Emblemàtics. Núm. 33. Òptica Cottet

Page 1

Des embr ede2018

núm. 33

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

Unr ef er entenel móndel ’ òpt i c a,

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a Cot t etÒpt i c ai Audi ol ogi a

elRepor t at ge J av i erCot t etr epas s a l ahi s t òr i adeCot t et .


Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e J a v i erCo etr epa s s a l ahi s t òr i adeCo et .

8

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a Co etÒp c ai Audi ol og i a .

Unr ef er entenel móndel ’ òp c a . Av ui de di que ma que s tnúme r ode l Ma g a z i neaCo e tÒp c ai Audi ol og i a . Pa r l a rdeCo e té spa r l a rdemé sde116a ny sd’ hi s t òr i a de l móndel ’ òp c aaBa r c e l ona , unae mpr e s af a mi l i a rl í de rde l s e c t ordel as a l utv i s ua l ac a s anos t r e . E na que s t aoc a s i óJ a v i e rCo e tl aqua r t ag e ne r a c i ódel ani s s a g a Co e t -e nse x pl i c a r àe l sor í g e nsde l ne g oc i i e l c r e i x e me ntqueha e x pe r i me nt a tfinsal ’ a c t ua l i t a t . T a mbé ndr e moc a s i ódec onè i x e rl ahi s t òr i ade l g e g a nt e s c t e r mòme t r edel ' e di fic i Co e tquea g a f ae l s5pi s osd' a l ç a dadel a f a ç a na , unae s t r uc t ur ade570me t r e sdet ubdene ói 2000k g . de pe s . Unr e g a l del af a mí l i aCo e tal ac i ut a tdeBa r c e l onaquej as ’ ha c onv e rte nunai c onar e pr e s e nt av ade l Por t a l del ’ Àng e l .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


J a v i e rC oe t

C oe t Òp c ai Au d i o l o g i a .

Cons t an noCo e t . F undadordel ’ Òp c aCo e t

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s t ab og a . T o t v ac o me n ç a re l 1 8 4 0aMo r e zd uJ u r a , F r a n ç a , a mbl af à b r i c ad ' u l l e r e sC oe t F r è r e s , o ne sd i s s e n y a v e n , p r o d u ï e ni v e n i e nu l l e r e sa l ' e n g r ò s . E l 1 8 8 8b e s a v i C o n s t a nC oe t v i a t j a d e sd eF r a n ç aaB a r c e l o n ap e rd o n a ra c o n è i x e rC oe t F r è r e sa mbmo ud e l ' E x p o s i c i óUn i v e r s a l . L i v ac o me n ç a raa g r a d a r t a n t l ac i u t a t q u ev ad e c i d i re s t a b l i r s ea q u í a mbl as e v ad o n ai a mbe l s e u sfi l l sF e r n a n d oi R o l a n d o, e l me ua v i . D’ a q u e s t ama n e r al ’ a n y 1 9 0 2o b r ea l P o r t a l d el ’ Àn g e l l ab og aq u e e n c a r ag a u d i ma v u i . Ma l h a u r a d a me n t C o n s t a nn oC oe t v an d r el ama l as o r t d emo r i r a t r o p e l l a t p e ru nt r a mv i ai e l ss e u st r e sfi l l sd e 1 8 , 1 5i 1 3a n y se sv a np o s a ra l c a p d a v a n t d e l ab og a .Ma l g r a t l ’ a d v e r s i t a t s e mb l as e rq u e h ov a nf e rmo l t b ép e r q u èe l 1 9 2 0v a no b r i r b og aaT a r r a g o n a , d e s p r é saS t . An d r e uq u e e n c a r ae r au np o b l es e p a r a t d eB a r c e l o n a -i e l 1 9 3 0v a no b r i re lp r i me rc e n t r eC oe t a Ma d r i d , e np l ec e n t r ed el ac i u t a t , a l c a r r e r P r í n c i p en ú m. 1 5 , q u ee n c a r ac o n s e r v e mi q u e t a mb éé sa v u iu n ab og ae mb l e màc a .

F àbr i c adeCo e tF r è r e s aMor e zdeJ ur aaF r anç a

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


elRepor t at ge De s p r é sv av e n i rl ag u e r r ac i v i l . V a ns e ra n y smo l t d u r sp e rat o t h o m. L ab og an ov at a n c a rma i p e r òv as e rc o l . l e cv i t z a d ap e rl aGe n e r a l i t a t . Du r a n t a q u e l l sa n y sd e p e n i ad el ’ e x è r c i t r e p u b l i c ài s u b mi n i s t r a v ama t e r i a l d eg u e r r ac o m a r ap r i s màc s , q u ee r e nc o n s i d e r a t s a r ma me n t mi l i t a r . De s p r é sd el ag u e r r a ,C oe t c o nn u àl as e v a av i t a t e nu n sa n y sd ep o s t g u e r r amo l t d ic i l s . E l sa n y sc i n q u a n t ai s e i x a n t av a ns u p o s a re l v e r i t a b l eb o o md eC oe t . L ' i n c r e me n t d e l n i v e l l d ev i d ad e l sc i u t a d a n si l ' e v o l u c i ód el ' ò pc a i n c o r p o r a n t e l c o n c e p t ed emo d a , v a n i n c r e me n t a rl ad e ma n d ae ne l s e c t o r , c o n v e rn t aC oe t e nu nr e f e r e n t .

.

F aç anadel ’ Òp c aCo e t l ’ any1902al Por t al del ’ Ànge l


Av u i C oe tt éb og u e sa r r e ud e l p a í s . Qu a nv ac o me n ç a ra q u e s t ae x p a n s i ó ? L ’ a n y1 9 8 0v a mi n i c i a re l d e s e n v o l u p a me n t c o me r c i a l al ar e s t ad eC a t a l u n y ai d e s p r é s , ap a rrd e l ’ a n y9 3v a mc o me n ç a ro b r i rmé sb og u e saMa d r i dfi n su nt o t a l d e7q u es u ma d e sal ar e s t ad e l e sd eC a t a l u n y as u me nu n e s5 0b og u e s . Du r a n ta q u e s t smé sd e1 1 6a n y sd ’ h i s t ò r i al ab og as ’ h aa n a tt r a n s f o r ma n t . L ab og ad eP o r t a l d el ’ Àn g e l l ’ h e mr e f o r ma d ac o mamí n i m1 0o1 2v e g a d e s . E nl ’ è p o c ad e l me u a v i e l l e r ae l p r o p i e t a r i d el ’ e d i fi c i , d el ’ e mp r e s ai s i c a l i ah a b i l i t a ru n ap l a n t ap e ri n s t a l . l a r h i u nn o u d e p a r t a me n t s ’ o c u p a v as e n s emé s . Ac t u a l me n t a i x òh ac a n v i a t j aq u ep a r t d el af a mí l i aé s p r o p i e t à r i ad el ’ e d i fi c i p e r òn oh oé sd e l n e g o c i . Noo b s t a n t , C oe t é se n c a r al ab og ad ’ ò pc a mé sg r a nd ’ E u r o p aa mbq u a s i 2 . 0 0 0m2d es u p e rc i ec o me r c i a l . I mat gedel e spol i t ge sdet r ac c i óde l ’ an ct al l e rdel al l aune r i aGr as s i ©E s t e v eVi l ar r úbi e s .


An i v e l l i n t e r i o rv e i gq u eh e uc o mb i n a tmo d e r n i t a ti t r a d i c i ó . S í , e nt o t e sl e sr e f o r me sq u eh e me mp r è sh e mi n t e n t a t c o n s e r v a ra q u e l l se l e me n t sq u ed ev e r i t a t e r e na u t è nc s , p e r òa l h o r ai mp l e me n t a rl e sn o v e st e c n o l o g i e s . E na q u e s t s e nt p o d e ut r o b a r e l e me n t sq u et e n e nmo l t sa n y sc o ma r ae l st a u l e l l si a l c o s t a t t r o b a r h i u ni P a dou n ap a n t a l l a d i g i t a l . P o d e md i rq u es e r i au n ami c ac o ml afi l o s o fi ad e l mó na s i àcq u ee s t a nmo l t o r g u l l o s o sd e l as e v ah i s t ò r i a , p e rn oo b l i d a r l ama i i al av e g a d ac o mb i n a r l aa mbe l e me n t sd emo d e r n i t a t . É s c o mp l i c a t p e r òé se l q u ei n t e n t e m.Ar at a mb év o l e mf e ru n ar e f o r maal ab og ai p o r t e m 6o8 me s o sd o n a n t l i v o l t e sp e r q u èv o l e md o n a ra l c l i e n t mé ss e r v e i s , mé sh o s p i t a l i t yp e r q u èa v u i e nd i a s i v o l sc o mp e ra mbi n t e r n e t , al ab og as i c ah a sd ef e rq u eq u a ne l c l i e n t v i n g u i e sg u i mi l l o r q u eac a s as e v a .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ et t caCot i Òpt ’ xal bui di ada apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques l i t eues orambels i er t ex ’ ne l ar x bui etperdi t aCot s at z t i eal matr or anf osdegr x bui e.Unsdi bl i us onf nc i . a. any naiunac i ax nt i ambt


Und e l se l e me n t si c ò n i c sd eC oe té se l v o s t r e t e r mò me t r e . Qu i n aé sl as e v ah i s t ò r i a ? E l me ua v i v o l i at e n i ral ab og aa l g u n ac o s a e mb l e màc a , e l p r i me rq u ev ap e n s a ré sp o s a ra l c a p d el ’ e d i fi c i u n au l l e r aq u ed o n é sv o l t e s , p e r òn oe sv e i a d e sd e l c a r r e ri al ’ Aj u n t a me n t n ol i v aa g r a d a rma s s a . De s p r é se sv ap r o p o s a re l t e mad e l t e r mò me t r e . No s a l t r e se na q u e l l mo me n t v e n í e mmo l t s t e r mò me t r e si mo l t ame t e o r o l o g i ai t e n i au ns e nt c o me r c i a l . L ' a n y1 9 5 5l ' e n g i n y e rJ . Ne b o t , d el ' e mp r e s a" Gu e r i nS . e nC . "r e a l i t z àe l p r o j e c t et è c n i cd e l t e r mò me t r e l l u mi n ó se x t e r i o ri l ' a r q u i t e c t eP e r eR i c a r t Ne b o t e l p r o j e c t ed ' o b r a . F i n a l me n t e l 1 9 5 6( 2 5d ef e b r e r ) e n t r à e nf u n c i o n a me n t c o i n c i d i n t a mbu n ao n a d ad ef r e d i n t e n s . E l t e r mò me t r ea r r i b aa5i e sv aa r r i b a ra6 . De sd e l p r i n c i p i e l t e mad e l ma n t e n i me n t v as e ru n t e mamo l t c o mp l i c a t , l ap r i me r av e g a d aq u eh i v a h a v e ru n ap e d r e g a d ai mp o r t a n t , t o t e sl e sl l u mse sv a n t r e n c a rp e r q u èe r e nn e o n si e sv a r e nh a v e rd ep o s a r u n sp r o t e c t o r s . T a mb ér e c o r d oq u eq u a np l o v i amo l t f o r t s a l t a v e ne l sp l o msi t o t l ’ e d i fi c i e sq u e d a v as e n s e l l u m. Has i g u t u n ah i s t ò r i amo l t e n t r en g u d a , l av e r i t a t . E l sa n y s9 0v a mt e n i ru n ai n s p e c c i ód e l sb o mb e r si e n s v a nd e ma n a rq u eh a v í e md et r e u r ee l t e r mò me t r e . V a r e mc o me n ç a rab u s c a re l sp e r mi s o si n oe nt e n í e m c a p . V ah a v e rd ’ i n t e r v i n d r el ’ a l c a l d eJ o a nC l o si l aú n i c a f o r mad es a l v a re l t e mat è c n i cd e l p e r mí sf o ud o n a r l i u np r e mic o maP e tp a i s a t g ed eBa r c e l o n aa mbl a q u a l c o s ap a s s a v aae s t a rp r o t e g i t p e rl ’ Aj u n t a me n t . V a l ad i rq u ep e ran o s a l t r e sé su n ai c o n ad el ab og ai d el ac i u t a t , u ne l e me n t mo l t f o t o g r a fi a t p e rr e s i d e n t si f o r a n i si a i x òe n so mp l ed es as f a c c i ó .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.