Page 1

FOKUS ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

INFRASTRUKTUR EN HÅLLBAR FRAMTID

FEBRUARI 2018

STOCKHOLM NORVIK HAMN

Skapar förutsättningar, sidan 6

MATS ALAKÜLA

Infrastruktur för elfordon, sidan 18

ANNONS

GULA LINJEN

Förenklar för stockholmarna, sidan 8

Fibernätet En förutsättning i dagens Sverige

Snabbtåg

Därför tjänar Sverige på det

Profilen

TOMAS ENEROTH ”Självkörande bilar är framtiden”

ANMÄL DIG TILL:

MOBILITET & BETEENDE 2018

22 MARS, ESKILSTUNA

Steg för steg mot hållbar mobilitet - Ett litet steg för en människa, ett stort språng för mänskligheten

Årets viktigaste konferens och mötesplats för dig som vill vara med och påskynda framtidens hållbara mobilitetslösningar. Anmäl dig innan 15 februari till 25 % rabatt och betala 1950 SEK (ord. pris 2600 SEK exkl moms) på www.gronabilister.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

2 Ledare Pia Lagerlöf

FOKUSXXXXX.SE

Läs mer om...

Vad hände med satsningarna på ett modernt järnvägsnät? Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition, Trafikverket har lagt fram förslaget till infrastrukturinvesteringar och Sverigeförhandlingen är avslutad. Vad händer nu med framtidssäkringen av Sverige och svensk järnväg? Vart tog löftet vägen om att bygga en modern stambana?

Pia Lagerlöf, Generalsekreterare Swedtrain (Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier)

P

olitiker, näringsliv, medborgare och beslutsfattare tycks alla vara överens om att svensk järnväg har nått sitt kapacitetstak. Dagligen möter vi exempel på arbetspendlare och godstransporter som fastnat i köer eller står stilla på spåret. Detta är priset vi nu får betala på grund av underfinansiering av järnvägssystemet under decennier. Den nyligen presenterade slutrapporten från Sverigeförhandlingen slår fast att en höghastighetsjärnväg skulle skapa arbetstillfällen på både kort och lång sikt, leda till ett starkt ökat bostadsbyggande i hela landet, bidra till att nå politiskt uppsatta klimatmål och är det mest kapacitetseffektiva vi kan göra över tid. Men beslutsfattarna fokuserar för mycket på projektets kostnader och tar inte hänsyn till dess nyttor. Trafikverkets förslag till nationell plan visar att Sverige fortsätter på samma gamla bana - vi lappar, lagar och bygger kortare sträckor istället för hela stråk. Ostlänken, som tidigare var tydligt utpekad som en första etapp i en sammanhållen höghastighetsbana, ser nu ut att bli en pendeltågslinje mellan Östergötland och Stockholm. Det har byggts och körts höghastighetståg världen över i 50 år. Framgångsfaktorerna har varit att bygga sammanhållna banor mellan

attraktiva regioner. Runt om i världen ser vi exempel på att kapacitetsstarka höghastighetsbanor skapar tillväxt, nya jobb och bostäder och ger stora klimatnyttor inte minst genom att konkurrera ut flyget. Kritikerna i den svenska debatten hävdar att det för Sverige vore allt för

Text Lars Carlén, Andreas Ellhar, Anders Edström Frejman och Annika Wihlborg Omslagsbild Björn Nordqvist Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

Layout och repro Frida Andersson Distribution Dagens Industri, februari 2018 Tryck Bold Printing, Stockholm; Bold Printing, Malmö; Bold Printing, Borås; Daily Print, Umeå

Vi behöver bestämma oss för vilket samhälle vi vill ha och hur fram­ tidens transport­ system ska se ut. dyrt att bygga en höghastighetsbana för tåg i 320 km/h. Det kanske är mycket pengar, men inte dyrt. Att däremot bara bygga delsträckor för långsamma tåg i 250 km/h ger inte i närheten samma nyttor som en bana dimensionerad för högre hastigheter, något som också Sverigeförhandlingen konstaterade i sin slutrapport. Restiden är avgörande för möjligheten att vidga arbetsmarknadsregioner och underlätta kompetensförsörjning till och från städerna. Tiden är även oerhört betydelsefull

FOKUS INFRASTRUKTUR Projektledare Fredrik Lagergren fredrik.lagergren@smartmediaagency.se Vd Fredrik Lagergren Redaktionschef Anna Calleberg

06

14

04 Fjärrvärme 06 Stockholm Norvik hamn

för människors val av transportslag för att kunna få en överflyttning till tåg och nå klimatmålen. Sverige har egentligen inte något annat val än att bygga en ny stambana för snabbgående tåg. Samtidigt kan inte en så stor investering, som skapar stora värden för kommande generationer, enbart betalas av dagens skattebetalare. Investeringen bör istället ligga utanför den årliga infrastrukturbudgeten och finansieras med lån med en avbetalningsplan på mellan 50–100 år. Nyttorna med investeringen skulle sträcka sig långt in i framtiden vilket motiverar en längre återbetalningsperiod. Dagens järnväg har redan stått i över 150 år. Vi behöver bestämma oss för vilket samhälle vi vill ha och hur framtidens transportsystem ska se ut. Hur ska vi skapa fossilfria transporter utan att förnya och modernisera järnvägen? Vad blir alternativkostnaderna för Sverige om vi inte investerar i en höghastighetsbana? För att få ut maximal samhällsnytta av investeringen kan politikerna inte vänta längre. Det är nu dags att ta vara på den internationella erfarenhet som finns och besluta om att bygga en modern höghastighetsjärnväg för 320 km/h med tåg klara för trafik på 2030-talet. n

08 Gula linjen 10 Profilen Tomas Eneroth 12 Framtidens tåg 14 Fibernätet 18 Krönika Mats Alaküla

Trevlig läsning! Fredrik Lagergren Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa media-lösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-408 08 613 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com

LÅGA BULLERSKÄRMAR SKYMMER INTE SIKTEN!

SOUND BLOCK

KOSTNADSEFFEKTIV MONTERING

SE RE

FEREN

SSTRÄ CKOR PÅ ZBLO CNO RDEN .SE

SOUND BLOCK

UNDERHÅLLSFRI ABSORBENT

EFFEKTIV BULLERDÄMPNING

Spårnära låga skärmar används sedan mitten av nittiotalet på många platser i Sverige. Fördelarna med låga skärmar är att bullret kan dämpas utan att samhället påverkas av barriäreffekter samt att låga skärmar är mycket kostnadseffektiva i jämförelse med andra alternativ. Vår skärm Soundblock, har en mycket innovativ och effektiv absorbent av Vitrumit.

WWW.ZBLOCNORDEN.SE


ANNONS

BOMBARDIER is a trademark of Bombardier Inc. or its subsidiaries

WE MOVE CITIES

Our smart mobility solutions keep people moving - safely, quickly and comfortably. In a rapidly changing environment we are continuously creating better ways to move the world, expanding and connecting cities, communities and cultures. At Bombardier we move cities - together.

www.bombardier.com


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

4 Fokus Fjärrvärme

Fjärrvärmen utgör en viktig bas i det svenska energisystemet Mer än hälften av alla hus och fastigheter i Sverige värms upp med fjärrvärme idag. De senaste två decennierna har utvecklingen inom fjärrvärme med förnybara bränslen och användning av överskottsvärme från lokala industrier minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel. Fjärrvärmen är en viktig del av den svenska energimixen och den utvecklas ständigt, både i sig men även i samspel med andra energiformer. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Fjärrvärme har en väldigt central och viktig roll i det svenska energisystemet. I dagsläget står fjärrvärmen för hälften av all uppvärmning i Sverige. I många städer står den för mer än nittio procent. Den fortsätter också att växa i takt med att städer och orter expanderar och utvecklas. – Fjärrvärme uppfattas ofta som en väl beprövad teknik, vilket stämmer, men fjärrvärme är också framtidens teknik. Fjärrvärme är en effektiv, leveranssäker och hållbar energiform som ständigt utvecklas. Idag är mycket av produktionen av fjärrvärme fossilfri och utvecklingen av metoder för att göra den helt fossilfri har kommit långt, till exempel olika typer av förnybara bränslen och affärsmodeller för att ta vara på överskottsvärme från olika verksamheter. Parallellt med teknikutvecklingen sker också en utveckling på den kommersiella sidan, med nya värdebaserade sätt att prissätta energin samt fler tjänsteerbjudanden, för att säkerställa fjärrvärmens konkurrenskraft nu och i framtiden, säger Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall Värme. Smarta termostater blir vanligare Den övergripande förändringen mot ett mer digitaliserat samhälle

gäller även inom värmeområdet. Smarta termostater och andra styr-, övervakning- och optimeringssystem för både enskilda fastigheter och för hela områden kommer allt mer. – Digitaliseringsutvecklingen kommer att genomsyra hela värdekedjan, från produktion till distribution till slutkonsument. Med hjälp av smarta digitala verktyg kommer

Fjärrvärme uppfattas ofta som en väl beprövad teknik, vilket stäm­ mer, men fjärrvärme är också framtidens teknik. Kurosh Beradari

slutkonsumenten bland annat att få tillgång till en mer optimal styrning av sin energikonsumtion. Både Vattenfall och flera andra energibolag utvärderar smarta termostater som ett verktyg för att hjälpa kunderna

att effektivisera sin energikonsumtion och få ett behagligt inomhusklimat. Digitaliseringen innebär en stor potential för energibranschen, vi befinner oss bara i början av en spännande utveckling, säger Kurosh Beradari. Småskaliga värmelösningar Kombinationslösningar, olika kombinationer av fjärrvärme, bergvärmepump, luftvärmepump och kanske även solceller kommer bli vanligare och ett sätt att hitta den optimala lösningen för varje enskild fastighet och behov. I och med detta kommer el- och värmemarknaderna att konvergera ännu mer i framtiden, vilket innebär att priserna på dessa produkter kommer att följas åt. – Vi ser att intresset för småskaliga och decentraliserade energilösningar har ökat. I framtiden kommer storskalig och småskalig energiproduktion att gå i hand i hand och tillsammans utveckla hela energisystemet, säger Kurosh Beradari,

Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall Värme.

En mångsidig och kretsloppsbaserad energiform Fjärrvärme är en energiform som baseras på en kretsloppsfilosofi. Det är en mångsidig energiform såtillvida att man kan använda många olika typer av bränsle för att producera värme och varmvatten på ett hållbart sätt, alltifrån överblivet hushållsavfall till träavfall från byggindustrin och skogsprodukter. Rester som inte återvunnits på andra sätt och som annars skulle gå till spillo. Det gör att fjärrvärmen har en viktig roll i ett hållbart kretslopp, i en så kallad cirkulär ekonomi.

Här rullar tillväxt, jobb och framtidstro.

Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet. Vi vill skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen. Följ oss på  för att ta del av idéer om hur Bergslagsregionens infrastruktur kan förbättras.


ANNONS

Vattenfall utvecklar framtidens innovativa värmelösningar En resa mot ett klimatsmart samhälle, fritt från fossila bränslen, är nödvändig för oss alla. Vattenfall Värme ligger redan långt framme i detta arbete. För att producera fjärrvärme används idag till största delen förnybara bränslen. Vattenfall arbetar med att minska mängden bränsle som behövs, bland annat genom att använda överskottsvärme från industrier och genom avancerade tekniker för att göra produktionen mer effektiv och resurssnål. Ett annat fokus är nya digitala lösningar, exempelvis smarta termostater, vilka i förlängningen kan hjälpa till att minska kunders energiförbrukning och därmed ytterligare bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. – Fjärrvärme framställs genom att hett vatten produceras i en central förbränningsanläggning och sedan skickas ut till alla hushåll och företag i ett nät av rör under våra fötter. Fjärrvärme är en smart uppvärmningsform, inte minst eftersom det innebär att en anläggning kan producera värme och varmvatten till många bostäder och fastighetsägare samtidigt, säger Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

Vattenfalls uppdrag och mål är att bidra till ett liv fritt från fossila bränslen. Vattenfalls uppdrag och mål är att bidra till ett liv fritt från fossila bränslen. Redan idag använder Vattenfall till största delen förnybara bränslen för att producera fjärrvärme. De tillvaratar rester från samhället som annars skulle ha lagts på soptippen. Det kan exempelvis vara flis från skogsindustrin eller trärester från byggindustri, sågverk och återvinningsanläggningar. Det kan även vara bioolja, gjord på rester från exempelvis matoljetillverkning eller avfall från hushåll, företag och offentliga verksamheter som inte återvunnits av olika anledningar. Det gör fjärrvärmen till en viktig del i ett hållbart kretslopp.

Klimatsmart med effektiva, storskaliga lösningar

Vattenfall utvecklar ständigt nya tekniker för att göra produktionen så effektiv och resurssnål som möjligt. Ett exempel är rökgaskondensering, vilket tar till vara värmen i de heta gaser som uppstår vid förbränningen. Värmen tas om hand och skickas ut i fjärrvärmenätet. – Vid vår anläggning i Jordbro i södra Stockholm innebär exempelvis denna lösning att vi kan minska antalet transporter av bränsle till anläggningen med cirka 500 långtradare per år vilket är värdefullt för omgivningen. Det motsvarar dessutom en minsking av utsläpp på cirka 40 ton koldioxid per år, säger Jenny Larsson. Ytterligare ett exempel på Vattenfalls

Smarta termostater möjliggör styrning av inomhusklimatet via mobilen.

arbete med att ständigt vidareutveckla fjärrvärmen som energislag är affärsmodellen SamEnergi, som innebär att överskottsvärme i samhället tas tillvara. – Både vi och många av våra kunder har ett stort intresse för hållbarhet och med vårt väl utbyggda fjärrvärmenät och utvecklad teknik kan vi ta till vara mer överskottsvärme än tidigare – även den som håller en något lägre temperatur, säger Jenny Larsson.

Med dagens teknik blir kund leverantör

Ett sådant exempel är Vattenfalls samarbete med Dagab, som innebär att överskottsvärme från Dagabs fryslager tas om hand av Vattenfall och omvandlas till fjärrvärme och varmvatten motsvarande 400 villor. Det genererar en win-win situation för såväl Vattenfall som Dagab och, inte minst, miljön. Vattenfall arbetar nu aktivt med att hitta lösningar för att kunna tillvarata även små mängder överskottsvärme, exempelvis från frysdiskar i den lokala livsmedelsbutiken. Större mängder spillvärme med höga temperaturer tas sedan länge om hand och ger resurseffektiv fjärrvärme. Ett exempel på det är Vargön Alloys i Vänersborg, där Vattenfall tillvaratar värmen från smältverksverksamheten och omvandlar den till fjärrvärme. Det räcker till 80 procent av det totala behovet av värme och varmvatten i Vänersborg.

Energilösningar för framtiden

– Vår FoU-enhet tittar ständigt på nya, innovativa energilösningar för framtiden.

Träflis.

Just nu testas så kallade smarta termostater, som gör det möjligt för kunden att styra och reglera värmen digitalt, exempelvis via mobilen. Just nu testas så kallade smarta termostater, som gör det möjligt för kunden att styra och reglera värmen digitalt, exempelvis via mobilen. Det ger en optimal inomhuskomfort och en möjlighet till lägre energiförbrukning. Den smarta termostaten bidrar även till att Vattenfall kan effektivisera sin fjärrvärmeproduktion, säger Jenny Larsson. Under 2017 lanserade Vattenfall InHouse, ett nytt sätt att göra framtidens energilösningar tillgängliga för bostads-

Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

rättsföreningar och andra fastighetsägare. InHouse erbjuder en mix av fjärrvärme och värmepumpar tillsammans med Vattenfalls tjänsteplattform. Vattenfall tar ansvar för alltifrån behovsanalys till lösningsdesign och installation till underhåll, övervakning, drift, styrning och optimering. Allt till en förutsebar månadskostnad utan stora grundinvesteringar. – Vår målsättning är att vara en bred och mångsidig värmeleverantör. För vissa kunder lämpar det sig väldigt bra med fjärrvärme, för andra är det bättre med en kombination av fjärrvärme, värmepump och kanske även solceller. Inom Vattenfall har vi kompetensen och erfarenheten för att kunna förverkliga den här typen av lösningar, säger Jenny Larsson.

www.vattenfall.se


Sept/16

ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

6 Fokus Stockholm Norvik Hamn

ANNONS

FOKUSXXXXX.SE

Vattenvägarna har stor potential att avlasta infrastrukturen på land och är ett klimatsmart alternativ för transport av stora mängder gods. Johan Castwall

Johan Castwall.

Stockholm Norvik Hamn skapar förutsättningar för tillväxt i hela regionen Stockholmsregionen växer och behöver nya transportförbindelser för att ta hand om den allt större efterfrågan på varor. Stockholm Norvik Hamn är initiativet som man även förutspår kommer att generera tillväxt i hela regionen. TEXT ANDREAS ELLHAR

Stockholms Hamnar är i full gång med bygget av Stockholm Norvik Hamn utanför Nynäshamn. Det kommer att bli en toppmodern, miljö- och specialanpassad hamn för att ta emot de största fartygen i Östersjön. – Vi bygger Stockholm Norvik Hamn både för de kortsiktiga- och de långsiktiga behoven i Stockholmsregionen. Det handlar om hållbar varuförsörjning och arbetstillfällen, men vi frigör även mark

för bostadsbyggande i Stockholm när vi flyttar en stor del av godshanteringen till Nynäshamn, säger Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar. Behovet av att avlasta befintliga hamnar i Sverige är i dagsläget stort. Stockholm har länge haft en stark befolkningsutveckling och inom 19 år beräknas Mälardalsregionen ha drygt en miljon fler invånare. – Det här innebär att det är fler människor som kommer att behöva varuförsörjning. Den nya hamnen är ett komplement till övriga hamnar i koncernen. Även Värtahamnen i Stockholm och Kapellskärs hamn har precis byggts om och utvecklats för att vara de effektiva och moderna infrastukturlösningar som efterfrågas av våra kunder, fortsätter Johan.

Ökad tillväxt för hela StockholmMälardalen Det är flera saker som Stockholms Hamnar vill åstadkomma med

”Det kommer att bli en toppmodern, miljö- och speci­ alanpassad hamn för att ta emot de största fartygen i Östersjön.” de nya hamnarna. Den färje- och kryssningstrafik som Stockholms Hamnar har idag, med över tolv miljoner passagerare per år, bidrar till en omsättning i besöksnäringen på över fem och en halv miljard kronor och 4 200 arbetstillfällen. – Det är gigantiska belopp som sjötrafiken genererar i den här regionen, något som i sin tur leder

Tänk om du bara hade det här vattnet att ge ditt barn? Varje dag dör nästan 900 barn på grund av smutsigt vatten. För 200 kr kan du ge ett barn tillgång till rent vatten som förändrar liv.

Swisha 200 kr till 900 16 29 Tack!

till många jobb inom detaljhandel, hotell- och restaurangnäring. I och med detta skapar vi förutsättningar för att Stockholm ska fortsätta att vara den ”jobbmotor” som besöksnäringen är, och vi vill se fortsatt tillväxt på det området. – Vi beräknar dessutom att 1 000-tals jobb skapas i kölvattnet av de investeringar som nu görs i Stockholm Norvik Hamn och den företags- och logistikpark som NCC planerar i anslutning till hamnen. Ytterligare en av de avgörande anledningarna till att bygga ny hamnkapacitet är att fartygen i snabb takt blir allt större. Johan menar att hamnarna behöver anpassas för att kunna ta emot dagens och framtidens fartygsstorlekar. – Likaså är belastningen på våra vägar och järnvägar hög. Vattenvägarna har stor potential att avlasta infrastrukturen på land och är ett klimatsmart alternativ för transport av stora mängder gods. Sjöfarten kräver förhållandevis lite underhåll och in-

vesteringar, så i väldigt stor utsträckning är Stockholm Norvik Hamn en hållbarhetssatsning för tillväxt i hela Stockholm-Mälardalen. – Vad gäller bygget går det än så länge väldigt bra och vi ligger rätt i tidsplan och budget. Planen är att vi ska slå upp portarna under 2020, avslutar Johan.

Smart Fakta Stockholm Norvik Hamn Vattendjup på som mest 16,5 meter. Möjliggör förtöjning av de största fartygen som kommer in i Östersjön. Hamnen kommer att ha effektiva anslutningar till både väg och järnväg. Hantering av drygt 500 000 containers per år och genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods. Byggstart 16 september 2016. Första fartyget tas emot 2020.


ANNONS

Ett utbildnings-dreamteam inom järnvägssäkerhet. TrainTeam AB är ett komplett utbildningsföretag för järnvägen. Vi tillhandahåller kvalitativa utbildningar för hela processkedjan inom järnvägen. Allt från Vistas i spår till avancerade teknikutbildningar, Instruktionsförare eller grundutbildning av färder.

Nyhet, webbaserade säkerhetsutbildningar!

När du vill och där du vill. E-utbildningarna Vistas i Spår* och Råd & Skydd** riktar sig till operatörer, entreprenörer och dess underleverantörer, konsultföretag samt övriga företag som arbetar eller vistas i spårmiljö. Kontakta Daniel Lock för mer information: daniel.lock@trainteam.se

*Vistas i Spår baseras på Trakverkets föreskrift TDOK 2013:0289, avseende Egenföryttning i säkerhetszonen, samt TDOK 2014:0230 **Råd & Skydd baseras på Trakverkets föreskrift TDOK 2016:0289 (Säkerhet vid aktivitet i spårområde), avseende Egenföryttning i säkerhetszonen, TDOK 2014:0230 samt Dokument: 2010:077

Stockholms Hamnar möter framtiden

Samhällsutveckling och infrastruktursatsningar går hand i hand. Och framtidens hållbara infrastruktur stavas sjöfart och Stockholms Hamnar. Stockholms Hamnar investerar 7,5 miljarder i en av de snabbast växande huvudstadsregionerna i Europa. Två nya hamnar står klara – en norr om Stockholm, en i centrala Stockholm.

I Norvik utanför Nynäshamn, strax söder om Stockholm, bygger vi Sveriges nya godshamn som öppnar 2020. Tillsammans kommer våra tre nya hamnar att ändra godsflödena i regionen och skapa helt nya möjligheter. Läs mer på www.stockholmshamnar.se eller slå oss en signal så berättar vi mer!


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

ANNONS

8 Framtid Gula linjen

FOKUSXXXXX.SE

Målet är att det ska bli ett hållbart, grönt och modernt sätt att ta sig fram på för alla stockholmare och besökare. Malin Harders

Plattform Hagastaden.

Nya tunnelbanan ska göra Stockholm ännu mer attraktivt Bygget av nya Gula linjen kommer att bidra ytterligare till Stockholms tillväxt och tillgänglighet. Genom tre nya knutpunkter och snabba, smidiga transporter kan nya tunnelbanan innebära stora fördelar för företag, invånare och turister. TEXT ANDREAS ELLHAR

Stockholms tunnelbana kommer att byggas ut med en ny Gul linje från Odenplan till Arenastaden. Linjen knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Längs sträckan byggs tre stationer i Hagastaden, Hagalundsområdet och i Arenastaden. – I det här skedet är vi omkring tjugo personer på kontoret som är involverade i projektet med Gula linjen. Men utöver det har vi över hundra konsulter som jobbar med skisser och planritningar för bygget just nu. Det visar på hur stort det här projektet är. Byggandet av nya linjen kommer att innebära en del störningar men på sikt skapa stora vinster för alla som rör sig i Stockholmsområdet, säger Malin Harders, projektchef

för tunnelbana till Arenastaden på Stockholms läns landsting.

Visionen – att förbättra kollektivtrafiken och öka tillväxten Syftet med den nya Gula linjen är att förbättra kollektivtrafiken till de tre stora stadsutvecklingsområdena Hagastaden, Arenastaden och södra Hagalund. Det är områden som också kommer få många nya bostäder och företag vilket kommer bidra till en ökad tillväxt i regionen. – Det är viktigt att kommunikationerna mellan de nya arbets- och bostadsområdena blir bra, miljövänliga och snabba. Man ska inte behöva förlita sig på bilen för att ta sig fram och tillbaka mellan jobb, skola och andra platser, fortsätter Malin. När det gäller Arenastadens attraktionskraft tror man att den kommer att stärkas ytterligare tack vare det kommunikationsnav som skapas genom tunnelbaneutbyggnaden. En stor del av företagens klimatpåverkan orsakas av medarbetarnas transporter till och från jobbet. – De företag som redan finns i områdena där Gula linjen byggs ut tror jag kommer att få lättare att locka till sig nya medarbetare i och med den förbättrade tillgäng-

ligheten. Men jag hoppas även att andra företag ser vinsterna med att etablera sig här, inte enbart när det gäller möjligheterna att skapa tillväxt utan även när det kommer till att vara med och bidra till ett grönare samhälle. Några av de stora fördelarna med den nya tunnelbanan är att man kommer att få fler alternativ att resa mellan hem, arbete och skola. Målet är att det ska bli ett hållbart, grönt och modernt sätt att ta sig fram på för alla stockholmare och besökare. Men likaså hoppas Malin att det kommer bli ett snabbare och billigare resalternativ än att ta bilen eftersom man slipper köer, vägtullar och andra kostnader. – Om fler åker nya Gula linjen kommer det också avlasta den redan ansträngda buss- och biltrafiken i Stockholmsområdet, något som brukar bli extra påtagligt vid större evenemang kring Arenastaden. Den nya tunnelbanelinjen byggs helt under mark vilket gör att resenärerna inte kommer att påverkas av väder och vind. Bygget kommer inte enbart gynna dem som redan bor eller kommer flytta in i områdena utan även alla som rör sig i staden. Detta i och med att man kommer att

koppla på Gula linjen på den Gröna linjen vid knutpunkten Odenplan och vidare till Gullmarsplan. – Det här gör att resenärerna kommer att kunna ta sig till och från söderort väldigt snabbt och smidigt. Från Arenastaden till Gullmarsplan blir restiden cirka 17 min. Nya Gula linjen kommer förenkla stockholmarnas vardag, även vid nöjestillställningar om man exempelvis vill gå på fotboll, konserter eller liknande, menar Malin.

Stockholm ska bli Sveriges bästa stad att studera, arbeta och bo i Stockholm är känt både inom landets gränser och internationellt som en bra och effektiv stad att resa kollektivt i, framförallt med tunnelbanan. På stationerna finns även konst som brukar vara uppskattad av resenärerna. En tradition man kommer fortsätta med när Gula linjen byggs. – Gula linjen kommer även att förenkla för människor som kommer hit från andra delar av landet för arbete eller kanske något evenemang, detta i och med att Centralen binds samman med de nya stationerna. Den senaste tiden har Stockholms läns landsting och andra involverade

aktörer bland annat arbetat med förberedelser vid Hagastaden inför byggandet av Gula linjen. – En effektiv kollektivtrafik tycker jag är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utveckla Stockholm som stad och region. Det ska vara enkelt att leva ett liv här, att gå i skola, arbeta och bo. Den nya tunnelbanan kommer hjälpa till att göra hela regionen ännu mer attraktiv, både för oss som bor här men även för dem som kommer hit på besök, avslutar Malin.

Svenskarna tror på en elbilsrevolution Svenska folket tycker att det är viktigt att visionen om en miljon elbilar till 2030 uppfylls och anser dessutom att visionen är realistisk. Många har redan börjat planera att själva köpa elbil inom en relativt snar framtid, visar en undersökning från Ellevio. Ellevio har i samarbete med opinionsinstitutet Inizio ­undersökt hur svenska folket ser på den pågående elektrifieringen av transportsektorn. Ellevio står bakom en vision där målet är att det i Sverige senast 2030 ska finnas en miljon elbilar i fordons-flottan. På frågan ”Hur viktigt tycker du det är att antalet elbilar ökar till ungefär en miljon fram till 2030?” svarade 66 procent att det mycket eller ganska viktigt.

En utmaning med laddning En av de största utmaningarna framöver kommer att vara att se till att alla laddplatser som behövs byggs och driftas, både i städer och på landsbygden. – Vi genomför omfattande investeringar i våra elnät just nu och när vi ändå gör det, har vi en unik möjlighet att också bygga framtidens laddinfrastruktur. Men det är bråttom, vårt

www.ellevio.se

investeringsprogram är i full gång, säger Ellevios vd Johan Lindehag. – Vi på Ellevio kommer att ta på oss ledartröjan och e­ ngagera oss i frågan så att det här jobbet kan bli gjort på ett så bra sätt som möjligt, säger Lindehag.

Fakta Mer om undersökningen • Endast 11 procent tror att Sveriges elproduktion är minst 80 procent koldioxidfri. Rätt svar är cirka 98,5%. • 77 procent tycker att påståendet ”Det borde kosta lika mycket att vara ansluten till elnätet oavsett var i Sverige man bor är mycket bra eller ganska bra. Du hittar hela undersökningen på ellevio.se

Johan Lindehag.

Smart Fakta Planerad byggstart 2018. Uppskattad byggtid 6 år. Tre nya stationer: i Hagastaden, södra Hagalundsområdet och i Arenastaden. Vid Odenplan ansluter Gul linje till Grön linje. 4,1 kilometer nya spår. Hela sträckan byggs under jord. Restid: Gullmarsplan – Arenastaden: 17,5 minuter. Omkring 80 000 arbetsplatser i Hagastaden och Arenastaden kommer att kunna nås med Gula linjen.


ANNONS

N ä r d u v i l l ha m n a r ä t t . I skogen är det du själv som väljer stig, och bestämmer hur du vill attackera den. I trafiken är det lite mer att tänka på. Fler som ska samspela för att det ska fungera utan köer, olyckor och att alla smidigt kommer dit de ska. Lundbytunneln i Göteborg är ett exempel. 2,6 km med över hundra elektroniska trafikskyltar som visar vägen, aktivt styr hastigheten och varnar för köer, arbete eller olyckor.

Komplexa styrsystem som dessa är bara ett exempel av de hundratals utmaningar vi antar dagligen. Gemensamt för alla projekt är att vi gärna tar ett helhetsansvar för att jobbet ska bli gjort. Och samtidigt ger vi våra medarbetare och kunder möjlighet att utvecklas såväl på jobbet som privat – på cykeln i skogen kanske. L ä s m er om v å r a p ro jekt p å m i d roca u t om a t i on . se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

10 Profilen Tomas Eneroth

ANNONS

FOKUSXXXXX.SE

Gör Sverige till världsutställning för framtidens trafiklösningar Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth har ett stort intresse för bilar och teknik. Han vill att Sverige tar täten och vågar implementera ny teknik som gör trafiken säkrare och miljövänligare. TEXT LARS CARLÉN FOTO JAN LIPPKA

Från science fiction till verklighet Idéer som för några år sedan framstod som science fiction-fantasier för fordon som kanske skulle kunna bli verklighet i någon avlägsen framtid, testas idag. Utvecklingen av fordon går snabbare än de flesta varit beredda på. Självkörande och uppkopplade bilar kör än så länge till stor del i isolerade testmiljöer. Tomas Eneroth tycker att implementeringen av ny teknik som kan förbättra transporter går för långsamt. Bland annat ser han att hållbarhetsutmaningarna gör att takten måste öka. Utmaningarna för miljön är stora i Sverige, men på många platser i Asien är utmaningarna större. Som Eneroth ser det, får Sverige en mer konkurrenskraftig industri om vi på allvar tar en tätposition i världen vad gäller att implementera framtidens trafiklösningar före andra länder. Exporten till Asien prioriteras. Samtidigt skulle Sverige också bidra i den globala utvecklingen mot hållbarare trafiklösningar.

Det står utom allt tvivel att självkö­ rande bilar i trafiken blir ett vanligt inslag inom några år. Samspel med människor Tomas Eneroth menar att det står utom allt tvivel att självkörande bilar i trafiken blir ett vanligt inslag inom ett några år. Någon radikal övergång till att majoriteten av fordonen skulle kunna bli helt och självkörande på kort sikt blir det inte. Vad han ser som ett troligt scenario är trafikmiljöer i städerna med mixad trafik där uppkopplade och icke uppkopplade bilar rör sig. Vad gäller fordon som exempelvis lastbilar som åker i kollon tror han att det kan komma att hända mycket på kort sikt. Under några dagar i november

var Eneroth i Lyon i Frankrike för att delta på transportmässan Solutrans. När han var där provade han själv att åka i en av de förarlösa bussar som används i stadens kollektivtrafik. Han tyckte att det kändes tryggt och än så länge går bussarna i blygsam hastighet. Att det är skillnad på att ha ett självkörande fordon i en normal stadsmiljö som i Lyon, jämfört med på en testbana är tydligt. – De ansvariga där berättade för oss att en hel del personer medvetet hade utmanat bussarna för att se om de stannade, säger Tomas Eneroth.

Goda förutsättningar i Sverige Det goda rykte som Norden och Sverige har internationellt vad gäller ansträngningar inom grön teknologi är en bra grundförutsättning. – När jag träffar representanter från fordonsindustrin i Sverige upplever jag att det finns ett stort intresse för att vilja ta ett moraliskt ansvar för att bidra till en god miljö.

bredband fler bredband tilltill fler

är det som driver oss att fortsätta bygga Västerbotten är det som driver oss att fortsätta bygga Västerbotten digitalt för våra medborgare och företag. digitalt för våra medborgare och företag. Ditt nät Stadens nät Ditt nät Stadens nät

utan mellanhänder utan mellanhänder

erbjuder Region Västerbottens 15 Stadsnät access och erbjuder Region Västerbottens 15 Stadsnät access och transporter i det regionala nätet via AC-Net till ditt företag. transporter i det regionala nätet via AC-Net till ditt företag. Säkert och tryggt Säkert och tryggt

Vi finns på plats och erbjuder ett redundant nät så ditt företag kan Vi finns på plats och erbjuder ett redundant nät så ditt företag kan

expandera i Västerbotten expandera i Västerbotten

Tomas Eneroth.

www.ac-net.se www.ac-net.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

FOKUSXXXXX.SEANNONS

Tomas Eneroth Profilen 11

När jag träffar representanter från fordons­ industrin i Sverige upplever jag att det finns ett stort intresse för att vilja ta ett mora­ liskt ansvar för att bidra till en god miljö. Den utbredda viljan att ta till sig ny teknik som finns i Sverige är en fördel. Att Sverige och företag som Volvo och Autoliv har en lång erfarenhet av att fokusera på att främja trafiksäkerheten är ytterligare fördelar.

Geostaket för ökad säkerhet Trots att nya teknologier för med sig barnsjukdomar och antagligen även mer långsiktiga utmaningar, borde de nya teknologierna inom fordonsindustrin kunna öka säkerheten betydligt. De allt vanligare terrorbrotten gör det tydligt hur sårbara demokratiska och öppna samhällen kan vara. Ett mardrömsscenario är att terrorister får tillgång till fjärrstyrning av fordon. När fordonen kommer vara uppkopplade blir cybersäkerhet en del av trafiksäkerheten. Geostaket för att kontrollera vilka fordon som kan passera ett område och som kan strypa hastigheten är en metod som förhoppningsvis kommer skydda människor i stadsmiljöer. Sedan flera år finns tekniska system som används för att hitta de effektivaste sträckorna för att komma från punkt A till B. I takt med att sådana lösningar förfinas, kommer det bidra till miljöeffektivare transporter. Fordon som kommunicerar med varandra är smarta sätt att varna och anpassa trafiken utifrån hinder som halka och trängsel. Idag sker en del sådan kommunikation mellan bilar av samma märke. – Givetvis fungerar det bättre om kommunikationen även sker mellan

fordon oavsett märke, konstaterar Tomas Eneroth.

En framtid med eller utan körkort Att det blir förändringar på flera sätt på grund av själkörande bilar är tydligt. Hur framtidens körkortsutbildning blir eller om det till slut ens blir relevant för merparten att ta körkort går inte att sia om. Förändringar blir det, men vi vilken hastighet är givetvis inte möjligt att veta. Det Eneroth tycker verkar rimligt är att den nya tekniken med bilar med allt mer avancerade förarstöd och även självkörning kommer att införlivas stegvis. Alltså att det blir stegvisa förbättringar och moderniseringar vad gäller bilar. Tomas Eneroth tar upp en personlig reflektion: Jag gillar att köra bil och hur entusiastisk jag än är för självkörande bilar tror jag ändå att jag och många med mig kommer vilja ha möjlighet att köra själva, i varje fall ibland. n

Smart Fakta Tomas Eneroth är född 1966 och bosatt i Växjö. Mellan 2014 och 2017 var han gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen och mellan 2010 och 2014 var han riksdagsledamot. Han har även varit ledamot i utrikesnämnden, pensionsgruppen och statssekreterare på utbildningsdepartementet. I fyra år var han även ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

LogPoint - ett av södra Sveriges mest attraktiva logistiknav Logistiknavet LogPoint South Sweden sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd, strategiskt placerat mellan Skandinaviens huvudstäder och med en attraktiv närhet till kontinenten. Härifrån nås 80 procent av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. LogPoint är ett expansivt småländskt logistiknav som attraherat många olika typer av logistikintensiva verksamheter, däribland Ikea, Elgiganten, Babyshop, Kitron, PostNord och Adrito. Drygt 120 företag är verksamma på området i dagsläget. −Vårt strategiska läge gör att området enkelt kan nås från såväl E4:an som väg 40. Godstransporterna kan ske såväl med lastbil som med tåg. Med järnvägsspår rakt in i området minskar andelen onödiga vägtransporter., säger Caisa Björndal, affärsutvecklare på LogPoint Förutom det geografiskt riktiga läget finns det fler faktorer som bidrar till att Logpoint är attraktivt för etablering. På området finns en mängd service; såsom bland annat företagshälsovård, träningsanläggning, restauranger och god kollektivtrafik för att skapa ett bra område för både företagen och dess anställda. Efterfrågan på mark är stor på LogPoint, som idag uppgår till en yta på 480 hektar. Just nu pågår därför ett intensivt arbete med att detaljplanera och exploatera mer mark för att tillgodose efterfrågan.

Möt företagarna i Gnosjöregionen på Affärsracet Den 30-31 maj 2018 är du välkommen till Affärsracet på Scandinavian Raceway i Anderstorp. Affärsracet är en mässa och mötesplats, som skapar en plattform för Gnosjöregionens näringsliv att synas och visa upp variationen av tjänster och produkter som finns i regionen. För femte gången samlas utställare från olika branscher, i olika storlekar och med olika ändamål i syfte att skapa kontakter, upptäcka nya möjligheter och göra affärer.

FAKTA I Sveriges mest industritäta region, startade Gnosjöregionens fyra kommuner Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd ihop med näringslivsbolagen i respektive kommun, ett gemensamt bolag Business Gnosjöregion AB. Tillsammans arbetar de för att gynna utvecklingen och företagsamheten i regionen via samarbeten och projekt. Affärsracet är ett av dem.

– Det som är unikt för vår region är vad som kallas Gnosjöandan. Vi är ett starkt småföretagsområde som kännetecknas av företagsamhet och bredd, säger Micael Ragnar, projektledare för Affärsracet. Missa inte World Business Tour, där regionala, framgångsrika exportföretag berättar om sin väg utanför Sverige. På plats är också ambassader och företagsfrämjande organisationer som kan vara ett bra stöd under resan. Dessutom anordnas Gnosjöregionens Riksdag där samtliga riksdagspartier och partiledare är inbjudna att diskutera näringslivspolitiska frågor ur ett Gnosjöregionen perspektiv. Gnosjöregionen har 12.000 företag och omsätter cirka Micael Ragnar. 70 miljarder kronor.

Läs mer på www.affarsracet.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 Möjligheter Framtidens tåg

FOKUSXXXXX.SE

Det här blir den största infrastruktur­ satsningen som någonsin har genomförts i Sverige.

Certifiera för robusta fiberinvesteringar Stora investeringar i fiber kräver anläggningar som lever upp till Robust fiber. Sedan regeringen lanserade bredbandsstrategin Sverige helt uppkopplat 2025 har investeringarna i fiberutbyggnad ökat i hela Sverige. – Satsningar i vår fiberinfrastruktur innebär investeringar i miljardklassen som grävs ner, vilket ställer stora krav på kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Karin Nygård-Skalman, vd på Iftac som utbildar och certifierar leverantörer inom fiberteknik och förläggning av fibernät. Idag finns det branschgemensamma Robust fiber som vägleder byggnation och upphandling av robusta och driftsäkra fibernät, genom att ange en lägsta godtagbar standard. Karin Nygård-Skalman säger att allt fler beställare också börjar ställa mer krav på själva anläggningsutförandet. Att som entreprenör utbilda och certifiera sina medarbetare innebär att man som leverantör kan garantera en viss kvalitetsnivå. – Framöver kommer vi med all säkerhet se en de facto-standard att kräva Robust fiber-certifiering vid upphandlingar. Genom att utbilda och certifiera idag kan vi säkerställa att de investeringar som görs verkar i bredbandsstrategins riktning, avslutar Karin NygårdSkalman.

ANNONS

Björn Westerberg

FOTO: TTSTUDIO/ADOBE STOCK

Satsning på höghastighetståg ger stora samhällsvinster Efter åratal av utbrett missnöje med förseningar i den svenska tågtrafiken planeras nu en omfattande satsning på höghastighetståg. TEXT LARS CARLÉN

Det här är en satsning med många aspekter att ta hänsyn till, exempelvis miljön, den nationella- och olika svenska regioners tillväxt, vilka aktörer som ska bygga järnvägsnätet för höghastighetstågen och hur kalaset ska finansieras utan att statens finanser äventyras. Det här blir den största infrastruktursatsningen som någonsin har genomförts i Sverige och därför är det svårt att dra paralleller med tidigare satsningar i landet. Det nya höghastighetståget får ett nytt eget järnvägsnät.

Samhällsvinster i sikte Björn Westerberg som är Vd på branschföreningen Tågoperatörerna, menar att när järnvägsnätet för höghastighetståg blivit ordentligt

utbyggt i Sverige, kommer Sverige ha vunnit mycket på det. För näringslivet och offentliga verksamheter förbättrar höghastighetstågen tillgången på arbetskraft avsevärt. Med snabbare kommunikationer kommer arbetsmarkansregionerna förändras och arbetskraften blir rörligare utan att människor behöver byta bostadsort i samma utsträckning som idag. Det kan minska trycket en del av bostäder i de största städerna. Många andra orter kan komma att få fler invånare, exempelvis Jönköping med ett attraktivt läge mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Höghastighetstågen kommer göra det möjligt att bo betydligt längre från Stockholm, Göteborg och Malmö, men ändå jobbpendla till storstäderna i en stor radie kring dessa. Att bo i exempelvis Jönköping och pendla dagligen till Stockholm kommer inte längre vara något som innebär orimlig pendlingstid. Allt fler kommer pendla allt längre sträckor men på rimlig tid varje dag, medan andra pendlar då och då till storstadsregionerna. Den här typen

av effekter har höghastighetstågen sedan lång tid tillbaka fört med sig i länder som Japan och Kina, och på betydligare närmare håll som i exempelvis Tyskland, Frankrike och Spanien, påpekar Björn Westerberg. Han berättar att som det ser ut nu kommer staten att satsa 1 000 miljarder kronor på infrastruktur och förhoppningsvis höghastighetsbanor i Sverige under de kommande 15 åren. – Det blir en massiv satsning och det kommer regna pengar över järnvägen, säger Björn Westerberg. Förutom pendling till större städer, kommer höghastighetstågen bli ett smidigt alternativ till flyg för affärsresenärer. För miljön blir det en vinst när flyget i stor utsträckning väljs bort. Vi kan jämföra med hur det blev i Spanien, där höghastighetstågen konkurrerade ut flyget på sträckan Barcelona - Madrid.

Alla teknologier kommer användas Internationellt sett är höghastighetstågssatsningar inte något nytt. Shinkansen-nätet i Japan, som är

ett separat nät för höghastighetståg, byggdes redan under 1960-talet. Efter hand har hastigheterna för höghastighetståg blivit högre. Björn Westerberg berättar att utbyggnaden av höghastighetståg i Sverige kan komma att dra nytta av många olika sorters nya teknologier, som förarlösa tåg och diverse innovationer som är kopplade till avancerad digital användning, som exempelvis digitala signalsystem. Själv känner Björn Westerberg att han arbetar i en spännande framtidsbransch. Teknologin som kommer att användas för höghastighetståg i Sverige kommer att vara väl beprövad. Men under utbyggnaden blir det viktigt att ta höjd för teknologi för järnvägen som än så länge är i testfas. En sådan teknologi är Maglev i Japan, som har ett fartrekord på över 600 kilometer i timmen. Även i Tyskland och Kina finns idag Maglevtåg i blygsam omfattning. Spekulationer har gjorts att Maglevtåg i framtiden kan komma att köra i mångdubbelt högre hastigheter. Höghastighetståg ser ut att vara ett transportsätt som kommer fortsätta vara attraktivt runt om i världen.


ANNONS

Kontorsfastigheter i Kista använder bergvärme – med kraftigt minskade driftskostnader som följd

Vi har alla förutsättningar och ett av de bästa lägen man kan ha – 10 min från Jönköping, mitt emellan Nordens största städer och med vägarna precis utanför. Men vi kan bli ännu bättre genom att skapa mer service, fler kontaktytor och större möjligheter för expansion och tillväxt. För även om vi har Nordens bästa läge så ska vi också bli Nordens bästa logistikområde.

© Blom

Ett av Nordens bästa logistiklägen

Energiföretaget LAFOR ligger bakom två stora energiprojekt i kontorsfastigheter i Kista. Projekten resulterar i kraftigt minskade driftskostnader, lägre miljöbelastning samt högre marknadsvärde på fastigheterna.

LAFOR – experter på bergvärme

Mycket stora besparingar i uppvärmning, ofta i kombination med energikostnader frånluftsåtervinning. Uppföljningen av den I fastigheter som använder både värme faktiska energiförbrukningen i levererade LAFOR har drygt 25 års erfarenhet och kunskap av och kyla, som kontor och butiker är anläggningar visar på en besparing på att bygga storskaliga energianläggningar. geo-energi, bergvärme, speciellt fördel60-70% av uppvärmningskostnaden. aktigt. Då används berget som ett stort Energiföretaget LAFOR har sen 2004 Vår specialitet är stora och medelstora värmevärmebat byggt ett hundratal stora värme- och och klimatanläggningar på totalentreprenad för mellan sommar och vinter. Uppföljningkylanläggningar. Företagets kunder är bostadsrättsföreningar, publika och kommersiella en av förbrukningen visar att den totala publika, privata och kommersiella fastigfastigheter. besparingen i dessa anläggningar uppgår heter samt bostadsrättsföreningar. till 70-80% av den tidigare köpta energin. LAFORs energisystem har mycket hög Referensobjekt finns för alla typer av anläggningar, Denna typ av installation betalar av invesdriftsäkerhet, alla system byggs med vilket gör bolaget till en trygg och naturlig teringen på 3-5 år. reservdrift vid driftstopp. De styrs av dasamarbetspartner. torer som är uppkopplade mot nätet för LAFOR bergvärme maximal driftövervakning. Driftstekniker www.lafor.se I fastigheter som främst innehåller kan följa alla händelser och ofta åtgärda bostäder används geo-energi enbart för fel redan 08-756 46 90 innan de har inträffat.

www.lafor.se • info@lafor.se

www.logpoint.se

ett samverkansprojekt mellan göteborg

borås

jönköping

Därför behöver vi höghastighetsjärnväg 250 km/h istället?

Sverige är inte alls för litet

Om höghastighetsjärnvägen byggs för att kunna köra tåg i 320 km/h kortas restiderna väsentligt, pendlingen ökar och arbetsmarknaderna förstoras. Visst kan det bli något billigare att bygga för långsamma tåg, men bygger vi för 250 km/h har vi byggt bort möjligheten att någonsin kunna köra snabbare.

En del tror att Sverige är för litet och har för liten befolkning för att höghastighetståg ska bli lönsamt. Beräkningar visar att man behöver komma upp i 9 miljoner resor/år samt lösa en del kapacitetsproblem för att det ska bli lönsamt. Tågresandet ökar och 2035 kommer vi ha 12 miljoner resor/år. Men med alla positiva effekter av höghastighetsjärnvägen och om tåget blir en större konkurrent till bilen säger prognoserna istället 20 miljoner resor/år. 2035 med höghastighetsbanan 20 miljoner 2035 utan höghastighetsbanan 12 miljoner 2014 - 8 miljoner

Läs mer på www.gotalandsbanan.se

linköping


H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

14 Aktuellt Fibernätet

ANNONS

FOKUSXXXXX.SE

Fibernätet är en förutsättning för viktiga samhällsfunktioner

FOTO: MAIMENTO/ADOBE STOCK

ANNONS

När mobilen har blivit vår mest betydelsefulla ägodel kan det vara lätt att tro fibernätet skulle ha spelat ut sin roll. Faktum är att det är precis tvärt om, konstaterar Anna Wibom som är tillförordnad enhetschef på Bredbandsforum. TEXT LARS CARLÉN

För att mobilnätet och så småningom 5G ska göra det möjligt med höga hastigheter, krävs ett väl utbyggt fibernät. Ju mer uppkopplade våra hem kommer att bli, desto mer beroende blir vi av ett robust fibernät. Bland annat har våra radikalt förändrade medievanor drivit på behovet av fibernät. Vår fritidsunderhållning handlar idag till stor del om att streama film, musik och om att spela spel. Många använder molntjänster och att ibland arbeta hemifrån och då ha behov av att komma åt mejl och intranät är allt mer utbrett. Fibernätet gör det dessutom smidigt att studera på distans. Att myndigheter och kommuner i Sverige numera hänvisar oss medborgarna till webbplatser för tjänster och samhällsinformation gör att fiberinfrastrukturen måste fungera för att samhället ska fungera. Idag finns inte någon del av samhället som inte påverkas av digitaliseringen. − Digitaliseringen av Sverige sker hela tiden med en väl utbyggd infrastruktur där såväl mobil som fiber hänger samman, säger Anna Wibom.

Anna Wibom.

Bättre förutsättningar för näringslivet Anna Wibom ger tydliga exempel på hur det väl utbyggda fibernätet i Sverige har påverkat investeringar och expansion i Sverige. Ett exempel är Facebooks investeringar i norra Sverige. Ett annat är biltestningsverksamheten som frodades i Västerbotten i början av 2000-talet. − Testverksamheten hade aldrig kunnat växa på det sättet utan fiber för att skicka enorma mängder data. Arbetet med att hantera viktiga aspekter kring fiber blir inte färdigt i första taget. För aktörerna i branschen är det komplexa utmaningar som ska hanteras, där allt från ledningar som fungerar till kundservice som snabbt ger svar och att det finns resurser att

Digitaliseringen av Sverige sker hela tiden med en väl utbyggd infrastruktur där såväl mobil som fiber hänger samman. åtgärda problem som uppstår. En glädjande utveckling är att intresset har ökat markant från nätägarnas håll för att anlägga fibernät även på den svenska landsbygden. Så var det inte tidigare, eftersom de då inte kunde räkna hem investeringarna. Det som behövs är dock ett stort intresse från de boende.

Svensk fiber i internationell jämförelse Länder som exempelvis Japan, Sydkorea och Nederländerna har väl utbyggda fibernät. Eftersom de här länderna är betydligt mer tätbefolkade än Sverige, är det enklare att få till ett väl utbyggt fibernät i dessa länder jämfört med det glesbefolkade Sverige.

− Tittar man på mängden fiberuppkopplingar i förhållande till den demografiska situationen, sticker Sverige ut rejält vad gäller hög andel hushåll och företag med fiber, påpekar Anna Wibom.

Vi måste bli mindre naiva Ju större betydelse fibernätet har för att hela samhället ska fungera, desto viktigare har det blivit att säkerheten för fibernätet är hög. Exempel på säkerhetshot är: • Risker för fysiska skador på fibernätet. Alltså hur robust och driftsäkert det är. Det handlar om att ledningarna ska läggas tillräckligt djupt ner i marken och att de är placerade så att risken för att diverse fysiska

SATSA PÅ EN YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING INOM IT OCH TELEKOM I HÖST I drygt 20 år har vi på Iftac erbjudit yrkeshögskoleutbildning inom IT- och telekom. Utbildningarna ger dig kompetens inom områden som efterfrågas av branschen och dessutom finns goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. I höst drar vi igång fem efterfrågade och populära utbildningar.

Optotekniker IT-säkerhetstekniker – Etisk hackare Systemingenjör Linux Javautvecklare Telekomtekniker För mer information och anmälan info@iftac.se • www.iftac.com Anette Johansson 0650-556403

skador är liten, exempelvis att de ligger så att risken att en snöplog eller gnagare gör åverkan minimeras. Det handlar även om att operatörerna ska ha förmåga att kunna avhjälpa avbrott. Branschen och Post- och telestyrelsen har arbetat mycket för att förbättra detta. • En annan aspekt är integritetsfrågor, alltså risken att obehöriga kommer åt informationen. Frågan är komplex. Det finns regler från Post- och Telestyrelsen angående leverantörernas arbete med att skydda information. Dessutom är det viktigt hur man som användare beter sig på nätet. Ett råd från henne är att du bör tänka över vad du väljer som lösenord och hur du hanterar dessa och även vad du väljer att publicera på sociala medier. Bra tips kring att själv agera säkrare finns på dinsakerhet.se, surfalugnt. se och iis.se


ANNONS

Att mäta Sverige på centimeternivå förbättrar infrastrukturen I över 400 år har Lantmäteriet mätt marken i Sverige. Arbetet med att mäta var tidigare betydligt personalintensivare. Numera drar Lantmäteriet nytta av satelliter och annan smart teknik för att mäta upp varenda plats i Sverige ända ner på centimeternivå, vilket är till stor nytta i aktuella infrastruktursatsningar. TEXT LARS CARLÉN

Ett mätsystem används när Ostlänken byggs Oavsett vilken större infrastruktursatsning det handlar om, är precisionen i mätningen avgörande. Ett exempel där noggrann och konsekvent mätning är betydelsefullt är Ostlänken. Trafikverket har lagt ut uppdraget med att bygga Ostlänken som är en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm – Linköping, på flera entreprenörer. Det skulle ha varit möjligt att respektive entreprenör fått etablera sitt egna mätsystem, men Trafikverkets val blev istället att samtliga entreprenörer ska använda systemet Swepos från Lantmäteriet. Det blir därmed samma system som kommer användas vid projektering, under byggnation och vid slutmätning. − Hade flera olika mätsystem använts hade det lätt kunnat bli konflikter, framför allt på de ställen där sträckor från olika entreprenörer ska fogas samman. Som enda mätaktör använder vi ett enhetligt system som ger samma förutsättningar för alla, säger Erik Edberg på Lantmäteriet.

Galileo framtidssäkrar Den mättekniska infrastruktur som Lantmäteriet arbetar med heter Swepos. Systemet får signaler från satelliter och dessa används för att kunna sända noggranna korrektioner till användarna. Det system som används i dag är det amerikanska GPS och det ryska GLONASS. Under januari 2018 blir det dags att även använda Galileo som är ett nytt europeiskt system. Det kommer ge tillgång till ytterligare satelliter som gör att det kommer bli enklare att mäta i miljöer där det varit svårare att mäta, exempelvis i skogen och i stadsmiljö. Ökad användning för maskinstyrning Användningen av mätsystemet Swepos är brett och kommer bli bredare framöver. Det används i stor utsträckning inom bygg- och infrastrukturprojekt. Att även lantbruket är en sektor där Swepos positioneringstjänst används i stor omfattning kanske inte är lika välkänt.

Erik Edberg på Lantmäteriet.

Hade flera olika mätsystem använts hade det lätt kunnat bli konflikter, framför allt på de ställen där sträckor från olika entreprenörer ska fogas samman. Idag kan traktorer till stor del köra sig själva, även om det än så länge sitter en lantbrukare bakom ratten. Fast ökad automatisering för lantbruket är under utveckling. − Jag har själv redan sett en förarlös traktor från ett holländskt företag, berättar Erik Edberg. Att förarlösa traktorer inom en snar framtid kan bli vanliga skulle egentligen inte vara förvånande, sannolikheten för att kollidera med en människa eller ett annat fordon är betydligt mindre på en åker än på en väg. Än så länge finns inte den här precisa mätningen i några mobiltelefoner. Erik Edberg nämnder att chipen finns, nästa steg blir att mobiltillverkarna bygger mobiltelefoner med dessa chip i. Han menar att det är troligt att chipen kan finnas i våra mobiler om några år. Vi lär säkert bli överraskade över vilka användningsområdena blir.

www.lantmateriet.se

Nära samarbete mellan Mapei och Subterra i bygget av Förbifart Stockholm Mapei AB leverar produkter för bergförstärkning som används i bygget av Förbifart Stockholm. Tillsammans med entreprenaden Subterra AB har de optimerat och utvecklat produkter som har exakt de kvaliteter som det bygget kräver. TEXT ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID FOTO: ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Förbifart Stockholm är den nya sträckningen av E4:an som går väster om Stockholm. Bygget av tunnlarna har pågått i drygt två år och beräknas vara klart för trafik år 2026. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra delarna av Stockholm samtidigt som den avlastar trafiktrycket på Essingeleden och i innerstaden. På så sätt minskar den nya vägen sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Restiden för hela sträckan beräknas till ungefär 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel vilket är en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö. Vid påfarterna i Skärholmen och Sätra byggs tunnlarna från båda håll av Subterra AB. I arbetet med tunnlarna har Subterra AB valt att använda Mapei AB som leverantör av bland annat sprutbetong accelerator.

Genom ett nära samarbete har Mapei kunnat utveckla nya produkter som passar för byggets specifika förutsättningar. -För ett år sedan hade vi inte alla produkter som uppfyllde exakt de krav som projektet krävde. Tillsammans har vi därför utvecklat och tagit fram produkter för just dessa förutsättningar, säger Karin Pettersson, chef för Underground Technology Team på Mapei Sverige. Eftersom Mapei är en global koncern kunde utvecklingen av de nya produkterna göras internt. Det fanns liknande produkter som använts i andra länder med liknande kvaliteter som de som efterfrågades. Utifrån dem gick det sedan snabbt att utveckla nya som var precis enligt beställningen. -För oss är det tryggt att arbeta med en leverantör som har mycket kunskap och som kan erbjuda support under arbetets gång. Ett väl fungerande samarbete är

viktigare än att bara välja leverantör utifrån pris, säger Niklas Hallström, tunnelchef på Subterra AB i Skärholmen.

För oss är det tryggt att arbeta med en leverantör som har mycket kunskap och som kan erbjuda sup­ port under arbetets gång. Niklas Hallström

I ett så enormt projekt som Förbifart Stockholm är det flera leverantörer inblandade i arbetet. Genom att ha en nära dialog minimeras risken att bygget stöter på långvariga problem som gör att det blir stående.

Varje berg och varje tunnel har unika kvaliteter vilket gör det svårt att förutsäga alla utmaningar tunnelbygget kan ställas inför. -För oss är det därför viktigt med snabb respons annars är det lätt att man hamnar på efterkälken vilket sedan blir tufft att ta igen, säger Niklas Hallström. Det är inte bara samarbetet mellan kund och leverantör som är viktigt. Dialogen mellan de olika leverantörerna måste också fungera för att allt material ska fungera bra tillsammans. -Vår bransch är inte så stor vilket innebär att vi vid många tillfällen arbetar tillsammans och över gränserna. Jag vill säga att vi alla är skickliga problemlösare och kan ”rätta till” många av frågetecknen som uppstår i ett projekt, säger Karin Pettersson.

www.mapei.com


ANNONS

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Europaspåret – genvägen till Köpenhamn

00:14 HELSINGBORG

LANDSKRONA

Europaspåret är Landskrona stads förslag om en ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona hantera alla slags järnvägstransporter: • godståg • persontåg • regionaltåg Det är unikt. Europaspåret skapar också restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron.

KØBENHAVN

LUND MALMÖ

Läs mer på www.europasparet.se Exempel på restider med Europaspåret: Lund – Köpenhamn 30 minuter Landskrona – Köpenhamn 14 minuter Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter

HAMBURG


Connel

ANNONS

FLER VÄLJER ATT GÖRA SINA FASTIGHETSAFFÄRER MED RESTATE. VÄLKOMMEN DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter · Rådgivare vid 35 % av Sveriges bostadsrättsombildningar · Rådgivare för 20 % av de bostäder som byggs i Stockholms län · Förvaltar 4 000 bostäder åt bostadsrättsföreningar · Biträder med fastighetsjuridisk rådgivning

www.restate.se info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

18 Krönika Mats Alaküla

Laddningsinfrastruktur för elfordon

ANNONS

FOKUSXXXXX.SE

Elvägsteknik är inte bara en attraktiv ekonomisk lösning för elektrifiering, utan också en väg bort från ett omöjligt antal snabbladdstationer.

sådana platser för snabbladdning i Sverige. Vi har idag 910 bensinstationer med kapacitet att erbjuda matservering och toaletter. Fördelas snabbladdplatserna lika på dessa blir de 55 stycken per bensinstation i genomsnitt. Idag har de största snabbladdningsstationerna som byggs i Norge 30 stycken laddplatser. En omfattande marknadsandel elbilar kommer att pröva viljan att investera i snabbladdstationer. Samtidigt pågår en intensiv utveckling av s.k ”elvägsteknik”. Fyra olika system utvecklas eller provas i Sverige. Flera av dessa kan användas av både personbilar, bussar och lastbilar. För personbilarna betyder ett utbyggt elvägsnät att behovet av snabbladdningsstationer försvinner samtidigt som behovet att fordonbatterier minskar från många tiotals mil till mindre än tio mil. Den som tittar närmare på kostnader för snabbladdstationer, elvägar och elbilsbatterier upptäcker att den enskilt största kostnaden varken är snabbladdstationerna eller elvägarna utan just personbilsbatterierna. Kostnaden för avskrivning av just personbilarnas batterier är flera gånger högre än den för ett elvägsnät. Med den insikten är elvägsteknik inte bara en attraktiv ekonomisk lösning för elektrifiering, utan också en väg bort från ett omöjligt antal snabbladdstationer. ■

EN AV 20 MILJONER ANLEDNINGAR ATT BRY SIG

I det tysta pågår just nu den värsta hungerkrisen på flera år. 20 miljoner riskerar svält om vi inte agerar nu. 1,4 miljoner av dessa är barn. Stöd vårt arbete på plats! #StoppaHungern >> Swisha valfri gåva till 123 031 0748 >> Sms:a AKUT HUNGER till 72 900 så skänker du 100 kronor Genom att sms:a eller swisha godkänner du att bli kontaktad av Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Foto: The Netherlands Red Cross

V

i har stora förväntningar på att elektrifierade fordon skall vara lösningen för att nå målen om frihet från och oberoende av fossila bränslen. Elbilen har varit i underläge i ett sekel, men har nu blivit en ikon av miljövänlighet, sportighet och lyx. Även bussar och t.o.m lastbilar visar sig vara möjliga att göra helt elektriska. Detta bygger på att vi idag tänjer gränser. Vi bygger personbilar med hundratals kilo batterier, som emellanåt laddas med hundratals KiloWatt. Det kommer bussar och lastbilar i samma anda med betydligt större batterier, som laddas med mer än en MegaWatt. För bara ett decennium sedan var dessa enorma batterier och jättehöga laddeffekter otänkbara. Att vi på så kort tid kommit så långt beror dels på en snabb batteriutveckling, dels på att vi vågat dra konsekvenserna av den. Vi behöver dock fundera mer på de långsiktiga konsekvenserna när vi skalar upp elfordonsflottan. Snabbladdstationer för personbilar, som vi behöver de dagar vi gör långresor, kan bli en flaskhals. Norge, som satsat stort på elektriska personbilar, har satt målet att ha minst en snabbladdare per 100 elbilar för att lindra problem med köbildning vid snabbladdstationer. Antaget en fullständig elektrifiering av den Svenska personbilsflottan (c:a 5 miljoner bilar) så motsvarar det 50 000

FOTO: NAYPONG/ADOBE STOCK

TEXT MATS ALAKÜLA


ANNONS

Silverback Western lowland gorilla. © NaturePL.com / T.J. Rich / WWF

Hjälp oss rädda de starkaste Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli Djungelfadder idag! wwf.se/djungelfadder

SKF kör klimatsmart

Ladda elbilen på jobbet

”Vi vill göra det lite lättare för våra anställda att köra grönt ” Jan Tallnäs, SKF

SATSNING Göteborg ska vara en fossilfri stad 2030. Som göteborgarnas energibolag tar Göteborg Energi ledningen och bygger ut laddinfrastrukturen för elbilar rejält under 2018. Ett företag som hakat på är SKF som sätter upp 34 laddare på sin personalparkering.

O

mställningen till en fossilfri fordonsflotta går snabbare än vad många trott. Inom en snar framtid kommer smidiga laddmöjligheter vara en förutsättning när människor väljer ny bostad eller affärslokal. Fredrik Persson är projektledare för buss- och elbilsladdning på Göteborg Energi. – Elbilsägare och elbilsintressenter ställer idag höga krav på smarta system och flexibla uppkopplingsmöjligheter. Kunderna spelar på det här sättet en oerhört viktig roll i att driva utvecklingen framåt. EN SÅDAN KUND är SKF. 85 procent av deras nya tjänstebilar är antingen elbilar eller laddhybrider och under hösten satte de upp 34 snabbladdare där 68 bilar kan

Läs mer om våra laddsatsningar här: www.goteborgenergi.se/ladda

ladda samtidigt. Göteborg Energi ansvarar för installation och drift av laddarna. – Vi vill göra det lättare för våra anställda att köra grönt. Om man bor långt från arbetsplatsen är det nästan en förutsättning att man ska kunna kompletteringsladda batteriet på jobbet, säger Jan Tallnäs från SKF. Fredrik Persson fortsätter: – Laddning är en bransch i sin linda och vi har nu löst vissa barnsjukdomar och utmaningar som uppkommit längs vägen med kundens bästa i fokus. Tillsammans skapar vi så bra helhetslösningar som möjligt. Våra nya laddare för privatpersoner används flitigt och vi satsar nu ännu mer på laddning. I vårt uppdrag behöver vi fortsätta vara flexibla, lyssna till kundernas önskemål och skapa laddmöjligheter för olika behov. ●

Under 2018 sätter Göteborg Energi upp: 260 publika laddare Laddeffekt 11–22kW (laddar 5–10 mil/timme) Två bussladdare Laddeffekt 450kW (laddar 1 mil på cirka 4 minuter)


ANNONS

SMART LAGERFÖRVARING MED HISSAUTOMATER

Vill du spara tid, minska personalkostnaderna och öka plockhastigheten? Med hissautomater från Weland Lagersystem är det möjligt. Vi kundanpassar alla hissautomater och hjälper er att välja modell utifrån lokalens förutsättningar och er verksamhet.

Anderstorpsvägen 24 SE-332 36 Gislaved Telefon: 0371-52 30 40 Fax: 0371-328 85 E-post: info@welandlagersystem.se Webbsida: www.welandlagersystem.se

Fokus Infrastruktur  
Fokus Infrastruktur  
Advertisement