__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1denov embr ede2015

núm. 4

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge Mar i aFr anc es c aUbac h

ensex pl i c al ahi s t òr i adel ’ Her bol ar i Ll ans à

NovaWeb LaRut adel sEmbl emàt i c s

r enov ael s eupor t al Web.


LaFo t o

He r b o l a r i Ll a n s à . 1 9 0 7

Ma r i aF r a nc e s c aUba c h( 03/ 03/ 2015He r bol ar i L l ans à-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

L aRut adel s E mbl emà c sr enov a el s eupor t a l web

6

l ’ ent r ev i s t a

9

à l bum f ot og r à fic

12

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Pr omoc i ódel sc omer ç osembl emà c s L ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onahaa r r i ba tauna c or ddec ol · l a bor a c i óa mb e lF ONSd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a( F I CC)pe rc ont r i bui ral a di f us i óde l sc ome r ç ose mbl e màc sdel ac i ut a tat r a v é sde l por t a l www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t L aRut ade l sE mbl e màc sé sunpr oj e c t ede l F I CC. F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a . L ag ui amé sc ompl e r t af e t afinse l mome nt s obr el e sBo g ue sE mbl e màque sdeBa r c e l onape rc onè i x e rdel a s e v ahi s t òr i a , l as e v aof e r t ac ome r c i a l , l e si ma t g e sd’ a hi ri d’ a v ui i pa s s e j a rpe l s e ui nt e r i ora mbs or pr e ne nt st our sv i r t ua l s . L ’ obj e cud’ a que s t ac ol · l a bor a c i óé sof e r i ra l se s t a bl i me nt s e mbl e màc s , unapl a t a f or madedi f us i ói pr omoc i óa mbv a r i s pr oduc t e sdi g i t a l s , i a mpl i a rpa ul ana me nta que s t ag ui aonl i nei f ons d’ i ma t g e spe ral as e v adi f us i óani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l , e ne s pe c i a l pe raquef or mi pa r tdel ar ut at ur í sc ai c ul t ur a l del a c i ut a ti i nc r e me nt a re l s e uc one i x e me ntpe rpa r tdel e spe r s one sque v i s i t e nl ac i ut a ti de l spr opi sr e s i de nt s .

ma pa i nt er a cu

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s , E VOL : E qui pame nt sVi r t ual sonl i ne

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s

E lDi g i t a lD Ba r c el ona dedi c a un v í deoal aRut adel sE mbl emà c s .

E l por t a l deno c i e sde l we bdel ' Aj unt a me ntde Ba r c e l ona( e l di g i t a l . bc n. c a t )v ade di c a re lpa s s a t me sd’ a g os tun r e por t a t g ee nv í de oal aRut ade l s E mbl e màc sons ’ e x pl i c a v at ote l e l pr oj e c t e . E l v í de ov aa pa r è i x e rt a mbéadi v e r s osdi a r i sdi g i t a l s c omL aVa ng ua r di a , e l di a r i Ar ai e l Pe r i ódi c o. Pode ur e c upe r a re l r e por t a t g ee ne l s e g üe nte nl l a ç : h ps : / / www. y out ube . c om/ wa t c h? v = Qa i t z Ni 8z J c

Ba r c el onaiL i s boac ol . l a bor en per pot enc i a rel ses t a bl i ment s E mbl emà c s

L aRut adel sE mbl emà c saRà di o Na c i ona l d’ Andor r a . L aRut ade l sE mbl e màc sf oupr ot a g oni s t ade l pr og r a maL l i br e s&Companye mè sAndor r aDi f us i ó e l pa s s a t7d’ a g os t . De sd’ a quí v ol e ma g r a ï ral as e v a pr e s e nt a dor aL our de sPr a te ls e ui nt e r è sil abona f e i naf e t a . Pode ur e c upe r a re l pr og r a made sde l sf a c e bookde l aRut ade l sE mbl e màc soe ne l s e g üe nte nl l a ç : h p: / / www. a ndor r a di f us i o. a d/ Pr og r a mes / l l i br es c ompa ny / l l i br e s a ndc ompa ny 7da g os t de l 2015/ l l i br e s a ndc ompa ny de l 07da g os t de 2015

L ade f e ns ade l se s t a bl i me nt se mbl e màc sé suna qüe sóquenoe nt é ndef r ont e r e s . Ci ut a t se ur ope e s c om L i s boai Romas ’ ha na g e r ma na tat r a v é sdel e s s e v e sa s s oc i a c i onspe rpr omour ee l c a r à c t e ri l a t r a di c i óde l c ome r çhi s t òr i cani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l ,e npa rc ul a rpe ral ar ut at ur í sc ai c ul t ur a l . L ' As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e mà c sde Ba r c e l onai e l Cí r c ul oda sL oj a sdeCa r á c t e re T r a di ç ã odeL x ªdeL i s boai ni c i e nunac ol . l a bor a c i ó pe rf ome nt a r ,e smul a r ,uni re s f or ç osis i ne r g i e s pe rg a r a n rl ac ons e r v a c i ó, l apr ot e c c i ó, l av i a bi l i t a t i e l f ut urdel e sbo g ue se mbl e mà que s .

l ’ E nt r ev i s t a Her bol a r i L l a ns à , pr ot a g oni s t a de l ’ E nt r ev i s t a de l a Rut adel sembl emà c s . L ’ He r bol a r i L l a ns àé sunc l a re x e mpl ed’ a que l l s e s t a bl i me nt se mbl e màc sonl ape r s ona l i t a ti pr of e s s i ona l i t a tde lbo g ue rt r a s pa s s e nl e squa t r e pa r e t sdel abo g a . L aF r a nc e s c aé st ot aunai nst uc i ó a l ba r r i ; é sc one g udai mol te sma dape l ss e usc l i e nt s quer e c ór r e na l ss e usc ons e l l sda v a ntqua l s e v ol dol è nc i a . E nl ’ e nt r e v i s t aF r a nc e s c aUba c hr e pa s s al at r a j e c t òr i a del abo g ade sde l ss e usi ni c i sfinsal ’ a c t ua l i t a ta mb unmuntd’ a nè c dot e si nt e r e s s a nt s . Pode uv e ur ee l r e por t a t g ea l Y ouT ubeoal ac a pç a l e r a del awe bdel aRut ade l sE mbl e mac s . www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


a v No WEB!

L aRut ade l sE mbl e àc sr e nov ae l s e u por t a lwww. r ut a del s embl ema c s . c a t a mbi mpor t a nt sc a nv i st a nte s t èc sc om f unc i ona l s .

No v ac a p ç a l e r a

L anov ac a pç a l e r aa g a f amé spr ot a g oni s medi nsl a nov awe b, a mbuns l i de rde sd’ one spota c c e di ra l s di f e r e nt sc on ng ut sc oml ar e v i s t adi g i t a l , l ’ e nt r e v i s t a …

C r e al at e v aRu t a

Aque s t aé ss e nsdubt el anov e t a tmé si mpor t a ntdel anov a we b, unaf unc i óquec onv e r t e i xl aRut ade l sE mbl e màc se n unav e r i t a bl eg ui aonl i ne . Apa rrd’ a r al ’ us ua r i podr àc r e a rl as e v ar ut ape r s ona l i t z a da a mbt r e spa s s oss e nz i l l si g e ne r a runma paa mbe l s e s t a bl i me nt squede s i t g i v i s i t a r Mi t j a nç a nta que s t ai c onae spota c c e di ral afit x ade l ’ e s t a bl i me ntonhi haunr e por t a t g ef ot og r à fic , l as e v ahi s t òr i a i una pa r a dorv i r t ua l a mbpr oduc t e sr e pr e s e nt aus .


L’ e n t r e v i s t a Ma r i aF r a n c e s c aUb a c h T o t au n av i d aal ’ He r b o l a r i L l a n s à

“L ame v ab og aé sl ’ a b u e l i t ai é i éd e l c a r r e rE l i s a b e t s ” L ’ He r bol a r i L l a ns àé sunc l a re x e mpl ed’ a que l l se s t a bl i me nt se mbl e mà c sonl ape r s ona l i t a ti pr of e s s i ona l i t a tde l bo g ue rt r a s pa s s e nl e s qua t r epa r e t sdel abo g a . L aF r a nc e s c aé st ot aunai nst uc i óa l ba r r i ; é sc one g udai mol te sma dape l ss e usc l i e nt squer e c ór r e na l ss e us c ons e l l sda v a ntqua l s e v ol dol è nc i a . L abo g ac ons e r v ag r a npa r tdel ade c or a c i ói ni c i a l a mbl e spr e s t a t g e r i e si c a l a i x osdef us t api nt a t sdec ol orbl a nca mbr i be t sv e r ds . E l t a ul e l l s e g ue i xe l ma t e i xe sl i e s t àr e ma t a ta mbma r br eda muntde l qua l une sba l a nc e sc e nt e nà r i e soc upe nunl l ocpr e f e r e nt . T a mbéc a l de s t a c a re l sdosv i t r a l l squedone na c c é sal ar e r a bo g a , obr ade l pa r edel aF r a nc e s c ai ques ónd’ unag r a nbe l l e s a . E l s a pa r a dor se x t e r i or ss óndef us t api nt a dav e r dai pr e s i de i xl af a ç a naunapa nc a r t aquee nsr e c or daquej at e ne nmé sde100a ny s .

Aq u e s t ab og aé sl as e v av i d ai e sn o t a . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s .

C r e cq u el ’ e s s è n c i ad el ab og al ’ h ep o r t a t s e mp r e d i n t r e. Aq u e s t ab og al av af u n d a re l me ua v i l ’ a n y 1 9 0 7 , p e rt a n t a c a b ad ef e r1 0 8a n y s . E l me ua v i e r a d ’ u n af a mí l i ab e n e s t a n t d e l V e n d r e l l i v o l i as e r mú s i c , n ol i v a nd e i x a rs e ri v ao p t a rp e rf e r f a r mà c i ap e r q u èt o t al af a mí l i av e n i ad eme t g e si f a r ma c è uc s . P o cap o cv ae n c a mi n a r s eal a b o t à n i c afi n sa c a b a ro b r i n t a q u e s t ab og aa l c a r r e r E l i s a b e t s . Qu a nv amo r i re l me ua v i , l ab og al av aa g a f a rl a me v ama r ei d e sd el as e v amo r t a r af a2 5a n y s , l ’ h e p o r t a d aj o.

S e mp r eh a v i ad e s i t j a te s t a ral ab og a? Al ame v av i d ah en g u t d u e sp r o f e s s i o n s , l aq u e p o r t oad i n ss e mp r eh as i g u t l amú s i c ai d e s p r é sl a b og a . Qu a nt e n i a2 0a n y st o c a v aal ’ Or q u e s t r ad e l L i c e ui e na q u e l l smo me n t sp e rami e l mó ne r al amú s i c a . Det o t e sma n e r e s , d e s p r é sh ev i s t q u ea mbe l s a n y su ne sv at o r n a n t ai n t e g r a ral e sc o s e sq u es ó n l ’ e s s è n c i ad ’ e l l ma t e i x . L ame v ama r ee r au n ag r a n b og u e r ai r e a l me n t m’ h ov ai n c u l c a rmo l t i a r a e sca l f r o n t d el ab og a . E scmo l t c o n t e n t ad e t e n i ra q u e s t e sd u e sp r o f e s s i o n s . S e mp r eh ep e n s a t q u es ó nc o mp l e me n t à r i e s . Ambl ab og ap r o c u r o a j u d a ral ag e n t d ed o l è n c i e ss i q u e s , p e r òj op e n s o q u el amú s i c ag u a r e i xl ’ à n i ma . 6


Vo s t èc o mh av i s c u tl at r a n s f o r ma c i ód e l b a r r i ? L ame v ab og aé sl ’ a b u e l i ai é i éd e l c a r r e r E l i s a b e t sp e r q u èe sce n v o l t a d ad eb og u e s f a s h i o n . Ma l g r a t t o t p u cd i rq u ee s t àb e n i n t e g r a d aa l b a r r i i h i h au nb o nc l i ma . Qu a nv a i g c e l e b r a re l c e n t e n a r i e mv a no mp l i rd efl o r si r e g a l s . P e l q u ef aa l b a r r i , v a l ad i rq u ea q u e l l c l i mad ’ a b a n ss ’ h ap e r d u t , p e r òe s t e ma l s e g l eX X l i n op o d e ma n a rc o n t r ae l t e mp s . I l ac l i e n t e l ac o mh ae v o l u c i o n a t ? Al ab og ae mt r o b oa mbd u e sg e n e r a c i o n s d i f e r e n t s . Ar ah ef e t 7 0a n y si d eq u a ne nt e n i a2 0 a mba r ah ac a n v i a t t o t a l me n t . Ab a n sa q u í v e n i a t o t al ag e n t d e l b a r r i , ma j o r i t à r i a me n t g e n t g r a n , p e r òs e mp r ei fi n sat o t a r ae mv e n e np a r e sa mb n e n sp et sq u ee md i u e n : “ j oa q u e s t ab og al a r e c o r d od et o t al av i d a ”i a r ah i p o r t e ne l ss e u sfi l l s ac o mp r a rr e g a l è s s i a . T a mb éh i h au na l t r es e c t o r d ep a r e sj o v e sq u eb u s q u e nc o n s e l l p e r p et e sa f e c t a c i o n sd e l sfi l l sc o ma r ar e f r e d r a t s , ma l d ec o l l . . . Aq u e s t f e t m’ a l e g r amo l t p e r q u è o mp l ed es e nt l ame v af e i n a . Hi p o s e se l c o r p e r q u èv e u sq u el ag e n t e t v éa mbu n af e . Aq u e s t ab og as e mp r eh as i g u t a i x òi c i nn u as e n t h o . Noo b t a n t c a l s e rmo l t p r o f e s s i o n a l i s a b e rq u i n s s ó ne l sl í mi t s . Hi h ac o s e sq u er e q u e r e i x e nd e l me t g e .

7


Pl a f onsder a j ol esdel sr es t a ur a ntCa nCul l er et es Xa v i erNog ués( 18581940) AmbF r a nc es cQuer( 18581933) F à br i c aPuj ol i Ba us i s , E s pl ug ue sdeL l obr e g a t , Ba r c e l ona , 1923 Pi s aa mbde c or a c i ópol i c r oma Dona c i óMi que l Re g à s , 1966

S e mb l aq u eh i h au nr e p u n te nl ame d i c i n a n a t u r a l . C o n s e r v e ue n c a r al e sf ò r mu l e sd ’ a b a n s ? P e rs o r t e l me ua v i v ad e i x a rmo l t e sf ò r mu l e s ma g i s t r a l se s c r i t e sq u ee n c a r au l i t z o . Hi h ap e re x e mp l e u n ab a r r e j aq u et o c af e t g e , p à n c r e e s ,v e s í c u l a , e l c o n d u c t ed el ’ o r i n ai l ’ e s t ò ma c . Aq u e s t ab a r r e j al av e n i m f e n t d e sd ef a1 0 8a n y s . Qu i n e ss ó nl e sq u et e n e nmé sd e ma n d a ? B à s i c a me n t l e sd e l s i s t e man e r v i ò s , t a n t l e s t r a n q u i l · l i t z a n t sc o ml e sd el ’ i n s o mn i . T a mb él e sd e l r e f r e d a t st é n e nmo l t as o rd at a n t al ’ h i v e r nc o mal ’ e su d e g u t al ’ u sd e l sa p a r e l l d ’ a i r ec o n d i c i o n t a t . Al g u n aa n è c t o d ad i v e rd a ? Mo l t e s . P e ra q u í h ap a s s a t t o t h o m. R e c o r d oa mbmo l t a i l · l u s i ól ’ e n t r a d ad eP l á c i d oDo mi n g op e re x e mp l e , e l s j u g a d o r sd eb a s q u e t d e l sE s t a t sUn i t sl ’ a n y9 2 . P e r òn cu nr e c o r de s p e c i a l d e l d i aq u ee sv a np r e s e n t a r al ab og ae l sP i n kF l o y d . T e n i e nu nc o n c e r t a q u e l l a ma t e i x an i ti u nd ’ e l l st e n i aa f o n i a . S a b i e nmo l t b ée l q u e v o l i e ni t e n i e nu nb o nc o n e i x e me n t d ep l a n t e sme d i c i n a l s c o ml ’ a g r i mo n i a . E l f e t é sq u eu nc o pa c a b a d al ac o mp r a e mv o l i e nr e g a l a re n t r a d e sp e l c o n c e r t i c o mq u ea q u e l l a n i t n op o d i al e sv a i gr e f u s a r . Qu a nh ov a i ge x p l i c a ral e s me v e sa mi g u e se mv o l i e nma t a r . L e sh a g u é s s i sa g a f a t p e r n o s a l t r e s ! .

Pode uv e ur el ’ e nt r e v i s t as e nc e r aa www. r ut a del s embl ema c s . c a t

8


Àl b u mf o t o g r à f i c De di que me na que s t as e c c i ól e sda r r e r e si nc or por a c i onsal aRut ade l sE mbl e màc s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

L l i br er i aS a ntJ or di

L aL l i br e r i aS a ntJ or di e s t àe s pe c i a l i t z a dae nl l i br e sd’ a r t , f ot og r a fia , di s s e ny , i l · l us t r a c i ói a r qui t e c t ur a , e nc a r aquet a mbé hi pode ut r oba rl l i br e si nt e r e s s a nt sdel i t e r a t ur a , poe s i a , fil os ofiai a s s a i g . S e mpr ei nt e nt a ntc ompa rra mbv os a l t r e sa l l ò quee nsa g r a da . Unpe tr a c óonr e f ug i a r s ea l c e nt r edeBa r c e l onaa mbunaa t mos f e r amol te s pe c i a l , e nv ol t a t sd’ unmobi l i a r i defina l sde l s . XI Xúni cal ac i ut a t .

9


Àl b u mf o t o g r à f i c

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ba rdel Pi . 1927

Al c orde l ba r r i Gò c ,al apl a ç adeS a ntJ os e pOr i ol ,t r oba r e ue l Ba rde l Pi .Ubi c a te nune di fic i defina l sde l s e g l eXVI I I , l ' e s t a bl i me nté spr opi e t a tdel af a mí l i aMa r Puj ol de sde1927. F ouunaa ng aCa s adePos t e sd' ons ore nl e sdi l i g è nc i e sc a par oda l i e s ,l e ss e v e spa r e t sdonc s ,g ua r de nmé sdedos c e nt sa ny sd' hi s t òr i a . L ' a ny1936s ' hif undàe lPa rtS oc i a l i s t aUni fic a tdeCa t a l uny a( PS UC) .Unapl a c ac onme mor ac v ad' a que l lf e t ,e spot v e ur eal ' i nt e r i orde l l oc a l . Puntdet r oba dadedi v e r s e sg e ne r a c i onsdeba r c e l oni ns , a mbuna mbi e nta rsci bohe mi , l e ss e v e spa r e t smos t r e npi nt ur e s , di bui x osi c a r t e l l sor i g i na l sd' a rs t e sc omS i móBus om, Ra monMos c a r dó, J os e pMos c a r dó, S e r r a t , I r a nz o, S a nr ó, Oc a ña , Ma r i s c a l , Rome r o, Ra f a e l Al be r, F l or e nRe t a na , e t c . Pi a noa l pe ts a l ói nt e r i or , ondet a nte nt a nta l g une s pont a ni a ni mal ac onc ur r è nc i a . L at e r r a s s a , obe r t at otl ' a ny , c onv i daade s c a ns a rs ot al ' ombr ade l spl à t a nsdel apl a ç a , t otobs e r v a ntl ' a ni ma c i ód' a que s t r a c ót a nts g g e sua l be l l mi gdeCi ut a tVe l l a .

10


Àl b u mf o t o g r à f i c

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

F a r mà c i aCos t aCodi na . 1906

S om unadel e sf a r mà c i e se mbl e màque sdeBa r c e l ona ,i nc l os e sdi nsde l Pa t r i moni Hi s t òr i cdel aCi ut a tdeBa r c e l ona . L ´ e s t a bl i me ntv as e rf unda tl ` a ny1906, a mbunade c or a c i ódec a r à c t e rmode r ni s t aquee nc a r ac ons e r v a . Al ´ i nt e r i or , e l c onj untdet r e ba l l sd´ e ba ni s t e r i as óndec a r à c t e rmode r ni s t a , t e ni nta l c e l r a sdue smot l l ur e s , unaa mb pe r s ona t j e sa mbv e sme nt e sde l s e g l eXI Xi l ´ a l t r ea mbe l e me nt sflor a l s . L aF a r mà c i ahae s t a ts e mpr eune s pa i c ompr ome sa mbl as a l ut , s e ntamé s quet r a di c i ona l , une s pa i det r ov a dae ns a l ut i be ne s t a r .

11


Ambel s upor tde:

Ma pai nt er a cu del aRut adel sE mbl emà c s

L oc a l i t z ae l se s t a bl i me nt se mbl e màc sa l t e umòbi l , we bot a ul e t a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

Descar r ega’ t t ambél ar evi st a!

Profile for Ruta dels Emblemàtics

Emblemàtics. Núm. 4. Herbolari Llansá  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. Núm. 4. Herbolari Llansá  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement