Page 1

LÄRARHANDLEDNING

Anette Althén

Mal_1 Lhl omslag.indd 1

2012-12-20 11.10


Mal LH Inledning.indd 1

2013-08-23 15:39


Förord Mål 1 är ett nybörjarmaterial i svenska med stor flexibilitet där tonvikten ligger på sådant som eleverna behöver kunna för att klara sig i vardagen. Mål 1 Lärobok är en allt-i-ett-bok med texter, grammatikförklaringar och övningar. I läroboken finns hänvisningar till en separat övningsbok. Inspelningar av lärobokens texter och hörövningar finns på en cd med mp3-filer som följer med läroboken och på två ljud-cd här i lärarhandledningen. Som komplement till övningarna i läroboken och övningsboken finns webbövningar. Mål 1 följs av Mål 2 med samma elev- och lärarkomponenter. Kursplanen för utbildning i svenska för invandrare innehåller tre alternativa studievägar för elever med olika studievana och studiemål: sfi 1 (kurs A+B), sfi 2 (B+C) respektive sfi 3 (C+D). Mål 1 och 2 är i första hand tänkta för elever som läser sfi 2, men med hjälp av övningsböcker och extraövningar ur lärarhandledningen kan kursen göras långsammare och bredare eller snabbare och djupare. Här i lärarhandledningen finns förslag på hur du kan utnyttja allt som bjuds. Lärarhandledningen till Mål 1 växte fram i mitt arbete med elever på IVIK på Berzeliusskolan i Linköping och på Språkintroduktion (SI) på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Tack alla elever och alla kollegor som prövade ut material och som hjälpte mig att förbättra det som inte fungerade så bra. Anette Althén

3

Mal LH Inledning.indd 3

2013-08-30 09:02


Innehåll Inledning Komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Läroboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Övningsboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Målgrammatiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Webbövningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lärarhandledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Så här kan du arbeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Läroboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Övningsboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fraser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Planering, utvärdering och eget ansvar . . . . . . . 20 Planeringsblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Utvärdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prov och bedömning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Hörförståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Läsförståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Muntlig interaktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Muntlig produktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skriftlig färdighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Försättsblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Facit till kapitelproven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kapitelkommentarer Kapitel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 49 56 63 70 77 84 92 99 104

Efter Mål 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kopieringsunderlag Förteckning över innehållet på cd 4. . . . . . . . . . 111 Innehåll på cd 4 (pdf-filer för utskrift) Kopieringsunderlag (210 sidor) Kapitelprov (48 sidor) Övrigt material (91 sidor) 4

Mal LH Inledning.indd 4

2013-08-23 16:06


Komponenterna Mål 1 är utformad för att passa inlärare med olika förutsättningar och studiebakgrund, både ungdomar och vuxna. Alla förslag här i lärarhandledningen och alla uppgifter i övningsboken och på kopieringsunderlagen passar inte för alla elever och i alla undervisningsgrupper. En del uppgifter kräver mera livserfarenhet än en 15-åring normalt har, andra – t.ex. spel av olika slag – kan uppfattas som barnsliga och oseriösa av en del vuxna. Det är bara du, i samråd med dina elever, som kan avgöra vad ni ska välja att arbeta med.

Läroboken I Mål 1 Lärobok får vi bland annat stifta bekantskap med ett antal personer som bor i samma hyreshus. Det är medlemmarna i familjen Åberg som är huvudpersoner, och vi följer dem och deras grannar på Granvägen 4 i det dagliga livet i många av texterna. I varje kapitel står ett eller två teman i fokus. Eleverna arbetar med ord och fraser inom dessa teman för att vara väl rustade att samtala kring texter och bildteman. Innehåll På s. 4–5 i läroboken ligger en översikt över texttyper, ämnesområden, grammatik osv. som tas upp i de tio kapitlen. En detaljerad innehållsförteckning finns på s. 256 (förteckningen över allt intalat material). Texter Mål 1 Lärobok innehåller olika texttyper som eleverna möter i sin vardag. Här finns berättande och beskrivande texter, dialoger, faktatexter, tidningsartiklar, mejl, sms, blogg, kvitton, reklamannonser, tidtabeller, diagram m.m. Inläsningar av samtliga texter finns på cd:n som följer med läroboken. Spårnumret anges vid texten. Till texterna finns läsförståelseövningar och diskussionsfrågor. Dialoger Dialogerna utspelar sig i vardagliga situationer och är tänkta att fungera som mönster för egna samtal. Varje dialog följs av en eller flera övningar. Bland dem finns oftast en hörförståelseövning (anges med symbolen ) med liknande innehåll. I övningsboken finns fler övningar till dialogerna. Ett viktigt syfte med dialogerna är att introducera vardagsfraser. Sådana fraser förekommer också i stor utsträckning även i andra texter. I kommentarerna till varje enskilt kapitel här i lärarhandledningen finns en lista med kapitlets fraser. Samma fraser finns också på kopieringsunderlag med plats att skriva översättning till det egna språket. En alfabetisk lista med samtliga fraser i Mål 1 finns bland kopieringsunderlagen under rubriken Övrigt material. 5

Mal LH Inledning.indd 5

2013-08-23 15:39


På s. 248 i läroboken kan eleverna efter kursens slut kontrollera att de behärskar några av de vanligaste fraserna. Ord och ordlistor Till varje text i läroboken finns en ruta med rubriken Nya ord. Tanken är att eleverna skriver ord de inte kan i en egen skrivbok. När ni har kommit en bit in i boken och någon elev har glömt betydelsen av ett ord kan du hjälpa eleven att hitta i sin skrivbok genom att tala om var i boken ordet introducerades – det framgår av den alfabetiska ordlistan som finns under Övrigt material bland kopieringsunderlagen. Ordlistan kan du också kopiera och dela ut till eleverna. Alla ord under Nya ord har uttalsmarkeringar. Understrukna bokstäver markerar lång vokal eller lång konsonant i betonad stavelse (se s. 6 i läroboken). I ordlistan ger vi verb i infinitiv inom parentes för att hjälpa eleverna att hitta rätt i sina ordböcker. Ordförråd och grammatik i lärobokens texter ingår i en strikt progression. I övningsinstruktionerna används dock ord och strukturer utanför den strikta progressionen. I varje kapitel finns sidor där ord inom ett ämne eller tema presenteras och övas. Både dessa och de nya orden i texterna kan eleverna öva vidare på i övningsboken – längst ner på sidan finns sidhänvisning till övningar i övningsboken. Grammatik I varje kapitel presenteras och övas ett eller ett par grammatiska moment. Texterna innehåller exempel på det moment som presenteras. Efter texterna finns rosa grammatikrutor med paragrafhänvisning till Målgrammatiken. I Mål 1 ligger tonvikten på ordföljd och verb: Ordföljd Kapitel 1: Påståendesatser (subjekt – verb – objekt). Kapitel 2: Nekade satser (subjekt – verb – inte – objekt). Kapitel 3: Frågesatser (verb – subjekt – objekt). Kapitel 4: Frågesatser som inleds med frågeord (frågeord – verb – subjekt – objekt). Kapitel 5: Satser med spetsställd plats och tid. Kapitel 6: Satser med flera verb. Satser med satsadverbial. Kapitel 9: Bisatser.

6

Mal LH Inledning.indd 6

2013-08-23 15:39


Verb Kapitel 1–5: Presens. Preteritum. Kapitel 6: Infinitiv. Hjälpverb. Kapitel 7: Futurum. Kapitel 8: Imperativ. Supinum. Perfekt. Kapitel 9: Preteritum. Preteritum/Perfekt. Kapitel 10: Regelbundna och oregelbundna verb. Pluskvamperfekt. Reflexiva verb.

Efter grammatikrutorna följer övningar på det aktuella momentet. Eleverna kan arbeta på egen hand med en del av övningarna och om du vill att de också ska rätta själva kan du ge dem facit som finns som kopieringsunderlag. Mera övning bjuds i övningsboken – längst ner på sidan i läroboken anges vilken sida man ska gå till. I övningsboken finns facit baktill i boken. En kortfattad uppslagsgrammatik ligger på s. 250–254 i läroboken. Uttal och betoning På färgade sidor i varje kapitel finns underlag för uttalsträning, både uttal av enskilda ljud och betoning (prosodi). Allt finns intalat på cd:n i läroboken. Uttalssidorna går systematiskt igenom vokal- och konsonantsystemet i det svenska språket. Övningarna är inte heltäckande, utan undervisningen måste kompletteras med annan uttalsträning. Figuren till vänster på de första uttalssidorna (t.ex. s. 28) är en förenklad bild av den s.k. vokalfyrsidingen. Den anger främre och bakre vokaler och i vilken grad vokalerna är slutna respektive öppna. På betoningssidorna uppmärksammas betoningen i olika typer av satser (på s. 187 betoning i sammansatta ord). Betoningsmarkeringarna står för lång vokal eller lång konsonant i betonad stavelse. Se Svensk prosodi i praktiken av Olle Kjellin (1978). Uttals- och betoningssidorna finns också med bland kopieringsunderlagen (under Övrigt material). Visa sidorna med hjälp av en projektor samtidigt som ni lyssnar, säger efter och markerar. Facit till betoningssidorna finns också som kopieringsunderlag. Bildtema Sist i varje kapitel finns ett uppslag med bilder samlade inom ett tema. Bilderna är tänkta att fungera som inspiration till samtal och textskrivning. Några diskussionsfrågor finns på uppslaget och fler övningar finns i övningsboken. Bilderna i bildtemat finns också som kopieringsunderlag. Visa via projektor och samtala tillsammans om bilderna. Skriv ut bilderna på papper och dela ut dem till eleverna att fantisera och skriva om.

7

Mal LH Inledning.indd 7

2013-08-23 15:39


Inspelningar Alla texter och uttalsövningar finns inspelade på en cd som följer med läro­ boken. Spårnummer anges vid varje text. En komplett förteckning över allt som är intalat finns på s. 256 i läroboken. Cd:n i läroboken innehåller mp3-filer. Om du inte har möjlighet att spela upp mp3-filer i klassrummet kan du i stället använda de cd-skivor med samma innehåll som ligger här i lärarhandledningen.

Övningsboken Övningarna i övningsboken har olika svårighetsgrad. Några ger mer träning på det som tagits upp i läroboken, några övar vidare och djupare. Meningen är inte att alla elever ska göra alla övningar. Du och eleven bör i samråd sätta upp studiemål och utifrån dem bestämma vilka övningar som är lämpliga för eleven att göra. Använd planeringsbladet (finns bland kopieringsunderlagen under Övrigt material). Läsförståelse Till en del av lärobokens texter finns läsförståelseuppgifter i övningsboken. De är av varierande slag: eleven ska välja rätt svar på frågor, ge egna svar, ange om påståenden är rätt eller fel osv. I övningsboken finns också fler exempel på texttyperna som eleverna hittar i läroboken, t.ex. instruktioner och annonser, för att de som behöver ska kunna träna mer på dessa. Ordövningar I ordövningarna får eleverna dels träna mer på orden ur lärobokens texter, dels utvidga sitt ordförråd inom semantiska fält som tas upp i läroboken. Skriva och tala De övningar där eleverna skriver direkt i övningsboken kan de själva rätta med facit. Fri produktion skrivs på lösa blad eller i en separat skrivbok, vilket underlättar för dig som lärare att samla ihop och ta in för rättning samtidigt som eleverna kan arbeta vidare i övningsboken. I diskussionsövningarna kan eleverna arbeta i små grupper eller i helklass. Dialogerna arbetar eleverna med parvis. Till en del dialoger finns hjälpversioner som kopieringsunderlag (se kapitelkommentarerna här i lärarhandledningen). Reflektion och utvärdering Sist i varje kapitel i övningsboken finns under rubriken Efter kapitel . . . uppgifter där eleverna ska kryssa för vad de anser att de har lärt sig och fundera över hur de själva fungerar som inlärare.

8

Mal LH Inledning.indd 8

2013-08-23 15:39


Facit Längst bak i övningsboken finns facit till de bundna övningarna. Om du föredrar att rätta elevernas övningsböcker själv eller gå igenom svaren gemensamt med hela gruppen, kan du klippa bort facitsidorna innan du delar ut böckerna till eleverna.

Målgrammatiken Grammatikrutorna i läroboken har hänvisningar till Målgrammatiken, som finns på ett flertal språk. Det går utmärkt att använda Mål 1 utan tillgång till Målgrammatiken, men för elever som klarar att följa ett grammatiskt resonemang på sitt eget språk är det naturligtvis en fördel att ha en grammatikbok. För dig som är lärare finns en version på svenska, som också innehåller kommentarer till varje moment.

Webbövningar Till Mål 1 finns interaktiva övningar som ger eleverna möjlighet att träna mera på både ordförråd och språkliga strukturer.

Lärarhandledningen Lärarhandledningen består av en tryckt del och fyra cd-skivor. I den tryckta delen finns först en allmän inledning med bl.a. kommentarer om planering, utvärdering och prov och därefter kommentarer till de tio kapitlen i lärobok och övningsbok. Av de fyra skivorna innehåller tre ljud. Den fjärde skivan innehåller kopieringsunderlag med texter och bilder i pdf-format (se förteckning på s. 111–114). Kapitelkommentarer Kapitelkommentarerna ger förslag på hur ni kan arbeta med texter, ord och övningar i läroboken och övningsboken och med extraövningarna på lärarhandledningens kopieringsunderlag. Kommentarerna är till att börja med ganska detaljerade. Eleverna (kursdeltagarna) är naturligtvis både kvinnor och män (flickor och pojkar), men här i handledningen används för enkelhetens skull genomgående beteckningen ”elev” och ”han”. På samma sätt benämns en undervisningsgrupp ”klass”, trots att man i vuxensammanhang ofta talar om ”grupp”. Sist i kommentaren till varje kapitel finns en förteckning över fraser som har förekommit i läroboken och övningsboken, förslag till diktamenstext, kommentarer till kapitelprovet och uppgifter för bedömning av den muntliga förmågan.

9

Mal LH Inledning.indd 9

2013-08-30 08:36


Ljud-cd Två av lärarhandledningens fyra cd-skivor har exakt samma innehåll som cd:n i läroboken medan den tredje skivan hör till kapitelproven och innehåller inspelningarna till hörförståelseuppgifterna. Kopieringsunderlag På den fjärde cd:n ligger alla kopieringsunderlag lagrade som pdf-filer (se förteckning på s. 111–114). Där ingår bilder ur lärobok och övnings­bok som du antingen kan visa i projektor eller skriva ut på papper (se kapitel­­kommentarerna). Bland kopieringsunderlagen finns en stor mängd extraövningar som du kan skriva ut och kopiera till eleverna. Med dem kan eleverna arbeta i par eller i grupp för att förstärka inlärningen av ord och grammatiska strukturer. Till några av övningsbokens övningar finns hjälpversioner som gör att elever som behöver mera stöd kan arbeta på sin egen nivå.

10

Mal LH Inledning.indd 10

2013-08-30 08:36


Så här kan du arbeta Detaljerade kommentarer och tips för arbetet med de olika kapitlen i läro­ boken och övningsboken finns på s. 40–109.

Läroboken Här följer några allmänna förslag om hur ni kan använda de olika typerna av material som ingår i Mål 1 Lärobok. Texterna Förbered arbetet med texten genom att ge eleverna förförståelse på olika sätt: • Utgå från en eller flera bilder (använd bilder som finns som kopierings­ underlag) och berätta kort med egna ord innehållet i texten. • Förklara nya ord. Du kan använda färdiga bilder, rita eller försöka visa genom handling. • Utgå från det ämne som texten handlar om och tala med eleverna om det. Om texten handlar om vädret, ta gärna med en väderkarta från en tidning. Även om eleverna inte förstår allt, vet de vilket ämne det nu ska handla om. Lyssna på texten Uppmana eleverna att lyssna på de inlästa texterna många gånger. Föreslå dem att variera sitt lyssnande – med boken uppslagen, med boken stängd. De kan göra en läsförståelseuppgift (i läroboken eller övningsboken) efter avlyssningen, utan att titta i texten. Läsning Elevernas läsning av texten bör vara väl förberedd. Lyssna på och/eller läs först själv hela texten för eleverna innan du låter dem läsa efter mening för mening i kör. Efter det kan de få läsa i par. Gå runt och lyssna och hjälp till. Som ett sista led kan de läsa i grupp inför flera andra. Var noga med att inte utsätta eleverna för högläsning i helklass på ett alltför tidigt stadium. De behöver få en chans att förbereda sig. Samtidigt ökar ju effektiviteten om alla läser samtidigt. Ingen behöver sitta passiv. Om eleverna läser i helklass är stafettläsning en bra modell: En elev börjar läsa en text och slutar läsa när han själv vill. Sedan tar en annan elev vid, utan att du behöver uppmana honom. Detta gör att elever slipper sitta och känna sig nervösa. De bestämmer själva när och hur mycket de vill läsa. Stafettläsning kräver en del träning, och du måste förklara hur det går till. Låt eleverna ta för vana att skriva av texten i en skrivbok en eller två gånger. Detta är speciellt lämpligt för elever som nyss har lärt sig det latinska alfabetet, men det är också bra träning för alla. Genom avskrivning nöter man in ord och konstruktioner. Du kan sedan ge texten i läxa. Studieovana elever behöver förslag på hur de ska arbeta med texten hemma: De kan skriva av den ett antal gånger, de kan be någon diktera texten och själva skriva medan de lyssnar, eller de kan 11

Mal LH Inledning.indd 11

2013-08-30 08:36


läsa den tyst och högt för sig själva. Du kan också dela upp texten i bitar för olika läxtillfällen eller precisera läxan så att det är läsning till ena tillfället och skrivning till det andra. Uppföljning av arbetet med texten Här är några förslag på hur ni kan följa upp arbetet med texten: • Skriv av texten och klipp isär den. Låt eleverna lägga meningarna i rätt ordning. Den här övningen passar alla typer av texter och speciellt dialoger. • Om texten är en dialog, skriv av enbart den enes repliker. Låt eleverna fylla på med repliker som fattas. (Det finns färdiga kopieringsunderlag med sådana övningar till hörförståelseövningarna som följer upp dialogerna i läroboken.) Visa eleverna att de inte måste följa bokens text till hundra procent, utan de kan hitta på egna repliker. Uppgiften kan även vara att inte återge bokens text ordagrant utan försöka komma på egna repliker som passar in. • Gör en lucktext av bokens text. Skriv av texten men utelämna ord som eleverna ska fylla i. • Diktera texten och låt eleverna skriva mening för mening. Eller låt eleverna arbeta självständigt i par eller grupp och diktera för varandra. Det sistnämnda förslaget har flera fördelar: Eleverna får läsa (uttala) och skriva, samtidigt som de får träning i att arbeta tillsammans. • Ge eleverna stödord så att de kan återberätta texten. När eleverna har vant sig vid denna modell kan de själva ta ut stödord och återberätta texten med hjälp av dem. • Samla ord inom en och samma ordklass. Uppgiften kan vara att stryka under alla verb, skriva ner alla adjektiv i texten, skriva alla substantiv i bokstavsordning etc. • Ställ frågor om texten, och kontrollera att eleverna förstått innehållet. Eleverna kan också skriva frågor om texten och ställa dem till varandra. • Använd instruktionskorten som finns bland kopieringsunderlagen under Övrigt material. Klipp isär korten och plasta gärna in dem eftersom de ska återanvändas. På korten står instruktioner: Skriv av texten, Stryk under alla verb i texten, Skriv fem frågor på texten etc. Lägg korten i en låda och låt eleverna dra ett kort och göra uppgiften. Eller bestäm instruktion till varje elev efter elevens behov och nivå.

• K

0:1A, B

Orden Det finns en mängd olika sätt att arbeta med nya ord. Vissa elever har kanske redan sin egen fungerande metod. Andra behöver hjälp med tips om hur de kan gå till väga för att utöka sitt ordförråd. Här kommer några idéer som du och dina elever kan pröva. En del kan ni använda redan i början av kursen, medan andra kräver att man kommit en bit i sina studier. • Ordlistor i tre spalter. Använd 0:1A och 0:1B. Kopiera så att A kommer på framsidan och B på baksidan. Be eleverna skriva orden på svenska i första spalten på 0:1A. Sedan slår de upp orden och skriver dem på modersmålet. 12

Mal LH Inledning.indd 12

2013-08-23 15:39


De tränar på orden och viker sedan papperet så att bara modersmålet syns och skriver orden på svenska i sista spalten. När det är klart, vecklar de ut papperet och kontrollerar att det är rätt. Därefter viker de så att de kan fortsätta skriva på modersmålet på baksidan och därefter på svenska igen. • Ordkort. Ge eleverna små lappar i olika färger. Du kan använda mallen med tomma kort på 0:2. Kopiera på papper i olika färger och klipp ut lappar. Ge eleverna olika färger beroende på modersmål (för att du ska veta vilket språk som finns på korten, om du vill spara dem till en annan grupp). Eleverna skriver orden ur ordlistan på ena sidan av korten och översättningen på den andra sidan, ett ord på varje kort. Visa eleverna hur de ska förhöra varandra i par. Den ene visar upp modersmålssidan och ser själv det svenska ordet. Den andre läser och säger ordet på svenska. Vid rätt svar får eleven kortet. Vid fel svar blandas kortet in bland de andra, och eleven får träna tills alla kort är slut. Sedan byter de roller och kort. Fördelen med ordkorten är att elever med olika modersmål kan förhöra varandra. Visa eleverna hur de kan träna själva på samma sätt genom att vända på korten. De kan också ta hem sina ordkort och träna själva. • Träna minnet. Skriv några (10–15 stycken) ord ur ordlistan på stora kort, och placera dem på tavlan, t.ex. med magneter på en whiteboard. Låt eleverna titta på orden i en minut. Därefter ser du till att korten inte syns, t.ex. genom att dra ner en overheadduk framför eller täcka över med ett tygstycke eller något annat som skymmer orden. Eleverna får nu skriva ner alla ord de kommer ihåg. De arbetar först enskilt, och sedan ber du dem hjälpa varandra i par. Till sist visar du orden igen, och eleverna skriver ner de ord som de har missat. Ändra därefter ordningen på orden på tavlan, och ta bort ett ord. Eleverna får inte se på. Låt dem sedan titta på tavlan igen och försöka komma på vilket ord du tagit bort. Har du inte tillgång till whiteboard och magneter kan du göra samma sak på OH-film. Skriv av orden huller om buller på en film. På en annan film skriver du samma ord i en annan ordning, utom ett ord som du tar bort. Lägg på det första OH-bladet, och släck efter en minut. Visa sedan det andra bladet. Du kan också använda två blad i ett blädderblock. • Sortera ord. Ge eleverna olika metoder för att sortera ord och på det sättet förstärka inlärningen: – Dela in ordlistan i ordklasser. Be eleverna skriva listor med substantiv, adjektiv, verb och övriga. Sedan kan de dela in substantiven i en- och ett-ord eller efter pluralböjning. – Sortera i bokstavsordning. – Sortera efter ordlängd. – Sortera i semantiska fält (t.ex. i hemmet, i skolan).

• K 0:2

Alla dessa sorteringsövningar är till för att ge struktur och samtidigt träning på att skriva orden. Förhoppningsvis hittar varje elev sitt eget sätt att sortera orden för att kunna minnas dem. 13

Mal LH Inledning.indd 13

2013-08-23 15:39


• K 0:3

• Kasta om bokstäver. Skriv några ord med bokstäverna i omkastad ordning. Eleverna ska klura ut vilka orden är. Sedan kan de göra samma övning i par. • Tjugo frågor. Välj några konkreta substantiv ur ordlistan och skriv dem på lappar. Be en elev dra en lapp och läsa tyst vad det står på den. De andra eleverna ska nu genom att ställa ja- och nej-frågor komma på vilket ord som står på lappen. • Rygglappar. Den här övningen passar nog bäst för yngre elever. Skriv några substantiv på lappar som kan fästas på ryggen på eleverna. Tänk på att välja konkreta ord. Eleverna ska genom att ställa ja- och nej-frågor till kamraterna komma fram till vilket ord som sitter på deras egen rygg. Alla går runt i rummet och frågar varandra. • Skriv meningar. Be eleverna skriva meningar med orden i ordlistan. Du ser då om de har förstått innebörden och kan använda orden på ett korrekt sätt. • Berättelser. Eleverna skriver korta berättelser med orden i ordlistan. • Bokstavsruta, se s. 12 och 13 i övningsboken. Använd 0:3, ett rutnät med 15×15 rutor. Fyll i ett tiotal ord ur ordlistan lodrätt, vågrätt och diagonalt, med en bokstav i varje ruta. Fyll i övriga rutor med bokstäver, vilka som helst som inte bildar ord. Kopiera och dela ut till eleverna. Uppgiften är att hitta de gömda orden. Eleverna skriver av orden de hittar. Ni kan sedan arbeta vidare med dessa genom att eleverna förklarar orden, skriver meningar med dem eller skriver små berättelser där orden måste ingå. När eleverna har kommit en bit på väg i sina studier har de kanske kommit på egna ordträningsmodeller som de vill dela med sig av. Samla dem i en lista på tavlan. Övningarna Eleverna kan arbeta enskilt, i par och i grupp . Förbered grammatikövningarna genom att visa några exempel. Studievana elever har god hjälp av Målgrammatikens förklaringar på modersmålet. Till övningarna finns facit som kopieringsunderlag. Kopiera det till eleverna om du vill att de ska rätta själva. En typ av övning går ut på att eleverna i grupp diskuterar vilket ord som inte hör ihop med de övriga (se Mål 1 Lärobok s. 163). Det finns inga svar i facit eftersom flera lösningar är möjliga. Här är det viktigt att eleverna förstår att det inte bara är ett svar som är rätt. Motiveringen är det viktiga. Några övningar är diskussionsövningar i grupp. I början kan ni arbeta i helklass med dig som samtalsledare, men så småningom kan samtalet ske i mindre grupper med en elev som samtalsledare. Den som leder övningen ställer frågorna och ser till att alla får komma till tals. Frågorna är till för att eleverna ska göra jämförelser med sina egna erfarenheter och med hemlandet och på så sätt få förståelse för likheter och skillnader mellan Sverige och hemlandet.

14

Mal LH Inledning.indd 14

2013-08-23 15:39


Hörövningarna Bland extraövningarna (kopieringsunderlag) till varje kapitel finns hör­ övningens dialog med varannan replik utelämnad. Kopiera och klipp isär vid markeringen. Här får du förslag på olika sätt att använda övningen, under eller efter elevernas lyssning: • Före lyssning: Eleverna arbetar i par med samma del av dialogen. De försöker tillsammans hitta på de repliker som fattas. De har god hjälp av lärobokens dialog. • Under lyssning: Alla elever får samma del av dialogen och får i uppgift att lyssna och fylla i de repliker som fattas. Vid rättning kan du dela ut den andra halvan av dialogen och låta eleverna kontrollera själva. • Efter lyssning: Eleverna arbetar i par med var sin del av dialogen. De läser dialogen tillsammans och byter sedan roller genom att byta papper. • Efter lyssning: Eleverna arbetar i par med var sin del av dialogen och läser replikerna för varandra. Uppgiften är att lyssna på kamraten och fylla i de tomma replikerna på sitt eget papper. • Efter lyssning: Eleverna arbetar i par med ena halvan av dialogen och försöker tillsammans fylla i de repliker som fattas, utan att lyssna på inspelningen. En del kommer att ha lärt sig dialogen. Andra kan hitta på egna repliker. Dialogerna läses sedan upp i klassrummet. • Efter lyssning: Dela ut samma del av dialogen till alla elever och använd som diktamensövning där du läser och eleverna fyller i. Kompletta texter till alla hörövningar finns också som kopieringsunderlag under Övrigt material. Kopiera texterna till elever som behöver extra stöd vid lyssningen. Texterna kan också fungera som facit vid elevernas egen rättning av diktamensövningar de skrivit. Uttal och betoning Behovet av att träna uttal varierar beroende på modersmålet. Därför får man ofta individualisera uttalsundervisningen och låta varje elev specialträna på just sina svårigheter. I kapitelkommentarerna kommenteras inte uttals- och betoningssidorna. Sidorna kan användas då man arbetar med ett kapitel, men de kan också användas fristående och med fördel återkommande under hela kursen. Eleverna får i läxa att lyssna på uttalssidan på cd:n. Uppmana eleverna att lyssna många gånger och säga efter. Läs själv sidan högt för eleverna i klassrummet. Du kan samtidigt visa sidan via projektor (alla uttals- och betoningssidor finns under Övrigt material). Därefter säger eleverna efter dig i kör – utsätt inte en elev för enskild uttalsträning när de övriga lyssnar. Låt eleverna läsa i par och gå runt och lyssna och hjälp till med just de svårigheter varje elev har. I varje kapitel finns också meningar för träning av betoning (prosodi) – se t.ex. s. 29 i läroboken. Eleverna får i hemuppgift att lyssna på satserna och markera de betonade stavelserna på samma sätt som i exempelrutan. Du kan också visa sidan via projektor.

15

Mal LH Inledning.indd 15

2013-08-23 15:39


Visa facit (kopieringsunderlag) via projektor och gå igenom i helklass eller kopiera på papper till varje elev så att de kan rätta i sina böcker. Avsluta med att du säger meningarna och eleverna repeterar i kör. Sedan kan de öva vidare i par och du kan gå runt och lyssna på varje elev.

Övningsboken Övningarna i övningsboken har olika svårighetsgrad. Som lärare kan du nivåanpassa undervisningen genom att välja de övningar som är lämpliga för dina elever. Till en del friare övningar finns hjälpversioner som kan användas av några elever medan andra samtidigt arbetar friare (se kapitelkommentarerna). Längst bak i övningsboken finns facit till de bundna övningarna. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och rätta sig själva. De fria övningarna skrivs på lösa blad eller i en separat skrivbok, för att du ska kunna samla in för rättning. Läsförståelse I övningsboken finns ofta frågor på lärobokens text. Ibland är det i stället ett antal meningar som är rätt eller fel. Övningarna kan användas på olika sätt: • Eleverna lyssnar och läser texten i läroboken och skriver sedan svar på frågorna. • Eleverna läser först igenom frågorna i övningsboken och lyssnar därefter på inläsningen av texten. De lyssnar sedan en gång till och svarar på frågorna. Till sist kan de lyssna ännu en gång, nu med öppna läroböcker, och komplettera svaren. Det finns nya texter med läsförståelseuppgifter i övningsboken. Talövningar I dialogövningarna arbetar eleverna parvis. Först läser de exempeldialogen, och sedan gör de egna dialoger på det sätt som anges i instruktionen. Till en del fria övningar finns hjälpversioner (se kapitelkommentarerna). Avsluta med att eleverna spelar upp dialogen, antingen för hela klassen eller för en mindre grupp elever. Diskussionsövningarna kan genomföras i helklass med dig som samtalsledare. Så småningom kan eleverna göra dem själva i mindre grupper med en elev som ledare. Berätta I några övningar ska eleverna skriftligt berätta om ett ämne. Utgå från dessa övningar och de skriftliga underlagen som eleverna producerar när de arbetar med muntlig produktion. Det finns elever som gärna talar fritt och mycket, men det finns också många som behöver tid för att tänka igenom vad de ska säga. Därför är dessa övningar en bra start på det muntliga berättandet. Låt först eleverna skriva en text och sedan läsa upp den – eller ännu bättre, berätta för gruppen utan att titta i sin text. Har du en liten klass kan den muntliga redovisningen ske i helklass. 16

Mal LH Inledning.indd 16

2013-08-23 15:39


Kapitel 1 Teman/Ord och begrepp

Texttyper

Grammatik

Uttal

Annat

Alfabetet lb s. 9-11; öb s. 5–7; k 1:3 Länder och språk lb s. 12–15; öb s. 8–9; k 1:1–1:2, 1:4–1:6 Räkneord 0–20 lb s. 18; öb s. 12; k 1:9 I skolan lb s. 20-21; öb s. 13–14; k 1:10–1:11 Att hälsa lb s. 8; öb s. 4 Att presentera sig lb s. 6–7, 10, 14–17, 22– 23; öb s. 8-11, 15–16; k 1:7–1:8, 1:12-1:13

Dialog lb s. 8, 10, 14, Bildtext lb s. 24–26

Personliga pronomen (3:e person) lb s. 16 Ordföljd i påstående­ satser (subjekt–verb– objekt) lb s. 27; öb s. 17; k 1:16 Substantiv (en- och ettord) lb s. 21; öb s. 14 Verb i presens lb s. 26; öb s. 17

Vokalsystemet (i, o, a) lb s. 28 Lång vokal och lång konsonant lb s. 28 Konsonanter (v–f, b–p, d–t, g–k) lb s. 28 Betoning av verb och objekt i påstående­satser lb s. 29

Vanliga verbuttryck lb s. 24–26; öb s. 18; k 1:14, 1:15 Möten lb s. 30–31; öb s. 19; k 1:17 Fraser k 1:18

Förkortningar i översiktsrutor:  

lb  Mål 1 Lärobok  

öb  Mål 1 Övningsbok  

k  kopieringsunderlag (extraövning eller bild)

Mål 1 Lärobok inleds med en presentation av personer som förekommer i de texter som ingår i en sammanhängande berättelse i Mål 1 och 2. Resten av kapitlet ägnas åt alfabetet, presentation, ordföljd, personliga pronomen och räkneord. I övningsboken finns bl.a. övningar där eleverna själva ska ställa frågor och samla in uppgifter om sina kamrater för att senare kunna skriva en text.

• K

1:1, 1: 2

Karta På insidan av omslaget till Mål 1 Lärobok finns en karta över Sverige och angränsande länder. Kartan finns också som kopieringsunderlag (1:1). Öva med 1:2. Visa via projektor och låt eleverna säga namnen på länderna och städerna. Du kan också skriva ut kartan på papper och låta eleverna skriva namnen på kartan.

Räkneord Att förstå räkneord, och också själv kunna säga dem, är viktigt att lära sig tidigt. Därför anges i lärobokens första fyra kapitel sidnumren med räkneorden utskrivna med stora (versala) bokstäver. I övningsboken står sidnumren med små (gemena) bokstäver till och med s. 101. På s. 18 i läroboken introduceras räkneorden för talen 0–20 och i kapitel 2 (på s. 40) kommer resten av grundtalen. Ordningstalen kommer först i kapitel 4.

Vad heter du? (s. 6) Förnamnen på de åtta personerna på s. 6–7 i läroboken innehåller långa vokaler och långa konsonanter. Överdriv längden på de långa ljuden när ni läser namnen tillsammans. Visa eleverna hur långa ljud markeras i ordlistorna.

Hej! (s. 8) Uppmana eleverna att lyssna på inläsningen av s. 8 många gånger. I klassrummet lyssnar ni på dialogerna igen och/eller du läser dem för eleverna. Träna på dialogerna i par och spela upp dem. Öva mera på s. 4 i övningsboken. 40

Mal LH Kap 1.indd 40

2013-09-02 11:36


På s. 19 i övningsboken tränas hälsningsfraser i anslutning till Möten (bildtema, s. 30–31 i läroboken).

Alfabetet (s. 9) Arbetet med alfabetet tar olika lång tid beroende på elevernas modersmål och förkunskaper. Uttalet av bokstäverna bör dock alltid tränas även med dem som redan kan eller känner till de latinska bokstäverna. Låt eleverna lyssna på inspelningen av alfabetet som hemuppgift. Lyssna på inspelningen och/eller läs alfabetet själv för eleverna i klassrummet, och låt dem säga efter i kör, i par och enskilt. Fortsätt med olika övningar på alfabetet. Förslag på olika övningar som ni kan göra under kursens gång: • Du bokstaverar ord som eleverna skriver. • Eleverna bokstaverar sina namn. En elev skriver på tavlan. • Spela bingo. Kopiera 0:4 som består av ett rutsystem med 4×4 rutor. Ge eleverna varsitt papper och låt dem fylla i en bokstav i varje ruta. När alla är klara säger du en bokstav i taget. När eleverna hör en bokstav som de har i sitt rutsystem kryssar de över den. Vinner gör den som först får en rad med fyra kryss lodrätt eller vågrätt. Fortsätt tills någon får två rader osv. • Använd alfabetskorten på 1:3 A–B. Kopiera ett blad för varje elev. Klipp isär till kort och ge en uppsättning kort till varje elev. Eleverna blandar korten, lägger ut dem på bordet och tävlar om vem som kan lägga alfabetet snabbast. En variant på detta är att blanda korten och dela ut ett kort till varje elev. Uppgiften är då att ställa sig i alfabetisk ordning. Korten kan också användas till en övning där man delar in bokstäverna i vokaler och konsonanter. • Skriv några ord med ”hemlig skrift” på tavlan: Skriv ett ord genom att använda de bokstäver som i alfabetet kommer före respektive bokstav i ordet, t.ex. ordet LUNCH som du skriver KTMBG. Förklara ”koden” för eleverna. Gör sedan likadant med några fler ord. Därefter kan du göra det svårare genom att t.ex. använda en bokstav efter, två bokstäver före etc. Avsluta med att eleverna själva får skriva hemlig skrift som övriga får tyda. • Träna alfabetisk ordning genom att låta eleverna sortera klassens förnamn, som skrivs på tavlan i rätt ordning. Gör likadant med efternamn, länder, språk m.m. En liknande övning är att låta eleverna ställa sig i bokstavsordning efter förnamn, efternamn osv. • En del elever behöver träna på att slå i lexikon. Skriv en lista med ord som du vet att eleverna inte kan, och som du vet finns i deras lexikon. Be eleverna slå upp orden och skriva dem på sitt språk. En del elever använder lexikon på nätet och behöver då inte använda alfabetisk ordning. För att alla elever ska få möjlighet att träna kan du använda svensk-svenska ordböcker och välja ord där det står en kortfattad förklaring eller där det finns en bild till för att eleverna ska förstå betydelsen.

• • K 0:4

K

1:3 A, B

Övningarna på s. 5–6 i övningsboken kan eleverna göra på egen hand, t.ex. som hemuppgift. 41

Mal LH Kap 1.indd 41

2013-08-23 15:47


Nöj dig inte med att enbart den första lektionen gå igenom alfabetet, utan återvänd regelbundet hit och träna på vokaler och konsonanter.

Hur stavas det? (s. 10) I den här dialogen introduceras de viktiga orden ja och nej, rätt och fel. Eleverna lyssnar på dialogen på s. 10 i läroboken. Läs den i kör och i par. Därefter får de i uppgift att fråga en annan elev och skriva namnet i övning B på s. 11. I övning C ska eleverna göra dialoger som i övning A. De ska byta ut Eva och Ahmed mot två personer på bilderna i övning C. Profilbilden ska illustrera eleven själv. Den återkommer på flera ställen i både läroboken och övningsboken. Avsluta med att båda eleverna är sig själva och frågar varandra. På s. 7 i övningsboken finns listor med förnamn. Hjälp eleverna med övning 8a genom att förklara vad flicknamn och pojknamn betyder. De arbetar sedan med övning 8b. När eleverna har gjort övning 8b följs övningen upp genom att du skriver två spalter på tavlan. En elev får vara ”sekreterare” och skriva namnen som eleverna säger på tavlan. ”Sekreteraren” kan behöva fråga ”Hur stavas det?” för att kunna skriva rätt. I övning 8c tränar eleverna på att bokstavera namn för varandra.

• K

1:4, 1:5

Länder och världsdelar (s. 12) Världskartan i läroboken finns som kopieringsunderlag (1:4) så att du kan visa den via projektor. Säg världsdelarnas namn och peka på dem. Använd blindkartan (1:5) och låt eleverna skriva världsdelarnas namn på kartan.

Var kommer du ifrån? (s. 14)

• • K 1:6

K 1:5

• K 1:7

Dialogen på s. 14 i läroboken och övningarna på s. 8–9 i övningsboken handlar om att presentera sig. Lyssna först på dialogen i läroboken några gånger och låt eleverna läsa i par. Sedan går de vidare med övning B–D. På s. 8 i övningsboken ska eleverna ta reda på klasskamraternas namn, länder och språk genom att ställa frågor. Be dem också fråga ”Hur stavas det?” om de behöver. Låt eleverna gå runt i klassrummet och bekanta sig med varandra. Tabellen på s. 8 i övningsboken finns som kopieringsunderlag (1:6). Visa via projektor. När eleverna har fyllt i tabellerna i sina övningsböcker fyller ni tillsammans i tabellen på whiteboard för att kontrollera stavningen. När den är ifylld kan ni gå till s. 12–13 i läroboken och titta på kartan var länderna ligger. Använd 1:5 för att markera de ursprungsländer som finns representerade i klassen. Gör också övning 9b på s. 9 i övningsboken, och visa återigen världsdelarna på kartan. Därefter kan eleverna själva göra övning 10 och övning 11. Som uppföljning kan eleverna få läsa upp/berätta vad de skrivit i helklass eller i små grupper. Följ upp hörövningen i D med 1:7 (se s. 15 här i lärarhandledningen).

42

Mal LH Kap 1.indd 42

2013-08-23 15:47


Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag

Extraövningar och bilder (211 sidor) Pdf-filer att skriva ut på papper eller OH-film, eller att visa i projektor. Övningsunderlag

Underlag som kan användas för att tillverka egna övningar att använda vid olika tillfällen under kursens gång. 0:1A 0:1B 0:2 0:3 0:4

Ordlista (svenska–mitt språk–svenska) Ordlista (mitt språk–svenska–mitt språk) Ordkort (12 tomma kort) Bokstavsruta (tomt rutmönster: 15×15 rutor) Bingo (tomt rutmönster: 4×4 rutor)

Kapitel 1 1:1 1:2 1:3A 1:3B 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 A–C 1:15A 1:15B 1:16A 1:16B 1:16C 1:17A–D 1:18

Sverige (karta på omslagets insida) Sverige (blindkarta) Alfabetet (bokstavskort) Alfabetet (bokstavskort) Världen (karta s. 12–13) Världen (blindkarta) Var kommer du ifrån? (tabell s. 8 i övningsboken) Var kommer du ifrån? (hörövning: dialog, ett manus per roll) Var bor de? (porträttbilder s. 16 och 17) Räkna till 20 (addition och subtraktion) I skolan (bild s. 20) I skolan (bild s. 20 utan texter) Jag heter Jonas (bilder och pratbubblor med texterna i s. 22) Jag heter Jonas (bilder s. 22 med tomma pratbubblor) Vad gör de? (bilder s. 24--26) Vad gör de? (bildkort) Vad gör de? (texter på bildkortens baksida) Vad gör de? (ordkort: subjekt) Vad gör de? (ordkort: verb) Vad gör de? (ordkort: komplement) Möten (bilder s. 30–31) Fraser i kapitel 1

Kapitel 2 2:1 2:2 2:3A 2:3B 2:4 2:5 2:6 2:7A 2:7B 2:8 2:9 2:10 2:11A 2:11B 2:12A 2:12B

Klara ringer till mormor (lucktext) Klara ringer till mormor (kort: satsadverb) Vad är det för väder? (bildkort: framsida, bilder) Vad är det för väder? (bildkort: baksida, text) Räkna mera (kort: tvåsiffriga tal med siffror) Räkna mera (kort: tresiffriga tal med siffror) Räkna mera (kort: fyr-, fem- och sexsiffriga tal med siffror) Vad har du för telefonnummer? (hörövning: dialog, ett manus per roll) Vad har du för telefonnummer? (hörövning: dialog, ett manus per roll) Vad har du för telefonnummer? (övningsboken s. 26) På biblioteket (blankett) Kläder och färger (spelplan) Kläder och färger (bildkort: framsida, bilder) Kläder och färger (bildkort: baksida, text) Kläder och färger (hörövning: dialog, ett manus per roll) Kläder och färger (hörövning: dialog, ett manus per roll) 111

Mal LH Efter.indd 3

2013-09-02 11:17


Mal LH Efter.indd 3

2013-09-02 11:17


Anette Althén

L Ä R A R HA N DL E DN I N G Mål 1 är första delen av ett nybörjarläromedel för utbildningen i svenska för invandrare. Läromedlet passar både för ungdomar och vuxna. Mål 1 består av : Lärobok med ljud-cd Övningsbok Lärarhandledning med 4 cd-skivor (varav 1 cd-skiva med kopieringsunderlag och extramaterial) Webbövningar

Från grammatikrutorna i läroboken hänvisas till Målgrammatiken som finns på många olika språk. Kursen fortsätter i Mål 2.

ISBN 978-91-27-42658-0

9 789127 426580

Mal_1 Lhl omslag.indd 2

2012-12-20 11.10

Profile for Smakprov Media AB

9789127426580  

9789127426580  

Profile for smakprov