Emblemàtics. Núm. 4. Herbolari Llansá

Page 1

1denov embr ede2015

núm. 4

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge Mar i aFr anc es c aUbac h

ensex pl i c al ahi s t òr i adel ’ Her bol ar i Ll ans à

NovaWeb LaRut adel sEmbl emàt i c s

r enov ael s eupor t al Web.


LaFo t o

He r b o l a r i Ll a n s à . 1 9 0 7

Ma r i aF r a nc e s c aUba c h( 03/ 03/ 2015He r bol ar i L l ans à-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

L aRut adel s E mbl emà c sr enov a el s eupor t a l web

6

l ’ ent r ev i s t a

9

à l bum f ot og r à fic

12

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Pr omoc i ódel sc omer ç osembl emà c s L ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onahaa r r i ba tauna c or ddec ol · l a bor a c i óa mb e lF ONSd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a( F I CC)pe rc ont r i bui ral a di f us i óde l sc ome r ç ose mbl e màc sdel ac i ut a tat r a v é sde l por t a l www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t L aRut ade l sE mbl e màc sé sunpr oj e c t ede l F I CC. F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a . L ag ui amé sc ompl e r t af e t afinse l mome nt s obr el e sBo g ue sE mbl e màque sdeBa r c e l onape rc onè i x e rdel a s e v ahi s t òr i a , l as e v aof e r t ac ome r c i a l , l e si ma t g e sd’ a hi ri d’ a v ui i pa s s e j a rpe l s e ui nt e r i ora mbs or pr e ne nt st our sv i r t ua l s . L ’ obj e cud’ a que s t ac ol · l a bor a c i óé sof e r i ra l se s t a bl i me nt s e mbl e màc s , unapl a t a f or madedi f us i ói pr omoc i óa mbv a r i s pr oduc t e sdi g i t a l s , i a mpl i a rpa ul ana me nta que s t ag ui aonl i nei f ons d’ i ma t g e spe ral as e v adi f us i óani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l , e ne s pe c i a l pe raquef or mi pa r tdel ar ut at ur í sc ai c ul t ur a l del a c i ut a ti i nc r e me nt a re l s e uc one i x e me ntpe rpa r tdel e spe r s one sque v i s i t e nl ac i ut a ti de l spr opi sr e s i de nt s .

ma pa i nt er a cu

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s , E VOL : E qui pame nt sVi r t ual sonl i ne

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s

E lDi g i t a lD Ba r c el ona dedi c a un v í deoal aRut adel sE mbl emà c s .

E l por t a l deno c i e sde l we bdel ' Aj unt a me ntde Ba r c e l ona( e l di g i t a l . bc n. c a t )v ade di c a re lpa s s a t me sd’ a g os tun r e por t a t g ee nv í de oal aRut ade l s E mbl e màc sons ’ e x pl i c a v at ote l e l pr oj e c t e . E l v í de ov aa pa r è i x e rt a mbéadi v e r s osdi a r i sdi g i t a l s c omL aVa ng ua r di a , e l di a r i Ar ai e l Pe r i ódi c o. Pode ur e c upe r a re l r e por t a t g ee ne l s e g üe nte nl l a ç : h ps : / / www. y out ube . c om/ wa t c h? v = Qa i t z Ni 8z J c

Ba r c el onaiL i s boac ol . l a bor en per pot enc i a rel ses t a bl i ment s E mbl emà c s

L aRut adel sE mbl emà c saRà di o Na c i ona l d’ Andor r a . L aRut ade l sE mbl e màc sf oupr ot a g oni s t ade l pr og r a maL l i br e s&Companye mè sAndor r aDi f us i ó e l pa s s a t7d’ a g os t . De sd’ a quí v ol e ma g r a ï ral as e v a pr e s e nt a dor aL our de sPr a te ls e ui nt e r è sil abona f e i naf e t a . Pode ur e c upe r a re l pr og r a made sde l sf a c e bookde l aRut ade l sE mbl e màc soe ne l s e g üe nte nl l a ç : h p: / / www. a ndor r a di f us i o. a d/ Pr og r a mes / l l i br es c ompa ny / l l i br e s a ndc ompa ny 7da g os t de l 2015/ l l i br e s a ndc ompa ny de l 07da g os t de 2015

L ade f e ns ade l se s t a bl i me nt se mbl e màc sé suna qüe sóquenoe nt é ndef r ont e r e s . Ci ut a t se ur ope e s c om L i s boai Romas ’ ha na g e r ma na tat r a v é sdel e s s e v e sa s s oc i a c i onspe rpr omour ee l c a r à c t e ri l a t r a di c i óde l c ome r çhi s t òr i cani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l ,e npa rc ul a rpe ral ar ut at ur í sc ai c ul t ur a l . L ' As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e mà c sde Ba r c e l onai e l Cí r c ul oda sL oj a sdeCa r á c t e re T r a di ç ã odeL x ªdeL i s boai ni c i e nunac ol . l a bor a c i ó pe rf ome nt a r ,e smul a r ,uni re s f or ç osis i ne r g i e s pe rg a r a n rl ac ons e r v a c i ó, l apr ot e c c i ó, l av i a bi l i t a t i e l f ut urdel e sbo g ue se mbl e mà que s .

l ’ E nt r ev i s t a Her bol a r i L l a ns à , pr ot a g oni s t a de l ’ E nt r ev i s t a de l a Rut adel sembl emà c s . L ’ He r bol a r i L l a ns àé sunc l a re x e mpl ed’ a que l l s e s t a bl i me nt se mbl e màc sonl ape r s ona l i t a ti pr of e s s i ona l i t a tde lbo g ue rt r a s pa s s e nl e squa t r e pa r e t sdel abo g a . L aF r a nc e s c aé st ot aunai nst uc i ó a l ba r r i ; é sc one g udai mol te sma dape l ss e usc l i e nt s quer e c ór r e na l ss e usc ons e l l sda v a ntqua l s e v ol dol è nc i a . E nl ’ e nt r e v i s t aF r a nc e s c aUba c hr e pa s s al at r a j e c t òr i a del abo g ade sde l ss e usi ni c i sfinsal ’ a c t ua l i t a ta mb unmuntd’ a nè c dot e si nt e r e s s a nt s . Pode uv e ur ee l r e por t a t g ea l Y ouT ubeoal ac a pç a l e r a del awe bdel aRut ade l sE mbl e mac s . www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


a v No WEB!

L aRut ade l sE mbl e àc sr e nov ae l s e u por t a lwww. r ut a del s embl ema c s . c a t a mbi mpor t a nt sc a nv i st a nte s t èc sc om f unc i ona l s .

No v ac a p ç a l e r a

L anov ac a pç a l e r aa g a f amé spr ot a g oni s medi nsl a nov awe b, a mbuns l i de rde sd’ one spota c c e di ra l s di f e r e nt sc on ng ut sc oml ar e v i s t adi g i t a l , l ’ e nt r e v i s t a …

C r e al at e v aRu t a

Aque s t aé ss e nsdubt el anov e t a tmé si mpor t a ntdel anov a we b, unaf unc i óquec onv e r t e i xl aRut ade l sE mbl e màc se n unav e r i t a bl eg ui aonl i ne . Apa rrd’ a r al ’ us ua r i podr àc r e a rl as e v ar ut ape r s ona l i t z a da a mbt r e spa s s oss e nz i l l si g e ne r a runma paa mbe l s e s t a bl i me nt squede s i t g i v i s i t a r Mi t j a nç a nta que s t ai c onae spota c c e di ral afit x ade l ’ e s t a bl i me ntonhi haunr e por t a t g ef ot og r à fic , l as e v ahi s t òr i a i una pa r a dorv i r t ua l a mbpr oduc t e sr e pr e s e nt aus .


L’ e n t r e v i s t a Ma r i aF r a n c e s c aUb a c h T o t au n av i d aal ’ He r b o l a r i L l a n s à

“L ame v ab og aé sl ’ a b u e l i t ai é i éd e l c a r r e rE l i s a b e t s ” L ’ He r bol a r i L l a ns àé sunc l a re x e mpl ed’ a que l l se s t a bl i me nt se mbl e mà c sonl ape r s ona l i t a ti pr of e s s i ona l i t a tde l bo g ue rt r a s pa s s e nl e s qua t r epa r e t sdel abo g a . L aF r a nc e s c aé st ot aunai nst uc i óa l ba r r i ; é sc one g udai mol te sma dape l ss e usc l i e nt squer e c ór r e na l ss e us c ons e l l sda v a ntqua l s e v ol dol è nc i a . L abo g ac ons e r v ag r a npa r tdel ade c or a c i ói ni c i a l a mbl e spr e s t a t g e r i e si c a l a i x osdef us t api nt a t sdec ol orbl a nca mbr i be t sv e r ds . E l t a ul e l l s e g ue i xe l ma t e i xe sl i e s t àr e ma t a ta mbma r br eda muntde l qua l une sba l a nc e sc e nt e nà r i e soc upe nunl l ocpr e f e r e nt . T a mbéc a l de s t a c a re l sdosv i t r a l l squedone na c c é sal ar e r a bo g a , obr ade l pa r edel aF r a nc e s c ai ques ónd’ unag r a nbe l l e s a . E l s a pa r a dor se x t e r i or ss óndef us t api nt a dav e r dai pr e s i de i xl af a ç a naunapa nc a r t aquee nsr e c or daquej at e ne nmé sde100a ny s .

Aq u e s t ab og aé sl as e v av i d ai e sn o t a . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s .

C r e cq u el ’ e s s è n c i ad el ab og al ’ h ep o r t a t s e mp r e d i n t r e. Aq u e s t ab og al av af u n d a re l me ua v i l ’ a n y 1 9 0 7 , p e rt a n t a c a b ad ef e r1 0 8a n y s . E l me ua v i e r a d ’ u n af a mí l i ab e n e s t a n t d e l V e n d r e l l i v o l i as e r mú s i c , n ol i v a nd e i x a rs e ri v ao p t a rp e rf e r f a r mà c i ap e r q u èt o t al af a mí l i av e n i ad eme t g e si f a r ma c è uc s . P o cap o cv ae n c a mi n a r s eal a b o t à n i c afi n sa c a b a ro b r i n t a q u e s t ab og aa l c a r r e r E l i s a b e t s . Qu a nv amo r i re l me ua v i , l ab og al av aa g a f a rl a me v ama r ei d e sd el as e v amo r t a r af a2 5a n y s , l ’ h e p o r t a d aj o.

S e mp r eh a v i ad e s i t j a te s t a ral ab og a? Al ame v av i d ah en g u t d u e sp r o f e s s i o n s , l aq u e p o r t oad i n ss e mp r eh as i g u t l amú s i c ai d e s p r é sl a b og a . Qu a nt e n i a2 0a n y st o c a v aal ’ Or q u e s t r ad e l L i c e ui e na q u e l l smo me n t sp e rami e l mó ne r al amú s i c a . Det o t e sma n e r e s , d e s p r é sh ev i s t q u ea mbe l s a n y su ne sv at o r n a n t ai n t e g r a ral e sc o s e sq u es ó n l ’ e s s è n c i ad ’ e l l ma t e i x . L ame v ama r ee r au n ag r a n b og u e r ai r e a l me n t m’ h ov ai n c u l c a rmo l t i a r a e sca l f r o n t d el ab og a . E scmo l t c o n t e n t ad e t e n i ra q u e s t e sd u e sp r o f e s s i o n s . S e mp r eh ep e n s a t q u es ó nc o mp l e me n t à r i e s . Ambl ab og ap r o c u r o a j u d a ral ag e n t d ed o l è n c i e ss i q u e s , p e r òj op e n s o q u el amú s i c ag u a r e i xl ’ à n i ma . 6


Vo s t èc o mh av i s c u tl at r a n s f o r ma c i ód e l b a r r i ? L ame v ab og aé sl ’ a b u e l i ai é i éd e l c a r r e r E l i s a b e t sp e r q u èe sce n v o l t a d ad eb og u e s f a s h i o n . Ma l g r a t t o t p u cd i rq u ee s t àb e n i n t e g r a d aa l b a r r i i h i h au nb o nc l i ma . Qu a nv a i g c e l e b r a re l c e n t e n a r i e mv a no mp l i rd efl o r si r e g a l s . P e l q u ef aa l b a r r i , v a l ad i rq u ea q u e l l c l i mad ’ a b a n ss ’ h ap e r d u t , p e r òe s t e ma l s e g l eX X l i n op o d e ma n a rc o n t r ae l t e mp s . I l ac l i e n t e l ac o mh ae v o l u c i o n a t ? Al ab og ae mt r o b oa mbd u e sg e n e r a c i o n s d i f e r e n t s . Ar ah ef e t 7 0a n y si d eq u a ne nt e n i a2 0 a mba r ah ac a n v i a t t o t a l me n t . Ab a n sa q u í v e n i a t o t al ag e n t d e l b a r r i , ma j o r i t à r i a me n t g e n t g r a n , p e r òs e mp r ei fi n sat o t a r ae mv e n e np a r e sa mb n e n sp et sq u ee md i u e n : “ j oa q u e s t ab og al a r e c o r d od et o t al av i d a ”i a r ah i p o r t e ne l ss e u sfi l l s ac o mp r a rr e g a l è s s i a . T a mb éh i h au na l t r es e c t o r d ep a r e sj o v e sq u eb u s q u e nc o n s e l l p e r p et e sa f e c t a c i o n sd e l sfi l l sc o ma r ar e f r e d r a t s , ma l d ec o l l . . . Aq u e s t f e t m’ a l e g r amo l t p e r q u è o mp l ed es e nt l ame v af e i n a . Hi p o s e se l c o r p e r q u èv e u sq u el ag e n t e t v éa mbu n af e . Aq u e s t ab og as e mp r eh as i g u t a i x òi c i nn u as e n t h o . Noo b t a n t c a l s e rmo l t p r o f e s s i o n a l i s a b e rq u i n s s ó ne l sl í mi t s . Hi h ac o s e sq u er e q u e r e i x e nd e l me t g e .

7


Pl a f onsder a j ol esdel sr es t a ur a ntCa nCul l er et es Xa v i erNog ués( 18581940) AmbF r a nc es cQuer( 18581933) F à br i c aPuj ol i Ba us i s , E s pl ug ue sdeL l obr e g a t , Ba r c e l ona , 1923 Pi s aa mbde c or a c i ópol i c r oma Dona c i óMi que l Re g à s , 1966

S e mb l aq u eh i h au nr e p u n te nl ame d i c i n a n a t u r a l . C o n s e r v e ue n c a r al e sf ò r mu l e sd ’ a b a n s ? P e rs o r t e l me ua v i v ad e i x a rmo l t e sf ò r mu l e s ma g i s t r a l se s c r i t e sq u ee n c a r au l i t z o . Hi h ap e re x e mp l e u n ab a r r e j aq u et o c af e t g e , p à n c r e e s ,v e s í c u l a , e l c o n d u c t ed el ’ o r i n ai l ’ e s t ò ma c . Aq u e s t ab a r r e j al av e n i m f e n t d e sd ef a1 0 8a n y s . Qu i n e ss ó nl e sq u et e n e nmé sd e ma n d a ? B à s i c a me n t l e sd e l s i s t e man e r v i ò s , t a n t l e s t r a n q u i l · l i t z a n t sc o ml e sd el ’ i n s o mn i . T a mb él e sd e l r e f r e d a t st é n e nmo l t as o rd at a n t al ’ h i v e r nc o mal ’ e su d e g u t al ’ u sd e l sa p a r e l l d ’ a i r ec o n d i c i o n t a t . Al g u n aa n è c t o d ad i v e rd a ? Mo l t e s . P e ra q u í h ap a s s a t t o t h o m. R e c o r d oa mbmo l t a i l · l u s i ól ’ e n t r a d ad eP l á c i d oDo mi n g op e re x e mp l e , e l s j u g a d o r sd eb a s q u e t d e l sE s t a t sUn i t sl ’ a n y9 2 . P e r òn cu nr e c o r de s p e c i a l d e l d i aq u ee sv a np r e s e n t a r al ab og ae l sP i n kF l o y d . T e n i e nu nc o n c e r t a q u e l l a ma t e i x an i ti u nd ’ e l l st e n i aa f o n i a . S a b i e nmo l t b ée l q u e v o l i e ni t e n i e nu nb o nc o n e i x e me n t d ep l a n t e sme d i c i n a l s c o ml ’ a g r i mo n i a . E l f e t é sq u eu nc o pa c a b a d al ac o mp r a e mv o l i e nr e g a l a re n t r a d e sp e l c o n c e r t i c o mq u ea q u e l l a n i t n op o d i al e sv a i gr e f u s a r . Qu a nh ov a i ge x p l i c a ral e s me v e sa mi g u e se mv o l i e nma t a r . L e sh a g u é s s i sa g a f a t p e r n o s a l t r e s ! .

Pode uv e ur el ’ e nt r e v i s t as e nc e r aa www. r ut a del s embl ema c s . c a t

8


Àl b u mf o t o g r à f i c De di que me na que s t as e c c i ól e sda r r e r e si nc or por a c i onsal aRut ade l sE mbl e màc s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

L l i br er i aS a ntJ or di

L aL l i br e r i aS a ntJ or di e s t àe s pe c i a l i t z a dae nl l i br e sd’ a r t , f ot og r a fia , di s s e ny , i l · l us t r a c i ói a r qui t e c t ur a , e nc a r aquet a mbé hi pode ut r oba rl l i br e si nt e r e s s a nt sdel i t e r a t ur a , poe s i a , fil os ofiai a s s a i g . S e mpr ei nt e nt a ntc ompa rra mbv os a l t r e sa l l ò quee nsa g r a da . Unpe tr a c óonr e f ug i a r s ea l c e nt r edeBa r c e l onaa mbunaa t mos f e r amol te s pe c i a l , e nv ol t a t sd’ unmobi l i a r i defina l sde l s . XI Xúni cal ac i ut a t .

9


Àl b u mf o t o g r à f i c

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ba rdel Pi . 1927

Al c orde l ba r r i Gò c ,al apl a ç adeS a ntJ os e pOr i ol ,t r oba r e ue l Ba rde l Pi .Ubi c a te nune di fic i defina l sde l s e g l eXVI I I , l ' e s t a bl i me nté spr opi e t a tdel af a mí l i aMa r Puj ol de sde1927. F ouunaa ng aCa s adePos t e sd' ons ore nl e sdi l i g è nc i e sc a par oda l i e s ,l e ss e v e spa r e t sdonc s ,g ua r de nmé sdedos c e nt sa ny sd' hi s t òr i a . L ' a ny1936s ' hif undàe lPa rtS oc i a l i s t aUni fic a tdeCa t a l uny a( PS UC) .Unapl a c ac onme mor ac v ad' a que l lf e t ,e spot v e ur eal ' i nt e r i orde l l oc a l . Puntdet r oba dadedi v e r s e sg e ne r a c i onsdeba r c e l oni ns , a mbuna mbi e nta rsci bohe mi , l e ss e v e spa r e t smos t r e npi nt ur e s , di bui x osi c a r t e l l sor i g i na l sd' a rs t e sc omS i móBus om, Ra monMos c a r dó, J os e pMos c a r dó, S e r r a t , I r a nz o, S a nr ó, Oc a ña , Ma r i s c a l , Rome r o, Ra f a e l Al be r, F l or e nRe t a na , e t c . Pi a noa l pe ts a l ói nt e r i or , ondet a nte nt a nta l g une s pont a ni a ni mal ac onc ur r è nc i a . L at e r r a s s a , obe r t at otl ' a ny , c onv i daade s c a ns a rs ot al ' ombr ade l spl à t a nsdel apl a ç a , t otobs e r v a ntl ' a ni ma c i ód' a que s t r a c ót a nts g g e sua l be l l mi gdeCi ut a tVe l l a .

10


Àl b u mf o t o g r à f i c

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

F a r mà c i aCos t aCodi na . 1906

S om unadel e sf a r mà c i e se mbl e màque sdeBa r c e l ona ,i nc l os e sdi nsde l Pa t r i moni Hi s t òr i cdel aCi ut a tdeBa r c e l ona . L ´ e s t a bl i me ntv as e rf unda tl ` a ny1906, a mbunade c or a c i ódec a r à c t e rmode r ni s t aquee nc a r ac ons e r v a . Al ´ i nt e r i or , e l c onj untdet r e ba l l sd´ e ba ni s t e r i as óndec a r à c t e rmode r ni s t a , t e ni nta l c e l r a sdue smot l l ur e s , unaa mb pe r s ona t j e sa mbv e sme nt e sde l s e g l eXI Xi l ´ a l t r ea mbe l e me nt sflor a l s . L aF a r mà c i ahae s t a ts e mpr eune s pa i c ompr ome sa mbl as a l ut , s e ntamé s quet r a di c i ona l , une s pa i det r ov a dae ns a l ut i be ne s t a r .

11


Ambel s upor tde:

Ma pai nt er a cu del aRut adel sE mbl emà c s

L oc a l i t z ae l se s t a bl i me nt se mbl e màc sa l t e umòbi l , we bot a ul e t a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

Descar r ega’ t t ambél ar evi st a!