Page 1

FOKUS ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

SAMHÄLLSSÄKERHET FORUM FÖR CENTRALA SAMHÄLLSFUNKTIONER

SEPTEMBER 2015

SÄKRA FASTIGHETER

ULF DAHLBERG

Skräddarsydda lösningar krävs

Bristerna inom svensk samhällssäkerhet

ANNONS

MOBIL VATTENRENING Avgörande vid kriser

Individuellt brandskydd Sparar liv & pengar

Mekaniskt skydd Allt populärare

Informationsutbyte R

EM

IUM

R

P

Låt satsningen växa fram

PARTNE

Profilintervju

ANDERS YGEMAN Så kan krisberedskapen effektiviseras

Läs intervjun med profilen i mobilen!

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Vi gör  det  möjligt


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

2 Ledare Robert Limmergård

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Samspel krävs mellan myndigheter och företag Den ökande globaliseringen och digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter för ekonomiskt välstånd och social utveckling. Men den skapar också nya risker och sårbarheter som behöver hanteras och minimeras.

Vårt avancerade, tekniska och globaliserade samhälle är med andra ord mycket sårbart. En svår störning i en samhällsviktig verksamhet kan på kort tid leda till att en allvarlig kris eller katastrof inträffar. I stort sett alla verksamheter är idag beroende av el, tele och IT. Dessa system kan dock vara sårbara mot till exempel intrång, spionage och olika former av angrepp. Svenska företag ligger i framkant med att utveckla och tillverka världsledande teknologi som kan öka samhällets säkerhet. Det innefattar en lång rad av produkter och tjänster såsom till exempel cybersäkerhet inklusive digital kriminalteknik; kryptering för säker kommunikation, värmekameror för gränsövervakning och detektorer som kan identifiera till exempel sprängämnen eller ebolavirus. Vidare producerar företagen tjänster såsom riskanalyser, övningar och utbildning. Det som förenar dessa områden är att de alla kan användas till att skapa ett säkrare samhälle.

Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

Ett uttryck för de svenska företagens internationella konkurrenskraft är att exporten av säkerhetsrelaterad teknik och tjänster har mer än för-

dubblats under det senaste årtiondet. Den internationella marknaden blir därför allt viktigare för företagen. Men genom ökad omsättning och större exportintäkter kan företagen även bidra med ännu mer avancerade lösningar till den svenska marknaden.

Marknaden är därför händelsedriven, föränderlig och oförutsägbar. Den globala säkerhetsmarknaden förutspås i år stiga till över 6 000 miljarder kronor och en stor del av den globala tillväxten drivs av ökande behov av cybersäkerhet som är det snabbast växande marknadssegmentet. Marknaden på detta område kretsar framför allt kring de hot, risker och sårbarheter som finns mot samhällets robusthet. Efterfrågan beror på förändrade omvärldsfaktorer som exempelvis klimatförändringar och naturkatastrofer samt terrorism och organiserad brottslighet. Marknaden är därför händelsedriven, föränder-

Vd Jim Rosengren Redaktionschef Pål Johansson

04 Ökat intresse för mekaniskt skydd

Läs ledaren i mobilen! FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

05 Samhällsfunktioners IT-skydd 06 Ökat behov av säkra fastigheter 08 Komplex hotbild för företag

lig och oförutsägbar vilket påverkar investeringsincitamenten hos företagen. Det är alltså inte företagens utbud av ny teknik eller nya säkerhetslösningar som driver marknaden framåt. Snarare är det händelser i form av olyckor, kriser och nya risker som i sin tur generar nya lagar och förordningar som påverkar marknaden. Till exempel skapar nya EUregler om containerhantering eller lagar om flygplatssäkerhet efter ett terrordåd ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter. Marknaden för säkerhetsprodukter är även fragmenterad. Upphandlingsprocesserna genomförs på en rad olika nivåer och av många olika myndigheter. Det påverkar företagens möjligheter att kunna producera varor och tjänster som ger skalfördelar för både leverantören och kunden. Kravharmonieringar och ensade upphandlingsprocesser samt en nära dialog mellan utföraren och leverantören om vilka lösningar som behovsbilden kräver är därför mycket angeläget. Det gemensamma målet är att identifiera nya innovationer och kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till samhällets säkerhet. n

09 Rent vatten avgörande vid krissituationer 10 EU stärker personuppgiſtsskyddet 12 Profilintervju Anders Ygeman 14 Larmanläggningar behöver anpassas till IP-teknik 16 Individuellt brandskydd räddar liv 18 Agera för ökat informationsutbyte 20 Så ska jihadkrigare straffas 22 Krönika Ulf Dahlberg

Trevlig läsning! Oscar Kjerrman Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA

FOKUS SAMHÄLLSSÄKERHET oscar.kjerrman@smartmediaagency.se

Läs mer om...

Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande nätverkssäkerhetslösningar, mot dagens säkerhetshot. Lösningar anpassade för små och medelstora företag, telekomoperatörer samt leverantörer av "Cloud"-lösningar. Lösningarna bygger på egenutvecklad mjukvara. www.clavister.com

PREMIUM PARTNER:

Projektledare Oscar Kjerrman

ANNONS

Text Annika Wihlborg, Fredrik Dhejne Omslagsbild Bill Nilsson/Regeringskansliet Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Sara Wikström

Distribution Dagens Nyheter, september 2015 Tryck Bold Printing Stockholm Webb www.fokussamhällssäkerhet.se

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-122 03 221 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com

Providing Early Warning and Cyber Resilience Corporate Intelligence

Technical Sensors

Response Services


Passa på att besöka din brandstation. Prova på att släcka eld med en handbrandsläckare eller fråga det där frågorna om brandsäkerhet som du alltid har funderat på. Söndagen den 20 september 2015 klockan 11.00-15.00 har Storstockholms brandförsvar öppet hus på alla våra brandstationer. Adresser hittar du på vår hemsida, www.storstockholm.brand.se. VÄLKOMMEN!


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

4 Möjligheter Mekaniskt skydd

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Jens Gustafsson

Skräddarsydda mekaniska skyddslösningar ökar Allt fler fastighetsägare investerar i ett gediget mekaniskt skydd i form av säkerhetsdörrar, förstärkta väggar och okrossbara fönsterpartier. På senare år har efterfrågan på skräddarsydda mekaniska skyddslösningar ökat i detaljhandeln, men även på exempelvis skolor och sjukhus. TEXT ANNIKA WIHLBORG

En fastighets mekaniska skydd inkluderar alla skyddsåtgärder som syftar till att göra byggnaden svår att forcera och bryta sig in i. Genom att göra en fastighets omslutningsytor så motståndskraftiga som möjligt kan inbrott förebyggas eller åtminstone fördröjas

och avsevärt försvåras, vilket ökar förutsättningarna att upptäcka inbrottsförsöket i tid. Det är därför klokt att göra en ordentlig analys av fastighetens skyddsbehov innan det är dags att investera i mekaniskt skydd i form av inbrottssäkra golv, väggar, tak, fönster och dörrar. – Säkerhetskraven har generellt sett skärpts i offentliga byggnader som affärslokaler, skolor och sjukhus. Just stål är ett material som fyller många säkerhetsmässiga funktioner. Det stärker ofta en fastighets inbrottsskydd, men bidrar även till att skydda fastigheten från brand, vilket går i samklang med de skärpta brandskyddskrav som många fastighetsägare omfattas av. Eftersom stålpartier är välisolerade svarar de dessutom ofta upp till byggherrars och fastighetsägares högt ställda krav på täta och energieffektiva fastigheter, säger Jens Gustafsson, vd på Maxidoor.

Säkerhetskraven har generellt sett skärps i offentliga byggnader som affärslokaler, skolor och sjukhus. Jens Gustafsson

Försäkringsbolag hänvisar till Svenska Stöldskyddsföreningens klassificering Fastighetsägare bör anpassa fastighetens mekaniska skydd utifrån dess riskprofil. Det kan dels handla om värdet av den egendom som förvaras i fastigheten, men även om

att skydda själva fastigheten och de människor som vistas i den. Försäkringsbolag hänvisar ofta till Svenska Stöldskyddsföreningens skyddsklassificering, SSF 200. Fastigheter delas in i olika skyddsklasser beroende på omfattningen av begärlig egendom som ryms i dem. Jens Gustavsson påminner om vikten av att välja en leverantör av mekaniskt skydd som inte nöjer sig med att enbart sälja skyddsutrustning vårt fall ståldörrar och stålpartier. Företaget bör även kunna bidra med kvalificerad rådgivning av kringutrustning och montage av produkterna. Det är också viktigt att välja en leverantör som endast levererar certifierade och säkerhetsklassade produkter.

Betrakta fastigheten utifrån ett säkerhetsmässigt helhetsperspektiv För att säkerhetsnivån ska behål-

las på en hög nivå gäller det att ha ett högt säkerhetsmedvetande hela vägen. För att kunna garantera en tillräckligt hög skyddsklass är det exempelvis avgörande att dörrens lås håller samma skyddsklass och att det är godkänt och provat i dörren. Dörr och lås skall jobba ihop så det är inte säkert att en bra dörr och ett bra lås ger en bra kombination. Dörrar och fönster provas enligt standard EN 1627. – Om inte dessa komponenter väljs med omsorg riskerar hela dörrens säkerhetsnivå att fallera eftersom en produkt aldrig är starkare än dess svagaste länk. Ytterligare ett exempel på behovet av ett helhetsperspektiv när man investerar i fastigheters mekaniska säkerhet är att det ofta finns ett behov av att förstärka inbrottsskyddet även i fastighetens kringliggande väggar i samband med att man installerar en ny säkerhetsdörr, säger Jens Gustavsson.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

ANNONS

IT-säkerhet Utmaning 5

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Myndigheternas IT-skydd – en avgörande del av samhällsskyddet Vid sidan av fysiska hot är myndigheternas och andra kritiska samhällsfunktioners IT-skydd en avgörande del av det svenska samhällsskyddet och beredskapen. FRA genomför regelbundet riktiga försök att hacka sig in i myndigheters IT-system, med syftet att sätta IT-skyddet på prov. Dessutom bedrivs forskning och utbildning som ska höja myndigheternas kompetens kring IT-säkerhet. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Företag och myndigheter som MSB anlitar FOI:s forskare för att genomföra analyser av informationssäkerhet. Informationssäkerhet är också ett organisatoriskt problem. Därför analyseras företags och myndigheters kommunikation kring informationssäkerhetsfrågor och forskarna utvecklar metoder för hur det ska organiseras. Vid FOI sker forskning om IT-säkerhet på en teknisk nivå och IT-hot kan demonstreras på ett praktiskt sätt. Sedan ett par år tillbaka bedriver FOI och MSB bland annat ett forskningssamarbete med inriktning på att säkra samhällets kritiska IT-infrastruktur. Hittills har man blanda annat analyserat säkerhetsnivån i Trafikverket och delar av sjukvårdens IT-infrastruktur.

Förutser och värderar intrång och IT-attacker – Vår informationssäkerhetsforskning bottnar i mångt och mycket i sambandet mellan organisation,

människa och teknik. En viktig del av vår forskning fokuserar på att förutse och värdera intrång och ITattacker. Genom att i en avskärmad miljö studera virus, trojaner, intrång i system, kan vi upptäcka vilka svagheter som döljer sig i IT-systemen. Med utgångspunkt i vetenskapligt underbyggda metoder skapar vi beslutsunderlag för IT-säkerhetsåtgärder, säger Mikael Wedlin, som är forskningsansvarig för FOI:s forskargrupp inom IT-säkerhet. IT-säkerhet utifrån ett samhällssäkerhetsperspektiv inkluderar alltifrån konkreta åtgärder, som att montera brandväggar och installera antivirusprogram till strategiska åtgärder som att studera och utveckla metoder som kan bidra till att förebygga IT-krigsföring.

En av de största IT-säkerhetsriskerna är organisationens egna medarbetare. FOI arbetar därför mycket med att utbilda myndigheternas medarbetare kring hur de bör agera i sitt dagliga arbete för att förebygga och upptäcka IT-relaterade hot. Medarbetarnas okunskap är definitivt en betydande riskfaktor när det kommer till myndigheters IT-säkerhetsarbete, idag är det exempelvis många gånger alltför lätt för obehöriga att komma över sekretessbelagd information.

Styrsystemens säkerhetsmässiga infrastruktur oſta bristfällig – Många myndigheter sätter likhetstecken mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet. De är måna om att skydda sin information men

Den IT-säkerhetsmässiga infrastrukturen kring myndigheternas styrsystem är ofta bristfällig. Mikael Wedlin

det finns ofta luckor i strategin kring myndighetens kritiska infrastruktur. Infrastrukturen inkluderar bland annat samtliga styrsystem som är kopplade till myndigheternas nätverk och styr alltifrån fastigheternas uppvärmning och elförsörjning. Trots att myndigheterna blivit alltmer beroende av styrsystem är den IT-säkerhetsmässiga infrastrukturen kring dessa ofta bristfällig, säger Mikael Wedlin, forskningledare inom IT-säkerhet på FOI. Han menar att bristerna i myndigheternas IT-säkerhet börjar tydliggöras på en sådan nivå att allt fler uppmärksammar frågan och satsar på ett förstärkt skydd. De mer övergripande IT-säkerhetssatsningarna dröjer, enligt Mikael Wedlin, sannolikt tills problemen blir än mer uppenbara. Samtidigt bör man inte överdriva de IT-relaterade riskernas dignitet för vår övergripande samhällssäkerhet. – Överlag bedrivs för lite forskning på IT-säkerhetsområdet i Sverige, även om utlysningarna av forskningsmedel har ökat på senare år, vilket resulterat i fler riktade forskningsprojekt med fokus på IT-säkerhet. Många av de IT-säkerhetsåtgärder som svenska myndigheter vidtar saknar vetenskaplig och analytisk grund. Det innebär att många av åtgärderna genomförs utan eftertanke eller på ren rutin, utan att föregås av en gedigen analys av det aktuella säkerhetsläget, säger Mikael Wedlin. Han efterlyser mer forskning på IT-säkerhetsområdet, vilket kan förebygga många av de Ad Hoc åtgärder som genomförs. Ett gediget forskningsunderlag på IT-säkerhetsområdet skapar istället förutsättningar för mer robusta system som utformats utifrån de IT-hot som är mest påtagliga för tillfället.

Eſterfrågan ökar på elektroniska låssystem Allt fler upptäcker fördelarna med elektroniska låssystem, som alstrar den energi systemet behöver så snart nyckeln förs in i cylindern. Elektroniska låssystem erbjuder en enklare och säkrare hantering av behörigheter än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Samtidigt är livscykelkostnaderna lägre jämfört med batteridrivna elektromekaniska låssystem. – I låssystem tappas det nycklar och sker förändringar i verksamheten som gör att cylindrar behöver nytt innehåll. Fördelen med elektroniska låssystem är att det är lätt att genomföra dessa förändringar på ett kostnadseffektivt vis. Ytterligare en stor fördel är att systemet inte kräver någon extern strömkälla, säger Ronny Åhlén på Landstingsservice i Uppsala, som valt elektroniska låssystem från iLOQ. Enkelheten, driftsekonomin, flexibiliteten i systemet samt en lättillgänglig kundsupport har bidragit till att Landstingsservice i Uppsala är nöjda med sitt val av låssystem. – Elektroniska låssystem är dessutom kostnadseffektiva. Om vi skulle tappa exempelvis en driftsnyckel som har mer än 1000 cylindrar och drygt 150 nycklar så kostar en mekanisk cylinder ca 1500 kronor per styck att byta, medan nycklarna kostar 250 kronor per styck. Med ett elektroniskt låssystem tar det mellan en och två dagar att fixa detta och det enda material som behövs är en ersättningsnyckel, säger Ronny Åhlén.

Vi tar dig tryggt i hamn eller till önskat mål när skymningen faller. Rote är ditt fyrtorn inom säker och effektiv informationshantering: • • • •

Strategisk informationsstyrning Införande och optimering av LIS Säkerhetsskyddsanalyser och åtgärder Personlig integritet – EU dataskyddsdirektiv

www.rote.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

6 Aktuellt Fastighet

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

På senare år har hotbilden gentemot Sverige och svenska myndigheter förändrats markant. Stefan Magnusson

Behovet av och efterfrågan på säkra fastigheter och specialistkompetens kring fastigheter som förebygger och minimerar risken för exempelvis attentat eller terroristaktioner har ökat på senare år. Fortifikationsverket, som tidigare i första hand ägnade sig åt att skydda militära fastigheter, fungerar numera som hela Myndighetssveriges expertresurs med fokus på säkra fastigheter.

FOTO THINKSTOCK

Expertkompetens säkrar myndigheters fastigheter Det är viktigt att hitta rätt balans mellan myndighetens säkerhetsbehov och allmänhetens tillgänglighet till lokalerna.

TEXT ANNIKA WIHLBORG

Stefan Magnusson

Fortifikationsverket, som hyr ut och förvaltar fastigheter till myndigheter med koppling till Försvarsmakten, har en unik position i skärningen mellan statsförvaltningen, försvarssektorn och fastighetssektorn och fungerar som rådgivande expertorgan för utformning av fysiskt skydd inför om- eller tillbyggnader av myndigheters fastigheter eller i samband med incidenter. Fortifikationsverket erbjuder därför myndigheter med samhällsviktig verksamhet risk- och sårbarhetsanalyser, förstudier avseende design av skydds och anläggningsteknik, utredningar inom skydds- och anläggningsteknik samt framtagande av handböcker inom området.

Hotbilden har breddats Fram till 2008 fokuserade Fortifikationsverket uteslutande på att arbeta med fysisk säkerhet i och kring Försvarssektorns fastigheter runtom i landet, en verksamhet som inledde med att Fortifikationsverket redan på ett tidigt stadium anlade skyddade bergutrymmen som kan

hantera renodlade militära hot. Sedan sju år tillbaka har deras myndighetsuppdrag breddats till att även omfatta andra typer av myndigheter, i princip alla myndigheter i behov av säkra fastigheter. Fortifikationsverkets experter agerar nu även på uppdrag av myndigheter som MSB och Riksbanken. – På senare år har hotbilden gentemot Sverige och svenska myndigheter förändrats markant. Hoten har breddats, kommer från fler håll och berör i dagsläget fler samhällsfunktioner jämfört med för bara ett par år sedan. Det är inte längre enbart andra stater som hör till Sveriges möjliga antagonister. Även olika former av intressegrupperingar, terroristorganisationer eller kriminella nätverk bidrar till den samlade hotbilden, säger Stefan Magnusson, utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.

Varje myndighet kräver skräddarsydda säkerhetslösningar Säkerhetsbilden är betydligt mer komplex idag än för bara ett par år sedan. Det innebär i sin tur att allt fler myndigheter har behov av extern expertis för att kunna konstruera en samlad hotbild. Fortifikationsverkets risk- och sårbarhetsanalyser resulterar i förslag på hur den berörda myndigheten bör agera för att minimera hotbilden. Stefan Magnusson påpekar att hotbilden varierar avsevärt mellan olika myndigheter och vid olika tidpunkter, vilket innebär att Fortifikationsverket varken använder några specifika säkerhetsklassificeringar eller tillämpar ”standardlösningar”. Varje myndighets behov är unika och kräver ett skräddarsytt fastighetsskydd. Somliga behöver förstärka fasader och fönster, medan andra placerar tele- och datakommuni-

kationslösningar under jord för att göra dem mindre sårbara för attentat och sabotage. De åtgärder som Fortifikationsverket föreslår handlar ofta om att förstärka befintliga byggnadsstrukturer och att skapa ett fysiskt avstånd till byggnaden. När Fortifikationsverkets experter lämnat in ett förslag på åtgärdsplan avgör den aktuella myndigheten själv vilka åtgärder som ska vidtas. Fortifikationsverket medverkar förstås också när nya säkra myndighetsfastigheter ska byggas, men deltar lika ofta i samband med att befintliga myndighetsfastigheter ska renoveras. Att utgå från de befintliga fastigheternas struktur är en av utmaningarna i arbetet med att säkra myndigheternas fastighetsbestånd. – Det är viktigt att hitta rätt balans mellan myndighetens säkerhetsbehov och allmänhetens tillgänglighet till lokalerna. Här är det upp till

varje enskild myndighet att finna den balans som de anser vara lämplig utifrån sitt säkerhetsbehov, säger Stefan Magnusson. Exempel på en aspekt som kan ingå i analysen av en fastighets fysiska säkerhet är om en myndighet har sin postmottagning i källaren på sin kontorsfastighet. Det gör det möjligt för bilar att köra ända fram till fastighetens entré, vilket i sin tur ökar risken för sprängdåd. Genom att istället förlägga postmottagningen i en annan fastighet eller bygga en fysisk barriär runt huset som gör det omöjligt för fordon att köra hela vägen upp till fastigheten utan att kontrolleras kan den här typen av attentat delvis förebyggas.

Handbok ska stärka myndigheternas säkerhetskompetens På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en handbok för skydd av byggnader. Via handboken delar Fortifikationsverket med sig av sin expertis kring hur byggnader med samhällsviktig verksamhet eller byggnader som anses särskilt skyddsvärda kan skyddas mot extrema händelser. Fortifikationsverket stödjer även flera myndigheter med tekniska utredningar avseende design av skyddsoch anläggningsteknik inom telekom, lagring och serververksamhet. – Handboken, som lanseras under hösten, fungerar som en vägledning när det gäller säkra byggnader. En av våra viktigaste uppgifter är för närvarande att öka myndigheternas medvetenhet och generella kompetens kring säkra fastigheter. Vi ser gärna att myndigheter placerar säkerhetsfrågan högre upp på dagordningen, vilket den nya försvarspropositionen och myndigheternas skärpta säkerhetskrav kan bidra till, säger Stefan Magnusson.


En frĂĽga.

Är det mÜjligt att spärra borttappade nycklar utan att byta cylinder?

Absolut. Med certifierad säkerhet.

När vi är färdiga med vüra kunder vill vi helst inte se dem igen. Okej, vi medger att det är en sanning med modifikation, dü det främst utgÜr ett kvalitetslÜfte frün oss till vüra kunder. När vüra brand- och riskingenjÜrer utfÜrt sitt uppdrag ska kunden känna sig trygg och nÜjd med sin lÜsning. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men dü i samband med nästa projekt. Prevecon kan stÜdja även Er i Ert projekt inom omrüden som Brandskyddsprojektering, Risk-och Sürbarhetsanalyser, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m m.

iLOQ är det fÜrsta och enda elektroniska lüssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behÜver genom att nyckeln fÜrs in i cylindern. iLOQ erbjuder enklare, säkrare och fÜrmünligare hantering av behÜrigheter, än vad som är mÜjligt i batteridrivna elektromekaniska lüssystem.

www.prevecon.se

iLOQ C10S.1 kan ingü i godkänd lüsenhet enligt SSF 3522 klass 4. www.iLOQ.se

 EN  LIVRÄDDARE  SOM  ERSÄTTER  ALLA  ANDRA

Vi  har  räddat  liv  och  skyddat  byggnader  i  över  50  år  och  vi  är  stolta      "&"   &   %  "&     " &  &   "  &

!!!&"& " ' !!!& "&


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

8 Aktuellt Näringsliv

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Nyckeln är att strukturera och operationalisera säkerhetsarbetet för att effektivt förebygga, varna och hantera specifika incidenter innan de utvecklas till kriser.

Plagg som ökar yrkesarbetarens säkerhet Varma, säkra och funktionella underställ som hjälper yrkesfolk att hålla sig varma när de arbetar ute vid kallt väder bidrar med en avgörande skillnad ur såväl effektivitets- säkerhets, och komfortperspektiv. Ull är ett oslagbart material som när det kommer till at hålla yrkesarbetare varma, oavsett väderlek. – Vi designade våra första slitstarka och värmande underställ av i ull i samverkan med Försvarsmakten redan på sextiotalet. Sedan dess har målgruppen breddats från soldater till yrkesarbetare, exempelvis kraftledningsmontörer, elektriker och andra som arbetar utomhus oavsett väderlek. På senare år har plaggen blivit allt mer funktionella, de innehåller numera en mängd funktioner som både ökar komforten och stärker säkerheten, säger Linus Flodin, vd på Woolpower. Varje yrkesgrupp har sina specifika funktions- och säkerhetskrav. Elektriker behöver exempelvis ofta underställ som kan hantera en kraftig stöt i form av en ljusbåge, medan medarbetare på bensinstationer efterfrågar flamsäkra kläder. Woolpower väljer att tillverka sina plagg i Sverige, bland annat av etiska skäl – Det är glädjande att säkerhetsaspekter hamnat allt högre upp på agendan, både för upphandlande offentliga inköpare som privata företag. Trenden mot att plaggen blir allt ”smartare” och innehåller ett ökat antal funktioner fortsätter också, säger Linus Flodin.

ANNONS

Thom Thavenius

Företag måste rusta för en komplex hotbild Svenska företag och organisationer utsätts för en allt mer komplex och föränderlig hotbild med fokus på skyddsvärd teknik, information och immateriella tillgångar. Förmågan hos konkurrenter, främmande makt, hackers, aktivister, media och insiders har ökat. För att stärka organisationens immunförsvar krävs ett strukturerat och hotbildsbaserat säkerhetsarbete som kan hantera ett helt spektrum av hot och risker. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– För att kunna motverka både traditionella och cyberbaserade hot i form av informationsstöld, nekad åtkomst till kritiska system, bedrägeri eller utpressning mot organisationer och nyckelpersoner, krävs en

kombination av verktyg och metodik samt en god medvetenhet om aktuella hot och risker. Man kommer en bra bit genom att strukturera säkerhetsarbetet för att proaktivt fånga upp indikationer om aktuella och nya hot. Förutom att skydda ekonomiska värden så uppnår man både kostnadseffektivitet och professionalism i rollen som beställare av externa säkerhetstjänster, säger Thom Thavenius, affärsområdeschef på Scandinavian Risk Solutions.

Hot- och riskanalys Han menar att hotbilden gentemot företag på senare år har blivit allt mer komplex. De potentiella hotaktörerna är fler och har mer omfattande förmågor än för bara tio år sedan. Den traditionella hotbilden har kompletterats med aktörer som är uthålliga 24/7 och som har tillgång till internationella cybernätverk och avancerad teknik. Thom Thavenius råd till företag är att göra en grundläggande hot- och riskanalys. Inventera hur behoven ser ut idag samt vilka eventuella risker

som är kopplade till framtida affärsoch verksamhetsstrategier. Den viktigaste delen av säkerhetsarbetet är att det baseras på en uppdaterad hotbild, en gedigen verksamhetsanalys och att det är proaktivt. Varje enskild organisation har en unik riskprofil. Skillnaderna kan variera stort i samma bransch. Genom en metodisk underrättelsebaserad omvärldsanalys kan säkerhetsarbetet bedrivas proaktivt och kostsamma incidenter kan förebyggas, minimeras och i bästa fall förhindras. – Styrelser och medarbetare som inte utbildats i att hantera hoten förvärrar situationen. Vi analyserar och stärker organisationens immunförsvar genom anpassad utbildning, omvärldsbevakning, tekniska sensorer och ett professionellt krisstöd, säger Thom Thavenius.

Regelbundna övningar Cyberattacker och informationsstölder har blivit alltmer avancerade och det är svårare att skydda känslig information. Behovet av att veta hur man skall skydda sig mot cyberat-

tackerna och få hjälp med tekniskt säkerhetsstöd har ökat lavinartat. – Om styrelser, medarbetare, samarbetspartners eller leverantörer inte står tillräckligt rustade för att hantera en attack, riskerar de att förvärra skadan och förvandla ett mindre angrepp till en omfattande kris. Att exempelvis regelbundet öva på hur man skall agera om man utsätts för ett angrepp är många gånger helt avgörande för verksamhetens riskexponering, säger Thom Thavenius.

Smart Fakta Exempel på faktorer som påverkar hotbilden är: • Branschtillhörighet. • Om verksamheten bedrivs utomlands med egen personal. • Om IT-verksamheten bedrivs in-house, outsourcas eller lagrar data i molnet.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SEANNONS

Vattenrening Möjligheter 9

Behovet av effektiva och pålitliga vattenreningslösningar vid krissituationer ökar

VA-nätet i många kommuner är föråldrat och inte alltid särskilt driftsäkert. Det innebär att dricksvattenförsörjningen är känsligt för exempelvis översvämningar, med följden att bakterieangrepp och andra föroreningar kan drabba dricksvattnet i en hel kommun. De system som kommuner i dagsläget använder för att förse sina invånare med rent dricksvatten vid krissituationer är omständliga och ineffektiva. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Tillgången på rent dricksvatten fyller en central funktion vid alla typer av krissituationer, oavsett om det handlar om att förse brandmän med dricksvatten i samband med en skogsbrand eller

säkerställa tillgången på rent vatten när det kommunala dricksvattnet förorenats. På global nivå används oftast PET-flaskor i samband med exempelvis jordbävningar eller översvämningar, säger Magnus Eliasson, vd på Venatio, som är agent och distributör för LifeSaver Systems mobila vattenreningslösningar.

Krävande dricksvattenhantering vid kriser Att förse befolkningen med rent vatten vid storskaliga krissituationer är ofta problematiskt och en större och betydligt mer resurskrävande utmaning än man kan tro vid första anblicken. Stora vattentankar som körs ut med bil till en plats dit invånarna får bege sig med egna behållare för att hämta rent dricksvatten är en vanlig lösning. Hanteringen sköts ofta av brandkåren och kräver omfattande resurser i form av bemanning, transporter och rengöring av vattentankarna. Dessutom är det osäkert då det krävs att invånarnas vattenkärl verkligen är hygieniska.

Tillgången på rent dricksvatten fyller en central funktion vid alla typer av krissituationer. Magnus Eliasson

Vid internationella krissituationer är det inte ovanligt att man använder militärflyg för att flyga ut stora partier av PET-flaskor. Hanteringen är extremt kostsam och kastade PET-flaskorna förorenar naturen.

Mobil vattenrening underlättar brandmännens arbete På senare år har portabla avancerade vattenreningssystem dykt upp på marknaden. Ett av dessa är LifeSaver Systems, en brittisk innovation. Tekniken är enkel men smart och baseras på flaskor som renar sötvatten från bla bakterier, virus och mikroorganismer. Inget annat reningssystem för individbruk klarar av att snabbt rena vatten från både bakterier och virus till drickbart sterilt vatten utan en sekundär process, exempelvis kemikaliebehandling eller kokning. Lifesaver Systems har testats och verifierats av Department of Infectious and Tropical Diseases vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. – En brandman som arbetar med att

släcka en skogsbrand arbetar i en påfrestande miljö, enligt MSB har brandmannen en vätskeförlust på minst 1–1,6 liter/ timme. Att bära med sig vatten tillsammans med tung utrustning och brandslangar ut i skogen är lättare sagt än gjort. Med hjälp av LifeSaver kan brandmannen fylla på sin flaska med vatten från en vattensamling eller med släckningsvatten och snabbt göra vattnet drickbart, säger Magnus Eliasson.

Mobil vattenrening användes i Getinge Svenska MSB och flera kommuner utvärderar Lifesaver Systems för individ- och familjebruk som alternativ lösning när det kommunala dricksvattnet av någon anledning blir otjänligt eller för internationella katastrofinsatser. Det första exemplet i Norden för Venatio till fullskalig insats är i år till Finska Utrikesdepartementet för deras insats i Nepal. När byn Getinge utanför Halmstad i september 2014 råkade ut för tarmbakterier delades LifeSavers Cube ut till invånare och uppskattades mycket av användarna.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

10 Utmaning Integritet

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Företag och myndigheters varumärke och förtroende är viktigare skäl att komma igång med personuppgiftsfrågorna än kommande lagstiftning. Hans Dahlquist

Big Data – nätets guld? Forskare har uppskattat att år 2000 var 25 procent av all information i världen digital. I dag beräknas 98 procent av all information finnas på internet. Data har blivit en värdefull råvara att samla in, bearbeta och raffinera för att få ut precis rätt information om något. Big Data är ett begrepp som handlar om mycket stora mängder information, så stora att det är svårt att bearbeta dem med vanliga databasmetoder. Matematiska algoritmer beräknar sannolikheter för att något ska inträffa, givet de data som finns. Big Data kan beräkna sannolikheten för att någon får en hjärtattack, köper en viss sorts bil eller begår ett brott. Det kan hota integriteten, särskilt då företag och säkerhetstjänster får tillgång till att analysera årtionden av e-postkorrespondens, film från bevakningskameror eller sökord. Genom Big Data går det att hitta oväntade samband mellan händelser. Å andra sidan förväxlas Big Data ofta med dataanalys. Större mängder data är inte alltid bättre, för att hitta samband betyder inte att man förstår orsakerna bakom händelserna. Mycket brus, att data mätts fel eller på olika sätt, försvårar dataanalysen och man riskerar att börja jämföra äpplen och päron.

Agera nu för en stärkt personlig integritet Antalet personuppgiftsärenden i Sverige har ökat markant på senare år. 2014 gjordes 65 000 polisanmälningar i olika typer av bedrägerier grundat personuppgifter. En ny EU-reglering som skärper företags, kommuners och myndigheters ansvar vid hantering av personuppgifter kan träda i kraft redan vid årsskiftet, vilket ökar behovet av att redan nu påbörja en anpassning sig till framtida lagkrav. TEXT ANNIKA WIHLBORG

I takt med att våra liv blir allt mer digitala ökar antalet tillfällen då gemene man delar med sig av sina personuppgifter till olika myndigheter och företag. Idag förekommer en genomsnittlig privatperson i en mängd olika personregister. Samtidigt ökar såväl privatpersoners anmälningar som

bedrägerier kring personuppgiftsärenden. De senaste fem åren har dessutom antalet identitetsstölder ökat markant.

EU-gemensamma dataskyddsregler stärker personuppgiſtsskyddet De nya EU-gemensamma dataskyddsreglerna, som stärker kraven på hantering och skydd av personuppgifter, ska förenkla regelverket för näringslivet och offentlig sektor samt minska risken att privatpersoners personuppgifter sprids till obehöriga. Dataskyddsreglerna kommer att ha en implementeringstid på två år för att samtliga organisationer som berörs ska hinna anpassa sig till det nya regelverket. Dataskyddsförordningen befinner sig på remiss inom EU och väntas träda i kraft redan den 1 januari 2016 och bidrar till att människor och företag i EU fullt ut kan dra nytta av den digitala ekonomin. – Det är mycket viktigt att komma igång med de anpassningar som krävs i god tid. Organisationer som inte uppfyller kraven två år efter regleringens införande riskerar vitesbelopp som motsvarar uppemot två

procent av organisationens samlade omsättning. Organisationer som inte hanterar personuppgifter med stor försiktighet riskerar att drabbas av ett avsevärt minskat förtroende för det egna varumärket om personuppgifter från deras databaser hamnar i orätta händer, säger Hans Dahlquist, affärsområdeschef på Rote Consulting.

Skyldighet att radera inaktuella personuppgiſter Han rekommenderar samtliga organisationer att genomföra en GAP-analys som tydliggör nulägessituationen i förhållande till kraven på hantering av personuppgifter. – Det krävs en vision och strategi för hur personuppgiftsskyddet ska stärkas, baserat på verksamhetens natur och hur organisationens nuvarande skydd ser ut. Enligt det nya regelverket är organisationer bland annat skyldiga att radera personuppgifter som av olika anledningar inte längre är aktuella. Det kan röra sig om personer som har avlidit eller inte längre är kunder. För att undvika missbruk av personuppgifter är det viktigt att dessa personuppgifter rensas ut

eller anonymiseras så snart de blivit inaktuella, säger Hans Dahlquist. De nya dataskyddsreglerna förbjuder även organisationer att samla in fler personuppgifter än vad som kan anses vara nödvändigt för att tillhandahålla en överenskommen tjänst. För att hantera personuppgifterna krävs även ett tillstånd från personen i fråga. – När de nya reglerna träder i kraft blir det viktigare än någonsin att ha tydliga processer, organisation och rutiner för personuppgiftshantering. Varje företag och myndighet behöver också utse en datasäkerhetsansvarig och om personuppgifter lagras i molnet är det viktigt att ha kontroll på exakt var i världen uppgifterna hamnar, säger Hans Dahlquist.

Smart Fakta Enligt dataskyddsreglerna får personuppgiſter bara samlas in om det finns berättigade skäl. Dessutom måste personer eller organisationer som samlar in och hanterar din personliga information skydda den från missbruk.

ANNONS

Antalet ITsäkerhetsincidenter har ökat med 48 procent på två år Rolf Rosenvinge

Samhällssäkerhet är allas intresse och ansvar och skapas i samverkan med andra. Ingen aktör kan ensam ge oss ett säkert samhälle. Stat, kommun, landsting och myndigheter har alla uppdrag inom olika delområden och bidrar till samhällssäkerheten, men även näringsliv och privatpersoner är viktiga aktörer.

För de flesta organisationer idag är frågorna kring informationssäkerhet och hur man bäst skyddar data och sina system från intrång och avbrott på väg att bli en ledningsoch styrelsefråga. I PwC:s rapport Global State of Information Security Survey konstateras att antalet cyber security-incidenter ökat med 48 % sedan 2013. De totala kostnaderna för att hantera incidenterna ökade med 34 %

samtidigt som den genomsnittliga IT-säkerhetsbudgeten paradoxalt nog sjönk 4 %. Men samhällssäkerhetsområdet är bredare än så. Nya risker finns vid horisonten. De senaste åren har vi på allvar börjat diskutera våldbejakande extremism, sårbarheter kring energiförsörjning och klimatpåverkan för att nämna några. Känner du till din organisations risker? Utmaning att förstå framtidens hot –Att förstå inte bara dagens hot och risker utan även morgondagens kommer vara avgörande för alla organisationers överlevnad och fortsatta trovärdighet. Nyckeln till framgång ligger i att förstå din organisations risker och ta aktiva beslut kring dessa som en del av din normala agenda. Låt inte riskerna bli din

agenda, säger Rolf Rosenvinge, marknadsansvarig Risk, Resilience & Security Management. Utmaningen för de flesta organisationer är att förstå vilka hot och sårbarheter som gäller specifikt i deras verksamhet och hur man bäst undviker eller hanterar dem, inte bara idag men även i morgon. Vi på PwC kan hjälpa dig och din organisation, privat som offentlig, genom hela processen. Från analys och rådgivning för styrelse och ledning till implementation av ramverk, policy, metoder och planer i verksamheten. Tack vare vårt globala nätverk kan vi erbjuda erfarenhetsbaserad strategisk rådgivning och branschspecifik ”best practice”, oavsett om du är en privat eller offentlig aktör. Tillsammans och i samverkan skapar vi ett säkrare samhälle.

FAKTA: Statistik från PwC Global Information Security Survey 2014 visar att det totala antalet säkerhetsincidenter som upptäckts uppgick till 42,8 miljoner vilket är en ökning med 48 % sedan 2013. VILL DU VETA MER? Kontakta Rolf Rosenvinge 0703-37 12 15 rolf.rosenvinge@se.pwc.com


Marknadsledande inom Critical ConnectivityÂŽ

IPnett levererar nästa generations säkra molntjänster

Molntjänster fÜr backup, lagring och infrastruktur. Vi ser till att dina enheter har en säker anslutning när det verkligen gäller

Läs mer och se vĂĽr video “IPnett cloud services“ pĂĽ www.ipnett.com/cloud-services/

IPnett AB | Dalvägen 8 | 169 56 Solna | Tel 46 8 55 50 68 00 | E-mail: cloud@ipnett.com | www.ipnett.com

CSL DualCom levererar den mest tillfĂśrlitliga IoT plattformen fĂśr 300,000 kunder i Europa

www.csldual.com/se

@CSLDualCom

ŠCopyright CSL DualCom

Smarter SIM ad 2015 SWE 122x183mm v4.indd 1

27/08/2015 18:31

HĂśj säkerheten med trygghetskameror Trygghetskameror används idag allt mer fĂśr att hĂśja säker#")%(*!#"-!"#""##!"! !.#*! ) !#!% -!%((!#!###"&"#" " "!%"##!% !"&"#$#!"# #!!" &"#""$# fjärrĂśvervakas via nätverkslĂśsningar och det gĂĽr även att (""#&!*%!%*!##%!,!!##! "*!"  (!%%!""#*!"#"# ## %!#*! "(!# #! $#! ) !#!!$! ##"(!#"*"!!) ")"# ""!"&"#*%!%!*! #& !%"##! LĂĽt oss trygga även er verksamhet – kontakta oss idag.

certego.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ă„ R E N A N N O N S F R Ă… N S M A R T M E D I A 

12 Profilintervju Anders Ygeman

FOKUSSAMHĂ„LLSSĂ„KERHET.SE

Samordna och modernisera den svenska samhällssäkerheten FÜr inrikesminister Anders Ygeman är samhällets säkerhet och krisberedskap hÜgprioriterade frügor som hamnar hÜgt upp pü agendan. Han är relativt ny pü sin post, men har redan satt igüng ett antal utredningar och hunnit ta emot betänkanden kring hur det svenska samhällets krisberedskap kan skärpas och effektiviseras. TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO BILL NILSSON/REGERINGSKANSLIET

– Mina ansvarsomrüden som inrikesminister innefattar ordning, säkerhet och krisberedskap. Rollen som inrikesminister är ny i regeringen. Regeringen har valt att samla inrikesfrügorna hos mig som inrikesminister fÜr att stärka Sveriges samlade krisberedskap. Min roll handlar i müngt och mycket om att samordna olika resurser som verkar fÜr samhällets säkerhet och beredskap, exempelvis polis, fÜrsvarsmakten, kustbevakning och säkerhetspolisen. En Ükad samverkan mellan myndigheter och aktÜrer som verkar fÜr den svenska samhällssäkerheten kan medfÜra münga fÜrdelar, säger Anders Ygeman. Han menar att de svenska samhällssäkerhetsbehoven har fÜrändrats pü senare ür. Hotbilden har blivit mer komplex med klimateffekter som Ükar fÜrutsättningarna fÜr ett ofÜrutsägbart klimat och olika typer av klimathot süsom Üversvämningar och bränder, ett stärkt terroristhot sedan 2010 samt en Ükning av antalet svenskar som involveras i utländska strider.

En Ükad samverkan mellan myndigheter och aktÜrer som verkar fÜr den svenska samhällssäkerheten kan medfÜra münga fÜrdelar. Obligatorisk incidentrapportering I mars i ür tog Anders Ygeman emot ett betänkande om Sveriges framtida behov av informations- och cybersäkerhet. Utredaren fÜreslog en strategi och en rad ütgärder fÜr säker information i staten. Genom ütgärderna skulle nivün fÜr informationssäkerhet hÜjas avsevärt. Strategin innehüller fÜrslag till ütgärder som ska säkerställa att

de statliga myndigheterna har ett gemensamt fÜrhüllningssätt till informationssäkerhetsfrügor, behovet av skyddad kommunikation samt säkra IT-lÜsningar. Obligatorisk incidentrapportering är ett sätt att Üka informationsutbytet mellan myndigheter. Den obligatoriska incidentrapporteringen innebär att samtliga myndigheter som rükar ut fÜr nügon form av IT-hot ska rapportera det, vilket minskar mÜrkertalet och gÜr det lättare att kartlägga de incidenter som inträffar.

IT-säkerhetskrav Strategin fÜr informations- och cybersäkerhet i staten har sex mül: att stärka styrning och tillsyn inom omrüdet, att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling pü IT-omrüdet, att statliga myndigheter ska kommunicera säkert, att det inrättas ett system fÜr obligatorisk IT-incidentrapportering fÜr samtliga statliga myndigheter, att arbetet med att fÜrebygga och bekämpa IT-brottslighet stärks samt att Sverige ska vara en stark internationell partner.

Installera en bra affär. För säkerhets skull. Ditt analoga villa- eller företagslarm behöver inte bli omodernt eller sluta fungera bara för att det analoga telenätet nu avvecklas. Dualtech IT har nämligen      "     #    utan att du behöver göra dyra investeringar. Vår nya serie DALM Säkerhetsroutrar och plattformen EasyWebManager 2.0 PRO              Läs mer om framtidens larmkommunikation på dualtech.se

ANNONS


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SELäs intervjun i mobilen! FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

ANNONS

Anders Ygeman Profilintervju 13

Ett syfte är att stärka det lokala polisiära arbetet samt att öka den generella effektiviteten i polisens arbete. Systematiskt brandskyddsarbete vinnande strategi Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer. – Utredaren presenterar förslag för hur myndigheternas ansvar för IT-säkerhet kan tydliggöras. Med utredningen tas ett första viktigt steg mot obligatorisk it-incidentrapportering för de svenska myndigheterna, säger Anders Ygeman. I mars tog Anders Ygeman även emot ett betänkande kring en ny säkerhetsskyddslag, som Sten Hekscher, före detta ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, genomfört. En ny säkerhetsskyddslag behövs för att svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bland annat avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, ökad internationell samverkan, ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och för att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning drivs i privat regi.

Nationell strategi mot terror – Min vision i rollen som inrikesminister är att bidra till ett tryggare samhälle där människors trygghet ökar och där vi åstadkommer en minskning av såväl brottslighet som effekterna av olika typer av naturkatastrofer. Jag vill även bidra till att stärka IT-skyddet på områden som tidigare varit eftersatta. I augusti i år planerar vi bland annat att presentera en ny nationell strategi för bekämpning av terrorister och nya

Samarbeta säkert för att möta nya hot Hybridkrig, terror-och cyberhot - hur leds Sverige när krisen kommer? Försvars- och myndighetsorganisationer behöver förmågan att kunna tolka information, planera och koordinera åtgärdsaktiviteter mer effektivt. Detta förutsätter att man på ett effektivt och korrekt sätt kan hantera, tolka och på ett säkert sätt dela kritisk information med andra. HP har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla ledningssystem för organisationer i hela världen, bland annat för U.S. Navy and Marine Corps, UK Ministry of Defence, Nationella krisledningssystem och NATO Maritime Command and Control Information System . Låt oss visa dig hur det går att få kontroll över information och få säker tillgång till den där och då det behövs. hp.com

strategier för att hantera problematiken med utländska stridande, alltså rekrytering, organisering och finansiering av terrorresor, säger Anders Ygeman. Den viktigaste frågan som Anders Ygeman ägnar sig åt just nu är den stora omorganisationen som polisen står inför. Omorganisationen består av att 21 polisdistrikt slås ihop till en central myndighet.

Gemensam myndighet för polisen – Polisens förändring innebär att 21 separata enheter för IT, administration och personalhantering slås ihop till en. Ett syfte är att stärka det lokala polisiära arbetet samt att öka den generella effektiviteten i polisens arbete. Den nya samlade myndigheten får en gemensam beslutskraft som bland annat underlättar kraftsamlingar vid händelser som kräver en utökad polisiär närvaro, exempelvis i samband med vårens dödsskjutningar i Göteborg. – Omorganisationen trädde i kraft 1 januari i år, men det tar förmodligen uppemot två år innan förändringarna har implementerats fullt ut i organisationen. En utmaning i samband med omorganisationen är att motivera poliser som tidigare haft lokala chefsroller att istället börja arbeta i yttre tjänst, närmare medborgarna. Ytterligare en målsättning med omorganisationen är att den ska leda till en högre uppklarningsstatistik på vardagsbrott, säger Anders Ygeman. n

I Sverige finns lagkrav som innebär att hyresgäster och fastighetsägare behöver upprätta och följa en plan för systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Ett systematiskt brandskyddsarbete stärker samhällssäkerheten och individens trygghet. Det bidrar dessutom till att räddningstjänsten spar resurser, vilket gynnar hela samhället. Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, tar ett samlat grepp om brandskyddet och reglerar bland annat när brandskyddsutrustning behöver ses över eller bytas ut och vem som ansvarar för att släckutrustning monteras och fungerar som den ska. Alla organisationer oavsett storlek ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, men behoven varierar beroende på verksamhetens art och fastighetens utformning. – Räddningstjänstens tillsyn av det förebyggande brandskyddsarbetet förenklades betydligt sedan begreppet SBA reglerades i lag. Lagen visar hur arbetet skall bedrivas vilket åligger hyresgästen eller fastighetsägaren att uppfylla, säger Gunilla Nilsson, kontorschef på Prevecon. Det kan vara klokt att ta hjälp av en brandkonsult för att få en genomgång av fastigheten och upprättat en plan för det systematiska brandskyddet. – SBA är en lönsam investering för fastighetsägare och för samhället eftersom det ser till såväl personsäkerheten som egendomsskyddet, säger Gunilla Nilsson.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

14 Utmaning Larmöverföring

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Brandskyddet i hemmet och på internet

FOTO THINKSTOCK

När man är medveten om riskerna är det lättare att undvika farorna, men om branden börjat gör enkel släckningsutrustning skillnad. Strategiskt placerade pulversläckare på sex kilo i fastighetens gemensamma utrymmen och inne i lägenheterna kan begränsa bränder. Handsläckaren har mycket större åtkomst än brandkårens slangar. En brandfilt består av ett eller två lager glasfiberduk på 120x180 cm och kan minska personskadorna. En brandvarnare per 60 kvadratmeter, eller åtminstone en per varje sovrum, är en billig investering som avslöjar brand på ett tidigt stadium. Larmnätens kommunikation sker allt mer över internetförbindelse eller privata nät med TCP/ IP-kommunikation. Det är mycket billigare att använda internet än ett tillägnat system. Därför blir ITsäkerhet en viktigare del även av brandskyddet, så att inte hackare kan slå ut eller manipulera larmet.

Brandskydd är samhällsskydd MSB ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten utför ett mycket brett uppdrag av samordning mellan kommunala räddningstjänster och statliga myndigheter, internationellt arbete vid humanitära katastrofer, samt utbildning för krisinsatser. MSB stödjer FN- eller EU-insatser i utlandet med kompetens och personal till vattenrening, samordning av räddningsarbete och till återuppbyggnadsarbeten. Samordning blir allt viktigare när beredskapen på olyckor även innefattar en förståelse av stadsplanering, sociala skäl, kommunikation till särskilt olycksdrabbade grupper, internationalisering och informationsteknikens allt större betydelse vid förebyggande. MSB har på uppdrag av regeringen utformat en nationell strategi av en nollvision inom brandskyddet – ingen enskild person ska omkomma eller allvarligt skadas till följd av brand.

Anders Johansson

Telenätet – inte längre tillförlitligt för larmöverföring Traditionell överföring av larm till larmcentral genom uppringning via det fasta telenätet är inte längre tillförlitlig. Ny teknik i telenäten riskerar att förvränga larmets signaler så att de antingen inte uppfattas korrekt av mottagaren eller i värsta fall inte kommer fram över huvud taget. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Frågan om telenätens förändring och de konsekvenser den får för konventionell larmöverföring har diskuterats flitigt i säkerhetsbranschen under de senaste åren och branschorganisationen har också uppmanat samtliga medlemsföretag att avstå från installation av konventionella uppringda lösningar till förmån för modern IP-baserad teknik. Däremot är problematiken tämligen okänd för allmänheten och det är nu hög tid att frågan lyfts upp på bordet. Bristande kvalitet i överföring av brandlarm, inbrottslarm och tekniska larm till larmcentral är av samhällskritisk vikt och av samma dignitet som frågan om brister i överföring av trygghetslarm för våra äldre som bland annat belysts i SVT:s Uppdrag Granskning.

600 000 svenska larmanläggningar behöver anpassas till IP-teknik Medvetenheten om problematiken runt telenäten och om den moderna IP-tekniken som löser problemet är i dag hög bland säkerhetsbranschens

Den stora utmaningen är de cirka 600 000 konventionella uppringande brandoch inbrottslarmssystem som idag fortfarande är i drift på den svenska marknaden. Anders Johansson

aktörer och merparten av de larmanläggningar som installeras i dag ansluts via IP-teknik till larmcentralen. – Den stora utmaningen är de cirka 600 000 konventionella uppringande brand- och inbrottslarmssystem som idag fortfarande är i drift på den svenska marknaden. Installerade anläggningar behöver inte bytas ut utan kan med en enkel åtgärd anpassas så de istället kopplas till IP-nätet med framtidssäker och övervakad överföring som

De allra flesta kunder är trots allt mer intresserade av att köpa en säkerhetsfunktion än att sätta sig in i den tekniska specifikationen för en viss produkt. Anders Johansson

följd. Utmaningen består dels i att medvetandegöra allmänheten om behovet av en uppgradering, dels i att tillgängliggöra tillräckligt många installatörer som kan genomföra omkopplingen innan problemet når en samhällskritisk nivå. Vi har inte råd att vänta längre, arbetet måste påbörjas nu, säger Anders Johansson, vd på Dualtech IT.

Framtidens säkerhetskund köper en funktion Samtidigt som det naturligtvis är av stor vikt ur ett säkerhetsperspektiv att den installerade basen av uppringande larmsystem moderniseras, leder också frågan vidare in på nästa stora trend i säkerhetsbranschen, nämligen säkerhet som tjänst eller Security as a Service där den moderna tekniken är en absolut förutsättning för nya tjänster och lösningar som genererar många fördelar för såväl privatpersoner som företag. – Övergången till tjänsteförsäljning medför oändliga möjligheter för säkerhetsbranschen och går helt i samklang med kundernas efterfrågan. De allra flesta kunder är trots allt mer intresserade av att köpa en säkerhetsfunktion, exempelvis en godkänd inbrottslarmslösning som uppfyller kundens behov och försäkringsbo-

lagens krav, än att sätta sig in i den tekniska specifikationen för en viss produkt, säger Anders Johansson. Fördelarna med övergången till SaaS är många. Den moderna IPtekniken möjliggör utveckling och definition av en hel palett nya tjänster, där ett par av de mest uppenbara till exempel kan vara bildöverföring från en anläggning eller möjlighet för installatören att erbjuda kontinuerlig övervakning, service och underhåll från distans vilket höjer säkerheten, kortar insatstiden, ökar tryggheten för kunden och dessutom gynnar miljön.

En ny affärsmodell krävs Säkerhetsbranschens aktörer är eniga om att det krävs nya affärsmodeller som baseras på att leverera en funktion eller en tjänst över tid snarare än att enbart sälja produkter och debitera timmar. I såväl stora som små säkerhetsföretag pågår omvandlingen från att tidigare ha specificerat antalet larmenheter, detektorer och annan säkerhetsutrustning till att istället fokusera på en funktionsbaserad upphandling eller samverkan som handlar mer om att upprätthålla en funktion än att leverera en produkt med förutbestämda specifikationer. – Samtidigt som den moderna IP-tekniken på ett enkelt sätt framtidssäkrar kundens larmöverföring öppnar den alltså också dörren till en mängd nya funktioner och tjänster. Dessutom utan behov av dyra investeringar, kunden kan behålla hela sin befintliga installerade anläggning och i stället mycket enkelt komplettera anläggningen med den nya teknik som krävs, säger Anders Johansson.


Erbjudandet gäller perioden augusti t o m december 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

STÄNDIGT AKTUELL Är du intresserad av omvärlden? Världspolitikens dagsfrågor ger på ett enkelt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till aktuella händelser i världen. Beställ direkt på info@ui.se och ange Hösterbjudande

Hösterbjudande!

3 nummer

90kr

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Vårt uppdrag är att fördjupa och berika det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör institutet genom forskning, evenemang och medverkan i media. Med egna publikationer, UI-bloggen, deltagande i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI till spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder.

UI_Annons_VD_DN_Halvsida_250x183mm_2015 .indd 1

ui.se 2015-08-27 15:15

TECHNOLOGIES IN SUPPORT OF A SAFER FUTURE At BAE Systems Bofors we are always trying to find new ways to improve our products and services. To be innovative and bold are trademarks for us in our continuously work to increase the Customer value of our offerings. Being innovative is much more than implementing new functionalities. It is also about reducing cost, increasing safety, improving quality and being an active force to support the work for a safer future. To deliver cost effective, high quality and safe products that fully meets the Customers’ expectations, is top priority to BAE Systems Bofors. In order to reach this goal on today’s competitive market you need to be innovative, bold and trusted, the trademarks of BAE Systems Bofors.

www.baesystems.com


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

16 Möjligheter Brandskydd

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Fredrik Lindberg

Individuellt brandskydd med mobila bostadssprinklers räddar liv

TEXT ANNIKA WIHLBORG

I Sverige larmas Räddningstjänsten till drygt 6 000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa bränder är att 90-130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna. Samtidigt skadas drygt 1 000 personer mer eller mindre allvarligt. 70 procent av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället, individer som har svårt att själva utrymma en eldhärjad byggnad på grund av funktionsnedsättningar, ålder, missbruk eller rörelsehinder. Dessa individer har dessutom ofta ett förhöjt riskbeteende, vilket ytterligare ökar risken för brand, ofta i hemmiljö. – För denna riskgrupp utgör brandvarnare och brandsläckare ofta ett otillräckligt brandskydd. Ett individanpassat brandskydd kan exempelvis bestå av flamsäkra sängkläder,

spisvakt och mobil sprinkler. För att eventuella bränder ska kunna släckas i tid krävs i allmänhet en mobil boendesprinkler som aktiveras redan vid tidiga tecken på brandutveckling med hjälp av elektronisk detektering, säger Fredrik Lindberg, vd på brandsäkerhetsföretaget Qfog.

Köpenhamns kommun har hittills sparat in åtskilliga miljoner på uteblivna brandskador och vårdkostnader utöver de liv som räddats.

Brandskyddslagen tar inte hänsyn till utsatta gruppers behov Det nuvarande svenska regelverket för brandskydd tar inte hänsyn till särskilt utsatta individers behov. Regelverket fokuserar istället i första hand på att skydda fastigheter. Även om många i dagsläget får hjälp med att tillgänglighetsanpassa sin hemmiljö utifrån de egna förutsättningarna saknas ofta brandskyddet i kommunernas biståndsbedömning. Det borde vara självklart att en person som inte tar sig ur sängen utan hjälp inte heller kan ta sig ut ur sitt hem vid en brand. Ett nytt lagförslag befinner sig nu på remiss. I det nya lagförslaget finns boendesprinklers med som en del av ett individuellt brandskydd. Om lagförslaget träder i kraft kan det innebära att betydligt fler kommuner börjar tillämpa individuellt brandskydd. – De kommunala räddningstjänsterna besitter en gedigen kompetens kring brandskydd för individer med skiftande förutsättningar. Socialtjänstens biståndsbedömare har erfarenhet och rutin att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom samverkan mellan dessa två aktörer kan äldre ges ett bra skydd även när de väljer att bo kvar hemma, säger Fredrik Lindberg.

i samband med bränder i det egna hemmet länge varit relativt omfattande, inte minst på grund av det stora antalet rökare. Det ställer krav på brandsäkerhetslösningar som minimerar eller helt släcker bränder innan omsorgspersonal och räddningspersonal hunnit till platsen. 2012 bestämde sig därför Köpenhamns kommun för att initiera

Pilotprojekt räddar liv i Köpenhamn I Danmark har problemen med människor i riskgrupper som avlider

FOTO THINKSTOCK

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, de flesta i sina egna hem. Pensionärer, rörelsehindrade och socialt utsatta individer är överrepresenterade i statistiken, men med ett individanpassat brandskydd skulle många av dessa bränder kunna undvikas. Köpenhamns kommun valde 2012 att testa mobila sprinklers, som släcker bränder hemma hos individer som befinner sig i riskzonen.

ett pilotprojekt då de installerade ett femtiotal mobila boendesprinklers, som monterades hos individer som befann sig i riskgruppen för bränder i hemmiljö. Projektet visade sig kunna rädda liv och blev omedelbart en framgång. Ytterligare 220 sprinklersystem köptes in under 2013 och 2014. Efter tre år utvärderades projektet. Det visade sig att nio liv hade

räddats. Sprinklersystemen hade även förebyggt omfattande ekonomiska förluster. Även om de mobila sprinklersystemen förstås utgör en investering har Köpenhamns kommun hittills sparat in åtskilliga miljoner på uteblivna brandskador och vårdkostnader utöver de liv som räddats. – Vår vision är att de svenska kommunerna drar lärdom av Köpenhamns kommuns framgångsrika pilotprojekt. I Sverige är vi bra på att utreda saker och ting, men under tiden förolyckas människor i utsatta grupper i samband med bostadsbränder. Det är hög tid att agera genom att introducera individuellt brandskydd på bred front i svenska kommuner, säger Fredrik Lindberg.

För att eventuella bränder ska kunna släckas i tid krävs i allmänhet en mobil boendesprinkler som aktiveras redan vid tidiga tecken på brandutveckling med hjälp av elektronisk detektering. Fredrik Lindberg


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

18 Aktuellt Information

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

För att förebygga och hantera kriser är det nödvändigt att knyta samman flera informationskällor som ger en samlad lägesbild över situationen. Harri Larsson

Svenska myndigheter bör agera för ett ökat automatiserat informationsutbyte Trots att hotbilden blivit allt mer komplex på senare år sker samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter fortfarande till stor del mellan människor snarare än mellan system. Andelen automatiserat informationsutbyte mellan myndigheterna är låg, vilket får konsekvenser för myndigheternas effektivitet, strategiarbete och handlingsförmåga i samband med incidenter och samhällskriser. Ett ökat automatiserat informationsutbyte på myndighetsnivå är ett måste för att den svenska samhällssäkerheten ska stå rustad för framtidens hot. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Idag drivs teknikutvecklingen i större utsträckning civilt än militärt. Ett exempel är Big Data, då man bearbetar stora datamängder och analyserar samband mellan händelser. En säker informationsinfrastruktur och ledningssystem möjliggör delning av information och samordning av myndigheters verksamheter. – Automatiserad informationssamordning över myndighetsgränserna behöver inte nödvändigtvis kräva en omfattande utredning eller ett flerårigt projekt. Det är bättre att komma igång i liten skala och successivt låta satsningen växa fram. Svenska myndigheter behöver inte heller nödvändigtvis uppfinna hjulet på nytt. Flera europeiska länder har redan tagit steget och samordnat informationsöverföring över myndig-

Automatiserad informationssamordning över myndighetsgränserna behöver inte nödvändigtvis kräva en omfattande utredning eller ett flerårigt projekt. Det är bättre att komma igång i liten skala och successivt låta satsningen växa fram. Harri Larsson

hetsgränserna. Storbritannien är förmodligen det främsta exemplet just nu, säger Harri Larsson, strategichef för försvar och nationell säkerhet i Norden på Hewlett-Packard.

Tidsfaktorn avgörande för krishanteringsresultatet – För att förebygga och hantera kriser är det nödvändigt att knyta samman flera informationskällor som ger en samlad lägesbild över situationen. Genom att därefter addera ett analyslager kan myndigheter snabbare upptäcka trender och växande hot och kan därmed minska den tid som krävs för att åtgärda hotet. Just tidsfaktorn är helt avgörande för resultatet av just krishantering. Här är maskiner mycket mer effektiva och snabbare än människor, enligt Harri Larsson. Han beskriver beslutsprocesser som en iterativ och ständigt pågående process. När merparten av den information som förmedlas mellan myndigheter är muntlig ökar risken för att informa-

tionsinnehållet förvanskas på vägen mellan mottagarna. En person som exempelvis blir vittne till ett bombdåd kanske tolkar dådet som en terroristgärning och förmedlar därför till nästa part att ett terroristdåd inträffat. Nästa person som tar emot informationen gör i sin tur en individuell tolkning av det som sagts, vilket ökar risken för att faktauppgifterna förvanskas och att berörda myndigheter helt enkelt nås av felaktiga faktauppgifter i samband med en händelse eller en krissituation som kräver snabbt och korrekt agerande. Det kan i sin tur leda till att exempelvis polis, ambulans och andra samhällsaktörer grundar sina beslut på felaktiga grunder, vilket i sig är mycket allvarligt.

Muntligt informationsutbyte ökar riskerna för subjektiva tolkningar – När informationsutbytet skett muntligt skapas ofta en osäkerhet kring vad som verkligen har inträffat. Muntligt informationsutbyte

har sämre spårbarhet och dess fulla betydelse svår att verifiera. Detta gäller inte digital information. När informationen inte kan verifieras på något sätt ökar risken att subjektiva tolkningar förvandlas till ”sanningar”. Skogsbranden i Västmanland förra sommaren är ett exempel på konsekvenserna av att informationsöverföringen mellan berörda myndigheter och andra aktörer varken är automatiserad eller fullt ut möjlig att verifiera. Branden eskalerade och myndigheterna fick kalla in internationell hjälp i släckningsarbetet, säger Harri Larsson. Muntlig informationsöverföring ökar risken att exempelvis Räddningstjänsten förses med felaktiga koordinater och därmed åker till fel plats och förlorar värdefull tid i samband med en brand eller olycka. Muntlig informationsöverföring är överlag tidsödande, långsam och dessutom en riskfaktor eftersom informationen riskerar att förvrängas. Myndighetsoberoendet, säkerhets-

aspekter och myndigheters säkerhetsmässiga misstroende gentemot andra myndigheter är några av de bromsklossar som bidrar till att den automatiserade informationsöverföringen över myndighetsgränserna ännu inte tagit ordentligt fart. Därför är det av yttersta vikt att just de säkerhetsmässiga perspektivet tas i beaktande. Men inte heller här behöver någon uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan operativa lösningar som säkert kan hantera informationsutbyte över myndighetsgränser i alla säkerhetsklasser, där myndigheterna själva bestämmer vilken information de vill dela både kopplat till roll, person, tid, plats och klient. Men för att lyckas krävs en sammanhållande arkitektur med en tydlig målbild och strategi.

Politiskt beslut en förutsättning – Det är avgörande för vår samhällssäkerhet att de svenska myndigheterna snarast inleder arbetet med att skapa en gemensam säker informationsinfrastruktur. Trots att flera utredningar och skrivelser pekar på brister upplever jag inte att detta är en prioriterad fråga bland de myndighetsrepresentanter jag mött. Det här är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens hotbilder, säger Harri Larsson. Han betraktar ett politiskt beslut kring myndigheternas informationssamordning som en nödvändighet för att en ökad samordning och harmonisering ska bli verklighet. I dagsläget upphandlar många myndigheter i första hand sin IT utifrån ett tekniskt perspektiv snarare än ett förmågeperspektiv. Det innebär i sin tur att myndigheternas IT-system sällan är kompatibla och att respektive myndighet arbetar i IT-mässiga silos. Det är därför av största vikt att regeringen prioriterar den här frågan.


Proven in combat.

Ready for business. Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Vi erbjuder avancerade lösningar inom Cross Domain Solutions som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt och möter dagens säkerhetskrav inom kritisk infrastruktur.

Cybersecurity made easy

Du hittar oss här i höst eFörvaltningsdagarna 7-8 oktober, Stockholm 4SICS Summit 20-22 oktober, Nalen, Stockholm Nordic IT Security 3 november, Stockholmsmässan SCADA-säkerhet 24-25 november, Stockholm

www.advenica.com

Våra experter bidrar till ett hållbart och anpassningsbart samhälle i vardag och kris

Generic erbjuder kvalificerad expertis till kunder som bedriver kritisk verksamhet och som har behov att hantera komplexa system som kräver hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Generic har experter inom inbäddade system, molntjänster, kommunikation, programledning, säkerhet, logistik och sensorer.

Kontakt: Samarbete och rekrytering: Patrick Sakurai 070 308 35 11 | Samhällsäkerhet: Hans Jevrell 070 44 44 190

www.generic.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

20 Utmaning Säkerhetshot

ANNONS

FOTO THINKSTOCK

FOTO MIKAEL WILLMARSGAERD

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Johan Westerholm

Magnus Norell

De svenska jihadkrigarna ska straffas Sverige tillhör gruppen länder som har flest jihadkrigare i relation till folkmängd. Hur politiker och myndigheter ska hantera dessa personer hanteras idag valhänt och motstridigt. TEXT FREDRIK DHEJNE

Terrorismforskaren Magnus Norell säger att Sverige, Danmark och Belgien har flest jihadkrigare procentuellt i relation till befolkning. Enligt Säpo har omkring 300 personer har rest iväg från Sverige, men man räknar med ett stort mörkertal. – Krigsresenärerna drivs av en övertygelse om att det är rätt att föra kampen för islams framtid som de ser det. Resenärerna kommer från olika bakgrunder och det finns inget samband mellan fattigdom och terrorism, det är en myt. Attentatsmännen i New York den 9 september 2001 var välutbildade och integrerade i de västerländska länder de bodde i. Orsakerna till problemet är mycket mer komplicerade. De här resenärerna vet

vad de gör, säger han. Magnus Norell tycker att Sverige agerat naivt i förhållande till den islamiska terrorismen och krigsresenärerna. – Andra EU-länder har lagstiftat om att det är olagligt att delta i terrororganisationer. Däremot är medhjälp till brott olagligt i Sverige och den paragrafen borde kunna användas mot krigsresenärerna. Det borde gå att kriminalisera allt man gör för att stödja IS. Han anser att återvändarna ska straffas. – Att slåss för eller hjälpa IS är totalt oacceptabelt. Dessa personer ska fråntas alla bidrag och när de kommer tillbaka ska de dömas till fängelse om de gjort sig skyldiga till brott. En av de få effektiva åtgärderna mot rekrytering är att göra det riktigt jobbigt att återvända. De här personerna ska stigmatiseras och utsättas för tydliga sanktionsåtgärder. Sverige bör kriminalisera deltagande i krig och det går ju redan att ta ifrån personer deras pass. – Idag fungerar Sverige som ett ställe dit krigarna kan vila upp sig. Så länge vi inte gör någonting effek-

tivt går de här personerna säkra här. Vi vet ju heller inte i realiteten vilka personer som kommer hit eftersom många asylsökande från MENAländerna saknar ID-handlingar när de kommer hit. Dessutom är omkring 170 000 svenska pass på drift. Sverige ses därmed som ett problem av övriga EU. Ett annat problem är att återvändare från Syrien och Irak fungerar som rekryterare i Sverige eftersom de har fått en hög status.

Hur ser du på vad den Nationella samordnaren gör? – Det blev fel från början när Mona Sahlin tillsattes och det finns inget om militant islamism i riktlinjerna. Det säger något om känsligheten i frågan. Det har heller inte kommit några konkreta åtgärder för att komma åt den religiösa myllan för krigsturisternas. Dessutom får islamistiska grupper olika former av stöd från samhället. Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller inställning och åtgärder mot islamisk terror som dominerar all terror. Jag hoppas det kommer en uppstramning. Vi kommer också att få dras med detta problem länge, framhåller Magnus Norell.

Ytterligare en skarp kritiker till Sveriges hållning är den socialdemokratiska bloggaren Johan Westerholm. Han anser att ”svenska” jihadkrigare är en säkerhetsrisk för Sverige. – Ja, de som återvänder till Sverige har ju fått vapenträning och många är också traumatiserade och mentalt instabila. Det är också drivna av en stark ideologi så det är klart att de kan ställa till problem här hemma. Dessutom har de fått en hög status i sina bostadsorter och fungerar som rekryterare. Det finns också en risk att de kan utnyttjas av terrorgrupper i aktioner mot Sverige.

Johan Westerholm säger att våra nordiska grannar är mycket snabbare på att införa hårdare lagar mot krigsresenärer.

Hur ska vi hantera krigsresenärerna? – Vi kan börja med att tillämpa de lagar vi redan har, bland annat när det gäller finansiering, samröre med terrorgrupper, kårlagen med flera. Dessutom måste regeringen ge FRA ett inriktningsbeslut och uppdra åt myndigheten att övervaka de personer som är potentiella krigsresenärer. Det gäller att ge FRA tillstånd att bearbeta insamlade data och att utbyta information.

Sedan de här intervjuerna gjordes har inrikesminister Anders Ygeman presenterat en strategi mot terrorism. Bland åtgärderna pekas på en skärpning av vapenlagstiftningen, att underlätta Säpos samarbete med FRA och den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten. Regeringen har också gett Polisen och Säkerhetspolisen uppdraget att införliva strategin i sin dagliga verksamhet. Regeringen öppnar också för möjligheten att ta hjälp från insatsstyrkor i våra grannländer.

Hur ser man i utlandet på Sveriges hållning? – Med stor irritation, Reinfeldt blev minst två gånger uppmanad av USA att trappa upp tempot i åtgärder mot krigsresenärerna. Inrikesminister Anders Ygeman är också satt under hård press från EU att vidta åtgärder. Tyvärr har han uppgivit att Sverige inte tänker delta i EUROPOLs samarbete kring terrorism.

INDIVIDANPASSAT SKYDD Lättinstallerat brandskydd för utsatta boendegrupper • • • •

Q1 – mobil boendesprinkler med vattendimma 150831_Q-fog_annons_Fokus_samhällssäkerhet_250x120.indd 1

Enkel installation i befintliga boenden Lätt att flytta när behoven ändras Intelligent elektronisk branddetektering Kan anslutas till de flesta larm

www.qfog.se 2015-08-31 15:52


Säkerhetschef – diplomutbildning, start 9 november

För dig som vill vara bäst helt säker - även när du väljer utbildning.

S

öker du den allra senaste spetskunskapen inom säkerhetchefsarbetet? Då behöver du inte söka längre.

Vi erbjuder marknadens mest erkända diplomutbildning, som svarar upp mot de nya kraven en omvärld i förändring ställer. Du

kan se fram emot 28 dagar fulla med aktuell kunskap inom de områden som är viktiga för dig som säkerhetschef. Självklart är våra kursledare ledande experter inom sina respektive specialiteter. Det kan du vara säker på. Välkommen att läsa mer på foretagsuniversitetet.se/229.

08-600 62 00 info@foretagsuniversitetet.se www.foretagsuniversitetet.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

22 Krönika Ulf Dahlberg

Svensk samhällssäkerhet – mycket snack, lite verkstad?

TEXT ULF DAHLBERG, ORDFÖRANDE SACS (SWEDISH ASSOCIATION OF CIVIL SECURITY)

Skogsbrandsutredningen uttrycker det mycket träffande; ”Områdena skydd mot olyckor och krishantering har behandlats i ett stort antal offentliga tryck och skrivelser de senaste decennierna. Erfarenheterna från skogsbranden i Västmanlands län ger dock vid handen att mycket arbete återstår innan intentionerna fullt ut har uppnåtts.” Den nyligen avrapporterade utredningen om statens IT-och cybersäkerhet föreslår en strategi med ett antal konkreta åtgärder som vi anser är bra och i princip borde vara tillämpliga för hela samhällsäkerhetsområdet. Inte minst behovet av tydliga krav med stärkt styrning och tillsyn är något som behövs för hela offentliga sektorns ansvar inom samhällsäkerhet. Oavsett om det beror på otillräcklig kompetens eller ekonomiska nedprioriteringar kan det inte vara acceptabelt att våra myndigheter, trots upprepade påpekanden, fortfarande har uppenbara brister inom till exempel IT-säkerhet och krishantering. Titta på miljöområdet, syftet är ju ungefär det samma – att värna våra livsbetingelser. Där finns ett tydligt regelverk med tillsyn och repressiva verktyg. Samhällets tydliga kravställning har också bidragit till framväxten av en livskraftig industri och

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Tydliga krav med stärkt styrning och tillsyn är något som behövs för hela offentliga sektorns ansvar inom samhällsäkerhet.

miljöteknik lyfts ofta fram som ett område där Sverige är internationellt konkurrenskraftigt och ett utpekat område för statliga exportambitioner. Rätt hanterat skulle Sverige på samma sätt kunna få en resurseffektiv samhällssäkerhet samtidigt som området utvecklas till en framgångsrik exportnäring. Vad behövs? Tydlig statlig kravställning på områden som IT-säkerhet, skydd av infrastruktur, krisberedskap och krishantering. Kopplat till det behövs en effektiv uppföljning med sanktionsmöjligheter. Vidare behövs stärkt upphandlarkompetens. SACS anser att det vore effektivt med en samlad kompetens, inte minst för anskaffning av komplexa produkter och tjänster. En minskad fragmentering skulle dessutom göra marknaden mer intressant för industrin och i högre grad motivera egna FoU-satsningar. Kompetenta kravställare och upphandlare bidrar dessutom både till effektiva lösningar och konkurrenskraftiga leverantörer. Inom näringslivet finns befintliga lösningar som kan utnyttjas för omgående att stärka samhällsäkerheten. Med ett välplanerat utnyttjande av lösningar och kompetens från industri, akademi och användare skulle Sverige kunna åstadkomma en internationellt stark position, bli en attraktiv samarbetspartner och få en konkurrenskraftig exportindustri inom samhällssäkerhetsområdet. Men, som med alla strategier är även den här verkningslös om den inte genomförs – industrin har verktygen, det är dags att bygga verkstaden! n

ILLUSTRATION THINKSTOCK

Under senaste åren har det genomförts ett antal granskningar och utredningar som visar på stora brister inom svensk samhällsäkerhet.

ANNONS

Läs krönikan i mobilen! FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE


Skyddsinsatser fĂśr en säkrare värld "    !                     !                 Â

Fortifikationsverket äger och fÜrvaltar Sveriges fÜrsvarsfastigheter och är en stolt del av Sveriges krisberedskap. Vürt fokus är ett robust samhälle och en säkrare värld.

fortifikationsverket.se


Våra kunder kan slappna av...

…de är nämligen redo för oförutsedda händelser så som bränder, vattenläckage och strömavbrott. Besök oss på Skadeplats och Mötesplats Samhällssäkerhet så berättar vi mer.

www.schneider-electric.se/sakerhet

Fokus Samhällssäkerhet  
Advertisement