Page 1

FOKUS ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

GRUVINDUSTRIN R

EM

JUNI 2015

Med rätt borrsträng

LENNART GUSTAVSSON

VATTENRENING Med hjälp av bakterier

Gruvboom eller gruvbom?

IUM

Ny teknik

R

P

FÖR ALLA LED I MINERALBRANSCHEN

EFFEKTIV BORRNING

ANNONS

PARTNE

Säkerställer projekt

Maskinentreprenör Aktör att räkna med

Positioneringssystem

För ökad produktivitet & säkerhet Profilintervju

ANDERS FURBECK & LINDA BJURHOLT

Hållbarhet en konkurrensfördel Läs intervjun med profilen i mobilen!

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Alimak_Hek_252x40mm_Alimak_Hek_DI_252x40mm.qxd 2015-04-22 09:41 Sida 1

..... minskar underhållskostnaden för din anläggning!

En hiss ...........

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i 65 år.

www.alimakhek.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

2 Ledare Christina Lugnet

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

En motor för klimatsmart nyindustrialisering

FOTO OLOF HOLDAR

Jag har haft regeringsuppdrag att identifiera hinder och behov som uppstår med anledning av gruvindustrins expansion samt att föreslå och samordna åtgärder för att möta dessa. Jag har lämnat min slutrapport till Näringsoch innovationsministern Mikael Damberg och Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht sista veckan i mars 2015.

Christina Lugnet, Regeringens gruvsamordnare.

Gruvnäringen är en viktig basnäring som bidrar till Sverige export och sysselsättning. Näringen bidrar också till utveckling i hela landet tack vare att malmen finns i huvudsak på landsbygden. För att branschen ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft behövs ett dubbelt spår på Malmbanan, utveckling av Bergslagsbanan, samt en utbyggnad av Norrbotniabanan. Dessutom behövs en förutsägbar tillståndsprövning för gruvprojekt. utvecklat bostadsbyggande samt en säkrad kompetens- och riskkapitalförsörjning. Dessa åtgärder behövs för att stärka hela basnäringen som är ryggrad för svensk sysselsättning och export samt en väsentlig källa och komplement till en kraftigt växande tjänstesektor. Ett problem med dagens näringspolitik är att den behandlar varje naturresurs för sig. Detta synsätt är förlegad internationellt sätt. Framgångsrika nationer arbetar med utgångspunkt i en helhetssyn på naturresurser. Näringspolitiken inriktas på branschöverskridande innovationer som ligger högst upp i värdekedjan, i gränslandet mellan olika industrier. Samordnat med utmaningar inom övriga branscher ger gruvrelaterade

investeringar betydande synergi- och hävstångseffekter som kommer hela landet till del. Samordnat med övrig basindustri ger gruvnäringen klimatinnovations- och produktionssynergier med betydligt större effekter på sysselsättning och export.

Öppna värdekedjan över branschgränser. Utgångspunkten för en framtida näringspolitik borde därför varar en helhetssyn på naturresurser och klimatsmarta branschöverskridande synergier i enlighet med internationell industripolicy. Skogsindustrin och gruvnäring till exempel kan idag komplettera varandra och lösa varandras problem. Skogsindustrin behöver öka sin lönsamhet genom att satsa på nya produkter och gruvnäring behöver öka sin hållbarhet. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett exempel på samarbete kring energifrågor mellan de olika branschorganisationerna. Ur ett klimatperspektiv är skogen

Läs mer om... Läs ledaren i mobilen! FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

04 Ny teknik effektiviserar gruvnäringen 06 Råvaror – säker investering

en ovärderlig källa för klimatsmarta produkter. Grön energi, skogsbaserade material, aluminium och stål från ligninbaserad kolfiber kan i framtiden bli hållbara alternativ eller komplement till klassiska metaller. En politik som stimulerar branschöverskridande värdekedjor ökar gruvnäringens hållbarhet och globala konkurrenskraft och bidrar samtidigt till att öka förädlingsvärdet inom skogssektorn. Ett utmärkt sätt att stimulera ett innovativt näringsliv är att öppna värdekedjan över branschgränser. Målet är att göra klimatutmaningar till klimatsmarta innovationer. Gröna tekniker växer och fungerar som en drivmotor för branschöverskridande innovationer, där små- och medelstora företag ofta är verksamma. Fyra horisontella och klimatsmarta industriprogram för samverkan mellan gruvnäringen och övrig basindustri föreslås därför som ett led i en nyindustrialiseringsstrategi. Ny industrialisering är horisontell till sin natur och öppnar för nya värdekedjor, där små- och medelstora företag får möjlighet att växa och stanna i Sverige och samtidigt öka sin export till globala marknader. ■

08 Framtidstro för maskinentreprenörer 10 Sverige som gruvnation 12 Stor efterfrågan på kompetens 14 Effektiv ovanjordsborrning 16 Profilintervju Anders Furbeck & Linda Bjurholt 18 Strategisk hamn rustar för framtiden 20 En energikrävande bransch 22 Bakterier renar vattnet 24 Positioneringssystem frigör möjligheter 26 Djupare samarbete med färre entreprenörer 28 Gruvinspiration 30 Krönika Lennart Gustavsson

Trevlig läsning! Oscar Kjerrman Projektledare

Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra t ex ledningssystem eller företags och individers arbete. INCERT utfärdar personoch företagscertifikat under och utanför ackreditering inom flera områden. www.incert.se

PREMIUM PARTNER:

DETTA ÄR SMART MEDIA

FOKUS GRUVINDUSTRIN Projektledare Oscar Kjerrman oscar.kjerrman@smartmediapublishing.com Vd Jim Rosengren Redaktionschef Pål Johansson

ANNONS

Text Anders Edström Frejman, Caroline Ford, Waldemar Ingdahl, Annika Wihlborg Omslagsbild LKAB Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Sara Wikström

Distribution Dagens Industri, juni 2015 Tryck Bold Printing, Stockholm; Bold Printing, Malmö; Bold Printing, Borås; Daily Print, Umeå Webb www.fokusgruvindustrin.se

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-122 03 221 Email redaktion@smartmediapublishing.com Webb www.smartmediapublishing.com


ALLT FRÅN ETT STÄLLE!

DIN KOMPLETTA INDUSTRILEVERANTÖR Med marknadens bästa totalerbjudande och med en logistik i världsklass får du allt inom verktyg, maskiner, förnödenheter, personligt skydd, rör & rördelar, teknisk armatur, pumpar och industri el levererat till dig. Enkelt, rationellt och lönsamt.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS INDUSTRILEVERANTÖR, REDAN IDAG! www.ahlsell.se

!""#"$%&'%()(*+,,%'"-.$/01%+)232451"--666+

(2+)7237+2666+28+2

ANNONS

Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall:

– Det är hög tid för ny industrialisering av Sverige ”När ungdomar frågar mig var framtidens jobb finns, säger jag ’Du ska satsa på industrin’. Med innovativa och starka industriföretag kan vi bygga hela Sverige starkt igen. Det behövs människor som ger företagen den kompetens som de måste ha”, säger Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall. IF Metall tog under 2014 fram ett 10-stegsprogram för ny industrialisering. Ur detta lyfter Anders Ferbe fram forskning och innovation. – Vi vill att svenska företag tar vara på ny teknik, utvecklar nya produkter och vinner nya marknader. Därför gäller det att värna forskningen i Sverige. Här vill vi se fler gemensamma satsningar mellan företag och staten.

Anders Ferbe betonar också att energifrågan måste få en långsiktig lösning. Basindustrin behöver besked för att kunna ta beslut om framtida investeringar. – Lösningen måste vara bestående och det blir den om vi lyckas väga samman kraven på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, säger Anders Ferbe.

10-stegsprogrammet finns på www.ifmetall.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

4 Möjligheter Ny teknik

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Teknik av senaste snitt effektiInnovativ och ny teknik så som geografiska informationssystem, virtual reality, materialflödessimulering och avancerad processstyrning gör stor nytta i gruvindustrin, som är en av Sveriges äldsta basindustrier. Teknikkonsultföretaget ÅF har bland annat genomfört materialflödessimuleringar och använt VR-teknik för att säkerställa och visualisera projekt och ombyggnation i och runt LKAB:s gruvor. TEXT ANNIKA WIHLBORG

ÅF har varit drivande i arbetet att ta fram en långsiktig markanvändningsplan som kartlägger hur LKAB:s mark ska disponeras fram till år 2035. LKAB står inför en kraftig expansion i sin järnmalmsbrytning, vilket förstås ställer krav på utökat kapacitet, bland annat för hantering av gråbergsmassor. – I markanvändningsplanen kartlade vi alla anläggningar, vägar, ledningar, deponier, upplag, transporter och liknande i området. LKAB förfogar över ett stort område med många olika funktioner och enheter, vilket medför en viss komplexitet för den fortsatta järnmalmsbrytningen, säger Peter Stensson, ansvarig för markanvändningsplanen från ÅF:s sida. Med hjälp av geografiska informationssystem, GIS, har ÅF samlat en mängd data från olika källor till en samlad plan. Denna plan utgör ut-

gångspunkten för LKAB:s expansion i Kirunagruvan de kommande tjugo åren, ett levande dokument som modifieras och anpassas i takt med att nya behov uppstår. – Som en del av markanvändningsplanen gjorde vi en Virtual Realitymodell, en datoriserad 3D-modell som visualiserar det befintliga gruvområdet i Kiruna inklusive sanddammar och gråbergsdeponier. Modellen illustrerar också hur området kommer att förändras fram till år 2035, säger Mikael Wallin Pettersson, som arbetar med VR-modellering på ÅF. ÅF gör vanligtvis en VR-modell i samband med större projekt. Modellen fungerar dels som ett pedagogiskt verktyg som illustrerar ett projekts utgångspunkt och successiva förändringar för samtliga inblandade och dels som ett arbetsverktyg som gör det möjligt för de involverade konsulterna att exempelvis infoga

Tänk om du var tvungen att gå 6 km varje dag för att hämta vatten. Och du fick detta? Låt ditt företag förändra liv genom tillgång till rent vatten och sanitet. Bli Företagspartner på www.wateraid.se

kommentarer och information om olika delar i projektet. – En fördel med att använda VRmodeller i den här typen av projekt är att de samlar all information från olika källor på ett och samma ställe. VR-modellernas främsta styrka är just möjligheten att samla data från många källor. Vi har även skapat en animation som visualiserar de förändringar LKAB står inför i Kiruna och tar med sig publiken på en ”tidsresa”, säger Mikael Wallin Pettersson, projektledare för VR-modellering

från ÅF:s sida. Han menar att VR-teknik, som många främst känner igen från dataspelens värld, i framtiden kommer att användas i allt större utsträckning även i samband med byggprojekt, installationsprojekt och andra storskaliga projekt. Resultatet kan bland annat betraktas med 3D-glasögon som ger projektdeltagare möjligheten att uppleva känslan av att själva navigera i det framtida projektet. I mer än tio års tid har LKAB använt

sig av materialflödessimuleringar för kapacitetsanalys. En av simuleringsmodellerna ÅF har utvecklat för LKAB:s gruvverksamhet omfattar en detaljerad och skalenlig modell över verksamheten i Kiruna från brytning under jord till uppfordring och sovringsverket ovan jord. För gruvverksamheten i Malmberget har ÅF även utvecklat en simuleringsmodell som omfattar samtliga förädlingsverk. Modellerna är byggda i en mjukvara som är specialiserad för logistik- och flödessimulering


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

ANNONS

Ny teknik Möjligheter 5

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

viserar gruvindustrin Kirunagruvan styrdes av ett system som varit i drift i mer än 20 år. ÅF fick i uppdrag att byta styrsystemet för gruvans cirka 600 fläktar mot ett nytt från ABB. Det nya styrsystemet ökar möjligheten att styra ventilationen och därmed sänka energiförbrukningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Simulering är oſta en relativt billig försäkring för att hantera projektrisker kring kapacitet och framtida scenarion. Pär Ström

och hjälper bland annat LKAB att identifiera flaskhalsar i produktionen och göra känslighetsanalyser. – Vi har bland annat genomfört simuleringar som visar vart och hur man behöver öka kapaciteten för att kunna arbeta bort framtida flaskhalsarna. Säkerställande av spårlayout och tågstyrning under jord är andra exempel där simuleringarna kommit till användning. Att använda simulering på det sätt som LKAB göra, är i sammanhanget ofta en relativt billig försäkring för att hantera projektrisker

kring kapacitet och framtida scenarion, säger Pär Ström, ansvarig för materialflödessimuleringar från ÅF:s sida. En av de främsta fördelarna med att använda sig av simuleringsmodeller snarare än att förlita sig på erfarenhet i kombination med enklare mer traditionella beräkningsmodeller är att simuleringsmodellerna möjliggör analys av komplicerade process med många beroenden och variabler. – Med mer eller mindre avancerade Excel-beräkningar kommer

man ofta långt, men vid dimensionering av dynamisk och komplex processer, som hos LKAB, är risken överhängande att man förbiser avgörande förlopp och avvikelser med stor påverkan på verksamheten som helhet. Med simuleringsmodeller går det till exempel att lägga in en verklig störningsbild för maskiner och utrustning för att utvärdera hur detta påverkar alternativa lösningsförslag och därmed kunna säkerställa en robust process, säger Pär Ström. LKAB:s fläktar för ventilation i

Maskinentreprenörerna

– det självklara valet för entreprenörer i gruv- och anläggningsmaskinbranschen • Arbetsgivarinformation • Branschkunskap • Entreprenadjuridik • Branschanpassade utbildningar • Medlemsrabatter

Maskinentreprenörerna • www.me.se Regionchef Anita Öhrlund 0910-78 29 03 anita.ohrlund@me.se

Regionchef Mats Otterborn 023-580 45 mats.otterborn@me.se

Regionchef Mats Larsson 08-762 70 88 mats.larsson@me.se

För att det ska gå att arbeta i Kirunagruvan, på olika nivåer ända till 1 365 meters djup, måste ny luft föras ner kontinuerligt och den gamla ventileras ut. Totalt pumpas nästan 2 000 kubikmeter frisk luft ner i gruvan varje sekund. Vintertid måste luften som pumpas ned också värmas. Att lappa och laga det gamla systemet för styrning av ventilationen var inte aktuellt. Flera fläktar saknade dessutom styrning helt och fläktar som går kontinuerligt förbrukar stora mängder energi även när det inte finns något reellt behov av luftbyte. Därför fick ÅF i uppdrag att som totalentreprenör byta ut hela systemet mot ett nytt, modernt och styrbart system, anpassat efter Kirunagruvans specifika behov. Projektet kunde genomföras framgångsrikt tack vare ett brett samarbete inom ÅF och ett helhjärtat engagemang från LKAB:s projektteam. Med det nya systemet på plats kan drifttiden för varje fläkt minska med i genomsnitt åtta timmar per dygn. Det sker genom att ventilationen kan styras dit där det finns ett behov. Det i sin tur medför en betydligt lägre och effektivare energianvändning. Systemet gör det också möjligt att mäta kvaliteten på luften så att utvädringstiden kan minskas.

Kvalitetsstål lönar sig Slitstål är en av gruvbranschens vanligaste och strategiskt viktigaste förbrukningsvaror, med många tillämpningsområden i grävmaskiner, väghyvlar, bulldozers och hjullastare. Det gäller att välja slitstålsleverantör med omsorg. – Precis som med allt annat förbrukningsmaterial vill man förstås att slitstålet ska ha en så lång livslängd som möjligt. Somliga gruvföretag som tidigare övergick till billigare asiatiska slitstål har valt att byta tillbaks till det svensktillverkade alternativet, eftersom en lång livslängd blir en långsiktigt betydligt mer lönsam affär, säger Erik Sollén, marknadschef för slitstål på Olofsfors. Olofsfors är Sveriges äldsta tillverkare av kvalitativt slitstål för bland annat gruvindustrin, och har på drygt 250 år utvecklats från en enkel bysmedja till en global slitstålsleverantör. Olofsfors säljer slitstål under två varumärken: Bruxite och Sharq. Gruvföretag bör välja en slitstålsleverantör som matchar maskiner, material och gruvans typ. Jämför leverantörerna och analysera kostnad kontra livslängd. Ett skopstål som håller mellan 500 och 600 Brinell är av naturliga skäl dyrare än ett slitstål som håller drygt 400 brinell, men eftersom de håller uppemot 40 procent längre än produkterna med lägre brinellhalt så är det ändå en mycket lönsam affär.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ă„ R E N A N N O N S F R Ă… N S M A R T M E D I A

6 MĂśjligheter RĂĽvaruhandel

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Bjarne Schieldrop

Rüvaror – den grundläggande potentialen Efterfrügan pü rüvaror styrs av lüngsiktiga trender och investeringar i produktion och kan därfÜr vara en säkrare del av investeringsportfÜljen. TEXT WALDEMAR INGDAHL

Runt rĂĽvarumarknaderna har det genom historien byggts upp lĂĽngväga handelsnät, transporter, finansiella tjänster och juridiska kontrakt. PĂĽ rĂĽvarumarknaden byts obearbetade varor som vete och rĂĽolja, eller bearbetade som raďŹƒnerad olja och apelsinjuicekoncentrat. Skillnaden mot handeln med värdepapper som aktier är att kĂśparen inte behĂśver gĂĽ via bĂśrsen fĂśr sin investering. En fĂśrdel med rĂĽvaror i

investeringsportfÜljen är att sprida sina risker, dü rüvarupriserna ofta växlar av andra orsaker än vad priserna pü bÜrsen gÜr. Vissa rüvaror är säsongsberoende. Detta gäller exempelvis vete, eller nickel som det rüder brist pü under monsunperioden pü Filippinerna. Det är dü lättare att fÜrutsäga hur priset kommer att utvecklas. Den jämfÜrelsevis goda fÜrutsägbarheten gÜr det mÜjligt fÜr en rüvaruägare att skydda sitt varulagers värde och gardera inkÜp eller fÜrsäljning mot prisändringar. En risk är att rüvaruaffärer gÜrs upp i främmande valutor, särskilt dollar, vilket püverkar hur hÜgt priset kommer att bli när det omvandlas till kronor. Spothandel sker vid det pris som rüder fÜr dagen, och vid terminshandel avtalar kÜpare och säljare i dag om ett bindande pris fÜr ett parti

Politik och myndighetsprĂśvningar spelar en viktig roll fĂśr hur mĂĽnga rĂĽvarumarknader utvecklas. Bjarne Schieldrop

rüvaror som ska gälla fÜr ett datum i framtiden. Det gür att kÜpa rüvaror i parti, men det är vanligare att kÜpa certifikat. Det är en andel av ett terminskontrakt som en bank eller annan bÜrsaktÜr tecknat upp. Ett helt kontrakt skulle vara fÜr dyrt fÜr

privatpersoner att handla med. Kina, Indien och Brasilien befinner sig i lüngsiktig tillväxt där efterfrügan pü metaller, spannmül och energi antas Üka. – Efter finanskrisen fÜll priset pü guld och olja och nüdde botten i mars 2009. Kinas stimulanspaket gav en otypisk üterhämtning av priserna fram till 2012, kommenterar Bjarne Schieldrop, analyschef rüvaror pü SEB, utvecklingen. Investeringar i produktionskapacitet och infrastruktur tar lüng tid innan de ger avkastning och dü kan konsumtionen komma ikapp. Det ses i Kinas fallande järnmalmsproduktion dü investeringar nu nür sin kapacitet och erbjuder billigare järnmalm. Priset pü olja har sjunkit genom Saudiarabiens hÜga produktion, men Schieldrop ser att oron i MellanÜstern har hüllit

priset relativt hÜgt. – Det kan ta fem ür av tillstündsoch miljÜprÜvning fÜr att starta en ny oljekälla i NordsjÜn. Politik och myndighetsprÜvningar spelar en viktig roll fÜr hur münga rüvarumarknader utvecklas, understryker han. I Sverige är det relativt fü som handlar med rüvaror, skälet är att det ofta behÜvs specialister som rüdgivare. Dü affärskontakterna sker Üver lüng tid behÜver rüdgivarna ocksü lüngsiktighet och god kreditvärdighet.

Smart Fakta Handlarna vid London Metal Exchange hüller rüvarulager fÜr att jämna ut prisväxlingarna. I dag rüder kÜer fÜr att kÜpa vid lager och statistiken Üver lagren är svür att Üverblicka.

BEFO TAR ANSVAR FÖR UTVECKLING OCH FORSKNING INOM BERGTEKNIK • frün teori till praktisk användning i bergbyggnadsbranschen Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) uppdrag är att främja och driva forskning, utveckling och innovation inom omrüdet bergteknik. Det är ett brett uppdrag som stiftelsen med sina huvudmän inom branschen arbetar fÜr. Ett 40-tal fÜretag och organisationer har samlats i BeFo fÜr att gemensamt bidra till den kontinuerliga utvecklingen i undermarksbyggande. BeFo är en projektledningsorganisation, vars forskning har bred fÜrankring hos beställare, entreprenÜrer, konsulter, forskare och i samhället.      

pü infrastrukturprojekt och inom gruvnäringen sätter krav pü att hÜg      BeFos huvudmül är att stärka kompetensen inom bergbranschen i Sverige.          Genom samarbete mellan bergbranschens olika aktÜrer kan bergbyggandet    

 ! )7),+$0*&!&)()2)&1)!&+)**&+ '()'"#+-1$"*,+3)6&&*!)!&

1$#'%%&%!&&*3#&

+3))*+*&!&)(2')*#&!&' ,+-#$!& 3-)')&!*)*' 6&&*!)* Vill ni medverka i BeFo och bli huvudman - kontakta oss.

+')+& 1)!&*$!-+*,* 4 '/  4...''&$!&')


Bifogar dock även ett exempel på annons som jag har haft i en engelskspråkig tidskrift, i en svensk tidning samt en annan bild på Difftrycksporten. Om ni tycker annorlunda.

Gruvlinor

Fallskydd

Hydraulik

Lyftok

Frisk luft under jord

• erfarenhet sedan 1880 • personlig service • premiumprodukter

EOL Ventsystem AB Storgatan 69, SE-523 31 Ulricehamn Tel: +46 321 109 50 E-mail: info@eolvent.com Web: www.eolventsystem.com

www.carlstahl.se

KONSTEN AT FRAKTA FRISK LUFT Protan är en av världens ledande tillverkare av ventilationssystem för tunnlar och gruvor. PROTECTING VALUES

Ventiflex ® TELEFON: +47 32 22 16 00 E-POST: VENTIFLEX@PROTAN.NO WWW.PROTAN.NO


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

8 Fördjupning Branschorganisation

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Trenden hos gruvbolagen att lägga ut arbeten som ligger utanför själva produktionen ser ut att hålla i sig.

Branschorganisation som bevakar gruvindustrins intressen Arbetstillfällen för maskinentreprenörer i gruvindustrin har ökat snabbt de senaste åren. Just nu har man dragit i bromsen, men framtidstro finns. Maskinentreprenörerna är maskinentreprenörens egen arbetsgivar- och branschorganisation som hänger med i svängarna. TEXT ANITA ÖHRLUND

Antalet maskinentreprenadföretag i Maskinentreprenörerna som arbetar inom gruvindustrin har på 17 år ökat från 13 företag med 100 anställda till cirka 90 företag med snart 2 000 anställda. Företagen växer och blir större. Maskinentreprenörernas största medlemsföretag jobbar inom gruvnäringen. Det är självskrivet att företagen och Maskinentreprenörerna har blivit en aktör att räkna med. Trenden hos gruvbolagen att lägga ut arbeten som ligger utanför själva produktionen ser ut att hålla i sig. Maskinentreprenörernas medlemsföretag bidrar med ökad flexibilitet, nya innovativa lösningar och specialistkompetens inom olika områden. Utvecklingen går snabbt framåt både när det gäller teknik, miljö och infrastruktur. Maskinentreprenörerna går i snabbt takt bredvid företagen och erbjuder tjänster som bidrar till ökad tillväxt. Maskinentreprenörerna finns också nära genom sin regionala organisation med lokala kontor och medarbetare nära företagen. Hur kan en arbetsgivarorganisation vara nyckel till företags och samhällens tillväxt?

Arbetstider är en fråga där parterna har inflytande genom att den regleras i kollektivavtal.

Som arbetsgivarpart är det Maskinentreprenörerna som skriver kollektivavtal med facken som medlemsföretagen sen tillämpar på arbetsplatserna. Att tänka hela vägen och se konsekvenser är en viktig del i förhandlingar om villkor i kollektivavtalen och där har parterna ett gemensamt ansvar. Gruventreprenadavtalet för entreprenörer i gruvverksamhet har skrivits från grunden av Maskinentreprenörerna och IF Metall, och det första kom 2012. Arbetstider är ett exempel på en fråga som har stor betydelse ur flera perspektiv. För beställaren är produktionstakten, kvalitet och kostnadsnivå intressant. För företagen – produktion, ekonomi och

arbetsmiljö. Och för medarbetaren – arbetsmiljö och ekonomi på en personlig nivå, beroende på livssituation. För samhället är perspektivet medborgare och skatteintäkter. Arbetstider är en fråga där parterna har inflytande genom att den regleras i kollektivavtal. På så vis kan parterna disponera de skyddsregler som bland annat finns i Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen. Arbetsmiljö har helt riktigt hamnat i fokus på sista tiden. Arbetstider påverkar i hög utsträckning individers arbetsmiljö och därigenom deras välmående. Som arbetstagare är det lätt att se och utgå ifrån sin nuvarande situation till exempel med familj, långa avstånd och fördel att jobba intensivt med ledighet i perioder.

Som arbetsgivare måste man väga in alla aspekter och hamnar ofta i svåra ställningstaganden mellan produktionskrav och medarbetares krav. Maskinentreprenörernas och företagens

utveckling fortsätter mot nya mål. 2016 är det ny avtalsrörelse och då kommer branschorganisationen att kavla upp ärmarna igen för att mejsla fram bättre kollektivavtal med bättre villkor.

Smart Fakta Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. ME verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens

arbetsmarknadspolitiska frågor. De företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling inom områden som arbetsgivarinformation, branschkunskap, medlemsrabatter, entreprenadjuridik och branschanpassade utbildningar. Totalt har ME 3.740 medlemsföretag med över 14.000 anställda.


HARD WORK HAS A NAME KÖR BRUXITE G. SOM EN HÅRDIN JORT. G OCH FÅ JOBBET

Maskiner & Reservdelar! Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska bergborrmaskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

Vi utför även reparationer på Era maskiner.

SHARQ P300 HD Hållbart 16 mm, perfekt vid grushyvling

www.olofsfors.se Tel: 0930-311 40 E-mail: order@olofsfors.se

Make your own way

Saxdalsvägen 2, Blötberget, 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95, Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E post info@gruvteknik.com

www.gruvteknik.com

Strength Through Innovation Since 1764


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

10 Perspektiv Historia

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Sverige – litet land, stor gruvnation Redan på Medeltiden bröt vi malm i Sverige och på 1200-talet var det full fart på koppar- och järnproduktionen. Det är inte för inte som vi har gruvindustrin i ett järngrepp. Men vi kan mer. TEXT CAROLINE FORD

Att svensk gruvindustri idag står för nästan 90 procent av Europas järnmalmsproduktion är imponerande men knappast förvånande. I århundraden har vi både brutit och bearbetat såväl råvara som metoder för mineralerskatterna i vårt avlånga land. En gruvnation som redan för dryga tusen år sedan började bearbeta så kallad sjö- och myrmalm för inhemskt bruk i främst

Bergslagen och Dalarna. Man tror att man redan under Medeltiden började bryta koppar i Falun vilket sedan kulminerade under 1600-talet då produktionen var på topp. Falu Koppargruva var under Stormaktstiden världsledande med så mycket som två tredjedelar av världens totala kopparproduktion. Så småningom upptäcktes andra fyndigheter runtom i världen och idag ligger Chile i topp följt av Kina och Sverige på 23:e plats för just koppar. Om man tar samma kliv genom historien som när Kina tog sitt jätte mot att bli en av världens största industrinationer så hamnar vi ända in i 1990-talet. Den gigantiska produktionsboom kineserna åstadkom skapade en enorm efterfrågan på basmetaller på världsmarknaden. Många gruvnationer hakade på

Det tar lång tid att starta en fungerande gruva, oſta tio år. Emma Härdmark

och fick både tillverka och sälja till Kina men den största järnmalmsutvinningen gjordes ändå i hemlandet. – Det tar lång tid att starta en fungerande gruva, ofta tio år, berättar Emma Härdmark på SveMin, gruvindustrins branschorganisation. En av flera förklaringar till att gruvindustrin är så konjunkturkänslig är att den är oerhört kapitalintensiv, framförallt på vägen från fynd till gruva.

– Man ska helst inte träffa en lågkonjunktur, vilket var fallet för järnmalmsfyndigheten i Pajala som öppnade på rekordtid. Efterfrågan från Kina sjönk plötsligt och priserna på världsmarknaden halverades och järnmalmskrisen 2013 var ett faktum. Sverige är inte bara världsledande vad gäller forskning och utveckling inom mineralutvinningsindustrin, vi har också en av världens hårdaste miljölagstiftningar vilket både bromsar och förädlar om man så vill. Bara ansökan om att få tillstånd till brytning kan ta tiotalet år men när väl brytning och tillverkning får klartecken står arbetsmiljö, natur och global miljö främst. Till skillnad från de stora industrinationerna i Sydamerika och Asien som både förorenar miljö genom användandet av fossila

bränslen i den högenergiförbrukande gruvproduktionen där hela samhällen av anställda och övriga invånare utsätts för stora hälsorisker. Sverige ligger på andra plats i världen i miljöregleringsindex och den svenska gruvindustrin självklara fokus ligger idag på lägre koldioxidutsläpp, hög säkerhet och sist men inte minst återvinning.

Smart Fakta Gruvbranschen växer stort i världen. Men Sverige har snarare minskat sin andel av den globala marknaden. Enligt SveMin skulle branschen kunna skapa 50000 nya jobb fram till 2025 om gruvproduktionen trefaldigas.


D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N R E C YC T E C A B

Recyctec AB

Läs mer om oss på vår hemsida: recyctec.se

”vÅR RENINGSMETOD AV ANVÄND ”v GLYKOL ÄR VÄRLDSUNIK” I ett helt nytt reningsverk i Jönköping kan Recyctec rena och återställa använd glykol till sin renaste form. Genom en världsunik metod kan glykolen användas om och om igen, och på så sätt skapa ett kretslopp istället för att glykolen ska gå förlorad. text sofie lundmark

DET ÄR ONÖDIGT att elda upp natur­ resurser om man inte behöver. Så reso­ nerade Göran Ahlquist och Roland Magnusson när de 2008 startade Recyc­ tec med visionen att spara på glykol, en av naturens ändliga resurser som kommer från olja. I dag, sju år senare, är Recyctec ett Clean Tech företag för rening samt återanvändning av glykol – de första i världen som lyckats återställa glykolen till ursprungligt skick. GLYKOL HAR ETT stort användnings­ område världen över. Glykol används bland annat som frostskydd i förbrän­ ningsmotorer, i olika ttyper av kylarvätskor för k kyl­ och frysanläggningar) samt som frostavisning på flygplan. Göran Ahlquist arbetar idag som vd,, och menar att att glykolen i sig aldrig kan slitas ut – däremot har tillsatser som korrosions­ och smörjmedel ett bäst före­datum. – På Recyctec renar vi glykolen från dess tillsatser och återställer den till en klar och fin vätska. Förenklat man kan förklara det som att de flesta lämnar in sina bilar för att byta glykol på en verk­ stad. Med jämna mellanrum hämtar av­ fallsbolag upp glykol från verkstäder och andra aktörer som hanterar glykol, som sedan transporteras till oss. Hos oss renas glykolen, och när vi har processat klart så transporteras glykolen till kemikalieföre­ tag. Där tillsätter man olika ämnen be­ roende på vad glykolen ska användas till, och på så vis sluter vi ett kretslopp istället för att glykolen går förlorad. ATT RECYCTEC KAN hantera gly­ kolavfall från så många olika branscher gör dem på många sätt unika, men det skapar också enorma volymer och ett stort transportbehov. Idag har Recyctec en världsunik anläggning med fullskalig pro­ duktion strategiskt placerad vid E4 strax söder om Jönköping. Därifrån har man

Göran Ahlquist Titel: Vd. Bakgrund: Är redovisningsekonom och före detta marinofficer. Efter att jag seglat på de sju haven har jag utbildat mig civilt och har examen (BSc) programmering samt (MBA) inom management. Gör helst på fritiden: Jag är sportnörd och följer allra helst handboll eftersom jag själv har varit handbollsspelare. Bästa uppfinningen genom tiderna: Förutom Recyctec? Jag uppskattar hjärtstartaren, den har räddat och kommer att rädda många liv.

ett upptagningsområde på en radie om mot den globala marknaden är glykolens cirka 30 mil, vilket gör att det geografiska stora användningsområde inom textil­ området täcker upp hela södra Sverige industrin. Det är inte många som vet att från Stockholm till Malmö. polyester tillverkas av glykol. Det finns – Vi behöver optimera våra transpor­ en gigantisk marknad när man som vi är ter eftersom vi hanterar stora volymer inriktade på att ta hand om glykolspill och glykol. Vi har tillstånd för att ta emot och rester.  behandla 10 miljoner liter glykol varje år, och hela vår verksamhet står och faller på RECYCTECS VÄRLDSUNIKA metod för hantering av glykol gör skillnad för att vi måste ha bra transport transportlogistik. Det hela samhället. är en av anledning­ Ur samhällseko­ arna till vår stra­ nomisk synpunkt tegiska placering minskar importen samt vårt samar­ av glykol för varje bete med avfalls­ liter Recyctec företag. Vi arbetar renar i sin an­ tillsammans med läggning.  avfallsbolagen i IInom EU hamnar cirka – Ytterligare Sverige som står 2/3 av allt glykolavfall en aspekt är mil­ för insamling och jönyttan i att det effektiv transport­ i avlopps- och dag dagnu finns en an­ logistik, säger vattensystemen. läggning som tar Göran Ahlquist.  hand om glykolen, som är giftigare än MED EN många tror. Glykol VÄRLDSUNIK är giftigt och ska absolut inte dumpas metod som svarar mot ett globalt behov i avloppet eller naturen. Bara i Sverige av ändliga naturresurser är expansions­ förbränns eller försvinner genom utsläpp möjligheterna stora. Redan idag har man i avloppen många miljoner liter använd börjat vända blicken mot våra grannlän­ glykol per år. Så visst finns det planer på der samt Europa och Asien.  expansion, menar Göran. – En stor anledning till att vi vänder oss

Visste du att?

Recyctec AB – Genom olika tester och metoder för rening identifierade vi runt 2005 en reningsmetod som miljövänligt helt renar använd glykol, dessutom med begränsat avfall som följd av reningsprocessen. Sen dess har vi utvecklats metodiskt och i ett behärskat tempo. Vi har hela tiden varit noga med att lägga en stabil grund. Idag har vi en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad i Jönköping. Vi återställer använd glykol till sitt ursprungliga skick så att glykolen kan återanvändas om och om igen. Kretsloppet sluts för en ändlig naturresurs. Recyctecs medverkan i glykolhanteringen förändrar mycket till fördel för vår gemensamma miljö. Istället för förbränning/destruktion renar vi den omhändertagna glykolen och återför den till marknaden som en ny glykol. Det betyder att glykolen kan användas oändligt många gånger. Med det sparar vi vår jord och vi hjälper företag att uppfylla sina miljölöften.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 

12 Utmaning Kompetensförsörjning

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Kompetens sökes till framtidsbransch norrut! Det är en bransch det svänger om, med produkter som alltid efterfrågas. Mer och mer, om och om igen. Det finns många skäl till att ge sig in i gruvindustrin, men det behövs en bra utbildning. TEXT CAROLINE FORD

Om man vill ha ett arbete i en framtidsbransch dominerad av ren teknologi i flera bemärkelser, med ett närapå oändligt utbud av tjänster på en internationell arbetsmarknad, ja då ska man satsa på en karriär inom gruvindustrin. Gruvindustrin lever visserligen i en omväxlande tillvaro av cykler om tiotalet år men över tid är det en långsiktigt hållbar bransch som växer i takt med att jordens befolkning ökar och därmed också den globala användningen av metaller.

– Att jobba inom gruvnäringen innebär inte alltid att man befinner sig hundratals meter under jord. De jobb som finns är väldigt varierande fortsätter Sven-Erik Österlund, affärsområdeschef på LTU Business som har hand om uppdragsutbildning inom industrin på Luleå Tekniska Universitet. – Det är en högteknologisk bransch där Sverige är världsledande på flera områden. Att ligga i framkant på teknikutvecklingen är nödvändigt för våra gruvföretag som konkurrerar med sina produkter på en global marknad samtidigt som kostnadsläget och miljökrav generellt är högre än på andra håll i världen. Om Sverige fortsatt ska vara en ledande gruvnation krävs god tillgång på välutbildad personal inom ett brett spektrum av kompetensområden. Arbetsförmedlingen beräknar att det finns 200 olika yrken inom gruvnäringen. Grundutbildningar med speciell inriktning mot gruvindustrin ges vid Luleå

Att jobba inom gruvnäringen innebär inte alltid att man befinner sig hundratals meter under jord. Sven-Erik Österlund

Tekniska Universitet och Bergsskolan i Filipstad där man har program för civilingenjörer och högskoleingenjörer med möjlighet till specialisering inom hela värdekedjan från prospektering till färdig metall. Det är inte för inte som utbildningsorterna ligger i anslutning till de dominerande gruvdistrikten, det vill säga Bergslagen i Mellansverige, Skelleftefältet och Malmfälten i Norrland och inbjuder till ett nära

samarbete med gruvföretagen. Att studieorterna dessutom är belägna i anslutning till Europas sista vildmark med allt vad det innebär av storslagen natur och fantastiskt friluftsliv är något som lockar många studenter. – Vid sidan av grundutbildningarna finns ett stort behov för kompetensutveckling av befintlig

personal för att gruvorna ska hänga med i den snabba teknikutvecklingen i en föränderlig omvärld. I samverkan med gruvindustrin och lärare vid Luleå Tekniska Universitet utvecklar vi uppdragsutbildningar inom en rad områden där vi tar in ny kunskap från den omfattande gruvforskningen som bedrivs vid universitetet säger Sven-Erik Österlund.

Smart Fakta Den globala medelklassen förväntas att fram till 2030 ha ökat med ca 3 miljarder människor. En följd av ökad industrialisering, urbanisering och ekonomisk utveckling. Vi har sett det hända redan i Kina för dryga tjugotalet år sedan med en massiv industriell revolution i ett jätteland, vilket gav enorma konsekvenser för dess invånare och därtill drog med sig hela världsekonomin. En helt ny samhällsklass växte fram ur massorna och helt nya

konsumtionsmönster ritades. Efterfrågan på infrastruktur och konsumtionsvaror sköt i höjden och drog med sig både gamla och nya råvaruproducenter som levererade till en aldrig mättad masugn. En utveckling som kommer att fortsätta i fler länder där den ekonomiska utvecklingen håller på att ta fart, i första hand andra folkrika länder i Sydostasien och Sydamerika samt på lite längre sikt även i Afrika.


Orezone AB -‐ ett

renodlat svenskt prospekteringsbolag med prospekteringslicenser i Bergslagen och norra Sverige

NORDIC CENTAURUS LED N4601 QD Operativ 7200lm Quake dämpning Robust konstruktion Fokus på större basmetallförekomster. Aktien handlas inom kort på AktieTorget. För mer information, www.orezone.se

info@orezone.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

14 Möjligheter Borrning

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Johan Lilja

Ovanjordsborrning effektiviseras med rätt borrsträng Gruvsektorns ovanjordsborrning med borrhammare är ett område med en omfattande effektiviseringspotential. Många inköpare väljer den hammare och- borrsträngsleverantör som erbjuder lägst inköpspris, utan att ta hänsyn till borrningarnas helhetskalkyl i form av dieselåtgång och miljöpåverkan. Genom att optimera luftflödet ner till hammaren kan borrningen effektiviseras avsevärt. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– När det kommer till rotationsborrning bedriver de flesta gruvbolag en effektiv verksamhet. De har bra koll på vilken utrustning som fungerar bäst samt vilket utfall man har, men det finns en avsevärd effektiviseringspotential när det gäller borrning med borrhammare. Gruvbolag i hela världen analyserar i allmänhet enbart inköpspriset på den här typen av utrustning, men i takt med att kraven på hållbarhet och kostnadseffektivitet skärps tvingas allt fler till analyser som tar avstamp i borrningsverksamhetens långsiktiga totalkalkyl, vilket bland annat inkluderar slitage på utrustning och dieselkonsumtion, säger Johan Lilja, marknadschef på Driconeq.

Effektivisera borrningen med effektivt luſtflöde Han uppmanar gruvföretag i att

Gruvbolag i hela världen analyserar i allmänhet enbart inköpspriset på den här typen av utrustning, men i takt med att kraven på hållbarhet och kostnadseffektivitet skärps tvingas allt fler till analyser som tar avstamp i borrningsverksamhetens långsiktiga totalkalkyl. Johan Lilja

utbilda maskinförare som hanterar borrutrustning i hur de kan agera för att optimera borrningen med minimerad dieselförbrukningen och borra på ett sätt som skonar utrustningen. Nyckeln till att effektivisera borrningen med mindre borriggar som drivs med kompressionsluft är att säkerställa att luften transporteras

ner till kronan och borrhammaren på ett så smidigt sätt som möjligt. Flera tester som har genomförts runtom i Europa tillsammans med världsledande borrföretag visar att resultatet av en optimerad borrsträng (hammare, rör, backventiler, adapters) kunde ge ett resultat på 68 000 euro per år i besparing på endast en

borrigg. I dessa 68 000 euro var dieselkonsumtion samt rätt materialval den främsta bidragande faktorn till besparingen. Med hjälp av en specialdesignad borrsträng som optimerar luftflödet ned till hammaren med utökad styrka gällande materialval och härdning kan gruvbolag alltså spara avsevärda summor.


Säkra WLANs - på riktigt För ökad produktivitet, åtkomst och säkerhet

< 100ms Turbo Roaming™ Designad för verklig säkerhet Redundans via beroptisk ring Tål gruvans hårda klimat Från underjord till yta Flera accesspunkter används för att sammankoppla mobila enheter med ytan, över gruvans berstamnät.

EDS-510A AWK-4121

Kontrollcenter vid ytan

AP2 AP1

IKS-G6824 -24 st G-portar -Layer 3 Full Gigabit -Övervakningsbar Switch

EDS-510A Övervakningsbara switchar

Redundant fiberstamnät Self-recovery (Turbo Ring<20 ms)

AP5

AWK-4121 Accesspunkter

AP3 AP4

Twisted Pair-kabel Fiberoptisk kabel AP Accesspunkt

Turbo Roaming (handoff < 100 ms)

Pålitliga trådlösa nätverk Att arbeta i gruvan är i många fall ett riskfyllt arbete som kräver en snabb tvåvägskommunikation mellan yta och gruvarbetare. Vi har pålitliga produkter för att bygga reduntanta och snabba trådlösa nätverk, även djupt ner i gruvorna.

Telefon 08-733 00 20

E-mail info@catab.se

EDS-510A Turbo Ring och Turbo Chain (Self-recovery < 20 ms) -40 till 75°C Flera berkontakter

Webb catab.se

AWK-4121 Turbo Roaming (Handoff < 100 ms) -40 till 75°C Realtids QoS (WMM)


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

16 Profilintervju Anders Furbeck & Linda Bjurholt

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Pressad ekonomi stoppar inte LKABS hållbarhetsarbete För LKAB är hållbarhet ingen påklistrad etikett utan ett integrerat förhållningssätt till all verksamhet i företaget. Så här formulerar företaget sig självt: ”LKAB ska vara ett föredöme och följa internationella riktlinjer, som FN:s Global Compact, FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.” TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO LKAB

Anders Furbeck är hållbarhetschef i företaget.

Hur definierar du er syn på begreppet hållbarhet? – Att vi skapar välstånd genom att vara innovativa och resurseffektiva. Vi påverkar ju vår omgivning och därför vill vi bidra till samhället på ett positivt sätt, skapa sysselsättning, hantera risker ansvarsfullt och att använda resurser så effektivt som möjligt inte minst mot bakgrund av att vi är en av Sveriges största elanvändare – 1,5 procent av Sveriges elproduktion. Vad betyder hållbarhet och miljöansvar för er konkurrenskraſt? – Vi är övertygade om att hållbarhet är en konkurrensfördel. Vi erbjuder ju en mycket ren produkt som innebär att våra kunder får mycket låga CO2-utsläpp när de använder vår pellets. Vi har nu ett investeringsprogram för ombyggnad av rökgasreningen i våra pelletsverk som omfattar 1,5 miljarder kronor och det är klart att det kostar. Men vi menar att det i det långa loppet är lönsamt och det ger dessutom ett bra utfall för samhället. Vad anser kunderna om er håll-

Vi är övertygade om att hållbarhet är en konkurrensfördel. Anders Furbeck

barhetspolicy? – De bryr sig även om det är olika mellan vilka kunder det handlar om och hos de med höga miljöambitioner är vi en viktig del i deras försörjningskedja. Har ni som statligt företag större krav på er än era privata kolleger i Sverige? – Ägarna är väldigt tydliga med att hållbarhet ska prioriteras och ägarna kollar detta med oss regelbundet. Vi ska vara ett föredöme för svenskt näringsliv, vilket jag själv tycker är väldigt positivt. Har de låga järnmalmspriserna påverkat ert hållbarhetsarbete? – Det gör ju att vi måste hålla igen på kostnader även om jag tycker att det inte i någon större omfattning har påverkat vårt arbete och att vi inte behövt dra ner på vår ambitionsnivå. Vad är utmaningen i ditt jobb?

– Att vi lyckas med vår inriktning och att få alla att dra i samma riktning. Dessutom möter vi hela tiden större krav avseende miljön. Energifrågorna är viktiga för oss. Vi tittar till exempel på om vi kan byta ut olja till gas i våra processer. Anders Furbeck säger att samhällsomvandlingen av Kiruna och Malmberget också är en stor utmaning och som är en del av hållbarhetsstrategin. – Den stora frågan här är hur vi kan sköta detta på ett bra sätt. Att samtidigt hantera en avveckling av ett samhälle och utveckling av ett nytt och i en så här stor skala har aldrig gjorts tidigare i Sverige. LKAB hävdar att bolaget präglas av ett hänsynstagande till miljön. Ett mått på detta är att utsläppen av stoft, svaveloxid och fluor halverats sedan 1980 – trots att pelletsproduktionen mer än tredubblats under samma period.

Linda Bjurholt är bolagets miljöchef.

Vilka miljöutmaningar finns? – Som gruvföretag tar vi ju mark i anspråk som innebär att vi samtidigt ska samsas med en rad andra riksintressen som naturskydd, rennäring, friluftsliv, besöksnäring, med fler. Vi har ju också utsläpp

Anders Furbeck är hållbarhetschef på LKAB. Linda Bjurholt (ej med på bild)

ANNONS

LULEÅ HAMN EXPANDERAR FÖR FRAMTIDEN I och med projektet Malmporten kommer Luleå hamn få en betydande kapacitetsökning både vintertid och sommartid. Den kraftigt uppgraderade hamnen öppnar även möjligheter att attrahera ytterligare verksamheter till regionen.

Hanteringen av åtta miljoner gods årligen gör Luleå till en av Sveriges fem största hamnar och Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Trots isbeläggning från januari till maj så är hamnen öppen och i full drift året om tack vare isbrytare och lokala isbrytande bogserbåtar. Hamnens moderna anläggningar gör det möjligt att hantera alla sorters bulkgods och styckegods. Luleå Hamn anlöps varje år av omkring 600 fartyg varav en betydande del har en lastförmåga, dödvikt, om mer än 70 000 ton.

Luleå hamn ligger strategiskt i Östersjön och är sammankopplad med Malmbanan. Den är inte bara ett viktigt komplement till Narvik som utlastningshamn för järnmalm utan är sedan länge även viktig för regionen när det gäller andra produkter och varor. Nu finns långt framskrida planer på att utöka hamnens kapacitet genom att möjliggöra för större fartyg att angöra hamnen. Bakom detta står bland annat EU, Luleå stad, Svenska staten och LKAB. – Fördjupningen innebär att lastvikten för fartygen kan ökas upp till 200 000 d.w.t. sommartid respektive 80 000 d.w.t

vintertid, vilket ger minskningar i transportkostnader på uppemot 35 procent, säger Henrik Vuorinen, VD, för Luleå Hamn AB. Bakgrunden är bland annat den ökande malmproduktionen genom öppnandet av flera nya gruvor. Då räcker inte kapaciteten på Malmbanan mot Narvik till. – Vi ser även en stor potential i att kunna blir en större regional hub och bredda verksamheten med ökad transport av nya godsslag och på sikt få andra företag att etablera sig i regionen. Om allt faller väl ut kan muddringsarbetet börja 2017 och driftstart för den uppgraderade hamnen år 2020.

Luleå Hamn | Strömörvägen 9, 974 37 Luleå | www.portlulea.com


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

Anders Furbeck & Linda Bjurholt Profilintervju 17

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Läs intervjun i mobilen!

ANNONS

Miljöåtgärder kostar stora pengar men alternativet är ju att vi inte kan producera. Linda Bjurholt

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

till mark, luft och vatten som vi ska hantera och vi jobbar ju hela tiden på att minimera dessa. En fördel för oss är att vår järnmalm är förhållandevis ren vilket exempelvis innebär att vi inte har något sulfidhaltigt avfall från brytningen. Vi släpper ut en del kväve till både vatten och luft som härrör från sprängmedel. Även här driver vi projekt för att minska utsläppen. Vi har hela tiden många olika miljöprojekt på gång. Många gånger får vi utredningsuppdrag där vi ska utveckla bättre teknik.

Finns det en motsättning mellan miljöåtgärder och lönsamhet? – Visst kostar miljöåtgärder stora pengar men alternativet är ju att vi inte kan producera. Ett nytt sätt för miljöhänsyn är kompensationsåtgärder. – Kopplat till öppnandet av vår nya dagbrottsgruva i Mertainen har vi gjort ett stort kompensationsprojekt för bilogisk mångfald. Avsikten är att vi ska kompensera den förlust av naturvärden som Mertainen innebär genom att vi skyddar ett område med ett likvärdiga naturvärden. Konkret innebär det att vi skyddar ett markområde med likvärdig mark, flora och fauna som från all typ av exploatering. Det här projektet är ett av de största kompensationsprojekten hittills i Sverige och systematiken och resultatet av arbetet har blivit väl accepterat av myndigheter och omgivning. Linda Bjurholt säger att det faktum att LKAB får öppna nya gruvor innebär att myndigheterna anser att LKABs underlag är bra och att bolaget uppfyller kunskapskravet att bedriva verksamhet.

är bolagets miljöchef.

Vad är utmaningen i ditt jobb? – I vår verksamhet möter vi i stort sett alla miljöutmaningar man kan tänka sig och kraven på oss ökar hela

tiden. Vi måste också vara mycket förutseende. Det är inte många verksamheter där man måste planera och ta hänsyn till oerhört långa drifttider och påverkan på omgivning och miljö som vi måste göra när vi projekterar och planerar för nya fyndigheter. Att arbeta med miljöfrågor innebär en ständig resa vilket också gör att det är så roligt att arbeta med dessa frågor. Linda Bjurholt understryker att miljötänkandet måste vara med från början i varje projekt och följa med hela tiden i den dagliga verksamheten. Det blir bara dyrare om man i efterhand måste vidta åtgärder därför att man inte gjort dem från början, menar hon.

Vad väntar du dig framåt? – Jag väntar mig nog ungefär samma utveckling som hittills. Att vi får möta ökade krav från myndigheter och omgivning och att vi fortsätter att jobba med det vi gör idag. Vi kommer nog också jobba mer med avfallsfrågorna, energisparande och återvinning, säger Linda Bjurholt till sist. – Vi ska även fortsättningsvis på ett ansvarsfullt sätt arbeta proaktivt för att möta ökande krav från myndigheter och omgivning, tillägger Anders Furbeck. ■

Smart Fakta LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå, Bolaget bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 15 länder.

Högt ställda krav på ventilationsrör för tunnlar och gruvor En genomsnittlig ventilationstub för gruvor ligger vanligvis mellan 600-1 200 millimeter i diameter, med längder på 10-20 meter. För tunnelprojekt är diametern ofta mellan 1 200 och 3 000 millimeter, med tunnelborrmaskiner kan varje ventilationstub bli mellan 100 och 200 meter längre. Tunnlar är ofta fler kilometer långa, vilket kräver att flera ventilationstuber kopplas ihop med varandra. Det ställer krav på stabila kopplingar som kan svara upp till olika typer av behov. – Vi arbetar med ständiga förbättringar, i synnerhet avseende kvaliteten på duken, exempelvis hur mycket tryck eller mekanisk påverkan duken ska tåla. Brandsäkerhetsegenskaperna är också mycket viktiga, säger Kjell Thoen, nordisk försäljningschef på Protan, en av världens ledande producenter av ventilationstuber till gruvor och tunnlar. Ventilationstuberna beläggs med förstärkande textilier vars membran är starkare i radial äni axial riktning eftersom det utsätts för högre lufttryck i radial riktning. Ventilationstuberna är belagt med en specialutvecklad brandsäcker och självsläckande typ av PVC som är mostståndskraftig mot skador och mekaniskt slitage.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

18 Framtid Infrastruktur

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Behovet av förbättrade sjövägar växer i takt med att nya gruvor etableras.

Våren 2018 tas första spadtaget till den eſterlängtade Norrbotniabanan Våren 2018 tas första spadtaget till Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, en kustnära och mycket efterlängtad ny järnvägssträckning som bidrar till att utöka kapaciteten för skogsindustrin och gruvbolagens godstransporter och även knyter samman Norrbotten och Västerbotten till en samlad region. Norrbotniabanan är ett viktigt infrastrukturprojekt som innebär stora strukturella förändringar då det påverkar stora delar av det svenska näringslivet och ökar rörligheten på Norrbottens och Västerbottens arbetsmarknad. Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Norrbotniabanan möjliggör en avsevärd utökning av godstransportkapaciteten, vilket gynnar såväl övriga Sverige som resten av EU, som är beroende av råvarorna från de två nordligaste länens gruvor och skogar. 90 procent av den järnmalm som används inom EU kommer från Norrbotten. Tillgången till en stabil järnvägsinfrastruktur med hög kapacitet är därför i mångt och mycket avgörande för gruvindustrins fortsatta exportframgångar. – Norra Sveriges tunga industrier står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken räknar vi dessutom med att Norrbotniabanan halverar restiden mellan kuststäderna, vilket förstorar arbetsmarknadsregionen Norrbotten, säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor. Infrastrukturminister Anna Johanssons ambition är att inkludera Norrbotniabanan i den nationella transportplanen och möjliggöra byggstart våren 2018. Norrbotniabanans projektorganisation har därför ansökt om EU-medel för järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå samt bygghandlingar för sträckan första 10 kilometrar.

Henrik Vuorinen

Projekt Malmporten rustar för framtida godsökning Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige närmar sig kapacitetstaket. De kommande åren väntas brytningen av järnmalm öka med uppemot 40 procent och Luleå hamn är en viktig nod för transport från gruva till kund. Merparten av malmen transporteras med bulkfartyg till europeiska stålverk. För att kunna hantera framtidens ökande godsmängder har ett projekt startats för en utbyggnad av Luleå hamn. TEXT ANNIKA WIHLBORG

90 procent av Europas järnmalmsproduktion kommer från gruvorna i Malmfälten. För att tillmötesgå framtidens krav på en miljöanpassad och effektiv sjöfart krävs större fartyg som i sin tur kräver bättre sjövägar med ökad kapacitet och säkerhet samt utökad lasthanteringskapacitet i Luleå hamn. I dagsläget har Luleå hamn ett maximalt djupgående på 10,9 meter, mellan 600 och 700 anlöp per år med maximalt 55 000 ton gods per fartyg. Årligen hanteras cirka 9 miljoner ton gods i hamnen. Ombyggnadsprojektet som ska bredda och fördjupa farleden till Luleå hamn har döpts till projekt Malmporten. Projektet beräknas kunna färdigställas år 2020. När projektet är slutfört har Luleå hamn försetts med nya djupkajer, en ny hamndel samt en

ERICHS

förbättrad anslutning till Malmbanan. Hamnen kan då ta emot fartyg med maximalt 200 000 ton gods och hamnområdet har även försetts med en ökad lastnings- och lagringskapacitet för att kunna hantera de stora fartygen.

Större fartyg minskar miljöpåverkan och sänker kostnaderna – Projekt Malmporten är en nödvändighet för att kunna ge industrin och främst gruvbolagen tillgång till rimliga konkurrensvillkor för sina transporter. Behovet av förbättrade sjövägar växer i takt med att nya gruvor etableras parallellt med att produktionstakten ökar i de befintliga gruvorna. Möjligheten att ta emot större fartyg gynnar även miljön eftersom större godsmängder per fartyg genererar en lägre bränsleförbrukning och sänkta utsläppsnivåer per transporterat ton gods. Vi räknar med att miljöpåverkan per ton gods minskar med drygt 40 procent. Eftersom bränsleförbrukningen per ton gods minskar i takt med att godsmängderna ökar räknar vi förstås även med att gruvbolagens transportkostnader minskar framöver, säger Henrik Vuorinen, hamnchef i Luleå hamn. Drygt halva året är det is i Bottenviken. Därför förbättras också den transportled närmare svenska kusten som är det bästa alternativet vintertid för att förkorta restiden och minska behovet av isbrytningsassistans. Merparten av muddringen koncentreras till farlederna till Luleå, men i projekt Malmporten ingår även en insats i Norra Kvarken som ska säkerställa att området inte

Elektriska ställdon - leverantör av kvalitetsprodukter för gruvindustrin från världsledande tillverkare med kända varumärken såsom:

längre utgör någon begränsning för större fartyg som vill nå hamnar i norra Sverige och Finland.

Avgörande med anknytning till Malmbanan Han anser att sjöfarten är ett underutnyttjat och ofta mycket kostnadseffektiv trafikslag. Samtidigt påpekar Henrik Vuorinen att transporter på vatten, väg och järnväg kompletterar snarare än konkurrerar med varandra.

Projekt Malmporten är sannolikt ett av de mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekt på mycket länge. Henrik Vuorinen

De olika transportslagen hänger ihop och utgör en transportkedja som måste fungera för att den svenska industriproduktionen ska kunna nå kunderna ute i Europa. Luleå hamns nya anknytning till Malmbanan är ett exempel på hur transportkedjan hänger ihop. Såväl Malmbanan som hamnen är i allra högsta grad beroende av varandra för att exempelvis järnmalmstransporterna ska fungera framöver. – Även om staten satsar mycket

pengar på järnvägsunderhåll så krävs en successiv ökning av antalet fartygstransporter. Såväl järnvägstransporterna som lastbilstransporterna är i dagsläget i behov av avlastning från sjötransporter, säger Henrik Vuorinen.

Delfinansiering från EU Luleå är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projekt Malmporten får även ekonomiskt stöd från EU. Hittills har EU-finansieringen täckt femtio procent av projektkostnaderna och Luleå hamn har nyligen lämnat in en ny ansökan till EU angående femtio procents delfinansiering av de resterande delarna av projekt Malmporten. I september lämnar hamnen in sin miljötillståndsansökan till Miljödomstolen, därefter hoppas Henrik Vuorinen på att så snart som möjligt kunna komma igång med om- och tillbyggnationen. För att projekt Malmporten ska bli verklighet krävs en nära samverkan mellan Luleå hamn, Trafikverket, Sjöfartsverket samt gruvindustrin. – Stora infrastrukturinvesteringar är satsningar som präglas av framtidstro och mod. Projekt Malmporten är självklart en omfattande investering för bland annat Trafikverket, men det är också ett projekt vars prelimära kalkyl visar på att samhället får tillbaka 1,67 kronor för varje investerad krona. Det innebär att projekt Malmporten sannolikt är ett av samhällets mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekt på mycket länge. Det här är verkligen ett projekt som genererar samhällsnytta inför framtiden, säger Henrik Vuorinen.

ERICHS ARMATUR AB Huvudkontor och besöksadress: Travbanegatan 8, 213 77 Malmö Postadress: Box 9144, 200 39 Malmö Telefon: 040 - 31 15 50 Fax: 040 - 94 55 15 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se


FRAMTIDENS BELYSNING I DAG! Framtidens belysning finns redan i dag i form av Vision X Heavy Duty LED lampor för montage på maskiner, lastbilar och fasta installationer. Med specifikationer som IP68/IP69K, vibrations klassade upp till 60G, 5.5 års funktions garanti, stenskotts-tåliga polykarbonat linser och ett sällan skådat ljus hanterar Vision X även de mest krävande applikationerna med bravur. Med över 1000 artiklar i sortimentet har vi garanterat en belysning även för Er applikation!

HAMMERHEADS

XMITTER PRIME

PITMASTER

umx

RIPPER

SHOCKWAVE

Med Pitmaster installerat som fast eller arbetsplatsbelysning spar man upp till 60% energi och får upp till 30% mer ljus. Här finns det stora besparingar på både miljö och ekonomi.

DURA

BLACKTIPS

ID SIGN

Håll ordning på maskiner och fordon med Vision X ID sign. Finns med två eller tre siffror, i rött eller orange. Nummret ändras på någon sekund med en magnet.

Distributör norra Europa: AB Rindab, Svaravarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo, Tel. 08-7472480, Mail. rindab@rindab.se

www.visionxeurope.com


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

20 Fördjupning Energi

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Ju längre ner man kommer desto dyrare blir det då det krävs mer energi per ton.

Öka säkerheten med Smartcards SmartCard och dataloggar är ett tillval som kunden erbjuds för att öka säkerheten, förhindra obehörig användning av maskinutrustning, kontroll över service och underhåll och minimera risken för oplanerade maskinstopp för företaget. På senare år har allt fler företag upptäckt fördelarna med SmartCard och dataloggar på sina lyftinrättningar och maskiner. Kortet är personligt och lägger man dessutom till en Datalogger registrerar man dessutom när och hur länge maskinen använts, vilket effektiviserar det planerade maskinunderhållet och förebygger kostsamma driftstopp. Nu har nyheten även nått gruvindustrin. – Genom att förse varje maskinförare med ett Smartcard kan gruvbolaget reglera behörighetsgraden utifrån varje enskild förares erfarenhet. En maskinförare med tjugofem års erfarenhet från gruvverksamhet kan exempelvis ha behörighet att hantera samtliga maskiner i gruvan, medan en maskinförare med endast ett par års erfarenhet ges behörighet att hantera hälften av maskinerna, säger Patrik Elg, Marknadschef på IRC Industrial Radio Control. Smartcards ökar dessutom säkerheten nere i gruvan eftersom samtliga medarbetare kan vara säker på att rätt person manövrerar rätt maskin. Har operatören exempelvis gått ”Säkra-lyftutbildningen” får han ett smartcard-kort med tillgång till ett antal maskiner och ett antal lyftinrättningar.

Jenny Greberg

Gruvindustrin – en energisk bransch Alla branscher försöker effektivisera, spara kostnader och energi genom nya källor och tekniker. Inom gruvnäringen ligger energiförbrukningen högt i topp, men det man förlorar i en ände tar man igen i en annan. TEXT CAROLINE FORD

Gruvnäringen har en energiförbrukning som efter pappersindustrin ligger högt i jämförelse med andra industrier. Den förser samtidigt övriga med livsnödvändiga metaller. Vårt största gruvföretag, LKAB står för så mycket som 1,5 procent av Sveriges totala elförbrukning men arbetar kontinuerligt med att hitta energibesparande lösningar såsom ”Green pellets”. Marknadens klimatsmartaste järnmalmsprodukt som bara kräver halva energibehovet

genom sin speciella utvinningsprocess. En metod som även minskar de stora koldioxidutsläppen med 30 procent jämfört med den traditionella metoden, sintring. En annan bidragande och energislukande faktor är transporterna. LKAB använder världens starkaste lok, IORE-loken, för sina malmtransporter. Den inbyggda energiåtervinningen gör att rörelseenergi omvandlas till elkraft när tågen motorbromsar. Rekordet är en malmtransport från Narvik där återmatningen av energi gav 6 200 kilowattimmar av de 8 400 som förbrukades. När man väl tagit upp grundämnena från 1 000 meters djup är metallerna ur ett långt perspektiv sett betydligt mer resurseffektiva än andra råvarumaterial för industriell tillverkning. Metallerna som framställs ur malmerna är grundämnen och därför precis lika bra nästa gång de återanvänds, med den skillnaden att

det går åt mindre energi. I Sverige går malmkropparna längre och längre ner under marken. Fyndigheterna närmast ytan har utvunnits men de längre ner har fortfarande stort värde varför man fortsätter att leta sig ner i underjorden. – Livsstilen vi för idag kräver metaller. Alla vill ha mobiltelefoner men ingen vill ha gruvor, konstaterar Jenny Grenberg på Luleå Tekniska Universitet som forskar inom energieffektivisering inne i gruvor. – Men vi vill också leva i ett hållbart samhälle där vi varsamt hushåller med jordens resurser. Den största utmaningen är ventilationen, en jättestor förbrukare av energi. Ju längre ner man kommer desto dyrare blir det då det krävs mer energi per ton. – I framtiden kan infrastrukturen inne i gruvan bli mer effektiv genom att logistiken optimeras, säger Jenny Greberg. Hon talar om målsättningen att minska energiförbrukningen genom

att minimera exempelvis dieseltruckarnas transporter inne i gruvan. Flera forskningsprojekt i nära samarbete med LKAB och Boliden genomförs där man försöker dimensionera maskiner, effektivisera transporter och i slutänden minska branschens Jenny Greberg berättar vidare om forskningsinitiativ som tagits inom EU för en studie av värdekedjan över råmaterialen väg upp ur marken, till produktion och återanvändning. Ett samarbete mellan 116 aktörer och 22 medlemsländer där syftet är att vända råmaterial in i ett effektivt utbyte.

Smart Fakta Sintring av hematitfines görs för att få användbart råmaterial till stålverkens masugnar. Genom Green Pellets-metoden oxiderar magnetiten istället kemiskt till hematit.

SPIRIT OF NATURAL RESOURCES

The Mining Investment Opportunity !!!"#$%&'(")$


srk consulting

Autumn Workshops

Applied Structural Geology in Exploration and Mining: A Practical Workshop

Luleå – Umeå och ut i Europa

- Norrbotniabanan ger halverad restid och högre godskapacitet mellan städerna vilket ökar Sveriges konkurrenskraft ut i Europa.

24-25 September 2015, Skellefteå

Implicit Modelling: A Practical Workshop 5-9 October 2015, Skellefteå

Open Pit Mine Planning: Technical Services Workshop 20-21 October 2015, Skellefteå

Bygget av Norrbotniabanan ger:

- Stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv - Bättre råvaruförsörjning i Sverige och till Europa - Möjligheten att nå ett av tre universitet under 45 minuter - Möjlighet för näringslivet att klara kompetensförsörjningen - Ökad valfrihet för boende och arbete

http://www.srk.se.com/en/our-services/se-workshops

norrbotniabanan.se

Vi hjälper ditt företag att få EU-stöd och annan offentlig finansiering Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av bidrag och annan offentlig finansiering. Flera myndigheter beviljar bidrag och lån med upp till 75% av kostnaden för miljö- och energiinvesteringar samt innovativa miljö- och energiprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig finansiering. Vi har sedan 1997 varit rådgivare till fler än 1000 företag och organisationer och genererat över 1 miljard kronor till olika affärsprojekt. Mer information hittar du på www.giasweden.com Vi vägleder ditt företag genom hela finansieringsprocessen och skräddarsyr lösningar utifrån era specifika önskemål och behov. Kontakta oss för mer information om hur era projekt och investeringar kan finansieras. GIA Sweden AB, Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm, Telefon 08-440 93 31


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

22 Utmaning Miljö

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Magnus Nilsson

Vattnet blir rent med hjälp av bakterier Både när gruvan är i full drift och när den är tömd eller stängd, råvarorna uppe, levererade och klara, finns det föroreningar som måste tas om hand. Resterna om man så vill, sprids långt och länge med vind och vatten.

komposition som projekteras både för och efter stora gruvprojekt dras igång för vår miljös skull. – Oftast är det ju så att man måste spränga för att få loss mineraler inne i berget och sprängmedlen har kväve som en stor beståndsdel. När detta kväve kommer i vattnet och kommer ut i sjöar och älvar kan detta vara skadligt för fiskar och växtlighet.

TEXT CAROLINE FORD

Gruvor är avfallsintensiva och mängden gruvavfall som produceras i Sverige årligen är mycket större än alla andra avfallstyper sammanlagt. Enligt Naturvårdsverket producerades det totalt 117,6 miljoner ton avfall år 2010. Av dessa klassades 115,1 miljoner ton som icke-farligt avfall och den största delen av den avfallsströmmen utgjordes av 89 miljoner ton gruvavfall. När gruvavfall

– "Allt är inte guld som glimmar", det kan man se på de högar som läggs utanför gruvorna, säger Magnus Nilsson, Key Account Manager Mining and Minerals på Veolia VA-Ingenjörerna – det företag som erbjuder lösningar för rening av vatten som lämnar gruvorna. Reningsverk av olika storlek och

Egentligen är det väldigt lite föroreningar per liter vatten det handlar om. Magnus Nilsson

med innehåll av järnsulfider får ligga oskyddat och påverkas av väder och vind så kommer det att vittra genom en oxidationsprocess. Vittringen leder till att ett surt och ofta metallrikt lakvatten, så kallat Acid Mine Drainage (AMD), frigörs till den omgivande miljön. Allt enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Redan vid prospektering och anläggning av nya gruvfyndigheter åläggs gruvbolagen att såväl förebygga som lösa nuvarande och framtida utsläpp.

Är det här Veolia kommer in i bilden? – Ja, vi har de reningsprocesser som krävs för att rena vattnet som lämnar gruvan. Miljödomstolen sätter gränserna och det efter EU-direktiv. Egentligen är det väldigt lite föroreningar per liter vatten det handlar om och att rena från en låg nivå till en ännu lägre är svårt. Vilka metoder använder ni vid era reningsverk? – Vi använder bland annat en teknik som tar hjälp av bakterier för att reducera innehållet av kväve i vattnet,

förklarar Magnus Nilsson. På Veolia använder man bland annat metoden MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Små biofilmbärare av polyethylenplast vars bärarmaterial fungerar som bäddar för bakterier. Vanligtvis placerade i stora bassänger vars kvävereningsanläggningar har så högt resultat som reducering av kvävet i gruvvattnet till 95 procent. Så rent som det kan bli.

Smart Fakta När det gäller det sura och metallrika lakvattnet från AMD krävs det andra reningstekniker än biologiska, vanligtvis väljer man istället en fysisk-kemisk reningsteknik.


Er partner för utbildning i bergteknik BergUtbildarna AB är landets enda kompletta utbildare i praktisk bergteknik. Med över 30 års erfarenhet av bergteknisk utbildning har vi unika möjligheter att designa utbildningar för såväl anläggnings- som gruvindustrin såsom: -

Hallandsåsen (Kraftbyggarna, Skanska) - Tunnelbyggnad för Dennispaketet genomförd i Dannemora 1994-2003 - Blockstensbrytning genomförd i Dala Järna - Botniabanan och Ådalsbanorna såväl ovan som under jord BergUtbildarna AB har under åren även genomfört sprängtekniska utbildningar för LKAB Kiruna, Boliden Kristineberg, Boliden Aitik och Northland Resources i Pajala.

Från hösten 2015 genomför BergUtbildarna AB, för tredje året, en utbildning av kvalificerade bergarbetare som ingår i Yrkeshögskolan. Utbildningen är unik på det sättet att förutom LIA (lärande i arbetslivet) utbildning, innehåller den 12 veckors rent praktisk utbildning för att göra deltagarna rätt förberedda för LIAutbildningen ute på arbetsplatserna. Sedan november 2014 ingår BergUtbildarna AB i Forcitkoncernen vilket ytterligare breddar den unika kompetens som gör att vi kan erbjuda gruvindustrin alla typer av bergarbetarutbildningar, täckande allt från teoretisk och praktisk bergteknik till arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

PE-rör, lösningen för alla behov när det gäller transport av media Extena levererar rörsystem som löser dina behov, oavsett om det gäller PE-tryckrör för pump- eller sandledningar, transport av slurry, kabelskyddsrör eller frostskyddade rörsystem ovan jord. Vårt långa samarbete med gruvindustrin har gett oss kompetensen att hitta lösningar som fungerar, ett exempel på det är våra fodringsrör/sprängrör. Vi har även stora möjligheter att skapa kundunika lösningar som passar just din verksamhet. Testa oss gärna! Vi på Extena är stolta att idag kunna titulera oss specialister på extrudering av rör i termoplaster och ett av de ledande företagen i Norden inom bl.a. PE-tryckrör, Kabelskyddrör, Specialrör i PE och PP samt Pre-isolerade rör. Viktiga framgångsfaktorer är vår långa erfarenhet och vår strävan att alltid vara så tillgängliga och nära våra kunder som möjligt. Idag förfogar vi över avancerad tillverknings- och utvecklingsteknik med åtta produktionslinjer som arbetar i tre skift. Vi är i dagsläget 25-talet medarbetare med lång och gedigen yrkeserfarenhet. Vår företagshistoria sträcker sig ända tillbaks till 1970-talet. 1996 flyttade vi in i de lokaler där vi fortfarande verkar, belägna strax utanför Norsjö centrum i Västerbotten. www.extena.se

www.bergutbildarna.se berg@bergutbildarna.se

www.normet.com

FOR TOUGH JOBS UNDERGROUND

Normet Scandinavia AB

Svetsarevägen 2, 771 42 Ludvika, Sverige T. +46 240 59 18 00

Normet Norway AS

Silovegen 20, 2100 Skarnes, Norway T. +47 476 66 476


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

24 Möjligheter IT

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Mikael Nyström

Ökad situationsmedvetenhet frigör nya möjligheter Introduktionen av ett nytt positionsbaserat beslutsstödstödsystem utgjorde på många sätt en milstolpe när det lanserades i gruvindustrin för ett par år sedan. Genom att i realtid kunna positionera personal, maskiner och utrustning i gruvan kan gruvföretagen bland annat stärka sitt säkerhetsarbete och effektivisera verksamheten. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Positioneringssystem som visualiserar personal, utrustning och fordon i en tydlig 3D-vy i realtid fyller en enormt viktig funktion ur

ett säkerhetsperspektiv. Om en brand eller en annan olyckshändelse inträffar spar man värdefull tid genom att snabbt kunna lokalisera var personal befinner sig, vilka som kan behöva hjälp och vilka som redan satt sig i säkerhet. Med enbart traditionell radiokommunikation tar evakueringen betydligt längre tid och man saknar möjligheten att ge ett tydligt stöd för personal och räddningsmanskap, säger Mikael Nyström, vd på Mobilaris. Visualisering i realtid gör gruvföretagen bättre rustade för oförutsedda händelser som påverkar dagens planerade arbeten. Det förekommer att sprängcykler och andra rutiner störs eller försenas av oförutsedda händelser som fram till idag varit svåra att parera för. Med realtidsinformation man snabbt identifiera dels vad som hänt, men också vilka medarbetare

Ett system för geografisk IT i gruvmiljö gör det möjligt att hitta personal, utrustning och fordon i realtid lika lätt som du gör en vanlig Google-sökning. Mikael Nyström

och fordon som befinner sig i närheten, vilket förkortar reaktionstiden och förhoppningsvis även den tid det tar att åtgärda driftstörningen.

Ökar säkerheten & spar energi Positionsbaserade beslutsstödsystem för ökad säkerhet och produktivitet i underjordsgruvor kan även bidra till att spara stora mängder energi. När gruvpersonalen är planerade

att arbeta i en viss del av gruvan sätts ofta ventilationen igång ett par timmar innan personalen anländer. Med ett positioneringssystem kan istället ventilationssystemet aktiveras eller deaktiveras automatiskt när personalen anländer eller lämnar den specifika delen av gruvan. – Elektriker och andra typer av underhållspersonal har stor nytta av ett positioneringssystem eftersom

det hjälper dem att dels hitta fram till den plats i gruvan där installationer eller reparationer behöver genomföras och de kan också markera på en digital karta exakt var åtgärderna genomförts. Det gör att andra elektriker och tekniker lätt kan hitta rätt plats nästa gång det är dags att genomföra ett arbete i gruvan och få köranvisningar om de exempelvis behöver hitta specifik utrustning i gruvan, säger Mikael Nyström. Han menar att gruvföretagen har mycket kvar att upptäcka vad gäller positioneringssystemens möjligheter. Det grafiska gränssnittet är lätt att lära sig och kan användas i driftcentralen eller lika gärna nere i gruvan på en tablet-dator, det gör att all personal i en gruva kan använda den här typen av tjänster, för navigation eller driftledning.

300 miljoner till materialteknik Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor per år.

nya processer för tillverkning av keramer, metaller, polymerer och hybridmaterial. Resurshushållning och återvinningsbarhet är viktiga inslag.

Just nu utlyser vi 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process. Teknikerna kan vara additiv tillverkning (3D-printing), våtkemisk syntes, sintring, gjutning, vakuumförångning eller helt

SSF har också två andra utlysningar öppna; Industridoktorand och Strategisk mobilitet för ökad rörlighet mellan akademi och industri/näringsliv.

Läs mer på SSF:s hemsida www.stratresearch.se

www.stratresearch.se


tieto.se/gruvnaring

Vägen till den smarta gruvan Oavbruten gruvdrift med fjärrstyrd produktion och övervakning i realtid. Inga personskador och minskad resursförbrukning. Genom smart användning av IT hjälper vi dig att ta steget in i en automatiserad framtid. Läs mer på tieto.se/gruvnaring

Changing perspectives


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

26 Fördjupning Maskin

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Gruvbolag söker djupare samarbete med ett minskande antal leverantörer.

Fler anlitar extern teknisk expertis För närvarande råder det brist på tekniska specialister inom den svenska gruvbranschen. Gruvingenjörer, geologer och bergmekaniker är exempel på yrkesroller där efterfrågan överskrider tillgången. Internationellt sett har många gruvbolag en lång historik av att komplettera den egna bemanningen med konsulter, medan svenska gruvbolag i större utsträckning anställt egna medarbetare. På senare år har dock allt fler svenska gruvbolag upptäckt fördelarna med att komplettera den egna kompetensbasen med specialistkonsulter. – Eftersom gruvbranschen varit i en svacka under har många gruvbolag varit försiktiga med att initiera nya projekt. Nu märker vi dock att allt fler projekt kommer igång. Dessa projekt kräver expertkompetens och då är det en fördel för många gruvbolag att anlita konsulter eftersom det snabbt ger dem tillgång till kvalificerad expertis. Konsultbolagen fyller här en viktig funktion i arbetet med att överlappa glappet mellan gruvbranschens nyutexaminerade och seniora tekniska specialister, säger Johan Bradley, nordisk chef på konsultbolaget SRK Consulting. Han rekommenderar gruvbolagen att anlita en extern konsult innan de trycker på startknappen. En extern konsult kan betrakta projektet utifrån ett annat perspektiv än företagets egna medarbetare, och kan därmed som oberoende genomföra den Due Diligence som oftast krävs av styrelsen och finansiärerna.

Tillgänglighet och kostnad viktigast Konkurrensen hårdnar för leverantörerna till gruvindustrin. Vinnarna blir de som samarbetar nära sina kunder och aktivt hjälper dem att blir lite bättre än sina branschkollegor. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN FOTO BELAZ

Om det är något som karaktäriserar gruvindustrin så är det stora investeringar som ska räknas hem på ett fåtal år. Det handlar alltid om stora volymer material som ska processas så effektivt som möjligt. Varje liten förbättring kan i slutändan innebära stor utväxling i kronor. Den maskinella utrustningen är förstås en central del i detta. Kontinuerlig drift är a och o och varje stopp blir snabbt mycket kostsamt i form av tappad försäljning. Underhållskontrakt innehåller därför ofta ekonomiska incitament

om utrusningens tillgänglighet givet att ett överenskommer underhållsschema följs. Når man upp till ett visst antal garanterade drifttimmar och kanske överträffar detta så blir det ekonomiskt gynnsamt för leverantören – och självklart även för kunden som har en störningsfri produktion. Blir drifttimmarna för få svider det i leverantörens plånbok. En tydlig trend är att gruvbolag söker djupare samarbete med ett minskande antal leverantörer. Anledningen är att gruvföretag befinner sig i en bransch som karaktäriseras av stor transparens. De flesta priser sätts på en råvarubörs och företagens produktionskostnader per producerat ton är enkla att räkna ut. Här gäller det att vässa varje del av verksamheten. Till skillnad från många andra branscher kan gruvbolag inte vältra över ökade kostnader på sina kunder. Enda möjligheten att bibehålla långsiktig lönsamhet och skapa motståndskraft mot råvaruprisfall är att hålla nere kostnaden.

Man skär i kostnader eller ökar produktiviteten – helst både och. Och det är här det tätare och mer integrerade samarbetet mellan gruvbolag och maskinleverantörer kommer in. Men samtidigt vill man öka konkurrensen vid upphandlingen. Traditionella leverantörer till gruvindustrin har börjat känna av konkurrens från kinesiska och östeuropeiska leverantörer som börjar närma sig kvalitetsmässigt. Men gruvbolagen nöjer sig inte med bara med tillförlitlig produktion och socialt ansvarstagande. Utöver teknisk excellens vill de även att leverantörerna själva visar att de är drivande när det gäller kostnadstänk. Man vill ha ett bra förhållande och balans mellan investeringskostnad och total kostnad över maskininvesteringens ekonomiska livslängd. Som leverantör är det därför viktigt att aktivt hjälpa sina kunder att hela tiden vara lite bättre än konkurrenterna. Här har välkända etablerade svenska bolag en stark ställning inte minst

genom att det sedan länge varit vanligt att prototyper testats ute hos kund. Leverantörerna vittnar om att inte minst svenska kunder är oerhört krävande, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära något negativt. Det gör deras produkter attraktiva på andra marknader. De hårda leverantörskraven kan sannolikt förklaras med att svenska gruvor – förutom ett unikt hårt berg även – har en mycket långt dragen automatiseringsgrad. Produktionen är strömlinjeformad och därför är som tidigare nämnts tillgänglighet centralt.

Smart Fakta Val av produktionsutrustning påverkar i hög grad verksamhetens resultat. Detta genom investeringskostnader och underhåll och produktivitet genom prestanda och tillgänglighet.

ANNONS

www.mobilaris.se

POSITIONSBASERAT BESLUTSSTÖD I GRUVOR GER ÖKAD SÄKERHET OCH HÖGRE PRODUKTION Mobilaris har under 15 år utvecklat avancerade plattformslösningar och beslutsstöd baserat på positionering i mobilnät till kunder över hela världen. Under de 3 sista åren har den erfarenheten använts för att ta fram lösningar som skapar helt nya möjligheter att höja säkerheten i gruvor, samt effektivisera verksamheten för ökad produktion med samma mängd resurser. – Våra kunder säger att detta kommer att drastiskt förändra det sätt man bedriver verksamheten idag till det bättre, säger Mikael Nyström, VD för Mobilaris.

samma sak för gruvor, fortsätter Mikael. – Vi har idag en produkt med funktioner som öppnar fler möjligheter än introduktionen av radar och flygledningssystem gjorde för flygets säkerhet och effektivisering under 40- och 50-talet. Grunden till det ligger i den kompetens vi tagit med oss in från våra telekomlösningar, inom beslutsstöd och visualisering. Systemet tillför också möjligheten för gruvor att behålla befintliga investeringar i teknik för kommunikation, driftledning och planering, tillägger han.

Från att underjordsgruvor hittills varit ”ett svart hål i marken” och svåra att monitorera, har tillkomsten och användningen av ny teknik i infrastruktur (data/telekom) samt avancerade beslutstödssystem möjliggjort att säkerheten nu kan ökas avsevärt samtidigt med effektiviteten i verksamheten. – På samma sätt som internet ändrade vårt samhälle i många avseenden gör nu Mobilaris Mining Intelligence

HÖGRE SÄKERHET OCH PRODUKTIVITET Många gruvor har fortfarande stora utmaningar när det gäller att höja säkerheten ytterligare och samtidigt få ut högre produktivitet. Lösningen för ytterligare framsteg ligger inom process IT-området där kommunikations- och positioneringsteknik definitivt är grundpelare för att lyckas. – Vår produkt ger både en visuell överblick och känsla

av vad som händer i gruvan med fordon, utrustning och personal i realtid genom ett modernt webbaserat 3-D gränssnitt, som kan användas i driftcentraler eller ute i gruvmiljön via tablets, smarta telefoner eller fordonsdatorer. Enkla effektiva sökfunktioner gör att man snabbt hittar den resurs man behöver oavsett om det är en borrigg, en elektriker eller en pump. Det här är ett system som är till för alla, mekaniker, förare, driftledning, räddningspersonal. De system vi nu rullat ut hos Boliden och LKAB tar funktion för funktion i drift i den takt som gör man hinner påverka processer och arbetssätt, säger Mikael Nyström. Mobilaris har jobbat nära Boliden och LKAB under utvecklandet av den här produkten och kunnat testa funktioner i en verklig miljö med direkt feedback från de tänkta användarna vilket har lett till en produkt som har de grundfunktioner behövs för att integrera alla typer av system som vinner på att få ett positionsbaserat beslutsstöd.


Off-road 105–565 kW — Power Generation 85–782 kVA

KEEP IT SIMPLE!

Today, machine uptime is decisive for construction companies’ profitability. You depend on crushers, concrete pumps, air compressors and other equipment to just keep on going. That’s why Volvo Penta engines are reliable and safe – and a perfect match, whatever your specific application may be. With the easy-to-install SCR technology, you can meet the new, stringent Stage IV / Tier 4 Final emission regulations.


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

28 Inspiration

Per Tengborg FORSKNINGSDIREKTÖR OCH VD, STIFTELSEN BERGTEKNISK FORSKNING

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Vad är det övergripande syſtet med er forskning? – Att möjliggöra byggnationen av bättre och mer ändamålsenliga bergsanläggningar. Vi bedriver forskning i nära samverkan med akademin inom nio områden, däribland bergförstärkning och dimensionering, beständighet och funktion hos nya/gamla material samt tunneldrivning. Den forskning vi bedriver fokuserar dels på gruvindustrin och dels på byggnationen av tunnlar och bergrum.

Vilka projekt bedriver ni just nu? – Av de 40-tal forskningsprojekt som rullar kan jag nämna ett par. Vid LTU bedrivs ett projekt som syftar till att göra bättre bedömningar av bergets stabilitet och därigenom förebygga utfall av lösa bergblock. På KTH bedrivs forskning kring friktion mellan bergblock som är avgörande för bergets stabilitet. Swerea Kimab forskar kring den reella belastningen på stålbultar i berget med ultraljudsteknik. I dagsläget görs dessa belastningsberäkningar ofta utifrån ett uppskattat värde då

man garderar sig genom att använda både hängslen och livrem.

Ni bedriver även forskning kring sprutbetong i gruvmiljö? – Ja, ett av våra forskningsprojekt analyserar samverkan mellan sprutbetong och berg. Sprutbetong används för att ”binda ihop” berget. Vid avdelningen för betongbyggnad vid KTH har vi två forskningsprojekt om dels samverkan mellan sprutbetongen och berget och dels kartläggning av sprängvibrationers inverkan på sprutbetongens hållfasthet.

Svensk gruvnäring i siffror Den svenska malmproduktionen kartläggs varje år av Sveriges geologiska undersökning (SGU). De senaste uppgifterna från 2013, som offentliggjordes under 2014, visar att malmproduktionen på svensk mark slog rekord för fjärde året i rad, med nästan 80 miljoner ton. Annat var det i slutet av 1910-talet, då Sveriges nära 500 gruvor producerade knappt åtta miljoner ton malm. För 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor, som tillsam-

mans stod för 20 miljoner ton. De 80 miljoner ton som producerades 2013 bröts i 16 gruvor och bestod av 38 miljoner ton järnmalm och 42 miljoner ton icke järnmalm. Dessa gruvor upptog en yta av totalt 158 kvadratkilometer. Den svenska gruvindustrins omsättning under 2013 var 33,2 miljarder kronor, vilket var en minskning med elva procent från föregående år. Även vinsterna minskade under denna period, från 31 till 16 procent

av den totala omsättningen. Om man sedan tittar på sysselsättningen så har antalet sysselsatta inom den svenska gruvnäringen minskat sedan 1960-talet, från en toppnotering på runt 16 000 personer till 4 000 i början av 2000-talet. Men man kan nu se en trend att antalet sysselsatta vänder uppåt igen. 2013 fanns det 14 arbetsställen för gruvbranschen som direkt sysselsatte 6 000 personer, exklusive underentreprenörer. Av dessa var 15 procent kvinnor.

Sveriges gruvproduktion 2013 Relation till EU:s totala produktion inom parentes. Guld – 6,5 ton (24 procent) Silver – 341 ton (17 procent) Koppar – 83 000 ton (10 procent) Zink – 176 000 ton (23 procent) Bly – 60 000 ton (39 procent) Järn – 27,3 miljoner ton (91 procent) Källa: sgu.se

Rätt dämpningssystem förlänger gruvbelysningens livslängd Dämpningssystem för arbetsbelysning fyller flera viktiga funktioner. Med ett kraftfullt dämpningssystem som dimensionerats utifrån mängden vibrationer och stötar i gruvan förlängs lampornas livslängd i takt med att slitaget och underhållsbehovet minskar. – Vi har, efter mycket utvecklings- och testarbete, utvecklat ett optimerat dämpningssystem med perfekt synkroniserade vinklar. Vibrationerna och stötarna fångas upp av fyra dämpare så att kraften aldrig slår med full kraft i en rak linje utan fördelas jämt i systemet. Det innebär att arbetsbelysningen tål tyngre belastning, kan utsättas för ett bredare vibrationsregister och håller längre. Samtidigt blir slitaget på gruvfordonet som arbetslampan monterats på mindre och man har möjlighet att montera tyngre och kraftigare belysningar, säger Michael Östman, marknadsföringschef på Nordic Lights. Hans tips till gruvbolag som vill maximera nyttan av sin belysningsinvestering är att notera hur kraftfull belysning man behöver, kontrollera om lampan är utrustad med ett inbyggt dämpningssystem samt ifall dämpningen är anpassad utifrån den miljö den ska användas i.

Hjälp oss att håll Hjälp oss att hålla Sverige rent Sverige rent Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar mot på vårt 90-konto, PlusGiro 90 02 81-7

Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet. Helt i onödan. otrygghet. Helt i onödan. Hjälp oss i kampen mot Hjälp oss i kampen nedskräpningen genom att lämna ett bidrag på vårt nedskräpningen genom att lämna ett bidrag 90-konto, PlusGiro 90 02 81-7 Mer om oss och vårt arbete hittar du på www.hsr.se

Mer om oss och vårt arbete hittar du på www.hsr.se


Världsledande och naturlig samarbetspartner

VI HAR  ÖVER  25  ÅRS  ERFARENHET     AV  BULKHANTERING

Vi levererar  alla  typer  av  transportörer     för  bulkgodshantering  som  t.ex.: •  Skruvtransportörer •  Bandtransportörer •  Skraptransportörer •  Cellmatare •  Spjäll NOXOR  AB,  Box  279,  701  45  ÖREBRO •  Askkrossar Tel:  019-­21  90  60  Fax:  019-­10  42  17 •  Pneumatisksändare     www.noxor.se  info@noxor.se •  Silos  mm.

LTU BUSINESS AB

Kompetensutveckling för gruvindustrin Vi har 30 års erfarenhet av att arbeta med gruvföretag från hela världen. Våra utbildningsprogram utvecklas tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet, ett av Europas ledande gruvuniversitet.

Vi erbjuder kompetensutveckling längs hela värdekedjan: • Prospektering • Bergteknik • Geoteknik • Mineralteknik • Metallurgi • Mineral ekonomi • Underhållsteknik • Energiteknik • Miljöteknik • Arbetsmiljö

Läs mer om våra utbildningar och program på ltubusiness.se

WATER TECHNOLOGIES

VA-Ingenjörerna, en del av Veolia Water Technologies. Samma Företag – Fler Teknologier. Med gruvprojekt och referenser runt om i världen och mer än 150 års erfarenhet av hantering och rening av gruvvatten, havsvatten, processvatten, avloppsvatten samt dricksvattenproduktion har vi kompetensen att samarbeta med ert företag för att möta de ökande kraven. www.vaing.se www.veoliawatertechnologies.se Tel. 046-18 21 50, info@vaing.se


ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

30 Krönika Lennart Gustavsson

Ska man gruva sig eller? Frågan om vi idag ser en gruvboom eller gruvbom är högst aktuell. Jag ska först erkänna att jag inte har kommit på den rätt slagkraftiga frågeställningen själv. Men visst är det så att från att medialt ha varit en näring präglad av eufori där inga mörka moln syntes till en krisbransch där färgerna enbart är olika nyanser av grått är tiden kort. TEXT LENNART GUSTAVSSON, ORDFÖRANDE GEORANGE

För mig är det viktigt att försöka nyansera debatten oavsett åt vilket håll den går. Jag gör det utifrån några väl grundande utgångspunkter: • Världen kommer att behöva ett nytillskott av metaller. Vi ska naturligtvis bejaka och driva på en utveckling där återvinning är en självklar del av samhället men nytillskott behövs. • Vår del av världen har förutsättningar att på ett smart sätt ta tillvara naturtillgångar. • Branschen måste vara långsiktig och lämpar sig väldigt dåligt för kortsiktig kvartalskapitalism. • Förutsättningen att utveckla flera globalt ledande produkter inom teknik är goda samtidigt som områden som miljöteknik och tjänsteproduktion kan utvecklas betydligt mer. • Utmaningarna att hantera motstående intressen vad gäller

ANNONS

FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

I debatten behövs en stor förmåga att sätta sig in i olika aktörers verklighet, och ett stort mått av ödmjukhet.

markanvändning ökar men borde egentligen kunna var framgångsfaktorer där det visas på hur man i demokratiska processer hittar lösningar. • Det finns en hög kompetens på de flesta nivåer som vi ständigt måste utveckla. Inte minst gäller det att utveckla våra modeller präglade av ansvar och förtroende. • Ska vi bygga hållbara samhällen utifrån nyttjandet av naturtillgångar är jämställdhetsfrågorna helt avgörande.

Läs krönikan i mobilen! FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE

Min bedömning är att debatten om hur vi nyttjar våra naturtillgångar måste utvecklas. Känslor ska, och kommer alltid att finnas med i de framtida diskussionerna men vi måste också förmå oss att ta in olika former av fakta. I den debatten behövs en stor förmåga att sätta sig in i olika aktörers verklighet, och ett stort mått av ödmjukhet. För att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs att vi kan diskutera miljömässig, ekonomisk och social utveckling samtidigt. Som ordförande i Georange är jag både glad och stolt över att vi tillsammans med andra aktörer kan erbjuda mötesplatser där möjligheter till konstruktiva möten ges. En av gruvnäringens stora utmaningar är att kunna synliggöra dels det moderna samhällets behov av metalller, dels att visa på den världsledande kunskaps- och tjänsteindustri som på ett eller annat sätt tillhör branschen. Vi behöver fler mötesplatser där olika intressen möts. Dialogen och förmågan att prata med varandra och inte om varandra är en avgörande faktor för framgång. ■

Vi vill ha dig.

www.euromineexpo.com

Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Euro Mine Expo INTERNATIONAL TRADE FAIR & CONFERENCE SKELLEFTEÅ, SWEDEN JUNE 14-16, 2016


Hitta marknadens bästa pris på fakturaköp

08-121 316 00 fakturum.se

Jämför kostnadsfritt på Sveriges digitala marknadsplats för factoring.

jämför på fakturum.se

DROP A BOULDER ON HARDOX AND WATCH IT BOUNCE BACK It’s impressive to see how the metal absorbs the energy with an almost rubbery feeling and returns to its original shape. The high yield strength allows Hardox to with stand heavy impact loads without any permanent deformation. The combination of hardness and toughness allows for new innovative ways of designing steel structures and components. Thinner plates and self-supporting structures will lower overall weight and increase payloads.

www.hardox.com

Read more at hardox.com

Fokus Gruvindustrin  
Fokus Gruvindustrin  
Advertisement