Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

internationella affärer tillväxt på den globala marknaden

APRIL 2013

Utlands­etablering – vad krävs?

E-handel

– blicka ut i världen

Nödvändig kompetens

– vid internationalisering

Niklas Adalberth – tror på e-handel över landsgränser

Moderna affärsresor

Internationell expansion

Supply chain management

– resepolicyn effektiviserar

– tjänsterna som hjälper dig

– strategi för framtiden

Frigör kapital med Factoring! On fair terms!

För att ständigt kunna ligga i framkant är factoring ett bra verktyg att snabbt få tillgång till kapital och minska riskerna för kreditförluster. Men inte till vilket pris som helst – jämför alltid med Ikano!

Jämför alltid med Ikano Bank – vi ger dig bra villkor!

Vi erbjuder alltid bra priser på • • • •

Factoring – med 90% belåning Fakturaköp – där vi tar kreditrisken Factoringmed kreditförsäkring Factoring för utländska fakturor

Ring oss! 08-514 203 35, www.ikanobank.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

ledare

Den fria handelns roll som tillväxtmotor I finanskrisens efter­ dyningar och med ekono­ misk osäkerhet på flera håll i världen, växer kraven på ökade regleringar av kapitalmarknaden och den finansiella sektorn. Det är viktigt att de regleringarna utformas så att de inte hotar den internationella handeln och därmed även tillväxten och välfärden.

Under de senaste decennierna har världen upplevt en fantastisk ekonomisk utveckling med kraftig tillväxt såväl i de traditionella industriländerna som i nya expansiva ekonomier i främst Asien och Latinamerika. En alltmer globaliserad ekonomi och, inte minst, en ökad internationell handel har lagt grunden för denna positiva förändring som lyft miljontals människor och hela nationer ur fattigdom. för denna utveckling är en ökad samsyn om frihandelns betydelse. Men lika viktigt för den internationella ekonomiska expansionen har den ökande tillgången till finansiering varit. 1980-talets avregleringar ledde till att en världsomspännande kapitalmarknad växte fram och till en påtaglig ökning av tillgången till riskvilliga pengar. Utan den tillgången till finansiering hade inte den stora tillväxten i internationell handel varit möjlig. Vi kan fråga oss hur stor del av den ökade välfärden som hade uteblivit om inte finansieringsmöjligheterna varit så tillgängliga som de varit? En förutsättning

visade med all tydlighet att den expansiva finansiella sektorn och kapitalmarknaden var betydligt mer bräcklig än vad man tidigare hade trott. När ett antal osäkra finansiella instrument kollapsade fick det kraftiga följdeffek-

ter som ledde till att ett antal banker havererade, och som även fick djupgående negativa följder för den reala ekonomin – följder vars svallvågor fortfarande hemsöker en rad länder med statsfinansiell oro och skenande arbetslöshet som konsekvens.

» Exporten som

tillväxtfrämjare kan inte betonas nog.

fick vi på SEK än en gång påtagliga bevis för hur viktig tillgången till finansiering är för möjligheten att bedriva internationell handel. Exporten som tillväxtfrämjare kan inte betonas nog och det gäller förstås särskilt för ett litet och exportberoende land som Sverige. I över 50 år har SEK upplevt olika typer av kriser i såväl kapitalmarknaden som i den finansiella sektorn men alltid kunnat leverera finansiering till svensk exportnäring tack vare konservativt risktagande. Under finanskrisen

Finanskrisen 2008-2009

Peter Yngwe, vd Svensk Exportkredit

hårt mot banksystemet som inte hade möjlighet att svara upp mot exportföretagens kreditönskemål, ökade SEK sina låneåtaganden. Den svenska exporten kunde därmed fortsätta att vara fram-

gångsrik under den djupa internationella konjunkturnedgången, vilket bidrog till att den svenska ekonomin drabbades betydligt lindrigare av finanskrisen än många andra nationer. För att förhindra en upprepning av det som ledde till finanskrisen och de statsfinansiella kriserna i södra Europa, har ett antal regleringar av kapitalmarknaden och den finansiella sektorn genomförts. Samtidigt höjs röster för ännu mer långtgående regleringar i syfte att minska volatiliteten och skapa en mer robust och långsiktig finansiell sektor. Utvecklingen sedan 2008 visar att det finns behov av ett tydligt och robust regelverk som minskar incitament till osunt risktagande. Samtidigt finns det all anledning att höja ett varningens finger för en alltför radikal regleringsiver. Om avregleringarna på 1980-talet gick för långt och för snabbt så bör vi inte nu gå åt andra hållet för långt och för snabbt. Tuffa kapitaltäckningskrav för bankerna har redan i dag lett till återhållsamhet med utlåning till långa löptider. Och just kreditgivning med långa löptider är en viktig förutsättning för stora exportaffärer.

När finanskrisen slog

ha den fria handelns roll som tillväxtmotor och skapare av välfärd för ögonen när vi diskuterar framtidens regelverk för kapitalmarknaderna.

läs mer om...

06

08

10

14

04 Expertpanel – viktig kompetensutveckling 05 Affärsresor – involvera medarbetarna 06 SCM – nöjda kunder och lönsamhet 08 Profilintervju – Niklas Adalberth 10 Kredithantering – förbättrad likviditet 12 Affärssystem – nya krav 14 E-handel – bästa tipsen

Låt oss alltid

INTERNATIONELLA AFFÄRER

Detta är Smart Media

Projektledare: Veronika Tynnerman, veronika.tynnerman@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Annmarie Palm, Anders Edström Frejman, Annika Wihlborg Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, april 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar auto­ matiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Följ oss:

Marginalen hjälper företag att säkra sina internationella betalningar Marginalen har erbjudit internationell inkasso sedan 1981 och har utvecklat nära samarbeten som bidrar till en hög lyckandegrad på de betalningsärenden de hanterar. Genom att vara lyhörd, flexibel och hantera alla ärenden genom en och samma kontaktperson bygger Marginalen långsiktiga kundrelationer som säkrar internationella betalningar för bland annat Swedavia. Swedavia AB äger 10 svenska flygplatser och har många internationella kunder från hela världen. De behöver en partner som hanterar kunder från samtliga världsdelar och kan erbjuda korta handläggningstider. Sedan många år tillbaka hanterar Marginalen Swedavias internationella kredithanteringsärenden. - Vi har stor nytta av deras omfattande internationella nätverk och är mycket nöjda med Marginalen som leverantör, säger Thina Johansson, enhetschef för kundreskontra på Swedavia.

Swedavia är en stor organisation med många internationella kunder. De har en och ibland två kontaktpersoner från Marginalen som är knutna till dem. - Det gör att vi alltid vet vem vi ska vända oss till. Marginalen återkopplar alltid snabbt och har en gedigen förståelse för vårt arbetssätt. Det vi uppskattar mest med Marginalen är den snabba och flexibla servicen, det attraktiva prisläget, att de anpassar sina rutiner utifrån våra och att de har ett mycket gott utfall, en hög lyckandegrad på de betalningsärenden de hanterar, säger Thina Johansson.

www.marginalen.se 010 - 495 1000 marknad@marginalen.se


HN_Ann_190x265_SE.indd 1

11-04-11 15.18.56


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

e xpertpa nel

kompetensutveckling

Intern kompetens, inhyrda konsulter – eller både och? Vi har tagit kontakt med tre experter för att ta reda på vilka nödvändiga kompetenser man bör investera i vid en internationell satsning. text Annmarie Palm

Catharina Olofsson

Detlef Clöwe

Magnus Rolf

direktör för utbildningsoch konsult­verksamheten på KGH Customs Services.

avdelningschef Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning.

vd på FEI Företagsekonomiska Institutet.

Vad vinner företagen på att utbilda sin egen personal i stället för att hyra in konsulter?

– Jag anser att det är väldigt viktigt att man utbildar sin egen personal. Framför allt om man också hyr in konsulter. Detta för att ditt företag ska kunna nyttja konsulterna på bäst sätt. Jag tycker att det gäller oavsett vilken bransch. Även om en stor del av jobbet görs av konsulter så kommer du till en punkt då du måste börja förvalta det ditt företag fått ut av konsulterna. Det är alltid företaget som bär det yttersta ansvaret för att ni gör rätt bedömningar och följer de regelverk som finns.

– Jag skulle säga att man får mer lojala medarbetare. Dessutom är den egna personalen redan bekväm med den företagsinterna kulturen och etablerade rutiner och processer. För att fortsatt vara konkurrenskraftig måste företag behålla kvalificerad och motiverad personal vilket utbildning i hög grad bidrar till.

– Långsiktighet: Kompetensutveckling är en investering för framtiden på ett helt annat sätt än en konsultinsats. Konsulten drar vidare, medarbetaren finns kvar! Employer branding: Företagets värdegrund blir allt viktigare för att attrahera de duktigaste medarbetarna. En modern organisation satsar på kompetensutveckling. Personlig utveckling: Det är roligt och utvecklande att utbilda sig! Underskatta inte den positiva kraft som utbildning medför; medarbetaren växer och bidrar i ännu högre grad än tidigare.

Varför bör företag som är på väg att expandera internationellt satsa på kompetensutveckling?

– De företag som väljer att tidigt sätta sig in i internationella spelregler har större möjligheter att ta bättre beslut. Många lägger ned mycket tid på att planera marknadsföringen och försäljning, men lägger inte samma energi på att sätta sig in i skatter, avgifter, frihandelsavtal, leveransvillkor. Det kan vara väl värt att investera i den kompetensen. Jag säger inte att det är avgörande, men det kan påverka hur konkurrenskraftig man blir.

– Det är synnerligen viktigt med kulturell kompetens när man arbetar internationellt. Om man missar att ta hänsyn till detta, kan det bli synnerligen kostsamt. Det gäller att förebygga eventuella problem inom den egna organisationen såväl som hos sina utländska partners. När man insett betydelsen av och kanske övervunnit kulturella olikheter, uppkommer andra, större utmaningar, exempelvis som att jobba i team där deltagarna kommer från flera olika länder.

– Gör läxan först. Sverige har en lång och framgångsrik historia när det gäller internationalisering i näringslivet men jag tror det gäller att inte vila på lagrarna. Förutsättningar förändras på gamla marknader och nya marknader tillkommer i snabb takt. Produkter och tjänster utvecklas i en rasande fart. En satsning på en relevant, förberedande utbildningsinsats inför en utlandssatsning kan vara skillnaden mellan framgång och kostsamt fiasko.

Vad finns det för trender just nu på kompetensmarknaden?

– Många företag som tidigare prioriterat att outsourca kompetens i en stor utsträckning satsar nu i stället på att försöka hitta en balans mellan egen och köpt kompetens. En viss typ av kompetens är det bra att företaget ”äger” själv. Vi som arbetar med utbildningar inom bland annat regelverk ser nu ett ökat intresse kring detta relaterat till internationell handel. Förutom att man behöver spetskompetens så måste företagen numera även kunna visa att man har upprättade rutiner vad gäller tullfrågor oavsett om man gör sina egna deklarationer eller använder ombud.

– Det blir allt svårare att frigöra tid för kompetensutveckling varför alltmer tillgängliggörs via nätbaserade utbildningar. Flexibiliteten gör att den enskilde kan ta till sig kompetensutveckling så fort det blir ”tid över” och också oberoende av om man befinner sig hemma eller på tjänsteresa utomlands. Vid sidan av ”hur”, finns också en tydlig tendens till ”varför”, nämligen för att kompetensutveckling av de anställda bygger lojalitet med företaget. Det blir ett sätt att behålla nyckelpersoner i organisationen.

– Onlineutbildning. Fördelarna är uppenbara för både arbetsgivare och medarbetare; mer tidseffektiva studier med mindre arbetstidsfrånvaro. Modern onlineutbildning innebär flera fördelar. Många deltagare uppskattar att vid varje enskilt lektionstillfälle kunna välja om de vill vara på plats i klassrummet eller delta i undervisningen på distans via dator, surfplatta eller mobil. Dessutom går lektionerna att se i efterhand, hur många gånger som helst.

t dra An förlag t s! åre land s ä l m uto

Bli Export försäljare! Den tvååriga utbildningen Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap, 400 YH-poäng syftar till att du som studerande efter avslutade studier ska kunna arbeta för ett svenskt företag som exportförsäljare/ assistent till exportanvarig/projektledare/ fältsäljare med etablering av produkter eller tjänster på en utländsk marknad. För mer info besök gärna vår hemsida

www.exportakademien.se

Foto: Martin Hultberg Annons: Axel Gyllensvaan


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

affärsresor

inspira t io n

Fokus på mötet, miljön och individen Med stor framgång har Åsa Ward byggt upp ­Scanias rese- och mötespolicy. Det goda resultatet har uppnåtts genom att hon involverat medarbetarna. text Annmarie Palm

Under de fyra år som Åsa Ward hittills arbetat som Meeting and Travel Manager på Scania i Södertälje har hennes roll förändrats till att från början mestadels ha handlat om affärsresande till att numera också inkludera möten. Med upplägget att sätta fokus på mötena berättar Åsa Ward att det grundläggande valet handlar om mötesform. Tanken är att man hela tiden ska utgå ifrån affärsnyttan och syftet med mötet. Oavsett om man reser en kort sträcka eller en lång resa till Brasilien är frågan: Ska man träffas fysiskt eller virtuellt? Om fysiskt så går man över till reseplanering. – Bara här i Södertälje är Scania utspritt på olika byggnader. Många är vana att flänga runt mellan dessa kontor för att delta i möten, men många gånger är det onödigt. Detta gäller inte minst också av miljöskäl vilket går hand i hand med Scanias miljöpolicy, konstaterar hon. Workshops med medarbetarna

Åsa arbetar med demand management. Det innebär att hon utgår från de faktiska behov som finns i organisationen för att kunna utveckla policy, processer, metoder och verktyg – allt för att underlätta för resenären och resebokaren. Hon gör detta genom olika workshops och arbetsgrupper där hennes nätverk är viktiga. Enligt Åsa Ward har det visat sig vara ovärderligt att involvera

resebeställare och resenärer i organisationen. – Att låta organisationen vara delaktiga i planering och förbättringsarbetet gör att implementeringen blir mycket lättare, säger hon. bland annat mycket med att få bort onödig administration kring medarbetarnas affärsresande. – Scania eftersträvar alltid korta ledtider och en förenklad och helst helt obefintlig administration för dem som reser. Vi använder oss av en metod, ett så kallat mindset som inbegriper tre steg; Innan-UnderEfter. Ju klokare lösningar vi kan ha i ’innan-läget’ i själva planeringen och bokningen desto mer kan vi eliminera onödig administration efter mötet/resan. Detta är en del av Scanias arbete med hållbara möten och resor, konstaterar Åsa Ward.

global mötes- och resepolicy som lanserades inom Scania 2011, och nu börjar man kunna se resultatet. – Det är roligt att den nu har börjat få effekt. Det går helt klart att konstatera att det skett en beteendeförändring i organisationerna.

Företaget arbetar

Global mötes- och resepolicy

Med mötet i fokus har man på Scania gått från en lokal resepolicy till en

» Ju mer delaktighet,

desto större kvalitet blir det. Åsa Ward

Den handlar om att tänka hållbarhet och att alltid sätta resenären i fokus. – Det är viktigt att vi alltid strävar efter att hitta en balans i affärsresandet. Våra medarbetare reser allt som oftast med flyg och tåg i ekonomiklass. Vi arbetar även med planering för samåkning vad gäller taxi,

» Våra

medarbetare reser allt som oftast med flyg och tåg i ekonomiklass.

Åsa Ward

styrning och mot miljöbilar när det gäller hyrbilar och så vidare. Åsa är noga med att man utöver detta sedan kompletterar med individuella skräddarsydda mervärden. – Vi väger till exempel alltid in värdet för individen att exempelvis ha tillgång till lounger på flygplatserna, hygienartiklar, gym eller frukt på rummet på de hotell som de kommer till, berättar hon.

Videomöten i verklig storlek

ett eget försäkringsbolag vilket innebär att alla medarbetare som reser i tjänsten har en reseförsäkring. Tanken med Scanias resepolicy är att de resande medarbetarna ska kunna känna sig trygga, må bra och kunna använda restiden på ett så bra sätt som möjligt, antingen för att jobba eller vila. Affärssegmenten paketeras efter vad Scania kallar SHE – Safety, Health and Environment. SHE handlar mycket om ”wellbeing”, men också om miljö. SHE-standarden hänger ihop med Scanias miljöpolicy. – Att resa mycket i jobbet är långt ifrån glamouröst. Framför allt om man gör det ofta. Vi försöker att ordna det så bra som möjligt för varje individ. Det viktigaste är inte alltid att förhandla fram ett bra pris utan att vi alltid ser till totalkostnaden. Detta så att vi får mest värde för pengarna, avslutar Åsa Ward. Scania har också

Smart fakta Åsa Wards tips för resor och möten: • Utgå alltid ifrån om mötet bör ske fysiskt eller virtuellt • Minimera administrationen för de som reser • Se till totalkostnaden från start till slutdestination

De senaste årens miljödebatt och stramare ekonomi har medfört att allt fler företag gått över till att använda videomö­ ten i stället för att resa världen över till varandra. I takt med den beteendeför­ ändringen har också tekniken blivit bättre. Bandbredden är större och det förekommer färre störningar. – Att ha videomöte ger så otroligt mycket mer än ett telefonmöte. Det finns förstås en stor fördel med att man också kan ”läsa av” varandra, säger Erik Eskilsson som är vd på Viewcom. För att få bästa möjliga närvarokänsla via videotekniken har man på Viewcom tagit fram ett världsledande system. – Vi visar verkligheten. Det innebär att vi genom att använda en stor skärm på 2 gånger 3 meter kan återge en spegelbild i verklig storlek av motparten. Systemet återger rätt proportioner, men främst en perfekt ögonkontakt, berät­ tar Erik Eskilsson. Enligt Erik är det dock inte bara att satsa på den dyraste tekniken som gäller. För att lyckas med ett videomöte behö­ ver man också tänka på hur det ser ut i själva mötesrummet. – Många missar det. De tänker inte på att den miljö som de visar upp i sina affärsmöten via video fungerar som ett show­ room för företaget.

REGISTER BEFORE

30TH APRIL

AWAY ON BUSINESS? The Accor group welcomes you at over 3500 hotels around the world. Discover the business trip offers and services to match your activity!

500

POINTS FREE

Le Club Accorhotels is offering future members 500 bonus points if they join the Accor loyalty program.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

aktuellt

transport & logistik

Tre frågor...

» Det många

inte inser är att logistik är så mycket mer än bara effektiva transporter.

...till Thomas Ekenberg, advokat / partner Ekenberg&Andersson advokatbyrå.

Är min produkt/tjänst intressant att lansera i Kina?

Kjell Rundqvist

En effektiv logistikkedja kan vara svår att kopiera även för konkurrenter med liknande produkter.

Nöjda kunder och lönsamhet kärnan i SCM Supply chain management blir allt mer betydelsefullt för att garantera ett företags konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att spara pengar utan även att se till så att kunder förblir nöjda. text Anders Edström Frejman

Effektiv logistik och det vidare begreppet supply chain management, SCM, är ett allt viktigare vapen för att skära kostnader och uppnå kundnöjdhet genom bland annat ökad flexibilitet och säkra leveranser i rätt tid. – Bra logistik och SCM präglas av att verksamheten i sin helhet är flödesorienterad på ett sådant sätt att man kan leverera så mycket värde till kunderna som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. Ett direkt syfte med SCM är således att skapa kundvärde, säger Mats Abrahamsson, profes-

sor på avdelningen för logistik vid Linköpings universitet. viktigt i branscher med många konkurrenter som erbjuder likvärdiga produkter. IKEA och H&M är två tydliga exempel på detta. Båda har en väloljad logistikkedja som är svår att kopiera för konkurrenter. Den bidrar till goda marginaler trots prispress, skapar flexibilitet i organisationen och stöder en ständig expansion med allt fler försäljningsställen. – Det många inte inser är att logistik är så mycket mer än bara effektiva transporter. Genom att utnyttja de it-lösningar som finns i dag kan man centralisera till exempel orderplanering och, lagerstyrning. SCM har ju att säkerställa att man har rätt produkter på hyllan när kunden beställer, säger Kjell Rundqvist på Sonat, ett oberoende företag som bland annat erbjuder outsourcing inom SCM. Detta är särskilt

har Sonat till exempel hjälpt både Sandviks gruvdel och På så sätt

Emhart Glass, som tillverkar glasformningsmaskiner, med reservdelsförsörjningen för deras kunder. Här handlar det bland annat om att maximera leveransprecisionen genom att på kortast möjliga tid få fram en reservdel till kundens utrustning som inte får stå still. Ett konkret exempel på vinsterna är att den centrala funktionen dels ser till att kritiska delar alltid beställs och finns tillgängliga och dels ger svar på vilket lokalt reservdelslager i världen som snabbast kan leverera en del till en specifik kund. – Just reservdelsförsörjning är till sin natur akut och måste fungera oavsett tid. I Emharts fall centraliseras SCM-funktionen på Sonats kompetenscentrum i Örebro. Därifrån styrs övriga lager i världen.

tikchefer inom retail att ständigt förbättra SCM och anpassa verksamheten till nya beteenden och försäljningskanaler. Detta med bibehållen effektivitet och marginaler.

e-handelsspecialist och affärsutvecklare på Posten Logistik AB, ser att kartan ritas om snabbt när det gäller SCM inte minst i detaljistledet. – Vi kunder blir allt mer otåliga och det är en utmaning för logis-

Supply chain management, SCM, handlar om flödet av informa­ tion, varor och pengar från underleverantör, via tillverkare, säljare och slutkund genom alla skeden av processen.

Arne Andersson,

utveckling är till exempel att kunder kan beställa på webben och som alternativ hämta varan i en fysisk butik i stället för på ett serviceställe. Det vill säga den fysiska butiken utnyttjas som lager av webbshopen. – Då måste systemet på ett effektivt sätt dels hantera ett centrallager som levererar till fysiska butiker och webbkunder, och dels lokala lagersaldon i fysiska butiker. En spännande

Smart fakta

- Förvånansvärt ofta ser vi fall där ingen närmare marknads­ analys har utförts. Det kan fin­ nas kulturella skäl till att vissa produkter eller tjänster inte går att sälja i vissa länder. Om det antingen är fråga om lyxartiklar eller högteknologiska lösningar, särskilt miljörelaterade sådana, är det värt att utforska en lansering närmare. I så fall finns förutsättningar att hitta både kapital, en bra lokal partner och professionell hjälp.

Vad bör jag tänka på? Att skydda sitt varumärke är A och O. Detta innefat­ tar bl.a. patent-, design- och varumärkesskydd. Är avsikten att producera något som är im­ materialrättsligt skyddat är det klokt att dela upp ansvaret för olika delar av produkten mellan leverantörerna så undviker man att en fabrik har tillgång till hela den tekniska lösningen. Man bör självklart även dela upp betal­ ningar tills dess allt är levererat.

Finns det några klassiska misstag att se upp med? Bristande research! Att ta risker är en förutsättning för att göra bra affärer, men om man inte har för avsikt att ägna sig åt lotteri bör man ju skaffa sig tillräckligt med information för att kunna bedöma hur stora riskerna är och vilka man får leva med och vilka man måste hantera.

Med en passion för tull På KGH bygger vi broar mellan ditt företag och existerande regelverk inom internationell handel. Vi har en passion för tull och ser fram emot att hjälpa er till en förbättrad hantering av era tullprocesser. TULLDEKLARATIONER

Företag lägger mycket tid på att planera marknadsföringen och försäljning men mindre på att sätta sig in i skatter, avgifter, frihandelsavtal, leveransvillkor. Det kan vara väl värt att investera i den kompetensen. Kunskap om tull och moms kan påverka ett företags konkurrenskraft. MOMSHANTERING

Unik produktportfölj Vi erbjuder standardiserade samt skräddarsydda lösningar för alla dina behov.

RåDGIVNING

Tullkompetens Vi har 50 års erfarenhet inom tullområdet. Idag är vi fler än 500 anställda över hela Europa som är dedikerade och redo att hjälpa dig. UTBILDNING

Geografisk närvaro Vi finns etablerade i sju europeiska länder med ett omfattande nätverk och fortsätter vår expansion i Europa.

TULLSYSTEM

Vi växer och är ständigt på jakt efter kompetenta och engagerade medarbetare. Är du den vi söker? Skicka ett mail till work@kghcustoms.com

YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA

BELGIUM

KGH_Ad_DI_Intl_April4_2013_CS.indd 1

DENMARK

GERMANY

NETHERLANDS

NORWAY

SWEDEN

www.kghcustoms.com 4/4/2013 7:32:38 PM


Baltic Link – en grön transportkorridor som länkar samman Skandinavien med Adriatiska havet Baltic Link Motorways of the Sea är en helt ny grön transportkorridor som ger förutsättningar för effektiva logistikflöden mellan några av Europas mest tätbefolkade länder. De flaskhalsar som tidigare funnits längs med transportkoridorens sträckning har eliminerats, vilket gynnar den expansiva logistikoch handelsutvecklingen i de berörda länderna.

www.balticlinkmos.com

Trans-European Transport Network (TEN-T)

ANNONS

Baltic-Link är ett av de största infrastrukturprojekten i Europa, en transportkorridor som sträcker sig ca 1 700 km från Alvesta i norr till viktiga hamnar i Adriatiska havet i söder – Baltic–Adriatic Transport Corridor. – När korridoren står klar år 2030 kan gods transporteras i 160 km/tim på järnvägar genom Europa. Genom Baltic-Link ansluts Skandinavien från Oslo, via färjelinjen Karlskrona–Gdynia, till Centraleuropas

nya nord-sydliga korridor och hamnarna i norra delen av Adriatiska havet, säger PerOlof Löfberg, projektledare för Baltic Link. SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT I TRANSPORTBRANSCHEN

En ny kombiterminal för omlastning av gods, upprustning av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona, en utbyggnad av järnvägssystemet till Karlskrona hamn, åtgärder i Karlskrona hamn för att kunna elansluta färjor, ombyggnad av Stena Lines färjor för att kunna ta emot landström och utbyggnad i Gdynias hamn hör till de investeringar som slutförs under projekttiden. – Projektet avslutas i oktober 2013, vi har skapat förutsättningar för att näringslivet ska kunna ta över stafettpinnen. Intresset är stort från näringslivets sida. Korridoren skonar miljön och bidrar till smidigare transportflöden, säger Per- Olof Löfberg.

Attraktiva hyresnivåer och ett strategiskt läge sätter Växjö på logistikkartan Växjö är en av noderna i den strategiskt viktiga transportkorridoren Baltic Link. På Högsbyvägen i Växjö förvaltar Corem Property Group en lager- och produktionsfastighet på 32 000 kvadratmeter, med flexibla villkor och attraktiva hyresnivåer. Växjö är en expansiv kommun med drygt 80 000 invånare, varav 27 000 är sysselsatta i kommunens 7 000 företag. Växjös läge, nära kontinenten och två stora hamnar, är attraktivt ur logistikperspektiv. DHL Freight har exempelvis tagit hänsyn till kundernas behov och designat ett stycke- och paketnätverk som möjliggör dagliga avgångar från Växjö efter kl. 21:00. Trots sena avgångstider når godset mottagare upp till Gävle nästkommande dag. LAGER I VÄXJÖ KAN ÖKA LÖNSAMHETEN – Genom att välja Växjö kan logistikföretag öka sin lönsamhet. Växjö är tillgängligt från

Europa, här kan lastbilar leverera sitt gods, lasta på nytt och vara på väg ut på kontinenten igen via exempelvis Öresundsbron redan samma dag vilket ökar förutsättningarna för en effektiv transportkalkyl, i synnerhet i kombination med de attraktiva hyresnivåerna, säger Jesper Carlsöö, uthyrningschef på Corem Property Group. Fastigheten på Högsbyvägen erbjuder mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer. Fastigheten är på ca 32 000 kvm och lämpar sig väl för såväl lager- som produktionsverksamhet. Här finns lokaler på mellan 2 000 och 26 000 kvadratmeter. Lagerdelen har 6 tons bärighet, mellan 6 och 9 meter i takhöjd, 55 portar och är helsprinklad. För logistikbaserade företag som värdesätter hög tillgänglighet och stora flexibla och funktionella ytor belägna i ett logistiknav på tillväxt är Högsbyvägen i Växjö definitivt ett alternativ att överväga.

www.corem.se

www.corem.se

Lediga lager- och produktionslokaler i Växjö För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder vi lager- och produktionslokaler i Växjö från 2 000 kvm till 26 000 kvm. Lägg därtill bärighet om 6 000 kg/kvm, två spåranslutningar, 2 000 kvm fryslager samt 3 500 kvm kontor och personalutrymmen med matsal, gym mm. Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar.

T E K N I S K I N F O R M AT I O N – L Å D A N 1 , H Ö G S B Y VÄ G E N 1

• Takhöjd 6 till 9 meter. • 55 externa portar (vädertätning och lastbrygga). • Invändig miljöstation med lastkaj. • Möjlighet till egen restaurang och matsal. • Helsprinklade lagerytor.

För ytterligare information kontakta Jesper Carlsöö på 073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

• Kraftförsörjning: 1 300 A. • 2 spåranslutningar in i fastigheten. • Bärighet i golv 6 000 kg/kvm. • Frysrum 2 000 kvm med 1 600 pallplatser. • 25 000 kvm ranger- och parkeringsytor.

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

P ROFILINTERV J U

Stor potential för e-handel mellan länder Niklas Adalberth tror att många som handlar på nätet vill betala efter leverans. Han ser framgången med det egna bolaget Klarna som ett bevis på detta. text Anders Edström Frejman

Det kan tyckas vara märkligt att starta ett företag vars företagsidé är att generera pappersfakturor till privatpersoner. Detta i ett tidevarv då allt mer tycks handla om appar och andra internetbaserade elektroniska lösningar. Men det är precis vad Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski och Victor Jacobsson har gjort. I dag åtta år efter starten omsätter deras företag Klarna hundratals miljoner i sju länder och har över 700 anställda. – Vi började skissa på idéen till företaget 2004, bara några månader in på våra studier på Handelshögskolan i Stockholm, berättar Niklas Adalberth, vice koncernchef och styrelseledamot i företaget. att ge kunder i webbutiker en möjlighet att klämma och känna på en produkt innan de betalar. – Vi trodde på idéen att webbkunder ville ha samma upplevelse som kunder har i en fysisk butik. Att som e-handlare kunna erbjuda detta till sina kunder utan att behöva tyngas av extra administration och samtidigt minimera risken för att inte få betalt är varje handlares våta dröm. Grundtanken var

det senare är lösningar för att skydda såväl ehandlaren som deras kunder mot

Ett exempel på

bedrägerier. Helt enkelt att värdera om en order är äkta. – Varje order analyseras av vårt system utifrån över 140 variabler. Allt från när på dygnet en order läggs till vad man beställer. Detta för att identifiera oväntade och avvikande mönster hos nya och befintliga kunder. Vi har 70 personer som arbetar med bedrägerihantering och köpet av ett israeliskt företag 2012 som är specialiserat på detta har gett arbetet en extra skjuts.

» Fortfarande är

volymerna för ehandel mellan länder blygsamma men de ökar snabbt. Niklas Adalberth förklarar att han och medgrundarna haft en närmast osannolik tur med uppstarten av bolaget. Per Gessle och hans ”tur, talang och tajming” som förklaring till framgång ligger nära till hands även när det gäller Klarna. – Runt 2005 hade e-handeln

börjat mogna. De e-handelsföretag som klarat it-bubblan var livskraftiga och växte snabbt. Vi hade turen att dels hitta finansiärer som trodde på oss och tidigt få in en e-handlare som snabbt gav oss volymer. Nästa fas var en annan stor kund som ville samarbeta med oss, men bara om vi samtidigt kunde erbjuda samma lösning i Norge. Man kan säga att vi var hårt kundstyrda från början, men att det gick bra. Ytterligare en kund ville sälja på hela Norden och sedan har det rullat på när allt fler företag med webbshop anslutit sig. I takt med att e-handeln ökat, har Klarna vuxit organiskt med den oavsett om det handlat om hemelektronik, kläder eller något annat. – 2008 gick vi även in i Finland och erbjöd även finska e-handlare vår lösning. Här öppnade vi även vårt första säljkontor utanför Sverige, säger han. Med tiden har man tagit fram en rad lösningar för att till exempel förenkla för kunder att samla inköp från flera anslutna e-handlare på en faktura. Men också för att ytterligare sänka ribban för webbutikerna att ansluta sig. Med andra ord är företagsidéen betydligt större än att erbjuda pappersfaktura, men kärnan i verksam-

Svensk och internationell affärsjuridik

Niklas Adalberth (t. v.) startade tillsammans med Victor Jacobsson och Sebastian ­slutkunden ges möjlighet att betala efter leverans.

Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

9

pro filint ervju Tips för ökad likviditet

» Ökad webbhandel över gränserna kommer att gynna konsumenter genom lägre priser.

heten är fortfarande säker efterskottsbetalning. – I Storbritannien och den betydligt större marknaden USA, är kortbetalningar mycket stort. Här i Europa är kortbetalningar inte lika dominerande och man är van vid att betala mot faktura. Därför tror han att lösningar för efterskottsbetalningar även kan bidra till att öka näthandeln mellan länder. Inte bara inom Europa. – E-handel är fortfarande väldig lokal. Man litar mer på en e-handlare i det egna landet, men jag tror att trygga betallösningar kan bidra till att rasera hinder för e-handel mellan länder. Han ser även att e-handlare börjat utforma sina sajter för handel över landsgränser. En nyckel är språket och andra lokala anpassningar. – Ja, om du som utländsk e-handlare vill sälja på till exempel Sverige, måste sajten vara på svenska, visa priser i kronor och erbjuda leveransoch betalsätt som känns bekanta för en svensk.

att det som förenar personer som handlar via Klarna – förutom att man vill se varan innan man betalar – är att de har en generellt låg toleransnivå när det gäller strul med betallösningen när man handlar via webben. Man är otåliga och vill gärna slippa bankdosor och koder eller kortläsare för betalkort som ska anslutas till den egna datorn. Klarnas kunder är ett tvärsnitt av befolkningen och ingen direkt Niklas Adalberth menar

Siemiatkowski ett företag som avlastar e-handlares risk samtidigt som

bransch sticker ut även om företag inom hemelektronik förstås var några av de första handlarna som anslöt sig. – Vi börjar se att e-handel över gränser börjar öka. Det tror jag mycket beror på att handlarna insett vikten av att rikta sina sajter för de marknader man vill in på och att kunderna premierar enkelhet. Och han fortsätter: – Fortfarande är volymerna ganska blygsamma, men potentialen är enorm. Jag tror att det på sikt kan inverka positivt på priserna när fler handlar över gränserna. Lokala aktörer kommer att få hitta andra styrkor, till exempel snabbare leveranser eller tillföra annan service. var Klarna kommer att befinna sig om tio år svarar Niklas Adalberth: – Vi hoppas på 70 marknader. En nyckel är bredbandsutbyggnad. Det finns ett starkt samband mellan tillgången på snabba internetuppkopplingar och e-handel. På frågan om

Smart fakta Niklas Adalberth, 32, har drivit bolag sedan gymnasietiden och har även arbetat som barten­ der. Han är Civilekonom (2011) från Handels i Stockholm och är en av de tre grundarna bakom företaget Klarna, ett företag som avlastar e-handlarens risk genom att vara duktiga på att veta om slutkunden kommer att betala.

Kassalikviditet är en ofta nämnd fråga inom affärsvärl­ den och det finns situationer som skapar ett större behov för likviditet såväl vid nationell som internationell affärsverk­ samhet. Vi vände oss till Salar Roshandel som är företagsråd­ givare på marknadsplattfor­ men Fakturum.se för att höra lite mer om detta.

Finns det något område som är särskilt belastat? – Ett område där det finns ett stort behov för en bra likviditet är import av produk­ ter, där till exempel varulager skapar väldigt stor kapitalbind­ ning. Om man importerar pro­ dukter så ska man som företag stå för kostnader såsom inköp, lagerhållning, transportkostna­ der och dessutom ha en betal­ ningstid på 30 dagar. Detta kan drabba ett företags kassalikvi­ ditet rejält och skapa oråd.

Hur kan man på ett praktiskt sätt bredda denna flaskhals? – Att sälja en faktura bidrar till att man slipper den 30-dagars fördröjning man har på sin betalning och många företag ser värdet i att, mot en kostnad för fakturaförsälj­ ning, använda detta kapital till att öka sin omsättning genom nya importer och affärer i större volym än vad de tidigare kunnat. Tillväxt utomlands är ett annat område Salar Roshandel nämner som ofta drabbar ett företags kapital, då man får ökade kostnader. – Har man då svårt att få ett lån för att täcka investeringar­ na kan man sälja sina fakturor för att se till att kunna täcka upp kostnaderna hemifrån, utan att drabba företagets dagliga verksamhet alltför mycket.

7 goda skäl att outsourca logistiken till Sonat Sedan starten för drygt tio år sedan har det hänt mycket. Då var Sonat en pionjär. Idag är vi etablerade som Nordens ledande outsourcingpartner inom logistik och supply chain management. Det betyder att vi i nära partnerskap med våra kunder utvecklar och driver deras logistik och varuförsörjning. Årligen ansvarar vi för logistikflöden som uppgår till mångmiljardbelopp. Ibland tar vi löpande ansvar för en hel logistikfunktion, ibland för enskilda processer eller marknader. Prognoser, huvudplanering, orderplanering, lagerstyrning, materialanskaffning, leveransbevakning, transportplanering, transportadministration är exempel på områden vi ansvarar för som utkontrakterad logistikfunktion. Oavsett hur uppdraget ser ut är fokus alltid inställt på att utveckla och stärka kundens konkurrenskraft. Några av våra kunder är Emhart Glass, Svenska Retursystem, Byredo, Varner Gruppen (Dressman, Cubus m.fl. kedjor) Sund Birsta och Metso Paper m.fl.

Hos alla våra kunder mäter och dokumenterar vi följande positiva effekter:

1. Ökad flexibilitet och omställningsförmåga 2. Reducerade transport- och logistikkostnader 3. Snabbare flöden, med kortare ledtider från order till leverans 4. Ökad tillgänglighet och leveransprecision av varor och produkter 5. Ökad lönsamhet 6. Ett kontinuerligt förbättringsarbete 7. Ökad generell konkurrenskraft som följd av ovanstående

Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla deras försörjningsnätverk med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat omsätter 280 Mkr och har ca 75 anställda vid våra kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. www.sonat.se


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

m öjlig heter

kredithantering

» Ett fakturaköp ger

97 procent eller mer av fakturabeloppet inom ett par dagar – ett bra alternativ till både banklån och checkkredit.

Det finns en rad tjänster som erbjuds företagare när det gäller att minska administration, förbättra likviditeten och möjliggöra utlandsaffärer.

Förbättra likviditet och möjliggör utlandsaffärer Det finns en rad finansiella tjänster för företagare att minimera ekonomiska risker och på olika sätt möjliggöra tillväxt och expansion även utomlands. text Anders Edström Frejman

Basen för all företagsamhet kan sägas vara att kunna få betalt för de produkter och tjänster man levererar. Alla osäkerheter kring betalningssäkerhet hämmar såväl potentiella affärer som investeringar. Det senare är egentligen oberoende av om kapitalet för investeringar kommer från de egna ägarna eller om man önskar extern finansiering. Just investeringar kan ju vara viktiga för ett företags långsiktiga överlevnad eller expansion. En förklaring till det senare är globaliseringen. Det må vara ett uttjatat ord, men faktum är dels att allt fler företag möter konkurrens på sin hemmamarknad och dels behöver söka sig utomlands för att kunna expandera. börjar med grunden; att först och främst få betalt, så kan man säga att vi i Sverige har det ganska väl förspänt när det gäller möjligheter att minimera risker i samband med försäljning. Inkassotjänster fungerar väl i Sverige tack vare att lagstiftningen medger en effektiv hantering i händelse av utebliven betalning. Förklaringen är att Kronofogdemyndigheten är både den dömande och verkställande parten. Tillgången till uppdaterad och tillförlitlig kreditinformation både om svenska företag och privatpersoner är dessutom god. Sammantaget bidrar detta till att den så kallade lyckadegraden för svenska inkassobolag är mycket hög. Men om vi

»I denna bransch finns inga

standardförsäkringar utan allt anpassas från fall till fall.

Ska man generalisera grovt skulle man kunna säga att lyckandegraden för inkassobolagen sjunker ju längre söderut man kommer i Europa. Detta kan sägas bero dels på kulturella skillnader som kan förekomma och dels en trögare lagstiftning. Den dömande och verkställande parten kan i andra länder till exempel vara två olika parter, till skillnad från den tidigare nämnda svenska modellen. Även en så elementär sak som möjligheten att hitta en uppdaterad och korrekt adress – som är relativt enkelt i Sverige – har stor betydelse för lyckandegraden. Inkassobolag som har verksamheter i många länder kan dock med hjälp av sitt nätverk, i form av antingen egna kontor eller lokala samarbetspartners, hjälpa till att bedöma kreditrisker på potentiella kunder i utlandet. En viktig parameter vid val av inkassobolag för utlandsinkasso är därför att ta reda på hur duktiga de är i just de länder man avser att sälja i. en annan möjlighet att minimera kreditrisker vid utlandshandel. Försäkringsbolagets uppgift är att bedöma kreditrisken och leverera ett kvalificerat kreditbeslut utifrån internationella kreditdata. Om kunden mot förmodan inte skulle betala står försäkringsbolaget för den del av Kreditförsäkringar är

försäkringsbeloppet man erbjudit sig att försäkra. I denna bransch finns inga standardförsäkringar utan allt anpassas från fall till fall beroende på betalningsvillkor, marknad, kunder och omsättning. Storleken på försäkringspremien påverkas alltså av många parametrar, men kan kosta några promille av omsättningen som försäkras. i ett europeiskt perspektiv förhållandevis ovanliga i Sverige. Kanske beroende på att vi är bortskämda med god betalningsmoral bland svenska företag och, som tidigare nämnts, god tillgång på kreditinformation. Fördelar som brukar framhävas med kreditförsäkringar – förutom att det förstås minskar risken för kreditförluster – är att det underlättar finansieringen, vilket kan vara en avgörande faktor för att en säljare ska kunna nå ett avslut med kunden. Vidare minskas den administrativa bördan för den egna organisationen i och med att man slipper att lägga tid på att värdera potentiella kunders kreditvärdighet. Dessutom får man uppdaterad information om befintliga kunders kreditvärdighet. Kreditförsäkringar är

kreditförluster från de mest trogna kunderna är en klassiker. De prioriterar ofta, in i det sista, Just oväntade

de leverantörer som de har haft en långvarig affärsrelation med när de får problem. På så sätt kan en sådan kreditförlust bli mycket oväntad för leverantören. egentligen ett paraplybegrepp för olika sätt belåna eller sälja sina fakturor. Exakt hur finansbolagen paketerar och benämner dessa tjänster varierar, men gemensamt är att tjänsterna ger en rad fördelar. Förutom att man kan snabbt kan förbättra likviditeten, vinner man tryggheten att veta att man får betalt och när. Genom att låta ett finansbolag som är specialister på administration som fakturautskick, påminnelser, kravhantering och räntefakturor etcetera sköta allt detta, kan man minska den administrativa bördan i det egna företaget. Detta samtidigt som man även förbättrar likviditeten till en relativt låg kostnad. Factoring är

överlåts alla eller en del av fakturorna till ett finansbolag. Ju tidigare en faktura säljs desto mer får säljaren. En ”färsk” faktura kan ge 97 procent eller mer av det ursprungliga fakturabeloppet. Finansbolaget kan även erbjuda til�läggstjänster. Till exempel hjälpa till med att göra en kreditkontroll innan avslutad affär. Det man bör vara uppmärksam

en möjlighet att möjliggöra utlandsaffärer även i ”svåra länder”. Här kan man säga att tre statliga organ; Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) samarbetar, men har olika uppgifter. Exportrådet – som är samfinansierat mellan näringsliv och stat – erbjuder information, praktisk hjälp på plats i utlandet via sitt stora nätverk samt rådgivning. SEK hjälper till att hitta finansiering, till exempel förmedlar kontakter med affärsbanker. EKN är duktiga på att bedöma risk och erbjuder finansiering främst vid affärer på tillväxtmarknader med längre horisont och lite större risker. Detta för att inte konkurera med kommersiella aktörer på deras huvudmarknader. I en affär tar EKN – alternativt ett privat kreditförsäkringsbolag – den ekonomiska risken, medan en affärsbank syr ihop affären mellan köpare och säljare. Exportfinansiering är

Vid fakturaköp

Varför resa? Använd  videokonferens  från  Polycom www.polycom.com/varforresa

på när man väljer finansbolag och tjänst för fakturaköp är att kontrollera om finansbolaget verkligen övertar kreditrisken om gäldenären inte betalar eller om fakturan då går tillbaka till företaget. Vid fakturabelåning ges möjlighet att låna på fakturorna där kreditens storlek förstås är baserad på försäljningen. Normalt handlar det om runt 70 till 80 procent av fakturabeloppet, vilket betalas ut inom ett par dagar. Resten, uppemot totalt 95 procent, fås när kunden betalt.

Smart fakta Kärnan i olika finansiella tjänster som erbjuds företagare är att man ska minimera sina risker genom att överlåta dem till experter och kunna fokusera på kärnverksamheten.


ANNONS

Coface – en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas

på gedigna kreditbedömningar. – Våra experter analyserar och bevakar ständigt länder, marknader och enskilda företag, vilket ger oss tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast uppdaterade informationen om våra försäkringstagares kunder, säger Coface Sveriges vd, Mikael Pettersson. Internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster, säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen, samt utgör en stabil plattform för företagets risk management-verksam-

het. Coface är en internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt inkasso och kreditförsäkring. Det innebär att Coface kreditförsäkringar med fördel kan kombineras med olika finansieringsmodeller, exempelvis factoring. En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i dagsläget en avgörande framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl anpassade kreditförsäkringslösningar.

Mikael Pettersson vd Coface Sverige

www.coface.se 08-534 81 500

Dags att paxa? Går det bra nu? Behöver du anställa personal till ditt företag? Genom oss på PEAK kan du hyra in certifierade konsulter inom IT, Ekonomi och Administration för bemanning under korta och längre perioder – snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Kontakta oss redan idag för att paxa de konsulter som vässar din verksamhet ytterligare. För vem vet, imorgon kanske dina konkurrenter ringer oss. Läs mer om våra aktuella erbjudanden på peak-bemanning.se. PEAK – Better is always possible

Stockholm | Göteborg | Malmö www.peak-bemanning.se

PEAK_DI_Internationella_utfall.indd 1

2013-04-12 09:33


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

fokus

it- & affärssystem

Tre frågor...

…till Claes Sandgren professor i civilrätt och ordförande för Institutet mot Mutor (IMM)

Beskriv vikten av antikorruptionsarbete?

Affärssystem som har stöd för eller kan anpassas för internationell verksamhet är viktiga för ett företags expansionsmöjligheter.

ERP-system som möjliggör expansion Affärssystem utgör blod­ omloppet i ett företags verksamhet. Men när verk­ samheten växer utanför det egna landet ställs helt andra krav på systemet. text Anders Edström Frejman

Affärsystem – även kallade ERPsystem – kan lite förenklat beskrivas som verktyg för att styra, administrera, effektivisera och snabba upp antalet transaktioner i en verksamhet. Till exempel är god lagerhållning och transaktionsvolymer viktiga parametrar för lönsamheten i många företag. Dessa lösningar är ingalunda något nytt. Datastöd för företags dagliga verksamhet har funnits i åtskilliga decennier. Basen är order, lager och fakturering, men vanligen avser man med affärssystem ett datastöd som även tar ett samlat grepp på flera delar av ett företags verksamhet. Till exempel även bokföring, löne- och personalhantering, verksamhetsplanering och produktionsstyrning. Även olika stöd för så kallad BI, Business Intelligence – som används för bland annat beslutsstöd – är antingen integrerade i affärssystem från start eller finns som separata lösningar. Genom användning av sådana analys- och rapportverktyg kan man hålla koll på sin verksamhet mer eller mindre i realtid. Internet har förstås underlättat storskalig digitalisering av delprocesser som drar nytta av denna snabba kommunikation som raderar ut geografiska avstånd. Till exempel elektroniska kund- och leverantörsfakturor, beställningar och tillgång till banktjänster och uppdaterad kreditinformation. – Något som skett under de senaste tio åren är att kostnader för lösningar för integration har rasat genom golvet, säger Johan Magnusson, föreståndare för Centrum för Affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg. Detta, menar han, har öppnat möjligheter för mindre leverantörer eller tredjepartsleverantörer att positionera sig genom att leverera lösningar som förhållandevis enkelt kan integreras i befintliga ERP-system.

»Mindre ERP-

leverantörer konkurrerar med att vara snabbfotade och skapa innovativa lösningar. Johan Magnusson

– I dag är det inte lika självklart att man har ett ERP-system i vilket man hanterar precis all information. I dag finns det till exempel en rad molntjänster som kan tjäna som komplement till traditionell användning av ERP-system som då kan krympa i sin omfattning. till sin natur vara mycket komplexa, eftersom många företags verksamhet är mångfacetterad. Ett exempel på detta är de krav på lokala anpassningar som kan krävas när ett företag expanderar och går in på en ny marknad. – Till exempel Kina har särskilda krav på rapportering från ekonomisystem för bolag verksamma i landet. Då kan det vara enklare att koppla på ett kinesiskt system för detta. Affärssystem kan

affärssystemsleverantörer har förstås gjort egna anpassningar för marknader med särskilda krav och förutsättningar, men det finns fortfarande en viss tröskel. – En ERP-leverantör som har ett affärssystem som är byggt på en flexibel tjänstebaserad arkitektur kan erbjuda integrering med en tredjepartslösning utan att tappa kontrollen. Denna typ av tredjepartslösningar – som lite förenklat skulle kunna jämföras med appar i mobiler och paddor – utgör en växande marknad Större befintliga

på affärssystemsmarknaden. Men det är få ERP-leverantörer som lyckats ta steget fullt ut mot detta, menar han. – Affärssystemsleverantörerna, speciellt de stora, utvecklar fortfarande ganska mycket själva. Man utnyttjar inte sina partners till att utveckla ”appar” som garanterat kommer att vara integrerade med det grundläggande systemet. Johan Magnusson tycker sig se är att företag i större utsträckning än tidigare accepterar en pluralism när det gäller affärssystemet. Det förekommer definitivt i fallet med medelstora företag. Sådana situationer kan till exempel uppstå när man så att säga ”ärver” ett uppköpt bolags ERP-lösning. Men ju större moderbolaget är och ju mer komplex verksamhet man har desto svårare är naturligtvis detta. De stora leverantörernas ERP-system har mer grundstöd för internationell verksamhet utöver att de ofta dessutom har lokala partners. – Stora bolag med stora transaktionsvolymer behöver fortfarande ett ERP-system som i grunden är dimensionerat för att klara stora volymer. Detta om det är en så kallad ”eninstans”-installation, säger Johan Magnusson. Ett mönster som

rad krav som ställs på affärssystem som ska användas i före-

Det finns en

tag med verksamhet i flera länder. Till exempel ”latency-aspekter”, som till exempel att definiera koncerngemensam tid i ett företag där inga nätter i praktiken existerar. – Detta är viktigt för att skapa tydliga brytpunkter för att definiera när en transaktion uppstår, till exempel få en korrekt tidstämpel på kundorder eller när man bokföringsmässigt ska stänga böckerna. Det kanske låter simpelt, men för mindre affärssystemsleverantörer, vars system från början inte var byggda för att fungera globalt, kan det vara en utmaning. Om företaget inte använder ett koncerngemensamt språk behövs dessutom språkfiler. – Vidare behöver ERP-systemet i ett multinationellt företag per automatik kunna hantera lokala och ofta väldigt specifika skatteregler. Brasilien har jag hört har ett komplicerat skattesystem, medan andra länder är betydligt enklare. Financial Reporting Standards, för redovisning i börsnoterade företag börjar visserligen underlätta detta och hela utvecklingen går mot mer gemensamma standarder, men det är inte så enkelt. – De stora leverantörerna har resurser för lokal marknadsanpassning, men för en liten svensk affärssystemsleverantör kan det vara svårt att räkna hem utveckling av en så kallad lokaliseringslösning för Brasilien utan ett kundunderlag. Det blir ett moment 22 om man inte har duktiga lokala partners. Samtidigt kan konkurrensen vara en grogrund för nya it-ösningar. – Mindre främst nationella ERPleverantörer som ”följer med” sina kunder som växer internationellt möter en helt ny nivå av konkurrens. Det har dock visat sig vara bra för framväxten av nya innovativa lösningar.

– Djupt korrupta länder möts av misstänksamhet av utländ­ ska investerare och har därför stora svårigheter att locka till sig investeringar. Antikorrup­ tionsarbetet måste bedrivas kraftfullt och uthålligt.

Beskriv konkreta exempel på positiva resultat av framgångsrikt antikorruptionsarbete? – Singapore, Hong-Kong och Korea är exempel på länder som lyckats väl med sitt antikorruptionsarbete. De tre nämnda länderna illustrerar de gynnsamma effekterna av hög integritet i form av en allmänt god ekonomisk utveckling.

Hur går antikorruptionsarbete till? – Det behövs insatser över ett brett spektrum. Exempel är effektivare lagföring av mutbrott, stabil lagstiftning som ger hög förutsebarhet, ökad öppenhet, självständiga medier, bättre statlig revision, effektiv skatteuppbörd som ger staten resurser, en vassare och bantad statsförvaltning med mera.

IFRS, International

Smart fakta Affärssystem ger stöd för att hantera en verksamhets admi­ nistrativa drift. Ofta komplette­ ras dessa med kringsystem (BI) för budget, analys och rapport för enklare dataåtkomst.

Snåriga regler vid internationell ­beskattning Något som kan uppstå i interna­ tionell beskattning är dubbel­ beskattning, vilket inträffar då skattelagstiftningarna sam­ verkar på ett oönskat sätt. Det ska inte sammanblandas med ekonomisk dubbelbeskattning, till exempel företagsskatt och ägarnas skatt på utdelning som lagstiftare vill ha. Exempel på internationell dubbelbeskattning är om en persons inkomst eller förmö­ genhet beskattas var för sig av två olika stater. Exempelvis om denne arbetar eller har tillgångar i ett land men är hem­ mavarande i ett annat. Det existerar dock flera så kallade skatteavtal mellan län­ der för att undvika konflikter, men nationell skattelagstiftning är färskvara. Det kan vara bra att kontakta en rådgivare, spe­ ciellt om det rör sig om stora belopp.


Innovative and leading mobile solutions for your ERP! SAP | IFS Applications | Microsoft Dynamics AX/ NAV | Infor M3

www.ikstockholm.com

With a unique knowledge of process improvement through innovative solutions in the gap between business and ERP, we make our customers business critical processes simpler and automated. www.novacura.com

www.ikstockholm.com

Är ditt företag redo för världen? Vem kan du lita på?

att vara säker på att fatta rätt beslut krävs Alla import- och exportaffärer innebär en tydligare bild. Vårt unika samarbete risker. Om du vill göra bra affärer intermed de ledande informationsleverannationellt är det extra viktigt att veta att törerna runt om i världen ger dig den dina affärspartners är kreditvärdiga. Nöj bästa informationen om både kunder och dig inte med en enkel kreditupplysning Alla företag vill göra affärer med kunder För att vara säker på att fatta rätt beslut leverantörer. UC:s kreditbetyg ger dig ett baserad på ett onyanserat gruppbetyg. Att och leverantörer som håller vad de lovar krävs en tydligare bild. Tydligare än exakt individuellt värde som gör bilden lita på en schablon medför onödiga risker och har ordning på ekonomin. Ändå nöjer gruppbetyg i form av onyanserade boktydlig. Oavsett var du gör dina affärer. som kan få förödande konsekvenser. För sig många med en enkel kreditupplysning baserad på alltför få, standardiserade kriterier som resulterar i en otydlig schablonbild. Det medför onödiga risker som kan få förödande konsekvenser.

stavskombinationer där många företag klumpas ihop utan inbördes ranking. UC:s Riskprognos ger ett mer exakt, individuellt värde som gör bilden klarare. Då ser du tydligt vem du kan lita på.

Vill du också ha en tydligare bild av din affärspartner? Skicka e-post till sales@uc.se eller ring 0200-760 010 Vill du ocksåsåha en tydligare bild av din affärspartner? berättar vi mer. Skicka e-post till sales@uc.se eller ring 0200-76 10 10 så berättar vi mer.

Vem kan du lita på?

Svart på vitt


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

ins piration

e-handel

» Om du

exempelvis skriver att ni levererar inom 24 timmar gäller det att till varje pris kunna hålla det kundlöftet.

– Även om kundunderlaget ofta är större så är konkurrensen ofta också tuffare, det är därför klokt att etablera sig på en internationell marknad i taget, säger Mats Ingelborn.

Så får du snurr på ditt nystartade e-handelsföretag E-handeln är en av de snabbast växande bran­ scherna i Sverige. Det är relativt lätt att komma igång med ett e-handels­ företag, men lägg gärna lite extra tid på att vinna kundernas förtroende och lojalitet.

efter starten – en bok om att driva e-handel”. Nästa steg är att skapa säkra rutiner för betalningar, hantering av kunders personuppgifter, leveranser och återköp. Det gör att kunden känner sig trygg och vågar handla av dig. Det är inte avgörande för din framgång vilken teknisk plattform du väljer, men den kommer att påverka din webbutiks utveckling.

text Annika Wihlborg

Välj en teknisk plattform som ger er utrymme att växa

– Det är visserligen enkelt att starta e-handelsföretag, men det innebär inte att det är enklare att driva än andra typer av företag. Konsekvent och målmedvetet arbete är en förutsättning för att få snurr på affärerna, hålla servicenivån på topp och vårda dina befintliga kunder. Innan du sätter igång bör du säkerställa att du har en affärsidé som är långsiktigt hållbar, en idé du kan tjäna pengar på, säger Mats Ingelborn, som är e-handelsentreprenör sedan 2003 och författare till boken ”E-handel

Det finns många färdiga e-handelslösningar som kan anpassas utifrån ditt företags behov. Stirra dig inte blind på månadspriset, koncentrera dig i stället på att hitta en lösning som täcker både dagens och morgondagens behov – en plattform som kan växa med företaget. Fundera på vad du har för mål med ditt e-handelsföretag. Om du exempelvis siktar på internationell lansering behöver du en teknisk plattform med inbyggt stöd för olika språk och valutor. – När du uppfyllt dessa två

grundkrav kan du skapa en kundklubb, diskussionsforum för kunder, integrera din webbutik med sociala medier, samla in rekommendationer från nöjda kunder och gå med i branschorganisationer som styrker att ditt företag är en långsiktig och seriös aktör, säger Mats Ingelborn.

» Svenska

e-handels­företag har generellt sett ett gott rykte internationellt. Mats Ingelborn

Tillägg internationella affärer

För e-handlare som nått framgång på sin hemmamarknad är det förstås lockande att blicka ut i världen och etablera sig även på andra marknader, kanske i länder med en större befolkning och därmed också ett större kundunderlag än i Sverige. Även om kundunderlaget ofta är större så är konkurrensen ofta också tuffare. Det är därför klokt att etablera sig på en internationell marknad i taget. Ha också i åtanke att betallösningar kan vara något mer kostsamma när man säljer till internationella kunder. Det är dock viktigt att erbjuda flera betalningsmöjligheter även när man beger sig ut på den internationella marknaden.

– Svenska e-handelsföretag har generellt sett ett gott rykte internationellt. Vi är kända för att vara leveranssäkra och pålitliga. De svenska regelverken är relativt omfattande, vilket innebär att e-handlare som uppfyller dem i allmänhet inte behöver komplettera med fler regelverk efterhand, säger Mats Ingelborn, som varit verksam som e-handlare på fyra marknader utöver Sverige. Anlita externa leverantörer inom logistik- och ekonomi

Fundera på hur mycket du själv vill hantera utöver din kärnverksamhet. Det kan vara klokt och lönsamt

att låta en bokföringsbyrå hantera företagets ekonomiska transaktioner och för de allra flesta helt naturligt att låta en fraktfirma hantera leveranserna. För vissa kan det också vara lönsamt att låta någon annan ta hand om lager och logistik. På så vis kan du fokusera på att marknadsföra och öka försäljningen i din webbutik. När du bygger upp din e-handelsverksamhet är det lätt att bli entusiastisk och lova mer än du kan hålla. Om du exempelvis skriver att ni levererar inom 24 timmar gäller det att till varje pris kunna hålla det kundlöftet, annars riskerar ditt företag att tappa trovärdighet och förlora kunder till konkurrenterna. – Satsa på att erbjuda en hög och jämn servicenivå med snabba och pålitliga leveranser och en hög tillgänglighet med kundtjänst via mail och telefon. Det är viktigt att kunderna kan få tag på dig om de har frågor. Var flexibel och erbjud flera olika betalningsalternativ, exempelvis faktura, Paypal och kontokort, säger Mats Ingelborn.

Norden, Europa eller hela världen?

Översättningar till alla språk och marknader Kostnadsfritt seminarium – Översättning som del av strategin vid internationalisering Offert på översättning? 08-457 88 00 stockholm@aacglobal.com

AAC_AD_252x120_Sweden_Version3.indd 1

Du får konkreta tips och svar på dina frågor den 21/5 kl. 8.00–9.00 i Kista Science Citys lokaler på markplanet i Kista Science Tower. För anmälan och mer information mejlar du till stockholm@aacglobal.com eller skannar QR-koden.

4/12/13 3:15 PM


Utmanaren i transportbranschen

www.troax.com

HAR DU VERKSAMHET I STORBRITANNIEN TYSKLAND ELLER FINLAND?

Fortnox webbaserade administrationsprogram finns nu i versioner för Storbritannien www.fortnox.co.uk, Tyskland www.fortnox.de och Finland www.fortnox.fi Bokföringsprogrammet har anpassats till respektive lands regelverk vilket ger dig stora möjligheter att effektivisera din verksamhet. I Sverige www.fortnox.se har programmen för bokföring, fakturering, order och CRM fler än 90 000 användare. > > > >

Ingen installation All uppdatering sker på egna servrar Daglig backup Flera samtidiga användare är möjligt på skilda geografiska platser. Varje användare kan använda sitt eget språk i menyerna

Specialister på inköp och logistik Vi har lång erfarenhet av att arbeta med supply chain, inköp och logistik på ledande befattningar i globala organisationer. Vi hjälper våra kunder med: • Interimskonsulter vid projekt, ledigheter och arbetstoppar • Utveckling och effektivisering av er Supply Chain • Rekrytering Med kompetens och erfarenhet erbjuder vi enkla lösningar.

www.fortnox.com

ValueOne AB | Augustendalsvägen 7 | Box 1116 | SE-131 26 Nacka Strand Tel. +46 702 19 13 66 | info@valueone.se | www.valueone.se


www.intrum.se

Sälja internationellt är en Sak. att få betalt kan vara en helt annan. God likviditet och bra cash flow vill alla ha. Och lösningen är enkel. Med våra internationella kredithanteringstjänster får du snabbare betalt samtidigt som du behåller dina goda kundrelationer. Tillsammans med vårt globala nätverk av agenter täcker vi sammanlagt 180 länder. Och med 90 års erfarenhet och expertis på plats kan vi inte bara den lokala lagstiftningen – vi förstår också dina kunders betalningsmönster. För dig innebär det säkrare affärer och snabbare betalt. Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services (CMS) och har omkring 3 300 anställda i 20 länder.

Kontakta oss så berättar vi mer: export@intrum.com eller ring och rådfråga en av våra experter på 031-61 69 84

Internationella affärer  

tillväxt på den globala marknaden

Advertisement