Emblemàtics. Núm. 37. Forn Roura

Page 1

Oc t ubr ede2019

núm. 37

embl emà c s e l ma g a z i nede l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unamaner adef er

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a el For nRour a

elRepor t at ge J os epMar i aRour ar epas s a l ahi s t òr i adel For nRour a


L aF o t o

F o r nR o u r a

Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s s u ma r i 4

el Repor t a t g e J os epMa r i aRour a r epa s s al ahi s t òr i a del F or nRour a

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a el F or nRour a

e di t or i a l

e l ma g a z i nede l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Unama ner adef er . Dur a nta que s t sda r r e r sa ny she ng utl as or tdev i s i t a ri c one ì x e r mol t e sbo g ue se mbl e màque s . T ot e st e ne nl as e v ape c ul i a r i t a ti s i ng ul a r i t a t , l e sune spe runaa r qui t e c t ur ae x hube r a nt , l e sa l t r e spe r unat r a di c i óc e nt e nà r i a , i de s pr é shi hal e squec ome na que s tc a se s di sng e i x e nt a mbépe runade t e r mi na dama ne r adef e r , f e ntquee l s e upr oduc t ee s de v i ng ui unpr oduc t edequa l i t a tr e c one g utpe r t ot hom. Ofic i , t r a di c i ói pa s s i ópe l pas óns e ny e sd’ i de nt a tde l F or n Rour a . Av ui , del amàdeJ os e pMa r i aRour ade s c obr i r e ml ahi s t òr i a d’ a que s tl oc a l s i t ua l a l c a r r e rCa l a f ,da v a ntdel ’ a n cc onv e ntde l s f r a nc i s c a nsi at oc a rde l Me r c a tdeGa l v a ny . Ambe l l t a mbépa r l a r e m depai del ’ e nor mei mpor t à nc i ade l mè t odea l hor adef e runbonpa , d’ a que l l sdet ot al av i da , l l unyde l spa nspr e f a br i c a t squei nunde nl e s be t z i ne r e si d’ a l t r e sc e nt r e sc ome r c i a l s . Aquí e l pae sf ac oms e mpr e s ’ haf e t . I a i x òl ac l i e nt e l ahos a pi hov a l or a .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor a-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


elRepor t at ge J o s e pMa r i aRo u r a F o r nR o u r a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s tf o r n Aq u e s t é su nf o r nd eb a r r i , t r a d i c i o n a l , f a mi l i a r , a r aj ad eq u a r t ag e n e r a c i ó . E l v a nc o me n ç a re l s me ua v i sq u a ne sv a ni n s t a l . l a ra q u í al ’ a n y 1 9 2 4 . E na q u e l l smo me n t sl ’ a cv i t a t d e l b a r r i e n c a r ae r amo l t mo d e s t a , h i h a v i ae lc o n v e n t , q u a t r ec a s e si l ag e n t d eB a r c e l o n ah i v e n i aa p a s s a rl e sv a c a n c e s . E l b a r r i h aa n a t c r e i x e n t a mbe l sa n y s . De s p r é sd e l sa v i ss e ’ nv a nf e r c à r r e ce l sme u sp a r e sJ o s e pR o u r ai Ma r i a T e r e s aOn o i n d i a . Ap a rrd e l 2 0 1 0j oe ns ó ce l r e s p o n s a b l ej u n t a me n t a mbe l sme u sfi l l s Ge r a r di J o s e pMa r i a , s i b ée sp o t d i rq u eh e e s t a t t o t al av i d av i n c u l a t a l n e g o c i . Qu a nh o mp a s s ap e ra q u e s tc a r r e r , u n a d el e sc o s e sq u el i c r i d al ’ a t e n c i óé sa q u e s t a f a ç a n a . B é , é su nd e l sa t r a cu sd e l n o s t r ee s t a b l i me n t i f o r map a r t d e l C a t à l e gd eP a t r i mo n i d e l ’ Aj u n t a me n t d eB a r c e l o n a . Qu ème ’ np o te x p l i c a r ? Ambe l sa n y sv a l ad i rq u en oh ac a n v i a t g a i r e , mé se n l l àd el ’ a p l a c a t d eg r a n i t . B à s i c a me n t s ’ h a nr e a l i t z a t t a s q u e sd ema n t e n i me n t . De s t a c al ’ a p l a c a t d ema r b r eq u ea b a s t at o t a s u p e rc i ed ef a ç a n ad el ap l a n t ab a i x a , a mbu n p ò rcd el l e n g u a t g ec l à s s i cs o b r ed o sp i l a s t r e s l a t e r a l sq u ee n g l o b al ’ o b e r t u r ad e l ’ e s t a b l i me n t i e l p o r t a l d el ’ e s c a l ad ev e ï n s . Def e t e l q u ea r ae n ss e mb l as o r p r e n e n t e n a q u e l l aè p o c ae r ad ’ a l l òmé sn o r ma l , e r a l ’ a r q u i t e c t u r ap r ò p i ad ’ a q u e l l t e mp so ne l s a r t e s a n sh i t e n i e nu np a p e rmo l t i mp o r t a n t . Ai x òma l a u r a d a me n t s ’ h ap e r d u t .


I v o s t èq u a ns ’ i n c o r p o r a ? Di n sd el ’ o b e r t u r a , l ac o mp o s i c i óa mbd o sp i l a r s( e l d e l ad r e t ae nl ’ e i xd es i me t r i ad e l p ò rci e l d el ’ e s q u e r r e p e re s t a b l i rl as i me t r i ad e l t a n c a me n t ) i t a n c a me n t s i mè t r i cd ef u s t e r i ae n v e r n i s s a d aa mb : f a ç a n ai n t e r i o r r e c u l a d aa mbt a r j aa mbv i d r ea mbr e s t e sd ’ u nr e c t a n g l ed a u r a t i p o r t e sa mbf r o n t óp a rt s o b r el al l i n d a , i a p a r a d o r se x t e r i o r s , e ne l c e n t r ei e l sl a t e r a l s , d e l ’ a l ç a d ad e l b a t e n t , a mbs ò c o l p e t r i ( s u b st u ï t ) i e mma r c a t a mbmo t l l u r ai n f e r i o r , mu n t a n t sa c a n a l a t si f r i s a mbc o r n i s a .


P a r l i ’ md el ’ i n t e r i o rd el ab og a . An i v e l l i n t e r i o re sc o n s e r v ag r a np a r t d e l mo b i l i a r i o r i g i n a l , c o ma r ad o sl l a r g smo s t r a d o r sd ef u s t aa mb s o b r ed ema r b r e , s i b éa q u e s t sú lmse sv a r e ns u b st u ï rp e ru n sd en o u s . E ne lp e r í me t r ed el as a l ad ev e n d e st a mb éh i t r o b e md i f e r e n t sma r c smo t l l u r a t sd ef u s t aq u ee mma r q u e n l e sp r e s t a t g e r i e se n c a s t a d e s . Al ap a r t s u p e r i o rd e l sp a r a me n t sh i h amo t l l u r e sd eg u i xf o r ma n t r e q u a d r e si fi n a l me n t u nc e l r a s . De s t a c at a mb éa l f o n sd e l l o c a l u na r cr e b a i x a t a p l a c a t a mbmi r a l l q u ee mf at z al as i me t r i ad el ’ e s p a i e l q u a l e n v o l t au np ò rcd ef u s t a , a mbu nf r o n t óp a rt c o me l d el af a ç a n a , a mbd u e sp o r t e sd ’ a c c é sal ar e b og a .


Hap e n s a te nf e rmi l l o r e sor e f o r me s ? . P r e c i s a me n t a r at e n i mp r e v i s t mi l l o r a rl ai l . l u mi n a c i óp e rr e s s a l t a rt o t sa q u e s t se l e me n t sq u eh ec o me n t a t . He me v i t a t c o n v e rrl as a l ad ev e n d e se nu nl l o cd ed e g u s t a c i óa mbt a u l e s , e t c , p e r q u èc r e i e mq u e d ’ a q u e s t ama n e r ae l c l i e n t e st r o b amé sc ò mo d ei n o s a l t r e st a mb é . I n t e n t e mp r e s e r v a ra i x í l as e v ae s c è n c i a .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ a nRour xaelFor bui di ada apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques ne ar x bui a per di n Rour c bar For i emàt embl ’ al os x bui e.Unsdi bl i us onf nc li i t eues orambels i er t ex ’ l a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or anf degr


P a r l e md ep a . P e rq u èc r e uq u ee l s e uf o r ng a u d e i xd ’ a q u e s t ab o n ar e p u t a c i óal ac i u t a t ? ( s o mr i u ) J od i r i aq u eb à s i c a me n t p e rr e s p e c t a ru n ama n e r ad e t e r mi n a d ad ef e rl e sc o s e s . T o t i q u ee l me up a r ee r au ne n a mo r a t d el e sn o v e st e c n o l o g i e s , d et o t e l q u ef a c i l i t é sl af e i n a , e r amo l t r e s t r i cual ’ h o r ad ’ i n c o r p o r a re i n e s , s i n ot e n í e nl afi n a l i t a t d emi l l o r a rs o b r e t o t e nl ’ e s f o r çp e r s o n a l , p e r ò r e s p e c t a n t s e mp r el aq u a l i t a t d e l p r o d u c t e . Not o t s i v a l , p o t sc a n v i a ru nf o r np e ru na l t r ec o me sv af e r a q u í f au n s4 5a n y s , p e r òs e mp r ec o n s e r v a n t u nf o r nd es o l a , u nf o r nd ep e d r a , p e rn oma l me t r el aq u a l i t a t d e l p r o d u c t e . P e rt a n t i mp o r t a ns s i me l mè t o d e , e l s i s t e mad ’ e l a b o r a c i ó , é se l q u ed e fi n e i xl aq u a l i t a t d e l p r o d u c t e . I e na q u e s ts i s t e mad ’ e l a b o r a c i óa r t e s a n a l q u i np a p e rh i j u g ae l f a c t o rt e mp S ? E l t e mp sé su nd e l se l e me n t sf o n a me n t a l sp e rl ’ e l a b o r a c i ód ’ u nb o np a , p o d r í e md i rq u eé su ni n g r e d i e n t mé si f o n a me n t a l . Al t e r a re l t e mp s , r e d u ï r l oe nf a v o rd ’ u n ama j o rp r o d u cv i t a t v ae nd e t r i me n t d el a q u a l i t a t d e l p a . I t o ta q u e s tc o n e i x e me n te l t r a n s me t e ua l sv o s t r e sc l i e n t s ? E v i d e n t me n t . S a b e rt r a n s me t r e , c o mu n i c a r , a v u i e nd i as ’ h ac o n v e rt e nu n af e i n ap e re l f o r n e r . Mé se n l l à d e l p r o d u c t e , mé se n l l àd e l s e r v e i , a q u e s t at e r c e r ap o t aq u es e r i ae l c o n e i x e me n t mé se n l l àd el a p e r c e p c i óa v u i e nd i aé sc a p d a l t . E na q u e s t p u n t s o mmo l t i n s i s t e n t s , s e mp r ee s t e md i s p o s a t sae x p l i c a re l q u ef e mi c o mh of e m.

© Aut orde s c one g ut . I ma t g e sdel ’ Ar x i uF a mí l i a rJ a l ma rPa l l a r è sAmbelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.