Emblemàtics. Núm 36. Quimet d'Horta

Page 1

S et embr ede2019

núm. 36

embl emà c s e l ma g a z i nede l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Det ot al av i da

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a el barQui metd’ Hor t a

elRepor t at ge J os epLl uí sJ al marr epas s a

l ahi s t òr i adel Qui metd’ Hor t a


Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s s u ma r i 4

el Repor t a t g e J os epL l uí sJ a l ma r r epa s s al ahi s t òr i a del Qui metd’ Hor t a

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a el ba rQui metd’ Hor t a

e di t or i a l

e l ma g a z i nede l sE s t a bl i me nt sE mbl e mac s

Det ot al av i da . E na que s t aoc a s i óde di que me l núme r ode l Ma g a z i nea l ba rQui me t d’ Hor t a . S i t ua daal aPl a ç aE i v i s s a , a que s te s t a bl i me nts ’ hac onv e rt e nt otunr e f e r e nta l ba r r i i t a mbéf or a . L as e v af a mas ’ hae x t è spe r t ot aBa r c e l onai pa r tdel ’ e s t r a ng e rde g utal as e v apr e s è nc i ae n nombr os e sg ui e s . Mé sde90a ny sde s pr é sdes e rf unda te l Qui me t d’ Hor t ac on nuae s s e nte l c a f èdeba r r i det ot al av i da , unc e nt r e ne ur à l g i cder e uni ói det r oba dape l v e ï ns . Av ui , del amàdeJ os e pL l uí sJ a l ma rPa l l a r è sa c t ua l pr opi e t a r i de s c obr i r e ml ahi s t òr i ad’ a que s tl oc a l , def e t , l ’ úni ce s t a bl i me ntde l di s t r i c t ed’ Hor t aGui na r dóc a t a l og a tpe rl ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l ona c omae s t a bl i me nte mbl e màcdel ac i ut a t . T a mbée nspa r l a r àd’ un de l spe r s ona t g e smé se nt r a ny a bl e sde l l oc a l : e n“ J ua ni t o” , unl l or o x e r r a i r e , pr ot a g oni s t adedi v e rdí s s i me sa nè c t ode s , e l qua ldur a nt mol t sa ny sf oul ’ a t r a c c i óde l ba rfinsa l puntquemol t ag e ntc one i x i a l ’ e s t a bl i me ntc ome l Ba rde l L l or o.

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor a-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


elRepor t at ge J o s e pL l u í sJ a l ma r B a rQu i me t d ’ Ho r t a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s tb a r . L ’ e s t a b l i me n t e l v a r e nf u n d a rQu i me t C a r l ú si R o s i t aNo t . E sv ai n a u g u r a re l me sd ’ a b r i l d e l ’ a n y1 9 2 7 . E sv e uq u el ’ a c t ef o ut o t u nè x i t , a mbu n ag r a na fl u è n c i ad ep ú b l i ce n c u r i o s i t p e rv e u r ec o me r aa q u e l l n o ul o c a l i t a mb é p e r q u èe l b a rd i s p o s a v ad ’ u n ad el e sp r i me r e s p i a n o l e se l è c t r i q u e sq u eh i h a g u éal ac i u t a t , l a q u a l c o s ae r aj ad ep e rs í t o t u nr e c l a m.

I ma t g edel af a ç a naor i g i na l . Aut orde s c one g ut . Ar x i uf a mí l aJ a l ma rPa l l a r è s Qui me tCa r l úsi Ros i t aNot . Aut orde s c one g ut . Ar x i uf a mí l i aJ a l ma rPa l l a r è s

E l ma t r i mo n i n ot e n i afi l l si v i v i at o t a l me n t d e d i c a t a l l o c a l c u i d a n t n efi n se l mé sp et d e t a l l . E l v a r e nr e g e n t a rfi n se l 1 9 5 5q u a n Qu i me t C a r l ú se sv aj u b i l a r . E na q u e l l mo me n t l ’ a g a f e ne l sme u sp a r e sJ a u meJ a l ma ri R o s i t a P a l l a r è s . Def e t e l me up a r ej af e i aa n y sq u e t r e b a l l a v aa l b a ric o n s i d e r a v aa l ma t r i mo n i C a r l ú sNo t c o mu n sp a r e s . P e ra q u e s t mo ul i v ap o s a re l n o mo fi c i a l d eQu i me t d ’ Ho r t ae n h o n o ra l s e uf u n d a d o r .


I v o s t èq u a ns ’ i n c o r p o r a ? J oc o mq u i d i um’ h ec r i a t a q u í . J ad eb e np et a j u d a v a a mbt o t e l q u ec a l i a . Qu a nv a i gf e r1 6a n y se mv a i g i n c o r p o r a ro fi c i a l me n t a l n e g o c i . De sd e l 2 0 0 6e ns ó ce l p r o p i e t a r i . M’ e q u i v o c os i d i cq u ee l Qu i me td ’ Ho r t ac o nn u a e s s e n tu nb a rd eb a r r i ? No . Hos o mi e n sa g r a d a , s i b éé sc e r t q u ea c t u a l me n t t a mb ée n sv i s i t e na l g u n st u r i s t e sa t r e t sp e rl ’ e n c a n t d e l l o c a l i p e rl ag r a nv a r i e t a t d et r u i t e si e n t r e p a n sd e x a p a t aq u et e n i m. I ma t g ee s que r r a . E l s e ny orQui me tCa r l úsda v a ntl aba r r a . I ma t g edr e t a . J a umeJ a l ma ri l as e v ae s pos aRos i t aPa l l a r è s . Aut orde s c one g ut . Ar x i uf a mí l i aJ a l ma rPa l l a r è sI ma t g ee s que r r a . De t a l l del af a ç a nae x t e r i ora mbl e sobe r t ur e sor i g i na l s . I ma t g es upe r i or. I ma t g edel aba r r adema r br eor i g i na li l ade l c os t a tdef us t a . Aut orde s c one g ut . Ar x i uf a mí l i aJ a l ma rPa l l a r ès

P a r l i ’ md el ar e f o r mad el af a ç a n a . Ac t u a l me n t l af a ç a n aq u ep o d e uv e u r eé sl ar e c u p e r a d ad el aq u e h i h a v i ae l 1 9 2 7 . E l me up a r es o b r ee l sa n y ss e i x a n t av ac a n v i a r l ’ e s t èc ai v ap o s a rp o r t e sd ef u s t aa mbv i d r e sl l i s o sc o me sp o t v e u r ee na l g u n ad el e sf o t o g r a fi e sd ’ è p o c a . C a pap r i n c i p i sd e l s a n y s9 0v a r e mc r e u r ec o n v e n i e n t r e c u p e r a rt o t al ’ e s t èc ao r i g i n a l d el af a ç a n aa mba q u e s t e so b e r t u r e st a n t c a r a c t e r í sq u e s . I an i v e l l i n t e r i o r ? B à s i c a me n t n o mé ss ’ h at o c a t l ab a r r a . I n i c i a l me n t h i h a v i ac o m d u e sb a r r e s , u n ae r ad ema r b r ei l ad e l c o s t a t e r ad ef u s t a . Al a d è c a d ad e l s6 0e l me up a r ev af e rl au n i fi c a c i ód el ab a r r ai j ac a p a l s9 0l av a r e mt o r n a rar e f o r ma rp e rf e r l amé sf u n c i o n a l . L e st a u l e ss ó nl e so r i g i n a l s ? S í , t o t e sl e st a u l e sd eb a i xs ó nl e so r i g i n a l s , a mbe l ss e u sp e u sd e f o r j ai ma r b r es u p e r i o r . Def e t e n c a r ar e c o r d oc o ml aR o s i t aNo t e x p l i c a v al ac u r aq u ee nt e n i a , a mbu n an e t e j aa c u r a d aa mbt e r r a i l l e i x i ui a mb“ Ne t o l ”e l sc e r c l e sd el l a u t óq u el e se n v o l t a v e n . P e l q u ev e i gal e sp a r e t sv o s t èt a mb éh ad e i x a tl as e v a e mp r e mt aal ad e c o r a c i ói n t e r i o r . S í , s i v e n i up o d r e ug a u d i rd ’ u n ac o l . l e c c i ód emé sd e5 . 0 0 0 mi n i a mp o l l e t e sd el i c o rq u ed e c o r e ne l l o c a l . I ma t g edel af a ç a nae x t e r i ora l sa ny s60a mbl e sobe r t ur e sl l i s e s . Aut orde s c one g ut . Ar x i uf a mí l i aJ a l ma rPa l l a r è s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ a t Hor metd’ xaelbarQui bui di ada apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques ne ar x bui aperdi t Hor metd’ cbarQui i emàt embl ’ al os x bui e.Unsdi bl i us onf nc li i t eues orambels i er t ex ’ l a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or anf degr


© Aut orde s c one g ut . I ma t g e sdel ’ Ar x i uF a mí l i a rJ a l ma rPa l l a r è s


S i h e md ep a r l a rd ’ u np e r s o n a t g ei c ò n i cd e l b a r , n oe mn e g a r àq u eé se n“ J u a n i t o ” ? ( s o mr i u ) Unb o na mi cd e l s e n y o rQu i me t C a r l ú sl i v a r e g a l a ru nl l o r o , d ’ a q u e l l sg r i s o sa mbl ac u a v e r me l l aq u ex e r r a v ap e l sd e s c o s i t s . Ma l g r a t q u e t e n i au n ag à v i aaf o r ad e l l o c a l , c o mq u es e mp r e e s t a v ao b e r t a , t e n i al l i b e r t a t d emo v i me n t ( s i b éé s c e r tq u et e n i al e sp l o me sd el e sa l e se s c a p ç a d e si n op o d i av o l a rg a i r ei ma i s ’ e s c a p a v a ) .E sd e i a “ J u a n i t o ”i f o up r o t a g o n i s t ad ’ a g u n e sd el e s a n è c d o t e smé sd i v e rd e sd e l Qu i me t . P e re x e mp l e ? Und e l sf e t smé sr e c o r d a t sé sc o mf e i aa n a rd e c o r c o l l a l r e v i s o rd e l t r a mv i a . P e ra q u e l l st e mp s d a v a n t n o s t r eh i h a v i al ap a r a d ad e l t r a mv i aq u e f e i al al í n i aHo r t a B a r c e l o n ac e n t r e, a mbu nv i g i l a n t d ep a r a d aq u ea mbu nx i u l e t d o n a v al ’ o r d r ed e s o rd a . E l “ J u a n i t o ”i mi t a v aal ap e r f e c c i óe l x i u l e t d e l r e v i s o ri e nmé sd ’ u n ao c a s i óe sv e i ae l r e v i s o r c ó r r e rd a r r e r ae l t r a mv i af e n t s e n y a l sa l c o n d u c t o r q u ep a r é sp e r q u èe l l l o r oh a v i ad o n a t l ’ o r d r ed e s o rd a . T o t p l e g a t e n mi gd el e sr i a l l e sd e l sv i a n a n t s i e l sc l i e n t sd e l b a r .

.

Un aa l t r a . . . E nè p o c ad e l me up a r e , e l l l o r oj ae l v a r e m p o s a rad i n sd e l l o c a l . Hi h a v i au nc l i e n t q u ee s d e d i c a v aae n s e n y a r l i ac a n t a rc a n ç o n sc o ma r a L av e r b e n ad el aP a l o mai c a n ç o n st r a d i c i o n a l s . E l l l o r op a r l a v amo ls s i mfi n se l p u n t q u e s ’ a p r e n i al e sc o n v e r s e sd e l sc l i e n t sq u ej u g a v e n ac a r t e si t a mb éa l g u n ap a r a u l o t a . Unc o pv a e n t r a ru nc a p e l l àa mbs o t a n ap e ra n a ra l l a v a b o i e l l l o r od e sd ed a r r e r al i v ae t z i v a r“ fi l l d e p u t a ” . E l c a p e l l àe sv ag i r a rc a pa l sj u d a d o r sd e c a r t e si e l sh i v ad i r“ S e n y o r s , u n ami c ad e r e s p e c t eal as o t a n a ” . P e r òe l l l o r ou nc o pmé s v ar e p e ra q u e l l e sp a r a u l e sg r u i x u d e si é sc l a r , e l me up a r ee sv o l i af o n d r e . V e r i t a b e me n t f o uu na mi n a l mo l t e sma t p e l s c l i e n t sd e l b a ri e l sv e ï n sd e l b a r r i , fi n sa l p u n t q u ee l l o c a l e r ac o n e g u t p o p u l a r me n t c o me l B a rd e l L l o r o . P e ra q u e s tmo uv a sd e c i d i rh o me n a t j a r l oc o n v e rn t l oe ne l l o g o pd e l b a r ? S í , e nc e r t ama n e r aé su n ama n e r ad ep e r p e t u a r e l s e ur e c o r d . M’ a g r a d ah a v e r h of e t .


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.