Emblemàtics. Num. 16 Lampisteria ESpuñes

Page 1

ma r çde2018

núm. 16

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

. Mol tmésqueunabot i ga

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l aLampi s t er i aEs puñes

elRepor t at ge Mar i aCar meEs puñesr epas s al a hi s t òr i adeLampi s t er i aEs puñes


Ca r meEs p u ñ e sc o n v e r s a n t a mbe l s e un é b o t Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ma r i aCa r meE s puñes r epa s s al ahi s t òr i a del aL a mpi s t er i aE s puñes

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aL a mpi s t er i aE s puñes

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Mol tmésqueunabo g a . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c sf apa r a daal a L a mpi s t e r i aE s puñe s . S i t ua tal ac r uï l l af or ma dape l sc a r r e r s Munt a ne ri Còr s e g aa que s té sune s t a bl i me nts i ng ul a re ne l s e nt queé sa l hor aunabo g adel a mpe r e t e s , bombe t e si ma t e r i a l e l è c t r i c e ng e ne r a l , i t a mbéé sl as e ud’ unae mpr e s adel a mpi s t e r i aques ’ ha v i s tr e f or ç a daa c t ua l me ntpe rl ai nc or por a c i óa l ne g oc i de l né tde l s f unda dor sÓs c a rE s puñe s . Dur a ntl ’ e s t onaquehee s t a tf e nta que s tr e por t a t g ef ot og r à fic , he ng utt e mpss ufic i e ntpe ra dona r mequel aL a mpi s t e r i aE s puñe s c ons e r v ae nc a r ai nt a c t ea que l l aa ur è ol ade“ bo g a ”deba r r i one l s c l i e nt snonomé ss ’ hi a dr e s s e npe rr e nov a rl e sbombe t e sf os e ss i nó queé sune s t a bl i me ntbà s i c a me ntdes e r v e i i a mbv oc a c i ódes e r v e i . L aMa r i aCa r mepor t ac oma que l l qui di ut ot al av i daal abo g a t r a c t a nta mbe l sc l i e nt , a punt a ntal al l i br e t al e sc oma nde si e l s di v e r s ose nc à r r e c squel i a r r i be n. De sde l sc l à s s i c s“ r e mi e ndus ”c om l a pi c aa i x e t aquede g ot afinsal e smé sc ompl e x e si ns t a l . l a c i ons . E l l apr e nnot adet oti or g a ni t z al af e i naa l ss e ust r e ba l l a dor s . De s pr è ne ne r g i ai c a pa c i t a tdet r e ba l l i e fic i è nc i a . Ma l g r a te l pa sde l sa ny s , l aL a mpi s t e r i aE s puñe sc on nuapl a nt a nt c a r aa l f ut ura mbop mi s mei e ne r g i ar e nov a dai e l mé si mpor t a nt , s e ns epe r dr ea que l l ae s s è nc i adebo g adeba r r i . Quepe rmol t sa ny ss i g ui a i x í !

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


I ma t g ede l sF unda dor s . J oa nE s puñe si Ca r mePue y o. Aut orde s c one g ut

elRepor t at ge


Ma r i aC a r meE s p u ñ e s

F i l l ad e l F u n d a d o rd el aL a mp i s t e r i aE s p u ñ e s

“ Ar al ab og al ap o r t ae l me un e b o tÒs c a r E s p u ñ e s . E l l j at e n i au n ae mp r e s ai mp o r t a n t a mbmo l t so p e r a r i s . E sp o td i rq u ea r ae nc e r t a ma n e r ah e mc r e s c u t”

Aq u e s t ab og aé su nr e f e r e n tt a n ta l b a r r i c o m al a c i u t a t . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s . E l sme u sp a r e st r e b a l l a v e nt o t sd o se nu n ae mp r e s ad ’ e l e c t r o d o mè sc si e l e c t r i c i t a t , a l l àv a nc o me n ç a ra f e s t e j a ri al ’ a n y1 9 3 9v a nv e n i ra q u í iv a nmu n t a re l n e g o c i . E na q u e l l aè p o c av i v i e nal ab og a . Def e t mo l t e sd el e s b og u e sd e l b a r r i t e n i e nv i v e n d ai l ama j o r i ad ec o me r c i a n t s v i v i e nad i n t r ep e r q u èn oe r e nt e mp sma s s ab o n s . T e n i e n u np a r e l l d ’ h a b i t a c i o n s , u n ae r al ac u i n ame n j a d o ri l ’ a l t r a e r al ’ h a b i t a c i ói d e s p r é su np et b a n y , a i x òé se l q u eh i h a v i a a q u í al ’ a n y3 9 . Ambe l t e mp st o t a i x òe sv ac o n v e rre n ma g a t z e m. E r au nn e g o c i p et e t a mbu np a r e l l d ’ o p e r a r i s a mbu n ami c ad ev e n d ad el à mp a d e s . L ’ a n y1 9 6 9q u a nv a nmo r i re l sme u sp a r e s , e l me ug e r mà J o a nE s p u ñ e s, e l me uma r i t Ma n u e l R u i z( f o t oi n f e r i o r ) i j o ma t e i x av a mc o nn u a re l n e g o c i i n c o r p o r a n t mé so p e r a r i s d ec a r aap o t e n c i a re l t e mad el e si n s t a l . l a c i o n s . Def e t l av e n d ad eb o mb e t e s , l à mp e d e soma t e r i a l e l è c t r i c s e mp r eh as i g u t u n ac o s ad emé samé sal ab og a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


S i n ov a i ge r r a ta r as ’ h ai n c o r p o r a te l s e un e b o ta l n e g o c i ? E f e cv a me n t , d e sd e l s e t e mb r ed e l 2 0 1 6s ’ h i h aa f e g i t e l me un e b o t Òs c a rE s p u ñ e sq u ej a t e n i au n ae mp r e s ad el a mp i s t e r i aa mbmo l t s o p e r a r i s . E nc e r t ama n e r ae sp o t d i rq u eh e m c r e s c u t c o me mp r e s a . S u p o s oq u ea q u e s tmó nd el e s i n s t a l . l a c i o n se s t àe nc o nn u ae v o l u c i ó . S í , d e sd el ’ è p o c ad e l me uma r i t , q u a nv a m c o me n ç a raf e ri n s t a l . l a c i o n sd ’ a i g u a , g a s , c a l e f a c c i ói a i r ec o n d i c i o n a t t o t a i x òh a e v o l u c i o n a t mo l t .E s t àmé sd e s e n v o l u p a t p e r s o r t d et o t h o mp e r òs e mp r ec a l e s t a r a t e n t sal e sn o v e t a t sq u ev a ns o rn t . Ar ae m e l me un e b o t c o nn u e mf e n t e l ma t e i xq u e a b a n sp e r òa l h o r ah e ma n a t i n c o r p o r a n t n o u ss e r v e i sc o ma r as i s t e me sd ep r o t e c c i ó c o n t r ai n c e n d i soi n s t a l . l a c i o n si ma n t e n i mi e n t d ’ e n e r g í as o l a rt è r mi c aq u e t e n e nf o r ç ad e ma n d aa c t u a l me n t .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C

a xal bui oanBuenodi oníJ cel abar st i t ar L’ aEspuñes i er st Lampi

ada a a par oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques ne ar x bui a Espuñes per di i er st a La Lampi c i emàt embl ’ l an x de gr bui e.Un di bl i us onf nc li i t eu es oramb els i er t ex ’ l a. any naiunac i ax nt i atambt z t i eal matr or f
I mat gedel ’ an gaf aç ana. Aut orde s c one gut

P a r l i ’ md el af a ç a n ad el ab og a .

L an o s t r af a ç a n aé sd ’ e sl Ar t Dé c o . P o r t al ai n s c r i p c i ód e L AMP I S T E R I AYE L E C T R I C I DADE S P UÑE Sq u ee r ae l q u ef e i e n e l sp a r e sq u a nv a nc o me n ç a r .Ar af e ma i g u a , g a s , e l e c t r i c i t a t i a i r ec o n d i c i o n a t c o md e t a l l e nl e si n c r i p c i o n sq u ee sp o d e n v e u r ea l sl a t e r a l sd el ’ e n t r a d ad el ab og a . T a mb ét e n i mu na p a r a d o rc e n t r a l al ad r e t ag r a ni u np et a p a r a d o ral ’ e s q u e r r aq u eh i p o s e me l q u ev e n e m: l a mp a r e t e s , l l a n t e r n e s , u n ami c ad et o t . An i v e l l i n t e r i o rl ab og aé s b a s t a n t p et ai t éu n af o r mau n ami c ae s t r a n y a , p e r òd e s p r é s e l ma g a t z e mad i n t r eé sb a s t a n t g r a n . E l mo s t r a d o ré se l ma t e i xd el ’ a n y3 9 , p e r òs ’ h ar e v e st p e r q u èe s t a v amo l t d e t e r i o r a t . L e sp r e s t a t g e r i e sl a t e r a l ss ó nd e l 6 9i s ó nme t a l . l i q u e s . Ab a n s e r e nd ef u s t ap e r òe sv a nc a n v i a rp e r q u èa q u e s t e se r e nmé s p r à cq u e s . Qu a nv u l g u e up o d e uv e n i rav e u r el ab og a ,l af a ç a n a ,e l s c a l a i x e t si l e sp r e s t a t g e r i e sme t à l . l i q u e s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mà t i c sdeB a r c e l o n a