyserar företagets kassa­ flöde samt dess historiska och fram­ tida intjäningsförmåga. Företaget behöver inte nödvändigtvis generera vinst, men det är viktigt att det finns ett sunt kassaflöde som tyder på att företaget har en viss omsättning.

Utveckla din organisation med The Diver Solution – beslutsstöd värt namnet!

www.infotool.se 08-753 49 80

Användarvänligt planeringssystem i verkligheten – Infotool Budget och Prognos


Förenkla vardagen Fakturakredit - Spara tid, få en ökad likviditet och minska administrationen. - Få snabbare betalt och slipp sköta påminnelser och krav. - Få kontinuitet i hantering av kundfordringar utan stopp för semestrar eller sjukfrånvaro. Genom vår tjänst Fakturakredit, får du en kostnadseffektiv hantering och belåning av din kundreskontra.

För den kloke företagaren!

Vill du veta mer? Välkommen in på ditt närmaste Swedbank kontor eller besök oss på swedbank.se/fakturakredit.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

18

krönika

Svensk inkassoverksamhet är stabil och framgångsrik Svensk Inkasso är bransch­ organisation för den svenska inkassobranschen och arbetar för att i debatt och lagstiftning företräda branschen, borgenärerna och de intressen som faller inom ramen för inkasso­ verksamhet, finansiering och kredithantering. text Claes Månsson, advokat och ordförande svensk Inkasso

Inkassobranschens inkasserade belopp år 2012 ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav har sänts ut och 24,4 miljarder kronor inkasserats, varav cirka 22 miljarder återredovisades till borgenärerna. Av inkasserat belopp har över 20 miljar­ der influtit utan tvångsåtgärder, det vill säga efter inkassokrav eller efter ansökan om betalningsföreläggande. De allra flesta gäldenärer betalar alltså frivilligt. Branschen svarar för nästan alla ansökningar om betalningsföreläg­ ganden vid Kronofogdemyndigheten, drygt en miljon ärenden. Ungefär 40 procent av ärendena återkallas innan utslag, beroende på att gäldenären väljer att betala eller träffa ­uppgörelse med inkassoombudet eller borge­ nären. I förhållandevis väldigt få av branschens ärenden, cirka 350 000 per år, utfärdas betalningsföreläg­ gande. I de fall utslag meddelas erläggs betalning i cirka 50 procent av ärendena direkt utan ansökan om tvångsåtgärder hos Kronofogdemyn­ digheten. Kronofogdemyndigheten driver

in knappt tio miljarder per år efter hot om tvångsåtgärder, varav cirka sex miljarder avser statens fordringar avseende främst skatt. Privata borge­ närers andel av Kronofogdemyndig­ hetens verksamhet uppgår till cirka 35 procent och cirka 3, 75 miljarder inflyter efter hot om tvångsåtgär­ der. Cirka 1,75 miljarder betalas efter endast ett första kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Drygt en miljard inflyter efter löneutmätning. En blygsam andel av gäldenärernas betalningar inflyter således efter tunga tvångsåtgärder. Det visar att flertalet gäldenärer oftast finner vägar att betala sina skulder när saken ställs på sin spets. Värt att notera är att Kronofog­ demyndighetens hela verksamhet gällande betalningsföreläggande kostar 291 miljoner och att enskilda borgenärer erlägger avgifter för sina ärenden med 358 miljoner. Denna del av verksamheten går alltså plus i statsbudgeten med 67 miljoner kronor. Kostnaderna för Kronofogde­ myndighetens verksamhet med exekution (utmätning), uppgår till 1,164 miljarder, och de privata borgenärer erlägger 1 007 miljarder i avgifter. Privata borgenärers ärenden uppgår dock endast till 35 procent av verksamheten och statsbudgeten går således plus med mer än en halv miljard kronor avseende denna verksamhetsdel. Följden är att privata borgenärer (och de gäldenärer som blir föremål för åtgärder och som ytterst får betala avgifterna) svarar för praktiskt taget hela Kronofogdemyndighetens kost­ nad trots att dess verksamhet till över hälften avser indrivning för statens fordringar, vilken är avgiftsbefriad.

»Av inkasserat belopp har över 20

miljarder influtit utan tvångsåtgärder.


INTENSIVUTBILDNING FÖR DIG SOM HAR ONT OM TID Hos oss får du praktiskt användbara kunskaper att tillämpa direkt i ditt jobb. Av föreläsare som både är praktiskt erfarna och teoretiskt kunniga. Näringsliv lär av näringsliv. Du behöver inte vara civilekonom för att delta. Det väsentliga är vad du arbetar med nu och i framtiden. Vi har 35 års erfarenhet av utbildning av näringsliv och offentlig förvaltning inom bland annat:

Vi erbjuder dig professionell hjälp inom: • • • • •

Finansiering Fakturering Företagsinkasso Fastighetsinkasso Juridik

Vill du veta mer om våra tjänster? Hör av dig till oss!

• Controller-funktionen, Ekonomistyrning • Internkontroll och Riskhantering • IT-säkerhet • Kvalificerade Revisionsfrågor • Revisorsetik och Revisorsansvar • Redovisningsnyheter, K2, K3 • inkl Fakturering, Moms, Elektroniska fakturor • Ekonomi för chefer (icke-ekonomer) • Aktiebolagsrätt för icke-jurister • Koncerntransaktioner • Marknadsföring för icke-marknadsförare • Good Business Manners

Stockholm: 08-563 054 50

MARIKA MARKLAND, VD

Göteborg: 031-730 7000

Mer information: www.civilekfor.se Eller ring Marika Markland, VD för Civilekonomernas Informations AB, tel 08-30 02 50

Malmö: 040-624 07 80

www.civilekfor.se

www.juristinkasso.se

Sveriges mest attraktiva utbildning Så tycker diplomander, chefer och rekryterare...

Varför rekommenderar du diplomutbildningen? Med diplomutbildningen i ryggen får du en ökad trygghet på din arbetsplats och större möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Det ger både ökad status och mer stimulans i jobbet. Dessutom får du in en riktig värdehöjare i ditt cv.

Diplomanden Malin Simonsen, Credit Controller på Sweden, BSH Home Appliances:

Med en diplomand i teamet förbättrar företaget / banken sina chanser till att öka tillväxt och lönsamhet.

”Den unika utbildningen till Diplomerad Credit Controller hos UC Business School är det absolut bästa jag gjort i mitt yrkesliv.”

Vidar Stenberg är Sveriges mest erfarne kreditutbildare. Han har utbildat över 18 000 personer inom såväl bank & finans som övriga näringslivet.

Diplomerad Credit Controller Mål Företaget / banken ska kunna göra större, lönsammare och säkrare affärer. För individen innebär utbildningen ökad trygghet i jobbet, större möjligheter att utvecklas och en väsentlig värdehöjare i cv:n. Deltagare Ekonomiansvariga, kreditansvariga, kreditmedarbetare, controllers och kundansvariga

Omfattning Sex kurser om vardera 2 dagar fördelat på tre block. Block 1 Kredit- och säkerhetsrätt Block 2 Kreditbedömning och riskuppföljning Block 3 Krav- och obeståndshantering Kvalitetsgaranti På samtliga kurser lämnas kvalitetsgaranti

UC Business School

Box 4, 121 25 Stockholm Globen Telefon: 08-600 62 00. www.ucbs.se

Rekryteraren Björn Bergström, XLNT Search – specialister på rekrytering och headhunting: ”Utbildningen höjer värdet på diplomandens cv högst väsentligt och ökar givetvis karriärmöjligheterna i en hårt konkurrentutsatt marknad.” Kreditchefen Björn Beckman på Wasa Kredit och förre ordföranden i Svenska Kreditföreningen: ”Vår investering i medarbetares utbildning till Diplomerad Credit Controller har snabbt varit mycket lönsamt för vårt företag.”

Ingår i Företagsuniversitetet som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitetet.


Njut av semestern. Och resultatrapporten!

Du som är entreprenör vill väl kunna njuta av din ledighet? Webbkontoret samlar viktiga ekonomitjänster i en flexibel helhetslösning, där du, dina medarbetare och Grant Thorntons konsulter jobbar i samma system. På så sätt skapar vi frihet åt dig att välja vad du vill få hjälp med och vad du vill ta hand om själv. Rapporteringen är tillgänglig dygnet runt i realtid. Full koll, även hemma i köket! www.grantthornton.se/webbkontoret

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Kredithantering low 20130619  

maximera likviditeten i företaget

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you