Emblemàtics. Núm. 30. El Transwaal

Page 1

S et embr ede2018

núm. 30

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unas as t r er i aambenc ant

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l as as t r er i aEl Tr ans waal .

elRepor t at ge Ros aFer r err epas s a

l ahi s t òr i adel as as t r er i aEl Tr ans waal


L aF o t o

E l T r a n s wa a l . 1 8 8 8

Ro s aFe r r e rp r e n e n t mi d e s Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ros aF er r er r epa s s al ahi s t òr i a del as a s t r er i a E LT RANS WAAL

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a E LT RANS WAAL

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unas a s t r er i aa mbenc a nt . Av ui de di que ma que s tnúme r ode l Ma g a z i neal as a s t r e r i a E LT RANS WAAL . S i t ua daa l c a r r e rHos pi t a l 67, E l T r a ns wa a l e sv a i na ug ur a re l 1888, e nunt e mpsone nc a r anoe x i sal ac onf e c c i ó i ndus t r i a l e ns è r i ed' a v ui e ndi a , i e l ss a s t r e si modi s t e se r e nl e s úni que spe r s one sa mbc one i x e me nt si ha bi l i t a t spe rv e srl a pobl a c i ó. Del amàdel aRos aF e r r e rl ’ a c t ua l pr opi e t à r i a -de s c obr i r e ml a hi s t òr i ad’ a que s te s t a bl i me nte mbl e màcquea mbe l sa ny ss ’ ha c onv e rte nunr e f e r e nte nl av e nt ai c onf e c c i óder obadet r e ba l l . É sune s t a bl i me ntqueg a ude i xe nc a r aadi ad’ a v ui d’ ung r a ne nc a nt , t a ntal ’ i nt e r i ora mbpa r tde l mobi l i a r i or i g i na l c omal ’ e x t e r i oron c ons e r v aunaf a nt à sc ac ol . l e c c i ódema ni quí sdepr i nc i pi sde l s e g l e XXe x pos a t sa l v e sbul del abo g aquenopa s s ade s a pe r c e budaa l s v i a na nt s . Def e tnouss e r àdic i l l oc a l i t z a ra que s te s t a bl i me nt e mbl e màcj aqueal af a ç a nac a dama l aRos ahi pe nj al apa r t s upe r i orde l ma ni quí d’ unc ui ne r , e l qua l def e té se l l og o pdel a bo g ai e nc e r t ama ne r apode mdi rques ’ hac onv e rtj ae nunade l e si c one sde l c a r r e r . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Ro s aF e r r e r E l T r a n s wa a l .

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s t ab og a . Aq u e s t ab og al av af u n d a rl ’ a n y1 8 8 8e l s e n y o rGa b r i e l Gau s . L i v ap o s a rp e rn o mE l T r a n s wa a l e nh o n o rau n ap r o v í n c i a s u d a f r i c a n ao ne l sc o l o n sb ò e r sl l u i t a v e nc o n t r al ’ i mp e r i b r i t à n i c q u ev o l i aa n n e x i o n a r l o s . Ad i f e r è n c i ad emo l t sc o n fl i c t e s c o l o n i a l s , l aGu e r r aB ò e rv ad u r a rt r e sa n y si v as e rmo l t s a g n a n t . E l sb r i t à n i c sv a nl l u i t a rd i r e c t a me n t c o n t r ad u e sr e p ú b l i q u e s i n d e p e n d e n t sb ò e r s , l ' E s t a t L l i u r ed ' Or a n g ei l aR e p ú b l i c ad e S u d à f r i c a( oR e p ú b l i c ad e l T r a n s wa a l ) . E l S r . Gau sv ac o n e i x e re l c o n fl i c t ep e l smi t j a n sd ec o mu n i c a c i ód el ’ è p o c ai e l n o m T r a n s wa a l e l v ac a uv a rfi n sa l p u n t d ep o s a r l oal ab og a . Aq u e s t s e n y o r , c o mq u ee r amo l t n o r ma l e na q u e l l sa n y s , v i v i aa s o b r el ab og ai al ar e b og ah i h a v i ae l t a l l e r . Al l àe r ao ne s c o n f e c c i o n a v at o t e sl e sp r e n d e s . Ga b r i e l Gau se s t a v amo l t fi c a t e ne l mó nd el ac o n f e c c i ó . V i a t j a v ap e rl e sg r a n sc a p i t a l sd el a mo d ae u r o p e e sc o mP a r í siL o n d r e sd ’ o np o r t a v al à mi n e sa mb l e sú lme st e n d è n c i e si q u ed e s p r é sr e p r o d u ï aa l s e ut a l l e r . E n a q u e s t ab og ae sf e i al ar o b ad ev e sr , a b r i c , t r a j o si v e st sd e c o mu n i óp e ran e n s . Mé se n d a v a n t e sv ae n t r a re nl ar o b al a b o r a l q u eé se l q u ec o nn u e mf e n t .

Qu a nv amo r i re l s e n y o rGau se l n e g o c i v ap a s s a ra l s e n y o rI s i d r e Gau sq u iv ae s t a rmo l t sa n y sa l n e g o c i i p o s t e r i o r me n t l as e v a fi l l aS u s a n n aGau ss ’ e nv af e rc à r r e c . E l 1 9 8 6v as e rq u a n n o s a l t r e sl i v a mc o mp r a ral as e n y o r aS u s a n aGau s . Ve i gq u el e sn o v e sg e n e r a c i o n sj as ’ h a ni n c o r p o r a t . S í , j af at e mp s .C a pal ’ a n y2 0 0 0e sv a ni n c o r p o r a rl e sme v e sd u e s fi l l e s , u n aal ab og ai l ’ a l t r ea l t a l l e r , q u ea r aj an oe s t aa q u í al a b og as i n óq u ee s t aaC a l d e sd eMo n t b u i . Al l àe sf a nf ae l s mo d e l sq u es ó nd ep r o d u c c i óp r ò p i a . Aq u í al ab og ap o r t e mmé s l ap a r tmé sc o me r c i a l i l ap a r t c o n t a b l e . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


elRepor t at ge


I ma t g edel abo g ae nl ’ è poc adel ’ I s i dr eGaus. Aut orde s c one g ut

P a r l i ’ md el af a ç a n ae x t e r i o r . L ab og an oh ac a n v i a t g a i r ee x t e r i o r me n t d e d e l ss e u si n i c i sl af a ç a n ah as o f e r t n o mb r o s e q u eh e mt r o b a t d ed i f e r e n t sè p o q u e s . E nl ’ e t i e sp e n j a v e nl e sp e c e sd er o b aal af a ç a n a . P h i h ae l sma n i q u í s . E l sa p a r a d o r ss ó nd ef u s t a a mbu n ad e c o r a c i óab a s ed eg e r r o sa mbfl o n o md el ’ e s t a b l i me n t . I d el ’ i n t e r i o rq u èe mp o td i r . Del ’ i n t e r i o rc o n s e r v e me l st a u l e l l so r i g i n a l si t e n e nu n ss u p o r t so nal an i t h i p o s a v e nu na ma t a l a s s o sp e rt a l q u ee l sd e p e n d e n t sh i p o g a q u e l l aè p o c ad e g u t a l f e t q u emo l t st r e b a l l a d i s t a n c i e sl l a r g u e s . T a mb él ’ h o r a r i d eb og a a q u í al ab og a . L ame s t r e s s ae l sa n a v ac r i d a t r e b a l l a ral ab og a . Una l t r ed e l se l e me n t so p e r òq u ev a r e md e c i d i rd e i x a rv i s t e si r e s t a u a d q u i r i rl ab og a.


d ec o mn o s a l t r e sl av a mt r o b a ral ’ a n y1 9 8 6 . P e r òd e s s e smo d i fi c a c i o n sc o mh od e mo s t r e na l g u n e sl e sf o t o s l ’ e t a p ad el ’ I s i d r eGau se l g è n e r es ’ e x p o s a v aa l c a r r e r . P o s t e r i o r me n tj ae sf e i ae ne l v e sb u l d el ’ e n t r a d ao n s t ai e l sv i d r e sd el az o n aa l t ae s t a nt r e b a l l a t sal ’ à c i d fl o r s . Al ap o r t ad ’ e n t r a d ah i h ag r a v a t e l l o g o pi e l

l si u n ac a r a c t e r í sc aq u et e n e na q u e s t st a u l e l l sé sq u e a f e g i t p e ra mp l i a r l o sias o b r eh i p o s a v e nu n s o g u è s s i nd o r mi r . Ai x òe r au n ap r à cc ah a b i t u a l a l l a d o r sv e n i e nd ’ Ho r t aod eS a n t An d r e ui e r e n ae r ai n i n t e r r o mp u t , f e t q u eo b l i g a v aad i n a rp e rt o r n s d a n t i e l sf e i ad i n a ri u n av e g a d aa c a b a v e n , t o r n a v e na so r i g i n a l ss ó nl e sb i g u e sq u ed ef e t e s t a v e nt a p a d e s , a u r a r l e sq u a nv a r e nr e f o r ma rl ’ i n t e r i o ru nc o pv a r e m

I ma t g ei nt e r i orone spode nv e ur ee l st a ut e l l sor i g i na l squee nc a r ae sc ons e r v e n. Aut orde s c one g ut .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ answaal xaElTr bui di ada apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques or i er t ex ’ ne l ar x bui aalperdi v ans aElTr i er r t as as al os x bui e.Unsdi bl i us onf nc li i t eues orambels i er nt i ’ il . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or anf degr


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ab a n sm’ h ap a r l a td e l sma n i q u í s . Aq u e s tq u et e n i u p e n j a taf o r aé st o t au n ai c o n ad el ab og ao i ?

S í , j ah op o t sb e nd i r . F amo l t sa n y sq u ee l p e n j e mc a d ad i aaf o r a v e st d ec u i n e ri j aa b a n sh i e r a . Def e t c o n s e r v e ma mbmo l t d e c a r i n y ot o t se l sma n i q u i sq u et e n i mt a n t al ’ i n t e r i o rd el ab og a c o me ne l v e sb u l d el ’ e n t r a d a . S ó nd ep r i n c i p i sd e l s e g l eX X , e s t a n f e t sd eg u i xi p e s e nmo ls s i m. C a d av e g a d aq u ee l sh e md ev e sr oc a n v i a rd er o b ae n sc o s t au n ab a r b a r i t a t .

P e r òn oe mn e g a r àq u et e n e nmo l td ’ e n c a n t .

( s o mr i u ) . Mi r i s i t e n e ne n c a n t q u eu n av e g a d av ae n t r a ru nc l i e n t i e n sv ad e ma n a rq u ev o l i au n e ss a b a t e sq u eh i h a v i aal ’ a p a r a d o r . V a r e ms o rraf o r ai l i v a i gp r e g u n t a rq u i n e sv o l i a . L e sq u ep o r t a a q u e l l ma n i q u í v ar e s p o n d r e . L ame v afi l l ai j oe n sv a r e mq u e d a r mi r a n t i v a r e me s c l a t a rar i u r e . L e ss a b a t e sq u ep o r t a v ae l ma n i q u í e r e np i n t a d e s . V as e ru n aa n è c d o t ad i v e rd a .

M’ h efi x a tq u ee l n o m“ E LT RANS WAAL ”s u r te s c r i td e d i f e r e n t sma n e r e se ns e g o n sq u i nl l o c .

Al l l a r gd et o t sa q u e s t sa n y se l n o mh aa n a t c a n v i a n t e nl as e v a e s c r i p t u r a . T e n i mr è t o l so ne s t àe s c r i t a mbu n a“ a ”( T R ANS WAL ) , o r i g i n a l e me n t c r e i e mq u ea n a v aa mbd u e s( T R ANS WAAL ) q u eé s c o me l t e n i ma r a . T a mb éd i s p o s e nd ed o c u me n t a c i óc o ma r a t a r g e t e sa ng u e so nfi g u r ae s c r i t a mb“ v ”i d u e s“ a ”( T R ANS V AAL ) . E na q u e s t e st a r g e t e st a mb éé sv i s i b l ee l n o s t r el o g o , q u eé sl a i ma t g ed e l c u i n e ra c o mp a n y a t p e ru ne s l ò g a nq u ed i u : p e rj a q u e t e si c a s q u e t sc o mc a l s a s t e r i a<E LT R ANS V AAL >. Usc o n v i d oa p a s s a rp e rl ab og a , e s t e mal av o s t r ad i s p o s i c i ó.

I ma t g ede l ma ni quí del af a ç a na . Aut orde s c one g ut

An g at a r g e t ac ome r c i a l .


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.