Emblemàtics. Núm. 34. Bar Borrell

Page 1

Des embr ede2018

núm. 34

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al L’ úl t i ms uper v i v ent del Par al . l el

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a el BarBor r el l .

elRepor t at ge Ví c t orMas er or epas s a

l ahi s t òr i adel BarBor r el l .


Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ví c t orMa s er o r epa s s al ahi s t òr i a del Ba rBor r el l

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a el Ba rBor r el l

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

L ’ úlm s uper v i v entdel Pa r a l . l el . Av ui l aRut ade l sE mbl e màc sf apa r a daa l núme r o84dePa r a l . l e l on de s a fia nte l pa sde l t e mpss ’ a l ç ae l Ba rBor r e l l . S i t ua tqua s i da v a nt pe rda v a ntd’ E l Mol i no, a que s te s t a bl i me nté sunde l sda r r e r s v e sg i sdel ’ è poc ada ur a dade l Pa r a l . l e l , qua nl ’ a v i ng undav i v i a i mme r s ae nuna mbi e nte f e r v e s c e nta mbg r a nst e a t r e sdev a r i e t a t si a mbunnombr ei mpor t a ntdec a f è squea mbl e ss e v e st e r r a s s e s e x t e r i or sompl i e nl e sv or e r e s . Ma l a uda r a me ntqua s i t ot sha n de s a pa r e g ut . Av ui del amàdeVí c t orMa s e r or e pa s s a r e ma que l l aè poc ai l ar e l a c i ó e s t r e t ae nt r ee l Ba rBor r e l l i a que l l móndel af a r à ndul a . T a mbé v e ur e ml ar e l a c i óquedur a ntmol t sa ny sa que s te s t a bl i me ntv at e ni r a mbl at a ur oma qui a , del aqua l n’ é st e smoni e l c a pdebr a uque e nc a r apr e s i de i xunadel e ss e v e spa r e t s .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


P a r l i ’ md e l so r í g e n sd el ’ e s t a b l i me n t . L ' e s t a b l i me n t e sv af u n d a rl ’ a n y1 9 0 9d u r a n t l as e t ma n at r à g i c ad e B a r c e l o n a . S e mp r eh ae s t a t d el af a mí l i aB o r r e l l . E sd i uq u eJ o s e p B o r r e l l e l v aa d q u i r i rp e r1 . 3 2 5d el e sa ng u e sp e s s e t e s . Hap a s s a t d ' a v i safi l l si d efi l l san é t s . L ’ ú lmB o r r e l l d el an i s s a g aq u ee sg u é d a r r e r al ab a r r af o uJ o s e pMºC r i s p í i B o r r e l l q u emo r í e nl ’ a n y1 9 9 4 a mbn o mé s4 7a n y s . Ap a rrd ’ a q u e s t mo me n t l af a mí l aa r r e n d àe l n e g o c i . De sd eq u ef a1 5a n y se scp o r t a n t e l b a rj u n t a me n t a mbe l me ufi l l e l q u a l a n ya g a f a r àe l me ur e l l e u . S e mp r eh ae s t a t u nl o c a l e mb l e màci f a mi l i a ri mo l t a r r e l a t a l P a r a l · l e l . E sp o td i rq u ea q u e s tb a ré sl ’ u lm t e smo n i d ’ a q u e l l aè p o c a g l o r i o s ad e l P a r a l . l e l . Ap r i n c i p i sd e l s e g l eS X Xe l P a r a l . l e l v i v i au n aè p o c ad ’ e s p l e n d o r , h i h a v i amo l t st e a t r e si mo l t sc a f è sc o ma r ae l C a f éE s p a ñ o l , e l C a f é C o n c e r t S e v i l l ai t o t se s t a v e np l e n s . De g u t al ap r o x i mi t a t a mbE l Mo l i n o , e l n o s t r el o c a l v as e rf r e q ü e n t a t d u r a n t d è c a d e sp e rl e s s e v e sp r i n c i p a l sv e d ee sc o ma r al aB e l l aDo r i t a , l ’ E v aS o r e l ol a Ma ñ a , q u ev e n i e na q u í as o p a rd e s p r é sd el ' ú lmaf u n c i ó .


elRepor t at ge Ví c t o rMa s e r o B a rB o r r e l l .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


An i v e l l p a t r i mo n i a l q u èc o n s e r v e u? E x t e r i o r me n t u nd e l se l e me n t smé s s i n g u l a r sé sl ap o r t amo d e r n i s t a , d ’ u n mo d e r n i s memé ss o b r i , n ot a n t c a r r e g a t . E s t à f e t ad ef e r r of o r j a t i v i d r e . Al ap a r t i n f e r i o r d e s t a q u e nt r e se l . l i p s e s . Una l t r ee l e me n t c a r a c t e r í scé se l t e n d a l , o nl e sb a r r e sq u ee l s u s t e n t e ni t o t e l se l e me n t sd e l me c a n i s mes ó n t a mb éo r i g i n a l s . I n t e n t e mt e n i rl amà x i mac u r a a l h o r ad ep r e s e r v a r l oj aq u eé sú n i c . I an i v e l l i n t e r i o r ? P o d e md i f e r e n c i a rd o se s p a i s . E ne l d el ’ e n t r a d a h i t r o b e ml ab a r r aj amo l t a ng a a i x í c o mu n s mi r a l l sp u b l c i t a r i sd ’ è p o c ad eB o d e g a sB i l b a i n a s , d eL u me nGr a nC h a n p á noe l d e l f o n s , c o r r e s p o n e n t a l V e r mo u t hAq u i l aR o s s a . I mat gedel e spol i t ge sdet r ac c i óde l ’ an ct al l e rdel al l aune r i aGr as s i ©E s t e v eVi l ar r úbi e s .


Una l t r ee l e me n t ad e s t a c a ré su n an e v e r ad e l e sd ’ a b a n s , q u ef u n c i o n a v afi c a n t p l a q u e sd e g e l p e rr e f r e d a rl e sb e g u d e s . L ad e c o r a c i ód e l e sp a r e t se s t àf o r ma d ap e ro b j e c t e sa nc s q u ee v o q u e nt e mp sp r e t è r i t sc o ma r ar à d i o s a ng u e sou ne x e mp l a rg r a mò f o n . I n oe mv u l l o b l i d a rd e l c a pd eb r a ud i s s e c a t q u ep r e s i d e i x l as a l a . I al ’ a l t r ee s p a i q u è? Al ’ e s p a i d emé sa l f o n sh i t e n i mu n as a l amé s à mp l i ao ne n c a r ae sc o n s e r v e ne l sp i l a r sd e f o r j ao r i g i n a l s . Mo l t e sd el e st a u l e sa mbp e u s d ef o r j ai s o b r ed ema r b r eq u eo mp l e nl as a l a t a mb ée sma n t e n e n , p e r òe na l g u n e ss ’ h a h a g u t d es u b st u ï re l ma r b r ej aq u ea mbt a n t s a n y sé si n e v i t a b l eq u ea l g u ns o b r ee st r e n q u i .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ l el r xaelBarBor bui di ada apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques or i er nt i ’ oril i er t ex ’ ne l ar x bui lperdi el r alBarBor an osdegr x bui e.Unsdi bl i us onf nc li i t eues ambels . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or f


L ad e c o r a c i ót a u r i n aq u ei mp r e g n al e s p a r e t sd e l l o c a l aq u èe sd e u ? Aq u e s t ad e c o r a c i óé st e smo n i d ’ u n aè p o c ae n q u eB a r c e l o n ae r au n ad el e sc a p i t a l s mu n d i a l san i v e l l t a u r í . Du r a n t l ap o s t g u e r r at o t a q u e l l a mb i e n t d e l sa n y sd a u r a t sd e l P a r a l . l e l v a a n a rd eb a i x a . Hi h a v i ar e p r e s s i ói n oe sp o d i a p a r l a rd ep o l íc a . E l f ú t b o l i l e sc o r r i d a se s c o n v e rr e ne nd o se l e me n t sd ’ o c i p e rl ag e n t . Aq u e s t l o c a l e r au nl l o cd et e r t ú l i ae n t r ee l s a ma n t sd e l sb r a u s . Hi h a v i ad u e sp e n y e s , u n al a d ’ E n r i q u eV e r ai l ’ a l t r al ad eJ o a q u í nB e r n a d ó , c o n e g u t c o m“ e l n o i d el aR i e r e t a ” , c o n s i d e r a t p e ramo l t su nd e l smi l l o r st o r e r o sc a t a l a n sd el a h i s t ò r i a . E x p l i q u i ’ mq u i n aé sl ah i s t ò r i ad ’ a q u e s t c a pd eb r a uq u ep r e s i d e i xe l b a r . ( s o mr i u ) L ' o r í g e nd e l c a pn oe s t àmo l t c l a r , u n s d i u e nq u ev as e ru nb r a uq u es ' h a v i ae s c a p a t d ' u nc a mi óq u ec i r c u l a v ap e l P a r a l · l e l i v ae n t r a r a l b a ri u n sa l t r e sd i u e nq u et ée l s e uo r í g e ne n u n ac o r r i d ad el aB a r c e l o n e t a . Di u e nq u ee l b r a u e sd e i aC a r t u j oi q u ee l v ama t a re l Ma r c i a l L a l a n d a , u ni mp o r t a n t t o r e r oa l q u a l fi n si t o t s e l i v ad e d i c a ru np a s d o b l ee ne l s e uh o n o r . Un c o pmo r t ,l i v a nt a l l a re l c a p , e l v a nd i s s e c a ri e l v a np o s a ra q u í . I e np l es e g l eX X l c o mé se l Ba rBo r r e l l ? I n t e n t e mma n t e n i rl ’ e s c è n c i ad e l l o c a l . De sd e l e so l i mp í a d e sd e l 9 2B a r c e l o n ae s d e v éu n a c i u t a t g l o b a l i a i x òe sn o t a . E n sh e m e s p e c i a l i t z a t e nt a p e s . S e r v i me s q u e i x a d a , p a t a t e sb r a v e s , a n x o v e sd e l c a n t à b r i c , c h o r i z o d e l p u e b l o , f o r ma t g ed eZ a mo r ai e l sn o s t r e s mo n t a d i t o s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e sAmbel supor tde:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.