Emblemàtics. Núm. 18. Pastisseria Montserrat

Page 1

ma r çde2018

núm. 18

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unapas t i s s er i a

del esdet ot al av i da

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l aPas t i s s er i aMont s er r at

elRepor t at ge I aTor r emadér epas s al ahi s t òr i a dePas t i s s er i aMont s er r at


LaFo t o

Pa s t i s s e r i aMo n t s e r r a t . 1 9 4 2

Te r e s aTo r r e ma d éc o l . l o c a n t u n amo n ad ePa s q u aal ’ a p a r a d o r Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

el Repor t a t g e I aT or r ema dé r epa s s al ahi s t òr i a del aPa ss s er i aMont s er r a t .

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aPa ss s er i aMont s er r a t .

Unapa ss s er i adel esdet ot al av i da . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c sf apa r a daaGr à c i a . L a Vi l adeGr à c i aé sunba r r i quema nt él as e v ai de nt a tdepobl ea mb unaf or t ac ohe s i ós oc i a l i unag r a nt r a di c i óa s s oc i av a . T a mbéé sun r e f e r e ntdel ac ul t ur apopul a ra mbl e ss e v e sf e s t e si t r a di c i onsc om a r al as e v aF e s t aMa j orquehaa r r e l a tat ot al ac i ut a t . Pe r òe l quem’ hapor t a taa que s tba r r i é sc onè i x e rdepr i me r amàl a hi s t òr i adel aPa ss s e r i aMont s e r r a t , s i t ua daal ac a nt ona daf or ma da pe l sc a r r e r sT or r e ntdel ’ Ol l ai T r a v e s s e r adeGr à c i a . Va l adi rque a v ui e l di as ’ hal l e v a tpl uj òs , a i x í quepa r a i g uae nmàm´ hedi r i g i tal a pa ss s e r i aonm’ hi e s pe r a v al aT e r e s aT or r a ma dé -fil l ade l g e r màde l f unda dordel apa ss s e r i a -i l as e v ane v odaI aquem’ hae x pl i c a tc om v ac ome nç a rt oti c omha na r r i ba tfinsa quí . L as e ns a c i óquem’ hac a us a tami é sl ad’ und’ a que l l se s t a bl i me nt s a mbs ol e r a , unapa ss s e r i ac l à s s i c adel e sdet ot al av i da , a mbun s os t r edeg ui xa mbmot l l ur e smol tboni ci unsa pa r a dor sdef us t a quel i done nuna i r ec l à s s i cal abo g a . Def e tl ade c or a c i ód’ a que s t l oc a l e mr e c or daal ad’ a l t r e spa ss s e r i e shi s t òr i que sc oma r a L aCol me nadel aPl a ç adel ’ Àng e l . L i c ome nt oa que s t aobs e r v a c i óa l aT e r e s ai e mdi uqueé spos s i bl ej aquee x i s t e i xunc e r tpa r e nu e nt r el e sdue sf a mí l i e s . Pe l quef aal ar e a l i t z a c i óde l r e por t a t g ef ot og r à ficpe l Ma g a z i ne , no usne g a r équef ot og r a fia rs ot al apl uj aé ss e mpr eunc ont r a t e mps , pe r òa l hor aunr e pt ei c a l v e ur e hi l apa r tpos iv a . E l f e tdenot e ni r undi aa s s ol e l l a ta j udaa l hor ad’ e v i t a re l st a ntmol e s t osr e fle x e sque e spr odue i x e na l sv i dr e sde l sa pa r a dor s . T a mbée l sv i a na nt sa mb pa r a i g üe sc i r c ul a ntpe l sc a r r e r sdóne nunaa l t r av i s i óde l ba r r i di f e r e ntdel aquee s t e ma c os t uma t sav e ur e . Pe ra que s tmo uhe f e tdel ac ont r a r i e t a tv i r t uti e na que s t e spà g i ne se npodr e uv e ur ee l r e s ul t a t . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


I aT o r r a ma d é P a ss s e r i aMo n t s e r r a t

“ L e sc u e sa l sd i u me n g e sa r r i b a v e nfi n s a l fi n a l d e l c a r r e r ”

Aq u e s t aé su n ad el e sb og u e smé s T e r e s aT or r e ma déi l as e v ane bodaI a h i s t ò r i q u e sd el ac i u t a t . P a r l i ´ md e l ss e u s i n i c i s . S u p o s oq u en od e s c o b r e i x or e sn o us i E l d i a d S a n t J o s e p d e 1 8 8 6 v a o b r i r l e s d i c q u ea q u e s t e s t a b l i m e n t é s u n a d e l e s p o r t e s l a b oe g a F o i x d e S a r r i à . L a a f u n d a re l i c o n e s c o m r c i a l s d e l b a d e Gv r à c i a . m a t r i mv o n i f o r m a t p e r J o s pF o i x i l a s e v a B é , l a e r t a t é s q u e p o r t e m m o l t s a n y s a q u í . e s p o s a P a u l i n a Ma s . E l l e r a d e L l a d u r s , D e f e t l a p r i m e r ar e f e r è n c i a c o m e r c i a l d ’ u n a l s o l s o n è s . V a a n a r a Ma n r e s a a a p r e n d r e e t a b l i m e n t e n a q u e s t l o c a l d a t a d e l ' a n y l ’ o fi c i d e c o n fi t e r a C a n A m a t , u n a d e l e sí 1 8 7 0 q u a n e s c o n s t r u e i x l ’ e d i fi c i i l a f a m l i a c o n fi t e r i e s é s i m p o r t a n t s d e l a c i u t a t i P a u l í o b r em u n f o r n d e p a . L a v e r i t a t é s q u en o fi n a l m e n t v a d e c i d i r v e n i r B a r c e l o n a p e r d i s p o s e m d e g a i r e i n f o r m a c i ó d ’ a q u e l l a f u n d a re l s e u p r o p i n e g o c i . H o v a f e r a l C a r r e r è p o c a p e r ò s i q u e v a r e m p o d e r r e c u p e r Ma j o r d e S a r r i à , n ú m . 5 7 . E r a u n t r e b a l l a d o r u n a i m a t g e d e l a s e t m a n a t r à g i c a d e 1 9 0 9 o n i n c a n s a b l e , s e m p r e a l ’ o b r a d o r . L a s e v a e s p o t v e u r e u n a b a r r i c a d a a l b e l l m i g d el a m u l l e r a t e n i a e l s c l i e n t s i p o r t a v al a c a i x a .p T a v s s e r a d e G r à c i a i a l f o n s l d r e t a e s o t V a n t e n i r t r e s fi l s : J o s e p V i c e n ç F o i x ( J . V . v e u r c o m e r a l ’ e d i fi c i e n a q u e l l s m o m e n t s . F o i x ) i d u e n o i e s , l a C a r o l i a i l a P a u l i n a . L a v o s t r a f a m í l i a q u a n e s f a c à r r e c d e l n e g o c i ? P e r t a n t l ’ e s c r i p t o r J . V . F o i xe r a fi l l d e L ' a n y 1 9 4 2 B o n a v e n t u r a T o r r e m a d é R o i g , p a s s e r s . P e r ò n o v a c o n n u a r l a t r a d i c i ó . q u es e r a g e r m à d e l m e u a v i a d q u i r e i x e l S í , v a n é x e r a q u í , p e r ò e l l e l q u e i a g r a d a v a n e g o c i i e l t r a n s f o r m aa e n u n a p a sl s s e i a . E l e r a e s c r i u r e . E l s s e u s p a r e s e l v a n r e c o l z a r e n 1 9 6 4p a s s aa le ug e r màMa rT o r r e ma d é t o t m o m e n t . D e sd e l ’ a n y 2 2 fi n s a l 3 6r v a R o i g . L ' a n y 1 9 9 8 a l a m o r t d e l ’ a v i Ma p a s s a I ma t g edel as e t ma nat r à g i c adeBa r c e l onade1909one spotv e ur el ’ a ng af a ç a na e s t a r m o l t i m l i c a t e n e l sm o v i m n t s a l m e v a ap T e r e s a i a l m e u p a r e J o a n Aut orde s c one gut c u l t u r a l s , p o l í c s i a rsc sn on o mé sd e T o r r e m a d é E s q u é . C a t a l u n y as i n ót a mb éd ’ E u r o p a .

elRepor t at ge


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

C o nn u e ua p o s t a n tp e l t r e b a l l a r t e s a n a l ? Oi t a n t , s e mp r eh ae s t a t a i x í . L ame v a ac o me n t a q u ea b a n sh of e i e nt o t e l l s , l e sme r me l a d e s , e l s c a r a me l sd el l i mo n a , d eme n t a , d ’ a n í si fi n si t o t l e s n e u l e s . Ai x òe r ad e g u t aq u el av e n d ae s c o n c e n t r a v ae l c a pd es e t ma n ai s ’ a p r o fi t a v al a r e s t ad e l sd i e sp e rf e ra q u e s t e sf e i n e s . Ai x òa r as u p o s oq u eh ac a n v i a tu n ami c a . S í , p o d e md i rq u ea r al af e i n ae s t àmé sr e p a rd a . E l d i u me n g es e g u e i xe s s e n t u nd i af o r t , p e r òn o a mba q u e l l ai n t e n s i t a t . E n c a r ar e c o r d ol e s e n o r me sc u e sq u eh i h a v i aa l c a r r e rq u a ne r a p et ai v e n i ae l sd i u me n g e sa l ma al ap a ss s e r i a . No mé se t d i r éq u eh i h a v i ad e ud e p e n d e n t e s . Ai x ò p e rn op a r l a rd e l sNa d a l si f e s t e ss e n y a l a d e s . Aq u e l l al i t u r g i ad es o rrd emi s s ai c o mp r a r e l t o r t e l l e tou n e sd u l c e so i ? P o d e md i rq u el ap a ss s e r i as e mp r eh as i g u t u n a f e i n amo l t v i n c u l a d aal e st r a d i c i o n si a i x òq u e c o me n t e sé sc e r t . Ab a n sl e sf a mí l i e se sr e u n i e n mo l t mé sq u ea r ae l sd i u me n g e si c o mp r a v e nu n b o nt o r t e l l ou np a ssp e rc o mp a rrp l e g a t s . Ar a t e n d i mmé sal ’ i n d i v i d u a l i s mei a i x òt a mb ée sn o t a e ne lp u sd ep e c e sq u ev e n e m. S ó na l t r e st e mp s .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


xa bui oanBuenodi oníJ cel abar st i t ar L’ at r ser aMont i sser i LaPast

ada a a par oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques or i er t ex ’ ne l ar x bui atperdi r er s aMont i er s s i t aPas c i emàt embl ’ l mat or anf xdegr bui e.Undi bl i us onf nc li i t eues ambels a. any naiunac i ax nt i atambt z t i eal r


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md el ad e c o r a c i ód el ab og a .

L ad e c o r a c i ód el ab og aq u ep o d e mv e u r ea v u i é s f r u i t d el ar e f o r maq u ev af e rB o n a v e n t u r a T o r r e ma d éR o i gp o cd e s p r é sd ’ a d q u i rl ab og al ’ a n y 1 9 4 2 . V aa mp l i a rl as a l ad ev e n d e sc a pal aT r a v e s s e r a d eGr à c i ai v ar e f o r ma rl af a ç a n aa mbu n an o v a e n t r a d ap e r me t e n t q u ee sp o g u é sa c c e d i ral ab og a t a n t p e l C a r r e rd el ’ Ol l ac o mp e rl aT r a v e s s e r a . E l s a p a r a d o r se x t e r i o r ss ó nd ef u s t aa mbe l sb a i x o sd e ma r b r ev e t e j a td ’ u nt of o s c . E nl ap a r t s u p e r i o rd e c a d ao b e r t u r ah i h ai n s c r i t au n ap a r a u l ac o m B OMB ONE R I A, C ONF I T E R I A, P AS T E L E R I A.

E l sr è t o l ss u p e r i o r ss e mb l e nmé sa c t u a l s

S í , ad a l t d et o t h i h ae l sd o sr è t o l sg r a n su nac a d a c a r r e rq u es ó nd ev i d r ep i n t a t . Def e t as o t as e u , e n c a r ah i h ae l so r i g i n a l sq u ee r e nd ef u s t a , p e r ò q u ee s t a v e nf o r ç ad e t e r i o r a t s . T a mb éé s e s p e c i a l me n t b o n i c al ap o r t ad ’ e n t r a d ad el a T r a v e s s e r ad eGr à c i a , q u et éu nv i d r ed e c o r a t a mb r e q u a d r e sg r a v a t sal ’ à c i d . Ab a n d ai b a n d ad el a p o r t ah i h ad o sa p a r a d o r sd ev i d r ec o r b a t q u e c o mp l e t e nl ’ a c c é sal ab og a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s I mat gedel ’ an gaf aç ana. Aut orde s c one gut

I an i v e l l i n t e r i o r ?

L ad e c o r a c i ói n t e r i o rt a mb éé sb à s i c a me n t d e l s a n y sq u a r a n t a . E x c e p t ee l t e mad el e sc à me r e s f r i g o r í fi q u e sd i r i aq u et o t e sma n t éi g u a l . C o n s e r v e mg r a np a r t d e l se l e me n t so r i g i n a l sc o m a r at o t e l s o s t r ed eg u i xa mbl e ss e v e smo t l l u r e s , a i x í c o mt o t al af u s t e r i ai n t e r i o rd e l s a p a r a d o r si e l ss e u smo n t a n t sn i q u e l a t sp e r s u p o r t a rl e sl l e i x e sd ev i d r e . T o t a i x òe sma n t é . F i n si t o t t e n i mu nc a r a me l e rd ’ a q u e l l aè p o c aq u e e n c a r au l i t z e ma v u i e nd i a . Usi n v i t oat o t sav i s i t a r l a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a